informator ordynariatu polowego wojska polskiego 2010

Comments

Transcription

informator ordynariatu polowego wojska polskiego 2010
I N F O R M AT O R
ORDYNARIATU POLOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
2010
stan na 31 grudnia 2009 roku
Redakcja i opracowanie
ks. Zbigniew Kępa
Danuta Berezowska
Warszawa 2010
© by Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, Warszawa 2010
ISBN 978-83-733281-3-6
Redakcja i opracowanie:
ks. Zbigniew Kępa
Danuta Berezowska
Współpraca:
Maria Koziarska
Projekt graficzny i projekt okładki:
Artur Piątek
Fotografia Nuncjusza Apostolskiego:
Krzysztof Stępkowski
Fotografia Biskupa Polowego:
Archiwum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Do użytku wewnętrznego
Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej
Plac Katedralny 6, 33-100 Tarnów
tel. (0-14) 621-27-77
fax. (0-14) 622-40-40
e-mail: [email protected]
www.biblos.pl
SPIS TREŚCI
Stolica Apostolska.................................................................................. 6
Wykaz Ordynariatów Wojskowych na Świecie..................................... 10
Hierarchia Kościoła Katolickiego w Polsce.......................................... 17
Biskup Polowy Wojska Polskiego
gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski........................................... 44
Odznaczenia Papieskie........................................................................... 49
Kolegium Konsultorów .......................................................................... 50
Kapituła Katedralna Ordynariatu Polowego w Polsce......................... 51
Kapituła Kanonicka przy Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety
we Wrocławiu.................................................................................... 52
Kuria Polowa Wojska Polskiego
I. Urzędy centralne Kurii Polowej.................................................. 53
II. Wikariusze Biskupi..................................................................... 54
III. Sekretariat Biskupa Polowego................................................... 55
IV. Pion kościelny............................................................................ 55
V. Pion wojskowy........................................................................... 57
VI. Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego...................... 68
VII. Rady.......................................................................................... 60
VIII. Delegaci, referenci, inne urzędy................................................ 62
Dekanaty
I. Dekanat Wojsk Lądowych.......................................................... 64
II. Dekanat Sił Powietrznych.......................................................... 68
III. Dekanat Marynarki Wojennej..................................................... 70
IV. Warszawski Dekanat Wojskowy................................................ 71
V. Dekanat Żandarmerii Wojskowej............................................... 72
VI. Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych........................... 72
VII. Dekanat Wojsk Specjalnych...................................................... 72
3
SPIS TREŚCI
VIII. Dekanat Straży Granicznej...................................................... 73
IX. Dekanat Biura Ochrony Rządu................................................ 73
X. Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła
Greckokatolickiego................................................................... 74
Parafie
I. MON ....................................................................................... 75
II. MSWiA.....................................................................................119
Ośrodki Duszpasterskie
I. MON .......................................................................................120
II. MSWiA.....................................................................................126
III. Powołane kanonicznie.............................................................129
Księża kapelani OPWP..........................................................................134
Kapelani misji pokojowych i stabilizacyjnych....................................235
Kapelani Inkardynowani do OPWP......................................................236
Kapelani Emerytowani Inkardynowani do OPWP..............................240
Alumni Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.............................244
Siostry zakonne.....................................................................................245
Zmarli Księża Kapelani.........................................................................246
Kapelani na czas „W”...........................................................................247
Duszpasterstwo Policji
I. Kapelani Policji.........................................................................257
A. Kapelani Policji etatowi........................................................257
B. Kapelani Policji wolontariusze.............................................260
II. Struktura duszpasterska Policji według
podziału administracyjnego......................................................275
III. Wojewódzkie Ośrodki Duszpasterskie Policji..........................280
Duszpasterstwo Służby Celnej............................................................284
4
SPIS TREŚCI
Duszpasterstwo Straży Ochrony Kolei
I. Kapelani Straży Ochrony Kolei................................................286
II. Duszpasterstwo Straży Ochrony Kolei w Komendach
Regionalnych i Rejonach.........................................................290
Duszpasterstwo Harcerzy
I. Diecezjalni Duszpasterze Harcerzy.........................................292
II. Kapelani Stowarzyszenia Zawisza – FSE................................295
III. Kapelani Związku Harcerstwa Polskiego.................................296
A. Kapelani chorągwi i hufców ZHP.........................................297
B. Kleryckie Kręgi Harcerskie ZHP..........................................308
IV. Kapelani Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej......................310
A. Kapelani okręgów ZHR........................................................311
B. Harcerskie Kręgi Kleryckie ZHR..........................................314
V. Inni kapelani harcerstwa..........................................................318
Synod Ordynariatu Wojskowego w Polsce
I. Dekret ustanawiający Synod Ordynariatu Wojskowego
w Polsce . ................................................................................319
II. Komisja Główna Synodu Ordynariatu Wojskowego w Polsce... 320
III. Sekretariat Synodu Ordynariatu Wojskowego w Polsce..........321
IV. Komisje synodalne...................................................................321
A. Komisja ds. Dzieł Charytatywnych i Pomocy Humanitarnej
Synodu Ordynariatu Wojskowego......................................321
B. Komisja ds. Kultu Bożego i Duszpasterstwa Synodu
Ordynariatu Wojskowego...................................................322
C. Komisja ds. Liturgii i Ceremoniału Wojskowego Synodu
Ordynariatu Wojskowego...................................................323
D. Komisja ds. Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass
Mediów oraz Nowej Ewangelizacji Synodu Ordynariatu
Wojskowego ......................................................................324
Aneksy
Spis kapelanów................................................................................325
Alfabetyczny wykaz parafii i ośrodków duszpasterskich..................343
Skróty ..............................................................................................359
5
Ojciec Święty
Benedykt XVI
Jego Świątobliwość BENEDYKT XVI
przedtem Joseph Ratzinger
ur. 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn (Niemcy)
wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1951 r.
konsekrowany na biskupa – arcybiskupa München und Freising
– 28 maja 1977 r.
kreowany na kardynała 27 czerwca 1977 r.
Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej Kurii Rzymskiej
od 25 listopada 1981 r.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary od 25 listopada 1981 r.
Od 30 listopada 2002 r. Dziekan Kolegium Kardynałów
Kurii Rzymskiej
Wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 r.
Zainaugurował pontyfikat 24 kwietnia 2005 r.
Abp Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce
NUNCJUSZ APOSTOLSKI W POLSCE
JÓZEF KOWALCZYK
NUNCJUSZ APOSTOLSKI
KSIĄDZ ARCYBISKUP
ur. 28 sierpnia 1938 r. w Jadownikach Mokrych (diec. tarnowska)
wyświęcony na kapłana 14 stycznia 1962 r.
mianowany Nuncjuszem Apostolskim w Polsce 26 sierpnia 1989 r.
ustanowiony arcybiskupem 20 października 1989 r.
Sekretarz Nuncjatury
ks. prał. Ionut Paul STREJAC
NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE
Aleja J. Ch. Szucha 12
skr. poczt. 163
00-582 Warszawa
tel. 48(22) 59 69 320; 62 88 488
centrala: 48(22) 62 12 337
fax 48(22) 59 69 322; 62 84 556
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH
NA ŚWIECIE
1.
AFRYKA POŁUDNIOWA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. PAUL MANDLA KHUMALO
Adres:
Jolivet House, 140 Visagic str., 0002 Pretoria; P.O. Box 8149; 0001 Pretoria
tel. (012) 326 53 11/2; fax (012) 325 39 94
2.
ARGENTYNA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. ANTONIO JUAN BASEOTTO
Adres:
Casilla De Correo 65, Av. Comodoro Py 1925, 1104 Buenos Aires
tel. (11) 4311 91 13; 4311 74 31; fax 4311 40 81
e-mail: [email protected]
3.
4.
AUSTRALIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. MAX LEROY DAVIS
Adres:
Catholic Military Ordinariate
30 White Crescent, P.O. Box 63, Campbell, A.C.T. 2612
tel. (2) 6248 05 11; fax 6247 08 98
e-mail: [email protected]
5.
BELGIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. KS. KARDYNAŁ
GODFRIED DANNEELS
Adres: SARM/C, Quarter Reine Astrid, Rue Bruyn 1, B-1120 Bruxelles
tel. (02) 264 50 41; fax 264 50 99
10
AUSTRIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. CHRISTIAN WERNER
Adres:
Militärordinariat, Mariahilferstr. 24/1/3, A-1070, Wien
tel. (1) 5200 28 030; fax 5200 17 110
e-mail: [email protected]
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH NA ŚWIECIE
6.
BOLIWIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. GONZALO RAMIRO
DEL CASTILLO CRESPO
Calle Claudio Sanjinez 2213, Miraflores, Casilla 3901, La Paz
tel. (022) 222 62 07
e-mail: [email protected]
7.
BRAZYLIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. OSVINO JOSÉ BOTH
Adres:
Ordinariado Militar, Edificio do EMFA, Esplanada Dos Ministérios, Bl. «Q»,
Salas 833/837, 70049-900 Brasilia, D.F.
tel. (61) 3226 20 66; 3212 40 04; fax 3312 85 19
e-mail: [email protected]
8.
CHILE
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. JUAN DE LA CRUZ
BARROS MADRID
Adres:
Obispado Castrense, Avda. Los Leones 73, Casilla 14143, Correo 21,
Santiago
tel. (2) 232 71 96; fax 334 66 81
e-mail: [email protected]
9.
CHORWACJA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. JURAJ JEZERINAC
Adres:
Vojni Ordinarijat, Ksaverska Cesta BB, 10000 Zagreb
tel. (041) 467 06 60; fax 467 06 62
e-mail: [email protected]
10.
HISZPANIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. JUAN DEL RÍO MARTÍN
Adres:
Arzobispado Castrense, Calle del Nuncio 13, 28005 Madryt
tel. (91) 365 36 54; fax (91) 366 82 25
e-mail: [email protected]
11.
EKWADOR
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. MIGUEL ANGEL AGUILAR MIRANDA
Adres: Apartado 17 03 758, Av. América 1830 y Mercadillo, Quito
tel. (2) 222 29 17; fax 222 29 19
e-mail: [email protected]
11
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH NA ŚWIECIE
12.
FILIPINY
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. LEOPOLDO TUMULAK
Adres:
AFP Ecumenical Building, Camp General Emilio Aguinaldo,
1110 Quenzon City
tel./fax (02) 911 56 66
e-mail: [email protected]
13.
FRANCJA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. Luc RAVEL
Adres:
Diocèse aux Armèes, 20 bis rue notce-Dame-des-Chaps, F-75006 Paris
tel. tel. (1) 536 30 622; fax (1) 42 22 36 20
e-mail: diocese-aux– [email protected]
14.
HOLANDIA
Biskup Ordynariusz Polowy: p.o. prał. JOSEPH MARIA PUNT
Adres:
Bureau hfd. Krijgsmachtaalmoezenier Frederikkazerne Geborew 106,
Van de Burchlaan 31, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag
tel. (223) 630 911; fax 630 862
e-mail: [email protected]
15.
INDONEZJA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. IGNATIUS SUHARYO
HARDJOATMODJO
Adres:
Keuskupan Agung, Jl. Pandanaran 13, Semarang 50244 (Jawa)
tel. (024) 831 22 76; fax 841 47 41
16.
KANADA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. DONALD JOSEPH THÉRIAULT
Adres:
USFC (o) Uplands Site, Bldg. 469, Ottawa, ON KIA OK2
tel. (613) 990 78 24; fax 991 10 56
e-mail: [email protected]
17.
KENIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. ALFRED KIPKOECH ARAP ROTICH
Adres:
Military Ordinariate, Departament of Defence, Ulinzi House,
P.O. Box 40668, Nairobi
tel. (20) 272 11 00; fax 272 44 82
e-mail: [email protected]
12
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH NA ŚWIECIE
18.
KOLUMBIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. FABIO SUESCÙN MUTIS
Adres:
Obispado Castrense, Transversal 27 N. 37-48, Baliola Soledad, D.C.
tel. (1) 244 20 82; fax 480 00 11
e-mail: [email protected]
19.
KOREA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. PETER LEE KI-HEON
Adres:
Regional Comunication Office, P.O. Box 31, Yong San, 140-600 Seoul
tel. (2) 749 19 21; fax 790 57 68
e-mail: [email protected]; [email protected]
20.
LITWA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. EUGENIJUS BARTULIS
Adres:
Svento Ignoto 8/29, LT 01120, Vilnius
tel. (5) 273 55 25; fax 278 70 12
e-mail: [email protected]
21.
NIEMCY
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. WALTER MIXA
Adres:
Am Weidendamm 2, D-10117 Berlin; Postfach 640226, D-10048, Berlin
tel. (030) 206 17 112; fax 206 17 113; fax 4981 4105
22.
NOWA ZELANDIA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. JOHN ATCHERLEY DEW
Adres:
Military Ordinariate, 173 Clyde Str., Island Bay, Wellington 6023
tel. (04) 383 86 25; fax 383 86 92
23.
PARAGWAJ
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. RICARDO JORGE VALENZUELA RIOS
Adres:
Av. dr Argana y prof. Justo Romaň, Barrio Santo Domingo, Asuncion
tel. (21) 604 761; fax 662 015
e-mail: [email protected]
13
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH NA ŚWIECIE
24.
PERU
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. PIŇEIRO GARCIA– CALDERÓN
Adres:
Ordinariato Militar, Avenida Arequipa 1032, Lima 100
tel. (1) 471 32 08; fax 265 40 03
e-mail: [email protected]
25.
POLSKA
Biskup Ordynariusz Polowy:
J.E. gen. dyw. TADEUSZ PŁOSKI
Adres:
Ordynariat Polowy, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa
tel. (22) 826 05 68; (22) 687 31 93; (22) 687 91 18; fax (22) 826 93 37
MON tel. 873193; fax 879118
e-mail: [email protected]; www.ordynariat.pl
26.
PORTUGALIA
Biskup Ordynariusz Polowy:
J.E. JANUÁRIO TORGAL MENDES FERREIRA
Adres: Chefia do Seaviço de Assistênca Religiosa das Forças Armadas
MDN, Avenida Ilha da Madeira 1, 1400-204 Lizbona
tel. (21) 303 86 43; fax (21) 303 28 26
e-mail: [email protected]
27.
REPUBLIKA DOMINIKANA
Biskup Ordynariusz Polowy:
J. E card. NICOLÁS de JESÚS LÓPEZ RODRIGUEZ
Adres:
Arzobispado, Apartado 186, Calle Isabel la Católica 55, Santo Domingo
tel. (809) 685 31 41; fax 689 02 27
e-mail: [email protected]
28.
SALWADOR
Biskup Ordynariusz Polowy:
J.E FABIO REYNALDO COLINDRES ABARCA
Adres:
Ordinariato Militar, Calle Los Eucaliptos y Avda, Las Gardenias 157,
Colonia Las Mercedes, San Salvador
tel. (22)98 21 74; 22 98 23 55; fax 226 42 457
e-mail: [email protected]
14
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH NA ŚWIECIE
29.
SŁOWACJA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. FRANTIŠEK RÁBEK
Adres:
Ordinariát OS a OZ SR, ul. 4 Aprila 18, 900-33 Marianka
tel. (2) 659 36 008; fax 659 36 009
e-mail: [email protected]
30.
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. TIMOTHY BROGLIO
Adres:
Archdiocese for the Military Services, 1025 Michigan Ave., N.E.,
P.O. Box 4469, Washington D.C. 20017-0469
tel. (202) 719 36 00; fax 269 90 22
e-mail: [email protected]
31.
UGANDA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. JAMES ODONGO
Adres:
Archbishop`s House, P.O. Box 933, Mbale
tel. (045) 332 69 34 264; fax 33 754
32.
WENEZUELA
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. JOSÉ HERNÁN SÁNCHEZ PORRAS
Adres:
Ave. Negro Primero con Calle 11, Fuerte Tiuna, Apartada 60364,
Caracas 1090
tel. (212) 605 58 66; fax 690 97 47
e-mail: [email protected]
33.
WĘGRY
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. LÁSZLÓ BÍRÓ
Adres:
Szabadság Tér 3, H-1054 Budapest
tel. (1) 474 12 71; fax 354 16 25
34.
WIELKA BRYTANIA
Biskup Ordynariusz Polowy:
J.E. CHARLES PHILLIP RICHARD MOTH
Adres:
Bishopric of the Forces, Wellington House, St. Omer Barracks, Thornhill Rd.,
Aldershot Hants, GU 11 2 BG
tel. (01252) 348 234; fax 348 235
e-mail: [email protected]
15
WYKAZ ORDYNARIATÓW WOJSKOWYCH NA ŚWIECIE
35. WŁOCHY
Biskup Ordynariusz Polowy: J.E. VINCENZO PELVI
Adres:
Salita del Grillo 37, 00184 Roma
tel. (6) 679 51 00; 679 89 63; fax (6) 473 53 966
e-mail: [email protected];
[email protected]
16
Hierarchia Kościoła
Katolickiego w Polsce
Stolica: BIAŁYSTOK
Metropolia: białostocka
Archidiecezja: białostocka
Arcybiskup Metropolita
Edward OZOROWSKI
ul. Kościelna 1, 15-087 Białystok
tel. (85) 665 24 00
fax (85) 665 24 31
Arcybiskup Senior
Stanisław SZYMECKI
ul. Cedrowa 16 A, 15-798 Białystok
tel. (85) 653 30 10
fax (85) 653 33 99
Kuria Metropolitalna
15-087 Białystok, ul. Kościelna 1
tel.(85) 665 24 00
fax (85) 665 24 31
e-mail: [email protected]
www.bialystok.opoka.org.pl
Stolica: BIELSKO – ŻYWIEC
Metropolia: krakowska
Diecezja: bielsko-żywiecka
Biskup Diecezjalny
Tadeusz RAKOCZY
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 819 06 09 (9.00-13.00); 819 07 01 (po 13.00)
fax (33) 819 12 02
Biskup Pomocniczy
Janusz ZIMNIAK
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 819 06 11
fax (33) 819 12 02
Kuria Diecezjalna
ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 819 06 00
fax (33) 819 12 02
e-mail: [email protected]
www.diecezja.bielsko.pl
17
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: BYDGOSZCZ
Metropolia: gnieźnieńska
Diecezja: bydgoska
Biskup Diecezjalny
Jan TYRAWA
ul. Ks. T. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz
tel. (52) 366 98 00
fax (52) 366 98 20
Kuria Diecezjalna
ul. Ks. T. Malczewskiego 1, 85-104 Bydgoszcz
tel. (52) 366 98 00
fax (52) 366 98 20
e-mail: [email protected]
www.diecezja.byd.pl
Stolica: CZĘSTOCHOWA
Metropolia: częstochowska
Archidiecezja: częstochowska
Arcybiskup Metropolita
Stanisław NOWAK
Al. Najśw. Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 33 75; 324 96 67
fax (34) 365 11 82
Biskup Pomocniczy
Antoni DŁUGOSZ
ul. Beskidzka 1, 42-221 Częstochowa
tel. (34) 324 10 44; 362 09 21 (dom)
fax (34) 365 11 82
Biskup Pomocniczy
Jan WĄTROBA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 10 44; 324 35 97 (dom)
fax (34) 365 11 82
Kuria Metropolitalna
Al. Najśw. Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 10 44; 324 96 28
fax (34) 365 11 82
e-mail: [email protected]
www.adiec.czest.niedziela.pl
18
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: DROHICZYN
Metropolia: białostocka
Diecezja: drohiczyńska
Biskup Diecezjalny
Antoni P. DYDYCZ OFMCap
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
tel. (85) 655 78 08
fax (85) 655 70 99
Kuria Diecezjalna
ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
tel. (85) 655 78 08, 655 70 01
fax (85) 655 80 04 (centrala)
e-mail: [email protected]
www.drohiczyn.opoka.org.pl
Stolica: ELBLĄG
Metropolia: warmińska
Diecezja: elbląska
Biskup Diecezjalny
Jan STYRNA
ul. Mostowa 17, 82-300 Elbląg
tel. (55) 232 77 14
fax (55) 232 54 09
Biskup Pomocniczy
Józef WYSOCKI
ul. Tczewska 2, 82-300 Elbląg
tel. (55) 233 58 27
fax (55) 232 54 09
Kuria Diecezjalna
ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg
tel. (55) 232 73 70 (centrala)
fax (55) 232 54 09
e-mail: [email protected]
www.diecezja.elblag.opoka.org.pl
Stolica: EŁK
Metropolia: warmińska
Diecezja: ełcka
Biskup Diecezjalny
Jerzy MAZUR SVD
pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 68 00
fax (87) 621 68 03
19
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Romuald KAMIŃSKI
pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 68 11
fax (87) 621 68 03
Kuria Diecezjalna
pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 68 02
fax (87) 621 68 03
e-mail: [email protected]
www.diecezja.elk.pl
Stolica: GDAŃSK
Metropolia: gdańska
Archidiecezja: gdańska
Arcybiskup Metropolita
Sławoj Leszek GŁÓDŹ
ul. Bpa Edmunda Nowickiego 4, 80-330 Gdańsk
tel. (58) 552 00 51
fax (58) 552 27 75
Biskup Pomocniczy
Ryszard KASYNA
ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk
tel. (58) 554 29 59
fax (58) 552 27 75
Arcybiskup Senior
Tadeusz GOCŁOWSKI CM
ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk
tel. (58) 554 11 11
fax (58) 554 12 28
Biskup Senior
Zygmunt PAWŁOWICZ
ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk
tel. (58) 552 00 53
fax (58) 552 27 75
Kuria Metropolitalna
ul. Bpa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk
tel. (58) 552 00 51
fax (58) 552 27 75
e-mail: [email protected]
www.diecezja.gda.pl
20
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: GLIWICE
Metropolia: katowicka
Diecezja: gliwicka
Biskup Diecezjalny
Jan WIECZOREK
ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice skr. poczt. 196
tel. (32) 230 71 42
fax (32) 230 78 88
Biskup Pomocniczy
Gerard KUSZ
ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice skr. poczt. 196
tel. (32) 230 71 42
fax (32) 230 78 88
Kuria Diecezjalna
ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice skr. poczt. 196
tel. (32) 230 71 42
fax (32) 230 78 88
e-mail: [email protected]
www.kuria.gliwice.pl
Stolica: GNIEZNO
Metropolia: gnieźnieńska
Archidiecezja: gnieźnieńska
Arcybiskup Metropolita
Henryk MUSZYŃSKI
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 21 02
fax (61) 426 12 85
Biskup Pomocniczy
Bogdan WOJTUŚ
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 1, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 21 02 w. 111
fax (61) 426 21 05
Biskup Pomocniczy
Wojciech POLAK
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 2, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 21 02 w. 203
fax (61) 426 21 05
Biskup Senior
Abp Szczepan WESOŁY
Via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Roma, Italia
tel. 0-039 06/ 679 53 47
21
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Kuria Metropolitalna
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7, 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 21 02; 426 21 03
fax (61) 426 21 05
e-mail: [email protected]
www.archidiecezja.pl
Stolica: KALISZ
Metropolia: poznańska
Diecezja: kaliska
Biskup Diecezjalny
Stanisław NAPIERAŁA
ul. Kanonicka 5, 62-800 Kalisz
tel. (62) 757 15 16
Biskup Pomocniczy
Teofil WILSKI
ul. Harcerska 1a, 62-800 Kalisz
tel. (62) 502 53 93
Kuria Diecezjalna
ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz
tel. (62) 766 78 55
fax (62) 766 78 60
e-mail: [email protected]
www.diecezja.kalisz.pl
Stolica: KATOWICE
Metropolia: katowicka
Archidiecezja: katowicka
Arcybiskup Metropolita
Damian ZIMOŃ
ul. Francuska 47, 40-027 Katowice
tel. (32) 255 46 73
fax (32) 256 21 62
Biskup Pomocniczy
Gerard BERNACKI
ul. Jordana 39, 40-951 Katowice, skr. poczt. 206
tel. (32) 251 21 60
fax (32) 251 48 30
Biskup Pomocniczy
Józef KUPNY
ul. Jordana 39, 40 951 Katowice, skr. poczt. 206
tel. (32) 251 21 60
fax (32) 251 48 30
22
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39, 40-951 Katowice, skr. poczt. 206
tel. (32) 251 21 60 (centrala)
fax (32) 251 48 30
e-mail: [email protected]
www.archidiecezja.katowice.pl
Stolica: KIELCE
Metropolia: krakowska
Diecezja: kielecka
Biskup Diecezjalny
Kazimierz RYCZAN
ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
tel. (41) 368 24 44; 341 59 73
fax (41) 341 59 70
Biskup Pomocniczy
Marian FLORCZYK
ul. Czerwonego Krzyża 7, 25-353 Kielce
tel. (41) 344 54 25 w. 131
fax (41) 344 34 26
Biskup Pomocniczy
Kazimierz GURDA
ul. Czerwonego Krzyża 7, 25-353 Kielce
tel. (41) 344 54 25 w. 131
fax (41) 344 34 26
Kuria Diecezjalna
ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
tel. (41) 344 54 25; 344 30 71
fax (41) 341 56 56
e-mail: [email protected]
www.kielce.opoka.org.pl
Stolica: KOSZALIN – KOŁOBRZEG
Metropolia: szczecińsko-kamieńska
Diecezja: koszalińsko-kołobrzeska
Biskup Diecezjalny
Edward DAJCZAK
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin, skr. poczt. 167
tel. (94) 343 87 11
fax (94) 343 87 39
23
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Paweł CIEŚLIK
ul. Norwida 8, 75-656 Koszalin
tel. (94) 343 87 13
fax (94) 343 87 39
Biskup Pomocniczy
Krzysztof ZADARKO
ul. Norwida 8, 75-656 Koszalin
tel. (94) 343 87 10
fax (94) 343 87 39
Biskup Senior
Tadeusz WERNO
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin, skr. poczt. 167
tel. (94) 343 87 10
fax (94) 343 87 39
Kuria Diecezjalna
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin, skr. poczt. 167
tel. (94) 343 87 10
fax (94) 343 87 39
e-mail: [email protected]
www.koszalin.opoka.org.pl
Stolica: KRAKÓW
Metropolia: krakowska
Archidiecezja: krakowska
Arcybiskup Metropolita
Kard. Stanisław DZIWISZ
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. (12) 429 43 40 (sekretariat); 628 81 10; 628 81 12; 628 81 16
fax (12) 429 44 05
Biskup Pomocniczy
Jan SZKODOŃ
ul. Kanonicza 19, 31-002 Kraków
tel. (12) 628 81 41
Biskup Pomocniczy
Jan ZAJĄC
ul. Kanonicza 19, 31-002 Kraków
tel. (12) 628 82 10 (dom); 628 81 42
Biskup Pomocniczy
Józef GUZDEK
ul. Kanonicza 19, 31-002 Kraków
tel. (12) 628 82 09 (dom); 628 81 44
24
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Arcybiskup Senior
Kard. Franciszek MACHARSKI
ul. bp. J.P. Woronicza 10, 31-409 Kraków
tel. (12) 413 55 99
Biskup Senior
Albin MAŁYSIAK CM
ul. Kościuszki 88, 30-114 Kraków
tel. (12) 422 92 40; 424 43 60 w. 67
fax (12) 424 43 64 (parafialny)
Mieszkają na terenie archidiecezji:
Kardynał
Stanisław NAGY SCJ
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
tel. (12) 656 08 84 w. 13
Biskup
Tadeusz PIERONEK
Wawel 2, 31-001 Kraków
tel. (12) 422 39 77
Kuria Metropolitalna
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel. (12) 628 81 00 (centrala); 628 81 01; 429 47 49
fax (12) 429 46 17
e-mail: [email protected]
www.diecezja.krakow.pl
Stolica: LEGNICA
Metropolia: wrocławska
Diecezja: legnicka
Biskup Diecezjalny
Stefan CICHY
ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
tel. (76) 724 41 50
fax (76) 724 41 54
Biskup Pomocniczy
Marek MENDYK
ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
tel. (76) 724 41 00
fax (76) 724 41 01
Biskup Senior
Tadeusz RYBAK
ul. Poselska 24, 59-220 Legnica
tel. (76) 724 43 26
fax (76) 724 41 01
25
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Kuria Diecezjalna
ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
tel. (76) 724 41 00
fax (76) 724 41 01
e-mail: [email protected]
www.diecezja.legnica.pl
Stolica: LUBLIN
Metropolia: lubelska
Archidiecezja: lubelska
Arcybiskup Metropolita
Józef ŻYCIŃSKI
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel. (81) 532 34 68
fax (81) 534 61 35
Biskup Pomocniczy
Ryszard KARPIŃSKI
ul. Królewska 10/5, 20-109 Lublin
tel. (81) 532 35 19
fax (81) 532 78 11
Biskup Pomocniczy
Mieczysław CISŁO
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
tel./fax (81) 532 09 18
Biskup Pomocniczy
Artur MIZIŃSKI
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin
tel./fax (81) 743 70 36
Biskup Pomocniczy
Józef WRÓBEL
Al. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
tel./fax (81) 473 59 05
Arcybiskup Senior
Bolesław PYLAK
ul. Bernardyńska 7d/6, 20-109 Lublin
tel. (81) 532 44 88
Mieszkają na terenie archidiecezji:
Arcybiskup
Stanisław WIELGUS
Al. Jana Pawła II 11, 20-535 Lublin
tel. (81) 526 51 31
26
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Kuria Metropolitalna
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-105 Lublin, skr. poczt. 198
tel. (81) 532 10 58 (centrala); 532 12 25 (kancelaria)
fax (81) 534 61 41, w. 322
e-mail: [email protected]
www.kuria.lublin.pl
Stolica: ŁOMŻA
Metropolia: białostocka
Diecezja: łomżyńska
Biskup Diecezjalny
Stanisław STEFANEK TCh
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża
tel. (86) 473 46 40
fax (86) 473 46 04
Biskup Pomocniczy
Tadeusz BRONAKOWSKI
ul. Sadowa 3a, 18-400 Łomża
tel. (86) 473 46 15 (dom), 473 46 44
Biskup Senior
Tadeusz ZAWISTOWSKI
ul. Sadowa 1 m. 10, 18-400 Łomża
tel. (86) 216 23 30 (dom)
Kuria Diecezjalna
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża
tel. (86) 473 46 11
fax (86) 473 46 04
e-mail: [email protected]
www.kuria.lomza.pl
Stolica: ŁOWICZ
Metropolia: łódzka
Diecezja: łowicka
Biskup Diecezjalny
Andrzej F. DZIUBA
Stary Rynek 24/30 E, 99-400 Łowicz
tel. (46) 837 62 81
fax (46) 837 63 40
Biskup Pomocniczy
Józef ZAWITKOWSKI
ul. Seminaryjna 6, 99-400 Łowicz
tel. (46) 837 38 68
fax (46) 837 43 49
27
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Senior
Alojzy ORSZULIK SAC
ul. Długa 3, 99-400 Łowicz
tel. (46) 830 01 75
fax (46) 837 43 49
Kuria Diecezjalna
Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
tel. (46) 837 47 90; 837 66 15
fax (46) 837 43 49
e-mail: [email protected]
www.diecezja.lowicz.pl
Stolica: ŁÓDŹ
Metropolia: łódzka
Archidiecezja: łódzka
Arcybiskup Metropolita
Władysław ZIÓŁEK
ul. Ks. Ignacego Skorupki 1, 90-458 Łódź
tel. (42) 664 87 00
fax (42) 664 87 96; 636 16 96
Biskup Pomocniczy
Adam LEPA
ul. Ks. Ignacego Skorupki 9, 90-458 Łódź
tel. (42) 664 87 51; 664 87 54 (dom)
fax (42) 664 87 96; 636 16 96
Biskup Pomocniczy
Ireneusz PĘKALSKI
ul. Ks. Ignacego Skorupki 13/3, 90-458 Łódź
tel. (42) 664 87 11 (dom); 664 87 30
fax (42) 664 87 96; 636 16 96
Kuria Metropolitalna
ul. Ks. Ignacego Skorupki 1, 90-458 Łódź
tel. (42) 664 87 00; 664 87 41
fax (42) 664 87 96; 636 16 96
e-mail: [email protected]
www.archidiecezja.lodz.pl
28
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: OLSZTYN
Metropolia: warmińska
Archidiecezja: warmińska
Arcybiskup Metropolita
Wojciech ZIEMBA
ul. S. Pieniężnego 22A, 10-006 Olsztyn
tel. (89) 524 71 71; 524 71 78 (dom)
fax (89) 535 14 31
Biskup Pomocniczy
Jacek JEZIERSKI
ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
tel. (89) 524 71 74; 524 71 80 (dom)
fax (89) 524 71 72
Arcybiskup Senior
Edmund PISZCZ
ul. Staszica 5A, 10-025 Olsztyn
tel. (89) 524 71 76; 535 49 58 (dom)
Biskup Senior
Julian WOJTKOWSKI
ul. Staszica 13, 10-025 Olsztyn
tel. (89) 524 71 75; 527 32 13 (dom)
Kuria Metropolitalna
ul. S. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
tel. (89) 524 71 40 (centrala)
fax (89) 524 71 72
e-mail: [email protected]
www.archidiecezjawarminska.pl/
Stolica: OPOLE
Metropolia: katowicka
Diecezja: opolska
Biskup Diecezjalny
Andrzej CZAJA
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
tel. (77) 441 28 46; 454 38 37
fax (77) 453 79 61
Biskup Pomocniczy
Jan KOPIEC
ul. Grunwaldzka 7, 45-054 Opole
tel. (77) 453 77 55
fax (77) 453 79 61
29
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Paweł STOBRAWA
ul. Katedralna 1, 45-007 Opole
tel. (77) 441 28 54
fax (77) 453 79 61
Arcybiskup Senior
Alfons NOSSOL
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
tel. (77) 454 24 18
fax (77) 453 79 61
Biskup Senior
Jan BAGIŃSKI
ul. Grunwaldzka 7, 45-054 Opole
tel. (77) 454 52 79
fax (77) 453 79 61
Kuria Diecezjalna
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
tel. (77) 441 28 46; 454 38 37
fax (77) 453 79 61
e-mail: [email protected]
www.diecezja.opole.pl
Stolica: PELPLIN
Metropolia: gdańska
Diecezja: pelplińska
Biskup Diecezjalny
Jan Bernard SZLAGA
Ogród Biskupi 2, 83-130 Pelplin
tel. (58) 536 17 77; 536 16 88
fax (58) 536 13 82; 536 45 16
Biskup Pomocniczy
Piotr KRUPA
Plac Mariacki 1, 83-130 Pelplin
tel. (58) 536 15 51
fax (58) 536 16 99
Kuria Diecezjalna
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (58) 536 12 21; 536 12 22; 536 45 35
fax (58) 536 16 99
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.pelplin.diecezja.org
30
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: PŁOCK
Metropolia: warszawska
Diecezja: płocka
Biskup Diecezjalny
Piotr LIBERA
Pl. Narutowicza 10, 09-402 Płock
tel. (24) 262 35 76; 268 04 52
fax (24) 262 88 06
Biskup Pomocniczy
Roman MARCINKOWSKI
ul. Abpa A. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock
tel. (24) 262 34 13
Kuria Diecezjalna
ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tel. (24) 268 04 51
fax (24) 262 67 16
e-mail: [email protected]
www.diecezja.plock.pl
Stolica: POZNAŃ
Metropolia: poznańska
Archidiecezja: poznańska
Arcybiskup Metropolita
Stanisław GĄDECKI
Ostrów Tumski 1, 61-109 Poznań
tel. (61) 851 28 40
fax (61) 851 28 44
Biskup Pomocniczy
Zdzisław FORTUNIAK
Ostrów Tumski 11, 61-109 Poznań
tel. (61) 852 52 60
Biskup Pomocniczy
Marek JĘDRASZEWSKI
Ostrów Tumski 3, 61-109 Poznań
tel. (61) 852 35 94
Biskup Pomocniczy
Grzegorz BALCEREK
Ostrów Tumski 10, 61-109 Poznań
tel./fax (61) 853 20 51
Arcybiskup Senior
Juliusz PAETZ
Ostrów Tumski 14, 61-109 Poznań
31
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Kuria Metropolitalna
Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań
tel. (61) 851 28 00
fax (61) 851 28 14
e-mail: [email protected]
www.archpoznan.pl
Stolica: PRZEMYŚL
Metropolia: przemyska (łacińska)
Archidiecezja: przemyska
Arcybiskup Metropolita
Józef MICHALIK
Plac Katedralny 4, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 66 94
fax (16) 678 26 74
Biskup Pomocniczy
Marian ROJEK
Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 66 94; 676 88 01
fax (16) 678 26 74
Biskup Pomocniczy
Adam SZAL
Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 86 30; 678 66 94
fax (16) 678 26 74
Arcybiskup Senior
Ignacy TOKARCZUK
Plac Katedralny 4, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 66 94
fax (16) 678 26 74
Kuria Metropolitalna
Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 66 94
fax (16) 678 26 74
e-mail: [email protected]
www.przemyska.pl
Stolica: RADOM
Metropolia: częstochowska
Diecezja: radomska
Biskup Diecezjalny
Bp Henryk TOMASIK
ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom
tel. (48) 340 62 00
fax (48) 340 62 12
32
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Stefan SICZEK
ul. Młyńska 23/25, 26-612 Radom
tel. (48) 369 99 58
Biskup Pomocniczy
Adam ODZIMEK
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 Radom
tel. (48) 362 14 74
Biskup Senior
Edward MATERSKI
ul. Sienkiewicza 13, 26-600 Radom
tel. (48) 362 47 17
Kuria Diecezjalna
ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom
tel. (48) 340 62 00
fax (48) 340 62 12
e-mail: [email protected]
www.diecezja.radom.pl
Stolica: RZESZÓW
Metropolia: przemyska (łacińska)
Diecezja: rzeszowska
Biskup Diecezjalny
Kazimierz GÓRNY
ul. Ks. Józefa Jałowego 2, 35-010 Rzeszów
tel. (17) 852 44 19; 852 27 78 (dom)
fax (17) 850 00 17
Biskup Pomocniczy
Edward BIAŁOGŁOWSKI
Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów
tel. (17) 853 90 54 (dom)
fax (17) 852 17 83
Kuria Diecezjalna
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
tel. (17) 852 44 19 – centrala
fax (17) 852 17 83
e-mail: [email protected]
www.diecezja.rzeszow.pl
33
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: SANDOMIERZ
Metropolia: lubelska
Diecezja: sandomierska
Biskup Diecezjalny
Krzysztof NITKIEWICZ
ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 25 22; 644 61 50
fax (15) 832 10 65
Biskup Pomocniczy
Edward FRANKOWSKI
ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 644 57 32
Biskup Senior
Wacław ŚWIERZAWSKI
ul. Katedralna 1, 27– 600 Sandomierz
tel. (15) 833 25 19
Kuria Diecezjalna
ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz
tel. (15) 832 25 23; 832 25 38; 644 56 26
fax (15) 832 25 44
e-mail: [email protected]
www.sandomierz.opoka.org.pl
Stolica: SIEDLCE
Metropolia: lubelska
Diecezja: siedlecka
Biskup Diecezjalny
Zbigniew KIERNIKOWSKI
ul. J. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce
tel. (25) 644 21 95
fax (25) 644 87 44
Kuria Diecezjalna
ul. J. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce
tel. (25) 644 21 95
fax (25) 644 87 44
e-mail: [email protected]
www.diecezja.siedlce.pl
34
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: SOSNOWIEC
Metropolia: częstochowska
Diecezja: sosnowiecka
Biskup Diecezjalny
Grzegorz KASZAK
ul. Kościelna 1, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 293 51 51
fax (32) 293 51 88
Biskup Pomocniczy
Piotr SKUCHA
ul. Orla 19, 41-205 Sosnowiec
tel. (32) 785 89 45
fax (32) 785 89 46
Kuria Diecezjalna
ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
tel. (32) 293 51 51
fax (32) 293 51 88
e-mail: [email protected]
www.diecezja.sosnowiec.pl
Stolica: SZCZECIN – KAMIEŃ
Metropolia: szczecińsko-kamieńska
Archidiecezja: szczecińsko-kamieńska
Arcybiskup Metropolita
Andrzej DZIĘGA
ul. Papieża Pawła VI 4, 71-459 Szczecin
tel. (91) 454 22 92
fax (91) 453 69 08
Biskup Pomocniczy
Marian B. KRUSZYŁOWICZ OFMConv
ul. Papieża Pawła VI 4, 71-459 Szczecin
tel./fax (91) 454 14 27
Arcybiskup Senior
Zygmunt KAMIŃSKI
ul. Papieża Pawła VI 6, 71-459 Szczecin
tel. (91) 464 86 86
fax (91) 453 69 08
Biskup Senior
Jan GAŁECKI
ul. Królowej Korony Polskiej 28, 70-485 Szczecin
tel. (91) 422 18 08
fax (91) 453 69 08
35
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Kuria Metropolitalna
ul. Papieża Pawła VI 4, 71-459 Szczecin
tel. (91) 454 22 92
fax (91) 453 69 08
e-mail: [email protected]
www.szczecin.kuria.pl
Stolica: ŚWIDNICA
Metropolia: wrocławska
Diecezja: świdnicka
Biskup Diecezjalny
Ignacy DEC
Pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica
tel. (74) 856 44 01
fax (74) 856 44 14
Biskup Pomocniczy
Adam Bałabuch
ul. Wojska Polskiego 2, 58-100 Świdnica
tel. (74) 856 44 02
fax (74) 856 44 14
Kuria Diecezjalna
Pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica
tel. (74) 856 44 00
fax (74) 856 44 14
e-mail: [email protected]
www.diecezja.swidnica.pl
Stolica: TARNÓW
Metropolia: krakowska
Diecezja: tarnowska
Biskup Diecezjalny
Wiktor SKWORC
ul. I. Mościckiego 9, 33-100 Tarnów
tel. (14) 622 25 01
fax (14) 627 24 24
Biskup Pomocniczy
Stanisław BUDZIK – Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
Skw. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
tel. (22) 530 48 00
fax (22) 838 09 67
36
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Wiesław LECHOWICZ
Plac Katedralny 3, 33-100 Tarnów
tel. (14) 621 41 60
Biskup Pomocniczy
Andrzej JEŻ
Plac Katedralny 3, 33-100 Tarnów
Biskup Senior
Władysław BOBOWSKI
Plac Katedralny 3, 33-100 Tarnów
tel. (14) 631 73 32
fax (14) 631 73 09
Kuria Diecezjalna
ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów
tel. (14) 631 73 00 do 2
fax (14) 631 73 09
e-mail: [email protected]
www.diecezja.tarnow.pl
Stolica: TORUŃ
Metropolia: gdańska
Diecezja: toruńska
Biskup Diecezjalny
Andrzej SUSKI
ul. Łazienna 20, 87-100 Toruń
tel. (56) 622 35 30
fax (56) 621 09 02
Biskup Pomocniczy
Józef SZAMOCKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. (56) 622 35 30
fax (56) 621 09 02
Kuria Diecezjalna
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. (56) 622 35 30; 621 07 70
fax (56) 621 09 02
e-mail: [email protected]
www.torun.opoka.org.pl
37
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: WARSZAWA
Metropolia: warszawska
Archidiecezja: warszawska
Arcybiskup Metropolita
Kazimierz NYCZ
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. (22) 531 71 00
fax (22) 635 87 45
Biskup Pomocniczy
Marian DUŚ
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. (22) 531 72 37
fax (22) 531 72 04
Biskup Pomocniczy
Piotr JARECKI
ul. Dziekania 1, 00-279 Warszawa
tel. (22) 531 72 40, 831 52 54 (dom)
fax (22) 531 72 04
Biskup Pomocniczy
Tadeusz PIKUS
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. (22) 531 72 39; 531 72 45 (dom)
fax (22) 531 72 04
Arcybiskup Senior
Józef GLEMP, Kard.; Prymas Polski
ul. Kolegiacka 1
02-946 Warszawa
tel. (22) 885 87 77
fax (22) 885 98 38
Kuria Metropolitalna
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. (22) 531 72 00
fax (22) 635 43 24
e-mail: [email protected]
www.archidiecezja.warszawa.pl/
Stolica: WARSZAWA – PRAGA
Metropolia: warszawska
Diecezja: warszawsko-praska
Biskup Diecezjalny
Abp Henryk HOSER SAC
ul. Sierakowskiego 10, 03-707 Warszawa
tel. (22) 518 15 06, 518 15 56(dom)
fax (22) 619 26 78
38
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Stanisław KĘDZIORA
ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa
tel. (22) 619 06 38
Biskup Senior
Kazimierz ROMANIUK
ul. Ratuszowa 5, 03-461 Warszawa
tel. (22) 518 16 35
fax (22) 619 26 78
Kuria Diecezjalna
ul. Floriańska 2a, 03-707 Warszawa
tel. (22) 518 15 00
fax (22) 619 26 78
e-mail: [email protected]
www.diecezja.waw.pl
Stolica: WŁOCŁAWEK
Metropolia: gnieźnieńska
Diecezja: włocławska
Biskup Diecezjalny
Wiesław Alojzy MERING
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
tel. (54) 231 32 99
fax (54) 231 25 40
Biskup Pomocniczy
Stanisław GĘBICKI
ul. Karnkowskiego3, 87-800 Włocławek
tel. (54) 231 19 52
Biskup Senior
Bronisław DEMBOWSKI
pl. Kopernika 7, 87-800 Włocławek
tel. (54) 232 25 30
Kuria Diecezjalna
ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek
tel. (54) 231 30 40; 231 17 03; 231 23 25; 231 32 99
fax (54) 231 28 31
e-mail: [email protected]
www.diecezja.wloclawek.pl
39
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: WROCŁAW
Metropolia: wrocławska
Archidiecezja: wrocławska
Arcybiskup Metropolita
Marian GOŁĘBIEWSKI
ul. Katedralna 11, 50-328 Wrocław
tel. (71) 327 11 31; 322 42 14
fax (71) 322 82 69
Biskup Pomocniczy
Edward JANIAK
ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław
tel. (71) 327 96 56
fax (71) 322 82 69
Biskup Pomocniczy
Andrzej SIEMIENIEWSKI
ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław
tel. (71) 327 11 26
fax (71) 322 82 69
Arcybiskup Senior
Kard. Henryk GULBINOWICZ
ul. Katedralna 15, 50-328 Wrocław
tel. (71) 322 80 05
Biskup Senior
Józef PAZDUR
ul. Kanonia 12, 50-329 Wrocław
tel. (71) 327 11 15
Kuria Metropolitalna
ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław
tel. (71) 322 50 81; 327 11 11
fax (71) 322 82 69
e-mail: [email protected]
www.archidiecezja.wroc.pl
Stolica: ZAMOŚĆ – LUBACZÓW
Metropolia: przemyska (łacińska)
Diecezja: zamojsko-lubaczowska
Biskup Diecezjalny
Wacław DEPO
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. (84) 627 98 55
tel./fax (84) 627 95 21
40
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Biskup Pomocniczy
Mariusz LESZCZYŃSKI
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel. (84) 639 96 05
tel./fax (84) 627 95 21
Biskup Senior
Jan ŚRUTWA
ul. Tarnogrodzka 4, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 686 07 98
Kuria Diecezjalna
ul. Hetmana J. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
tel./fax (84) 627 95 21
e-mail: [email protected]
www.diecezja.zam-lub.pl
Stolica: ZIELONA GÓRA – GORZÓW
Metropolia: szczecińsko-kamieńska
Diecezja: zielonogórsko-gorzowska
Biskup Diecezjalny
Stefan REGMUNT
ul. J. Kilińskiego 9, 65-508 Zielona Góra, skr. poczt. 178
tel. (68) 453 68 77
fax (68) 453 68 10
Biskup Pomocniczy
Paweł SOCHA CM
ul. J. Kilińskiego 9, 65-508 Zielona Góra, skr. poczt. 178
tel. (68) 453 68 77
Biskup Senior
Adam DYCZKOWSKI
Osiedle Kaszubskie 8, 65-548 Zielona Góra
tel. (68) 444 84 46
Kuria Diecezjalna
Pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 65-075 Zielona Góra,
skr. poczt. 178
tel. (68) 451 23 30
fax (68) 451 23 31
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.kuria.zg.pl
41
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Stolica: PRZEMYŚL – WARSZAWA
Metropolia: przemysko-warszawska
Arcybiskup Metropolita Kościoła Greckokatolickiego
Jan MARTYNIAK
ul. F. Chopina 8, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 35 23
Kuria Metropolitalna
ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl
tel./fax (16) 678 78 68
e-mail: [email protected]
www.cerkiew.net
Stolica: WROCŁAW – GDAŃSK
Metropolia: przemysko-warszawska
Biskup Wrocławsko-Gdański Kościoła Greckokatolickiego
Włodzimierz JUSZCZAK
Plac Biskupa Nankiera 15a, 50-140 WROCŁAW
tel. (71) 343 94 77
Kuria diecezjalna
Plac Biskupa Nankiera 15a, 50-140 Wrocław
tel. (71) 343 94 77
fax (71) 343 94 67
e-mail: [email protected]
www.cerkiew.net.pl
Stolica: WARSZAWA – Ordynariat Wojskowy
Biskup Polowy
gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI
Kuria Polowa Wojska Polskiego
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa
tel. (22) 826 05 68
fax (22) 826 93 37
e-mail: [email protected]
www.ordynariat.opoka.org.pl; www.ordynariat.pl
42
HIERARCHIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
Ordynariat dla wiernych obrządku wschodniego
Ordynariat dla pozbawionych ordynariusza własnego obrządku; obecnie
dla katolików obrządku ormiańskiego
i obrządku bizantyjskiego (Kostomłoty)
Ordynariusz
Metropolita Warszawski
Abp Kazimierz Nycz
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel. (22) 531 71 00
fax (22) 635 87 45
e-mail: [email protected]
Prałatura Personalna Świętego Krzyża i Opus Dei
w Polsce od dn. 01.11.1989 r.
Prałat Opus Dei
Bp Javier ECHEVARRIA
Viale Bruno Buozzi 73, 00197 Roma
Wikariusz Generalny w Polsce
Ks. Piotr PRIETO
mianowany 12.06.1999 r.
ul. Górnośląska 43, 00-432 Warszawa
tel. (22) 628 37 25
fax (22) 628 15 36
e-mail: [email protected]
www.opusdei.pl
43
gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO
ORDYNARIUSZ POLOWY W POLSCE
TADEUSZ PŁOSKI
BISKUP POLOWY WOJSKA POLSKIEGO
GENERAŁ DYWIZJI
PROFESOR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DOKTOR HABILITOWANY NAUK PRAWNYCH
CZŁONEK RADY PRAWNEJ EPISKOPATU POLSKI
CZŁONEK RADY DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA POLICJI
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY CELNEJ
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA STRAŻY OCHRONY KOLEI
DELEGAT KEP DS. Duszpasterstwa HARCERZY
DELEGAT KEP DS. DUSZPASTERSTWA KOMBATANTÓW
DOM BISKUPÓW POLOWYCH
ul. Długa 13/15
00-911 WARSZAWA 62
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702
fax (22) 687 35 29; MON fax 873529
tel. kom. 601 235 487
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa 62
tel. (22) 826 05 68; fax (22) 826 93 37
tel. (22) 687 31 93; fax (22) 687 91 18; MON tel. 873193; fax 879118
SEKRETARZ BISKUPA POLOWEGO
ks. ppłk Jan OSIŃSKI
tel. (22) 687 77 02; fax (22) 826 93 37; MON tel. 877702
tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; MON tel. 873193; tel. kom. 609 648 980
ul. Długa 13/15, 00-911 WARSZAWA 62
e-mail: [email protected]
BP TADEUSZ PŁOSKI
TADEUSZ PŁOSKI (gen. dyw. prof. dr hab.) – urodził się 9 marca 1956 roku
w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, gdzie odbył
studia filozoficzno-teologiczne.
6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk
biskupa Jana Obłąka, biskupa warmińskiego. Przez okres jednego roku pracował
jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.
W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także
w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc do dziś funkcję sędziego
diecezjalnego tegoż Sądu.
W latach 1986-1992 był redaktorem naczelnym „Warmińskich Wiadomości
Diecezjalnych” i duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej
i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku – szefa
wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie.
W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii
Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.
W 1994 roku – jako pierwszy z kapelanów wojskowych – ukończył Podyplomowe
Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w WarszawieRembertowie.
W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich
rozwiązaniu – w 2000 roku kapelanem Biura Ochrony Rządu i w 2001 roku –
dziekanem Biura Ochrony Rządu.
Od 1995 do 2001 roku pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma Ordynariatu
Polowego „Nasza Służba”. 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii
Polowej.
W latach 1996-2004 był referentem i opiekunem alumnów Wyższego Seminarium
Duchownego Ordynariatu Polowego. Od 1998 roku jest wykładowcą prawa
wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie.
Z ramienia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego pełnił funkcję korespondenta
Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nominowany na stopnie wojskowe kolejno: 1992 rok – kapitan; 1995 rok – major;
1998 rok – podpułkownik; 2000 rok – pułkownik; 2004 rok – generał brygady;
2006 rok – generał dywizji.
46
BP TADEUSZ PŁOSKI
10 marca 1999 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.
16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła
II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął
święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do
Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Uchwałą 330. Zebrania Plenarnego KEP w Częstochowie w dniu 26 listopada
2004 roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów. W dniu 9
marca 2005 roku decyzją Konferencji Episkopatu Polski został Delegatem KEP
ds. Harcerzy.
W dniu 23 czerwca 2005 roku Prezes Rady Ministrów RP powołał Biskupa
Płoskiego w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Biskup Polowy otrzymał 8 maja 2006 roku, Order św. Stanisława.
W dniu 10 maja 2006 roku wykonał skok spadochronowy z wysokości 4000 m
podczas ćwiczeń z żołnierzami Wojskowej Formacji Specjalnej GROM.
19 października 2006 roku, podczas 337. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski, został wybrany członkiem Rady Prawnej Episkopatu Polski.
Tego też dnia uchwałą Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego w Polsce została włączona Służba
Celna Rzeczpospolitej Polskiej.
23 listopada 2006 roku uchwałą 338. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski Straż Ochrony Kolei została włączona do duszpasterstwa
Ordynariatu Polowego.
Konferencja Episkopatu Polski podczas 341. Zebrania Plenarnego Episkopatu
Polski obradującego w dniach 2-3 października 2007 roku wybrała Biskupa
Tadeusza Płoskiego – Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Policji.
6 marca 2008 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab.
Tadeusz Płoski uchwałą 343. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski został wybrany członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Będąc wykładowcą prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim opublikował ponad 150 artykułów
naukowych i popularnonaukowych; uczestniczył w wielu konferencjach
i sympozjach w kraju i za granicą poświeconych zagadnieniom prawa
i duszpasterstwa wojskowego.
11 grudnia 2007 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała Biskupowi Polowemu gen. dyw. dr.
Tadeuszowi Płoskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
po odbytym kolokwium habilitacyjnym i na podstawie publikacji „Duszpasterstwo
47
BP TADEUSZ PŁOSKI
w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa
humanitarnego” (Olsztyn 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
29 lutego 2008 roku Senat Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powołał Biskupa
Tadeusza Płoskiego na stanowisko profesora tegoż Uniwersytetu a następnie na
kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM.
Dotychczas ukazało się drukiem pięć tomów nauczania pasterskiego Biskupa
Polowego Tadeusza Płoskiego: „Zostań z nami, Panie. Nauczanie pasterskie
Biskupa Polowego Wojska Polskiego 30 X 2004 – 4 VI 2006” (Warszawa 2006);
„Trwajcie mocni w wierze. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska
Polskiego 4 VI 2006 – 22 IV 2007” (Warszawa 2007), „Miłosierdzie Boże trwa
na wieki. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 24 IV – 31
XII 2007” (Warszawa 2008), „Miłość żąda ofiary. Nauczanie pasterskie Biskupa
Polowego Wojska Polskiego 1 I – 31 VIII 2008” (Warszawa 2008) oraz „Moc
w słabości się doskonali. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska
Polskiego 1 IX 2008 – 3 V 2009” (Warszawa 2009).
Wydano także dwa wybory kazań „Dobrze, że jesteś Ojczyzno” (Warszawa
2009) oraz „Pamiętaj o Nich, Polsko. Pomordowanym i poległym na Wschodzie”
(Warszawa 2009).
Kazania i homilie, przemówienia i diariusz duszpasterski Biskupa Polowego
zamieszczane są i archiwizowane na stronie internetowej Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego (www.ordynariat.pl) w odnośniku „Nauczanie pasterskie”
i „Wiadomości”.
Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, portugalskim odznaczeniem „Bem Merecer” Złotym
Krzyżem Zasługi, oraz odznakami wielu instytucji wojskowych, kombatanckich
i zagranicznych, m.in.: Złotą Odznaką „za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju”,
Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Honorową Odznaką Dowództwa Garnizonu
Warszawa, Honorową Odznaką Batalionu Reprezentacyjnego, Odznaką „za
zasługi dla Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich”, Honorową
Odznaką Batalionu Rozpoznawczego Strzelców Konnych im Michała Gutowskiego
z Żagania, Odznaką Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
3 grudnia 2008 roku został uhonorowany godnością Generalnego Honorowego
Dyrektora Górniczego.
8 grudnia 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego.
48
ODZNACZENIA PAPIESKIE
ODZNACZENIA PAPIESKIE DLA DUCHOWNYCH
PRAŁAT HONOROWY JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
ks. płk Sławomir ŻARSKI
(10.12.2005)
ks. płk January WĄTROBA
(31.01.2009)
ks. kmdr w st. spocz. Marian PRÓCHNIAK
(07.09.2009)
KAPELANI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
ks. płk Tomasz ANISIEWICZ
ks. płk dr Tadeusz BIENIEK
ks. płk w st. spocz. Janusz BĄK
ks. płk dr Andrzej BOKIEJ
ks. płk SG Stefan DMOCH
ks. płk Jan DOMIAN
ks. kmdr Roman DZIADOSZ
ks. płk Andrzej DZIWULSKI
ks. płk Stanisław GULAK
ks. płk Marek KARCZEWSKI
ks. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI
ks. Stefan KAZULAK
ks. płk SG dr Zbigniew Jan KĘPA
ks. płk Dariusz KOWALSKI
ks. mjr Władysław Maciej KOZICKI ks. płk Józef KUBALEWSKI
ks. ppłk Marek KWIECIŃSKI
ks. płk rez. Bolesław LICHNEROWICZ ks. mjr Piotr Łuński
ks. płk dr Robert MOKRZYCKI
ks. płk Sławomir NIEWĘGŁOWSKI
ks. płk w st. spocz. Stanisław OBSZYŃSKI
ks. mjr Wiesław okoń
ks. płk Henryk POLAK ks. ppłk rez. Andrzej PUZON ks. płk Adam PRUS
ks. płk Janusz RADZIK
ks. ppłk Waldemar RAWIŃSKI
ks. kmdr por. Zbigniew REĆKO
ks. mjr rez. dr Jerzy ROŻENTALSKI
ks. kmdr por. Henryk SOFIŃSKI
ks. płk Józef SROGOSZ
ks. ppłk Ryszard STĘPIEŃ
(18.10.2008)
(10.07.2004)
(07.09.2009)
(25.04.2000)
(18.10.2008)
(10.12.2005)
(18.10.2008)
(24.04.2009)
(26.01.2008)
(10.12.2005)
(18.10.2008)
(24.12.2000)
(10.12.2005)
(26.01.2008)
(21.11.2009)
(07.02.2001)
(09.12.2006)
(24.01.1991)
(21.11.2009)
(10.07.2004)
(24.04.2009)
(28.06.1995)
(21.11.2009)
(07.02.2001)
(28.09.2004)
(18.10.2008)
(09.12.2006)
(18.10.2008)
(21.11.2009)
(11.08.2004)
(26.01.2008)
(07.02.2001)
(24.04.2009)
49
ODZNACZENIA PAPIESKIE
ks. płk Mirosław SUŁEK
ks. ppłk dr Andrzej SUROWIEC
ks. kmdr dr Leon SZOT
ks. płk Stanisław SZYMAŃSKI
ks. płk SG Stanisław TUSZYŃSKI
ks. płk Jan WOŁYNIEC
ks. kmdr Bogusław WRONA
(24.04.2009)
(22.10.2001)
(10.12.2005)
(18.10.2008)
(18.10.2008)
(09.12.2006)
(10.07.2004)
ODZNACZENIA PAPIESKIE DLA ŚWIECKICH
Krzyż Komandorski Orderu Świętego Grzegorza Wielkiego
(Cavalierato di San Georgio Magno)
Andrzej PRZEWOŹNIK
(19.06.2009)
Order Rycerski Świętego Sylwestra
(Cavalierato de San Silvestro Papa)
Jan JAWORSKI
Artur JARCZYŃSKI
(2008)
19.06.2009)
Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice
(Croce Pro Ecclesia et Pontifice)
Antoni BĘZA Krzysztof WIATRZYK Zbigniew WINKIEL Piotr GRZYBOWSKI
(22.11.1996)
(28.12.2008)
(28.12.2008)
(19.06.2009)
KOLEGIUM KONSULTORÓW ORDYNARIATU POLOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
(powołane 13.09.2007 na okres 5 lat)
ks. płk Jan DOMIAN
ks. płk SG dr Zbigniew KĘPA
ks. płk Dariusz KOWALSKI
ks. płk dr Robert MOKRZYCKI
ks. płk Adam PRUS
ks. płk Janusz RADZIK
ks. płk Józef SROGOSZ
ks. kmdr dr Leon SZOT
ks. płk SG w st. spocz. dr Kazimierz TUSZYŃSKI
ks. płk January WĄTROBA
ks. kmdr Bogusław WRONA
ks. płk Sławomir ŻARSKI
50
KAPITUŁA KATEDRALNA
ORDYNARIATU POLOWEGO W POLSCE
(erygowana 21 stycznia 2006 roku)
Kanonicy Gremialni:
ks. płk dr Robert MOKRZYCKI
ks. płk dr Kazimierz TUSZYŃSKI
ks. płk Kazimierz KRUŻEL
ks. kmdr Zygmunt KAŹMIERAK
ks. płk Adam PRUS
ks. płk Stanisław SZYMAŃSKI
ks. kmdr Roman DZIADOSZ
ks. płk Tomasz ANISIEWICZ
ks. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI
(2006)
(2006)
(2006)
(2006)
(2006)
(2006)
(2006)
(2007)
(2007)
Kanonicy Honorowi:
ks. płk Andrzej DZIWULSKI
ks. ppłk Grzegorz KAMIŃSKI
ks. płk Sławomir NIEWĘGŁOWSKI
ks. Stanisław RYDZIK
ks. płk dr Marek WESOŁOWSKI
ks. ppłk Stanisław DĘBICKI
ks. ppłk Krzysztof JAMROZIK
ks. płk Zenon SURMA
ks. ppłk Mariusz ŚLIWIŃSKI
ks. płk rez. dr Jan GOLONKA
(2006)
(2006)
(2006)
(2006)
(2006)
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2008)
Prepozyt
Dziekan
Penitencjarz
Skarbnik
Sekretarz
Scholastyk
51
KAPITUŁA KANONICKA
PRZY BAZYLICE MNIEJSZEJ
PW. ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WE WROCŁAWIU
(erygowana 31 maja 2007 roku)
Kanonicy Gremialni:
ks. płk January WĄTROBA
ks. kmdr por. Zbigniew KŁUSEK
ks. mjr Sławomir PAŁKA
ks. płk Andrzej MOLENDOWSKI
ks. ppłk Zenon PAWELAK
ks. płk Bogusław ROMANKIEWICZ
ks. płk Mirosław SUŁEK
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
Kanonicy Honorowi:
ks. ppłk SG Lucjan DOLNY
ks. płk w st. spocz. Józef KUBICKI
ks. płk w st. spocz. dr Henryk SZAREYKO
ks. płk dr Marek PIETRUSIAK
ks. płk Adam SOSONKO
ks. ppłk Krzysztof SZUWART
ks. ppłk Krzysztof MAJSTEREK
ks. ppłk Augustyn Andrzej ROSŁY (2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2007)
(2008)
(2009)
52
Prepozyt
Dziekan
Sekretarz
KURIA POLOWA
WOJSKA POLSKIEGO
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; MON tel. 873193
fax (22) 826 93 37; 687 91 18; MON fax 879118
e-mail: [email protected]
www.ordynariat.pl
I. URZĘDY CENTRALNE KURII POLOWEJ
Biskup Polowy Wojska Polskiego
Jego Ekscelencja gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz PŁOSKI
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa 62
tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; MON tel. 873193; fax (22) 826 93 37
fax (22) 687 91 18; MON fax 879118; tel. kom. 601 235 487
e-mail: [email protected]; [email protected]
Wikariusz Generalny
Zastępca Biskupa Polowego
ks. prał. płk Sławomir ŻARSKI
tel. (22) 687 33 41; MON tel. 873341; fax (22) 687 91 18
MON fax 873118; tel. kom. 604 490 091; e-mail: [email protected]
Kanclerz – Szef Pionu Kościelnego
ks. prał. kan. kmdr dr Leon SZOT
tel. (22) 687 32 41; MON tel. 873241; fax (22) 687 91 18
MON fax 879118; tel. kom. 604 759 397
e-mail: [email protected]
Wicekanclerz
ks. ppłk Jan OSIŃSKI
tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; MON tel. 873193; fax (22) 826 93 37
687 91 18; MON fax 879118; tel. kom. 609 648 980
e-mail: [email protected]
53
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
Notariusz Kurii Polowej Wojska Polskiego
Ekonom Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Rzecznik Prasowy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
ks. prał. płk SG dr Zbigniew KĘPA
tel. (22) 687 77 02; (22) 687 82 26; MON tel. 877702; 878226
fax (22) 687 35 29; MON fax 873529; tel. kom. 502 213 530
e-mail: [email protected]
Koordynator – Szef Pionu Wojskowego
płk Wojciech ZAPALSKI
tel. (22) 687 95 36; MON tel. 879536; tel./fax (22) 687 96 08
MON tel./fax 879608; e-mail: [email protected]
Radca Prawny
Stanisław CEBULA
tel. kom. 608 022 661
Ireneusz DOBROWOLSKI
tel. kom. 604 113 315
II. WIKARIUSZE BISKUPI
Wikariusz Biskupi – Koordynator ds. Księży Dziekanów
ks. prał. kan. płk January WĄTROBA – mian. 14.11.2004
tel. (71) 343 72 04 (dom.); 343 16 38 w. 32 (dom)
35 (parafia – zakrystia); fax (71) 343 16 38; tel. kom. 668 484 984
e-mail: [email protected]
Wikariusz Biskupi – Koordynator ds. Kontyngentów Wojskowych
ks. prał. kan. płk Adam PRUS – mian. 26.02.2007 na 3 lata
tel./fax (41) 368 78 82; tel. kom. 513 029 700
e-mail: [email protected]
Wikariusz Biskupi – Koordynator ds. Weteranów i Kombatantów
ks. prał. płk Józef SROGOSZ – mian. 01.07.2006
tel. (61) 662 85 44; MON tel./fax 572385; tel. kom. 663 663 060
e-mail: [email protected]
Wikariusz Biskupi – Koordynator ds. Pomocy Charytatywnej
ks. prał. kan. płk dr Robert MOKRZYCKI – mian. 21.01.2006
ponowienie 06.11.2009
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; fax (22) 687 99 22
MON fax 879922; tel. kom. 721 810 688; e-mail: [email protected]
54
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
III. SEKRETARIAT BISKUPA POLOWEGO
Szef Sekretariatu ks. ppłk Jan OSIŃSKI
tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; MON tel. 873193; fax (22) 826 93 37
687 91 18; MON fax 879118; tel. kom. 609 648 980
e-mail: [email protected]
Straszy specjalista dr Mariola BAHŁAJ
tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; MON tel. 873193; fax (22) 826 93 37
687 91 18; MON fax 879118
IV. PION KOŚCIELNY
ODDZIAŁ DUSZPASTERSKI
Szef Oddziału – Zastępca Szefa Pionu
ks. prał. kan. płk Tomasz ANISIEWICZ
tel. (17) 715 59 30; MON tel. 155930; fax (17) 715 58 30; fax 155830
tel. kom. 668 822 059; e-mail: [email protected]
Starszy specjalista
ks. ppłk Jerzy NIEDBAŁA
tel. (87) 429 42 70; MON tel. 335916; tel. kom. 602 256 787
e-mail: [email protected]
Oficer
ks. ppor. Maciej ŚLIWA
tel. (68) 377 50 25; fax (68) 368 80 61; MON tel. 688083
tel. kom. 698 895 869; e-mail: [email protected]
Specjalista
Adam BUSZKO
tel. (22) 687 35 13; MON tel. 873513; fax (22) 687 99 22
MON fax 879922
Samodzielny referent
Danuta BEREZOWSKA
tel. (22) 687 30 16; MON tel. 873016; fax (22) 687 91 18
MON fax 879118
55
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ
Szef Oddziału ks. prał. kan. płk Andrzej DZIWULSKI
tel. (25) 644 04 99; tel. kom. 606 140 133; e-mail: [email protected]
Starszy specjalista ks. prał. kan. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI
tel. (58) 341 53 18; tel. kom. 603 636 895
Samodzielny referent
Urszula GRZYWACZ tel. (22) 687 91 43; MON tel. 879143
fax (22) 687 91 18; MON fax 879 118
Wanda KRZEŚNIAK tel. (22) 687 91 43; MON tel. 879143 fax (22) 687 91 18; MON fax 879 118
Referent
Marta BLOCH tel. (22) 687 91 43; MON tel. 879143; fax (22) 687 91 18
MON fax 879 118
WYDZIAŁ INFORMACYJNO – PRASOWY
e-mail: [email protected]
Szef Wydziału – redaktor naczelny
ks. płk Krzysztof WYLĘŻEK
tel. (22) 684 81 02; tel./fax (22) 684 81 03; 687 33 01; MON tel. 848102
MON tel./fax 848103; 873301
Technik podoficer
st. kpr. Jerzy WŁUDARCZYK
tel. (22) 687 32 15; MON tel. 873215; fax (22) 687 91 18
MON fax 879118
Starszy redaktor – sekretarz redakcji
Krzysztof STĘPKOWSKI
tel./fax (22) 687 33 01; MON tel./fax 873301
Starszy redaktor
Elżbieta SZMIGIELSKA – JEZIERSKA
tel. (22) 687 31 30; MON tel. 873130
tel./fax (22) 687 33 01; MON tel./fax 873301
56
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
Redaktor
Krzysztof BUREK
Anna TOKARSKA
tel./fax (22) 687 33 01; MON tel./fax 873301
V. PION WOJSKOWY
ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-LOGISTYCZNY
Szef Oddziału
Zastępca Szefa Pionu
płk Dariusz SOBOTKA
tel. (22) 687 91 16; MON tel. 879116; fax (22) 687 91 18
MON fax 879118; e-mail: [email protected]
Starszy specjalista – pełnomocnik Biskupa ds. ochrony informacji
niejawnych
Inspektor BHP
ppłk Mirosław SADOWSKI
tel. (22) 687 98 26; MON tel. 879826; fax (22) 687 91 18
MON fax 879118
ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO – PERSONALNY
tel./fax (22) 687 33 71; MON tel./fax 873371
e-mail: [email protected]
Starszy specjalista
ppłk Dariusz MITRUS
tel. (22) 687 96 06; MON tel. 879606; e-mail: [email protected]
Specjalista (ds. pracowników wojska)
Aneta STRZEMIECZNA
tel. (22) 687 31 97; MON tel. 873197
Specjalista (ds. kapelanów wojskowych)
Anna MAZURKIEWICZ
tel. (22) 687 32 83; MON tel. 873283
Samodzielny referent
Waldemar GŁOWACKI
tel./fax (22) 687 33 71; MON tel./fax 873371
57
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
WYDZIAŁ PLANOWANIA i FINANSÓW
e-mail: [email protected]
Specjalista Agnieszka ZEMLAK
tel. (22) 687 97 63; MON tel. 879763
fax (22) 687 96 08; MON fax 879608
Samodzielny referent Emilia KOSTYRA
Jolanta KUBICKA
tel. (22) 687 97 63; MON tel. 879763
fax (22) 687 96 08; MON fax 879608
KANCELARIA JAWNA
Kierownik kancelarii Zdzisław KRYMER
tel./fax (22) 687 91 18; MON tel./fax 879118
VI. CARITAS ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ul. Długa 13/15; 00-238 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; 687 35 13; MON tel. 877702; 873513; fax (22) 687 99 22
MON fax 879922; e-mail: [email protected]
www.ordynariatpolowy.caritas.pl
Dyrektor
ks. prał. kan. płk dr Robert MOKRZYCKI – mian. 15.08.1999
ponowienie 10.08.2004; 10.08.2007
Zastępca dyrektora
Adam BUSZKO – mian. 05.05.2009 na 3 lata
Sekretarz
Agata ERATOWSKA – mian. 05.05.2009 na 3 lata
Pracownik biurowy
Justyna ROSZUK
58
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
Ośrodki Caritas Wojskowej
1. Centrum Charytatywno-Społeczne CARITAS
im. bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia
ul. Komandorska 63, 76-271 USTKA
tel. (59) 815 12 16; MON 231216, tel/fax (59) 814 95 00
e-mail: [email protected]; www.caritasustka.ordynariat.opoka.org.pl
Dyrektor Centrum
ks. kan. kmdr Zygmunt KAŹMIERAK
tel. 605 155 172, e-mail: [email protected]
2.
