Bio ® Tek - Superlab

Transcription

Bio ® Tek - Superlab
Mascia Brunelli S.p.A
Biolife Italiana S.r.l
R
INSPIRISAN KVALITETOM
TOP PONUDA ZA MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE III
način plaćanja; u ratama ili preko lizing kuća ili
­avansno uz dodatni popust
BioTek
®
Tuttnauer
M. Milankovića 25, 11070 Novi Beograd
Tel./Fax 011 22 22 222
E-mail: [email protected] www.super-lab.com
OBNOVA
TOP
Medical Wire &
Equipment
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Medical Wire & Equipment je engleska kompanija koja se više od pola veka bavi
razvo­jem i proizvodnjom transportnih podloga i briseva za potrebe mikrobiologije. Kroz svoj
široki asortiman proizvoda pokriva potrebe uzorkovanja u medicini, prehrambenoj industriji i
forenzičkim ispitivanjima.
TRANSPORTNI BRISEVI – (Transwab, ∑-Swab, ∑-VCM, ∑-Virocult)
Transwab sistemi se koriste za bezbedan i efikasan
transport aerobnih i anaerobnih bakterija od mesta
uzorkovanja do laboratorije. Dostupne su razne
vrste transportnih medijuma (Amies i Stjuart medijum bez aktivnog uglja, Amies i Stjuart medijum sa
aktivnim ugljem, tečni Amies, Cary-Blair
medijum) sa rajon brisevima koji su pakovani
prema određenim anatomskim potrebama.
∑-Swab poseduje specijalni poliuretanski, sunđerasti vrh brisa koji može da se koristi za kolekciju i transport raznih mikroorganizama. Ova vrsta brisa je prilagođena prema anatomskim
potrebama i lagodnija je za pacijente. Ujedno poseduje prednosti u radu tokom konvencionalnih
i molekularnih metoda. Mnogobrojne studije pokazuju dobar prinos i oporavak mikroorganizama
(bakterija, virusa, mikoplazmi i gljivica) u stabilnim brojevima nakon uzorkovanja sa ∑-Swab
­brisevima.
∑-VCM se sastoji od ∑-Swab brisa i VCM medijuma koji služi za čuvanje virusa, hlamidija,
mikoplazmi, ureaplazmi i Nisseria gonorrhoeae. Medijum u sebi sadrži koktel antimikrobnih substanci kako bi se eleminisala mogućnost kontaminacije bakterijama i gljivicama koja bi ugrozila
inte­gritet uzoraka. ∑-VCM medijum je kompatibilan za rad u molekularnoj dijagnostici.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
2
3
Dobro došli u svet Nasco
WHIRL-PAK kesa za uzorkovanje
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Odgovarajuća procedura uzorkovanja je od vitalnog značaja. Laboratorijski rezultati u potpunosti zavise od
kvaliteta prikupljenog uzorka. Izuzetno je bitno da svaki uzorak verno reprezentuje lot iz koga je proistekao i
da stigne u laboratoriju u istom stanju u kom je i bio na mestu uzimanja. Ne bi smelo da dođe do promene
hemijskog, fizičkog ili biološkog karaktera prikupljenog uzorka.
Nasco Whirl-pak kese za uzorkovanje su prvi put proizvedene pre skoro 40 godina i to su bile prve
sterilne kese za uzorkovanje na tržištu.
Kese za uzorkovanje su izrađene od mešanog polietilena male gustine, što im pruža dve bitne karakteristike:
• Izuzetno proziran film - jasno se vidi sadržaj kese.
• Superiorna jačina.
Mogu se koristiti za uzimanje tečnih, polučvrstih i čvrstih uzoraka. Debljina filma varira od 2.25mil
(.057mm) do 4 mil (.102mm) zavisno od veličine i dizajna.
Garantovano sterilne
Whirl-Pak kese nisu autoklavabilne!
Whirl-Pak kese se sterilišu nakon proizvodnje etilen oksid gasom od strane nezavisne, ISO
sertifikovane kompanije koja vrši sterilizaciju i koja za svaki sterilisani lot izdaje dokument o sterilnosti kesa.
Smanjeni prostor za skladištenje
•
•
•
•
Whirl-Pak kese koriste samo 10% ili manje prostora u odnosu na druge tipove posuda za uzorkovanje.
Dragocena ušteda prostora u laboratoriji, vozilima,magacinima itd.
Značajno smanjenje troškova transporta.
Lako uklanjanje nakon upotrebe.
Nepropusni zatvarač
Vrtenjem ili čvrstim savijanjem trake više od tri puta Whirl-Pak kesa se pretvara u
nepropusnu posudu koja:
• Eliminiše gubitak dragocenog uzorka.
• Sprečava da nečistoće prodru u kesu i kontaminiraju uzorak.
Iz širokog spektra proizvoda američke firme Nasco izdvajamo Vam sledeće tipove Whirl-Pak kesa:
Standardne kese za uzorkovanje
(sa i bez polja za pisanje).
Samostojeće kese za uzorkovanje sa
poljem za pisanje.
Kese sa natrijum-tiosulfatom za uzorkovanje voda sa poljem za pisanje
(standardni tip i samostojeće).
Kese za stomaher (standardne, sa poljem
za pisanje, samostojeće, sa filterom).
Kese sa sterilnom kašikom, špatulom ili
sunđerom.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
3
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™
LabM
je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. Ova kompanija razvija,
proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u, Lancashire, UK. Mreža distri­
butera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku.
LabM je sertifikovan u skladu sa ISO 9001:2000 i ISO 13485 standardima kvaliteta; proizvodi koji
se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom IVD direktivom i nose CE znak.
LabM karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g, 500g,
2.5 kg, 4.5 kg,10kg i 25 kg
•
•
•
•
•
•
•
Hranljivi agar
Hranljivi bujon
Endo agar
Mac Conkey agar
Sabouraud maltozni agar
Simmons citratni agar
Brilijant zeleni agar
Harlequin TM hromogene podloge
Ovaj tip podloga je razvijen kako bi se poboljšala izolacija i identifikacija mikroorganizama.
­Hromogeni supstrati deluju kao supstrati za specifične enzime i menjaju boju pod dejstvom enzima.
LabM je patentirao svoja hromogena jedinjenja, koja se zovu CHE (cyclohexenoesculetin) supstrati,
koja daju bakterijskoj koloniji crnu, nedifundirajuću obojenost kada se hidrolizuju enzimom. Neki od
CHE derivata se dodaju u Harlequin TM podloge zajedno sa derivatima indola, što pod ­dejstvom
enzima daje kolonijama plavo-zelenu obojenost. LabM Vam nudi sledeće tipove hromogenih
­podloga:
• Harlequin TM Salmonella ABC Medium (HAL001-A)
• Harlequin TM Listeria Medium (HAL002-A)
• Harlequin TM SMAC-BCIG (HAL006-A)
• Harlequin TM CLED medium (HAL007-A)
• Harlequin TM E.coli/Coliform Medium (HAL008-A)
Captivate TM imunomagnetski separacioni sistemi
Ovi sistemi se sastoje od magnetišućih perli, dijametra 1-4 um, koje su obložene antitelima
specifičnim za određene bakterijske sojeve. Ove čestice se koriste za imunomagnetnu separaciju
ciljnih bakterijskih ćelija iz mešovitih kultura. Uzorak se uzme iz kese za stomaher sa filterom i inkubira
se sa C
­ aptivate TM perlama 30 min. Kompleksi perli i mikroorganizama se zatim uklanjaju iz uzorka
tako što se on smešta u uređaj koji funkcioniše po pricipu magnetnog polja i koji vrši koncentraciju.
Na ovaj način kompleksi se odvajaju od ostalih prisutnih mikroorganizama i ometajućih materijala.
Zatim se vrši spiranje perli i one se zasejavaju na određeni agarni medijum i inkubiraju.
Iz ponude Vam izdvajamo:
• Captivate TM 0157
(CAP001-250)
• Captivate TM Salmonella
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
4
5
Mascia Brunelli S.p.A Biolife
Italiana S.r.l
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Oslonite se na iskustvo!
Mascia Brunelli S.p.A i Biolife Italiana S.r.l su dve kompanije
koje pripadaju istoj grupi i dugi niz godina se bave razvojem
proizvoda za in vitro dijagnostiku u mikrobiologiji, hematologiji,
kliničkoj hemiji, imunologiji i medicini. Obe kompanije se nalaze
uM
­ ilanu. Njihova proizvodna postrojenja zauzimaju prostor od
oko 3500m2 i obuhvataju klasa 1000 sterilne sobe, sa odvojenim sistemima za filtraciju, za proi­
zvodnju medicinskih sredstava i sredstava za in vitro dijagnostiku.
Ove dve kompanije su sertifikovane za dizajn, proizvodnju, kontrolu i distribuciju medicinskih
sredstava za in vitro dijagnostiku prema standardima EN ISO 9001:2000 i ISO 13485.
Biolife Italiana S.r.l ima veoma dobru reputaciju na polju prozvodnje hranljivih podloga za
mikrobiologiju, suplemenata, kitova i reagenasa za mikrobiološku identifikaciju.
Iz ponude ove renomirane firme izdvajamo Vam širok spektar gotovih, razlivenih podloga u:
1. Petri šoljama
Ø150mm
Ø 90mm
Ø55mm
Čokoladni agar, Krvni agar, Brain Heart Infusion agar, CLED agar, XLD agar.
2. Tubama
15x45mm (3ml)
18x145mm (9,10ml)
Tioglikolatni medium, Lowenstein-Jensen medijum, Selektivni medijum za dermatofite.
3. Bocama od
100, 200, i 225ml
Hranljivi agar, Hranljivi bujon, Tributirin agar, Listeria bujon za obogaćenje.
Mascia Brunelli S.p.A
Mascia Brunelli IVD sektor proizvodi i distribuira širok spektar brzih dijagnostičkih testova
baziranih na lateks tehnologiji, tehnologiji lateralnog protoka i imunohromatografiji za sledeće
oblasti medicine:
• Infektivne bolesti (C. difficile toksin A i B, Helicobacter pylori, Chlamydia trachomatis, Le
gionella pneumophila, Listeria monocitogenes, Salmonella, Malaria brzi testovi itd.)
• Testove na droge (opijati, kokain, ketamin brzi testovi)
• Gastroenterologiju (Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, Crypto,
­Giardia brzi testovi)
• Bolesti respiratornog trakta (Adeno, RSV, Influenza A i B brzi testovi)
• Reumatologiju (CRP, RF, Waaler-Rose, Aso lateks testovi)
• Srčane markere (Mioglobin, Troponin brzi testovi)
• Trudnoću
• Okultno krvarenje
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
5
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
BRZI TESTOVI ZA ­MIKROBIOLOGIJU
Microgen Bioproducts Ltd., Engleska, bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom ­testova na polju kliničke, prehrambene i veterinarske dijagnostike.
Sopstvenim istraživačkim ­radom M
­ icrogen ­Bioproducts Ltd. je ­razvio širok
­dija­pazon dijagnostičkih test­ova za identifikaciju bakte­rija izolovanih iz širokog
spektra ­uzoraka.
Lateks aglutinacioni testovi (Microgen TM Latex)
Microgen Bioproducts je upotrebio svoje dokazano iskustvo u proizvodnji inovativnih proizvoda
kako bi razvio jedinstvenu ponudu potvrdnih testova za mikrobiologiju. Ovi testovi su razvijeni kako
bi pružili jednostavnu, jednostepenu identifikaciju /potvrdu za jedan opseg specifičnih bakterijskih
­patogena. Bazirani su na brzoj lateks aglutinacionoj tehnologiji i svojim korisnicima nude:
• rezultate u roku od dve minute
• povećanu efikasnost
• precizne i pouzdane rezultate
• povećanu osetljivost
• visoku specifičnost
Standardni sistemi za bakterijsku identifikaciju
Osetljiv i visoko-specifičan test za identifikaciju Sallmonela iz uzoraka hrane i
kliničkih uzoraka (M42CE)
Listeria
Brzi test omogućava detekciju Listeria spp. kolonija na agar plate ­podlozi (F48).
