b.m u1u6il3rt`nd prarr6 sirur,rrir fr`druranr:nonix rtlun::rnr: b.d ur{arrfi`t

Transcription

b.m u1u6il3rt`nd prarr6 sirur,rrir fr`druranr:nonix rtlun::rnr: b.d ur{arrfi`t
er1:1{116rer{rrrtururJ:vu.rudtdiu6'rGr::rlas:1nrnar.:"[urru{'xrioairr
".
fioTn:tnr: doai'xauu naa.
/urirsrrurdrrorTrr:rnr:
rarifi
ro riruurtllfir qirrafltarfirrd
!
orrinr:r3ur:riruairr.lnfirarrTnrF n"rrafirarfind o-rr,rr-orrirufl{tl,llJ:
u. xrtururJ:vu, rufitdiuo'qa::
,n. dnurusrruTgrgd't
bde(,doo.-
rJlvr
utnJ
v
turqfll't.i d.oo LX.tF)T Ul't obo.oo tl.ln: yu'] o.od LX.lFrl vliO:rAniltr,reivrxdxav o.do LtlFlT
:rJrrtlrl:run1:Fnr.JrrJUrLavl:srrrunr:fi
s
d.
51n1na1{n1u?6u 6u
orn.rirraupr niorLr]raTn:rnr: siruru
. rJru
iad'a
'luvl 6i }rulFril bddci Llut{u bdb,doo.- ulYl
(-aor uau urjor,rfi uunfi'uri'rio ar rvr firu-)
a.
rirufi
rJ:sxJ''r 6ufl
''r::'rn1 na1{
aunlu tuavviotvdul (uujufi o)
d.o LIIJIJffirJ:rnrnaxrrurioairrvx
t
d.Le
rruua:il:rnr narc.irurioaixu'tu auyllu
q
do
b. 51U{0nfusfl
5:iln'r:n1uun:1n''rfl
b.o l-J'rufirirqj
riruurun:
uavvio
tr,rd urL
(uriufi
to)
a1{
riruvrjr ri'rr,rrir;irrinrrula-pr l{lurJ:vorun::}.rnr:
r:3rri riruvrit ridrurunr:nornr:finurr ttlun::rnr:
rtlun::rnr:
b.m u1u6il3rt'nd prarr6 sirur,rrir fr'druranr:nonix
b.d ur{arrfi't:r urnloar sl'rrrvrir ri'rr,rrirdruluor
u{lun::rnr:
u.a ur{:nqBu oprurri rirur,rrjr rinitrnr:finr*rrJflrifrnr: r{iun::}lnr:
b.b u1{arritainrj rirff'v or'rurvri'r ui'rnrinrruq:nr:rJfl^rj6rru ltlun::rnr:
b.b u'ru1\:ar::ri
9!
u.*t urufrfrnrYa trrurrnnr:ni rirrtvrir
urudrrTuorrirurrurru
r{Jun::rnr:LLavLa?1"r
ty
amu
ttunlt
lt
t
rJ3ilrfli
14u?u
n1{ru9tuyll{
lt
nailil?rJ
tv
nlnrunu4u
( ulYt )
I
:1nlflat{
n1
Factor
fixrlurfiql
lr
tlnlflatnnoflu?0
F'
5'lfl1nn1{
I
2
ll
l{1u?151u11u'tu:0{Tu
I
3
' blil n?l1{
{ ru qfl :'1 0eluulr
-q
I
I
.rrunvrrn:rrrfindrriogrJ wire
4
f
5
I'tllJtHan
Dowel DB
lr'lu,nfin oowet A
L="
160
1_'g
I T1
227.02
31.20
uuu
640.00
lrJfrrn6ofirvrxro'rL
12
mesh
A
q uu.
xJxJ.
640.00
I
gl:.lJ
:e:523
28.00
1.024.00
7,264.64
li1u'
l8
1.3365
t7,920.00
1.3365
6,09
t.
l- ..,,.,
2.r4
!11u'
L rq: ''
t03al
I
|
260.92
37.42
l1
du
,?:::
1,411.96
1.3365
6
rdii
344.13
2,064.78
1.3365
459.93
96.00
a1J.u.
1,783.70
171,235.55
1.3365
2,383.92
tI
111'i_
,,roo.ru
23,950.08
r,887.08
6
t^
7
lu'ru,,uun f; nmrionounEsr
320.00
il.
