Sub-Sektor Tanaman Makanan

Transcription

Sub-Sektor Tanaman Makanan
STATISTIK TANAMAN (SUB SEKTOR TANAMAN MAKANAN) 2013 Disediakan Oleh: Unit Perangkaan Bahagian Perancangan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
KATA PENGHANTAR Penerbitan Buku Statistik Tanaman (Sub­Sektor Tanaman Makanan) ini bertujuan sebagai rujukan cepat kepada pegawai pengurusan atasan dan semua pegawai dalam Jabatan Pertanian. Data‐data yang dipaparkan dalam penerbitan ini meliputi Sub‐Sektor Tanaman Makanan seperti padi, buah‐buahan, sayur‐sayuran, tanaman ladang/kontan, florikultur, herba dan rempah‐ratus. Penerbitan ini mengandungi data siri masa di bawah RMK‐9 (2009‐2010) dan RMK‐10 (2011‐2013). Data bagi tahun 2009 sehingga 2011 adalah merupakan data sebenar yang telah diterbitkan dalam penerbitan Jabatan Pertanian. Manakala data bagi tahun 2012 dan 2013 adalah merupakan data anggaran dan ramalan Jabatan Pertanian. Diharapkan penerbitan buku ini dapat membantu pegawai‐pegawai dalam perancangan dan pelaksanaan projek‐projek jabatan. Sebarang cadangan dan teguran ke atas yang dipaparkan amat dialu‐alukan. Pengarah Bahagian Perancangan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2012 i Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
DASAR AGROMAKANAN NEGARA, 2011­ 2020 Pencapaian hasrat menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi memerlukan sumbangan yang lebih signifikan daripada semua sektor ekonomi termasuk industri agromakanan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Industri agromakanan perlu merealisasikan sasaran pertumbuhannya untuk memastikan negara dapat mencapai pertumbuhan purata tahunan yang telah disasarkan. Transformasi dan pemodenan industri agromakanan akan diteruskan bagi meningkatkan daya saing industri ini supaya memberi sumbangan yang lebih signifikan kepada pertumbuhan ekonomi dan melahirkan lebih ramai usahawan tani yang berpendapatan tinggi. OBJEKTIF DAN digubal dengan objektif seperti berikut: i. Menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat dimakan; ii. Menjadikan industri agromakanan sebagai industri yang berdaya saing dan mampan; dan iii. Meningkatkan tahap pendapatan usahawan tani. ii Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
LAPAN IDEA UTAMA DASAR AGROMAKANAN NEGARA, 2011­ 2020 Lapan idea utama DAN ialah: i. Jaminan bekalan makanan ‐ kecukupan, kebolehdapatan, keselamatan dan mampu beli ii. Pembangunan pertanian bernilai tinggi iii. Pembangunan pertanian mampan iv. Kluster pertanian dinamik, memaksimumkan penjanaan pendapatan v. Pelaburan swasta pemangkin transformasi pertanian moden vi. Modal insan pertanian bestari dan berinformasi vii. Pemodenan pertanian berpacukan Penyelidikan dan Pembangunan, teknologi dan inovasi viii. Keunggulan khidmat sokongan pertanian iii Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
HALA TUJU STRATEGIK DASAR AGROMAKANANAN 2011­2012 i. Menjamin Bekalan Makanan Negara ii. Meningkatkan Sumbangan Industri Agromakanan iii. Melengkapkan Rantaian Nilai iv. Memperkasa Modal Insan v. vi. vii. Memantap Aktiviti R&D, Inovasi dan Penggunaan Teknologi Mewujudkan Persekitaran Perniagaan Yang Diterajui Sektor Swasta Memperkukuhkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan iv Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
SIMBOL YANG DIGUNAKAN SIMBOL KETERANGAN SIMBOL - Tidak ada MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda 0 Data kurang dari 0.1 ha
KADA Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu
n.a Tidak diperolehi P Data awalan IADA Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu
e Anggaran
KSM Kerian Sungai Manik
Barat Laut Selangor
f RM KETERANGAN Unjuran/ramalan
BLS Ringgit Malaysia
SEB. PERAK Seberang Perak FELCRA Lembaga Penyatuan & Pemulihan Tanah Persekutuan FELDA Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
Ha Hektar
CHE Keluasan Hektar Setara Mt Tan Metrik
