Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle

Comments

Transcription

Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle
Herbert Lindholm
Basic Flute Technique
Peruskuviot huilulle
op. 26
Helin & Sons, Helsinki
Basic Flute Technique
Foreword
This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary. Its
purpose is to help young flute teachers in their work. It’s not always easy to invent suitable
finger and sound exercises, but I hope that this book will inspire teachers to find the endless
variations that basic flute exercises can have, if one has a creative mind.
The fundamental premise is that the development of basic skills happens best by practising
without music, and by concentrating on the playing only.
“Basic Flute Technique” works mainly as a collection of teaching ideas, whereby a teacher
can choose and adapt the practice material for the student’s needs. The foundation for most of
the exercises are the five first notes of the major scale, which are used as the basic figure
for building up the finger technique. Using the same method, one can also vary exercises in
books like; M. A. Reichert: “Daily exercises”, op. 5, Taffanel-Gaubert: “17 Big Daily
Finger Exercises” and E. Köhler: “Schule der Geläufigkeit”.
Kuopio, 1994
The Author
Translated by Outi and Paul Svoboda
Peruskuviot huilulle
Esipuhe
Tällä nuottivihkolla on sama funktio kuin opettajalla; tehdä itsensä tarpeettomaksi. Sen
tarkoitus on auttaa nuoria aloittelevia huilupedagogeja heidän työssään. Sopivien sormi- ja
ääniharjoitusten keksiminen ei aina ole kovin helppoa, joten toivon, että tämä vihko
inspiroisi opettajan löytämään ne loputtomat variaatiomahdollisuudet, joita huilun
perusharjoituksissa voi luovalla kekseliäisyydellä olla. Lähtökohtana on, että perustaitojen
kehittäminen tapahtuu parhaiten harjoittelemalla ilman nuotteja ja keskittymällä itse
asiaan.
“Peruskuviot huilulle” toimii lähinnä eräänlaisena materiaalivarastona, josta opettaja
voi poimia ja soveltaa tarvitsemaansa harjoitusaineistoa kulloisiinkin oppilaan tarpeisiin.
Perustana suurelle osalle harjoituksista on duuriasteikon viisi ensimmäistä säveltä, joita
tekijä käyttää peruskuviona sormitekniikan rakentamisessa. Samalla keinolla voi edelleen
muunnella esimerkiksi M. A. Reichertin “Tägliche Übungen”, op. 5, Taffanel-Gaubertin
“17 Big Daily Finger exercises” tai Köhlerin “Schule der Geläufigkeit”.
Kiitän Outi ja Paul Svobodaa käännöstyön avusta.
Kuopiossa 1994
Tekijä
Basic Flute Technique
Peruskuviot huilulle
Contents:
page
Sisällysluettelo:
sivu
Foreword • Esipuhe
I
II
Scales • Asteikkoja
Technical patterns • Peruskuvioita
1
10
III
IV
Interval exercises • Intervalliharjoituksia
Tone studies • Ääniharjoituksia
16
20
V
VI
Other exercises • Muita harjoituksia
Chord exercises • Sointuharjoituksia
23
26
VII
VIII
Trill chart • Trillitaulukko
Micro intervals • Mikrointervalleja
30
34
IX
Some usual modern flute sounds •
Tavallisimpia moderneja soittotapoja
36
X
The Parts of the flute
Numbering of keys
38
Huilun osat ja läppien numerointi
Herbert Lindholm
Basic Flute Technique • Peruskuviot huilulle
I Scales • Asteikkoja
EASY SCALES
HELPPOJA ASTEIKKOJA
C major
C duuri
A minor (harmonic minor) a molli (harmoninen molli)
G major
G duuri
E minor
e molli
D major
D duuri
B minor
h molli
F major
F duuri
D minor
d molli
- 1 -
Basic Flute Tecnique
B flat major
Bb duuri
G minor
g molli
Melodic minor • Melodinen molli