Letni Ośrodek Caritas Ordynariatu Polowego WP
ŁOMNA gm. Bircza, 38-712 WOJTKOWA
tel. (22) 687 77 02, fax (22) 687 99 22;
e-mail: [email protected]; [email protected];
www.ordynariatpolowy.caritas.pl
Dyrektor Ośrodka
ks. prał. mjr Władysław Maciej KOZICKI
tel. 512 355 566; e-mail: [email protected]; [email protected].pl
3.
Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „CARITAS”
ul. Koszarowa 16, 22-100 CHEŁM
tel. (82) 563 35 33; www.chelm.caritas.pl
Dyrektor Ośrodka
ks. kan. ppłk Grzegorz KAMIŃSKI
tel. 605 999 077; e-mail: [email protected]
4.
Jadłodajnia „Dobry Samarytanin”
przy Garnizonowym Zespole Caritas w Gdyni
ul. Śmidowicza 47, 81-127 Gdynia
Dyrektor
ks. prał. kmdr Bogusław WRONA
tel. 502 696 298; e-mail: [email protected]
59
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
VII. RADY
RADA DUSZPASTERSKA
ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
(powołana 21.12.2007 na 3 lata)
ppłk Marek BIEGNIEWSKI
ks. prał. płk dr Tadeusz BIENIEK
Adam BUSZKO
ks. prał. płk Jan DOMIAN
płk w st. spocz. Sylwester DZIEDZIC
płk rez. Ryszard GREGORCZYK
ks. kan. ppłk Krzysztof JAMROZIK
mjr Jacek JAWOREK
ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI
ks. prał. płk SG dr Zbigniew KĘPA
dr Wojciech KOCAŃDA
ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI
Jadwiga KUJAWA
ppłk Wiesław MARSZAŁEK
ks. prał. kan. płk dr Robert MOKRZYCKI
ks. kan. płk Andrzej MOLENDOWSKI
ks. prał. płk Janusz RADZIK
ks. prał. kan. płk Stanisław SZYMAŃSKI
kpr. Jolanta SZWEC-NADWORNA
ks. mjr Mariusz TOŁWIŃSKI
ks. prał. kmdr Bogusław WRONA
mjr Sławomir ZDUNEK
płk Sławomir ŻAKOWSKI
ks. prał. płk Sławomir ŻARSKI
RADA EKONOMICZNA
ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
(powołana 15.12.2009 na 5 lat)
ks. prał. płk Jan DOMIAN
ks. prał. płk SG Zbigniew KĘPA
ks. prał. kmdr Bogusław WRONA
płk Wojciech ZAPALSKI
ks. prał. płk Sławomir ŻARSKI
60
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
RADA KAPŁAŃSKA
ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
(powołana 16.09.2005 na 5 lat)
Z urzędu
ks. prał. płk Sławomir ŻARSKI
ks. prał. kan. kmdr dr Leon SZOT
Z wyboru
ks. prał. kan. płk Tomasz ANISIEWICZ
ks. prał płk dr Tadeusz BIENIEK
ks. prał. kan. płk Dariusz KOWALSKI
ks. prał. kan. kmdr por. Zbigniew REĆKO
ks. prał. płk Józef SROGOSZ
ks. prał. kan. płk SG w st. spocz. dr Kazimierz TUSZYŃSKI
Z nominacji
ks. prał. płk Jan DOMIAN
ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI
ks. prał. płk SG dr Zbigniew KĘPA
ks. prał. kan. płk dr Robert MOKRZYCKI
ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI
ks. prał. płk Henryk POLAK
ks. prał. kan. płk January WĄTROBA
ks. prał. kmdr Bogusław WRONA
RADA PROGRAMOWA
MUZEUM ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Jolanta BOJARSKA
ks. kan. płk rez. dr Jan GOLONKA
Anna KOTAŃSKA
Barbara KOZŁOWSKA
Jacek MACYSZYN
Roman MATUSZEWSKI
ks. prał. kan. płk dr Robert MOKRZYCKI
Wojciech OBTUŁOWICZ
Jan OŁDAKOWSKI
Andrzej PRZEWOŹNIK
Ferdynand Bohdan RUSZCZYC
Zbigniew ŚWIĘCICKI
ks. kan. płk dr Marek WESOŁOWSKI
Wiesław Jan WYSOCKI
61
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
VIII. DELEGACI, REFERENCI, INNE URZĘDY
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego – Kapelan
ds. Duszpasterstwa Wojskowego i Funkcjonariuszy przy Urzędzie
Prezydenta Rzeczpospolitej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego
ks. prał. płk Jan DOMIAN
tel. kom. 604 771 209
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa
wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę Północną
ks. prał. kmdr w st. spocz. dr Marian PRÓCHNIAK
tel. kom. 606 364 721
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa
wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę Centralną
ks. prał. kmdr w st. spocz. Janusz BĄK
tel. kom. 604 057 339
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa
wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę Południowo – Wschodnią
ks. prał. ppłk rez. Andrzej SUROWIEC
tel. kom. 502 248 080
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa
wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę Południowo – Zachodnią
ks. kan. ppłk w st. spocz. dr Henryk SZAREYKO
tel. (71) 372 98 44
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa
wśród Weteranów i Kombatantów na Polskę Południową
ks. por. Krzysztof SZUSTAK
tel. (34) 377 77 77
Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
ks. kan. płk Zenon SURMA
tel. kom. 602 808 606
Referent ds. Duszpasterstwa Kobiet w Ordynariacie Polowym
ks. prał. płk Sławomir ŻARSKI
tel. kom. 604 490 091
Referent ds. Duszpasterstwa Rodzin w Ordynariacie Polowym
Wojska Polskiego
ks. prał. płk dr Stanisław GULAK
tel. kom. 519 193 103
Referent ds. Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego
ks. kan. ppłk Grzegorz KAMIŃSKI
tel. kom. 605 999 077
Referent ds. Ekumenizmu w Ordynariacie Polowym
ks. mjr dr Witold MACH
tel. kom. 601 473 222
62
KURIA POLOWA WOJSKA POLSKIEGO
Referent ds. Formacji Kapłańskiej
ks. prał. kan. płk Dariusz KOWALSKI
tel. kom. 601 345 370
Referent ds. Młodzieży i Służby Liturgicznej
ks. mjr Marek WOJNOWSKI
tel. kom. 605 588 005
Referent ds. Pielgrzymek i Kontaktów Międzynarodowych
ks. prał. kan. płk Dariusz KOWALSKI
tel. kom. 601 345 370
Referent ds. Powołań Kapłańskich
Referent i Opiekun Alumnów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
Przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds. Koordynacji
Duszpasterstwa Harcerzy
Referent ds. Trzeźwości
ks. prał. kan. kmdr dr Leon SZOT
tel. kom. 604 759 397
Referent ds. Sztuki Sakralnej i Opieki nad Zabytkami
Kościelnymi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
ks. kan. ppłk Krzysztof MAJSTEREK
tel. kom. 515 036 711
Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej
ks. mjr dr Eugeniusz ŁABISZ tel. kom. 600 344 779
Kanonik Penitencjarz Kościoła Katedralnego
ks. płk rez. dr Wiesław BOŻEJEWICZ
tel. kom. 606 101 932
Kapelan Pomocniczy przy Urzędzie Prezydenta RP ks. mjr Mateusz HEBDA
tel. kom. 509 441 176
Kapelan Stowarzyszenia Kombatantów – Weteranów Kawalerii
i Artylerii Konnej w Warszawie
ks. płk Krzysztof WYLĘŻEK
MON tel. 848102; 873301
Kapelan Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości
ks. ppłk Jan OSIŃSKI
tel. kom. 609 648 980
Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi
ks. kan. płk Zenon SURMA
tel. kom. 602 808 606
Ojciec Duchowny Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
ks. kan. płk Zenon SURMA
tel. kom. 602 808 606
Rzecznik Prasowy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w USA
Jan JAWORSKI
5801 N. Pulaski Rd., E. Apt. 406; Chicago, Illinois 60646;
tel. 1 773 267 64 89; tel. kom. (77) 715 81 83; fax (773) 777 77 58
63
DEKANATY
I. DEKANAT WOJSK LĄDOWYCH (DWLąd.)
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Wojsk Lądowych;
3. Batalion Zabezpieczenia Dowództwa WLąd.; Archiwum Wojsk
Lądowych; Centralna Biblioteka Wojskowa; Dyżurna Służba Operacyjna
WLąd.; Klub Wojsk Lądowych
Dziekan: ks. prał. kan. płk Dariusz KOWALSKI – mian. 17.01.2006;
ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
ul. Dymińska 1
01-783 WARSZAWA 86
tel. kom. 601 345 370
Ojciec duchowny: ks. kan. płk Zenon SURMA
1. Krakowski Dekanat Wojskowy (KDW)
Dziekan: ks. prał. kan. płk Mirosław SUŁEK mian. 01.08.2008;
ponowienie 04.08.2009 na 3 lata
tel. kom. 609 860 578
Kancelaria:
ul. Rakowicka 29
30-901 KRAKÓW 50
tel. (12) 455 36 84; MON tel. 133684
tel. (12) 455 36 41; MON tel. 133641
fax (12) 455 16 58; MON tel. 131658
adiutant D-cy 2 KZ: MON tel. 133701
Ojciec duchowny: ks. por. Krzysztof SZUSTAK
Parafie Krakowskiego Dekanatu Wojskowego
• Parafia Wojskowa pw. Bożego Miłosierdzia
ul. Bardowskiego 2; 43-300 BIELSKO BIAŁA
• Parafia wojskowo-cywilna pw. św. Kazimierza
ul. Koszarowa 16; 22-102 CHEŁM
• Parafia pw. św. Barbary
ul. św. Barbary 2; 44-100 GLIWICE
• Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 20/1; 40-058 KATOWICE
• Parafia wojskowo-cywilna pw. NMP Królowej Polski
ul. Chęcińska 2; 25-020 KIELCE
• Parafia pw. św. Agnieszki
ul. Dietla 30; 31-070 KRAKÓW
64
DEKANATY
•
•
•
•
•
•
Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Al. Racławickie 20; 20-037 LUBLIN
Parafia pw. św. Józefa
TOMASZÓW-Nowy Glinnik; 97-217 LUBOCHNIA
Parafia pw. Dobrego Pasterza
ul. Anieli KRZYWOŃ 1/29; 39-460 NOWA DĘBA
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Polski
ul. Słowackiego 85; 37-700 PRZEMYŚL
Parafia wojskowo-cywilna pw. NMP Królowej Polski
ul. Reformacka 5; 35-026 RZESZÓW
Parafia pw. św. Jana Bożego
ul. Piłsudskiego 36/22; 22-400 ZAMOŚĆ
2. Pomorski Dekanat Wojskowy (PDW)
Dziekan: ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI – mian. 01.06.2002;
ponowienie 26.09.2005; ponowienie 25.09.2008 na 3 lata
tel. kom. 601 202 452
Kancelaria – Joanna Operline
ul. Dwernickiego 1
85-915 BYDGOSZCZ
tel. (52) 378 08 06; MON tel. 410806
fax (52) 378 08 08; MON tel./fax 410808
e-mail: [email protected]
Ojciec duchowny: ks. mjr Szczepan MADOŃ
Parafie Pomorskiego Dekanatu Wojskowego
• Parafia pw. św. Wawrzyńca
ul. Świerczewskiego 1; 62-003 BIEDRUSKO
• Parafia pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Bernardyńska 2; 85-029 BYDGOSZCZ
• Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Wojska Polskiego 13/2; 86-200 CHEŁMNO POMORSKIE
• Parafia wojskowo-cywilna pw. Matki Odkupicielki
ul. Sobótki 20; 80-247 GDAŃSK-WRZESZCZ
• Parafia pw. NMP Królowej Polski
ul. Chrobrego 13; 62-200 GNIEZNO
• Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Świecka 4; 86-133 GRUPA
• Parafia pw. św. Stanisława Kostki
ul. Bema 2; 86-300 GRUDZIĄDZ
• Parafia pw. św. Barbary i św. Maurycego
ul. M. Kopernika 16; 88-100 INOWROCŁAW
65
DEKANATY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parafia wojskowo-cywilna pw. św. Marcina
ul. Zwycięstwa 202 A; 95-901 KOSZALIN
Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Główna 1; 78-513 OLESZNO
Parafia pw. NMP Częstochowskiej
ul. Podchorążych 17; 64-920 PIŁA
Parafia pw. św. Pawła Apostoła
ul. Westerplatte 44; 76-204 SŁUPSK
Parafia pw. bł. ks. Michała Sopoćki
76-204 SŁUPSK; Redzikowo 34
Parafia pw. Matki Bożej Dobrej Rady
al. Żołnierza 37; 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
Parafia pw. św. Wojciecha
Pl. Zwycięstwa 1; 70-952 SZCZECIN
Parafia pw. św. Ignacego Loyoli
ul. Myśliwska 12; 78-400 SZCZECINEK
Parafia pw. św. Jana Sarkandra i św. Stanisława Kostki
ul. Metalowa 42; 70-906 SZCZECIN – PODJUCHY
Parafia pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
ul. Zagórska 21; 72-320 TRZEBIATÓW
Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Wojska Polskiego 76; 78-600 WAŁCZ
Parafia pw. św. Augustyna BUDOWO
ul. Czwartaków 2a; 78-524 ZŁOCIENIEC
3. Śląski Dekanat Wojskowy (ŚDW)
Dziekan: ks. prał. kan. płk Stanisław SZYMAŃSKI – mian. 01.06.2002; ponowienie 26.09.2005; ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
tel. kom. 604 618 849
ul. Żarska 22
68-100 ŻAGAŃ
tel. (68) 377 50 25; MON tel. 688083; 688041
fax (68) 368 80 61
Ojciec duchowny: ks. ppłk Krzysztof PIETRZNIAK
Parafie Śląskiego Dekanatu Wojskowego
• Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Wita Stwosza 7/1; 49-300 BRZEG
• Parafia pw. św. Jana Bosko
ul. Wojska Polskiego 58; 67-200 GŁOGÓW
• Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. 1 Maja 45; 58-500 JELENIA GÓRA
66
DEKANATY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Parafia pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
ul. Kolegialna 2; 62-800 KALISZ
Parafia pw. św. Piotra i Pawła
ul. Sienkiewicza 69/4; 57-300 KŁODZKO
Parafia pw. św. Marcina z Tours
ul. Piastów 8B; 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
Parafia pw. św. Jerzego
ul. św. Jerzego 9; 91-072 ŁODŹ
Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Wojska Polskiego 17; 66-301 MIĘDZYRZECZ
Parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego
ul. Domańskiego 68; 45-812 OPOLE
Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi
ul. Kościuszki 19; 98-200 SIERADZ
Parafia pw. św. Floriana
ul. Kościelna 2; 59-726 ŚWIĘTOSZÓW
Parafia pw. św. Sebastiana Męczennika
Wędrzyn 11/25; 69-211 WĘDRZYN
Parafia pw. św. Elżbiety
ul. św. Elżbiety 1/1; 50-111 WROCŁAW
Parafia pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego
ul. Żarska 22; 68-100 ŻAGAŃ
Parafia pw. Krzyża Świętego
ul. Ogrodowa 1/4; 68-200 ŻARY
4. Warmińsko – Mazurski Dekanat Wojskowy (W-MDW)
Dziekan: ks. prał. płk Jan WOŁYNIEC – mian. 20.10.2006;
ponowienie 15.11.2009 na 3 lata
tel. kom. 601 667 813
ul. Konopnickiej 5/3
10-168 OLSZTYN
tel./fax (89) 542 16 38; MON tel. 321638
Ojciec duchowny: ks. płk Tadeusz PAŁUSKA
Parafie Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu Wojskowego
• Parafia pw. bł. Jana Pawła XXIII Papieża
ul. Wojska Polskiego; 11-200 BARTOSZYCE
• Parafia Wojskowa pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 14, 12-230 BIAŁA PISKA
• Parafia pw. św. Wojciecha
ul. Sucharskiego 24/10; 14-500 BRANIEWO
67
DEKANATY
•
•
•
•
•
•
•
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Świerkowa 2/4; 82-300 ELBLĄG
Parafia pw. św. Krzysztofa
ul. Kościuszki 30; 19-300 EŁK
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Mazurska 4 A; 11-500 GIŻYCKO
Parafia pw. św. Królowej Jadwigi
Al. Wojska Polskiego 33;14-300 MORĄG
Parafia pw. NMP Królowej Polski
i św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
ul. M. Konopnickiej 5/3; 10-168 OLSZTYN
Parafia pw. św. Kazimierza
ul. Wojska Polskiego; 11-525 ORZYSZ
Parafia pw. św. Barbary
ul. Bema 16; 11-600 WĘGORZEWO
II. DEKANAT SIŁ POWIETRZNYCH (DSP)
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Sił Powietrznych; Centrum
Operacji Powietrznych; Klub Sił Powietrznych; Szefostwo Służby Ruchu
Lotniczego SZ RP; Wojskowa Komisja Lekarska SP; Wojskowa Komisja
Lotniczo-Lekarska w Warszawie; Zespół Wydawniczy SP
Dziekan: ks. prał. płk Janusz Adam RADZIK – mian. 01.07.2006;
ponowienie 20.06.2009 na 3 lata
tel. kom. 603 782 297
e-mail: [email protected]
Kancelaria – Maria Koziarska
Al. Żwirki i Wigury 103
00-912 WARSZAWA 69
tel./fax (22) 682 56 62; MON tel. 825662
e-mail: [email protected]
Ojciec duchowny: ks. ppłk Jerzy SUCHECKI
1. Dekanat Sił Powietrznych Północ (DSP-Pn.)
Dziekan: ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI – mian. 15.11.2006;
ponowienie 15.11.2009 na 3 lata
tel. kom. 601 620 781
68
DEKANATY
ul. Szpitalna 1
87-100 TORUŃ
tel. (56) 652 23 86; MON tel. 432405
fax (56) 616 24 05
Ojciec duchowny: ks. ppłk Jerzy SUCHECKI
Parafie Dekanatu Sił Powietrznych-Północ
• Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza Królewicza
ul. Dokudowska 17; 21-500 BIAŁA PODLASKA
• Parafia pw. św. Zygmunta
ul. Wojska Polskiego 64; 63-200 JAROCIN
• Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Szamarzewskiego 3; 60-514 POZNAŃ
• Parafia pw. Matki Odkupiciela
ul. Waszkiewicza; 66-440 SKWIERZYNA
• Parafia pw. św. Jana z Dukli
ul. Sikorskiego 2; 63-100 ŚREM
• Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
Osiedle Wojskowe; 78-301 ŚWIDWIN
• Parafia pw. św. Katarzyny
ul. Szpitalna 1; 87-100 TORUŃ
2. Dekanat Sił Powietrznych Południe (DSP-Pd.)
Dziekan: ks. prał. płk dr Tadeusz BIENIEK – mian. 15.11.2006;
ponowienie 15.11.2009 na 3 lata
tel. kom. 605 633 245
ul. Brygady Pościgowej 2
08-521 DĘBLIN
tel. (81) 883 88 82; 883 88 80; MON tel. 518880; 518882
fax (81) 883 88 80; MON fax 518880
Ojciec duchowny: ks. ppłk Jerzy SUCHECKI
Parafie Dekanatu Sił Powietrznych-Południe
• Parafia pw. Matki Bożej Loterańskiej
ul. Brygady Pościgowej 2; 08-521 DĘBLIN
• Parafia pw. św. Rafała Archanioła
ul. Jana Pawła II 9/66; 98-100 ŁASK
• Parafia pw. św. Michała Archanioła
ul. Chrobrego 2; 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
• Parafia pw. św. Stanisława Biskupa
Pl. Konstytucji 3 Maja 1; 26-600 RADOM
69
DEKANATY
III. Dekanat Marynarki Wojennej
Dziekan: ks. prał. kmdr Bogusław WRONA – mian. 01.10.2002;
ponowienie 26.09.2005; ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
tel. kom. 604 985 589
Kancelaria – Halina Wojdylak
ul. Waszyngtona 12
81-912 GDYNIA-OKSYWIE
tel. (58) 626 30 79; MON tel. 263079
fax (58) 626 38 14; MON fax 263814
Ojciec duchowny: ks. ppłk Mirosław BIERNACKI
Parafie Dekanatu Marynarki Wojennej
• Parafia pw. św. Melchiora Grodzieckiego
Osiedle Zwycięstwa 10/5; DARŁOWO
• Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej
ul. Dziwna 10 B/4; 42-720 DZIWNÓW
• Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. J. Śmidowicza 47; 81-127 GDYNIA-OKSYWIE
• Parafia pw. św. Pawła z Tarsu
ul. Sikorskiego; 84-150 HEL
• Parafia pw. św. Macieja Apostoła
ul. św. Macieja 3; 78-100 KOŁOBRZEG
• Parafia pw. św. Ignacego Loyoli
Os. Na Skarpie 21/12; 84-313 SIEMIROWICE
• Parafia wojskowo-cywilna pw. św. Jerzego
ul. Kościuszki 1; 81-704 SOPOT
• Parafia pw. św. Bernarda
ul. Steyera; 72-604 ŚWINOUJŚCIE
• Parafia pw. św. Marka Ewangelisty
ul. Komandorska 64; 76-271 USTKA
• Parafia pw. św. Wojciecha
Os. Kaszubskie 16/57; 84-200 WEJHEROWO
70
DEKANATY
IV. Warszawski Dekanat Wojskowy (WDW)
Dziekan: ks. prał. płk Jan DOMIAN – mian. 15.01.2007;
ponowienie 16.01.2010 na 3 lata
tel. kom. 604 771 209
Kancelaria – Danuta Berezowska
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 WARSZAWA 60
tel. (22) 687 30 16; MON tel. 873016
fax (22) 687 91 18; MON fax 879118
e-mail: [email protected]
Ojciec duchowny: ks. kan. płk dr Marek Wesołowski
Parafie Warszawskiego Dekanatu Wojskowego
• Parafia pw. św. Jerzego
ul. Kawaleryjska 70; 15-325 BIAŁYSTOK
• Parafia pw. św. Judy Tadeusza
ul. Wojska Polskiego 54; 06-400 CIECHANÓW
• Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata
05-154 KAZUŃ NOWY
• Parafia wojskowo-cywilna pw. św. Józefa
ul. Piłsudskiego 5; 05-120 LEGIONOWO
• Parafia wojskowo-cywilna pw. św. Jozafata Biskupa
ul. Kościelna 5/1; 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA-KOMOROWO
• Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pl. Tysiąclecia; 08-110 SIEDLCE
• Parafia pw. Wniebowzięcia NMP
Pl. Jana Pawła II 1; 96-100 SKIERNIEWICE
• Katedra Polowa WP pw. NMP Królowej Polski
ul. Długa 13/15; 00-911 WARSZAWA
• Parafia wojskowo-cywilna pw. Matki Bożej Ostrobramskiej
ul. Kaliskiego 49; 01-476 WARSZAWA-BEMOWO
• Parafia pw. św. Rafała Kalinowskiego
ul. Czerwonych Beretów 3; 00-910 WARSZAWA-REMBERTÓW
• Parafia pw. św. Andrzeja Boboli
ul. Okuniewska 1; 05-075 WARSZAWA-WESOŁA
• Parafia pw. św. Gabriela Archanioła
ul. płk. Kazimierza Drewnowskiego 1 A; 05-131 ZEGRZE PŁN.
71
DEKANATY
V. Dekanat Żandarmerii Wojskowej (DŻW)
Dziekan: ks. kan. płk Andrzej MOLENDOWSKI – mian. 1.09.2006;
ponowienie 31.08.2009 na 3 lata
tel. kom. 507 158 363
ul. Chrobrego 2
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. (22) 281 35 69; MON tel. 353569; MON fax 353049
Ojciec duchowny: ks. kan. płk dr Marek Wesołowski
VI. Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Dziekan: ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI – mian. 01.06.2002;
ponowienie 26.09.2005; ponowienie 25.09.2008 na 3 lata
tel. kom. 601 202 452
Kancelaria – Joanna Operline
ul. Dwernickiego 1
85-915 BYDGOSZCZ 15
tel. (52) 378 08 06; MON tel. 410806
fax (52) 378 08 08; MON tel./fax 410808
e-mail: [email protected]; [email protected]
Ojciec duchowny: ks. mjr Szczepan MADOŃ
VII. Dekanat Wojsk Specjalnych
Dziekan: ks. prał. płk dr Stanisław GULAK – mian. 01.08.2008 na 3 lata
tel. kom. 519 193 103
Kancelaria:
ul. Tyniecka 45
30-901 KRAKÓW
tel. (12) 455 24 84; MON tel. 132484
fax (12) 455 23 85; MON fax 132385
e-mail: [email protected]
sekretariat D-cy WS:
MON tel. 132300; fax 132309
72
DEKANATY
Parafie Dekanatu Wojsk Specjalnych
• Parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frassati
ul. Sobieskiego 35; 42-700 LUBLINIEC
VIII. Dekanat Straży Granicznej
Dziekan: ks. prał. płk SG dr Zbigniew KĘPA – mian. 01.03.2009 na 5 lat
tel. kom. 502 213 530
ul. Długa 13/15
00-911 Warszawa
tel. (22) 687 77 02; (22) 687 82 26; fax (22) 687 35 29
MON tel. 877702; 878226; MON fax 873529
e-mail: [email protected]
Wicedziekan: ks. prał. kan. płk SG Stefan DMOCH – mian. 01.03.2009
na 2 lata
tel. kom. 721 960 233
Żarnowo II 17 A
16-300 AUGUSTÓW
tel./fax (87) 643 69 75 Ojciec duchowny: ks. ppłk SG Wojciech WARCHOŁA
Parafie Dekanatu Straży Granicznej (DSG)
• Parafia Straży Granicznej pw. św. Mateusza Ewangelisty
ul. Gen. Sikorskiego 78; 11-401 KĘTRZYN
• Parafia Straży Granicznej pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej
ul. Piłsudskiego 92; 75-902 KOSZALIN
• Parafia Straży Granicznej pw. Bożego Miłosierdzia
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5; 33-300 NOWY SĄCZ
IX. Dekanat Biura Ochrony Rządu
Dziekan: ks. kan. ppłk Krzysztof JAMROZIK – mian. 01.07.2007
na 3 lata
tel. kom. 695 371 048 (służb.); 609 881 578
ul. Kaliskiego 49
01-476 WARSZAWA
Ojciec duchowny: ks. kan. płk dr Marek Wesołowski
73
DEKANATY
X. Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła
Greckokatolickiego
74
Dziekan: ks. płk Bogdan MISZCZYSZYN – mian. 01.09.2005;
ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
tel. kom. 601 882 731
Plac Cerkiewny 1
59-170 PRZEMKÓW
tel./fax (76) 831 95 37
PARAFIE
I. PARAFIE MON
1. BARTOSZYCE
Parafia Wojskowa pw. bł. Jana XXIII Papieża
ul. Wojska Polskiego; 11-200 Bartoszyce
tel. (89) 762 74 09; MON tel. 327309
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 29 czerwca 2001 r.
Data odpustu parafialnego: 11 października
Instytucje objęte posługą: 20. Brygada Zmechanizowana; Placówka
Żandarmerii Wojskowej Bartoszyce; WAK Bartoszyce; Klub Garnizonowy
Bartoszyce; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny
w Bartoszycach
Proboszcz: ks. ppłk Marek JARASZEK (15.07.2006)
2. BEMOWO PISKIE
Parafia Wojskowa pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 14; 12-230 Biała Piska
tel./fax (87) 437 21 41; MON tel./fax 333141
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 27 marca 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 17 czerwca
Instytucje objęte posługą: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych – Orzysz; Wydział Żandarmerii Wojskowej Bemowo Piskie;
WAK Bemowo Piskie; Klub Garnizonowy Bemowo Piskie; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. płk Tadeusz PAŁUSKA (15.10.2006)
3. BIAŁA PODLASKA
Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza Królewicza
ul. Dokudowska 17; 21-500 Biała Podlaska
tel./fax (83) 355 65 00
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 4 marca
75
PARAFIE
Instytucje objęte posługą: WKU Biała Podlaska; 1. Ośrodek
Radioelektroniczny z Dowództwem w Grójcu; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Izba Celna, Urząd Celny i Oddział Celny w Białej Podlaskiej,
Oddział Celny w Małaszewiczach, Kowalewie, Koroszczynie, Terespolu,
Terespolu (Drogowy), Sławatyczach; Rejon Specjalistyczny SOK
w Małaszewiczach
Proboszcz: ks. prał. kan. płk SG w st. spocz. dr Kazimierz TUSZYŃSKI
(14.09.2005)
4. BIAŁYSTOK
Parafia Wojskowa pw. św. Jerzego
ul. Kawaleryjska 70; 15-325 Białystok (ul. Rzymowskiego 43 – kancelaria)
tel./fax (85) 663 18 87; 876 69 16; MON tel./fax 398916
e-mail: [email protected]
www.sjerzy.parafia.info.pl
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 3 listopada 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia
Instytucje objęte posługą: 18. Pułk Rozpoznawczy; WSzW Białystok;
WAK Białystok; WKU Białystok; Placówka Żandarmerii Wojskowej
Białystok; Placówka Psychologiczna Białystok; Klub Garnizonowy
Białystok; Wojskowe Biuro Emerytalne Białystok; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”; Izba Celna Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Białymstoku; Rejon SOK w Białymstoku
Proboszcz: ks. prał. kan. kmdr por. Zbigniew REĆKO (15.10.2006)
Rezydent: ks. kpt. SG Wiesław Kondraciuk (01.04.2009)
5. BIEDRUSKO
Parafia Wojskowa pw. św. Wawrzyńca
ul. Świerczewskiego 1; 62-003 Biedrusko
tel. (61) 812 31 61 (centrala) 857 30 77
MON tel. 573232; 573474; 582331
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 10 sierpnia
Instytucje objęte posługą: 77. Dywizjon Rakietowy; Ośrodek
Zarządzania Poligonu Biedrusko – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Józef TYMCZUK (10.09.2006)
76
PARAFIE
6. BIELSKO BIAŁA
Parafia Wojskowa pw. Bożego Miłosierdzia
ul. Bardowskiego 2; 43-300 Bielsko Biała
MON tel. 123424
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 06 października 2008
Data odpustu parafialnego: druga niedziela Wielkanocy
Instytucje objęte posługą: 18. Batalion Desantowo – Szturmowy
w Bielsku Białej; WKU Bielsko Biała; WKU Żywiec; Placówka Żandarmerii
Wojskowej; WAK Bielsko Biała; Klub Garnizonowy Bielsko Biała;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny w Bielsku Białej:
Oddział Czechowice-Dziedzice, Żywiec, Cieszyn
Proboszcz: ks. mjr Mariusz TOŁWIŃSKI (06.10.2008)
7. BRANIEWO
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha
ul. Sucharskiego 29; 14-500 Braniewo
tel. (55) 241 56 96; 241 56 97; MON tel. 315697
fax (55) 241 56 97; MON fax 315696
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 12 grudnia 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia
Instytucje objęte posługą: 9. Brygada Kawalerii Pancernej; 16. Pułk
Artylerii; Placówka Żandarmerii Wojskowej Braniewo; WAK Braniewo;
Klub Garnizonowy Braniewo; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Oddział Celny w Braniewie i Gronowie
Proboszcz: ks. kmdr por. Czesław OLSZAK (01.07.2008)
8. BRZEG
Parafia Wojskowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego
ul. Wita Stwosza 7/1; 49-300 Brzeg
tel./fax (77) 411 78 60; MON tel./fax 637860
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: Niedziela Zmartwychwstania
Instytucje objęte posługą: 1. Brygada Saperów; 2. Batalion Ratownictwa
Inżynieryjnego; Placówka Żandarmerii Wojskowej Brzeg; WAK Brzeg;
WKU Brzeg; Klub Garnizonowy Brzeg; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Grzegorz KRUPSKI (01.02.2004)
77
PARAFIE
9. BYDGOSZCZ
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Bernardyńska 2; 85-029 Bydgoszcz
tel./fax (52) 378 42 62; MON tel./fax 414262
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 1 września
Instytucje objęte posługą: Inspektorat Wsparcia SZ; Dowództwo
Pomorskiego Okręgu Wojskowego; Dowództwo Narodowego Elementu
Wsparcia; Oddział Zabezpieczenia Centrum Szkolenia Sił Połączonych
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Komenda Garnizonu
Bydgoszcz; WAK Nr 4, WAK Nr 5, WAK Nr 6; WSzW – Bydgoszcz;
WKU Bydgoszcz; Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy;
Wojskowy Sąd Garnizonowy; Zespół Wdrożeniowy NR 2; Delegatura
Departamentu Kontroli Bydgoszcz; Delegatura Wojskowej Inspekcji
Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy; Delegatura Wojskowej Ochrony
PPOŻ Bydgoszcz; 2. Wojskowy Ośrodek Metrologii; Pomorskie Muzeum
Wojskowe; Orkiestra Reprezentacyjna POW; Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej Bydgoszcz; Rejonowy Zarząd Infrastruktury – Bydgoszcz;
Klub Garnizonowy w Bydgoszczy; Klub Pomorskiego Okręgu Wojskowego;
Regionalny Węzeł Łączności Bydgoszcz; Dowództwo
1. Brygady Logistycznej, 2. Batalion Logistyczny; 1. Batalion Dowodzenia
i Zabezpieczenia; 1. Batalion Dowodzenia OW; 1. Batalion Logistyczny;
1. Kompania Regulacji Ruchu; 5. Rejonowe Warsztaty Techniczne;
7. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe; Oddział Żandarmerii
Wojskowej; 2. Baza Lotnicza; 2. Eskadra Lotnictwa Transportowo –
Łącznikowego; 2. Rejon Wsparcia Teleinformatycznego SP; 22. Ośrodek
Dowodzenia i Naprowadzenia; 49. Polowe Warsztaty Lotnicze; Centrum
Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ; 1. Wojskowy
Szpital Polowy; Centralna Grupa Działań Psychologicznych; Pracownia
Psychologiczna Bydgoszcz; Rejonowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy;
Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy; Wojskowy Ośrodek
Medycyny Prewencyjnej Bydgoszcz; Stacja Terenowa w Bydgoszczy
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – SPZOZ;
Wojskowe Biuro Emerytalne Bydgoszcz; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Urząd Celny i Oddział Celny II w Bydgoszczy; Rejon SOK
w Bydgoszczy
Proboszcz: ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI (01.06.2002)
Wikariusz: ks. kpt. Marcin KWIATKOWSKI (18.10.2009)
Wikariusz: ks. ppor. Ireneusz BIRUŚ (07.09.2008)
78
PARAFIE
10. CHEŁM
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza
ul. Koszarowa 16; 22-102 Chełm
tel./fax (82) 563 35 33; tel. (82) 565 26 01
e-mail: [email protected]
www.kazimierz-chelm.pl
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 14 czerwca 2001 r.
Data odpustu parafialnego: 4 marca i 26 sierpnia
Instytucje objęte posługą: 1. Batalion Zmechanizowany;
Dywizjon Artylerii Samobieżnej; Kompania Saperów 3. BZ; Bateria
Przeciwpancerna; Pluton Rozminowywania; WKU Chełm; WAK Chełm;
Klub Garnizonowy Chełm; Nadbużański Oddział Straży Granicznej;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. ppłk Grzegorz KAMIŃSKI (14.06.2001)
Wikariusz: ks. ppor. Jarosław NOWAK (01.04.2009)
Z Archidiecezji Lubelskiej:
Wikariusz: ks. Jarosław CHMURA (2008)
Wikariusz: ks. Bogdan KALINOWSKI (1999)
11. CHEŁMNO POMORSKIE
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Częstochowskiej
ul. Wojska Polskiego 13/2; 86-200 Chełmno Pomorskie
tel./fax (56) 677 32 72; MON tel./fax 434272
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 26 sierpnia
Instytucje objęte posługą: 3. Pułk Drogowo – Mostowy; WAK NR 1
Chełmno Pomorskie; WKU Świecie; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Jarosław ANTOSZEWSKI (15.10.2006)
12. CIECHANÓW
Parafia Wojskowa pw. św. Judy Tadeusza
ul. Wojska Polskiego 54; 06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 32 48 w. 341256 (kancelaria); w. 341348
(dom); w. 341597 MON fax 723248; 341591; 341222 (JW – węzeł
łączności)
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 1 lutego 2005 r.
79
PARAFIE
Data odpustu parafialnego: 28 października
Instytucje objęte posługą: 1. Pułk Artylerii; 2. Ośrodek
Radioelektroniczny Przasnysz; Placówka Żandarmerii Wojskowej
Ciechanów; WAK Ciechanów; WKU Ciechanów; WAK Przasnysz;
Wojskowy Ośrodek Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności; Klub
Garnizonowy Ciechanów; Klub Garnizonowy Przasnysz; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny w Ciechanowie: Oddział Celny
w Ciechanowie i Płocku
Proboszcz: ks. mjr Marek WOJNOWSKI (01.02.2005)
13. DARŁOWO
Parafia Wojskowa pw. św. Melchiora Grodzieckiego
Osiedle Zwycięstwa 10/5; 76-150 Darłowo
tel. (94) 314 74 13; MON 237413; MON fax 237300
e-mail: parafia_wojskowa_darł[email protected]
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 7 września
Instytucje objęte posługą: 29. Eskadra Lotnicza MW; WAK NR
1 Darłowo; Klub Garnizonowy Darłowo; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Oddział Celny w Darłowie
Proboszcz: ks. kmdr. ppor. Jan ZAPOTOCZNY (23.04.2006)
14. DĘBLIN
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Loretańskiej
ul. Brygady Pościgowej 2; 08-521 Dęblin
tel. (81) 883 88 82; 883 88 80; MON tel. 518880; 518882
fax (81) 883 88 80; MON fax 518880
e-mail: [email protected]
www.deblin.ordynariat.pl
Dekanat: DSP-Pd.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 10 grudnia
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego;
1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego; 6. Baza Lotnicza; 5. Wojskowy Oddział
Gospodarczy; Placówka Żandarmerii Wojskowej Dęblin; Orkiestra
Garnizonowa w Dęblinie; 1. Batalion Drogowo – Mostowy; Wojskowe Zakłady
Lotnicze Nr 3 w Dęblinie; WKU Puławy, WKU Garwolin; Wyższa Szkoła
Oficerska Sił Powietrznych; Centrum Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego
w Dęblinie; WAK Stawy; Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie;
80
PARAFIE
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie; 6. Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Dęblinie;
Wojskowa Komisja Lotniczo – Lekarska w Dęblinie; 7. Baza Materiałowa
Stawy; Klub Garnizonowy Stawy; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. prał. płk dr Tadeusz BIENIEK (19.02.2006)
Wikariusz: ks. kpt. Robert KRZYSZTOFIAK ( 09.09.2007)
15. DZIWNÓW
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Różańcowej
ul. Dziwna 10 B/4; 42-720 Dziwnów
tel. (91) 444 84 41; MON tel. 248441; MON fax 248440
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 7 października – Matki Bożej Różańcowej
Instytucje objęte posługą: 8. Batalion Saperów; 8. Dywizjon
Przeciwlotniczy; 30. Kompania Chemiczna; WAK Dziwnów; Klub
Garnizonowy Dziwnów; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Mirosław BIERNACKI (16.08.2004)
16. ELBLĄG
Parafia Wojskowa pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Świerkowa 2/4; 82-300 Elbląg
tel. (55) 230 22 29; 230 22 49; MON tel. 312229
MON fax 312249
www.parafiawojskowa.16dz.mil.pow.pl
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: Niedziela Miłosierdzia Bożego
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej;
16. Batalion Dowodzenia; 16. Batalion Remontowy; 16. Batalion
Zaopatrzenia; 16. Kompania Chemiczna; Wojskowa Prokuratura
Garnizonowa w Elblągu; Oddział Żandarmerii Wojskowej Elbląg;
13. Pułk Przeciwlotniczy; 14. Batalion Remontu Lotnisk; 110. Szpital
Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Elblągu; WAK NR 5 Elbląg;
WAK NR 6 Elbląg; WKU Elbląg; Klub Garnizonowy Elbląg; Orkiestra
Garnizonu Elbląg; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny
i Oddział Celny w Elblągu
Proboszcz: ks. ppłk Bogdan Antoni ZALEWSKI (15.10.2006)
Wikariusz: ks. kpt. Stanisław GARBACIK (04.01.2010)
81
PARAFIE
17. EŁK
Parafia Wojskowa pw. św. Krzysztofa
ul. Kościuszki 30; 19-300 Ełk
tel. (87) 621 98 05 (kancelaria); fax (87) 621 98 07
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 25 lipca
Instytucje objęte posługą: 108. Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
– Ełk; Stacja Terenowa w Ełku Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa – SPZOZ; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku;
WKU – Ełk; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny w Ełku
Proboszcz: ks. kpt. Tomasz KOCZY (12.10.2009)
18. GDAŃSK-WRZESZCZ
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Odkupiciela
ul. Sobótki 20; 80-247 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. (58) 348 31 09; 341 53 18; MON tel./fax 213109
e-mail: [email protected]
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 01 lipca 2009
Data odpustu parafialnego: 25 marca
Instytucje objęte posługą: WSzW w Gdańsku; 4. Rejonowe
Przedstawicielstwo Wojskowe; WAK NR 1 Gdańsk; WAK NR 2 Gdańsk;
WKU NR 1 Gdańsk; WKU NR 2 Gdańsk; WAK NR 2 Pruszcz Gdański;
49. Pułk Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim; Wojskowa
Komenda Transportu Gdańsk; Wojskowa Komisja Marynarki Wojennej
w Gdańsku; Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku;
17. Terenowy Oddział Lotniskowy; Pracownia Psychologiczna Gdańsk;
Stacja Terenowa w Gdańsku Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa – SPZOZ; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska
w Gdańsku; 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ; Klub
Garnizonowy Gdańsk; Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk; Morski Oddział
Straży Granicznej w Gdańsku; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd
Celny w Gdańsku, Oddział Celny „Opłotki”, „Nabrzeże Wiślane” „Basen im.
Władysława IV” i „Port Północny” w Gdańsku; Oddział Celny „Port Lotniczy”
w Gdańsku Rębiechowie, Oddział Celny w Starogardzie Gdańskim;
Komenda Regionalna SOK w Gdańsku, Rejon SOK w Gdańsku
82
PARAFIE
Proboszcz: ks. prał. kan. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI (01.07.2009)
Wikariusz: ks. ppor. SG Andrzej SZPURA (01.07.2009)
Z Archidiecezji Gdańskiej:
ks. Jarosław PIOTROWSKI (01.07.2009)
19. GDYNIA
Parafia Wojskowa pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. J. Śmidowicza 47; 81-127 Gdynia-Oksywie
tel. (58) 626 67 67; 626 25 84; 726 38 14
tel./fax (58) 626 30 79; 726 66 74; MON tel./fax 262584; 263079; 263814
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 26 sierpnia
Instytucje objęte posługą: Dowództwo MW; Akademia Marynarki
Wojennej; 1. Centrum Koordynacji Operacji Powietrznych; Centrum
Operacji Morskich; Biuro Hydrograficzne MW; Klub Marynarki Wojennej;
Komenda Garnizonu Gdynia; Okręt Muzeum „ORP Błyskawica”; Muzeum
MW; Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków; Wojskowa Prokuratura
Garnizonowa w Gdyni; Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni; WAK NR 1
Gdynia; WAK NR 2 Gdynia; WAK NR 3 Gdynia; WAK NR 4 Gdynia; WAK
NR 5 Gdynia; Rejonowy Zarząd Infrastruktury – Gdynia; WKU Gdynia;
Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych – Gdynia; Wojskowy Dozór
Techniczny – Delegatura w Gdyni; Archiwum Marynarki Wojennej; Oddział
Zabezpieczenia MW; Zespół Redakcyjno-Wydawniczy MW; Pracownia
Psychologiczna Gdynia; Dowództwo Brygady Lotnictwa MW; 28. Eskadra
Lotnicza MW; 43. Baza Lotnicza; 65. Dywizjon Rakietowy OP; Centralna
Składnica MW; 6. Ośrodek Radioelektroniczny; Centralny Zakład Sprzętu
Ratowniczego MW; Delegatura Wojskowej Ochrony PPOŻ. Gdynia;
13. Dywizjon Trałowców; Klub Garnizonowy Gdynia Babie Doły;
18. Ruchome Warsztaty Techniczne; Klub Żołnierski Gdynia – Oksywie;
Laboratorium MPS MW; Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej
Gdynia; Oddział Żandarmerii Wojskowej Gdynia; Zespół Informatyki
MW; Dowództwo 3. Flotylli Okrętów – Gdynia; Dywizjon Okrętów ZOP;
Nabrzeżny Dywizjon Rakietowy MW; Dywizjon Okrętów Rakietowych;
Dywizjon Okrętów Podwodnych; Dywizjon Okrętów Wsparcia; Grupa
Okrętów Rozpoznawczych; Centralny Komenda Portu Wojennego GdyniaOksywie; Centralna Składnica MW; 1. Wojskowy Ośrodek Metrologii;
Terenowy Oddział Techniki Morskiej; Poligon Kontrolno-Pomiarowy MW;
Dywizjon Zabezpieczenia Hydrograficznego MW; Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej – Gdynia; 124. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe;
Oddział Budowy i Modernizacji Okrętów; Morska Jednostka Działań
Specjalnych; Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego MW Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”; Wojewódzkie Ochotnicze Hufce Pracy Województwa
83
PARAFIE
Pomorskiego; Izba Celna i Urząd Celny w Gdyni, Oddział Celny „Basen
IV” i „Basen V”, „Dworzec Morski”, „Baza Kontenerowa” i „Nabrzeże
Bułgarskie” w Gdyni, Oddział Celny Pocztowy w Gdyni
Proboszcz: ks. prał. kmdr Bogusław WRONA (01.10.1997)
Wikariusz: ks. por. Sławomir GADOWSKI (01.07.2008)
Wikariusz: ks. ppor. Radosław MAZUR (01.10.2009)
20. GIŻYCKO
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
ul. Mazurska 4 A; 11-500 Giżycko
tel. (89) 429 49 16; 429 42 70; MON tel. 335916; 335270; 331916
MON fax 335916
www.gizycko.ordynariat.pl
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 24 lutego 2004 r.
Data odpustu parafialnego: 15 sierpnia
Instytucje objęte posługą: 15. Brygada Zmechanizowana;
3. Batalion Rozpoznawczy; 112. Batalion Remontowy; WAK NR 2
Giżycko; WKU Giżycko; Placówka Żandarmerii Wojskowej – Giżycko;
Klub Garnizonowy Giżycko; Orkiestra Garnizonowa w Giżycku, Wojskowy
Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Mrągowie; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji w Giżycku
Proboszcz: ks. ppłk Janusz NIEDBAŁA (24.02.2004)
21. GLIWICE
Parafia Wojskowa pw. św. Barbary
ul. św. Barbary 2; 44 –100 Gliwice
tel./fax (32) 231 38 19
e-mail: [email protected]
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 4 grudnia
Instytucje objęte posługą: 14. Dywizjon Rakietowy OP; Oddział
Specjalny Żandarmerii Wojskowej; 74. Dywizjon Rakietowy OP;
75. Dywizjon Rakietowy OP; 4. Wojskowy Oddział Gospodarczy; WKU
Gliwice; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska; Placówka Żandarmerii
Wojskowej; 106. Szpital Wojskowy; 6. Batalion Desantowoszturmowy;
33. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe; Pracownia Psychologiczna
Gliwice; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Gliwicach; WKU
84
PARAFIE
Kędzierzyn Koźle; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny
i Oddział Celny w Gliwicach, Oddział Celny w Bytomiu i Raciborzu; Rejon
SOK w Gliwicach
Proboszcz: ks. kan. ppłk Stefan ZDASIENIA (01.02.2004)
Wikariusz: ks. mjr Janusz KŁOPOT (12.10.2009)
22. GŁOGÓW
Parafia Wojskowa pw. św. Jana Bosko
ul. Wojska Polskiego 58; 67-200 Głogów
tel. (76) 836 42 12; fax (76) 836 43 33
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 18 października 1996 r.
Data odpustu parafialnego: 31 stycznia
Instytucje objęte posługą: 4. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego;
6. Ośrodek Przechowywania Sprzętu; WAK Głogów; WKU Głogów; Klub
Garnizonowy Głogów; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny
w Lesznie, Oddział Celny w Lesznie i Polkowicach
Proboszcz: ks. kpt. Rafał KAPROŃ (05.09.2005)
23. GNIEZNO
Parafia Wojskowa pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Chrobrego 13; 62-200 Gniezno
tel. (61) 426 15 30
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 3 maja
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa
Transportowego Powidz; 33. Baza Lotnicza Powidz; 14. Eskadra Lotnictwa
Transportowego Powidz; Placówka Żandarmerii Wojskowej – Powidz;
WAK Powidz; WKU Gniezno; WKU Konin; Klub Garnizonowy Witkowo;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Mariusz STOLARCZYK (15.07.2007)
85
PARAFIE
24. GRUDZIĄDZ
Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Kostki
ul. Bema 2; 86-300 Grudziądz
tel. (56) 458 26 04; 458 26 05; MON tel. 482604
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 18 września
Instytucje objęte posługą: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców;
4. Rejonowa Baza Materiałowa; 8. Batalion Walki Radioelektronicznej;
1. Okręgowe Warsztaty Techniczne; Placówka Żandarmerii Wojskowej;
WAK Nr 4; WAK Nr 5; WKU Grudziądz; Wojskowe Zakłady Uzbrojenia
NR 2; Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska; Klub
Garnizonowy Grudziądz; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Oddział Celny w Kwidzynie i Grudziądzu
Proboszcz: ks. ppłk Piotr GIBASIEWICZ (10.02.2005)
25. GRUPA
Parafia Wojskowa pw. Miłosierdzia Bożego
ul. Świecka 4; 86-133 Grupa
tel. (52) 332 56 14
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 1 października 2006 r.
Data odpustu parafialnego: Niedziela Miłosierdzia Bożego
Instytucje objęte posługą: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Marek REIMER (03.10.2006)
26. HEL
Parafia Wojskowa pw. św. Pawła z Tarsu
ul. Przybyszewskiego 1; 84-150 Hel
tel./fax (58) 675 70 41; MON tel./fax 257041
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 21 października 1997 r.
Data odpustu parafialnego: 25 stycznia
Instytucje objęte posługą: 43. Batalion Saperów; Placówka Żandarmerii
Wojskowej – Hel; WAK Hel; Punkt Bazowania – Hel; 115. Szpital
Wojskowy z Przychodnią SPZOZ; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Oddział Celny we Władysławowie
Proboszcz: ks. kan. kmdr por. Jan MALISZEWSKI (01.08.2004)
86
PARAFIE
27. INOWROCŁAW
Parafia Wojskowa pw. św. Barbary i św. Maurycego
ul. M. Kopernika 16; 88-100 Inowrocław
tel. (52) 359 62 33; tel./fax MON 436234
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 4 grudnia
Instytucje objęte posługą: 56. Pułk Śmigłowców Bojowych
w Inowrocławiu; 2. Pułk Komunikacyjny; Placówka Żandarmerii
Wojskowej – Inowrocław; WAK NR 2 Inowrocław; WKU Inowrocław; Klub
Garnizonowy Inowrocław; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Józef MICHALIK (22.04.2007)
28. JAROCIN
Parafia Wojskowa pw. św. Zygmunta
ul. Wojska Polskiego 64; 63-200 Jarocin
tel. (62) 747 22 48; 747 24 42; MON tel. 581388
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 2 maja
Instytucje objęte posługą: 16. Batalion Remontu Lotnisk; WAK Jarocin;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. Marek JANUS (01.11.2000)
29. JELENIA GÓRA
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. 1 Maja 45; 58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 768 79 51; 642 32 82; tel./fax (75) 642 32 81
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 14 września
Instytucje objęte posługą: WKU Jelenia Góra; WKU Legnica;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny w Legnicy, Oddział
Celny w Legnicy i Jeleniej Górze
Proboszcz: ks. prał. płk dr Andrzej BOKIEJ (01.07.1991)
Z Diecezji Legnickiej:
Wikariusz: ks. Piotr FILIPEK (2007)
Wikariusz: ks. Bogdan KRYSTEK (2007)
Wikariusz: ks. Piotr SIKORSKI (2007)
87
PARAFIE
30. KALISZ
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
ul. Kolegialna 2; 62-800 Kalisz
tel. (62) 757 57 59
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Instytucje objęte posługą: WKU Kalisz; WKU Ostrów Wlkp.; WKU Turek;
ZBŻZ; Dom Kombatanta Kalisz; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Bractwo św. Judy Tadeusza; Rejon SOK w Gorzowie Wlkp.
Proboszcz: ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI (01.09.2009)
31. KATOWICE
Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza Królewicza
ul. M. Skłodowskiej-Curie 20/1; 40-058 Katowice
tel. (32) 251 35 11; MON tel. 124450
e-mail: [email protected]
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 4 marca
Instytucje objęte posługą: 2. Korpus Zmechanizowany; WSzW Katowice;
Placówka Żandarmerii Wojskowej; WKU Katowice; WKU Chorzów; WKU
Będzin; WKU Rybnik; WKU Mysłowice; WKU Tychy; Wojskowe Biuro
Emerytalne; Wojskowa Komenda Transportu; Dowództwo 1. Brygady
Rakietowej OP; 1. Śląska Brygada Rakietowa OP w Bytomiu; 81. Dywizjon
Dowodzenia; 330. Kompania Radiotechniczna – Radzionków; 72. Dywizjon
Rakietowy OP Oświęcim; 73. Dywizjon Rakietowy OP Oświęcim;
17. Dywizjon Rakietowy OP Libiąż; 7. Dywizjon Rakietowy Książenice;
Placówka Żandarmerii Wojskowej Katowice; WKU Oświęcim; Federacja
Rodzin Katyńskich; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny
w Katowicach: Oddział: Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza; Urząd Celny:
Oddział Bytom; Komenda Regionalna SOK w Katowicach; Rejon SOK
w Katowicach.
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Mirosław SUŁEK (01.08.2007)
Wikariusz: ks. mjr Tomasz PAROŃ (10.05.2009)
88
PARAFIE
32. KAZUŃ
Parafia Wojskowa pw. Chrystusa Króla Wszechświata
05-154 Kazuń Nowy
tel. (22) 686 37 31; 686 10 60; MON tel. 861060; 863371
tel./fax (22) 686 10 24
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993
Data odpustu parafialnego: Uroczystość Chrystusa Króla (ostatnia
niedziela roku liturgicznego)
Instytucje objęte posługą: 2. Brygada Saperów; 3. Okręgowe Warsztaty
Techniczne; Archiwum Instytucji MON; Archiwum SP; WAK Kazuń; WAK
Modlin; Skład Materiałowy; RBN Pomiechówek; Centralne Warsztaty
Uzbrojenia Lotniczego Modlin; Kompania Radiotechniczna SKW Janówek;
5. Ośrodek Przechowywania Sprzętu Nowy Dwór Maz.; Centralne Warsztaty
Uzbrojenia i Elektroniki Lotniczej Nowy Dwór Maz.; WAK Nowy Dwór
Maz.; Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej; Klub Garnizonowy
Nowy Dwór Maz.; Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
Okręgu Mazowieckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny w Nowym Dworze Maz.
Proboszcz: ks. ppłk Andrzej JAKUBIAK (01.06.2005)
33. KIELCE
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Chęcińska 2; 25-020 Kielce
tel./fax (41) 368 78 82; MON tel. 174280
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 3 maja
Instytucje objęte posługą: Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił
Pokojowych; Centralna Grupa Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej;
WSzW – Kielce; WKU NR 1 Kielce; WKU NR 2 Kielce; WKU Starachowice;
21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Busko-Zdrój;
Placówka Żandarmerii Wojskowej Kielce; WAK NR 1 Kielce; Pracownia
Psychologiczna Kielce; Klub Garnizonowy Kielce; Wojskowe Biuro
Emerytalne Kielce; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna i Urząd
Celny w Kielcach; Oddział Celny w Kielcach i Starachowicach; Rejon SOK
w Kielcach; Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji w Kielcach
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Adam PRUS (14.09.2005)
Z Diecezji Kieleckiej:
Wikariusz: ks. Arkadiusz BORUSIŃSKI (2006)
Wikariusz: ks. Sławomir DALCZYŃSKI (2006)
89
PARAFIE
34. KŁODZKO
Parafia Wojskowa pw. św. Piotra i Pawła
ul. Walecznych 59; 57-300 Kłodzko
Dekanat: ŚDW
Data erygowania parafii: 1 października 2006 r.
Data odpustu parafialnego: 29 czerwca
Instytucje objęte posługą: 22. Batalion Piechoty Górskiej; 23. Wojskowy
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Lądek-Zdrój; 24. Wojskowy
Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Kudowa-Zdrój; Placówka
Żandarmerii Wojskowej Kłodzko; WAK Kłodzko; WKU Kłodzko; Klub
Garnizonowy Kłodzko; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna
i Urząd Celny w Kielcach; Oddział Celny w Kielcach i Starachowicach;
Rejon SOK w Kielcach; Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
w Kielcach
Proboszcz: ks. mjr Jerzy Stanisław NIEDZIELSKI (21.07.2009)
35. KOŁOBRZEG
Parafia Wojskowa pw. św. Macieja Apostoła
ul. św. Macieja 3; 78-100 Kołobrzeg
tel./fax (94) 357 24 86; MON tel. 222487; MON fax 222486
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 1 sierpnia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 14 maja
Instytucje objęte posługą: 8. Batalion Remontowy; Baza Komendy
Portu Wojennego; Punkt Obserwacyjny; Węzeł Łączności; 117. Szpital
Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Kołobrzegu; Terenowa Wojskowa
Komisja Lekarska w Kołobrzegu; WAK NR 2 Kołobrzeg; WAK NR 3
Kołobrzeg; WKU Kołobrzeg; Klub Garnizonowy Kołobrzeg;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny w Kołobrzegu
Proboszcz: ks. mjr Witold KOSIŃSKI (15.11.2000)
36. KOSZALIN
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Marcina
ul. Zwycięstwa 202 A; 95-901 Koszalin 3
tel. (94) 343 75 99; MON tel. 457599
e-mail: [email protected]
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 11 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 11 listopada
90
PARAFIE
Instytucje objęte posługą: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych;
Placówka Żandarmerii Wojskowej w Koszalinie; Szkoła Podoficerska
Sił Powietrznych w Koszalinie; 3. Pułk Przeciwlotniczy; 8. Pułk
Przeciwlotniczy; WKU Koszalin Klub Garnizonowy Koszalin; Orkiestra
Garnizonowa w Koszalinie; WAK NR 1 Koszalin; WAK NR 2 Koszalin;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Rejon SOK w Koszalinie
Proboszcz: ks. ppłk Stanisław BŁĄDEK ( 01.06.2002)
Wikariusz: ks. ppor. Adam TUR (07.09.2008)
Z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
Wikariusz: ks. Paweł RUSAK (27.08.2008)
37. KRAKÓW
Parafia Wojskowa pw. św. Agnieszki
ul. Dietla 30; 31-070 Kraków
tel. (12) 422 83 50 (proboszcz)
tel./fax (12) 455 49 42 (kancelaria); MON tel./fax 134942
e-mail: [email protected]
www.krakow.ordynariat.pl
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 21 stycznia
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Wojsk Specjalnych, Jednostka
Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych; Oddział
Żandarmerii Wojskowej, WSzW Kraków, WKU NR 1 Kraków, WKU
NR 2 Kraków, WKU NR 3 Kraków, WKU Nowy Targ, WKU Bochnia,
Garnizonowy Ośrodek Mobilizacji, Regionalny Węzeł Łączności, Oddział
Regionalny WAM, Agencja Mienia Wojskowego, Klub 2. Korpusu
Zmechanizowanego; Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej;
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie; Wojskowa Prokuratura
Garnizonowa; Wojskowe Biuro Emerytalne; Wojskowy Dozór Techniczny
– Delegatura w Krakowie; Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej;
Departament Kontroli MON; Ośrodek Aktywizacji Zawodowej – Kraków;
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków; Zespół Informatyki 2. KZ;
WAK Nr 7; WAK NR 10; Wojskowa Komenda Transportu – Kraków;
Delegatura Wojsk Inspekcji i Gospodarki Energetycznej w Krakowie;
Orkiestra Garnizonowa w Krakowie; Dowództwo 6. Brygady Desantowo
– Szturmowej; 16. Batalion Powietrzno – Desantowy; 6. Batalion
Dowodzenia; 32. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania; 13. Eskadra
Lotnictwa Transportowego; 8. Baza Lotnicza; 3. Rejon Wsparcia
Teleinformatycznego SP; 6. Batalion Dowodzenia – 6. BDSZ;
6. Kompania Remontowa; 6 Kompania Zaopatrzenia; 79. Rejonowe
91
PARAFIE
Przedstawicielstwo Wojskowe; Delegatura Wojskowej Ochrony PPOŻ
Kraków; Filia NR 3. Archiwum Wojsk Lądowych; 2. Centrum Koordynacji
Operacji Powietrznych; Regionalny Węzeł Łączności Kraków; Klub
Garnizonowy Kraków–Balice; WAK Kraków-Balice; 5. Wojskowy Szpital
Kliniczny z Polikliniką SPZOZ; 5. Batalion Dowodzenia; 6. Grupa
Zabezpieczenia Medycznego; 3. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza;
Pracownia Psychologiczna Kraków; Rejonowa Wojskowa Komisja
Lekarska w Krakowie; Stacja Terenowa w Krakowie Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – SPZOZ; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Izby Celna i Urząd Celny w Krakowie, Oddział Celny I i II
w Krakowie, Oddział Celny Port Lotniczy w Krakowie – Balicach; Komenda
Regionalna SOK w Krakowie, Rejon SOK w Krakowie;
Proboszcz: ks. prał. płk dr Stanisław GULAK (01.07.2007)
Wikariusz: ks. mjr Kryspin RAK (09.09.2007)
Wikariusz: ks. por. Karol SKOPIŃSKI (09.09.2007)
38. KROSNO ODRZAŃSKIE
Parafia Wojskowa pw. św. Marcina z Tours
ul. Piastów 8 B; 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. (68) 367 21 68
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 11 listopada
Instytucje objęte posługą: 5. Batalion Saperów; 4. Batalion
Zaopatrzenia; 9. Rejonowe Warsztaty Techniczne; WAK Krosno
Odrzańskie; Klub Garnizonowy Krosno Odrzańskie; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”; Izba Celna w Rzepinie, Urząd Celny i Oddział Celny
w Zielonej Górze, Oddział Celny w Świecku; Rejon SOK w Zielonej Górze
Proboszcz: ks. mjr Edward OLECH (15.06.2004)
Rezydent: ks. ppłk Mirosław KURJANIUK (15.10.2009)
39. LEGIONOWO
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Józefa
ul. Piłsudskiego 5; 05-120 Legionowo
tel. (22) 774 29 20; MON tel. 866904; MON fax 866728
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 19 marca
92
PARAFIE
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 1. Dywizji Zmechanizowanej;
WAK Legionowo; Stowarzyszenie Represjonowanych za Działalność
Polityczną po II Wojnie Światowej; Stowarzyszenia Kościuszkowców
1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej; Koło NR 1 Światowego
Związku Żołnierzy AK; Związek Inwalidów Wojennych; Związek Byłych
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rez. WP; Związek Sybiraków; Klub
Tradycji 1. Dyw. Piechoty Warszawa; Ośrodek Duszpasterski Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie; 1. Batalion Dowodzenia; 9. Batalion
Łączności Białobrzegi; 60. Dywizjon Rakietowy OP Olszewnica; Poliklinika
Wojskowa; Główny Węzeł Łączności; WAK Białobrzegi; Klub Garnizonowy
Legionowo; 1. Batalion Zaopatrzenia; Terenowa Wojskowa Komisja
Lekarska w Legionowie; Szkoła Podstawowa NR 8; Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. płk Kazimierz KRUŻEL (01.06.2002)
Wikariusz: ks. por. Tomasz KRAWCZYK (19.02.2007)
Wikariusz: ks. por. Jacek SKRZYPCZAK (09.09.2007)
40. LUBLIN
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny
Al. Racławickie 20; 20-037 Lublin
tel. (81) 533 37 39; 718 36 00; MON tel. 183004
fax (81) 718 36 00; MON fax 183600
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 8 grudnia
Instytucje objęte posługą: 3. Brygada Zmechanizowana; 20. Rejonowe
Warsztaty Techniczne; Klub Garnizonowy Lublin; Orkiestra Garnizonowa
w Lublinie; Ośrodek Aktywizacji Zawodowej – Lublin; Rejonowy Zarząd
Infrastruktury – Lublin; WSzW – Lublin; WAK Nr 4 Lublin; WKU Nr 1 Lublin;
WKU NR 2 Lublin; WAK Jawidz; Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
w Lublinie; Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie; 1. Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ; Delegatura Wojskowej Ochrony PPOŻ Lublin;
Oddział Żandarmerii Wojskowej – Lublin; Pracownia Psychologiczna
Lublin; Regionalny Węzeł Łączności Lublin; Stacja Terenowa w Lublinie
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – SPZOZ;
Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska; Wojskowa Komenda Transportu
– Lublin; Wojskowe Biuro Emerytalne Lublin; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Urząd i Oddział Celny w Lublinie; Oddział Celny w Puławach;
Komenda Regionalna SOK w Lublinie, Rejon SOK w Lublinie
93
PARAFIE
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Sławomir NIEWĘGŁOWSKI (20.02.2006)
Wikariusz: ks. mjr Tadeusz GRYGLICKI (03.11.2009)
Rezydent: ks. ppłk rez. Tomasz ROBACZYŃSKI (01.09.2007)
Rezydent: ks. prał. płk w st. spocz. Stanisław OBSZYŃSKI
Rezydent: ks. ppłk w st. spocz. Zygmunt POTAKIEWICZ
Rezydent: ks. mjr w st. spocz. Feliks SŁABEK
Z Archidiecezji Lubelskiej:
Wikariusz: ks. Marek GONTARZ (01.07.2006)
Wikariusz: ks. Andrzej SZULEJ (01.07.2006)
41. LUBLINIEC
Parafia Wojskowa pw. bł. Piotra Jerzego Frassati
ul. Sobieskiego 35; 42-700 Lubliniec
tel. (34) 352 04 55; MON tel. 101455
Dekanat: DWS
Data erygowania Parafii: 2 grudnia 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 1 niedziela lipca
Instytucje objęte posługą: 1. Pułk Specjalny; Placówka Żandarmerii
Wojskowej – Lubliniec; WAK Lubliniec; WKU – Lubliniec; Klub
Garnizonowy Lubliniec; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. płk Adam SOSONKO (25.10.1998)
42. ŁASK
Parafia Wojskowa pw. św. Rafała Archanioła
ul. Jana Pawła II 9/66; 98-100 Łask
tel. (43) 677 07 50; 676 91 19; MON tel. 554750
Dekanat: DSP-Pd.
