Katalog słupów MABO 2014

Comments

Transcription

Katalog słupów MABO 2014
KATALOG 2014/2015
www.mabo.pl
SZANOWNI PAŃSTWO!
CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA:
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu działalność produkcyjno-
» Certyfikat Zgodności WE (NR 0780-CPD-63017) słupów i masztów
usługową firmy Mabo założonej w 1967 roku.
oświetleniowych z PN EN 40-5:2002 wydany przez Europejską
Od początku specjalizujemy się w produkcji konstrukcji stalowych, a od
Jednostkę Notyfikowaną (NR 0780) „LGA” Nürnberg uprawniający
roku 2000 jesteśmy producentem m. in. konstrukcji do sygnalizacji
do znakowania słupów i masztów oświetleniowych znakiem
i oświetlenia.
bezpieczeństwa „CE”.
Dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednim zapleczem
» Krajowy Certyfikat Zgodności (NR KCZ IBDiM-57-1/2012) dla słupów
technicznym możemy zaoferować Państwu szeroką gamę usług
i bram sygnalizacyjnych wydany przez Instytut Badawczy Dróg
i wyrobów o uznanej jakości.
i Mostów z Warszawy uprawniający do znakowania ich znakiem „B”.
» Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg
KATALOG PREZENTUJE:
i Mostów z Warszawy dla słupów i bram sygnalizacyjnych.
» gięte stożkowe słupy stalowe stosowane jako konstrukcje do
sygnalizacji ruchu drogowego oraz bramy sygnalizacyjne,
» Certyfikat ISO 9001:2008 - System Zarządzania Jakością dla zakresu:
* produkcji słupów i bram sygnalizacyjnych,
» gięte stożkowe słupy stalowe sygnalizacyjno - oświetleniowe,
* słupów i masztów oświetleniowych oraz bram drogowych,
» gięte stożkowe wysięgniki sygnalizacyjne,
* cięcia i obróbki plastycznej blach CNC,
» słupy oświetleniowe parkowe i uliczne oraz maszty oświetleniowe,
* produkcji konstrukcji stalowych.
» wieże oświetleniowe,
» Świadectwo kwalifikacyjne NR 86/571/VI/2012 wydane przez
» wysięgniki oraz wsporniki do słupów i masztów oświetleniowych,
Instytut Spawalnictwa z Gliwic uprawniający do prowadzenia
» ozdobne korony do słupów parkowych oraz ozdobne korony
prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu
i wysięgniki mocowane do ściany,
i remontów konstrukcji stalowych.
» Świadectwo Kwalifikacyjne do wykonywania konstrukcji
» maszty flagowe i odgromowe,
» konstrukcje drogowe bramowe o rozpiętości do 24 mb,
» słupy do montażu sygnalizatorów,
stalowych zgodnie z normą DIN 18800-7:2008-11 wydane
przez TÜV RHEINLAND.
» Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na wykonywanie
» fundamenty betonowe i zespoły kotwiące.
konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN EN 1090 wydany przez
Jeżeli propozycje zawarte w katalogu nie spełniają Państwa
TÜV RHEINLAND.
potrzeb, jesteśmy gotowi wyprodukować i dostarczyć wyrób
» Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań jakościowych
dostosowany do indywidualnych wymagań. Wszystkie wyroby
obowiązujących w procesach spawalniczych zgodnie z normą
zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, ponadto istnieje możliwość
dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie proszkowe lub
DIN EN ISO 3834-2 wydany przez TÜV RHEINLAND.
» Świadectwo potwierdzające przynależność do Polskiego
Towarzystwa Cynkowniczego.
malowanie na mokro w szerokiej gamie kolorów wg palety RAL.
FIRMA MABO ŚWIADCZY RÓWNIEŻ USŁUGI W ZAKRESIE:
» laserowego
cięcia
(CNC)
blach
stalowych,
nierdzewnych
i aluminiowych oraz gazowego cięcia blach grubych,
» gięcia blach (CNC) stalowych, nierdzewnych i aluminiowych,
» cynkowania ogniowego i galwanicznego,
» malowania proszkowego i mokrego.
2
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72-006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
STOŻKOWE ŁUKOWE SŁUPY STALOWE
STOSOWANE JAKO KONSTRUKCJE DO SYGNALIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Zastosowanie w I, II i III strefie wiatrowej zgodnie
z normą PN­‌‑77/B­‌‑02011 i wg jej zmiany Az1: lipiec 2009.
Słupy wykonane są z blachy stalowej kształtowanej w rurę
stożkową o stałej zbieżności.
Rozwiązanie konstrukcyjne oparte jest na chronionym wzorze
użytkowym Urzędu Patentowego RP nr W 1019400.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa nanoszona
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa
zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461. Trwałość tej powłoki w zależności
Wejherowo
od agresywności środowiska wynosi od kilku do kilkunastu lat.
Słupy przystosowane są do posadowienia:
»»poprzez zagłębienie w fundament ­‌‑ posadowienie G,
»»na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie
wylewanym na miejscu lokalizacji ­‌‑ posadowienie ZK.