E.coli 0157
Visoko-specifična serološka identifikacija E. coli 0157 (M44CE)
Vrši detekciju proteina A i koagulaze i i time omogućava specifičnu ­identifikaciju
Staphylococcus
Staphylococcus aureus (M43CE+M433CE).
Omogućava brzu identifikaciju grupa Streptococca (ABCDEFG).
Streptococcus Omogućava detekciju prisustva antigena adenovirusa direktno iz uzorka stolice u
roku od 2 minute (M81CE).
Sallmonela
Biohemijski identifikacioni sistemi (Microgen TM ID)
Microgen proizvodi za bakterijsku identifikaciju pružaju jednostavne i pouzdane sisteme koji se
­koriste u zdravstvu, prehrambenoj industriji i farmaceutskoj industriji.
U ponudi ove renomirane engleske firme mogu se naći i testovi za serološku dijagnostiku funga­
lnih infekcija i identifikaciju virusa.
Microgen® Bacillus - ID (MID-66)
Microgen® Staph - ID (MID-69CE)
• 24 supstrata za identifikaciju Bacillus spp. izolovanog iz
hrane i srodnih uzoraka.
• supstrati specifično odabrani za Bacillus spp.
• identifikacioni test je gotov u roku od 24h
• 12 test sistema.
• pogodan za kliničke ili veterinarske uzorke.
• koristi se za identifikaciju izolata iz hrane.
• jednostavan za upotrebu i rezultati se dobijaju
u roku od 24h.
Microgen® Listeria - ID (MID-67)
Microgen® Strep-ID (MID-62CE)
• suptrati specifično odabrani za Streptococcus,
­Enterococcus i srodne vrste.
• odlična diferencijacija Enterococcus spp., posebno ­
E. c­ asseliflavus, E. mundtii i E. gallinarium.
• jednostavan za upotrebu i rezultati u roku od 24h.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
• kompletan identifikacioni system, nisu potrebni
dodatni materijali.
• supstrati koje sadrži su obuhvaćeni svim
postojećim internacionalnim standardima.
microbiolab
6
7
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Antibiotski diskovi
O
d svog osnivanja 1981., razvio je proizvodni program koji obu­
hvata prozvode za ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike,
mikrobijalnu identifikaciju i uzorkovanje i skladištenje mikroorganizama.
Filozofija Abtek-a je oduvek bila da ponudi kupcu upravo one proizvode koji odgovaraju
njegovim potrebama!
Kompanija je veoma mnogo investirala u kompjuterizovane sisteme kako bi obezbedila vrhu­
nski kvalitet svojih proizvoda i akreditovana je od strane Britanskog Instituta za Standarde
(British Standards Institute) prema standardu ISO 13845.
Iz veoma široke ponude ove renomirane firme izdvajamo sledeće
proizvode:
ANTIBIOTSKI DISKOVI za ispitivanje osetljivosti bakterija
na antibiotike
Ovi papirni diskovi su 6.5mm u dijametru i veoma lako se identifikuju
uz pomoć internacionalno utvrđenog koda (koji se sastoji iz tri broja ) i
korišćenjem boja za kolorno kodiranje.
Abtek Vam pruža širok spektar antibiotika u različitim jačinama (1, 2,
5, 10, 15, 20, 30 ug itd). Naravno, postoji mogućnost izrade diskova
nestandardnih koncentracija prema zahtevu i potrebama kupca.
ANTIBIOTSKI PRSTENOVI H-ABDISCS
Antibiotski diskovi su dostupni u formi prstenova koji sadrže različite
vrste diskova.
H-Abdiscs su dostupni u dve forme: sa 6 i 8 vrhova, pri čemu je
svaki vrh jedan tip antibiotskog diska. Oblik prstena i upotreba sili­ko­
nske barijere obezbeđuju potpunu separaciju vrha koji sadrži antibiotik
od tela prstena. Kao i individualni diskovi, svaki vrh nosi na sebi kod
antibio­tika koji sadrži i ujedno je i kolorno kodiran. Ovaj proizvod Vam
omogućava istovremeno testiranje senzitivnosti jednog bakterijskog
sloja na nekoliko različitih antibiotika što ubrzava rad u laboratoriji.
SENSIFLUIDS
Su viale koje sadrže antibiotik u liofiliziranom obliku, specifične
­koncentracije, koji se rastvara u određenoj zapremini hranljive podloge.
Naručivanje ovog proizvoda se može vršiti prema postojećem lageru ili
se mogu praviti prema zahtevu i potrebama kupca.
Mikrobiološke boje i reagensi
Kompleti za bojenje proizvedeni od materijala visokog kvaliteta.
Iz ponude Vam izdvajamo setove za bojenje po Gramm-u,
­Zeihl-Neelsen-u, set za bojenje acid fast bacila itd.
VIABANK bočice za kriogeno skladištenje mikroorganizama
Za dugoročno skladištenje mikroorganizama na niskim tempera­tu­rama,
­VIALBANK bočice sadrže minimum 25 staklenih perlica pokrivenih
rastvorom za krioprezervaciju. Kutija sadrži 80 bočica.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
7
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
STERILNE PETRI ŠOLJE PROIZVEDENE PO ASEPTIČNOJ TEHNOLOGIJI
SUPERLAB na našem tržištu nudi sterilne petri šolje za jedno­­­­kr­
a­­­­tnu upotrebu proi­zvedene po aseptičnoj tehno­logiji, čuvenog
­francuskog proizvođača ­Plastiques ­GOSSELIN.
Postupak proizvodnje aseptičnih petri šolja može se opisati
na sledeći način: veoma kvalitetan, čist, kristalni polistiren se
topi na 250˚C, što Vam govori da je postignuta temperatura
­sterilizacije.
Od tako zagrejanog polistirena proizvode se petri šolje u
aseptičnim sobama i aseptičnim siste­mima (prostorije bez pri­
su­stva mikroorganizama i mehaničkih nečistoća-bele sobe) i
izlaze iz procesa proizvodnje ­upakovane i sterilne.
Osim petri šolja,
Osobine GOSSELIN petri šolja:
GOSSELIN u svojoj
ponudi ima i steri­lne ¾¾ termostabilne do temperature od 75˚C
¾¾ savršena transparentnost
pipete za jedno­
¾¾ ravna površina
kratnu upotrebu
¾¾ sa ventilima, čime je sprečena
svih zapremina,
kondenzacija vodene pare
kese za autokla¾¾ za preko 30% smanjeno zagađenje
viranje, bočice za
čovekove okoline (zbog smanjene
uzorkova­nje raznih
upotrebe polistirena)
zapremina itd.
PLASTIČNO ­LABORATORIJSKO POSUĐE
K
artell je jedna
od vodećih firmi
na e­ vropskom tržištu
i među prvim kompanijama koja je počela da obrađuje
plastične materijale i proizvodi laboratorijsko posuđe od
­materijala kao što su polietilen, polipropilen i polistiren.
Proizvodi ove renomirane firme su laki, otporni na visoke
temperature i korozivne materije, jeftini i prava su zamena za
stakleno laboratorijsko posuđe.
Iz proizvodnog programa za mikrobiologiju izdvajamo
sledeće proizvode:
¾¾ inokulacione igle
¾¾ mikrotitracione ploče
¾¾ ependorf kivete
¾¾ nastavke za labopete
¾¾ posude za bojenje mikroskopskih preparata
¾¾ trake za kontrolu suve i vlažne sterilizacije
¾¾ kutije za odlaganje predmetnih stakala
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
8
9
Vaš partner u laboratoriji,
ponovo sa Vama!
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
SUPERLAB, na velika vrata, na tržište ­Srbije, vraća renomiranu nemačku kompaniju BRAND.
Svoju reputaciju BRAND je izgradio na kvali­tetu i vrednostima prvoklasne opreme za ruko­vanje tečnostima,
kao što su Dispensette® i Transferpette®, zatim na svom čuvenom B
­ LAUBRAND® volumetrijskom staklu
®
i na ­PLASTIBRAND potrošnoj plastici, koja se može ponovo upotrebljavati.
Transferpette®
Tačnost i preciznost su ključna očekivanja ­pipeta za istiskivanje vazduha.
­Transferpette® pipete zadovoljavaju taj standard, ali idu i dalje. Rukovanje
je ono što čini razliku.
Karakteristika laganih Transferpette® i Transferpette® -8 /-12 su
jedinstveno hvatanje, koje omogućava pipeti da suspendira slobodno, iz
ruke. Palac prirodno stoji na dugmetu za pipetiranje sa strane instrumenta,
a položaj držanja ruke je opušten. Takođe nudimo fiksne i varijabilne
(digitalne) Transferpette® i to:
Transferpette®, fiksne
Zapremine:
od 5 ml do 2000 ml
Transferpette®, varijabilne
Zapremine:
od 0,1ml do 5000 ml
Dispenzeri
Dispensette® dispenzer je veoma popularan zbog
svojih ­sigurnosnih karakteristika i širokog spektra primene. Kroz generacije
­proizvodnih unapređenja, Dispensette® su odgovorile na povećane zahteve ­laboratorija. Sada, BRAND obebeđuje prošireni spektar dispenzera:
Dispensette® III, Dispensette® Organic, Dispensette® HF
Treba napomenuti fiksne i varjabilne (digitalni) dispenzere:
Dispensette® III, fiksni
Dispensette® III, digitalni
Zapremine:
1 ml
Zapremine:
0.2 - 2 ml
2 ml
0.5 - 5 ml
5 ml
1 - 10 ml
10 ml
2.5 - 25 ml
5 - 50 ml
Digitalne birete III
Digitalne birete III premošćuju jaz između teških staklenih bireta i skupih titracionih uređaja. Njegove male dimenzije i dugotrajne baterije,
omogućavaju mu da se koriste u ograničenom prostoru i na
mestima daleko od električnih izlaza. LCD ekran eliminiše
greške očitavanja površine tečnosti u cevi. Safety-PrimeTM ventil
smanjuje reagensni otpad, a bezbednosti sistem pražnjenja
sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja.
Digitalna bireta III je idealna za titracije u ­labora­toriji ili
na terenu.
Digitalne birete III
Zapremine:
25 ml
50 ml
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
9
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
PRIPREMA
HRANLJIVIH PODLOGA I RASTVORA
Automatski mediapreparatori različitih zapremina, AES Chemunex-Francuska
Standardizovani mediapreparatori capaciteta;1-9 l, 5-28l i 10-60l za automatizovanu pripremu
svih vrsta agara i podloga.
Temperatura sterilizacije: 95 do 125°C.
Vreme sterilizacije: 1 do 180 min.
Poseduje sigurnosni poklopac koji se ne može otvoriti pri temperaturi
višoj od 80°C.
Temperatura punjenja: 25 do 80°C, sa preciznošću od ±1°C.
Brzina mešanja (teflonska mešalica PTFE/SS): 40rpm.
Moguće je permanentno praćenje i štampanje svih ciklusa odabranog programa i temperature (u skladu
sa GLP), uključujući i grafik temperature, preko opcionog štampača.
Mogućnost memorisanja do 40 programa, unošenja novih protokola i manuelnog programiranja.
Uređaj poseduje RS232 priključak za povezivanje na računar.
 Dimenzije Masterclave 09 (1-9l):
78x60x63cm, težina: 67kg.
 Dimenzije Masterclave 528 (5-28l): 80x70x124cm, težina:118kg.
 Dimenzije Masterclave 60 (10-60l):120x86x133cm, težina: 271kg.
Svi mediapreparatori mogu biti direktno povezani
sa svim AES-ovim sistemima za sterilno razlivanje
podloga, čime je izbegnuta kontaminacija medija/agara/
podloga pripremljenih u sterilnim uslovima i zadovoljeni
najviši standardi GLP.
Automatski sistem za razlivanje podloga u Petri šolje (APS320)
Automatski sistem za razlivanje podloga, APS320/90 (Petri kutije Ø 90 mm) i
APS320/55 (Petri kutije Ø 55 mm), AES Chemunex - Francuska.
Može istovremeno da primi do 320 Petri kutija. Brzina punjenja je: 750 kutija na sat
(zapremina od 15 mL po podlozi). Uključuje ˝easy load˝ peri­staltičku pumpu i tri
silikonska cevna sistema. Poseduje sistem za rashlađivanje.