A minor
a molli
E minor
e molli
B minor
h molli
D minor
d molli
G minor
g molli
Chromatic scale • Kromaattinen asteikko
- 2 -
Basic Flute Technique
EXTENDED SCALES • ASTEIKKOJA LAAJEMMIN
C major
C duuri
Dominant seventh chord
Dominanttiseptimisointu
A minor, melodic
a molli, melodinen
A minor, harmonic
a molli, harmoninen
G major
G duuri
E minor, melodic
e molli, melodinen
E minor, harmonic
e molli, harmoninen
- 3 -
Basic Flute Technique
D major
D duuri
B minor, melodic
h molli, melodinen
B minor, harmonic
h molli, harmoninen
A major
A duuri
F sharp minor, melodic
fis molli, melodinen
F sharp minor, harmonic
fis molli, harmoninen
- 4 -
Basic Flute Technique
E major
E duuri
C sharp minor, melodic
cis molli, melodinen
C sharp minor, harmonic
cis molli, harmoninen
H major
H duuri
G sharp minor, melodic
gis molli, melodinen
G sharp minor, harmonic
gis molli, harmoninen
- 5 -
Basic Flute Technique
F sharp major
Fis duuri
D sharp minor, melodic
dis molli, melodinen
D sharp minor, harmonic
dis molli, harmoninen
G flat major
Ges duuri
E flat minor, melodic
es molli, melodinen
E flat minor, harmonic
es molli, harmoninen
- 6 -
Basic Flute Technique
D flat major
Des duuri
B flat minor, melodic
b molli, melodinen
B flat minor, harmonic
b molli, harmoninen
A flat major
As duuri
F minor, melodic
f molli, melodinen
F minor, harmonic
f molli, harmoninen
- 7 -
Basic Flute Technique
E flat major
Es duuri
C minor, melodic
c molli, melodinen
C minor, harmonic
c molli, harmoninen
B flat major
Bb duuri
G minor, melodic
g molli, melodinen
G minor, harmonic
g molli, harmoninen
- 8 -
Basic Flute Technique
F major
F duuri
D minor, melodic
d molli, melodinen
D minor, harmonic
d molli, harmoninen
Whole tone scale 1
kokosävelasteikko 1
Whole tone scale 2
kokosävelasteikko 2
Blues scale
blues-asteikko
Chromatic scale
kromaattinen asteikko
- 9 -
II Technical patterns • Tekniikan peruskuvioita
PATTERN 1, diatonic "step" method
PERUSKUVIO 1, diatoninen etenemisjärjestys
Etc step by step upwards with teacher's advice!
Jne askelettain ylöspäin opettajan harkitsemaan säveleen asti!
PATTERN 1, chromatic step method
PERUSKUVIO 1, kromaattinen etenemisjärjestys
Etc
Jne
PATTERN 2, diatonic step method
PERUSKUVIO 2, diatoninen järjestys
Play this in all keys!
Soita kaikissa sävellajeissa!
Etc
Jne
PATTERN 2, chromatic step method
PERUSKUVIO 2, kromaattinen järjestys
Etc
Jne
PATTERN 3, diatonic step method
PERUSKUVIO 3, diatoninen järjestys
Etc
Jne
PATTERN 3, chromatic step method
PERUSKUVIO 3, kromaattinen järjestys
Etc
Jne
- 10 -
Basic Flute Technique
VARIATIONS OF TECHNICAL PATTERNS
PERUSKUVIOITTEN VARIAATIOITA
Rhythmic variations, diat. and chrom. step method
Rytmimuunnelmia, diat. ja kromaat. järjestys
a)
Etc
Jne
b)
Etc
Jne
Neighbour tone variations, diat and chrom. step method
Sivusävelmuunnelma, diat. ja kromaat. järjestys
simile
Etc
Jne
Minor variations, chrom. step method
Mollivariaatio, kromaattinen järjestys
simile
Etc
Jne
Minor variations, (harmonic) diat. step method
Mollivariaatio, (harmoninen) diatoninen järjestys
Etc
Jne
simile
Minor-variation, (harmonic) chrom. step method
Mollivariaatio, (harmoninen) kromaattinen järjestys
Etc
Jne
simile
- 11 -
Basic Flute Technique
VARIATIONS OF MAJOR SCALES
DUURIASTEIKON VARIAATIOITA
Diatonic step method
diatonisessa järjestyksessä
simile
Etc , in all keys and with rhythmic variations!
Jne, kaikki sävellajit, rytmimuunnelmin!