»»na fundamentach prefabrykowanych ‑­‌ posadowienie F* .
Oryginalna konstrukcja słupa zapewnia dobrą wytrzymałość
a także zdolność tłumienia drgań, co gwarantuje zmniejszenie
awaryjności oraz zapewnia poprawną pracę zainstalowanych latarni
sygnalizacyjnych i radarów.
Kraków
Zalety:
»»duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne,
»»dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność zainstalowanych urządzeń,
»»odporność na korozję,
»»estetyczny wygląd i nowoczesna forma,
»»oszczędność w kosztach eksploatacji.
* Dobór wyposażenia wg tabeli ze strony 5
Szczecin
Szczecin
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
3
SCHEMATY SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH
4
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
CHARAKTERYSTYKA I WYPOSAŻENIE SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
5
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPÓW SYGNALIZACYJNYCH
Połączenie poszczególnych elementów słupów sygnalizacyjnych
Posadowienie słupów sygnalizacyjnych
6
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
WYSIĘGNIKI SYGNALIZACYJNE MABO
Opis i zastosowanie
Wysięgniki sygnalizacyjne MABO ­‌‑ gięta stożkowa konstrukcja wsporcza do zamontowania sygnalizatorów i znaków drogowych nad pasami
ruchu. Wysięgniki sygnalizacyjne przystosowane są do montażu na słupach trakcyjnych, trakcyjno­‌‑oświetleniowych lub innych za pomocą
obejmy skręcanej śrubami.
Zastosowanie wysięgników sygnalizacyjnych w I, II i III strefie wiatrowej
zgodnie z normą PN-77/B- 02011 i wg jej zmiany Az1: lipiec 2009.
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
7
BRAMY DO SYGNALIZACJI DROGOWEJ
Zastosowanie bram sygnalizacyjnych w I, II i III
strefie wiatrowej zgodnie z normą PN­‌‑ 77/B­‌‑ 02011 i wg jej
zmiany Az1: lipiec 2009.
Bramy sygnalizacyjne wykonane są na bazie zespołów słupów
sygnalizacyjnych MABO. Bramy o rozpiętości do 20 m stosowane są
jako konstrukcje wsporcze do mocowania latarni sygnalizacyjnych,
znaków czy tablic informacyjnych nad pasami ruchu.
Kraków
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie
z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
Bramy sygnalizacyjne MABO przystosowane
są do posadowienia:
»»na stalowym zespole kotwiącym (ZK),
»»poprzez zagłębienie w fundamencie (G),
»»na fundamencie (F).
Typoszereg bram sygnalizacyjnych:
»» do 13,0 mb
{
M 212 / M 212 p
M 222 / M 222 p
»» od 13,5 mb do 20,0 mb
{
Piła
M 312 / M 312 p
M 322 / M 322 p
Bramy sygnalizacyjne
z regulowaną rozpiętością
Dopuszczalne wyposażenie bram sygnalizacyjnych
MABO:
»»max. 4 komplety (latarnia sygnalizacyjna + ekran
kontrastowy + znak F11) + kamery videodetekcji
»»max. 2 komplety wsporników oświetleniowych
z wysięgnikiem jedno - lub wieloramiennym L = 1,5 m
»» drogowe tablice informacyjne (do uzgodnienia z firmą MABO)
Piła
*opcja 20500 ÷ 25000 mm – wg indywidualnego projektu
8
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
SŁUPY PROSTE DO MONTAŻU SYGNALIZATORÓW (SRP)
„A“
Posadowienie słupa
bezpośrednio w gruncie
Słupy wykonywane są z rur cylindrycznych.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie
z normą PN-EN ISO 1461.
„B“
Posadowienie słupa
w specjalnej podstawie
„C“
Posadowienie słupa:
- na fundamencie (F)
- na stalowym zespole kotwiącym (ZK)
„D“
Posadowienie słupa:
- przez zagłębienie w gruncie (G)
- na wsporniku z kołnierzem
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
9
BRAMY DROGOWE MABO
Bramy drogowe mogą być zastosowane na obszarach objętych I, II i III strefą wiatrową dla wszystkich rodzajów
terenu zgodnie z normą PN­‌‑77/B­‌‑ 02011 i wg jej zmiany Az1: lipiec 2009.
Gorzów Wielkopolski
Rygiel poziomy składa się z n ­‌‑ segmentów w zależności od rozpiętości. Słupy z ryglem poziomym oraz poszczególne elementy rygla
poziomego połączone są ze sobą poprzez kołnierz. Bramy drogowe posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym na
miejscu budowy), do którego dostarczamy stalowy zespół kotwiący. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa zgodnie
z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
– profile prostokątne –
Widok orientacyjny
ilość śrub kotwiących
wg. inwidualnego doboru
10
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
BRAMY DROGOWE MABO
Bramy drogowe kratowe mogą być
– kratowe –
stosowane w I, II oraz III strefie wiatrowej
zgodnie z normą PN­‌‑77/B­‌‑02011 i wg jej
zmiany Az1: lipiec 2009.
