Guidance for the design of domestic bathrooms

Comments

Transcription

Guidance for the design of domestic bathrooms
aÉëáÖåë=çÑ=ÇçãÉëíáÅ==
Ä~íÜêççãëI==
ÖìáÇ~åÅÉ=~åÇ=~ÇîáÅÉ==
Ñêçã==
=
açãÉëíáÅ=Ä~íÜêççã=ÇÉëáÖåë=
ïïïK~åÖäá~åï~íÉêKÅçKìâ=
=
`çåíÉåíë=
=
fåíêçÇìÅíáçå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP=
tÜ~í=ëÉÉãë=íç=ÄÉ=íÜÉ=éêçÄäÉã\ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP=
råÇÉêëí~åÇáåÖ=íÜÉ=éêçÄäÉã KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP=
^äíÉêå~íáîÉ=ëçäìíáçåë=íÜ~í=Å~å=ÜÉäé KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR=
péÉÅáÑáÅ~íáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR=
qìêå=íÜÉ=Ä~íÜ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR=
m~êíáíáçåë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR=
eçëÉ=äÉåÖíÜ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS=
eçëÉ=êÉëíê~áåÉêë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS=
cáñÉÇ=ëÜçïÉêë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
_~ÅâÑäçï=éêçíÉÅíáçåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
få=ëìãã~êó KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT=
^ÅâåçïäÉÇÖÉãÉåíë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT
=
=
=
O=
cáÖìêÉ=NW=_~íÜ=ëÜçïÉê=ÜçëÉ=ïÜáÅÜ=áë=äçåÖ=
ÉåçìÖÜ=íç=êÉ~ÅÜ=íÜÉ=íçáäÉíK=
dìáÇ~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=
ÇÉëáÖåë=çÑ=ÇçãÉëíáÅ=
Ä~íÜêççãë=
=
=
fåíêçÇìÅíáçå=
qÜáë=ÖìáÇÉ=~áãë=íç=~ëëáëí=ÇÉëáÖåÉêëI=ÇÉîÉäçéÉêë=
~åÇ=áåëí~ääÉêë=ìåÇÉêëí~åÇ=íÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=ëÉí=
çìí=áå=íÜÉ=t~íÉê=pìééäó=Et~íÉê=cáííáåÖëF=
oÉÖìä~íáçåë=NVVV=ïÜÉå=ÇÉëáÖåáåÖ=Ä~íÜêççã=
ä~óçìíë=íç=~îçáÇ=íÜÉ=ãçëí=Åçããçå=éêçÄäÉãëK=
=
tÜ~í=ëÉÉãë=íç=ÄÉ=íÜÉ=
éêçÄäÉã\=
=
`çãé~Åí=Ä~íÜêççã=ÇÉëáÖå=áë=éêçîáåÖ=éçéìä~ê=
