ACTA DE LA SESSIÌ ORDIN RIA DEL PLE DEL CONSELL

Transcription

ACTA DE LA SESSIÌ ORDIN RIA DEL PLE DEL CONSELL
!
"
#
!
$ % &
'
(
*
+
& !
(
(
# &
&
# &
&
- ,
&
*
$ *
#
*
$ / *
(
!
*
*
$ .( 0
+
1 & + & #
2
3
(
- . 5
!
#
*
+ %
&
'&
(
" )
*
$ ) &
2
6
#
*
7 !
&
8 9, *
)
$
'
+
<
%
!
%
*
!
'
-
8 ;
! (
'
!
-
+=
.
.
> ?
! *
> ?
+=
! *
> ?
BC +=
!
> ! ?
. [email protected] +=
! >! ?
!= .
:
=
:
$ 4
8
&D
!
!
.
&
$
,
#4 5
,
*
# &
!
#
$
& (
$ .
9
28
. @ +=
.
+=
. [email protected]
. [email protected]
! ) & > ?
!
> ?
. [email protected] +=
.
.
!
&
6
.
.
! *
A
B
DECRETS DE PRESIDÈNCIA
DEPARTAMENT
ASSESSORIA JURÍDICA
DATA
30/9/02
TEMA
COMPAREIXENÇA
COMENTARI
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADM. NUM.2 DE PALMA
DESTINATARI
ACTUACIONS 251/01
ASSESSORIA JURÍDICA
30/9/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADM. NÚM.2 DE PALMA
ACTUACIONS 238/02
ASSESSORIA JURÍDICA
30/9/02
COMPAREIXENÇA
DAVANT EL JUTJAT CONT. ADM. DE
PALMA NÚM. 2
ACTUACIONS 228/02
ASSESSORIA JURÍDICA
30/9/02
COMPAREIXENÇA
DAVANT LA SALA TERCERA DEL T.
SUPREM
ACTUACIONS 1123/96
ASSESSORIA JURÍDICA
4/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADM. DE PALMA
ACTUACIONS 831/01
ASSESSORIA JURÍDICA
4/10/02
COMPAREIXENÇA
DAVANT EL JUTJAT DE PRIMERA
INSTÀNCIA NÚM. 3 DE PALMA
ACTUACIONS 686/2002
ASSESSORIA JURÍDICA
9/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT.ADM. NÚM. 2 DE PALMA
ACTUACIONS 255/02
ASSESSORIA JURÍDICA
9/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT.ADM.DEL T.S.J DE PALMA
ACTUACIONS 1122/02
ASSESSORIA JURÍDICA
10/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT.ADM.DE PALMA
ACTUACIONS 103/2001
ASSESSORIA JURÍDICA
10/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT.ADM.DE PALMA
ACTUACIONS 103/2001
ASSESSORIA JURÍDICA
14/10/02
COMPAREIXENÇA
DAVANT EL JUTJAT DE PRIMERA
INSTÀNCIA NÚM. 3 DE PALMA
ACTUACIONS 649/2002
ASSESSORIA JURÍDICA
16/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADM. NÚM.1 DE PALMA
ACTUACIONS 272/2002
ASSESSORIA JURÍDICA
16/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADM. NÚM.2 DE PALMA
ACTUACIONS 261/2002
ASSESSORIA JURÍDICA
16/10/02
RECTIFICACIÓ
DECRET
DE DATA 12/06/02 DAVANT EL JUTJAT DE
PRIMERA INSTÀNCIA NÚM.3 DE PALMA
MARIA RESURRECCIÓN
GARCIA I MARIA GARCIA
GARCIA
ASSESSORIA JURÍDICA
18/10/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT LA SALA
CONT.ADM. TSJ ILLES BALEARS
ACTUACIONS 1150/02
ASSESSORIA JURÍDICA
18/10/02
COMPAREIXENÇA
DAVANT EL JUTJAT NÚM.1 DE PALMA
ACTUACIONS 477/2001
ASSESSORIA JURÍDICA
21/10/02
COMPAREIXENÇ
DAVANT EL JUTJAT DE MENORS NÚM. 1
DE PALMA
ACTUACIONS 150/02
ASSESSORIA JURÍDICA
30/9/02
COMPAREIXENÇA
COM A DEMANDAT DAVANT EL JUTJAT
CONT. ADM. NÚM.1
ACTUACIONS 240/2002
CONTRACTACIÓ
30/9/02
DEVOLUCIÓ
GARANTIA
DEFINITIVA EXP. 57/2001
BARTOLOME REUS
CAÑELLAS
CONTRACTACIÓ
4/10/02
RECTIFICACIÓ
DECRET
DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA
ROLDAN OFICINAS Y
DESPACHOS
IMPORT
1171,25
2613,2
C
TAO S.A
1923,24
CONTRACTACIÓ
8/10/02
DEVOLUCIÓ
GARANTIA
DEFINITIVA PER CONTRACTE DE
LLOGUER I MANTENIMENT DE
L´APLICATIU DE COMPTABILITAT
COOPERACIÓ LOCAL
30/9/02
RECONEIXER
OBLIGACIÓ
PER APORTACIÓ ECONÓMICA APROVADA LEADER II PLA DE
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DIA 13 MALLORCA
DE NOV. I 11 DES. 2000
56350,04
COOPERACIÓ LOCAL
30/9/02
RECONEIXER
OBLIGACIÓ
PER APORTACIÓ ECONÓMICA APROVADA LEADER II SERRA DE
PER LA COMISSIÓ DE GOVERN DE DIA 13 TRAMUNTANA
DE NOV. I 11 DES. 2000
81106,89
COOPERACIÓ
MUNICIPAL
20/9/02
ABONAMENT
DESPESES PER PROTOCOL
BON SOL, S.A
COOPERACIÓ
MUNICIPAL
20/9/02
RECTIFICACIÓ
DECRET ABONAMENT CERTIFICACIONS
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE SELVA
CULTURA
30/9/02
SOL.LICITUD
MANAMENT DE PAGAMENT A JUSTIFICAR
PER ABONAR DESPESES D ELA
CELEBRACIÓ DE FESTES POPULARS DEL
CARRO DE LA BEATA
MIQUEL VIDAL ARCAS
CULTURA
1/10/02
HABILITACIÓ
ATORGADA PER LA PRESIDÈNCIA DEL
CONSELL PER SIGNAR CONVENI CIM I
ASS. CULT. SANS
MARIA ANTONIA VADELL
CULTURA
8/9/02
HABILITACIÓ
EXPRESA
PER A LA SIGNATURA DEL CONVENI
ENTRE EL CIM I L´ASSOCIACIÓ
INDEPENDENT DE GALERIES D´ART DE
BALEARS
MARIA ANTONIA VADELL
FERRER
CULTURA
14/10/02
HABILITACIÓ
MARIA ANTONIA
ATORGADA PER LA PRESIDÈNCIA DEL
CIM FIRMA CONVENI ENTRE EL CIM I ASS. VADELL
CULTURAL GOM TEATRE
CULTURA
14/10/02
HABILITACIÓ
ATORGADA PER LA PRESIDÈNCIA DEL
CIM FIRMA CONVENI ENTRE EL CIM I LA
CONFED. SINDICAL DE COMISSION
OBRERES ILLES BALEARS
MARIA ANTONIA
VADELL
CULTURA
14/10/02
HABILITACIÓ
ATORGADA PER LA
PRESIDÈNCIA DEL
CIM
PER A LA SIGNATURA CONVENI CIM I
ASS.AMICS MUSEU MARITIM DE
MALLORCA
MARIA ANTONIA VADELL
I FERRER
CULTURA
14/10/02
RECONEIXEMENT I
LIQUIDACIÓ
APORTACIÓ ANUAL AL CONSORCI PER AL CONSORCI FOMENT DE
FOMENT DE LA LLENGUA CATALANA I LA LA LLENGUA CATALANA
PROJECCIÓ EXTERIOR DE LA CULTURA
DE LES ILLES BALEARS
108182,18
CULTURA
15/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
EN VIRTUT DE L´APORTACIÓ
EXTRAORDINÀRIA CONCEDIDA PEL
CONSELL EX. 14 OCT. 2002
438738,83
FUNDACIÓ TEATRE
PRINCIPAL DE PALMA
423,01
65295,1
45075,91
E
CULTURA
14/10/02
APROVACIÓ
AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ
D´INSTÀNCIES DE LA CONVOCATÒRIA DE
SUPORT GENÈRIC A LA PRODUCCIÓ
EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA
CATALANA 02
CULTURA
14/10/02
HABILITACIÓ
PER A LA SIGNATURA D´UN CONVENI CIM
I AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
PER DUR A TERME EXCAVACIÓ I
RESTAURACIÓ DELS JACIMENTS DE
L´EDAT DE FERRO DE SON REAL I
SANTUARI PUNTA DES PATRÓ
MARIA ANTONIA VADELL
FERRER
CULTURA
14/10/02
HABILITACIÓ
PER A LA SIGNATURA D´UN CONVENI CIM
I INSTITUT MEDITERRANI D´ESTUDIS
AVANÇATS (MEDEA)
MARIA ANTONIA VADELL
FERRER
CULTURA
14/10/02
HABILITACIÓ
PER A LA SIGNATURA D´UN CONVENI CIM
I MALLORCA-SOCIEDAT HISTÒRIA
NATURAL PER A LA PREPARACIÓ DE
MATERIALS, INGRÈS EN COL.LECCIONS
MUSEU DE LA NATURALESSA DE LES
ILLES BALEARS
MARIA ANTONIA VADELL
FERRER
CULTURA
16/10/02
HABILITACIÓ
PER A LA FIRMA D´UN CONVENI ENTRE EL MARIA ANTONIA VADELL
CIM I OBRA CULTURAL BALEAR A FI DE
COL.LABORAR EN LES ACTIVITATS,
OBRES I INVERSIONS DEL CASAL
ALCOVER
CULTURA
17/10/02
HABILITACIÓ
FIRMA CONVENI CIM I BISBAT PER
CATALOGACIÓ DE FONS DE LA
BIBLIOTECA DIOCESANA DE MALLORCA
MARIA ANTONIA VADELL
FERRER
CULTURA
22/10/02
HABILITACIÓ
CONSELLERA EX. DE CULTURA PER
FIRMA CONVENI COL.LABORACIÓ CIMBISBAT DE MCA. SOBRE MESURES DE
CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
ECLESIASTIC 2002
MARIA ANTONIA VADELL
I FERRER
CULTURA
17/9/02
HABILITACIÓ
EXPRESA
ATORGADA A LA PRESIDÈNCIA A FAVOR
DE LA CONS. CULTURA EXEC. DE
CULTURA PER CONVENI ENTRE EL CIM I
SA NOSTRA
MARIA ANTONIA VADELL
CULTURA
17/9/02
HABILITACIÓ
EXPRESA
MARIA ANTONIA VADELL
PER A LA SIGNATURA DEL CONVENI
ENTRE EL CIM I L´ASSOCIACIÓ CULTURAL
DEL PATRONAT DE MÚSICA DE MONTUÏRI
FUNCIÓ PÚBLICA
23/9/02
DONANT PER
FINALITZADA
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN RÈGIM DE MARIA JOSÉ MOJOTA
PERSONAL EVENTUAL AMB EFECTES DE LEAL
DIA 23 SET. 2002
FUNCIÓ PÚBLICA
25/9/02
DESESTIMAR
RECURS D´ALÇADA
CONTRA UNA RESOLUCIÓ DE RECURSOS ISABEL PRADOS PARDO
HUMANS DE 1 JULIOL 02
@
FUNCIÓ PÚBLICA
15/10/02
DECLARAR LA
INADMISSIBILITAT
RECLAMACIÓ DE DRET I QUANTITAT
MERCEDES GARRIDO
RODRÍGUEZ
FUNCIÓ PÚBLICA
21/10/02
CONVOCATÒRIA
PROVEÏMENT DE LLOCS DE TREBALL
SINGULARITZATS DLE CIM
CORRESPONENTS AL PERSONAL
FUNCIONARI
GABINET DE PREMSA
30/9/02
APROVACIÓ
IMAGEN Y
CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT DE 1500 EXEMPLARS COMUNICACIÓN S.L
DE LA " GUIA DE MALLORCA" 8ENA EDICIÓ
2002/2003
GABINET DE PREMSA
30/9/02
CONTRACTACIÓ
SERVEI DE SEGUIMENT DE LES NOTICIES SISTEMAS
PE CIM APAREGUDES ALS DIARIS LOCALS DOCUMENTALES
DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2002 INFORMATIZADOS S.L
6009,98
GABINET DE PREMSA
30/9/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES CORRESPONENT A
L´EXERCICI 2002
5789,96
GABINET DE PREMSA
30/9/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES CORRESPONENT A
L´EXERCICI 2002
36311,68
GABINET DE PREMSA
14/10/02
PER DESPESES CORRESPONENT A
L´EXERCICI 2002
GABINET DE PREMSA
2/10/02
APROVACIÓ
RELACIÓ
FACTURES
APROVACIÓ
HISENDA
30/9/02
APORTACIÓ
PER A SUFRAGAR LA PART
CORRESPONENT DEL DÈFICIT DE
L´EXERCICI 2001
HISENDA
30/9/02
EXPEDIENT
NÚM.7 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN
EL PRESSUPOST DE L´INSTITUT DE
L´ESPORT HÍPIC DE MCA.
HISENDA
1/10/02
APROVAR
L´EXPEDIENT E MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚM. 36 DEL PRESSUPOST PROPI DE LA
CORPORACIÓ 2002
HISENDA
1/10/02
RECTIFICACIÓ
ERROR ARITMETIC DETECTAT A L´ACORD
DEL CONSELL EX. DATA 9 SET. 2002
HISENDA
20/9/02
APROVACIÓ
EXPEDIENT
NÚM. 37 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN
EL PRESSUPOST PROPI DE LA
CORPORACIÓ 2002
HISENDA
11/10/02
COMPLIMENT
PRESCRIPCIONS DE L´ART. 49 DE LA LLEI
DE LA JURISDICCIÓ CONT.
ADMINISTRATIVA
LLAR ANCIANS
27/9/02
DEVOLUCIÓ FIANÇA COM ADJUDICATARI DE LA
DEFITIVA
CONTRACTACIÓ DE LA 3ª FASE DE L
´ADAPTACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS
ASCENSORS LLAR ANCIANS
RIGONZA S.A
2392,6
LLAR ANCIANS
7/10/02
AUTORITZAR,
DISPOSAR I
RECONEIXER
OBLIGACIÓ
DESPESES A JUSTIFICAR
PERE FULLANA I
FALCONER
20000
LLARS DEL MENOR
30/9/02
ACTUALITZAR
LLOGUER SEGONS CONTRACTE
LLOGUER DE LA LLAR ES RAFAL
MARIA ROSA
RODRIGUEZ CARRERAS
9375,6
663,25
RELACIÓ DE FACTURES EXERCICI 2002
8046,74
CONSORCI MUSEU
D´ART MODERN I
CONTEMPORANI DE
PALMA
29699,06
119081,22
150175,9
166000
7706,62
A
LLARS DEL MENOR
30/9/02
ACTUALITZAR
LLOGUER SEGONS CONTRACTE
LLOGUER DE LA LLAR ES RAFAL VELL
FRANCISCA ARROM
SANS
16422,07
LLARS DEL MENOR
30/9/02
ACTUALITZAR
LLOGUER SEGONS CONTRACTE
LLOGUER DE LA LLAR ES VIVIERO
TERESA CAÑELLAS
VALLESPIR
7564,19
LLARS DEL MENOR
30/9/02
ACTUALITZAR
LLOGUER SEGONS CONTRACTE
LLOGUER DE SON GIBERT
MANUEL MONTERO
GARCIA
9099,22
LLARS DEL MENOR
15/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
DERIVADA DE LES DESPESES A
JUSTIFICAR
ANTÓNIA CERDÀ
MARTORELL
MEDI AMBIENT I
NATURA
27/9/02
AUTORITZACIÓ
ABONAMENT DE DESPESES PER
DESPLAÇAMENT D EL´HBLE. SR.
CONSELLER EX. DE MEDI AMBIENT I
NATURA
CARLSON WAGONLIT
TRAVEL
MEDI AMBIENT I
NATURA
11/9/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
CORRESPONENT A LA 8ENA.I ÚLTIMA
NECSO ENTRECANALES
CERT. OBRES CONSTRUCCIÓ DIPÓSIT DE CUBIERTAS S.A
SEGURETAT RSU SON REUS
OBRES PÚBLIQUES
18/9/02
RECURS ALÇADA
CONTRA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER
JUAN FERRER
EX. OBRES PÚBLIQUES I URBANISME DEL MARQUES
CIM DE 13 DES. 2001
OBRES PÚBLIQUES
30/9/02
ABONAMENT CERT. 2ª I 3ªFASE DE LA REFORMA DE SES
OBRES
ESCOLES DINS EL POS 01 I POS 02
AJUNTAMENT DE SES
SALINES
375905,26
OBRES PÚBLIQUES
30/9/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA SEGONA CERT.
OBRES MILLORA TRAM ( PORTO CRISTOSON SERVERA)
MELCHOR MASCARÓ
S.A
112046,85
OBRES PÚBLIQUES
30/9/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA SEGONA CERT.
OBRES MILLORA TRAM ( SON VERI-CALA
BLAVA)
LLABRES FELIU OBRA
CIVIL S.A
148604,81
OBRES PÚBLIQUES
30/9/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA PRIMERA CERT
OBRA JARDINERIA AUTOPISTA
AEROPORT
LOGISTICA URBANA
AMBENTAL S.A
OBRES PÚBLIQUES
30/9/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA PRIMERA CERT
BALEAR DE JARDINS S.L
OBRA JARDINERIA DE LA ZONA MARITIMA
ANY 2002
OBRES PÚBLIQUES
8/9/02
MODIFICACIONS
LLISTAT AFECTATS DE L´EXPROPIACIÓ
CIM-1
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA PRIMERA CERT. DE BALEAR DE
L´OBRA " ELEMENTS DE CONTENCIÓ I
SEÑALIZACIONES S.L
ABALISAMENT ZONA SUD- ANYS 20022003
51207,03
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA PRIMERA CERT. DE BALEAR DE
L´OBRA " ELEMENTS DE CONTENCIÓ I
SEÑALIZACIONES S.L
ABALISAMENT ZONA SUD- ANYS 20022003
63268,82
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA PRIMERA CERT. DE COEXA S.A
L´OBRA DE MILLORA I CONDICIONAMENT
DE LA CTRA. PM-V 402-3
984,39
38151,21
43598,26
33387,07
121796,45
F
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA TERCERA CERT.
OBRES DE MILLORA DE TRAMS DE LA
CTRA. PM-V 401-2 PORTO PETRO
AGLOMERADOS
MALLORCA S.A
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
APROVACIÓ
CERTIFICACIÓ
PRIMERA CERT. OBRA MILLORA ENLLAÇ
DE LA C-715 AMB LA VIA DE CINTURA
FCC CONSTRUCCIÓN
S.A
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
APROVACIÓ DE
CERTIFICACIÓ
PRIMERA DE L´OBRA " REFORÇ DE FERM COEXA.S.A
DE LA CARRETERA C-815 DE CAPDEPERA
CALA RATJADA
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
DESPESA CORRESPONENT A LA
ELSAMEX S.A
DISSETENA CERT. OBRA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA
DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES
1404389,07
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
DESPESA CORRESPONENT A LA SETZENA ELSAMEX S.A
CERT. OBRA PRÒRROGA DEL
CONTRACTE D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER EL DESENVOLUPAMENT DEL PLA
DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES
56950,62
OBRES PÚBLIQUES
2/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
APLICACIÓN DE
DESPESA CORRESPONENT A LA
PINTURAS API, S.A
TERCERA I DARRERA CERT. OBRA
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DE XARXA
CARRETERES DE MALLORCA
OBRES PÚBLIQUES
4/10/02
DEVOLUCIÓ FIANÇA CONSTITUIDA COM A GARANTIA DLE
DEFINITIVA
PROJECTE DE CAPA DE RODADA EN EL
CAMI PM-V 211-1 LLOSETA
OBRES PÚBLIQUES
4/9/02
AVOCACIÓ PER
PART DE LA
PRESIDÈNCIA
DE LA COMPETÈNCIA PER APROVACIÓ
DEL TEXT DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE CIM I LA
COMUNITAT DE PARES FRANCISCANS
PER RESTAURACIÓ BASILICA
OBRES PÚBLIQUES
4/10/02
INADMETRE A
TRÀMIT
LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL
MIQUEL ANGEL MOREY
DEYA " MUSSAP"
OBRES PÚBLIQUES
10/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA CINQUENA CERT.
OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DE LA XARXA CARRETERES DEL CIM
CONSTRUCCIONES
LLULL SASTRE S.A
845994,24
OBRES PÚBLIQUES
10/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA SISENA CERT.
OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DE LA XARXA CARRETERES DEL CIM
CONSTRUCCIONES
LLULL SASTRE S.A
845994,24
OBRES PÚBLIQUES
10/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA SISENA CERT.
OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DE LA XARXA CARRETERES DEL CIM
MELCHOR MASCARO
S.A
846525,55
CONSTRUCCIONES
RAMÓN PONS S.A
161469,08
34570,36
95609,73
140838,72
3847,68
G
OBRES PÚBLIQUES
1/10/02
APROVACIÓ,
DISPOSICIÓ I
RECONEIXEMENT
DANIELA QUILES NAVIO
OBLIIGACIÓ DE LA DESPESA A
JUSTIFICAR DERIVADES DE LA LLICÈNCIA
PER LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A
L´EDIFICI LLAR DE L´INFÀNCIA
OBRES PÚBLIQUES
14/10/02
ESTIMAR
RECURS ALÇADA NÚM. 2002/053
ANTONIO RABASSA
MAIRATA
OBRES PÚBLIQUES
15/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA CINQUENA CERT.
DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LA XARXA DE
CARRETERES DEL CIM
OBRAS Y
PAVIMENTACIONES MAN
S.A
OBRES PÚBLIQUES
15/10/02
DESESTIMACIÓ
RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 26 GABRIEL RAMÓN PIZA
JULIOL 02
ALCINA
OBRES PÚBLIQUES
15/10/02
DESESTIMACIÓ
RECURS ALÇADA CONTRA RESOLUCIÓ 26 JAVIER ALTAYO JUNOY
JUNY 02
OBRES PÚBLIQUES
15/10/02
DESESTIMACIÓ
RECURS ALZADA CONTRA RESOLUCIÓ DE PEDRO PUIGSERVER
26 DE JUNY 2002
DURÁN
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A L SISENA CERT. DE
LES OBRES DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LA XARXA DE
CARRETERES DEL CIM
MELCHOR MASCARÓ
S.A
37786,78
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA CINQUENA CERT.
DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DE LA XARXA DE
CARRETERES DEL CIM
MELCHOR MASCARÓ
S.A
33935,6
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
ABONAMENT
FACTURA
CORRESPONENT A LA CINQUENA CERT.
OBRES CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DE LA XARXA CARRETERES DEL CIM
LLABRES FELIU OBRA
CIVIL S.A
95211,15
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
ABONAMENT
FACTURA
COEXA S.A
SEGONA CERT. I RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ PROJECTE CARRETERA 402-3
PORTO CRISTO
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
APROVACIÓ
SEGONA CERT. I RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ PROJECTE COMPLEMENTARI
NÚM.1 ENLLAÇ ZONA BENDINAT
FCC CONSTRUCCION
S.A
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
APROVACIÓ
SEGONA CERT. I RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ PROJECTE REFORÇ FERM
CARRETERA 715 CAPDEPERA
COEXA S.A
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
DESPESA CORRESPONENT A LA PRIMERA AGLOMERADOS
CERT. OBRA COL.LOCACIÓ ELEMENTS DE MALLORCA S.A
SENYALITZACIÓ ANY 02
56674,76
OBRES PÚBLIQUES
18/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
DESPESA CORRESPONENT A LA SEGONA PAVIMENTOS Y
CERT. OBRA MILLORA FABRICA I TRAÇAT HORMIGONES
CARRERAS S.A
A SA COMA ANDRATX
58842,47
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
30/9/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
CORRESPONENT A LA FACTURA NÚM.7
DE LA REDACCIÓ DE PLA TERRITORIAL
DE MALLORCA
INGENIERIA Y SISTEMAS
S.A MARCIAL
ECHENIQUE Y CIA
2160,21
30469,7
251260,03
396948,6
259429,07
53640,33
H
6010,12
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
4/10/02
EXPEDIENT
NÚM. 8 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN
EL PRESSUPOST DE L´INSTITUT HÍPIC DE
MALLORCA
PRESIDÈNCIA
24/9/02
AUTORITZACIÓ
DESPLAÇAMENT A EIVISSA-FORMENTERA VIATGES TRAMUNTANA
DE LA CONSELLERA EX. DE PRESIDÈNCIA S.A
I ABONAMENT DE LES DESPESES
PRESIDÈNCIA
27/9/02
ABONAMENT
DESPESES
DERIVADES DE L´ASSISTÈNCIA A UNES
JORNADES
CRISTOFOL BARCELÓ
PRESIDÈNCIA
2/10/02
APROVACIÓ DE
COMPTES DE
DESPESES
CORRESPONENT A L´EXERCICI 2002
STUDIO MEDIA
COMUNICACION S.L
PRESIDÈNCIA
2/10/02
APROVACIÓ DE
COMPTES DE
DESPESES
CORRESPONENT A L´EXERCICI 2002
TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U
PRESIDÈNCIA
30/9/02
APROVACIÓ
COMPTES DE
DESPESES
CORRESPONENT A L´EXERCICI 2002
PRESIDÈNCIA
14/10/02
APROVACIÓ DE
COMPTES DE
DESPESES
PER RELACIÓ DE FACTURES
TELEFONICA DE
ESPAÑA S.A.U
PRESIDÈNCIA
9/10/02
CESSAMENT I
NOMENAMENT
DIRECTOR INSULAR DE CULTURA I
PATRIMONI
MIQUEL ANGEL MARIA I
BALLESTER
PRESIDÈNCIA
21/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
ABONAMENTS PARCIALS DE
SUBVENCIONS FINALISTES DEL
PRESSUPOST 2002
COMITE TEMPS LLIURE I
PROMOCIÓ ESPORTIVA
DE MALLORCA
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
4/10/02
HABILITACIÓ
EXPRESA
PER A L´APROVACIÓ ANNEX CONVENI
ANY 2002 MARC DE COL.LABORACIÓ
ENTRE EL CIM I LA PIMEM
BERNAT AGUILO
SIQUIER
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
7/10/02
HABILITACIÓ
EXPRESA
PER A L´APROVACIÓ ANNEX CONVENI
ANY 2002 MARC DE COL.LABORACIÓ
ENTRE EL CIM I EL FOMENT DE TURISME
DE MALLORCA
BERNAT AGUILO
SIQUIER
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
7/10/02
HABILITACIÓ
EXPRESA
PER A L´APROVACIÓ ANNEX CONVENI
BERNAT AGUILO
ANY 2002 MARC DE COL.LABORACIÓ
SIQUIER
ENTRE EL CIM I LA UNIÓ DE
COOPERATIVES AGRÁRIES DE BALEARES
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
10/10/02
DEVOLUCIÓ
SUBVENCIÓ DE BRIGADES DE LA RUTA
DE PEDRA EN SEC 2001
INEM-CCLL
RELACIONS
INSTITUCIONALS
3/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PEL MANTENIMENT DE L´ASSOCIACIÓ
CULTURAL
CASA DE CAMTABRIA
EN MALLORCA
2405
RELACIONS
INSTITUCIONALS
3/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PEL MANTENIMENT DE L´ASSOCIACIÓ
LA CASA DE CANTABRIA
2405
RELACIONS
INSTITUCIONALS
4/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PEL MANTENIMENT DE L´ASSOCIACIÓ
CENTRO ARAGONES
2404,05
RELACIONS
INSTITUCIONALS
4/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER DUR A TERME LA VI DIADA DE
MALLORCA
CLUB NAUTIC DE CALA
GAMBA
15025,3
RELACIONS
INSTITUCIONALS
4/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER DUR A TERME LES SEVES
ACTIVITATS
CASA DE CASTILLA LA
MANCHA
2404,05
123,62
120
39081,6
122937,59
81426,56
292684,36
64638,68
17230,72
I
RELACIONS
INSTITUCIONALS
4/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PEL MANTENIMENT DE L´ASSOCIACIÓ
CENTRO ARAGONES
2404,05
RELACIONS
INSTITUCIONALS
4/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PEL MANTENIMENT DE L´ASSOCIACIÓ
2404,05
RELACIONS
INSTITUCIONALS
4/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PER DUR A TERME LA VI DIADA DE
MALLORCA DE VELA LLATINA
LA CASA REGIONAL DE
CASTILLA DE LA
MANCHA
CLUB NAUTIC DE CALA
GAMBA
RELACIONS
INSTITUCIONALS
9/10/02
APROVACIÓ
COMPTES DE
DESPESES
PER PAGAMENT FACTURES EXERCICI
2002
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
2/9/02
ASSIGNACIONS
GRUP POLÍITICS
AMB REPRESENTACIÓ EN EL CIM 2002
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
26/9/02
APROVACIÓ,
ADJUDICACIÓ I
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
26/9/02
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
15025,3
LA FILADORA S.A
56,98
CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ PER DUR A TERME L´OBRA "
CINCO HORAS CON MARIO"
MALLORCA SO S.A
3005
APROVACIÓ,
ADJUDICACIÓ I
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PER PEATGE DEL TUNEL DE SOLLER
COMPAÑIA
CONCESIONARIA DEL
TUNEL DE SOLLER
20/9/02
APROVACIÓ DE
COMPTES DE
DESPESES
CORRESPONENT A L´EXERCICI 2002
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
20/9/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
COM APORTACIÓ ECONÓMICA PER DUR A RAMIS GARAU S.A
TERME EL I CAMPIONAT DE MALLORCA
DE CAVALLS DE PURA RAÇA
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER JORNADES ESTATALS ANUALS DEL
FORUM E.A.E NACIONAL
FORUM EUROPEU
D´AMINISTRACIÓ
EDUCACIÓ DE LES ILLES
BALEARS
1202,02
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER DUR A TERME ELS ACTES DE
FESTIVITAT DEL PATRO DELS BOMBERS
4522,21
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PER SUBVENCIÓ PER DUR A TERME LA
CONFECCIÓ D´UN REBOSTER I L´EDICIÓ
DELS DISCURSOS D´INVESTIDURA DELS
NOUS ACADÈMICS
AGRUPACIÓ OCI
ESPORTIVA DELS
BOMBERS DE
MALLORCA
LA ACADEMIA DE
BELLAS ARTES DE SANT
SEBASTIAN
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
14/10/02
APROVACIÓ DE
COMPTES DE
DESPESES
PER PAGAMENT DE FACTURES ANY 2002
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER DUR A TERME AL V TROBADA DE
ASS.COL.LECTIU " EL
JOVES VIOLINISTES DE LA MEDITERRÀNIA MEU VIOLÍ"
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER DUR A TERME LA II SETMANA
CULTURAL DEL CEIP SA INDIOTERIA
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
APROVACIÓ
COMPTES DE DESPESES DIADA DE
MALLORCA, PER PAGAMENT FACTURES
EXERCICI 2002
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
22/10/02
CONCESSIÓ
SUBVENCIÓ
PER DUR A TERME LA PRESENTACIÓ DE MIQUEL ADROVER
LA COL.LECCIÓ ESTIU 2003 A NOVA YORK BARCELÓ
7,3
6109,32
1743
651,48
16591,28
ASS. MARES I PARES
DEL CEIP SA
INDIOTERIA
MARIA ANTONIA VADELL
I FERRER
1503
1202,02
12020,24
SECRETARIA DE
PRESIDÈNCIA
22/10/02
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
PER DUR A TERME LA PRESENTACIÓ DE MIQUEL ADROVER
LA COL.LECCIÓ ESTIU 2003 A NOVA YORK BARCELÓ
SERVEIS SOCIALS
23/9/02
HABILITACIÓ
SIGNATURA ANNEX CONVENI ENTRE EL
CIM I L´AJUNTAMENT DE POLLENÇAPER
CONCESSIÓ AJUDES ECONÓMIQUES
PERIODIQUES A FAMÍLIES
CONSELLERA SERVEIS
SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
23/9/02
HABILITACIÓ
SIGNATURA CONVENI ENTRE EL CIM I
L´ASSOCIACIÓ PA I ME PEL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA"
TOTS JUNTS AQUEST ESTIU"
CONSELLERA SERVEIS
SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXEMENT I
LIQUIDACIÓ
DE L´OBLIGACIÓ
CARITAS DIOCESANA
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
RECONEIXER I
LIQUIDAR
OBLIGACIÓ
BESTRETA DEL 50% DEL CONVENI
PROGRAMA" ESPAI SOLIDARI PER A LA
INTEGRACIÓ"
PROBENS
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
RECONEIXEMENT I
LIQUIDACIÓ
OBLIGACIÓ
SERVEI DE CONTACTE, ACOLLIDA I
TRACTAMENT DE DROGODENENTS
AGOST 2002
CREU ROJA ESPANYOLA
SERVEIS SOCIALS
21/10/02
RECTIFICACIÓ
DECRET DE DATA 8-10-02 PER
RECONEIXER I LIQUIDAR UNA OBLIGACIÓ
CORRESPONENT AL 50% DE LES
DESPESES DEL PROGRAMA ESPAI
SOLIDARI
PROHENS
SERVEIS SOCIALS
22/10/02
HABILITACIÓ
PER A LA SIGNATURA ANNEX AL CONVENI CONSELLERA DE
MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE CIM I
SERVEIS SOCIALS
AJ.MARRATXI PER A LA CONCESSIÓ
AJUDES MENORS
SERVEIS SOCIALS
22/10/02
HABILITACIÓ
PER A LA SIGNATURA ANNEX AL CONVENI CONSELLERA DE
MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE CIM I
SERVEIS SOCIALS
AJ.SANTA MARGALIDA PER A LA
CONCESSIÓ AJUDES MENORS
URBANISME
18/9/02
DISPOSICIÓ I
RECONEIXEMENT
OBLIGACIÓ
DERIVADA DELS EXPEDIENTS
D´EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER
OCUPACIÓ URGENT CM-2, CM-3, CM-4 I
CM-6
:
.
