303605 smokers countdown bijsluiter DEC. 2015

Transcription

303605 smokers countdown bijsluiter DEC. 2015
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Smokers
Countdown, uw coach bij het stoppen met roken.
Stoppen met roken is niet eenvoudig, u moet het
doen, maar met de Smokers Countdown heeft u een
geweldig hulpmiddel in handen. Ter ondersteuning is
er ook de SCD- app die u GRATIS kunt gebruiken. Kijk
op onze website www.smokerscountdown.com
BELANGRIJK:
Voor succesvol schematisch afbouwen: houd u
aan de spelregels van het lampje!!
Nadat u de batterijtjes hebt geplaatst (+pool boven =
vlakke gedeelte, zorg dat deze goed vlak liggen in de
batterijbehuizing) en het klepje dicht hebt gedaan,
ziet u een 1 in het schermpje.
De volgorde van het instellen is als volgt:
1 Actuele tijd
2 Begintijd
3 Eindtijd
4 Aantal (sigaretten) dat u per dag rookt
5 Aantal dagen van het schematisch
afbouwen
6 Opnieuw instellen
7 Continu stand (optioneel)
GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUCTIONS
SCD Gebruiksaanwijzing NL+UK.indd 1
Er is gekozen voor een stapsgewijze instelling, waarbij
elk cijfer apart moet worden ingesteld en moet
worden bevestigd door een druk op de entertoets,
waarbij u automatisch naar het volgende in te stellen
cijfer gaat. Dus géén doorlopende scroll methode!
1 Actuele tijd
Druk op enter, het cijfer 1 verdwijnt en het eerste
cijfer van 12 00 knippert. Stel deze in op het juiste
getal (middels de + of - toetsen) en druk op enter.
Stel dan het tweede cijfer in en druk op enter. Stel
zo ook het derde en vierde cijfer (de minuten) in,
druk weer op enter en het cijfer 2 verschijnt. De
(24-uurs) klok is nu ingesteld.
2 Begintijd
Druk op enter. Stel de begintijd in (bv. wanneer u
gebruikelijk opstaat of de eerste sigaret opsteekt)
op de zelfde wijze als bij stap 1, totdat het cijfer 3
verschijnt. De begintijd is nu ingesteld.
3 Eindtijd
Druk op enter. Stel de eindtijd in (bv. wanneer u
gewoonlijk naar bed gaat of de laatste sigaret
opsteekt), op dezelfde wijze als bij stap 1, totdat
het cijfer 4 verschijnt. De eindtijd is nu ingesteld.
In de periode tussen eind- en begintijd gaat de
Smokers Countdown in een slaapmodus. Dan
ziet u alleen de : in het scherm verschijnen.
4 Aantal (sigaretten) dat u per dag rookt
Druk op enter. Stel het aantal in op dezelfde wijze
als bij stap 1. U kunt nu alleen de eerste twee cijfers
instellen met een maximum van 99 (sigaretten),
druk op enter totdat het cijfer 5 verschijnt. Het
aantal is nu ingesteld.
5 Aantal dagen van het afbouw programma
Druk op enter. De standaard periode staat op 90
dagen. Indien goed: druk 2 maal op enter. U kunt
nu alleen de eerste twee cijfers instellen met een
maximum van 99 dagen. Uw persoonlijk
afbouwschema is nu ingesteld en gestart. Druk
nog een maal op enter en de eerste periode
verschijnt nu op uw schermpje.
6 Opnieuw instellen
Met deze functie kunt u het programma geheel of
gedeeltelijk opnieuw instellen; houdt de entertoets 5
seconden ingedrukt tot het cijfer 1 in het scherm
verschijnt. Begin dan weer bij stap 1 (actuele tijd).
7 Continu stand (optioneel)
Deze optie is voor rokers die alleen willen minderen. U
wilt bijvoorbeeld van 30 sigaretten per dag terug naar
10. Volg het standaard programma tot u op 10 stuks per
dag bent aangeland. Druk de + en - toets tegelijk in
gedurende 5 seconden, totdat het groene en rode
lampje uitgaan. De continu stand is nu ingesteld. U kunt
ook alles opnieuw instellen, zodat u de periode van
begin- en eindtijd kun aanpassen (verkorten).
BELANGRIJK
Nu alles is ingesteld, geeft de Smokers Countdown
middels een groen en een rood knipperend lampje
aan op welk moment u kunt besluiten om te roken
en wanneer niet.
DRUK STEEDS NA HET OPSTEKEN VAN EEN
SIGARET OP DE ENTER TOETS!
Na het indrukken van de enter toets wordt het
lampje weer rood. Het LCD schermpje geeft dan het
aantal minuten aan dat u moet wachten totdat het
lampje weer groen wordt. Als u een langere
afbouwperiode heeft ingevoerd (bv. 90 dagen), dan
merkt u de eerste dagen misschien nog weinig
verandering in de tijd tussen de sigaretten. Dat is
niet erg, het leren is toch al begonnen! Mocht het u
te langzaam gaan, dan kunt u de afbouwperiode
inkorten tot bv. 60 dagen.