Data erygowania Parafii: 17 września 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 29 września
Instytucje objęte posługą: 10. Eskadra Lotnictwa Taktycznego; 32. Baza
Lotnicza; Klub Garnizonowy Łask; WAK Łask; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. ppłk Krzysztof MAJSTEREK (15.03.2004)
94
PARAFIE
43. ŁÓDŹ
Parafia Wojskowa pw. św. Jerzego
ul. św. Jerzego 9; 91-072 Łódź
tel. (42) 750 42 42; MON tel./fax 444242
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 1 sierpnia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia
Instytucje objęte posługą: WSzW Łódź; Centrum Szkolenia Wojskowych
Służb Medycznych; Wojskowa Drukarnia Łódź; Pracownia Psychologiczna
Łódź; Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej;
Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi; Wojskowe Studium
Nauczania Języków Obcych; Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny
Zgierz; WAK Zgierz; Wojskowe Biuro Emerytalne Łódź; Centrum
Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi; 3. Rejonowa Baza
Materiałowa; 36. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe; 74. Rejonowe
Przedstawicielstwo Wojskowe; 1. Batalion Kawalerii Powietrznej Leźnica
Wielka; 1. Dywizjon Lotniczy Leźnica Wielka; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Łódź; WAK NR 3. Łódź; WKU NR 1 Łódź; WKU NR 2
Łódź; WKU Zgierz; WAK Leźnica Wielka; Szkoła Podoficerska Służb
Medycznych w Łodzi; Klub Garnizonowy Łódź; Klub Garnizonowy Leźnica
Wielka; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna, Urząd Celny
I i Oddział Celny I w Łodzi, Urząd Celny II i Oddział Celny II w Łodzi;
Oddział Celny w Kutnie; Rejon SOK w Łodzi i w Kutnie
Proboszcz: ks. prał. kmdr por. dr Henryk SOFIŃSKI (20.02.2006)
Wikariusz: ks. kpt. Jacek SKWAREK (03.05.2009)
44. MIĘDZYRZECZ
Parafia Wojskowa pw. Ducha Świętego
ul. Wojska Polskiego 17; 66-301 Międzyrzecz
tel. (95) 741 47 47 (kancelaria); MON 674747
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 16 stycznia 1998 r.
Data odpustu parafialnego: Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Instytucje objęte posługą: 17. Brygada Zmechanizowana; WAK
Międzyrzecz; Placówka Żandarmerii Wojskowej Międzyrzecz; Klub
Garnizonowy Międzyrzecz; ZBŻZ; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kpt. Mariusz ANTCZAK (15.07.2008)
95
PARAFIE
45. MIŃSK MAZOWIECKI
Parafia Wojskowa pw. św. Michała Archanioła
ul. Chrobrego 2; 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (22) 281 35 69; MON tel. 353569; MON fax 353049
e-mail: [email protected]
www.michal.ordynariat.pl
Dekanat: DSP-Pd.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 29 września
Instytucje objęte posługą: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;
WAK Mińsk Mazowiecki; WKU Mińsk Mazowiecki; Centrum Szkolenia
Żandarmerii Wojskowej; Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Maz.; Placówka Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Maz.;
1. Eskadra Lotnictwa Taktycznego; 2. Grupa Poszukiwawczo –
Ratownicza; 23. Baza Lotnicza; WAK Barcząca Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. płk Piotr Andrzej MOLENDOWSKI (15.10.2006)
Wikariusz: ks. ppłk Piotr Paweł KOWALCZYK (15.10.2008)
Wikariusz: ks. ppor. Marcin CZEROPSKI (01.09.2007)
46. MONS (Belgia)
Parafia Wojskowa pw. Miłosierdzia Bożego
(Polish National Representative Polish Parish Divine Mercy)
7010 Mons /SHAPE/
BELGIUM
Data erygowania: 23 kwietnia 2006 r.
Data odpustu parafialnego: Pierwsza Niedziela po Zmartwychwstaniu
Proboszcz: ks. prał. płk Henryk POLAK (01.08.2007)
47. MORĄG
Parafia Wojskowa pw. św. Królowej Jadwigi
Aleje Wojska Polskiego 33; 14-300 Morąg
tel. (89) 757 42 71, w. 366, 291; 757 93 66; MON tel. 328366; 328291
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 17 października 1997 r.
Data odpustu parafialnego: 8 czerwca
Instytucje objęte posługą: Placówka Żandarmerii Wojskowej Morąg;
WAK Morąg; Klub Garnizonowy Morąg; Stowarzyszenie ”Rodzina
Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Jerzy SUCHECKI (11.12.2008)
96
PARAFIE
48. NOWA DĘBA
Parafia Wojskowa pw. Dobrego Pasterza
ul. Anieli Krzywoń 1/29; 39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 816 26 16; MON tel./fax 162616
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego
Pasterza
Instytucje objęte posługą: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych – Dęba; Placówka Żandarmerii Wojskowej – Nowa Dęba;
WAK Nowa Dęba; 3. Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego Nisko; WKU
Sandomierz; WAK Sandomierz; 12. Ośrodek Przechowywania Sprzętu
Nisko; 3. Batalion Radiotechniczny Sandomierz; WKU Nisko; WAK Nisko;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny w Sandomierzu,
Stalowej Woli i Mielcu
Proboszcz: ks. ppłk Zbigniew SAWICKI (01.10.2008)
49. OLESZNO
Parafia Wojskowa pw. Ducha Świętego
ul. Główna 1; 78-513 Oleszno
tel. (94) 367 43 45; fax (94) 367 43 50; MON tel. 474345
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 15 grudnia 2000 r.
Data odpustu parafialnego: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Instytucje objęte posługą: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Drawsko; Wydział Żandarmerii Wojskowej Oleszno; Węzeł Łączności
w Olesznie; Skład Materiałowy Oleszno z 2. Rejonowej Bazy Materiałowej
w Wałczu; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Wiesław ORŁOWSKI (14.06.2005)
50. OLSZTYN
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. NMP Królowej Polski i Świętych
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
ul. M. Konopnickiej 5/3; 10-168 Olsztyn
tel./fax (89) 542 16 38; MON tel./fax 321638
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 29 września
97
PARAFIE
Instytucje objęte posługą: 1. Batalion Składowania; Wojewódzki Sztab
Wojskowy – Olsztyn; 11. Rejonowa Baza Materiałowa; WAK NR 2 Olsztyn;
WKU Olsztyn; WAK NR 15 Omulew; Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
w Olsztynie; Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie; Regionalny Węzeł
Łączności Olsztyn; Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn; Wojskowy
Dozór Techniczny – Delegatura w Olsztynie; Delegatura Wojskowej
Ochrony PPOŻ. Olsztyn; Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Olsztyn;
103. Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Olsztynie; Pracownia
Psychologiczna Olsztyn; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska; Klub
Garnizonowy Olsztyn; 8. Batalion Radiotechniczny Lipowiec; WAK
Lipowiec; Wojskowe Biuro Emerytalne Olsztyn; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Izba Celna, Urząd Celny i Oddział Celny w Olsztynie; Rejon
SOK w Olsztynie
Proboszcz: ks. prał. płk Jan WOŁYNIEC (15.10.2006)
Z Archidiecezji Warmińskiej:
Wikariusz: ks. Adam NARBUT (01.09.2009)
51. OPOLE
Parafia Wojskowa pw. św. Alberta Chmielowskiego
ul. Domańskiego 68; 45-812 Opole
tel. (77) 452 59 11; 452 50 91; MON tel. 626091
MON tel./fax 625911; 625959
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 16 czerwca 1994 r.
Data odpustu parafialnego: 17 czerwca
Instytucje objęte posługą: 10. Brygada Logistyczna; 24. Polowa
Techniczna Baza Wojsk Łączności; 55. Batalion Remontowy; WSzW
Opole; WAK NR 2 Opole; WKU Opole; 116. Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Opolu; Placówka Żandarmerii Wojskowej
Opole; Pracownia Psychologiczna Opole; Klub Garnizonowy Opole; WAK
Krapkowice; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna i Urząd
Celny w Opolu, Oddział Celny w Opolu, Kędzierzynie Koźlu i Nysie; Rejon
SOK w Opolu
Proboszcz: ks. mjr Henryk KACZMAREK (01.10.2008)
98
PARAFIE
52. ORZYSZ
Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza
ul. Wojska Polskiego
11-525 ORZYSZ
tel. (87) 437 19 16; MON tel. 331916
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 1 kwietnia 2009 r.
Data odpustu parafialnego: 04 marca
Instytucje objęte posługą: 15. Batalion Saperów; 1. Batalion
Zmechanizowany; 2. Batalion Czołgów; Baza Materiałowa Szeroki Bór; WAK
NR 1 Orzysz; Klub Garnizonowy Orzysz; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. prał. ppłk Waldemar RAWIŃSKI (01.04.2009)
53. OSTRÓW MAZOWIECKA-KOMOROWO
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Jozafata Biskupa
ul. Kościelna 5/1; 07-310 Ostrów Mazowiecka-Komorowo
tel. (29) 644 12 36; 745 04 20; MON tel. 384420
MON fax 384510
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 12 listopada
Instytucje objęte posługą: 22. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny; WAK
Ostrów Maz.; Klub Garnizonowy Ostrów Maz.; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Oddział Celny w Ostrołęce
Proboszcz: ks. kan. ppłk Stanisław DĘBICKI (01.09.1998)
Z Diecezji Łomżyńskiej:
Wikariusz: ks. Dariusz KOTARSKI (2007)
54. PIŁA
Parafia Wojskowa pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
ul. Podchorążych 17; 64-920 Piła
tel. (67) 349 16 30; 338 80 13
www.prarafiagarnizonowa.pila.pl
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993r.
Data odpustu parafialnego: 26 sierpnia
Instytucje objęte posługą: WKU Piła; 2. Rejonowa Baza MateriałowoTechniczna; (skład m. Piła); 4. Baza Materiałowo-Techniczna (skład m.
Dołaszewo); Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Mirosław KWIATKOWSKI (19.02.2007)
99
PARAFIE
55. POZNAŃ
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
ul. Szamarzewskiego 3; 60-514 Poznań
tel. (61) 662 85 44; MON tel./fax 572385
e-mail: [email protected]
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 14 września
Instytucje objęte posługą: Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych; Dowództwo 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego;
31. Dywizjon Rakietowy OP; 76. Dywizjon Rakietowy OP; Specjalistyczny
Ośrodek Wojskowy Metrologii; Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Poznaniu; WSzW Poznań; WAK NR 1 Poznań; WAK 3 Poznań; WAK
NR 5 Poznań; WKU NR 1 Poznań, WKU NR 2 Poznań;
WKU NR 3 Poznań; WAK Ślęczki; Wojskowa Komenda Transportu
– Poznań; Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu;
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu; Wojskowe Biuro
Emerytalne Poznań; Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Poznań;
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu; Wojskowy Sąd Okręgowy
w Poznaniu; Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu; I Rejonowe
Przedstawicielstwo Wojskowe; 17. Ruchome Warsztaty Techniczne;
Delegatura Wojskowej Ochrony PPOŻ Poznań; Komenda Garnizonu
Poznań; Oddział Żandarmerii Wojskowej – Poznań; Orkiestra
Reprezentacyjna Sił Powietrznych; Klub Garnizonowy Poznań; I Rejon
Wsparcia Teleinformatycznego SP; 31. Baza Lotnictwa Taktycznego
– Krzesiny; 31. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzenia; Inspektorat
Ministerstwa Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Lotów; 111. Szpital
Wojskowy z Przychodnią SPZOZ; Ośrodek Szkolenia Wysokościowo
– Ratowniczego i Spadochronowego; Pracownia Psychologiczna
Poznań; Klub Garnizonowy Poznań Krzesiny; Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych; Regionalny Węzeł Łączności Poznań; Terenowa Wojskowa
Komisja Lekarska w Poznaniu; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Izba Celna, Urząd Celny i Oddział Celny w Poznaniu, Oddział Celny
„MTP” w Poznaniu, Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica (przejście
graniczne), Oddział Celny w Gądkach i Nowym Tomyślu; Komenda
Regionalna SOK w Poznaniu, Rejon SOK w Poznaniu i w Ostrowie
Wielkopolskim
Proboszcz: ks. prał. płk Józef SROGOSZ (01.07.1996)
Wikariusz: ks. ppor. Marek DRABIK (07.09.2008)
Wikariusz: ks. ppor. Sebastian SEMRAU (07.09.2008)
Wikariusz: ks. asp. Wojciech DRAGAN (16.01.2008)
100
PARAFIE
Z Archidiecezji Poznańskiej:
Wikariusz: ks. Paweł KUJAWA (25.08.2008)
Wikariusz: ks. Wojciech MORASZ (25.08.2008
56. PRZEMYŚL
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Polski
ul. Słowackiego 85; 37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 60 14 w. 15; 676 34 23; SG 676 34 12
fax (16) 678 38 13
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 3 maja
Instytucje objęte posługą: Polsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych;
14. Batalion Zmechanizowany; Placówka Żandarmerii Wojskowej –
Przemyśl; 114. Wojskowy Szpital z Przychodnią SPZOZ w Przemyślu;
Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska; WKU Sanok; 1. Batalion Czołgów
Żurawica; 4. Okręgowe Warsztaty Techniczne Żurawica; WAK Żurawica;
Klub Garnizonowy Przemyśl; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Oddział Celny Medyka – Żurawica (przejście graniczne), Oddział Celny
w Sanoku; Rejon Specjalistyczny SOK w Przemyślu
Proboszcz: ks. prał. mjr Władysław KOZICKI (01.12.2008)
57. RADOM
Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Biskupa
Pl. Konstytucji 3 Maja 1; 26-600 Radom
tel. (48) 362 72 39; fax (48) 351 15 00; MON tel./fax 511450
Dekanat: DSP-Pd.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 8 maja
Instytucje objęte posługą: 2. Ośrodek Szkolenia Lotniczego;
1. Komenda Lotniska; 3. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe;
4. Wojskowy Ośrodek Metrologii; Warsztaty Lotnicze Radom; Placówka
Żandarmerii Wojskowej Radom; Klub Garnizonowy Radom;
Orkiestra Garnizonowa Radom; WAK Radom; WKU Radom; WKU
Kozienice; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny w Radomiu;
Oddział Celny w Radomiu i w Grójcu; Rejon SOK w Radomiu
Proboszcz: ks. prał. płk Janusz RADZIK (21.09.2001)
101
PARAFIE
58. RZESZÓW
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Reformacka 5; 35-026 Rzeszów
tel. (17) 715 59 30, 853 96 57; MON tel. 155830; 155930
fax (17) 715 58 30
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 3 maja
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 21. Brygady Strzelców
Podhalańskich; 21. Rejonowe Warsztaty Techniczne; Garnizonowy
Ośrodek Mobilizacyjny Rzeszów; Klub Garnizonowy Rzeszów; WSzW
Rzeszów; WKU Rzeszów; WAK Nr 1 Rzeszów; Orkiestra Garnizonowa
w Rzeszowie; WKU Tarnów; WKU Jasło; WKU Mielec; 1. Batalion
Strzelców Podhalańskich; 5. Batalion Zmechanizowany; 21. Batalion
Dowodzenia; 21. Kompania Medyczna; 21. Kompania Remontowa;
21. Kompania Zaopatrzenia; Placówka Żandarmerii Wojskowej –
Rzeszów; Pracownia Psychologiczna Rzeszów; Wojskowe Biuro
Emerytalne Rzeszów; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny
i Oddział Celny w Rzeszowie; Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów,
Jasionka; Oddział Celny w Leżajsku i Dębicy; Urząd Celny i Oddział Celny
w Krośnie; Rejon SOK Rzeszów
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Tomasz ANISIEWICZ (15.11.2004)
Wikariusz: ks. kpt. Tomasz SKUPIEŃ (20.12.2009)
Z Diecezji Rzeszowskiej:
Wikariusz: ks. Krzysztof CZAJA (2005)
Wikariusz: ks. Marek MIJAL (2005)
Wikariusz: ks. Paweł SAMBORSKI (2008)
59. SIEDLCE
Parafia Wojskowa pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Pl. Tysiąclecia; 08-110 Siedlce
tel./fax (25) 644 04 99
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: Piątek po Oktawie Bożego Ciała
Instytucje objęte posługą: 1. Batalion Rozpoznawczy Siedlce;
1. Kompania Chemiczna; WKU Siedlce; Orkiestra Garnizonowa
w Siedlcach; WAK Siedlce; Klub Garnizonowy Siedlce; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny w Siedlcach: Oddział Siedlce, Garwolin;
Rejon SOK Siedlce
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Andrzej DZIWULSKI (01.07.1999)
102
PARAFIE
60. SIEMIROWICE
Parafia Wojskowa pw. św. Ignacego Loyoli
Oś. Na Skarpie 21/12; 84-313 Siemirowice
tel. (59) 861 45 06; fax (59) 815 17 31; MON tel. 252506
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1997
Data odpustu parafialnego: 31 lipca
Instytucje objęte posługą: 30. Eskadra Lotnicza MW; 44. Baza Lotnicza;
WAK Siemirowice; Klub Garnizonowy Siemirowice; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kmdr por. Andrzej STAWARZ (15.11.2000)
61. SIERADZ
Parafia Wojskowa pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia
Maryi
ul. Kościuszki 19; 98-200 Sieradz
tel. (43) 656 75 17; MON tel. 611517; MON fax 611466
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 11 listopada 2001 r.
Data odpustu parafialnego: 12 wrzesień
Instytucje objęte posługą: 15. Brygada Wsparcia Dowodzenia; Placówka
Żandarmerii Wojskowej Sieradz; WAK NR 100 Sieradz; WKU Sieradz;
Klub Garnizonowy Sieradz; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział
Celny w Sieradzu
Proboszcz: ks. ppłk Zenon PAWELAK (15.10.2006)
62. SKIERNIEWICE
Parafia Wojskowa pw. Wniebowzięcia NMP
Pl. Jana Pawła II 1; 96-100 Skierniewice
tel. (46) 833 23 09; MON tel./fax 361651
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993
Data odpustu parafialnego: 15 sierpnia
Instytucje objęte posługą: WKU Skierniewice; WKU Płock; Koło
Żołnierzy Zawodowych NR 1 i NR 2; Związek Inwalidów Wojennych
Sybiracy – Żołnierze Górnicy; Baza Szkoleniowa BOR w Raduczu;
Oddział Celny w Mszczonowie; 5. Dywizjon Rakietowy OP Sochaczew;
61. Dywizjon Rakietowy OP Sochaczew; 63. Dywizjon Rakietowy
OP Sochaczew; WAK Sochaczew; Klub Garnizonowy Sochaczew;
103
PARAFIE
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. płk dr Marek PIETRUSIAK (15.11.2004)
Wikariusz: ks. ppor. rez. Grzegorz BECHTA (01.09.2009)
63. SKWIERZYNA
Parafia Wojskowa pw. Matki Odkupiciela
ul. Waszkiewicza; 66-440 Skwierzyna
tel. (95) 717 72 84 (kancelaria); 717 72 85 (dom.)
MON tel. 568284; 568285 (dom.)
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 11 lutego 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 1 stycznia
Instytucje objęte posługą: 61. Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej,
22. Polowa Techniczna Baza Przeciwlotnicza; Klub Garnizonowy
Skwierzyna; WAK Skwierzyna; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Urząd Celny i Oddział Celny w Gorzowie Wlkp.
Proboszcz: ks. mjr Leszek MENCEL (15.10.2006)
64. SŁUPSK
Parafia Wojskowa pw. św. Pawła Apostoła
ul. Westerplatte 44; 76-204 Słupsk 5
tel./fax (59) 840 14 58; MON tel. 458447; 458448
e-mail: [email protected]
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 16 czerwca 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 25 stycznia
Instytucje objęte posługą: 7. Brygada Obrony Wybrzeża; Klub
Garnizonowy Słupsk; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr dr Eugeniusz ŁABISZ (01.07.2000)
65. SŁUPSK – REDZIKOWO
Parafia pw. bł. ks. Michała Sopoćki
76-204 SŁUPSK; Redzikowo 34
Redzikowo tel. (59) 848 74 92; MON tel. 552492
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 15 sierpnia 2009 r.
Data odpustu parafialnego: 15 lutego, 10 sierpnia
104
PARAFIE
Instytucje objęte posługą: Placówka Żandarmerii Wojskowej Słupsk;
WAK NR 1 Słupsk; WAK NR 2 Słupsk; WKU Słupsk; 34. Batalion
Radiotechniczny Chojnice; WAK Chojnice; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Urząd Celny w Słupsku
Proboszcz: ks. ppłk dr Piotr SROKA (15.08.2009)
66. SOPOT
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Jerzego
ul. Kościuszki 1; 81-704 Sopot
tel. (58) 551 05 48; MON tel. 261177; fax (58) 551 51 15
e-mail: [email protected]
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia
Instytucje objęte posługą: Oddział Zabezpieczenia MW; Nadbrzeżny
Dywizjon Rakietowy; Kompania Honorowa MW; 18. Ruchome Warsztaty
Techniczne; ZBŻZ; Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Sopocie; Związek
Sybiraków; Rodzina Katyńska; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. prał. kan. kmdr Roman DZIADOSZ (07.09.2005)
Z Archidiecezji Gdańskiej:
Wikariusz: ks. Wojciech GRUCHAŁA (2008)
Wikariusz: ks. Piotr WRZESIŃSKI (2006)
67. STARGARD SZCZECIŃSKI
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Dobrej Rady
Aleja Żołnierza 37; 73-110 Stargard Szczeciński
tel. (91) 576 61 38; MON fax 451031
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 17 listopada 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 26 kwietnia
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Brygady Wsparcia Dowodzenia
Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód (część polska); 2. Batalion
Saperów; 12. Batalion Zaopatrzenia; 12. Kompania Chemiczna; WAK NR
1 Stargard Szczeciński; WKU Stargard Szczeciński; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Stargard Szczeciński; Klub Garnizonowy Stargard Szczeciński;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny w Stargardzie
Szczecińskim
Proboszcz: ks. ppłk Wiesław RAKOWSKI (10.09.2006)
105
PARAFIE
68. SZCZECIN
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha
Pl. Zwycięstwa 1; skr. poczt. 736; 70-952 Szczecin
tel. (91) 433 50 62; 488 07 77 (kancelaria)
e-mail: [email protected]
www.szczecin.ordynariat.opoka.pl
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Wielonarodowego Korpusu
Północny – Wschód (część polska); Kompania Zabezpieczania
Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód; Narodowy Element
Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód;
Dowództwo 12. Dywizji Zmechanizowanej; Wojewódzki Sztab Wojskowy
– Szczecin; Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie;
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie; 3. Batalion Logistyczny
Mosty; WAK NR 1 Szczecin; WAK Mosty; WKU Szczecin; Garnizonowy
Ośrodek Mobilizacyjny Szczecin; Klub Garnizonowy Szczecin; Orkiestra
Garnizonowa w Szczecinie; Rejonowy Zarząd Infrastruktury – Szczecin;
12. Brygada Zmechanizowana; 4. Centrum Koordynacji Operacji
Powietrznych; Regionalny Węzeł Łączności Szczecin; Oddział Żandarmerii
Wojskowej – Szczecin; Wojskowa Komenda Transportu – Szczecin;
109. Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ; Delegatura Wojskowej
Ochrony PPOŻ. Szczecin; Wojskowe Biuro Emerytalne Szczecin;
12. Batalion Dowodzenia; 12. Batalion Rozpoznawczy; 109. Szpital
Wojskowy z Przychodnią SPZOZ; Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
– Szczecin; Stacja Terenowa w Szczecinie Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – SPZOZ; Terenowa Wojskowa
Komisja Lekarska w Szczecinie; Pracownia Psychologiczna Szczecin;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna i Urząd Celny
w Szczecinie; Oddział Celny w Szczecinie, Oddział Celny „Nabrzeże Huk“,
„Nabrzeże Łasztownia“, „Basen Górniczy“ w Szczecinie, Oddział Celny
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Oddział Celny w Lubiszynie; Komenda
Regionalna SOK w Szczecinie, Rejon SOK w Szczecinie;
Proboszcz: ks. prał. ppłk Ryszard STĘPIEŃ (15.10.2006)
Wikariusz: ks. kmdr ppor. Paweł WÓJCIK (17.05.2009)
Wikariusz: ks. por. Wojciech KUŁAK (14.12.2009)
106
PARAFIE
69. SZCZECIN PODJUCHY
Parafia Wojskowa pw. św. Jana Sarkandra i św. Stanisława Kostki
ul. Metalowa 42; 70-906 Szczecin Podjuchy
tel. (91) 445 45 05; fax (91) 445 45 53; MON tel./fax 454505
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 16 czerwca 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 18 września
Instytucje objęte posługą: 5. Pułk Inżynieryjny; WKU Szczecin Podjuchy;
WAK NR 5 Szczecin Podjuchy; Klub Garnizonowy Szczecin Podjuchy;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Piotr WSZELAKI (15.08.1996)
70. SZCZECINEK
Parafia Wojskowa pw. św. Ignacego Loyoli
ul. Myśliwska 12; 78-400 Szczecinek
tel. (94) 374 04 99
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 31 lipca
Instytucje objęte posługą: WKU Szczecinek; Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska; Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych; Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych; Światowy
Związek Żołnierzy AK; Hufiec ZHP w Szczecinku; Klub Seniora
w Szczecinku; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Oddział Celny
w Szczecinku
Proboszcz: ks. ppłk Zenon SODZAWICZNY (15.10.2001)
71. ŚREM
Parafia Wojskowa pw. św. Jana z Dukli
ul. Sikorskiego 2; 63-100 Śrem
tel. (61) 283 18 94; MON tel. 524894; MON fax 524802
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 18 czerwca 1997 r.
Data odpustu parafialnego: 8 lipca
Instytucje objęte posługą: 6. Batalion Dowodzenia, WAK Śrem;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Krzysztof GÓRSKI (30.10.1997)
107
PARAFIE
72. ŚWIĘTOSZÓW
Parafia Wojskowa pw. św. Floriana
ul. Kościelna 2; 59-726 Świętoszów
tel. (75) 731 13 33; MON tel. 685011; 685012
fax (75) 735 58 54
tel./fax MON 685740
e-mail: [email protected]
www.10bkpanc.sow.mil.pl/parafia/indeks_parafia.html
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 4 maja
Instytucje objęte posługą: 10. Brygada Kawalerii Pancernej; WAK
Świętoszów; 10. Brygada Kawalerii Pancernej; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Świętoszów; Klub Garnizonowy Świętoszów; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Augustyn Andrzej ROSŁY (01.08.2007)
Wikariusz: ks. kpt. Krzysztof KARA (15.11.2009)
73. ŚWIDWIN
Parafia Wojskowa pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
ul. J. Gagarina 8; 78-301 Świdwin
tel./fax (94) 382 22 43 (kancelaria)
MON tel./fax 532243 (kancelaria); 532249 (proboszcz)
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 13 sierpnia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 1. Skrzydła Lotnictwa
Taktycznego; 21. Baza Lotnicza; 7. Eskadra Lotnictwa Taktycznego;
40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego; 1. Grupa Poszukiwawczo –
Ratownicza; Placówka Żandarmerii Wojskowej – Świdwin; Klub
Garnizonowy Świdwin; WAK Świdwin; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Andrzej MIGAŁA (04.01.2010)
108
PARAFIE
74. ŚWINOUJŚCIE
Parafia Wojskowa pw. bł. Księdza Komandora Władysława Miegonia
ul. Piłsudskiego 35 A; 72-600 Świnoujście; Skr. Poczt. 255
tel. (91) 324 26 28; MON tel. 242628; MON fax 242215
tel. kom. 609 224 408 (parafia)
www.parafiawojskowa.swi.pl/index.html
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 12 czerwca
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża;
Komenda Garnizonu Świnoujście; WAK Świnoujście; WKU Świnoujście;
Orkiestra Garnizonowa w Świnoujściu; Oddział Celny w Świnoujściu;
2. Dywizjon Okrętów Transportowo-Minowych; 12. Dywizjon Trałowców;
Komenda Portu Wojennego Świnoujście; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Świnoujście; Klub Garnizonowy Świnoujście; Klub Żołnierski
Świnoujście; Ośrodek Obserwacyjno-Techniczny; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Adam BAZYLEWICZ (05.09.2005)
Wikariusz: ks. por. Adam ROGACKI (01.07.2008)
75. TOMASZÓW MAZOWIECKI – NOWY GLINNIK
Parafia Wojskowa pw. św. Józefa
Nowy Glinnik 97; 97-217 Lubochnia
tel. (44) 716 71 68; 716 72 70; 716 70 70
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 27 sierpnia 1999 r.
Data odpustu parafialnego: 19 marca
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 25. Brygady Kawalerii
Powietrznej; 7. Batalion Kawalerii Powietrznej; 25. Batalion Dowodzenia;
25. Kompania Medyczna; 25. Kompania Remontowa; Klub Garnizonowy
Tomaszów Maz.; Placówka Żandarmerii Wojskowej w Tomaszowie Maz.;
WAK Tomaszów Mazowiecki; WKU Tomaszów Maz.; WKU Piotrków
Trybunalski; 1. Batalion Kawalerii Powietrznej Nowy Glinnik; 1. Dywizjon
Lotniczy Nowy Glinnik; 7. Dywizjon Lotniczy Nowy Glinnik; 25. Kompania
Zaopatrzenia Nowy Glinnik; Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
Nowy Glinnik; WAK Nowy Glinnik; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
Urząd Celny i Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. prał. mjr Wiesław OKOŃ (01.02.2004)
109
PARAFIE
76. TORUŃ
Parafia Wojskowa pw. św. Katarzyny
ul. Szpitalna 1; 87-100 Toruń
tel. (56) 652 23 86; MON tel. 432405; 427756
fax (56) 616 24 05
Dekanat: DSP-Pn.
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 25 listopada
Instytucje objęte posługą: 1. Baza Materiałowo – Techniczna;
6. Samodzielny Oddział Geograficzny; Filia Nr 1. Archiwum Wojsk
Lądowych; Klub Garnizonowy Toruń; Orkiestra Garnizonowa w Toruniu;
WAK Nr 1; WAK Nr 5; WKU Toruń; WKU Włocławek; WAK Włocławek;
22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Ciechocinek;
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Toruń:
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia; 6. Dywizjon Artylerii
Samodzielnej;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna, Urząd Celny i Oddział
Celny w Toruniu; Oddział Celny we Włocławku; Rejon SOK w Toruniu
Proboszcz: ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI (01.06.2002)
Wikariusz: ks. ppor. Michał ZIELIŃSKI (07.09.2008)
77. TRZEBIATÓW
Parafia Wojskowa pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
ul. Zagórska 21; 72-320 Trzebiatów
tel./fax (91) 387 15 78; MON tel./fax 459578
e-mail: [email protected]
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 16 czerwca 1995 r.
Data odpustu parafialnego: 14 czerwca
Instytucje objęte posługą: 3. Batalion 7. Brygady Obrony Wybrzeża
w Słupsku; Placówka Żandarmerii Wojskowej Trzebiatów; WAK
Trzebiatów; Klub Garnizonowy Trzebiatów; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Zbigniew ZIELIŃSKI (15.11.1999)
110
PARAFIE
78. USTKA
Parafia Wojskowa pw. św. Marka Ewangelisty
ul. Komandorska 64; 76-271 Ustka 3
tel. (59) 815 14 48; MON tel. 231521; 231448
fax (59) 815 17 31
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 1 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 25 kwietnia
Instytucje objęte posługą: Centrum Szkolenia MW; Szkoła Podoficerska
MW w Ustce; 9. Dywizjon Przeciwlotniczy; Centralny Poligon SP;
6. Wojskowy Oddział Gospodarczy; Placówka Żandarmerii Wojskowej –
Ustka; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. kmdr Zygmunt KAŻMIERAK (15.02.2006)
79. WAŁCZ
Parafia Wojskowa pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Wojska Polskiego 76; 78-600 Wałcz
tel. (67) 258 02 81; 250 24 21; MON tel. 472421
MON fax 472999
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 4 października
Instytucje objęte posługą: 12. Baza Lotnicza w Mirosławcu;
21. Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach; 2. Rejonowa Baza
Materiałowa; 104. Batalion Zabezpieczenia; 8. Eskadra Lotnictwa
Taktycznego Mirosławiec; WAK Mirosławiec; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Wałcz; WAK NR 3 Wałcz; Klub Garnizonowy Wałcz;
100. Batalion Łączności; 107. Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
w Wałczu; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Wacław STĘPIEŃ (02.09.2008)
111
PARAFIE
80. WARSZAWA-BEMOWO
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej
ul. Kaliskiego 49; 01-476 Warszawa
tel. (22) 682 15 15; MON tel. 821515 (proboszcz)
tel./fax (22) 682 15 13 MON tel./fax 821513 (kancelaria)
www.boernerowo.pl
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 16 listopada
Instytucje objęte posługą: Warszawski Dekanat Wojskowy; Dowództwo
Garnizonu Warszawa; Instytucje Centralne Ministerstwa Obrony
Narodowej; WSzW; Dyrektor Generalny MON; Klub Dowództwa Garnizonu
Warszawa; Oddział Zabezpieczania DGW; Podsekretarze Stanu MON;
Sekretariat MON; Szef Sztabu Generalnego; 21. Ośrodek Dowodzenia
i Naprowadzania; WKU Warszawa: Mokotów, Ochota, Praga Płd., Praga
Płn., Śródmieście, Żoliborz; Drukarnia Wydawnictw Specjalnych SzG;;
Wojskowa Akademia Techniczna; Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych;
Dowództwo 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej;
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego; Centralny Wojskowy Ośrodek
Metrologii; Centralny Wojskowy Ośrodek Analizy Skażeń; Centrum
Reagowania Epidemiologicznego; Centrum Operacji Powietrznych;
Dom Emeryta Wojskowego – Bemowo; Opieka nad Stowarzyszeniami
Żołnierzy Zawodowych i Żołnierzy Rezerwy; Współpraca z Łagiewnikami
– Żołnierzami Armii Krajowej; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”;
współpraca ze szkołami na terenie parafii; Urząd Celny w Pruszkowie,
Oddział Celny I i II w Pruszkowie, Oddział Celny w Błoniu
Proboszcz: ks. prał. płk Jan DOMIAN (01.02.2004)
Wikariusz: ks. kan. ppłk Krzysztof JAMROZIK (14.09.2005)
Wikariusz: ks. mjr dr Witold MACH (10.09.2006)
Z Diecezji Warszawskiej:
Wikariusz: ks. Piotr PIETRZAK (25.08.2008)
112
PARAFIE
81. WARSZAWA-KATEDRA POLOWA
Parafia Katedralna pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. Długa 13/15; 00-238 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; 873510; 583511 (kancelaria)
fax (22) 687 99 22; MON fax 879922
e-mail: [email protected]
www.katedrapolowa.pl
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 3 maja
Instytucje objęte posługą: Biura i Centra MON; RZAWP; Stołeczny
Zarząd Infrastruktury; Wojskowe Centra i Instytuty MON; Wywiad
Wojskowy i Kontrwywiad Wojskowy; Caritas OPWP; Naczelna Prokuratura
Wojska; Okręgowy i Garnizonowy Sąd Wojskowy; 1. Baza Lotnicza;
36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego; Batalion Reprezentacyjny
WP; Oddział Zabezpieczenia; 96. i 102. Rejonowe Przedstawicielstwo
Wojskowe; Wojskowa Komenda Transportu; Rejonowa Wojskowa
Komisja Lekarska; Stołeczna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie;
10. Warszawski Pułk Samochodowy; Muzeum Wojska Polskiego;
Redakcja Wojskowa; Wojskowe Biuro Emerytalne; Wojskowa Straż
Pożarna; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Komenda Główna Straży
Ochrony Kolei w Warszawie, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei
w Warszawie, Rejon Specjalisty Straży Ochrony Kolei w Warszawie.
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Robert MOKRZYCKI (15.11.2004)
Wikariusz: ks. ppłk Jan OSIŃSKI (15.06.2004)
Wikariusz: ks. mjr Mateusz HEBDA (10.09.2006)
Wikariusz: ks. mjr Krzysztof KACORZYK (15.08.2008)
Wikariusz: ks. kpt. Andrzej PIERSIAK (08.12.2009)
113
PARAFIE
NAGŁÓWEK PRAWY
82. WARSZAWA REMBERTÓW
Parafia Wojskowa pw. św. Rafała Kalinowskiego
ul. Czerwonych Beretów 3; 00-910 Warszawa-Rembertów 72
tel. (22) 681 35 93; MON tel. 813593; MON tel./fax 813105
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 20 listopada
Instytucje objęte posługą: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii;
Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służby Żywnościowej;
Centralne Archiwum Wojskowe; Koło nr 3 „Dęby” Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej; Koło nr 13. Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych; Koło nr 18.
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych; Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944
– 1956 „Jaworzniacy”; Oddział Warszawskiego Związku Sybiraków;
Stowarzyszenie Olszynka Grochowska i Krąg Pamięci Narodowej;;
Akademia Obrony Narodowej; Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
Zielonka; Wojskowy Instytut Medyczny; Nadwiślański Oddział Straży
Granicznej; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Urząd Celny III „Port
Lotniczy” w Warszawie, Oddział Celny Osobowy (przejście graniczne),
Oddział Celny Terenowy (przejście graniczne) I i II w Warszawie
Proboszcz: ks. kan. ppłk Mariusz ŚLIWIŃSKI (15.06.2007)
Wikariusz: ks. ppor. rez. Artur SAMSEL (10.05.2009)
Rezydent: ks. kmdr por. Ryszard PREUSS (05.11.2009)
83. WARSZAWA-WESOŁA
Parafia Wojskowa pw. św. Andrzeja Boboli
ul. Okuniewska 1; 05-075 Warszawa-Wesoła
tel. (22) 681 23 93; 681 20 77 (kancelaria) MON tel./fax 812393; 812077
e-mail: [email protected]
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 16 maja
Instytucje objęte posługą: Jednostka Wojskowa GROM; Klub
Garnizonowy Wesoła; Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych;
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej Sulejówek;
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów;
1. Brygada Pancerna; Szwadron Kawalerii w Sulejówku Miłosnej;
ZBŻZ; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. mjr Piotr MAJKA (01.02.2004)
Wikariusz: ks. kpt. Tomasz SZEFLIŃSKI (18.10.2009)
114
PARAFIE
84. WEJHEROWO
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha
Oś. Kaszubskie 16/57; 84-200 Wejherowo
tel./fax (58) 676 55 07; MON tel./fax 251507
Dekanat: DMW
Data erygowania Parafii: 1 lipca 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 23 kwietnia
Instytucje objęte posługą: Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
i Dowodzenia MW; WAK Wejherowo; WKU Wejherowo; 21. Dywizjon
Rakietowy OP Puck; 25. Dywizjon Rakietowy OP Nowy Dwór
Wejherowski; Ośrodek Szkolenia Poligonowego MW w Strzepczu
Proboszcz: ks. mjr Wojciech SZERSZEŃ (01.07.2008)
85. WĘDRZYN
Parafia Wojskowa pw. św. Sebastiana Męczennika
Wędrzyn 14/25; 69-211 Wędrzyn
tel. (95) 755 62 37; 755 69 37; MON tel. 676237
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 20 stycznia
Instytucje objęte posługą: Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych – Wędrzyn; Placówka Żandarmerii Wojskowej Wędrzyn;
WAK NR 1 Wędrzyn; WKU Sulęcin; 5. Rejonowa Baza Materiałowa;
Przedszkole Wojskowe; Szkoła Podstawowa; ZBŻZ; Stowarzyszenie
„Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Krzysztof PIETRZNIAK (20.02.2006)
86. WĘGORZEWO
Parafia Wojskowa pw. św. Barbary
ul. Bema 16; 11-600 Węgorzewo
tel. (87) 427 28 82; 429 53 71; tel./fax (87) 428 96 94
e-mail: [email protected]
Dekanat: W-MDW
Data erygowania Parafii: 4 grudnia 2004 r.
Data odpustu parafialnego: 4 grudnia
Instytucje objęte posługą: 1. Brygada Artylerii; WAK Węgorzewo;
Klub Garnizonowy Węgorzewo; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. ppłk Edwin CZACH (13.03.2008)
115
PARAFIE
87. WROCŁAW
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Elżbiety
ul. św. Elżbiety 1 / 2; 50-111 Wrocław
tel. (71) 343 16 38 (parafia); 343 72 04 (proboszcz)
fax (71) 343 16 38 w. 35 (parafia – zakrystia)
e-mail: [email protected]
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 31 maja – rocznica poświęcenia Bazyliki;
17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej
Instytucje objęte posługą: Wojewódzki Sztab Wojskowy – Wrocław;
Komenda Garnizonu Wrocław; 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy;
6. Rejonowa Baza Materiałowa; 20. Rejonowe Przedstawicielstwo
Wojskowe; Delegatura Departamentu Kontroli Wrocław; Delegatura
Wojskowej Inspekcji Gospodarki we Wrocławiu; Wojskowa Prokuratura
Garnizonowa we Wrocławiu; Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu;
Delegatura Wojskowej Ochrony PPOŻ. Wrocław; WAK NR 4 Wrocław;
WAK NR 7 Wrocław; Wojskowa Komenda Transportu Wrocław; WKU NR
1 Wrocław; WKU NR 2 Wrocław; WKU NR 3 Wrocław; Regionalny Zarząd
Infrastruktury – Wrocław; Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych Wrocław;
Wojskowy Dozór Techniczny – Delegatura we Wrocławiu; Orkiestra
Reprezentacyjna ŚOW; Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we
Wrocławiu; Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu; Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu; Oddział
Żandarmerii Wojskowej Wrocław; Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej;
2. Wojskowy Szpital Polowy; 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SPZOZ; Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu; Terenowa
Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu; Stacja Terenowa we Wrocławiu
Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – SPZOZ;
Dowództwo 3. Brygady Radiotechnicznej; 3. Baza Lotnicza;
3. Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego;
10. Pułk Dowodzenia; 2. Batalion Dowodzenia; 31. Batalion Pirotechniczny;
Zespół Wdrożeniowy Nr 3; Regionalny Węzeł Łączności Wrocław;
Wojskowy Instytut Medycyny Prewencyjnej Wrocław; Ośrodek Aktywizacji
Zawodowej Wrocław; Pracownia Psychologiczna Wrocław; Wojskowe Biuro
Emerytalne Wrocław; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”; Izba Celna
i Urząd Celny we Wrocławiu, Oddział Celny I i II we Wrocławiu; Komenda
Regionalna SOK we Wrocławiu, Rejon SOK we Wrocławiu
Proboszcz: ks. prał. kan. płk January WĄTROBA (15.11.2004)
Wikariusz: ks. mjr Władysław JASICA (03.11.2009)
Wikariusz: ks. por. Grzegorz GOLEC (01.12.2006)
Wikariusz: ks. ppor. Artur MAJOREK (07.09.2008)
116
PARAFIE
88. ZAMOŚĆ
Parafia Wojskowa pw. św. Jana Bożego
ul. Piłsudskiego 36/22; 22-400 Zamość
tel. (84) 639 36 51; MON tel. 181452
Dekanat: KDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 8 marca
Instytucje objęte posługą: 3. Batalion Zmechanizowany; 8. Kompania
Rozpoznania Radioelektronicznego; Klub Garnizonowy Zamość; Placówka
Żandarmerii Wojskowej Zamość; WAK Zamość; WKU Zamość;
110. Posterunek Radiolokacyjny Dalekiego Zasięgu (PRDZ) Zamość;
2. Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie; Stowarzyszenie „Rodzina
Wojskowa”; Oddział Celny w Biłgoraju, Urząd Celny i Oddział Celny
w Zamościu, Oddział Celny w Hrebennem i Tomaszowie Lubelskim
Proboszcz: ks. kan. płk Bogusław ROMANKIEWICZ (01.08.1998)
Wikariusz: ks. por. Krzysztof SZPYT (01.10.2009)
89. ZEGRZE
Parafia Wojskowa pw. św. Gabriela Archanioła
ul. Płk. Kazimierza Drewnowskiego 1 A; 05-131 Zegrze Płn.
tel. (22) 688 24 88; MON tel. 882488; fax (22) 688 34 88
Dekanat: WDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 29 września
Instytucje objęte posługą: Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki;
9. Rejonowa Baza Materiałowa; Wojskowy Instytut Łączności; Placówka
Żandarmerii Wojskowej – Zegrze; Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
w Zegrzu; WAK Zegrze; Wojskowe Zakłady Łączności NR 1; Klub
Krótkofalowców; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. płk Zenon SURMA (15.06.1997)
90. ZŁOCIENIEC
Parafia Wojskowa pw. św. Augustyna
ul. Czwartaków 2a; 78-524 Złocieniec
tel. (94) 363 70 89; fax (94) 363 70 84; MON tel. 465089; fax 465084
www.12dz.mil.pl/2bz/parafia/parafia.html
Dekanat: PDW
Data erygowania Parafii: 13 sierpnia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 28 sierpnia
117
PARAFIE
Instytucje objęte posługą: 2. Brygada Zmechanizowana;
Klub Garnizonowy Złocieniec; WAK Złocieniec;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. kan. mjr Sławomir PAŁKA (01.12.2002)
91. ŻAGAŃ
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego
ul. Żarska 22; 68-100 Żagań
tel. (68) 377 50 25; fax (68) 368 80 61; MON tel. 688083
e-mail: [email protected]
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 20 września 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 3 maja
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego;
WAK NR 1. w Żaganiu; WKU – Żagań; Klub Garnizonowy Żagań;
Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego; Dowództwo 11. Dywizji Kawalerii
Pancernej; 34. Brygada Kawalerii Pancernej; Oddział Żandarmerii
Wojskowej Żagań; Orkiestra Garnizonowa w Żaganiu; 10. Batalion
Rozpoznawczy; 11. Batalion Dowodzenia; 11. Batalion Remontowy;
11. Kompania Chemiczna; Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. prał. kan. płk Stanisław SZYMAŃSKI (01.02.1999)
Wikariusz: ks. mjr Zbigniew KRZESIŃSKI (01.04.2009)
Wikariusz: ks. ppor. Maciej ŚLIWA (07.09.2008)
92. ŻARY
Parafia Wojskowa pw. Krzyża Świętego
ul. Ogrodowa 1/4; 68-200 Żary
tel. (68) 374 01 21 (kancelaria parafialna); (68) 374 25 25 (proboszcz);
Dekanat: ŚDW
Data erygowania Parafii: 21 stycznia 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 14 września
Instytucje objęte posługą: 105. Szpital Wojskowy z Przychodnią
w Żarach; Terenowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żarach; ZBŻZ;
Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
Proboszcz: ks. prał. mjr Piotr ŁUŃSKI (18.03.2006)
118
PARAFIE
II. PARAFIE MSWiA
1. KĘTRZYN
Parafia Straży Granicznej pw. św. Mateusza Ewangelisty
ul. Gen. Sikorskiego 78; 11-401 Kętrzyn 3
tel./fax (89) 754 25 03; SG 661 25 03
Dekanat: SG
Data erygowania Parafii: 20 września 1993 r.
Data odpustu parafialnego: 21 września
Instytucje objęte posługą: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży
Granicznej w Kętrzynie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
Proboszcz: ks. ppor. SG Jacek DZWONEK (15.10.2009)
2. KOSZALIN
Parafia Straży Granicznej pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej
ul. Piłsudskiego 92; 75-902 Koszalin
tel. (94) 344 40 27; SG 664 40 27; fax (94) 445 53 74
Dekanat: DSG
Data erygowania Parafii: 9 października 2000 r.
Data odpustu parafialnego: 5 października
Instytucje objęte posługą: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży
Granicznej w Koszalinie; Urząd Celny i Oddział Celny w Koszalinie
Proboszcz: ks. kan. ppłk SG Lucjan DOLNY (09.10.2000)
3. NOWY SĄCZ
Parafia Straży Granicznej pw. Bożego Miłosierdzia
ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5; 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 415 31 38; fax (18) 449 22 66
Dekanat: DSG
Data erygowania Parafii: 02 maja 2008 r.
Data odpustu parafialnego: Niedziela Bożego Miłosierdzia
Instytucje objęte posługą: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym
Sączu; 20. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy SP ZOZ – Krynica-Zdrój;
Urząd Celny i Oddział Celny w Nowym Targu, Urząd Celny i Oddział Celny
w Nowym Sączu, Oddział Celny w Andrychowie, Tarnowie i Krościenku;
Rejon SOK w Nowym Sączu
Proboszcz: ks. ppłk SG Andrzej GUT (01.12.2008)
119
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
I. MON
BIAŁOBRZEGI (WDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 9. Batalion Łączności; Wojskowy Dom
Wypoczynkowy w Ryni; WAK Białobrzegi
ks. kan. płk Kazimierz KRUŻEL
zam. ul. Piłsudskiego 5; 05-120 LEGIONOWO
tel. (22) 774 29 20; MON tel. 866904; tel. kom. 691 764 426
e-mail: [email protected]
BOLESŁAWIEC (ŚDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 23. Brygada Artylerii; WKU Bolesławiec;
Placówka Żandarmerii Wojskowej – Bolesławiec; WAK Bolesławiec
ks. kmdr. ppor. dr Sławomir SZELĄGOWSKI
zam. ul. Wojska Polskiego 47 C/5; 59-700 BOLESŁAWIEC
tel./fax (75) 641 16 93; tel. MON tel./fax 646693 (kancelaria)
tel. kom. 602 480 577
e-mail: [email protected]
BRODNICA (PDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 4. Pułk Chemiczny; WKU Brodnica
ks. prał. płk rez. Bolesław LICHNEROWICZ
zam. ul. Farna 1; 87-300 BRODNICA
tel./fax (56) 498 28 04
tel. kom. 602 527 360
BYTOM (KDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: Dowództwo 1. Śląskiej Brygady Rakietowej
OP; 81. Dywizjon Dowództwa w Bytomiu; 330. Kompania Radiotechniczna
Radzionków
120
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
ks. mjr PAROŃ Tomasz
zam. ul. M. Skłodowskiej-Curie 20; 40-058 KATOWICE
tel. (32) 231 35 11 MON tel. 124450; tel./fax (32) 231 38 19;
tel. kom. 602 326 365
e-mail: [email protected]
CHOSZCZNO (PDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 2. Pułk Artylerii; Klub Garnizonowy
Choszczno; WAK Choszczno
ks. mjr rez. Andrzej LEMIESZKO
zam. ul. Piastowska 28; 73-200 CHOSZCZNO
tel./fax (95) 765 74 84; 765 70 81
tel. kom. 603 095 444
GDYNIA (DMW)
Ośrodek Duszpasterski Akademii Marynarki Wojennej
ks. kmdr ppor. Radosław MICHNOWSKI
zam. ul. Śmidowicza 47; 81-127 GDYNIA – OKSYWIE
tel. (58) 626 67 67; MON tel. 262684 (AMW); 266757
fax (58) 626 38 14
tel. kom. 506 184 745
e-mail: [email protected]
GRÓJEC (DSP-Pd.)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 1. Ośrodek Radioelektroniczny; WKU Grójec;
WAK Grójec; Klub Garnizonowy Grójec
ks. prał. Stefan KAZULAK
zam. ul. Jana Pawła II 24; 05-600 GRÓJEC
tel./fax (48) 664 47 77
tel. kom. 608 453 619
121
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
HRUBIESZÓW (KDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 2. Pułk Rozpoznawczy; Klub Garnizonowy
Hrubieszów; WAK Hrubieszów
ks. kan. ppłk rez. Andrzej PUZON
zam. ul. Dwernickiego 85; 22-500 HRUBIESZÓW
tel. (84) 696 35 10; (84) 697 53 29
tel. kom. 605 415 947
LESZNO (PDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 69. Pułk Przeciwlotniczy; 19. Samodzielny
Oddział Geograficzny; WKU Leszno; WAK Leszno; Placówka Żandarmerii
Wojskowej Leszno
ks. mjr Sławomir PIĘT
zam. ul. Racławicka 1; 64-100 LESZNO
tel. kom. 601 416 070
ŁOMNA (KDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
ŁOMNA gm. Bircza, 38-712 WOJTKOWA
tel. 0(22) 687 77 02, fax 0(22) 687 99 22
e-mail: [email protected]; [email protected]; http://www.ordynariatpolowy.caritas.pl
ks. prał. mjr Władysław Maciej KOZICKI
tel. 512 355 566; e-mail: [email protected]
MALBORK (DSP-Pn.)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 41. Eskadra Lotnictwa Taktycznego; 22. Baza
Lotnicza; Placówka Żandarmerii Wojskowej – Malbork; WKU Malbork;
Klub Garnizonowy Malbork; WAK NR 1 Malbork
ks. mjr Piotr KRAUZE
zam. ul. Słowackiego 76; 82-200 MALBORK
tel. kom. 604 586 301
e-mail: [email protected]
122
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
MRZEŻYNO (DSP-Pn.)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 78. Pułk Rakietowy OP; Klub Garnizonowy
Mrzeżyno; WAK Mrzeżyno
ks. mjr Witold KUREK
zam. ul. Nowy Świat 11/14; 72-300 GRYFICE
tel. kom. 518 547 100
e-mail: [email protected]
OLEŚNICA (ŚDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 2. Kompania Regulacji Ruchu Oleśnica;
3. Kompania Regulacji Ruchu Oleśnica; 3. Wojskowy Ośrodek Metrologii
Oleśnica; 10. Rejonowe Warsztaty Techniczne Oleśnica; 82. Batalion
Ewakuacji Sprzętu; Filia NR 2 Archiwum Wojsk Lądowych;
WAK NR 1 Oleśnica
ks. kan. Zdzisław PADUCH
zam. ul. Wileńska 2 B; 56-400 OLEŚNICA
tel. (71) 314 44 60
tel. kom. 601 745 497
OSOWIEC (W-MDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: JW. 1106. Skład Osowiec
ks. kan. ppłk rez. Jan SZKLANKO zam. Downary Plac; 19-110 GONIĄDZ
tel. (85) 716 62 47
tel. kom. 606 957 955
OŚWIĘCIM (DSP-Pd.)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 72. Dywizjon Rakietowy OP;
73. Dywizjon Rakietowy OP; WKU Oświęcim; 17. Dywizjon Libiąż
ks. mjr Tomasz PAROŃ
zam. ul. M. Skłodowskiej-Curie 20/1; 40-058 KATOWICE
tel.(32) 251 35 11; MON 124450
tel. kom. 602 326 365
e-mail: [email protected]
123
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
TARNOWSKIE GÓRY (KDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 5. Batalion Chemiczny; WKU – Tarnowskie
Góry
ks. por. Krzysztof SZUSTAK
zam. ul. Kordeckiego 2/100; 42-225 CZĘSTOCHOWA
tel. (34) 377 72 63; 377 77 77; fax (34) 365 67 28
tel. kom. 501 795 449
e-mail: [email protected]
WARSZAWA (DSP)
Ośrodek Duszpasterski Dowództwa Sił Powietrznych
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Sił Powietrznych; Centrum
Operacji Powietrznych; Klub Sił Powietrznych; Szefostwo Służby Ruchu
Lotniczego SZ RP; Wojskowa Komisja Lekarska SP; Wojskowa Komisja
Lotniczo-Lekarska w Warszawie; Zespół Wydawniczy SP
ks. prał. płk Janusz RADZIK
Al. Żwirki i Wigury 103; 00-912 WARSZAWA 69
tel./fax (22) 682 56 62; MON tel./fax 825662
e-mail: [email protected]; [email protected]
WARSZAWA (DWLąd.)
Ośrodek Duszpasterski Dowództwa Wojsk Lądowych
Instytucje objęte posługą: Dowództwo Wojsk Lądowych; 3. Batalion
Zabezpieczenia Dowództwa WLąd.; Archiwum Wojsk Lądowych;
Centralna Biblioteka Wojskowa; Dyżurna Służba Operacyjna WLąd.;
Klub Wojsk Lądowych
ks. prał. kan. płk Dariusz Kowalski
ul. Dymińska 1
01-783 WARSZAWA 86
tel. kom. 601 345 370
e-mail: [email protected]
124
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
WARSZAWA (WDW)
Ośrodek Duszpasterski Jednostek Wojskowych w Kompleksie Wojskowym nr 44
Instytucje objęte posługą: Pułk Ochrony; Centralny Węzeł Łączności
MON; Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi; 12.
Rejonowe Warsztaty Techniczne
ks. płk Krzysztof Jerzy WYLĘŻEK
ul. Żwirki i Wigury 9/13; 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 684 81 02; MON tel. 848102;
tel./fax (22) 684 81 03; 687 33 01; tel./fax 848103; 873301
WARSZAWA (WDW)
Ośrodek Duszpasterski Wojskowego Instytutu Medycznego
ks. prał. ppłk Marek KWIECIŃSKI
ul. Szaserów 128; 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 681 76 66; MON 817237
tel. kom. 601 401 796
e-mail: [email protected]
Kapelani wspomagający:
1. ks. kan. płk dr Marek WESOŁOWSKI
zam. ul. Czerska 21/35; 00-732 WARSZAWA
tel. kom. 508 360 032
2. ks. ppor. Artur SAMSEL
zam. ul. Czerwonych Beretów 3; 01-910 WARSZAWA
tel. (22) 681 35 93; MON tel. 813593
MON tel./fax 813105 (parafia-kancelaria); 814213
tel. kom. 696 985 624
e-mail: [email protected]
3.
ks. kmdr por. Ryszard PREUSS
zam. ul. Czerwonych Beretów 3
00-910 WARSZAWA 72
tel. (22) 681 35 93; MON 813593 (parafia)
(MON) tel./fax 813105 (parafia-kancelaria); 814213 tel. kom. 697 338 499
e-mail: [email protected]
125
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
WROCŁAW (ŚDW)
Ośrodek Duszpasterski Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
ks. por. Grzegorz GOLEC
zam. ul. św. Elżbiety 1/2 m 3; 50-111 WROCŁAW
tel./fax (71) 343 16 38 w. 34 (dom); w. 35 (parafia-zakrystia)
tel. kom. 600 248 473
e-mail: [email protected]
II. MSWiA
A. Biuro Ochrony Rządu
RADUCZ (DBOR)
Ośrodek Duszpasterski Biura Ochrony Rządu
ks. kan. płk dr Marek WESOŁOWSKI
zam. ul. Czerska 21/35; 00-732 WARSZAWA
tel. (46) 833 23 09; MON 361651; fax (46) 836 16 51
tel. kom. 508 360 032
WARSZAWA (DBOR)
Ośrodek Duszpasterski Biura Ochrony Rządu
ks. kan. ppłk Krzysztof JAMROZIK
ul. Podchorążych 38; 00-914 WARSZAWA
tel. kom. 695 371 048 (służb.); 609 881 578
B. Straż Graniczna RP
BIAŁYSTOK (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
ks. kpt. SG Wiesław KONDRACIUK
ul. Bema 100;15-370 BIAŁYSTOK
tel. kom. 604 594 607
e-mail: [email protected]
126
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
CHEŁM (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2; 22-100 CHEŁM
ks. ppor. Jarosław NOWAK
zam. ul. Koszarowa 16; 22-100 CHEŁM
tel. (82) 562 42 64
tel. kom. 600 331 507
e-mail: [email protected]
GDAŃSK
(DSG)
Ośrodek Duszpasterski Morskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Oliwska 35; 80-917 GDAŃSK
ks. ppor. SG Andrzej SZPURA
zam. ul. Sobótki 20; 80-247 GDAŃSK
tel./fax (58) 348 31 09; 341 53 18
tel. kom. 504 052 079
e-mail: [email protected]
KŁODZKO (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Wyspiańskiego; 57-300 KŁODZKO
tel. (74) 862 39 00 (centrala telefoniczna); fax.(74) 862 37 00
ks. ppor. SG Marcin CZUCHRANIUK
ul. Walecznych 59; 57-300 KŁODZKO
tel. kom. 501 626 252
e-mail: [email protected]
KROSNO ODRZAŃSKIE (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Poprzeczna 1; 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
ks. ppłk SG Mirosław KURJANIUK
zam. ul. Piastów 8b; 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
tel. (68) 358 21 22
tel. kom. 601 325 543 (służb.); 721 960 605
e-mail: [email protected]
127
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
LUBAŃ (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego Straży
Granicznej
ul. Wojska Polskiego 2; 59-800 LUBAŃ
ks. kan. ppłk SG Mieczysław JACKOWIAK
zam. pl. Ks. Winiarskiego 1; 59-800 LUBAŃ
tel. (75) 725 40 09; tel./fax (75) 646 40 41
tel. kom. 721 960 385
e-mail: [email protected]
PRZEMYŚL (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Mickiewicza 34; 37-700 PRZEMYŚL ks. ppłk SG Wojciech WARCHOŁA
adres domowy (do korespondencji):
ul. Armii Krajowej 39/12; 37-100 ŁAŃCUT
tel. (16) 673 20 12; fax (16) 673 27 01
tel. kom. 602 483 318
e-mail: [email protected]
RACIBÓRZ (DSG)
Ośrodek Duszpasterski Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego 2; 47-400 RACIBÓRZ
ks. ppłk SG Ryszard ROZDEBA
zam. ul. św. Barbary 2; 44-100 GLIWICE
tel. (32) 231 38 19; 231 67 67; MON tel. 111532
tel. kom. 721 961 065
e-mail: [email protected]
WARSZAWA DSG)
Ośrodek Duszpasterski Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
ul. 17 Stycznia 23; 02-148 WARSZAWA
tel. (22) 500 33 01; fax (22) 500 37 00 (Oddz. SG)
ks. kmdr por. SG Ryszard PREUSS
tel. kom. 697 338 499
e-mail: [email protected]
128
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
III. Powołane kanonicznie
CZARNE (PDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny (GOR);
11. Batalion Ewakuacji Sprzętu; 52. Batalion Remontowy w Czarnem;
Batalion Czołgów podległy pod 2. Brygadę Zmechanizowaną w Budowie;
Klub Garnizonowy Czarne; Węzeł Łączności
ks. mjr Szczepan Edward MADOŃ
zam. ul. Świerczewskiego 3 C/4; 77-330 CZARNE
tel./fax (59) 832 03 60; MON tel./fax 467360 (kancelaria)
tel. kom. 603 497 393
DRAWSKO POMORSKIE (PDW)
Ośrodek Duszpasterski Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Instytucje objęte posługą: Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Drawsku Pomorskim; Wydział Żandarmerii Wojskowej Oleszno
ks. mjr Wiesław ORŁOWSKI
zam. ul. Główna 1; 78-513 OLESZNO
tel. (94) 367 43 45 fax (94) 367 43 50; MON tel. 474345
tel. kom. 0 505 290 546
GOŁDAP (W-MDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 15. Pułk Przeciwlotniczy; Klub Garnizonowy
Gołdap; WAK Gołdap
ks. ppłk Bogdan SŁOTWIŃSKI
zam. ul. Żeromskiego 12/25; 19-500 GOŁDAP
tel. (87) 615 65 67; 615 65 10; MON 336567 (dom.); 336510 (kancelaria)
tel. kom. 606 340 724
129
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
JAROSŁAW (KDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej; 21.
Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej; WKU Jarosław; Klub Garnizonowy
Jarosław; WAK Jarosław
ks. prał. ppłk rez. dr Andrzej SUROWIEC
zam. ul. 3 Maja 49; 37-500 JAROSŁAW
tel. (16) 621 27 03
tel. kom. 502 248 080
e-mail: [email protected]
LĘBORK (PDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 1. Batalion Zmechanizowany; WAK Lębork
ks. Henryk KREFT
Os. Obrońców Wybrzeża 1; 83-200 LĘBORK
tel. (59) 862 97 00; 863 14 41
LIDZBARK WARMIŃSKI (W-MDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 9. Pułk Rozpoznawczy; WKU w Lidzbarku
Warmińskim; WAK NR 1 Lidzbark Warmiński; WAK NR 2 Lidzbark
Warmiński; Klub Garnizonowy Lidzbark Warmiński
ks. prał. mjr rez. Jerzy ROŻENTALSKI
zam. ul. Wiejska 113; 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
tel. (89) 767 38 98; fax (89) 767 22 62
tel. kom. 606 585 807
ŁOMŻA (DSP-Pn.)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 1. Batalion Remontowy; WKU Łomża;
WAK Łomża; WKU Ostrołęka; Klub Garnizonowy Łomża; WKU Zambrów
ks. ppor. rez. Adam TOMASZEWSKI
– Kapelan Pomocniczy Garnizonu Łomża
ul. Zawadzka 55; 18-403 ŁOMŻA
tel. (86) 473 59 93; tel. kom. 514 914 779
e-mail: [email protected]
130
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
ks. ppor. rez. Tomasz OLSZEWSKI
– Kapelan Pomocniczy JW. 2031 w Plewkach
zam. ul. Kościelna 17; 18-500 KOLNO
tel. (86) 278 25 81; tel. kom. 507 103 707
e-mail: [email protected]
OSTRÓDA (W-MDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców;
WKU Ostróda; Klub Garnizonowy Ostróda; WAK NR 2 Ostróda
ks. por. dr Robert DĘBIŃSKI
zam. pl. 100-lecia 1 / 8; 14-100 OSTRÓDA
tel. kom. 603 262 568
SUWAŁKI (W-MDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 14. Pułk Artylerii Przeciwpancernej;
Klub Garnizonowy Suwałki; WKU Suwałki; WAK Suwałki
ks. ppłk Bogdan SŁOTWIŃSKI
zam. ul. Żeromskiego 12/25; 19-500 GOŁDAP
tel. (87) 615 65 67; 615 65 10; MON tel. 336567 (dom.); 336510
(kancelaria)
tel. kom. 606 340 724
WARSZAWA (DSP-Pd.)
Ośrodek Duszpasterski Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
ul. Krasińskiego 54; 01-755 WARSZAWA
tel. (22) 685 26 01; fax (22) 633 63 40
ks. kmdr w st. spocz. Janusz BĄK
zam. ul. Nowolipie 23 B m. 1; 01-002 WARSZAWA
tel. (22) 838 98 79
tel. kom. 604 057 339
131
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
WROCŁAW-LEŚNICA (ŚDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: 10. Pułk Dowodzenia DGW
ks. kan. ppłk Krzysztof Jan SZUWART
zam. ul. Wolska 6; 4-076 WROCŁAW – Leśnica
tel. (71) 349 39 51; tel. kom. 601 654 595
ZIELONA GÓRA (ŚDW)
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Instytucje objęte posługą: WSzW Zielona Góra; WKU Zielona Góra;
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Zielonej Górze; Wojskowy Sąd
Garnizonowy w Zielonej Górze; Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej
Górze; Delegatura Wojskowej Ochrony PPOŻ Zielona Góra; Wojskowe
Biuro Emerytalne Zielona Góra; 5. Pułk Artylerii Sulechów; Placówka
Żandarmerii Wojskowej Sulechów; WAK Sulechów; Klub Garnizonowy
Sulechów; 4. Pułk Przeciwlotniczy Czerwieńsk; WAK Czerwieńsk
ks. por. Hubert ANDRZEJEWSKI
ul. Składowa 12 / 6 B; 66-016 CZERWIEŃSK
tel. kom. 509 763 252
e-mail: [email protected]
Ośrodki Duszpasterskie Wojskowych Komend Uzupełnień
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
132
WKU Będzin
WKU Bielsk Podlaski
WKU Bochnia
WKU Człuchów
WKU Gorzów Wlkp.