Chromatic step method
kromaattisessa järjestyksessä
Etc , in all keys and with rhythmic variations!
Jne, kaikki sävellajit, rytmimuunnelmin!
Major thirds
Duuriterssit
legato e staccato
Etc , in all keys and with rhythmic variations!
Jne, kaikki sävellajit, rytmimuunnelmin!
"Variations á la Reichert"
"Reichertin variaatio"
legato e staccato
Etc , in all keys and with rhythmic variations!
Jne, kaikki sävellajit, rytmimuunnelmin!
- 12 -
Basic Flute Technique
VARIATIONS OF THE CHROMATIC SCALE
KROMAATTISEN ASTEIKON VARIAATIOITA
Neighbour tone variations
Sivusävelmuunnelma
legato
Etc
Jne
Variations á la Moyse"
Moysen muunnelma"
legato
Etc
Jne
Chromatic step method
Kromaattinen etenemisjärjestys
Etc
Jne
ad lib
Etc
Jne
- 13 -
Basic Flute Technique
WHOLE TONE SCALES
KOKOSÄVELASTEIKOT
1)
legato e staccato
2)
CHORDS
SOINTUJA
Major chords, chrom. step method
Duurikolmisointuja, kromaattinen järjestys
simile
Etc
Jne
Minor chords, chrom. step method
Mollikolmisointuja, kromaattinen järjestys
simile
Dominant seventh chords, chrom. step method
Dominanttiseptimisointuja, kromaattinen järjestys
Etc
Jne
simile
Etc
Jne
Etc
Jne
- 14 -
Basic Flute Technique
Fourths, chrom. step method
Kvartteja, krom. järj.
Etc
Jne
Octaves and neighbour tones, chrom. step method
Oktaavi + sivusävel, krom. järj.
Etc
Jne
Two octaves in legato, chrom. step method
Kahden oktaavin legato, krom. järj.
simile
Etc
Jne
Tenths, diat. step method
Oktaavi + terssi, (desiimi) diat. järj.
simile
Octave + fifth, chrom. step method
Oktaavi + kvintti, krom. järj.
si
mil
e
Etc
Jne
simile
Etc
Jne
- 15 -
III Interval studies • Intervalliharjoituksia
Minimalistic etude 1 • Minimalistinen etydi 1
Tempo ad lib.
Repeat very many times changing the dynamics
Kerrataan erittäin monta kertaa, muunnellen nyansseja
simile
Fine
- 16 -
Basic Flute Technique
Minimalistic etude 2 • Minimalistinen etydi 2
Allegro
Think of as many variations as you can! Remember to take breaks from playing to avoid strain injuries!
Soita etydiä muunnellen! Muista pitää taukoja, jotta välttyisit rasitusvammoilta!
simile
Flz
Z
Z
Z
Z
Z
Z
.. .. .. .. .. .. .. ..
Z
Z
.. ..
Z
Z
Z
.. ..
.. ..
Z
Z Z
Z
Z
Z
Z
simile
crescendo poco a poco al fine
Fine
- 17 -
Basic Flute Technique
Good Morning, Flute! • Hyvää huomenta, huilu!
Prestissimo
Stretto
crescendo poco a poco
BRAVO!
- 18 -
Basic Flute Technique
Augmented fourths and Diminished fifths
Ylinousevia kvartteja ja vähennettyjä kvinttejä
simile
Octaves and sevenths
Oktaaveja ja septimejä
Other large intervals
Muita suuria intervalleja
- 19 -
IV Tone studies • Ääniharjoituksia
Flexible embouchure
Ansatsin joustavuus
Etc G-major upwards
Etc G-major downwards. Then play other keys in the same way!
Jne G-duuria alaspäin. Sitten muita sävellajeja samalla tavalla!
Tone quality exercise, also "test your flute"-exercise
Tasaisen äänenlaadun tarkkailukuvio, sekä "huilun testikuvio"
Pitch control in varied dynamics
Säveltason tarkkailu eri voimakkuusasteilla
- 20 -
Basic Flute Technique
Intonation and diminuendo exercise
Intervallipuhtaus- ja diminuendo-harjoitus
senza vibr.
simile
simile
Pitch control with octave harmonic tones
Säveltason tarkistus oktaaviflageolettien avulla
Attack without tongue, "P"
Aluke ilman kieltä, "P"
Clear and quiet attack
Selkeä ja hiljainen aluke
quasi senza sono
Large intervals intonation
Isojen intervallien sävelpuhtaus
simile
Listen for intonation; drop the higher tones down if neccessary!