&D
42325,81
35027,33
7212,15
:
RESOLUCIONS CONSELLERS
DEPARTAMENT
COOPERACIÓ
LOCAL
DATA
2/10/02
TEMA
APROVAR FACTURES ADO
COMENTARI
RESOLUCIÓ NÚM. 204/02
DESTINATARI
INTERVENCIÓN
COOPERACIÓ
LOCAL
2/10/02
APROVAR FACTURES ADO
RESOLUCIÓ NÚM. 205/02
INTERVENCIÓ
IMPORT
367,1
1464,07
B
COOPERACIÓ
LOCAL
2/10/02
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AD
RESOLUCIÓ NÚM. 206/02
INTERVENCIÓ
0
COOPERACIÓ
LOCAL
14/10/02
APROVAR FACTURES ADO
RESOLUCIÓ NÚM. 207/02
INTERVENCIÓ
94,25
COOPERACIÓ
LOCAL
22/10/02
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AD
RESOLUCIÓ NÚM. 201/02
AJUNTAMENT MONTUÏRI
CULTURA
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
ACTIVITATS DEL CIRCUIT DE MÚSICA
TRADICIONAL I ARTS ESCÈNIQUES
2002
AJUNTAMENT DE CALVIÀ I
SANTA EUGÈNIA
CULTURA
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER AJUTS TEATRE DE QUÈ S.L., I
A LA PRODUCCIÓ D'OBRES 2002
FUNDICIÓ DE TEATRE DADA
GUGU
3765,91
CULTURA
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
FUNDACIÓ TEATRE DEL MAR
CONVENI SIGNAT ENTRE CIM I FUND.
TEATRE DEL MAR PER
MODERNATIAR INFRAESTRUCTURES
2971,43
CULTURA
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
SUBVENCIÓ EDICIÓ LLIBRE
POSSESSIONS D'ALGAIDA
AJUNTAMENT D'ALGAIDA
1442,43
CULTURA
2/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
RECTIFICA ERRADES MATERIALS
RESOL DE DATA 19/09/02
SANTUARI DE LLUC
CULTURA
3/10/02
CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AD
CONSELL DE JOVENTUT
APROVA CONTRACTE MENOR
CORRESPONENT A PROGRAMA
PROMOCIÓ INTERASSOCIACIONISME
JOVE A PART FORANA DE MALLORCA
6010,12
CULTURA
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ
ASSOC., PER GUANYAR BEQUES
JOVES INVESTIGADORS
MARTA ASENSI GARCIAHERNAN
3005,06
CULTURA
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DEL SERVEI DE CULTURA PER
AJUNTAMENT DE PORRERES
CONVENI ENTRE CIM I AJ. DE
PORRERES PER MUSEU D'ART CONT.
CULTURA
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER DESPESES DERIVADES DE
RELACIÓ DE FRES.
CENTRE CULT. DE LA MISERICÒRDIA / 21/45110/20021003
CULTURA
CULTURA
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RENDA VITALICIA 4T TRIMESTRE SINA KREKOVIC
2002
CULTURA
4/10/02
AUTORITZAR ASSISTÈNCIA
AUTORITZA DESPLAÇAMENT A 1R
CONGRÉS NACIONAL DE
BIBLIOTQUES MÒBILS A SANT
ILDEFONSO ( SEGOVIA )
GUILLEM MAS MIRALLES
CULTURA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
ACTIVITATS DEL CIRCUIT D'ARTS
ESCÈNIQUES 2002 I DE MÚSICA
TRADICIONAL
AJUNTAMENTS DE LLORET I
BINISSALEM
0
5953,62
17509,42
919,04
30224,23
4228,53
0
3624,56
C
15616,67
CULTURA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER SUBV. CLUB D'ESCACS DE MARIA
DIVERSES EDICIONS, AJUTS A LA
DE LA SALUT, ASSOC.
PRODUCCIÓ OBRES DE TEATRE , ETC CULTURAL MIGJORN,
ASSOC. CULTURAL
PRODUCC. DE FERRO, ...
CULTURA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
CAPELLA MALLORQUINA
SUBVENCIÓ DESTINADA A DESPESES
DE FUNCIONAMENT
2404,05
CULTURA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER DESPESES DERIVADES DEL
CENTRE CULTURAL DE LA
MISERICÒRDIA / CULTURA
3136,54
CULTURA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FRES. DE SERVEI
RELACIÓ DE FACTURES
DE PATRIMONI CULTURAL / CULTURA 29/45310/20021007
CULTURA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FRES. DERIVADES RELACIÓ DE FRES.
DE SERVEI DE PATRIMONI CULTURAL 29/45310/20021008
/ CULTURA
132
CULTURA
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FRES. RELATIVES A RELACIÓ DE FRES.
DESPESES DE CC. LA MISERICÒRDIA 21/45110/20021008
/ CULTURA
1631,63
CULTURA
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FRES. RELATIVES A RELACIÓ DE FRES
DESPESES DEL MUSEU KREKOVIC /
33/45810/20021008
CULTURA
1000,08
CULTURA
8/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADA DE RELACIÓ DE FRES. DEL RELACIÓ DE FRES.
MUSEU KREKOVIC / CULTURA
33/45810/20021010
5970,72
CULTURA
8/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADES DE RELACIÓ DE FRES.
DEL MUSEU KREKOVIC / CULTURA
RELACIÓ DE FRES.
33/45810/20021009
CULTURA
8/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
MODIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ DE
DATA 15/07/02 DE RELACIÓ DE FRES.
DE CULTURA
MODIF. RELACIÓ DE FRES.
27/45190/16.07.02
CULTURA
9/10/02
APROVAR FACTURES ADO
ABONAMENT DE FRA. PER
ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA DE
LA CASA DEL PARE GINARD
MORAGUES-CARBONELL
NOTARIOS ASOCIADOS
CULTURA
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FRES. DE
DESPESES DEL CENTRE CULTURAL
DE LA MISERICÒRDIA / CUTLURA
RELACIÓ DE FACTURES
21/45110/20020708
CULTURA
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FRES. DEL CENTRE RELACIÓ DE FRES.
21/45110/20021011
CULTURAL DE LA MISERICÒRDIA /
CULTURA
CULTURA
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA SECC. DE JOVENTUT I PARTIC. INSTITUT DE TREBALL
ASSOC., PER GESTIÓ I
SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
ORGANITZACIÓ DEL CASAL
D'ENTITATS MES DE SETEMBRE
LIMPIEZAS BRILLO, SA.
1106,61
130,37
480
308,27
25274,54
33207
8654,57
E
CULTURA
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA SECC. DE JOVENTUT I PARTIC. INSTITUT DE TREBALL
ASSOC. PER PRÒRROGA SERVEI
SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL
DURANT EL MES DE SETEMBRE 2002
CULTURA
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL, PER
REPRESENTACIÓ DEL CIRCUIT
D'ARTS ESCÈNIQUES 2002
CULTURA
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER RELACIÓ DE FACTURES PER
RELACIÓ DE FRES.
DESPESES DEL SERVEI DE CULTURA 27/45190/20021011
CULTURA
14/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
APROVA CONVENI AMB ASSOC.
AMICS MUSEU MARÍTIM DE
MALLORCA PER COL.LABORAR EN
ORGANITZACIÓ ACTIVITATS 2002
ASSOC. AMICS MUSEU
MARÍTIM DE MALLORCA
CULTURA
14/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
APROVA CONVENI ENTRE CIM I
CC.OO. PER FUNCIONAMENT DEL
TEATRE SINDICAL
CONFEDERACIÓ SINDICAL
DE COMISSIONS OBRERES
CULTURA
14/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
ESTABLEIX CONVENI AMB FED. DE
MÚSICA I BALL MALLORQUIÓ PER
DIFERENTS ACTIVITATS
FEDERACIÓ DE MÚSICA I
BALL MALLORQUÍ
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
FUNDAMENTO DE
DE LA SECCIÓ DE JOVENTUT I
CANCIONES, S.L.
PARTICIPACIÓ ASSOC. PER
ACTUACIÓ DEL GRUP MARTIRES DEL
COMPÀS A L'ACTUACIÓ DE SA
ROCKETAN
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
APROVAR CONVENI DE
COL.LABORACIÓ AMB ASSOC. AMICS
ARXIDUC
ASSOC. AMICS DE
L'ARXIDUC
6010,12
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE PROMOCIÓ CULTURAL PER
PAGAR DESPESES DE
FUNCIOMANEMTN
MANCOMUNITAT DEL PLA DE
MALLORCA
9616,19
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DEL SERVEI DE CULTURA PER PART
DE LES OBLIGACIONS DERIVADES
SEGONS CONVENI COL.LABORACIÓ
MUSEU BALEAR DE
CIÈNCIES NATURALS
8881,58
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADA DE LA RELACIÓ DE FRES.
DE CULTURA
RELACIÓ DE FRES.
27/45190/20021021
17513,14
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADA DE LA RELACIÓ DE FRES.
DE CULTURA
RELACIÓ DE FRES.
27/45190/20021017
9166,2
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADA DE LA RELACIÓ DE FRES.
PER DESPESES DE BIBLIOTEQUES /
ARXIUS / CUTLURA
RELACIÇÓ DE DESPESES
FRES. 30/45400/20021016
491,43
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADA DE LA RELACIÓ DE FRES.
PER DESPESES DE L'ARXIU DEL SO I
DE LA IMAATGE
RELACIÓ DE FRES
24/45160/20021016
920,46
AJUNTAMENT SON SERVERA
12984,4
1160
210
6010,12
1753,1
27045,54
10440
@
CULTURA
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DERIVADA DE RELACIÓ DE FRES DE
DESPESES DEL CENTRE CULTURAL
DE LA MISERICÒRDIA
RELACIÓ DE FRES.
21/45110/20021016
8215,06
CULTURA
19/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER CONVENI COL.LABORACIÓ
ENTRE CIM I SANTUARI LLUC PER
PRIMERA FASE PROGRAMA
ACATALOGACIÓ PECES MUSEU
SANTUARI DE LLUC
17509,42
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
CONCESIO COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT
BARTOLOME SALOM
MARTORELL
448,25
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
CONCESSIO COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT
BARTOLOME SALOM
MARTORELL I JAUME
GARCIES ARROM
300,5
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABOMNAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
SOFIA VALLE GOMEZ
185,45
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
BARBARA CALBET VICENS
300
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
BONIFACIO INAREJOS
GARCIA
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB BALONCESTO CIDE
600
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
JOAN CARLES GREGORIO
SIMONET
300
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
PEDRO INAREJOS GARCIA
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIOS PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB JUVENTUD CICLISTA
MANACOR
1349,75
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCION PER DIVERSOS
CONCEPTES DEL SECTOR DE LA
GENT GRAN
4 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
9538,32
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
1/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTE DE DESPESES.
SERVEI PROMOCIO GENT GRAN
DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
36060,72
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB DE FUTBOL VERGE DE
LLUC
600
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
SOCIETAT CULTURAL
ESPORTIVA VERGE DE LLUC
749,75
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIO DE L'ANY 2001PER
ASSOCIACIO DE PERSONES
DIVERSOS CONCEPTES DEL SECTOR MAJORS DES PIL.LARI I
DE LA GENT GRAN
SECCION DE UNIDAD
PROGRESISTA
PENSIONISTA DE A ONCE
1049,59
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIONS DE L'IBAS ,SEGONS
ELS CONVENIS DE COL.LABORACIO
SIGNATS
ASSOCIACIO DE PERSONES
MAJORS ES PIL.LARI
844,38
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIO FACTURES DE
DESPESES
DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
7660,75
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RECONEIXEMENT DE L'ENDOS DE
TEMEL , S.L. AMB LA BANCA MARCH
BANCA MARCH,S.A.
3370,58
A
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
RECTICACIO DEL ÙNT 2 DE LA
RESOLUCIO DE 19 DE SETEMBRE DE
2002
AGRUPACIO CULTURAL SON
CARRIO
360,61
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
RECTIFICACIO DE RESOLUCIO DE
DATA 10 DE STEMBRE DE 2002
REFERENT AL PAGAMENT DE LA
RELACIO DE FACTURES
2/12100/20020910,
INDUSTRIAS GRAFICAS
MALLORCA I JORGE
VALENTIN MARTI MUT
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
2/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
RECTIFICACIO DEL PUNT 3 DE LA
VARIES ASSOCIACIONS DE
RESOLUCIO DE DATA DE 18 DE
VEÏNS
SETEMBRE DE 2002 PER UN ERREOR
MATERIAL EN LA QUANTITAT
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
3/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABONAMENT DESPESES
QUILOMETRATGE
FERRAN RUBI AGUILO
17
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
3/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABONAMENT DESPESES
QUILOMETRATGE
JOAN ANDREU TORRENS
17
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIO DE L'IBAS SEGONS
CONVENI DE COL.LABORACIO PER
AJUDAES A LA TERCERA EDAT
4 ASSIACIONS DE GENT
GRAN
2000
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIONS CORRESPONANTS A
DIFERENTS CONCEPTES .
10 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
7716
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
3/10/02
APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ
AMPLIACIO CONTRACTACIO D'UN
SERVEI DE NETEJA A LES OFICINES
DEL CENTRE SOCIOCULTURAL
D'INCA DURANT EL MESOS DE
SETEMBRE A DESEMBRE DE 2002
MANTENIMIEMIENTOS
MARPE, S.L.
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIO COMPTES DE DESPESES INFORMATICA MULTIMEDIA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
4/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
CONCESIO COMPLEMENT DE
PRODUCTIVITAT. CENTRE
SOCIOCULTURAL DE MANACOR
MARGALIDA PIRIS RIERA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
4/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
INDEMNITZACIONS PER
QUILOMETRATGE CENTRE
SOCIOCULTURAL DE MANACOR
MARGALIDA PIRIS I RIERA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIO COMPTES DE DESPESES CRISTINA NICOLAU SUÑER
6126,4
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIOS A DIVERSES
ASSOCIACIONS DE GENT GRAN
13 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
6966,9
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABNAMENT DE SUBVENCIONS PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MARIA RULLAN IRIARTE
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT PROGRAMA
VIATGES CIUTAT, S.L.
APROXIMACIO A LA REALITAT
HISTORICA AL REGNE DE MALLORCA
ITINERARIS CULTURALS 1ª FASE DEL
SECTOR DE GENT GRAN.
2142,79
360,61
2507,08
3533,33
3,6
16,82
180
11880
F
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUB PER A ACTITVITATS CLUB FOMENTO AJEDREZ
ESPORTIVES
MARRATXI
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PAR A
ACTIVITATAS ESPORTIVES
JUVENTUD SALLISTA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ALEJANDRO SANZ SOUSA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ASSOCIACIO DEPORTIVA
ATLETISME CALVIA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CD MANACOR
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB NATACIO PALMA DE
MALLORCA
1045,34
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ESPORLES BASQUET CLUB
1049,75
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MERCE PERELLO
TARRAGONA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
YOUNES OURIAGHLI
GOYANES
450
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PERA
ACTIVITATS ESPORTIVES
FRANCISCO NAVARRO REAL
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENTS PARCIALS
SUBVENCIONS FINALISTES PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
COMITES COMARCALS DE
L'ESPORT ESCOLAR DE
SAPOBLA, MONTUIRI, PALMA
I MANACOR
6349,52
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB ATLETISME MANACOR
450
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB VOLEIBOL BUNYOLA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
DANIEL MORCILLO VIDAL
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
LUCAS CHITO GASAMANS
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONARMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
JESSICA NIETO GARCIA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIO DE L'IBAS SEGONS
CONVENIS DE COLABORACIO
3 ASSOCIACIONS DE
TERCERA EDAT
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIO DE L'IBAS SEGONS
CONVENI DE COLABORACIO
9 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABNAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ALEJANDRO GALVEZ POL
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ADRIAN SIMONET PLANAS
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT DE SUBVENCIO PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
PEDRO PAYERAS CLADERA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CV SON SERVERA CALA
MILLOR
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MIGUEL PAYERAS BIAYNA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
SPORT INCA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
CARLOS PAYERAS BIAYNA
600
1349,75
180
1049,75
1500
171,98
1149,75
180
450,76
180
625,86
3990,75
450,76
600
450,76
1049,75
180
G
6287,36
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENTS PARCIALS DE
SUBVENCIONS FINALISTES
COMITE COMARCAL DE
PALMA I COMITE COMARCAL
DE CAMPOS
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENTS SUBVECNIONS PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ASSOCIACIO SA PISCINA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
APROVACIO COMPTES DE DESPESES JESUS SANCHEZ SAGRADO
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
8/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
#VALUE!
ASSOCIACIO DE PERSONES
MAJOR DE SELVA I
ASSOCIACIO CULTURAL DE
JUBILATS I PENSIONISTES
DE SON COTONE
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT DE SUVENCIO PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
GULLERMO SOLER SUÑER
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB DE PIRAGUAS GM
600
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ESPORLES VOLEI CLUB
1049,75
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
LAURA SANCHEZ LOPEZ
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
PATRONAT DE CULTURA I
ESPORTS D'ESPORLES
600
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENTS SUBVENCIO A
DIVERSES ASSOCIACIONS
CORRESPONET A LLLOGUERS
7 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
5115,5
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENTS SUBVENCIO PER
DIVERSOS CONCEPTES AL SECTOR
DE LA GENT GRAN SUBVENCIO
4 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
2563,95
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB NAUTIC PORTO
CRISTO
1049,75
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIO DE L'IBAS, SEGONS
CONVENI DE COL.LABORACIO
SIGNAT ENTRE L'IBAS I EL CONSELL
DE MALLORCA RELATIU A LES
AJUDES INSTITUCIONALS
4 ASSOCIACIONS DE GENT
GRAN
2184,83
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
5 ASSOCIACIONS DE GENT
SUBVENCIONS DE L'ANY 2001 PER
DIVESOS CONCEPTES AL SECTOR DE GRAN
LA GENT GRAN
1025,34
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIONS DE L'IBAS SEGONS
ELS CONVENIS DE COL.LABORACIO
SIGNATS.
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
2828,38
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO CONPTES DE DESPESES 4 DESTINATARIS SEGONS
RELACIO
3723,18
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIO COMPTES DE DESPESES BORISGRAFIC S.L.
ASSOCIACIO SOL NAIXENT
DE CALA RATJADA
1500
727,07
0
450,76
108,44
29900,35
H
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
9/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
RECTIFICACIO DE LA
RECTIFICACIODE DATA DE 5 DE
SETEMBRE DE 2002 CODI
10/12120/20020716
DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT PARCIAL DE
SUBVENCIONS FINALISTES
ASSOCIACIO ESPORTIVA DE
DISCAPACITATS DE
MALLORCA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVECIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB CILISTA SA POBLA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATAS ESPORTIVES
ADRIAN VILLACORTA URIA
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
GABRIEL FONT SALOM
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIOPER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB PATINATGE
LLUCMAJOR
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
GABRIEL HORRACH CAPO
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
10/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES MË LUISA VIDAL FERRER
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
11/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ASSOCIACIO BALEAR DE
FIBROSIS QUISTICA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
11/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ASSOCIACIO DE TENNISTES
DE VALLDEMOSSA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
11/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
11/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIO EN REGIN LABORAL
D'UN MOSSO D'OFICIS PEL
POLIEPORTIU SANT FERRAN
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
13/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES AJUNTAMENT DE PALMA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
14/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT PARCIAL SUBCIONS
FINALISTES ESPORT ESCOLAR
COMITE COMARCAL DE
PONENT I COMITE
COMARCAL DE SOLLER
8528,85
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
14/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIONS DEL SECTOR DE
VEÏNS PER DIVERSOS CONCEPTES
5 ASSOCIACIONS DE VEÏNS
2788,78
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
14/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES SCORPION NETWORKING
SOLUTIO I G.I.T.
CONSULTORS S.L.
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
14/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES SCORPION SISTEMAS, S.A.
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
14/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
MODIFICACIO RESOL.LUCIO
D'ABONAMENT PARCIALS DE
SUBVENCIONS FINALISTES ESPORT
ESCOLAR
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
15/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO COMPTES DE DESPESES DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
2413,89
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
15/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO FACTURES DE
DESPESES
1015,72
JUAN MIGUEL MULET
REYNES
COMITE COMARCAL DE
L'ESPORT ESCOLAR DE
PONENT
DIVERSOS DESTINATRIS
SEGONS RELACIO
12754,06
6946,22
1500
1349,75
300
2634,9
1500
1049,75
4907,83
0
209487,59
13360,88
1276
2837,32
BI
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
16/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO FACTURES DE
DESPESES
DIVERSOS DESTINATARIS
SEGONS RELACIO
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIO FACTURES DE
DESPESES
ASSOCIACIO BALEAR D'
ESPACIALI
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
12/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL
D'UN MOSSO D'OFICIS PEL
POLIEESPORTIU SANT FERRAN
CONSTANTINO BOROBIA
LOPEZ
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
15/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIO FACTURES DE
DESPESES
PUBLIGAN COMUNICACION,
S.L. I GRAFICAS BALEARES,
S.A.
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
16/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT PARCIAL SUBVENCIONS FEDERACIO BALEAR DE
FINALISTES
CICLISME
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABANAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB MEDITERRANEA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
AINHOA BAUTISTA OSMA
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
BEATRIZ BONNIN ORTIZ
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CARME QUETGLAS PONCELL
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ESTHER JOVAL MAS
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
FRANCISCO JAVIER MOYA
LLADÓ
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MARIA LORENA MENGUIA NO
MAESTRE
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
OLALLA DE PEDRO I
HERRAEZ
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
SARA SANCHEZ MUROS
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
CRISTINA TOMAS MULET
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER
ACTIVITATS ESPORTIVES
MARGALIDA CRESPI JAUME
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
17/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
SAHARA ELIZABETH DODD
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB COLOMBOFIL DE
LLOSETA
1500
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB DEPORTIVO SARRACO
LLADO
1500
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MARCELO CUARTERO
MARTINEZ
300
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MERCEDES VERA SEGURA
LLADO
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
RICARDO SEVILLANO
MAZARIO
450
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMNETN PARCIAL SUBVENCIO
FINALISTE
FEDERACIO BALEAR DE
CICLISME
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
18/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAR SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ASSOCIACIO DE VELA
LLATINA
20449,22
17200
0
2029,28
1519,7
1349,75
450,75
6774,27
1500
B
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMEMNT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPOTIVES
CLUB D'ESCACS BINISALEM
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
AGRUPACIO CICLISTA DE
SINEU
1500
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
AINHOA MATAS MIRANDA
180
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ALBERTO RODRIGUEZ
CANTERO
300
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
CATALINA MIRALLES
MARTORELL
200
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
C.D. SANTA MARIA DEL CAMI
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
ESCUDERIA SERRA
TRAMUNTANA
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
FRANCISCO JAVIER GUAL
SOLER
360
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
JUAN GARCIA CAMPOS
360
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
LUIS EMILIO RAMOS ROLDAN
300
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
MIGUEL LLULL SANSO
200
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
PENYA CICLISTA TONY
TAULER
1500
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
PENYA MOTORISTA DE SANT
JOAN
1500
DEPARTAMENT DE
PRESIDÈNCIA
21/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIO PER A
ACTIVITATS ESPORTIVES
RICARDO MATAS MIRANDA
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
ADSCRIPCIÓ LLOC DE
TREBALL
ADSCRIPCIÓ DE LA FUNCIONÀRIA
AMB EFECTES 14.10.02 AL LLOC
D'ADMINISTRATIU D'ADMÓ GRAL DE
LA UNITAT DE RÈGIM INTERN (RRHH)
DEL DEPARTAMENT D'OBRES
PÚBLIQUES
MARIA CAPELLÀ TROBAT
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
COMISSIÓ DE SERVEIS
CONFERIR UNA COMISSIÓ DE
SERVEIS DE CARÁCTER TEMPORAL
PER PASSAR A OCUPAR EL LLOC DE
TREBALL DE CAP DE SERVEI DE
QUALITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE
LA DIRECCIÓ I GERÈNCIA DE L¿IBAS,
A PARTIR DE DIA 1-OCTUBRE-2002 I
FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2003.
CRISTÒFOL SASTRE RAMIS
0
280
749,75
1500
180
BB
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
COMISSIÓ DE SERVEIS
CONFERIR AL FUNCIONARI DE
CARRERA,UNA PRÓRROGA DE LA
COMISSIÓ DE SERVEIS DE
CARÀCTER TEMPORAL PER OCUPAR
EL LLOC DE TREBALL DE CAP DE
SERVEI DE COOPERACIÓ DE LA
CONSELLERIA DE BENESTAR
SOCIAL,A PARTIR DE 15-09-02 I FINS
AL 14-09-03
JOSEP MARIA QUEVEDO
GARCIA
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
NOMENAMENT FUNCIONARI
INTERÍ
#VALUE!