WKU Gryfice
WKU Jasło
WKU Kędzierzyn Koźle
WKU Konin
WKU Kozienice
WKU Legnica
WKU Mielec
WKU Myślenice
WKU Mysłowice
WKU Nisko
WKU Nowy Targ
WKU Nowy Tomyśl
OŚRODKI DUSZPASTERSKIE
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
WKU Nysa
WKU Ostrołęka
WKU Piotrków Trybunalski
WKU Płock
WKU Puławy
WKU Rybnik
WKU Sandomierz
WKU Sanok
WKU Starachowice
WKU Sulęcin
WKU Świdnica
WKU Świecie
WKU Tarnów
WKU Turek
WKU Tychy
WKU Włocławek
WKU Zambrów
WKU Żywiec
Ośrodki Duszpasterskie Wojskowych Szpitali Uzdrowiskowych
1.
2.
3.
4.
5.
21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Busko-Zdrój
22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Ciechocinek
20. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy SPZOZ – Krynica-Zdrój
24. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Kudowa-Zdrój
23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny – Lądek-Zdrój
133
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU
POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ANDRZEJEWSKI Hubert ks. por.
ur. 1979, wyśw. 29.05.2004
przynależność kanoniczna: Diecezja Sandomierska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.06.2006
Kapelan 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
w Czerwieńsku – mian. 01.07.2008
Kapelan 5. Lubuskiego Pułku Artylerii
w Sulechowie (ŚDW) – mian. 01.07.2008
Imieniny: 3 listopada
zam. ul. Składowa 12 / 6 B
66-016 CZERWIEŃSK
tel. kom. 509 763 252
e-mail: [email protected]
ANISIEWICZ Tomasz ks. prał. kan. płk
ur. 1962, wyśw. 28.05.1988
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.12.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2007)
Szef Oddziału Duszpasterskiego w Kurii Polowej
w Warszawie – mian. 01.01.2009
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Rzeszowie
(KDW) – mian. 15.11.2004
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Rzeszowie, Oddziału Celnego Port Lotniczy
Rzeszów Jasionka, Oddziału Celnego w Leżajsku
i Dębicy, Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Krośnie – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Rzeszowie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 28 stycznia
134
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
zam. ul. Reformacka 5
35-026 RZESZÓW
tel. (17) 715 59 30; MON tel. 155930
fax (17) 715 58 30; MON fax 155830
tel. kom. 668 822 059
e-mail: [email protected]
ANTCZAK Mariusz ks. kpt.
ur. 1975, wyśw. 30.05.2004
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 04.05.2003
Proboszcz Parafii Wojskowej w Międzyrzeczu (ŚDW)
– mian. 15.07.2008
Imieniny: 19 stycznia
zam. ul. Wojska Polskiego 17
66-301 MIĘDZYRZECZ
tel. (95) 741 47 47 (kancelaria); 741 48 76 (dom)
MON 674876; tel. kom. 691 803 733; 691 803 344
e-mail: [email protected]
ANTOSZEWSKI Jarosław ks. ppłk
ur. 1961, wyśw. 30.05.1987
przynależność kanoniczna: Diecezja Płocka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Chełmnie Pomorskim
(PDW) – mian. od 15.10.2006
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Wojska Polskiego 13/2
86-200 CHEŁMNO
tel./fax (56) 677 32 72; MON tel. 434272
tel. kom. 607 311 110
e-mail: [email protected]
135
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
BAZYLEWICZ Adam Tomasz ks. mjr
ur. 1967, wyśw. 06.06.1992
przynależność kanoniczna: Diecezja Kielecka
w duszpasterstwie wojskowym od 10.07.1994
Proboszcz Parafii Wojskowej w Świnoujściu (DMW)
– mian. 05.09.2005
Kapelan 8 Flotylli Obrony Wybrzeża i Komendy Portu
Wojennego – mian. 05.09.2005
Kapelan Oddziału Celnego w Świnoujściu
(przejście graniczne) – mian. 19.02.2007
Imieniny: 24 grudnia
zam. ul. Piłsudskiego 35 A; skr. poczt. 255
72-600 ŚWINOUJŚCIE
tel. (91) 324 25 00; MON tel./fax 242500 (dom)
242628 (kancelaria); tel. kom. 609 224 408 (parafia)
tel. kom. 601 773 807; e-mail: [email protected]
BECHTA Grzegorz ks. ppor. rez.
ur. 1971, wyśw. 18.05.1997
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Przemyska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.2009
Wikariusz Parafii Wojskowej w Skierniewicach (WDW)
– mian. 01.09.2009
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy (Archidiecezja
Przemyska); Kapelan Hufca ZHP Jarosław
– mian. 06.12.2000
Imieniny: 12 marca
zam. Pl. Jana Pawła II 1
96-100 SKIERNIEWICE
tel. (46) 833 23 09; MON tel./fax 361617
tel. kom. 603 133 547
e-mail: [email protected]
136
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
BIENIEK Tadeusz ks. prał. płk dr
ur. 1957, wyśw. 22.05.1983
przynależność kanoniczna: Diecezja Tarnowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.06.1990
Kapelan Jego Świątobliwości (2004)
Dziekan Sił Powietrznych Południe – mian. 15.11.2006
ponowienie 15.11.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Dęblinie (DSP-Pd.)
– mian. 19.02.2006
Kapelan Garnizonu Dęblin–Lotnisko i Garnizonu
Dęblin–Twierdza – mian. 19.02.2006
Imieniny: 28 października
zam. ul. Brygady Pościgowej 2
08-521 DĘBLIN
tel./fax (81) 883 88 80; 883 88 82;
MON tel./fax 518880 518882; tel. kom. 605 633 245
e-mail: [email protected]
BIERNACKI Mirosław Kazimierz ks. ppłk
ur. 1964, wyśw. 20.06.1992
przynależność kanoniczna: Zgromadzenie Misjonarzy
Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI)
w duszpasterstwie wojskowym od 16.04.1999
Ojciec Duchowny Dekanatu Marynarki Wojennej
– mian. 01.12.2007 na 5 lat
Proboszcz Parafii Wojskowej w Dziwnowie (DMW)
– mian. 16.08.2004
Imieniny: 26 lutego
zam. ul. Dziwna 10 B/4
72-420 DZIWNÓW
tel./fax (91) 444 84 40; MON tel./fax 248440
tel. kom. 601 707 173
e-mail: [email protected]
137
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
BIRUŚ Ireneusz ks. ppor.
ur. 1977, wyśw. 22.05.2004
przynależność kanoniczna: Towarzystwo Boskiego
Zbawiciela (Salwatorianie)
w duszpasterstwie wojskowym od 26.05.2008
Wikariusz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy (PDW)
– mian. 05.09.2008
Imieniny: 28 czerwca
zam. ul. Bernardyńska 2
85-029 BYDGOSZCZ
tel./fax (52) 378 42 62; MON tel./fax 414262 (parafia)
tel. kom. 600 330 862
e-mail: [email protected]
BŁĄDEK Stanisław ks. ppłk
ur. 1958, wyśw. 24.06.1984
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.1994
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Koszalinie
(PDW) – mian. 01.06.2002
Kapelan Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
w Koszalinie – mian. 01.06.2002
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Koszalinie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 8 maja
zam. ul. Zwycięstwa 202 A
75-640 KOSZALIN 3
tel. (94) 343 75 99; MON tel. 457599
tel. kom. 607 867 170
e-mail: [email protected]
138
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
BOKIEJ Andrzej ks. prał. płk dr
ur. 1957, wyśw. 22.05.1982
przynależność kanoniczna: Diecezja Legnicka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1991
Kapelan Jego Świątobliwości (2000)
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Jeleniej Górze
(ŚDW) – mian. 01.07.1991
Kapelan Urzędu Celnego w Legnicy, Oddziału Celnego
w Legnicy i Jeleniej Górze – mian. 19.02.2007
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. 1 Maja 72
58-500 JELENIA GÓRA
tel. (75) 642 32 82; tel./fax (75) 642 32 81
tel. kom. 601 572 257
e-mail: [email protected]
CZACH Edwin ks. ppłk
ur. 1960, wyśw. 07.10.1988
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1995
Proboszcz Parafii Wojskowej w Węgorzewie (W-MDW)
– mian. 13.03.2008
Kapelan 1 Mazurskiej Brygady Artylerii
– mian. 13.03.2008
Imieniny: 12 października
zam. ul. Bema 16
11-600 WĘGORZEWO
tel. (87) 429 53 71; MON 337371; tel. kom. 607 769 505
e-mail: [email protected]
139
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
CZEROPSKI Marcin ks. ppor.
ur. 1970, wyśw. 27.05.1995
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Gdańska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.2007
Wikariusz Parafii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
(DSP-Pd.) – mian. 01.09.2007
Kapelan 23. Bazy Lotniczej i 1. Eskadry Lotnictwa
Taktycznego w Mińsku Mazowieckim
– mian. 21.01.2009
Imieniny: 11 listopada
zam. ul. Chrobrego 2
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. (22) 281 35 69; MON tel. 353569; MON fax 353049
tel. kom. 604 525 150
CZUCHRANIUK Marcin ks. ppor. SG
ur. 1971, wyśw. 08.06.1996
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Kapelan Sudeckiego Oddziału SG w Kłodzku (DSG)
– mian. 12.10.2009
Imieniny: 11 listopada
zam. ul. Walecznych 59
57-300 KŁODZKO
tel. kom. 501 626 252
e-mail: [email protected]
140
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
DENYS Stanisław ks. ppor.
ur. 1966, wyśw. 29.05.1993
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 26.05.2008
Kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Islamskiej Republice Afganistanu
mian. 28.09.2009
Imieniny: 8 maja
tel. kom. 696 434 121
e-mail: [email protected]
DĘBICKI Stanisław ks. kan. ppłk
ur. 1958, wyśw. 02.06.1985
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.10.1992
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Komorowie
(WDW) – mian. 01.09.1998
Kapelan Oddziału Celnego w Ostrołęce
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 8 maja
zam. ul. Kościelna 5/1
07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA – KOMOROWO
tel. (29) 644 12 36; tel. kom. 601 572 248
e-mail: [email protected]
141
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
DĘBIŃSKI Robert ks. por. dr
ur. 1970, wyśw. 27.05.1995
przynależność kanoniczna: Diecezja WarszawskoPraska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2006
Kapelan Garnizonu Ostróda – mian. 17.05.2009
Kapelan Oddziału Celnego w Iławie – mian. 17.05.2009
Imieniny: 17 września
zam. Pl. 1000-lecia 1/8
14-100 OSTRÓDA
tel. kom. 603 262 568
DMOCH Stefan ks. prał. kan. płk SG
ur. 1941, wyśw. 27.05.1965
przynależność kanoniczna: Diecezja Ełcka
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.1994
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Wicedziekan Straży Granicznej – mian. 01.03.2009
na 2 lata
Imieniny: 2 września
zam. Żarnowo II 17 A
16-300 AUGUSTÓW
tel./fax (87) 643 69 75; tel. kom. 721 960 233
e-mail: [email protected]
DOLNY Lucjan ks. kan. ppłk SG
ur. 1955, wyśw. 18.05.1980
przynależność kanoniczna: Diecezja KoszalińskoKołobrzeska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1993
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Koszalinie (DSG)
– mian. 09.10.2000
142
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Kapelan Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży
Granicznej w Koszalinie – mian. 01.08.1993
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Koszalinie – mian. 19.02.2007
Imieniny: 13 czerwca
zam. ul. Piłsudskiego 92
75-902 KOSZALIN
tel. (94) 344 40 27 (SG); (94) 318 52 51;
fax (94) 345 53 74; tel. kom. 604 136 141
e-mail: [email protected]
DOMIAN Jan ks. prał. płk
ur. 1961, wyśw. 08.05.1993
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2005)
Dziekan Warszawskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 15.01.2007; ponowienie 16.01.2010
na 3 lata
Delegat Biskupa Polowego – Kapelan ds.
Duszpasterstwa Wojskowego i Funkcjonariuszy
przy Urzędzie Prezydenta Rzeczpospolitej i Biura
Bezpieczeństwa Narodowego – mian. 16.03.2006
Kapelan Instytucji Centralnych MON i Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego – mian. 20.11.2004
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Warszawie–
Bemowo (WDW) – mian. 01.02.2004
Imieniny: 24 czerwca
zam. ul. Kaliskiego 49
01-476 WARSZAWA
tel. (22) 682 15 15; MON tel. 821515 (proboszcz)
tel./fax (22) 682 15 13; MON tel./fax 821513
(kancelaria parafialna); tel. kom. 604 771 209
e-mail: [email protected]; www.boernerowo.pl
143
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
DRABIK Marek ks. ppor.
ur. 1980; wyśw. 20.05.2006
przynależność kanoniczna: Diecezja Sandomierska
w duszpasterstwie wojskowym od 26.05.2008
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Poznaniu
(DSP-Pn.) – mian. 07.09.2008
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Szamarzewskiego 3
60-514 POZNAŃ
tel. (61) 847 36 91; MON tel./fax 572385
tel. kom. 696 084 671
e-mail: [email protected]
DRAGAN Wojciech ks., asp.
ur. 1969, wyśw. 25.05.1995
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 16.01.2008
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Poznaniu
(DSP-Pn.) – mian. 16.01.2008
Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Izbach
Celnych w Poznaniu i Szczecinie
– mian. 16.01.2008
Imieniny: 23 kwietnia
zam. ul. Szamarzewskiego 3
60-514 POZNAŃ
tel. (61) 857 43 36; MON tel./fax 572385
tel. kom. 784 045 202
e-mail: [email protected]
144
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
DZIADOSZ Roman, ks. prał. kan. kmdr
ur. 1962, wyśw. 21.05.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Bielsko-Żywiecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Sopocie (DMW)
Kapelan 1. Oddziału Zabezpieczenia Marynarki
Wojennej w Gdyni – Witominie
Kapelan 65. Dywizjonu Rakietowego Obrony
Powietrznej w Gdyni – Grabówku
– mian. 07.09.2005
Imieniny: 28 lutego
zam. ul. Kościuszki 1
mian. 08.08.2008
81-704 SOPOT
tel. (58) 551 05 48; fax (58) 551 51 15; MON 266117
tel. kom. 604 575 203
e-mail: [email protected]; [email protected]
DZIWULSKI Andrzej ks. prał. kan. płk
ur. 1960, wyśw. 03.06.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Łomżyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2009)
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2009)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Siedlcach (WDW)
– mian. 01.07.1999
Kapelan Urzędu Celnego w Siedlcach Oddziału
Celnego w Siedlcach i Garwolinie – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Siedlcach
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 30 listopada
zam. Pl. Tysiąclecia
08-110 SIEDLCE
tel. (25) 644 04 99; tel. kom. 606 140 133
e-mail: [email protected]
145
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
DZWONEK Jacek ks. ppor. SG
ur. 1976, wyśw. 23.06.2001
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Proboszcz Parafii Wojskowej w Kętrzynie (DSG)
– mian. 15.10.2009
Kapelan Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG
w Kętrzynie – mian. 15.10.2009
Kapelan Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
– mian. 15.10.2009
Imieniny: 17 sierpnia
zam. ul. Gen. Sikorskiego 78
11-401 KĘTRZYN 3
tel. (89) 754 25 03; tel. kom. 501 568 617
e-mail: [email protected]@wp.pl
GADOWSKI Sławomir Piotr ks. por.
ur. 1980, wyśw. 11.06.2005
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Wikariusz Parafii Wojskowej w Gdyni (MDW)
– mian. 01.07.2008
Kapelan OREL, OSNiP, Brygady Lotnictwa Marynarki
Wojennej Babie Doły – mian. 01.07.2008
Kapelan Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej
– mian. 01.07.2008
Imieniny: 23 grudnia
zam. ul. Śmidowicza 47
81-127 GDYNIA-OKSYWIE
tel. (58) 626 67 67; MON tel. 266767;
fax (58) 626 38 14; tel./fax (58) 626 66 74 (plebania)
tel. kom. 518 091 071
e-mail: [email protected]
146
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
GARBACIK Stanisław ks. kpt.
ur. 1975, wyśw. 01.06.2003
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od: 04.05.2002
Wikariusz Parafii Wojskowej w Elblągu (W-MDW)
– mian 04.01.2010
Imieniny: 8 maja
zam. ul. Świerkowa 2/4
82-300 ELBLĄG
tel. (55) 230 22 29; fax (55) 230 22 49
MON tel. 312229; MON fax 312249
e-mail: [email protected]
GIBASIEWICZ Piotr ks. ppłk
ur. 1965, wyśw. 25.05.1991
przynależność kanoniczna: Diecezja Włocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Grudziądzu (PDW)
– mian. 10.02.2005
Kapelan Oddziału Celnego w Kwidzynie i Grudziądzu
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Bema 2
86-300 GRUDZIĄDZ
tel. (56) 458 26 05; MON 482604; tel. kom. 502 312 675
147
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
GLINIEWICZ Dariusz ks. mł. chor. SG
ur. 1978, wyśw. 31.07.2004
przynależność kanoniczna: Archieparchia PrzemyskoWarszawska
w duszpasterstwie Straży Granicznej od 15.12.2008
Kapelan Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży
Granicznej w Kętrzynie (DDWKG) – mian.
15.12.2008
Kapelan Centrum Szkolenia Straży Granicznej
w Kętrzynie (DDWKG) – od 15.11.2009
Imieniny: 19 grudnia
zam. 38-316 WYSOWA ZDRÓJ
tel. kom. 663 990 028
e-mail: [email protected]
GOLEC Grzegorz ks. por.
ur. 1980, wyśw.28.05.2006
przynależność kanoniczna: Diecezja Sandomierska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.12.2006
Kapelan Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
we Wrocławiu – mian. 16.08.2007
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej we Wrocławiu
(ŚDW) – mian. 01.12.2006
Imieniny: 25 maja
zam. ul. św. Elżbiety 1/2 m 3
50-111 WROCŁAW
tel./fax (71) 343 16 38 w. 34 (dom)
wew. 35 (parafia-zakrystia); tel. kom. 600 248 473
e-mail: [email protected]
148
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
GOLONKA Jan ks. kan. płk rez. dr
ur. 1936, wyśw. 29.06.1962
przynależność kanoniczna: Zakon Świętego Pawła
Pierwszego Pustelnika (OSPPE)
w duszpasterstwie wojskowym od 15.10.1992
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2008)
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Tarnowskie Góry
(KDW) – mian. 06.11.1995
Imieniny: 24 czerwca
zam. ul. Kordeckiego 2/100
42-225 CZĘSTOCHOWA
tel. (34) 377 72 63; 377 77 77; fax (34) 365 67 28
tel. kom. 501 795 428
GÓRSKI Krzysztof ks. ppłk
ur. 1958, wyśw. 26.05.1985
przynależność kanoniczna: Federacja Kongregacji św.
Filipa Neri
w duszpasterstwie wojskowym od 01.03.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Śremie (DSP-Pn.)
– mian. 30.10.1997
Imieniny: 25 lipca
zam. Głogówko 15 – Święta Góra
63-800 GOSTYŃ POZNAŃSKI
tel. (65) 572 00 14; 572 53 97; MON 524894;
tel. (61) 283 18 94 (Parafia św. Jana z Dukli
w Śremie); tel. kom. 602 525 998
e-mail: [email protected]
149
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
GRYGLICKI Tadeusz Stanisław ks. mjr
ur. 1966, wyśw. 29.05.1993
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1996
Wikariusz Parafii Wojskowej w Lublinie
– mian. 03.11.2009
Imieniny: 28 października
zam. Al. Racławickie 20
20-037 LUBLIN
tel. (81) 533 37 39; 718 36 00; MON tel. 183404
fax (81) 718 36 00; MON fax 183600
tel. kom. 606 204 481
e-mail: [email protected]
GULAK Stanisław ks. prał. płk dr
ur. 1965, wyśw. 02.06.1990
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2000
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych
– mian. 01.08.2008 na 3 lata
Kapelan Jednostki Wsparcia Dowodzenia
i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych w Krakowie
– mian. 10.06.2009
Proboszcz Parafii Wojskowej w Krakowie (KDW)
– mian. 15.06.2007
Referent ds. Duszpasterstwa Rodzin w Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego – mian. 26.08.2007
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego w Krakowie,
Oddziału Celnego I i II w Krakowie, Oddziału
Celnego Port Lotniczy w Krakowie – Balicach,
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony
Kolei w Krakowie, Rejonu Straży Ochrony Kolei
w Krakowie – mian. 15.06.2007
Imieniny: 8 maja
zam. ul. Dietla 30
31-070 KRAKÓW
tel. (12) 455 49 42 (parafia); MON tel. 134942 (służb.)
tel. kom. 519 193 103
e-mail: [email protected]
150
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
GUT Andrzej ks. ppłk SG
ur. 1955, wyśw. 01.06.1988
przynależność kanoniczna: Bracia Bosi Zakonu NMP
z Góry Karmel (OCD)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.12.1991
Proboszcz Parafii Wojskowej w Nowym Sączu (DSG)
– mian. 01.12.2008
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Nowym
Targu, Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Nowym Sączu, Oddziału Celnego w Andrychowie,
Tarnowie i Krościenku – mian. 01.12.2008
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Nowym Sączu
– mian. 01.12.2008
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. Jagiellońska 48/5
33-330 NOWY SĄCZ
tel. (18) 415 31 38; tel. kom. 516 477 989
e-mail: [email protected]
HEBDA Mateusz ks. mjr
ur. 1976, wyśw. 30.05.2004
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 04.05.2003
Kapelan Pomocniczy przy Urzędzie Prezydenta RP
– mian. 11.11.2006
Kapelan Batalionu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego – mian. 03.10.2006
Wikariusz Parafii Katedry Polowej w Warszawie (WDW)
– mian. 10.09.2006
Kapelan JW. 2063 – mian. 25.06.2008
Kapelan odpowiedzialny za prowadzenie spraw
logistycznych związanych z funkcjonowaniem
Katedry Polowej – mian. 25.06.2008
Kapelan odpowiedzialny za przeprowadzenie
inwentaryzacji zasobów Muzeum Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego – mian. 22.01.2009
Imieniny: 21 września
zam. ul. Długa 13/15
00-238 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; tel. kom. 509 441 176
e-mail: [email protected]
151
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
HUBACZ Łukasz Józef ks. diakon
ur. 1984, święc. diakon. 17.05.2009
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 17.05.2009
Alumn OPWP
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
00-322 Warszawa
tel. kom. 696 008 242
e-mail: [email protected]
JACKOWIAK Mieczysław ks. kan. ppłk SG
ur. 1945, wyśw. 27.05.1972
przynależność kanoniczna: Diecezja Legnicka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.11.1991
Kanonik Honorowy Legnickiej Kapituły Katedralnej
(2004)
Kapelan Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej
i Ośrodka Tresury Psów Służbowych
Straży Granicznej (DSG) – mian. 01.09.1991
(do 31.12.2009)
Kapelan Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu
– mian. 01.01.2010
Imieniny: 1 stycznia
zam. Pl. Ks. J. Winiarskiego 1
59-800 LUBAŃ
tel. (75) 725 40 09 (SG); tel./fax (75) 646 40 41
tel. kom. 721 960 385
e-mail: [email protected]
152
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
JAKUBIAK Andrzej ks. ppłk
ur. 1952, wyśw. 20.09.1980
przynależność kanoniczna: Zgromadzenie Słowa
Bożego (SVD)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.03.1994
Proboszcz Parafii Wojskowej w Kazuniu (WDW)
– mian. 01.06.2005
Kapelan Garnizonu Modlin; Kapelan JW 3441 Janówek
– mian. 01.06.2005
Kapelan Oddziału Celnego w Nowym Dworze
Mazowieckim – mian. 19.02.2007
Kapelan Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej Okręgu Mazowieckiego im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego – mian. 26.03.2009
Imieniny: 16 maja
zam. 2. Mazowiecka Brygada Saperów
05-154 KAZUŃ NOWY
tel. (22) 686 10 60 MON tel. 861060;
tel. kom. 504 030 482
e-mail: [email protected]
JAMROZIK Krzysztof ks. kan. ppłk
ur. 1960, wyśw. 22.05.1988
przynależność kanoniczna: Archidiecezja
Częstochowska
w duszpasterstwie wojskowym od 16.06.1997
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2007)
Dziekan Biura Ochrony Rządu (DBOR)
– mian. 01.07.2007 na 3 lata
Kapelan Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie
(ul. Pirenejska 5) – mian. 15.09.2005
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w WarszawieBemowo – mian. 14.09.2005
Kapelan Urzędu Celnego w Pruszkowie, Oddziału
Celnego I i II w Pruszkowie, Oddziału Celnego
w Błoniu – mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Kaliskiego 49
01-476 WARSZAWA
tel. (22) 682 15 12; MON tel. 821512
tel. kom. 695 371 048 (służb.); 609 881 578
153
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
JANUS Marek ks.
ur. 1963, wyśw. 20.05.1989
przynależność kanoniczna:
Zakon Braci Mniejszych (OFM)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.11.2000
Proboszcz Parafii Wojskowej w Jarocinie
– mian. 01.11.200
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Jarocin (DSP-Pd.)
– mian. 01.11.2000
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Franciszkańska 3
63-200 JAROCIN
tel. kom. 601 444 428
e-mail: [email protected]
JARASZEK Marek ks. ppłk
ur. 1964, wyśw. 09.05.1991
przynależność kanoniczna: Stowarzyszenie
Apostolstwa Katolickiego (SAC)
w duszpasterstwie wojskowym od 30.07.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Bartoszycach (W-MDW)
– mian. 15.07.2006
Kapelan Oddziału Celnego w Bartoszycach
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Gen. Andersa 14 m 1
11-200 BARTOSZYCE
tel. (89) 762 74 09; MON tel. 327309
tel. kom. 501 391 954
e-mail: [email protected]; [email protected]
154
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
JASICA Władysław ks. mjr
ur. 1973, wyśw. 22.05.1999
przynależność kanoniczna: Diecezja Sosnowiecka
w duszpasterstwie wojskowym od 15.06.2004
Wikariusz Parafii Wojskowej we Wrocławiu (ŚDW)
– mian. 03.11.2009
Kapelan 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego
w Polikliniką we Wrocławiu – mian. 03.11.2009
Imieniny: 27 czerwca
zam. ul. św. Elżbiety 1 / 2
50-111 WROCŁAW
tel. (71) 343 16 38 (parafia); fax (71) 343 16 38 w. 35
(parafia-zakrystia); tel. kom. 515 170 115
e-mail: [email protected]
KACORZYK Krzysztof Jacek ks. mjr
ur. 1978, wyśw. 30.05.2004
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 04.05.2003
Wikariusz Parafii Katedry Polowej w Warszawie (WDW)
– mian. 15.08.2008
Kapelan Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
w Warszawie – mian. 01.01.2009
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Długa 13/15
00-238 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702
fax (22) 687 99 22; tel. kom. 509 573 779
e-mail: [email protected]
155
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KACZMAREK Henryk ks. mjr
ur. 1957, wyśw. 07.06.1986
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Gnieźnieńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Opolu (ŚDW)
– mian. 01.10.2008
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego w Opolu,
Oddziału Celnego w Opolu, Kędzierzynie Koźlu
i Nysie – mian. 01.10.2008
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Opolu
– mian. 01.10.2008
Imieniny: 19 stycznia
zam. ul. Hallera 7 B/2
45-864 OPOLE
tel. (77) 452 50 91; MON tel. 625091
tel. kom. 604 990 532
e-mail: [email protected]
KALINOWSKI Maciej ks. diakon
ur. 1984, święc. diakon. 17.05.2009
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 17.05.2009
Alumn OPWP
Imieniny: 14 maja
zam. ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
00-322 Warszawa
tel. kom. 697 100 953
e-mail: [email protected]
156
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KAMIŃSKI Grzegorz ks. kan. ppłk
ur. 1962, wyśw. 07.06.1987
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Referent ds. Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
– mian. 08.12.1994
Proboszcz Parafii Wojskowej w Chełmie (KDW)
– mian. 14.06.2001
Dyrektor Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Bliźniego
„Caritas” w Chełmie – mian. 14.03.2003
Imieniny: 25 maja
zam. ul. Koszarowa 16
22-102 CHEŁM
tel. (82) 562 41 00; fax (82) 563 35 33
tel. kom. 605 999 077
e-mail: [email protected]
KAPROŃ Rafał ks. kpt.
ur. 1977, wyśw. 01.06.2003
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 04.05.2002
Proboszcz Parafii Wojskowej w Głogowie (ŚDW) –
mian. 05.09.2005
Kapelan Urzędu Celnego w Lesznie, Oddziału Celnego
w Lesznie i Polkowicach – mian. 19.02.2007
Imieniny: 29 września
zam. ul. Wojska Polskiego 58
67-200 GŁOGÓW
tel. kom. 603 446 124
e-mail: [email protected]
157
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KARA Krzysztof ks. kpt.
ur. 1970, wyśw. 03.06.1995
przynależność kanoniczna: Kongregacja Oratorium św.
Filipa Neri (Księża filipini)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.01.2005
Wikariusz Parafii Wojskowej w Świętoszowie (ŚDW)
– mian. 15.11.2009
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Kościelna 2
59-726 ŚWIĘTOSZÓW
tel./fax (75) 735 58 55; MON tel. 685855; 685012
(dyż. parafii); tel. kom. 693 876 786
e-mail: [email protected]
KARCZEWSKI Marek ks. prał. płk
ur. 1960, wyśw. 31.05.1987
przynależność kanoniczna: Diecezja Kaliska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Kapelan jego Świątobliwości (2005)
Dziekan Dekanatu Sił Powietrznych Północ
– mian. 15.11.2006; ponowienie 15.11.2009
na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Toruniu (DSP-Pn.)
– mian. 01.06.2002
Kapelan Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
w Toruniu – mian. 01.06.2002
Kapelan Izby Celnej, Urzędu Celnego i Oddziału
Celnego w Toruniu, Oddziału Celnego
we Włocławku – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Toruniu
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Szpitalna 1
87-100 TORUŃ
tel. (56) 652 23 86; fax (56) 616 24 05;
MON tel. 432405; tel. kom. 721 890 325 (służb.)
601 620 781
e-mail: [email protected]
158
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KARPIŃSKI Krzysztof ks. prał. kan. kmdr por.
ur. 1957, wyśw. 16.06.1986
przynależność kanoniczna: Diecezja Włocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1991
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Gdańsku
– Wrzeszczu (DMW) – mian. 01.07.2009
(poprzednio 26.02.2007)
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony
Kolei w Gdańsku, Rejonu Straży Ochrony Kolei
w Gdańsku – mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Sobótki 20
80-247 GDAŃSK
tel. (58) 341 53 18
tel. kom. 603 636 895
KAZULAK Stefan ks. prał.
ur. 1945, wyśw. 06.06.1971
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2002
Kapelan Jego Świątobliwości (2000)
Kapelan JW 3411 w Ogrodzienicach (DSP-Pd.)
– mian. 01.07.2002
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Grójcu – mian. 01.08.2009
Imieniny: 2 września
zam. ul. Jana Pawła II 24
05-600 GRÓJEC
tel./fax (48) 664 47 77; tel. kom. 608 453 619
159
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KAŹMIERAK Zygmunt ks. kan. kmdr
ur. 1963, wyśw. 11.12.1988
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 10.04.1992
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Ustce (DMW)
– mian. 30.09.1995; 15.02.2006
Dyrektor Centrum Charytatywno-Społecznego
CARITAS w Ustce – mian. 24.12.2004
Kapelan Oddziału Celnego w Ustce – mian. 29.02.2007
Imieniny: 2 maja
zam. ul. Komandorska 64
76-271 USTKA 3
tel. (59) 815 14 48; MON tel. 231521; 231448
fax (59) 815 17 31; tel. kom. 605 155 172
e-mail: [email protected]
KĘPA Zbigniew Jan ks. prał. płk SG dr
ur. 1960, wyśw. 26.05.1985
przynależność kanoniczna: Diecezja Tarnowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.12.1991
Kapelan jego Świątobliwości (2005)
Notariusz Kurii Polowej Wojska Polskiego
– mian. 19.11.2004
Ekonom Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
– mian. 19.11.2004
Rzecznik Prasowy Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego – mian. 19.11.2004
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego (p.o.)
Dziekan Straży Granicznej – mian. 01.03.2009 na 5 lat
Kapelan Członków Stowarzyszenia „PRO MILITO”
– mian. 13.08.2008
Imieniny: 17 marca
zam. ul. Długa 13/15
00-911 WARSZAWA 62
160
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
tel. (22) 687 77 02; 687 82 26; MON tel. 877702
878226; fax (22) 687 35 29; MON fax 873529
tel. kom. 502 213 530
e-mail: [email protected]; www.ordynariat.pl
KŁOPOT Janusz Stefan ks. mjr
ur. 1965, wyśw. 03.06.1990
przynależność kanoniczna: Archidiecezja
Częstochowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1996
Wikariusz Parafii Wojskowej w Gliwicach (KDW)
– mian. 12.10.2009
Imieniny: 21 listopada
zam. ul. Bociania 10
42-300 MYSZKÓW
tel./fax (32) 231 38 19; MON 111532
tel. kom. 602 664 113
e-mail: [email protected]
KŁUSEK Zbigniew, ks. kan. kmdr por.
ur. 1958, wyśw. 22.05.1983
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Kanonik Gremialny przy Bazylice Mniejszej
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Islamskim Państwie Afganistanu
– mian. 23.07.2009
Imieniny: 17 marca
tel./fax (71) 343 16 38 w. 33 (dom); 35 (parafia
– zakrystia); tel. kom. 603 058 519
e-mail: [email protected]
161
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KOCZY Tomasz ks. kpt.
ur. 1975, wyśw. 30.05.2004
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 04.05 2003
Proboszcz Parafii Wojskowej w Ełku (W-MDW)
– mian. 12.10.2009
Kapelan 108. Szpitala Wojskowego z Przychodnią
w Ełku – mian. 12.10.2009
Kapelan Oddziału Celnego w Ełku – mian. 09.02.2007
Imieniny: 3 lipca
zam. ul. Kościuszki 30
19-300 EŁK
tel. (87) 621 98 05 (kancelaria); fax (87) 621 98 07
621 98 03 (sekretariat 108. Szpitala Wojskowego)
tel. kom. 601 083 282
e-mail: [email protected]
KONDRACIUK Wiesław Józef ks. kpt. SG
ur. 1971, wyśw. 08.06.1996
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2001
Kapelan Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
w Białymstoku (DSG) – mian. 01.04.2009
Rezydent Parafii Wojskowej w Białymstoku (WDW)
– mian. 01.04.2009
Imieniny: 7 czerwca
Adres do korespondencji:
Podlaski Oddział Straży Granicznej
ul. Bema 100
15-370 BIAŁYSTOK
tel. kom. 604 594 607
e-mail: [email protected]
162
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KOSIŃSKI Witold ks. mjr
ur. 1957, wyśw. 29.06.1983
przynależność kanoniczna: Diecezja Drohiczyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 25.08.1997
Proboszcz Parafii Wojskowej w Kołobrzegu (DMW)
– mian. 15.11.2000
Kapelan Oddziału Celnego w Kołobrzegu
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 12 listopada
zam. ul. św. Macieja 3
78-100 KOŁOBRZEG
tel. (94) 357 24 86; MON 222486; tel. kom. 602 116 937
e-mail: [email protected]
KOWALCZYK Piotr Paweł ks. ppłk
ur. 1964, wyśw. 21.05.1989
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Krakowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1994
Wikariusz Parafii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
(DSP-Pd.) – mian. 15.10.2008
Kapelan Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim – mian. 01.01.2009
Kapelan Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
i Placówki Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim – mian. 01.01.2009
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Chrobrego 2
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. (22) 281 35 69; MON tel. 353569; fax 353049
tel. kom. 609 557 696
e-mail: [email protected]
163
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KOWALSKI Dariusz ks. prał. kan. płk
ur. 1962, wyśw. 28.05.1988
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Dziekan Wojsk Lądowych (DWLąd.)
– mian. 17.01.2006; ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
Referent w Oddziale Duszpasterskim Kurii Polowej
ds. Pielgrzymek i Kontaktów Międzynarodowych
– mian. 16.08.2004
Diecezjalny Koordynator Ruchu Pielgrzymkowego
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
– mian. 01.06.1998
Referent ds. Formacji Kapłanów w Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego – mian. 20.11.2004
Dyrektor Wydawnictwa Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego – mian. 20.12.2004
Kapelan 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa
Wojsk Lądowych – mian. 01.12.2005
Imieniny: 19 grudnia
adres do korespondencji: skr. poczt. 51
05-110 JABŁONNA lub:
Kuria Polowa Wojska Polskiego
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 WARSZAWA 60
tel. kom. 601 345 370
e-mail: [email protected]
KOZICKI Władysław Maciej ks. prał. mjr
ur. 1962, wyśw. 22.05.1988
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Krakowska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.01.1999
Proboszcz Parafii Wojskowej w Przemyślu (KDW)
– mian. 01.12.2008
Dyrektor Letniego Ośrodka CARITAS Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego w Łomnej
– mian. 20.09.2009
Kapelan Garnizonu Przemyśl – mian. 28.02.2007
Kapelan 14 Brygady Obrony Terytorialnej Przemyśl (KDW)
164
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Kapelan Rodzin Wojskowych w Trzciańcu
Kapelan Oddziału Celnego Medyka – Żurawica
(przejście graniczne), Oddziału Celnego w Sanoku
– mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Specjalistycznego Straży Ochrony
Kolei w Przemyślu – mian. 19.02.2007
Imieniny: 27 czerwca
zam. ul. 3. Maja 34/19
37-700 PRZEMYŚL
adres do korespondencji:
ul. 3. Maja 34/19
37-700 PRZEMYŚL
tel. (16) 677 12 93 (dom.); MON tel. 171293
tel. kom. 512 355 566; 668 786 824
e-mail: [email protected]
KRAUZE Piotr ks. mjr
ur. 1964, wyśw. 19.05.1990
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.06.1993
Kapelan Garnizonu Malbork (DSP-Pn.)
– mian. 06.07.2006
Kapelan Jednostki Wojskowej w Królewie
– mian. 06.07.2006
Kapelan 16. Batalionu Saperów w Tczewie
– mian. 23.04.2007
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Słowackiego 76
82-200 MALBORK
tel./fax (55) 272 26 82; MON fax 536130
tel. kom. 604 586 301
e-mail: [email protected]
165
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KRAWCZYK Tomasz Michał ks. por.
ur. 1974, wyśw.17.06.2000
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 19.02.2007
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Legionowie
(WDW) – mian. 19.02.2007
Imieniny: 22 września
zam. ul. Piłsudskiego 5
05-120 LEGIONOWO
tel./fax (22) 774 29 20; MON fax 866904
tel. kom. 500 105 768
e-mail: [email protected]; [email protected]
KRUBA Bogdan ks. kpt.
ur. 1978, wyśw. 23.11.2002
przynależność kanoniczna: Eparchia WrocławskaGdańska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.01.2003
Kapelan żołnierzy i rodzin wojskowych, wiernych
obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego w Marynarce Wojennej – mian. 01.01.2004
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Cerkiewna 3
37-500 JAROSŁAW
tel. (16) 678 35 23; tel. kom. 693 821 534
166
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KRUPSKI Grzegorz ks. mjr
ur. 1972, wyśw. 27.05.2001
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 06.05.2000
Proboszcz Parafii Wojskowej w Brzegu (ŚDW)
– mian. 01.02.2004
Imieniny: 13 lutego
zam. ul. Wita Stwosza 7/1
49-300 BRZEG
tel./fax (77) 411 78 60; tel. kom. 503 510 473
e-mail: [email protected]
KRUŻEL Kazimierz Andrzej ks. kan. płk
ur. 1959, wyśw. 24.05.1986
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 07.11.1991
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Legionowie
(WDW) – mian. 01.06.2002
Kapelan Garnizonu Białobrzegi – mian. 01.07.2007
Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie – mian. 10.05.2009
Imieniny: 4 marca
zam. ul. Piłsudskiego 5
05-120 LEGIONOWO
tel. (22) 774 29 20; MON tel. 866904
tel. kom. 691 764 426
e-mail: [email protected]
167
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KRZESIŃSKI Zbigniew ks. mjr
ur. 1969, wyśw. 07.06.1997
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.11.2000
Wikariusz Parafii Wojskowej w Żaganiu
– mian. 01.04.2009
Imieniny: 17 marca
zam. ul. Żarska 22
68-100 ŻAGAŃ
tel. (68) 377 50 25; MON tel. 688083
fax (68) 368 80 61; tel. kom. 508 333 875
KRZYSZTOFIAK Robert ks. kpt.
ur. 1975, wyśw. 25.05.2002
przynależność kanonicza: Diecezja Sandomierska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.08.2003
Wikariusz Parafii Wojskowej w Dęblinie (DSP – Pd.)
– mian. 09.09.2007
Imieniny: 17 kwietnia
zam. ul. Brygady Pościgowej 2
08-521 DĘBLIN
tel. (81) 883 88 79; MON tel. 518879; MON fax 518880
tel. kom. 604 720 819
e-mail: [email protected]
168
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KUBALEWSKI Józef Konstanty ks. prał. płk
ur. 1956, wyśw. 05.06.1982
przynależność kanoniczna: Diecezja Bydgoska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1991
Kapelan Jego Świątobliwości (2001)
Dziekan Pomorskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 01.06.2002; ponowienie 26.09.2005;
ponowienie 25.09.2008 na 3 lata
Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z siedzibą
w Bydgoszczy – mian. 8.05. 2007 na 3. lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy (PDW)
– mian. 01.06.2002
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego II
w Bydgoszczy – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Bernardyńska 2
85-029 BYDGOSZCZ
tel./fax (52) 378 42 62; MON tel./fax 414262 (parafia) tel. kom. 601 202 452; 601 630 620 (tel. pryw.)
e-mail: [email protected]
KUŁAK Wojciech ks. por.
ur. 1967, wyśw. 23.06.2001
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Wikariusz Parafii Wojskowej w Szczecinie (PDM)
– mian. 14.12.2009
Kapelan 12. Brygady Zmechanizowanej
– mian. 14.12.2009
Kapelan 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią
SPZOZ w Szczecinie – mian. 14.12.2009
Imieniny: 23 kwietnia
zam. Pl. Zwycięstwa 1; skr. poczt. 736
70-952 SZCZECIN
tel. (91) 433 50 62; 488 07 77 (kancelaria)
tel. kom. 668 118 637
169
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KUREK Witold ks. mjr
ur. 1966, wyśw. 17.06.1997
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1999
Kapelan 78. Pułku Rakietowego Mrzeżyno (JW. 3346)
(DSP-Pn.) – mian. 01.07.2001
Imieniny: 12 listopada
zam. ul. Nowy Świat 11/14
72-300 GRYFICE
tel. kom. 518 547 100
e-mail: [email protected]
KURJANIUK Mirosław ks. ppłk SG
ur. 1965, wyśw. 18.05.1991
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1998
Kapelan Nadodrzańskiego Oddziału SG
– mian. 15.10.2009
Rezydent Parafii Wojskowej w Krośnie Odrzańskim
(ŚDW) – mian. 15.10.2009
Imieniny: 26 lutego
zam. ul. Piastów 8b
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
tel. (68) 367 21 68; MON tel. 672363
tel. kom. 601 325 543 (służb.); 721 960 605
e-mail: [email protected]
170
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KWIATKOWSKI Marcin ks. kpt.
ur. 1978, wyśw. 28.05.2005
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 16.05.2004
Wikariusz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy (PDW)
– mian. 18.10.2009
Imieniny: 11 listopada
zam. ul. Bernardyńska 2
85-029 BYDGOSZCZ
tel./fax (52) 378 42 62; MON tel./fax 414262
tel. kom. 507 980 045
e-mail: [email protected]
KWIATKOWSKI Mirosław ks. ppłk
ur. 1964, wyśw. 14.06.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.01.1994
Proboszcz Parafii Wojskowej w Pile (PDW)
– mian. 19.02.2007
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Pile
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 26 lutego
zam. ul. Podchorążych 17
64-920 PIŁA
tel. (67) 349 16 30; 338 80 13; tel. kom. 602 649 389
e-mail: [email protected]
171
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
KWIECIŃSKI Marek ks. prał. ppłk
ur. 1967, wyśw. 06.06.1992
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.06.1996
Kapelan Jego Świątobliwości (2006)
Kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie (WDW) – mian. 01.03.2005
Imieniny: 25 kwietnia
zam. Szaserów 128; Hotel nr 2 37-38
00-910 WARSZAWA
MON 817237; tel. kom. 601 401 796
e-mail: [email protected]
LEMIESZKO Andrzej ks. mjr rez.
ur. 1956, wyśw. 04.04.1983
przynależność kanoniczna: Archidiecezja SzczecińskoKamieńska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.12.1992
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Choszczno (PDW)
– mian. 15.12.1992
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. Piastowska 28
73-200 CHOSZCZNO
tel./fax (95) 765 74 84; 765 70 81
tel. kom. 603 095 444
172
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
LICHNEROWICZ Bolesław Jakub ks. prał. płk rez.
ur. 1934, wyśw. 18.01.1959
przynależność kanoniczna: Diecezja Toruńska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.01.1994
Kapelan Jego Świątobliwości (1991)
Kapelan Pomocniczy 4. Brodnickiego Pułku
Chemicznego (PDW) – mian. 15.01.1994
Honorowy Kapelan Wojsk Chemicznych
– mian. 03.06.2003
Imieniny: 19 sierpnia
zam. ul. Farna 1
87-300 BRODNICA
tel./fax (56) 498 28 04; 491 86 00 (dow. pułku)
tel. kom. 602 527 360
ŁABISZ Eugeniusz ks. mjr dr
ur. 1958, wyśw. 22.12.1985
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1996
Proboszcz Parafii Wojskowej w Słupsku (PDW)
– mian. 01.07.2000
Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej
– mian. 16.11.2009
Imieniny: 30 grudnia
zam. ul. Westerplatte 44
76-204 SŁUPSK 5
tel./fax (59) 840 14 58; 845 84 47; 845 84 48
MON 458447; 458448; tel. kom. 600 344 779
e-mail: [email protected]
173
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ŁESYK Lesław ks., ppor.
ur. 1982, wyśw. 30.06.2007
przynależność kanoniczna: Eparchia WrocławskoGdańska
w duszpasterstwie wojskowym od: 07.09.2008
Kapelan żołnierzy i rodzin wojskowych – wiernych
Kościoła Greckokatolickiego w Śląskim Dekanacie
Wojskowym – mian. 07.09.2008
Imieniny: 28 listopada
zam. ul. Łaciarska 34/5
50-146 WROCŁAW
tel. (71) 341 04 92; tel. kom. 693 052 875
e-mail: [email protected]
ŁUŃSKI Piotr Jarosław ks. prał. mjr
ur. 1964, wyśw. 10.06.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Ełcka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.10.1998
Proboszcz Parafii Wojskowej w Żarach (ŚDW)
– mian. 18.03.2006
Kapelan Urzędu Celnego w Zielonej Górze
i w Olszynie, Kapelan Izby Celnej w Rzepinie
– mian. 19.02.2007
Kapelan Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu
– mian. 26.03.2009
Kapelan Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk
Lądowych – Żagań – mian. 26.03.2009
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Ogrodowa 1 / 4
68-200 ŻARY
tel. (68) 374 25 25 (proboszcz); (68) 374 01 21
(kancelaria parafialna); tel. kom. 604 255 453
174
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MACH Witold ks. mjr dr
ur. 1968, wyśw. 29.05.1993
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.06.2006
Referent ds. Ekumenizmu w Ordynariacie Polowym
– mian. 18.11.2009
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Warszawie–
Bemowo (WDW) – mian. 10.09.2006
Kapelan Wojskowej Akademii Technicznej
– mian. 10.09.2006
Kapelan 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
– mian. 10.09.2006
Kapelan Kompleksu Koszarowego nr 54
– mian. 10.09.2006
Kapelan Żołnierzy i Pracowników Wojska
w Dowództwie Operacyjnym Warszawa
– mian. 10.09.2006
Imieniny: 12 listopada
zam. ul. Kaliskiego 49
01-476 WARSZAWA
tel. kom. 601 473 222
e-mail: [email protected]; [email protected]
MADOŃ Szczepan Edward ks. mjr
ur. 1972, wyśw. 17.05.1997
przynależność kanoniczna: Archidiecezja
Częstochowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1999
Kapelan Garnizonu Czarne (PDW) – mian. 17.02.2007
Ojciec Duchowny Pomorskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 01.12.2007 na 5 lat
Imieniny: 26 grudnia
zam. ul. Świerczewskiego 3 C/4
77-330 CZARNE
tel. (59) 832 03 60; MON tel. 467360 (kancelaria)
tel. (59) 832 03 79; MON tel. 467379 (mieszkanie)
tel. kom. 601 497 393
175
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MAJKA Piotr ks. mjr
ur. 1972, wyśw. 26.05.2002
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 05.05.1997
Proboszcz Parafii Wojskowej w Warszawie-Wesoła
(WDW) – mian. 01.02.2004
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Okuniewska 1
05-075 WARSZAWA-WESOŁA
adres parafii:
ul. Okuniewska 1
05-075 WARSZAWA-WESOŁA
tel. (22) 681 23 93; tel./fax 681 20 77 (kancelaria)
MON tel. 812393; tel./fax 812077
tel. kom. 790 315 835
e-mail: [email protected]
MAJOREK Artur ks. ppor.
ur. 1968, wyśw. 12.06.1993
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 26.05.2008
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej we Wrocławiu
(ŚDW) – mian. 07.09.2008
Kapelan 3. Bazy Lotniczej we Wrocławiu
– mian. 01.01.2009
Imieniny: 6 października
zam. ul. św. Elżbiety 1 / 2
50-111 WROCŁAW
tel. (71) 343 16 38 (parafia); fax (71) 343 16 38 w. 35
(parafia-zakrystia); tel. kom. 693 201 560
176
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MAJSTEREK Krzysztof ks. kan. ppłk
ur. 1964, wyśw. 24.06.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 10.06.1992
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2008)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Łasku (DSP-Pd.)
– mian. 15.03.2004
Referent ds. Sztuki Sakralnej i opieki nad zabytkami
Kościelnymi OPWP – mian. 21.05.2009
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Jana Pawła II 9/65
98-100 ŁASK
tel. (43) 677 07 50; MON 554750; tel. kom. 515 036 711
(służb); 602 520 843
e-mail: [email protected]
MALISZEWSKI Jan ks. kan. kmdr por.
ur. 1957, wyśw. 11.06.1983
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Białostocka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kanonik Honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej
(2004)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Helu (DMW)
– mian. 01.08.2004
Kapelan Garnizonów Hel i Władysławowo
– mian. 01.08.2004
Kapelan Oddziału Celnego we Władysławowie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 24 czerwca
zam. ul. Kapitańska 10 m 5
84-150 HEL
tel./fax (58) 675 70 41; MON tel./fax 257041
tel. kom. 501 034 575
e-mail: [email protected]
177
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MAZUR Radosław, ks. ppor.
ur. 1982, wyśw. 09.09.2007
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 21.05.2006
Wikariusz Parafii Wojskowej w Gdyni (DMW)
– mian. 01.10.2009
Kapelan Komendy Portu Wojennego w Gdyni wraz
z podległymi Jednostkami, Ośrodka Szkolenia
Nurków i Płetwonurków WP, Centralnej Składnicy
Marynarki Wojennej, Węzła Łączności, Jednostki
Wojskowej w Gdyni-Dębogórzu; Kapelan Dywizjonu
Hydrografii Marynarki Wojennej – mian. 01.10.2009
Imieniny: 8 września
zam. ul. Śmidowicza 47
81-127 GDYNIA-OKSYWIE
tel. (58) 626 67 67; MON tel. 262684; 263079
fax (58) 626 38 14; MON fax 263814
tel. kom. 667 944 353
e-mail: [email protected]
MENCEL Leszek Grzegorz ks. mjr
ur. 1953, wyśw. 27.05.1979
przynależność kanoniczna: Diecezja WarszawskoPraska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1994
Proboszcz Parafii Wojskowej w Skwierzynie
– mian. 15.10.2006 (DSP-Pn.)
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Gorzowie Wielkopolskim – mian. 19.02.2007
Imieniny: 3 czerwca
zam. ul. Sobieskiego 3 B/25
66-440 SKWIERZYNA
adres kancelarii parafialnej i kaplicy:
ul. Waszkiewicza 1
66-440 SKWIERZYNA
tel. (95) 717 72 85; MON tel. 568285; tel. kom. 605 033 808
e-mail: [email protected]da.pl
[email protected]
178
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MICHALIK Józef ks. ppłk
ur. 1953, wyśw. 13.06.1981
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym 01.07.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Inowrocławiu (PDW)
– mian. 22.04.2007
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Kopernika 16
88-100 INOWROCŁAW
tel. (52) 357 39 65; MON tel. 436233
tel. kom. 602 188 919
e-mail: [email protected]
MICHALISZYN Mirosław ks. mjr
ur. 1959, wyśw. 01.07.1984
przynależność kanoniczna: Archieparchia Przemysko –
Warszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.11.1996
Kapelan żołnierzy i rodzin wojskowych – wiernych
Kościoła Greckokatolickiego na terenie
Krakowskiego Dekanatu Wojskowego (DDWKG)
– mian. 20.10.2006
Imieniny: 26 lutego
zam. ul. Króla Kazimierza 20/3
35-065 RZESZÓW
tel. (12) 266 74 44; tel. kom. 502 854 581
e-mail: [email protected]
179
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MICHNOWSKI Radosław Andrzej ks. kmdr ppor.
ur. 1975, wyśw. 27.05.2001
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 06.05.2000
Kapelan Akademii Marynarki Wojennej (DMW)
– mian. 10.09.2006
Kapelan Morskiej Jednostki Specjalnej FORMOZA
w Gdyni – mian. 10.06.2009
Imieniny: 8 września
zam. ul. Śmidowicza 47
81-127 GDYNIA – OKSYWIE
tel. (58) 626 67 67; MON tel. 262684 (AMW); 266757
fax (58) 626 38 14; tel. kom. 506 184 745
e-mail: [email protected]
MIGAŁA Andrzej Jan ks. mjr
ur. 1968, wyśw. 30.05.1998
przynależność kanoniczna: Zakon Braci Mniejszych
(OFM)
w duszpasterstwie wojskowym od: 01.07.2000
Proboszcz Parafii Wojskowej w Świdwinie (DSP-Pn.)
– mian. 04.01.2010
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. Gagarina 8
78-301 ŚWIDWIN
tel./fax (94) 382 22 49 (proboszcz)
382 22 43 (kancelaria)
MON tel./fax 532249 (proboszcz)
532243 (kancelaria)
180
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MISZCZYSZYN Bogdan Mirosław ks. płk
ur. 1962, wyśw. 21.06.1987
przynależność kanoniczna: Eparchia WrocławskoGdańska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2000
Dziekan Dekanatu Duszpasterstwa Wojskowego
Kościoła Greckokatolickiego (DDWKG)
– mian. 01.09.2005; ponowienie 16.02.2009
na 3 lata
Imieniny: 19 marca
zam. Plac Cerkiewny 1
59-170 PRZEMKÓW
tel. (76) 831 95 37; fax (76) 831 91 07
tel. kom. 601 882 731
MOKRZYCKI Robert ks. prał. kan. płk dr
ur. 1967, wyśw. 29.05.1993
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1996
Kapelan Jego Świątobliwości (2004)
Prepozyt Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego
w Polsce (2006)
Wikariusz Biskupi ds. Koordynacji Pomocy
Charytatywnej w Ordynariacie Polowym
Wojska Polskiego – mian. 21.01.2006; ponowienie
06.11.2009 na 3 lata
Dyrektor CARITAS Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego – mian. 15.08.1999; ponowienie:
10.08.2004; 10.08.2007
Proboszcz Parafii Katedry Polowej w Warszawie
(WDW) – mian. 15.11.2004
Kapelan Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby
Wywiadu Wojskowego – mian. 03.11.2008
Imieniny: 7 czerwca
zam. ul. Długa 13/15
00-238 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; fax (22) 687 99 22
MON fax 879922; tel. kom. 721 810 688
e-mail: [email protected]
181
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
MOLENDOWSKI Piotr Andrzej ks. kan. płk
ur. 1959, wyśw. 18.05.1985
przynależność kanoniczna: Diecezja Sandomierska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kanonik Gremialny Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Dziekan Żandarmerii Wojskowej – mian. 1.09.2006
ponowienie 31.08.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Mińsku Maz. (DSP-Pd.)
– mian. 15.10.2006
Kapelan 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego
i 23 Bazy Lotniczej – mian. 15.10.2006
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. Chrobrego 2
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
tel. (22) 281 35 69; MON tel. 353569; MON fax 353049
tel. kom. 507 158 363
e-mail: [email protected]
NIEDBAŁA Jerzy Janusz ks. ppłk
ur. 1959, wyśw. 06.06.1985
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1991
Proboszcz Parafii Wojskowej w Giżycku (W-MDW)
– mian. 24.02.2004
Kapelan 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku
– mian. 01.08.2003
Kapelan Wojskowego Ośrodka SzkoleniowoKondycyjnego w Mrągowie – mian. 01.04.2009
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Giżycku – mian. 01.06.2009
Imieniny: 23 kwietnia
zam. ul. Nowowiejska 6 a/11
11-500 GIŻYCKO
adres parafii: ul. Mazurska 4 A
11-500 GIŻYCKO
tel. (87) 429 42 70; MON 335916; tel. kom. 602 256 787
e-mail: [email protected]
182
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
NIEDZIELSKI Jerzy Stanisław ks. mjr
ur. 1960, wyśw. 20.06.1987
przynależność kanoniczna: Diecezja Opolska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Kłodzku (ŚDW)
– mian. 21.07.2009
Kapelan Garnizonu Kłodzko – mian. 21.07.2009
Imieniny: 23 kwietnia
zam. ul. Walecznych 59
57-300 KŁODZKO
tel. kom. 603 194 268
NIEWĘGŁOWSKI Sławomir Antoni ks. prał. kan. płk
ur. 9.01.1961, wyśw. 11.06.1988
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1994
Kapelan Jego Świątobliwości (2009)
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Lublinie (KDW)
– mian. 20.02.2006
Kapelan Urzędu i Oddziału Celnego w Lublinie
Oddziału Celnego w Puławach – mian. 19.02.2007
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei
w Lublinie, Rejonu Straży Ochrony Kolei w Lublinie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 5 listopada
zam. Al. Racławickie 20
20-037 LUBLIN
tel. (81) 533 37 39; 718 36 00; MON tel. 183404
fax (81) 718 36 00; MON fax 183600
tel. kom. 607 130 936
183
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
NOWAK Jarosław ks. ppor.
ur. 1972, wyśw. 29.05.1999
przynależność kanoniczna: Diecezja Legnicka
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.2008
Wikariusz Parafii Wojskowej w Chełmie (KDW)
– mian. 01.04.2009
Kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
w Chełmie – mian. 01.04.2009
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Koszarowa 16
22-100 CHEŁM
tel. (82) 562 42 64; tel. kom. 600 331 507
e-mail: [email protected]
OKOŃ Wiesław ks. prał. mjr
ur. 1967, wyśw. 05.06.1993
przynależność kanoniczna: Diecezja Radomska
w duszpasterstwie wojskowym od 07.07.2000
Proboszcz Parafii Wojskowej w Tomaszowie
Mazowieckim – Nowy Glinnik (KDW)
– mian. 01.02.2004
Kapelan 25 Bryg. Kaw. Powietrznej Tomaszów
Mazowiecki – mian. 01.02.2004
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Piotrkowie Trybunalskim – mian. 19.02.2007
Imieniny: 9 grudnia
zam. Nowy Glinnik 6/25
97-217 LUBOCHNIA
adres parafii: Nowy Glinnik 97
97-217 LUBOCHNIA
tel. (44) 716 71 68; tel. kom. 603 601 261
e-mail: [email protected]
184
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
OLECH Edward Michał ks. mjr
ur. 1957, wyśw. 11.05.1985
przynależność kanoniczna: Zakon Braci Kaznodziejów
(OP)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1995
Proboszcz Parafii Wojskowej w Krośnie Odrzańskim
(ŚDW) – mian. 15.06.2004
Kapelan Izby Celnej w Rzepinie, Urzędu Celnego
i Oddziału Celnego w Zielonej Górze, Oddziału
Celnego w Świecku – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 13 października
zam. ul. Piastów 8 B
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE
tel. (68) 367 21 68; MON tel. 672363
tel. kom. 603 124 974
e-mail: [email protected]
OLSZAK Czesław ks. kmdr por.
ur. 1961, wyśw. 20.06.1986
przynależność kanoniczna: Diecezja Gliwicka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.02.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Braniewie (W-MDW)
– mian. 01.08.2008
Kapelan Oddziału Celnego w Braniewie i Gronowie
– mian. 01.08.2008
Imieniny: 20 lipca
zam. ul. Sucharskiego 24/10
14-500 BRANIEWO
adres do korespondencji:
ul. Sucharskiego 29
14-500 BRANIEWO
tel. (55) 241 56 97; tel./fax (55) 241 56 96 (parafia)
MON tel./fax 315696; tel. kom. 668 491 958
e-mail: [email protected]
185
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
OLSZEWSKI Tomasz ks. ppor. rez.
ur. 1980, wyśw. 20.05.2006
przynależność kanoniczna: Diecezja Łomżyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.02.2009
Kapelan Pomocniczy Jednostki Wojskowej 2031
w Plewkach – mian. 01.02.2009
Imieniny: 28 stycznia
zam. ul. Kościelna 17
18-500 KOLNO
tel. (86) 278 25 81; tel. kom. 507 103 707
e-mail: [email protected]
ORŁOWSKI Wiesław ks. mjr
ur. 1956, wyśw. 27.05.1984
przynależność kanoniczna: Diecezja Pelplińska
w duszpasterstwie wojskowym od 05.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Olesznie (PDW)
– mian. 14.06.2005
Kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
– Drawsko Pomorskie – mian. 14.06.2005
Imieniny: 9 grudnia
zam. ul. Główna 1
78-513 OLESZNO
tel. (94) 367 43 45 fax (94) 367 43 50
MON tel. 474345; tel. kom. 505 290 546
186
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
OSIŃSKI Jan Kazimierz ks. ppłk
ur. 1975, wyśw. 27.05.2001
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 06.05.2000
Wicekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego
– mian. 15.09.2007
Sekretarz Biskupa Polowego – mian. 15.11.2004
Naczelny Kapelan Straży Ochrony Kolei – Koordynator
– mian. 19.02.2007
Kapelan Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
w Warszawie – mian. 19.02.2007
Wikariusz Parafii Katedry Polowej w Warszawie (WDW)
– mian. 15.06.2004
Korespondent Ordynariatu Polowego WP dla Radia
Watykańskiego – mian. 15.11.2004
Kapelan 1. Bazy Lotniczej w Warszawie – mian. 01.09.2007
Imieniny: 24 czerwca
zam. ul. Długa 13/15
00-911 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; 826 05 68; 687 31 93;
MON tel. 877702; 873193; fax (22) 687 91 18
MON fax 879118; tel. kom. 609 648 980
e-mail: [email protected]
PAŁKA Sławomir ks. kan. mjr
ur. 1968, wyśw. 21.06.1997
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1999
Kanonik Gremialny przy Bazylice Mniejszej
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Złocieńcu (PDW)
– mian. 01.12.2002
Imieniny: 17 maja
zam. ul. Pancerniaków 9/62
78-524 ZŁOCIENIEC
tel. (94) 363 70 89; fax (94) 363 70 84
MON tel. 465089; MON fax 465084
tel. kom. 502 273 495
e-mail: [email protected]
187
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
PAŁUSKA Tadeusz ks. płk
ur. 1956, wyśw. 30.05.1981
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.04.1987
Proboszcz Parafii Wojskowej w Bemowie Piskim
(W-MDW) – mian. 15.10.2006
Ojciec Duchowny Warmińsko-Mazurskiego Dekanatu
Wojskowego – mian. 01.12.2007 na 5 lat
Imieniny: 28 października
zam. Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 14
12-230 BIAŁA PISKA
tel./fax (87) 437 21 41; MON tel. 333141
tel. kom. 606 119 439
e-mail: [email protected]
PAROŃ Tomasz ks. mjr
ur. 1974, wyśw. 11.01.2003
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 05.05.2001
Wikariusz Parafii Wojskowej w Katowicach (KDW)
– mian. 10.05.2009
Kapelan 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
w Bytomiu – mian. 10.05.2009
Kapelan Garnizonu Oświęcim – mian. 10.05.2009
Imieniny: 22 września
zam. ul. M. Skłodowskiej-Curie 20
40-058 KATOWICE
tel. (32) 231 35 11 MON tel. 124450
tel./fax (32) 231 38 19; tel. kom. 602 326 365
e-mail: [email protected]
188
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
PAWELAK Zenon ks. kan. ppłk
ur. 1961, wyśw. 17.05.1987
przynależność kanoniczna: Archidiecezja
Częstochowska
w duszpasterstwie wojskowym od dn. 01.07.1992
Kanonik Gremialny przy Bazylice Mniejszej pw. św.
Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Sieradzu (ŚDW)
– mian. 15.10.2006
Kapelan Oddziału Celnego w Sieradzu
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 22 grudnia
zam. Al. Grunwaldzka 14/47
98-200 SIERADZ
tel. (43) 826 15 17; MON tel. 611517
tel. kom. 603 744 968
PIERSIAK Andrzej ks. kpt.
ur. 1967, wyśw. 29.05.1993
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 1.06.2006
Wikariusz Parafii Katedry Polowej w Warszawie
– mian. 08.12.2009
Kapelan Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej
w Warszawie – mian. 08.12.2009
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. Długa 13/15
00-238 WARSZAWA
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702
tel. kom. 603 932 099
189
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
PIETRUSIAK Marek Lucjan ks. kan. płk dr
ur. 1953, wyśw. 09.06.1980
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 07.11.1991
Kanonik Honorowy przy Bazylice Mniejszej
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Skierniewicach (WDW)
– mian. 15.11.2004
Kapelan Oddziału Celnego w Mszczonowie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 kwietnia
zam. Pl. Jana Pawła II 1
96-100 SKIERNIEWICE
tel. (46) 833 23 09; MON tel./fax 361651
fax (46) 836 16 51; tel. kom. 601 816 092
e-mail: [email protected]
PIETRZNIAK Krzysztof Stanisław ks. ppłk
ur. 1965, wyśw. 06.06.1992
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1996
Proboszcz Parafii Wojskowej w Wędrzynie (ŚDW)
– mian. 20.02.2006
Ojciec Duchowny Śląskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 01.12.2007 na 5 lat
Imieniny: 25 lipca
zam. 69-211 WĘDRZYN 14/25
tel. (95) 755 62 37; MON tel. 676237
tel. kom. 602 663 686
e-mail: [email protected]
190
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
PIĘT Sławomir Jerzy ks. mjr
ur. 1967, wyśw. 30.05.1992
przynależność kanoniczna: Diecezja Radomska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.08.1996
Kapelan 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego
im. gen. dyw. Stefana Grota Roweckiego w Lesznie – mian. 18.01.2010
Imieniny: 5 listopada
zam. ul. Racławicka 1
64-100 LESZNO
tel. kom. 601 416 070; e-mail: [email protected]
PIONTEK Paweł Alojzy ks. mjr
ur. 1976, wyśw. 26.05.2002
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 05.05.2001
Oddelegowany na studia do Rzymu, (licencjat) na
Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di
Comunicazione Sociale Instituzionale Piazza di Sant
Apollinare, 49-00186 ROMA – mian. 20.06.2008
Imieniny: 29 czerwca
zam. (na czas studiów) Pontificio Instituto Ecclesiastico
Polacco
Via Pietro Cavallini 38
00193 ROMA
tel. 0039 06 36 217 330; fax do instytutu
0039 063 208 147; tel. kom. 505 170 233
e-mail: [email protected]
191
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
POLAK Henryk ks. prał. płk
ur. 1959, wyśw. 24.06.1984
przynależność kanoniczna: Diecezja Drohiczyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2001)
Proboszcz Parafii Wojskowej pw. Miłosierdzia Bożego
w Mons (SHAPE) w Belgii – mian. 01.08.2007
Kapelan Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego
przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w Belgii
– mian. 01.08.2007
Kapelan Polskiego Zespołu Łącznikowego w Brunsum
(Holandia) – mian. 01.08.2007
Imieniny: 19 stycznia
zam. Avenuye des Volontaires 6
1040 Etterbeck
Bruxelles (BELGIUM)
tel. 0032 275 139 918 (dom)
tel. kom. 0032 475 655 378
e-mail: [email protected]
PREUSS Ryszard ks. kmdr por. SG
ur. 1950, wyśw. 25.05.1974
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Gdańska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
– mian. 09.11.2007
Rezydent Parafii Wojskowej w Rembertowie (WDW)
– mian. 05.11.2009
Kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego
– mian. 05.11.2009
Kapelan Urzędu Celnego III „Port Lotniczy”
w Warszawie, Oddziału Celnego Osobowego
(przejście graniczne), Oddziału Celnego
Terenowego (przejście graniczne) I i II w Warszawie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 3 kwietnia
192
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
zam. ul. Czerwonych Beretów 3
00-910 WARSZAWA 72
tel. (22) 681 35 93; MON tel. 813593 (parafia)
MON tel./fax 813105 (parafia-kancelaria)
814213; tel. kom. 697 338 499
e-mail: [email protected]
PRUS Adam ks. prał. kan. płk
ur. 1969, wyśw. 03.06.1995
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.05.1997
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Wikariusz Biskupi – Koordynator ds. Kontyngentów
Wojskowych – mian. 26.02.2007 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Kielcach
(KDW) – mian. 14.09.2005
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego w Kielcach,
Oddziału Celnego w Kielcach i Starachowicach
– mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Kielcach
– mian. 19.02.2007
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Kielcach – mian. 10.05.2009
Imieniny: 24 grudnia
zam. ul. Chęcińska 2
25-020 KIELCE
tel./fax (41) 368 78 82; tel. kom. 513 029 700
e-mail: [email protected]
193
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
PRZEWROCKI Grzegorz ks. por.
ur. 1968, wyśw. 19.05.1993
przynależność kanoniczna Diecezja Przemyska
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Kapelan Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach
Międzynarodowych EUFOR w Bośni-Hercegowinie
– mian 03.01.2010
Imieniny: 12 marca
tel. kom. 605 443 556
e-mail: [email protected]; [email protected]
PUZON Andrzej ks. prał. kan. ppłk rez.
ur. 1949, wyśw. 13.06.1973
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym od 20.03.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (28.09.2004)
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Zamojskiej
(1992) i Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej
w Łucku (1999)
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Hrubieszów (KDW)
– mian. 20.02.1992
Kapelan Oddziału Celnego w Hrubieszowie i Zosinie
(przejście graniczne) – mian. 19.02.2007
Imieniny: 30 listopada
zam. ul. Dwernickiego 85
22-500 HRUBIESZÓW
tel. (84) 696 35 10 (parafia); 697 53 29
MON tel. 158212; tel. kom. 605 415 947
194
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
RADZIK Janusz Adam ks. prał. płk
ur. 1965, wyśw. 25.05.1991
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2006)
Dziekan Dekanatu Sił Powietrznych – mian.