Bramy budowane są z zespołów łączonych za
pomocą śrub. Ze względów transportowych
oraz technologicznych długości zespołów nie
powinny przekraczać 12 m.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka
cynkowa na powierzchniach zewnętrznych
i wewnętrznych
wykonana
zanurzeniowo
(ogniowo) zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
Przy zamawianiu bramy zamawiający powinien
określić swoje wymagania, a w tym:
»»szerokość i wysokość bramy,
Bramy drogowe projektowane są jako konstrukcje wsporcze nośników informacji
»»strefę wiatrową lub miejscowość, w której będzie
drogowej tj.:
»»tablice drogowe,
instalowana,
»»wagę, powierzchnię oraz rozmieszczenie na
długości bramy przewidywanego wyposażenia.
»»sygnalizatory świetlne,
»»kamery
»» inne wg. inwidualnych uzgodnień.
– mieszane –
Zakresy wymiarów bram dają możliwość uzyskania dużych nośności przy niewielkiej
wadze własnej.
Zastosowanie tego typu konstrukcji zalecane jest szczególnie tam, gdzie występują
duże obciążenia (duża waga oraz duża powierzchnia nawietrzna wymaganego
wyposażenia).
Szczecin
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
11
SŁUPY OŚWIETLENIOWE ULICZNE I PARKOWE
Słupy oświetleniowe produkcji MABO posiadają
Słupy przystosowane do posadowienia:
znak bezpieczeństwa CE i są produkowane dla wszystkich
»»poprzez zagłębienie w fundamencie lub gruncie z wylewką
stref wiatrowych i dla każdego rodzaju terenu.
betonową ‑­‌ posadowienie G,
»»na fundamentach prefabrykowanych ‑­‌ posadowienie F,
Certyfikat Zgodności WE słupów i masztów oświetleniowych
z PN­‌‑EN­‌‑40­‌‑5:2002 wydany przez Europejską Jedndnostkę
»»na stalowym zespole kotwiącym zagłębionym w fundamencie
wylewanym na miejscu lokalizacji ‑­‌ posadowienie ZK.
Notyfikowaną Nr 0780 „LGA’’ Nürnberg uprawnia do
znakowania słupów i masztów oświetleniowych znakiem
Zalety:
bezpieczeństwa CE.
»»duża wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne,
»»dobre tłumienie drgań zmniejsza awaryjność źródeł światła,
Konstrukcja wszystkich typów słupów oświetleniowych
»»niewielkie wagi i wymiary ­‌‑ ułatwiony transport oraz montaż,
produkcji MABO jest zgodna z normą PN­‌‑EN­‌‑40­‌‑5:2002
»»odporność na korozję,
„Słupy oświetleniowe stalowe ­‌‑ wymagania’’.
»»estetyczny wygląd i nowoczesna forma,
»»oszczędność w kosztach eksploatacji.
Produkcja obejmuje cztery rodzaje słupów:
»»rurowe stopniowane, spawane z rur o różnych średnicach,
»»rurowe o stałej średnicy,
»»w postaci stożka ściętego o przekroju kołowym,
»»w postaci ostrosłupa ściętego o przekroju ośmiokąta foremnego.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa
nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie
słupa zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
Trwałość tej powłoki, w zależności od agresywności środowiska,
wynosi od kilku do kilkunastu lat.
12
Międzyzdroje
Szczecin
Gryfino
Gryfino
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
CHARAKTERYSTYKA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH MABO TYPU MSO
Produkcja obejmuje zakres wysokości od 2,5 m do 12 m. Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników
z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach
od 0,5 m do 2 m. *
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
13
SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OKRĄGŁYM
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Przykładowe oznaczenie słupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO 0H1/D/g
gdzie H1, D, g dobieramy z poniższej tabeli:
14
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
SŁUPY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM
Produkcja obejmuje zakres wysokości od 3 m do 12 m.
Przedstawione słupy mogą być stosowane bez wysięgników
z lampami mocowanymi bezpośrednio na ich wierzchołkach lub
też z wysięgnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysięgach
od 0,5 m do 2 m.*
S3
Szczecin
Przykładowe oznaczenie słupa: MABO 09/60/4 czytamy jako MABO 0H1/D/g
gdzie H1, D, g dobieramy z poniższej tabeli:
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
15
MASZTY OŚWIETLENIOWE STOŻKOWE O PRZEKROJU OŚMIOKĄTNYM
TYPU MABO M - H1= 12 do 20 m
Stalowe maszty oświetleniowe MABO M produkowane
Zakres stosowania:
są z blachy stalowej, giętej na profil ośmiokątny o stałej
I, II i II strefa wiatrowa zgodnie z normą PN­‌‑77/B­‌‑02011 i wg jej
zbieżności. Składają się z części nasadzonych na siebie w sposób
zmiany Az1: lipiec 2009.
samohamowny na długości od 0,6 m do 1,5 m w zależności od
Wyposażenie masztu:
wymiarów.
Maszty posiadają jeden lub dwa otwory rewizyjne do montowania
Maszty zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
tabliczek elektrycznych. Jedno­‌‑ lub wieloramienne wsporniki lub
zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
wysięgniki do mocowania naświetlaczy, opraw oświetleniowych itp.