BARTOLOMÉ MUT SIMÓ
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
NOMENAMENT FUNCIONARI
INTERÍ
NOMENAMENT COMO FUNCIONÀRIA
INTERINA, AMB LA CATEGORIA DE
AUXILIAR GERIÀTRICA ADSCRITA A
LA LLAR DELS ANCIANS AMB
EFECTES DES DEL DIA 1-10-2002
SUSANA TORO GARCÍA
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
NOMENAMENT FUNCIONARI
INTERÍ
NOMENAMENT INTERÍ AMB EFECTES
DES DE 01.10.02 COM A AUXILIAR
GERIÀTRIC
PERE GOMIS SALA
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
NOMENAMENT FUNCIONARI
INTERÍ
NOMENAR FUNCIONÀRIA INTERINA , FRANCISCA ISERN
OCHOGAVÍA
AMB LA CATEGORIA DE AUXILIA
GERIÀTRICA ADSCRITA A LLAR DELS
ANCIANS AMB EFECTES DES DEL DIA
1-10-2002
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
NOMENAMENT FUNCIONARI
INTERÍ
NOMENAR FUNCIONÀRIA INTERINA,
AMB LA CATEGORIA D¿AUXILIAR
ADMINISTRACIÓ GENERAL AL
SERVEI JURÍDIC ADMINISTRATIU D¿
URBANISME , DEL DEPARTAMENT
D¿OBRES PÚBLIQUES I URBANISME
AMB EFECTES DE DEL DIA 1-10-02
MARÍA MIR BUADES
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
NOMENAMENT FUNCIONARI
INTERÍ ACCIDENTAL
NOMENAMENT INTERÍ ACCIDENTAL
AMB EFECTES DES DEL DIA 01.10.02
COM A AUXILIAR ADMÓ GRAL
CATALINA COMPANY
CALDENTEY
0
FUNCIÓ PÚBLICA
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
#VALUE!
MAGDALENA PASTOR
NICOLAU
0
FUNCIÓ PÚBLICA
3/10/02
ABONAR HORES
EXTRAORDINÀRIES
#VALUE!
RELACIÓ ADJUNTA
0
FUNCIÓ PÚBLICA
3/10/02
AUTORITZAR HORES
EXTRAORDINÀRIES
VIST ELS ESCRITS TRAMESOS PELS
DISTINTS SERVEIS DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA RELATIUS A
LES HORES EXTRAORDINÀRIES
REALITZADES PER PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ.
RELACIÓ ADJUNTA
0
FUNCIÓ PÚBLICA
4/10/02
ABONAR HORES
EXTRAORDINÀRIES
#VALUE!
RELACIÓ ADJUNTA
0
BC
FUNCIÓ PÚBLICA
7/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
COLOMA MONROIG MESTRE
CONCESIÓ BESTRETA DE TRES
MENSUALITATS A LA SENYORA
COLOMA MONROIG MESTRE,
FUNCIONÀRIA DE CARRERA , AMB LA
CATEGORIA DE CAMBRERA
MENJADOR,
FUNCIÓ PÚBLICA
7/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
CONCESIÓ D¿UNA BESTRETA DE
DUES MENSUALITATS DE LA SEVA
RETRIBUCIÓ QUE HAURAN D¿ESSER
RETORNADES MENSUALMENTE.
FUNCIÓ PÚBLICA
7/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
JAIME SANTOMÉ MARTÍ
VISTA LA INSTÀNCIA PRESENTADA
PEL SENYOR JAIME SANTOME MARTÍ
, FUNCIONARI DE CARRERA , AMB LA
CATEGORIA DE BOMBERCONDUCTOR , ADSCRIT A BOMBERS
DE MALLORCA,EN LA QUAL
SOL.LICITA UNA BESTRETA DE TRES
MENSUALITATS DE LA SEVA
RETRIBUCIÓ
0
FUNCIÓ PÚBLICA
7/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
JOSEP SEBASTIÀ SABATER
VISTA LA INSTÀNCIA PRESENTADA
FIGUEROLA
PEL SENYOR JOSEP SEBASTIÀ
SABATER FIGUEROLA , FUNCINARI
DE CARRERA, AMB LA CATEGORIA DE
ADMINISTRATIU, ADSCRIT A OBRES
PÚBLIQUES I URBANISME EN LA
QUAL SOL.LICITA UNA BESTRETA DE
UNA MENSUALITAT DE LA SEVA
RETRIBUCIÓ
0
FUNCIÓ PÚBLICA
7/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
VISTA LA INSTÀNCIA PRESENTADA
PER LA SENYORA , QUE TREBALLA
EN RÈGIM LABORAL , AMB LA
CATEGORIA CAMBRERA MENJADOR
A LLAR DELS ANCIANS EN LA QUAL
SOL.LICITA UNA BESTRETA DE TRES
MENSUALITATS DE LA SEVA
RETRIBUCIÓ (SALARI BASE I
ANTIGUITAT)
0
MARIA VICENS MAYOR
MARÍA ALCALÁ GARCÍA
0
0
BE
FUNCIÓ PÚBLICA
7/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
VISTA LA INSTÀNCIA PRESENTADA
JOSEFA PÉREZ BELDA
PER LA SENYORA QUE TREBALLA EN
RÈGIM LABORAL , AMB LA
CATEGORIA DE CAMBRERA
MENJADOR , ADSCRITA A LA LLAR
DELS ANCIANS,EN LA QUAL
SOL.LICITA UNA BESTRETA DE 3
MENSUALITATS DE LA SEVA
RETRIBUCIÓ
0
FUNCIÓ PÚBLICA
8/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RECONEIXAMENT DEUTES A LA
SEGURETAT SOCIAL
0
FUNCIÓ PÚBLICA
9/10/02
OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA MODIFICACIONS NOMENAMENTS DEL RELACIÓ ADJUNTA
TRIBUNAL QUALIFICADOR DE
L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA
2001 (2ª FASE)
0
FUNCIÓ PÚBLICA
9/10/02
REDUCCIÓ JORNADA
LABORAL
ALLIBERAMENT SINDICAL A MITJA
JORNADA AMB EFECTES DEL DIA 7OCTUBRE-2002
MARIA VICENS MAYOR
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
1/10/02
APROVAR PROJECTE
APROVACIÓ DEL PROJECTE
MODIFICAT NÚM. 3 DEL PROJECTE
VARIANT SUD D'ANDRATX.- CLAU 2CA-9545.3-VA.-EXP.85/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
1860339,49
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
CERTIFICACIÓ OBRA
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA DEPARTAMENTS AFECTATS
TAXA DE DIRECCIÓ D'OBRA PEL 4% I
ABONAMENT DE LA DESPESA DE
L'IMPORT CORRESPONENT A LA
PRIMERA CERTIFICACIÓ D'OBRA DE
MILLORA D'ENLLAÇ DE LA C-715 AMB
LA VIA DE CINTURA. ROTONDA CA'N
BLAU.
33585,17
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
CERTIFICACIÓ OBRA
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA DEPARTAMENTS AFECTATS
TAXA DE DIRECCIÓ D'OBRA PEL 4% I
ABONAMENT DE LA DESPESA DE
L'IMPORT CORRESPONENT A LA
PRIMERA CERTIFICACIÓ D'OBRA
"REFORÇ DE FERM DE LA
CARRETERA C-715 DE CAPDEPERA A
CALA RAJADA".
92839,24
TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURETAT SOCIAL
[email protected]
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
CERTIFICACIÓ OBRA
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA DEPARTAMENTS AFECTATS
TAXA DE DIRECCIÓ D'OBRA PEL 4% I
ABONAMENT DE LA DESPESA DE
L'IMPORT CORRESPONENT A LA
VINT-I-SETENA CERTIFICACIÓ D'OBRA
D'ENLLAÇ ENTRE LES CARRETERES
PM-1 I C-719.ZONA BENDINAT.
MALLORCA.MODIFICAT NÚM.1.
5941,83
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
CONTRACTAR POLISSA
RECONÈIXER I ORDENAR EL
DEPARTAMENTS AFECTATS
PAGAMENT DE LA RENOVACIÓ DE LA
PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DEL CURS
DE PODA, DE XEROJARDINERIA I DE
JARDINERIA DE FODESMA.
210,1
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
DEIXAR SENSE EFECTES
RESOLUCIÓ
ANUL.LACIÓ RESOLUCIÓ
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
AMB TEMEL, S.L.
DEPARTAMENTS AFECTATS
3370,58
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE MILLORA DEL TRAÇAT EN EL PK
3,6 MARGE ESQUERRA A LA
CARRETERA PM-V 211-2 INCAMANCOR.-CLAU 02-55.0-RF.- EXP.
68/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
60049,93
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE REPAVIMENTACIÓ DE LA PM-111
DEL PK 5,200 AL 5,900 I DEL PK 6,400
AL 7,800. ACCÉS A LA UIB.- CLAU 0261.0-RF.- EXP. 69/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
59699,49
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
DEPARTAMENTS AFECTATS
CONTRACTACIÓ DE LLOGUER
VIVENDA DESTINADA A SER
UTILITZADA COM A LLAR DEL MENOR
A LA BARRIADA DEL VIVERO.
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
3/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES ALEX MARTINO BENNASAR
HISENDA I
PRESSUPOSTS
3/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA
CARRETERA PM-V 404-2, ENTRE
ARTÀ I ENLLAÇ AMB LA CARRETERA
PM-404.- CLAU 02-11.0-AE. EXP. 77/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
150
1158021,94
BA
HISENDA I
PRESSUPOSTS
3/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI DE L'EXPEDIENT DE PRÓRROGA DEPARTAMENTS AFECTATS
DE LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS MÈDICS PER A LA
COBERTURA DELS CENTRES
PERIFÈRICS I ESPECIALITATS DEL
SERVEI DE MEDICINA DE L'ESPORT
DEL CONSELL DE MALLORCA.
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DEPARTAMENTS AFECTATS
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
DERIVADA DE LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
LES ILLES BALEARS DICTADA A LES
ACTUACIONS JUDICIALS NÚM.
275/1999 PROMOGUDES PEL SR.
GABRIEL PALMER POL.
1502,53
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
ABONAR HORES
EXTRAORDINÀRIES
APROVACIÓ HORES
EXTRAORDINÀRIES PERSONAL
TRESORERIA - MESOS DE JULIOL A
SETEMBRE-
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
CERTIFICACIÓ OBRA
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DEPARTAMENTS AFECTATS
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE REPAVIMENTACIÓ C-710 DE PK
106 A 108, TRAM ANDRATXESTELLENCS.- CLAU 02-59.0-RF.-EXP.
87/02
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE CONDICIONAMENT DE DIVERSOS
TRAMS DE L'ANTIGA TRAVESSIA DE
LES CARRETERES C-715 I PM-322 DE
MONTUIRI.-CLAU 02-63.0-RF.- EXP.
61/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
83514,2
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE REPAVIMENTACIÓ PM-212 RAMAL
C-710 A FORNALUTX.- CLAU 02-57.0RF.-EXP. 86/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
55106,53
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT D'APROVACIÓ
LIQUIDACIÓ PRIMERA FASE OBRES
REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ
INTERIOR EDIFICI PUIG DELS BOUS.
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE SERVEI NETEJA
POLIESPORTIU SANT FERRAN
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
RAIMUNDO ARBONA
MASSANET
0
56190,12
BF
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ PEL CONTRACTE
D'ENTREGUES COMPLEMENTÀRIES
AMB CENTRO MONTAJES S.A. PER
EXTENSIÓ DE LES INSTAL.LACIONS
DE LAMPISTERIA, CABLEJAT
ESTRUCTURAT I ELECTRICITAT
EXISTENTS A L'EDIFICI DE LA LLAR
DE LA INFÀNCIA.
DEPARTAMENTS AFECTATS
HISENDA I
PRESSUPOSTS
2/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA
TERRASSA
60
HISENDA I
PRESSUPOSTS
3/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA
TERRASSA
250
HISENDA I
PRESSUPOSTS
3/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA TERRASA
500
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE RENOVACIÓ DE PAVIMENT A LA
PM-V 104-4.- CLAU 02-69.0-RF.- EXP.
88/02
DEPARTAMENTS AFECTATS
384023,37
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA
TERRASSA
80
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA
TERRASSA
130
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA
TERRASSA
400
HISENDA I
PRESSUPOSTS
4/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRE DE PAGAMENT PERE BOVER CRESPÍ
A JUSTIFICAR
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
ACCEPTAR RENÚNCIA
CONTRACTE O
NOMENAMENT
RENÚNCIA A L'EXERCICI DEL DRET
DE TEMPTEIG EN RELACIÓ A
L'ADQUISICIÓ PER
PART DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS DE L'EDIFICI HISTÒRIC
ANOMENAT "CAN SERRA"
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT D'AGENDES DEL
CIM ANY 2003
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT LLICÈNCIES DE
PROGRAMES INFORMÀTICS
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
0
8,7
BG
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
DEIXAR SENSE EFECTE LA
RESOLUCIÓ DE 11.09.02 I APROVAR
EL COMPTE JUSTIFICATIU PER
ORDRES DE PAGAMENT
PERE BOVER CRESPI
30
HISENDA I
PRESSUPOSTS
1/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVACIÓ DEL COMPTE
JUSTIFICATIU PER ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICATIU
PERE BOVER CRESPÍ
8,12
HISENDA I
PRESSUPOSTS
1/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
PERE BOVER CRESPÍ
115,69
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
HABILITATS GESTIÓ FONS
AUTORITZACIÓ HABILITACIÓ PER A
LA GESTIÓ DE FONS "A JUSTIFICAR"
JOSEP GOMILA BENEJAM
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
PERE BOVER CRESPÍ
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
ANTONI FERNÁNDEZ
MONJÓN
1070
HISENDA I
PRESSUPOSTS
8/10/02
CONTRACTAR POLISSA
RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA
D'ASSEGURANCES DELS VEHICLES
ADSCRITS A VIES I OBRES DEL
CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
DEPARTAMENTS AFECTATS
HISENDA I
PRESSUPOSTS
8/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
8/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
8/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
LLORENÇ VANRELL
ALEMANY
25,55
HISENDA I
PRESSUPOSTS
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIÓ, ADJUDICACIÓ I
DEPARTAMENTS AFECTATS
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ DE
LA DESPESA CORRESPONENT
L'ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL
PROFESSIONAL DELS ENGINYERS DE
VIES I OBRES.
HISENDA I
PRESSUPOSTS
10/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI DE L'EXPEDIENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
COMPLEMENTARIS ALS DEL
CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS
NECESSARIS PER A LA PRODUCCIÓ,
EXECUCIÓ I DIFUSIÓ DE
PROGRAMACIÓ RADIOFONICA EN
CATALÀ PER A MALLORCA AMB
STUDIO MEDIA COMUNICACIÓ.
DEPARTAMENTS AFECTAS
0
219,03
9093,24
0
BH
HISENDA I
PRESSUPOSTS
1/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
DEPARTAMENTS AFECTATS
AMPLIACIÓ DE L'ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL DEL
CONSELL DE MALLORCA,
CORRESPONENT A LES ACTIVITATS
RELATIVES A L'EXPLOTACIÓ I GESTIÓ
CARRETERES I CAMINS.
30705,98
HISENDA I
PRESSUPOSTS
1/10/02
CONTRACTAR POLISSA
CONTRACTACIÓ A AXA, GESTIÓN Y
REASEGUROS, LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA DE DANYS
NUCLEARS DE VIES I OBRES.
DEPARTAMENTS AFECTATS
2284,04
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
LLORENÇ VANRELL
ALEMANY
HISENDA I
PRESSUPOSTS
8/10/02
CONCESSIÓ BESTRETA
APROVACIÓ BESTRETA DE CAIXA
FIXA - LLARS DEL MENOR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
2715,78
HISENDA I
PRESSUPOSTS
8/10/02
SUSPENSIÓ ACORD O
RESOLUCIÓ
CANCEL.LACIÓ BESTRETA DE CAIXA
FIXA PEL CENTRE LLAR DEL MENOR
(PROGRAMA 31330)
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
8018,82
HISENDA I
PRESSUPOSTS
10/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
PERE BOVER CRESPÍ
6
HISENDA I
PRESSUPOSTS
10/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
PERE BOVER CRESPÍ
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
11/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA TERRASA
600
HISENDA I
PRESSUPOSTS
11/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA TERRASA
400
HISENDA I
PRESSUPOSTS
1/10/02
CONTRACTAR POLISSA
RENOVACIÓ A AXA, GESTIÓN Y
REASEGUROS, LA PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA DE DANYS DEL
PARC DE VIES I OBRES.
DEPARTAMENTS AFECTATS
111,51
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES.
DEPARTAMENTS AFECTATS
186,22
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
1369,4
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVAR LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
832,04
240
CI
HISENDA I
PRESSUPOSTS
7/10/02
INICIAR EXPEDIENT
DEPARTAMENTS AFECTATS
INICI DE L'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
"TRAM II DE LA VARIANT DEL PORT
DE POLLENÇA, DE LA PM-220 (RAMAL
DE LA C-713 AL PORT DE POLLENÇA)
FINS LA PM-221 (PORT DE POLLENÇA
A FORMENTOR).- CLAU 2-CA-0109.0VA.- EXP. 76/02
4592984,08
HISENDA I
PRESSUPOSTS
10/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVACIÓ DEL COMPTE
JUSTIFICATIU PER ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
CRISTÒFOL MORA GORNALS
HISENDA I
PRESSUPOSTS
11/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
PERE BOVER CRESPÍ
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT D'ADQUISICIÓ DE
NOUS SERVIDORS INFORMÀTICS
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE MILLORA DE LA
XARXA CORPORATIVA,
INCORPORANT-HI LA TECNOLOGIA
GIGABIT ETHERNET
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE
SUBMINISTRAMENT MOBILIARI PER
AL CENTRE D'ACOLLIDA PUIG DES
BOUS.
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI D'EXPEDIENT DE
DEPARTAMENTS AFECTATS
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC,
EN RÈGIM DE CONCERT, DE
PREPARACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT
DE L'EMANCIPACIÓ DE MENORS
DEPENENTS DEL CONSELL DE
MALLORCA.
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
CRISTÒFOL MORA GORNALS
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
PERE FULLANA FALCONER
100
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
CRISTÒFOL MORA GORNALS
100
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
CRISTÒFOL MORA GORNALS
100
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
GUILLEM RIPOLL BUADES
500
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
GUILLEM RIPOLL BUADES
360,6
300
301,2
1000
C
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
APROVAR PROJECTE
APROVACIÓ DEL PROJECTE D'OBRES DEPARTAMENTS AFECTATS
DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE
L'EDIFICI DEL CENTRE PUIG D'ES
BOUS I INICI DEL CORRESPONENT
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.
973911,98
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
500
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
600
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
600
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
MANUEL A. NIETO
IZQUIERDO
200
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
MANUEL A. NIETO
IZQUIERDO
100
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
MANUEL A. NIETO
IZQUIERDO
200
HISENDA I
PRESSUPOSTS
18/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
MANUEL A. NIETO
IZQUIERDO
300
HISENDA I
PRESSUPOSTS
11/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
DANIELA QUILES NAVIO
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
840,46
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
1769,94
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES.
DEPARTAMENTS AFECTATS
348,66
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
95,24
924,7
CB
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
ANDRÉS GONZÁLEZ GARCÍA
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
600
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
500
HISENDA I
PRESSUPOSTS
14/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVAR LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LA
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
451,33
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVAR LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
1500,57
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT A
JUSTIFICAR
MANUEL A. NIETO IZQUIERO
200
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNA CERDÀ
MARTORELL
3500
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
1000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
2000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
15/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
2000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
DEIXAR SENSE EFECTES
RESOLUCIÓ
ANUL.LACIÓ APROVACIÓ COMPTES
JUSTIFICATIUS PER ORDRES DE
PAGAMENT
LLARS DEL MENOR
8500
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DEPARTAMENTS AFECTATS
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE CONDICIONAMENT PM-302 DEL PK
7,800 AL 11,400 TRAM: BINIALISENCELLES .- CLAU 02-58.0-RF.- EXP
89/02
122364,63
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
INICIAR EXPEDIENT
APROVACIÓ I INICI DE L'EXPEDIENT
DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
DE REFORMA AL PARC MÒBIL DE LA
DIRECCIÓ INSULAR DE
CARRETERES.-
DEPARTAMENTS AFECTATS
736005,51
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
ANTÒNIA CERDÀ
MARTORELL
3000
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
PERE FULLANA FALCONER
15,53
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA TERRASA
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
1083,77
60
600
CC
HISENDA I
PRESSUPOSTS
16/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I
DEPARTAMENTS AFECTATS
RECONEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ
DERIVADA DE L'ACTE DEL JUTJAT DE
MENORS NÚM. 1 DE PALMA DICTADA
EN LA PEÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL NÚM 000106/2001 CONTRA ELS
MENORS AISSA SILLA, MARIA JOSÉ
MENGUAL JIMÉNEZ I DENISSE
REERMANN.
180
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVAR LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
1925,92
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVAR LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
1137,36
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
APROVAR LIQUIDACIÓ DE LA TAXA
PER CONTROL DE QUALITAT DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES
DEPARTAMENTS AFECTATS
22491,34
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
INICIAR EXPEDIENT
INICI DE L'EXPEDIENT PER
L'ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE SITUAT
AL CARRER DE
PALMA NÚM. 74 DE LA VILA DE
SANTANYÍ
DEPARTAMENTS AFECTATS
0
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
150
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
450
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
200
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
200
HISENDA I
PRESSUPOSTS
17/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D¿ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
RAFELA CLADERA
TERRASSA
450
HISENDA I
PRESSUPOSTS
18/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
APROVAR EL COMPTE JUSTIFICATIU
PER ORDRES DE PAGAMENT
RAFELA CLADERA
TERRASSA
80
HISENDA I
PRESSUPOSTS
18/10/02
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
SOL.LICITUD D'ORDRES DE
PAGAMENT A JUSTIFICAR
PERE FULLANA FALCONER
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
501,97
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE LLORET
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE LLOSETA
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
5500
CE
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE MANACOR
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
501,97
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE PORRERES
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE SANT JOAN
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE SANTA
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002 EUGÈNIA
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE SÓLLER
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
1003,93
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
ELM PALMANYOLA
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
MANTENIMENTS CUBILETS D'OLIS
2002
AJUNTAMENT DE CONSELL
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ CUBILETS D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE
BINISSALEM
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ MANTENIMENT
CUBILETS D'OLIS 2002
AJUNTAMENT D'ARTÀ
501,96
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ MANTENIMENT
CUBILETS D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE CALVIÀ
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ MANTENIMENT
CUBILETS D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE CAMPOS
501,96
MEDI AMBIENT I
NATURA
1/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
SUBVENCIÓ MANTENIMENT
CUBILETS D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE
CAPDEPERA
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA ASSOCIACIÓ ES CORRALET
ÉS NATURAL ONG'S
1594,93
MEDI AMBIENT I
NATURA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA SOCIETAT DE CAÇADORS DE
ÉS NATURAL ONG'S 2002
MANCOR DE LA VALL
2539,85
MEDI AMBIENT I
NATURA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA SOCIEDAD CANINA DE
NATURAL ONG'S 2002
BALEARES
2092,99
MEDI AMBIENT I
NATURA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2001 VALLDEMOSSA
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
3/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
RECONÈIXER SUBVENCIÓ
AJUNTAMENT DE PETRA
MANTENIMENT CUBILETS D'OLIS 2002
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE COSTITX
ÉS NATURAL
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA EL PUIG DE POLLENÇA
ÉS NATURAL
10975,02
9516,93
[email protected]
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA EL PUIG DE POLLENÇA
ÉS NATURAL ONG'S RESTAURACIÓ
DE CAMÍ
9516,93
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE SELVA
NETA
3005,06
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE CONSELL
NETA
4396,54
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE SANTA
NETA MILLORA PUNTS VERDS
MARIA
2404,05
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE PETRA
NETA PER EQUIPAMENT DE NETEJA
15610,32
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIÓ COMPTES DESPESES
VARIS
MEDI AMBIENT I
NATURA
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT DE CONTRACTE DE
CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA
TÈCNICA RELATIVA AL
DESENVOLUMPAMENT DEL
PROGRAMA DE L'OFICINA DE CAÇA
AGROCINEGÈTICA
MALLORCA UTE
MEDI AMBIENT I
NATURA
8/10/02
CONCESSIÓ PREMIS
ADJUDICACIÓ PREMIS IIIª EDICIÓ
VARIS
CONCURS FOTOGRÀFIC "L'HOME I EL
MEDI AMBIENT DE MALLORCA"
6010,12
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA ASSOCIACIÓ MALLORCA
ÉS NATURAL ONG'S
NATURAL
4128,23
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE CAMPANET
ÉS NATURAL 2002
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE LLOSETA
ÉS NATURAL 2002
18606,5
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA SOCIEDAD PROTECTORA DE
ÉS NATURAL 2002
ANIMALES Y PLANTAS
3660,49
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT D'ALARÓ
NETA 2002
19852,93
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE LLOSETA
NETA 2002
10937,53
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
CP JAUME I-PALMANOVA
ABONAMENT 1ª EDICIÓ DE LES
BEQUES EL PARC S'ACOSTA A
L'ESCOLA, DEL PARC NATURAL DE SA
DRAGONERA 2001
MEDI AMBIENT I
NATURA
9/10/02
DEIXAR SENSE EFECTES
RESOLUCIÓ
DEIXAR SENSE EFECTES
ABONAMENT
TRAGSA
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT D'ALARÓ
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE
BANYALBUFAR
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE LLUBÍ
501,96
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE MONTUÏRI
250,98
764,83
26480,02
2999
386
23939,78
CA
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE MURO
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CUBILETS
D'OLIS 2002
AJUNTAMENT DE
VILAFRANCA
250,98
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA ASSOCIACIÓ D'ANTICS
ÉS NATURAL
BLAVETS
2700
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA JARDÍ BOTÀNIC
ÉS NATURAL 2002
2995
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE MANACOR
NETA
4422,92
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA AJUNTAMENT DE
NETA
VILAFRANCA
9366,19
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA MANCOMUNITAT PLA DE
NETA
MALLORCA
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIÓ COMPTES DESPESES
VARIS
448,85
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIÓ COMPTES DESPESES
VARIS
3209,79
MEDI AMBIENT I
NATURA
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT ESTUDI ECONÒMIC PER SANTIAGO Y CABELLO DE
A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE ALBA ASESORES, SL
TRACTAMENT DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
MEDI AMBIENT I
NATURA
11/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ CONÈIXER
SA DRAGONERA 2002
GRUP BALEAR
D'ORNITOLOGIA I DEFENSA
DE LA NATURALESA GOB
MEDI AMBIENT I
NATURA
14/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ EL PARC
S'ACOSTA A L'ESCOLA DEL PARC
NATURAL DE SA DRAGONERA 2002
C.P. CAS SABONERS
MEDI AMBIENT I
NATURA
14/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA ASOCIACIÓN DE VECINOS Y
ÉS NATURAL 2002
PROPIETARIOS ES VERGER
1729,26
MEDI AMBIENT I
NATURA
14/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA ASOCIACIÓN DE VECINOS Y
ÉS NATURAL 2002
PROPIETARIOS ES VERGER
2721,6
MEDI AMBIENT I
NATURA
14/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
ABONAMENT SUBVENCIÓ MALLORCA COL·LEGI OFICIAL DE
ÉS NATURAL 2002
BIÒLEGS
MEDI AMBIENT I
NATURA
15/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT PREMI CONCURS
FOTOGRÀFIC "L'HOME I EL MEDI
AMBIENT DE MALLORCA"
YVES CHARLES
HENNECHART
900
MEDI AMBIENT I
NATURA
15/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT PREMI IIIª EDICICIÓ
CONCURS FOTOGRÀFIC "LHOME I EL
MEDI AMBIENT DE MALLORCA"
GABRIEL SERVERA SALAS
450
MEDI AMBIENT I
NATURA
15/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT PREMI IIIª EDICIÓ
OSCAR FALCÓ MARTORELL
CONCURS FOTOGRÀFIC "L'HOME I EL
MEDI AMBIENT DE MALLORCA"
12488,26
9628
2300,69
687,4
1800
600
CF
ABONAMENT SUBMINISTRAMENT DE MARTÍN PARADA MOROLLÓN
MATERIAL ESPORTIU
CORRESPONENT A LA IIIª EDICIÓ
CONCURS FOTOGRÀFIC "L'HOME I EL
MEDI AMBIENT DE MALLORCA"
MEDI AMBIENT I
NATURA
15/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
APROVAR PLA SEGURETAT I PAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
MELCHOR MASCARÓ S.A.
SALUT EN OBRES
TREBALL DE LES OBRES "PROJECTE
DE REFORÇ DEL FERM DE LA
CARRETERA C-714 ENTRE FELANITX I
MANACOR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-717. P.Q.
AGUA DE CONSOLACIÓN S.L.
54,130 T.M. SANTANYÍ EXPT. 866/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV--342-2.
P.Q. 3,4 T.M. SA POBLA EXPT.
847/2002
ANTONIO CRESPI FIOL
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-104 T.M.
PALMA EXP: 773/2002
JUNTA DE COMPENSACIÓN SON SERRA PARERA
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-401. P.Q.
6T.M. FELANITX EXPT. 338/2002
SES COSTES, S.A.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-402 P.Q.
10,5 T.M. MANACOR EXPT. 908/2002
PERE SANTANDREU
CALDENTEY
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-604. P.Q.
4,800 T.M. CAMPOSÍ EXPT. 794/2002
ANTONI BONET RIGO
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL
C/ VICARI JOAQUIM FUSTER, 113 1ER. NICOLAU PALMER ESTADES
T.M. PALMA EXP. AL-2002/013
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL
C/RONDA CREUER BALEARS, 11º B
PORTO COLOM T.M. FELANITX EXP.