01.07.2006; ponowienie 20.06.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Radomiu (DSP)
– mian. 21.09.2001
Kapelan 60. Lotniczego Pułku Szkolnego w Radomiu
– Sadkowie – mian. 21.09.2001
Kapelan Urzędu Celnego w Radomiu, Oddziału
Celnego w Radomiu i w Grójcu – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Radomiu
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 21 listopada
zam. Pl. Konstytucji 3 Maja 1
26-610 RADOM
tel. (48) 362 72 39; MON tel. 511450
fax (48) 352 13 30; tel. kom. 603 782 297
e-mail: [email protected]
[email protected]
195
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
RADZISZEWSKI Bogdan ks. płk
ur. 1966, wyśw. 16.06.1991
przynależność kanoniczna: Diecezja Drohiczyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2000
Proboszcz Parafii Wojskowej w Kaliszu (ŚDW)
– mian. 01.09.2009
Asystent kościelny i duchowy opiekun Bractwa św. Judy
Tadeusza – mian.19.11.2009 r.
Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Urzędzie
Celnym w Kaliszu oraz w Oddziale Celnym
w Kaliszu i w Koninie – mian. 01.09.2009
Kustosz Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego Odpowiedzialny za prowadzenie
spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
w Warszawie – mian. 15.07.2008
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Gorzowie
Wielkopolskim – mian. 19.02.2007
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Kolegialna 2
62-800 KALISZ
tel. (62) 757 57 59; tel. kom. 608 498 988
e-mail: [email protected]
RAK Kryspin ks. mjr
ur. 1975, wyśw. 01.06.2003
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 10.01.2003
Wikariusz Parafii Wojskowej w Krakowie (KDW)
– mian. 09.09.2007
Imieniny: 19 maja
zam. ul. Dietla 30
31-070 KRAKÓW
tel. (12) 455 49 42; MON tel. 134942
tel. kom. 668 032 984
e-mail: [email protected]
196
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
RAKOWSKI Wiesław ks. ppłk
ur. 1961, wyśw. 28.05.1988
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Stargardzie
Szczecińskim (PDW) – mian. 10.09.2006
Kapelan Oddziału Celnego w Stargardzie Szczecińskim
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 9 grudnia
zam. JW. 1749
Al. Żołnierza 37; Białe Koszary
73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
adres do korespondencji: JW 5889
ul. Zwycięzców 1
73-100 STARGARD SZCZECIŃSKI
tel. (91) 576 61 38; MON fax 451390
tel. kom. 503 300 901
RAWIŃSKI Waldemar Robert ks. prał. ppłk
ur. 1965, wyśw. 02.06.1990
przynależność kanoniczna: Diecezja Tarnowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1995
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Orzyszu (W-M DW)
– mian. 01.04.2009
Kapelan Bazy Materiałowej w Szerokim Borze
– mian. 01.04.2009
Imieniny: 5 maja
zam. ul. Wojska Polskiego 17 C
12-250 ORZYSZ
tel. (87) 437 19 16; MON tel. 331916
tel. kom. 693 026 808
e-mail: [email protected]; [email protected]
197
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
REĆKO Zbigniew ks. prał. kan. kmdr por.
ur. 1965, wyśw. 21.06.1990
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Białostocka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1996
Kanonik Honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej
(2005)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Białymstoku (WDW)
– mian. 15.10.2006
Kapelan Izby Celnej, Urzędu Celnego i Oddziału
Celnego w Białymstoku – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Białymstoku
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 17 marca
zam. ul. Kawaleryjska 70
15-325 BIAŁYSTOK
tel. (85) 876 65 22; MON tel. 398522
tel./fax (85) 663 18 87 (parafia); tel. kom. 601 226 109
e-mail: [email protected]
REIMER Marek ks. mjr
ur. 1960, wyśw. 14.05.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Toruńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1996
Proboszcz Parafii Wojskowej w Grupie (PDW)
– mian. 03.10.2006
Imieniny: 24 marca
zam. ul. Świecka 4
86-133 GRUPA
tel. (52) 332 56 14; tel. kom. 604 787 684
198
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ROBACZYŃSKI Tomasz ks. ppłk
ur. 1975, wyśw. 26.05.2002
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym 05.05.2002
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Lublinie (KDW)
– mian. 01.09.2007
Imieniny: 22 września
zam. Al. Racławickie 20
20-037 LUBLIN
tel. (81) 533 37 39; 718 36 00; MON tel. 183004
MON fax 183600; tel. kom. 668 354 120
e-mail: [email protected]
ROGACKI Adam Jakub ks. por.
ur. 1980, wyśw. 20.05.2006
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 15.05.2005
Wikariusz Parafii Wojskowej w Świnoujściu (DMW)
– mian. 01.07.2008
Imieniny: 24 grudnia
zam. ul. J. Piłsudskiego 35 A; skr. poczt 255
72-600 ŚWINOUJŚCIE
tel. (91) 324 25 00; MON tel./fax 242500 (dom)
242628 (kancelaria); tel. kom. 609 224 408 (parafia)
tel. kom. 794 327 966
e-mail: [email protected]
199
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ROMANKIEWICZ Bogusław ks. kan. płk
ur. 1959, wyśw. 21.12.1985
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 30.04.1990
Kanonik Gremialny Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Zamościu (KDW)
– mian. 01.08.1998
Kapelan Oddziału Celnego w Biłgoraju, Urzędu
Celnego i Oddziału Celnego w Zamościu, Oddziału
Celnego w Hrebennem i Tomaszowie Lubelskim
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 18 grudnia
zam. ul. Piłsudskiego 36/22
22-400 ZAMOŚĆ
tel. (84) 639 36 51 w. 452; tel. kom. 606 753 416
e-mail: [email protected]
ROSA Robert ks. ppor.
ur. 1973, wyśw. 19.08.2003
przynależność kanoniczna: Eparchia WrocławskoGdańska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.2008
Kapelan żołnierzy i rodzin wojskowych – wiernych
Kościoła Greckokatolickiego w Pomorskim
Dekanacie Wojskowym (DDWKG)
– mian. 07.09.2008
Imieniny: 17 kwietnia
zam. ul. Mickiewicza 43
70-385 Szczecin
tel. (91) 423 77 73; tel. kom. 0 604 102 542
e-mail: [email protected]
200
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ROSŁY Augustyn Andrzej ks. ppłk
ur. 1960, wyśw. 13.12.1986
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2009)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Świętoszowie (ŚDW)
– mian. 01.08.2007
Imieniny: 28 sierpnia
zam. ul. Kościelna 2
59-726 ŚWIĘTOSZÓW
tel. (75) 731 13 33 (proboszcz); 735 50 12 (dyż. parafii)
MON tel. 685011 (proboszcz);
685012 (dyż. parafii); MON fax 685740 (proboszcz)
tel. kom. 697 751 960 (proboszcz); 785 981 406
(plebania)
e-mail: [email protected]
ROZDEBA Ryszard ks. ppłk SG
ur. 1959, wyśw. 15.04.1984
przynależność kanoniczna: Archidiecezja SzczecińskoKamieńska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.1994
Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
w Raciborzu (DSG) – mian. 12.10.2009
Imieniny: 3 kwietnia
zam. ul. św. Barbary 2
44-100 GLIWICE
tel./fax (32) 231 38 19; 231 67 67; MON tel. 111532
tel. kom. 691 670 007
e-mail: [email protected]
201
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ROŻENTALSKI Jerzy ks. prał. mjr rez. dr
ur. 1951, wyśw. 20.06.1976
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warmińska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.04.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2004)
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Lidzbark Warmiński
(W-MDW) – mian. 01.04.1993
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Lidzbarku Warmińskim – mian. 01.06.2009
Imieniny: 23 kwietnia
zam. ul. Wiejska 113
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
tel. (89) 767 38 98; fax (89) 764 22 64 w. 222
tel. kom. 606 585 807
SAMSEL Artur ks., ppor. rez.
ur. 1970, wyśw. 01.06.1996
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Białostocka
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.2008
Wikariusz Parafii Wojskowej w Warszawie-Rembertów
(WDW) – mian. 10.05.2009
Kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie – mian. 10.05.2009
Kapelan Akademii Obrony Narodowej WarszawaRembertów – mian. 01.10.2009
Kapelan Wojskowego Instytutu Technicznego
Uzbrojenia w Zielonce – mian. 12.10.2009
Imieniny: 6 października
zam. ul. Czerwonych Beretów 3
01-910 WARSZAWA
tel. (22) 681 35 93; MON tel. 813593
tel. kom. 696 985 624
e-mail: [email protected]
202
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SAWICKI Zbigniew Ignacy ks. ppłk
ur. 1960, wyśw. 13.12.1986
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.07.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Nowej Dębie (KDW)
– mian. 01.10.2008
Kapelan 3. Batalionu Radiotechnicznego
w Sandomierzu – mian. 01.10.2008
Kapelan Oddziału Celnego w Sandomierzu, Stalowej
Woli i Mielcu – mian. 01.10.2008
Imieniny: 17 marca
zam. ul. A. Krzywoń 1/29
39-460 NOWA DĘBA
tel. (15) 816 26 16; MON tel. 162616;
tel. kom. 604 097 692
e-mail: [email protected]
SEMRAU Sebastian ks. ppor.
ur. 1972, wyśw. 10.06.2000
przynależność kanoniczna: Diecezja Gnieźnieńska
w duszpasterstwie wojskowym od 26.05.2008
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Poznaniu
(DSP-Pn.) – mian. 07.09.2008
Imieniny: 20 stycznia
zam. ul. Szamarzewskiego 3
60-514 POZNAŃ
tel./fax (61) 857 43 36; MON tel./fax 572385
tel. kom. 503 038 593
203
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SKOPIŃSKI Karol ks. por.
ur. 1977; wyśw. 07.06.2003
przynależność kanoniczna: Diecezja Włocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Wikariusz Parafii Wojskowej w Krakowie (KDW)
– mian. 09.09.2007
Kapelan 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego
w Krakowie – mian. 09.09.2007
Kapelan 5. Pułku Dowodzenia – mian. 09.09.2007
Imieniny: 4 listopada
zam. ul. Dietla 30
31-070 KRAKÓW
tel./fax (12) 455 49 42 (kancelaria);
MON tel./fax 134942; tel. kom. 608 426 323
e-mail: [email protected]
SKRZYPCZAK Jacek ks. por.
ur. 1976, wyśw. 29.05.2004
przynależność kanoniczna: Diecezja Sandomierska
w duszpasterstwie wojskowym od 1.06.2006
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Legionowie
(WDW) – mian. 09.09.2007
Imieniny: 17 sierpnia
zam. ul. Piłsudskiego 5
05-120 LEGIONOWO
tel. (22) 774 29 20; MON tel. 866904
tel. kom. 519 188 708
e-mail: [email protected]
204
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SKUPIEŃ Tomasz ks. kpt.
ur. 1978, wyśw. 09.05.2002
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 11.09.2005
Wikariusz Parafii Wojskowej w Rzeszowie
– mian. 20.12.2010
Imieniny: 22 września
zam. ul. Reformacka 5
35-026 RZESZÓW
tel. (17) 715 59 30; MON tel. 155930
fax (17) 715 58 30; MON fax 155830
tel. kom. 509 614 282
e-mail: [email protected]
SKWAREK Jacek Adam ks. kpt.
ur. 1973, wyśw. 30.05.1998
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Wrocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.2002
Wikariusz Parafii Wojskowej w Łodzi (ŚDW)
– mian. 03.05.2009
Imieniny: 17 sierpnia
zam. ul. św. Jerzego 9
91-072 ŁÓDŹ
tel. (42) 750 41 16; MON tel./fax 444242
tel. kom. 885 662 525
205
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SŁOTWIŃSKI Bogdan ks. ppłk
ur. 1961, wyśw. 18.06.1992
przynależność kanoniczna: Towarzystwo Świętego
Franciszka Salezego (SDB)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1995
Kapelan Garnizonu Gołdap (W-MDW)
– mian. 25.02.2009
Kapelan Garnizonu Suwałki – mian. 25.02.2009
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Suwałkach i Gołdapi – mian. 25.02.2009
Imieniny 19 marca
zam. ul. Żeromskiego 12/25
19-500 GOŁDAP
tel. (87) 615 65 67; 615 65 10; MON tel. 336567 (dom.)
336510 (kancelaria); tel. kom. 606 340 724
SMOLEŃ Krzysztof Jan ks. kpt.
ur. 1965, wyśw. 02.06.1990
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.01.2005
Kapelan Polskiej Jednostki Wojskowej w Siłach
Międzynarodowych KFOR w Kosowie –
mian.16.09.2008
Imieniny: 25 lipca
tel. kom. +389 707 203 89; 693 359 702 (kom. polska)
e-mail: [email protected]
206
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SODZAWICZNY Zenon ks. ppłk
ur. 1960, wyśw. 31.01.1987
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Katowicka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Szczecinku (PDW)
– mian. 15.10.2001
Kapelan Oddziału Celnego w Szczecinku
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 12 kwietnia
zam. ul. Myśliwska 12
78-400 SZCZECINEK
tel. (94) 374 04 99; tel. kom. 506 760 919
e-mail: [email protected]
SOFIŃSKI Henryk ks. prał. kmdr por. dr
ur. 1964, wyśw. 22.05.1993
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.11.1997
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Łodzi (ŚDW)
– mian. 20.02.2006
Kapelan Centrum Szkolenia Wojskowych Służb
Medycznych w Łodzi – mian. 20.02.2006
Kapelan Izby Celnej, Urzędu Celnego I i Oddziału
Celnego I w Łodzi, Urzędu Celnego II i Oddziału
Celnego II w Łodzi Oddziału Celnego w Kutnie
– mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Łodzi
i w Kutnie – mian. 19.02.2007
Imieniny: 19 stycznia
zam. św. Jerzego 9
91-072 ŁÓDŹ
tel. (42) 750 42 42; MON tel./fax 444242
tel. kom. 603 661 222
e-mail: [email protected]
207
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SOSONKO Adam ks. kan. płk
ur. 1954, wyśw. 06.06.1982
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1988
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Lublińcu (DWS)
– mian. 25.10.1998
Kapelan JW 2464 Sieraków – mian. 10.12.1998
Imieniny: 24 grudnia
zam. ul. Sobieskiego 29/5
42-700 LUBLINIEC
tel./fax (34) 352 04 55; MON tel. 101455
tel. kom. 503 553 096
SROGOSZ Józef ks. prał. płk
ur. 1955, wyśw. 28.05.1981
przynależność kanoniczna: Diecezja Włocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2001)
Wikariusz Biskupi – Koordynator ds. Weteranów
i Kombatantów – mian. 01.07.2006
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Poznaniu
(DSP-Pn.) – mian. 01.07.1996
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony
Kolei w Poznaniu, Rejonu Straży Ochrony Kolei
w Poznaniu i w Ostrowie Wielkopolskim
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Szamarzewskiego 3
60-514 POZNAŃ
tel./fax (61) 662 85 44; MON tel./fax 572385
tel. kom. 663 663 060
e-mail: [email protected]
208
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SROKA Piotr ks. ppłk dr
ur. 1966, wyśw. 15.06.1991
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1998
Proboszcz Parafii Wojskowej w Słupsku Redzikowie
(PDW) – mian. 15.08.2009
Kapelan JW. 3775 Chojnice Nieżychowice
– mian. 15.08.2009
Kapelan Komendy Lotniska nr 2 Słupsk-Redzikowo
– mian. 15.08.2009
Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Urzędzie
Celnym w Słupsku – mian. 15.08.2009
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Westerplatte 44
76-204 SŁUPSK 5
tel. kom. 784 588 355
e-mail: [email protected]
STAWARZ Andrzej Wincenty ks. kmdr por.
ur. 1961, wyśw. 13.12.1986
przynależność kanoniczna: Diecezja ZamojskoLubaczowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Siemirowicach (DMW)
– mian. 15.11.2000
Imieniny: 30 listopada
zam. Os. Na Skarpie 21/12
84-313 SIEMIROWICE
tel. (59) 861 45 06; MON tel. 614506
tel. kom. 608 029 557
209
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
STĘPIEŃ Ryszard ks. prał. ppłk
ur. 1962, wyśw. 30.05.1992
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 15.07.1994
Kapelan Jego Świątobliwości (2009)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Szczecinie (PDW) –
mian. 15.10.2006
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony
Kolei w Szczecinie, Rejonu Straży Ochrony Kolei
w Szczecinie – mian. 19.02.2007
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego w Szczecinie –
mian. 19.02.2007
Kapelan Oddziału Celnego w Szczecinie, Oddziału
Celnego „Nabrzeże Huk“, „Nabrzeże Łasztownia“,
„Basen Górniczy“ w Szczecinie, Oddziału Celnego
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, Oddziału Celnego
w Lubiszynie – mian. 19.02.2007
Imieniny: 3 kwietnia
zam. Pl. Zwycięstwa 1; skr. pocz. 736
70-952 SZCZECIN
tel. (91) 433 50 62 (parafia); 488 07 77 (kancelaria)
fax (91) 889 20 86; MON tel. 452166 fax 452086
tel. kom. 605 434 637
e-mail: [email protected]
STĘPIEŃ Wacław Tadeusz ks. ppłk
ur. 1961, wyśw. 14.05.1988
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu (PDW)
– mian. 02.09.2008
Imieniny: 28 września
zam. ul. Wojska Polskiego 76
78-603 WAŁCZ
tel. (67) 258 02 81; 250 24 21; MON tel. 472421
MON fax 472999; tel. kom. 602 123 826
210
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
STOLARCZYK Mariusz Stanisław ks. ppłk
ur. 1968, wyśw. 15.05.1993
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Katowicka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1998
Proboszcz Parafii Wojskowej w Gnieźnie (PDW)
– mian. 15.07.2007
Kapelan 33. Bazy Lotniczej w Powidzu
– mian. 15.07.2007
zam. ul. B. Chrobrego 13
Imieniny: 19 stycznia
62-200 GNIEZNO
tel. (61) 426 15 30; tel. kom. 604 166 539
e-mail: [email protected]
SUCHECKI Jerzy ks. ppłk
ur. 1960, wyśw. 10.05.1986
przynależność kanoniczna: Stowarzyszenie
Apostolstwa Katolickiego (SAC)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.03.1995
Proboszcz Parafii Wojskowej w Morągu
– mian. 11.12.2008
Ojciec Duchowny Dekanatu Sił Powietrznych
– mian. 01.12.2007 (na 5 lat)
Ojciec Duchowny Dekanatu Sił Powietrznych Pn.
– mian. 01.12.2007 (na 5 lat)
Ojciec Duchowny Sił Powietrznych Pd.
– mian. 01.12.2007 (na 5 lat)
Imieniny: 23 kwietnia
zam. Al. Wojska Polskiego 33
14-300 MORĄG
tel. (89) 757 42 71 w. 291; 366; tel. kom. 663 103 551
e-mail: [email protected]
211
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SUŁEK Mirosław ks. prał. kan. płk
ur. 1961, wyśw. 14.06.1986
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warmińska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2009)
Kanonik Gremialny Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Dziekan Krakowskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 01.08.2008; ponowienie 04.08.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Katowicach (KDW)
– mian. 01.08.2007
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei
w Katowicach, Kapelan Rejonu Straży Ochrony
Kolei w Katowicach – mian. 19.02.2007
Imieniny: 26 lutego
zam. ul. M. Skłodowskiej-Curie 20/1
40-058 KATOWICE
tel. (32) 251 35 11; MON tel. 124450
tel. kom. 609 860 578
SURMA Zenon Jan ks. kan. płk
ur. 1958, wyśw. 21.05.1988
przynależność kanoniczna: OO. Klaretyni
w duszpasterstwie wojskowym od 01.04.1993
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu (WDW)
– mian. 15.06.1997
Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi
– mian. 27.11.1997
Delegat Biskupa Polowego WP ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego – mian. 02.02.2006
Diecezjalny Ojciec Duchowny OPWP
– mian. 01.01.2005
Ojciec Duchowny Dekanatu Wojsk Lądowych
– mian. 01.12.2007 (na 5 lat)
Kapelan Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
– Zegrze – mian. 15.06.1997
212
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Imieniny: 23 czerwca
zam. ul. płk. Drewnowskiego 5/15
05-131 ZEGRZE PŁN.
tel. (22) 688 24 88; MON tel. 883032 (kancelaria)
882488 (proboszcz); MON fax 883488
tel. kom. 602 808 606
e-mail: [email protected]
SUROWIEC Andrzej ks. prał. ppłk rez. dr
ur. 1954, wyśw. 08.06.1980
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Przemyska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.07.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2001)
Delegat Biskupa Polowego WP ds. Duszpasterstwa
wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę
Południowo – Wschodnią – mian. 03.10.2006
Kapelan 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej
i 14. Baterii Przeciwpancernej (KDW)
– mian. 01.03.2007
Kapelan Oddziału Celnego w Jarosławiu
– mian. 01.03.2007
Imieniny: 30 listopada
zam. 3 Maja 49
37-500 JAROSŁAW
tel. (16) 621 27 03; tel. kom. 502 248 080
e-mail: [email protected]
213
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SYTCZYK Bogdan ks. ppor.
ur. 1975, wyśw. 01.07.2000
przynależność kanoniczna: Archidiecezja PrzemyskoWarszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.09.2008
Kapelan żołnierzy i rodzin wojskowych – wiernych
Kościoła Greckokatolickiego w WarmińskoMazurskim Dekanacie Wojskowym (DDWKG)
– mian. 07.09.2008
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Wyszyńskiego 8
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
tel. (89) 767 03 03; tel. kom. 668 167 307
e-mail: [email protected]
SZAREYKO Henryk ks. kan. płk w st. spocz. dr
ur. 1940, wyśw. 26.05.1963
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Wrocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 25.09.1992
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Delegat Biskupa Polowego WP ds. Duszpasterstwa
Wśród Kombatantów i Weteranów na Polskę
Południowo-Zachodnią – mian. 05.05.2006
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Wrocław (ŚDW)
– mian. 01.081998
Imieniny: 19 stycznia
zam. ul. Partyzantów 127/21
51-679 WROCŁAW
tel. kom. 662 944 925
214
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SZEFLIŃSKI Tomasz ks. kpt.
ur. 7.03.1978, wyśw. 24.05.2003
przynależność kanoniczna: Diecezja KoszalińskoKołobrzeska
w duszpasterstwie wojskowym od 1.06.2006
Wikariusz Parafii Wojskowej w Warszawie-Wesoła
(WDW) – mian. 18.10.2009
Imieniny: 22 września
zam. ul. Okuniewska1
05-075 WARSZAWA-WESOŁA
tel./fax (22) 681 23 93; 681 20 77; MON tel. 812393
812077; tel. kom. 601 070 600
e-mail: [email protected]
SZELĄGOWSKI Sławomir ks. kmdr ppor. dr
ur. 1964, wyśw. 10.06.1989
przynależność kanoniczna: Diecezja Ełcka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1996
Kapelan 23. Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu
(ŚDW) – mian. 01.07.2008
Imieniny: 5 listopada
zam. ul. Wojska Polskiego 47 C/5
59-700 BOLESŁAWIEC
Izba Modlitwy pw. św. Barbary w 23. Śląskiej Brygadzie
Artylerii
tel.fax (75) 641 16 93; MON tel./fax 646693
(kancelaria); tel. kom. 602 480 577
e-mail: [email protected]
215
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SZERSZEŃ Wojciech Wawrzyniec ks. kmdr ppor.
ur. 1974, wyśw. 26.05.2002
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 05.05.2001
Proboszcz Parafii Wojskowej w Wejherowie (DMW) –
mian. 01.07.2008
Kapelan Jednostek Wojskowych w Bieszkowicach,
Strzepczu i Rzucewie – mian. 01.07.2008
Imieniny: 23 kwietnia
zam. Osiedle Kaszubskie 16 / 57
84-200 WEJHEROWO
tel./fax (58) 676 55 07; MON tel. 251507
tel. kom. 883 325 578
e-mail: [email protected]
SZKLANKO Jan ks. kan. ppłk rez.
ur. 1938, wyśw. 19.06.1966
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Białostocka
w duszpasterstwie wojskowym od 15.10.1994
Kanonik Honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Osowiec (W-MDW)
– mian. 15.10.1994
Imieniny: 24 czerwca
zam. Downary Plac
19-110 GONIĄDZ
tel. (85) 716 62 47; tel. kom. 606 957 955
216
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SZOT Leon ks. prał. kan. kmdr dr
ur. 1963, wyśw. 11.06.1988
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Warmińska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.05.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2005)
Kanonik Kapituły Kętrzyńskiej (2008)
Kanclerz Kurii Polowej Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego – mian.15.11.2004
Referent Ordynariatu Polowego ds. Powołań
– mian.15.11.2004
Referent i Opiekun Alumnów Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego – mian.15.11.2004
Referent ds. Trzeźwości – mian. 15.09.2009
Przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska Polskiego ds.
Koordynacji Duszpasterstwa Harcerzy
– mian. 22.03.2005 r.
Naczelny Kapelan Służb Celnych RP – Koordynator
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego I i II
w Warszawie, Oddziału Celnego I (Pocztowy),
Oddziału Celnego II, III, IV, V, VI, VII w Warszawie
oraz Oddziału Celnego Towarowego III (przejście
graniczne) w Warszawie – mian. 19.02.2007
Kapelan Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii
Wojskowej w Warszawie – mian. 21.09.2006
Kapelan Agencji Nieruchomości Rolnych
– mian. 30.05. 2007
Kapelan Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego
– mian. 20.04.2009
Imieniny: 20 lutego
zam. ul. Długa 13/15
00-911 WARSZAWA 62
tel. (22) 687 77 02; 687 32 41; MON tel. 877702
873241; fax (22) 687 91 18; MON fax 879118
tel. kom. 604 759 397
e-mail: [email protected]
[email protected]
217
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SZPURA Andrzej ks. ppor. SG
ur. 1974, wyśw. 15.05.1999
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 09.09.2007
Kapelan Morskiego Oddziału Straży Granicznej
– Gdańsk Nowy Port (DSG) – mian. 01.07.2009
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Gdańsku
Wrzeszczu (PDW) – mian. 01.07.2009
Kapelan 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
– Wrzeszczu – mian. 01.04.2009
Kapelan Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Gdańsku-Nowy Port – mian. 01.04.2009
Kapelan Urzędu Celnego w Gdańsku, Oddziału
Celnego „Opłotki”, „Nabrzeże Wiślane” „Basen
im. Władysława IV” i „Port Północny” w Gdańsku,
Oddziału Celnego „Port Lotniczy” w Gdańsku
Rębiechowie, Oddziału Celnego w Starogardzie
Gdańskim – mian. 01.04.2009
Imieniny: 16 maja
zam. ul. Sobótki 20
80-247 GDAŃSK WRZESZCZ
tel. (58) 341 53 18; tel./fax (58) 348 31 09
tel. kom. 504 052 079
e-mail: [email protected]
SZPYT Krzysztof ks. por.
ur. 1982, wyśw. 26.05.2007
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 21.05.2006
Wikariusz Parafii Wojskowej w Zamościu (KDW)
– mian. 01.10.2009
Kapelan 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego
w Hrubieszowie – mian. 01.10.2009
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Piłsudskiego 36/22
22-400 ZAMOŚĆ
tel. (84) 639 36 51 w. 452; tel. kom. 606 134 968
e-mail: [email protected]
218
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SZUSTAK Krzysztof ks. por.
ur. 1970, wyśw. 24.06.1995
przynależność kanoniczna: Zakon Świętego Pawła
Pustelnika (OSPPE)
w duszpasterstwie wojskowym od 15.06.2006
Delegat Biskupa Polowego WP ds. Duszpasterstwa
wśród Weteranów i Kombatantów
na Polskę Południową – mian. 15.06.2006
Ojciec Duchowny Krakowskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 01.12.2007 na 5 lat
Kapelan Garnizonu Tarnowskie Góry (KDW)
– mian. 09.09.2007
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Częstochowie – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Częstochowie
i w Tarnowskich Górach – mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Kordeckiego 2/100
42-225 CZĘSTOCHOWA
tel. (34) 377 77 12 (dom); tel./fax (34) 377 72 49;
tel. kom. 501 795 449
e-mail: [email protected]
SZUWART Krzysztof Jan ks. kan. ppłk
ur. 1958, wyśw. 19.11.1983
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Wrocławska
w duszpasterstwie wojskowym od 20.05.1995
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice
Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Kapelan 10. Pułku Dowodzenia (ŚDW)
– mian. 20.05.1995
Imieniny: 25 lipca
zam. ul. Wolska 6
54-076 WROCŁAW-Leśnica
tel. (71) 349 39 51; tel. kom. 601 654 595
219
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
SZWEC-NADWORNY Piotr ks. ppłk
ur. 1964, wyśw. 19.05.1990
przynależność kanoniczna: Diecezja WrocławskoGdańska Obrządku Greckokatolickiego
w duszpasterstwie wojskowym od 01.02.1997
Proboszcz Parafii Greckokatolickich: Gorzów
Wielkopolski, Poznań, Skwierzyna,
Strzelce Krajeńskie (DDWKG)
Kapelan Kościoła Obrządku Greckokatolickiego
w Pomorskim Okręgu Wojskowym
– mian. 01.02.1997
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Warszawska 202
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
tel./fax (95) 725 86 02; tel. kom. 661 605 200
e-mail: [email protected]
SZYMAŃSKI Stanisław Antoni ks. prał. kan. płk
ur. 1959, wyśw. 10.10.1988
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 29.08.1997
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Dziekan Śląskiego Dekanatu Wojskowego
– mian. 01.06.2002; ponowienie 26.09.2005
ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Żaganiu (ŚDW)
– mian. 01.02.1999
Imieniny: 8 maja
zam. ul. Żarska 22
68-100 ŻAGAŃ
tel. (68) 377 50 25; MON tel. 688083; fax (68) 368 80
61; MON fax 688394; 688495; tel. kom. 604 618 849
e-mail: [email protected]
220
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ŚLIWA Maciej ks., ppor.
ur. 1983, wyśw. 24.05.2008
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 20.05.2007
Wikariusz Parafii Wojskowej w Żaganiu (ŚDW)
– mian. 07.09.2008
Imieniny: 14 maja
zam. ul. Żarska 22
68-100 ŻAGAŃ
tel. (68) 377 50 25; fax (68) 368 80 61; MON 688083
tel. kom. 698 895 869
e-mail: [email protected]
ŚLIWIŃSKI Mariusz ks. kan. ppłk
ur. 1964, wyśw. 18.05.1991
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2007)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Warszawie
– Rembertów (WDW) – mian. 15.06.2007
Imieniny: 19 stycznia
zam. ul. Czerwonych Beretów 3
00-910 WARSZAWA 72
tel./fax (22) 681 31 05; MON tel. 813105 (kancelaria);
tel. kom. 696 648 516
e-mail: [email protected]
221
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
TARAPACKI Jan ks. kpt. SG
ur. 1972, wyśw. 08.01.1998
przynależność kanoniczna: Archieparchia PrzemyskoWarszawska
w duszpasterstwie wojskowym od 15.06.2000
Kapelan Obrządku Greckokatolickiego
w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej
(DDWKG) – mian. 01.04.2001
Imieniny: 7 lipca
zam. ul. S. Wiśniowskiego 20
37-700 Przemyśl skr. poczt. 181
adres służbowy:
ul. Mickiewicza 34
37-700 Przemyśl
tel. kom. 505 003 609
e-mail: [email protected]
TOŁWIŃSKI Mariusz ks. mjr
ur. 1966, wyśw. 14.06.1992
przynależność kanoniczna: Diecezja Drohiczyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.2000
Proboszcz Parafii Wojskowej w Bielsku Białej (KDW)
– mian: 15.11.2009
Kapelan 18. Bielskiego Batalionu DesantowoSzturmowego – mian. 15.11.2009
Kapelan Koordynujący pracę duszpasterską w Urzędzie
Celnym w Czechowicach Dziedzicach, w Żywcu
i w Cieszynie – mian 15.11.2009
Imieniny: 19 stycznia
zam. ul. Bardowskiego 2
43-300 BIELSKO BIAŁA
MON tel. 123424; tel. kom. 606 648 201
e-mail: [email protected]
222
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
TOMASZEWSKI Adam ks., ppor. rez.
ur. 1980; wyśw. 28.05.2005
przynależność kanoniczna: Diecezja Łomżyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.02.2009
Kapelan Pomocniczy Garnizonu Łomża (DSP-Pn.)
– mian. 01.02.2009
Imieniny: 24 grudnia
zam. ul. Zawadzka 55
18-403 ŁOMŻA
tel. (86) 473 59 93; tel. kom. 514 914 779
e-mail: [email protected]
TUR Adam ks. ppor.
ur. 1977, wyśw. 13.06.2000
przynależność kanoniczna: Diecezja Drohiczyńska
w duszpasterstwie wojskowym od 2008
Wikariusz Parafii Wojskowo-Cywilnej w Koszalinie
(PDW) – mian. 07.09.2008
Imieniny: 24 grudnia
zam. ul. Zwycięstwa 202 A
75-640 KOSZALIN 3
tel. (94) 343 75 99; MON tel. 457599
tel. kom. 669 177 999
e-mail: [email protected]
223
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
TUSZYŃSKI Kazimierz ks. prał. kan. płk SG
w st. spocz. dr
ur. 1949, wyśw. 10.06.1977
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 25.03.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2008)
Kanonik Gremialny Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Białej Podlaskiej
(DSP-Pn.) – mian. 14.09.2005
Kapelan Izby Celnej, Urzędu Celnego i Oddziału
Celnego w Białej Podlaskiej, Oddziału Celnego
w Małaszewiczach, Kowalewie, Koroszczynie,
Terespolu, Terespolu (Drogowy), Sławatyczach
– mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Specjalistycznego Straży Ochrony
Kolei w Małaszewiczach – mian. 19.02.2007
Kapelan Obrony Cywilnej RP – mian. 15.09.1995
Imieniny: 4 marca
zam. ul. Dokudowska 17
21-500 BIAŁA PODLASKA
tel. (83) 355 65 00; tel. kom. 721 960 058
TYMCZUK Józef ks. ppłk
ur. 1961, wyśw. 17.12.1985
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Lubelska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1993
Proboszcz Parafii Wojskowej w Biedrusku (PDW)
– mian. 10.09.2006
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Powstańców Wlkp. 121/9
62-003 BIEDRUSKO
tel. (61) 857 30 77; MON tel. 582331; tel. kom. 602 457 143
e-mail: [email protected]
224
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
WARCHOŁA Wojciech ks. ppłk SG
ur. 1953, wyśw. 27.10.1991
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1996
Kapelan Bieszczadzkiego Oddz. SG w Przemyślu
(DSG) – mian. 01.12.2008
Kapelan 114. Szpitala Wojskowego w Przemyślu
– mian. 01.12.2008
Ojciec Duchowny Dekanatu Straży Granicznej
– mian. 01.12.2007 na 5 lat
Imieniny: 23 kwietnia
adres służbowy:
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
ul. Mickiewicza 34
37-700 PRZEMYSL (Oddz. SG)
adres domowy (do korespondencji):
ul. Armii Krajowej 39/12
37-100 ŁAŃCUT
tel. (16) 673 20 12; fax (16) 673 27 01 (Oddz. SG)
tel. kom. 602 483 318
e-mail: [email protected]
225
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
WĄTROBA January Józef ks. prał. kan. płk
ur. 1960, wyśw. 26.05.1985
przynależność kanoniczna: Diecezja Rzeszowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2009)
Prepozyt Kapituły Kanonickiej przy Bazylice Mniejszej
pw. św. Elżbiety we Wrocławiu (2007)
Wikariusz Biskupi ds. Koordynacji Pracy Księży
Dziekanów w Ordynariacie Polowym Wojska
Polskiego – mian. 15.11.2004
Proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej we Wrocławiu
(ŚDW) – mian. 15.11.2004
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego we Wrocławiu.
Oddziału Celnego I i II we Wrocławiu
– mian. 19.02.2007
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei
we Wrocławiu, Rejonu Straży Ochrony Kolei
we Wrocławiu – mian. 19.02.2007
Imieniny: 19 września
zam. ul. św. Elżbiety 1 / 2 m. 4
50-111 WROCŁAW
tel. (71) 343 72 04 (dom.); 343 16 38 w. 32 (dom)
35 (parafia – zakrystia); fax (71) 343 16 38
tel. kom. 668 484 984
e-mail: [email protected]
226
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
WESOŁOWSKI Marek ks. kan. płk dr
ur. 1955, wyśw. 14.06.1984
przynależność kanoniczna: Diecezja Kielecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1993
Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej Ordynariatu
Polowego w Polsce (2006)
Ojciec Duchowny Warszawskiego Dekanatu
Wojskowego – mian. 17.09.2007
Ojciec Duchowny Dekanatu Biura Ochrony Rządu
– mian. 17.09.2007
Ojciec Duchowny Dekanatu Żandarmerii Wojskowej
– mian. 01.12.2007 na 5 lat
Kapelan Centralnej Biblioteki Wojskowej, Muzeum
Wojska Polskiego, Domu Żołnierza Polskiego,
Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
– mian. 25.02.2008
Spowiednik Alumnów Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego w Wyższym Metropolitarnym
Seminarium Duchownym Świętego Jana Chrzciciela
w Warszawie – mian. 01.09.2007
Kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego
w Warszawie – mian. 10.10.2008
Kapelan odpowiedzialny za przeprowadzenie
inwentaryzacji zasobów Muzeum Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego – mian. 22.01.2009
Duszpasterz Studentów i Pracowników Akademii
Obrony Narodowej w Warszawie–Rembertowie
– mian. 20.02.2006
Asystent Kościelny Bractwa Świętokrzyskiego
– mian. 18.06.2007
Imieniny: 25 kwietnia
zam. ul. Czerska 21/35
00-732 WARSZAWA
tel. kom. 508 360 032
227
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
WOJNOWSKI Marek ks. mjr
ur. 1967, wyśw. 07.05.2000
przynależność kanoniczna: Stowarzyszenie
Apostolstwa Katolickiego (SAC)
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.2001
Proboszcz Parafii Wojskowej w Ciechanowie (WDW)
– mian. 01.02.2005
Referent ds. Młodzieży i Służby Liturgicznej
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego
– mian. 15.10.2004
Kapelan 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii i Garnizonu
Ciechanów (WL) – mian. 15.03.2003
Kapelan 2 Ośrodka Radioelektronicznego Przasnysz
– mian. 05.10.2006
Kapelan Urzędu Celnego w Ciechanowie, Oddziału
Celnego w Ciechanowie i Płocku
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 25 kwietnia
zam. Os. gen. K. Świerczewskiego 3/12
06-400 CIECHANÓW
tel. (22) 289 12 89; MON 341256 – kancelaria
Ciechanów; MON fax 341591; 341222 (JW – węzeł
łączności)
tel. (22) 239 12 33; MON tel. 371233 – kancelaria
Przasnysz; tel. kom. 605 588 005
e-mail: [email protected]
WOŁYNIEC Jan ks. prał. płk
ur. 1954, wyśw. 21.01.1979
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Gdańska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Kapelan Jego Świątobliwości (2006)
Dziekan Warmińsko – Mazurskiego Dekanatu
Wojskowego (W-MDW) – mian. 20.10.2006
ponowienie 15.11.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Olsztynie
– mian. 15.10.2006
Kapelan Izby Celnej, Urzędu Celnego i Oddziału
Celnego w Olsztynie – mian. 19.02.2007
228
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Olsztynie
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 24 czerwca
zam. ul. Konopnickiej 5/3
10-168 OLSZTYN
tel./fax (89) 542 16 38; MON tel. 321638
tel. kom. 601 667 813
e-mail: [email protected]
WÓJCIK Paweł ks. kmdr ppor.
ur. 1975, wyśw. 27.05.2001
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 06.05.2000
Wikariusz Parafii Wojskowej w Szczecinie (PDW)
– mian. 17.05.2009
Kapelan 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią
– mian. 25.05.2009
Kapelan 12. Batalionu Dowodzenia i 12. Batalionu
Rozpoznawczego w Szczecinie – mian. 25.05.2009
Imieniny: 29 czerwca
zam. Pl. Zwycięstwa 1; skr. poczt. 736
70-952 SZCZECIN
tel. (91) 433 50 62; 488 07 77 (kancelaria)
tel. kom. 605 121 532
e-mail: [email protected]
229
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
WRONA Bogusław ks. prał. kmdr
ur. 1960, wyśw. 25.05.1985
przynależność kanoniczna: Diecezja Tarnowska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1993
Kapelan Jego Świątobliwości (2004)
Dziekan Marynarki Wojennej (DMW)
– mian. 01.10.2002; ponowienie 26.09.2005;
ponowienie 16.02.2009 na 3 lata
Proboszcz Parafii Wojskowej w Gdyni
– mian. 01.10.1997
Duszpasterz Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy
Województwa Pomorskiego – mian. 20.01.2006
Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego w Gdyni,
Oddziału Celnego „Basen IV” i „Basen V”,
„Dworzec Morski”, „Baza Kontenerowa” i „Nabrzeże
Bułgarskie” w Gdyni, Oddziału Celnego Pocztowego
w Gdyni – mian. 19.02.2007
Imieniny: 23 września
zam. ul. J. Śmidowicza 47
81-127 GDYNIA-OKSYWIE
tel. (58) 626 67 67; MON tel. 262584; 263079; 263814
tel./fax (58) 626 25 84 fax (58) 626 38 14
tel. kom. 502 696 298
e-mail: [email protected]
WSZELAKI Piotr ks. mjr
ur. 1964, wyśw. 25.05.1991
przynależność kanoniczna: Diecezja Elbląska
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Szczecinie–Podjuchy
(PDW) – mian. 15.08.1996
Imieniny: 29 czerwca
zam. ul. Batalionów Chłopskich 42/6
70-764 SZCZECIN-PODJUCHY
tel. (91) 460 95 02 w. 229; 445 45 05
tel. kom. 662 592 720
230
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
WYLĘŻEK Krzysztof Jerzy ks. płk
ur. 1960, wyśw. 10.05.1986
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1997
Redaktor Naczelny pisma „Nasza Służba”
– mian. 15.11.2004
Kapelan Saperów Wojska Polskiego – mian. 15.11.2004
Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Jednostek
Wojskowych w Kompleksie Wojskowym nr 44
(WDW) – mian. 15.06.2007
Kapelan Stowarzyszenia Kombatantów
– Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej
w Warszawie – mian. 18.06.2007
Imieniny: 25 lipca
adres do korespondencji:
ul. Żwirki i Wigury 9/13
00-909 WARSZAWA
tel. (22) 684 81 02; MON tel. 848102
tel./fax (22) 684 81 03; 687 33 01
MON tel./fax 848103; 873301
ZALEWSKI Bogdan Antoni ks. ppłk
ur. 1955, wyśw. 11.06.1983
przynależność kanoniczna: Diecezja Ełcka
w duszpasterstwie wojskowym od 15.02.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Elblągu (W-MDW)
– mian. 15.10.2006
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego w Elblągu
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 19 marca
zam. ul. Świerkowa 2/4
82-300 ELBLĄG
tel. (55) 230 22 49; MON tel. 312229 (służb.)
tel. kom. 503 154 550
www.parafiawojskowa.16dz.mil.pow.pl
231
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ZAPOTOCZNY Jan ks. kmdr ppor.
ur. 1970, wyśw. 26.05.2002
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 05.05.2001
Proboszcz Parafii Wojskowej w Darłowie (DMW)
– mian. 23.04.2006
Kapelan Oddziału Celnego w Darłowie (przejście
graniczne) – mian. 19.02.2007
Imieniny: 24 czerwca
adres parafii: Komenda Lotniska 2
ul. Zwycięstwa
76-153 DARŁOWO
adres zam. proboszcza: ul. Zwycięstwa 7A/7
76-153 DARŁOWO
tel. (94) 314 74 13; MON tel. 237413; MON fax 237300
tel. kom. 605 418 884
e-mail parafii: [email protected]
e-mail: [email protected]
ZDASIENIA Stefan ks. kan. ppłk
ur. 1951, wyśw. 14.06.1981
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Białostocka
w duszpasterstwie wojskowym od 10.07.1994
Kanonik Honorowy Kolegiackiej Kapituły Krypniańskiej
(2004)
Proboszcz Parafii Wojskowej w Gliwicach (KDW)
– mian. 01.02.2004
Referent ds. Duszpasterstwa Szkół Wojskowych
w OPWP – mian. 19.09.1994
Kapelan Urzędu Celnego i Oddziału Celnego
w Gliwicach, Oddziału Celnego w Bytomiu
i Raciborzu – mian. 19.02.2007
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Gliwicach
– mian. 19.02.2007
Imieniny: 2 września
zam. ul. św. Barbary 2
44-100 GLIWICE
tel./fax (32) 231 38 19; MON tel. 111532
tel. kom. 603 593 131
232
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ZIELIŃSKI Michał ks. ppor.
ur. 1979, wyśw. 29.05.2004
przynależność kanoniczna: Diecezja Tarnowska
w duszpasterstwie wojskowym od 26.05.2008
Wikariusz Parafii Wojskowej w Toruniu (DSP-Pn.)
– mian. 05.09.2008
Imieniny: 29 września
zam. ul. Szpitalna 1
87-100 TORUŃ
tel. (56) 652 23 86; fax 0(56) 616 24 05
MON tel. 432405; tel. kom. 608 054 453
e-mail: [email protected]
ZIELIŃSKI Zbigniew ks. ppłk
ur. 1957, wyśw. 31.01.1982
przynależność kanoniczna: Archidiecezja Łódzka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1992
Proboszcz Parafii Wojskowej w Trzebiatów (PDW)
– mian. 15.11.1999
Imieniny: 17 marca
adres do korespondencji: Urząd Pocztowy 3
72-320 TRZEBIATÓW
tel. (91) 387 15 78; MON tel. 459578; tel. kom. 505 155 147
e-mail: [email protected]
233
KSIĘŻA KAPELANI ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
ŻARSKI Sławomir ks. prał. płk
ur. 1955, wyśw. 07.06.1980
przynależność kanoniczna: Diecezja Siedlecka
w duszpasterstwie wojskowym od 01.05.1992
Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2005)
Wikariusz Generalny Biskupa Polowego Wojska
Polskiego – mian. 15.11.2004
Rzecznik Dyscyplinarny Ordynariatu Polowego Wojska
Polskiego – mian. 01.12.2004
Naczelny Kapelan-Koordynator ds. Duszpasterstwa
Policji – mian. 26.02.2008
Referent ds. Duszpasterstwa Kobiet w Ordynariacie
Polowym – mian. 2009
Imieniny: 5 listopada
adres kurialny: ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4
00-911 Warszawa 62
tel. (22) 687 33 41; fax (22) 687 91 18
MON tel. 873341; fax 873118
zam. ul. Długa 13/15
00-911 WARSZAWA 62
tel. (22) 687 77 02; fax (22) 687 35 29
MON tel. 877702; fax 873529
tel. kom. 604 490 091
e-mail: [email protected]
234
KAPELANI MISJI POKOJOWYCH
I STABILIZACYJNYCH
Republika AFGANISTANU
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim
Państwie Afganistanu w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia
Bezpieczeństwa ISAF – International Security Assistance Force
ks. kan. kmdr por. Zbigniew KŁUSEK
(od 23 lipca 2009)
ks. ppor. Stanisław DENYS (od 28 września 2009)
BOŚNIA i HERCEGOWINA
Polski Kontyngent Wojskowy w Operacji Wojskowej Unii Europejskiej
w Republice Bośni i Hercegowinie w ramach Sił Stabilizacyjnych SFOR
– Stabilisation Force
European Union`s Military Contribution to the Stabilisation and
Integration of Bosnia i Hercegovina
ks. por. Grzegorz PRZEWROCKI
(od 03 stycznia 2010)
BRUKSELA
Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitecie Wojskowym
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Polish Milrepresentative to the Military Committees to NATO
ks. prał. płk Henryk POLAK
(od 31 lipca 2007)
KOSOWO
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie
KFOR – Kosovo Force
ks. kpt. Krzysztof SMOLEŃ
(od 11 września 2008)
235
KAPELANI INKARDYNOWANI
DO ORDYNARIATU POLOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
ANTCZAK Mariusz ks. kpt.
tel. kom. 691 803 733
e-mail: [email protected]
BŁĄDEK Stanisław ks. ppłk
tel. kom. 607 867 170
e-mail: [email protected]
CZACH Edwin ks. ppłk
tel. kom. 607 769 505
e-mail: [email protected]
DOMIAN Jan ks. prał. płk
tel. kom. 604 771 209
e-mail: [email protected]
www.boernerowo.pl
GARBACIK Stanisław ks. kpt.
tel. kom. 693 031 542
e-mail: [email protected]
HEBDA Mateusz ks. mjr
tel. kom. 509 441 176
e-mail: [email protected]
HUBACZ Łukasz Józef ks. diakon
tel. kom. 696 008 242
e-mail: [email protected]
KACORZYK Krzysztof Jacek ks. mjr
tel. kom. 509 573 779
e-mail: [email protected]
KALINOWSKI Maciej ks. dk.
tel. kom. 697 100 953
e-mail: [email protected]
236
KAPELANI INKARDYNOWANI DO ORDYNARIATU POLOWEGO WP
KAPROŃ Rafał ks. kpt.
tel. kom. 603 446 124
e-mail: [email protected]
KAŹMIERAK Zygmunt ks. kan. kmdr
tel. kom. 605 155 172
e-mail: [email protected]
KOCZY Tomasz ks. kpt.
tel. kom. 601 083 282
KRAUZE Piotr ks. mjr
tel. kom. 604 586 301
e-mail: [email protected]
KRUPSKI Grzegorz ks. mjr
tel. kom. 503 510 473
e-mail: [email protected]
KRUŻEL Kazimierz Andrzej ks. kan. płk
tel. kom. 691 764 426
e-mail: [email protected]
KWIATKOWSKI Marcin ks. kpt.
tel. kom. 507 980 045
e-mail: [email protected]
MAJKA Piotr ks. mjr
tel. kom. 790 315 835
e-mail: [email protected]
MAZUR Radosław ks. ppor.
tel. kom. 667 944 353
e-mail: [email protected]
MICHNOWSKI Radosław Andrzej ks. kmdr ppor.
tel. kom. 506 184 745
e-mail: [email protected]
NIEDBAŁA Jerzy Janusz ks. ppłk
tel. kom. 602 256 787
e-mail: [email protected]
237
KAPELANI INKARDYNOWANI DO ORDYNARIATU POLOWEGO WP
OSIŃSKI Jan Kazimierz ks. ppłk
tel. kom. 609 648 980
e-mail: [email protected]
PAŁUSKA Tadeusz ks. płk
tel. kom. 0 606 119 439
e-mail: [email protected]
PAROŃ Tomasz ks. mjr
tel. kom. 602 326 365
e-mail: [email protected]
PIETRUSIAK Marek Lucjan ks. kan. płk dr
tel. kom. 601 816 092
e-mail: [email protected]
PIONTEK Paweł Alojzy ks. mjr
tel. 39 06 36 217 330
fax do instytutu 0039 063 208 147
tel. kom. 505 170 233
e-mail: [email protected]
RAK Kryspin ks. mjr, mgr. lic.
tel. kom. 668 032 984
e-mail: [email protected]
RAKOWSKI Wiesław ks. ppłk
tel. kom. 503 300 901
ROBACZYŃSKI Tomasz ks. ppłk
tel. kom. 668 354 120
e-mail: [email protected]
ROGACKI Adam Jakub ks. por.
tel. kom. 505 014 054; 0 794 327 966
e-mail: [email protected]; [email protected]
SOFIŃSKI Henryk ks. prał. kmdr por. dr
tel. kom. 603 661 222
e-mail: [email protected]
SOSONKO Adam ks. kan. płk
tel. kom. 503 553 096
238
KAPELANI INKARDYNOWANI DO ORDYNARIATU POLOWEGO WP
SROKA Piotr ks. mjr dr
tel. kom. 784 588 355
e-mail: [email protected]
STĘPIEŃ Ryszard ks. prał. ppłk
tel. kom. 605 434 637
e-mail: [email protected]
STĘPIEŃ Wacław Tadeusz ks. ppłk
tel. kom. 602 123 826
SZERSZEŃ Wojciech Wawrzyniec ks. kmdr mjr
tel. kom. 883 325 578
e-mail: [email protected]
SZPYT Krzysztof ks. por.
tel. kom. 606 134 968
e-mail: [email protected]
SZYMAŃSKI Stanisław Antoni ks. prał. kan. płk
tel. kom. 604 618 849
e-mail: [email protected]
ŚLIWA Maciej ks., ppor.
tel. kom. 698 895 869
e-mail: [email protected]
TUSZYŃSKI Kazimierz ks. prał. kan. płk SG dr
tel. kom. 721 960 058
WARCHOŁA Wojciech ks. ppłk SG
tel. kom. 602 483 318
e-mail: [email protected]
WÓJCIK Paweł ks. kmdr ppor.
tel. kom. 605 121 532
e-mail: [email protected]
WYLĘŻEK Krzysztof Jerzy ks. płk
ZAPOTOCZNY Jan ks. kmdr ppor.
tel. kom. 605 418 884
e-mail: [email protected]
239
KAPELANI EMERYTOWANI INKARDYNOWANI
DO ORDYNARIATU POLOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
ANTONIEWICZ Kazimierz ks. płk w st. spocz.
ur. 1936 Kraków, wyśw. 21.06.1956
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.06.1986
zam. ul. Andrzejewskiego 23/4
70-786 SZCZECIN
Imieniny: 4 marca
tel. (91) 452 55 75
BĄK Janusz ks. prał. kmdr w st. spocz.
ur. 1941 Urzędów, wyśw. 20.12.1970
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 21.07.1981
Delegat Biskupa Polowego WP ds. duszpasterstwa wśród Kombatantów
i Weteranów na Polskę Centralną (DSP)
mian. 05.05.2006
Kapelan WIML w Warszawie
mian. 01.04.2000
zam. ul. Nowolipie 23 B m. 1
01-002 WARSZAWA Imieniny: 21 listopada
tel. (22) 838 98 79; tel. kom. 604 057 339
BOŻEJEWICZ Wiesław ks. płk rez. dr
ur. 1954 Gliwice, wyśw. 28.06.1984
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1991
Kanonik Penitencjarz Katedry Polowej WP (WDW)
mian. 30.09.2004
zam. ul. Daniłowiczowska 9/47
00-084 WARSZAWA
Imieniny: 9 grudnia
tel. (22) 826 69 21
tel. kom. 606 101 932
e-mail: [email protected]
240
KAPELANI EMERYTOWANI INKARDYNOWANI DO ORDYNARIATU POLOWEGO WP
BURZYŃSKI Henryk ks. ppłk w st. spocz.
ur. 1936 Zwoleń, wyśw. 18.04.1960
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1986
zam. pl. Konstytucji 3 Maja 6/6
26-600 RADOM
Imieniny: 19 stycznia
tel. (48) 362 40 93; tel. kom. 605 528 500
KMIECIKOWSKI Marian ks. płk w st. spocz.
ur. 1938 Witkowo Konińskie, wyśw. 22.06.1964
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.09.1986
zam. ul. Racławicka 156/37
02-117 WARSZAWA
Imieniny: 2 lutego
tel. (22) 682 62 65; MON 826265
KUBICKI Józef ks. kan. płk w st. spocz.
ur. 1933 Głognin, wyśw. 31.01.1960
przynależność kanoniczna: OPWP;
w duszpasterstwie wojskowym od 01.12.1979
Kanonik Honorowy Kapituły Kanonickiej przy Bazylice Mniejszej pw.
Świętej Elżbiety we Wrocławiu (2007)
zam. ul. Imbramowska 1/5
31-212 KRAKÓW
Imieniny: 19 marca
tel. (12) 415 21 30; tel. kom. 503 194 484
OBSZYŃSKI Stanisław ks. prał. płk w st. spocz.
ur. 1937 Hedwiżyn, wyśw. 06.04.1961
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.04.1969
Kapelan Ojca Świętego (od 28.06.1995)
Kapelan Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji Ligii Obrony Kraju
mian. 01.07.2006
zam. Al. Racławickie 18/14
20-037 LUBLIN
Imieniny: 8 maja
tel. (81) 533 37 57; MON 183660
tel. kom. 695 280 337
241
KAPELANI EMERYTOWANI INKARDYNOWANI DO ORDYNARIATU POLOWEGO WP
PIETREWICZ Henryk ks. płk w st. spocz.
ur. 1936 Rogożyn Stary, wyśw. 07.06.1964
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.08.1972
zam. ul. Słowackiego 45/44
80-257 GDAŃSK
Imieniny: 19 stycznia
POTAKIEWICZ Zygmunt ks. ppłk w st. spocz.
ur. 1934 Bełżyce, wyśw. 20.04.1958
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.06.1981
zam. ul. Wyżynna 10/30
20-560 LUBLIN
Imieniny: 2 maja
tel. (81) 527 67 13
PRÓCHNIAK Marian ks. prał. kmdr w st. spocz. dr
ur. 1938 Chrząchów, wyśw. 02.06.1963
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1969
Kapelan Ojca Świętego (od 04.12.1996)
Delegat Biskupa Polowego WP ds. Duszpasterstwa wśród Weteranów
i Kombatantów na Polskę Północną
mian. 23.03.2005
zam. ul. Śmidowicza 53/5
81-127 GDYNIA – Oksywie
Imieniny: 30 kwietnia
tel. (58) 626 20 16; tel. kom. 606 364 721
SADOWSKI Leonard ks. płk w st. spocz. dr
ur. 1952 Radom, wyśw. 27.06.1982
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.12.1995
zam. Kanałowa 10/12 m.7
26-600 RADOM
Imieniny: 6 listopada
tel. (48) 629 41 09; tel. kom. 601 664 611
e-mail: [email protected]
242
KAPELANI EMERYTOWANI INKARDYNOWANI DO ORDYNARIATU POLOWEGO WP
SŁABEK Feliks ks. mjr w st. spocz.
ur. 1943 Annopol, wyśw. 26.06.1966
przynależność kanoniczna: OPWP
w duszpasterstwie wojskowym od 01.07.1991
zam. Al. Racławickie 34/73
20-043 LUBLIN
Imieniny: 30 maja
tel. (81) 534 13 35
243
ALUMNI ORDYNARIATU POLOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
Rok akademicki 2009/2010
244
I.
Paweł MAZUREK
Piotr OLEWICZ
III.
Paweł CHYRA
Rafał KANIECKI
IV.
Maksymilian JEZIERSKI
VI.
dk. Łukasz HUBACZ
dk. Maciej KALINOWSKI
SIOSTRY ZAKONNE
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki)
ul. Długa 13/15
00-911 Warszawa 62
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702
PODBIELSKA Maria Lucyna s.
śluby wieczyste: 29.06.1996
st. referent (2005)
MUCHA Maria Stanisława s.
śluby wieczyste: 29.06.1955
st. referent (2006)
e-mail: [email protected]
KUKUĆ Maria Urszula s.
śluby wieczyste: 29.06.1996
referent (2009)
Placówka Sióstr Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
ul. Dietla 30
31-070 Kraków
tel. (12) 423 00 73, MON tel./fax 134942
FEMIAK Helena s.
śluby wieczyste: 02.02.1993
pracownik wojska
ŁOJKOWSKA Emilia s.