EXTRA FUNCTIES
Plus toets
Om te weten hoeveel dagen u nog hebt te gaan in uw
schema drukt u op de + toets en u ziet dit gedurende 5
seconden op het schermpje.
Min toets
Om te weten hoeveel sigaretten u deze dag nog kunt
roken drukt u de - toets in en gedurende 5 seconden
ziet u dit op het schermpje.
Venster: toont een rood of
groen knipperlicht.
LCD-scherm: geeft de stappen
aan tijdens de programmering
en geeft de tijd aan tot de
volgende sigaret.
BATTERIJEN
De levensduur van de batterijen is ruim 3 maanden,
maar bij veel (her)programmeren of ander gebruik kan
dit minder zijn. Bij te lage spanning van de batterijen
knippert in het schermpje de tekst Lo en de lampjes
knipperen dan sneller dan normaal.
De batterijen zijn verkrijgbaar in onze webshop:
www.smokerscountdown.com
Entertoets: wordt gebruikt om
uw gegevens op te slaan en om
naar de volgende stap in de
programmering te gaan. Elke
keer als u een sigaret opsteekt,
toetst u deze ook in.
Onze geteste batterijen kunnen wij 3 maanden garanderen.
Let op: er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen knoop
batterijen. Bij gebruik van inferieure kwaliteit, kunt u geen
aanspraak maken op onze garantievoorwaarden. Gebruik
altijd twee dezelfde typen batterijen van hetzelfde merk.
Plustoets: fungeert bij de
programmering om verder te
gaan.
Onderhoud en service
Het apparaat is onderhoudsvrij. De buitenkant van het
apparaat mag uitsluitend met een zachte droge doek of
een zacht kwastje worden schoongemaakt. Gebruik in
geen geval vloeistoffen, schoonmaakmiddelen met een
aggresieve werking of chemische oplosmiddelen
omdat hierdoor de behulzing of electronica kan worden
beschadigd.
Verwijdering
Elektronische apparaten
bevatten herbruikbare
materialen en mogen
niet bij het huishoudelijk
afval! Verwijder dit
product aan het einde
van zijn levensduur
conform de geldende
wettelijke bepalingen.
Mintoets: fungeert bij de
programmering om terug te
gaan.
Batterijen
DISCLAIMER
Roken is verslavend en schadelijk voor de gezondheid; stoppen met
roken doet u zelf. Smokers Countdown kan helpen bij het stoppen
met roken, echter garandeert expliciet noch impliciet dat het gebruik
van de Smokers Countdown ertoe zal leiden dat u stopt met roken.
Smokers Countdown is geen medicijn en kan medische adviezen
niet vervangen. Waar gesteld wordt dat u een sigaret kunt opsteken,
is dit in het kader van het proces tot minderen en om uiteindelijk
geheel te stoppen. Gebruik van de Smokers Countdown is voor eigen
risico en Smokers Countdown is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van roken. Smokers Countdown voldoet aan de volgende
normen: CE, EMC, ROHS en WEEE.
SCD Gebruiksaanwijzing NL+UK.indd 1
UK INSTRUCTIONS
Congratulations with the purchase of your Smokers
Countdown, your very own ‘personal coach’ that will
help stop you smoking. Quiting smoking is not easy, but
with the Smokers Countdown and the FREE SCD app,
you have a formidable partner to help you.
IMPORTANT:
For successful Scheduled Reduction it is important
that you follow the instructions carefully.
After you have inserted the batteries correctly in the
battery compartment (+pole up = flat side) and ensure
that the lid is firmly closed, then you will notice the
number 1 appears on the LCD screen.
Uw persoonlijke inlogcode
(op SCD-app.com)
voor de gratis SCD-app
Your personal login code
(on SCD-app.com)
for the free SCD-app
ABC 2345
SCD Gebruiksaanwijzing NL+UK.indd 2
The order of programming is as follows:
1 The actual local time
2 Beginning time
3 Ending time
4 Setting for number of cigarettes you smoke
daily
5 Setting for the number of days of the
Scheduled Reduction
6 Total “reset” mode
7 Setting of continues mode
Programming is a step by step mode, whereby every
number has to be set separately and confirmed by the
enter button ; once set you move automatically to the
next number for you to set. Please note, the SCD is
programmed by ‘press setting’ and not a scrolling
method.
1 Actual time
Press enter . Fig 1 disappears and the first digit of 12
00 hours flashes. Set the digit (by using the + or buttons) once the desired number is reached, press
enter. Now set the second digit and press enter again.