AL-2002/050
JOAN BENNÀSSAR OLIVER
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
CONTRACTE MENOR PER A LA
COL.LOCACIÓ PANTALLA
ANTIENLLUERNAMENT, ENTRE LA
PM-19 I EL CAMÍ FONDO
BALEAR DE
SEÑALIZACIONES Y
BALIZAMIENTOS S.L.
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DESPESA FCTRA. NÚM. 17-02 DE
DATA 01-10-2002 CORRESP. AL MES
DE SETEMBRE/2002 HONORARIS
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
MIGUEL ANGEL SAGRERA
CLOTA
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ DE FACTURES REF. NÚM.
90/511110/20020918 DESPESES DEL
SERVEI DE CARRETERES
TRANSFERIDES CORRESPONENT A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
1050
30025,44
0
378,47
CG
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
SUBROGACIÓ EXPEDIENT
INFRACCIÓ
POL. 3 PARC. 127 T.M. ARTÀ
2/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
PAVIMENTACIONES Y
CONTRACTACIÓ MENOR OBRES
CTRES. PM-V; 322-2, 323-1, 324-1, 402- OBRAS CARBONELL, S.A.
3 I EN C-715, PM-322 I PM-324
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ
FCTRA. CORRESPONENT A LA 11ENA FCC CONSTRUCIÓN, S.A.
I DARRERA CERTIF. DE L' OBRA
D'ACCÉS A SON HUGO FASE 2
MODIFICAT NÚM. 1
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
APROVAR PROJECTE
APROVACIÓ I DECLARACIÓ
D'UTILITAT PÚBLICA DEL PROJECTE
DE MILLORA DEL TRAÇAT DEL
CIRCUÏT ESTRATÈGIC TRAM: LES
PALMERES-MAJORIS.- CLAU 02.53.0MT.- EXP 73/02
MIGUEL ANGEL SAGRERA
CLOTA
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-717 T.M.
CAMPOS EXP: 792/2002
CATALINA CAMPOS ROSER
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 T.M. ANGELA LÓPEZ COZAR
ANDRATX EXP: 781/2002
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-341-2 T.M. ONO
SA POBLA EXP: 652/2002
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-27 T.M.
MARRATXÍ EXP: 795/2002
VÍCTOR TUR MAYOL
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-330 T.M.
SINEU EXP: 749/2002
ANTONIO G. MARIN
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-342 T.M. SA CATALINA SERRA SERRA
POBLA EXP: 672/2002
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-352-1T.M.
MARIA DE LA SALUT EXP: 737/2002
MIGEL ESTELRICH DALMAU
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-603 T.M.
CAMPOS EXP: 742/2002
GUILLERMO GINARD
MESQUIDA
0
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-715 T.M.
SANT LLORENÇ EXP: 691/2002
MIGUEL SERVERA BLANES
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-717 T.M.
PALMA EXP: 647/2002
LAURA ORTEGA GONZALEZ
0
2/10/02
INICIAR EXPEDIENT
POL. 12 PARC. 328, T.M. INCA EXP.
2001/34
HERMANOS NAVARRO S.L.
0
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
FDESPESA CORRESP. A LA 27ENA
FCC CONSTRUCIÓN, S.A.
CERTIF. DE L' OBRA D'ENLLAÇ
ENTRE LES CTRES. PM-1 C-719 ZONA
BENDINAT .MALLORCA.MODIFICAT
NÚM. 1
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
SUBROGACIÓ EXPEDIENT
INFRACCIÓ
PARCEL. 195 POLÍGON 2 T.M. ARTA
0
UPA, S.A.
CONSTRUCCIONES EMBAT,
S.A.
0
CH
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-710. AVA.
JUAN CARLOS I, 54 T.M. ANDRATX
EXPT. 788/2002
ANTONIO MASSANET
MARTORELL
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-710. AVDA.
JUAN CARLOS I, 41 T.M. ANDRATX
EXPT. 790/2002
MAGDALENA FERRER
ENSEÑAT
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 P.Q.
20,900 T.M. ALGAIDA EXP. 777/2002
FRANCISCO VIDAL
LLOMPART
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-719. POL. 12
PARC. 126 T.M. ANDRATX EXPT.
783/2002
MANUEL MARTINEZ FRAU
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMIS OBRES CTRA. PMV-103-1
T.M. ANDRATX EXP. 786/2002
JOSE LORENTE GARCIA
0
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 C/
S'ESTANYERA, 56 T.M. ANDRATX
EXPT. 791/2002
EDUARDO OPPENHEIN
STUART
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 C/
S'ESTANYERA, 68 T.M. ANDRATX
EXPT. 787/2002
FRENCH GLENN
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-512 T.M.
CAMPOS EXP. 793/2002
BALTASAR COLL MARTI
0
3/10/02
DESESTIMAR SOL·LICITUD
EXP. AL-2002/135 TANCAMENT
EXPEDIENT
LLORENÇ PALMER SEGUÍ
0
3/10/02
SUBROGACIÓ EXPEDIENT
INFRACCIÓ
POL. 3 PARC, 52 POL.11 PARC. 83 I 93
MONTUÏRI -ALGAIDA
YACHT HYDRAULIC
MALLORCA, S.A.
0
4/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
CONTRACTACIÓ MENOR
ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DIRECCIÓ
D'OBRES I PER COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT PROJECTE
MODIFICAT NÚM. 2 VARIANT SUD
ANDRATX
MANUEL FERNÁNDEZ
SÁNCHEZ
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-220-2 T.M. PERE SERRA PAYERAS
POLLENÇA EXP: 813/2002
0
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-301-1 T.M. JAIME CATALA AMENGUAL
PALMA EXP: 778/2002
0
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-601-1
T.M. PALMA EXP: 820/2002
MONSERRAT FULLANA
JAIMETA
0
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-102 T.M.
ANDRATX EXP: 816/2002
CATALINA ALEMANY
MASSOT
0
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-202 T.M.
BUNYOLA EXP: 860/2002
MARIA QUETGLAS BRUNET
0
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-302
T.M.SANTA MARIA DEL CAMÍ EXP:
812/2002
JOSE LUIS ARAGONÉS
RIBAS
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-343-1 T.M.
MURO EXP: 810/2002
UTE COEXA-ELECTRO
HIDRAÚLICA
0
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-610 T.M.
SANTANYÍ EXP: 775/2002
ANTONIO BURGUERA
BURGUERA
0
EI
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-717 T.M.
PALMA EXP: 819/2002
LAURA ORTEGA GONZALEZ
0
4/10/02
DESESTIMAR SOL·LICITUD
DENEGACIÓ SUBVENCIÓ PER A
MATRÍCULA AL CURS
D'ESPECIALISTA EN DIRECCIÓ I
GESTIÓ DE SERVEIS
NURIA ROVIRA SERRANO
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 1 PARC. 29-32 T.M. BÚGER
MARIA GELABERT
AMENGUAL
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 21 PARC. 186 T.M.
LLUCMAJOR
JOAN JOSEP BARCELÓ
BAUZA
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 23 PARC. 146 T.M.
MANACOR
JAKOB HENDRIK TOLHUISEN
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 4 PARC. 142-143 T.M.
BÚGER
INMACULADA RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 7 PARC. 32 T.M. MANACOR
PROYECTOS LLEVANT, S.L.
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 8 PARC. 69-74 T.M. SA
POBLA
PEP ALOMAR SERRA
0
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
CONTRACTACIÓ MENOR DE LES
PAVIMENTACIONES Y
OBRES CORRESPONENTS A MILLORA OBRAS CARBONELL, S.A.
CARRETERA PM-314 PINASENCELLES
29678,6
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
CONTRACTACIÓ MENOR PER
JAUME MUNAR I BERNAT
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ D'UN ESTUDI
D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
REFERIT AL PROJECTE DE DIVERSES
MILLORES CTRES. PM-V 220-2 T.M.
POLLENÇA
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-710 T.M.
SÓLLER EXP: 831/2002
GABRIEL J. MOREY BONET
0
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M.
MARRATXÍ EXP: 827/2002
MIGUEL SIMONET
GUARDIOLA
0
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M.
PALMA EXP: 817/2002
ANA MARIA ROMAGUERA
FRONTERA
0
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
MANACOR EXP: 807/2002
NEBREDA CIRILO SERRANO
0
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-323 -1
T.M. LLORET DE VISTA ALEGRE EXP:
832/2002
SOCIEDAD SA ROTA D'EN
PALERM, S.L.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-403-3 T.M. JAIME SERVERA ESTEVA
SON SERVERA EXP: 806/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-104 T.M.
PALMA EXP: 818/2002
JAUME SERRA LLABRÉS
0
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-302 T.M.
SENCELLES EXP: 808/2002
BARTOLOMÉ OZONAS
MORELL
0
7/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-322-1 T.M.
MONTUÏRI EXP: 829/2002
ANTONIO RIBAS MOLL
0
E
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
DEIXAR SENSE EFECTES
RESOLUCIÓ
RECTIFICACIÓ ERRADA A LA
RESOLUCIÓ 05-07-2002
QUEDA:RELACIÓ FCTRES
78/51100/11.07.02 IMPORT 3679,51
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
MARIA ARIZA
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ
DE L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 39 PARCEL. 52 SON GUDI
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
DOLORES VILLALONGA
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ MAGRANER
DE L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 39 PARCEL. 57 SON GALLARD
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
JUAN GARAU SASTRE
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ
DE L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 39 PARCEL. 60 SON GARCIA
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
PILAR NAVAL ARRUEGO
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ
DE
L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 53 PARCEL. 34
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
ANTONIO RIPOLL
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ MONSERRAT
DE
L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 54 PARCEL. 3 SON CAPO
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
ANTONIO RIPOLL
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ MONSERRAT
DE
L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 54 PARCEL. 3 SON CAPO
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
ATONIO RIDAO CARRION
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ
DE
L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 54 PARCEL. 91 SON SUÑER
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
SERVITUDS
IBIZA MM22 S.L.
IMPOSICIÓ DE SERVITUD FORÇOSA
DE PAS, EN LA ZONA DE PROTECCIÓ
DE
L'AUTOPISTA DE LLEVANT PM-19.
POL. 54 PARCEL. 99, 100, 101, 102, 103
SON
FANGOS
0
SENSE ESPECIFICAR
0
EB
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
8/10/02
APROVAR PLA SEGURETAT I APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I
SALUT EN OBRES
SALUT EN EL TREBALL A LA PM-220
CONSTRUCCIONES RAMON
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA C-715 T.M.
PALMA EXP: 936/2002
AJUNTAMENT PALMA
0
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-710 T.M .
ESCORCA EXP: 838/2002
JOSE LUCAS DE MIQUEL
HERNÁNDEZ
0
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M .
SANTA MARIA DEL CAMÍ EXP:
727/2002
VENT NOU S.A.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M .
SANTA MARIA DEL CAMÍ EXP:
726/2002
VENT NOU S.A.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
PALMA EXP: 936/2002
AJUNTAMENT PALMA
0
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
PALMA EXP: 936/2002
AJUNTAMENT PALMA
0
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-205 T.M.
CONSELL EXP: 837/2002
ANTÒNIA PERELLÓ BERGAS
0
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-343 T.M .
SA POBLA EXP: 445/2002
IBAVI
0
8/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-711 T.M
.PALMA EXP: 898/2002
INMUEBLES DE BALEARES,
S.L.
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-102-1 T.M. MATEO CALAFELL VERA
ANDRATX EXP: 845/2002
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-1
T.M.CALVIÀ EXP: 919/2002
AJUNTAMENT CALVIÀ
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-103 T.M.
ANDRATX EXP: 846/2002
CATALINA ENSEÑAT SEGUI
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-314 T.M.
SENCELLES EXP: 842/2002
PEDRO RAMIS FLORIT
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-350-1 T.M.
SA POBLA EXP: 731/2002
ANTONI MIR MASCARÓ
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-351-2 T.M.
LLUBÍ EXP: 839/2002
ANTONIO QUETGLAS
CARBONELL
0
9/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-711 I PM111 T.M. PALMA EXP: 1067/2001
GESA-ENDESA
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
AUTORITZAR ASSISTÈNCIA
AUTORITZACIÓ ASSISTÈNCIA A LA
XXIV SEMANA DE LA CARRETERA-V
ENCUENTRO NACIONAL DE LA
CARRETERA A PAMPLONA
JOAN REUS FRONTERA I
ALTRES
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DESPESA CORRESPONENT AL
CONTRACTE CONSULTORIA I
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ PROJ. DE MILLORA CTRA.
PM-344
TALLER D'ENGINYERIA
AMBIENTAL, S.L.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
SUBROGACIÓ EXPEDIENT
INFRACCIÓ
POL. 4 PARC. 496 I 903 T.M. SANT
JOAN EXP. 2000/122
NORDIC LLAR, S.L.
0
EC
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
SUBROGACIÓ EXPEDIENT
INFRACCIÓ
POLÍGON 4 PARCEL.53 T.M. SES
SALINES
DIETER VAN KRIMPEN
0
9/10/02
SUBROGACIÓ EXPEDIENT
INFRACCIÓ
POLÍGON 5 PARCEL. 1002 T.M. MURO
CATALINA RAMIS PONSESTEL
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-711 T.M.
BUNYOLA EXP: 852/2002
BARTOLOMÉ SUAU COLOM
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-714 I C-715
T.M. MANACOR EXP: 854/2002
ONO
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
ALGAIDA EXP: 851/2002
HORACIO JOSE RIOS
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
ALGAIDA EXP: 862/2002
AJUNTAMENT ALGAIDA
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715
T.M.MONTUÏRI EXP: 878/2002
FERROSER
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-717 T.M.
PALMA EXP: 870/2002
ISABEL NUÑEZ FERNANDEZ
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-220 T.M.
POLLENÇA EXP: 855/2002
MARTÍ SOLIVELLAS FERRER
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-602 T.M.
LLUCMAJOR EXP: 850/2002
JAIME CLAR CATANY
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-603 T.M.
CAMPOS EXP: 883/2002
APOL.LÒNIA MARIA RIERA
MOLL
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-603 T.M.
CAMPOS EXP: 882/2002
JUAN NICOLAU VALLS
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA.C-713 T.M.
PALMA EXP: 856/2002
GESA-ENDESA
0
10/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA.C-717 T.M.
CAMPOS EXP: 881/2002
MARIA ESCANDELL GARCIAS
0
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
MELCHOR MASCARÓ S.A.
FCTRA. 0207.88/LC-EH DE DATA
31.07.02 CORRESP. A LA 5ENA
CERTIF. DE LES OBRES DE
CONSERV. I MANT. DE LA XARXA DE
CTRES. DEL CONSELL DE MALLORCA
ZONA 7 EXP. 40/01
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
FCTRA. 03.02 DE DATA 04-06-02
AGLOMERADOS MALLORCA,
CORRESP. A LA TERCERA I DARRERA S.A.
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA
D'AMPLIACIÓ DE LA TRAVESSIA
D'INCA ENTRE LES ROTONDES DE
SENCELLES I SINEU
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-710 T.M.
ESTELLENCS EXP: 869/2002
AJUNTAMENT ESTELLENCS
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M.
INCA EXP: 961/2002
AJUNTAMENT DE SELVA
0
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-103-1 T.M.
ANDRATX EXP: 740/2002
PROMOCIONES PELAEZ
JIMENEZ
0
27950,1
EE
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-104 T.M.
PALMA EXP: 852/2002B
EMAYA
0
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-104 T.M.
PALMA EXP: 750/2002B
EMAYA
0
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-314 T.M.
MONTUÏRI EXP: 885/2002
PAU SERVERA MARTORELL
0
11/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-503 T.M.
PORRERES EXP: 859/2002
ANTONIO GRIMALT OLIVER
0
11/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FCTRES REF.
79/51110/20021011 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES TRANSFERIDES
CORRESP. AL EXERC. 2002
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
12/10/02
PRÓRROGA CONTRACTE
LABORAL
PRÒRROGUES CONTRACTES DE
VARIS
TREBALL AL PERSONAL DEL CENTRE
DE SERVEIS LLAR DE LA JOVENTUT I
LLAR DE LA INFÀNCIA
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
14/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
MARTINEZ I GARAU, S.L.
ADJUDICAR CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
NECESARI PER DUR A TERME OBRES
D'ADEQUACIÓ I MANTENIMENT A DIF.
SECTORS DE L'EDIFICI CARRER
GRAL. RIERA, 67
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
14/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
ADJUDICAR CONTRACTE DE
ENCARNA TRILLO SÁNCHEZ
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
NECESARI PER REVESTIMENT DE
PARQUET A L'EDIFICI CARRER GRAL.
RIERA, 67
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
14/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
APROVACIÓ I ADJUDICACIÓ
CONTRACTE MENOR D'OBRES AL
APARCAMENT DE
L'IMMOBLE DEL CARRER GRAL.
RIERA 67
OBRAS Y
PAVIMENTACIONES MAN,
S.A.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M.
CAMPANET EXP: 861/2002
INGRID WOLTER
0
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-717 T.M.
CAMPOS EXP: 743/2002
MR.POOLMAN, S.L.
0
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 T.M. PROMOCIONES PELAEZ
ANDRATX EXP: 785/2002
JIMENEZ
0
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-403-3 T.M. JAIME SERVERA ESTEVA
SON SERVERA EXP: 830/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-601-1T.M. JULIAN GARCIA ROMERO
PALMA EXP: 888/2002
0
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-102 T.M.
ANDRATX EXP: 784/2002
ES MONJOS INVESTIMENTS,
S.L.
0
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-321 T.M.
MONTUIRI EXP: 922/2002
JUAN MAS SASTRE
0
[email protected]
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
14/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-503-A T.M.
PORRERES EXP: 814/2002
FUSTERIA LLITERAS GARÍ,
C.B.
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ DE FACTURES REF.
73/43220/20021014 RELATIV A A LES
DESPESES DE EDIFICIS
CORPORACIÓ CORRESP. A
L'EXERCICI2002
SENSE ESPECIFICAR
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARGALIDA GARAU OREL
0
15/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
CONTRACTACIO MENOR PER A
REESTR. MASSA ARBÒRIA
TRAVESSIA D'ESPORLES,PM-104
MARTÍN ROSSELLÓ
TORRENS
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
APROVAR PROJECTE
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE
MILLORA D'ENLLAÇ PM-30-PM-19
PERE VENTAYOL MARCH
0
15/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
JAUME MUNAR I BERNAT
CONTRACTACIÓ MENOR
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ D'UN ESTUDI
D'AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
REFEREITR AL PROJECTE
D'ENLLAÇOS CAMÍ VELL DE SINEU.
FCTRA. 06/2002 DE DATA 15-08-2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
FCTRA. NÚM. 220520 DE DATA 01-0702 CORRESP. A LA PRIMERA
CERTIFICACIÓ DE
L'OBRA SE SEGURETAT VIAL I
ABALISAMENTS ANY 2002
BALEAR DE
SEÑALIZACIONES Y
BALIZAMIENTOS S.L.
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
FCTRA 50,02 DE DATA 13-09-02.
SISSENA CERTIFICACIÓ DE LES
OBRES CONSERV. I
MANTEN. DE LA ZONA 4 EXP. 37/01
OBRAS Y
PAVIMENTACIONES MAN,
S.A.
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
18/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ DE CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
2002008530 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT RELACIÓ NÚM.
2002009099 I SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
3/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 2002009219 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
LITORAL
C/ FAR 41 PORTO COLOM T.M.
FELANITX
CATALINA GRIMALT FALCÓ I
ALTRA
0
4/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 2002009258 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 2 PARCEL.LA 22 T.M. DE SA
POBLA
CATALINA PAYERAS SERRA
0
0
2788,68
0
28685,71
EA
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 22 PARCEL.LA 244-C T.M.
DE MANACOR
LUIS GIL HERNAN
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 6 PARCEL.LA 183 T.M. DE
ALCÚDIA
JOAN SALAS BIBILONI
0
4/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 9 PARCEL.LA 350 T.M. DE
SANT LLORENÇ
LLORENÇ LLINÀS MIQUEL
0
7/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 2001003316 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
8/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 2002009306 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 1996004624 I SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
C/ MOSSEN ALCOVER, 69 T.M. DE
MANACOR EXP. 2002010455
MARGARITA ESTELRICH
GRIMALT
0
9/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
C/ TORT, 24 S/N SANT JOAN EXP.
2002010344
CATALINA MOREY GALMES
0
9/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
MESTRE PORCEL, 29 T.M. MONTUÏRI
SANT JOAN EXP. 2002005730
BARTOLOME GOMILA TOUS
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
10/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 2002009394 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
CONCESSIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
CONCESSIÓ CÈDULES
D'HABITABILITAT SEGONS RELACIÓ
NÚM. 2002009400 I
SEGÜENTS
SENSE ESPECIFICAR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
COSE GARCIAS 2 T.M. CAMPOS
PEDRO OLLERS HUGUET
0
11/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
COSME GARCIAS 2 T.M. CAMPOS
PEDRO OLLERS HUGUET
0
14/10/02
DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
POLÍGON 30 PARCEL.LA 19-20-53--54
T.M. DE FELANITX
ANDRES BINIMELIS GARCIAS
0
14/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
CONSOLACIÓ, S/N SANT JOAN EXP.
2002010693
JUAN BAUZÁ BARCELÓ
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA I SON ANGLADA P. 8 PAR. SOLEDAD JOVEZ SANZ32 T.M. DE PALMA
PASTOR
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA II SON ANGLADA P. 8
PAR. 218 T.M. DE PALMA
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 18-B DE PUNTIRO T.M. DE CARMEN KRAPF
PALMA
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 21 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
0
SEBASTIAN JAUME MUÑOZ
MALDONADO
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
EF
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 24 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 27 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 32 A S'ARANJASSA T.M.
DE PALMA
EMIL MUNZ
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 45-A DE SON OLIVER T.M. JUAN ANTONIO MULAS
DE PALMA
ZORZO
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 48 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 5 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 53 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 6 B DE PUNTIRO T.M. DE
PALMA
ANTONIO PEÑALVER BONET
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 69 SON GUAL II T.M. DE
PALMA
GABRIEL PASCUAL
SANTANDREU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
PARCEL.LA 76-A DE PUNTIRO T.M. DE MARIA DEL SOL ARANDA
PALMA
ESTRADA
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 10 PARCEL.LA 1 T.M. DE
SENCELLES
HERMANOS SIQUIER
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 12 PARCEL.LA 252, 446 I
PART 44-45-46 T.M. DE FELANITX
MICHAEL JAHR
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 15 PARCEL.LA 1 T.M. DE
MANACOR
CATALINA BALLESTER JUAN
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 17 PARCEL.LA 127 T.M. DE
LLUCMAJOR
ERNST BIEDERMANN
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 18 PARCEL.LA 555 T.M. DE
CAMPOS
RAFAEL DANES MAS
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 18 PARCEL.LA 297 T.M. DE
MANACOR
MIGUEL BRUNET LLULL
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 2 PARCEL.LA 590 T.M. DE
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
NORBERT AUGUST KOLLER
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 2 PARCEL.LA 132 T.M. DE
LLORET DE VISTALEGRE
MAGDALENA GELABERT
NICOLAU
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 20 PARCEL.LA 2 T.M. DE
MANACOR
MATIAS SERVERA MUNAR
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 20 PARCEL.LA 54450-02 T.M. M. DEL CARMEN RAMIREZ
DE MANACOR
BARBERO
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 28 PARCEL.LA 206 I 207 T.M. MIGUEL FEBRER ADROVER
DE MANACOR
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 3 PARCEL.LA 86 T.M. DE
ARTA
MAGDALENA GENOVART
SANSO
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 3 PARCEL.LA 42-A SON
PRUNES T.M. DE PALMA
RAFAEL MUNAR CIFRE
0
EG
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 3 PARCEL.LA 77 T.M. DE
CAMPOS
SA CAMPANERA
D'INVERSIONS, S.L.
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 30 PART. PARCEL.LA 63
CAN TORT T.M. DE FELANITX
CALA AZUL PARK, S.A.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 30 PART PARCEL.LA 63 SA
PARTIÓ T.M. DE FELANITX
URBANIZADORA
ESMERALDA, S.A.
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 31 PART PARCEL.LA 488489 T.M. DE FELANITX
RAMON CALDENTEY
BENNASAR
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 33 PARCEL.LA 457 T.M. DE
FELANITX
RAFAEL ADROAVER
MARTORELL
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 4 PARCEL.LA 110-A T.M. DE BARBARA CORTES CLUA
CONSELL
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 4 PARCEL.LA 457, 458 I 824
T.M. DE SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR
PAUL WALTER TRUNINGUER
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 4 PARCEL.LA 872 T.M. DE
SAN LLORENÇ DES CARDASSAR
MIGUEL MASCARO MELIS
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 4 PARCEL.LA 37 I 38 T.M. DE NADAL OLIVER VICENS
FELANITX
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 4 PARCEL.LA 545 T.M. DE
MANACOR
FRANCISCO ARTIGUES
BAUZÀ
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 4 PARCEL.LA 62-A T.M. DE
MARRATXÍ
MIGUEL CAPO BARCELO
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 62 PARCEL.LA 26 T.M. DE
FELANITX
ADROVER BARCELO
BERNARDO
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 7 PARCEL.LA 9 T.M. DE
SINEU
MAGDALENA GAYA SEGUI
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 8 PARCEL.LA 141 T.M. DE
SENCELLES
HERMANOS SIQUIER
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 9 PARCEL.LA 280 T.M. DE
FELANITX
ANTONIO LOPEZ DIAZ
0
15/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 9 PARCEL.LA 241 T.M. DE
LLUCMAJOR
INVERSIONES WEBOARD,
S.L.
0
15/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 11PARCEL.LA 92, 94 I 95
T.M. DE MANACOR
ANTONIO VIVES FULLANA I
ALTRA
0
15/10/02
INFORME SÒL RUSTIC
POLÍGON 30 PARCEL.LA 129 T.M. DE
MANACOR
ANDREU ALCOVER CABRER
0
16/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
ANUL.LACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE
DATA 9-9-2002 DE RECONEIXEMENT
DE L'OBLIGACIÓ FCTRA. 7 DE DATA
23-07-2002 DANIEL CASCO
MANDOLINI
HECTOR DANIEL CASCO
MANDOLINI
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
21/10/02
EMETRE INFORME SÒL
RÚSTIC
POLÍGON 18 PARCEL.LA 74 T.M. DE
MANACOR
MAGDALENA SERVERA
UMBERT
0
EH
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
76/44500/20020930 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI D'ACTIVITATS
CLASSIFICADES CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
360,14
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
72/43210/20021004 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI D'URBANISME CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
5335,82
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021003 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI DE CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
18581,79
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021005 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
19074,68
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
12/45200/20020702 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
POLIESPORTIU SAN FERRAN
CORRESP. A L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
6182,73
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
SENSE ESPECIFICAR
78/51100/20021005 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES I CAMINS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
1188,52
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021009 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
2932,82
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021011 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
2361,88
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
8/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021008 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
35,29
@I
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
EXPEDICIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
POLÍGON 14 PARC. 5 T.M. MANACOR
EXP: 2002010183
JUAN BOSCH ALCOVER
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021007 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI DE CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
39142,09
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021018 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI DE CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
5861,69
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
OBRES DE REPARACIÓ DE LA
COBERTA DEL PARC DE BOMBERS
D'ARTÀ FCTRA.
10/02 DE DATA 05-06-2002
CONSTRUCCIONES GOMILA
2002 S.L.
7865,33
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
DENEGACIÓ CÈDULES
HABITABILITAT
PROLONGACION MIGUEL MASSUTI
S/N T.M. PALMA EXP: 2002005408
JUAN SALOM DOLS
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
11/10/02
DENEGACIÓ DOCUMENT
EQUIVALENT
POLÍGON 5 PARC. 53 T.M. ALCÚDIA
EXP: 2002008764
ANTONI BENNÀSSAR CERDÀ
0
11/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20020909 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI DE CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. C-715 P.Q. 48,600 T.M.
BMANACOR EXP. 835/2002
COLOMA COLL BIBILONI
0
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. C-717 T.M. LLUCMAJOR EXP.
894/2002
SOGESUR
0
17/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. C-710 P.Q. 87,250 T.M.
BANYALBUFAR EXP. 891/2002
MICAELA ALBERTÍ
PICORNELL
0
17/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-104 T.M. PALMA EXP.
938/2002
MARGARITA ROCA SABATER
0
17/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-104 P.Q. 10,800 T.M.
ESPORLES EXP. 902/2002
PUNTA SON QUINT, S.A.
0
17/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-302 T.M. SANTA MARIA DEL IBAEN
CAMÍ EXP. 872/2002
0
17/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-404 T.M. CAPDEPERA EXP. FINCA DE CANYAMEL, S.A.
958/2002
0
17/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021022 RELATIVA A LES
DESPESES DEL
SERVEI DE CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
18/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. C-710 P.Q. 83 T.M.
BANYALBUFAR EXP. 905/2002
SON BUNYOLA, S.L.
0
2578,9
887,42
0
@
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
18/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-V-104-3 T.M.PALMA EXP.
900/2002
JUAN LUIS OLABARRIA
0
18/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-502 P.Q. 0,300 T.M.
LLUCMAJOR EXP. 901/2002
TELEFONICA
0
18/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
CTRA. PM-503 T.M. PORRERES EXP.
899/2002
BARTOLOME MORA MORA
0
21/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
RELACIÓ FACTURES AMB REF
79/51110/20021021 RELATIVA A LES
DESPESES DEL SERVEI DE
CARRETERES I CAMINS
TRANSFERITS CORRESP. A
L'EXERCICI 2002
SENSE ESPECIFICAR
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIÓ EXP. D'EXPROPIACIÓ
AGUSTIN ROSSELLÓ GOMILA
PER OCUPACIÓ URGENT DE LA FINCA
25 DE `'OBRA PM-V 402-3 I PM-V 402-7
EXP. CM-8
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
CAPDEPERA EXP. 864/2002
ANTONIO FUSTER FORTEZA
0
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
CAPDEPERA EXP. 863/2002
VICENTE MARÍ FERRER
0
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 T.M. ANTOLIN MUÑOZ REOLID
ANDRATX EXP. 843/2002
0
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 T.M. ANTOLIN MUÑOZ REOLID
ANDRATX EXP. 844/2002
0
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-601-1 P.Q. JULIAN GARCIA ROMERO
3,600 T.M. PALMA EXP. 887/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
15/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-1 T.M.
