PEJABAT PENDIDIKAN .11:

Transcription

PEJABAT PENDIDIKAN .11:
PEJABAT
PENDIDIKAN
.11:
DAERAH JOHOR BAHRU
JKR 6365,
JALAN ABDUL RAHMAN ANDAK,
80IOO JOHORBAHRU
Hornepej : h,ttp : / / wwu.ppdjb.edu. my
E - Mail :
admin@p
dj
b.
e
du. rny
Tetefon:
Pegawai Pendidikan : 07 -2200377
TimbalanPPD :07-220O6R5
HEM
Rendah
:07-2200458
:07-2200370
:07-2200369
PejabatAm
.07-2200332
Faks
Menengah
:07-2200'721 Pembangunan : 07 -220033'l
.07-2200875 Kewangan : 07-22003'15
| 0'7-2200339
: O7-22003s7
No.
Akademik
ICT
Ruj. Kami : IP 47w2.%/ l0ele / 3 / 2 Htd.z(
Tarikh
: l}Novenrber 2015
Pengetua.
Sekolah Menengah.
Daerah Johor Bahru.
( Sila rujuk larrpiran )
Tuan,
KEM KEPIMPINAN PELAJAR NEGEru IOHOR
20115 - SARINGAN PERTAMA
(PHYSTCAL ENDITRANCE MODT,JLE) BAGr CALON -CALON MAILTS PEMIMPIN
MUDA IOHOR KOHORT 6f2{yr6 DAN KOHORT 72fl6.
Dengan segala hormatnya perkara diatas adalah dirujuk.
2.
ini
disertakan surat dari fabatan Pendidikan Negeri Johor,
|PNJ.atbs(46)/lW-5/4/2 tLD.z ( ) bertarikh 28 Oktober 2015 sebagai rujukan pihak
Bersama-sama
tuan.
3.
Sekian bagi rrakluman dan tindakan pihak tuan.
Sekian, terima kasih.
"SEHATISEIIWA"
"BERKHIDMAT I.'NTTJK NEGARA"
Saya yang merrurut perintah,
(AHM
B.HAMZAH)
b.p Pegawai Perrdidikan Daerah
]ohor Bahru
j!1,iI.1 :ijt 5 ;:r:., lu
,::,:tr
r
,rll6f,,i!,,i.lrj
]
E{. -, -
;r".i, ir
r
l:.r
r,: -.:,;;
r.!'4ltfFIK
ri,
{ffi|ili}'.,'ilil;ii
i i ij:Jl:rr(i::!,x !- tj!.*;rii,,!!-11{$R
:ALpl r.lt'i r ;,1.r,- r; 1,.
nt ;? I
.,i,4BAi.J,;
.
.llo"ia
J-'Fa
n+beip.1
ri';" ''. ! '(i4Qrl, l" Z :
' c7-::!
'
.ra,!rt
ar!:g
. 1?-i:J?,)1-11
i?!a:!vn e-rii.J:|rk6f: r'aaij.
F.jj;i:ral F6-\{iij kan L:j,ilitri f,.':J.}ri .-l
1,,:iri,
ijr:,1
i;,)i
,::;;r#,
fffr'*
4. ilNQ/,l,riiiAti
i
Eia';i ,,1i.ir-: iua..ii:i: i,fiitri!,rtp!l.r MIJDA J
,-3.9.t.5r:.1 DO!ftCtl. _":gr ci l:, j-.triii;!rr,i nit*lql
;*t_.ni
?N'i,i li i't li,Jti _ti.,'i ' ii;..lr-ri{ ?:t 1 i
giii
..Flrl!,6ili,i4Fttr'!ELAJ,1i'i,Jfi:ji:l,rri.Ji..i1 :.lin--SAR|NGAN
FEHTAi,,I4
gii.3t',tJrlri:€ I,l)t,i.ti-9, sAci {.. r,_cN..:.iL i:N
igilr-ili ie$iiu..ril piu:lq
6CHCti, r'SrZ0'li:j UAI.J r{.3i.:Jri, , j;i,,t-a
r!erg!i.i 1il!f,r,) !:i)til"3it1\rr:r x.ii i
.:a
,,,.:5 {ji.:!irl..