Posadowienie:
UWAGA!
Maszty posadawia się na fundamencie betonowym (wylewanym
Parametry masztów oświetleniowych oraz zespołów kotwiących
na miejscu budowy), do którego dostarczamy ocynkowany stalowy
dobierane są w zależności od rodzaju wyposażenia i warunków
zespół kotwiący. Wymiary fundamentu dobiera zamawiający
eksploatacji.
w oparciu o warunki gruntowe danej lokalizacji oraz wielkości
obciążeń i wyposażenia masztu.
Poniższa tabela podaje wielkości orientacyjne
Zakończenie masztów:
S3
Szczecin
Wrocław
16
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
MASZTY OŚWIETLENIOWE WYSOKIE
- H powyżej 20 MB
Stalowe wieże oświetleniowe (kratowe, stożkowe,
Maszty mogą być wykonywane z blach kształtowanych w stożki o przekroju
wielokątne) stosowane są jako konstrukcje wsporcze do
okrągłym lub wielokątnym oraz jako kratownice przestrzenne o przekroju
oświetlania portów, lotnisk, terminali przeładunkowych
kwadratowym lub trójkątnym, zmniejszającym się w kierunku wierzchołka.
czy na przykład boisk sportowych, gdzie istnieje potrzeba
Kolumny masztów składają się z odcinków o długości do 12 m.
zamontowania opraw oświetleniowych/naświetlaczy na dużej
Przy montażu masztów o przekroju okrągłym lub wielokątnym odcinki
wysokości.
górne są nasadzane na dolne, natomiast przy kratownicowych ­‌‑ łączone
ze sobą śrubami. Maszty mogą być wyposażone w elementy systemu
Produkowane są według indywidualnych projektów
wejściowego i obsługowego (drabiny, podesty, itp..) Łącznie z masztem
i stosowane jako konstrukcje wsporcze dla zespołu projektorów/
może być dostarczony odpowiedni dla niego zespół śrub kotwiących.
naświetlaczy lub innego wyposażenia w I, II i III strefie wiatrowej
Zalecane zabezpieczenie antykorozyjne to ocynkowanie zanurzeniowe
zgodnie z normą PN­‌‑77/B­‌‑02011 i wg jej zmiany Az1: lipiec 2009.
(ogniowe) wszystkich powierzchni zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
17
SŁUPY OŚWIETLENIOWE ZASILANE ENERGIĄ ODNAWIALNĄ (HYBRYDY)
Słupy
oświetleniowe
zasilane
energią
odnawialną, potocznie zwane hybrydami, stanowią
konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne, turbinę
wiatrową oraz akumulator. Ponadto wyposażone są
w wysięgnik pod oprawę oświetleniową z możliwością
regulacji kąta nachylenia.
Słupy hybrydowe produkowane są wg indywidualnych
rozwiązań i projektów.
Parametry dobierane są w zależności od:
»»rodzaju i ilości zainstalowanych podzespołów (wspornik,
turbina, panel, akumulator, oprawa, itp.),
»»wysokości konstrukcji,
»»kształtu konstrukcji (stożek okrągły, stożek ośmiokątny, rurowy),
»»posadowienia w miejscu lokalizacji (fundament
prefabrykowany, fundament wylewany),
»»strefy wiatrowej.
Słupy są zabezpieczone antykorozyjnie na zewnętrznych
i wewnętrznych powierzchniach poprzez ocynkowanie
zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
Istnieje możliwość malowania konstrukcji na dowolny kolor
według palety RAL.
Międzyrzecz
Mocowanie
pod turbinę
Wspornik
Stelaż pod panel
Gmina Dzierżoniów
Połączenie
tulejowe
lub inne
wg uzgodnień
Kolumna
Okienko
rewizyjne
Podstawa
18
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
WYSIĘGNIKI DLA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
Wysięgniki wykonane są jako jedno- lub wieloramienne o dowolnym kącie i rozstawie ramion.
Średnica końcówki wysięgnika do mocowania oprawy oświetleniowej wynosi 48 mm lub 60 mm.
Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:
»»ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461,
»»ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.
Układy ramion wysięgników
Mocowanie wysięgników na słupach
mocowanie zewnętrzne
mocowanie wewnętrzne
mocowanie na kołnierz
lub inna konfiguracja
wg. inwidualnych uzgodnień
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
19
WSPORNIKI OŚWIETLENIOWE
Wsporniki mogą być wykonane w dowolnej
konfiguracji konstrukcji i mogą być mocowane na
Wsporniki pod oprawy
oświetleniowe - WPO
czopie lub kołnierzu słupa bądź masztu.
Konstrukcję wsporników stanowią:
»»rury - dla opraw oświetleniowych,
»»profile, kątowniki lub ceowniki - dla naświetlaczy.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi powłoka cynkowa
zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
WPO 1R ÷ 8R
Wsporniki pod naświetlacze - WPN
20
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
OZDOBNE KORONY DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH TYPU MABO I MSO
Korony ozdobne mogą być wykonane jako jedno- lub wieloramienne
o dowolnej konfiguracji i rozstawie ramion.