15.26
4,883.20
. 1.3365
lu,unouru',urrserou
220.00
tJ.
9.92
2,182.40
1.3365
13.26
2,916.79
1
ttr^tu
350.00
350.00
1.3365
467.78
467.78
t
flru
8
I
li
tunoun:fl
r
as
rilury
't*;
ISTRENGTH
t25 nn./sl:.sil.)
?Jse's8
228,856.31
6,52:.4\
?o:2
d
t:rn:n
g'ltJ
10
.:tuu 1ulj:gu]dily{ur
t
1
-1
ruuu
1nr
lr
rl
o,,,,,f,i rlnr
rlilr
rt
rru
nurioa#tauunounicrrn?uut
rurlan{tr
r
rn
rr
t ttt
u,l dtuutruId{ n.il'{cr#n6 o.fila
uin6
rutnn{t{
li
4.00
riir
il. ur?
160.00
il. ltu.r
0.
f,
il1il i
,, trt
n r\ trtvt
rn r nn 1{ {1u
{i1 : - tttr rr {fi fi
rioa#rqnt.t 6lslltl{ ilnunotflnuil
flilrs'rru
)
)t
r,nftrrrqrrflltttivt t{dr{ns
0.50
ltulg
rJ?urnr
nn rdrrYu r otvil:
il.
I
d
r9
n1{llu9rlJUlJ
,
rYr)
rtldutrlJRil
.{
ulJ14 fl
v
ee
e
?IUil 1t 0UlJ'l?1fi']U
y
ruror
d
nr:
I
( ulYt)
Factor F
tt
fiillrjrfigl
tt
11fi1nA1ilSl0flU?tJ
tTl1flat.l
286.582.62
214,427.70
A
dI
VA
nnlilU?m1nA1{11.1fll{
)
ulYvan:
:m1nA1't
n1
gro?tulu
2559
20.00 - 20.99
Eirsruo1uv;u
:aurir{rufiuqu#tfru
fi'anrYods t
orr{nr:u?vr:rirudrlnfisarrind
q
a
?ilmillerltorn"ll
29 rnou rlilR1?Iun fl.fl.
lrvtlt:
:ttiflt:
rrnrnnroriadironuu n6tn. x z l;irudt2
t
t4l
286,500.00
:9v /frr"<-^
1
urtra:irrf
fi'arurusr: )
rJ:vtruriruynzfnrnax
./
6Iu
(
n ??:J
(
o^-J
(
urudvrfidnfi slnlrrfi )
n1?d'',l1run m n1 nn'"1.:
u1u11:d?::ri
r:fii#
n??Nn1rd''luunfl n1nn1.i
n
I
??Nn'l f riluuFl?'r n1
(
assd+tt
urserrrt's:1 u?nlrdq )
u1.r:or;u
n??iln1f
fi
n
( ur.rdr??
n:iiln'r: rilvuq:
n'r':
6flu'tfi')
luufi?1n1nof i
tninu
(
riiers )
1n1nn1.r
urufififl#u fiqmnnrrflf
)
n?r:.rn1?ri1ilupr?1 n1nn1{ I rng1"1
-ht})ri
ilgflmnfl
utill$t$lunodtl{101{ fiufl lil ltacilotilngil
t
lru?g{lu
d
6
4
ad
o{nfl 1:1J:14'l:d?ufi1ilau{dtilnft
I
Y
/.rluriodfx
.li's
crnluiln{tnr{Rlr
ru.2rJruurruIdlcl.filar}infio.fitarrinfir.tirunrunv:
- ir
?unrjscn-lorn1:
29 lFlou f]ilR]l'tuI lr.f,. 2559
S
ln:{nr:
I
s
a
a
d
{ruriodfNoullnoun5nrd?ilrfifin
d
(
,i
n{fi
z-
fluo{fifi )
@ J
tlu?u
rJ?rursl
filJ?U
640.00
9t5.lJ.
: ?u1J:lJrflAUH?VI1.1
640.00
gr:-u.
0{ltlu 0.05x4.00 x160.00lt.
32.00
nu.ru.
:?u{]u11:-lul{u111
32.00
nu.lJ.
x 0.50 x
i-
24.00
o1J.lJ.
${0oailuu 30%
7.20
n!.1l.
:xu{]ilent{onuuu
31.20
4u.il.
&0.00
sr:.lJ.
640.00
9t:.lJ.
106.50
lJ.
60.00
lt.
96.00
nu.il
320.00
lJ.