;
'
/i1j::;,-, il I.,ldi{i:jnrl,l}r: /ja, a.,i ,.t:-,::i_:;- il: ri;r;rn *un u,"n*an oatrJ sesr
FErailih3Jr d0n
p:irsiliikqr i:r-.1:rr':eih r-u;.i:: r,:!i:l:iit .:x:,.i rii:if i:!if._nil ,:li-Cill
f<eeeLr.eiljnEait yA[g snggu! rrfili.ik
f.i+r':i,l: ,iiir t:!;iri i:iir-itrr:!: :i:!i:1 _,i..!. :_t.ir,+i Sid1.lsn: t-+r,ierg
dourc,r _ JSLCI. SeOelii
.;nf'! 'il,r: ir:i. ,Tliili.il:i, ;. j.:i. :i* .,; l
;:i:-jirtr,cNili:n tsrrandar AJAiaySi:.: k.. ;;';;#;;;
1'-1';'rlif .iiiA::ia.tdt.:r -1 ,lsj:+:.:r.- ,r' .i.:. ^.:1..-r,n!r' ,r,atat,'
,"Juf menji;ai;,;lh;l i:ri;taijr
.i;ltii,,":".,: ",t,;:,la ' ilait l(urt)iir- it,r;: h,jr,C i,-: r'al r,:etahj;.kut m,rCaf
i,.l
rjrl-ri:nlil( (
:i
a
in*e" vu.ig
it_"r jsli5,-.-
.jaa,ri',.. :rer,lijiksn ljrge,i
f<crlfl"_.liti.i
,,,gr. c:jiar:r
r",.teriy srdi l(ctlJa Selltci €ie,,4 peEat.{i
.
perC'{ii!.:tn i'J*"nn gir
3/2Ctli 4i ;";;,1 ..--':;i. €iiir:,., Sqiturne, ZOii, tel*l.i r.icil,ui:J$kJi;
uriii
-;r"r'-ii,*ai
)'ar!r ,ikar liirr;:ilfic;r i.!.;:i!i;rl,: .:ahr .,i:r1L.ri:rs;n ,'il_c ili qaer,gtl aoai*i,
unit
it!r$:l
'1
lal:atii:r.j',ii't
:,,
s.-tij-..lri:. Ci:r
ij.:,rri;i., !;tli*wa
.iai,"rrtan pend,rj,,<an Niager
Jchcr
l:nqlr; -]it.,1. !1,;)ii nerrtlakan SeSi SeriniAn dsn
Fefiilll.an
ehli,i,rr .l:11-i.; J.qJi ,:r3hu!, Z01g rla:.i IU,:i rii.ir ,1i:tii liii :a;linrpin nflfrioiiodin
ffi;';;;
#;
iiiJtil dril J,i;r 'it lf ;..o;t iigr::'trrin :; .,i?+k,:] tr"!c!r' nenlaCt pt..,ffp:rr ffieli$ j.laldepli
liahg
ri'}fipljlrai cr:i.iiri
i!lrr.r,ci.i.i' .a.rii ,;::r:le,irq i;n ii;,ogor:i '.ltstaiu.
,ner"i,ttaadtttni
fail{c.e, j r l.::-:.r:r:.::lTr,l lu3fi a,Ja.:1 ) r 'r i":, :t-.:',t:i;i.tilr,riri-r,r,.lt:tnre_ et adafar,f
puir*
i?d\ l,!ad!**;-J,.oliil*ltitJ,;
1.1-i-i.i C!:fre,!,1i't: r?ti!\'ti:ii;t :i: ir,_i:ii ::1)iini0,1 .; ii:ll; d;n
'i.
naksfff.,e t i
;'' : ;;:. :' tsitlc.nerit"i, if,r i . ..Ar:.i ..',^,, faa-.,ilAn';no
I.li.i'l.,..l:'il.'..l,'1;iq.';11]'i,,.u.'i;..,]--,,'.-
iiirirq:i !r.l;ri:i;;,;ii
i\.', ,rja;i-1
3 : ,: :::'rrE.i , : ,,
-ie-:.",. r. r.:., s4.a,:ir r,a, .,rll
j, ,
lii:,;';.::..*j:li;l.iT''J,I"::::
r
"
":i,l ,rt",. r.roririJ )eFca;cn6n rlJtFprrrl tsj tah
. _::"jri _,.J t"ngiuo ;*;urtl tr:,,.n,1i..";;1,,;;,.
:'ir''"'5'; '1n' 1;[eii6-!J'iu*"',., Ks,- ea.:,d6n
jri!1,i
r;i,::iJt,:.:E
.L'_t a.! L:r
L:r
t1:,1,:
.i r ji
jt:-i.a-: ".i,t,- :j7
:-r.,
i
,ri<;l-rEtllk ratiLAi
3:1
F,"e.i
i;t.