Pamti do 40 programa, RS232 sistem za povezivanje na PC.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
11
10
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Dispenzovana zapremina može ići od 1 do 30 mL po Petri šolji. Ukoliko se koristi
u manuelnom modu, za punjenje različitih posuda (boca, epruveta, Petri šolja ...)
dispenzovana zapremina može ići od 1 do 1.000 ml, u skladu sa potrebama. Tokom procesa punjenja,
evidentira se broj sipanih doza, kao i zapremina preostalog medijuma, što se registruje i na displeju.
Izvrnute podloge se slažu prazne, bez poremećaja ciklusa, a njihov broj je naveden na displeju.
NOVO !
Automatski sistem za razlivanje podloga u Petri šolje (APS One)
Automatski sistem za razlivanje podloga, APS One (Petri šolje ø90mm) i APS One
Poseduje mogućnost upotrebe i ø90mm i ø55mm Petri šolja uz pomoć specijalnog dodatka. Promena nosača za ø55mm Petri šolje na nosač za ø90mm u roku
od 3 minuta.
Nosač može standardno primiti 560 Petri šolja, ali se može poručiti nosač kapaciteta 800 Petri šolja.
Brzina punjenja je: ±650 (850 sa turbo kit opcijom) Petri šolja na sat.
Poseduje LAN; USB, RS232 priključke.
Precizna peristaltička pumpa za razlivanje ­podloga, PM05
PM05 koristi se kao automatski dispenzor, razblaživač ili pumpa opšte namene za
podloge, kulture, rastvore, rastvarače, itd.
Pristupačan korisniku: tastatura kojom se upravlja iz menija; mogućnost čuvanja
u memoriji do 20 programa za raspodelu ili razblaživanje; mogućnost brze zamene
cevi; pumpa ima sposobnost izvođenja povratnog procesa. Izlistavanje svih parametara raspodele u skladu sa GLP, sa EN45001 opcionim štampačem.
Ručni ili automatski rad: unosi se broj doza na koje treba raspodeliti materijal
i vreme čekanja između formiranja dve doze. Zapremina na koju se uzorak može
podeliti je od 1 do 9999 ml. Tačnost deobe je +0,1 ml za doze do 20 ml, +1%
za doze veće od 20 ml. U automatskom režimu broj doza se kreće od 1 do 999.
Vreme čekanja između formiranja dve doze je od 0,1 do 99,9 s. Pumpa za razlivanje podloga PM05
može se povezati sa robotičkim sistemom XY500, AES Chemunex – Francuska.
Robotički sistem XY 500 omogućava automatizovano punjenje epruveta (200 mm maksimalna visina), boca, itd.
Poboljšava produktivnost Vaše PM05 peristaltičke pumpe. Dva nosača, od ­kojih
svaki ima po 252 mesta za epruvete, mogu biti punjena u svakom c­ iklusu.
Dinamičko punjenje je koncept koji je AES laboratorija razvila da bi obezbedila da
se punjenje 252 epruvete obavlja direktno iz originalnog pakovanja.
Labguard 2 je bežični sistem sa kontinu­irani monitoring i arhivi­ranje
laboratorijski važnih parametara kao kao što su: t­empe­ratura, vlaga,
pritisak, CO2... Sistem je u potpunosti modularan i pruža mogu­ćnost umrežavanja
MICROBIOLOGY
Oprema, automatizacija, reagensi i software
(Petri šolje ø55mm), Aes Chemunex-Francuska
čak 256 mernih uređaja, o čijim nepra­vi­lnostima u radu će nadležni u laboratoriji biti
alarmirani na izabrani način (SMS, putem e-maila, zvučnim/vizuelnim alarmom...).
Sistem se sastoji od odgovarajućih senzora, bežičnih transmitera, risivera, kao i
centralnog softvera koji obrađuje, beleži rezultate merenja i alarmira nadležne na
način na koji je programiran.
Labguard 2 garantuje rad u skladu sa rigoroznim međunarodnim stanardima kvali­
teta, uključujući GMP i FDA (21 CFR Part 11). Takođe, sistem se isporučuje sa validacionom dokumentacijom (IQ, OQ, PQ).
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
11
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
LABORATORIJSKE CENTRIFUGE
Laboratorijska centrifuga, model EBA 20
HETTICH, Nemačka
• Mikroprocesorski kontrolisana stona centrifuga, sa
f­iksnim ugaonim rotorom kapaciteta 8 x15ml.
• ­Maksimalna brzina je 6000 obr/min.
• Regulacija broja obrtaja i vremena centrifugiranja:
0-99min i kontinuirano.
• Dimenzije (H x W x D): 216 x 231 x 292 mm.
Masa: 4 kg.
MICRO 120
Mikrolitarska centrifuga sa ugaonim rotorom sa
12,18 ili 24 mesta za semimikrokivete: 0.2ml,
0.4ml, 0.5ml, 0.8ml, 1.5ml i 2.0ml. Maksimalna
brzina 14.000 obrt/min, odnosno maksi­malni RCF
iznosi 15.558. Poseduje digitalni displej za lako
očitavanje trenutnih vrednosti, impulsni taster za
kratko centrifugiranje i taster za otvaranje poklopca.
Vreme centrigugiranja u minutama, maksimalno
99min.
Rotanta 460R (centrifuga sa hlađenjem)
Centrifuga idealna za opštu medicinsku upotrebu u svim
specijalnostima, a posebno za specifične mikrobiološke
potrebe kao što je dijagnostica Mycobacterium
­tuberculosis.
ROTANTA 460R je našla svoju primenu u ispitivanju
­Mycobacterium tuberculosis u okviru Zavoda za plućne
bolesti i TBC.
Maksimalan kapacitet centrifuge u jednom punjenju
je 4x750ml. Jedna od mogućnosti je upotreba specijalnog uloška za falkone 29x115mm zapremine 50ml koji
se koriste u ispitivanjima Mycobacterium tuberculosis.
­Maksimalna brzina je 15.000 obrt/min, odnosno maksimalni RCF iznosi 24.000. N kontrol panel omogućava podešavanje intervala ubrzanja i kočenja
u 9 koraka, memorisanje 3 programa i impulsni program, korekciju RCF, podešavanje temperature u opsegu -20° do +40 °C u koracima od 1°C i mogućnost unošenja vremena centrifugiranja i brzine. Ima usavršen sistem zaštite motora od disbalansa i temperaturnih ispada.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
12
13
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Fuego SCS - novi standard među
­laboratorijskim gasnim plamenicima
Moderan dizajn Njegov dizajn omogućava neometan rad u laminarnim komorama jer ­minimalno
utiče na laminarni protok.
Više se ne morate brinuti da će se otvor plamenika zapušiti jer ovaj
model poseduje specifičan odvod kojim se može odstraniti tečnost koju
ste slučajno prosuli. Glava plamenika se može skinuti kako bi se plamenik detaljnije očistio.
Prvoklasna zaštita Poseduje Safety Control System (SCS) koji vrši
stalnu analizu potencijalnih opasnosti i ako je neophodno inicira prekid
dotoka gasa.
Kao dodatak kontroli paljenja, kontroli plamena i zaštiti od pregrejavanja ovaj plamenik poseduje i kontinualnu kontrolu glave plamenika
(Burner Head Control, BHC). BHC detektuje i upozorava na zapušenje
glave plamenika tečnostima ili čvrstim supstancama i pri sklapanju plamenika daje informaciju da li je glava plamenika korektno postavljena.
Takođe, nakon duge upotrebe signalizira da je glava plamenika još uvek
topla i na taj način štiti korisnika od opekotina.
Jednostavan i siguran za rukovanje Ovim plamenikom se
može rukovati uz pomoć touch-free IR senzora, dugmeta ili nožne
pedale. Za sve ove opcije postoje razni programi koji su razvijeni iz
praktičnog iskustva u laboratorijama: jednostavna start-stop funkcija,
kontinualna aplikacija do čak 2 sata ili programi za kratku sterilizaciju
plamenom.
Robustan U celosti je napravljen od nerđajućeg čelika, poseduje
kontrole koje su otporne na plamen i displej koji je zaštićen vatrostalnim
staklom.
SPIRALNI PLEJTER
Automatizovani sistem za spiralno zaseja­vanje
uzoraka, dizajniran da optimizuje produ­kti­
vnost i uspešnost rezultata u mikrobiološkoj laboratoriji.
Autoplate je automatizovani spiralni plejter koji se koristi za enumeraciju bakterija,
testiranje antimikrobnih osetljivosti i testove mutageneze. Ova unikatna tehnologija
eliminiše potrebu za serijskim razblaženjima, štedi vreme, novac i povećava osetljivost
i mogućnost reprodukcije rezultata u laboratoriji.
Princip rada
Na principu rada šprica, Autoplate kroz iglu deponuje uzorak na rotirajuću Petri
posudu. Igla se kreće od centra posude ka spoljašnjosti, deponujući manje količine
uzorka. Tokom zasejavanja, Autoplate kreira 4-log efekat razređivanja, eliminišući
potrebu za četiri desetostruka razblaženja, čime štedi vreme, potrošni materijal, a
povećava lakoću očitavanja i mogućnost reprodukcije rezultata.
Aplikacije:
• Prehrambena industrija
Testiranje mleka i hrane
Testiranje efikasnosti konzervansa u
hrani
R
INSPIRISAN KVALITETOM
• Praćenje agrikulture i životne sredine
• Medicinski i klinički sektor
Testiranje antimikrobne osetljivosti
Testovi mutageneze
Oralna mikrobiologija
microbiolab
13
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
EKSPERT U
TERMOSTATIRANJU
Kompaniju Memmert je osnovao g-din Willi
Memmert 1947. godine.
Memmert proizvodi se široko koriste za
rutinski i naučno-istraživački rad u svim segmentima mikrobiologije. Moguće je navesti beskrajan niz aplikacija u kojima su Memmert-ovi proizvodi našli svoje mesto: Inkubiranje bakterijskih kultura u mikrobiologiji, sterilizacija instrumenata u bolnicama, sušenje i sterilizacija
mikrobiološkog pribora i posuđa, priprema podloga za koagulaciju po Loewenstein-u., termo­
statiranje epruveta i boca u vodenim kupatilima.
Individualna svojstva kao što su zapremina, temperaturni opseg, tip kontrolera, prirodna cirkulacija ili forsirana cirkulacija vazduha mogu se sklopiti u okviru Memmert-ovog modularnog
sistema i daju više od 60 različitih standardnih modela.
Dva tipa cirkulacije vazduha:
¾¾
prirodna cirkulacija vazduha (konvekcija)
¾¾
forsirana cirkulacija vazduha (ventilacija)
Tri klase performansi:
¾¾
B: Basic
¾¾
E:Excellent
¾¾
P:Perfect
Devet veličina, 68 standardnih modela:
¾¾
Od 14 do 740 litara (po modelima: model 100-14lit., model
200-32lit., model 300-39lit., model 400-53lit., model 500-108lit.,
model 550-153lit., model 600-256lit., model 700-416lit. i model 800-749lit.).
Takođe postoji i serija vodenih i uljanih kupatila u različitim veličinama i sa različitim ­klasama
kontrolera, modulrnog tipa, sa i bez poklopca, sa brojni adapterima.
Unutrašnjost i spoljašnjost uređaja izrađeni su od nerđajućeg čelika najviše klase.
Memmertove proizvode karakteriše jedinstven koncept zagrevanja komore sa sve četiri strane
što pruža izvrsnu homogenost temperature.
Funkcionalnost svakog Memmert –ovog kontrolnog sistema se testira individualno, svaka
jedinica prolazi standardne sigurnosne testove i biva rekalibrisana ukoliko je to neophodno.
Osim kalibracionog sertifikata koji se standardno izdaje uz Excellent i Perfect jedinice, Memmert
priprema IQ i OQ sertifikate na zahtev kupca.
Memmert poseduje sertfikate EN ISO 90001, EN ISO 13485 (za medicinske proizvode)
kao i Direktivu 83/42/EEC, Appendix II.
Svi Memmert proizvodi i proizvodni procesi su u skladu sa EU Direktivama 2002/95/EEC kao
i 2002/96/EEC (WEEE). Za vreme proizvodnje, svi otpadni materijali se odvajaju i recikliraju.