PALMA EXP. 825/2002
AJUNTAMENT DE PALMA
0
16/10/02
APROVAR PLA SEGURETAT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT OBRAS Y
SALUT EN OBRES
I SALUT EN EL TREBALL DE LES
PAVIMENTACIONES MAN,
OBRES "PROJECTE DE
S.A.
REPAVIMENTACIÓ CTRA. C-710 CLAU
02-24.0-OM
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
APROVAR PLA SEGURETAT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT MATIAS ARROM BIBILONI
SALUT EN OBRES
I SALUT EN EL TREBALL DE LES
OBRES "PROJECTE DE
REPAVIMENTACIÓ CTRA. PM-V 211-1
CLAU 02-29.0-RF
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
APROVAR PLA SEGURETAT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT CONSTRUCCIONES LLULL
SALUT EN OBRES
I SALUT EN EL TREBALL DE LES
SASTRE
OBRES "PROJECTE MURS DE
CONTENCIÓ SUD SERRA DE
TRAMUNTANA" CLAU 0221.0-OM
0
8604,3
200768,78
@B
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
APROVAR PLA SEGURETAT I APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT VOPSA
SALUT EN OBRES
I SALUT EN EL TREBALL DE LES
OBRES "PROJECTE MURS DE
CONTENCIÓ DRENATGES I
AGLOMERAT CTRA. VALLDEMOSSA DEIÀ , ACCÈS A FORNALUTX I TÚNEL
DE MONNÀBER "CLAU 02-20.0-OM
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 P.Q.
11,900 T.M. PALMA EXP. 877/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-104-3 T.M. MATIAS CAPO RODRIGUEZ
PALMA EXP. 875/2002
0
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-210 T.M.
BUNYOLA EXP. 978/2002
BARTOMEU DE MATA LLINÀS
0
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-27
POLÍGON 5 T.M. SANTA MARIA DEL
CAMÍ EXP. 884/2002
IBASAN
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-332
T.M.PETRA EXP. 868/2002
AJUNTAMENT DE PETRA
0
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-401 T.M.
FELANITX EXP. 876/2002
GORI VICENS JULIÁ
0
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-601-2 T.M.
PALMA EXP 8802002
MARIA PIZA DURAN
0
16/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-602 T.M.
LLUCMAJOR EXP. 889/2002
GESA-ENDESA
0
16/10/02
DEDUCCIÓ RETRIBUCIONS
CESSACIÓ D'ABONAMENT D'UN
COMPLEMENT DE PRODUCTIIVITAT
MENSUAL
DANIELA QUILES NAVIO
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
DEDUCCIÓ RETRIBUCIONS
SOL.LICITUD DE CESSACIÓ
D'ABONAMENT D'UN COMPLEMENT
DE PRODUCTIVITAT
MENSUAL
MARIA JOSÉ HAUF COLON
223,46
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
16/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DESPESA CORRESPONENT A
L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LA
DIRECCIÓ, CONTROL I
VIGILÀNCIA DE DIVERSES OBRES
MIGUEL ANGEL SAGRERA
CLOTA
4423,98
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
17/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-401-2 T.M. GABRIEL BOVER ADROVER
FELANITX EXP. 871/2002
0
18/10/02
NOMENAMENT
REPRESENTANTS
DESIGNAR REPRESENTAT DE
L'ADMINISTRACIÓ EN LES
RECEPCIONS DE LES
OBRES PÚBLIQUES A LES
CARRETERES DE MALLORCA
CONTRACTADES PEL
CONSEL INSULAR
0
DAVID ROBERTO SOLAL
FRANCISCO ROSSELLÓ DE
CARALT Y FRANCISCO
OREJUDO MARTINEZ
@C
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
18/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT FACTURA
CORREPONENT A LA PRIMERA
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA DE
REPOSICIÓ DE PARETONS-ANY 2002
SERVICIOS Y CONTRATAS
CAMPOS, S.L.
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
18/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
CONTRACTACIÓ MENOR
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A
TREBALLS TOPOGRÀFICS A
LA CTRA. PM-V 404-2 I 404 CLAU 0211.0-AE
GUILLERMO VELARDE
GORRIZ
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
18/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
ABONAMENT DE LA CTRA.
CORRESPONENT A LA SEGONA
CERTIFICACIÓ DE L'OBRA
DE REPOSICIÓ DE PARETONS - ANY
2002
SERVICIOS Y CONTRATAS
CAMPOS, S.L.
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 I PM-204 ES MIRALL DEVELOPMENTS,
T.M. MARRATXÍ EXP. 426/1997
S.A.
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-713 T.M.
MARRATXI EXP. 907/2002
AJUNTAMENT MARRATXI
0
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
MANACOR EXP. 896/2002
MARGARITA OABRADOR
BARCELÓ
0
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-715 T.M.
CAPDEPERA EXP. 914/2002
JOSÉ TRIGUERO CASAS
0
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-332-1 T.M. JUAN BINIMELIS DURAN
MANACOR EXP. 909/2002
0
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-404-2 T.M. JURGEN WOLF I ALTRES
CAPDEPERA EXP. 910/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-220 T.M.
POLLENÇA EXP. 917/2002
HOTELS SUAU, S.A.
0
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-311 T.M.
SENCELLES EXP.906/2002
DAMIAN MUNTANER OLIVER
0
21/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-610 T.M.
SES SALINES EXP. 913/2002
FRANCISCA BONET
BURGUERA
0
22/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. C-714 T.M.
FELANITX EXP. 916/2002
RÚSTIQUES ES MOLÍ S.L.
0
22/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-103-1 T.M. ES NOSTRO PICAPEDRER,
ANDRATX EXP. 920/2002
S.L.
0
22/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-104-1 T.M. IBASAN
PUIGPUNYENT EXP. 915/2002
0
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
OBRES
PÚBLIQUES I
URBANISME
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
22/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-104-5 T.M. MARIA ISABEL CABRER
PALMA EXP. 918/2002
BORRAS
0
22/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PMV-401-5 T.M. TELEFONICA
MANACOR EXP. 923/2002
0
22/10/02
AUTORITZACIÓ OBRES
CARRETERES
PERMÍS OBRES CTRA. PM-211 T.M.
LLOSETA EXP. 924/2002
TELEFONICA
0
10/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIÓ FACTURA GILET
GILET OFICINA, S.A.
22941,82
4060
20644,54
1287,72
@E
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
7/10/02
ABONAR SUBVENCIÓ
LEADER II SERRA DE
ORDENAR PAGAMENT A LEADER II
SERRA DE TRAMUNTANA SUBVENCIÓ TRAMUNTANA
ANY 2001
48567,3
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE CINC OFICIALS
1RA. PER A FODESMA
BUSQUES SASTRE, JAUME
LLOMPART, MINGOLLA GLEZ.
PARDO BIAYNA I MORENO
EGJIRD
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE CINC OFICIALS
2NA. PER A FODESMA
R.CAÑELLAS RIGO,
A.GARCIA GARCIA,
B.PASCUAL LLADO, J.C.
TORRES SERRA I J.L.
URRACA MONTERO
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE CINC OFICIALS
2NA, PER A FODESMA
J.VIDAL MUNAR, A.PONS
CORTES, M.BESTARD
BELTRAN, J.ALONSO
SANTALLA I C.VALLORI
PARIS
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIO DE CINS PEONS
ESPECIALISTES PER A FODESMA
JM.BETTI SEGUI,A.GOMIS
PROHENS,MA MORENO
CAMPILLO, M.NIGORRA
XAMENA I MA PEREZ ROPA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE DOS MESTRES
D'OFICIS PER A FODESMA
G.CUELLAR VILLALONGA I
A.RODRIGUEZ ALVAREZ
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE DOS MESTRES
D'OFICIS PER A FODESMAQ
A. BIBILONI PASTOR I
MIGUEL NICOLAU RAMON
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE DOS OFICIALS
2NA. PER A FODESMA
JUAN JOSE COLL ANGLADA I
FRANCISCO MARTINEZ
RUBIANO
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE DOS OFICIALS
2NA. PER A FODESMA
MIQUEL CLAR RIERA I JUAN
CARLOS REUS MARTORELL
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIO DE DOS TECNICS
AJUDANTS PER A FODESMA
JERONIA FLORIT ZUAZAGA I
LUIS LOPEZ MASSOT
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE DOS TECNIS
AUXILIAR PER A FODESMA
MARIA DEL MAR TALTAVULL
MANCHADO I MIGUEL SALVA
CAPO
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE SET OFICIALS
2NA. PER A FODESMA
FORTEZA ORTEGA,LLABRES
PONS,OLIVA SALOM,COMAS
DEAMICIS,GALLEGO
FDEZ.,FONT BUSQUET I
KUMBRAK
0
@@
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE TRES OFICIALS
1RA. PER A FODESMA
JOSE MARIA COLOM CIFRE,
JORGE GARCIA SANCHEZ I
JOSE ENRIQUE REVUELTA
BOZADA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE TRES OFICIALS
2NA. PER A FODESMA
EVA MATAMALAS PONT,
RAFAEL FIGUEROLA
CARRETERO I ANTONIO
ROJAS SANCHEZ
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE TRES OFICIALS
3RA. PER A FODESMA
DANIEL GONZALEZ
GONZALEZ, DAVIDA
FERNANDEZ MOLPECERES I
JULIAN SINNING LEON
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ DE TRES PEONS
ESPECIALISTES PER A FODESMA
VICTORIANO REVUELTA
BOZADA, GABRIEL FUSTER
GELABERT I RAUL RAMIS
GUTIERREZ
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIO D'UN AUXILIAR PER
A FODESMA
MAGDALENA ROSSELLO
LLINAS
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN ENCARREGAT
D'OBRA PER A FODESMA
SEBASTIA MARTORELL
FRONTERA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN ENCARREGAT
PER A FODESMA
ANTONIO BESTARD BORDOY
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE
D'OFICIS PER A AFODESMA
RAMON MONLEON PEREZ
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE
D'OFICIS PER A FODESMA
EMILI COLOM ARQUES
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE
D'OFICIS PER A FODESMA
MATEU SASTRE MAYRATA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE
D'OFICIS PER A FODESMA
MIGUEL ANGEL PEREGRIN
ARIZA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE
D'OFICIS PER A FODESMA
NOCOLAS FONOLLAR
ROSSELLO
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN MESTRE
D'OFICIS PER A FODESMA
SEBASTIA AMENGUAL
FIGUERES
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 1RA.
PER A FODESMA
BERNARDO POU ENSENYAT
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 1RA.
PER A FODESMA
DAMIAN GONZALEZ
RODRIGUEZ
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 1RA.
PER A FODESMA
JAVIER JUAN CHECA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 1RA.
PER A FODESMA
PEDRO BISBAL PALMER
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 1RA.
PÈR A FODESMA
JOAN RIUTORT CRESPI
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 2NA.
PER A FODESMA
JOSE ANTONIO RUIZ
ROBLES
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN OFICIAL 2NA.
PER A FODESMA
PERE J. SAMPOL BESTARD
0
@A
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN PEO
ESPECIALISTA PER A FODESMA
BARTOLOME VAQUER
CRESPI
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN PEO
ESPECIALISTA PER A FODESMA
ENRIQUE JIMENEZ ARRIA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN PEO
ESPECIALISTA PER A FODESMA
NIBIL EL AZOUAN
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN TECNIC
AJUDANT PER A FODESMA
FRANCESCA ROTGER MOYA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN TECNIC
AJUDANT PER A FODESMA
GUILLEM ALOMAR
CANYELLES
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN TECNIC
AJUDANT PER A FODESMA
ISABEL FERRER GARCIA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN TECNIC
AJUDANT PER A FODESMA
JOANA MARIA CARDELL
VICH
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN TECNIC
AJUDANT PER A FODESMA
RAQUEL RODRIGUEZ
GOMILA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CONTRACTACIÓ D'UN TECNIC
AUXILIAR PER A FODESMA
ANTONI COLOM GUASP
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APROVACIÓ COMPTES DE DESPESES APARSUME, S.L. I LIMPIEZAS
ADJUDICADES AL CENTRE/SERVEI
BRILLOSA, S.A.
FODESMA
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
4/10/02
FINALITZACIÓ CONTRACTE
LABORAL
FINALITZACIONS CONTRACTES DE
TREBALL OCTUBRE DEL PERSONAL
DE FODESMA
CABELLO CAC,CANAL
CHAVERO,CORTES
LLAN.,FDEZ.CLADERA,FORT.
SALAS, VICH FLUXA,
GRIMALT PONS I TORRES
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
4/10/02
FINALITZACIÓ CONTRACTE
LABORAL
FINALITZACIONS CONTRACTES DE
TREBALL SETEMBRE 2002 DEL
PERSONAL DE
FODESMA
MIGUEL BAUZA MOREY,
PEDRO JOSE PASCUAL
SAMPOL
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
4/10/02
PRÓRROGA CONTRACTE
LABORAL
PRORROGUES CONTRACTES DE
TREBALL MES D'OCTUBRE AL
PERSONAL DE
FODESMA
ANA MARIA BERNAT
SALMERON
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
7/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
ABONAMENT COMPLEMENT
PRODUCTIVITAT
TREBALLADORS VARIS
FODESMA
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
7/10/02
ADJUDICAR CONTRACTE
ADJUDICACIÓ LLOGUER SON PARDO
APARSUME S.L.
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
7/10/02
DEDUCCIÓ RETRIBUCIONS
DEDUCCIÓ PROPORCIONAL DE
RETRIBUCIONS AL PERSONAL DE
FODESMA
I.AMAT MEDINA, F.COMPANY
CARRIO, M.COMPANY
PLOMER, J.GONZALEZ
FRUTOS I J.A. MARTIN
MARTIN
0
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
8/10/02
DEVOLUCIÓ SUBVENCIONS
DEVOLUCIÓ DE SUBVENCIO INEM
DIRECCIO PROVINCIAL INEM
3391,81
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
9/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
RELACIÓ DE FACTURES ADO DE
PROGRAMES EUROPEUS
PROVEIDORS VARIS
22705,93
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
10/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
RELACIÓ DE FACTURES ADO DEL
REFUGI DE MULETA
PROVEÏDORS VARIS
8477,11
2621,06
551,85
@F
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ADJUDICACIÓ MAQUINARIA
EXPEDIENTE INCORPORACIÓ ROM
5/02
PROVEIDORS VARIS
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
3/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
ANNEX PER A L'ANY 2002 DEL
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL
DE MALLORCA I LA
FEDERACIÓ DE
LAPETITA I MITJANA EMPRESA DE
MALLORCA
PIMEM
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
4/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
INDEMNITZACIONS QUILOMETRATGE RELACIÓ ADJUNTA
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
4/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
ANNEX PER A L'ANY 2002 DEL
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL
DE MALLORCA I LA UNIÓ DE
COOPERATIVES AGRARIES DE
BALEARS UCABAL
UCABAL
18025,3
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
4/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
ANNEXS PRT SL'SNY 2002 DEL
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL
DE MALLORCA I EL FOMENT DEL
TURISME DE MALLORCA
FOMENT DEL TURISME
27025,3
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
10/10/02
ABONAR DESPESES
ASSISTÈNCIA
ABAONAMENT DESPESES
DESPLAÇAMENT DEL SR. PEDRO
JULIAN RADO FIOL A MADRID
PEDRO JULIAN RADO FIOL
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
10/10/02
ABONAR DESPESES
ASSISTÈNCIA
ABONAR DESPESES DESPLAÇAMENT ANTONIO MORANO
DEL SR. ANTONIO MORANO
VENTAYOL
VENTAYOL A MADRID
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
10/10/02
APROVAR EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ
CONTRACTAR AUTORITZAR I
ROLDAN
DISPOSAR A ROLDAN NIF. A07173354, LA REPARACIÓ DEL RÒTUL
EXTERIOR PER A
LAOFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
DE MALLORCA
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
14/10/02
DEIXAR SENSE EFECTES
RESOLUCIÓ
DEIXAR SENSE EFECTES LA
LIMPIEZAS INITIAL
RESOLUCIÓ DE DATA 5 DE
SETEMBRE DE 2002 DE RECONÈIXER
L'OBLIGACIÓ
A LIMPIEZAS INITIAL.
330,5
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAMENT A LIMPIEZASINITIAL S.A. LIMPIEZAS INITIAL
NIF A-28506038, EL SERVEI DE
NETEJA DEL'OIT DE MALLORCA DEL
MES DE DESEMBRE DE 2001
330,5
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
14/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
ABONAR A LIMPIEZAS BRILLO S.A.
NIF.A-07208176, EL SERVEI DE
NETEJA DE L'OIT AEROPORT DE
PLAMA,
DEL MES DE DESEMBRE DE 2001
LIMPIEZAS BRILLO
0
9015,18
0
0
0
370,89
229,74
@G
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
18/10/02
APROVAR COMPTES
DESPESES ADO
APROVACIÓ COMPTES DESPESES
RELACIÓ 63/75110/20020930
VARIS
PROMOCIÓ I
OCUPACIÓ
21/10/02
ABONAR HORES
EXTRAORDINÀRIES
AUTORITZAR I ORDRE
D'AABONAMENT D'HORES
EXTRAORDINÀRIES SERVEI
INFORMACIÓ TURÍSTICA (OIT DE
MALLORCA)
MIQUEL MUNAR
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
ASSUMPCIÓ TUTELA MENOR CESSAMENT ACOLLIMENT FAMILIAR
JUDICIAL; ALTA EN CENTRE
EXP. 1136/88
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 145/1998/I
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 153/1999/I
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
DEIXAR SENSE EFECTES
RESOLUCIÓ
RENÚNCIA AL CONTRACTE DE
TREBALL
JOSÉ CERQUERA JIMÉNEZ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN
DATA 08-07-02 PEL CONSELL
EXECUTIU PEL
PROGRAMA "VIURE AQUÍ
ORIENTACIÓ IMMIGRANTS
NOUVINGUTS"
CÀRITAS DIOCESANA DE
MALLORCA
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN DATA 08- ASSOCIACIÓ DE PARES I
AMICS DELS SORDS (ASPAS)
07-02 PEL CONSELL EXECUTIU PEL
PROGRAMA
INTEGRAL ATENCIÓ A NINS I NINES
AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
3068,45
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN DATA 08- ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
07-02 PEL CONSELL EXECUTIU PEL
CONTRA EL CÀNCER JUNTA
PROGRAMA "VOLUNTARIAT ALS
DE BALEARS
HOSPITALS"
3682,14
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN
FUNDACIÓ HOSPITAL SANT
DATA 04-09-02 PER LA CONSELLERA FRANCESC ASSIS
DE SERVEIS
SOCIALS PEL PROGRAMA "SERVEI DE
RESPIR DIURN"
3050,61
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN
ASPANOB
DATA 08-07-02 PEL CONSELL
EXECUTIU PEL
PROGRAMA DE SUPORT I AJUDA PER
A INFANTS MALALTS DE CÀNCER I A
LES SEVES
FAMÍLIES
3068,45
2075,88
6136,9
@H
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PER SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN
DATA 08-07-02 PEL CONSELL
EXECUTIU PEL
PROGRAMA "JORNADES DE SALUT
MENTAL"
ASSOCIACIÓ BALEAR DE
SALUT MENTAL
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
ANA TERESA TRILLOFIGUEROA ALEMANY
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
BÀRBARA SIQUIER FERRER
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
CAROLINA LINUESA
PERELLÓ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
ELIZABETH TORRES
CHESLYN
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
JOANA MARIA BENNÀSSAR
VICENÇ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
MARGARITA LLINÀS BOSCH
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LES LLARS CAROLINA BERNÁRDEZ
DEL MENOR
GARCÍA
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
RECTIFICAR RESOLUCIÓ
DE DATA 24-07-02 DE
RECONEIXEMENT OBLIGACIÓ DE LA
RELACIÓ DE DATA DE
VENCIMENT 24-07-02
SERVEIS SOCIALS
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APORTACIÓ ECONÒMICA PROGRAMA ASSOCIACIÓ ATENEU
"ESCOLA VIVA"
ALCARI
SERVEIS SOCIALS
2/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
CANVI DE CENTRE
SERVEIS SOCIALS
2/10/02
SERVEIS SOCIALS
INSULAR CAR SA I ALTRES
1227,38
0
8416,8
7517,04
EXP. 51/93
0
PRÓRROGA TUTELA MENOR ACOLLIMENT FAMILIAR
ADMINISTRATIU PERMANENT
EXP. 1/02
0
2/10/02
PRÓRROGA TUTELA MENOR ACOLLIMENT FAMILIAR
ADMINISTRATIU PERMANENT
EXP. 2/02
0
SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
2/10/02
2/10/02
PRÓRROGA TUTELA MENOR CANVI DE CENTRE (BAIXA-ALTA)
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PEL PROGRAMA SEROBUS: UNITAT
MÒBIL DE PREVENCIÓ I INFORMACIÓ
DEL VIHSIDA ANY 2002
EXP. 140/01
ASOCIACIÓN DE LUCHA
ANTI-SIDA DE LAS ISLAS
BALEARES (ALAS)
0
9028,37
SERVEIS SOCIALS
2/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PEL PROGRAMA SERVEI ATENCIÓ
SOCIAL ALS JUTJATS, ANY 2002
INSTITUT DE REINSERCIÓ
SOCIAL (IRES)
15025,3
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
ANUL·LACIÓ RESERVA DE
CRÈDIT
#VALUE!
LLARS DEL TEMPLE I
ALTRES
36749,13
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
APORTACIÓ PROGRAMA "S ESTIU"
ASSOCIACIÓ PA I MEL
6911,64
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DEL
CAPÍTOL II DE DESPESES AMB DATA
DE
VENCIMENT 03-10-02 I CODI DE
PRIORITAT 42 PER GESTIÓ
EDUCADOR FAMILIAR AL
SIF MARÇ I ABRIL 2002
ANTONI DARDER CRESPÍ
1711,14
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
ATS/DUE PER A LA LLAR DELS
ANCIANS
RUTH ALGUACIL PICÓ
0
AI
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AJUDANT DE CUINA PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
PEDRONA MAYOL FERRER
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS FRANCISCA MAYOL BAUZÀ
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS LUCIA GARCIA SÁNCHEZ
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS Mª BEGOÑA SOBERÓN
ANCIANS
ALONSO
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS Mª LUISA BRETÓN SAINZ
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS MARIA DEL MAR ARENAS
ANCIANS
ESPINOSA
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LLAR DELS
ANCIANS
CONCEPCIÓN GALBARRO
CRESPO
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER DE MENJADOR PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
CATALINA MAS FONT
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER DE MENJADOR PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
DAMIANA MARTORELL
MAYOL
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER DE MENJADOR PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
MARIA LLABRÉS TORRES
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
MÓNICA CASTAÑO OURILLE
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
ANA Mª MAÑOGIL COLL
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
ANA Mª SAYABERA MESTRE
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
CATALINA PUJOL GARCIA
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
FRANCISCA CAPÓ ALONSO
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
Mª DEL PILAR LUQUE PARRA
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
Mª FRANCISCA AGUILÓ PICÓ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
MERCEDES CAMPOS
SERRANO
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
SANDRA BEATRIZ WAGNER
DUEK
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LLAR
DELS ANCIANS
Mª DOLORES RODRÍGUEZ
PÉREZ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PSICÒLEG PER A LA SECCIÓ DE
RECEPCIÓ I VALORACIÓ
JULIA Mª MEJÍAS
RODRÍGUEZ
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME PSICOSOCIAL ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 042/2002/I
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
PATRÍCIA BARRANCO
BLANCO
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
DECLARAR IDONEÏTAT PER
ADOPCIÓ
A LA FED. RUSSA
EXP. 042/2002/I
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
DECLARAR IDONEÏTAT PER
ADOPCIÓ
A LA FED. RUSSA (EXEMPLAR PEL
PAÍS)
EXP. 042/2002/I FED. RUSSA
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA
LLAR DELS ANCIANS
AUJUB SL I ALTRES
77440,64
A
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AJUDANT DE CUINA PER A LA LLAR
DELS ANCIANS
Mª CONCEPCIÓN MOYÀ
SIMÓN
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AJUDANT DE CUINA PER A LA LLAR
DELS ANCIANS
Mª ISABEL ALBARRACÍN
RODRÍGUEZ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS ANTÒNIA Mª POL COLL
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS LIDIA SÁNCHEZ BUENO
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS Mª FRANCISCA SANCHO
ANCIANS
PÉREZ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
FRANCISCA LLOMPART
ESTRANY
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
Mª REMEDIOS SUÁREZ CRUZ
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER NETEJADOR PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
ANTÒNIA AMENGUAL SERRA
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER NETEJADOR PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
ANTÒNIA IGNACIO PUJADES
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER NETEJADOR PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
MARGARITA BATLE SERRA
0
SERVEIS SOCIALS
1/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER NETEJADOR PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
MARGARITA CAPÓ AMER
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
CESSAMENT TUTELA
MENOR
RETORN FAMILIAR; DECLARACIÓ DE
RISC
EXP. 129/92
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS VICTORIA ÁLVAREZ MOLINA
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
AUTORITZACIÓ RESIDÈNCIA
EXP. 92/02
TRANSITÒRIA AMB TIA MATERNA DEL
MENOR
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
CANVI DE CENTRE (BAIXA-ALTA
CENTRE)
EXP. 211/01
0
SERVEIS SOCIALS
3/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
CANVI DE CENTRE (BAIXA-ALTA
CENTRE)
EXP. 84/02
0
SERVEIS SOCIALS
4/10/02
ACCEPTAR RENÚNCIA
CONTRACTE O
NOMENAMENT
CONTRACTE LABORAL COM AUX.
Mª ISABEL PENNIN
GERIÀTRIC A LA LLAR DELS ANCIANS FERNÁNDEZ
SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS
4/10/02
4/10/02
4/10/02
ARXIU EXPEDIENT
ARXIU EXPEDIENT
CONCESSIÓ AJUDA
ECONÒMICA FAMÍLIES AMB
MENORS
PER MAJORIA EDAT
PER MAJORIA EDAT
PER A GUARDERIES I MENJADORS A
FAMÍLIES ACOLLIDORES TEMPORALS
(FAMÍLIES CANGUR) DE
MENORS TUTELATS PEL CIM DE JUNY
I JULIOL 2002
SERVEIS SOCIALS
4/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS MARGARITA GAYÀ
ANCIANS
MORAGUES
PRÀXEDES MONJO
ESTELRICH
EXP. 624/85
EXP. 76/92
GUARDERIA INFANTIL
SEGUNDOS MIMOS S.CO.
0
0
0
399,07
0
AB
532,8
SERVEIS SOCIALS
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
CATALINA TUR CABANILLAS
AJUDES ECONÒMIQUES PER A
(LAS ARDILLAS) I GUAR. INF.
GUARDERIES I MENJADORS DE
FAMÍLIES ACOLLIDORES TEMPORALS SEGUNDOS MIMOS S.CO.