!D,l$
ll,t,{arni
r,:rt.r
Jpi,JJ.ATBS146Vl
pfr
orloi:eirois
llll l:-lr-rt F.
r.l.r'
' F fY ',i.i
$'a:f.,[ ocr,o,u
."#i,fl1";.;
..',.
I
i':l;l;ng.,.ilr
i; tl:t. ,r:.i.,, i;.r r"r.
,iJtr, z,r'.i riniui fi.ea,.;r tgtJn-:e,:l u'' an'r'-- 7-:455n66iikan K€n P'lnitrpir F4iijqr tL;;.; p"*ri,ii. iii""
Jr,.,r, i:i, j, 111 r.1,1,1,..a'i:i--; ". 1ll?lj.,ili:?..-f,
T":';ffi,*"XT""ly?li
''!1u',i,:' r *loxsa.r;,,"-,i
rr'jdi k.,.,its rrrr ',1i,i i]j;'_'^ llil llsKen .i'es; lri..gar Feria,.ria
,uoi,i,u
r,".a
pil;;:"il,i;'1i.11;.::'li,l.,'ili1,#.,T::i:iffff"F,T*lii,Hl#il
::jl: _,I J,),r.r{,i-ntor ?0i6 r..rul.r rrr . Ahad;
{t4;n Tdrdk ute16r'
:'ji,.
l,i:''1!:,ttt.,rihor
; Jt :6'U,n{,:0/l
l/jltl
'''iJiilFat :
FerC:flAriri.
Sl
:'i5a.ll.c;,,,' ti,Jr6$i, ;,1:-{.eua.:.rt i.:
rl*/rs$r;!. sff!-ro,gnlt rflefl d,lr*,.i.,..,'-ii't''
'l':;r
:.,,. -.lrirtdr rr
::r J;:g .,: dirnirtn
;ni rr ;r.111{ ,1".rr1
!ijb€r:, -,r ri rr:
i
r)ff
.'1,,,1r:i
.:cnqj.r.ri
-.rr
r;i
ryrg.l
i.i,r,cu.:,. oer ri
,r.' ;-,.*
pe|ri ..:,{j.r
..,t
"
i
..i
t
f'rt'lt/'} d€rt dlsar h*8n ,5arv"?trti,
p6ftdJate,"rr:
d..;i 16na xrttT_ralen
tqng tBrpllih sepefti di iafnoiran ri?l5i@.&r'9-BQ!-ryu
i![
iteu
!&L$yr{slqishsrcsinettsgri
..,i,,!1:r"
,*,'jk,,.ianaDu..
{:.,. ,. i.-;q.;,;iu.'i;'-r
t'rd:r,pLcn 3ds:ii:,
" l-i"rfl"# ",yl.,i,
Cr- I I - - ,l
r-..d i ;i"da;€;-t'uJl.,iilnn*n
3 ilsr.,,]r ;,6rs4.8? j(^ ." ,r.,r .
unuk t'arkurnF{'ll ci
.i.11:j ttt''o,'
'i,r i ei , : :i,kdr! ^ .:.1
'."t'].'-'i rri*t iti"t-,itJlid'1:=ii
,,,.
rutb'Fegswai ?';n8;ffi
-1:?.)r; i .,jraijarl .r"..r1+r,,
.l' ..,tl
-'
l]iJ;::'_: it r
106,r,
:lqrlJ
,..,r;rk
: --',
ii:i!i.!i,.v.ii.!. 1;-, '.j.,.::r,$rjl,i
trifli-fJjtili.i'j"
-,
';,,,,,,,'ii',,;;rl!;;,l,.rli*:.1L,.;';il::';:il,,1,;,-?:#;[#i6.i,;:;;;;rlreisqj j]:
'i:elra j"', ii,ir it6 ii66in
'*ii"i,'\li
:i I jt:ryA,,
"EqRl{ti irl,'!i,i; UN:i ii.{. rie +ARA,,
rqiy:i !ti/r
FIJAti,lt
lLtt a41.
..
!:ii:. r
,-I
rl iEE
i' lli ir.