ïáíÜ=ÇÉëáÖåÉêë=C=ÜçìëÉ=ÄìáäÇÉêë=~ë=áí=ã~âÉë=
ÉÅçåçãáÅ~ä=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=~î~áä~ÄäÉ=Ñäççê=ëé~ÅÉK==
qÜáë=ÇÉëáÖå=íóéáÅ~ääó=éä~ÅÉ=Ä~íÜë=áå=ÅäçëÉ=
éêçñáãáíó=íç=íçáäÉíë=~åÇ=ï~ëÜ=Ü~åÇ=Ä~ëáåëK=
=
cáÖìêÉ=OW=pÜçïÉê=ÜçëÉ=éêçîáÇÉÇ=Ñçê=
éÉêëçå~ä=ÅäÉ~åëáåÖK=
fí=áë=ìëì~ääó=ÑçìåÇ=íÜÉ=í~é=~åÇ=ëÜçïÉê=ÑáííáåÖë=
~êÉ=äçÅ~íÉÇ=ÅäçëÉ=íç=É~ÅÜ=çíÜÉê=~åÇ=~êÉ=
ÑêÉèìÉåíäó=ìåêÉëíê~áåÉÇ=ëç=íÜÉó=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=áå=
íÜÉ=Ä~íÜ=Ñçê=éÉêëçå~ä=ÅäÉ~åëáåÖ=~ë=ïÉää=~ë=~=
ëÜçïÉêK==qÜáë=~ääçïë=íÜÉ=ÜçëÉ=çìíäÉí=íç=ÄÉ=
éä~ÅÉÇ=çìíëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=Ä~íÜ=ÉáíÜÉê=áå=íÜÉ=Ü~åÇ=
Ä~ëáå=çê=ÄÉäçï=íÜÉ=êáã=çÑ=íÜÉ=íçáäÉí=é~å=EcáÖìêÉ=
NFK=
fÑ=íÜÉ=ï~íÉê=ëìééäó=Ñ~áäÉÇI=Ä~ÅâÑäçï=ÅçìäÇ=~ääçï=
Åçåí~ãáå~íÉÇ=ï~íÉê=Ñêçã=íÜÉ=íçáäÉí=íç=ÉåíÉê=
íÜÉ=éäìãÄáåÖ=ëóëíÉã=~åÇ=ÄÉ=Çê~ïå=çÑÑ=Ñêçã=~=
í~é=Ñçê=ÇêáåâáåÖ=çê=ÅççâáåÖ=ìëÉ=ÉáíÜÉê=ïáíÜáå=
íÜÉ=ÜçãÉ=çê=áå=åÉáÖÜÄçìêáåÖ=éêçéÉêíáÉëK=
=
=
páãáä~ê=êáëâë=~êáëÉ=Ñêçã=ÑäÉñáÄäÉ=ëÜçïÉê=ÜçëÉë=
áåëí~ääÉÇ=~Çà~ÅÉåí=íç=t`ë=Ñçê=éÉêëçå~ä=ÅäÉ~åëáåÖ=
áå=éä~ÅÉ=çÑ=íçáäÉí=é~éÉê=EcáÖìêÉ=OFK=
råÇÉêëí~åÇáåÖ=íÜÉ=éêçÄäÉã=
qÜÉ=êáëâ=Ñêçã=Ä~ÅâÑäçï=~í=~åó=é~êíáÅìä~ê=çìíäÉí=
áë=~ëëÉëëÉÇ=áå=íÉêãë=çÑ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêáÉë=Ó=íÜÉ=
äÉ~ëí=ëÉêáçìë=ÄÉáåÖ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=çåÉ=Ec`NF=
ïÜáÅÜ=áë=ïÜçäÉëçãÉ=ÇêáåâáåÖ=ï~íÉê=ëìééäáÉÇ=Äó=
^åÖäá~å=t~íÉêI=~åÇ=íÜÉ=ïçêëí=ÄÉáåÖ=ÑäìáÇ=
Å~íÉÖçêó=ÑáîÉ=Ec`RF=J=ÑäìáÇë=Åçåí~áåáåÖ=Ñ~ÉÅ~ä=
ãáÅêçJçêÖ~åáëãë=çê=é~íÜçÖÉåë=~ë=ïçìäÇ=çÅÅìê=
áå=íçáäÉíë=~åÇ=ÄáÇÉíëK=
qÜáë=ÖìáÇ~åÅÉ=çåäó=ÅçîÉêë=ÇçãÉëíáÅ=Ä~íÜêççãë=
áå=ÜçìëÉëI=ÜçíÉäë=~åÇ=çíÜÉê=ÇçãÉëíáÅ=ëÉííáåÖë=
ëìÅÜ=~ë=ëíìÇÉåí=~ÅÅçããçÇ~íáçåK==_~íÜêççãë=áå=
çíÜÉê=åçåJÇçãÉëíáÅ=ëÉííáåÖë=Å~å=ÄÉ=ÉñéçëÉÇ=íç=