60.00
tJ.
160.00
TJ,
220.00
lJ.
rjiltnfiufirnrrrfiil
x
4.00
i^
aI
{1U?r: 1Ufi U'rlj:
db
J
4
{]Unfl5il lflamlil
0.15
nsun:{rfi6ndrr*o;il
4.00
: ?lJ9t
5
il.
160.00
t@
2
fiil-ttrfiq
310n1rfiond;il1fli
dIFIU
U
x
In:
160.00 rJ.x 2
160.00 rr.
{tl't
drr*
f; n
o1 rJ
.1111[fiafi Dowel
a n uu.(0.s0x213 )
a 8 xu.(o.5ox8x ls)
a
6
d
{lufioufl:a
n.3 (STRENGTH 325 nfl./91:.cru.)
4.00
7
8
{ 1UttlJ:Jtfi
dra
Anfi
A
x
160.00
x
0.15
160.00
x
2
il.
OnOUn:st
sluilB0afl1{ilrstou
4.00
x
160.00
t5
x
:?TJ
I
vltaurr
fi n Rtn
ilql
n
m
ut
v rxt
{rurioa{r{ilr{
tlo4qd
fil{?U{-tu
11
5
ln tnil ilugt
o l{u ?r,
s
Grsnru uacdorfi
6sil
0{nfl1:U:?.11:fl?lrgnilau{dlrunfl
tgdad,;
In:rnr: I {rurias#rr
irunod:l{ouufloun:flrd:iltilaR
dus
( ?tuvr 2 -
fiu0.1ilil
)
ilo"lunniltnt{n]:
o 4
9
st
4
d
u 4
o
u.2 1llutr1il tft{ gt.u.tdlilnfl 0.u{f,lilnn 0.fltlrlttlltT:
iudrj:"rura,nr:
29 IAOU nilfll?ru5
Aud
q
W.el. 2559
Ir
2.1
fi or:arrnrun^ufi ..................................I1r,..
AJ
ntqltuufl 1: + n1td0il: lnrtFl:0{0fi:
]9
n1'r]ueril4u
1.60
u111/fiI:.u.
1.60
um/a:.il.
fixrltJlfiFl
{]ilS1qil1tnno1ulnru'r
<qori
lJtfl Tt.l3 n1: O'rRO 1{?S?tTtYt'r1J1l
{ruCI1{{hTnnorurnflnr{
lJ R
{ 11r o
1{{
lWrer
o fl 1r
rfl fl
d
fin
fi
u
t:
nr:
a
I
a
9a
I
0'}fl u t { ? TlI s ttn v il 10}1 u'lfl u to tJ o o fl n ?fl
6'n
}iudu
hi
nn
l
o ornnl{ isfi s uasil rnnfirfiurdil
oondr
g
3.3(1) srut46irxiaqil?a:?il
ririaqornuucil ( qnfr )
107.01
um/au.il.
rirrirrfiunr: * rirrfior:rnr (Tn-nil)
0.00
il'rnlau.il-
rirrucir......... ...........29..................fl
88.22
1J1?1/Ail.il.
ru.
:?lJ
1J',l?l/Ail.il.
rir{ao;ornuutir ( vr:ruyurr )
roa'i
fl
rnlluunl:
ri
rilu
+
n'lrdoil:]fl
ei{......... -..........4
z
1
(Eln-flu)
..........,.....
nil.
:?IJ
2
2.3
100.00
u'1il/au.il.
0.00
u1?1/Ail.il.
127.02
ulT/Ail.il.
227.02
u1m/nu.il.
{aqrra:rrutorsrunouninfl r}Jilm:g1un:ulurrGnr:q
noun?n (STRENGTH
-
r
d
dt
J
nn./q:.qil.)
?
ilury$Jilstlj0:fl unuo ( il0n.
- Ytt'lul{u]u
-
325
fiurlJo: l-2
I
5/25
l4)
tlu?u
14U?tJ
rrynrri:o
:1n1:',llr
367.00
flR.
2.429
884.47
1J',lT/AU.il.
0.66
nu.il.
227.02
\49.8332
il1n/au.il.
0.92
au.xJ.
485.27
446.4484
ulTiAU.il.
180
nfl:
0.0164
2.952
utr/nil.il.
I
nu.il.
300
300
il1T/Ail.il.
od
- ulsrflilnoun:91
- rirr:srfloaun?sr
t?tJ
17E3.7036 lJlfl/AlJ.U.