Tarkkaile sävelpuhtautta: pudota ylempien sävelten tasoa tarvittaessa!
- 21 -
Basic Flute Technique
Low tones sonority exercise
Matalien sävelten voimistusharjoitus
chrom.
krom.
chrom.
krom.
chrom.
krom.
chrom.
krom.
Low tones intonation
Matalien sävelten puhtaus
Pitch control with fifths harmonic tones
Säveltason tarkistus kvinttiflageolettien avulla
Balancing the flute
Huiluotteen tasapaino
Hold the flute with the left
hand only!
Pitele huilua ainoastaan
vasemmalla kädellä!
Both hands!
Molemmilla käsillä!
Move your right thumb away from the flute while playing!
Nosta oikean käden peukalo irti huilusta soiton aikana!
Left hand only!
Vain vasemmalla
kädellä!
Etc
Jne
Be careful not to drop the Flute!
Älä pudota huilua!
Intonation exercise with piano
Säveltarkistukset pianon avulla
Flauto
Pianoforte
simile
Etc, chrom. step method
Jne kromaattisesti
Cresc-Dim. exercise with piano
Cresc./ dim.-harjoitus pianon avulla
Flauto
trem.
Pianoforte
Etc, chrom. step method
Jne kromaattisesti
- 22 -
V Other exercises • Muita harjoituksia
Double-tonguing exercises
Tuplakieliharjoituksia
1)
T
K
T
K
T
K
T
K
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
2)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
3)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
Variations of triple-tonguing
Triplakielimuunnelmia
1)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
T D K, T D K
2)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
T D K
K T D K
K
T D K
K
T D K
K
3)
T
D
K, T
D K
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
Very fast double-tonguing
Erittäin nopea tuplakieli
(
= 100
)
Etc upwards chromatically
Jne kromaattisesti ylöspäin
- 23 -
Basic Flute Technique
Examples of variations on Reichert's exercise
Variaatioesimerkkejä Reichertin harjoituksesta
1) ( = 120 )
Etc
Jne
2)
Etc
Jne
3)
stacc
Etc
Jne
- 24 -
Basic Flute Technique
Vibrato exercise without tongue attack
Vibratoharjoitus ilman kielialuketta
Huh,
H
H H
H
H
H
H
Rhythmic vibrato
Rytmivibrato
H
H
H
H
H
Etc diatonally
Jne diatonisesti
simile
H
Aim for:
Tavoite:
Etc diatonally
Jne diatonisesti
= 96
simile
Variable vibrato
Muuntuva vibrato
Etc diatonally
Jne diatonisesti
Start from a steady tone, then add bigger and bigger vibrato waves
1. Aloita
suorasta äänestä, lisää astettain yhä suurempia vibraton aaltoja
Etc diatonally
Jne diatonisesti
Start from a steady tone, then add faster and faster vibrato waves
Etc diatonally
Jne diatonisesti
2. Aloita suorasta äänestä, lisää astettain vibraton aaltoja yhä tiheämmin
Irregular vibrato waves
Epäsäännöllisiä aaltotiheykiä
Etc diatonally
Jne diatonisesti
Very small and frequent vibrato
Erittäin pieni ja tiheä vibrato
Strong vibrato
Voimakas vibrato
Normal vibrato, listen for the sonority in a quiet dynamic, "shouting whisper"
Normaali vibrato ja hiljaisen nyanssin kantavuus, "huutava kuiskaus"
dolce e cantabile
- 25 -
VI Chord exercises • Sointuharjoituksia
1.
2.
3.
C
Cm
C6
1.
4.
5.
6.
Cm 6
C7
Cm 7
7.
Cmaj 7
sempre legato
C
2.
Cm
3.
C6
4.
Cm 6
5.
C7
- 26 -
8.
Cm (maj7)
9.
10.
Cdim
C+
Basic Flute Technique
6.