Iz Memmert-ove ponude Vam izdvajamo sledeće tipove proizvoda:
¾¾ univerzalne sušnice (U)
¾¾ inkubatori (I)
¾¾ sterilizatori (vruć vazduh) (S)
¾¾ Peltier inkubator sa hlađenjem (IPP)
¾¾ Inkubator sa hlađenjem (ICP)
¾¾ CO2 inkubator (INCO)
¾¾ Vodena kupatila
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
14
15
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
UNIVERZALNE SUŠNICE Postoje brojni razlozi zbog kojih je upravo ovaj
proizvod najprodavaniji. Jedna od oblasti primene je sušenje laboratorijskog pribora i posuđa
koji se koriste u mikrobiologiji.
¾¾ 9 veličina (14lit. do 749lit.)
¾¾ 3 klase performansi (Basic/Excellent/Perfect).
¾¾ Prirodna konvekcija ili forsirana cirkulacija vazduha uz pomoć
­ventilatora.
¾¾ Temperaturni opseg +5°C iznad sobne temperature (prirodna cirkulacija
vazduha) ili +10°C iznad sobne temperature (ventilacija)do 220°C za
Basic klasu , 250°C opciono 300°C za Excellent i Perfect klasu sušnica
INKUBATORI Memmert-ovi inkubatori su idealni za aplikacije na temperaturama do +70°C, posebno za inkubiranje živih kultura na +37°C. Oblasti primene su:
­inkubiranje bakterijskih kultura u mikrobiološkim laboratorijama, inkubiranje uzoraka za kontrolu
hrane, zagrevanje infuzionih rastvora itd.
¾¾ Temperaturni opseg +5°C iznad sobne temperature do +70°C.
¾¾ 8 veličina (32lit. do 749lit.).
¾¾ 3 klase performansi (Basic/Excellent/Perfect)
¾¾ Prirodna konvekcija ili forsirana cirkulacija vazduha uz pomoć ventilatora.
¾¾ Dvostruka vrata (unutrašnja staklena, spoljašnja od nerđajućeg čelika) . PELTIER INKUBATORI SA HLAĐENJEM
¾¾ Ovaj tip inkubatora za zagrevanje i hlađenje koristi Peltier elemente što za rezultat ima izuze­
tnu temperaturnu stabilnost i homogenost uz minimalni utrošak energije.
¾¾ Temperaturni opseg od +5°C iznad sobne temperature do +70°C.
¾¾ Nije štetan po životnu sredinu jer ne koristi tečnost za hlađenje.
¾¾ 4 veličine (32lit. do 108lit.).
Oblasti primene: mikrobiologija, zoologija, prehrambena, kozmetička i farmaceutska industrija
STERILIZATORI Memmert sterilizatori su u skladu sa svim relevantnim standardima i regulativama za medicinske proizvode i garantuju pouzdan rad.
¾¾ 9 veličina (14lit. do 749lit.).
¾¾ 3 klase performansi (Basic/Excellent/Perfect)
¾¾ Prirodna konvekcija ili forsirana cirkulacija vazduha uz pomoć ventilatora.
¾¾ Temperaturni opseg +5°C iznad sobne temperature do +220°C za Basic klasu ili 250°C za
Excellent i Perfect klasu. CO2 INKUBATOR Savremena mikrobiologija i biotehnologija ne mogu se zamisliti bez kvali­
tetnih CO2 inkubatora.
¾¾ Temperaturni opseg od +5°C iznad sobne temperature do +50°C.
¾¾ 3 veličine (108lit.,153lit. i 246lit.).
¾¾ Kontrola vlažnosti je integrisana standardno u svim modelima.
¾¾ Za sve modele, unutrašnja komora može biti sterilisana na 160°C
u 4-satnom programu. Za ovaj proces nije neophodno uklanjanje
­temperaturnih senzora.
¾¾ Kontrola vlažnosti 88-97%.
VODENO KUPATILA
¾¾ 6 dostupnih veličina (7lit. do 45lit.).
¾¾ Temperaturni opseg od +10°C do 95°C.
¾¾ Oblasti primene: Termostatiranje epruveta i boca sa hranljivom
­podlo­gom, otapanje prethodno pripremljenih podloga itd
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
15
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Kultivacija anaerobnih, mikro-aerofilnih i
kapnofilnih bakterija
Princip rada i sistemske informacije
Metod Macintosh-a i Flides-a (metod evakuacije i zamene atmosfere) je poznat kao naj­
e­fikasniji način da se stvore anaerobni ili mikroearofilni uslovi. Ovaj metod je eliminisao mane
konvencionalnih metoda. Mart Microbiology je usavršio metod u okviru Anoxomat sistema.
Anoxomat evakuiše deo vazduha iz posude, i zatim dodaje u posudu anaerobnu mešavinu
gasa. Tokom ove procedure koncentracija kiseonika u posudi se smanjuje. U slučaju gajenja
anaeroba, procedura se ponavlja 3 puta, nakon čega se koncentracija kiseonika smanjuje na
svega 0.16%. Dodatak male količine katalizatora uklanja mali preostali procenat O2 u posudi.
Karakteristike Anoxomat sistema
Anoxomat omogućava uspešan rad mikrobiološke laboratorije, jednostavan je za
rukovanje što olakšava rad laboratorijskom osoblju i čini svakodnevnu praksu efikasnijom,
predvidljivom i sigurnijom.
➤U potpunosti automatizovan
➤Veoma jednostavan za rukovanje
vrši obradu posude dok vi nastavljate sa
samo povežite posudu i počnite sa
svojim radom
radom
eliminiše ljudsku grešku
➤Nema pojave unakrsne kontaminacije
➤Pouzdan
➤Nema hemijskog otpada
reproducibilni, kontrolisani uslovi
➤Niska potrošnja gasa
➤Brzo postizanje mikroaerofilnih i
smanjuje troškove
anaerobnih uslova
nema potrebe za masivnim bocama
poboljšava oporavak organizama
za gas koje Vam zauzimaju mesto u
osetljivih na kiseonik
laboratoriji
➤Provera kvaliteta PRE početka inkubacije
➤Štedi prostor jer je malih dimenzija i
provera posude na ispuštanje gasa
pogodnog dizajna
provera dovoda gasa
➤Štedi novac
provera aktivnosti katalizatora
veoma mali troškovi održavanja
Anoxomat AN2CTS (Colour Touch Screen
- na dodir osetljiv kolorni ekran) karakteriše
lep i jednostavan dizajn kao i lakoća i
jednostavnost pri rukovanju aparatom.
Dodirom ekrana jednostavno pristupamo
brojnim funkcijama menija, kao što su:
• odabir željene koncentracije kiseonika i
drugih gasova
• memorisanje željenog recepta,
korišćenje već postojećih recepata iz
memorije aparata
• izbor jezika, štampanje podataka itd.
Treba napomenuti i to da postoji
mogućnost proširenja broja funkcija aparata.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
Mark II
microbiolab
17
16
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
GFL – KVALITET
IZGRAĐEN NA
TRADICIJI
K
ompanija GFL osnovana je 1967.
­go­di­ne i od tada do danas se razvijala
prema zahte­vima tržišta, u d
­ omenu kvaliteta,
dizajna, rokova isporuke, servisne i tehničke
podrške.
Osnovne karakteristike GFL opreme su:
­vi­­so­ka preciznost, kvalitet izrade, jedostavno
rukovanje, minimalno održavanje i dug
radni vek.
DESTILACIONI APARATI
Kompanija GFL je već četvrtu deceniju pri­
sutna na svetskom tržištu i proizvođač je
destilacionih aparata vrhunskog kvaliteta,
izgrađenih od najkvalitetnijeg nerđajućeg
čelika i po najsavremenijoj tehnologiji.
Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje
vode od 2 i 41/h bez rezervoara i 4,8 i
121/h sa reze­rvoarom. Kvalitet dobijene
vode je u skladu sa Pharmacopoeia
­Europea, bez prisustva bakterija i pirogenih
materija,sa minimalnom koncentracijom
rastvorenih gasova,i konduktivitetom od 2,3uS/cm na 20°C, što je praktično kvalitet bidestilovane
vode, i kao takva odgovara potrebama mikrobiologije, analitičke hernije, medicine,farmaceutske
industrije,biohemije i virusologije. Ovi destilacioni aparati takođe imaju i sigurnosni sistem koji štiti
aparat od pregrevanja grejača, u slučaju pada napona ili nestanka struje, kao i zaštitu grejača
od “rada na suvo” u slučaju kada nivo vode padne ispod određene granice. Zbog mogućnosti
automatskog isključivanja usled pada nivoa vode ili popunjenosti rezervoara,idealan je za sve
laboratorije gde postoje svakodnevne potrebe za destilovanom vodom vrhunskog kvaliteta, a da
pri tome nije neophodan permanentan nadzor rada aparata. U ponudi ove renomirane firme stoje
i bi-destilacioni sistemi kapaciteta 2,4,8 litara na čas.
VODENA KUPATILA
Vodena kupatila GFL sa mešalicom i šejkerom ili
standardna izrađuju se sa svim sistemima zaštite, u
zapreminama od 7,14, 21, i 40 litara i sva su opre­
mljena poklopcem.
Radni opseg je od 50 C iznad sobne temperature do
99,90 C sa ­temperaturnom stabilnošću od 0,10 C.
Kupatila za uparavanje, sa prstenovima proizvode se u varijanti sa
jednim, 4, 6 ili 8 mesta.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
17
TOP
Laminarne komore - zaštita,
sigurnost, pouzdanost i
mnogo više...
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
FASTER,
italijanska firma osnovana 1984 godine je vodeća firma za proizvodnju
laminarnih komora u Evropi. U svojoj širokoj paleti proizvoda poseduje razne tipove laminarnih komora (od biosafety
komora najviše klase do klasičnih mikrobioloških komora i
horizontalnih komora raznih n
­ amena).
Za vreme svoga poslovanja FASTER je proizveo i prodao
preko 20.000 komora širom sveta. FASTER laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama, bolnicama,
istraživačkim centrima i referentnim ustanovama. Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su
proizvedene od materijala u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti. Uz komore, UV lampe su neophodni dodatak
za laminarne komore klase II dok se kod ostalih komora
preporučuju kao opcioni dodatak. Uz svaku komoru se po
želji isporučuje specijalno postolje sa antivibracionim efektom
koje je zgodno za rad i može biti stacionarno ili mobilno.
SafeFAST Elite komora je elitni model komore klase II. Po tehničkim
rešenjima i najnovijim svetskim standardima predstavlja pravo savršenstvo
u laminarnoj tehnologiji. Ove komore sadrži sve moguće opcije kao i
najvišu sigurnost za rad i udobnost rada za korisnike. Jedina komora ovog
tipa koja poseduje mogućnost elektronske kontrole nad radnim prozorom.
Poseduje trostruku zaštitu (materijala, operatera i okoline). Namenjena za
rad u mikrobiološkim laboratorijama gde se pretežno i isključivo radi sa
visoko patogenim mikroorganizmima). Proizvode se u četiri veličine 0,9m i
1,2m (jedno radno mesto) i 1,5m i 1,8m (dva radna mesta).
SafeFAST Top komore su standardne laminarne
komore klase II, koje takođe pružaju kompletnu
zaštitu za operatere i udobnost rada uz potpunu
zaštitu okoline. Ove komore su namenjene za rad u mikrobiološkim laboratorijama i poput prethodnog modela se proizvode u četiri različite veličine
0,9m i 1,2m (jedno radno mesto) i 1,5m i 1,8m (dva radna mesta). Svaka
laminarna komora se proizvodi sa jednim ili dva motora i sa standardnim
priključcima za gas, aspiraciju i sa električnom utičnicom.
SafeFAST Classic laminarna komora je najnoviji proizvodi FASTER-a.
Ideja da se za manje novaca dobije najbolja komora klase II biosafety.
Poseduje sve opcije i mogućnosti koje imaju laminarne komore te klase
vodećih svetskih proizvođača ali za 20 do 30% nižu cenu.
Hit na Analytica sajmu u Minhenu 2010 godine!