(FAMÍLIES CANGUR), PER A MENORS
TUTELATS PEL CIM DE JULIOL I
SETEMBRE 2002
SERVEIS SOCIALS
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA
LLAR DELS ANCIANS
BENDIX SA I ALTRES
SERVEIS SOCIALS
4/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
SUBVENCIÓ PER PAGAR LLOGUER
DE LA SEU DE LA FEDERACIÓ DE
JUNY A AGOST
2002
FEDERACIÓ ASSOCIACIONS
IMMMIGRANTS A BALEARS
(FAIB)
SERVEIS SOCIALS
5/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
CAMBRER NETEJADOR PER A LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
MAGDALENA MIR MORRO
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
COMISSIÓ DE SERVEIS
PER FUNCIONARI DE CARRERA
CONSISTENT EN TRASLLATS
PERIÒDICS AL CENTRE
DE CALVIÀ
MIQUEL ÀNGEL OLIVER
PERELLÓ
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONCESSIÓ TÍTOLS
FAMÍLIES NOMBROSES
AGOST 2002
MARCOS DANIEL SIQUIER
MARÍ I ALTRES
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. ADMINISTRACIÓ GENERAL PER PEDRO JUAN MARTORELL
A LA SECCIÓ ATENCIÓ A LES
RODRÍGUEZ
DROGODEPENDÈNCIES
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. EDUCATIU (CUIDADOR) PEL
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
ADOLESCENTS
JONATHAN BANGUESES
HERNÁNDEZ
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. EDUCATIU (CUIDADOR) PEL
SERVEI DE 1ª ACOLLIDA
ADOLESCENTS
DIEGO ENRI BERNABEU
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
ANTÒNIA NICOLAU POU
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
JUANA BELÉN MONTES
ARBONA
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
PERE MALLOL COMES
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
DECLARAR SITUACIÓ DE
RISC
I DISPOSICIÓ ACTUACIONS
EXP. 146/02
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
DECLARAR SITUACIÓ DE
RISC
I DISPOSICIÓ ACTUACIONS
EXP. 147/02
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
DECLARAR SITUACIÓ DE
RISC
I DISPOSICIÓ ACTUACIONS
EXP. 148/02
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
DESESTIMAR SOL·LICITUD
DE RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE
FAMÍLIA NOMBROSA
SILVIO PERESSINI PRADO
0
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES AMB
DATA DE VENCIMENT 03-10-02 PEL
LLOGUER I COMUNITAT DEL C/
GENERAL RIERA, 3 DE PALMA DE
SETEMBRE 2002
MIQUEL VIDAL BISQUERRA I
ALTRES
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA
LLAR DELS ANCIANS
BENDIX SA I ALTRES
63861,48
2234,1
2096,16
52390,94
AC
SERVEIS SOCIALS
7/10/02
RENOVACIÓ TÍTOLS
FAMÍLIES NOMBROSES
AGOST 2002
MYRIAM BALLESTEROS
ROMERO I ALTRES
0
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
SANTIAGO RAMIS MATES
26,4
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
SANTIAGO RAMIS MATES
112,2
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 112/2000/I
0
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE RECEPCIÓ ADMISSIÓ PER A
LA LLAR DELS ANCIANS
FRANCISCA Mª VERDERA
TOMÀS
0
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS MARGARITA ROTGER
ANCIANS
AMBRÓS
0
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LES LLARS AINA AMENGUAL MERCANT
DEL MENOR
0
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PEL SERVEI RESIDENCIAL PER A
JOVES DEL PROGRAMA
EMANCIPACIÓ DE MENORS
TUTELATS PEL CIM JUNY 2002
FUNDACIÓ ESPLAI DE LES
ILLES
2593,5
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONI MARCH MASCARÓ
4,96
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONI MATEU BRUNET
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONIA C. PÉREZ SINUSIA
33,52
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CONCEPCIÓ MEDINA LÓPEZ
10,8
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
FRANCISCA SIMÓ BORRÀS
5,28
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GUILLERMO MORALES
HOMAR
21,2
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOSÉ LUÍS FRAU
MONTERRUBIO
2,64
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
Mª LUISA MORO VELASCO
16,6
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARGALIDA POCOVÍ
FERNÁNDEZ
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARGARITA ROSSELLÓ DEL
ROSAL
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MIQUEL ÀNGEL OLIVER
PERELLÓ
6,8
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PEDRONA CRESPÍ BASSA
6,4
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
MARGARITA ROSSELLÓ DEL
ROSAL
22,44
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
ANTONI MARCH MASCARÓ
21,08
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
ANTONI MATEU BRUNET
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
ANTONIA C. PÉREZ SINUSIA
142,46
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
CONCEPCIÓ MEDINA LÓPEZ
45,9
18
8
5,28
76,5
AE
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
GUILLERMO MORALES
HOMAR
90,1
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
JOSÉ LUÍS FRAU
MONTERRUBIO
11,22
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
Mª LUISA MORO VELASCO
70,55
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MARGALIDA POCOVÍ
FERNÁNDEZ
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MIQUEL ÀNGEL OLIVER
PERELLÓ
28,9
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
PEDRONA CRESPÍ BASSA
27,2
SERVEIS SOCIALS
8/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MARÇ 2002
FRANCISCA SIMÓ BORRÀS
22,44
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ALBERT MORATINOS JAUME
50,08
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ALBERT MORATINOS JAUME
57,12
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CARME NADAL
CASASNOVAS
11,6
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CRISTINA MAYOL QUETGLAS
8,76
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GABRIELA PASTOR
CCARBONELL
6,28
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOANA Mª MESTRE MIQUEL
59,28
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOANA Mª MESTRE MIQUEL
64,16
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MACIANA Mª BIBILONI
TROBAT
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MIQUEL CLADERA JUAN
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
NÚRIA LLUÍS VIDAL
51
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
NÚRIA LLUÍS VIDAL
66,88
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
RAFAEL BLANES CASTAÑER
39,68
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
RAFAEL BLANES CASTAÑER
51,04
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
ALBERT MORATINOS JAUME
212,84
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
JOANA Mª MESTRE MIQUEL
251,94
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
NÚRIA LLUÍS VIDAL
216,75
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
RAFAEL BLANES CASTAÑER
168,64
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
ALBERT MORATINOS JAUME
242,76
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
CARME NADAL
CASASNOVAS
34
4,56
14,64
49,3
[email protected]
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
CRISTINA MAYOL QUETGLAS
37,23
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
GABRIELA PASTOR
CARBONELL
26,69
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
JOANA Mª MESTRE MIQUEL
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MACIANA Mª BIBILONI
TROBAT
19,38
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MIQUEL CLADERA JUAN
62,22
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
NÚRIA LLUÍS VIDAL
284,24
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
RAFAEL BLANES CASTAÑER
216,92
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
FUSTERS DE SA POBLA SL I
ALTRES
27715,93
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DEL
CAPÍTOL DE DESPESES 2 AMB DATA
DE
VENCIMENT 01-10-02 I CODI DE
PRIORITAT 40
SALABERT E HIJOS SA I
ALTRES
3199,13
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
BARTOLOMÉ HURTADO
ARBÓS
58,48
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ESPERANÇA COLL ALEMANY
120,2
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
FRANCISCA ALCOBENDA
BREIJO
11,52
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOAN FERRER BOVER
99,08
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOSEFA FERRER PÉREZ
74,84
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MERCÈ GARCIA ROCA
47,72
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
SANTIAGO RAMIS MATES
29,28
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
SANTIAGO RAMIS MATES
124,44
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
BARTOLOMÉ HURTADO
ARBÓS
248,54
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
FRANCISCA ALCOBENDA
BREIJO
48,96
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
JOAN FERRER BOVER
421,09
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
JOSEFA FERRER PÉREZ
318,07
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MERCÈ GARCIA ROCA
202,81
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
EXP. 171/02
ASSUMPCIÓ TUTELA MENOR DECLARACIÓ DESEMPARAMENT,
CONSTITUCIÓ ACOLLIMENT FAMILIAR
PREADOPTIU, DECLARACIÓ
IDONEÏTAT
272,68
0
AA
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
ANTÒNIA ORTIZ FAR
0
SERVEIS SOCIALS
9/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE NETEJA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
ANA Mª SAYABERA MESTRE
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR CERTIFICACIONS
OBRA
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONI MATEU BRUNET
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
GASPARA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
10,56
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONI ROIG CERDÀ
8
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONI ROIG CERDÀ
9,36
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONIA C. PÉREZ SINUSIA
4,72
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
BARTOMEU J. BARCELÓ
GINARD
19,52
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
BARTOMEU J. BARCELÓ
GINARD
20,48
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
FRANCISCA SIMÓ BORRÀS
5,28
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GASPARA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
7,92
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GUILLERMO LARRAZ GEIJO
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOANA ROVIRA LÓPEZ
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOSEFA FERRER PÉREZ
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JULIO IZQUIERDO
RODRÍGUEZ
15,6
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
Mª BEL DEIÀ TORTELLA
48,8
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
Mª ELENA LLUCH CERDÀ
11
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
Mª ELENA LLUCH CERDÀ
21,12
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARCEL.LÍ FERNÁNDEZ DE
HEREDIA CANYELLES
36,88
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARGARITA ROSSELLÓ DEL
ROSAL
5,28
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARIA PASCUAL GAYÀ
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MIQUEL CLAR OLIVER
6,04
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MIQUEL CLAR OLIVER
8,68
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
RAMÓN ROSSELLÓ GALMÉS
72,4
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
SEBASTIÀ CERDÀ
CAMPOMAR
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
20,8
78,96
5,28
80
8
13,28
6
AF
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
11,2
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
11,44
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
ANTONI ROIG CERDÀ
34
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
GASPARA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
44,88
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
MIQUEL CLAR OLIVER
25,67
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
RAMÓN ROSSELLÓ GALMÉS
307,7
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
48,62
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
FEBRER 2002
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
47,6
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
ANTONI MATEU BRUNET
88,4
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
ANTONIA C. PÉREZ SINUSIA
20,06
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
BARTOMEU J. BARCELÓ
GINARD
87,04
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
GUILLERMO LARRAZ GEIJO
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
JOSEFA FERRER PÉREZ
340
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
Mª ELENA LLUCH CERDÀ
46,75
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
ANTONI ROIG CERDÀ
39,78
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
BARTOMEU J. BARCELÓ
GINARD
82,96
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
FRANCISCA SIMÓ BORRÀS
22,44
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
GASPARA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
33,66
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
JOANA ROVIRA LÓPEZ
22,44
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
JULIO IZQUIERDO
RODRÍGUEZ
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
Mª BEL DEIÀ TORTELLA
207,4
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
Mª ELENA LLUCH CERDÀ
89,76
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MARCEL.LÍ FERNÁNDEZ DE
HEREDIA CANYELLES
156,74
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MARGARITA ROSSELLÓ DEL
ROSAL
22,44
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MARIA PASCUAL GAYÀ
335,58
25,5
66,3
34
AG
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
MIQUEL CLAR OLIVER
36,89
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
SEBASTIÀ CERDÀ
CAMPOMAR
56,44
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ASSUMPCIÓ GUARDA
MENOR
ALTA CENTRE. PRÒRROGA DE
GUARDA, BAIXA-ALTA, CANVI DE
CENTRE, CESSAMENT
DE GUARDA I BAIXA PER RETORN
FAMILIAR
EXP. 194/02
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ASSUMPCIÓ GUARDA
MENOR
I ALTA EN CENTRE; CESSAMENT
GUARDA, BAIXA EN CENTRE I
DECLARACIÓ DE RISC
EXP. 36/00
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME PSICOSOCIAL ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 044/2002/I
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
APOL.LONIA TORRENS
CRESPÍ
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
SAGRARIO RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
DECLARAR IDONEÏTAT PER
ADOPCIÓ
A LA FED. RUSSA (EXEMPLAR PEL
PAÍS)
EXP. 044/2002/I FED. RUSSA
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
DECLARAR IDONEÏTAT PER
ADOPCIÓ
A LA FED. RUSSA
EXP. 044/2002/I
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
ENCOMANDA FUNCIONS
ATRIBUCIÓ DE DETERMINADES
FUNCIONS A LA PLAÇA 00524(METGE
PEDIATRA) DE
LES LLARS DEL MENOR
JAUME BORRÀS SIMONET
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES AMB
CODI 37/31300/20021009
LLUC OLIVER VIVES
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE
DATA 10 OCTUBRE 2002
CRISTALERIA AMANECER SL
I ALTRES
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
PEL SERVEI RESIDENCIAL PER A
JOVES DEL PROGRAMA
EMANCIPACIÓ DE MENORS
TUTELATS PEL CIM JULIOL I AGOST
2002
FUNDACIÓ ESPLAI DE LES
ILLES
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
AMPLIACIÓ JORNADA
LABORAL
EN 18 H. I 45 MINUTS SETMANALS I
ABONAR RETRIBUCIÓ
PERE MALLOL COMES
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 028/2000/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 014/2000/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 021/1999/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
MARINA CADENA LINARES
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS ENRIQUETA FERRÀ FERRÀ
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
RECONEIXER OBLIGACIÓ
DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA
RESIDÈNCIA HUIALFÀS
ANTÒNIA PERELLÓ ROCA
1498,74
12914,89
5580
299,6
AH
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CESSAMENT TUTELA
MENOR
I GUARDA EN FAMÍLIA URGENT PER
RETORN FAMILIAR. ARXIU EXP.
EXP. 142/02
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME PSICOSOCIAL
EXP. 060/2002/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT
EXP. 167/2000/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DECLARAR IDONEÏTAT PER
ADOPCIÓ
A LA REP. INDIA
EXP. 060/2002/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DESESTIMAR PERCEPCIÓ
STC/RMI
SOL.LICITADA DIA 18/07//02 A
TRAVÉS AJUNTAMENT DE CONSELL
GREGORIA VÁZQUEZ
RODRÍGUEZ
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DESESTIMAR PERCEPCIÓ
STC/RMI
SOL.LICITADA DIA 01/08/02 A TRAVÉS
AJUNTAMENT DE MANACOR
ROSINA LEONE
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DESESTIMAR PERCEPCIÓ
STC/RMI
SOL.LICITADA DIA 14/06/02 A TRAVÉS
AJUNTAMENT DE SA POBLA
MARGARITA SASTRE MIR
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DESESTIMAR PERCEPCIÓ
STC/RMI
SOL.LICITADA DIA 16/08/02 A TRAVÉS
DE CÀRITAS
EUGENIA ESPINAL LÓPEZ
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DESESTIMAR PERCEPCIÓ
STC/RMI
SOL.LICITADA DIA 19/06/02 A TRAVÉS
AJUNTAMENT DE PALMA
ERNESTO TABARES GALVES
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
DESESTIMAR PERCEPCIÓ
STC/RMI
SOL.LICITADA DIA 19/07/02 A TRAVÉS
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
MARGARITA SERRA
ADROVER
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ASSUMPCIÓ TUTELA MENOR DECLARACIÓ DESEMPARAMENT,
CONSTITUCIÓ ACOLLIMENT
PREADOPTIU, DECLARACIÓ
IDONEÏTAT
EXP. 175/02
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT
EXP. 025/1998/I
0
SERVEIS SOCIALS
10/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
PERSONAL DE BUGADERIA PER A LA
LLAR DELS ANCIANS
FRANCISCA DÍEZ CARDONA
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT
EXP. 014/2001/I
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
SUSPENSIÓ DE RELACIONS
EXP. 330/01
FAMILIARS (VISITES) AMB ELS PARES
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
SUSPENSIÓ DE RELACIONS
EXP. 331/01
FAMILIARS (VISITES) AMB ELS PARES
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CONCEPCIÓ MEDINA LÓPEZ
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
EVA Mª GUASP EKELUND
36
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
EVA Mª GUASP EKELUND
42,88
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
EVA Mª GUASP EKELUND
52,08
13,44
FI
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GUILLERMO MORALES
HOMAR
38,24
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
4
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
6
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
EVA Mª GUASP EKELUND
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
CONCEPCIÓ MEDINA LÓPEZ
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
GUILLERMO MORALES
HOMAR
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
JESÚS JIMÉNEZ JIMÉNEZ
17
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
EVA Mª GUASP EKELUND
221,34
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MARÇ 2002
EVA Mª GUASP EKELUND
153
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MARÇ 2002
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
25,5
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
AUTORITZAR I CONSTITUIR
ACOLLIMENT FAMILIAR
PROVISIONAL DE FINALITAT
PERMANENT; PROPOSTA JUDICIAL
EXP. 173/02
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
AINA AMENGUAL MERCANT
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
CESSAMENT TUTELA
MENOR
BAIXA CENTRE. TRASLLAT EXP. A
ALTRA COMUNITAT. ARXIU EXP.
EXP. 124/02
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. EDUCATIU (CUIDADOR) PER AL
SERVEI DE 1ª ACOLLIDA
ADOLESCENTS (LLARS DEL
MENOR)
JONATHAN BANGUESES
HERNÁNDEZ
0
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT
CATALINA ESCANELLAS MAS
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
BARTOLOMÉ HURTADO
ARBÓS
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CARME NADAL
CASASNOVAS
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JAQUELINE ALBA PLAZA
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JOAN FERRER BOVER
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARIA BEL DEIÀ TORTELLA
43,2
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PEDRONA CRESPÍ BASSA
29,6
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
PERE FERRER GUASP
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
SEBASTIÀ CERDÀ
CAMPOMAR
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
182,24
57,12
162,52
12
55,64
6,6
4,04
93
32,28
14
6
F
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
GENER 2002
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
BARTOLOMÉ HURTADO
ARBÓS
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
CARME NADAL
CASASNOVAS
28,05
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
JAQUELINE ALBA PLAZA
17,17
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
JOAN FERRER BOVER
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
MARIA BEL DEIÀ TORTELLA
183,6
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
PEDRONA CRESPÍ BASSA
125,8
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
PERE FERRER GUASP
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
SEBASTIÀ CERDÀ
CAMPOMAR
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
CATALINA ESCANELLAS MAS
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 030/2000/I
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS CATALINA BORDOY OLIVER
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS SEBASTIANA VADELL
ANCIANS
MASCARÓ
0
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS VICTÒRIA ROLDAN AMO
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
15/10/02
PRÓRROGA GUARDA
MENOR
AUTORITZACIÓ SORTIDES,
EXP. 407/93
ADAPTACIÓ A ACOLLIMENT FAMILIAR
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
CONFORMITAT INFORME SEGUIMENT EXP. 067/2001/I
ADOPCIÓ INTERNACIONAL
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT ADOPCIÓ
INTERNACIONAL
EXP. 067/2001/I
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. EDUCATIU (CUIDADOR) PER AL
SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA
ADOLESCENTS
(LLARS DEL MENOR)
MELCHOR PALMER PATS
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS Mª DEL CARMEN NÚÑEZ
ANCIANS
GUARDADO
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS Mª DOLORES DÍAZ ORTIZ
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS Mª MERCEDES NIMO
ANCIANS
ROMERO
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS PORFIRIA MARTÍNEZ
ANCIANS
LLAMAZARES
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. GERIÀTRIC PER A LA LLAR DELS VICTORIA ÁLVAREZ MOLINA
ANCIANS
0
SERVEIS SOCIALS
11/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
0
Mª DEL CARMEN JUTGLAR
BRUNO
25,5
236,47
395,25
137,19
59,5
51
0
FB
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
AUX. DE SERVEIS PER A LA LLARS
DEL MENOR
KARIM BAKHAT
0
SERVEIS SOCIALS
14/10/02
CONTRACTACIÓ PERSONAL
LABORAL
EDUCADOR SOCIAL PER A LA LLARS
DEL MENOR
ANTÒNIA NICOLAU POU
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
ANTONI MARCH MASCARÓ
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CATALINA ESCANELLAS MAS
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
EVA Mª GUASP EKELUND
21,4
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GASPARA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
5,28
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
JULIO IZQUIERDO
RODRÍGUEZ
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
LLUÍS GARAU PERELÓ
8
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MARIA PASCUAL GAYÀ
8,76
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MIQUEL ÀNGEL OLIVER
PERELLÓ
4,72
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
NÚRIA LLUÍS VIDAL
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
RAFELA TOMÀS CAPÓ
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
SANTIAGO RAMIS MATES
35,28
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VANESSA PATRICIO
GONZÁLEZ
32,12
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
VICENÇ ROSSELLÓ MORELL
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
CURSOS
JUNY 2002
EVA Mª GUASP EKELUND
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
ABRIL 2002
LLUÍS GARAU PERELLÓ
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
ANTONI MARCH MASCARÓ
10,54
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
CATALINA ESCANELLAS MAS
90,78
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
GASPARA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
22,44
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
JULIO IZQUIERDO
RODRÍGUEZ
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
MARIA PASCUAL GAYÀ
37,23
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
MIQUEL ÀNGEL OLIVER
PERELLÓ
20,06
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
NÚRIA LLUÍS VIDAL
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
RAFELA TOMÀS CAPÓ
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
SANTIAGO RAMIS MATES
2,48
21,36
7,6
55,92
12
6
90,95
34
32,3
237,66
51
149,94
FC
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
VANESSA PATRICIO
GONZÁLEZ
136,51
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
MAIG 2002
VICENÇ ROSELLÓ MORELL
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
ANNEX AL CONVENI MARC DE
COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
DE MALLORCA I AJUNTAMENT DE
MARRATXÍ PER A LA CONCESSIÓ
AJUDES ECONÒMIQUES A FAMÍLIES
AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC
SOCIAL I AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ
DE LA SEVA DESPESA
9240,56
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
APROVAR CONVENI
COL·LABORACIÓ
PER A LA CONCESSIÓ AJUDES
AJUNTAMENT DE SANTA
ECONÒMIQUES PERIÒDIQUES A
MARGALIDA
FAMÍLIES AMB MENORS EN SITUACIÓ
DE RISC SOCIAL I AUTORITZACIÓ I
DISPOSICIÓ DE LA SEVA DESPESA
1983,34
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME DE SEGUIMENT
EXP. 075/1998/I
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME DE SEGUIMENT
EXP. 126/1997/I
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME DE SEGUIMENT
EXP. 134/1997/I
0
SERVEIS SOCIALS
16/10/02
CONFORMITAT INFORME
ADOPCIÓ
INFORME SEGUIMENT
EXP. 058/1999/I
0
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
BARTOLOMÉ HURTADO
ARBÓS
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
CONCEPCIÓ MEDINA LÓPEZ
8,68
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
FRANCESC SERRA BUADES
32,56
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
FRANCISCA ALCOBENDA
BREIJO
19,48
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
GUILLERMO MORALES
HOMAR
21,84
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
MERCÈ GARCIA ROCA
53,64
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR COMPLEMENT O
GRATIFICACIÓ
COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
SANDRA COLL DOLS
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JULIOL 2002
BARTOLOMÉ HURTADO
ARBÓS
70,38
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JULIOL 2002
CONCEPCIÓ MEDINA LÓPEZ
36,89
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JULIOL 2002
FRANCISCA ALCOBENDA
BREIJO
82,79
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JULIOL 2002
GUILLERMO MORALES
HOMAR
92,82
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JULIOL 2002
JOSEFA FERRER PÉREZ
25,5
16,56
4,8
437,24
FE
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JULIOL 2002
SANDRA COLL DOLS
SERVEIS SOCIALS
17/10/02
ABONAR DESPESES
QUILOMETRATGE
JUNY 2002
MERCÉ GARCIA ROCA
20,4
227,97
:
:
.
&D
4
!!J ': 35 :3
:3' 8:
: (#:! 8: +
5 !! K 8:
!:-J :3' 8:+ 53):3 8: 5+L
+ (5#
K :3'#: :+ 53!:++ 8:
++5#
'# : !
+ J3 ):#! ' ' 8: +:! ++:! ( +: #! :3
'J
53! 53$J3':!
:3
'M# 8: -:!' K 8: #:! 8J! !N+ 8! J#( 3!
8: #:'
6
O .
0
4
O
'# : !
6
&
.
.
6
L
J
&
.
(
"
.
O
. 4
&
&
O
. .
= &6
4
.
:
=
3
EG
# &
.
5&
#:!5+
3
&
!
1 & (
+
%
.
O .
'# : !
6
&
"
#
L
(
0
:
:
.
4
> ?
.
!
"
=
! $ .
&
J
.
4
> !5:
4
! Q3
P
J
:JQ: )
?
[email protected]
:
&D
. .
:
*
/
#
=
=
6
HIB
+ [email protected] B =
&
+ CIRHGE
B =&
.
BG
0
BIII
4
& .
.
>S(
254
(
6
4
0
0 9 BI
=
4
.
P /
[email protected]
BII
A
0 9
C
=
=
.
.
BIII
E
B =
#+'
.
= .
$%&'()(
!
= 9 BIIB
T
$%&'()(
&6
#+'
BIIC
$%&'()( *
"#$
%
!
$
&
&)
*
&
%
*
. ". #+'
BIIC
.
.
.
4
.
. 24
6
.
.
.
.
%
$%&'()(
,
= "
4
1
D6
S :. 0
=
&
.
[email protected] P
BIIC
.
46
=
=
&
8.
.
.
&
&
3&
I
BIIB
6
=
=
:
&D
+
.
=
.
=
&
&
'
,-
$%&'()(
)
/
0 "
. .
E
BIIB
6
(
A
.
= . Q
BAQIGQBIII?
=
.
$%&'()(
.
"
6&
4
./
. .
"
.
=
=
G .?
+
GRBIII
=.
*
/
=
Q
#5) #
4
&
= 0
BIIC
4
.
BF
FA
. .
J'5# 'U #
*
/
&
! & Q *V #
.
.
4
.
&
.
0
.
4
=.
.
BIIC
#+'
$%&'()(
.
=
$%&'()(
&
&D
$%&'()(
$%&'()(
*
!
"#$
%
!
$
&
(
&)
*
&
&
%
*
: .
%
$%&'()(
,
1
.
=
4
=
[email protected] P
BIIC
.
=
.
=
.
&
%
0
!
=
.
&
0
46
. .
+
.
4
.
&
'
,-
$%&'()(
)
/
0 "
0
&
%
.
4
.
& . 0
. 4
4
P
.
S :.
. 24 .
=
%
R . 24 P
.
> ! ? : .
.
S
9
4
0
H+
. .
.
4
=
.
0
4 &
&
4
.
.
4 =
%
.
!
.
&
=
8.
> ?
#
&
.
% % . ".
5
.
.
0
!
W
=
&
.
&
3
%
.
./
"
#
.
&
.
.
.2
.
4
=&
BG
0
2
=
"
=
8.
=
0
0 4
.
W
%
%
=
0
=
%
4
= 9 BIII - .
*
/
4 =4
4
4
4 %
[email protected]
&
4
.
=
.
=
=
FF
#
! .
= .6
"
= 4
#
2
.
.
. "
*
.
4 4
4
. &
.
#++' . "
/
4
4
:
4
. &
%
CI
%
=
.
.
=
.
@I
%
0 4
.
&
.
6
8.
#
=
4
&
=
.
.
BFQEE . "
.
..
6
2
6
.
= .
.
6! .
.
=
*
/
4
#
& 4
Q
4
.
6
8 &
&
8 &
%
4
&
.
.
.
"
5.
%
&
@I
0
".
% .
. 04
%
.
EF
4
%
0 4
.
4
. "
8.
!
.
.
&
4
&
.
4
4 .
4
.
0
%
% . 0
%
4
!
.
. 24
8.
"
/
*
%
%.
&
!
8.
<
%
6
4
.
.
> ! ?
.
&
0 4
=
=
.
./
!
"
&
.
.
4
!
.
4
!2
%
0
% %
&
&
&
S 46
.
8
&
=
=
=
.
"
&
% .
&
4
!
%
=
4
%
&
4
.
46
. &
&
8=
.
4
&
4
=
.
4
=
.
.
3&
.
4
!
.
6
=
4
=
.
-
6
.
5
.
.
4
P
-
.
46
#
.6
=
&
4
FG
.
6
.
! .
% 4
.
&
. " .
4
%
%
!
&
"
Q .
.
4 4
=
2
.
./
.
.
.
-
=
2
;
4
4
.
<
0 = 4 .
3
.
4
.
&
Q
2
0
"4
&
. "
=
4
.
S
!
4
%
. 4
=
4
4
=
% =
"&
5.
.
=
"P %
4
4
.
=
6
4
4
&
=
.
=
%
8=
.
=
9 . 4 .
8.
=
. "
%
!
&
=
.
#
%
.
.
.
&
=
BG .
.
.
2
=
9
%
&
'
.
!
.
9
.
& 4 .
4
.
4
9
.
.
&
!
6
&
.
.
%
4 = 9 GF
.
9
"
%
=
. "
=
%
=
0
.
.
.
=
.
.
&
!
4
.
=
4
5
&
4
0
&
.
&
&%
6%
2
!
!
.2
4
.
&
> ?
.
6
4
. 4
2
.
.
&
4
.
.
! .
4
0 4
3
=
%
4
&
&
+
&
"
.
!
> ! ? #
4
BIII #
= 4
.
4
./
#
=
;
4
"
CIX
'
.
%
.
&
6
FH
. %
= 4
4
.
4
.
4
=
4
4
%
4
&
. "
./
.
!=.
>
.
4 . &
: .
. " 2
#
.
4
=
. .
6
. 24
.
0 4
0
8 &
= 9 BIII
4 =
4
46
.
.
%
#++'
4
.
0 4
- .
.
4
.
. & 4&
= .
. .
.
4 4
./
=
0 4
.
4
!
.
4"
=
% =
4
%
%
= 9H !
-
%
4
> !5:
.
%
& T
. 0 4
.
.
.
0
."
0
%
. "
4
! Q3
J
:J Q : )
?
+
-
,
.
0
/
-
2
:
+
+
[email protected]
CHRHGG
.
O
.
S+
B O
:
.
&D
. .
.
#&
.
.
.
4
:
=
4
(
&
O
O
.
&
YO
#6& +
6
O 9BIIC
0
4
.
O
:
O&
6
.
.
& "
.
.
%O
EC
.
O
&
.
:
.
%
.
0
4
O.
.
.
O
:
(
4
.
4
&
.
&D
-
O.
B HI
&D
0
4
2
6
.
- 1
2
. .
.
O
. . .
O 9BIIC
.
.
O
5&
.2 %
"
&D
?
GI
3-#:!!5!
?5 :#
53! 5##:3'!
Q .
CQ '
EQ ' 4 6
@Q &
.
@@[email protected]@Z
EFIBIACGEZ
[email protected]@ [email protected]
BBBIIICBGZ
&
(?5 :#
53! 8:
FQ ' 4 6
.
GQ )
O
4
HQ )
.
4
' +
'5' +
8: !
[email protected] Z
HI @CABZ
CHHBECCIBZ
QQQQQQQQQQQQQQQQQ
[email protected]@[email protected]
:!:!
?5 :#
53! 5##:3'!
Q#
.
BQ
.
%
CQ
EQ ' 4 6
(?5 :#
53! 8:
AQ
FQ ' 4 6
.
GQ )
O
4
HQ )
.
4
@ [email protected]
CCB [email protected]@Z
C [email protected]
BC [email protected]
' +
C @AGAIFCHZ
EI @[email protected]
BIIIIIIZ
AIAI GGBIZ
QQQQQQQQQQQQQQQQ
[email protected]@[email protected]
'5' +
-
+3
3 - # :!!5 !
?5 :#
53! 5##:3'!
CQ '
EQ ' 4 6
@Q &
.
(?5 :#
FQ '
46
&
AEGGIIZ
BIIHAGECEZ
GH BHFCIZ
53!8:
' +
.
BBGCHAABZ
G
'5' +
[email protected]
8 :! :!:!
?5 :#
Q#
BQ
EQ '
53! 5##:3'!
.
.
%
46
@ CBHGFBZ
BCGIAABHEZ
[email protected]
[
(?5 :#
53!8:
' +
AQ
QQQQQQQQQQQQQQQQ
'5' +
B Q +O
"
O
5&
BBGCHAABZ
[email protected]
O
:.
.