..u
j,
r
+rAnEMlK kLLAI
'l: r. -rJ'i rrl .r6F
Eirr*.LFi$ !{gngi!,Lq.{N
e,.alainh ';*id'irrj:, r.....1, .1:,. r1t
,i:idr:! , ?eitallCj
*rr.
i.i:.;i,-,!
i,iilrir I ii..l'ilikc,a
tr :'r, ;iiiuli:.,,
ilcSijr
.l!_ j,,
.,
.,..-Or
..
:r. ES{-,ri,
:'J,t,;
iEi;ti
!i
r",
Al{ lB-.! t;.i,:,t;,ir;NJ4
rr: 3Ffi
r;a.,i.ilirEo
.:
-
"1, 1 ri"':.'r:.i, i\."r.iri-Ahad]
it.:);l .,,::,.
- .,t:. t. :.r o,., f*r.'f, UGii;
.. i;'.,
iu;r',_I rrJ"aJ.ii _f
r:t
;1,
a
ul
(9
ut
2
F
Y
(J
z
aa
a
E
3
I
f
d,
I
d,
co
cl
c'
2
E
qr
t
f
c,
I
f
d,
-
l
-
@
f
d,
r
l
d.
I
@
l
d,
-
f
d
-
CO
o
I
o
I
c
-o
I=
:
-
E
o
o
e,
o
I
o
I
o
I
-
I
I
I
F
F
F
F
z)
F
zl
z
zl
Io
I
3
o
z
z
z
z
z
z
l6-
f
f
f
l
l
I
o
)d,
l
T
lc,
f
I
co
EO
@
6
o
o
o
-o
r
o
I
o
e
I
t
o
I
f
d,
I
d,
o
I
o
:)
d,
ft
I
-
ao
6
o
I
o
o
E
o
c,
a
I
I
J
IJ
z5
o
TJ
cul
o
5
o
x
r.l
I
3
uj
J
F
I
3
o
l
7
g
z
t)
e
z
I)
e
c,
r
I
z
T
f
!z*
o
=
E
6
=
o
o
o
I
o
z
2
z
z
z
3
l
:)
l
f
I=
d,
co
2
tl
I
o
=
o
-
6
=
I
o
o
z
6
2
d
l
6
z
T
f
€
zulF
o
I
F
&
o
o
c
o
I
o
2
F
z
o
D
=
2
a-
o
Y
<)
ct
F
|Ir
o
o
A
=
a
=
d.
o
6
z
z
9
6
2
4l
a
o
or
o
o
o
o
=
2
o
o
tr
z
ao
z
E
=
z
f
z
iu
J
E
o
F
o
o
=
N
tr
z
6
l
I
6
5
t
d,
o
o
z
o-
:
z
I=
o
o
o
N
F
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
I
I
E
-
d,
z
N
N
f
z
z
F
z
E
dl
-d
z
t!
o
z
z
o
o
o
o
o
o
o
a\
z
I
F
z
4
z
N
-o
I
tr
z
o
z
I=
s
('
o
F
F
z
E
o
o
o
N
o
o
o
o
ro
F
N
o
o
o
::
z
t
o
o
F.
o
o
o
e
F
z
a
z
I
l
I
F
N
=
f,
z
z
o
z
z
o
o
E
:)
c,
I
o
s=
I
-
E
E
z
l
z
I
s
!!
(f
I
I
o
o
I
o
F\
o
a
o
o
o
o
o
6
I
z
o
o
-
z
z
I
t
d,
z
o
z
&
3
o
o
o
o
t
z
z
6
)
z
F
ro
=
o
o
o
z.
I
f
z
I
tg
tr
z
I
:l=
T
d,
I
f
-
a
I
T
IEI
zF
v
c'
zc
E
gl
a
ft
-
f
E
d.
d,
l
cE
tt)
o
I
o
o
-o
&
o
o
lc,
I
ao
d,
o
E
o
f
e
al
-o
ul
o(-,
J
G
ca
I
ao
J
o
2
o
IJ
cu,t
,
s
o
Y
ut
o
q,r
f
l
z
z
3
5
f
6
F
.o
f
tl
rG
o
F
z
a
dt
F
E
F
zf
F
I
5
o
F
zllt
6
tF
cl
o
-o
c
9
o
6
I
:
z
A
E
E
gl
2
F
2
!2
3
b
c
o
2
N
o
o
=
o
o
o
o
c
lo-
&
c,
o
o
o
o
o
(5
-
E
J
!
4
zl
6
o
I
o
o
I
o
o
o
o
o
E
G
F
o
o
o.