ÖêÉ~íÉê=êáëâë=~åÇ=íÜÉëÉ=åÉÉÇ=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=
çå=~=Å~ëÉ=Äó=Å~ëÉ=Ä~ëáëK==pÜçìäÇ=íÜÉêÉ=ÄÉ=~åó=
ÇçìÄí=éäÉ~ëÉ=Åçåí~Åí=^åÖäá~å=t~íÉê=Ñçê=ÑìêíÜÉê=
~ÇîáÅÉK=
qÜÉ=òçåÉë=çÑ=êáëâ=ïáää=ÇÉéÉåÇ=çå=ïÜ~í=ÑäìáÇë=
~åó=é~êíáÅìä~ê=çìíäÉí=Å~å=ÅçãÉ=áåíç=Åçåí~Åí=
ïáíÜ=EcáÖìêÉ=PFK==aÉéÉåÇáåÖ=çå=ïÜáÅÜ=òçåÉ=~å=
çìíäÉí=Å~å=ÅçãÉ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜI=ïáää=ÇÉÑáåÉ=
=
=
P=
ïÜáÅÜ=ëìáí~ÄäóJê~íÉÇ=ÇÉîáÅÉ=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=
éêçíÉÅí=íÜÉ=ï~íÉê=ëìééäóK==
tÜÉêÉ=íÜÉ=Ü~åÇëÉí=áë=~ÄäÉ=íç=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=
ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=R=òçåÉ=EcáÖìêÉ=RFI=íÜÉ=éêçíÉÅíáçå=
åÉÉÇÉÇ=ïáää=êÉèìáêÉ=ÄêÉ~âáåÖ=íÜÉ=ï~íÉê=
éêÉëëìêÉ=íÜêçìÖÜ=~=êÉÅçÖåáëÉÇ=~áê=Ö~é=ÄÉÑçêÉ=áí=
êÉ~ÅÜÉë=áåíç=íÜáë=òçåÉK==få=ëìÅÜ=Å~ëÉë=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=
ÇÉîáÅÉë=íÜ~í=ãáÖÜí=çíÜÉêïáëÉ=ÄÉ=ìëÉÇ=~êÉ=
åÉáíÜÉê=~ééêçéêá~íÉ=åçê=~ÅÅÉéí~ÄäÉK=
=
cáÖìêÉ=PW=wçåÉë=çÑ=Ä~ÅâÑäçï=êáëâ=Ñçê=~=
ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=
=
=
cäìáÇ=Å~íÉÖçêó=P=òçåÉ=
cáÖìêÉ=RW=pÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=ãçîÉÇ=çìí=çÑ=~=
ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=R=òçåÉK=
cäìáÇ=Å~íÉÖçêó=R=òçåÉ
=
kçíÉ=N=
cäìáÇ=Å~íÉÖçêó=N=òçåÉ=
Eåç=éêçíÉÅíáçå=êÉèìáêÉÇF=
=
kçíÉ=O=
=
=
péáääçîÉê=
äÉîÉä=
=
qÜáë=Å~å=ã~âÉ=áí=ÇáÑÑáÅìäí=íç=ÅçåÑçêã=íç=íÜÉ=
oÉÖìä~íáçåë=ïÜáäëí=ëíáää=êÉí~áåáåÖ=~=ÖççÇ=ìëÉ~ÄäÉ=
ëÜçïÉê=~ë=íÜÉ=ìëÉêë=ïçìäÇ=ÉñéÉÅíK=
=
Notes
1. Example of FC3 backflow protection on both hot and cold
supplies.
2. Type AUK2 air gap between the shower handset and the
spillover level needed for backflow protection. For G1/2”
shower hose this needs to be 20mm.