O
2
.
BIIC .
.2 %
#5
55
'# 3!* 3':#3
!:3!: 53!5+ 8 #
5##:3'!
.2
@@[email protected]@Z
.2
EG [email protected]@ GEZ
.2 )
[email protected]@[email protected]
HA AICCGZ
.2 )
[email protected]@E Z
/
?5
(?5 8:
' +
.2 )
.2 )
.2 V
6
BGHBHFIICZ
HI @CABZ
CHHBECCIBZ
44
?5
5##:3'!
.2
.2
.2
.2 )
(? 5 8:
.2
.2
.2
.2
5* 056
@ HGAGCCIEZ
[email protected]
C [email protected]
BCCIBEH CCZ
BBGCHAABZ
*
.
&D
#5
II
53!5+ 8 '
@@[email protected]@Z
EG [email protected]@ GEZ
[email protected]
C
[email protected]
[email protected] Z
HI @CABZ
CHHBECCIBZ
0 6
4 5 5* 056
HA AICCGZ
@ HGAGCCIEZ
[email protected]
C [email protected]
B [email protected]
' +
)
)
)
V
C FHFIIEI Z
EI @[email protected]
BIIIIIIZ
AIAI GGBIZ
BBGCHAABZ
C FHFIIEI Z
[email protected]
BIIIIIIZ
AIAI GGBIZ
.
GB
44
5* 056
*
0 6
C Q .
.
E Q .
O 9BIIC
.
0
(
-
@6Q ! L
.
.
A6Q
&
.
S.
.
2
%
4
.
4
6
%
4
6
B O
.
.
4
.
;
=
BIIB
&
9
.
CAB
0
=
.
&
4
.
.
.
=
= GC FX
&
9
S
.
.%
CH
&
:4
.
"
6
.
"
&
&
.
.
E CHX .
P
=
%
=
=
& 4
BIIB
.
9
.
%
+=
4
4
<
O
[email protected]
BG
46
.
4
&
BEX
"
@EFF '
%
[email protected]
.
+
.
.
.
. .
4
64
.
.
6
. .
&
%
=:
=
&
)
&
.
P S . P
. ".
4
.
.
BC
+
CHRHGG
+
;.
.
.
&
./
.
O
%O
@I
;
.
.
[email protected]@[email protected] Z
& 4
4
46
.
&
BCB Z >CGAII ' ?.
9 =
= FFX
4
=
.
4
. 4
.2 )
% ! *
>J ?
= 9BIIC
%4
9
&
&
.
.
4
O&
.
#6& +
+
P
&
&
# .
O
:
.
O.
BIIC
.
4
; .
C HHBECC IBZ . 4
4
4 5 5* 056
= 4 ;.
&
.
=
6
GC
4
.2
46
=
%
AX .
BCX % .
4
! %
.
=
& +
4
BIX .
4
=
.
.
@X .
.
=4;
.
*
=
BIIC =
= CGIX
9
9
46
4
%
HX
.
.
=
.
BIIB
=
%
,
GX
2
% 0
.
8
.
D
=
.&
= .
4
[email protected]
=
.
.
.
4
.
4
J
/
FBX
.
+
<
.
=
.
6
.
&
AX
%
GX
.
0
6
EIX
GX
=
: 8.
BIIB %
.
BC
.&
=
'
.
: 8.
IB X
BX
=
@FX
CIBX
.
!
4
BIIB : . &
AX :
.
&
+ +
.
: . &
G
=
HAX
.
=
[
2
=
"
. &
CXY
*
!
.
%
4
&
.
.
%
$
8.
.
=
%
8.
[email protected]
=
T
.
.
= GX
= &
%
"
.
.
.
.
.
BFGX
.
BIIB 8
8.
=
!= &
.
= BIFX .
=
=J
GAH
.
.
CHE
8
. 2
4
.
.
4
.
BIIB
.
.
.
.
+
= FFX
./
5
=
.%
&
& 4
.
.
6
& 4
BHX
B
.
IX
: . &
&
.
.
+
6
.
%
@
(
.
=
=
.
=
'
CCXY$
&
= EAX +
.
3
@F
=
.
=
HFX
: . &
0
&
.
(
9+
. 0
GE
.
3
. &
46
%
:8.
= [email protected] X : . &
BG
=
6
BHX 8
0
%
.
=: .
&
[email protected]
= 0
0
=: .
:8.
.
0
46
6
#
.
:. 9
=
.
.
.
)
8 .
%
8
=: .
2
"
&
.&
.
=
8.
. &
9
.
.
.
2
.
. 24
@CX +
+
=4
.
.
5 .
=
. &
*
=
!
*:+ (
GB
&
6 =
6
=&
*
.
'
+
HFX
%
.
L
&
.
.
' 2
. &
*58:!
5
= .
*
'
.
.
'6
5 .
.
.
.
=
IG
=
=
.
.
.
.
.
6
0
% "
.
.
4
. .
4
.
.
4
.
.
> ! ?)
.
.
.
.
!
.
.
.
6
% ! &
.
&
4;
.
.
2
%
.
HX 8
.
.
%
=
=
+
.
=
. 0
.
.
2.
4
4
.
0
-
.
.
*
.
&
.
.
.
!
-
BAX
*
8 .
Y 8 .
=
*
/
B
=
.
.
=
+=
.
.
.
=
: .
.
4
"
./
;4
/
.
.
+
"
'
%
!
4
+=
+
. 0
BIX !=
&
.
0
6
.
=4
.
=
:
.
.
.
3
H
B
4
-
. &
.
.
!
= .
&
&
% % .
.
4
&
.
.
4
4 .
0
.
= & .
.
.
9
=
.
.
)
2
BIIB
.
.
4
46
[email protected]
.
.
BII )
.
.
(
8
%
& =
.
=
.
0
"
.
=
=
&
&
%
! *
4
& .
3
(
4
0
&
.
.
%
.
.
.
S
=
Q
.
.
2.
.
=.
%
4
4
9
.
P! %
.
.
=
& .
.
9
%
%
4
&
6
6
[email protected]
"
% =
.
4
6
4
.
4
2
0
.
'
!
.
4
! *
4
: %
"
0 4& Q
=
@
4
0
=
> ?8
.
=
.
%.
= .
8 .
4
4
.
4
&
4
.
=.
&
46
.
.
BAX
.
.
8 .
4
%
0
=
=
.
!
=.
&
.
.
!
.
&
.
0
4
. .
&
#
<
= 4
.
.
.
..
&
=4
&
%
4
4
.
4
2
%
;
6
&
.
:
=5
.
6 =/
.
&
.
.
AI
=
"%
4
4
.
.
'
. "
4
&
&
Q
=
=4
& .
%
.
.
[email protected]
&
.
4
&
2
.
=
.
W.
.
.
&
&
&
.
& .
.
=
.
.
=
. 2
=
.
.
5.
6
.
4
Q
6
4
%
.
. "
Q 5
&
6
<
% .
.
&
.
.
5
.
2
.
.
=
=
. ;
.
'
.
.
4
%
W
GA
*
.
.
(
6
=
&
.
/
"
.
&
46
!
.
%
= 9HH
.
AII
.
.
4
. "
&
.
"
9 Q
4
.
=
HH 4
[email protected]
(
!
5
%.
&
.
D
W
.
=
. "
.
.
. ; &
. "
.
+
2
.
8
=
BCX
&
4
!
.
6
&
&
4&
&
.
.
%
&
HH
=
BHX
4
&
.
%
GX %
% %
=
& 8= "
.
4 4
: %
6
%
. 6
&
6
.
*
.
.
&
[email protected]
. . 0
III
.
.
. "
%
%
! *
. &
&
W.
!.
9
'
%
4
0
=
&
.
%
.
.
%
"
.
=
&
"
4.
&
"%
=
&
.
.
BIIC
.
&
= &
5.
'
.
6.
.
.
0
. 4
& .
&
.
#.
.
:
%
%
%
!
2
!
.6
!
6
&
4
GF
.
0 %
0 ;
GX
. &
&
. .
4
%
%
.
'
6
.
%
.
8
=
! *
2 &8
.
.
=
&
%
>J ?
.
.
=.
%
D
4
=
.
.
=
! *
&
.
. "
.
=
.
4 0 .
6
! *
.
.
6
Q
.
"
<
.
.
.
"
=
BIIC
.
.
.
.
.
.
4
=
&
4
= .
.
.
= .
BIIE
&
%
&
GF
.
4
&
%
=
.
%.
6
.
.
:
0
. 0
BX
0
&
&
=
=4;
4
9
& % @IIII
& .
.
=
:
5
.
0
.
. " =
=
'
% .
.
%
D
"
6
6
<
. 6
%
4
.6 =
.
D
!
.
&
4
.
%
.
)
! *
= &
&
.
.
.
.
6
=
.
+
46
.
@FEII
.
6
.
'
2
46
(
6 . "
9.
%
.
! *
2
!
.
! *
.
#
+ . &
&
8 .
!
.
&
4
. 4
%
&
!
.
.
8
.
! *
.
.
S4
4
P.
6
&
4
4
= ."
.
%
!
4
=
. 6
.
!2
.
%
&
2
= 9HH
3
=
4
! *
.
.
.
.
.
FX = 0
&
=0
CX W
&
W
.
= 9 HHG
%0
BIX '
&
%
&
.
2
.
& .
6 .
BIX
=
HX
! *
%
.
&
"
= BCAX
0
*
=
4
."
6
.
L
%
.
= .
! *
.
.
&
"
% . &
.
.%
:
.
.
.
.
. &
4
GG
%
.
@I
!
=
4
6
=
. "
%
GG
.
.
BI 9
.
6
4
.
.%
4
!
. 4 .
=
=
%
! .
= .
&
%
/
!
&
6
4
4 ;
. .
% . &
.
=
-
.
.
.
"
6
4
& .
.
&
. "
3
.
3
.
%
=
.
.
GX
6
=
. 6
= :
.
6
%
.
=
=
6.
.
. .
. .
.
. "
&
=
-
.
%.
"
"
%
"
. .
.
.
.
4
% . .
0
4
8.
.
;
4
=0
4
=
4
=
. "
&
%
=.
=&
0
.
4 .
&
.
;
*
%
.
&
=
=
4
!
.
'
.
4
.
%
3
2
=
.
.
&
%
3
&
.
=.
=
4
.
L&
! *
.
4
! *
&
&
4
&
4
4
% .
4 ;
:
.
. 24
4
&6
./
=
.
& . &
4
.
4
.
4
.
4
46
4
4
+
! -
&
4
=
%
=
.
. .
!.
.
.
&
.
>! ?
. 2
%
.
@I
4
4
.
&
.
%
.
&
=
& 4
&
&
! *
.
&
4
!
&
=
.
+
&
.
.
.
4
.
%
&
=
.
.
&
"
GH
%
"
.
.
4;
.
.
.
.
'
.
=
.
.
=
% ! *
%
.
.
.
= 9BIIB :
:
& .
=
> ?8
=
0
.
% .
=
&
%
&
<
!
. "%
!
=:
&
(
.%
%
&
& Q
GF
@I . "
. "
.
!
%
.
9
=
#
+
0 9
:.
.
0. .
.
.
%
.
.
= 9HH
AII
46
%
4
.%
=
%
&
3 . &
&
. 0
=
.
=
[email protected]
.
2
; .
=4
4 46
(
. &
&
-
"
: . &
.
. 6
=
J
.
. .
. &
6
4
!
.
%
#
46
=
.
- .
:
0
BFX
(
!
. 6
. .
4
.
=
. &
=
!
.
4
.
4
J
-
0
=.
2.
2
.
.
:
.
%
4
"
BIIC 3
.
=
.
=
0
.
%
&
& [email protected]
CI
FII
!
! *
. 6
4
6
.
.
9
6
.
(
.
&
.
=
.
"
. &
.
6
!
.
0
=
=
&
(
=
=
. .
.
4 *
. "
4
0
.
=
.
. .
. &
.
6
=&
=
.
.2 ) .
!5: J
=
.
.
6
.
.
0
BEI
T
=
2
&
.
=
"
HI
:
BIIIII
%.
=
=
:
. .
.
.
.
;
2
L
.
= %
= #
!
.
L
=
4
.
:!
4
= "
>! ?
.
4
&
0
.
2
:
&
> ?
.
&
.
.
.
.
.
%=
.
&
=
= &
-
4
"
9
. .
.
..
!
.
> ! ?: . &
"
.
6%
! *
&
%
! (
>J ?
%.
L
&
4
4
.
.
&
4 4
. "
&
4
! #
.
AI
.
%
. &
.
.
&
2
4
2
4
2
4
<
=0
'
*
.
&
=
0
.
9
6
.
. 2
.
%
4
%
9
% -
%
*
.
. . &
&
.
.
. 0
.
& .
.
% !
.
0 .
! *
=
.
.
% ! *
.
%&
4 / =
=
=
P
!
! *
= 4
9
.
#
.%
&
=4
=
=
4
% ! *
%
.
&
&
=
S
>J ? #
.
&
&
.
% .
4
.
. " 4
.
"
! *
#
.
.
=
&
.
. &
46
&
-
4
(
;
.
CHII
%
.
.
.
;
Q
H
64
"
4
4
%
=
4
.
;
%
"
&
4 ;.
;
4
=
= :
=
.
.
6
4
=
@@
%
%
.
.
:
=
=
%
.
=
. &
!
!
@X
.%
=
4
IX
<
.
6
.
9
4
4
!
6
.
[email protected]
%
.
.
.
&
.
..
6
.
6
=
= . .
.
! *
.
. &
.
.
.
=
.
2
!
4
=
=
=
0
&% %
! *
4
&
%
.
.
.
&
5! . "
.
6 0
BIX
4
& Q
4
!
=
;
4
.
4
&
4
.
.
Q
%
. "
.
%
.
<
. .
.
.
=
.
4
!
4
#
!
"
=
&
=
&
.
! *
.
&
.
.
=
%
&
.
.
&
=
9
GX #
.
&
! *
.
.
=
BI
. &
. "
= 9.
4
%
.
=
=
=
5
&
%%
.
@I
:.
.
. 0
HAX .
4 = 9.
.
" ! *
. .
4
. &
. & . "
5.
.
. &
4
.
.
&
=
%
.
.
0 :
&
=
.
HB
+ .
.
.
= 9BIIC
- .
.
.
&
=
S $ J : *53' ( # :+K
. 0
.
.
.
.
.
- .
- .
= 9BIIC
.
.
6
&D
7
78
.
.
= 9 BIIC .
P
:
> !5: ! Q3
.
.
0 =
J :JQ: )
.
#
=5
:
> !5:
0 =
! Q3 J
.2
!
B
.
.
P
4
:JQ: )
.
:! :3
. 6
&
.
P
:
0 =
> !5: ! Q3 J
.
BII III
.
?
+
.
.
.
.
6
- .
5
.
S$ J : *53' ( # :+K
.
.
&D :! :3
. .
.
= 9BIIC
=
(
> ?
?
S$ J : *53' ( # :+K
.
&D :! :3
. .
= 9 BIIC
:! :3
4
\&
!
(
S$ J : *53' ( # :+K
. .
.
.
&D :! :3
.
= 9BIIC
!
.
.
46
.
.
.
> ?
- .
5
.
.
&
4
(
:JQ: )
?
4
.
4
- .
5
+
. .
> ?
HC
:! :3 8
C +2 =
:
0 =
> !5: ! Q3 J
.
.
.2 A =
P
4
:JQ: )
8 =&
.
.
4
> ?
?
.
- .
5
.
II " &
0
&
0
8.
= .
.
.
6
0
P
:
0 =
> !5: ! Q3
.
AIIIII
.
S$ J : *53' ( # :+K
.
&D :! :3
. .
= 9BIIC
:! :3
BEIIII
.
'
.
&
4
5
J :JQ: )
'
.
4
> ?
?
S$ J : *53' ( # :+K
.
&D :! :3
. .
= 9BIIC
.
.
- .
5
!
:! :3
.2 )
8
. &
@
I
4
=
?
CII III
.
. 0
L
?
?
=
BII III
L
.
BII III
.
.
!
BII III
?
BII III
= #
0 =
> !5:
2
.
?
:
> ?
4
4
! Q3
.
= %
&
.
5
/
J :JQ: )
.
P
.
?
4
HE
.
.
S$ J : *53' ( # :+K
.
&D :! :3
. .
= 9BIIC
.
- .
5
.
!
:! :3
:V #5
53! .
4
:
> !5:
0 =
! Q3 J
> !5:
! Q3
=
:JQ: )
J
:
. .
#5
O .
.
.
&D
6
O.
O.
BIIB
O
.
O0
4
> ?
.
&
G =
.
O
.
.
6
&
BIIB
.
BIIB
O
4
.
.
O
.
"
.
46
.
4
.
+
H
&D
.
6
.
%
G =
BIIB
4
.
. .
.
.
O
A
+ CHRHGG BG
#&
O [email protected] CG EI
# 8 @IIRHHI
BI O
.
. . BIIB
. .
.
6
O
O
-
.
S Q .
O.
. . BIIB O
:V :8 :3' 3J CH 8:
8: 8:! :!:! 8: BIIB
•
&8)9:;<=:&(%&)9'(&9;
58 *
1 *> 7
4
*
6
"
6
. .
.
= 9BIIC =.
> ?
. .
.
4
.
?
!
.
G E E III
.
?
1
S
O
6
.
6
4
.
&
P
4
:JQ: )
*
4
.
=
/
&D
CH
4
6
K 8: #M8 '! :3 :+ #:!!J 5!' #5
@G AI
[email protected]
<?(@9A )# BCD<':; )< @&8)9:; >
II [email protected] CI EFIIE
1
7
!5 !
II [email protected] EGHIB
*
F @ [email protected]
.
II B I EABI
0
II B I EABIB
0
(
%.
= /
B [email protected] EBZ
E [email protected]@ IIZ
BEII IIZ
II B I EGHI
* (
II B I EGHIC
!
(
=
BIII IIZ
$
FGE CFZ
II B I EGHB
(
II B I EGHBB
4
0
II B I EGHBC
3;
C AII IIZ
.
AII IIZ
.
B II IIZ
II B I EGHBE
B II IIZ
II B I [email protected]
.
II B I FGHI
V
.
.
AII IIZ
/
II B I FGHIB
"
BEII IIZ
!
$
.
II B I FGHIC
AIII IIZ
9
BI [email protected] HI [email protected]
+
.
I EACII EGHIF
!
BI [email protected] HI FGHIF
'5# !
& ( 2
/
>
E
# !
@ III IIZ
*
AIII IIZ
: &6
.R
@II IIZ
EC @II IIZ
*
1
50
""6
@&8)9:;<=:&(%&)9'(&9;7
?( V:! R 3J+ +
K
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.
II B I EGHII!
BI [email protected] HI BBFIF !
I EACII EGHIC
BI [email protected] HI BBAIA#
BI [email protected] HI BBAHH
BI [email protected] HI BBFIF !
R .
46
4
.
.
@ ACH CFZ
AIII IIZ
@II IIZ
GHI IIZ
CI IEI IIZ
@FI IIZ
HA
1
F>('B??(@9A
4 *0 6
B?#5
3:3'8:'#:!5#:#
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.
GFIII#
.R4 ; 6
.
[email protected]
5,"50 6
E
•
BF?<D<':; )< @&8)9:;
>
1
50
""6
> 7
<?(@9A)# BCD<':; )< @&8)9:; >
II B I EGHIF
7
:
B AI IIZ
II B I EGHIG
B EII IIZ
[email protected]@ GCI ABCII
[email protected]@ GCI BC I
+
[email protected]@ GCI BCII
8
HI @
5
I A BII
/
.
.
.+
@[email protected]
.+
@IB @CZ
.
@IB @CZ
R .!
4
>
E
5
.
.
1
.
5-
.
. .
&(';G<&8'@9<;)<@&8)9:;
-
/
.
[email protected]
@[email protected]
[email protected]
IIIIIIIIZ
+
F>('B??(@9A
E
•
046
;BF?<D<':;)<@&8)9:;7
?( V:! R 3J+ +
K
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.
II B I EGHII!
[email protected]@ GCIBBAHH
[email protected] IHBBAI
[email protected] IIAIBII5
III III IIZ
>
> 7
>
7
5
046
5
046
HF
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
II IIBBAIE
6
I B EIBBFIA:
6
4
I IB BBAI
.
5- 8 .
6
[email protected] I
% .
.
.
[email protected] CIEGHIF . 8 4
[email protected] HIEAFI .
5*J
[email protected] IEGHI *
'
.
[email protected] IFGHI .
*
'
.
@[email protected] 0
#
/
'5' +( V:! R'# 3!*:#M3
/<'<&(@9A )< @&8)9:; /
[email protected]
EGGIBBZ
@B CIAICZ
[email protected] @CAFZ
AIIIZ
B IIIZ
EGIG IZ
[email protected]
CEAACIIIZ
>
1
>
7
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
IIEA IIEFIII
. &
6&
[email protected]
.
:.
IEACIIEGHIB
4! .
& &
[email protected]+ =.
[email protected] HIBBFIF!
R.
II B I EGHII!
8
@IEEEIIBBFIF'
[email protected] I
&
: 4 '
.
[email protected]
.
'
.
•
.
45
046
.
B HCAGAZ
[email protected]@EBZ
[email protected] Z
[email protected] @CAFZ
GIIIIIZ
EGIG IZ
CEAACIIIZ
GEA IAZ
IIHIEAEZ
ABGBIICAZ
> 7
/
7
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
EICBCIIEABIB ( 0
2
EICBCIIEAB
( 0
!
[email protected] ( 0
+
0
EICBCIIEAB C ( 0
! !
EICBCIIEAB I ( 0
!
EICBCIIEACIB (
EICBCIIEABCE ( 0
[email protected] ( 0
EICBCIIEABCA ( 0
EICBCIIEABCE 0 *
. .
& .
.
GICICAZ
HA A GZ
GGCEGGZ
FHCCCFZ
IHIGIIZ
EBIACCZ
EEBEBHZ
GFF IIZ
BIIIIIZ
BEIEIEGZ
HG
[email protected] 0
2.
.
&
.
[email protected]
/
/
]> 5
4*0
*,6
/
#5
!5! *:# ! 8= 5#'
K?
8
HH EBIIB !
HH [email protected]
.
!
!
(
IE FBE E Z
[email protected]@EZ
&
/
# /
B Q
.
#6&
4*0
*,6
.
4
O.
./
BC
+ [email protected]
@I
+ CHRHGG BG
.
O
%O
.
&
&
B O
O&
&
&
P
+ .
4
.
& . .
= .
0
. .
.
%
4
.
9 .
6
.
6
!
!
> ?
.
&
.
&
% ! *
&
.
. &
.
&
&%
BIIC
=
>J ? #
.
.
.
.
=
= .
4
%
=.
.
.
.
&
0
%
CH
. .
4
&
6
4
/
.
.
.
!
!
%
+
BIIC : %
4
.
6
: )
!=.
. .
> ?
:
.
?
S)
.
. .
4
4
&D
.
4
. .
8.
.
.
:
#5
6
.
> !5: ! Q3
J
=
4
BIIB
:JQ
.
.
HH
)
4
6
.
. .
/
&D
. .
4
4
4
#6&
&
+
#5 5!' 8= 5#8
S Q
4
.
&D
.
.
.
#5
.
BIIB
5
S [email protected] B)
*
4
S [email protected] B !
P
B Q
.
#6& +
P
Q*
(
*
.
.
+
CC
=
% =
.
.
=&
4
= .
./
+ [email protected]
+ CHRHGG
BC
@I
.
&
&
B =
BG
= &
&
&
P
!= .
. .
>
.
4
> !5:
! Q3
#
1
#
:
&D
)
BIIB
. .
"
.
F
:JQ: )
E
+
.
S)
4
J
?
5
:
=
:
= .
%=
BIIB
. .
"
5 .
6
0 4
4
.
=
.
4
F =
!
&D
#5 5!' 8= 5#8
=5
;
)
^
&
Q
.
4
.
= .
=
6
E
8 .
*
?
II
!& Q8
&
=.
./
4
"
.
=
'
Q
.
"
4
.
=
.&
./
.
<
CHRHGG
.
BG
.
(5 (
.
.
.
BG
>
CHRHGG
%
4
%
=
(5 (
Q
!= .
+
= .
=
4
= .
+
F
.
4
.
0
=
.
=
&
4
. .
.
./
.
&
.
4
+
4
4
=5
> !5:
=
&
;
! Q3
FC
(5 ( P
J
:JQ: )
?
#
*
#
#
E
/
H
#+ J
I
:
1
.
&D
#
. .
:
=5
/
J
S 3': :8:3'! :
B
2.
.
&D
=: .
S Q
8 .
J
=2
=:
*
=
.
BIIB
.
4
=5
; *
#&
=. 4
:.
&
.
=
&
$
4
#
=
=
'
6.
.
= ."
BII
BIIC
&
BIIB
=
8
!
!
C X &
3
2
BQ 8
4
&
=.
./
CI
4
.
CQ
0
= .
=
"
=
.
4
./
"
=
.
.
=
F
=
.&
=
+
.
= .
(5 (
.
CHRHGG
BG
%
4
.
%
.
=
?
I
EQ
.
4
= .
+ CHRHGG
&
(5 ( P
BG
.
./
&
&
=
.
.
+
4
4
=
FC
4
=5
;
':V' 33:V
+=
.
4
4
&D
#' +:! !M Q
BQ+
&
<
C [email protected]:
R
<
S(P CGFF:
R
<
^ ^ AI I:
R
&
>
? @AC:
[email protected]:
^(^
:
G? :
H? :
'
'
'
'
;%
4
CFBA:
R
R
GI:
R0
.
AI :
S P. 4 6
>B
S(P. 4 6
>B
^ ^&
>B
?
^8^&
>B
?
?
?
R0
AI I :
CAIA :
BEIE :
GICI :
P
K *3 +
+ .
5
;
4
.
&
(
&
&D
R
&
8 ! 5!
4
254
BIIB
"
& 4
.
B
=
(
4
6
8 .
.
.
=.
&
4
.
.
&D
IB
SB Q +
&
;%
4
4
&D
?<
CB BB :
R
B?<
S(P CHHF:
R
C?<
^ ^ A HA:
R
E?
&
>
? A
:
@?
FAGE:
R
A?
^(^CGEB :
R
F?:
&
GA:
G?:
R
R0
.
ABI:
R0
H?:
'
'
'
'
S P. 4 6
>B
S(P. 4 6
>B
^ ^&
>B
^8^&
>B
?
?
A HAE :
CF FH :
BEFGA :
[email protected] :
?
?
P
CQ
8 ! 5!
K *3 +
+ .
5
;
4
.
.
&
(
&
254
BIIC
"
& 4
(
4
.
=.
&
.
.
:
%
%
.
&D
5#8
B =
=: .
. 8
!
!
S Q . .
BIIB
2.
$
4
.
8 .
J
*
=
#
=
(
=: .
2.
=:
.
4
=5
; *
#&
=. 4
:.
&
.
=
&
.
4
'
=
=
6
.
= ."
BIIC
C X
IC
&
=:
=2
2
.
BII
BQ 8
4
&
=.
./
CI
4
.
CQ
0
= .
"
.
=
.
=
.
BIIB
F
=
+
=
= .
(5 (
.
"
3
CHRHGG
BG
%
4
.
=
.&
./
4
&
.
%
.
=
=
EQ
.
4
= .
+ CHRHGG
&
(5 ( P
BG
.
./
&
&
=
+
4
4
.
.
=
4
=5
':V' 33:V
+=
.
4
4
&D
#' +:! !M Q
BQ+
&
<
C [email protected]:
R
<
S(P CGFF:
R
<
^ ^ AI I:
R
&
>
? @AC:
[email protected]:
^(^
:
&
;%
R
R
CFBA:
R
GI:
G? :
.
H? :
'
S P. 4 6
>B
'
S(P. 4 6
>B
'
^ ^&
>B
?
R0
AI :
?
?
AI I :
CAIA :
BEIE :
R0
4
FC
4
&D
;
IE
'
^8^&
>B
?
GICI :
8 ! 5!
K *3 +
+ .
5
P
;
4
.
.
&
(
&
254
BIIB
"
& 4
.
B
=
6
SB Q +
(
4
8 .
CB BB :
R
S(P
CHHF:
R
C?<
^^
A HA:
R
&
>
?
A
@?
A?
^(^
F?:
&
G?:
:
R
FAGE:
R
CGEB :
R
GA:
.
ABI:
.
.
&D
;%
B?<
E?
=.
&
4
&
?<
.
4
4
&D
R0
R0
H?:
'
'
'
'
S P. 4 6
>B
S(P. 4 6
>B
^ ^&
>B
^8^&
>B
?
?
?
?
A HAE :
CF FH :
BEFGA :
[email protected] :
P
CQ
8 ! 5!
K *3 +
+ .
5
;
4
.
&
(
&
254
BIIC
"
& 4
(
4
=.
&
.
.
.
.
[email protected]
. .
-
4
=
=
:.
B =
4
!= .
. .
>
.
.
P
.
4
> !5:
! Q3
J
:JQ: )
?
?
K
:
.
&D
1
. .
:
=
.
S
4
.%
; .
.
6 O4
6
%
4
.
. .
.
=
.2
4
.
8O
.
BCFB C [email protected] Z
.
4
.
0
!
8
&D
# 5 5 !'
A F
. .
"
(
.
.
+
4
.
BIIB
.
!
4
:
5 #8
^ Q .
O .%
%
.
.
) 3'Q Q
'#:!
+ 53! !:'Q :3'! ) 3'Q QJ3
J+ '#:!Q :3'! '#:'U: :J#5!
(
3<J 3' Q! ! M3' ! > BC FB C C @A Z ?