śluby czasowe: 02.07.2006
pracownik wojska
245
ZMARLI KSIĘŻA KAPELANI
według daty śmierci
30 X 1995 r.
11 XI 1995 r.
04 VII 1999 r.
10 IV 2000 r.
27 VI 2001 r.
10 II 2001 r.
11 VII 2002 r.
11 I 2003 r.
10 I 2004 r.
07 XI 2004 r.
07 II 2006 r.
04 IX 2006 r.
12 XII 2006 r.
11 II 2007 r.
22 IV 2007 r.
11 I 2009 r.
30 VIII 2009 r.
246
ks. płk dr hab. Jerzy GRZYWACZ
ks. kpt. Stanisław KNAP
ks. prał. płk mgr Tadeusz DŁUBACZ
ks. mjr dr Marek MAJOR
ks. prał. płk mgr Jan WNUK
ks. por. Dariusz STRZELCZYK
ks. płk Jan MRUGACZ
ks. mjr rez. Bolesław BUGZEL
ks. ppłk Zbigniew STEFANIAK
ks. płk w st. spocz. Marian STERNIK
ks. ppłk Marek STRZELECKI
ks. płk w st. spocz. Zygmunt GOLA
ks. ppłk w st. spocz. Jan ZAWISTOWSKI
ks. ppłk w st. spocz. Franciszek KĘDZIORA
ks. kpt. w st. spocz. Antoni GORZANDT
ks. prof. dr hab. płk Jerzy SYRYJCZYK
ks. kan. płk Stanisław POTAPCZUK
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
ALEKSANDROWICZ Jarosław ks. ppor. (2008)
Diecezja Koszalińsko Kołobrzeska, ur. 1987, wyśw. 17.05.1997,
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Wieszynie, zam. (p. czas.) ul. Dominikańska 1, 76-200 SŁUPSK,
tel. kom. 604 419 184, e-mail: [email protected]
AMBROZIEWICZ Mariusz Paweł ks. ppor. (2008)
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska, ur. 1975, wyśw. 27.05.2000,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Świdwinie,
zam. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 A, 78-300 ŚWIDWIN, tel. kom. 606 828 182,
e-mail: [email protected]
BARTOSZEWSKI Paweł ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Lubelska, ur. 1979, wyśw. 28.05.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Lubartowie,
zam. ul. Leszetyckiego 6/15, 20-861 LUBLIN, tel. kom. 504 189 348,
e-mail: [email protected]
BOCIAN Jan Bernard ks. ppor. (2008)
Zgromadzenie Bożego Słowa (SVD) – Księża Werbiści, ur. 1967,
wyśw. 24.04.1993,
Dyrektor i wykładowca Misyjnego Seminarium Duchownego kk. Werbistów,
zam. Kolonia 19; 14-520 PIENIĘŻNO; tel. (55) 242 91 00 w. 233,
tel. kom. 696 752 593, e-mail: [email protected]
BYLINA Sławomir ks. ppor. (2008)
Diecezja Siedlecka, ur. 1980, wyśw. 10.06.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Siedlcach,
zam. ul. Łomaska 109, 21-500 BIAŁA PODLASKA, adres do koresp.
ul. Monte Cassino 36, 08-110 SIEDLCE,
tel. kom. 792 260 010, e-mail: [email protected]
CHLEBDA Jarosław Marek ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Krakowska, ur. 1980, wyśw. 04.06.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Libiążu,
zam. Podstolice 58, 32-020 WIELICZKA, adres do koresp. ul. ks. St. Pieli 11,
32-590 LIBIĄŻ, tel. kom. 608 626 298, e-mail: [email protected]
247
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
DEJA Krzysztof ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Wrocławska, ur. 1977, wyśw. 25.05.2002,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu,
zam. (p. czas) ul. Stanisławowska 87, 54-611 WROCŁAW, tel. (71) 784 30 51,
tel. kom. 501 528 457, e-mail: [email protected]
DURSKI Artur ks. ppor. (2008)
Diecezja Bydgoska, ur. 1979, wyśw. 25.06.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana w Bydgoszczy,
zam. (p. czas.) ul. Kalibrowa 5, 85-431 BYGDOSZCZ, tel. (52) 372 40 76,
tel. kom. 602 270 546, e-mail: [email protected]
FABISIAK Tomasz ks. ppor. (2008)
Diecezja Kaliska, ur. 1981, wyśw. 17.03.2007,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Błaszkach, zam. Bułaków
16, 63-860 POGORZELA, tel. (43) 829 22 40, 829 06 36, tel. kom. 603 669 078,
e-mail: [email protected]
FERENC Roman ks. ppor. (2008)
Diecezja Wrocławsko Gdańska Kościoła Greckokatolickiego, ur. 1969,
wyśw. 17.09.1995,
Administrator Diecezji Wrocławsko Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego,
zam. (p. czas.) ul. Traugutta 12, 77-300 CZŁUCHÓW, tel. (59) 834 16 29,
tel. kom. 692 753 22, e-mail: [email protected]
GIEDROJC Rafał ks. ppor. (2008)
Diecezja Elbląska, ur. 1977, wyśw. 09.06.2007,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mateusza w Nowym Stawie,
zam. ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 82-230 NOWY STAW, tel. (55) 271 54 53
GRABOWSKI Mirosław ks. ppor. (2008)
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni, Prowincja
Warszawska, ur. 1971, wyśw. 07.05.2005,
Wikariusz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni, CZARNA 57,
26-220 STĄPORKÓW, tel. kom. 600 256 325, e-mail: [email protected]
GRZESZEK Paweł ks. ppor. (2008)
Diecezja Drohiczyńska, ur. 1979, wyśw. 18.06.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP
w Sokołowie Podlaskim, zam. Międzyleś 26, 07– 106 MIEDZNA, adres
do koresp. ul. Skwer NMP 18, 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI,
tel. (25) 787 71 10, tel. kom. 502 751 577, e-mail: [email protected]
248
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
JANOCHA Marcin ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Przemyska, ur. 1977, wyśw. 15.05.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
zam. Żarnowiec 249, 38-460 JEDLICE, adres do koresp. ul. Zielińskiego 23,
37-700 PRZEMYŚL, tel. (16) 676 95 22, tel. kom. 504 238 146,
e-mail [email protected]
JANUSZEWSKI Marek ks. ppor. (2008)
Diecezja Toruńska, ur. 1979, wyśw. 24.06.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i parafii
pw. św. Siostry Faustyny w Toruniu, zam. (p. czas.) ul. św. Faustyny 7,
87-100 TORUŃ, tel. (56) 639 44 06, tel. kom. 500 157 890,
e-mail: [email protected]
JASKÓŁKA Tomasz ks. ppor. (2008)
Diecezja Koszalińsko Kołobrzeska, ur. 1970, wyśw. 20.05.1995,
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Judy Tadeusza w Starym
Chwalimiu, zam. Stary Chwalim 51, 78-460 BARWICE, tel. kom. 604 545 818,
e-mail: [email protected]
KAMIŃSKI Dariusz ks. ppor. (2008)
Diecezja Zielonogórska-Gorzowska, ur. 1977, wyśw. 22.05.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Gorzowie Wlkp.,
zam. ul. Gwiaździsta 12 A, 66-400 GORZÓW WLKP., tel. kom. 603 998 160,
e-mail: [email protected]
KAMIŃSKI Mariusz ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Gnieźnieńska, ur. 1977, wyśw. 05.06.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Wieczystego w Gnieźnie,
zam. (pobyt czas.) ul. 28 Grudnia 12, 62-200 GNIEZNO, tel. kom. 693 111 535,
e-mail: [email protected]
KANIEWSKI Paweł ks. ppor. (2008)
Diecezja Gliwicka, ur. 1979, wyśw. 29.05.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia NMP w Zabrzu
Biskupim, zam. ul. Konstytucji 56/4, 41-905 BYTOM, (p. czas.)
ul. Roosevelta 104, 41-800 ZABRZE, tel. (32) 271 05 68, tel. kom. 694 120 239,
e-mail: [email protected]
KARWOWSKI Sebastian ks. ppor. (2008)
Diecezja Drohiczyńska, ur. 1979, wyśw. 19.06.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra z Alcantary i św. Piotra
z Padwy w Węgrowie, zam. ul. 3 Maja 15, 07-106 MIEDZNA,
tel. kom. 660 422 127, e-mail: [email protected]
249
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
KASZANEK Tomasz ks. ppor. (2008)
Diecezja Płocka, ur. 1980, wyśw. 04.06.2005,
Wikariusz Parafii św. Tekli w Ciechanowie, zam. ul. Augustiańska 3,
06-400 CIECHANÓW, tel. (23) 673 54 40, tel. kom. 698 115 915,
e-mail: [email protected]
KAZNOWSKI Grzegorz o. ppor. (2008)
Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanów, Prowincja
św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, ur. 1970, wyśw. 31.05.2003, Katecheta
Zespołu Szkół Nr 2 w Jaśle, zam. ul. Franciszkańska 10, 26-060 CHĘCINY,
tel. (41) 315 10 69, tel. kom. 608 607 897, e-mail: [email protected]
KOBA Witold ks. ppor. (2008)
Diecezja Sandomierska, ur. 1976, wyśw. 28.05.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Hyżnem,
zam. Hyżne 424, 36-024 HYŻNE, tel. (17) 229 50 69, tel. kom. 693 210 069
KOSENDIAK Adrian ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Wrocławska, ur. 1979, wyśw. 21.05.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia w Malczycach,
zam. ul. Bordelowskiego 45/47 m 2, 51-678 WROCŁAW, tel. kom. 606 252 230,
e-mail: [email protected]
KOWALIK Patryk ks. ppor. (2008)
Diecezja Sandomierska, ur. 1978, wyśw. 29.06.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Leonarda w Turbii, zam. Turbia 251,
39-430 ZBYDNIÓW, tel. (15) 845 04 96 (parafia), tel. kom. 604 786 704,
e-mail: [email protected]
LESZCZYŃSKI Bolesław Stanisław ks. ppor. (2008)
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska, ur. 1968, wyśw. 15.06.1995,
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jozefa Rzemieślnika
w Siemianicach, zam. ul. Pod Lasem 2, 11-730 MIKOŁAJKI, adres do koresp.
ul. Armii Krajowej 22; 76-200 SŁUPSK; tel. kom. 501 480 487,
e-mail: [email protected]
LISTOPAD Piotr ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Krakowska, ur. 1977, wyśw. 04.06.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego
w Paszkówce, zam. ul. Grzybowa 5-6, 32-500 CHRZANÓW,
adres do koresp.: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
34-113 PASZKÓWKA 67, tel. kom. 504 024 340, e-mail: [email protected]
250
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
LISZKO Maciej ks. ppor. (2008)
Diecezja Siedlecka, ur. 1978, wyśw. 07.06.2003,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sobienie
Jeziorach, zam. ul. Lubelska 53, 08-500 RYKI, adres do koresp.
ul. Duży Rynek 1, 08-443 SOBIENIE JEZIORY, tel. (25) 685 80 54,
tel. kom. 604 874 064, e-mail: [email protected]
MACEK Ireneusz ks. ppor. (2008)
Diecezja Płocka, ur. 1976, wyśw. 05.06.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Płocku,
zam. Nowy Troszyn 66, 09-522 DOBRZYKÓW, adres do koresp. ul. Górna 1,
09-402 PŁOCK, tel. (24) 268 32 98, tel. kom. 629 100 970,
e-mail: [email protected]
MARIAK Jan ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Przemysko Warszawska Obrządku Greckokatolickiego, ur. 1966,
wyśw. 23.06.1996, Administrator Parafii pw. św. Mikołaja w Cyganku,
zam. Żelichowo 31, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI, tel. (55) 247 45 35,
tel. kom. 609 160 898; e-mail: [email protected]
MĄDRAWSKI Paweł ks. ppor. (2008)
Diecezja Kaliska, ur. 1964, wyśw. 27.05.1999,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Rajsku,
zam. RAJSKO 24, 62-860 OPATÓWEK, tel. kom. 600 173 822
MIZIEJ Artur ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Warmińska, ur. 1979, wyśw. 29.05.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu,
zam. ul. Kandyty 10, 11-220 GOROWO SŁAWECKIE, adres do koresp.
ul. Słowackiego 9, 11-440 RESZEL, tel. (89) 755 00 98
MŁODAWSKI Marcin ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska, ur. 1978, wyśw. 26.05.2003,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Szczecinie,
zam. ul. Żołnierska 11, 71-210 SZCZECIN, tel. kom. 506 012 633,
e-mail: [email protected]
OLSZEWSKI Tomasz ks. ppor. (2008)
Diecezja Łomżyńska, ur. 1980, wyśw. 20.05.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Kolnie, zam. Os. Południe
47-20, 19-203 GRAJEWO, tel. (86) 278 25 81, tel. kom. 507 103 707,
e-mail: [email protected]
251
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
PAWŁOWSKI Stanisław ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Przemyska, ur. 1982, wyśw. 26.05.2007,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Przemyślu, zam. RZECZPOL 42,
37-755 KRZYWCZ, tel. (16) 642 62 60, e-mail: [email protected]
PIETRUCHA Jacek ks. ppor. (2008)
Diecezja Siedlecka, ur. 1974, wyśw. 15.05.1999,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Białej
Podlaskiej, zam. ul. Krasińskiego 6, 21-400 ŁUKÓW, adres do koresp.
ul. Długa 1, 21-500 BIAŁA PODLASKA, tel. (83) 343 74 01,
tel. kom. 506 079 625, e-mail: [email protected]
PISKORZ Wojciech ks. ppor. (2008)
Diecezja Bydgoska, ur. 1977, wyśw. 26.05.2007,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Judy Tadeusza w Więcborku,
zam. Krąpniewo 34/8, 86-017 WIERZCHNIN KRÓLEWSKI,
adres do koresp. ul. Pocztowa 9, 89-410 WIĘCBORK, tel. kom. 506 329 479,
e-mail: [email protected]; [email protected]
POJAWA Wojciech ks. ppor. (2008)
Diecezja Ełcka, ur. 1979, wyśw. 06.2007,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Miłosierdzia w Piszu,
zam. Śmieciuchówka 22, 16-424 PRZEROŚL, adres do koresp.
ul. Wołodyjowskiego 2, 12-200 PISZ, tel. kom. 505 570 267,
e-mail: [email protected]
RADKIEWICZ Piotr ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Białostocka, ur. 1966, wyśw. 31.05.1992,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ducha w Białymstoku,
ul. Sybiraków 2, 15-204 BIAŁYSTOK, tel. kom. 604 623 950, e-mail: [email protected]
ROKITA Piotr ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Warszawsko Praska, ur. 1980, wyśw. 08.12.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Bp.
w Dobrem k/Mińska Maz., zam. ul. Wilsona 14 C/8, 44-190 KNURÓW,
tel. (32) 236 95 42, tel. kom. 603 213 887, e-mail: [email protected]
RUTKOWSKI Krzysztof ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Białostocka, ur. 1981, wyśw. 10.06.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia NMP w Białymstoku,
zam. (p. czas.) ul. Kościelna 2, 15-087 BIAŁYSTOK, tel. kom. 668 805 045
252
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
SKAŁKOWSKI Krzysztof ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Przemyska, ur. 1973, wyśw. 31.05.1998,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Czarnej k/Ustrzyk, zam. ul. Kapitulna 1,
37-700 PRZEMYŚL, tel. kom. 505 179 504, e-mail: [email protected]
SKOCZEŃ Włodzimierz ks. ppor. (2008)
Diecezja Tarnowska, ur. 1966, wyśw. 30.05.1992,
Proboszcz PMK Nottingham, 2 Sherwood Rise; NG76NJ, zam. ul. Sołecka 40;
33-300 NOWY SĄCZ, tel. (18) 443 95 60
SKRZYPSKI Maciej ks. ppor. (2008)
Diecezja Przemyska, ur. 1977, wyśw. 19.05.2000,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie, zam. ul. Szkolna 6;
37-560 PRÓCHNIK; tel. (13) 435 69 31, tel. kom. 512 223 807,
e-mail: [email protected]
SKWARA Arkadiusz ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Szczecińsko Kamieńska, ur. 1973, wyśw. 29.05.1999,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, zam. ul. Gęsia 27 A,
71-693 SZCZECIN, adres do koresp. pl. Kościelny 1, 72-600 ŚWINOUJŚCIE,
tel. (91) 321 20 32, tel. kom. 601 589 127, e-mail: [email protected]
SOSNOWSKI Andrzej ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Warmińska, ur. 1980, wyśw. 04.06.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Szczytnie,
zam. ul. Ciechanowska 69, 06-456 OJSZEŃ, adres do koresp.
ul. Jagiellończyka 1 A, 12-100 SZCZYTNO, tel. kom. 692 057 888,
e-mail: [email protected]
STARUS Bogusław ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Łódzka, ur. 1980, wyśw. 2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Św. w Buczku, ul. Główna 43,
98-113 BUCZEK, zam. ul. Konecka 3, 77-330 SULEJÓW, tel. kom. 602 340 992,
e-mail: [email protected]
SYNORADZKI Łukasz ks. ppor. (2008)
Diecezja Pelplińska, ur. 1980, wyśw. 04.06.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła,
zam. ul. Fr. Szablewskiej 13, 89-600 CHOJNOCE, adres do koresp.
ul. Bohaterów Getta 4, 83-320 STAROGARD SZCZECIŃSKI, tel. (52) 397 57 14,
tel. kom. 508 095 267, e-mail: [email protected]
253
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
SZAFRYK Mariusz ks. ppor. (2008)
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, ur. 1975, wyśw. 24.05.2003,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli,
adres do koresp. ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 1, 67-100 NOWA SÓL,
tel. (68) 388 20 57, tel. kom. 604 939 187, e-mail: [email protected]
SZCZĘSNY Marcin ks. ppor. (2008)
Diecezja Elbląska, ur. 1978, wyśw. 04.06.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi,
zam. ul. Obrońców Westerplatte 22, 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI,
tel. parafia (55) 247 23 92, tel. do kurii (55) 232 73 70
SZEWCZYK Tomasz ks. ppor. (2008)
Diecezja Tarnowska, ur. 1978, wyśw. 29.05.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Rocha w Nowym Sączu,
zam. Rozdziele 100, 32-731 ŻEGOCINA, tel. (14) 613 30 74,
tel. kom. 508 716 660, e-mail: [email protected]
ŚCIBIOR Mikołaj ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Lubelska, ur. 1979, wyśw. 28.05.2005,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej
w Krasnymstawiu, zam. ul. gen. Sikorskiego 5/41, 24-100 PUŁAWY,
tel. kom. 513 212 212, e-mail: [email protected]
ŚLIWIŃSKI Sebastian ks. ppor. (2008)
Diecezja Gliwicka, ur. 1978, wyśw. 21.05.2004,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Zabrzu, zam. ul. 3 Maja 18,
41-800 ZABRZE, tel. kom. 608 453 049
TOKARCZYK Zdzisław ks. ppor. (2008)
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFM), Prowincja Warszawska ur. 1970,
wyśw. 185.05.1997, Ekonom Prowincjonalny Zakonu Kapucynów,
zam. ul. Kapucyńska 4; 00-245 WARSZAWA, tel. (22) 831 31 09,
tel. kom. 600 407 361, e-mail: [email protected]
TOMASZEWSKI Adam ks. ppor. rez. (2008)
Diecezja Łomżyńska, ur. 1980, wyśw. 28.05.2005
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Krzyża Świętego w Łomży,
zam. Kaptury 6, 06-220 SZELKÓW, adres do koresp. ul. Zawadzka 55,
18-403 ŁOMŻA, tel. (86) 473 59 93, tel. kom. 514 914 779,
e-mail: [email protected]
254
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
WASILEWSKI Marcin ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Białostocka, ur. 1980, wyśw. 10.06.1980,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Miłosierdzia, zam. (p. czas.)
ul. Kościuszki 2, 16-010 WASILKÓW, tel. kom. 505 754 139
WAWRZYNKOWSKI Marcin ks. ppor. (2008)
Diecezja Pelplińska, ur. 1980, wyśw. 04.06.2006
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Trójcy w Kościerzynie,
zam. (p. czas.) Pl. Jana Pawła II 1, 83-400 KOŚCIERZYNA, tel. (58) 686 27 19,
tel. kom. 509 275 594, e-mail: [email protected]
WŁODARCZYK Władysław Tadeusz ks. ppor. (2008)
Diecezja Tarnowska, ur. 1973, wyśw. 22.05.1999,
Misjonarz Polskiej Misji katolickiej w Anglii i Walii, 2 Devonia Rd, Islington,
London N18JJ, zam. ul. Gen. Sikorskiego 44, 34-600 LIMANOWA,
tel. +44 115 962 37 13, +44 787 664 56 61, e-mail: [email protected]
WOJCIECHOWSKI Tomasz ks. ppor. (2008)
Archidiecezja Łódzka, ur. 1978, wyśw. 05.06.2004, Wikariusz Parafii
pw. św. Rocha, zam. ul. Ludowa 43/2, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI,
adres do koresp. Kolonia Drużbice, 94-403 DRUŻBICE, tel. kom. 604 265 256,
e-mail: [email protected]
WÓJCIK Paweł ks. ppor. (2008)
Diecezja Rzeszowska, ur. 1980, wyśw. 03.06.2006,
Katecheta przy Szk. Podst. nr 22 w Rzeszowie, zam. Podgrodzie 108,
39-200 DĘBICA, adres do koresp. ul. Orla 17, 35-207 RZESZÓW,
tel. do kurii (17) 852 44 19
WYSZYŃSKI Wiesław ks. ppor. (2008)
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFM), Prowincja Warszawska, ur. 1966,
wyśw. 07.06.1992, Duszpasterz Klasztoru Kapucynów, zam. Al. Kraśnicka 76;
20-718 LUBLIN, tel. (81) 444 63 00, tel. kom. 505 402 923,
e-mail: [email protected]
ZAWIŚLAK Konrad ks. ppor. (2008)
Diecezja Łowicka, ur. 1972, wyśw. 19.06.1999,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Rawie Mazowieckiej,
zam. Os. Marii Konopnickiej 2/24, 99-400 Łowicz, tel. (46) 837 89 26,
tel. kom. 609 521 999, e-mail: [email protected]
255
KSIĘŻA KAPELANI NA CZAS „W”
ZIOBRO Krzysztof ks. ppor. (2008)
Diecezja Rzeszowska, ur. 1980, wyśw. 19.08.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jozefa w Rzeszowie,
zam. ul. Dolna 11, 35-083 RZESZÓW, adres do koresp.
39-120 BOREK WIELKI 371, tel. kom 506 525 753,
ŻUCHOWSKI Marek ks. ppor. (2008)
Diecezja Toruńska, ur. 1981, wyśw. 24.06.2006,
Wikariusz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i parafii pw.
św. Siostry Faustyny w Toruniu, zam. (p. czas.) ul. św. Faustyny 7,
87-100 TORUŃ, tel. kom. 693 200 786, e-mail: [email protected]
256
DUSZPASTERSTWO POLICJI
PŁOSKI Tadeusz, gen. dyw. prof. dr hab., Biskup Polowy Wojska
Polskiego Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Policji; mian. 03.10.2007;
Dom Biskupów Polowych: ul. Długa 13/15, 00-911 Warszawa 62;
tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; fax (22) 687 35 29; MON fax 873529;
tel. kom. 601 235 487; Kuria Polowa Wojska Polskiego: ul. TokarzewskiegoKaraszewicza 4, 00-911 Warszawa 62; tel. (22) 826 05 68; 687 31 93;
fax (22) 826 93 37; 687 91 18; MON tel. 873193; fax 879118;
e-mail: [email protected]
ŻARSKI Sławomir ks. prał. płk, Naczelny Kapelan-Koordynator
ds. Duszpasterstwa Policji; mian. 26.02.2008; Kuria Polowa WP:
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62, tel. (22) 687 33 41;
MON tel. 873341; fax (22) 826 93 37, tel. kom. 604 490 091,
e-mail: [email protected]
I. KAPELANI POLICJI
A. KAPELANI POLICJI ETATOWI
BREWKO Marek ks.
Archidiecezja Katowicka; wyśw. 1994; w duszp. polic. 2008; Kapelan KWP
w Katowicach (cały etat); mian. 2008; zam. ul. Mikołowska 32,
40–066 Katowice; tel. (32) 251 70 45; tel. kom. 603 662 268;
e-mail: [email protected]
DRAGIEL Mirosław ks.
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC); wyśw. 1987;
w duszp. polic. od 2000; kapelan KWP w Radomiu (1/2 etatu); mian. 2002;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Radomiu;
mian. 10.03.2009; zam. ul. Młodzianowska 124, 26-600 Radom;
tel. (48) 345 21 31; tel. kom. 607 145 575
GŁODOWSKI Bogusław ks.
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 1983; w duszp. polic. od 1990;
Kapelan KWP w Gdańsku (cały etat); mian. 1990;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Gdańsku;
mian. 10.03.2009; zam. Słowackiego 161, 80-298 Gdańsk; tel. (58) 321 42 05;
fax (58) 321 42 05; tel. kom. 695 403 962; e-mail: [email protected]
257
DUSZPASTERSTWO POLICJI
GRYGORCZYK Leon ks.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 1978; duszp. polic. od 2002; Kapelan KWP
w Białymstoku (1/2 etatu); mian. 2002; Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Białymstoku; mian. 10.03.2009;
zam. ul. Pogodna 63, 15– 365 Białystok; tel. (85) 742 02 17;
fax (85) 742 02 17; tel. kom. 604 536 451
JACHIMCZAK Józef ks.
Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo (CM);
wyśw. 1973; w duszp. polic. od 1990; Kapelan Komendy Stołecznej Policji
(cały etat); mian.1990; Kapelan Stołecznego Ośrodka Duszpasterskiego Policji
w Warszawie; mian. 10.03.2009; zam. ul. Radna 14/11, 00-341 Warszawa;
tel.(22) 826 73 95; fax (22) 826 73 95; tel. kom. 604 786 878
KARDASZ Stanisław ks. prał. kan.
Diecezja Toruńska; wyśw. 1960; w duszp. polic. od 1990; Kapelan
Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Nowym Mieście Lubawskim;
mian. 01.06.2009; (cały etat); zam. ul. Podgórna 76, 87-100 Toruń;
tel. (56) 655 99 50; fax (56) 655 99 51; tel. kom. 602 314 997;
e-mail: [email protected]
KASPRZAK Sławomir ks., kan.
Diecezja Włocławska; wyśw. 1991; w duszp. polic. od 2006; Kapelan KMP
w Koninie; mian. 2006; zam. ul. Kościelna 2, 62-511 Kramsk;
tel. (63) 247 00 17; tel. kom. 603 092 858
KOT Jan ks.
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (SAC); wyśw. 1978;
w duszp. polic. od 2000; Kapelan Komendy Głównej Policji Wydział Prezydialny
Gabinetu KGP (cały etat); mian. 2001; Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego
Komendy Głównej Policji w Warszawie; mian. 10.03.2009;
zam. ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa; tel. (22) 601 40 25;
fax (22) 601 22 26; tel. kom. 601 620 896; e-mail: [email protected]
KWAŚNIK Andrzej ks.
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 1984; w duszp. polic. od 1995;
Kapelan OPP w Warszawie (1/2 etatu); Kapelan KSP w Warszawie;
mian. 1995; Kapelan Stołecznego Ośrodka Duszpasterskiego Policji
w Oddziale Prewencji; mian. 20.04.2009; zam. ul. Goraszewska 16,
02-910 Warszawa; tel. (22) 603 43 01; tel. kom. 601 394 879;
e-mail: [email protected]; [email protected]
258
DUSZPASTERSTWO POLICJI
MARCINKOWSKI Jerzy ks.
Diecezja Kielecka; wyśw. 1983; w duszp. polic. od 1998;
Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (1/2 etatu); mian. 1998;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach;
mian. 10.03.2009; zam. Jana III Sobieskiego 51, 25-130 Kielce;
tel. (41) 361 50 03; tel. kom. 604 556 125; e-mail: [email protected]
NOWAKOWSKI Lucjan ks.
Diecezja Częstochowska; wyśw. 1975; w duszp. polic. od 1990;
Kapelan KMP w Częstochowie (1/2 etatu); Kapelan KWP w Katowicach;
mian. 1990; zam. ul. Ogrodowa 3, 42-200 Częstochowa; tel. (34) 369 18 97;
tel. kom. 603 834 353; e-mail: [email protected]
OLEJNIK Mariusz ks.
Diecezja Sosnowiecka; wyśw. 1995; w duszp. polic. od 2000; Kapelan KWP
w Katowicach (1/4 etatu); mian. 2007; zam. pl. św. Jana 17, 43-600 Jaworzno;
tel. kom. 503 931 473
PRZEKLASA Bogusław ks.
Diecezja Rzeszowska; wyśw. 1990; w duszp. polic. od 2005; Kapelan KWP
w Rzeszowie (1/2 etatu); mian. 2005; Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Rzeszowie; mian. 10.03.2009; zam. ul. Zamkowa 4,
35-032 Rzeszów; tel. (17) 852 46 25; tel. kom. 603 932 054
SCHUBERT Alfons ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1962; w duszp. polic. od 16.01.2000; Kapelan
KWP w Opolu (cały etat) mian. 2000; Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Opolu; mian. 10.03.2009; zam. ul. Złotnicza 12,
47-200 Kędzierzyn Koźle; tel. (77) 480 13 31; fax (77) 480 13 32;
tel. kom. 603 070 373; e-mail: [email protected]
STELMASZEK Stanisław ks.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 1977; w duszp. polic. od 1977;
Kapelan KWP i KMP we Wrocławiu (cały etat); mian. 1999;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji we Wrocławiu;
mian. 10.03.2009; zam. ul. Macedońska 2, 51-113 Wrocław; tel. (71) 327 50 45;
tel. kom. 601 797 832; 695 338 085
STĘPIEŃ Andrzej ks.
Diecezja Sosnowiecka; wyśw. 1984; w duszp. polic. od 2002; Kapelan KWP
w Katowicach (cały etat); mian. 2005; zam. ul. Plebańska 2, 42-500 Będzin;
tel. (32) 267 39 85; tel. kom. 698 688 284
259
DUSZPASTERSTWO POLICJI
WISZOWATY Edward ks. prof. dr hab.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 1973; w duszp. polic. od 1991; (cały etat);
kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mian.
20.04.2009; zam. ul. Kopernika 47/16, 10-612 Olsztyn; tel. (89) 621 54 19
(Szkoła); tel. kom. 604 490 348; e-mail: [email protected]
ZAGÓRSKI Bogdan ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 1992; w duszp. polic. 1995;
Kapelan KWP w Lublinie (cały etat); mian. 2003; Kapelan Wojewódzkiego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Lublinie; mian. 10.03.2009;
zam. ul. Ks. Michała Stowiłowskiego 1, 20-124 Lublin; tel. (81) 747 66 45;
tel. kom. 602 597 484; 605 064 977
ZALESKI Kazimierz ks.
Archidiecezja Łódzka; wyśw. 1976; w duszp. polic. 1990; Kapelan KWP w Łodzi
(cały etat); mian.1990; Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Łodzi; mian. 10.03.2009; zam. ul. Pienista 57, 94-109 Łodź;
tel. (42) 685 22 10; tel. kom. 691 538 833
B. KAPELANI POLICJI WOLONTARIUSZE
ALEKSANDROWICZ Jarosław ks.
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska; wyśw. 1993; w duszp. polic. od 2007;
Kapelan KMP w Słupsku; mian. 2001; zam. Głobino 48 A, 76-200 Słupsk;
tel. (59) 846 55 77; tel. kom. 604 419 184; e-mail: [email protected]
ANDRZEJEWSKI Witold ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1972; w duszp. polic. 2006;
Kapelan KWP – Garnizon Lubuski w Gorzowie Wlkp.; mian. 2006; Kapelan
Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim;
mian. 10.03.2009; zam. ul. Mieszka I 59, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
tel. (95) 736 80 33; tel. kom. 603 874 117
BALIŃSKI Tomasz ks.
Diecezja Elbląska; wyśw. 1989; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan KPP w Sztumie; mian. 2005; zam. ul. Konopnickiej 14,
82-400 Sztum; tel. (55) 277 30 07; fax (55) 277 80 85; tel. kom. 692 453 007
BERK Ryszard ks.
Diecezja Płocka; wyśw. 1983; w duszp. polic. od 2008; Kapelan Powiatowego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Sierpcu; mian. 01.08.2009;
zam. ul. Niepodległości 13, 09-200 Sierpc; tel. (24) 276 11 16;
tel. kom. 606 263 242; e-mail: [email protected]
260
DUSZPASTERSTWO POLICJI
BIERNACKI Jacek ks. dr
Diecezja Świdnicka; wyśw. 18.05.1991; w duszp. polic. od 2004;
Kapelan Miejskiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Wałbrzychu;
mian. 16.07.2009; zam. ul. Główna 150, 58-312 Stare Bogaczowice;
tel. (74) 845 22 88; tel. kom. 504 535 000; e-mail: [email protected]
BOGDANOWICZ Adam Józef ks.
Diecezja Drohiczyńska; wyśw. 1994; w duszp. polic. od 2005;
Z-ca Diecezjalnego Duszpasterza Policji Diecezji Drohiczyńskiej;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Węgrowie;
mian. 01.08.2009; zam. Ugoszcz 15, 07-106 MIEDZNA; tel. (25) 791 80 24;
tel. kom. 695 735 581; 509 591 874; e-mail: [email protected]
BOROWSKI Józef ks.
Diecezja Legnicka; wyśw. 1987; w duszp. polic. od 2005; Kapelan Miejskiego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Legnicy; mian. 16.07.2009;
zam. ul. Radosna 21, 59-220 Legnica; tel. (76) 854 10 53; tel. kom. 602 670 995
CIAPCIŃSKI Andrzej ks. dr.
Diecezja Włocławska; wyśw. 1986; w duszp. polic. od 2003; Kapelan KPP
w Zduńskiej Woli mian. 2003; zam. ul. Ogrodowa 2, 98-240 Szadek;
tel. kom. 667 340 251
CZERWIŃSKI Stanisław ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 08.05.1960; w duszp. polic.
od 2009; Kapelan Miejskiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Głogowie;
mian. 16.07.2009; zam. Jakubów 34; 59-160 Radwanice; tel. (76) 831 22 70;
tel. kom. 509 847 508
DANECKI Jerzy ks.
Diecezja Warszawski-Praska; wysw. 1995; Kapelan Powiatowego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Mińsku Mazowieckim; mian. 30.11.2009;
zam. ul. Mazowiecka 55, 05-300 Mińsk Maz.; tel. (25) 758 25 38
DERESZEWSKI Mirosław ks.
Diecezja Włocławska; wyśw. 1993; w duszp. polic. od 2003; Kapelan KPP
w Turku; mian. 2003; zam. ul. Kowale Pańskie 5, 62-704 Kawęczyn;
tel. (63) 288 72 11; tel. kom. 601 631 477; e-mail: [email protected]
DWORZAK Stanisław ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1980; w duszp. polic. od 2004; Kapelan KPP w Opolu;
mian. 2004; zam. ul. Gen. Hallera 2, 45-782 Opole; tel. (77) 474 69 71;
tel. kom. 660 730 652; e-mail: [email protected]
261
DUSZPASTERSTWO POLICJI
DWORZAK Janusz ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1982; w duszp. polic. od 2007; Kapelan KPP
w Kluczborku, mian. 2007; zam. ul. Skłodowskiej–Curie 8,
46-200 Kluczbork; tel. (77) 418 12 71; tel. kom. 601 861 252;
e-mail: [email protected]
FĄFARA Kazimierz ks. dr
Diecezja Tarnowska; wyśw. 1984; w duszp. polic. od 2000;
Diecezjalny Duszpasterz Policji Diecezji Tarnowskiej; mian. 2000;
zam. ul. Orla 47, 32-200 Dębica; tel. (14) 677 81 98; tel. kom. 607 725 856;
e-mail: [email protected]; www.debica-nspj.tarnow.opoka.org.pl
FILARSKI Adam ks.
Diecezja Toruńska; wyśw. 21.05.1972; w duszp. polic. od 2001;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Działdowie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Nidzicka 4, 13-200 Działdowo; tel. (23) 697 45 42
FLOREK Marian ks. kan.
Diecezja Ęlbląska; wyśw. 15.06.1985; w duszp. polic. od 1991;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Iławie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Brata Alberta 2 a, 14-202 Iława; tel. (89) 649 38 48;
tel. kom. 502 601 557; e-mail: [email protected]
FRĄCZYK Eugeniusz ks.
Diecezja Radomska; wyśw. 1962; w duszp. polic. od 2009; Kapelan
Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Lipsku n/Wisłą;
zam. ul. Kilińskiego 19; 27-300 Lipsko n/Wisłą; tel. (48) 378 01 90
GAJEWSKI Andrzej ks.
Diecezja Ełcka; wyśw. 1982; Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji w Ełku; mian. 01.06.2009; zam. ul. Kilińskiego 7, 19-300 Ełk;
tel. (87) 610 13 60; tel. kom. 501 492 754
GEMBCZYK Lucjan ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1988; w duszp. polic. od 2007; Kapelan Policji
w Olesno; mian. 2007; zam. ul. Kościelna 1, 46–300 Olesno;
tel. kom. 792 240 463
GNIATCZYK Jerzy ks.
Diecezja Legnicka; wyśw. 1975; w duszp. polic. od 1990; Kapelan KPP i KMP
w Jeleniej Górze; mian. 1991; zam. ul. Czarnoleska 2, 58-500 Jelenia Góra;
tel. (75) 642 15 85; tel. kom. 600 218 900; e-mail: [email protected]
262
DUSZPASTERSTWO POLICJI
GONDRO Joachim ks.
Diecezja Gliwicka; wyśw. 1981; w duszp. polic. od 2006; Kapelan KMP
w Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Kapelan KPP w Lublińcu;
mian. 2006; zam. Kościelna 14, 44-153 Bargłówka; tel./fax (32) 238 70 68;
tel. kom. 603 891 811
GORYSZEWSKI Wojciech ks.
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 1982; w duszp. polic. od 2006;
Kapelan KPP w Wyszkowie, mian. 2006; zam. Lubiel Nowy 13,
07-207 RZĄŚNIK; tel./fax (29) 741 93 22; tel. kom. 603 950 184
GRABAŃSKI Andrzej ks.
Archidiecezja Poznańska; wyśw. 1973; w duszp. polic. od 1991;
Kapelan KPP w Szamotułach; mian. 2003; zam. ul. Kapłańska 12,
64-500 Szamotuły; tel. (61) 292 02 82; fax (61) 292 56 43;
e-mail: [email protected]
GRANICZKA Tadeusz ks. prał. kan.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 09.04.1961; w duszp. polic. od 2003;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Braniewie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork;
tel. (55) 243 72 10, 243 76 77
GRUDA Marek ks.
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 11.06.1988; w duszp. polic. od 2009;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Ostrowi
Mazowieckiej; mian 01.08.2009; zam. ul. Małkińska 73,
07-300 Ostrów Mazowiecka; tel. (29) 644 34 05; tel. kom. 692 817 104;
e-mail:
GRZEŚ Maciej ks.
Archidiecezja Poznańska; wyśw. 1987; w duszp. polic. od 2004;
Kapelan KMP w Lesznie; mian. 2004; zam. ul. Kąkolewska 1,
64-100 Leszno; tel. (65) 520 54 19; fax (65) 520 54 19; tel. kom. 603 184 462;
e-mail: [email protected]; www.swantoni.leszno.net
HULA Marek ks.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 1996; w duszp. polic. od w 2006;
Kapelan KMP w Namysłowie; mian. 2006; zam. ul. Wyszyńskiego 2,
46-100 Namysłów; tel. (77) 410 71 00; tel. kom. 602 751 242
263
DUSZPASTERSTWO POLICJI
JOŚKO Wolfgang ks.
Diecezja Opolska, wyśw. 1982; w duszp. polic. od 2001; Kapelan KPP
w Strzelcach Opolskich; mian. 2001; zam. ul. Kołłątaja 9,
47-100 Strzelce Opolskie; tel. (77) 461 24 42; tel. kom. 602 471 048
JÓŹWIK Julian ks. prał.
Diecezja Siedlecka; wyśw. 23.05.1964; w duszp. polic. od 2006;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Garwolinie;
zam. ul. 2. Armii WP 10, 08-400 Garwolin; tel. (25) 682 21 72
KACZYŃSKI Krzysztof ks. prał.
Diecezja Ełcka; wyśw. 1977; w duszp. polic. od 1994; Kapelan KMP
w Suwałkach; mian. 1994; zam. ul. Jana Pawła II / 3, 16-400 Suwałki;
tel. (87) 567 98 61; tel. kom. 602 376 463
KARBOWSKI Jan ks. prał.
Diecezja Ełcka; wyśw. 06.05.1982; w duszp. polic. od 15.07.2008;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Piszu;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Dworcowa 13/25, 12-200 Pisz; tel. (87) 425 08 18;
e-mail: [email protected]
KAZULAK Stefan ks. prał.
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 1971; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Grójcu;
mian. 01.08.2009; zam. ul. Jana Pawła II 24, 05-600 Grójec;
tel./fax (48) 664 47 77; tel. kom. 608 453 619
KAŹMIERCZAK Leszek ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1980; w duszp. polic. od 2006;
Kapelan Miejskiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Zielonej Górze;
mian. 2006; zam. ul. Prosta 47, 65-780 Zielona Góra; tel. (68) 323 62 80;
tel. kom. 601 77 41 88
KLIMCZUK Zygmunt ks. dr
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 1968; Kapelan Powiatowego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Kętrzynie; mian. 01.06.2009;
zam. ul. Powstańców Warszawy 5, 11-400 Kętrzyn;
tel. (89) 751 43 81, 753 19 60; e-mail: [email protected]
KOCOŁ Józef ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1970; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Nowej Soli;
mian. 30.11.2009; zam. ul. Wyszyńskiego 1, 67-100 Nowa Sól;
tel. (68) 387 70 35; (68) 387 71 12; e-mail: [email protected]
264
DUSZPASTERSTWO POLICJI
KOKOSIŃSKI Ludomir ks.
Diecezja Płocka; wyśw. 1960; w duszp. polic. od 1991; Kapelan KPP
w Ciechanowie; mian. 1991; zam. ul. Augustiańska 3, 06-400 Ciechanów;
tel. (23) 672 26 50; tel. kom. 600 425 967
KOMOROWSKI Stefan ks.
Archidiecezja Poznańska; wyśw. 1972; w duszp. polic. od 1990;
Kapelan KWP w Poznaniu; mian. 1990; Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Poznaniu; mian. 10.03.2009;
zam. ul. Swoboda 43 A, 60-389 Poznań; tel./fax (61) 867 17 81;
tel. kom. 661 681 661; e-mail: [email protected]
KONDRAK Stanisław ks.
Diecezja Kielecka; wyśw. 1978; w duszp. polic. od 2001;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Busko Zdroju;
mian.30.11.2009; zam. Szczaworyż 47, 28-100 Busko-Zdrój;
tel. (41) 376 12 78; tel. kom. 606 452 759
KORDULA Piotr Edward ks.
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska; wyśw. 1974; w duszp. polic. od 1993;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Szczecinie;
mian. 10.03.2009; zam. ul. Włościańska 69, 70-021 Szczecin;
tel. (92) 482 10 24; 482 25 71; tel. kom. 601 791 717;
e-mail: [email protected]
KOT Marek ks.
Diecezja Kielecka; wyśw. 1987; w duszp. polic. od 2006; Kapelan Powiatowego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łosicach; mian. 01.08.2009;
zam. Pratulin 19, 21-504 Rokitno; tel. kom. 601 205 709;
e-mail: [email protected]
KOTOWSKI Stanisław ks.
Diecezja Bydgoska; wyśw. 1979; w duszp. polic. od 1991; Kapelan
Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Bydgoszczy; mian. 10.03.2009;
zam. ul. Żmudzka 2, 85-028 Bydgoszcz; tel. (52) 345 20 33;
tel. kom. 602 343 340
KRĘŻEL Jarosław ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1996; w duszp. polic. od 2007; Kapelan KPP
w Kędzierzynie Koźlu; mian. 2008; zam. ul. Szkolna 7, Stare Koźle,
47-223 Kędzierzyn Koźle; tel. (77) 481 42 76; tel. kom. 605 631 326;
e-mail: [email protected]
265
DUSZPASTERSTWO POLICJI
KROK Dariusz ks.
Diecezja Radomska; wyśw. 2002; w duszp. polic. od 2005; Kapelan KPP
w Starachowicach; mian. 2005; zam. ul. Pastwiska 21, 27-200 Starachowice;
tel. (41) 273 29 11; tel. kom. 606 884 254
KRUŻEL Kazimierz Andrzej ks. kan. płk
Diecezja OPWP; wyśw. 24.05.1986; w duszp. polic. od 10.05.2009;
Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
mian. 10.05.2009; zam. ul. Piłsudskiego 5, 05-120 Legionowo;
tel. (22) 774 29 20; MON tel. 866904; tel. kom. 691 764 426;
e-mail: [email protected]
KUNDERA Wiesław Piotr ks.
Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie; wyśw. 1992; w duszp. polic. od 2003;
Kapelan KPP w Jędrzejowie; mian. 2003; zam. ul. Klasztorna 20,
28-300 Jędrzejów; tel. kom. 604 757 866; e-mail: [email protected]
KWAŚNIK Krzysztof ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, wyśw. 27.05.1989; w duszp. policji
od 2009; Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Żaganiu;
mian. 30.11.2009; zam. Dzietrzychowice 82, 68-111 Miodnica;
tel. (68) 360 71 41; e-mail: [email protected]
LAMENT Tadeusz ks.
Diecezja Siedlecka; wyśw. 08.06.1996; w duszp. policji od 2009;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Rykach;
mian. 15.11.2009; zam. Stary Bazanów 138, 08-500 Ryki; tel. (81) 865 28 96
LIEBIG Arnold Ireneusz o.
Zakon Braci Mniejszych, prowincja Poznańska OFM; wyśw. 2000;
w duszp. polic. od 2003; Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego
Policji we Wschowie; mian. 30.11.2009; zam. ul. Klasztorna 2,
67-400 Wschowa; tel. (65) 540 73 45; 540 10 06; tel. kom. 503 309 072;
e-mail: [email protected]; www.policja.wschowa.pl; www.franciszkanie.net
LESIŃSKI Andrzej ks. prał. kan. dr
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 04.06.1972; w duszp. polic. od 2007;
Kapelan Miejskiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Olsztynie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Staszica 5, 10-025 Olsztyn; tel. (89) 527 32 80;
tel. kom. 606 272 795
266
DUSZPASTERSTWO POLICJI
LESZCZYŃSKI BOLESŁAW ks.
Diecezja Koszalińsko–Kołobrzeska; wyśw. 1995; w duszp. polic. od 1995;
Kapelan w Szkole Policji Słupsk; mian. 10.02.2009; zam. ul. Armii Krajowej 22,
76-200 Słupsk; tel. (59) 841 72 00 (szkoła-sekretariat); tel. kom. 798 863 241;
www.parafia–siemianice.pl
LEWANDOWICZ Kazimierz ks. kan.
Diecezja Ełcka; wyśw. 20.06.1971; w duszp. polic. od 2000; Kapelan
Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Gołdapi; mian. 01.06.2009;
zam. Grabowo 60, 19-500 Gołdap; tel. (87) 615 66 51
LEWDAROWICZ Tadeusz ks. prał.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 20.06.1976; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Nidzicy;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Młynarska 12, 13-100 Nidzica; tel. (89) 625 29 12
LOCH Edgar ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1971; w duszp. polic. od 2001; Kapelan KPP
w Krapkowicach; mian. 2001; zam. ul. Kościelna 8, 47-300 Krapkowice;
tel. (77) 466 14 63
ŁAWICKI Jerzy ks. kan. mgr
Diecezja Płocka; wyśw. 11.06.1988; w duszp. polic. od 22.07.2009;
Kapelan Miejskiego Ośrodka Policji w Płocku; mian. 22.07.2009;
zam. ul. Św. Wojciecha 2, 09-410 Płock; tel. (24) 266 77 79;
tel. kom. 501 892 991; e-mail: [email protected]
ŁUCZAK Ireneusz ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, wyśw. 05.06.1988; w duszp. polic.
od 2009; Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Krośnie
Odrzańskim; mian. 30.11.2009; zam. ul. Świerczewskiego 6-7,
66-600 Krosno Odrzańskie; tel. (68) 383 50 34; fax (68) 383 50 15;
e-mail: [email protected]
MACIEJEWSKI Maciej ks. kan.
Diecezja Ełcka; wyśw. 1972; w duszp. polic. od 2002; Kapelan Powiatowego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Węgorzewie; mian. 01.06.2009;
zam. Zamkowa 16, 11-600 Węgorzewo; tel. (87) 427 09 50, 427 09 55;
tel. kom. 604 214 275; e-mail: [email protected]
267
DUSZPASTERSTWO POLICJI
MACIEJEWSKI Mirosław ks.
Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska; wyśw. 1986; w duszp. polic. od 2007;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Strzelcach
Krajeńskich; mian. 30.11.2009; zam. ul. Wyszyńskiego 2,
66–500 Strzelce Krajeńskie; tel. (95) 763 21 60; tel. kom. 601 848 760
MAJCHRZAK Andrzej ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 1988; w duszp. polic. od 2006; Kapelan KPP
w Lubartowie; mian. 2006; zam. ul. Słowackiego 6, 24-100 Lubartów;
tel. (81) 855 23 72; tel. kom. 603 585 080
MAKOWSKI Edmund ks.
Diecezja Płocka; wyśw. 1969; w duszp. polic. od 2002; Kapelan Powiatowego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Płońsku; mian. 01.08.2009;
zam. ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk; tel. (23) 662 21 05; tel. kom. 663 129 557
MAREK Adam ks.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 1988; w duszp. polic. od 2007; Kapelan KPP
w Tarnobrzegu; mian: 2007; zam. Al. Niepodległości 9, 39-400 Tarnobrzeg;
tel. (15) 822 43 22; tel. kom. 603 583 316
MARKOWSKI Zbigniew ks. kan.
Diecezja Toruńska; wyśw. 14.05.1978; w duszp. policji od 2009; Kapelan
Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Nowym Mieście Lubawskim;
mian. 15.11.2009; zam. ul. Kościelna 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
tel. (56) 474 29 39
MATWIEJÓW Zbigniew ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1980; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Świebodzinie;
mian. 30.11.2009; zam. Park Chopina 4, 66-200 Świebodzin;
tel. (68) 382 27 85; tel. kom. 605 538 999
MAZUREK Piotr Józef ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1977; w duszp. polic. od 2002;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Sulęcinie;
mian. 30.11.2009; zam. ul. M.C. Skłodowskiej 1, 69-200 Sulęcin;
tel. (95) 755 23 22; fax (95) 755 31 70; tel. kom. 601 845 694;
e-mail: [email protected]
268
DUSZPASTERSTWO POLICJI
MIDURA Marian ks. dr
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 30.05.1987; w duszp. polic. od 20.04.2009;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Olsztynie;
mian. 2009; zam. Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji
Warmińskiej w Rybakach Rybaki 5,11-034 Stawiguda;
tel/fax (89) 512 64 82; tel. kom. 669 844 400; e-mail: [email protected];
w służbie celnej: [email protected]
MOLANDA Jan ks.
Archidiecezja Krakowska; wyśw. 1979; w duszp. polic. od 1995;
Kapelan KPP w Chrzanowie; mian. 1995; zam. Racławice 54,
32-049 Przeginia; tel. (12) 282 93 42; 282 93 85; tel. kom. 503 129 689
MRÓZ Mikołaj ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1971; w duszp. polic. od 2001; Kapelan KPP w Nysie;
mian. 2001; zam. Pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa; tel. (77) 433 25 05;
e-mail: [email protected]
NADOLNY Henryk ks.
Archidiecezja Gnieźnieńska; wyśw. 1963; w duszp. polic. od 1994;
Kapelan KPP we Wrześni (emeryt); mian. 1994; zam. ul. 68. Pułku Piechoty 8,
A/1 62-300 Września; tel. (61) 437 52 10; tel. kom. 604 929 773
NIEDBAŁA Jerzy Janusz ks. ppłk
Diecezja OPWP; w duszp. polic. od 2009; Kapelan Powiatowego Ośrodka
Duszpasterskiego Policji w Giżycku; mian. 01.06.2009;
zam. ul. Nowowiejska 6 a/11, 11-500 Giżycko; tel. (87) 429 42 70; 429 49 16;
tel. kom. 602 256 787; e-mail: [email protected]
NIEMYJSKI Zbigniew ks.
Diecezja Drohiczyńska; wyśw. 1989; w duszp. polic. od 2003; Kapelan KPP
w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach; mian. 2003;
zam. ul. Kościelna 2, 17-210 Narew; tel. (85) 681 60 43, tel. kom. 505 046 273
NOWAK Piotr ks.
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 1997; w duszp. polic. od 1998; Kapelan KMP
w Gdańsku; mian. 2002; zam. ul. Wałowa 28, 80-858 Gdańsk;
tel. (58) 301 55 50; tel. kom. 668 109 625, e-mail: [email protected]
NOWICKI Władysław ks. dr
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska; wyśw. 1971; w duszp. polic. od 1998;
Kapelan KPP w Pile; mian. 1999; Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego Szkoły
Policji w Pile; mian. 10.03.2009; zam. ul. Browarna 13, 64-920 Piła;
tel. (67) 213 16 32
269
DUSZPASTERSTWO POLICJI
OLESZCZUK Andrzej ks.
Diecezja Drohiczyńska; wyśw. 1986; w duszp. polic. od 2007; Diecezjalny
Duszpasterz Policji Diecezji Drohiczyńskiej, Kapelan KPP w Sokołowie
Podlaskim i Węgrowie; mian. 2007; zam. ul. Kościelna 2, 08-220 Sarnaki;
tel. (83) 359 91 16; tel. kom. 604 776 199
ORŁOWSKI Mirosław ks.
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 1983; w duszp. polic. od 1997; Diecezjalny
Kapelan Policji Diecezji Łomżyńskiej, Kapelan KMP w Łomży i Ostrołęce;
mian. 1997; zam. ul. Główna 3,18-204 Kobylin Borzymy; tel. (86) 274 30 02;
tel. kom. 600 632 995; e-mail: [email protected]
OTTA Lech ks.
Archidiecezja Poznańska; wyśw. 1974; w duszp. polic. od 1990; Kapelan KPP
w Śremie i Środzie Wielkopolskiej; mian. 1994;
zam. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11, 63-100 Śrem; tel. (61) 281 52 00;
286 72 00; tel. kom. 601 730 452; e-mail: [email protected]
PASZKOWSKI Dariusz ks.
Diecezja Elbląska; wyśw. 1988; w duszp. polic. od 1997; Kapelan Miejskiego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Elblągu; mian. 01.06.2009;
zam. ul. Grunwaldzka 34 B, 82-300 Elbląg; tel./fax (55) 236 80 28;
tel. kom. 605 953 955; e-mail: [email protected]
POPIELEWSKI Wojciech ks.
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, (OMI); wyśw. 1992; w duszp. polic.
od 2005; Kapelan na razie bez jednostki; mian. 2005;
zam. ul. Ojców Oblatów 1, 54-239 Wrocław; tel. (71) 793 67 71;
tel. kom. 501 317 202; e-mail: [email protected]
POŹNIAK Jan ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1985; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Żarach;
mian. 30.11.2009; zam. Obotrycka 10, 69-200 Żary; tel. (68) 722 33 58;
tel. kom. 604 270 444
PRUS Adam ks. prał. kan. płk
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 03.06.1995; w duszp. polic. od 10.05.2009;
Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach;
mian. 10.05.2009; zam. ul. Chęcińska 2, 25-020 Kielce; tel./fax (41) 368 78 82;
tel. kom. 513 029 700; e-mail: [email protected]
270
DUSZPASTERSTWO POLICJI
ROBACZEK Bolesław ks.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 1967; w duszp. polic. od 2006;
Kapelan KPP w Brzegu; mian. 2006; zam. ul. Pańska 1, 49-300 Brzeg;
tel./fax (77) 416 37 73; tel. kom. 602 475 114; e-mail: [email protected]
ROŻENTALSKI Jerzy ks. prał. mjr rez. dr
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 20.06.1976; w duszp. polic. od 2009;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Lidzbarku
Warmińskim; mian. 01.06.2009; zam. ul. Wiejska 113, 11-100 Lidzbark
Warmiński; tel. (89) 767 38 98; fax (89) 764 22 64 w. 222;
tel. kom. 606 585 807
RUDOMAN Mirosław ks.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 15.06.1985; w duszp. polic. od 2003;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Szczytnie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Tuwima 38, 12-100 Szczytno; tel. (89) 624 47 79;
e-mail: [email protected]
SAJEWSKI Zbigniew ks.
Diecezja Płocka; wyśw. 1985; w duszp. polic. od 2006; Kapelan Powiatowego
Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Makowie Mazowieckim; mian. 01.08.2009;
zam. ul. Kolejowa 11, 06-200 Maków Mazowiecki; tel. (29) 717 00 93;
fax (29) 717 00 93; tel. kom. 604 259 223; e-mail: [email protected]
org.pl; www. albertmakow.plock.opoka.org.pl
SALOMON Marian ks. prał.
Diecezja Ełcka; wyśw. 04.06.1972; w duszp. polic. od 2006;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Olecku;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Zamkowa 6, 19-400 Olecko; tel. (87) 520 22 98;
e-mail: [email protected]
SAŁĘGA Franciszek ks.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 1992; w duszp. polic. od 2006; Kapelan KPP
w Ostrowcu Świętokrzyskim; mian. 2006; zam. ul. Okólna 19,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; tel. (41) 247 92 73; tel. kom. 607 161 066
SAMOCIAK Zbigniew ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1985; w duszp. polic.
od 2004; Kapelan Miejskiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Gorzowie
Wielkopolskim; mian. 30.11.2009; zam. ul. Obotrycka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski; tel. (95) 722 33 58; tel. kom. 604 270 444
271
DUSZPASTERSTWO POLICJI
SOJKA Stanisław ks. prof. dr hab.
Diecezja Tarnowska, wyśw. 1975; w duszp. polic. od 2000;
Diecezjalny Duszpasterz Policji Diecezji Tarnowskiej; Kapelan KMP
w Tarnowie; mian. 2000; zam. ul. Limanowskiego 15/6, 33-100 Tarnów;
tel./fax (14) 621 59 11; tel. kom. 601 468 102; e-mail: [email protected]
STASIAK Stanisław ks.
Diecezja Kaliska; wyśw. 1968; w duszp. polic. od 2008; Kapelan KMP
w Kaliszu; mian. 2008; zam. ul. Wrocławska 209, 62-800 Kalisz;
tel. (62) 768 71 05; tel. kom. 608 505 944
STASIAK Andrzej ks. kan.
Diecezja Sosnowiecka; wyśw. 30.05.1982; w duszp. policji od 2009;
Kapelan Miejskiego Ośrodka Policji w Dąbrowie Górniczej; mian. 30.11.2009;
zam. ul. królowej Jadwigi 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza; tel. (32) 262 27 16
SZCZERBA Ryszard ks. prał.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 21.06.1964; w duszp. polic. od 2007;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Bartoszycach;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Kętrzyńska 46,11-200 Bartoszyce; tel. (89) 762 20 43
SZCZEŚNIAK Lucjan ks.
Diecezja Warszawsko-Praska; wyśw. 1971; w duszp. polic. od 2007;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Legionowie;
mian. 15.11.2009; zam. ul. ks. J. Schabowskiego 2, 05-120 Legionowo;
tel. (22) 774 46 61; fax (22) 784 98 62; tel. kom. 507 080 862
SZNURA Piotr ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1988; w duszp. polic. od 2001; Kapelan KPP
w Prudniku, mian.2001; zam. ul. Skowrońskiego 35, 48-200 Prudnik;
tel. (77) 436 89 11; tel. kom. 604 263 315; e-mail: [email protected]
SZYGENDA Zbigniew ks.
Diecezja Włocławska; wyśw. 1968; w duszp. polic. od 2006; Kapelan KPP
we Włocławku; mian. 2006; zam. ul. Reymonta 11/13, 87-800 Włocławek;
tel. (54) 231 29 28; fax (54) 231 28 27; tel. kom. 602 528 146;
e-mail: [email protected]
ŚLIWAK Krzysztof ks.
Diecezja Radomska; wyśw. 1976; w duszp. polic. od 2009;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Szydłowcu;
mian. 01.08.2009; zam. Szydłówek 3 A, 26-500 SZYDŁOWIEC;
tel. (48) 617 14 25; tel. kom. 606 915 866; e-mail: [email protected]
272
DUSZPASTERSTWO POLICJI
ŚLIWIŃSKI Witold ks.
Archidiecezja Gnieźnieńska; wyśw.1985; w duszp. polic. od 2003;
Kapelan KPP w Gnieźnie; mian. 2003; zam. ul. Strzyżewo Kościelne 5,
62-200 Gniezno; tel. (61) 427 13 41; tel. kom. 603 745 400
ŚWIDZIŃSKI Wiesław ks. prał.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 04.06.1972; w duszp. polic. od 2005;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Mrągowie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Królewiecka 32, 11-700 Mrągowo; tel. (89) 741 21 66
WAKSMAŃSKI Andrzej ks.
Archidiecezja Krakowska; wyśw. 1964; w duszp. polic. od 1991;
Kapelan KMP w Krakowie Kapelan Małopolskiej Policji Wojewódzkiej,
mian. 1991; zam. ul. Sienkiewicza 19, 30-033 Kraków; tel./fax (12) 632 28 92;
tel. kom. 602 182 530; e-mail: [email protected]
WALCZAK Marek ks. kan.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 26.05.1985; w duszp. policji od
2009; Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji
w Międzyrzeczu; mian 30.11.2009; zam. ul. Spokojna 6, 66-300 Międzyrzecz;
tel. (95) 741 25 40; e-mail: [email protected];
www.janmcz.zgora-gorzow.opoka.org.pl
WITKOWSKI Jan ks.
Diecezja Włocławska; wyśw. 1983; w duszp. polic. od 1996;
Kapelan OKP w Łodzi i KPP w Sieradzu; mian. 1996;
zam. ul. Krakowskie Przedmieście 123 A, 98-200 Sieradz;
tel. (43) 822 46 15; fax (43) 827 48 20; tel. kom. 602 778 914;
e-mail: [email protected]
WIŚNIOWIECKI Roman ks. prał.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 02.02.1981; w duszp. polic. 10.12.2004;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Ostródzie;
mian. 01.06.2009; zam. ul. Czarnieckiego 3, 14-100 Ostróda;
tel. (89) 646 59 05; tel. kom. 601 929 202
WRONKIEWICZ Józef ks.
Diecezja Włocławska; wyśw. 1984; w duszp. polic. od 2000; Kapelan KPP
w Kole; mian. 2000; zam. ul. Kościelna 10, 62-600 Koło; tel. (63) 272 08 71;
tel. kom. 603 335 708; e-mail: [email protected];
www.diecezja.wloclawek.pl
273
DUSZPASTERSTWO POLICJI
WROŃSKI Stanisław ks.
Diecezja Ełcka; wyśw. 1989; w duszp. polic. od 1998; Kapelan KPP
w Augustowie; mian. 1998; zam. ul. Storczykowa 45, 16-300 Augustów;
tel. (87) 643 44 44
WYZUJAK Maciej ks.
Diecezja Kaliska; wyśw. 1985; w duszp. polic. od 2006;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Ostrowie
Wielkopolskim; mian. 30.11.2009; zam. ul. Różana 26,
63-400 Ostrów Wielkopolski; tel. (62) 592 39 89; 592 35 75
ZABURKO Marcin ks.
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska; wyśw. 2004; w duszp. polic. od 2008;
Kapelan KPP w Zamościu; mian. 2008; zam. ul. 3-go Maja 10,
22-435 Komarów; tel. (84) 615 30 19; tel. kom. 506 660 672
ZADWORNY Józef ks. kan.
Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska; wyśw. 1979; w duszp. polic. od 2003;
Kapelan Powiatowego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Słubicach;
mian 30.11.2009; zam. ul. Wojska Polskiego 140, 69-100 Słubice;
tel. (95) 758 34 79; tel. kom. 509 207 374
ŻĄDŁO Piotr ks.
Diecezja Łowicka; wyśw. 1989; w duszp. polic. od 2003; Diecezjalny
Duszpasterz Policji Diecezji Łowickiej, Kapelan KPP w Sochaczewie;
mian. 2003; zam. ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 1, 96-500 Sochaczew;
tel./fax (46) 862 38 50; tel. kom. 668 846 030;
e-mail: [email protected]
KOŚCIÓŁ GRECKOKATOLICKI
KONACK Anatol ks.
Diecezja Białostocko-Gdańska; wyśw. 1988; w duszp. polic. od 1994;
Kapelan KWP w Białymstoku (1/2 etatu); mian. 2004; zam. ul. Trawiasta 5,
15-161 Białystok; tel. (85) 676 21 73; fax (85) 676 20 26; tel. kom. 606 611 890
274
DUSZPASTERSTWO POLICJI
II. STRUKTURA DUSZPASTERSKA POLICJI WEDŁUG
PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
KAPELAN KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
ks. KOT Jan
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ks. JACHIMCZAK Józef – WARSZAWA
ks. KWAŚNIK Andrzej – WARSZAWA
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. STELMASZEK Stanisław – WROCŁAW
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. dr BIERNACKI Jacek – WAŁBRZYCH
ks. BOROWSKI Józef – LEGNICA
ks. CZERWIŃSKI Stanisław – GŁOGÓW
ks. GNIATCZYK Jerzy – JELENIA GÓRA WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. KOTOWSKI Stanisław – BYGDOSZCZ
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. SZYGENDA Zbigniew – WŁOCŁAWEK
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. ZAGÓRSKI Bogdan – LUBLIN
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. MAJCHRZAK Andrzej – LUBARTÓW
ks. ZABURKO Marcin – ZAMOŚĆ
275
DUSZPASTERSTWO POLICJI
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. ANDRZEJEWSKI Witold – GORZÓW WIELKOPOLSKI
Powiatowe Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. KOCOŁ Józef – NOWA SÓL
ks. KWAŚNIK Krzysztof – ŻAGAŃ
ks. LIEBIG Arnold Ireneusz – WSCHOWA
ks. MACIEJEWSKI Mirosław – STRZELCE KRAJEŃSKIE
ks. MATWIEJÓW Zbigniew – ŚWIEBODZIN
ks. MAZUREK Piotr – SULĘCIN
ks. ŁUCZAK Ireneusz – KROSNO ODRZAŃSKIE
ks. POŹNIAK Jan – ŻARY
ks. WALCZAK Marek – MIĘDZYRZECZ
ks. WYZUJAK Maciej – OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ks. ZADWORNY Józef – SŁUBICE
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. KAŹMIERCZAK Leszek – ZIELONA GÓRA
ks. SAMOCIAK Zbigniew – GORZÓW WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. ZALESKI Kazimierz – ŁÓDŹ
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. dr CIAPCIŃSKI Andrzej – ZDUŃSKA WOLA
ks. WITKOWSKI Jan – SIERADZ
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
ks. MOLANDA Jan – CHRZANOWICE
ks. dr hab. SOJKA Stanisław – TARNÓW
ks. WAKSMAŃSKI Andrzej – KRAKÓW
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. DRAGIEL Mirosław – RADOM
276
Powiatowe Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. BERK Ryszard – SIERPC
ks. BOGDANOWICZ Adam Józef – WĘGRÓW
DUSZPASTERSTWO POLICJI
ks. DANECKI Jerzy – MIŃSK MAZOWIECKI
ks. FRĄCZYK Eugeniusz – LIPSKO
ks. GRUDA Marek – OSTRÓW MAZOWIECKA
ks. JÓŹWIK Julian – GARWOLIN
ks. KAZULAK Stefan – GRÓJEC
ks. KOT Marek – ŁOSICE
ks. LAMENT Tadeusz – RYKI
ks. MAKOWSKI Edmund – PŁOŃSK
ks. SAJEWSKI Zbigniew – MAKÓW MAZOWIECKI
ks. SZCZEŚNIAK Lucjan – LEGIONOWO
ks. ŚLIWAK Krzysztof – SZYDŁOWIEC
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. KALINKA Jerzy – SIEDLCE
ks. GORYSZEWSKI Wojciech – WYSZKÓW
ks. KOKOSIŃSKI Ludomir – CIECHANÓW
ks. ŁAWICKI Jerzy – PŁOCK
ks. OLESZCZUK Andrzej – WĘGRÓW
ks. SZCZEŚNIAK Lucjan – LEGIONOWO
ks. ŻĄDŁO Piotr – SOCHACZEW
Ośrodek Duszpasterski Centrum Szkolenia Policji – LEGIONOWO
ks. kan. płk KRUŻEL Kazimierz Andrzej
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. SCHUBERT Alfons – OPOLE
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. DWORZAK Janusz – KLUCZBORK
ks. DWORZAK Stanisław – OPOLE
ks. GEMBCZYK Lucjan – OLEŚNO
ks. HULA Marek – NAMYSŁÓW
ks. JOŚKO Wolfgang – STRZELCE OPOLSKIE
ks. KRĘŻEL Jarosław – KĘDZIERZYN KOŹLE
ks. LOCH Edgar – KRAPKOWICE
ks. MRÓZ Mikołaj – NYSA
ks. ROBACZEK Bolesław – BRZEG
ks. SZNURA Piotr – PRUDNIK
277
DUSZPASTERSTWO POLICJI
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. PRZEKLASA Bogusław – RZESZÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. MAREK Adam – TARNOBRZEG
ks. dr FĄFARA Kazimierz– DĘBICA
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji ks. GRYGORCZYK Leon– BIAŁYSTOK
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. KACZYŃSKI Krzysztof – SUWAŁKI
ks. NIEMYJSKI Zbigniew Jan – HAJNÓWKA
ks. ORŁOWSKI Mirosław – ŁOMŻA
ks. WROŃSKI Stanisław – AUGUSTÓW
Kościół Greckokatolicki
ks. KONACK Anatol – BIAŁYSTOK
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. GŁODOWSKI Bogusław – GDAŃSK
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. ALEKSANDROWICZ Jarosław
– SŁUPSK
ks. BALIŃSKI Tomasz – SZTUM
ks. LESZCZYŃSKI Bolesław – SŁUPSK
ks. NOWAK Piotr – GDAŃSK
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Komenda Wojewódzka Policji
ks. BREWKO Marek – KATOWICE
ks. OLEJNIK Mariusz – KATOWICE
ks. STĘPIEŃ Andrzej – KATOWICE
278
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. STASIAK Andrzej – DĄBROWA GÓRNICZA
ks. GONDRO Joachim – BYTOM
ks. NOWAKOWSKI Lucjan – CZĘSTOCHOWA
DUSZPASTERSTWO POLICJI
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. PRUS Adam – KIELCE
ks. MARCINKOWSKI Jerzy – KIELCE
Powiatowe Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. KONDRAK Stanisław – BUSKO ZDRÓJ
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. KROK Dariusz – STARACHOWICE
ks. KUNDERA Wiesław – JĘDRZEJÓW
ks. SAŁĘGA Franciszek – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. dr MIDURA Marian – OLSZTYN
Powiatowe Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. FILARSKI Adam – DZIAŁDOWO
ks. FLOREK Marian – IŁAWA
ks. GAJEWSKI Andrzej – EŁK
ks. GRANICZKA Tadeusz – BRANIEWO
ks. KARBOWSKI Jan – PISZ
ks. KARDASZ Stanisław – NOWE MIASTO LUBAWSKIE
ks. dr KLIMCZUK Zygmunt – KĘTRZYN
ks. kan. LEWANDOWICZ Kazimierz – GOŁDAP
ks. LEWDAROWICZ Tadeusz – NIDZICA
ks. MACIEJEWSKI Maciej – WĘGORZEWO
ks. MARKOWSKI Zbigniew – NOWE MIASTO LUBAWSKIE
ks. NIEDBAŁA Jerzy – GIŻYCKO
ks. ROŻENTALSKI Jerzy – LIDZBARK WARMIŃSKI
ks. RUDOMAN Mirosław – SZCZYTNO
ks. SALOMON Marian – OLECKO
ks. SZCZERBA Ryszard – BARTOSZYCE
ks. ŚWIDZIŃSKI Wiesław – MRĄGOWO
ks. prał. WIŚNIOWIECKI Roman – OSTRÓDA
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. LESIŃSKI Andrzej – OLSZTYN
ks. PASZKOWSKI Dariusz – ELBLĄG
Ośrodek Duszpasterski Wyższej Szkoły Policji
ks. prof. dr hab. WISZOWATY Edward – SZCZYTNO
279
DUSZPASTERSTWO POLICJI
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. KOMOROWSKI Stefan – POZNAŃ
ks. dr NOWICKI Władysław – PIŁA
Miejskie Ośrodki Duszpasterskie Policji
ks. DERESZEWSKI Mirosław – TUREK
ks. GRABAŃSKI Andrzej – SZAMOTUŁY
ks. GRZEŚ Maciej – LESZNO
ks. kan. mgr KASPRZAK Sławomir – KONIN
ks. NADOLNY Henryk – WRZEŚNIA
ks. OTTA Lech – ŚREM
ks. POPIELEWSKI Wojciech – WOLSZTYN
ks. STASIAK Stanisław – KALISZ
ks. ŚLIWIŃSKI Witold – GNIEZNO
ks. WRONKIEWICZ Józef – KOŁO
Ośrodek Duszpasterski Szkoły Policji – PIŁA
ks. dr NOWICKI Władysław – PIŁA
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ks. KORDULA Piotr Edward – SZCZECIN
III. WOJEWÓDZKIE OŚRODKI
DUSZPASTERSKIE POLICJI
BIAŁYSTOK
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
GRYGORCZYK Leon ks.
ul. Pogodna 63, 15-365 BIAŁYSTOK
tel. (85) 742 02 17; fax (85) 742 02 17
tel. kom. 604 536 451
BYDGOSZCZ
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
KOTOWSKI Stanisław ks.
ul. Żmudzka 2, 85-028 BYDGOSZCZ
tel. (52) 345 20 33
tel. kom. 602 343 340
280
DUSZPASTERSTWO POLICJI
GDAŃSK
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
GŁODOWSKI Bogusław ks.
ul. Słowackiego 161, 80-298 GDAŃSK
tel. (58) 321 42 05; fax (58) 321 42 05
tel. kom. 695 403 962
e-mail: [email protected]
GORZÓW WLKP.