cáÖìêÉ=S~W=cäìáÇ=Å~íÉÖçêó=R=ÅçåÑáÖìê~íáçå=
Ñçê=~=ã~áåë=ÑÉÇ=Üçí=ï~íÉê=ëóëíÉã=êÉ~ÅÜáåÖ=
áå=íç=íÜÉ=Å~íÉÖçêó=R=òçåÉ=ÉÖ=ÅçãÄá=ÄçáäÉê=
çê=ìåîÉåíÉÇ=ÅóäáåÇÉêK=
=
=
tÜÉêÉ=~=ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=Å~å=çåäó=êÉ~ÅÜ=áåíç=
íÜÉ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=N=òçåÉI=åç=Ä~ÅâÑäçï=
éêçíÉÅíáçå=ïáää=ÄÉ=åÉÉÇÉÇI=Äìí=íÜáë=ã~ó=äáãáí=
Üçï=áí=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇK=
=
fÑ=íÜÉ=ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=Å~å=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=ÑäìáÇ=
Å~íÉÖçêó=P=òçåÉI=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=ÇÉîáÅÉë=ëìÅÜ=~ë=
ÇçìÄäÉ=ÅÜÉÅâ=î~äîÉë=çê=ëÉäÑJÅ~åÅÉääáåÖ=ÇáîÉêíÉêëI=
~ë=ÑçìåÇ=çå=ëçãÉ=Ä~íÜ=í~éëI=Å~å=ÄÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉäó=
ìëÉÇI=êÉí~áåáåÖ=ÄçíÜ=ÑìåÅíáçå~äáíó=~åÇ=~=ÖççÇ=
ëÜçïÉê=ÉñéÉêáÉåÅÉK==qÜÉëÉ=íóéÉë=çÑ=ÇáîÉêíÉêë=
ÅêÉ~íÉ=~å=~áê=Ö~é=Äó=~ìíçã~íáÅ~ääó=ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ=
ï~íÉê=Ñäçï=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=í~é=çìíäÉí=ïÜÉå=íÜÉ=
Ñäçï=ëíçéë=íç=íÜÉ=ëÜçïÉêK=
cáÖìêÉ=QW=pÉäÑJÅ~åÅÉääáåÖ=ëÜçïÉê=ÇáîÉêíÉê=
ëÜçïÉê=ÇáîÉêíÉê=
î~äîÉ=
=
=
låÉ=ãÉíÜçÇ=áë=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~=éáéÉ=áåíÉêêìéíÉê=
EqóéÉ=a`F=ëÉÉ=cáÖìêÉ=S~I=ÜçïÉîÉê=ïÜáäëí=íÜáë=
=
Q=
^äíÉêå~íáîÉ=ëçäìíáçåë=íÜ~í=
Å~å=ÜÉäé=
ÅçåÑçêãë=íç=íÜÉ=oÉÖìä~íáçåë=íÜÉ=
ÇÉëáÖåÉêLáåëí~ääÉê=ãìëí=ã~âÉ=ëìêÉ=íÜÉ=ëÜçïÉê=çê=
íçáäÉí=Ü~åÇëÉí=ïáää=çéÉê~íÉ=íç=ãÉÉí=íÜÉ=åÉÉÇë=
çÑ=íÜÉ=ìëÉê=~ë=íÜáë=áë=åçí=Öì~ê~åíÉÉÇ=ïáíÜ=íÜáë=
íóéÉ=çÑ=ÅçåÑáÖìê~íáçåK=
få=åçêã~ä=Ä~íÜêççã=ä~óçìíë=íÜÉêÉ=~êÉ=ëÉîÉê~ä=
ï~óë=íç=~ÅÜáÉîÉ=ëáãéäÉ=~åÇ=Åçëí=ÉÑÑÉÅíáîÉ=
Ä~ÅâÑäçï=éêçíÉÅíáçå=ëÉé~ê~íÉ=íç=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~=