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
18
19
TOP
FlowFAST V
SmartFAST
SmartFAST Mini
FlowFAST H
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
FlowFAST V je klasična mikrobiološka komora najviše klase sa vertikal­
nim strujanjem po klasifikaciji klase 100. Iako poseduje sva tri stepena
zaštite, prvenstveno je namenjena za rad sa uslovno patogenim i nepatogenim mikroroganizmima i idealna je za rad sa ćelijskim kulturama, u
industrijskoj mikrobiologiji, ekološkoj mikrobiologiji, mikrobiologiji hrane
i vode. Kao i kod prethodnih modela, ova laminarna komora poseduje
HEPA filter na izlaznom otvoru te nije potrebno dodatno priključenje na
ventilacione izvode. Postoje modeli sa jednim
(1,2m) i dva radna mesta (1,5m i 1,8m).
SmartFAST je kompaktna vertikalna komora
klase 100. Kao i prethodni model, ispunjava sve neophodne zahteve uz
nižu cenu. Namenjena za rad u manjoj mikrobiološkoj laboratoriji koja
radi sa nepatogenim materijalima i omiljena kod genetičara kao DNA/
RNA komora za PCR aplikacije. Sa radnim prostorom od 830mm ne zahteva uvek specijalno postolje već može da stoji i na radnom stolu.
SmartFAST Mini je najmanja vertikalna
laminarna komora klase 100. Sa svojim radnim
dimenzijama širine 642mm predstavlja najmanju vertiklanu komoru te vrste koja čak nosi epitet
‘portable’. Iako je mala, poseduje sva tehnička rešenja kao i veći modeli.
Namenjena je za rad u malim laboratorijama i PCR laboratorijama.
FlowFAST H horizontalna laminarna komora. Iako se u savremenoj mikrobiologiji
gotovo isključivo koriste vertikalne komore i
dalje ima korisnika koji rade sa horizontalnim
komorama. Naravno, nepotrebno je reći da
se koriste isključivo sa nepatogenim uzorcima i materijalima koje mogu
stvoriti alergi­jske reakcije kod operatera, budući da direktno duvaju u lice
­operateru. Zbog svog tehničkog rešenja da imaju otvoren ceo manipulativni radni prostor, ove komore su idealne u mikrobiologiji za razlivanje
podloge i za smeštaj sistema za membransku filtraciju.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
19
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Motic BA210 i BA310 serija
mikroskopa
Bilo da se radi o mikroskopiranju u naučno-istraživačke svrhe ili o rutinskom skriningu, Motic
ima pravo rešenje za Vas! Široka paleta mikroskopa pokriva gotovo sve vidove mikroskopiranja
koji se mogu javiti u savremenoj laboratoriji: svetio i tamno polje, fazni kontrast, fluorescenca,
polarizacija, mikrofotografija,...
Koristimo ovu priliku da Vam predstavimo naslednike mikroskopa prisutnih već dugi niz godina
na našem tržištu: serije BA210 i BA310.
BA210
BA310
Automatski
brojač kolonija
Spiral Biotech Vam predstavlja najnoviji Colour­
Q­Count® automatski brojač kolonija opremljen
najnovijim ColourCount® softverom za raspoznavanje boja. Drugi brojači kolonija zahtevaju duže
manuelno podešavanje boje pre analize svake petri
šolje. Sa ColorQCount to nije problem, samo ga
podesite i zaboravite na njega!
99 celokupna analiza za manje od jedne sekunde
čak i kada su u pitanju kolonije koje se preklapaju
99 mogućnost procesovanja do 400 Petri šolja za sat
vremena
99 novom tehnologijom ovaj sistem vam omogućava
da prevaziđete problem zbijenih kolonija, i daje Vam
sigurne i tačne rezultate.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
20
21
BioTek ELISA
Microplate Absorbance Readers
®
ELx800
ELx50
TOP
Automatski čitač mikrotitracionih ploča
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
(ELISA reader) ELx800
Univerzalni čitač mikrotitracionih ploča sa odličnim performansama za najnižu cenu, čini ga idealnim za rutinski
rad u svim laboratori­jama. Očitavanje absorbance je
u opsegu talasnih dužina od 300 do 700nm (opciono
900nm). Korisnički meni je veoma jedno­stavan, a veoma
lako rukovanje moguće je bez posebne obuke.
Automatski ispirač mikrotitracionih ploča (ELISA washer)
ELx50
Univerzalni washer sa šejkerom, u kombinaciji sa ELx800
čitačem, znatno će skratiti vreme izvođena analiza i popra­viti
tačnost i reproducibilnost rezultata. Mogućnost izbora dubine uranjanja manifold-a, brzine aspiracije i ispiranja, kao i
rezidualna zapremina <0,5μl daje mu izuzetnu prednost nad
ostalim sličnim aparatima prisutnim na našem tržištu. Software omogućava kreiranje i memorisanje do 75 programa.
Koristi se za: ELISA aplikacije, metode fluoresce­ncije, i hemiluminiscencije, RIA, DNK i ćelijske eseje.
Multidetekcioni čitač mikrotitracionih ploča, SYNERGY HT
Synergy HT je sasvim nov aparat na našem tržištu (sa jednom
referencom - VMA ) koji će svojim visokim performansama
zadovoljiti i najzahtevnije korisnike, zahvaljujući jedinstvenom
optičkom sistemu koji omogućava visokokvalitetno očitavanje
fluorescence, „Time-Resolved” fluore­scence, absorbance i
­luminiscence.
Omogućava izvođenje end-point, kinetičkih i „spektral scanning” testova u opsegu od 200-999nm.
Aparat poseduje integrisan šejker i inkubator.
Automatski prekidač omogućava očitavanje epifluorescence
sa dna i vrha, što omogućava optimalan rad sa homogenim probama i ćelijskim kulturama.
Gen5 softver omogućava veliku fleksibilnost u analizi i povezivanju podataka i rezultata
­merenja, kao i ekskluzivni PowerReports koji daje jedinstvenu mogućnost prilagođavanja izveštaja.
Sve ovo ga čini idea­lnim za laboratorije naučno-istraživačkog tipa.
AP22 speedy
Automatski ELISA procesor, AP 22 Speedy, DAS, Italija
Potpuno automatizovani ELISA procesor omogućava istovremeno
korišćenje dve mikrotitarske ploče i čak 8 različitih ELISA testova.
AP 22 samostalno obavlja diluciju, sipanje uzoraka, standarda/­
kontrola, konjugata, substrata, stop rastvora, kao i njihovu inkubaciju,
očitavanje, procesuiranje podataka i čuvanje rezultata, što Vam osta­
vlja vremena za istovremeno obavljanje drugih aktivnosti u labaratoriji.
Softverski paket omogućava jednostavno programiranje aparata za
korišćenje komercijalnih ELISA kitova.
Najnoviji korisnici su: KBC Zvezdara, ZC Čačak, ZC Leskovac.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
21
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Sistemi za izolaciju, purifikaciju i
­ekstrakciju nukleinskih kiselina
I
zolacija
nuklei­
nskih kiselina je standardna metoda
koja se primenjuje u svim genetskim,
mikrobiološkim i biotehnološkim laboratorijama. U ponudi imamo širok asortiman peqGOLD Plasmid Purification
Kits koji su napravljeni za purifikaciju
ultra čiste plazmidne DNK iz različitih
početnih zapremina. U kombinaciji već
postavljenog principa lize ćelija uz pomoć ­alkalnih rastvora sa selektivnim i reversibilnim veziva­
njem DNK za filtere od silicijuma u kolonama pogodnim za mikrocentrifugu. Ovi kitovi smanjuju
vreme preparacije dok usavršavaju purifikaciju DNK izolata. Pored standardnih kitova, u ponudi
imamo i specijalizovane sisteme za bakterijske sojeve sa velikom aktivnosti endonukleza (endA+)
ali i za pripremanje DNK uzoraka bez dodatnih endotoksina. Vreme potrebno za izolaciju
­ekstremno čiste plazmidne DNK je između 15 i 25 minuta.
Za ekstrakciju visoko-molekularne DNK u ponudi imamo
peqGOLD DNA Kits. Purifikovana DNK (reda veličine do
60kbp) ne sadrži inhibitore i soli koji mogu da imaju negativan uticaj na enzimatske reakcije kao što su restrikciona
analiza ili PCR amplifikacija.
Sistemi kao što su peqGOLD RNA Isolation Kit i peqGOLD
Isolation Systems RNAPure™ i TriFast™ su namenjeni za
izolaciju visoko kvalitetne RNK iz uzoraka različitog porekla.
Finalna elucija obavlja se vodom tretiranom DEPC-om dok
se RNK > 200 baza selektivno vezuje za kolonu. Purifikacija nukleinskih kiselina iz agaroznih
gelova i enzimskih reakcionih miksova vrši se standardno preko peqGOLD Purification Kits.
Dve vrste purifikacionih kolona su na raspolaganju: Safety Line (S-Line, sadrže poklopce za
sigurnosno zatvaranje da bi se efikasnije izbegla kontaminacija) i Classic-Line (C-line, otvorene
kolone bez poklopca za ugodniji rad).
peqGOLD univerzalna agaroza i
agroza sa n
­ iskom tačkom topljenja
peqGOLD univerzalna agaroza je idealno prilagođena za dvojnu
upotrebu prilikom analize i preparacije nukleinskih kiselina u procesu elektroforeze fragmenata
od 50 bp do 50 kbp. Čak i pri niskim koncentracijama gelovi sa jako čvrsti i otporni. Okviran
opseg separacije DNK iznosi 0.05 – 50 kbp, a RNK 0.30 – 20 kb.
Specijalna peqGOLD agaroza sa niskom tačkom topljenja je
prikladna za izolaciju fragmenata nukleinskih kiselina veličine
od 80 bp do 20 kbp. Ovaj tip agaroze se topi na niskim temperaturama formirajući providne gelove tako da je adekvatna
za sve vrste ‘in gel’ reakcija, npr. ligacije, restrikcione analize
i jednostavnijih PCR reakcija. Okviran opseg separacije DNK
iznosi 0.08 – 20 kbp, a RNK 0.30 – 10 kb.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
22
23
TOP
TS-100C termo-vibracioni blok,
BioSan
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Termo-vibracioni blok TS-100C predstavlja idealan instrument za
mešanje uzoraka pod striktno regulisanim temperaturnim uslovima. Mod
grejanja do +100°C, hlađenja do 15°C ispod sobne temperature i mod
mešanja se mogu koristiti simultano i nezavisno zato što je jedinica dizajnirana tako da implementira tri proizvoda u jednom – vibracioni blok,
termostat i termo-vibracioni blok. TS-100C se koristi za pripremu uzoraka u DNK analizama, ekstrakciju proteina, polisaharida, lipida i drugih
komponenti ćelije. TS-100C je aplikativan prilikom DNK analiza za DNK
ekstrakciju i konsekventno pripremanje DNK preparata, prilikom biohemijskih studija raznih
enzimskih reakcija i procesa, kao i prilikom ekstrakcije metabolita iz ćelijskog materijala.
Centrifuga / Vorteks Multi-Spin
MSC-6000, BioSan
Centrifuga / vorteks Multi-Spin proizvod je rezultat dugogodišnje evolu­
cije spin-mix-spin (sms) tehnologije koja je namenjena kolekciji mikro
zapremina reagensa na dnu reakcione mikrotube (prvi centrifugalni spin),
koji je dalje praćen mešanjem/miksovanjem i ponovnim prikupljanjem reagensa sa zidova mikrotubica (drugi centrifugalni spin). Ovakav algoritam
ponavljanja operacija ima za cilj da umanji postotak pravljenja greške prilikom preparacije uzoraka u PCR analizi i zato se zove “sms-algoritam”.
Multi-Spin je potpuno automatizovan aparat za sms-algoritamsko ponavljanje, kapaciteta
do12 tubica, a istovremeno je veoma efikasan jer kombinuje 4 instrumenta u jednom:
1) centrifuga – moguća regulacija vremena i brzine, 2) vorteks – tri moda za mešanje (blag,
srednji i jak uz regulaciju vremena), 3) istovremeno mikrocentrifuga i vorteks, 4) SMS-cikler za
realizaciju sms-algoritma.