Kg Kilogram v Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1 MAKLUMAT TANAMAN Jadual 1 : Maklumat penting Malaysia, 2009‐2013 Jadual 2 : Anggaran bilangan petani mengikut negeri, 2011 Jadual 3 : Gunatanah sektor pertanian ‐ Semenanjung Malaysia Jadual 4 : Gunatanah sektor pertanian ‐ Semenanjung Malaysia Jadual 5 : Maklumat tanah terbiar mengikut negeri, 2011 Jadual 6 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman buah‐buahan menggunakan sistem fertigasi titis, 2011 Jadual 7 : Ringkasan analisis kewangan tanaman buah‐buahan menggunakan sistem fertigasi titis, 2011 Jadual 8 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman sayur‐sayuran, 2011 Jadual 9 : Ringkasan analisis kewangan sayur‐sayuran, 2011 Jadual 10 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman industri, 2011 Jadual 11 : Ringkasan analisis kewangan tanaman industri, 2011 Jadual 12 : Perdagangan sektor pertanian, 2008‐2009 Jadual 13 : Perdagangan sektor pertanian, 2010‐2011 Jadual 14 : Maklumat tanaman padi, 2009‐2013 Jadual 15 : Maklumat tanaman padi, 2009‐2013 Jadual 16 : Maklumat tanaman buah‐buahan, 2009‐2013 Jadual 17 : Maklumat tanaman sayur‐sayuran, 2009‐2013 Jadual 18 : Maklumat tanaman kontan/ ladang, 2009‐2013 Jadual 19 : Maklumat tanaman tanaman kelapa, 2009‐2013 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 vi Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Jadual 20 : Maklumat tanaman bunga‐bungaan, 2009– 2013 22 Jadual 21 : Maklumat tanaman herba, 2009– 2013 23 Jadual 22 : Maklumat tanaman rempah‐ratus, 2009– 2013 24 2 PADI Jadual A1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2009‐2010 27 Jadual A2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2011‐2013 28 Jadual A3 : Purata hasil padi mengikut negeri, 2009 ‐2013 29 Jadual A4 : Pengeluaran beras mengikut negeri, 2009‐2013 30 Jadual A5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi, 31 2009‐2010 Jadual A6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi, 32 2011‐2013 Jadual A7 : Purata hasil padi bagi jelapang padi, 2009‐2013 33 Jadual A8 : Pengeluaran beras bagi jelapang padi, 2009‐2013 34 Jadual A9 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi luar jelapang 35 mengikut negeri, 2009‐2010 Jadual A10 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi luar jelapang 36 mengikut negeri, 2011‐2013 Jadual A11 : Purata hasil padi bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009‐2013 37 Jadual A12 : Pengeluaran beras bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009‐2013 38 vii Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Jadual A12 : Pengeluaran beras bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009‐2013 38 Jadual A13 : Keluasan pasel padi bagi Semenanjung Malaysia, 2009‐2013 39 Jadual A14 : Keluasan pasel padi bagi jelapang padi, 2009‐2013 40 Jadual A15 : Keluasan tuaian padi bagi Semenanjung Malaysia, 2009‐2013 41 Jadual A16 : Keluasan tuaian padi tahunan bagi jelapang padi, 2009‐2013 42 3 BUAH­BUAHAN Jadual B1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan mengikut negeri, 45 2009‐2010 Jadual B2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan mengikut negeri, 46 2011‐2013 Jadual B3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2009‐2010 47 Jadual B4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2011‐2013 48 Jadual B5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2009‐2010 49 Jadual B6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah‐buahan utama, 2011‐2013 50 Jadual B7 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan , 2011 51 Jadual B8 : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011 52 Jadual B9 : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011 53 Jadual B10 : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011 54 Jadual B11 : Negeri utama bagi pengeluaran buah‐buahan terpilih, 2011 55 Jadual B12 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan 56 terpilih , 2011 viii Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Jadual B13 :Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan 57 terpilih , 2011 Jadual B14 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan 58 terpilih , 2011 Jadual B15 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah‐buahan 59 terpilih , 2011 4 SAYUR­SAYURAN Jadual C1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran mengikut 63 negeri, 2009‐2010 Jadual C2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran mengikut 64 negeri, 2011‐2013 Jadual C3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama 65 mengikut jenis, 2009‐2010 Jadual C4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama 66 mengikut jenis, 2011‐2013 Jadual C5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama 67 mengikut jenis, 2009‐2010 Jadual C6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur‐sayuran utama 68 mengikut jenis, 2011‐2013 Jadual C7 