ëíçê~ÖÉ=ÅáëíÉêå=~åÇ=~áê=Ö~é=ÇÉëÅêáÄÉÇ=~ÄçîÉK=
mêçéÉêíáÉë=ïáíÜ=Öê~îáíó=ÑÉÇ=Üçí=~åÇ=ÅçäÇ=ï~íÉê=
ëóëíÉãë=Å~åI=áÑ=ÅçåÑáÖìêÉÇ=ÅçêêÉÅíäóI=Ü~îÉ=íÜÉ=
ï~íÉê=ëìééäáÉÇ=ìëáåÖ=~å=~äíÉêå~íáîÉ=ãÉíÜçÇ=
íÜ~å=áë=åçêã~ääó=ìëÉÇ=~åÇ=ïçìäÇ=~ääçï=íÜÉ=
ëìééäó=íç=ÑÉÉÇ=ëÜçïÉê=çìíäÉíë=ïáíÜçìí=êáëâ=íç=
íÜÉ=êÉëí=çÑ=íÜÉ=ï~íÉê=ëìééäó=EcáÖìêÉ=SÄFK==qÜáë=
ï~ë=áåáíá~ääó=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=ëÉêîÉ=ÄáÇÉíë=Äìí=Å~å=ÄÉ=
ÉÑÑÉÅíáîÉäó=ìëÉÇ=íç=ëÉêîÉ=çíÜÉê=íóéÉë=çÑ=çìíäÉíëK=
cçê=íÜáë=ïÉ=åÉÉÇ=íç=ÅçåëáÇÉê=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=
~åÇ=ÇÉëáÖå=çÑ=íÜÉ=Ä~íÜêççã=ä~óçìíK==`~å=
~åóíÜáåÖ=ÄÉ=êÉéçëáíáçåÉÇI=áåëí~ääÉÇ=çê=
êÉëíê~áåÉÇ=íÜ~í=Å~å=ãçîÉ=íÜÉ=ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=
çìí=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=òçåÉë=çÑ=êáëâ\=
=
péÉÅáÑáÅ~íáçåë=
cáÖìêÉ=SÄW=dê~îáíó=ÑÉÇ=ëóëíÉã=ëÉêîáåÖ=
ÄáÇÉíK==qÜáë=~êê~åÖÉãÉåí=Å~å=~äëç=ÄÉ=ìëÉÇ=
Ñçê=ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉíë=~Çà~ÅÉåí=íç=íçáäÉíë=çê=
ÄáÇÉíë=áå=íÜÉ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=R=òçåÉK=
oÉîáÉï=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë=~åÇ=ÅçåëáÇÉê=
áåëí~ääáåÖ=í~éë=íÜ~í=Çç=åçí=éêçîáÇÉ=íÜÉ=
çééçêíìåáíó=Ñçê=~=ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=íç=êÉ~ÅÜ=áåíç=
ÜáÖÜ=êáëâ=òçåÉëI=çê=íÜ~í=Ü~îÉ=Ä~ÅâÑäçï=
éêçíÉÅíáçå=Äìáäí=áåK=
=
qìêå=íÜÉ=Ä~íÜ=
=
_ó=ÅçåëáÇÉêáåÖ=íÜÉ=ÇÉëáÖå=çÑ=íÜÉ=Ä~íÜêççã=ëç=
íÜ~í=íÜÉ=Ä~íÜ=í~éë=~êÉ=~í=íÜÉ=çééçëáíÉ=ÉåÇ=çÑ=
íÜÉ=Ä~íÜ=íÜ~í=áë=åÉ~êÉëí=íç=íÜÉ=íçáäÉíK==qÜáë=
~ääçïë=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~=äçåÖ=ÜçëÉ=Ñçê=ÅçåîÉåáÉåÅÉ=
Äìí=Å~å=éêÉîÉåí=áí=êÉ~ÅÜáåÖ=áåíç=íÜÉ=ÜáÖÜ=êáëâ=
ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=R=òçåÉK=
=
=
=
c`=P=