2
E
z
a
&
o
c
=
N
=
z
tr
z
I
ao
I
o
z
IJ
ztrl
c
t
6
-
G,
f(]
6
2
trl
o
)d,
I
to
z
o
z
f
o
a
z
z
('o
(t
o
z
o
tr
I
6
z
)2
d
z
-
l
=
z
o
E
('EI
lr'l
z
E
Y
a
F
I
z
:f
d,
I
:)
atl
a!
r
&
t
I
o
I
o
o
f
:l
-
d,
ab
&
I
o
d,
-
l
I
l
E
I
.D
dt
ao
E
o
-o
d,
ro
I
o
l
t
J
T
l
f,
-
-
T
&
4
co
ao
o
I
dl
d,
I
-
&
G
&
o
I
l&
-
l
c,
T
I
o
t
o
t
t
co
-
l
(
-g
&,
ro
e,
IJ
z
&.
UJ
A
L'
J
6I
5
a
(J
z5
o
I
cr!
I
5
o
gt
o
a
I
!2
z
z
5
h
l
f
-=
c,
I=
t
z
z
..}
If
co
\f
o
f
d.
r
o
F
l
l
F
F
I
€
4t
J
F
I
I
tr
tr
zf
zf
Io
-
ao
:)
t-
F
I
3
2
o
F
o
I
o
2
z
z
l
l
2
:)
o-
t
E
J
F
z
d.
z
)o-
I
4
f
=
z
o.
z
z
t
dt
F
F
z
o3
YZ
O(5
zzl!
c
o
o
o
o
@
o
qr
o
(o
(o
o
o
(o
a
o)
o
(t)
(\
o
o
qt
o
Ot
o)
z
f
:l
6-
o
or
o
o
Ot
o
o
or
o
Or
ot
O)
Or
5
s
E
a{
F.
(h
F.
z
lo-
F-
or
o
o
o
ol
uJ
E
^t
'o
o
ro
o
Ol
ol
c{
o
o
o
o
o
o
r!
<tr
Or
Or
o
Ot
o
o)
o
ot
N
o.
z
zN
a
G
z
zo
F
3
ao
=
lr.t
ro
o-
z
t
c,
o
o
o
lco
5
lrr
c
ao
l
z
=
z
t
z
I
I
z
tr
z
a
-
zUI
z
f
:c
(J
z
&
2
t!
z
o
=
J
!o
F
N
z
d,
z
('
tr
d,
G,
z
z
J
z
z
tr
z
a
N
(f
I
E
z
6
z
z
d,
o
3
6
rF
E
-z
I
o
o
(o
f
E
o
tr
tr
z
6
tr
2
6
t
z
z
z
z
z
I
;
c
l
F
F
=
o
o
z
t
a
I
6.
a
o-
6
I
E
zN
I
.J
-z
-
N
l
t
5
d,
2
Or
3
N
z
:f
&
z
6
&
E
z
o
f
I
-o
I
z
to
z
I
o
o
-f
3
e,
-
3
t
f
E
-
3
G,
T
l
E
I
@
ao
ID
ao
o
I
o
d.
4
dt
-o
o
-o
o
-o
-
-
-
F
F
F
z
zf
z
3
o
5
o
t!
ui
z
z
z
l
3
r
l
c
G,
c,
-
4
o
-o
E
o
:l
E
3
E
I
-
ao
4
g,
E
o
-o
o
-o
G,
:I
e
to
z
t3
o-
a
f
z
z
F
F
I
-
5
o
Y
F
LrJ
z
z
3
o-
ftt.
tft
>
E
d
tl-
.L
@
(o
rn
co
o
o
o
(\t
ln
o
ot
ot
z
o
J
-o
E
:
Y
F
EJ
E,
4
F
E
z
:q-
gr
F
g,
u,
o@
6
rjl
c,
o
?
o
N
6
=
to
zF
!
F
t\l
a
F
z
G,
I
-
GI
@
N
=
f
?
I
o
or
dr
F
F
E
ct
3
s
6
I
o
6
z
z
z
-
z
3
E
l
E
l
E
f
o
)2
z
F.
IN
o
or
@
.J
E
(o
I
oo
tr
z
=
a
a
o
z
I
o
dl
2
f,
F
G
rn
F
t6
xI
=
6
F.
6!
dr
zN
-
5
r.o
o
o
or
or
(r!
ot
tf
ao
N
t\
|J)
.\
ro
o
or
o
Or
z
d-
N
F.
o
f
F
al
UJ
.o
fd
@
z
qr
o