Cm 7
7.
Cmaj 7
8.
Cm (maj7)
9.
Cdim
- 27 -
Basic Flute Technique
10.
Diatonic chord sequence
Diatoninen kolmisointusekvenssi
Practice all keys using this Chord Exercise system!
Harjoittele muutkin sävellajit edellä olevan mallin mukaan!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
G
Gm
G6
Gm 6
G7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D
Dm
D6
Dm 6
D7
Dm 7
Gm 7
- 28 -
7.
Gmaj 7
7.
Dmaj 7
8.
Gm (maj7)
8.
Dm (maj7)
9.
Gdim
9.
Ddim
10.
G+
10.
D+
Basic Flute Technique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A
Am
A6
1.
2.
Am6
A7
Am7
4.
5.
6.
E
Em
E6
Em6
E7
Em7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B
Bm
B6
Bm6
B7
Bm7
3.
4.
3.
(Anglosaksinen B = H !)
1.
2.
F
1.
2.
F
Fm
1.
2.
B
F
F m
6
3.
F6
3.
B m
B
1.
2.
3.
E
E m
E
1.
2.
3.
Am
A6
A
1.
D
4.
5.
Fm 6
F7
4.
5.
4.
E m6
6
2.
3.
D m
D
7
F m7
6.
Am(maj7)
8.
7.
8.
Bmaj 7
7.
F maj 7
Fmaj 7
Bm(maj7)
8.
F m(maj7)
8.
A m6
A7
A m7
5.
D
6.
7
- 29 -
D m7
7.
9.
F dim
B+
10.
F +
9.
10.
B dim
B +
6.
6.
Bdim
10.
8.
5.
E maj 7
9.
E+
F+
B maj 7 B m(maj7)
E m7
Edim
10.
Fdim
B m7
7
A+
Fm (maj7)
7
E
Adim
10.
7.
7.
10.
9.
6.
B
9.
9.
Em(maj7)
7.
Fm 7
8.
Emaj 7
6.
5.
D m6
Amaj7
7.
4.
4.
6
F
F m6
B m6
6
5.
7.
8.
E m(maj7)
8.
9.
10.
E dim
E +
9.
10.
A maj 7 A m(maj7) A dim
A+
7.
9.
10.
D dim
D +
8.
D maj 7 D m(maj7)
VII Trill chart • Trillitaulukko
See the numbering of Keys, page 38
Katso läppien numerointi, sivu 38
( )
(
( )
1
1
1
9 tr
)
(
1
(
(
7
(
1
tr
tr
(
(
)
1
(
7
2
1
tr
1
(
tr
1
)
( )
678
1
tr
7
(
(
)
1
tr
4
7
7
7
)
(
tr
7
)
(
4 tr
7
( )
)
tr
1 tr
5 tr
7
3
tr
7
7
678
tr
(
tr
( )
)
)
1
3 tr
7
7
)
1
3 tr
tr
7
7
)
1
1 tr
)
tr
7
2
)
1
tr
(
tr
7
(
)
1
tr
7
1
tr
)
1
( )
)
1
7 tr
8 tr
(
(
)
7
7
- 30 -
7
5 tr
7
)
Basic Flute Technique
(
(
)
)
(
1
6 tr
(
1
tr
(
)
1
7
(
)
1
(
)
tr
tr
7
(
(
)
1
tr
tr
tr
)
1
)
1
1
7 tr
7
(
)
)
1
tr
tr
7
7
(
(
)
1
)
(
1
1
7
7
(
(
)
7
7
(
tr
1
(
)
tr
1
1
tr
1
tr
7
7
(
)
678
4
7
)
tr
2
678
2
(
)
3
tr
tr
3 tr
tr
7
)
1
3 tr
7
7
7
)
(
7
(
)
(
)
4 tr
7
)
(
tr
1 tr
1
5 tr
5 tr
7
6 tr
7
7
7
- 31 -
7
)
Basic Flute Technique
(
(
)
)
(
1
7
5 tr
6 tr
(
)
(
1
1
tr
6 tr
7
(
3
tr
1
(
)
(
)
(
)
3
tr
tr
7
7
7
)
)
(
)
)
678
1
tr
1 tr
1 tr
1
1 tr
1 tr
tr
tr
7
7
(
(
)
7
7
7
)
(
)
(
7
(
)
)
678
tr
1
1 tr
tr
5 tr
5 tr
7
7
7
(
1
tr
7
)
(
3
3
tr