LABXPERT™ (Brady) – printer za
obeležavanje uzoraka u laboratoriji
LABXPERT™ sistem za obeležavanje je name­
njen za brzu i laku izradu čitkih nalepnica koje izgle­daju
profesionalno na laboratorijskim uzorcima. Ovaj laboratorijski printer karakteriše automatska serijalizacija
namenjena za brze i jednostavne alikvote, kao i 300 dpi
termalni transfer štampanja, tako da omogućava ja­
snu i čistu nalepnicu sa ultra malim slovima. LABXPERT™
sistem generiše nalepnice koje su otporne na ekstremne temperature, zamrznute
tubice i bočice/fiole, opore rastvore, a mogu da se koriste u centrifugama ili u drugim potencijalno abrazivnim laboratorijskim instrumentima. Nalepnice su visokog
kvaliteta tako da se ne odlepljuju sa uzoraka čak ni posle odmrzavanja iz tečnog
azota, dok se print ne gubi i ne razmazuje. Otporne su takođe i na visoke tempe­
rature prilikom autoklaviranja. LABXPERT™ je aplikativan prilikom obeležavanja
Falcon tuba, Eppendorf i PCR tubica, kriotuba, mikroskopskih slajdova,
slamčica u IVF laboratorijama, boca, flaskona, Petri šolja, mikrotitracionih
ploča, fioka, kabineta, polica i za identifikaciju generalne laboratorijske opreme.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
23
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Primus 25 advanced® PCR aparat
Primus 25 advanced® PCR aparat je p
­ erfektan
termocikler dizajniran za ličnu upotrebu današnjice ali i za
budućnost. Dobrih je performanci, malih dimenzija, ekonomičan
i prošao je sve faze validacije. Kvalitet izrade usaglašen je sa
prostornim planiranjem savremenih laboratorija. Snažni Peltierovi elementi sa dugotrajnom tehnologijom postojanja unapredili
su stabilnost prevazilazeći standardne Peltierove elemente. Nivo
buke tokom rada je nizak. Postojanost ventilatora za hlađenje, koji
funkcionišu od prednje ka zadnjoj strani, dostižući na taj način
maksimalnu radnu površinu. Sadrži univerzalni termoblok na koga
mogu biti smeštene različite tubice – 25 x 0.2 ml ili 13 x 0.5 ml
sa ravnom kapicom. Takođe ima poklopac sa mogućnosti zagre­
PCR aparat, peqlab, Nemačka vanja između 70 i 99°C sa automatskim podešavanjem visine u
zavisnosti od PCR tubica. Raznovrsnost aplikacija omogućava i softver sa najsavremenijim PCR
protokolima uključujući sklad u temperaturnim promenama (ramping), inkrement i dikrement
vremena i temperature, funkcije čuvanja podataka i komande za pauzu. Mogućnost inkubacije
omogućava dvojnu upotrebu i koristi se i kao suvi termoblok (digitalno suvo kupatilo). Ukoliko
dođe do prekida napajanja strujom, odmah posle toga dolazi do samouključenja i opciono
počinje sa fazom denaturacije. PCR aparat je napravljen u Nemačkoj pod ISO 9001 i ISO
13485 kvalitativnim standardima. Precizna kalibracija aparata prati NIST standard, dok se
regularan monitoring obavlja preko nemačkih kalibracionih servisa (DKD).
peqGOLD PCR reagensi i potrošni materijal
peqGOLD PCR reagensi obuhvataju setove
nukleotida (dNTPs) kao i ‘ready-to-use’ dNTP
miksove koji su proizvedeni sintetičkim putem od prvoklasnog početnog
materijala, rastvorenog i stabilizovanog radi dugotrajnog skladištenja.
peqGOLD dNTPs su sertifikovani da ne sadrže egso- i endonukleaze,
proteaze, fosfataze i RNaze. Dodatno testiranje potvrdilo je odsustvo
ddNTPs, koji mogu da dovedu do prevremene terminacije PCR reakcije. peqGOLD dNTPs garantuju kvalitet čak i pri komplikovanim PCR
eksperimentima. Takođe su u ponudi peqGOLD ‘ready-to-use’ PCRMaster-Mixes, pripremljen u 2x koncentrovanom rastvoru, koji sadrži
optimalan pufer za maksimalnu aktivnost polimeraze. Naravno, nudimo
Vam i asortiman peqGOLD polimearaza sa ‘proofreading’ aktivnostima
za sve vrste PCR sistema – od srednjih do dugačkih PCR amplifikacija.
Uspeh svake PCR reakcije zavisi od selekcije plastičnog potrošnog materijala. Efikasnost tempe­
raturnog transfera, rapidno podešavanje ciljane temepature i odsustvo lažno pozitivnih rezultata
su parametri kojih se treba pridržavati prilikom odabiranja PCR reakcionih tubica. PEQLAB PCR
plastični potrošni materijal zadovoljava sve
potrebe moderne molekularne biologije,
a obuhvata PCR tubice, PCR stripove, PCR
pločice i filmove za zatvaranje. Biološki su
testirani i dokazano je da nema ­prisu­stva
DNaza i RNaza, endotoksina, fenola i
­ostalih PCR inhibitora.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
25
24
TOP
PCR radna stanica sa UV sterilizacijom
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
PEQLAB-ova PCR radna stanica sa mogućnostima UV sterilizacije
omogućava idealne eksperimentalne uslove za biomolekularne analize koje su podložne konta­
minaciji. Dizajnirana je da pruža konstantnu efektivnu dekontaminaciju, maksimalan prostor
za ugodnost pri radu i omogućava zaštitu od UV zraka. Efektivna dekontaminacija nukleinska
kiselina i inaktivacija ćelija konstantno je moguća za vreme i između dva eksperimenta. Vremenski kontrolisana UV dekontaminacija radne površine preko iradijacije sa germicidnim UV tubama
(5 min – 30 min). Dodatna inaktivacija čestica aerosoli u toku eksperimentalnog rada sa UV
baziranim vazdušnim cirkulatornim modulom. P­ revencija
kontaminacije je moguća zahvaljujući antimikrobijskom
sloju na radnoj površini. PCR radna stanica takođe
poseduje električne konekcije kako bi mogli da se priključe
mali instrumenti. Na zadnjem panelu nalazi se dodatna
polica gde laborant može da stavi pipete, nastavke za
mikropipete i test tubice. Velika radna površina iznosi 706
x 544 mm. Četiri strujne utičnice su namenjene za mikrocentrifuge i vorteks podstičući kombinaciju nekoliko ekspe­
rimentalnih koraka u kontinuitetu. Duplo akrilno staklo
(9.5 mm) blokira UV i ß-radijaciju dok sigurnosni mehanizam isključuje UV svetlost prilikom otvaranja komore.
Metalna šasija, radna površina i zadnji panel napravljeni
PCR radna stanica, peqlab, Nemačka
su od nerđajućeg čelika.
peqSTAR termocikleri
Novi peqSTAR termocikleri predstavljaju
PCR tehnologiju 21. veka. Daju izvanre­
dne PCR rezultate, najkraće vreme PCR ciklusa i najprostije ope­
ra­cije, najnaprednije sa visokom performancom. Vođeni izuzetnim
nemačkim inženjeringom, peqSTAR je moderan termocikler,
sp­re­man za suočavanje sa svim vrstama PCR izazova. Istinski, ovaj
PCR apart je prava zvezda molekularne biologije.
Kompaktan dizajn i inteligentno kontrolisan protok
vazduha maksimalno štedi laboratorijski prostor
i omogućava paralelno postavljanje više peq­
STAR sistema zajedno. Šest snažnih Peltierovih
elemenata sa dugotrajnom tehnologijom
postojanja i specijalno rađenim sistemom
za hlađenje, daju ovim PCR aparatima
siroku primenu. Naročito je dragocen
‘peqSTAR Protocol Editor’ softver
koji olakšava kreiranje PCR protokola
na PC-ju. U ponudi imamo više vrsta
peqSTAR PCR aparata – standardni,
gradient i peqSTAR in situ, koji prate
ISO 9001 i ISO 13485 kvalitativne standarde, dok preciznu kalibracija aparata prati NIST standard, a regularan monitoring se oba­
peqSTAR termocikler,
vlja preko nemačkih kalibracionih servisa (DKD).
peqlab, Nemačka
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
25
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
PerfectBlue™ sistemi za elektroforezu,
PEQLAB – Nemačka
J
edinstven i praktičan PerfectBlue™ sistem za elektrforezu promišljeno je
dizajniran na principu 2-in-1 koji nudi olakšavajuće okolnosti prilikom
upotrebe. Kvalitet bez kompromisa u bilo kom smislu. Komponente sistema uključuju kadicu za
elektroforezu sa poklopcem kao i posudu za razlivanje gela koja propušta UV zrake sa 2 češljića
po izboru. Razlivanje agaroze je brzo i za tu svrhu nije potrebno dodatno manuelno pripremanje
posuda za pravljenje gelova. Razlivanje se odvija direktno u kadici za elektrforezu tako što se
posuda sa gumenim dodatkom na krajevima rotira za 90° i uklopi između zidova kadice.
PerfectBlue™ horizontalni Minigel ­sistemi
Horinzotalni Mingel sistemi su idealni su za korišćenje
i analizu malog do srednjeg broja uzoraka. Perfektno
su prilagođeni za svakodnevne delatnosti u naučnoistraživačkim i dijagnostičkim laboratorijama rezultirajući
u brzim i reproduktivnim separacijama. PerfectBlue™
horizontalni Maxi Gel sistemi su dizajnirani za korisnike
koji analiziraju od srednjeg do velikog broja uzoraka sa
viskom rezolucijom nukle­inskih kiselina kojima je neophodna dugačka migraciona putanja. PerfectBlue™
horizontalni Wide-Format Gel sistemi su prilagođeni
za separacije velikog broja uzoraka kojima je potrebna
kratka migraciona distanca razdvajnja. Specijalno
­diza­jnirani mikrotitracioni češljići omogućavaju direktan
transfer iz mikrotitracionih tanjirića na gelne slotove uz
pomoć multikanalnih mikropipeta.
PerfectBlue™ vertikalni dupli gelni sistemi za elektroforezu
Kod ovih sistema garantovan je kvalitet rezultata pošto su rađeni na osnovu tri-katodne tehno­
lo­gije i podjednako rasprostra­njeno električno polje se postiže elektrodama prevučenim platinom. Asimetrična konfi­guracija električnih kontakta sprečava mogućnost mešanja elektroda.
Centralizovan protočni sistem za hlađenje optimalno otklanja zagrevanje i pruža izvanrednu
efikasnost separacije čak i kad se velika jačina struje koristi. PerfectBlue™ Twin-Gel sistemi
su na raspolaganju u četiri različita formata prilagodljiva za brzu ili separaciju visoke rezolucije
kao i za veliku upotrebu različitog broja uzoraka. The wide-format-system
za razdvajanje velikog broja uzoraka je kompatabilan sa standradnim
multikanalnim mikropipe­tama. Pojedinačan sistem sastoji se od baze
za razlivanje gela, 4 staklene ploče u paru (po dve u kompletu
za praljenje gela), 2 ili 4 češljića i spejser set (u zavisno­sti od
modela), 1 tanjirić (­pregrada)
za pojedinačnu gelnu
elektro­forezu i 2 gasketa
za ­menjanje. Sistem takođe
uključuje asortiman češljića i
spejsera različitih debljina kao
i pravou­gaone staklene ploče
sa V-urezanim mestima na
površini za stavljanje uzoraka.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
26
27
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
peqPOWER jedinice za napajanje strujom, PEQLAB – Nemačka
peqPOWER jedinice za napajanje su dizajnirane
da budu praktične za upotrebu u laboratoriji pošto
su snažne prilikom napajanja strujom. Lake za programiranje i mogu da sadrže do 10 programa.
Poseduju veliki LCD ekran, nožice koje mogu da
se savijaju za lakše praćenje parametara i 4 para
izlaznih terminala u boji za simultanu upotrebu više
aparata za elektroforezu. peqPOWER asortiman je
perfektan izbor za široku primenu aplikacija koje su
bazirane na nukleinskim kiselinama i proteinima.
Prednost ovih jedinica je u tome što su zaštićene protiv visokih napona ili oštećenja usled nestanka struje,
tako da je sigurnost na visokom nivou.