Możliwe są dwie wersje zabezpieczenia antykorozyjnego:
»»ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461,
»»ocynkowanie ogniowe i malowanie na dowolny kolor RAL.
B1
Ł
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
21
POSADOWIENIE SŁUPÓW I MASZTÓW MABO
Posadowienie słupów i masztów oświetleniowych
Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest uzależniony od istniejących
oraz słupów i bram sygnalizacyjnych może być realizowane przez
w danej lokalizacji warunków gruntowych oraz od wyposażenia słupów.
posadowienie bezpośrednio w fundamencie wykonanym w gruncie
(tzw. słupy wykopywane ­‌‑ rys. A) lub poprzez przykręcenie ich do
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialność za
stalowych zespołów kotwiących osadzonych w prefabrykowanym lub
prawidłowy dobór fundamentów ponosi pracownia projektowa
wykonanym (wylanym) w gruncie fundamencie (rys. B).
nadzorująca daną inwestycję.
W tym przypadku słupy powinny posiadać odpowiednie stopy (tzw.
słupy na podstawie).
Fundamenty prefabrykowane: przeznaczone są do posadowienia słupów i masztów oświetleniowych MABO. Wykonane są z betonu
zbrojonego odpowiedniej klasy wraz z kanałami do wprowadzenia przewodów oraz z czterema śrubami kotwiącymi.
Do masztów:
Do słupów:
• W zależności od wyposażenia słupa lub masztu (wysięgnik/ wspornik + oprawa/naświetlacz) oraz od strefy wiatrowej i parametrów gruntowych.
Zespoły kotwiące dla fundamentów wylewanych na budowie
Zastosowanie: Zespół kotwiący przeznaczony jest dla fundamentów
Budowa: Zespół kotwiący wykonany jest z płyty stalowej
wylewanych w miejscu lokalizacji słupów. Można stosować zamiennie
z przyspawanymi do niej giętymi prętami ze stali konstrukcyjnej.
za fundament prefabrykowany w tych miejscach gdzie nie jest
Wyrób jest zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie
możliwe jego zastosowanie. Należy pamiętać o wykonaniu kanału do
ogniowe zgodnie z normą PN­‌‑EN ISO 1461.
wprowadzenia przewodów.
~
~
~
Żelbetowe
wypełnienie
kręgów
22
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
MASZTY FLAGOWE, MASZTY ODGROMOWE, MASZTY ALARMOWE
Wyroby zabezpieczonie są antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
Istnieje także możliwość malowania na dowolny kolor RAL.
maszt alarmowy maszt flagowy
maszt odgromowy
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
23
CHARAKTERYSTYKA STREF WIATROWYCH
Mapa stref wiatrowych zgodnie
z normą PN-77/B-02011 i wg
jej zmiany Az1: LIPIEC 2009
Strefa
I
Vk
II
III
H ≤ 300 m
H > 300 m
H ≤ 300 m
H ≤ 300 m
H > 300
22
22•[1+0,0006 (H-300)]
26*
22
22•[1+0,0006 (H-300)]
UWAGA 1) H - wysokość nad poziomem morza
UWAGA 2) Vk - w m/s
* Dotyczy także rejonu Wieżycy.
Granicę stref należy traktować jako pasy o szerokości około 5 km, przyjmując na pograniczu wartość qk,
z jednej lub z drugiej w zależności od konfiguracji terenu i ekspozycji budowli.
24
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
Przykładowe realizacje
Obwodnica m. Wolin
Słupy oświetleniowe 165
Przeprawa przez Regalicę - ,,Most Pionierów’’-Szczecin
Słupy oświetleniowe 400
Autostrada A2 - Poznań - Konin (punkty poboru opłat)
Maszty oświetleniowe 40
Oświetlenie Stoczni Remontowej ,,GRYFIA’’- Szczecin
Słupy i maszty oświetleniowe 30
Obwodnica m. Szubin
Słupy oświetleniowe 125
Ulica Europejska - Szczecin
Słupy oświetleniowe 300
Droga krajowa nr 7- Gdańsk- Elbląg
Słupy oświetleniowe 150
Ulica Struga - Szczecin
Słupy oświetleniowe 150
Obwodnica m. Skoczków
Słupy oświetleniowe 300
Oświetlenie Biura Ochrony Rządu - Warszawa
Słupy oświetleniowe 100
Oświetlenie przejścia granicznego - Lubieszyn