c`=R
=
m~êíáíáçåë=
_ó=áåëí~ääáåÖ=~=ÑáñÉÇ=ëÜçïÉê=é~êíáíáçå=çê=ëÅêÉÉå=
Å~å=äáãáí=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ëÜçïÉê=Ü~åÇëÉí=Å~å=êÉ~ÅÜK=
qÜÉ=éêÉÇçãáå~åÅÉ=çÑ=ìåîÉåíÉÇ=ï~íÉê=ÜÉ~íáåÖ=
ëóëíÉãë=áå=ãçÇÉêå=ÜçãÉë=ãÉ~åë=áí=ìåìëì~ä=íç=
ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ìëÉ=íÜáë=íóéÉ=~êê~åÖÉãÉåíK==bîÉå=
ïÜÉêÉ=~=ÚêççÑ=í~åâÛ=Eëíçê~ÖÉ=ÅáëíÉêåF=ÉñáëíëI=íÜÉ=
~áê=Ö~é=ìëì~ääó=ìëÉÇ=ïçìäÇ=åçí=ÖáîÉ=íÜÉ=ÑäìáÇ=
Å~íÉÖçêó=R=éêçíÉÅíáçå=åÉÉÇÉÇI=~ë=ÇçãÉëíáÅ==Üçí=
ï~íÉê=áë=ìëì~ääó=ÑÉÇ=íÜêçìÖÜ=éáéÉë=~äëç=ëÉêîáåÖ=
çíÜÉê=çìíäÉíë=~í=~=äçïÉê=äÉîÉä=íÜ~å=íÜÉ=Ä~íÜ=
ÅçãÄáå~íáçå=í~éI=ëç=íÜÉ=ëóëíÉã=ïçìäÇ=åçí=
ÅçãéäóK=
=
cáñÉÇ=ëÜçïÉê=ëÅêÉÉå=
c`=P
c`=R=
=
=
=
R=
qÜÉ=êÉëíê~áåáåÖ=êáåÖ=çê=Åäáé=ëÜçìäÇ=ÄÉ=ÇÉëáÖåÉÇ=
~åÇ=ÑáííÉÇ=ëç=íÜ~í=áí=áë=êçÄìëí=ÉåçìÖÜ=åçí=íç=ÄÉ=
É~ëáäó=ÄêçâÉå=çê=Ü~îÉ=íÜÉ=Ü~åÇëÉí=êÉãçîÉÇ=
Ñêçã=áíK==qÜáë=Å~å=Ü~îÉ=íÜÉ=ë~ãÉ=ÉÑÑÉÅí=~ë=íç=
ëÜçêíÉåáåÖ=íÜÉ=ÜçëÉI=ïÜáäëí=ëíáää=~ääçïáåÖ=áí=íç=
ÄÉ=ìëÉ~ÄäÉK=
cáÖìêÉ=TW=cáñÉÇ=ëÜçïÉê=ëÅêÉÉå=áå=ìëÉ=
=
=
cáÖìêÉ=UW=^ÅÅÉéí~ÄäÉ=ëÜçïÉê=ÜçëÉ=
êÉëíê~áåíë=
=
=
eçëÉ=äÉåÖíÜ=
==
Robust pipe clip restraint
rëáåÖ=~=ëÜçêíÉê=ÜçëÉ=Å~å=ãçîÉ=íÜÉ=ëÜçïÉê=
Ü~åÇëÉí=áåíç=~=ãçêÉ=ã~å~ÖÉ~ÄäÉ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=
òçåÉK=
Shower rail=attachment
fixed to shower=hose
=
^=ïçêÇ=çÑ=Å~ìíáçåI=Çç=åçí=ëÜçêíÉå=íÜÉ=ÜçëÉ=íçç=
ãìÅÜ=ëç=íÜ~í=áí=ÄÉÅçãÉë=ìåJìëÉ~ÄäÉK=
=
==
Pipe restraining clip
c`=R=
=
Shower rail restraint
non-fixed type
=
cáÖìêÉ=VW=rå~ÅÅÉéí~ÄäÉ=ëÜçïÉê=ÜçëÉ=
êÉëíê~áåíë=
c`=P=
=
=
eçëÉ=êÉëíê~áåÉêë=
^åÖäá~å=t~íÉê=ïáíÜ=çíÜÉê=ï~íÉê=ëìééäáÉêë=
~ÅâåçïäÉÇÖÉ=íÜ~í=êÉëíê~áåáåÖ=ëÜçïÉê=ÜçëÉëI=
ÉáíÜÉê=Äó=~å=~íí~ÅÜãÉåí=çê=êáåÖI=áë=~å=
~ÅÅÉéí~ÄäÉ=~äíÉêå~íáîÉ=íç=êÉÅçÖåáëÉÇ=Ä~ÅâÑäçï=
éêÉîÉåíáçå=ÇÉîáÅÉëK==
c`=R=
Restrained by tape
==