Set the 3rd and 4th digits (minutes) this way. On
pressing enter the last time the number 2 (step 2)
appears. The 24 hour clock is now set and you can
continue with the further settings.
2 Beginning time
Press enter. Set the beginning time (when you
normally rise in the morning or light your first
cigarette) the same way as with step 1, until Fig 3
appears. The beginning time is now set.
3 Ending time
Press enter. Set the ending time (base this on your
normal bedtime or when you light your last cigarette).
Follow the same steps as with step 1, until the Fig 4
appears (the end time is now set). The time period
between ending and beginning the Smokers
Countdown will go into sleeping mode. This is
displayed on the screen as :
4 Number of cigarettes you smoke daily
Press enter. Set the number in the same way as with
step 1. You can only set the first 2 numbers with a
maximum of 99 (cigarettes), press enter until the Fig 5
appears. The number is now set. At this time you
enter the number of cigarettes you smoke daily. As
with previous settings you again achieve this by using
the + and - buttons. As before you do this digit by
digit, followed each time by pressing enter. The SCD is
programmed to automatically take you to step 5.
5 Number of days for your Scheduled
Reduction program
Press enter. The LCD now indicates 90, this is the
standard period of 90 days, press enter twice if this
suits.
Press enter. The LCD now indicates 90, this is the
standard period of 90 days, press enter twice if this
suits. You can only set the first two digits. Your
personal reduction period is now set. Press enter
one more time, the first period now appears on
your screen.
6 Resetting
This function allows you to reset all or part of the
settings anew. Press the enter button for 5 seconds
until the Fig 1 blinks and commence with step 1
(actual time).
6 Continuous mode
This setting is for smokers that only wish to reduce.
For example: you smoke 30 cigarettes per day and
you wish to reduce this to 10. Follow the standard
program until you reach that number and press the
+ and - buttons simultaneously , until the green
and red lights go off. The continuous mode is now
set. You can also alter the other settings, so that you
can adjust the beginning and ending time (reduce).
IMPORTANT: Now that everything is set, the
Smokers Countdown will indicate by means of a
green and red blinking light, when you may
decide to smoke.
PRESS THE ENTER BUTTON AFTER EACH TIME
YOU LIGHT A CIGARETTE.
After you press this button the light will once
again turn red. The LCD screen will now indicate
the number of minutes before the indicator light
turns green again permitting you to have your
next cigarette should you choose so. If you have
chosen for a longer reduction period, (e.g. 90
days), you will notice little change between
cigarettes during the first days. That’s ok, the
learning has started! If you feel this goes too
slowly, you can reduce the reduction period to
e.g. 60 days.
EXTRA FUNCTIONS
Plus button: If you wish to know how many days still
remain to the end of your program: press the + (plus)
button.
Minus button: If you wish to know the number of
cigarettes programmed for you to smoke or not for this
day; press the
- (minus) button.
Window: emits a red or green
blinking light.
LCD-screen: indicates the
steps during programming
and shows the time leading up
to the next cigarette.
BATTERIES
The batteries will typically last for 3 months, but due to
frequent reprogramming, or any other additional use,
it may be less. When the battery charge is too low the
LCD blinks Lo and the lights are flashing faster then
usual. Batteries are of the type: 393 (SR48), 1,55V. diam.
7,9mm, height 5,3mm and are available at most
electronics or photo shops.
Enter button: is used to store
your data and to continue to the
next step in programming, Each
time you light a cigarette, you
also press this button.
Note: there are huge differences in quality of available button batteries. When
inferior quality replacement batteries are used, our guarantee conditions do
not apply. Always use two batteries of the same brand and type.
Plus button: is used to proceed
while programming.
Maintenance and care
This device is maintenance-free. Clean the surface of
the device only with a soft dry cloth or little soft brush.
Do not use liquids, agressive cleaning agents or
chemical solutions; this may damage the enclosure or
electronics.
Disposal
Electronic devices are recyclable
waste materials and must not be
disposed in householdwaste! Please
dispose the product, when it is no
longer of use, according to the
current statutory requirements.
Minus button: is used to
reverse while programming.
Batteries
DISCLAIMER
Smoking is addictive and bad for your health; it is your choice alone to
stop smoking. Smokers Countdown can help you stop smoking, this
does not however guarantee unreservedly that the use of the Smokers
Countdown will however guarantee unreservedly that the use of the
Smokers Countdown will have you stop smoking. Smokers Countdown
is not a medical antidote and does not replace medical advice. Where
stated that you may light a cigarette, it is considered a function of the
process to reduce smoking, with the aim to ultimately stop smoking
entirely. Use of the Smokers Countdown is at your ultimately stop
smoking entirely. Use of the Smokers Countdown is at your own
discretion and Smokers Countdown is not liable for damages as a result
of your smoking. Smokers Countdown complies to the following
standards: CE, EMC, ROHS and WEEE.