Słupy oświetleniowe 100
Obszar południowo - zach. pasma akt. gosp. - Wrocław Słupy oświetleniowe 280
Ulica Piastów - Szczecin Słupy oświetleniowe 120
Komenda Miejska Policji - Szczecin
Słupy oświetleniowe 50
Obwodnica Śródmiejska - Wrocław Słupy oświetleniowe 100
Obwodnica Trójmiasta (III etap) - Gdańsk Słupy oświetleniowe 140
Centrum Handlowe ,,KOPERNIKUS’’ - Toruń
Słupy i maszty oświetleniowe 10
Ulica Struga - Szczecin Maszty oświetleniowe 325
Tor żużlowy ,,APATOR’’ - Toruń
Słupy i maszty oświetleniowe 50
Obwodnica m. Morzyczyn, Zieleniewo, Kobylanka
Słupy oświetleniowe 400
Port lotniczy - Goleniów
Słupy i maszty oświetleniowe 15
Wieża widokowa - Gniewino Słupy oświetleniowe 150
Lotnisko Rębiechowo - Gdańsk Wrzeszcz
Słupy oświetleniowe 15
Strefa Ekonomiczna - Kobierzyce k. Wrocławia
Słupy oświetleniowe 260
Ulica Warcisława - Szczecin
Maszty oświetleniowe 95
Wyspa Słodowa - Wrocław
Słupy oświetleniowe 80
Szosa Olsztyńska - Toruń
Maszty oświetleniowe 30
Obwodnica m. Grodziec
Słupy oświetleniowe 90
Hipermarket ,,AHOLD’’- Kwidzyn
Słupy i maszty oświetleniowe 40
Centrum Handlowe ,,FOCUS PARK’’- Bydgoszcz
Słupy oświetleniowe 80
Parki Miejskie - Szczecin
Słupy oświetleniowe 250
Strefa Ekonomiczna - Łysomice / Ostaszewo k. Torunia
Słupy oświetleniowe 35
Ul. Przyjaciół Żołnierza - Szczecin
Słupy oświetleniowe 25
Obwodnica Śródmiejska - Szczecin
Słupy oświetleniowe 175
Autostrada Poznańska - Szczecin - etap I
Słupy oświetleniowe 35
Port ,,KATOWICE’’ - Szczecin
Słupy oświetleniowe 40
Strefa Ekonomiczna - Stargard Szczeciński
Słupy oświetleniowe 75
Ul. Przestrzenna - Szczecin
Słupy oświetleniowe 60
Droga krajowa nr 10 - Toruń Blinno
Słupy oświetleniowe 75
Hipermarket ,,CARREFOUR’’ - Bydgoszcz
Słupy oświetleniowe 80
Baza ,,MPS’’ Darłówek
Słupy oświetleniowe 40
Rondo Fordońskie - Bydgoszcz
Słupy oświetleniowe 50
Fabryka Biopaliw - Kwidzyn
Słupy oświetleniowe 50
Ul. Słowackiego (IV etap) - Gdańsk
Słupy oświetleniowe 60
Rondo wraz z drogami dojazdowymi - Władysławowo Słupy oświetleniowe 55
Droga krajowa nr 1 - Kończewice k. Torunia
Słupy oświetleniowe 50
Zespół Elektrowni ,,DOLNA ODRA’’
Słupy oświetleniowe 25
Południowa Obwodnica Gdańska
Słupy oświetleniowe 1005
Obwodnica m. Międzyzdroje
Słupy oświetleniowe 130
Trasa WZ- Bydgoszcz
Słupy oświetleniowe 150
Obwodnica Grudziądza
Słupy oświetleniowe 215
Droga Ekspresowa S 22 - Elbląg - Granica RP Słupy oświetleniowe 280
Hipermarket ,,CARREFOUR’’- Szczecin
Słupy i maszty oświetleniowe 60
Terminal przeładunkowy ,,NETTO’’ Domasław k. Wrocławia Maszty oświetleniowe 25
Goleniowski Park Przemysłowy
Słupy oświetleniowe 85
Obwodnica m. Pcim
Słupy oświetleniowe 60
Ul. Syta (dz. Wilanów) - Warszawa
Słupy oświetleniowe 120
Hipermarket ,,MAKRO’’- Toruń
Słupy oświetleniowe 60
Port Szczecin
Słupy oświetleniowe 40
Obwodnica m. Kowal
Słupy oświetleniowe 135
Przejazdy Kolejowe- woj. Zachodniopomorskie Słupy oświetleniowe 125
Ulica Wojska Polskiego- Szczecin
Słupy oświetleniowe 100
Port Wojenny- Hel Słupy oświetleniowe 25
Lębork
Słupy oświetleniowe 45
Droga krajowa nr 10- I etap Słupy oświetleniowe 135
Hipermarket ,,AUCHAN’’- Szczecin
Słupy i maszty oświetleniowe 140
Autostrada Poznańska- Szczecin- etap II
Słupy oświetleniowe 120
Ulica Ogińskiego- Bydgoszcz
Słupy oświetleniowe 195
Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego- Szczecin Słupy i maszty oświetleniowe 102
Nowy Tor Żużlowy w Toruniu- drogi dojazdowe Słupy oświetleniowe 80
Przecław- Kołbaskowo
Słupy oświetleniowe 80
Park Batorego- Stargard Szczeciński Słupy oświetleniowe 75
Gmina Rewal
Słupy oświetleniowe 65
Droga Krajowa nr 5- Leszno