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ANDRZEJEWSKI Witold ks.
ul. Mieszka I, 59 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
tel. (95) 736 80 33
tel. kom. 603 874 117
KIELCE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
MARCINKOWSKI Jerzy ks.
ul. Jana III Sobieskiego 51, 25-130 KIELCE
tel. (41) 361 50 03
tel. kom. 604 556 125
e-mail: [email protected]
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
PRUS Adam ks. prał. kan. płk
ul. Chęcińska 2, 25-020 KIELCE
tel./fax (41) 368 78 82
tel. kom. 513 029 700
e-mail: [email protected]
LUBLIN
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ZAGÓRSKI Bogdan ks.
ul. Ks. Michała Stowiłowskiego 1, 20-124 LUBLIN
tel. (81) 747 66 45
tel. kom. 602 597 484; 605 064 977
ŁODŹ
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ZALESKI Kazimierz ks.
ul. Pienista 57, 94-109 ŁODŹ
tel. (42) 685 22 10
tel. kom. 691 538 833
281
DUSZPASTERSTWO POLICJI
OLSZTYN
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
MIDURA Marian ks. dr
Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji
Warmińskiej w Rybakach
Rybaki 5, 11-034 STAWIGUDA
tel/fax (89) 512 64 82; tel. kom. 669 844 400;
e-mail: [email protected]; [email protected]
OPOLE
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
SCHUBERT Alfons ks.
ul. Złotnicza 12, 47-200 KĘDZIERZYN KOŹLE
tel. (77) 480 13 31; fax (77) 480 13 32
tel. kom. 603 070 373
e-mail: [email protected]
PIŁA
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
NOWICKI Władysław ks. dr
zam. ul. Browarna 13, 64-920 PIŁA
tel. (67) 213 16 32
POZNAŃ
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
KOMOROWSKI Stefan ks.
zam. ul. Swoboda 43 A, 60-389 POZNAŃ
tel./fax (61) 867 17 81
tel. kom. 661 681 661
e-mail: [email protected]
RADOM
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
DRAGIEL Mirosław ks.
ul. Młodzianowska 124, 26-600 RADOM
tel. (48) 345 21 31
tel. kom. 607 145 575
RZESZÓW
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
PRZEKLASA Bogusław ks.
ul. Zamkowa 4, 35-032 RZESZÓW
tel. (17) 852 46 25; tel. kom. 603 932 054
282
DUSZPASTERSTWO POLICJI
SZCZECIN
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
KORDULA Piotr Edward ks.
ul. Włościańska 69, 70-021 SZCZECIN
tel. (92) 482 10 24; 482 25 71
tel. kom. 601 791 717
e-mail: [email protected]
WARSZAWA – Komenda GŁÓWNA
Ośrodek Duszpasterski Komendy Głównej Policji
KOT Jan ks.
ul. Skaryszewska 12, 03-802 WARSZAWA
tel. (22) 601 40 25; fax (22) 601 22 26
tel. kom. 601 620 896
e-mail: [email protected]
WARSZAWA – Komenda Stołeczna
Stołeczny Ośrodek Duszpasterski Policji
JACHIMCZAK Józef ks.
ul. Radna 14/11, 00-341 WARSZAWA
tel.(22) 826 73 95; fax (22) 826 73 95
tel. kom. 604 786 878
WARSZAWA – Komenda Stołeczna
Stołeczny Ośrodek Duszpasterski Policji w Oddziale Prewencji
KWAŚNIK Andrzej ks.
ul. Goraszewska 16, 02-910 WARSZAWA; tel. (22) 603 43 01;
tel. kom. 601 394 879;
e-mail: [email protected]; [email protected]
WROCŁAW
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
STELMASZEK Stanisław ks.
ul. Macedońska 2, 51-113 WROCŁAW
tel. (71) 327 50 45
tel. kom. 601 797 832; 695 338 085
283
DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY CELNEJ
PŁOSKI Tadeusz, gen. dyw. prof. UWM dr hab., Biskup Polowy Wojska
Polskiego, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej
(mian. 19.10.2006); Dom Biskupów Polowych: ul. Długa 13/15, 00-911
Warszawa 62; tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; fax (22) 687 35 29;
MON fax 873529; tel. kom. 601 235 487; Kuria Polowa Wojska Polskiego:
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62, tel. (22) 826 05 68;
687 31 93; MON tel. 873193; fax (22) 826 93 37; 687 91 18; MON fax 879118;
e-mail: [email protected]
SZOT Leon ks. prał. kan. kmdr dr, Naczelny Kapelan Służb Celnych RP
– Koordynator, Kapelan Izby Celnej i Urzędu Celnego I i II w Warszawie,
Oddziału Celnego I (Pocztowy), Oddziału Celnego II, III, IV, V, VI, VII
w Warszawie oraz Oddziału Celnego Towarowego III (przejście graniczne)
w Warszawie (od 19.02.2007); zam. ul. Długa 13/15, 00-911 Warszawa 62;
tel. (22) 687 77 02; 687 32 41; MON tel. 877702; 873241;
fax (22) 687 91 18; MON fax 879118; tel. kom. 604 759 397,
e-mail: [email protected]; [email protected]
DRAGAN Wojciech ks.
Diecezja Rzeszowska; wyśw. 25.05.1995; w Duszpasterstwie Służby Celnej
od 16.01.2008; Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Izbach Celnych
w Poznaniu i Szczecinie; mian. 16.01.2008; zam. ul. Szamarzewskiego 3,
60-514 Poznań; tel. (61) 857 43 36; MON tel./fax 572385;
tel. kom. 784 045 202; e-mail: [email protected]
IŻYCKI Marcin ks.
Diecezja Warszawsko-Praska; wyśw. 30.05.1998; w Duszpasterstwie Służby
Celnej od 20.12.2007; Dziekan Służby Celnej (mian. 20.12.2007 na okres
trzech lat); Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Izbach Celnych
w Warszawie, w Łodzi oraz w Białej Podlaskiej; mian. 20.12.2007;
zam. ul. Byszewska 1, 03-729 Warszawa skr. poczt. 112; tel. (22) 743 95 24;
fax (22) 743 95 27; tel. kom. 664 286 186; e-mail: [email protected]
JAKUBUŚ Piotr ks.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 25.05.1996; w Duszpasterstwie Służby
Celnej od 20.12.2007; Kapelan koordynujący pracę duszpasterską
w Izbach Celnych we Wrocławiu, w Katowicach, Opolu oraz w Rzepinie;
mian. 20.12.2007; zam. ul. Pszczelarska 20, 52-210 Wrocław;
tel. (71) 788 85 543; tel. kom. 605 314 514; e-mail: [email protected]
284
Duszpasterstwo SŁUŻBY CELNEJ
MIDURA Marian ks. dr
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 30.05.1987; w Duszpasterstwie Służby Celnej
od 20.12.2007; Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Izbach Celnych
w Białymstoku, w Gdyni, w Olsztynie oraz w Toruniu; mian. 20.12.2007;
zam. Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny Caritas Archidiecezji Warmińskiej
w Rybakach; Rybaki 5, 11-034 Stawiguda; tel./fax (89) 512 64 82;
tel. kom. 602 481 167; e-mail: [email protected]; [email protected];
[email protected]
SKAŁKOWSKI Krzysztof ks.
Diecezja Przemyska; wyśw. 31.05.1998; w Duszpasterstwie Służby Celnej od
20.12.2007; Kapelan koordynujący pracę duszpasterską w Izbach Celnych
w Przemyślu, w Krakowie i w Kielcach; mian. 20.12.2007; zam. ul. Kapitulna 1,
37-700 Przemyśl; tel. (16) 676 90 64; tel. kom. 505 179 504;
e-mail: [email protected]
TOŁWIŃSKI Mariusz ks.
Diecezja Drohiczyńska; wyśw. 14.06.1992; w Duszpasterstwie Służby Celnej
od 15.11.2009; Kapelan Koordynujący pracę duszpasterską w Urzędzie
Celnym w Czechowicach Dziedzicach, w Żywcu i w Cieszynie;
zam. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała; tel. kom. 606 648 201;
e-mail: [email protected]
285
DUSZPASTERSTWO STRAŻY OCHRONY KOLEI
PŁOSKI Tadeusz, gen. dyw. prof. dr hab., Biskup Polowy Wojska
Polskiego, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei
(mian. 23.11.2006); Dom Biskupów Polowych: ul. Długa 13/15, 00-911
Warszawa 62; tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702; fax (22) 687 35 29;
MON fax 873529; tel. kom. 601 235 487; Kuria Polowa Wojska Polskiego:
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, 00-911 Warszawa 62; tel. (22) 826 05 68;
687 31 93; fax (22) 826 93 37; 687 91 18; MON tel. 873193; fax 879118;
e-mail: [email protected]
I. KAPELANI STRAŻY OCHRONY KOLEI
OSIŃSKI Jan Kazimierz ks. ppłk, Naczelny Kapelan Straży Ochrony Kolei –
Koordynator, Kapelan Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie,
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Kapelan
Rejonu Specjalistycznego Straży Ochrony Kolei w Warszawie; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Długa 13/15, 00-911 WARSZAWA; tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702;
tel. kom. 609 648 980; e-mail: [email protected]
ANISIEWICZ Tomasz ks. prał. kan. płk
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 28.05.1988; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Rzeszowie; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Reformacka 5, 35-026 Rzeszów; tel. (17) 715 59 30; MON tel. 155930;
155830; fax (17) 715 58 30; tel. kom. 668 822 059; e-mail: [email protected]
BŁĄDEK Stanisław ks. ppłk
Diecezja OPWP; wyśw. 24.06.1984; w duszp. SOK od 2007; Kapelan Rejonu
Straży Ochrony Kolei w Koszalinie; mian. 19.02.2007; zam. ul. Zwycięstwa 202
A, 75-640 Koszalin 3; tel. (94) 343 75 99; MON tel. 457599;
tel. kom. 607 867 170; e-mail: [email protected]
DZIWULSKI Andrzej ks. prał. kan. płk
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 03.06.1989; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Siedlcach; mian. 19.02.2007;
zam. Pl. Tysiąclecia, 08-110 Siedlce; tel. (25) 644 04 99; tel. kom. 606 140 133;
e-mail: [email protected]
GULAK Stanisław ks. prał. płk dr
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 02.06.1990; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Krakowie; mian. 15.06.2007;
zam. ul. Dietla 30, 31-070 Kraków; tel. (12) 455 49 42 (parafia);
MON tel. 134942 (służb.); tel. kom. 519 193 103; e-mail: [email protected]
286
DUSZPASTERSTWO STRAŻY OCHRONY KOLEI
GUT Andrzej ks. ppłk SG
Bracia Bosi Zakonu NMP z Góry Karmel (OCD); wyśw. 01.06.1988;
w duszp. SOK od 2007; Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Nowym
Sączu; mian. 01.12.2008; zam. ul. Jagiellońska 48/5, 33-330 Nowy Sącz;
tel. (18) 415 31 38; tel. kom. 516 477 989; e-mail: [email protected]
KACZMAREK Henryk ks. mjr
Archidiecezja Gnieźnieńska; wyśw. 07.06.1986; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Opolu; mian. 01.10.2008;
zam. ul. Hallera 7 B/2, 45-864 Opole; tel. (77) 452 50 91; MON tel. 625091;
tel. kom. 604 990 532; e-mail: [email protected]
KARCZEWSKI Marek ks. prał. płk
Diecezja Kaliska; wyśw. 31.05.1987; w duszp. SOK od 2007; Kapelan Rejonu
Straży Ochrony Kolei w Toruniu; mian. 19.02.2007; zam. ul. Szpitalna 1,
87-100 Toruń; tel. (56) 652 23 86; MON tel. 432405; fax. (56) 616 24 05;
tel. kom. 601 620 781; e-mail: [email protected]
KARPIŃSKI Krzysztof ks. prał. kan. kmdr por.
Diecezja Włocławska; wyśw. 16.06.1986; w duszp. SOK od 2007; Kapelan
Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Gdańsku; Kapelan Rejonu
Straży Ochrony Kolei w Gdańsku; mian. 19.02.2007; zam. ul. Sobótki 20,
80-247 Gdańsk; tel. (58) 341 53 18; tel. kom. 603 636 895
KOZICKI Władysław Maciej ks. prał. mjr
Archidiecezja Krakowska; wyśw. 22.05.1988; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Specjalistycznego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu;
mian. 19.02.2007; zam. ul. 3. Maja 34/19, 37-700 Przemyśl;
tel. (16) 677 12 93 (dom.); MON tel. 171293; tel. kom. 512 355 566;
668 786 824; e-mail: [email protected]
KUBALEWSKI Józef Konstanty ks. prał. płk
Diecezja Bydgoska; wyśw. 05.06.1982; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Bernardyńska 2, 85-029 Bydgoszcz; tel. (52) 378 42 62;
tel./fax (52) 378 42 62; MON tel./fax 414262; MON fax 410808;
414262 (parafia); tel. kom. 601 202 452; 601 630 620 (tel. pryw.);
e-mail: [email protected]
NIEWĘGŁOWSKI Sławomir Antoni ks. prał. kan. płk
Diecezja Siedlecka; wyśw. 11.06.1988; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Lublinie; mian. 19.02.2007;
zam. Al. Racławickie 20, 20-037 Lublin; tel. (81) 533 37 39; 718 36 00;
MON tel. 183404; fax (81) 718 36 00; MON fax 183600; tel. kom. 607 130 936
287
DUSZPASTERSTWO STRAŻY OCHRONY KOLEI
OLECH Edward Michał ks. mjr
Zakon Braci Kaznodziejów (OP); wyśw. 11.05.1985; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Piastów 8 B, 66-600 Krosno Odrzańskie; tel. (68) 383 63 90; 383 50 45
w. 2363; MON tel. 672276; tel. kom. 603 124 974;
e-mail: [email protected]
PRUS Adam ks. prał. kan. płk
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 03.06.1995; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Kielcach; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Chęcińska 2, 25-020 Kielce; tel./fax (41) 368 78 82;
tel. kom. 513 029 700; e-mail: [email protected]
RADZIK Janusz Adam ks. prał. płk
Diecezja Rzeszowska; wyśw. 25.05.1991; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Radomiu; mian. 19.02.2007;
zam. pl. Konstytucji 3 Maja 1, 26-610 Radom; tel. (48) 362 72 39;
MON tel. 511450; fax (48) 352 13 30; tel. kom. 603 782 297;
e-mail: [email protected]; [email protected]
RADZISZEWSKI Bogdan ks. płk
Diecezja Drohiczyńska; wyśw. 16.06.1991; Kapelan Rejonu Straży Ochrony
Kolei w Gorzowie Wielkopolskim; mian. 01.09.2009; zam. ul. Kolegialna 2,
62-800 Kalisz; tel. (62) 757 57 59; tel. kom. 608 498 988;
e-mail: [email protected]
REĆKO Zbigniew ks. prał. kan. kmdr por.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 21.06.1990; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Białymstoku; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok; tel. (85) 876 65 22;
MON tel. 398522; tel./fax (85) 663 18 87 (parafia); tel. kom. 601 226 109;
e-mail: [email protected]; [email protected]
SOFIŃSKI Henryk ks. prał. kmdr por. dr
Diecezja OPWP; wyśw. 22.05.1993; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Łodzi i w Kutnie; mian. 19.02.2007;
zam. św. Jerzego 9, 91-072 Łódź; tel. (42) 750 42 42; MON tel./fax 444242;
tel. kom. 603 661 222; e-mail: [email protected]
SROGOSZ Józef ks. prał. płk
Diecezja Włocławska; wyśw. 28.05.1981; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Poznaniu,
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Poznaniu i w Ostrowie Wielkopolskim;
mian. 19.02.2007; zam. ul. Szamarzewskiego 3, 60-514 Poznań;
tel./fax MON 572385; tel. kom. 663 663 060; e-mail: [email protected]
288
DUSZPASTERSTWO STRAŻY OCHRONY KOLEI
STĘPIEŃ Ryszard ks. prał. ppłk
Diecezja OPWP; wyśw. 30.05.1992; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Szczecinie; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Kopernika 9/6, 70-241 Szczecin; tel. (91) 433 50 62 (parafia);
MON tel. 452086; (91) 488 07 77 (kancelaria); tel. kom. 605 434 637;
e-mail: [email protected]
SZUSTAK Krzysztof ks. por.
Zakon Świętego Pawła Pustelnika (OSPPE); wyśw. 24.06.1995;
w duszp. SOK od 2007; Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Częstochowie
i w Tarnowskich Górach; mian. 19.02.2007; zam. ul. Kordeckiego 2/100,
42-225 Częstochowa; tel. (34) 377 77 12 (dom); tel./fax (34) 377 72 49;
tel. kom. 501 795 449; e-mail: [email protected]
TUSZYŃSKI Kazimierz ks. prał. kan. płk SG w st. spocz. dr
Diecezja OPWP; wyśw. 10.06.1977; w duszp. SOK od 2007; Kapelan Rejonu
Specjalistycznego Straży Ochrony Kolei w Małaszewiczach; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Dokudowska 17, 21-500 Biała Podlaska; tel. (83) 355 65 00;
tel. kom. 721 960 058
WĄTROBA January Józef ks. prał. kan. płk
Diecezja Rzeszowska; wyśw. 26.05.1985; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu; mian. 19.02.2007;
zam. ul. św. Elżbiety 1 / 2 m. 4, 50-111 Wrocław; tel. (71) 343 72 04 (dom.);
343 16 38 w. 32 (dom); 35 (parafia – zakrystia); fax (71) 343 16 38;
tel. kom. 668 484 984; e-mail: [email protected]
WOŁYNIEC Jan ks. prał. płk
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 21.01.1979; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Olsztynie; mian. 19.02.2007;
zam. ul. Konopnickiej 5/3, 10-168 Olsztyn; tel./fax (89) 542 16 38;
MON tel./fax 321638; tel. kom. 601 667 813; e-mail: [email protected]
ZDASIENIA Stefan ks. kan. ppłk
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 14.06.1981; w duszp. SOK od 2007;
Kapelan Rejonu Straży Ochrony Kolei w Gliwicach; mian. 19.02.2007;
zam. ul. św. Barbary 2, 44-100 Gliwice; tel./fax (32) 231 38 19;
MON tel. 111532; tel. kom. 603 593 131
289
DUSZPASTERSTWO STRAŻY OCHRONY KOLEI
II. DUSZPASTERSTWO SOK
W KOMENDACH REGIONALNYCH I REJONACH
Komenda Regionalna w Gdańsku
– ks. prał. kan. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI
Rejon SOK w Bydgoszczy – ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI
Rejon SOK w Gdańsku – ks. prał. kan. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI
Rejon SOK w Olsztynie – ks. prał. płk Jan WOŁYNIEC
Rejon SOK w Toruniu – ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI
Komenda Regionalna SOK w Katowicach
– ks. prał. kan. płk Mirosław SUŁEK
Rejon SOK w Częstochowie – ks. por. Kamil SZUSTAK
Rejon SOK w Gliwicach – ks. kan. ppłk Stefan ZDASIENIA
Rejon SOK w Katowicach – ks. prał. kan. płk Mirosław SUŁEK
Rejon SOK w Tarnowskich Górach – ks. por. Kamil SZUSTAK
Komenda Regionalna w Krakowie – ks. prał. płk dr Stanisław GULAK
Rejon SOK w Krakowie – ks. prał. płk dr Stanisław GULAK
Rejon SOK w Nowym Sączu – ks. ppłk SG Andrzej GUT
Rejon Specjalistyczny SOK w Przemyślu – ks. prał. mjr Władysław KOZICKI
Rejon SOK w Rzeszowie – ks. prał. kan. płk Tomasz ANISIEWICZ
Komenda Regionalna w Lublinie
– ks. prał. kan. płk Sławomir NIEWĘGŁOWSKI
Rejon SOK w Kielcach – ks. prał. kan. płk Adam PRUS
Rejon SOK w Lublinie – ks. prał. kan. płk Sławomir NIEWĘGŁOWSKI
Rejon SOK w Radomiu – ks. prał. płk Janusz RADZIK
Komenda Regionalna Poznaniu – ks. prał. płk Józef SROGOSZ
Rejon SOK w Ostrowie Wlkp. – ks. prał. płk Józef SROGOSZ
Rejon SOK w Poznaniu – ks. prał. płk Józef SROGOSZ
Rejon SOK w Zielonej Górze – ks. mjr Edward OLECH
Komenda Regionalna w Szczecinie – ks. prał. ppłk Ryszard STĘPIEŃ
Rejon SOK w Gorzowie Wlkp. – ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI
Rejon SOK w Koszalinie – ks. ppłk Stanisław BŁĄDEK
Rejon SOK w Szczecinie – ks. prał. ppłk Ryszard STĘPIEŃ
290
DUSZPASTERSTWO STRAŻY OCHRONY KOLEI
Komenda Regionalna w Warszawie
– ks. ppłk Jan OSIŃSKI
Rejon SOK w Białymstoku – ks. prał. kan. kmdr por. Zbigniew REĆKO
Rejon SOK w Kutnie – ks. prał. kmdr por. dr Henryk SOFIŃSKI
Rejon SOK w Łodzi – ks. prał. kmdr por. dr Henryk SOFIŃSKI
Rejon SOK w Małaszewicach – ks. prał. kan. płk SG w st. spocz.
dr Kazimierz TUSZYŃSKI
Rejon SOK w Siedlcach – ks. prał. kan. ppłk Andrzej DZIWULSKI
Rejon Specjalistyczny SOK w Warszawie – ks. ppłk Jan OSIŃSKI
Komenda Regionalna we Wrocławiu
– ks. prał. kan. płk January WĄTROBA
Rejon SOK w Opolu – ks. mjr Henryk KACZMAREK
Rejon SOK w Wałbrzychu – miejscowy duszpasterz
Rejon SOK we Wrocławiu – ks. prał. kan. płk January WĄTROBA
291
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
PŁOSKI Tadeusz, gen. dyw. prof. dr hab., Biskup Polowy Wojska
Polskiego, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy
(mian. 09.05.2005); Dom Biskupów Polowych: ul. Długa 13/15,
00-911 Warszawa 62; tel. (22) 687 77 02; MON tel. 877702;
fax (22) 687 35 29; MON fax 873529, tel. kom. 601 235 487;
Kuria Polowa Wojska Polskiego: ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4,
00-911 Warszawa 62, tel. (22) 826 05 68; 687 31 93; fax (22) 826 93 37;
687 91 18; MON tel. 873193; fax 879118; e-mail: [email protected]
SZOT Leon ks. prał. kan. kmdr dr, Przedstawiciel Biskupa Polowego Wojska
Polskiego ds. Koordynacji Duszpasterstwa Harcerzy (mian. 22.03.2005);
zam. ul. Długa 13/15, 00-911 WARSZAWA 62; tel. (22) 687 77 02; 687 32 41;
MON tel. 877702; 873241; fax (22) 687 91 18; MON fax 879118;
tel. kom. 604 759 397, e-mail: [email protected];
[email protected]
I. DIECEZJALNI DUSZPASTERZE HARCERZY
Archidiecezja Białostocka
DOBROŃSKI Aleksander ks., hm.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 27.05.1995; w duszp. od 1997;
Diecezjalny Duszpasterz ZHP; Kapelan Chorągwi ZHP Białystok; mian 1997;
zam. ul. Radzymińska 1, 15-863 Białystok; tel. (85) 651 59 97;
tel. kom. 607 215 600; e-mail: [email protected]
Diecezja Bielsko–Żywiecka
CHRZAN Tomasz ks., pwd.
Diecezja Bielsko-Żywiecka; wyśw. 08.06.2002; w duszp. od 1998;
Diecezjalny Kapelan Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku Białej;
mian. 17.11. 2007; zam. św. Maksymiliana Kolbe 1; 43-300 Bielsko-Biała;
tel. kom. 600 976 570; e-mail: [email protected]
TARABUŁA Fryderyk ks.
Diecezja Bielsko-Żywiecka; wyśw. 1987; w duszp. harcerzy od 1997;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy Bielsko Biała; mian. 1998;
zam. Gierałtowice 64, 34-122 Wieprz; tel. (33) 812 37 03;
tel. kom. 601 511 155; e-mail: [email protected]
292
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Diecezja Bydgoska
KODZIK Przemysław ks.
Diecezja Bydgoska; wyśw. 1995; w duszp. harcerzy od 2000;
Diecezjalny Duszpasterz, Kapelan Chorągwi ZHP w Bydgoszczy; mian. 2006;
zam. ul. Truskawkowa 10, 85-362 Bydgoszcz; tel. (52) 379 33 61;
tel. kom. 502 357 975; e-mail: [email protected]
Diecezja Elbląska
BURANDT Arkadiusz ks., pwd.
Diecezja Elbląska; wyśw. 26.05.2001; w duszp. harcerzy od 2001;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Kapelan Chorągwi ZHP Elbląg; mian.
01.07.2001; zam. ul. Słowackiego 76, 82-200 Malbork; tel. kom. 506 136 237;
e-mail: [email protected]
Diecezja Ełcka
BIAŁOUS Tadeusz ks., hm.
Diecezja Ełcka; wyśw. 06.02.2001; w duszp. harcerzy od 1998;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Komendant Szczepu „Pokolenie JPII” ZHP;
mian. 24.12.2001; zam. ul. Toruńska 1, 19-300 Ełk; tel. kom. 607 946 827;
e-mail: [email protected]
Archidiecezja Gnieźnieńska
ORCHOWICZ Radosław ks.
Archidiecezja Gnieźnieńska; wyśw. 21.05.1994; w duszp. harcerzy od
01.06.1992 r.; Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Kapelan Chorągwi ZHP
Gniezno; mian: 1992; zam. ul. Łaskiego 2, 62-200 Gniezno; tel. (61) 426 19 10;
tel. kom. 606 104 032; e-mail: [email protected]
Diecezja Kaliska
SZKUDLAREK Piotr ks., phm.
Diecezja Kaliska; wyśw. 1994; w duszp. harcerzy od 1996; Diecezjalny
Duszpasterz Harcerek i Harcerzy; mian. 1995; Duszpasterz Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego – Zawisza FSE; Federacji Skautingu Europejskiego;
mian. 03.06.1996; zam. Domasłów 84, 63-642 Perzów; tel. (62) 786 11 68;
tel. kom. 503 626 338
Archidiecezja Katowicka
LARYSZ Piotr ks., phm.
Archidiecezja Katowicka; wyśw. 12.05.2007; w duszp. harcerzy od 2008;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; Kierownik ZWDiR w Śląskiej Chorągwi
ZHP; mian. 01.09.2008; zam. ul. 3-go Maja 18, 41-500 Chorzów;
tel. kom. 505 481 948; e-mail: [email protected]
293
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Archidiecezja Lubelska
MATUSZNY Mirosław ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 11.05.1997; w duszp. od 2003; Diecezjalny
Duszpasterz Harcerzy ZHP; Kapelan Lubelskiej Chorągwi ZHP;
mian.04.04.2003; zam. ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin; tel. (81) 746 30 19;
tel. kom. 604 988 929; e-mail: [email protected]
Diecezja Łomżyńska
GODLEWSKI Andrzej ks., kan.
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 28.05.1988; w duszp. harcerzy od 1989;
Diecezjalny Duszpasterz Łomża ZHP; mian. 1989; zam. ul. Zawadzka 55,
18-403 Łomża; tel. (86) 473 59 90; tel. kom. 502 517 707; e-mail:
Diecezja Łowicka
ZAWIŚLAK Konrad ks., pwd.
Diecezja Łowicka; wyśw. 19.06.1999; w duszp. harcerzy od 2006; Duszpasterz
Środowisk Harcerskich; Kapelan Hufca ZHP Sochaczew; mian. 2006;
zam. ul. Oś. M. Konopnickiej 2/24, 99-400 Łowicz; tel. kom. 609 521 999;
e-mail: [email protected]
Diecezja Opolska
CHOŁUJ Mirosław ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 17.06.1989; w duszp. harcerzy od 1992; Diecezjalny
Duszpasterz Opole ZHP; mian. 1999; zam. Wierzbięcice 109, 48-321 Niwnica;
tel. kom. 602 290 771; e-mail: [email protected]
Diecezja Pelplińska
ĆWIKLIŃSKI Arkadiusz ks.
Diecezja Pelplińska; wyśw. 11.06.2000; w duszp. harcerzy od 2006;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; Instruktor Chorągwi Gdańskiej ZHP;
mian. 09.2006; zam. Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin; tel. (58) 530 54 15;
530 51 00; tel. kom. 697 055 415; e-mail: [email protected]
Archidiecezja Przemyska
BECHTA Grzegorz ks.
Archidiecezja Przemyska; wyśw. 18.05.1997; w duszp. harcerzy od 1997;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; Kapelan Hufca ZHP Jarosław;
mian. 06.12.2000; zam. Oś. Kopernika 3/63, 37–500 Jarosław; od 01.08.2009
w Ordynariacie Polowym, tel. kom. 603 133 547; e-mail: [email protected]
294
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Diecezja Sandomierska
TUROŃ Józef ks., hm.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 04.06.1978; w duszp. harcerzy od 1993;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; Członek Rady Naczelnej ZHP;
Komendant Szczepu; mian. 2004; zam. ul. Mickiewicza 31, 37-455 Radomyśl
n/Sanem; tel. kom. 603 959 312; e– mail; [email protected]
Diecezja Rzeszowska
GORAJ Czesław ks.
Diecezja Rzeszowska; wyśw. 1999; w duszp. harcerzy od 2004; Diecezjalny
Duszpasterz Harcerzy ZHP; mian. 2004; zam. ul. Plac Farny 5, 35-010
Rzeszów; tel. (17) 852 03 55; tel. kom. 606 827 926; e-mail: [email protected]
Diecezja Toruńska
ĆWIKLIŃSKI Sylwester ks.
Diecezja Toruńska; wyśw. 14.05.1989; w duszp. harcerzy od 2000;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; mian. 2000; zam. ul. M. Ryńskiego 30,
87-213 Ryńsk; tel. (56) 688 50 26; tel. kom. 602 487 097;
e-mail: [email protected]
Archidiecezja Warmińska
GRESIK Karol ks.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 20.05.2006; w duszp. harcerzy
od 16.10.2006; Duszpasterz Komendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP;
mian. 16.10.2006; zam. ul. Mickiewicza 10, 10-512 Olsztyn; tel. (89) 527 24 85;
tel. kom. 510 250 327; e-mail: [email protected]
Diecezja Zielonogórsko–Gorzowska
BRYK Paweł ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 23.05.1998; w duszp. harcerzy
od 1999; Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Kapelan Chorągwi ZHP Ziemi
Lubuskiej; mian. 2000; zam. Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin;
tel. kom. 604 600 243
II. KAPELANI STOWARZYSZENIA ZAWISZA – FSE
NACZELNY KAPELAN FSE
MIGUT Bogusław ks.
Diecezja Lubelska; wyśw. 15.12.1984; w duszp. od 21.10.2003;
Duszpasterz Krajowej Federacji Skautingu Katolickiego; mian. 21.10.2003;
zam. ul. Bernardyńska 11/8, 20-109 Lublin; tel. (81) 532 70 60;
e-mail: [email protected]
295
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
KALINOWSKI Bogdan ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 23.05.1999; w duszp. harcerzy od 1994;
Krajowy Duszpasterz Wilczków; Kapelan drużyn harcerskich Stowarzyszenie
Harcerzy Katolickich Zawisza; Federacja Skautów Europy;
zam. ul. Koszarowa 16, 92-100 Chełm; tel. (82) 563 41 62; 563 35 33;
tel. kom. 509 026 091; e-mail: [email protected]
SZKUDLAREK Piotr ks., phm.
Diecezja Kaliska; wyśw. 1994; w duszp. harcerzy od 1996; Diecezjalny
Duszpasterz Harcerek i Harcerzy; mian. 1995; Duszpasterz Stowarzyszenia
Harcerstwa Katolickiego – Zawisza FSE; Federacji Skautingu Europejskiego;
mian. 03.06.1996; zam. Domasłów 84, 63-642 Perzów; tel. (62) 786 11 68;
tel. kom. 503 626 338
III. KAPELANI ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
NACZELNY KAPELAN ZHP
KASOWSKI Ronald Rafał ks., mgr-lic.
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 26.05.1996 Warszawa; w duszp. harcerzy
od 1996; Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego;
mian. 06.03.2008 decyzją 343. Zebrania KEP; zam. ul. Łazienkowska 14,
00-449 Warszawa; tel. (22) 625 31 10; tel. kom. 608 003 312;
e-mail: [email protected]
RADA KAPELANÓW ZHP
ks. hm. Grzegorz BECHTA
ks. hm. Tadeusz BIAŁOUS
ks. hm. Marek JASIANEK
ks. pwd. Rafał KASPRZAK
ks. phm. Piotr LARYSZ
ks. pwd. Józef NOWAKOWSKI
ks. hm. Jerzy SKIBA
ks. pwd. Maciej SŁYŻ
ks. pwd. Marcin STANISZEWSKI
296
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
A. KAPELANI CHORĄGWI i HUFCÓW ZHP
Chorągiew Białostocka
DOBROŃSKI Aleksander ks., hm.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 27.05.1995; w duszp. harcerzy od 1997;
Diecezjalny Duszpasterz ZHP; Kapelan Chorągwi ZHP Białystok; mian 1997;
zam. ul. Radzymińska 1, 15-863 Białystok; tel. (85) 651 59 97;
tel. kom. 607 215 600; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Białystok
BACH Józef ks., phm.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 2000; w duszp. harcerzy od 2000; Kapelan
Hufca ZHP Białystok; mian 2003; zam. ul. św. Kazimierza 2, 15-817 Białystok;
tel. kom. 501 077 899; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Grajewo
DĄBROWSKI Wojciech ks.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 31.05.2003; w duszp. harcerzy od 2001;
Duszpasterz Harcerzy ZHP Białystok; Kapelan Hufca ZHP Grajewo;
zam. ul. Słonecznikowa 8, 15–664 Białystok;
tel. kom. 502 460 500; e-mail: [email protected]
MATYS Mirosław ks.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 2003; w duszp. harcerzy od 2003;
Duszpasterz Harcerzy ZHP; zam. ul. Traugutta 25, 15-125 Białystok;
tel. kom. 501 765 708; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Mońki
SŁYŹ Maciej ks., pwd.
Archidiecezja Białostocka; wyśw. 14.06.2007; w duszp. od 14.06.2007;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; Kapelan Hufca ZHP Mońki;
mian: 26.08.2007; zam. ul. Małynicza 1, 19-100 Mońki; tel. kom. 696 471 788;
e-mail: [email protected]; www.zwd.net.pl
Hufiec ZHP Suwałki
STOKŁOSA Andrzej ks., pwd.
Diecezja Ełcka; wyśw. 02.06.2001; w duszp. harcerzy od 2008;
Kapelan Hufca ZHP Suwałki; mian. 2008; zam. ul. Kościuszki 58,
16-400 Suwałki; tel. kom. 504 229 164; e-mail: [email protected]
297
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Chorągiew Dolnośląska
KASPRZAK Rafał ks., pwd.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 21.05.2005; w duszp. harcerzy od 2005;
Kapelan Chorągwi Dolno-Śląskiej ZHP; mian. 15.02.2008; zam. ul.
Wrocławska 45, 55-065 Jordanów Śląski; tel. kom. 602 525 512; e-mail:
[email protected]
RYDZ Daniel ks., pwd.
Diecezja Świdnicka; wyśw. 24.05.2003; w duszp. od 2002; Kapelan Chorągwi
Dolnośląskiej ZHP; zam. ul. Prądzyńskiego 2, 58-105 Świdnica;
tel. (74) 852 17 06; tel. kom. 604 455 407; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Wrocław
MAŁKIEWICZ Michał ks.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 26.05.2000; w duszp. harcerzy od 2001;
Kapelan Hufca ZHP Wrocław; mian. 01.02.2009; zam. ul. Szkocka 35, 54-402
Wrocław; tel. kom. 602 619 849; e-mail: [email protected]
ŻYTOWIECKI Jerzy ks., hm.
Archidiecezja Wrocławska; wyśw. 1977; w duszp. harcerzy od 1981;
Przewodniczący Komisji Instruktorskich; mian. 1984; zam. ul. Ks. Ściegiennego 3,
56-200 Góra; tel. kom. 691 848 410; e-mail: [email protected]
Chorągiew Gdańska
PAWLAK Janusz ks., phm.
Diecezja Pelplińska; wyśw. 31.05.1998; w duszp. harcerzy od 20.10.1998;
Kapelan Chorągwi Gdańskiej ZHP; mian. 20.10.1998; zam. ul. Pomorska 4,
83-200 Starogard Gdański; tel. (58) 562 28 81; 775 01 00;
tel. kom. 507 681 431
Hufiec ZHP Starogard Gdański
BABIŃSKI Jarosław ks., dr
Diecezja Pelplińska; wyśw. 23.05.1999; w duszp. harcerzy od 1998;
Instruktor ZHP Gdańsk UKSW; mian. 2000; zam. ul. Sobieskiego 15,
02-930 Warszawa; tel. kom. 602 396 403; e-mail: jbabiń[email protected]
CAŁA Leszek ks.
Diecezja Pelplińska; wyśw. 2000; w duszp. harcerzy od 2008;
Kapelan Hufca ZHP w Starogardzie Gdańskim; zam. ul. Hallera 3,
83-200 Starogard Gdański; tel. kom. 513 028 899; e-mail: [email protected]
298
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Hufiec ZHP Gdańsk – Śródmieście
SKIBA Jerzy ks. hm.
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 18.05.1991; w duszp. harcerzy od 1991;
Kapelan Chorągwi i Hufca ZHP Gdańsk–Śródmieście; mian. luty 2009;
zam. ul. Żabi Kruk 9/23; 80-822 Gdańsk; tel. (58) 343 01 70;
tel. kom. 603 089 020; e-mail [email protected]
Chorągiew Kielecka
JURKOWSKI Wojciech ks., hm.
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni (SAC);
wyśw. 05.05.1990; w duszp. harcerzy od 1996;
Kapelan Kieleckiej Chorągwi ZHP; mian. 2001; zam. ul. Wiejska 2,
26-600 Radom; tel. (48) 366 81 03; tel. 601 250 728;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyski
ANIOŁ Paweł ks., hm.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 1995; w duszp. harcerzy od 1995;
Kapelan Hufca w Ostrowcu Świętokrzyskim ZHP; mian. 2005;
zam. ul. Okólna 19, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; tel. (41) 247 92 63;
tel. kom. 698 879 926; e-mail: [email protected]
ZIELIŃSKI Edward ks., kan.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 07.06.1975; w duszp. harcerzy od 2004;
Kapelan Harcerzy ZHP; mian. 2004; zam. ul. Mickiewicza 1;
28-200 Staszów; tel. (15) 864 14 20
Chorągiew Krakowska
Vacat
Hufiec ZHP Tarnów
BARAN Marcin ks.
Diecezja Tarnowska; wyśw. 2004; w duszp. harcerzy od 2004;
Duszpasterz Harcerzy ZHP Hufiec Tarnów; mian. 2004; zam. Zabawa 2,
33-133 Wał-Ruda; tel. (14) 678 14 48; tel. kom. 668 697 935;
e-mail: [email protected]
Hufiec Bochnia
FELA Piotr ks.
Diecezja Tarnowska; wyśw. 2004; w duszpasterstwie harcerzy od 2004; Kapelan
Harcerzy ZHP Hufiec Bochnia; mian. 2004; zam. ul. Brzeźnicka 20, 32-700
Bochnia; tel. (14) 612 28 37; tel. kom. 606 468 324; e-mail: [email protected]
299
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Hufiec Nowy Sącz
MULKA Andrzej ks.
Diecezja Tarnowska; wyśw. 1986; w duszp. harcerzy od 1995;
Kapelan Harcerzy ZHP Hufiec Nowy Sącz; mian. 1995; zam. Pl. Kolegiacki 1,
33-300 Nowy Sącz; tel. (18) 442 10 00; tel. kom. 696 458 279;
e-mail: [email protected]
Chorągiew Kujawsko – Pomorska
SOBONIAK Henryk ks., SDB
Diecezja Kaliska; wyśw. 16.06.1962; w duszp. harcerzy od 2004;
Kapelan Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP;
zam. Marszałki 15 a; 63-520 Grabów n/Prosną; tel. (62) 730 52 13
Hufiec ZHP Chojnice
CYRZAN Henryk ks., hm. prał.
Diecezja Pelplińska; wyśw. 17.05.1964; w duszp. harcerzy od 1982; Kapelan
Hufca ZHP Chojnice; mian. 1998; zam. ul. Wiśniowa 33, 89-600 Chojnice;
tel. (52) 395 52 84; tel. kom. 691 194 033
Hufiec ZHP Toruń
NOWAKOWSKI Józef ks., pwd.
Diecezja Toruńska; wyśw. 17.05.1964; w duszp. harcerzy od 19.01.2006;
Kustosz, Kapelan Hufca ZHP Toruń; mian 19.01.2006; zam. ul. Panny Marii 2,
87-100 Toruń; tel. (56) 622 26 03; tel. kom. 694 960 846;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Świecie
PIESIK Andrzej ks.
Diecezja Pelplińska; wyśw. 1981; w duszp. harcerzy od 1987;
Opiekun Hufca ZHP Świecie; zam. Dólsk 5, 86-140 Drzycim;
tel. kom. 510 234 258; e-mail: [email protected]
Hufiec Kijewo Królewskie
STANISZEWSKI Marcin ks., pwd.
Diecezja Toruńska; wyśw. 19.06.1999; Referent wychowania duchowego
w Hufcu, Kijewo-Królewskie, Chorągiew Kujawsko-Pomorska;
Opiekun Kleryckiego Kręgu Harcerskiego w WSD w Toruniu;
mian. 15.06.2007; zam. pl. bł. ks. phm. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń;
tel. (56) 658 46 46; tel. kom. 600 974 553; e-mail: [email protected]
Chorągiew Łódzka
Vacat
300
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Chorągiew Lubelska
MATUSZNY Mirosław ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 11.05.1997; w duszp. harcerzy od 2003;
Kapelan Chorągwi ZHP Lublin; mian.04.04.2003; zam. ul. Gospodarcza 7,
20-213 Lublin; tel. (81) 746 30 19; tel. kom. 604 988 929;
e-mail: [email protected]
PĘCAK Paweł ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 18.05.2002; w duszp. harcerzy od 1998;
Zastępca Kapelana Chorągwi ZHP Lublin; mian 01.07.2005;
zam. ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin; tel. (81) 748 34 34;
e-mail: [email protected]
BAZAN Tomasz ks.
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska; wyśw. 2002; w duszp. harcerzy od
2006; Instruktor Drużyny Harcerskiej w Zamościu; Komendant Związku
Drużynowego; zam. ul. Partyzantów 98, 22-400 Zamość;
tel. kom. 663 779 533; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Tomaszów Lubelski
CUR Rajmund ks.
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska; wyśw. 2005; w duszp. harcerzy od 2006;
Kapelan Hufca ZHP Tomaszów Lubelski; mian. 02.2006; zam. ul. Lwowska 52,
22-600 Tomaszów Lubelski; tel. (84) 664 49 39; tel. kom. 692 029 717;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Biała Podlaska
DANILUK Marian ks., hm.
Diecezja Siedlecka; wyśw. 07.06.1980; w duszp. harcerzy od 1984;
Harcmistrz Biała Podlaska; mian. 1991; zam. ul. Brzeska 33 a,
21-500 Biała Podlaska; tel. (83) 343 28 99; tel. kom. 697 900 600
Hufiec ZHP Zamość
KANIA Jacek ks.
Diecezja Zamojsko-Lubaczowska; wyśw. 10.06.2000; w duszp. harcerzy
od 2006; Kapelan Hufca ZHP Zamość; mian. 04.10.2007;
zam. ul. Kolegiacka 3/1, 22-400 Zamość; tel. (84) 627 06 67;
tel. kom. 696 521 442; e-mail: [email protected]
301
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Hufiec ZHP Lublin
ŚLIŻ Robert ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 25.05.1996; w duszp. harcerzy od 2002;
Kapelan Hufca ZHP Lublin; mian. 2002; zam. ul. Lipowa 16/11, 20-235 Lublin;
tel. (81) 745 89 81; tel. kom. 501 402 842; e-mail: [email protected];
[email protected]
Chorągiew Mazowiecka
Vacat
Hufiec ZHP Ostrołęka
POLAKOWSKI Andrzej ks., phm.
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 1993; w duszp. harcerzy od 1998;
Kapelan Hufca ZHP Ostrołęka; mian. 14.05.1998; zam. ul. Świerkowa 11,
18-230 Ciechanowiec; tel. (86) 271 43 13; tel. kom. 668 084 692;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Radom
BORKOWSKI Kamil ks., phm.
Diecezja Radomska; wyśw. 26.05.2006; w duszp. harcerzy od 2006;
Kapelan Hufca ZHP Radom; mian. 13.08.2008; zam. ul. Kochanowskiego 91,
26-930 Garbatka Lent; tel. kom. 664 115 044; e-mail: [email protected]
SIKORSKI Stanisław ks., phm.
Diecezja Radomska; wyśw. 07.06.1975; w duszp. harcerzy od 1983;
Duszpasterz Szczepu ZHP w Radomiu; zam. ul. Trzebińskiego 35,
26-617 Radom; tel. (48) 345 11 60; tel. kom. 604 488 642;
e-mail: [email protected]
SULICH Robert ks.
Diecezja Łomżyńska; wyśw. 1996; w duszp. harcerzy od 2002;
Duszpasterz Drużyny Harcerskiej ZHP „Wilki” w Ostrołęce;
zam. ul. Goworowska 49, 07-410 Ostrołęka; tel. (29) 760 68 22
Hufiec ZHP Sochaczew
ZAWIŚLAK Konrad ks., pwd.
Diecezja Łowicka; wyśw. 19.06.1999; w duszp. harcerzy od 2006;
Duszpasterz Środowisk Harcerskich; Kapelan Hufca ZHP Sochaczew;
mian. 2006; zam. ul. Oś. M. Konopnickiej 2/24, 99-400 Łowicz;
tel. kom. 609 521 999; e-mail: [email protected]
Chorągiew Opolska
Vacat
302
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Chorągiew Podkarpacka
Vacat
Hufiec ZHP Jarosław
BECHTA Grzegorz ks.
Archidiecezja Przemyska; wyśw. 18.05.1997; w duszp. harcerzy od 1997;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Kapelan Hufca ZHP Jarosław;
mian. 06.12.2000; zam. Pl. Jana Pawła II 1, 96–100 Skierniewice;
od 01.08.2009 w Ordynariacie Polowym; tel. kom. 603 133 547;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Ziemi Rzeszowskiej
BOŻEK Józef ks.
Diecezja Rzeszowska; wyśw. 1999; w duszp. harcerzy od 2005;
Duszpasterz Hufca ZHP Ziemi Rzeszowskiej; mian. 2006; zam. ul. Kościelna 4,
36–060 Głogów Małopolski; tel. (16) 648 70 54; tel. kom. 600 073 810;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Przemyśl
CZENCZEK Stanisław ks., hm.
Archidiecezja Przemyska; wyśw. 21.06.1964; w duszp. harcerzy od 1982;
Kapelan Hufca ZHP Przemyśl; zam. ul. Kapitulna 2,
37-700 Przemyśl; tel. (16) 675 02 56 (lub 58)
Hufiec ZHP Sanok
DYRDA Konrad ks.
Archidiecezja Przemyska; wyśw. 23.12.2001; w duszp. harcerzy od 2008;
Kapelan Hufca ZHP w Sanoku; mian. 2008; zam. ul. Zagrody 10,
38-500 Sanok; tel. kom. 506 806 700; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Bieszczadzki
LATOSZEK Tomasz ks., hm.
Archidiecezja Przemyska; wyśw. 11.06.1992; w duszp. harcerzy od 2004;
Kapelan Hufca Lesko ZHP; mian. 15.10.2005; zam. Berezka 41 B,
38-610 Polańczyk; tel. (13) 493 08 15; tel. kom. 602 188 468;
e-mail: [email protected]; [email protected]tlen.pl
Hufiec ZHP Jasło
OBŁÓJ Józef ks., phm.
Diecezja Rzeszowska; wyśw. .24.06.1987; w duszp. harcerzy od 1993;
Kapelan Hufca ZHP Jasło; mian 1994; zam. Desznica 29,
38-230 Nowy Żmigród; tel. (13) 441 51 52; tel. kom. 604 667 866;
e-mail: [email protected]
303
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Hufiec ZHP Tarnobrzeg
BRZESKI Sławomir ks., hm.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 29.05.1999; w duszp. harcerzy od 1994;
Kapelan Harcerzy ZHP; zam. ul. Piaski 3,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; tel. kom. 605 063 214;
e-mail: [email protected]
HEJMAN Marcin ks., phm.
Diecezja Sandomierska; wyśw. 21.06.1986; w duszp. harcerzy od 1997;
Kapelan Szczepu ZHP „Bieszczadnicy”; mian: 1997; zam. Wola Rzeczyska
148, 37– 455 Radomyśl n/Sanem; tel. (15) 845 31 78; tel. kom. 501 806 993;
e-mail: [email protected]
JANKIEWICZ Patryk O.
Archidiecezja Przemyska; wyśw. 27.05.1989; w duszp. harcerzy od 2003;
Kapelan Szczepu ZHP przy parafii o. Kapucynów; Instruktor przewodnik ZHP
w Krośnie; mian 28.09.2004; zam. pl. Konstytucji 3. Maja 38, 38-400 Krosno;
tel. (13) 432 13 69; e-mail: [email protected]
KROK Wojciech O. (Dominikanie)
Diecezja Sandomierska; wyśw. 2001; w duszp. od 2005; Kapelan Hufca ZHP
Tarnobrzeg; Klasztor OO. Dominikanów; zam. ul. Kościuszki 2,
39-400 Tarnobrzeg; tel. (15) 823 42 53; tel. kom. 692 260 648;
e-mail: [email protected]
Chorągiew Śląska
PASZKA Grzegorz ks.
Diecezja Częstochowska; wyśw. 2001; w duszp. od 2002; Kapelan ZHP
Chorągiew Śląska; mian. 2004; zam. ul. 11 Listopada 11, 42-100 Kłobuck;
tel. kom. 516 484 521; e-mail: [email protected]
Hufiec Beskidzki ZHP
CHRZAN Tomasz ks., pwd.
Diecezja Bielsko–Żywiecka; wyśw. 08.06.2002; w duszp. harcerzy od 1998;
Diecezjalny Kapelan Hufca Beskidzkiego w Bielsku Białej; mian. 17.11. 2007;
zam. św. Maksymiliana Kolbe 1, 43-300 Bielsko – Biała; tel. kom. 600 976 570;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Chorzów
LARYSZ Piotr ks., phm.
Archidiecezja Katowicka; wyśw. 12.05.2007; w duszp. harcerzy od 2008;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy ZHP; Kierownik ZWDiR w Śląskiej Chorągwi
ZHP; mian. 01.09.2008; zam. ul. 3-go Maja 18, 41-500 Chorzów;
tel. kom. 505 481 948; e-mail: [email protected]
304
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
NORAS Ryszard ks.
Archidiecezja Katowicka; wyśw. 13.05.1989; w duszp. harcerzy od 1997;
Diecezjalny Duszpasterz Katowice; mian. 2002; zam. ul. Przyklinga 12,
45-551 Katowice; tel. kom. 602 726 774; e-mail: [email protected]
PŁONKA Piotr ks., pwd.
Archidiecezja Katowicka; wyśw. 13.05.1989; w duszp. harcerzy od 1992;
Diecezjalny Duszpasterz ZHP Katowice; mian. 12.05.1992;
zam. Al. Korfantego 121/1, 40-156 Katowice; tel. kom. 502 077 202;
e-mail: [email protected]
Chorągiew Stołeczna
Vacat
Hufiec ZHP Warszawa Praga – Południe
ZDANOWICZ Marek ks., phm.
Diecezja Warszawsko–Praska; wyśw.21.05.1994; w duszp. harcerzy
od 1994; Duszpasterz ZHP; Kapelan Hufca Warszawa Praga-Południe;
mian. 30.05.2009; zam: ul. Chłopickiego 2, 04-314 Warszawa;
tel. kom. 501 575 568; e-mail: [email protected]
KULPIŃSKI Paweł ks. pwd.
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 25.05.2002; w duszp. harcerzy od 2003;
Duszpasterz Harcerzy ZHP; mian: 2008; zam. ul. Dickensa 5,
02-107 Warszawa; tel. (22) 531 72 23; tel. kom. 505 281 651;
e-mail: [email protected]
KUŚMIERCZYK Jarosław ks., phm.
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 28.05.2005; w duszp. harcerzy od 2000;
duszpasterz Harcerzy ZHP; zam. ul. Daniłowskiego 64,
01-833 Warszawa; tel. (22) 834 29 14 w.16; tel. kom. 603 543 634;
e-mail: [email protected]
Chorągiew Warmińsko–Mazurska
Hufiec ZHP Elbląg
BURANDT Arkadiusz ks., pwd.
Diecezja Elbląska; wyśw. 26.05.2001; w duszp. harcerzy od 2001;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy Elbląg; mian. 01.07.2001;
zam. ul. Słowackiego 76, 82-200 Malbork; tel. kom. 506 136 237;
e-mail: [email protected]
305
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Hufiec ZHP Olsztyn
GRESIK Karol ks.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 20.05.2006; w duszp. harcerzy od 16.10.2006;
Duszpasterz Komendy Chorągwi; mian. 16.10.2006; zam. ul. Mickiewicza 10,
10-512 Olsztyn; tel. (89) 527 24 85; tel. kom. 0 510 250 327;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP EŁK
KACZMARSKI Łukasz ks., pwd.
Diecezja Ełcka; wyśw. 05.2007; w duszp. harcerzy od 2007; Drużynowy,
Kapelan Harcerzy Hufca ZHP Ełk; Kapelan Harcerzy ZHP Rajgród;
mian. 02.08.2007; zam. ul. Piaski 2, 15-206 Rajgród; tel. (87) 272 15 15;
tel. kom. 662 527 337; 507 025 662; e-mail: [email protected]
KARŁOWICZ Krzysztof ks.
Diecezja Ełcka; wyśw. 2005; w duszp. harcerzy od 1999;
Drużynowy; Duszpasterz Drużyny; zam. ul. 1. Maja 52 A,
19-335 Prostki; tel. (87) 611 24 07; tel. kom. 697 662 401; e-mail: [email protected]
LUTO Wojciech ks.
Diecezja Ełcka; wyśw. 1996; w duszp. harcerzy od 1996;
duszpasterz drużyny ZHP; zam. Chełchy 4/12, 19–300 Ełk;
tel. (85) 427 09 53; tel. kom. 502 498 605; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Działdowo
SYLDATK Zdzisław ks., pwd.
Diecezja Toruńska; wyśw. 1990; w duszp. harcerzy od 2001; Kapelan Hufca
Działdowo; mian. 21.01.2001; zam. plac Biedrawy 3, 13-200 Działdowo;
tel. kom. 502 421 826; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Mrągowo
ŚWIDZIŃSKI Wiesław ks., prał.
Archidiecezja Warmińska; wyśw. 04.06.1972; w duszp. harcerzy od 1998;
Kapelan Hufca ZHP w Mrągowie; mian. 22.09.2006; zam. ul. Królewiecka 32,
11-700 Mrągowo; tel. (89) 741 21 66; tel. kom. 607 239 158
Hufiec ZHP Węgorzewo
HARABURDA Janusz ks., hm.
Diecezja Ełcka; wyśw. 2000; w duszp. od 1998; Kapelan Hufca ZHP
Węgorzewo; mian. 04.2008; zam. ul. Zamkowa 16, 11-600 Węgorzewo;
tel. (87) 427 09 52; tel. kom. 691 782 271; e-mail: [email protected]
306
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Chorągiew Wielkopolska
KUJAWA PAWEŁ ks.
Archidiecezja Poznańska; wyśw. 26.05.1994; w duszp. harcerzy od 1997;
Duszpasterz Chorągwi Wlkp. ZHP; mian. 1998; zam. ul. Szamarzewskiego 3,
60-744 Poznań; tel. (61) 857 31 34: 847 36 91; tel. kom. 604 614 251;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski
JASIANEK Marek ks., hm.
Diecezja Kaliska; wyśw. 25.05.2000; w duszp. harcerzy od 1995; Kapelan
Hufca ZHP Koźmin Wlkp.; mian. 2000; zam. ul. Kościelna 1, 63-720 Koźmin;
tel. kom. 502 475 099; e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Wschowa
PRZYCHODNY Sławomir ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 26.05.2001; w duszp. harcerzy
od 2001; Kapelan Hufca ZHP Wschowa; mian. 2003; zam. ul. Zacisze 3,
67-400 Wschowa; tel. (65) 540 64 20; tel. kom. 605 299 577;
e-mail: [email protected]
Chorągiew Zachodniopomorska
PIĄTEK Waldemar ks.
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska; wyśw. 25.05.2002 r. w duszp. harcerzy
od 2001; Kapelan Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP; mian. 11.2006;
zam. ul. Golisza 41/ 8, 71-682 Szczecin; tel. (91) 563 33 43;
tel. kom. 507 085 640; e-mail: [email protected]
Chorągiew Ziemi Lubuskiej
Vacat
Hufiec ZHP Żary
RZETECKI Arkadiusz ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 29.05.1999; w duszp. harcerzy
od 2001; Kapelan Hufca ZHP Żary; mian. 2001; zam. XX-Lecia 6,
68-300 Lubsko; tel. (68) 457 21 94; tel. kom. 606 504 194;
e-mail: [email protected]
Hufiec ZHP Słubice
KOŁODZIEJCZYK Grzegorz ks.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 1998; w duszp. harcerzy od 2005;
Kapelan Hufca ZHP Słubice; zam. ul. Mieszka I 59,
66-400 Gorzów Wielkopolski; tel. kom. 501 667 137; e-mail: [email protected]
307
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
WARTALSKI Sławomir ks. (CM) Zgromadzenie Księży Misjonarzy
Diecezja Łódzka; wyśw. 28.05.1994; w duszp. harcerzy od 1994;
Pomoc Duszpasterska w Hufcu ZHP Słubice; mian. 1995; zam. Zamkowa 39,
95-200 Pabianice; tel. (42) 215 28 23; tel. kom. 696 062 737;
e-mail: [email protected]
B. KLERYCKIE KRĘGI HARCERSKIE ZHP
Rada Kleryckich Kręgów Harcerskich przy Naczelnym Kapelanie ZHP
Przewodniczący RKKH
kl., phm. KUBIAK Mateusz
Klerycki Krąg Harcerski „Watra” – Poznań
tel. kom. 503 716 603; e-mail: [email protected];
I Z-ca Przewodniczącego RKKH
kl., pwd. NOCOŃ Sebastian
Klerycki Krąg Harcerski – Kielce
tel. kom. 501 754 325; e-mail: [email protected],
II Z-ca Przewodniczącego RKKH
kl., pwd. PAJETKA Filip
Klerycki Krąg Harcerski „Głębia” – Kraków
tel. kom. 504 280 147; e-mail: [email protected]
KLERYCKIE KRĘGI HARCERSKIE ZHP
Białystok
KKH im. Jana Pawła II – Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne
w Białymstoku; ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok; Przewodniczący Kręgu:
kl. Marcin Pyłko; e-mail: [email protected]; www.kih-awsd.blogspot.com
Drohiczyn
KKH – im. Księdza Biskupa Władysława Jędruszuka; Wyższe Seminarium
Duchowne Najświętszego Serca Pana Jezusa w Drohiczynie;
ul. Kościelna 10, 17 – 312 Drohiczyn; tel. (85) 655-80-30;
Przewodniczący Kręgu: kl. Michał Marczak; e-mail: [email protected]
Elbląg
KKH „Gutta” – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
ul. Bożego Ciała 10, 82-300 Elbląg; tel. (55) 236 11 65; Przewodniczący Kręgu:
kl. Łukasz Ciepliński; e-mail: [email protected]
308
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Ełk
KKH „Pelikany” – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej
ul. T. Kościuszki 9, 19-300 Ełk; tel. (87) 621 75 20; Przewodniczący Kręgu:
dk. phm. Przemysław Przekop HO; e-mail: [email protected];
[email protected]
www.wsd.elk.pl/index.php/harcerski-krg-instruktorski-qpelikanyq.html
www.harcerze.kuria.elk.pl/pelikan.html
Katowice
KKH im. ks. Franciszka Blachnickiego – Wyższe Śląskie Seminarium
Duchowne w Katowicach; ul. Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice,
Skrytka Pocztowa 265; tel. (32) 251 98 19; Przewodniczący Kręgu:
kl. Sebastian Heliosz; e-mail: [email protected] [email protected];
www.seminarium.katowice.pl
Kielce
KKH – Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach; ul. Jana Pawła II 7,
25-025 Kielce; Przewodniczący Kręgu: kl. pwd. Sebastian Nocoń;
tel. kom. 501 754 325; e-mail: [email protected]; www.wsd.kielce.pl
Koszalin
KKH „Czarne Kruki” im. Brata Alberta – Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin;
tel. (94) 345 90 20; www.seminarium.koszalin.pl/wspolnoty.php?show=wsp_har
Kraków
KKH „Głębia” im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Wyższe Seminarium
Duchowne Archidiecezji Krakowskiej; ul. Podzamcze 8, 31-003 Kraków;
tel. (12) 421 62 22; Przewodniczący Kręgu: kl. pwd. Filip Pajetka;
tel. kom. 504 280 147; e-mail: [email protected]; [email protected];
www.wsd.diecezja.krakow.pl
Świebodzin
KKH – Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu; Gościkowo 3,
66-200 Świebodzin 1; tel. (68) 381 10 21; Przewodniczący Kręgu:
kl. phm. Michał Gławdel; tel. kom. 696 296 647; e-mail: [email protected]
Pelplin
KKH – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej
Plac Mariacki 7, 83-130 Pelplin; tel. (58) 536 16 64; Przewodniczący Kręgu:
kl. Damian Briegmann; e-mail: [email protected]; [email protected];
www.seminarium.pelplin.diecezja.org
309
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
KKH „Watra” – Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu;
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań; tel. (61) 643 27 00;
Przewodniczący Kręgu: kl. phm. Mateusz Kubiak;
e-mail: [email protected]; [email protected];
www.prezesm.kylos.pl
Sandomierz
KKH – Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu;
ul. St. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz; tel. (15) 832 04 26;
Przewodniczący Kręgu: kl. Tomarz Kopeć; e-mail: [email protected]
Świdnica
KKH – Wyższe Seminarium Duchowne w Świdnicy; Przewodniczący Kręgu:
kl. Robert Krupa; tel. kom. 602 285 129
Toruń
KKH „Wicek” – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej
im. Bł. Ks. Stefana W. Frelichowskiego; Plac Bł. Ks. phm. Stefana W.
Frelichowskiego 1, 87 – 100 Toruń; tel. (56) 658 46 05; Przewodniczący Kręgu:
kl. ćw. Łukasz Otremski; www.seminarium.torun.opoka.org.pl
Warszawa
KKH „Soli Deo” im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Wyższe
Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie;
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54, 00-322 Warszawa; tel. (22) 556 61 00;
kl. phm Tomasz Chruścik; e-mail: [email protected]
IV. KAPELANI ZWIĄZKU HARCERSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ
NACZELNY KAPELAN ZHR
MASIULANIS Krzysztof ks., hm.
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 04.06.1988; w duszp. harcerzy od 1985;
Naczelny Kapelan ZHR; mian przez KEP 03.10.2008; zam. ul. Kościuszki 29,
83-033 Sobowidz; tel. (58) 682 82 20; tel. kom. 502 946 286;
e-mail: [email protected]
ZASTĘPCA NACZELNIKA ZHR
JAWORSKI Andrzej ks., mgr-lic.
Diecezja Włocławska; wyśw. 25.05.1996; w duszp. harcerzy od 1996;
310
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Z-ca Naczelnika ZHR; Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Powołany dekretem
Biskupa Włocławskiego w 2006; Członek Rady Duszpasterskiej ZHR;
Redaktor Kwartalnika Duszpasterskiego Harcerskich Kręgów Kleryckich ZHR;
Komendant Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHR; zam. ul. Staffa 5,
98-220 Zduńska Wola; tel. (43) 823 96 60; kom. 600 021 544;
e-mail: [email protected]
WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI ZHR
ks. hm. Chudzicki Kazimierz – Kapelan Organizacji Harcerek
CHUDZICKI Kazimierz ks., hm.
Salezjanin (SDB); wyśw. 27.05.2000; w duszp. harcerzy od 1991;
Kapelan Organizacji Harcerek ZHR; mian. 2003; zam: ul. Moniuszki 20,
78-550 Czaplinek; tel. (94) 375 52 35; tel. kom. 605 529 564;
e-mail: [email protected]
ks. hm. Majcherek Andrzej – Kapelan Organizacji Harcerzy
MAJCHEREK Andrzej ks., hm.
Diecezja Opolska; wyśw. 04.06.2001; w duszp, harcerzy od 2001;
Kapelan Organizacji Harcerzy ZHR; mian. 03.06.2008;
zam: ul. Grota Roweckiego 3, 45-256 Opole; tel. (77) 45 55 546 w. 27;
tel. kom. 500 119 619; e-mail: [email protected]
A. KAPELANI OKRĘGÓW ZHR
Okręg Dolnośląski
LIGOROWSKI Sebastian ks.
Archidiecezja Warszawska; wyśw. 23.05.2003; w duszp. harcerzy od 2000;
Kapelan Harcerzy ZHR; mian: 06.04.2005; zam. ul. Kościelna 18,
55-333 Lutynia; tel. kom. 792 610 061; e-mail: [email protected]
RYDZ Daniel ks., pwd.
Diecezja Świdnicka; wyśw. 24.05.2003; w duszp. harcerzy od 2002;
Duszpasterz ZHR i Chorągwi Dolnośląskiej; zam. ul. Prądzyńskiego 2,
58-105 Świdnica; tel. (74) 852 17 06; tel. kom. 604 455 407;
e-mail; [email protected]
311
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Okręg Górnośląski
LESZCZYŃSKI Adam ks.
Diecezja Opolska; wyśw. 1989; w duszp. harcerzy od 1990;
Diecezjalny Duszpasterz ZHR Opole; Kapelan Okręgu Górnośląskiego;
mian. 1993; zam. ul. Dolna 22, 48-315 Jasienica; tel. (77) 435 96 69;
tel. kom. 600 573 706; e-mail: [email protected]
Okręg Kujawsko–Pomorski
JANUSZEWSKI Marek ks., pwd.
Diecezja Toruńska; wyśw. 2006; w duszp. harcerzy od 2006;
Duszpasterz Harcerzy ZHR; zam. ul. św. Faustyny 7,
87-100 Toruń; tel. kom. 500 157 890; e-mail: [email protected]
Okręg Lubelski
MIZURA Andrzej ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 02.06.1990; w duszp. harcerzy od 1988;
Kapelan ZHR; Koordynator Duszpasterstwa Harcerzy w Archidiecezji
Lubelskiej; mian. 1998; zam. Osiny, 24-103 Żyrzyn; tel. (81) 881 72 15;
tel. kom. 604 175 361; e-mail: [email protected]
JARGIEŁŁO Sławomir ks.
Archidiecezja Lubelska; wyśw. 30.05.1998; w duszp. harcerzy od 2004;
Kapelan pomocniczy środowiska ZHR Lublin; mian. 07.12.2004;
zam. ul. Aignera 1, 24-100 Puławy; tel. (81) 887 42 09; tel. kom. 668 103 388;
e-mail: [email protected]
Okręg Łódzki
Vacat
Okręg Małopolski
GRZESIK Piotr ks., pwd.
Archidiecezja Krakowska; wyśw. 14.06.1997; w duszp. harcerzy od 1996;
Kapelan Okręgu Małopolskiego ZHR; mian. 11.08.2004;
zam. ul. Dygasińskiego 44 A, 30– 820 Kraków; tel. (12) 650 27 01;
tel. kom. 694 451 064; e-mail: [email protected]
Okręg Mazowiecki
KOMOROWSKI Hubert ks., phm.
Diecezja Płocka; wyśw. 25.05.1991; w duszp. harcerzy od 1999;
Kapelan Hufca Północno-Mazowieckiego ZHR;
zam. Chociszewo 43, 09-150 Czerwińsk n. Wisłą; tel. (24) 231 61 07;
tel. kom. 509 450 275; e-mail: [email protected]
312
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Okręg Podkarpacki
BIELECKI Teodor ks.
Diecezja Przemyska; wyśw. 20.12.1958; w duszp. harcerzy od 1996;
Kapelan Drużynowy ZHR przy Klasztorze Dominikanów;
zam. Dominikańska 25, 35-500 Jarosław; tel. (16) 621 33 70; 624 55 37
DUDA Marek ks., pwd.
Diecezja Przemyska; wyśw. 2005; w duszp. harcerzy od 1999;
Kapelan Okręgu Podkarpackiego ZHR; mian. 2009; zam. ul. Dąbrowskiego 11,
37-100 Łańcut; tel. kom. 665 364 600; e-mail: [email protected]
KASZUBA Paweł ks., phm.
Diecezja Przemyska; wyśw. 2005; w duszp. harcerzy od 2005;
Duszpasterz Harcerzy ZHR w Przemyślu; zam. ul. Opalińskiego 7,
37-700 Przemyśl; tel. (13) 436 08 12; tel. kom. 516 022 324;
e-mail: [email protected]
Okręg Pomorski
SKRZYPKOWSKI Dariusz ks., pwd.
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 23.06.2007; w duszp. harcerzy od 2007;
Kapelan Okręgu Pomorskiego ZHR; mian. 19.02.2009;
zam. ul. Konwaliowa 13, 81-621 Gdynia; tel. kom. 600 989 886;
e-mail: [email protected]
MOGIEŁKA Robert ks., hm.
Archidiecezja Gdańska; wyśw. 25.05.1995; w duszp. harcerzy od 2002;
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy; Instruktor ZHR; mian. 17.06.2002;
zam. ul. Zator Przytockiego 3, 80-245 Gdańsk; tel. kom. 696 443 357;
e-mail: [email protected]
Okręg Północno – Zachodni
BROCŁAWIK Jerzy ks.
Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska; wyśw. 1992; w duszp. harcerzy
od 2001; Instruktor duszpasterski harcerzy ZHR; mian. 2008;
zam. Moniuszki 23, 74-320 Barlinek; tel. (95) 747 94 12; tel. kom. 603 437 459;
e-mail: [email protected]
CHWEDORUK Rafał O., OFMCap.