tr
5 tr
5 tr
6 tr
(
)
1
1
tr
7
tr
tr
7
7
(
)
2 tr
9
- 32 -
(
1 tr
tr
5
7
)
6
)
Basic Flute Technique
Tremolando in thirds
Terssitremolo
1
2
5 tr
( 6 tr )
5 tr
( 6 tr )
5 tr
6 tr
7
7
7
( 6 tr )
5 tr
6 tr
1
64748
1
2
tr
tr
8
tr
8
7
1
6
7
7
1
3 tr
tr
tr
7
1
1
tr
tr
tr
7
7
3 tr
tr
tr
1
tr
tr
6 tr
7
64748
1
5 tr
7
7
64748
2
tr
7
7
64748
1
5 tr
6 tr
1
tr
tr
( 6 tr )
7
678
1
tr
1 tr
1
7
7
7
6
tr
tr
7
3 tr
tr
tr
1 tr
tr
tr
tr
7
1 tr
7
tr
tr
1
7
1 tr
7
7
2
tr
tr
7
tr
2 tr
2
2
7
1
8
1
7
7
tr
8
8
1
3
5
5
7
2
tr
7
3
1 tr
6
7
7 tr
- 33 -
tr
tr
3
5
6
7
XIII Micro intervals • Mikrointervalleja
Quarter-tone fingering chart for French-model flute
Neljännessävelaskeleitten sormitustaulukko avoläppähuilulle
1
7
1
1
7
7
= quarter sharp / neljänneskorotus
= quarter flat / neljännesalennus
1
9 (10)
678
1
1
7
7
678
1
1
5
6
9
678
1
9
1
7
8
678
1
1
3
1
8
7
678
3
1
1
7
7
678
1
1
(3)
3
8
9
1
8
678
7
7
1
7
1
7
7
1
7
1
1
3
678
1
3
7
7
- 34 -
7
Basic Flute Technique
678
1
3
9
8
7
678
1
1
678
678
1
1
1
1
7
7
7
3
7
7
1
3
3
5
5
7
7
7
1
1
5
6
1
1
3
3
5
6
7
6
9
7
7
8
9
1
2
5
5
6
9
- 35 -
5
6
6
IX Some usual modern flute sounds
Tavallisimpia moderneja soittotapoja
+
key click with flute tone
läpänisku + sävel
key click without flute tone
läpänisku ilman säveltä
key click while covering mouthpiece with mouth
läpänisku, huulilla suljettu puhallusaukko,
(sormitus ilmaistu nuotin yläpuolella)
Z
"tongue-ram", "tongue stop"
= fingering, sormitus
imaisu tai puhallus ja voimakkaasti
kielellä katkaistu ilmavirta
(puhallusaukko suljettu huulilla)
(sormitus ilmaistu nuotin yläpuolella)
"without sound"
puolittainen puhallus,
suhinaa ilman säveltä
"S"
flutter without tone
suhinaa + "R"
Vrt Flz
double harmonic, overblowing
"harmonic", "flageoletti", yläsävelsarjan osasävel
°°
kaksoisflageoletti = lyhyt, voimakas
puhallus pienellä aukolla,
jolloin tavoittaa useampia
yläsävelsarjan ääniä
fingering, sormitus
free harmonics
sattumanvaraisia "ylipuhalluksia"
6"
Flz
W.T.
Flz
➚
tr
"flatterzunge", "flutter",
lepattava, pörräävä kieli, "R"
5
9
"multiphonic" effects
moni-ääni efekti
(sormiotteet ilmoitettuna
tai vapaavalintaisina)
°
"tongue vibrato"
kieli-vibrato
whistle tone / whisper tone
vihellysääni= hennoimmat
yläsävelsarjan sävelet
"box" = free improvisation 6 sec.