Słupy oświetleniowe 275
Miasto Jelenia Góra
Słupy oświetleniowe 65
Węzeł drogowy Świebodzin- S3 / A2
Słupy oświetleniowe 325
Nowa Karczma
Słupy oświetleniowe 40
Ul. Anielewicza- Warszawa
Słupy oświetleniowe 50
Mierzyn + Dobra
Słupy oświetleniowe 170
Droga Krajowa nr 10- II etap
Słupy oświetleniowe 515
Obwodnica Stargardu Szczecińskiego
Słupy oświetleniowe 325
Droga Ekspresowa S3 - I etap
Słupy oświetleniowe 805
Gmina Mirsk
Słupy oświetleniowe 185
Droga wojewódzka nr 184- Pamiątkowo- Przeźmierowo Słupy oświetleniowe 250
Gdańsk ul. Nowatorów
Słupy oświetleniowe 200
Obwodnica m. Strzelno
Słupy oświetleniowe 70
Al. Niepodległości / ul. Bór / ul. Jagiellońska - Częstochowa Słupy oświetleniowe 128
S7- odc. Skarżysko Kamienna - Kielce
Słupy i maszty oświetleniowe 75+360
Obwodnica Wasilkowa
Słupy oświetleniowe 179
Obwodnica Janikowa
Słupy oświetleniowe 95
Łomża - ul. Piłsudskiego
Słupy oświetleniowe 185
Przecław - Magazyn DHL
Słupy i maszty oświetleniowe 15+25
Żmigród
Słupy oświetleniowe 155
Węgliniec
Słupy oświetleniowe 145
Elbląg - Modrzewina
Słupy oświetleniowe 105
Bydgoszcz – ul. Wojska Polskiego Słupy oświetleniowe 125
Białystok – ul. Sławińskiego / Kawaleryjska / Ciołkowskiego Słupy oświetleniowe 125
Szczecin strefa Trzebusz – Dunikowo Słupy oświetleniowe 180
Poznań - ul. Bożeny
Słupy oświetleniowe 50
Szczecin - Bulwary Gdańsk - ul. Sucharskiego Kopytkowo - Terminal Netto Chełmża - Modern. Ośw. Miasta Inowrocław - Galeria Handlowa Szczecin - ul. Łukasińskiego Toruń - ul. Bema Dębno - Modernizacja Ośw. Miasta Goleniów - ul. Konstytucji Toruń - Linia Tramw. UMK Daszewo Szczecin - ul. Dąbska
Szczecinek Przewłoka k. Ustki
Kłobuck
Toruń - ul. Staromostowa
Porty Szczecin - Świnoujście
Golub - Dobrzyń
Międzyzdroje - ul. Turystyczna / Wczasowa
Toruń- os. Wrzosy + os. Stawki
Stadion Narodowy w Warszawie
Żarowo k. Stargardu Szcz.
Autostrada A6 - Węzeł Morwowa
Stargard Szczeciński - Bridgestone
Władysławowo
Obwodnica m. Pakość Obwodnica Kielce
Pruszcz Gdański
Bydgoszcz - ul. Sporna
Białystok - ul. Mazowiecka
Obwodnica Parłówka / Ostromic / Troszyna
Obwodnica Nowogardu
Autostrada A2 - Konin- Stryków
(punkty poboru opłat)
Autostrada A1 - Piekary - Maciejów
Autostrada A1 - Pyrzowice - Piekary
Szczecin, Hala widowiskowo-sportowa Słupy oświetleniowe 75
Słupy oświetleniowe 200
Słupy oświetleniowe 45 + 7
Słupy oświetleniowe 110
Słupy oświetleniowe 80
Słupy oświetleniowe 40
Słupy oświetleniowe 70
Słupy oświetleniowe 125
Słupy oświetleniowe 60
Słupy oświetleniowe 65
Słupy oświetleniowe 65
Słupy oświetleniowe 60
Słupy oświetleniowe 195
Słupy oświetleniowe 60
Słupy oświetleniowe 60
Słupy oświetleniowe 185
Słupy oświetleniowe 205
Słupy oświetleniowe 40
Słupy oświetleniowe 45
Słupy oświetleniowe 250
Słupy oświetleniowe 200
Słupy oświetleniowe 55
Słupy oświetleniowe 60
Słupy oświetleniowe 70
Słupy oświetleniowe 40
Słupy oświetleniowe 65
Słupy oświetleniowe 835
Słupy oświetleniowe 55
Słupy oświetleniowe 55
Słupy oświetleniowe 155
Słupy oświetleniowe 195
Słupy oświetleniowe 365
Słupy i maszty oświetleniowe 210+80
Słupy i maszty oświetleniowe 775+105
Słupy i maszty oświetleniowe 580+15
Słupy oświetleniowe 150
Lista wybranych miejscowości gdzie
zainstalowane są słupy sygnalizacyjne MABO
BARLINEK
BEŁCHATÓW
BIAŁA PODLASKA
BIAŁYSTOK BIECZ
BIELSKO BIAŁA
BOCHNIA
BOGATYNIA
BOLEWICE
BOLESŁAW
BOLESŁAWIEC
BRANIEWO
BROK
BRZESKO
BRZEŹNO
BUDZYŃ
BUSKO ZDRÓJ
BYDGOSZCZ
CHEŁM
CHROBRÓW
CIECHANÓW
CHOJNICE
CHRZANÓW
CZARNY DUNAJEC
CZARNY LAS
CZERSK
CZĘSTOCHOWA
DANISZEW
DĘBICA
DOBRODZIEŃ
DOBRZEJEWICE
ELBLĄG
EŁK
GDAŃSK
GDYNIA
GIŻYCKO
GŁADYSZÓW
GŁOGÓW
GNIEZNO
GOMULIN
GORLICE
GORZÓW WLKP.