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska; wyśw. 15.05.2005; w duszp. harcerzy
od 2005; Duszpasterz Hufca ZHR Gorzów Wlkp.; zam. pl. Staromiejski 1,
66-400 Gorzów Wlkp.; tel. (95) 722 34 77; tel. kom. 516 154 934;
e-mail: [email protected]
313
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Okręg Wielkopolski
JAŃSKI Marek ks.
Archidiecezja Poznańska; wyśw. 24.05.1997; w duszp. harcerzy od 1996;
Kapelan Okręgu Wlkp. ZHR; mian. 2001; zam. Wzgórze św. Wojciecha 1,
61-748 Poznań; tel. (61) 852 26 54; 851 90 12; tel. kom. 601 352 315;
e-mail: [email protected]
WRZOS Marcin O. (O M I)
Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej; wyśw. 2004; w duszp. harcerzy od 2004;
Kapelan ZHR Poznań; mian. 11. 2004; zam. ul. Ostatnia 14,
62-102 Poznań; tel. (61) 839 96 31; tel. kom. 509 475 764;
e-mail: [email protected]
B. HARCERSKIE KRĘGI KLERYCKIE ZHR
Rada Krajowa Harcerskich Kręgów Kleryckich Zhr
(kadencja w latach 2008-2010)
Przewodniczący Rady Krajowej Harcerskich Kręgów Kleryckich
ks., phm. ZIELIŃSKI Tomasz HR
ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów; e-mail: [email protected]
Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Harcerskich Kręgów Kleryckich
ks., pwd. ŻYŁCZYŃSKI Kamil HO (HKK Poznań)
ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań; tel. (61) 647 25 23; 647 21 00;
e-mail: [email protected] Sekretarz Rady Krajowej Harcerskich Kręgów Kleryckich
pwd. WITKOWSKI Dawid (HKK Płock) ul. Nowowiejskiego 2, 09-402 Płock; tel. (24) 262 30 02;
e-mail: [email protected]; www.seminarium.plock.opoka.org.pl/index1.htm
Członek Zwyczajny Rady Krajowej Harcerskich Kręgów Kleryckich
pwd. JOACHIMIAK Paweł (HKK Łódź)
ul. św. Stanisława 14; 90-457 Łódź; tel. (42) 664 88 88;
e-mail: [email protected]
Członek Zwyczajny Rady Krajowej Harcerskich Kręgów Kleryckich
dk., pwd. PELCZAR Paweł (HKK Kraków)
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków; tel. (12) 422 48 03;
e-mail: [email protected]; www.zhr.kapucyni.krakow.pl
314
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Kapituła Odznaki HKK
Starszy Kapituły Odznaki HKK
o., phm. ŚWIERKOWSKI Jerzy HR
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
Kursy Szkoleniowe i czasopismo „Czuwajmy”
ks., hm. JAWORSKI Andrzej HR
HARCERSKIE KRĘGI KLERYCKIE ZHR
Gdańsk-Oliwa
HKK „Gorące serca” – Gdańskie Seminarium Duchowne
Przewodniczący Kręgu: Wojciech Leoniuk; zam. ul. Bp. Edmunda Nowickiego 3,
Gdańsk-Oliwa 80-330; tel. (58) 552 00 50; e-mail: [email protected];
www.gsd.gda.pl/gsd/hkk/index.html
Kraków
KSHJ „Duszochwaty” im. św. Franciszka Ksawerego – Kolegium Jezuitów
w Krakowie
Przewodniczący Kręgu: Michał Karnawalski; zam. ul. Kopernika 26,
31-501 Kraków; tel. (12) 629 33 00; e-mail: [email protected];
www.kragdusz.fora.pl oraz www.hak.hk.pl
HKK „Igniculus” im św. Franciszka z Asyżu – Wyższe Seminarium
Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie
Przewodniczący Kręgu: Paweł Pelczar; zam. ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków;
tel. (12) 422 48 03; e-mail: [email protected];
www.zhr.kapucyni.krakow.pl
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Pijarów w Krakowie
Przewodniczący Kręgu: Michał Pękalski; zam. ul. Dzielskiego 1,
31-465 Kraków; tel. (12) 411 08 55; e-mail: [email protected]
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Krakowie
Przewodniczący Kręgu: Daniel Bunia; zam. ul. Bernardyńska 3,
31-069 Kraków; tel. (12) 422-31-44; e-mail: [email protected]
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej
w Krakowie
Przewodniczący Kręgu: Leszek Węgrzyn; zam. ul. Podzamcze 8,
31-003 Kraków; tel. (12) 422 04 97; e-mail: [email protected]
315
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Ląd
2 KSH „Mafeking” Gromada w Lądzie n/Wartą – Wyższe Seminarium
Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie n/Wartą
Przewodniczący Kręgu: Tomasz Żmich; zam. Ląd n/Wartą 101, 62-406 Lądek;
tel. (63) 276 33 23: e-mail: [email protected]
Łódź
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi
Przewodniczący Kręgu: Paweł Joachimiak; zam. ul. Św. Stanisława 14;
90-457 Łódź; tel. (42) 664 88 88; e-mail: [email protected]
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łodzi
Łagiewniki
Przewodniczący Kręgu: Wladimir Shareiko: zam. ul. Okólna 185,
91-520 Łódź-Łagiewniki; tel. (42) 616 16 00; e-mail: [email protected]
2 KSH „Mafeking” Gromada w Łodzi – Wyższe Seminarium Towarzystwa
Salezjańskiego w Łodzi
Przewodniczący Kręgu: Piotr Kępa; zam. ul. Wodna 36, 90-046 Łódź;
tel. (42) 671 84 00; e-mail: [email protected]; www.mafeking.zhr.pl
Olsztyn
HKK „Orzeł” – Metropolitalne Warmińskie Seminarium Duchowne
„Hosianum” w Olsztynie
Przewodniczący Kręgu: Jacek Ćwięka; zam. ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn;
tel. (89) 523 89 84; e-mail: [email protected]; www.hosianum.edu.pl/
index.php?id=10&har=1
Ożarów
HKK „Azymut” – Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie (Księża Pallotyni)
Przewodniczący Kręgu: Grzegorz Łysek; zam. ul. Kilińskiego 20,
05-850 Ożarów Mazowiecki; tel. (22) 722 32 24; e-mail: [email protected];
www.wsdsac.pl/index.php?page=harcerz lub www.zhr.pl/~azymut/
Opole
HKK „Eleusis” im. bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego – Wyższe
Seminarium Duchowne w Opolu
Przewodniczący Kręgu: vacat; zam. ul. Drzymały 1, 45-342 Opole;
tel. (77) 442 40 0; www.wsd.opole.pl/harce.htm
316
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
Płock
HKK „Ogień” – Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
Przewodniczący Kręgu: Dawid Witkowski; zam. ul. Nowowiejskiego 2,
09-402 Płock; tel. (24) 262 30 02; e-mail: [email protected];
www.seminarium.plock.opoka.org.pl/index1.htm
Poznań
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego
Dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu (Chrystusowcy)
Przewodniczący Kręgu: Kamil Żyłczyński; zam. ul. Panny Marii 4,
60-962 Poznań; tel. (61) 647 25 23 lub 0(61) 647 21 00;
e-mail: [email protected]
Przemyśl
HKK „Pochodnia” im. Stefana Kard. Wyszyńskiego – Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemyślu
Przewodniczący Kręgu: Bartek Dudek; zam. ul. Zamkowa 5, 37-700 Przemyśl;
tel. (16) 676 05 31; 678 82 26
Radom
HKK „Tarcza” – Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu
Przewodniczący Kręgu: Aureliusz Bociarski; zam. ul. Młyńska 23/29,
26-600 Radom; tel. (48) 330 91 00; e-mail: [email protected];
www.seminarium.radom.pl
Siedlce
HKK – Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej
Przewodniczący Kręgu: Dawid Okliński; zam. Nowe Opole 173 B,
08-110 Siedlce 2; tel. (25) 631 57 61; 631 57 62; e-mail: [email protected]
Włocławek
HKK „Fratersi” – Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku
Przewodniczący Kręgu: Artur Kosierb; zam. ul. Karnkowskiego 3,
87-800 Włocławek; tel. (54) 231 19 80; e-mail: [email protected];
web.diecezja.wloclawek.pl/wsd/Aktywnosc%20klerycka.htm (podstrona)
Wrocław
HKK „Ignis Ardens” im. bł. ks. phm. S. W. Frelichowskiego –
Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu
Przewodniczący Kręgu: Mateusz Ciesielski: zam. pl. Katedralny 14,
50-329 Wrocław; tel. (71) 321 41 71; e-mail: [email protected];
www.seminarium.wroclaw.pl/harc.htm
317
DUSZPASTERSTWO HARCERZY
V. INNI KAPELANI HARCERSTWA
BUXAKOWSKI Jerzy ks.
Diecezja Pelplińska; wyśw. 02.10.1949; w duszp. harcerzy od 1989;
Kapelan Szarych Szeregów; mian. 16.01.2008; zam. ul. Kanonicka 1,
83-130 Pelplin; tel. (58) 536 14 24; e-mail: [email protected]
LEŚNIEWSKI Dariusz ks.
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska; wyśw. 2002; w duszp. od 2000;
Duszpasterz Środowisk Harcerskich; mian. 2006; zam. ul. Leonida Teligi 15-17,
75-257 Koszalin; tel. (94) 347 70 71 lub 78; tel. kom. 509 313 008
318
SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO
W POLSCE
I. DEKRET USTANAWIAJĄCY SYNOD ORDYNARIATU
WOJSKOWEGO W POLSCE
319
SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO W POLSCE
II. KOMISJA GŁÓWNA SYNODU ORDYNARIATU
WOJSKOWEGO W POLSCE
ks. bp gen. dyw. Tadeusz PŁOSKI
– przewodniczący
ks. prał. płk Sławomir ŻARSKI – zastępca przewodniczącego
ks. prał. kan. kmdr Leon SZOT
– sekretarz generalny synodu
ks. ppłk Jan OSIŃSKI – zastępca sekretarza
generalnego synodu
ks. prał. kan. płk Adam PRUS
– wikariusz biskupi
ks. prał. płk Józef SROGOSZ
– wikariusz biskupi
ks. prał. kan. płk January WĄTROBA – wikariusz biskupi
ks. prał. kan. płk Robert MOKRZYCKI
– wikariusz biskupi,
przewodniczący Komisji
ds. Dzieł Charytatywnych
i Pomocy Humanitarnej
ks. prał. kan. płk Dariusz KOWALSKI – przewodniczący Komisji
ds. Liturgii i Ceremoniału
Wojskowego
ks. prał. kan. płk Tomasz ANISIEWICZ – przewodniczący Komisji
ds. Kultu Bożego
i Duszpasterstwa
ks. prał. płk Zbigniew KĘPA – przewodniczący Komisji
ds. Nauczania i Wychowania,
Kultury, Mass Mediów
i Nowej Ewangelizacji
ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI
ks. prał. płk Józef KUBALEWSKI
ks. prał. płk Janusz RADZIK
ks. prał. kan. płk Mirosław SUŁEK
ks. prał. kan. płk Stanisław SZYMAŃSKI
ks. prał. płk Jan WOŁYNIEC
ks. kan. ppłk Krzysztof JAMROZIK
ks. mł. asp. Marcin lŻYCKI
320
SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO W POLSCE
III. SEKRETARIAT SYNODU ORDYNARIATU
WOJSKOWEGO W POLSCE
ks. kmdr Leon SZOT
ks. ppłk Jan OSIŃSKI – Sekretarz Generalny
– Zastępca Sekretarza Generalnego
Sekretarze Pomocniczy:
ks. płk Stanisław GULAK
ks. płk Józef KUBALEWSKI
ks. kmdr por. Henryk SOFIŃSKI
ks. kmdr Bogusław WRONA
ks. płk Stanisław SZYMAŃSKI
ks. ppłk Krzysztof MAJSTEREK
IV. KOMISJE SYNODALNE
A. KOMISJA DS. DZIEŁ CHARYTATYWNYCH I POMOCY
HUMANITARNEJ SYNODU ORDYNARIATU WOJSKOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ks. płk Robert MOKRZYCKI – przewodniczący Komisji
ks. ppłk Stanisław BŁĄDEK
ks. płk Stefan DMOCH
ks. płk Jan DOMIAN
ks. ppłk Grzegorz KAMIŃSKI
ks. kmdr Zygmunt KAŹMIERAK
ks. prof. Jarosław KORAL
ks. mjr Władysław KOZICKI
ks. por. Tomasz KRAWCZYK
ks. płk Kazimierz KRUŻEL
ks. ppłk Jerzy NIEDBAŁA
ks. mjr Sławomir PAŁKA
ks. płk Adam PRUS
ks. ppłk Waldemar RAWIŃSKI
ks. ppłk Piotr SROKA
ks. płk w st. spocz. Kazimierz TUSZYŃSKI
ks. ppłk Stefan ZDASIENIA
s. Lucyna PODBIELSKA
płk Sławomir FILIPCZAK
gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI
płk rez. Adam Mazur
gen. bryg. Cezary PODLASIŃSKI
ppłk dr Andrzej DYLONG
płk Wojciech ZAPALSKI
Danuta BEREZOWSKA
321
SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO W POLSCE
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Adam BUSZKO
Agata ERATOWSKA – POPIOŁEK
Leszek GORECKI
Joanna GRZYBOWSKA
Piotr GRZYBOWSKI
Anna MAZURKIEWICZ
Andrzej PRZEWOŹNIK
Justyna ROSZUK
Krzysztof SIKORA
B. KOMISJA DS. KULTU BOŹEGO I DUSZPASTERSTWA SYNODU
ORDYNARIATU WOJSKOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
322
ks. płk Tomasz ANISIEWICZ – przewodniczący Komisji
ks. kmdr Roman DZIADOSZ
ks. ppor. Jacek DZWONEK
ks. ppłk Andrzej GUT
ks. mł. aspirant Marcin IŻYCKI
ks. mjr Krzysztof KACORZYK
ks. kmdr por. Krzysztof KARPIŃSKI
ks. Jan KOT
ks. ppłk Marek KWIECIŃSKI
ks. ppłk Krzysztof MAJSTEREK
ks. kmdr ppor. Radosław MICHNOWSKI
ks. kmdr por. Ryszard PREUSS
ks. kmdr w st. spocz. Marian PRÓCHNIAK
ks. płk Janusz RADZIK
ks. ppor. rez. Artur SAMSEL
ks. kpt. Tomasz SKUPIEŃ
ks. płk Marek WESOŁOWSKI
ks. kmdr Bogusław WRONA
Komendant Główny SOK Józef HAŁYK
Komendant Regionu SOK Kraków Kazimierz MAZUR
płk w st. spocz. Andrzej BOCZKOWSKI
płk Zdzisław DOMAGAŁA
płk w st. spocz. Waldemar GŁOWACKI
ppłk Tadeusz MIELNIK
kmdr. rez. Dariusz NAWROT
kmdr rez. Roman RYCHTER
ppłk Piotr SKAŁECKI
płk Dariusz SOBOTKA
ppłk Wojciech SZYNDLAR
gen. bryg. Andrzej WIŚNIEWSKI
SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO W POLSCE
31.
32.
33.
34.
35. ppłk rez. Piotr WOJTOWICZ
ppłk Jarosław ZDUN
Henryk SZCZĘCH
Józef KURPIEWSKI
Kazimierz WOŁOWIEC
C. KOMISJA DS. LITURGII I CEREMONIAŁU WOJSKOWEGO SYNODU ORDYNARIATU WOJSKOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ks. płk Dariusz KOWALSKI
ks. płk Andrzej DZIWULSKI
ks. płk Stanisław GULAK
ks. mjr Mateusz HEBDA
ks. ppłk Mirosław KURJANIUK
ks. mjr Eugeniusz ŁABISZ
ks. płk Sławomir NIEWĘGŁOWSKI
ks. kmdr por. Czesław OLSZAK
ks. ppłk Zenon PAWELAK
ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI
ks. kmdr por. Zbigniew REĆKO
ks. ppłk Augustyn ROSŁY
ks. płk Józef SROGOSZ
ks. ppłk Ryszard STĘPIEŃ
ks. ppłk Mariusz STOLARCZYK
ks. płk Stanisław SZYMAŃSKI
ks. płk January WĄTROBA
ks. prof. dr hab. Tadeusz BĄK
Siostra Stanisława MUCHA
płk rez. Waldemar LEWANDOWSKI
płk rez. Jan PAROL
płk w st. spocz. Lech PIETRZAK
ppłk Mirosław SADOWSKI
mjr rez. Edward SKOŁUBA
Roman GAJEK
Urszula GRZYWACZ
Adam HRYNKIEWICZ
Irena Jermakowicz – CIĘŻKOWICZ
Wanda KRZEŚNIAK
Iwona MARSZAŁEK
Elżbieta SKOŁUBA
Aneta STRZEMIECZNA
– przewodniczący Komisji
323
SYNOD ORDYNARIATU WOJSKOWEGO W POLSCE
D. KOMISJA DS. NAUCZANIA I WYCHOWANIA, KULTURY,
MASS MEDIÓW ORAZ NOWEJ EWANGELIZACJI SYNODU
ORDYNARIATU WOJSKOWEGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
324
ks. płk Zbigniew KĘPA – przewodniczący Komisji
ks. płk Andrzej BOKIEJ
ks. ppłk Stanisław DĘBICKI
ks. por. Robert DĘBIŃSKI
ks. por. Grzegorz GOLEC
ks. płk Marek KARCZEWSKI
ks. płk Józef KUBALEWSKI
ks. mjr Witold MACH
ks. płk Jacek MACYSZYN
ks. mjr Paweł PIONTEK
ks. prof. dr hab. Henryk SKOROWSKI
ks. kmdr por. Henryk SOFIŃSKI
ks. płk Mirosław SUŁEK
ks. kmdr ppor. Sławomir SZELĄGOWSKI
ks. por. Kamil SZUSTAK
ks. płk Krzysztof WYLĘŻEK
mjr rez. Jerzy PROCHWICZ
gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz GŁOWACKI
płk Jerzy GUTOWSKI
płk rez. Marian GUZIK
płk rez. Marek HARAT
płk Zbigniew PIĄTEK
płk w st. spocz. Edward PIETRZYK
ppłk Andrzej RAJCZYK
ppłk Zbigniew SIERADZY
płk rez. Jerzy STEC
płk w st. spocz. Zbigniew ŚWIĘCICKI
Krzysztof BUREK
Anna Gosławska HRYCHORCZUK
Krzysztof STĘPKOWSKI
Elżbieta SZMIGIELSKA – JEZIERSKA
Anna TOKARSKA
Krzysztof WIATRZYK
prof. dr hab. Wiesław WYSOCKI
ks. kpt. Andrzej PIERSIAK
ANEKSY
SPIS KAPELANÓW
str.
1.
ALEKSANDROWICZ Jarosław ks.
247, 260, 278
2.
AMBROZIEWICZ Mariusz Paweł ks. ppor. 247
3.
ANDRZEJEWSKI Hubert ks. por.
134
4.
ANDRZEJEWSKI Witold ks. 260, 276, 281
5.
ANIOŁ Paweł ks. hm. 299
6.
ANISIEWICZ Tomasz ks. prał. kan. płk
134, 286
7.
ANTCZAK Mariusz ks. kpt. 135, 236
8.
ANTONIEWICZ Kazimierz ks. płk w st. spocz.
240
9.
ANTOSZEWSKI Jarosław ks. ppłk
135
10. BABIŃSKI Jarosław ks. dr
298
11. BACH Józef ks. phm.
297
12. BALIŃSKI Tomasz ks. 260, 278
13. BARAN Marcin ks.
299
14. BARTOSZEWSKI Paweł ks. ppor. 247
15. BAZAN Tomasz ks.
301
16. BAZYLEWICZ Adam Tomasz ks. mjr
109, 136
17. BĄK Janusz ks. prał. kmdr w st. spocz.
49, 62, 131, 240
18. BECHTA Grzegorz ks. ppor. rez. 104, 136, 294, 296, 303
19. BERK Ryszard ks. 260, 276
20. BIAŁOUS Tadeusz ks. hm. 293, 296
21. BIELECKI Teodor ks.
313
22. BIENIEK Tadeusz ks. prał. płk dr
49, 60, 61, 69, 81, 137
23. BIERNACKI Jacek ks. dr
261, 275
24. BIERNACKI Mirosław Kazimierz ks. ppłk
70, 81, 137
25. BIRUŚ Ireneusz ks. ppor. 79, 138
26. BŁĄDEK Stanisław ks. ppłk
91, 138, 236, 286, 290, 321
325
ANEKSY
27. BOCIAN Jan Bernard ks. ppor. 247
28. BOCIARSKI Aureliusz kl. 317
29. BOGDANOWICZ Adam Józef ks. 261, 276
30. BOKIEJ Andrzej ks. prał. płk dr
49, 87, 139, 324
31. BORKOWSKI Kamil ks. phm.
302
32. BOROWSKI Józef ks. 261, 275
33. BOŻEJEWICZ Wiesław ks. płk rez. dr
63, 240
34. BOŻEK Józef ks.
303
35. BREWKO Marek ks.
257, 278
36. BRIEGMANN Damian kl. 309
37. BROCŁAWIK Jerzy ks. 313
38. BRYK Paweł ks. 295
39. BRZESKI Sławomir ks. hm. 304
40. BUNIA Daniel kl. 315
41. BURANDT Arkadiusz ks. pwd. 293, 305
42. BURZYŃSKI Henryk ks. ppłk w st. spocz.
241
43. BUXAKOWSKI Jerzy ks.
318
44. BYLINA Sławomir ks. ppor. 247
45. CAŁA Leszek ks.
298
46. CHLEBDA Jarosław Marek ks. ppor. 247
47. CHOŁUJ Mirosław ks.
294
48. CHRUŚCIK Tomasz kl. 310
49. CHUDZICKI Kazimierz ks.
311
50. CHRZAN Tomasz ks. pwd. 292, 304
51. CHWEDORUK Rafał O. 313
52. CIAPCIŃSKI Andrzej ks. dr.
261, 276
53. CIEPLIŃSKI Łukasz kl.
308
54. CIESIELSKI Mateusz kl. 317
55. CUR Rajmund ks.
301
56. CYRZAN Henryk ks. prał. hm. 300
57. CZACH Edwin ks. ppłk
115, 139, 236
326
ANEKSY
58. CZENCZEK Stanisław ks. hm.
303
59. CZEROPSKI Marcin ks. ppor.
96, 140
60. CZERWIŃSKI Stanisław ks.
261, 275
61. CZUCHRANIUK Marcin ks. ppor. SG
140, 127
62. ĆWIĘKA Jacek kl.
316
63. ĆWIKLIŃSKI Arkadiusz ks.
294
64. ĆWIKLIŃSKI Sylwester ks.
295
65. DANECKI Jerzy ks.
261, 277
66. DANILUK Marian ks. hm. 301
67. DĄBROWSKI Wojciech ks.
297
68. DEJA Krzysztof ks. ppor. 248
69. DENYS Stanisław ks. ppor.
141, 235
70. DERESZEWSKI Mirosław ks. 261, 280
71. DĘBICKI Stanisław ks. kan. ppłk
51, 99, 141, 324
72. DĘBIŃSKI Robert ks. por. dr
131, 142, 324
73. DMOCH Stefan ks. prał. kan. płk SG
49, 73, 142, 321
74. DOBROŃSKI Aleksander ks. hm.
292, 297
75. DOLNY Lucjan ks. kan. ppłk SG
52, 119, 142
76. DOMIAN Jan ks. prał. płk
49, 50, 60, 61, 62, 71, 112, 143, 236, 321
77. DRABIK Marek ks. ppor. 100, 144
78. DRAGAN Wojciech ks.
100, 144, 284
79. DRAGIEL Mirosław ks.
257, 276, 282
80. DUDA Marek ks. pwd.
313
81. DUDEK Bartek kl. 317
82. DURSKI Artur ks. ppor. 248
83. DWORZAK Janusz ks. 262, 277
84. DWORZAK Stanisław ks.
261, 277
85. DYRDA Konrad ks.
303
86. DZIADOSZ Roman ks. prał. kan. kmdr
49, 51, 105, 145, 322
327
ANEKSY
87. DZIWULSKI Andrzej ks. prał. kan. płk
49, 51, 56, 102, 145, 286, 291, 323
88. DZWONEK Jacek ks. ppor. SG
146, 322, 119
89. FABISIAK Tomasz ks. ppor. 248
90. FĄFARA Kazimierz ks. dr
262, 278
91. FILARSKI Adam ks.
262, 279
92. FELA Piotr ks.
299
93. FERENC Roman ks. ppor.
248
94. FLOREK Marian ks. kan. 262, 279
95. FRĄCZYK Eugeniusz ks.
262, 277
96. GADOWSKI Sławomir Piotr ks. por.
84, 146
97. GAJEWSKI Andrzej ks. 262, 279
98. GARBACIK Stanisław ks. kpt.
81, 147, 236
99. GEMBCZYK Lucjan ks.
262, 277
100. GIBASIEWICZ Piotr ks. ppłk
86, 147
101. GIEDROJC Rafał ks. ppor. 248
102. GLINIEWICZ Dariusz ks. mł. chor. SG
148
103. GŁAWDEL Michał kl. 309
104. GŁODOWSKI Bogusław ks.
257, 278, 281
105. GNIATCZYK Jerzy ks. 262, 275
106. GODLEWSKI Andrzej ks. kan. 294
107. GOLEC Grzegorz ks. por.
116, 125, 148, 324
108. GOLONKA Jan ks. kan. płk rez. dr 51, 61, 149
109. GONDRO Joachim ks.
263, 278
110. GORAJ Czesław ks.
295
111. GORYSZEWSKI Wojciech ks.
263, 277
112. GÓRSKI Krzysztof ks. ppłk
107, 149
113. GRABOWSKI Mirosław ks. ppor.
248
114. GRYGLICKI Tadeusz Stanisław ks. mjr
94, 150
115. GRYGORCZYK Leon ks. 258, 278, 280
116. GRZESZEK Paweł ks. ppor. 248
328
ANEKSY
117. GULAK Stanisław ks. prał. płk dr
49, 62, 72, 92, 150, 286, 290, 321, 323
118. GUT Andrzej ks. ppłk SG
119, 287, 151, 290, 322
119. GRABAŃSKI Andrzej ks.
263, 280
120. GRANICZKA Tadeusz ks. prał. kan.
263, 279
121. GRESIK Karol ks.
295, 306
122. GRUDA Marek ks.
263, 277
123. GRZESIK Piotr ks. pwd.
312
124. GRZEŚ Maciej ks.
263, 280
125. HARABURDA Janusz ks. hm. 306
126. HEBDA Mateusz ks. mjr
63, 113, 151, 236, 323
127. HEJMAN Marcin ks. phm.
304
128. HELIOSZ Sebastian kl.
309
129. HUBACZ Łukasz Józef dk.
152, 236, 244
130. HULA Marek ks.
263, 277
131. IŻYCKI Marcin ks.
284, 322
132. JACHIMCZAK Józef ks. 258, 275, 283
133. JACKOWIAK Mieczysław ks. kan. ppłk SG
128, 152
134. JAKUBIAK Andrzej ks. ppłk
89, 153
135. JAKUBUŚ Piotr ks.
284
136. JAMROZIK Krzysztof ks. kan. ppłk
51, 60, 73, 112, 126, 153 320
137. JANKIEWICZ Patryk O.
304
138. JANOCHA Marcin ks. ppor. 249
139. JANUS Marek ks.
154
140. JANUSZEWSKI Marek ks.
249, 312
141. JAŃSKI Marek ks. 314
142. JARASZEK Marek ks. ppłk
75, 154
143. JARGIEŁŁO Sławomir ks.
312
144. JASIANEK Marek ks. hm.
296, 307
145. JASICA Władysław ks. mjr
116, 155
329
ANEKSY
146. JASKÓŁKA Tomasz ks. ppor. 249
147. JAWORSKI Andrzej ks. hm.
310, 315,
148. JOACHIMIAK Paweł kl. pwd. 314, 316
149. JOŚKO Wolfgang ks.
264, 277
150. JÓŹWIK Julian ks. prał.
264, 277
151. JURKOWSKI Wojciech ks. hm. 299
152. KACORZYK Krzysztof Jacek ks. mjr
113, 155, 322, 236
153. KACZMAREK Henryk ks. mjr
98, 156, 287, 291
154. KACZMARSKI Łukasz ks. pwd.
306
155. KACZYŃSKI Krzysztof ks. prał. 264, 278
156. KALINOWSKI Bogdan ks. 79, 296
157. KALINOWSKI Maciej dk.
156, 236, 244
158. KAMIŃSKI Dariusz ks. ppor. 249
159. KAMIŃSKI Grzegorz ks. kan. ppłk
51, 59, 62, 79, 157, 321
160. KAMIŃSKI Mariusz ks. ppor. 249
161. KANIA Jacek ks.
301
162. KANIEWSKI Paweł ks. ppor. 249
163. KAPROŃ Rafał ks. kpt.
85, 157, 237
164. KARA Krzysztof ks. kpt.
108, 158
165. KARBOWSKI Jan ks. prał.
264, 279
166. KARCZEWSKI Marek ks. prał. płk
49, 60, 61, 68, 110, 158, 287, 290, 320, 324
167. KARDASZ Stanisław ks. prał. kan.
279, 258
168. KARŁOWICZ Krzysztof ks.
306
169. KARNAWALSKI Michał kl. 315
170. KARPIŃSKI Krzysztof ks. prał. kan. kmdr por. 49, 51, 56, 83, 159, 287, 290, 322
171. KARWOWSKI Sebastian ks. ppor. 249
172. KASOWSKI Ronald Rafał ks.
296
173. KASPRZAK Rafał ks. pwd.
296, 298
174. KASPRZAK Sławomir ks. kan. 258, 280
330
ANEKSY
175. KASZANEK Tomasz ks. ppor. 250
176. KASZUBA Paweł ks. phm.
313
177. KAZNOWSKI Grzegorz O. ppor. 250
178. KAZULAK Stefan ks. prał.
49, 121, 159, 264, 277
179. KAŹMIERAK Zygmunt ks. kan. kmdr
51, 59, 111, 160, 237, 321
180. KAŹMIERCZAK Leszek ks. 264, 276
181. KĘPA Piotr kl. 316
182. KĘPA Zbigniew Jan ks. prał. płk SG dr
49, 50, 54, 60, 61, 73, 160, 320, 324
183. KLIMCZUK Zygmunt ks. dr
264, 279
184. KŁOPOT Janusz Stefan ks. Mjr
85, 161
185. KŁUSEK Zbigniew ks. kan. kmdr por.
52, 161, 235
186. KMIECIKOWSKI Marian ks. płk w st. spocz. 241
187. KOBA Witold ks. ppor. 250
188. KOCOŁ Józef ks. 264,276
189. KOCZY Tomasz ks. kpt.
82, 162, 237
190. KODZIK Przemysław ks.
293
191. KOKOSIŃSKI Ludomir ks. 265, 277
192. KOŁODZIEJCZYK Grzegorz ks. 307
193. KOMOROWSKI Hubert ks. phm. 312
194. KOMOROWSKI Stefan ks. 265, 280, 282
195. KONACK Anatol ks.
274, 278
196. KONDRACIUK Wiesław Józef ks. kpt. SG
76, 126, 162
197. KONDRAK Stanisław ks. 265, 279
198. KOPEĆ Tomasz kl. 310
199. KORDULA Piotr Edward ks. 280, 283, 265
200. KOSENDIAK Adrian ks. ppor. 250
201. KOSIERB Artur kl. 317
202. KOSIŃSKI Witold ks. mjr
90, 163
203. KOT JAN ks.
258, 275, 283, 322
204. KOT Marek ks.
265, 277
331
ANEKSY
205. KOTOWSKI Stanisław ks.
265, 275, 280
206. KOWALCZYK Piotr Paweł ks. ppłk
96, 163
207. KOWALIK Patryk ks. ppor. 250
208. KOWALSKI Dariusz ks. prał. kan. płk
49, 50, 61, 63, 64, 124, 164, 320, 323
209. KOZICKI Władysław Maciej ks. prał. mjr
49, 59, 101, 122, 164, 287, 290, 321
210. KRAUZE Piotr ks. mjr
122, 165, 237
211. KRAWCZYK Tomasz Michał ks. por.
93, 166, 321
212. KRĘŻEL Jarosław ks.
265, 277
213. KROK Dariusz ks.
266, 279
214. KROK Wojciech O. 304
215. KRUBA Bogdan ks. kpt.
166
216. KRUPA Robert kl.
310
217. KRUPSKI Grzegorz ks. mjr
77, 167, 237
218. KRUŻEL Kazimierz Andrzej ks. kan. płk
51, 93, 120, 167, 237, 266, 277, 321
219. KRZESIŃSKI Zbigniew ks. mjr
118, 168
220. KRZYSZTOFIAK Robert ks. kpt.
81, 168
221. KUBALEWSKI Józef Konstanty ks. prał. płk
49, 60, 61, 65, 72, 78, 169, 287, 290, 320, 321, 324
222. KUBIAK Mateusz kl. phm. 308, 310
223. KUBICKI Józef ks. kan. płk w st. spocz. 52, 241
224. KUJAWA PAWEŁ ks.
101, 307
225. KULPIŃSKI Paweł ks. pwd.
305
226. KUNDERA Wiesław Piotr ks.
266, 279
227. KUŚMIERCZYK Jarosław ks. phm.
305
228. KUŁAK Wojciech ks. por.
106, 169
229. KUREK Witold ks. mjr
123, 170
230. KURJANIUK Mirosław ks. ppłk SG
92, 127, 170, 323
231. KWAŚNIK Andrzej ks. 258, 275, 283
232. KWAŚNIK Krzysztof ks.
266, 276
332
ANEKSY
233. KWIATKOWSKI Marcin ks. kpt.
78, 171, 237
234. KWIATKOWSKI Mirosław ks. ppłk
99, 171
235. KWIECIŃSKI Marek ks. prał. ppłk
49, 125, 172, 322
236. LAMENT Tadeusz ks.
266, 277
237. LARYSZ Piotr ks. phm.
293, 296, 304
238. LATOSZEK Tomasz ks. hm.
303
239. LEMIESZKO Andrzej ks. mjr rez.
121, 172
240. LEONIUK Wojciech kl. 315
241. LESIŃSKI Andrzej ks. prał. kan. dr
266, 279
242. LESZCZYŃSKI Adam ks.
312
243. LESZCZYŃSKI Bolesław ks. ppor. 250, 267, 278
244. LEŚNIEWSKI Dariusz ks. 318
245. LEWANDOWICZ Kazimierz ks. kan.
267, 279
246. LEWDAROWICZ Tadeusz ks. prał. 267, 279
247. LICHNEROWICZ Bolesław Jakub ks. prał. płk rez.49, 120, 173
248. LIEBIG Arnold Ireneusz O. 266, 276
249. LIGOROWSKI Sebastian ks.
311
250. LISTOPAD Piotr ks. ppor. 250
251. LISZKO Maciej ks. ppor. 251
252. LOCH Edgar ks.
267, 277
253. LUTO Wojciech ks.
306
254. ŁABISZ Eugeniusz ks. mjr dr
63, 104, 173, 323
255. ŁAWICKI Jerzy ks. kan. mgr
267, 277
256. ŁESYK Lesław ks. ppor.
174
257. ŁUCZAK Ireneusz ks.
267, 276
258. ŁUŃSKI Piotr Jarosław ks. prał. mjr
49, 118, 174
259. ŁYSEK Grzegorz kl.
316
260. MACEK Ireneusz ks. ppor. 251
261. MACH Witold ks. mjr dr
62, 112, 175, 324
262. MACIEJEWSKI Maciej ks. kan.
267, 279
263. MACIEJEWSKI Mirosław ks. 268, 276
333
ANEKSY
264. MADOŃ Szczepan Edward ks. mjr
65, 72, 129, 175
265. MAJCHEREK Andrzej ks. hm. 311
266. MAJCHRZAK Andrzej ks.
268, 275
267. MAJKA Piotr ks. mjr
114, 176, 237
268. MAJOREK Artur ks. ppor. 116, 176
269. MAJSTEREK Krzysztof ks. kan. ppłk
52, 63, 94, 177, 321, 322
270. MAKOWSKI Edmund ks.
268, 277
271. MALISZEWSKI Jan ks. kan. kmdr por.
86, 177
272. MAŁKIEWICZ Michał ks. 298
273. MARCINKOWSKI Jerzy ks. 259, 279, 281
274. MARCZAK Michał kl. 308
275. MAREK Adam ks.
268, 278
276. MARIAK Jan ks. ppor. 251
277. MARKOWSKI Zbigniew ks. kan. 268, 279
278. MASIULANIS Krzysztof ks. hm.
310
279. MATYS Mirosław ks.
297
280. MATUSZNY Mirosław ks.
294, 301
281. MATWIEJÓW Zbigniew ks.
268, 276
282. MAZUR Radosław ks. ppor.
83, 178, 237
283. MAZUREK Piotr Józef ks. 268, 276
284. MĄDRAWSKI Paweł ks. ppor. 251
285. MENCEL Leszek Grzegorz ks. mjr
104, 178
286. MICHALIK Józef ks. ppłk
87, 179
287. MICHALISZYN Mirosław ks. mjr
179
288. MICHNOWSKI Radosław Andrzej ks. kmdr ppor. 121, 180, 237, 322
289. MIGAŁA Andrzej Jan ks. mjr
108, 180
290. MIDURA Marian ks. dr
269, 279, 282, 285
291. MIGUT Bogusław ks.
295
292. MISZCZYSZYN Bogdan Mirosław ks. płk 74, 181
293. MIZIEJ Artur ks. ppor. 251
294. MIZURA Andrzej ks.
312
334
ANEKSY
295. MŁODAWSKI Marcin ks. ppor. 251
296. MOGIEŁKA Robert ks. phm.
313
297. MOKRZYCKI Robert ks. prał. kan. płk dr
49, 50, 51, 54, 58, 60, 61, 113, 181, 320, 321
298. MOLANDA Jan ks.
269, 276
299. MOLENDOWSKI Piotr Andrzej ks. kan. płk 52, 60, 72, 96, 182
300. MRÓZ Mikołaj ks.
269, 277
301. MULKA Andrzej ks.
300
302. NADOLNY Henryk ks.
269, 270
303. NIEDBAŁA Jerzy Janusz ks. ppłk
55, 84, 182, 237, 269, 279, 321
304. NIEDZIELSKI Jerzy Stanisław ks. mjr
90, 183
305. NIEMYJSKI Zbigniew ks. 269, 278
306. NIEWĘGŁOWSKI Sławomir ks. prał. kan. płk
49, 51, 94, 183, 287, 290, 323
307. NOCOŃ Sebastian kl. pwd. 308, 309
308. NORAS Ryszard ks.
305
309. NOWAK Jarosław ks. ppor. 79, 127, 184
310. NOWAK Piotr ks. 269, 278
311. NOWAKOWSKI Józef ks. pwd.
296, 300
312. NOWAKOWSKI Lucjan ks. 259, 278
313. NOWICKI Władysław ks. dr
269, 280, 282
314. OBŁÓJ Józef ks. phm.
303
315. OBSZYŃSKI Stanisław ks. prał. w st. spocz.
49, 94, 241
316. OKLIŃSKI Dawid kl.
317
317. OKOŃ Wiesław ks. prał. mjr
49, 109, 184
318. OLECH Edward Michał ks. mjr
92, 185, 288, 290
319. OLEJNIK Mariusz ks.
259, 278
320. OLESZCZUK Andrzej ks.
270, 277
321. OLSZAK Czesław ks. kmdr por.
77, 185, 323
322. OLSZEWSKI Tomasz ks. ppor. 131, 186, 251
323. ORCHOWICZ Radosław ks.
293
335
ANEKSY
324. ORŁOWSKI Mirosław ks. 270, 278
325. ORŁOWSKI Wiesław ks. mjr
97, 129, 186
326. OSIŃSKI Jan Kazimierz ks. ppłk
45, 53, 55, 63, 113, 187, 238, 286, 291, 320, 321
327. OTREMSKI Łukasz kl. 310
328. OTTA Lech ks. 270, 280
329. PAJETKA Filip kl. pwd. 308, 309
330. PAŁKA Sławomir ks. kan. mjr
52, 118, 187, 321
331. PAŁUSKA Tadeusz ks. płk
67, 75, 188, 238
332. PAROŃ Tomasz ks. mjr
88, 121, 123, 188, 238
333. PASZKA Grzegorz ks.
304
334. PASZKOWSKI Dariusz ks. 270, 279
335. PAWELAK Zenon ks. kan. ppłk
52, 103, 187, 323
336. PAWLAK Janusz ks. phm. 298
337. PAWŁOWSKI Stanisław ks. ppor. 252
338. PELCZAR Paweł dk. pwd.
314, 315
339. PĘCAK Paweł ks.
301
340. PIĄTEK Waldemar ks.
307
341. PIESIK Andrzej ks.
300
342. PIERSIAK Andrzej ks. kpt.
189, 313 , 324
343. PIETREWICZ Henryk ks. płk w st. spocz. 242
344. PIETRUCHA Jacek ks. ppor. 252
345. PIETRUSIAK Marek Lucjan ks. kan. płk dr
52, 104, 190, 238
346. PIETRZNIAK Krzysztof Stanisław ks. ppłk
66, 115, 190
347. PĘKALSKI Michał kl. 315
348. PIĘT Sławomir Jerzy ks. mjr
122, 191
349. PIONTEK Paweł Alojzy ks. mjr
191, 238, 324
350. PISKORZ Wojciech ks. ppor. 252
351. PŁONKA Piotr ks. pwd. 305
352. POJAWA Wojciech ks. ppor. 252
353. POLAK Henryk ks. prał. płk
49, 61, 96, 192, 235
336
ANEKSY
354. POLAKOWSKI Andrzej ks. phm.
302
355. POPIELEWSKI Wojciech ks. 270, 280
356. POTAKIEWICZ Zygmunt ks. ppłk w st. spocz. 94, 242
357. POŹNIAK Jan ks. 270, 2761
358. PREUSS Ryszard ks. kmdr por. SG
114, 125, 128, 192, 322
359. PRÓCHNIAK Marian ks. prał. kmdr w st. spocz. 49, 62, 242, 322
360. PRUS Adam ks. prał. kan. płk
49, 50, 51, 54, 89, 193, 270, 281, 290, 321, 279, 288, 320
361. PRZEKLASA Bogusław ks. 259, 278, 282
362. PRZEKOP Przemysław dk. phm.
309
363. PRZEWROCKI Grzegorz ks. por.
194, 235
364. PRZYCHODNY Sławomir ks.
307
365. PYŁKO Marcin kl.
308
366. PUZON Andrzej ks. prał. kan. ppłk rez.
49, 122, 194
367. RADKIEWICZ Piotr ks. ppor. 252
368. RADZIK Janusz Adam ks. prał. płk
49, 50, 60, 68, 101, 124, 195, 288, 290, 320, 322
369. RADZISZEWSKI Bogdan ks. płk
60, 88, 196, 288, 290, 323
370. RAK Kryspin ks. mjr
92, 196, 238
371. RAKOWSKI Wiesław ks. ppłk
105, 197, 238,
372. RAWIŃSKI Waldemar Robert ks. prał. ppłk
49, 99, 197, 321
373. REĆKO Zbigniew ks. prał. kan. kmdr por.
49, 61, 76, 198, 288, 291, 323
374. REIMER Marek ks. mjr 86, 198
375. ROBACZEK Bolesław ks. 271, 277
376. ROBACZYŃSKI Tomasz ks. ppłk
94, 199, 238
377. ROGACKI Adam ks. por.
109, 199, 238
378. ROKITA Piotr ks. ppor. 252
379. ROMANKIEWICZ Bogusław ks. kan. płk
52, 117, 200
380. ROSA Robert ks. ppor. 200
381. ROSŁY Augustyn Andrzej ks. ppłk
52, 108, 201, 323
337
ANEKSY
382. ROZDEBA Ryszard ks. ppłk SG
128, 201
383. ROŻENTALSKI Jerzy ks. prał. mjr rez. dr
49, 130, 202, 271, 279
384. RUDOMAN Mirosław ks.
271, 279
385. RUTKOWSKI Krzysztof ks. ppor. 252
386. RYDZ Daniel ks. pwd. 298, 311
387. RZETECKI Arkadiusz ks.
307
388. SADOWSKI Leonard ks. płk w st. spocz. dr
242
389. SAJEWSKI Zbigniew ks. 271, 277
390. SALOMON Marian ks. prał.
271, 279
391. SAŁĘGA Franciszek ks. 271, 279
392. SAMOCIAK Zbigniew ks.
271, 276
393. SAWICKI Zbigniew Ignacy ks. ppłk
97, 203
394. SAMSEL Artur ks. ppor. rez.
114, 125, 202, 322
395. SCHUBERT Alfons ks.
259, 277, 282
396. SEMRAU Sebastian ks. ppor.
100, 203
397. SHAREIKO Wladimir kl. 316
398. SIKORSKI Stanisław ks. phm.
302
399. SKAŁKOWSKI Krzysztof ks. ppor. 253, 285
400. SKIBA Jerzy ks. hm.
296, 299
401. SKOCZEŃ Włodzimierz ks. ppor. 253
402. SKOPIŃSKI Karol ks. por. 92, 204
403. SKRZYPCZAK Jacek ks. por.
93, 204
404. SKRZYPKOWSKI Dariusz ks. pwd.
313
405. SKRZYPSKI Maciej ks. ppor. 253
406. SKUPIEŃ Tomasz ks. kpt.
102, 205, 322
407. SKWARA Arkadiusz ks. ppor. 253
408. SKWAREK Jacek Adam ks. kpt.
95, 205
409. SŁABEK Feliks ks. mjr w st. spocz. 94, 243
410. SŁOTWIŃSKI Bogdan ks. ppłk
129, 131, 206
411. SŁYŻ Maciej ks. pwd.
296, 297
412. SMOLEŃ Krzysztof Jan ks. kpt.
206, 235
338
ANEKSY
413. SOBONIAK Henryk ks. 300
414. SODZAWICZNY Zenon ks. ppłk
107, 207
415. SOFIŃSKI Henryk ks. prał. kmdr por. dr
49, 95, 207, 238, 288, 291, 321, 324
416. SOJKA Stanisław ks. prof. dr hab. 272, 276
417. SOSNOWSKI Andrzej ks. ppor. 253
418. SOSONKO Adam ks. kan. płk
52, 94, 208, 238
419. SROGOSZ Józef ks. prał. płk
49, 50, 54, 61, 100, 208, 288, 290, 320, 323
420. SROKA Piotr ks. ppłk dr
105, 209, 239, 321
421. STANISZEWSKI Marcin ks. pwd. 296, 300
422. STARUS Bogusław ks. ppor. 253
423. STASIAK Andrzej ks. kan. 272, 278
424. STASIAK Stanisław ks.
272, 280
425. STAWARZ Andrzej Wincenty ks. kmdr por.
103, 209
426. STELMASZEK Stanisław ks. 259, 275, 283
427. STĘPIEŃ Andrzej ks.
259, 278
428. STĘPIEŃ Ryszard ks. prał. ppłk
49, 106, 210, 239, 289, 290, 323
429. STĘPIEŃ Wacław Tadeusz ks. ppłk
111, 210, 239
430. STOKŁOSA Andrzej ks. pwd.
297
431. STOLARCZYK Mariusz Stanisław ks. ppłk
85, 211, 323
432. SUCHECKI Jerzy ks. ppłk
68, 69, 96, 211
433. SULICH Robert ks.
302
434. SUŁEK Mirosław ks. prał. kan. płk
50, 52, 64, 88, 212, 290, 320, 324
435. SURMA Zenon Jan ks. kan. płk
51, 62, 63, 64, 117, 212
436. SUROWIEC Andrzej ks. prał. ppłk rez. dr
50, 62, 130, 213
437. SYLDATK Zdzisław ks. pwd.
306
438. SYNORADZKI Łukasz ks. ppor. 253
439. SYTCZYK Bogdan ks. ppor. 214
440. SZAREYKO Henryk ks. kan. płk w st. spocz.
52, 62, 214
339
ANEKSY
441. SZCZERBA Ryszard ks. prał. 272, 279
442. SZCZEŚNIAK Lucjan ks.
272, 277
443. SZAFRYK Mariusz ks. ppor. 254
444. SZCZĘSNY Marcin ks. ppor. 254
445. SZEWCZYK Tomasz ks. ppor. 254
446. SZEFLIŃSKI Tomasz ks. kpt.
114, 215
447. SZELĄGOWSKI Sławomir ks. kmdr ppor. dr
120, 215, 324
448. SZERSZEŃ Wojciech Wawrzyniec ks. kmdr ppor.115, 216, 239
449. SZKLANKO Jan ks. kan. ppłk rez.
123, 216
450. SZKUDLAREK Piotr ks. phm. 293, 296
451. SZNURA Piotr ks. 272, 277
452. SZOT Leon ks. prał. kan. kmdr dr
50, 53, 61, 63, 217, 284, 292, 320, 321
453. SZPURA Andrzej ks. ppor. SG
83, 127, 218
454. SZPYT Krzysztof ks. por.
117, 218, 239
455. SZUSTAK Krzysztof ks. por.
62, 64, 124, 219, 289, 290, 324
456. SZUWART Krzysztof Jan ks. kan. ppłk
52, 132, 219
457. SZWEC-NADWORNY Piotr ks. ppłk
220
458. SZYGENDA Zbigniew ks. 272, 275
459. SZYMAŃSKI Stanisław Antoni ks. prał. kan. płk 50, 51, 60, 66, 118, 220, 239, 320, 321, 323
460. ŚCIBIOR Mikołaj ks. ppor. 254
461. ŚLIWA Maciej ks. ppor.
55, 118, 221, 239
462. ŚLIWAK Krzysztof ks. 272, 277
463. ŚLIWIŃSKI Mariusz ks. kan. ppłk
51, 114, 221
464. ŚLIWIŃSKI Sebastian ks. ppor. 254
465. ŚLIWIŃSKI Witold ks.
273, 280
466. ŚLIŻ Robert ks. 302
467. ŚWIDZIŃSKI Wiesław ks. prał.
306, 273, 279
468. ŚWIERKOWSKI Jerzy O. phm. 315
469. TARABUŁA Fryderyk ks.
292
340
ANEKSY
470. TARAPACKI Jan ks. kpt. SG
222
471. TOKARCZYK Zdzisław ks. ppor. 254
472. TOŁWIŃSKI Mariusz ks. mjr
60, 77, 222, 285
473. TOMASZEWSKI Adam ks. ppor. rez. 130, 223, 254
474. TUR Adam ks. ppor. 91, 223
475. TUSZYŃSKI Kazimierz ks. prał. kan. płk SG w st. spocz. dr 50, 51, 61, 76, 224,
239, 289, 291, 321
476. TUROŃ Józef ks. hm.
295
477. TYMCZUK Józef ks. ppłk
76, 224
478. WAKSMAŃSKI Andrzej ks.
273, 276
479. WALCZAK Marek ks. kan.
273, 276
480. WARCHOŁA Wojciech ks. ppłk SG
73, 128, 225, 239
481. WARTALSKI Sławomir ks.
308
482. WASILEWSKI Marcin ks. ppor. 255
483. WAWRZYNKOWSKI Marcin ks. ppor. 255
484. WĄTROBA January Józef ks. prał. kan. płk
49, 50, 52, 54, 61, 116, 226, 289, 291, 320, 323
485. WESOŁOWSKI Marek ks. kan. płk dr
51, 61, 71, 72, 73, 125, 126, 227, 322
486. WĘGRZYN Leszek kl.
315
487. WISZOWATY Edward ks. prof. dr hab.
260, 279
488. WIŚNIOWIECKI Roman ks. prał. 273, 279
489. WITKOWSKI Dawid kl. pwd. 314, 317
490. WITKOWSKI Jan ks. 273, 276
491. WŁODARCZYK Władysław Tadeusz ks. ppor. 255
492. WOJCIECHOWSKI Tomasz ks. ppor. 255
493. WOJNOWSKI Marek ks. mjr
63, 80, 228, 334
494. WOŁYNIEC Jan ks. prał. płk
50, 67, 98, 228, 289, 290, 320
495. WÓJCIK Paweł ks. kmdr ppor. 106, 229, 239
496. WÓJCIK Paweł ks. ppor. 255
341
ANEKSY
497. WRONA Bogusław ks. prał. kmdr
50, 59, 60, 61, 70, 84, 230, 321, 322
498. WRONKIEWICZ Józef ks. 273, 280
499. WROŃSKI Stanisław ks.
274, 278
500. WRZOS Marcin O. 314
501. WSZELAKI Piotr ks. mjr
107, 230
502. WYLĘŻEK Krzysztof Jerzy ks. płk
56, 63, 125, 231, 239, 324
503. WYSZYŃSKI Wiesław ks. ppor. 255
504. WYZUJAK Maciej ks. 274, 276
505. ZABURKO Marcin ks. 274, 275
506. ZADWORNY Józef ks. kan. 274, 276
507. ZAGÓRSKI Bogdan ks. 275, 281, 260
508. ZALEWSKI Bogdan Antoni ks. ppłk
81, 231
509. ZALESKI Kazimierz ks.
276, 281, 260
510. ZAPOTOCZNY Jan ks. kmdr ppor.
80, 232, 239
511. ZAWIŚLAK Konrad ks. ppor.
255, 294, 302
512. ZDANOWICZ Marek ks. phm.
305
513. ZDASIENIA Stefan ks. kan. ppłk
85, 232, 289, 290, 321
514. ZIELIŃSKI Edward ks. kan. 299
515. ZIELIŃSKI Michał ks. ppor. 110, 233
516. ZIELIŃSKI Tomasz ks. phm. 314
517. ZIELIŃSKI Zbigniew ks. ppłk
110, 233
518. ZIOBRO Krzysztof ks. ppor. 256
519. ŻARSKI Sławomir ks. prał. płk
49, 50, 53, 60, 61, 62, 234, 257, 320
520. ŻĄDŁO Piotr ks.
274, 277
521. ŻMICH Tomasz kl. 316
522. ŻUCHOWSKI Marek ks. ppor. 256
523. ŻYŁCZYŃSKI Kamil ks. pwd.
314, 317
524. ŻYTOWIECKI Jerzy ks. hm.
298
342
ANEKSY
Alfabetyczny wykaz parafii
i ośrodków duszpasterskich
AUGUSTÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
CZARNE
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
BARTOSZYCE
Parafia Wojskowa pw. bł Jana XXIII Papieża
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
BEMOWO PISKIE
Parafia Wojskowa pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego
BĘDZIN
Ośrodek Duszpasterski WKU Będzin
BIAŁA PODLASKA
Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza Królewicza
BIAŁOBRZEGI
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
BIAŁYSTOK
Ośrodek Duszpasterski Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
Parafia Wojskowa pw. św. Jerzego
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
BIEDRUSKO
Parafia Wojskowa pw. św. Wawrzyńca
BIELSKO BIAŁA
Parafia Wojskowa pw. Bożego Miłosierdzia
BIELSK PODLASKI
Ośrodek Duszpasterski WKU Bielsk Podlaski
BOCHNIA
Ośrodek Duszpasterski WKU Bochnia
BOLESŁAWIEC
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
343
ANEKSY
BRANIEWO
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
BRODNICA
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
BRZEG
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. Zmartwychwstania Pańskiego
BUSKO-ZDRÓJ
21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
BYDGOSZCZ
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
BYTOM
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
CHEŁM
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Kazimierza
Ośrodek Duszpasterski Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
CHEŁMNO POMORSKIE
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Częstochowskiej
CHOSZCZNO
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
CHRZANOWICE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
CIECHANÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Judy Tadeusza
CIECHOCINEK
22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
CZĘSTOCHOWA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
344
ANEKSY
CZŁUCHÓW
Ośrodek Duszpasterski WKU Człuchów
DARŁOWO
Parafia Wojskowa pw. św. Melchiora Grodzieckiego
DĘBICA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
DĘBLIN
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Loretańskiej
DRAWSKO POMORSKIE
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Drawsku Pomorskim
DZIAŁDOWO
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
DZIWNÓW
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Różańcowej
ELBLĄG
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. Miłosierdzia Bożego
EŁK
Parafia Wojskowa pw. św. Krzysztofa
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
GARWOLIN
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
GDAŃSK
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
GDAŃSK-WRZESZCZ
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Odkupiciela
GDYNIA
Parafia Wojskowa pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Ośrodek Duszpasterski Akademii Marynarki Wojennej
345
ANEKSY
GIŻYCKO
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
GLIWICE
Parafia Wojskowa pw. św. Barbary
GŁOGÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Jana Bosko
GNIEZNO
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
GOŁDAP
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Gorzów Wielkopolski
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
GRÓJEC
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
GRUDZIĄDZ
Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Kostki
GRUPA
Parafia Wojskowa pw. Miłosierdzia Bożego
GRYFICE
Ośrodek Duszpasterski WKU Gryfice
HAJNÓWKA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
HEL
Parafia Wojskowa pw. św. Pawła z Tarsu
HRUBIESZÓW
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
346
ANEKSY
IŁAWA
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
INOWROCŁAW
Parafia Wojskowa pw. św. Barbary i św. Maurycego
JAROCIN
Parafia Wojskowa pw. św. Zygmunta
JAROSŁAW
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
JASŁO
WKU Jasło
JELENIA GÓRA
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
JĘDRZEJÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
KALISZ
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
KATOWICE
Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza Królewicza
KAZUŃ
Parafia Wojskowa pw. Chrystusa Króla Wszechświata
KĘDZIERZYN KOŹLE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Kędzierzyn Koźle
KĘTRZYN
Parafia Straży Granicznej pw. św. Mateusza Ewangelisty
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
KIELCE
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
KLUCZBORK
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
347
ANEKSY
KŁODZKO
Parafia Wojskowa pw. św. Piotra i Pawła
Ośrodek Duszpasterski Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej
KOŁO
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
KOŁOBRZEG
Parafia Wojskowa pw. św. Macieja Apostoła
KONIN
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Konin
KOSZALIN
Parafia Straży Granicznej pw. św. Siostry Faustyny Kowalskiej
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Marcina
KOZIENICE
Ośrodek Duszpasterski WKU Kozienice
KRAKÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Agnieszki
KRAPKOWICE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
KROSNO ODRZAŃSKIE
Parafia Wojskowa pw. św. Marcina z Tours
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
KRYNICA-ZDRÓJ
Ośrodek Duszpasterski 20. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego
SPZOZ
KUDOWA-ZDRÓJ
Ośrodek Duszpasterski 24. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo
Rehabilitacyjnego
LĄDEK-ZDRÓJ
Ośrodek Duszpasterski 23. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo
Rehabilitacyjnego
348
ANEKSY
LEGIONOWO
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski Centrum Szkolenia Policji
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Józefa
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
LEGNICA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Legnica
LESZNO
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
LĘBORK
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
LIDZBARK WARMIŃSKI
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
LIPSKO
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
LUBAŃ
Ośrodek Duszpasterski Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego
Straży Granicznej
LUBARTÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
LUBLIN
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
LUBLINIEC
Parafia Wojskowa pw. bł. Piotra Jerzego Frassati
ŁASK
Parafia Wojskowa pw. św. Rafała Archanioła
ŁOMNA
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski w Łomnej Letniego Ośrodka Caritas
Ordynariatu Polowego WP
349
ANEKSY
ŁOMŻA
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
ŁOSICE
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
ŁÓDŹ
Parafia Wojskowa pw. św. Jerzego
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
MAKÓW MAZOWIECKI
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
MALBORK
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
MIELEC
Ośrodek Duszpasterski WKU Mielec
MIĘDZYRZECZ
Parafia Wojskowa pw. Ducha Świętego
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
MIŃSK MAZOWIECKI
Parafia Wojskowa pw. św. Michała Archanioła
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
MONS (Belgia)
Parafia Wojskowa pw. Miłosierdzia Bożego (Polish National
Representative Polish Parish Divine Mercy)
MORĄG
Parafia Wojskowa pw. św. Królowej Jadwigi
MRĄGOWO
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
MRZEŻYNO Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
MYŚLENICE
Ośrodek Duszpasterski WKU Myślenice
MYSŁOWICE
Ośrodek Duszpasterski WKU Mysłowice
350
ANEKSY
NAMYSŁÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
NIDZICA
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
NISKO
Ośrodek Duszpasterski WKU Nisko
NOWA DĘBA
Parafia Wojskowa pw. Dobrego Pasterza
NOWA SÓL
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
NOWY SĄCZ
Parafia Straży Granicznej pw. Bożego Miłosierdzia
NOWY TARG
Ośrodek Duszpasterski WKU Nowy Targ
NOWY TOMYŚL
Ośrodek Duszpasterski WKU Nowy Tomyśl
NYSA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Nysa
OLECKO
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
OLESZNO
Parafia Wojskowa pw. Ducha Świętego
OLEŚNICA
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
OLEŚNO
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
351
ANEKSY
OLSZTYN
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. NMP Królowej Polski i Świętych
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
OPOLE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Alberta Chmielowskiego
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
ORZYSZ
Parafia Wojskowa pw. św. Kazimierza
OSOWIEC
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
OSTROŁĘKA
Ośrodek Duszpasterski WKU Ostrołeka
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
OSTRÓDA
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
OSTRÓW MAZOWIECKA-KOMOROWO
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Jozafata Biskupa
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
OŚWIĘCIM
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
PIŁA
Ośrodek Duszpasterski Szkoły Policji
Parafia Wojskowa pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Ośrodek Duszpasterski WKU Piotrków Trybunalski
PISZ
352
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
ANEKSY
PŁOCK
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Płock
PŁOŃSK
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
POZNAŃ
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
PRUDNIK
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
PRZEMYŚL
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Polski
Ośrodek Duszpasterski Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
PUŁAWY
Ośrodek Duszpasterski WKU Puławy
RACIBÓRZ
Ośrodek Duszpasterski Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
RADOM
Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Biskupa
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
RADUCZ
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski Biura Ochrony Rządu w Raduczu
RYBNIK
Ośrodek Duszpasterski WKU Rybnik
RYKI
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
RZESZÓW
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji w Rzeszowie
SANDOMIERZ
Ośrodek Duszpasterski WKU Sandomierz
SANOK
Ośrodek Duszpasterski WKU Sanok
353
ANEKSY
SIEDLCE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
SIEMIROWICE
Parafia Wojskowa pw. św. Ignacego Loyoli
SIERADZ
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia
Maryi
SIERPC
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
SKIERNIEWICE
Parafia Wojskowa pw. Wniebowzięcia NMP
SKWIERZYNA
Parafia Wojskowa pw. Matki Odkupiciela
SŁUBICE
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
SŁUPSK
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski w Szkole Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Pawła Apostoła
SŁUPSK – REDZIKOWO
Parafia pw. bł. ks. Michała Sopoćki
SOCHACZEW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
SOPOT
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Jerzego
STARACHOWICE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Starachowice
STARGARD SZCZECIŃSKI
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Dobrej Rady
STRZELCE KRAJEŃSKIE
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
354
ANEKSY
STRZELCE OPOLSKIE
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
SULĘCIN
Ośrodek Duszpasterski WKU Sulęcin
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
SUWAŁKI
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
SZAMOTUŁY
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
SZCZECIN
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
SZCZECIN PODJUCHY
Parafia Wojskowa pw. św. Jana Sarkandra i św. Stanisława Kostki
SZCZECINEK
Parafia Wojskowa pw. św. Ignacego Loyoli
SZCZYTNO
Miejski Ośrodek Duszpasterski Wyższej Szkoły Policji
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
SZTUM
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
SZYDŁOWIEC
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
ŚREM
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Jana z Dukli
ŚWIDNICA
Ośrodek Duszpasterski WKU Świdnica
ŚWIEBODZIN
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
ŚWIECIE
Ośrodek Duszpasterski WKU Świecie
355
ANEKSY
ŚWIĘTOSZÓW
Parafia Wojskowa pw. św. Floriana
ŚWIDWIN
Parafia Wojskowa pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
ŚWINOUJŚCIE
Parafia Wojskowa pw. bł. Księdza Komandora Władysława Miegonia
TARNOWSKIE GÓRY Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
TARNOBRZEG
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
TARNÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Tarnów
TOMASZÓW MAZOWIECKI– NOWY GLINNIK
Parafia Wojskowa pw. św. Józefa
TORUŃ
Parafia Wojskowa pw. św. Katarzyny
TRZEBIATÓW
Parafia Wojskowa pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika
TUREK
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski WKU Turek
TYCHY
Ośrodek Duszpasterski WKU Tychy
USTKA
Parafia Wojskowa pw. św. Marka Ewangelisty
WAŁBRZYCH
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
WAŁCZ
Parafia Wojskowa pw. św. Franciszka z Asyżu
WARSZAWA
Ośrodek Duszpasterski Biura Ochrony Rządu
Ośrodek Duszpasterski Dowództwa Sił Powietrznych
356
ANEKSY
Ośrodek Duszpasterski Dowództwa Wojsk Lądowych
Ośrodek Duszpasterski Komendy Głównej Policji
Ośrodek Duszpasterski Jednostek Wojskowych w Kompleksie
Wojskowym nr 44
Ośrodek Duszpasterski Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
Ośrodek Duszpasterski Stołecznej Komendy Policji
Ośrodek Duszpasterski Stołecznej Komendy Policji w Oddziale
Prewencji
Ośrodek Duszpasterski Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
Ośrodek Duszpasterski Wojskowego Instytutu Medycznego
Parafia Katedralna pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej
Parafia Wojskowa pw. św. Andrzeja Boboli
Parafia Wojskowa pw. św. Rafała Kalinowskiego
WEJHEROWO
Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha
WĘDRZYN
Parafia Wojskowa pw. św. Sebastiana Męczennika
WĘGORZEWO
Parafia Wojskowa pw. św. Barbary
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
WĘGRÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
WŁOCŁAWEK
Ośrodek Duszpasterski WKU Włocławek
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
WOLSZTYN
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
WROCŁAW
Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Elżbiety
Wojewódzki Ośrodek Duszpasterski Policji
Ośrodek Duszpasterski Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych
WROCŁAW-LEŚNICA
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
WRZEŚNIA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
357
ANEKSY
WSCHOWA
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
WYSZKÓW
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
ZAMBRÓW
Ośrodek Duszpasterski WKU Zambrów
ZAMOŚĆ
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Parafia Wojskowa pw. św. Jana Bożego
ZDUŃSKA WOLA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
ZEGRZE
Parafia Wojskowa pw. św. Gabriela Archanioła
ZIELONA GÓRA
Miejski Ośrodek Duszpasterski Policji
Wojskowy Ośrodek Duszpasterski
ZŁOCIENIEC
Parafia Wojskowa pw. św. Augustyna
ŻAGAŃ
Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
ŻARY
Parafia Wojskowa pw. Krzyża Świętego
Powiatowy Ośrodek Duszpasterski Policji
ŻYWIEC
Ośrodek Duszpasterski WKU Żywiec
358
ANEKSY
SKRÓTY
chor. DBOR
diak. DMW
dr
DSG
DSP
DSP-Pd.
DSP-Pn.
DWLąd.
DWS
DŻW
FSE
gen. dyw.
HKK
hab.
hm.
kan. KDW
KKH
kl. kmdr
kpt.
ks.
mian.
mjr
MON
MSWiA
OPWP
PDW
pwd.
phm.
płk
por.
ppłk
ppor.
prał.
prof.
pw. Rep.
SG
ŚDW
chorąży
Dekanat Biura Ochrony Rządu
diakon
Dekanat Marynarki Wojennej
doktor
Dekanat Straży Granicznej
Dekanat Sił Powietrznych
Dekanat Sił Powietrznych-Południe
Dekanat Sił Powietrznych-Północ
Dekanat Wojsk Lądowych
Dekanat Wojsk Specjalnych
Dekanat Żandarmerii Wojskowej
Federacja Skautingu Europejskiego
generał dywizji
Harcerskie Kręgi Kleryckie
habilitowany
harcmistrz
kanonik
Krakowski Dekanat Wojskowy
Kleryckie Kręgi Harcerskie
kleryk
komandor
kapitan
ksiądz
mianowany
major
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
Pomorski Dekanat Wojskowy
przewodnik
podharcmistrz
pułkownik
porucznik
podpułkownik
podporucznik
prałat
profesor
pod wezwaniem
Republika
Straż Graniczna
Śląski Dekanat Wojskowy
359
ANEKSY
św.
ur.
WDW
W-MDW
WMSDW
WP
wyśw.
zam.
ZHP
ZHR
360
świętego
urodzony
Warszawski Dekanat Wojskowy
Warmińsko-Mazurski Dekanat Wojskowy
Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie
Wojsko Polskie
wyświęcony
zamieszkały
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Similar documents

GENERAŁA BRYGADY

GENERAŁA BRYGADY Cyankiewicz Stanisław

More information

Courses_in_Europe

Courses_in_Europe GERN - European Research Group on Norms & CESDIP Field of study: Criminology (research) Internet address: http://www.gern-cnrs.com/gern/index.php?lang=en

More information