Zip tie restraint
c`=P=
Jubilee clip restraint
=
=
S=
=
=
•
cáÖìêÉ=NMW=`çêêÉÅíäó=êÉëíê~áåÉÇ=ëÜçïÉê=
ÜçëÉ=
=
fåëí~ääáåÖ=~=ÇçìÄäÉ=ÅÜÉÅâ=î~äîÉ=íç=íÜÉ=
ëÜçïÉê=ÜçëÉ=ÅçååÉÅíáçå=çå=íÜÉ=Ä~íÜ=
ÅçãÄáå~íáçå=í~é=çê=ëÜçïÉê=î~äîÉ=EcáÖìêÉ=
NNFK=
=
cáÖìêÉ=NNW=açìÄäÉ=ÅÜÉÅâ=î~äîÉ=áåëí~ääÉÇ=çå=
íç=ëÜçïÉê=ÜçëÉ=ÅçååÉÅíáçå=
=
ÇçìÄäÉ=ÅÜÉÅâ=
î~äîÉ
fí=áë=êÉÅçÖåáëÉÇ=íÜ~í=Ñêçã=íáãÉ=íç=íáãÉ=ëÜçïÉê=
ÜçëÉë=ïáää=êÉèìáêÉ=êÉéä~ÅáåÖ=~åÇ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=
í~ãéÉê=éêççÑ=ëÅêÉïë=~êÉ=åçí=êÉèìáêÉÇK=
fí=áë=áãéçêí~åí=íÜ~í=~åó=ëìÅÜ=ÜçëÉ=êÉëíê~áåáåÖ=
ÑáííáåÖë=~êÉ=~ééêçîÉÇ=Äó=^åÖäá~å=t~íÉê=çê=íÜÉ=
ï~íÉê=áåÇìëíêóI=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉó=~êÉ=Ñáí=Ñçê=
éìêéçëÉK==fí=áë=ÉëëÉåíá~ä=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=áåëí~ääÉÇ=
~åÇ=ìëÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=
ã~åìÑ~ÅíìêÉêÛë=áåëíêìÅíáçåë=íç=~ëëìêÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=
~åÇ=êÉäá~ÄäÉ=Ä~ÅâÑäçï=éêÉîÉåíáçåK=
==
mäÉ~ëÉ=åçíÉW=_~íÜ=í~éë=ïáíÜ=ã~åì~ä=äÉîÉê=
ÇáîÉêíÉêë=Çç=åçí=åçêã~ääó=Ü~îÉ=áåÄìáäí=
éêçíÉÅíáçå=~åÇ=ïáää=åÉÉÇ=Éñíê~=Ä~ÅâÑäçï=
éêçíÉÅíáçå=ÑáííÉÇ=ÉñíÉêå~ääóK=
cáñÉÇ=ëÜçïÉêë=
`çåëáÇÉê=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ÑáñÉÇ=ëÜçïÉêÜÉ~Ç=~ë=íÜÉëÉI=
áÑ=áåëí~ääÉÇ=~ééêçéêá~íÉäóI=Å~å=ÄÉ=ÑáííÉÇ=áå=íÜÉ=
ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=N=òçåÉ=íÜÉêÉÑçêÉ=åç=~ÇÇáíáçå~ä=
Ä~ÅâÑäçï=éêçíÉÅíáçå=ïáää=ÄÉ=êÉèìáêÉÇK=
=
få=ëìãã~êó=
=
_ó=ÑçääçïáåÖ=íÜáë=ÖìáÇ~åÅÉ=ïáää=ÉåëìêÉ=íÜ~í=
ÇÉëáÖåÉêë=ïáää=Ü~îÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=
ìëÉêë=áå=ã~áåí~áåáåÖ=ìë~Äáäáíó=çÑ=ëÜçïÉê=
Ü~åÇëÉíë=ïáíÜáå=íÜÉ=äáãáíë=çÑ=íÜÉ=oÉÖìä~íáçåëK=
_~ÅâÑäçï=éêçíÉÅíáçå=
låÅÉ=íÜÉ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=òçåÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=