GOSTYŃ
GRODZIEC
GRODZISK WLKP.
GRUDZIĄC
GRZYBÓW
GUBIN
INOWROCŁAW
JAROSŁAW
JASŁO
JELENIA GÓRA
JĘDRZEJÓW
KALISZ
KALWARIA
KARTUZY
KATOWICE
KĘDZIERZYN KOŹLE
KIEŻMARK
KIELCE
KLESZCZEWO
KLIKUSZOWA
KŁOBUCK
KOŁOBRZEG
KONIN
KONSTANTYNÓW ŁDZ.
KOSTRZYN WLKP.
KOSTOMŁOTY
KOSZALIN
KOŚCIAN
KOWAL
KRAKÓW
KRAPKOWICE
KRAŚNIK
KROSNO
KROTOSZYN
KRUSZYN
KRYNICA ZDRÓJ
KUDOWA ZDRÓJ
KUTNO
KWILCZ
LEDNOGÓRA
LEGNICA
LESKO
LIBERTÓW
LUBACZÓW
LUBICZ
LUBIN
LUBLIN
LUBOJENKA
LUBOŃ
LUBSKO
LWÓWEK
ŁAGIEWNIKI
ŁAŃCUT
ŁASK
ŁODYGOWICE
ŁOMŻA
ŁOWICZ
ŁÓDŹ
ŁUKÓW
MAKOWISKA
MIECHÓW
MIĘDZYRZECZ PODL.
MIKOŁAJOWICE
MIELEC
MILANÓWEK
MILICZ
MIROSŁAWIEC
MYSŁOWICE
MYŚLENICE
NAMYSŁÓW
NAKŁO
NIDZICA
NIECHANOWO
NOWA SÓL
NOWY SACZ
NOWY TARG
NOWY TOMYŚL
OBORNIKI WLKP.
OLEŚNICA
OLKUSZ
OLSZTYN
OPATÓW
OPOLE
OSTASZEWO
OSTRÓDA
OSTRÓW WLKP.
OTWOCK
PABIANICE
PARCZEW
PILCHOWO
PIŁA
PIOTRKÓW TRYB.
PLEWISKA
PLESZEW
PLUSKOWĘSY
PŁOCK
POLKOWICE
POZNAŃ
PRZEGORZAŁY
PRZEMYŚL
PRZYLEP
PUŁAWY
RABKA ZDRÓJ
RACIBÓRZ
RADOM
RADOMSKO
RAWICZ
ROPCZYCE
RUDAWA
RYBNIK
RYPIN
RZĄŚNIA
RZESZÓW
SANDOMIERZ
SANOK
SĘDZISZÓW
SIERADZ
SKIERNIEWICE
SKOCZÓW
SŁUPSK
SOSNOWIEC
STALOWA WOLA
STARACHOWICE
STARCZANOWO
STARGARD SZCZ.
STAROGARD GD.
STARY SĄCZ
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
STRASZYN
STRYSZEK
STRYKOWO
SUCHY LAS
SYCÓW
SZAMOTUŁY
SZCZECIN
SZCZECINEK
ŚLESIN
ŚWIDNICA
ŚWIDNIK
ŚWIECIE
ŚWINOUJŚCIE
STRZYŻAWA
TARNOBRZEG
TARNÓW
TCZEW
TORUŃ
TOMASZÓW LUBEL.
TRZEMESZNO
WADOWICE
WAŁBRZYCH
WARSZAWA
WASILKÓW
WĄGROWIEC
WEJHEROWO
WICHLICE
WIELICZKA
WIELUŃ
WIŚNIOWA GÓRA
WŁOCŁAWEK
WOLSZTYN
WOJNICZ
WROCŁAW
WRZEŚNIA
WYRZYSK
ZAMOŚĆ
ZASUTOWO
ZAWADA
ZGORZELEC
ZIELONA GÓRA
ŻAGAŃ
ŻARY
ZDUŃSKA WOLA
ZŁOTKÓW
ŻORY
ŻÓRAWICA
ŻUROMIN
ŻYRARDÓW
25
BRAMY DROGOWE POD TABLICE ZMIENNEJ TREŚCI
Szczecin
Wrocław
Szczecin
26
Szczecin
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
GALERIA ZDJĘĆ
Międzyrzecz
Szczecin
Międyzdroje
Szczecin
Szczecin
Szczecin
Warszawa
Gryfino
„MABO“ Adolf Bogacki, ul. Spółdzielców 8a, 72­‌‑006 Mierzyn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92, fax: 91 487 93 52, e-mail: [email protected], www.mabo.pl
27
ul. Spółdzielców 8a
72-006 M ierz yn k/Szczecina
tel.: 91 487 92 92
fax: 91 487 93 52
E- mail: handlowc [email protected]
www.mabo.pl

Similar documents