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran, 2011 69 Jadual C8 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011 70 Jadual C9 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011 71 ix Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Jadual C10 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011 72 Jadual C11 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran terpilih, 2011 73 Jadual C12 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran 74 terpilih, 2011 Jadual C13 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran 75 terpilih, 2011 Jadual C14 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran 76 terpilih, 2011 Jadual C15 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur‐sayuran 77 terpilih, 2011 5 TANAMAN LADANG/KONTAN Jadual D1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan 81 mengikut negeri, 2009‐2010 Jadual D2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan 82 mengikut negeri, 2011‐2013 Jadual D3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan 83 mengikut jenis, 2009‐2010 Jadual D4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan 84 mengikut jenis, 2011‐2013 Jadual D5 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/ 85 kontan, 2011 Jadual D6 : Negeri utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011 86 x Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT Jadual D7 : Negeri utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011 87 Jadual D8 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/ 88 kontan terpilih, 2011 Jadual D9 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/ 89 kontan terpilih, 2011 6 KELAPA, BUNGA­BUNGAAN, HERBA DAN REMPAH­RATUS Jadual E1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut negeri, 2009‐2010 93 Jadual E2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut negeri, 2011‐2013 94 Jadual E3 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran Kelapa, 2011 95 Jadual F1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman bunga‐bungaan 96 mengikut negeri, 2009‐2010 Jadual F2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman bunga‐bungaan 97 mengikut negeri, 2011‐2013 Jadual G1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman herba 98 mengikut negeri, 2009‐2010 Jadual G2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman herba 99 mengikut negeri, 2011‐2013 Jadual H1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus 100 mengikut negeri, 2009‐2010 Jadual H2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus 101 mengikut negeri, 2011‐2013 xi Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
ISI KANDUNGAN Jadual H3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus mengikut jenis, 2009‐2010 Jadual H4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah‐ratus mengikut negeri, 2011‐2013 7 JARAK TANAMAN, KEPADATAN TANAMAN DAN HASIL POTENSI Jadual I1 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi buah‐buahan terpilih Jadual I2 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi buah‐buahan terpilih Jadual J1 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi sayur‐sayuran terpilih Jadual J2 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi sayur‐sayuran terpilih MUKA SURAT 102 103 107 108 109 110 xii Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 1 : Maklumat penting Malaysia, 2009 ­ 2013 Perkara 1 Penduduk Malaysia tahunan (juta) 2 Kadar sara diri (ssl) Beras Buah Sayur 3 Penggunaan per kapita (kg/org/thn) Beras Buah Sayur 4 Kuantiti import (tan matrik) Beras Buah Sayur 2009 2010 2013e 28.9 29.3 29.7 71.4 65.8 41.2 72.2 66.3 43.5 72.5 67.4 46.0 72.2 68.4 48.6 79.6 92.9 54.4 79.6 93.0 54.7 79.3 93.2 55.3 79.1 93.4 56.2 78.9 93.6 57.3 1,084,819 593,026 1,301,467 930,440 649,789 1,317,160 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 70.4 64.7 39.2 2012p 28.3 27.9 2011 Nota : i. Maklumat penduduk diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. ii. Maklumat Kadar SSL dan Penggunaan Per Kapita diperolehi daripada Dasar Agromakanan Negara 2010­2020. iii. n.a ­ data kuantiti eksport dan import tidak diperolehi. iv. Maklumat import diperolehi daripada Pangkalan Data Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. 