"laatikko" = vapaa improvisaatio
annetun aiheen pohjalta
n. 6 sek. ajaksi
other:
lisäksi:
Kehlkopfvibrato = mäkättävä kurkkuvibrato
Handshake vibrato =
rannevibrato, tärisevä huilu
Dog breath = läähätys huiluputkeen
Hissing embouchure =
sihinää osittain huiluputkeen
"key vibrato"/
timbral trill
läppävibrato/
äänenväritrilli
- 36 -
Basic Flute Technique
= quarter sharp/neljänneskorotus
= quarter flat/neljännesalennus
1/4
irregolare
"fast double-tonguing
without tone"
nopea tuplakieli ilman säveltä,
sormitus valinnanvarainen
++
+
++ +
++ +
key clicks, key noise
irregular rhythm
läppien kolinaa,
sormitus ja rytmi vapaa
sing, S
nouseva lauluääni + huiluääni
"closed slap"
suljettu kieli-isku
eli "T" aksentti sisään huiluputkeen
abbreviations:
lyhenteitä:
(
"jet-blow", jet whistle
voimakas, viiltävä
puhallus huiluputkeen
other signs: / muita merkkejä:
gliss
slap
"slap tongue", "pizz"
kieli-isku
"T"
)
= 3/4 sharp / 3/4 korotus
embouchure opening:
puhallusaukko:
closed/suljettu
normal/normaali
very open/kokonaan auki
x
(
gliss
+
)
Angle of the flute: / puhalluskulma:
∪
normal playing angle
puhalluskulma normaali
⊃
turned in as far as possible
mahdollisimman sisäänpäin kääntynyt
S = sing (laulu)
Wh = whisper (kuiskaus)
Sp = speak (puhe)
Wsl = whistle (vihellys)
WT = "whistle-tone"
("vihellysääni")
K, H, Kiss = special articulations/
erikoisartikulaatio-äänteitä
N = normaali sävel/soittotapa
ord. = ordinario eli tavallinen
Tone colors: / äänen värisävyjä:
•
color changes; dark,
bright, open, closed etc
with differents fingerings
sormituksilla vaihdettavat
äänen värit; tumma,
kirkas, avoin, suljettu jne
x
accelerating figure
kiihtyvä kuvio
approximate rhythm
viitteellinen rytmi
descelerating figure
hidastuva kuvio
x = 1/4 lengthening of rhythm value
x = 1/4 nuottiarvon pidennys
crescendo from silence and until diminuendo into silence
hiljaisuudesta alkaen ja loppuen
- 37 -
Ex: / Esim.:
x =
+
Basic Flute Technique
X The Parts of the flute • Huilun osat
Blow Hole &
Chimney
puhallusaukko
ja hormi
Head Joint
suukappale
Body Joint
runko-osa
Foot Joint
jalkaosa
⇓
⇓
⇓
G Key/läppä
A Key/läppä
Stopper Cork
päätykorkki
Crown or
Tuning Cap
päätynuppi
Pad Cup
tyynykuppi
C Key/läppä
G Key/läppä
F Key/läppä
B Aux Lever
B apuvipu
E Key/läppä
(B trilliläppä)
D Key/läppä
Embouchure Plate
huulilevy
1
D trill Lever
2
D trillivipu
D trill Lever
Shaft/akseli
B Thumb Key D trillivipu
Key's Adjusting Screw H peukaloläppä
läpän säätöruuvi
B Thumb Lever
B peukalovipu
Low B Roller
h rulla
C Roller/rulla
C Key/läppä
D Key/läppä
Cup Tail and Key Silencer Cork or Felt
läppähäntä (läppäjalka), jossa korkki- tai
huopavaimennin
Metal Springs lift or close the Keys
metallijouset nostavat tai sulkevat läppiä
Pad / tyyny
Pad Washer & Screw
tyynylevy ja -ruuvi
The Numbering of keys • Läppien numerointi
(Bartolozzi)
3
1, 2
4
Fingering Marks:
Sormitusmerkinnät:
2
5
10
9
8
6
7
1
Trills: / Trillit:
= closed key / läppä suljettuna
= open key / läppä avoin
= only the key-ring closed /
vain läppärengas (kehä) suljettuna
= half opening / puoliksi peitetty reikä
tr
or / tai
lever nr + tr
vivun no + tr
- 38 -
3
4
7
5
6
8, 9, 10

Similar documents