ÇÉíÉêãáåÉÇ=~ééêçéêá~íÉ=Ä~ÅâÑäçï=éêÉîÉåíáçå=
ãìëí=ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=
oÉÖìä~íáçåëK=
rëÉêëI=çïåÉêë=~åÇ=çÅÅìéáÉêë=ïáää=Ü~îÉ=íÜÉ=
ÅçåÑáÇÉåÅÉ=íÜÉó=ïáää=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ìëÉ=íÜÉáê=
ëÜçïÉêë=~ë=íÜÉó=ÉñéÉÅí=íç=~åÇ=êÉã~áå=ïáíÜáå=
äÉÖ~ä=êÉèìáêÉãÉåíëK=
cçê=ÇçãÉëíáÅ=éêÉãáëÉëI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=ëÜçïÉê=ÜçëÉ=
Å~å=çåäó=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=P=òçåÉI=áÉ=
Å~ååçí=êÉ~ÅÜ=íÜÉ=íçáäÉí=EcáÖìêÉ=PF=Äìí=Å~å=ÄÉ=
äÉÑí=ÄÉäçï=íÜÉ=êáã=çÑ=íÜÉ=Ä~íÜ=çê=ï~ëÜ=Ü~åÇ=
Ä~ëáåI=íÜÉ=Ä~íÜ=ÅçãÄáå~íáçå=í~é=çê=ëÜçïÉê=
î~äîÉ=ãìëí=ÄÉ=éêçíÉÅíÉÇ=Äó=~=ÑäìáÇ=Å~íÉÖçêó=P=
íÜêÉÉ=ÇÉîáÅÉK==qÜáë=Å~å=ÄÉ=~ÅÜáÉîÉÇ=ÄóW=
•
fåëí~ääáåÖ=~=Ä~íÜLëÜçïÉê=ÅçãÄáå~íáçå=í~é=
ïáíÜ=~=ëÉäÑ=Å~åÅÉääáåÖ=Ñäçï=ÇáîÉêíÉê=EcáÖìêÉ=
QFI=çê=
•
fåëí~ääáåÖ=~=ÇçìÄäÉ=ÅÜÉÅâ=î~äîÉ=EíóéÉ=çÑ=åçåJ
êÉíìêå=î~äîÉF=íç=ÄçíÜ=íÜÉ=Üçí=~åÇ=ÅçäÇ=ï~íÉê=
ëìééäáÉë=íç=íÜÉ=í~é=çê=ëÜçïÉê=î~äîÉI=çê=
=
=
^ÅâåçïäÉÇÖÉãÉåíë=
t~íÉê=oÉÖìä~íáçåë=dìáÇÉ=áã~ÖÉë=êÉéêçÇìÅÉÇ=Äó=
âáåÇ=éÉêãáëëáçå=çÑ=t~íÉê=oÉÖìä~íáçåë=^Çîáëçêó=
pÉêîáÅÉ=Eto^pF=ïïïKïê~ëKÅçKìâ=
T=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
oÉÖáëíÉêÉÇ=lÑÑáÅÉ=
^åÖäá~å=t~íÉê=pÉêîáÅÉë=iáãáíÉÇ=
^åÖäá~å=eçìëÉI=^ãÄìêó=oç~Ç=
eìåíáåÖÇçåI=`~ãÄêáÇÖÉëÜáêÉ==mbOV=Pkw=
qÉä=MNQUM=POPMMM==c~ñ=MNQUM=POPNNR=
=
oÉÖáëíÉêÉÇ=áå=båÖä~åÇ=kçK=OPSSSRS=
U=
^tpLapLáåíLÇçãÄ~íÜLMTSLNNyîKN=
=

Similar documents

SIGNFLASH and LEVELITE

SIGNFLASH and LEVELITE páÖåcä~ëÜ= áë= ~= Ñä~ëÜáåÖ= ìåáíI= ïÜáÅÜ= Å~å= ÄÉ= ~ÑÑáñÉÇ= ~ÄçîÉ= ~å= ÉñáëíáåÖ= éÉÇÉëíêá~å= ÅêçëëáåÖ= ëáÖåK= páÖåcä~ëÜ= ~ìíçã~íáÅ~ääó= Ñä~ëÜÉë= ïÜÉå= éÉÇÉëíêá~åë= ÉåíÉê= íÜÉ= ÅêçëëáåÖ= ~Åíáî~íáçå=...

More information