PerfectBlue™ Elektrobloting Sistemi, PEQLAB – Nemačka
PerfectBlue™ Elektrobloting sistemi su dizajnirani za transfer proteina u kombinaciji sa polu­
suvom ili vlažnom blot metodom. Sistem je osmišljen da bude jednostavan i lak za upotrebu
dajući efektivan i reproduktivan transfer
polipe­ptida. Bilo koji tip PerfectBlue™ elektrobloting sistema možete nabviti u dve
različite veličine. PerfectBlue™ WEB vlažni
bloting sistem je dizajniran za optimalan
transfer proteina koji su veoma veliki i tradicionalno komplikovani za dalji transfer. Anode
od titanijuma prevučene p
­ latinom i katode
od nerđajućeg čelika (elektrode na pločama)
omogućavaju ravnomerno električno polje za
reproduktivno postizanje rezultata t­ran­sfera.
Vodeni cirkulatorni sistem sa keramičkim
zidovima nalazi se u samoj bazi komore
za efektivno uklanjanje toplote. Kadica sa
puferom
prostorno je napravljena da sadrži 4 bloting kasete 1 jedan
magne­tni strip za mešanje. Zatvara se sigurnosnim poklo­
pcem a asimetrična konfiguracija električnih
konta­kta sprečava zamenu elektroda prilikom
pri­klju­čivanja u struju. Komponente sistema
sastoje se od 4 (WEB S) ili 2 (WEB M) kasete
za blotovanje, svaka sa 2 vlaknasta uloška.
­PerfectBlue™ ­SEDEC polusuvi bloting
­sistem je dizajniran za ekonomičnost u vremenu i količini pufera koji se koristi prilikom
transfera proteina i nukle­inskih kiselina.
­Garantni rok za elektrobloting sisteme iznosi 3
godine.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
27
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
GELNI DOKUMENTACIONI SISTEMI
francuska
D
OC-PRINT™ 2 je objedinjen gelni dokumentacioni sistem namenjen za ­detekciju
nukleinskih kiselina uzimajući u obzir obe
standardne boje (Ethidium Bromide i SYBR™
Green), kao i za detekciju proteina posle boje­
nja sa Coomassie blue ili Silver Stain. ­Sistem
je kompaktan i jednostavan za upotrebu, naro­
čito kad je u pitanju naučna dokumentacija
bazirana na fluorescentnim gelovima. P­ redstavlja
izvanrednu kombinaciju jednostavnosti i eko­
no­­­­­mičnosti za laboratorije sa ograničenim
budžetom. Zahvaljujući ugrađenom CompactFlash® drive svi imidži se automatski čuvaju na
CF-karticama ili se opciono štampaju na termalnom štampaču sa LCD ekranom (15 cm dijagonala). Nije potrebno dodatno priključivanje na
PC, funkcioniše sa bilo kojim transiluminatorom,
brzo štampanje i čuvanje podataka, a ima i
8-bita monohromatsku senzitivnu CCD kameru
sa komplementarnim Photo-Capt softverom za
kvantifikaciju biomolekula.
E
-BOX™ predstavlja izdvojen gelni dokumenta-
cioni sistem sa visokim spektrom aplikacija.
Koristi se za detekciju nukleinskih kiselina bojenim
sledećim substancama: Ethidium bromide (EtBr),
SYBR™ Green, SYBR™ Gold, Texas red™, Gel
Star™ i Fluorescein. Ima primenu u detekciji proteina bojenim Coomassie blue, Sypro™ Orange,
Sypro™ Red i Silver Stain. Takođe ima aplikaciju
prilikom slikanja Petri šoljica, mikrotitracionih ploča
i autoradiografskih imidža. E-BOX™ sistem je pra­
vljen u kombinaciji sa veoma senzitivnom monohromatskom CCD kamerom sa manuelnim zumom (12bita), CompactFlash® media drive, opcioni transfer
slika u bilo kojem formatu (TIFF, BMP ili JPEG) na
mrežne kompjutere za dalju analizu i menadžment
kvaliteta, a istovremeno smanjena kontaminacija sa
EtBr. Za ovaj sistem nije potreban PC, moguće su
publikacije i kvantifikacije visoko kvalitetnih imidža,
a dolazi do upozorenja prilikom pixel saturacije. Sistem poseduje kompaktnu i otpornu mračnu komoru
dok se prilikom izrade vodilo računa o prevenciji
kontaminacije sa karcinogenim substancama.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
28
29
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
C
OMBI-LIGHT je moćna kombinacija UV transilumi-
natora sa dva pomoćna kraka koji sadrže UV lampe.
Moguće je koristiti nekoliko talasnih dužina (254 nm, 312 nm
ili 365 nm) u UV prenosivom ili odbijajućem modelu, tako da
je COMBI-LIGHT perfektan za aplikacije kao što su analiza
DNK agaroznih gelova ili TLC vizualizacija. Sadrži dugotrajni
filter, Ondulex® reflektor, okvir od nerđajućeg čelika, dok
svaki sporedni krak ima 1x 8-watt 254 nm lampu, 1x 8-watt
365 nm lampu, 1x 8-watt belu lampu.
UV ŠTITOVI ZA LICE I ZAŠTITNE NAOČARE
UV radijacija predstavlja veliku opasnost za oči i kožu. Kratke
(254 nm) i srednje (312 nm) talasne dužine su naročito štetne.
Izlaganje UV zracima dugačke talasne dužine se ne preporučuje
senzitivnim osobama i onima pod medicinskom terapijom.
Zaštita osoblja protiv UV radijacije u vidu štitova za lice i
nao­čara je jedna od neophodnih mera u svim savremenim
biotehnološkim laboratorijama.
BELE I PLAVE PLOČE ZA KONVERTOVANJE
SVETLOSTI
Ploče za konvertovanje bele svetlosti predstavljaju finansijski i
prostorno ekonomičnu alternativu za bele svetlosne transiluminatore koji se konvencionalno koriste za dokumentaciju proteinskih
gelova (Coomassie blue ili Silver Stain). One transformišu UV
u belu svetlost odlične jačine osvetljenja i homogenosti. Ploče za
konvertovanje plave svetlosti mogu se koristiti prilikom ekscitacije
standradnih boja kao što su SYBR™ Green, Sypro™-Orange/Ruby i na taj način se sprečava oštećenje uzorka.
UV LAMPE I DRŽAČI
Elegantne i visoko efikasne UV lampe mogu se nabaviti sa sle­
dećim talasnim dužinama: 254, 312, 365 nm ili u kombinaciji.
Snaga tubi varira od 4-watt do 100-watt. Dugotrajni filteri imaju
neograničen vek trajanja za 312 i 365 nm, a za 254 nm vek trajanja 3000 sati. Takođe se mogu naručiti postolja i držači za UV
lampe u zavisnosti od aplikacija.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
29
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
BIOFLO®/CELLIGEN® 115 modularni
­fermentor i bioreaktor
BIOFLO®/CELLIGEN® 115 predstavlja jednostavan za rukovanje,
ekonomičan i pogodan modularni
mikro­biološki fermentor i / ili bioreaktor za ćelijske kulture. Može se naručiti u različitim zapreminama – 1.3,
3.0, 7.5 i 14.0 L u zavisnosti od prinosa biomase koju želimo da postignemo.
Naročito je zanimljiva a u isto vreme i korisna aplikacija bioreaktora u prikupljanju metabolita prilikom enzimske biodegradacije ksenobiotika. Ova vrsta bioreaktora je
specijalno dizajnirana za proste, intuitivne operacije sa velikim kapacitetom. Zadovoljava
raznovrsne i dinamično promenljive potrebe savremenih biotehnoloških laboratorija uz pratnju
svih sigurnosnih regulativa.
U skladu sa potrebama krajnjeg korisnika, fermentor / bioreaktor je pogodan za kultivaciju
bilo kog tipa ćelija od aerobnih i anaerobnih mikrobioloških kultura do gljivica, insekata, biljaka
i ćelija sisara. U toku samog procesa rada, moguće je dodavati ili menjati komponente ukoliko dolazi do promene ciljanog rezultata. Prema tome, promenljiva kontrola modula, lopatica,
­motora i reakcione posude dopunjuje višenamensku primenu BIOFLO®/CELLIGEN® 115.
Reakciona posuda različitih zapremina je pogodna za autoklaviranje. Već isprogramirani
kontrolni asortiman za fermentaciju i kulture raznih ćelija ili genetski modifikovanih mikroorganizama, može se sa lakoćom modifikovati za specifične uslove kultivacije.
BIOFLO®/CELLIGEN® 115 je najprostiji operativni sitem na tržišu koji ne
samo da je lak za upotrebu, već ima i jednostavan ekran sa izborom engleskog,
nemačkog, španskog ili francuskog jezika.
Selekcija sistema je jednostavna jer su komponente pojedinačno pakovane u
kitove koji su neophodni za početak. U ponudi imamo više vrsta kitova – Basic ili
Advanced Fermentation Kits, ili Advanced Cell Culture Kit.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
30
31
autoMACS™ Pro Separator,
Miltenyi Biotec
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
autoMACS® Pro Separator je univerzalni stoni instrument za brzo
i automatsko magnetno sortiranje ćelija višestrukih uzoraka u standardnim uslovima.
Primenjujući MACS® Tehnologiju, autoMACS Pro Separator je dizajniran za selekciju
određenih ćelija u kompletno automatizovanom, walk-away stilu. Kombinuje sve prednosti
dokazane autoMACS Tehnologije sa novim karakteristikama kao što su automatizovano
magnetno obeležavanje i senzorom kontrolisana obrada višestrukog broja uzoraka.
Moguće je čak nadgledati status instrumenta iz daljine tako što se vrši iluminacija posuda sa puferom sa svetlosno-emitujućim diodama. Rukovanje instrumentom se obavlja
preko touchscreen-a i intuitivnog pregleda ekrana. Pritiskom na dugme, mnogobrojno
obeležavanje uzorala i sortiranje ćelija se obavlja umanjujući vreme koje se utroši na
manuelnu separaciju. Integritet uzorka je zadržan korišćenjem MACS držača za hlađenje
tuba koji omogućavaju hlađenje uzoraka i izolovanih frakcija. Svojom kompaktnom
veličinom, autoMACS Pro Separator je lako uklopiti u bilo koju standardnu laminarnu
komoru ili sigurnosni kabinet. Prednosti ovog sortera su raznovrsne jer je kompatabilan sa
više od 250 MACS® Cell Separation Reagents.
MACS ćelijski separacioni reagensi se odnose na laku i brzu izolaciju bilo kojih vrsta
ćelija iz bilo kog organizma. Dvanaest setovanih programa za sortiranje omogućavaju
efikasnu izolaciju ćelija, čak i ako je antigen koji se koristi za selekciju ekspresovan na
veoma malom nivou. Takođe, retke ćelije, kao na primer CD133+ matične i prekursori
ćelija, mogu efikasno da se obogate sortiranjem. Neophodno je naglasiti da autoMACS Pro Separator sortira ćelije direktno iz krvi ili koštane srži u opsegu zapremine od
0.25 mL do 15 mL. Za maksimalnu pogodnost procedure, preporučljivi su MACS puferi.
Kompletna kompatibilnost MACS Tehnologije sa protočnom citometrijom omogućava
korišćenje autoMACS Pro Separator-a kao pred-sortera za ubrzavanje procesa sortiranja
protočnim citometrom.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
31
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Tuttnauer
TUTTNAUER – sinonim za autoklav
Your Sterilization & Infection Control Partner
Laboratory Line Autoclaves
Kompanija Tuttnauer,
Holandija, postavila je
nove principe, i konstantno
postavlja nove izazove, u
izradi jednog od najefikasnijih metoda sterilizcije, autoklaviranju.
U svom novom pogonu u Izraelu, najsavremenijem ove vrste u svetu, Tuttnauer
objedinjuje svoje sektore za razvoj, marketing i distribuciju. Najveći deo proizvodnje
je robotizovan.
Kvalitet bez kompromisa i poštovanje principa sigursnosti u radu su uvek bili
osnova u svim razvojnim poduhvatima za nove proizvode, a veliko iskustvo je
ugrađeno u svaku proizvodnu jedinicu.
Autoklavi kompanije Tuttnauer nalaze svoju primenu u univerzitetskim centrima
i institutima,bolnicama i klinikama, ali i u laboratorijama industrije hrane, hemijske
industrije i farmaceutske industrije.