=
4
8:V ! ( 8:++
( 3 5 +5 + ! 3 * GBGHBHHC
2
. 0
O0
4 ; .
.2 A F
.
.
.
BIIB
+
Q
Q
Q
2
O
.%
&D
5#' BC FB C C @A Z
'
'.
B
O
%
+
.
Q
Q
Q
C
=
Q>
B 9
= 9 >
=
.
.
FX?
?
.
IZ
:
.
B Q *
9Q
B
_ [email protected]
.
W I IX
&
+
J!8
O
.& 4
>
?_ .
&
!
.
6
&
.
.
^
.
% ! 8 9 > ?
:
=
.
.%
D
%
"
4
2
EIII
.
6
IA
6
L
..
= &
.%
0
. .
. /
&
L
=
=
EIII
*
.
6
2
.%
4
&
&
. = "
.
% "&
0
./
.
=
.
4 /
0
& 9
3
"
.
. .
BIIC
.
=
."
4
: %
.
&
.
%
=.
4
&
4
.%
. 6=
%
%
.
.
6
=
. .
.
&
%
46
&
.
! *
.
.
`
:.
.
> ?
:.
.
.
:.
.4
.
.
2
.
"
.
. 6
.&
&
6
&%
&
EI
=
2% .
"%
%
6
9.
6
.%
.
&
6
=&
&
=
6
CI
=
! 8 9
.
9
=& 4
.
=
3=%
6
"
.
! 89 = 4
4
4
. 4
:
=
4 .
&
%
* 46
. 6 0 Q
.
.4
. =
0
4
.%
%
3
.
%
&
0
.
. %
.
=
4
0
4
! .
&
!
&
"
%
% . 6
&
.
=
=.
&
CI EI
4
2
4
`
L
.
5
2 .
.
.
4
! 89 =
4
6
=
6
6
6
&
2
8=
4
.
=
'
0
"%
=
= 4
4
%
% .
;
6
.
4
.&
4
.
"
4
&
%
.
.%
.
.
%
.
*
2
.
.
!
%
! 8 9 > ?
9
=0
"%
.
.
.%
BIIB #
&
%
.%
"
=
6
2.
&
4
& 4Q
4
%
! *
&
.
.
%
0
.
4
*
!
IF
.%
=
&
=
BCBI
CBI
. "
4 ;
4 ;
4
&
=
=
#
= 6
Q
.
=
=4
%
.
L
. "
.
.
%
0
.
% =
%
! *
: %
>J ? 8
#
.
%
2
# .
III
"
%
4
% .&
4
./
% ! *
%
%
@I
=
9 : .
&
/
.
4
.
%
.
.
.
ABF
6%
@X
. .
%
=
HH
HH
! 8 9
4
;
4
.
3
! 8 9
.
.&
&
&
4
.&
%
%
:
.
;
4
3&
&
.&
4
!=.
> ?
4
. .
.
4
+ .
:
4
. "
> !5: ! Q3
%
.6
J
:JQ: )
[email protected]
E
!
/
1
#
#
#
0
I
0
#
&D
. .
#
/
# .
:
.
:
=5
/
J
S #5 5!'
Q:
.
:
O
4
=5
/
J
;
?
IG
0
.
.
=
.
CA
=
&
[email protected]
+
:
4
%
. 6
;
CI
=
CA
!
*
+
[email protected]
HHH
=
4
CI
;
*&
*
! *
*
' ! *
>CFQCH? &
.
$
&D
4
&
BQ :
L
BC
=0
4
&
$
6
.
HHH
.
4
2
"
%
=
C
. 4
=0
.
C
BAIAIB
&
.
4
+=
.
= &
=
E
5
=
&
.
"&
"
%
*
5
)
&
L
$
. ! !
=
=
0
+
. 6
6
E :
BE
9
=0
%
$
$
( 7
6
!
"
)
%
!
"
*
0
0
BIIB
T
[email protected]
4
!
* %
!
(
4
=
CF
S
!
*
!
!
CA
O
*4
%
=
=
.
&
3
=0
6
6
$
"&
.
=
.
.
.
)
%
.
F =
.
.
6
=
*
%
*
5
&
%
%
=0
.
=4
.
*
P
%
&
.
=
=
.
=0
@ :
4
O
. 6
=
=
4
.
4
0 4
.
.
A :
4
BIII
2
=
BF
=
CA
G =&
6
.
.
+ [email protected]
6
+ [email protected]
.
&
B =
.
BIIB
=.
=
!
.
&
=
. 6
8 %
&&
4
=0
9
&
( H
8$%
. 6
IH
)
$
+
*
$
[email protected]
CI
;
=
J
4
!
"&
.
)
*
%
CA CH
BF
+
&
[email protected]
B =
" = .
&D
.
8 %
. .
9
8$%
=
5#8
Q8
&
=
CA
$
$
+
[email protected]
%
=
=
L
=4
4
=
T
4
=
CF
.6
=
.
0 ;
C =
4
=0
&
CI
; *
!
"&
.
*
= 0
&
=
=
6
.
+
L
=0
[email protected]
.
!
.
.
4
B :
.
=
<
.
&
6
. 6
=
L
.
=
=
=4
4
.
=
&
'
. &
.
8
!
&
. &
C+
4
&
[email protected]
.
CI
&
(5 (
4
4
.
=
=
BFC
4
&
.
4
.
=0
.
+
[email protected]
=
B =
8$%
&
. 24
.
=
@
A
.
.
E += 0
= .
9
.
=
.
Y
.
8 %
4
.
:
. . . 0
;
= %
. 0
"
.
(
& 6
@
I
A+
=
. =" &
&
=0
.
.
F
&
G+
=
.
.
&
"
.
&
.
&
.
H:
.
&
4
0 ;
T
=0
4
4
L
.
.
& &6
&
= .
=0
.
.
=
&
:
.
= 9
.
&
.
=
I:
=0
=0
=0
4
=4
+
&
"
:
L
.
.
=
=0
&
GRII
&
BF =
4
=
4
EC 8
BFB
+
[email protected]
=4
=4
.
.
&
=
4
GRHA
"
B =
4
G 4
.
%
$%
=" &
&D
.
=0
=
.
6
I '
.
(
.
.
&
-
(
0
= .
IB
4
=
.
%.
. .
. 24
.
.
=
= .
. 24
6
:
6
=0
4
."
(
Q
&
.
&
.
6
4
IC
4
!
&
=
IE '
=
4
.
. . .
6
.
& 4
&
=0
= .
(
.
.
&
= "
.
=
4
EE
#&
.
[email protected] #
4
.
=
4
=" &
IA += 0
.
.
6
4
.
.
=
4
=
.
6
.
2
4
&
6
2
4
6
.
.
= 4
. =
= &
0
"
.
&
4
+
CF
&
[email protected]
6
CI
;
. 0
.
.
=
&
4
.
.
&
&
%
=
>J ? 4
:.
L
=
.
=0
+
% !
& > ?: .
=.
%
. .
6
0
.&
;"
+
. .
0
. .
&
0
- .
.
44
.
&
.
.&
. 6
.
#
0
.
&D
>
#
. .
:
=5
/
J
.
=5
S)
"
8 .
'
. .
4
5#8
=5
4
'
=
[email protected]
. 6
&
L
4
&
:
CH
.
P
4
!=.
=
4
!
6 =
=0
+
=
2 =
. 0
(5 (
;
.
.
&
Q
CI
= .
. !
4
4
4
.&
IF : .
4
&
. .
.
B ?
&D . .
=
+
'
4
ERBIII
J
4
B
B
aa 6 = .
4
.
4
P
.
4
:<IIQ8 Q >FFQIBQ:?
.
*
S 3
:<E R8 Q
4 .
= . .
'6
=5
'
J
= 4
=5
'
J
"
'
.
B ?
+
ERBIII
B
= .
.
=
CBC #
8
0
J
2
0
Q
.
.
.
[email protected]
III
-5Jbb
!= .
. .
.
=
=
=5
.
.
#
./
.
6
4
.
=5
B @HRHFG BC
8 .
'
0 9# &
4
.
#
>
/
:
.
&D
. .
:
=5
/
J
S+
&D
=5
BIIB
G =
=
. .
'
J
"
.
5#8
aa 6
./
0
.
&
-5Jbb
= .
. .
"
.
3
I
0
:
J
.
-5J
&
-5J
.
L
:<B R8 Q >GCQICQ ?
L 2
4
.
2
. .
=
.
=
CBC
#
8
B @HRHFG
BC
J
2
=
#5) # 8:* 3 ' )
:3' =
.
.
D6
.
4
. .
.
#QBH
!= .
*
4
.
=
.
6
'6
0 9#&
4
4
III
&
.
1
**50 #
.
*0
J
.
.
#
H
#+
#
1
""
/
/
L
/
3/
H
&D
. .
:
=5
/
0
C
S+
BIII
&D
&
.
=J
!
SQ
BA
*
!
= .
= 4 .
.
4
&
.
Q
4
.
+
L
=
ERHHH?
!
.
. =
4
!
BQ
=
= 0
CQ 5
!
EQ ! L
4
8 .6
4
.
+
/
"&
(
BII
:
.
$ 2
4
L&
=
.
=
(
Q .
.
CIRHHB
6W
=
Q
. &
=
L
=
C
0 9
#6& $ 2
+ @CRHHC
=
& .
L&
=
.
/
.
@
L
BII
.
BI
.
= .
= .
4
=
=
=
#6&
$ 2
=
.
.
4
+#$Q
6. &
6
L
4
IB
=
0
-
.
.
=
=
6
'6
T
.
.
4 P
EE
T
4
BH
.6
. .
HHG .
#&
J
2
. 0
. 2& C .
L BBF BBH
"
=
.
!
& !
8 9
.
=
IB +#$
>+ CIRHHB
=
=
'
= 4
=
&
= 4
IB @
+
/
/
.
=
.
=
.
6
BF
BII
.
.
&
#
.
2
6=
4
.
(
.
! *
=J
L
!
=5
= .
.
D
. .
= 4
=
=
/
4
BIIB .
.
J
=
6
.
= 4
E
)
=
A
.
0
BIIB
.
. 6
6
.
4
=
.
-
.
.
4
= .
. .
&D
=4
T =
/
=J
IB
=
4
:
=
= .
+
#6& $ 2
/.
4 =
. .
BH 0
HHG .
EE
#&
J
2
T
. 2& C .
L BBF BBH
=
.
!
& !
89
P
=
T = 4
.
!=.
. .
.
=
.
. 0
"
6
#
E
.
#
3
.
S
.
!
/
#
/
:
.
&
.
,
# /
.
/
J
0
I
!
&D
. .
:
=5
/
J
(
4
:
.
=
BF
=;
.
=
6&
. 2& E
8
[email protected]
L
.
Q
=4
&
S!
. .
! ##5'$ 8: !:! ! + 3:! ! + P
=J
0
BII .
&
=&
.
L E @ BF BEH [email protected]
. 0
=0
=
&
= .
2
.
6
=1
=J
!=
=0
0 ;
. .
=
6 4
:
=
.
!
.
.
. .
=
.
.&%
4
0 ;
!
&D
=1
. .
.
&
.
=J
=
L&
L&
@
BII
. .
=
2
@
Q:
=;
S!
.
= 6 &
!
.
=J
&
. 2& E
.
B Q 8
ARHHF
!" #/
!
!+ P
. 6
.
=4
.
=
. 2&
6
. .
! (
:
!
!+ P
=
BF 0
BII .
L
.
=&
6 &
=
=
=
CF
+
(
.
=
=&
.
& . S!
0
E.
L E @ BF .
BEH .
[email protected]
BCH
.
.& %
. .
=
4
C Q !& 4
. 42
=
.
E Q !& 4
&
= & L
=
CFE
(
.
0
L
6
+
6&
.
&
4
&
. =
ARHHF
G
4
= .
0
=
=
!" #/
P
!= .
. .
.
4
0
# E
M
L
+
#
0
/
N
#
/
#
+
:
.
&D
. .
0
:
=5
/
J
S
)
3):!' :3' ! +
=J
0 ;
.
.
!
T
. .
=
!=
&
. .
.
4
&
.
. .
=
=;
.
&
=
=
4
.
6&
=: .
L
. 2&
! 2
+ !53 !:#):#
=
C
BII
. = .
B.
L CIQ
!
=0
6
4
! !
. .
!
= .
.
=1
=
=J
&D
A
8
&D
4
=
&
=;
T. .
! 2 )
.
=
+ !53 !:#):# 3):!' :3' ! +
=
=J
.
C
BII
0 ;
&
= 6 &
L
.
= .
.
=
.
4
=: . . 2&
B
.
L CIQ
.
! !
=4
!
=1
=J
@ 4
BIIB
4
.
&
=
P
.
=
#
/
>
:
.
&D
. .
=5
BIIB
.
>
:
0
=5
/
J
S+
&D
G =
=
. .
.
aa
T
=
HHG
BC
L
= .
4
.
Q
.
!
bb
.
[email protected]
/
.
4
=
L
$Q G
4
. .
5
-
+
.
6&
'
0 2
=
=
T
&
BIIB
C =
.
&
=
.
.
'6
!= .
-5J
$Q G
=
9
.
=
.
.
.
"
= 0
& 4
4
#&
.
T
= 0
J
4
=
. 4
=
./
D6
.
'
&
"
.
.
(5 (
&
= .
= 4
.
.
.
/
F
# .
:
.
S
&D
. .
.
&
#
!
:
#
6
.
BI [email protected] I FABI
S
)
0
= 4
"
6 = 4
4
6 = 4
4
: !
4
=
.
/ P
0 4
= 9 BIIB
.
!
02
=
.
6 .
.
8.
. .
-
.
.
. .
6.
= 4
.
8.
&D
&
5#8!
Q
4
.
&
=
&
4
(
4
.
.
= /
=
!
*
@@
+ CHRGG BG
AARHHF
CI
.
.
BI BIB EB QZ
.
.
0
8
+
&D
BIIB
AI I B QZ
.
.
.
[email protected] IFABI
BIIC AI I B QZ
.
=0
= /
BQ :
.
*
BIIC
&
= 0
. .
.
CQ
&
!
.
.
=
.
BIIBIIIEHCIG
@Q
0
= /
!=.
"
)
=
EQ
=0
.
. .
T
.
&
.
* QIFIICIIQ-
&
.
.
.
&
[email protected] IFABI
Q
4
.
P
/
&
.
=
G
*
,,
/
+
/
#
#
0
#
/O
:
.
S 3'#58J
+ 8
K
. .
3*5# :
2
+ &D2
BC =
0
=
J (
.
*
.
:
(
L
=:
. &
=:
BIIB 8 .
9 = .
=:
Q
Q)
&
.
&
..
+
( 0
*
&D
-
-
=
:
=
)
=
.
&
.
%
=
.
4
9
&
&
. . &
5&
.
!
+
/ .
4
8
4
"
=
&
.
H
0
.
%
=
4
&
0
=
4
&
./
.
# 4;
=
=
=
4
..
& .
&
.
. =
.
>
.
?
#:!!J 5!'
:
Z
Q
BQ
"
.
.
.
=:
4
=
&D
IGIIIZ
GIIIZ
%
CGIII
H
CQ
=:
:
. 0
9
4
*
.
6. &
L
.
8
=
&
"
=
.
=
=4
BIIB 0 4
+
4
W
"
'6
.
J (>
6 =4
.
"
8.
.
.
4
&D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=.
Q)
4
.
. &
G
&
=
.
= & 9
.
&
[email protected] CIEGHEH
.
6.
-
&
@@
BIIB
BIIC
BIIE
[email protected]
BIIA
4
. .
@
&
HIIIIZ
8.
6. !
GIIIZ
GIIIZ
GIIIZ
GIIIZ
GIIIZ
.
.
=
4
S
&
&6
L
=
+
.
BIIIZ
&D
5#8!
Q
BG
4
.
&
&
+
4
HIIIIZ .
=
.
.
.
.
.
.
4
=
+
4
..
&D
O .
)
=
.
.
=
GIIIZ
GIIIZ
GIIIZ
GIIIZ
GIIIZ
+
.
&
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@@B ? C
+ CHRGG
+ AARHHF CI
=
=
.
Q
Q)
&
"
BIIB
BIIC
BIIE
[email protected]
BIIA
@@B ? C @
+ CHRGG BG
.
+ AARHHF
CI
GI ? G
#8 @IIR HHI BI O
&
4
.
2
BI
BQ :
Q
&D
0
J3 ):#! ' ' 8: +:! ++:! ( +: #! +
53!:++:#
:+ 53!:++ 8=: ) !!
*5# :3':#
Q
.
&
.
=
[email protected] CIEGHEH /
=
BIIBII IFFHA
CQ
.
Q
0
.
Q
J
. .
8=:8J
.
.
K
.
(
+
J+'J#
T
&
.
.
3 * < IF GII
4
EQ 3
=
.
!=.
. .
8.
!
"
)
*
:
8
P
.
#
/
#
/
#
1
:
.
&D
S:
:
.
BI
6
.
!
. .
=
HRHGF =
4
=
6
6
. 6
%
8.
R
\
!
.
. 6
8.
.
!
BRHHC
=
!
6
!
.
.
"
= 0
=
.
&
6
.
4
.
. .
.
\
0
\
.
.
0 ;
&
./
. 6
.
.
2 \
A
0 9.
"
\ .
/
.
4
\
@@
6&
.
8
\
02
+&
BRBIIB
./
. 6
4
.
6
#
+
.
Q
\
.
=
.
.
.
. ".
4
&D
. .
=
B
5#8
Q
\
.
#&
.
&
.
.
! &
6
& 4
.
Q!
#&
4
.
Q
4
.&
L&
4
.
./
L&
&&
=
#&
P
!=.
. .
.
#
/
#
/
/
/
:
BRHHC
.
S:
BI
6
&
8.
&
&D
. .
:
.
HRHGF
=
=
%
8.
!
.
.
4
!
R
&
.
6
.
4
.
0 9.
"
.
4
\ .
6&
\
@@
#
8
+&
\
BRBIIB
./
. 6
4
.
6
&
./
+
02
.
2
. 6
.
Q
6
0
0 ;
/
\
6
6
=
& .
0
=
\
& .
.
2 \
A
=
. 6
!
&
= 0
.
. .
&
.
.
4
. 6
=
.
. ".
.
.
4
&D
. .
=
5#8
Q
&
.
.
#&
.
&
.
&
!& Q!
6
#&
4
.&
.
4
L&
./
&&
BB
& 4
.
Q
4
.
L&
#&
=
P
!=.
. .
.
#
/
#
#
/
:
.
S+ +
(
6
6
&
&
&D
. .
:
GRHHF
G
=
. 6
.
&
=
4
2
.
\ &
6
.
.
4
.
. .
&
.
.
0 9.
./
. 6
"
.
4
\ .
/
\
@@
\
6&
+&
BRBIIB
./
. 6
4
.
6
8
\
02
.
#
+
.
Q
0
\
0 ;
2 \
A
\
.
=
.
. ".
.
.
4
&D
. .
=
5#8
Q
.
#&
.
&
.
\
!& Q!
& 4
.
6
Q
4
4
.
.&
.
L&
4
./
L&
#&
&&
=
P
%
!
4 =.
& .
4
= &
"
.
=
#&
.
#
6=
> ?.
&
4
%
4
&
=
&
.
%
4
..
=
4
.
=
.
= &6
3
. .
=
.
#
=
.
BC
!=.
. .
.
#
:
.
S8 '
:&
&D
. .
:
9=
E
.
;
.
=
BIIB
Y
BIIC
.
.
4 ;
CBGRHHF = =&
.
Q
8
4
J
&
.
.
C
.
BIIB
0
6
.
&
4
=
=
= 9BIIC
=
6
[email protected]
#
.
BIIB
.
.
C
.
=.
6
6
BII
6
0 9
4
.
BIIB
. .
4 ;
.
6
&
&
.&
.
=
.
8
.
&
= 9BIIC
= 9BIIB
.
.
E
S
P
&
=.
.
.
4
4&
.
.
4
=
/
.
.
= 9BIIC
.
E
.
=
.
#
0
.
0
=
.
.
T.
&
; Q
.
.
4
4
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
4
.
=
=
=
;
.
E
.
9
.
.
4
=
= &
.
J .
.
&
.
+
:3
0
=
.
=
&
BE
`
. 6
.
0
" . ."
-
.
&D . .
Q
4
;
BIIB
4
; .
4
0
.
=4
.
.
.
+
.
T
BIIB .
.
.
:
=
4
=
.
=5
!
= 0
E
F
P
.
Q
IFIICIIQ 0
Q
#4
IFI BIIQ
.
!
Q
[email protected]
!
!
L
[email protected]
.
.
Q
IFIBBIIQ (
Q
[email protected]
*
.
.
4
!
Q
BQ
4
.
=
Q
[email protected]
[email protected]
( FI
[email protected]
[email protected]
HEB GCC
AI
BBA BEI
CCH GAI
CFAGFCC
EAGICGB
GI
BCEI H
EIE E
HCAIFF
FB B EC
GI
CAIAIFB
B ACAEC
EEBEBG
5 05" * ", 0 "
4 *0"
/
E
=
BIIB
[email protected]
=
.
C
0 9 BIIB =.
[email protected]
.
.
S:
.
.
.
.
.
.&
EQ
!
QIFII IIQ
.
.
0
L
= 9 BIIB
P
=5
&D
F .
[email protected]
.
CQ
4
EC H
, , 5* 0 5
'5' +!
.
;
&D
.
[email protected])9
(
.
. 4
=
.
.
.
BIIB> &
.
2 )
. ?.
[email protected] E
.
T
.
= 0
.
C
( FI
&
= 9 BIIC
"
=
CIIIIII
0 9
BIIB
[email protected] E
[email protected]
2
T
!
2
QIFICAIIQ-
+
Q!
. 4
QIFICGIIQ
[email protected]:
!
!
QIFIABIIQ
!
!
QIFIABIIQ
& .
#
O &D
.
$
8
.
#
.
&
4"
\
2
EHF
AI
[email protected] E
( FI
CIIIIII
C [email protected]
GI
IIIII
[email protected]
ACGB
B IIII
[email protected]
ABFEFHG
ACGB
[email protected]
@GGGBB
, *4, 0
%
. .
. "
! 5
"
.
=
& &
.
0
=
#
0
.
0
%
!
. " .
.
&
&
%
. 0
-
=0
.
.
.
BIIC
! 5
=
"
:! -
. .
4
. 4
.
0 ;
. 6
/
:.
9
&
=
2
=
2+
BIIC =
& &
&
0
=
= .
.
&
L
=
&
%
#
#
/
/
#
#
#
3
0
#
&D
.
1 1
#
BIII
& & &
.
1
=
L
>! ?
!=.
,,, 0
*
4
.
= .
" 4*05
=
=
> ?
=
[email protected]
.
0
%
& 0
=
.
.
". .
BE IIII
&
"
>! ?
.
! 5
.
.
/
[email protected] E
..
.
2
HIAHCG
* * 40
5
> ?8
. 2
4
AIBAHH
EIIAFEG
.
2
&
0
BA
:
.
&D
. .
:
5 .
3': :8:3'! 6
.
S=
=.
L
=#
. . 2
=.
. &
*
6
F =
.
BIIB
.
. &
:
L
4
'
'
BIICP
BIIB C =
=
(
*
-
. .
(
6
&
&
L
&
F =
*
5 .
=#
.
@
:
=
4
.
BIIB
)
4
4
=#
=4
4
=
02
.
4
O.
&D
. .
=
5#8
Q
.
. .
L
:
&
. .
'
(
*
0
5 .
-
=#
P
%
4
.
*
.
4
6
6
!
&
=.
"%
4
:
&6
>! ?
=
:.
.2 )
&
4 &
C =
=.
"
.
0
7
/
4
<
.
%
. .
&
=
&6
.
/
0
#
2
0
M
.
.
/
#
0
6
BF
:
.
&D
1
6
25
;
A
'
.
!
5
%
*(
<
. .
=
:
.
.
;
8 %! (
5
!
5
9
5
* =
>3
6
53-
&
J
. .
6
.
4
.
6
. 6
. .
=
. .
&D
. .
&
0
5
5
%
!
.
(
;
9
!
5
8 %! (
>
? #
. .
.
.
&
.
BF &
: . #
.
.
=:
.
25
;
* =
4
.
=
.
..
.
>3
= 9 BIIC :
.
J
(
=
"
.
= &
&
.
4
.
!
*(
2
-
&
'
5
.
4
.
. =
- .
!
4
# & :
4
:.
BF
(
.
:
.
=
Q:
!
(
=
.
"
BF
-
.
. .
6
.
4
:
BIIC %
4 ./
=
L
J
.
.
% =
6 =
%
<
:
.
.
0
.
.
.
"
.
53=
"
%
.
%
%
&
%
%
! '
4
.
.
:
. .
.
&
%
4
BG
%
!
.
'&
=.
:
=
. &
%
". .
$
.
#
4
.
=:
(
&
. 2
& .
.
.
.
.
.
%
.
%
# & :
=
= 9BIII
.
. BIIC
> ! ? :.
=
. 4
&
.
..
.
=
4
.
0
D
%
%
& ./
!
%
& > !5:? : %
0
(
=
- . .
.
'
4
%
6
: . . " 42
4
4
.
=.
= &
.
=
.
4
=.
Q
J
&
.
=
.
.
4
%
%
.
. .
-
. "
.
.
.
. .
J
+ !
!
>
?
=
*
:.
.
.
&
!
4
= .
&
.
6 &
&
= .
+ .
=:
$
&
Q
(
&
0 = .&
&
. &
%
2
%
.
. 4 .
".
8
D
. 2
%
% = . &
.
6
.
=
!
& .
%
&
&
4
=:
4
.2
4
'
. .
.
.
.
. .
.
=
.
53-
'
%
.
.
4
=
& .
=
%
.
%
4 )
.& 0 4
&
Q
&
&
.&
%
D
..
%
!
Q: )
4
J
.
0
Q
=
?
.
4
4
>:JQ: )
4
!
'&
.6 5
6
=
&/
% = "
% =4
4
.
. &
2
! '
%
.
6
BH
4
. .
.
+ !
.
'&
4
& .%
. .
>:JQ:
!
)
?
2
6
.
.
J
+
&
4
. .
.
&%
4
: .
.&
=
..
.
=
T
4
4
%
=
BF &
&
'
.
.
.
%
- .
0 .
:
& .
.
D
%
!
!
!
! .
.
& > !5:?
.
.
%&
- .
4
4
=
$
(
4
%
0
=4
4
.
&
4
. "
&
%
+ !
.
=
&/
4
%
.6
4
&
= .
..
4
+ .
=
Q
$
. & 9
&
&
:
= . .
.% = .
.
%
& .
. "
& .
%
. .
= & 4
.
8 .%
. .
%
Q
4
.
&
. .
.
%
&
&
%
%
6
[email protected]
EEI
!
>
4
?. &
- .
.
=
4
+ .
4
:
0
> !5: ! Q3 J
2= %
:J Q : )
= .
?
,
.
4
>
?
/
/
E
M
:
.
=
.
&D
. L
S$ J : *53' ( # :+5
.
.
= @@
#&
!
&D
3':# :+L+
- .
5&
K
4
=
%
CI
' '5+ !5+J 5 * 3 3c
:3'8:+'#5' 8:+ 53 8:+!
: - .
.
.
P
!
. L
=
% .
4
%
. 2
4
! *
) ++!
.
> ?#
.
.
=
=.
&
."
4
& .
&
4
4
;
.
+
;
&
: .
. &
.
4
=
%
&
.
4
4
.
$
-
"
.
.
!
&
. "
&/
.
&
= .
" %
2
.
6=
: .
-
=
6
6
.
.
.
&
.
4
@I
(
= .
!
.
!.
4
.
2
%
%
&
!
%
"
+
T
.
0
- . .
)
.
!
+= 0
. L
)
. .
%
6
%
.
=
.
.
2
0
0
%
= .
!
! *
4
4
.
0
4
-
.
0
=:
=
4
;
.
HIX
.
&
.
&/ .
.
6
=
=
.
.
6
4
8
;
.
0
%
.
4
4
.
0
BII
& %
%
9 0
. T
. .
>J ? 8
%
.
&/ : .
.
%
= 2
&2
;
!
. *
"
.
!
CII
&
6
.
4
L
&
: .
= "
%
=
%
.
%
4
4
+
C
#
0
B
2.
+
C =&
BII
4
.
0
E
;
.
=
.
: G
&
4
. .
=
.
: .
. .
J
4
0
. .
&
.
0
=
=
= 20
.
.
.
4
.
.
4
;
%
= .
.
6
&
4
.
.
=
!
.
.
=.
+
6
!
4
.
4
! *
:
> ?
0
.
.6
% . .
.
!
%
=
.
.
0
! *
.
.
%
"
4
&
. .
%
&6
%
.
.
=.
. .
:
L
.
%
.
4
6=
.
4
!
#& : .
. 2
: . &
. .
BIIC
.
. .
9
=
&
&
. .
. "
.
&
= &
&
: !
4 # .
=
>J ?
.
4
#
&
.
.
0
:
0
.
.
=
2.
4
I
C =&
-
;
*
+
=
8
.
= .
.
0
&
L
2.
"
.
.
.
%
.
=
8 .%
.
$
= .
&
.
&
0 .
. 9
.
=
=
. .
=
.
6
4
+
./
BIIB
=&
4
BII
.
6
!
. 6
%
8
4
4
=
%
. &
/
0
&
&
%
! *
!
%
.
-
6=
6
.
T
.
@IX
&
.
6
CB
4
/
#+
0
0
M
: !
.
/
/
#+
2
*
. &
.
6
=
Q
%
.
8
0
+
!
)
#:! 8:3'
4
!
= % .
Q Q.
O
/
!
!
*
=
&

Similar documents