Svi proizvodi Tuttnauer su sertifikovani prema vodećim svetskim standardima:
FDA, CE 0123, TUV, ISO9002 kao i nacionalnim ASME, UL i drugim.
Medicinski i autoklavi za uništavanje medicinskog otpada
Uvođenje sve novijih tehnika i instrumenata u hiruršku praksu, kao i usvajanje dire­
ktiva i preporuka važećih u Evropskoj uniji, zahtevi za skraćenjem vremena ciklusa,
kao i raznovrsnost predmeta i materija koje je potrebno sterilisati, postavljaju sve
veće zahteve pred autoklav. Većina autoklava u upotebi u Srbiji, zbog svoje jedno­
stavnosti, ne može izaći u susret ovim zahtevima.
Radi lakšeg snalaženja među različitim vrstama predmeta koje je potrebno sterilisati i da bi se jednoobrazno opisale mogućnosti autoklava različitih proizvođača,
uvedene su tzv. „klase” medicinskog materijala, a samim tim i klase autoklava
sposobnih da sterilišu te predmete. Pojednostavljeno, ta podela izgleda ovako:
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
32
33
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Klasa N („Normal”): predmeti jednostavnog oblika, bez
šupljina za čiju sterilizaciju su dovoljni i „gravitacioni” autoklavi, odn. autoklavi bez pred- i post-vakuuma. Najjednostavija
klasa koja je sve manje i manje u upotrebi u medicinske svrhe.
Klasa ,,S” („Special”): predmeti komplikovanijeg oblika,
sa šupljinama čiji je odnos dubine i širine manji od 5 a za čiju
sterilizaciju su potrebni autoklavi koji, pred početak ciklusa, u
komori stvaraju jedan impuls vakuuma. Od stepena automatizacije kontrola ovih autoklava, moguće je i uvođenje jednog
impulsa vakuuma nakon završetka sterilizacije, a čime se
poboljšava sušenje sterilisanih predmeta.
Klasa ,,B” („“): predmeti komplikovanog oblika sa
Classic
šupljinama čiji je odnos dubine i širine veći od 5, tekstilni
Intenzivna aroma miris mente i
predmeti, itd. a za čiju sterilizaciju su potrebni autoklavi koji,
Za sve primene
eukaliptusa
pred početak ciklusa, u komori stvaraju jedan ili više impulsa
Poma
vakuuma čime se postiže potpuni prodor vodene pare a time i
Blaga aroma
miris jabuke
Za prehrambenu
uspešna sterilizacija. Ovo su autoklavi najviše klase, potpuno
industriju
automatizovani, obično i sa dodatnim opcijama (generator
Citrus
pare, „brzi ciklus”, itd.).
Blaga aroma
miris limuna
I u slučaju sterilisanja medicinskog i/ili mikrobiološkog otpaZa prehrambenu
industriju
da važe slična pravila - vrsta otpada određuje vrstu autoklava.
Floral
Sve ove zahteve Tuttnauer autoklavi ispunjavaju u potpu­
Intenzivna aroma cvetni miris
nosti ili ih i nadmašuju. Bilo da se radi o manjim ordinacijama
Za sve primene
sa potrebom za jednim do dva ciklusa dnevno, operacionim
Peach
salama sa potrebom za brzim sterilisanjem male količine maIntenzivna aroma miris breskve
Za sve primene
terijala, ili centralnim sterilizacijama sa velikim obrtom materijala - ­Tutttnauer ima odgovor na sve ove zahteve. Bilo da se
radi o ,,N” klasi (laboratorijski autoklavi EL/ELV/ML/MLV serija i medicinski autoklavi E/EA/
EK/EKA i M/M K/M KA serija, zapremina od 23 do 160 lit., sa sušenjem, hlađenjem, vakuum
pumpom, „brzim ciklusom”, bio-hazard zaštitom i drugim opcijama) ili ,,B” klasi (Nova 3
stomatološki autoklav i EHS serija, zapremine 23 ili 85 lit., „brzi ciklus”, itd.) - postavite nam
izazov i odgovorićemo na njega!
KESE ZA AUTOKLAVIRANJE
N
udimo Vam bogati asortiman kesa za autoklaviranje renomirane ­Francuske firme Gosselin.
Sve kese zu izrađene od polipropilena.
Ove kese su idealne za autoklaviranje kontejnera, petri šolja, epruveta, mikrotitarskih ploča,
boca i drugih predmeta kontaminiranih patogenim agensima. Koriste se takođe i za sterilizaciju i
sterilno pakovanje različitih vrsta posuda za uzorkovanje.
Nudimo Vam nekoliko dimenzija kesa za autoklaviranje:
“STERILBAG” & “STERILBAG INDICATOR” BAGS
FOR AUTOCLAVE STERILISATION
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
255x400 (3L)
300x500 (9L)
400x600 (14L)
400x780 (21L)
600x780 (33L)
33
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
Monitoring sterilizacije
BAG Health Care Vam nudi jedinstveno širok spektar indikatora
za testiranje i verifikaciju procesa čišćenja i dezinfekcije, kao i biološke
i hemijske indikatore za monitoring svih metoda sterilizacije. Iz ponude ove nemačke kompanije Vam izdvajamo sledeće proizvode za monitoring sterilizacije:
HEMIJSKI INDIKATORI
Svaki ciklus sterilizacije je jedinstven. Prema tome svaki ciklus sterilizacije mora biti kontrolisan. Hemijski
indikatori u formi tračica se koriste za kontrolu uslova sterilizacije unutar svakog pakovanja ili kontejnera kao
finalna provera. Za svaki tip procesa sterilizacije (vlažna i suva sterilizacija, sterilizacija vodonik peroksidom)
dostupni su specijalni indikatori. Hemijski indikatori se klasifikuju u skladu sa ISO 11140-1.
Iz ponude Vam izdvajamo:
• BAG-ChemoStrip 121°C (za monitoring vlažne sterilizacije na 121°C, u skladu sa ISO11140-4:klasa6).
• BAG-ChemoStrip 135°C (za monitoring vlažne sterilizacije
na 135°C, u skladu sa ISO11140-4:klasa6).
• BAG-BlackCheck C (laminirani hemijski indicator za monitoring vlažne sterilizacije na 121°C i 134 °C, u skladu sa
ISO11140-1:klasa 4).
• BAG-GasCheck EO (Hemijski indikator za monitoring procesa sterilizacije etilen oksidom, u skladu sa ISO 11140-1:
Klasa 5).
• BAG-DryCheck (Samolepljive etikete za monitoring suve sterilizacije na 160°C-180°C.,
u skladu sa ISO11140-1:Klasa 1).
• Dry Checks (Indikator tračice za monitoring suve sterilizacije na 160°C-180°C, u skladu
sa ISO11140-1:Klasa 1).
BIOLOŠKI INDIKATORI
Biološki indikatori se koriste za validaciju i rutinski monitoring procesa sterilizacije. Oni pružaju dokaz o efikasnosti ciklusa sterilizacije. Za svaki tip sterilizacije se koriste određeni tipovi bakterija.
Iz ponude Vam izdvajamo:
BAG-BioStrip
Tračice sa sporama za monitoring procesa vlažne,suve. EtO sterilizacije i zračenja.
• G. stearothermophilus 105 • G. stearothermophilus 106 • B. atrophaeus 106
• Kombinovane tračice (G. stearoth.105 + B. atr.106)
• B. pumilus 106 • B. pumilus 107
Biološki indikatori u formi kompletnih jedinica (tračice sa sporama+hranljiva podloga, uključujući pH
indikator) za monitoring procesa vlažne, EtO i H2O2 sterilizacije (očitavanje rezultata u roku od 24/48h).
Dostupan je i inkubator.
G. stearothermophilus STEAM 105
G. stearothermophilus STEAM 106
B. atrophaeus EO 106
G. stearothermophilus H2O2 106
BAG-ProSpore
Biološki indikator u formi kompletnih jedinica (sadrži spore i hranljivu podlogu
uključujući indikator) za monitoring procesa vlažne sterilizacije tečnosti na 121°C.
G. stearothermophilus 105, 1ml
G. stearothermophilus 106, 1 ml
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
34
35
TOP
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
SMEG
mašine za pranje i dezinfe­kciju
­laboratorijskog posuđa
P
rvi i osnovni uslov dezinfekcije, a kasnije i sterilizacije je kvalitetno čišćenje i pranje laboratorijskog posuđa. Mašine za pranje i dezinfekciju laboratorijskog posuđa su danas neizosta­
vni detalj u mikrobiološkim laboratorijama. Kompanija „Smeg” se duži niz godina nalazi među
najvećim proizvođačima mašina za pranje i dezinfekciju laboratorijskog posuđa. Povećan obim
posla, velika količina posuđa i kvalitet pranja koji je teško dostižan kod ručnog pranja, glavni
su razlozi za nabavku ovakvih mašina. Takođe, novi standardi u mikrobiološkim ­laboratorijama
koji zahtevaju unifikaciju svih procesa predstavljaju dodatni motiv korisnicima. Mašine su
izrađene od visokokvalitetnog čelika AISI 316L, sa 30 programa za različite vrste pranja.
Postoje specijalni programi za pranje laboratorijskog posuđa zaprljanog
agarom („agar stained glassvvare”, „agar st.glassvvare intensive”), ­programi
sa termalnom dezinfekcijom do 95°C. Termalna dezinfekcija se može i
pojačati korišćenjem dezinfekcionog sredstva Streptobat koji mašina sama
uzima iz kanistera. Kiseli i alkalni tečni deterdženti obezbeđuju čišćenje i
pranje bez kompromisa, a termička dezinfekcija i Streptobat obezbeđuju
mikrobiološku čistoću posuđa. Potrošnja deterdženata je mala, 30-50ml po
ciklusu. Možete izabrati mašine sa i bez sušenja posuđa. Veliki broj različitih
držača za sve vrste posuđa (epruvete, pipete, petri šolje...) na jednom ili dva
nivoa, sa korpama koje se menjaju u zavisnosti od vrste posuđa.
Demineralizovanu vodu možete
koristiti iz ­sopstvene proizvodnje,
ili uz mašinu poručiti „Smeg”
deminerali­zator koji je potpuno
kompatibilan sa mašinom. Smeg
mašina poseduje sve važeće svetske standarde za rad u
laboratoriji (GPM, GLP,
CE...), a na zahtev se za
akreditovane i farma­
ceutske laboratorije ispo­
ručuju sa IQ/OQ validacionim protokolima.
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
35
TOP
MIKROBIOLOŠKE
MIKROBIOLOŠKE
LABORATORIJE
LABORATORY FURNITURE
OBNOVA - Pivnice
OBNOVA - Pivnice proizvođač laboratorijskog
nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka,
može da ponudi sledeće proizvode i usluge:
1. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke - centralne)
sa radnim pločama od ultrapasa ukupne debljine
ploče od 4 cm ili od keramičkih kiselootpornih
pločica sa ukupnom debljinom ploče od 6 cm.
2. Specijalne stolove u koje spadaju digestori, sto za
vagu, pokretni sto, napa za laboratorijski sto, sto sa
kadicama.
3. Instalacije koje se koriste za dovod vode, komprimovanog vazduha, tehničkih gasova i električne
energije.
4. Police za reagense kao i police za sušenje laboratorijskog posuđa.
5. Sudopere sa keramičkim kadicama domaće proizvo­
dnje ili sa kadicama od INOX lima.
6. Ormane sa punim, staklenim ili ustakljenim vratima
kao i stalaže.
7. Kancelarijski nameštaj.
8. Školski nameštaj.
9. Reparaciju laboratorijskog nameštaja, staro za novo.
10.Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za
digestore po sistemu ključ u ruke.
Laboratorijska stolica od PU sa
stopicama
¾¾ Laboratorijska stolica od PU,
­materijala koji je otporan na udarce,
ogrebotine, tečnosti i hemikalije
¾¾ Fiksni naslon i sedište
¾¾ Hromirana baza, plastične stopice,
liftomat
¾¾ Stabilna i idealna za mikroskopiranje
¾¾ Garantni rok 12 meseci na
mehaničke delove
R
INSPIRISAN KVALITETOM
microbiolab
36

Similar documents