3 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 2 : Anggaran bilangan petani mengikut negeri, 2011 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan Malaysia Padi sawah Sayur­sayuran Buah­ buahan Tanaman Lain­lain kontan/ladang tanaman 740 31,820 30,610 290 150 3,700 18,780 7,440 4,480 17,580 9,500 4,920 1,820 11,300 620 820 2,350 1,150 140 960 1,030 1,890 70,900 8,510 70,930 2,290 14,160 20,190 23,800 470 3,920 7,440 6,010 14,040 2,080 1,460 680 450 1,010 340 80 400 1,250 380 10,410 1,550 3,070 1,470 680 2,480 7,030 10 1,020 9,710 1,330 125,090 27,000 228,620 22,170 38,760 8,920 38,220 ­ 7,080 11,920 40 20,830 59,270 250 4,140 2,310 20 9,120 11,690 290 172,230 46,040 308,970 28,640 59,860 Nota : i. Anggaran bilangan petani di atas merupakan anggaran bilangan pengusaha ii. Jumlah pengusaha bagi semua komoditi bukan jumlah pengusaha sebenar kerana terdapat satu pengusaha mengusahakan beberapa komoditi tanaman. (Contoh : seorang pengusaha mengusahakan padi & buah) iii. Tidak termasuk getah, kelapa sawit, koko, lada hitam dan tembakau (komoditi pertanian di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi). 4 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 3 : Gunatanah sektor pertanian ­ Semenanjung Malaysia Kategori gunatanah Kawasan perkebunan Pokok, palma dan tana­
man kekal yang lain Jenis gunatanah Stesen pertanian Florikultur Perkebunan campur Sayur­sayuran Herba dan rempah­ratus Koko Kelapa Getah Kopi Kelapa sawit Pinang Rumbia Teh Dusun 2010 8,954 2,376 325,376 16,922 282 12,988 104,490 1,277,352 1,539 2,804,257 674 1,997 2,411 184,603 2011 9,025 2,945 327,329 18,806 1,546 8,739 95,708 1,311,947 863 2,910,945 244 1,681 2,399 171,616 5 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 4 : Gunatanah sektor pertanian ­ Semenanjung Malaysia Kategori gunatanah Tanaman singkat masa Jenis gunatanah Pisang Tanaman gentian Nanas Padi Rumput semaian Tembakau Tebu Tanaman­tanaman lain 2010 2011 7,809 11 10,462 330,589 716 6,873 21,803 58,034 8,679 162 9,567 327,190 1,101 7,130 9,549 42,237 6 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 5 : Maklumat tanah terbiar mengikut negeri, 2011 Negeri Bilangan daerah Bilangan lokasi Tanah darat luas (ha) Tanah sawah luas (ha) Jumlah luas (ha) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 8 11 10 3 7 8 3 6 2 2 6 145 235 143 43 264 200 22 36 22 3 55 5,955 931 210 258 2,146 2,579 103 431 43 247 1,020 75 1,324 5,284 561 2,537 3,944 25 948 9 ­ 874 6,029 2,256 5,494 819 4,684 6,523 127 1,379 52 27 1,894 Sem. Malaysia 66 1,168 13,922 15,581 29,503 Sabah Sarawak W.P Labuan 24 18 n.a 545 160 n.a 5,239 427,638 n.a 2,872 837 n.a 8,111 428,475 n.a 108 1,873 446,799 19,290 466,089 Malaysia 7 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 6 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman buah­buahan menggunakan sistem fertigasi titis, 2011
Pendapatan kasar Komoditi Tempoh masa Ekonomik (RM) Belimbing Jambu batu Mangga (MA224) Durian Nangka Rambutan Betik Pisang Tembikai Nanas* Josaphine (TG) Josaphine (TM) Moris (TG) Moris (TM) N36 (TG) N36 (TM)) 25 10 15 20 20 20 3 2 0 1 1 1 1 1 1 1,908,645 404,250 415,250 503,685 772,133 263,835 121,000 78,000 20,000 42,900 41,184 28,282 28,282 32,604 33,248 (kg/biji) 1,031,700 269,500 166,100 167,895 514,755 175,980 110,000 52,000 25,000 38,610 38,610 32,220 32,220 38,610 38,610 Kos Kos pembangunan (RM) 37,335 37,335 33,735 37,335 37,335 37,335 26,165 17,398 4,053 1,000 1,900 1,000 1,900 1,000 1,900 Kos bahan input (RM) Kos tenaga kerja (RM) 345,727 209,489 116,764 61,089 91,547 41,221 54,084 22,727 8,915 17,223 17,075 10,936 10,788 16,056 15,908 485,706 180,000 162,000 120,000 120,000 120,000 18,000 12,000 3,000 6,215 6,769 5,718 6,165 6,215 6,769 Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia iii. TM ­ Tanah Mineral ii. TG ­ Tanah Gambut iv. * ­ Tanpa Sistem Fertigasi Titis 8 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 7 : Ringkasan analisis kewangan tanaman buah­buahan menggunakan sistem fertigasi titis, 2011 Kos Komoditi Belimbing Jambu batu Mangga (MA224) Durian Nangka Rambutan Betik Pisang Tembikai Nanas* Josaphine (TG) Josaphine (TM) Moris (TG) Moris (TM) N36 (TG) N36 (TM)) Kos luar jangka (5%/10%) (RM) 94,396 45,601 35,711 27,680 30,725 25,693 10,566 5,765 1,651 ­ ­ ­ ­ ­ ­ Jumlah kos (RM) 1,038,360 501,611 392,823 304,475 337,979 282,621 116,230 63,415 18,156 24,438 25,743 17,654 18,853 23,271 24,576 Analisis kewangan Pendapatan bersih (RM) 870,285 (97,361) 22,427 (55,062) 434,153 (18,786) 4,770 (3,189) 1,845 18,463 15,441 10,629 9,430 9,334 8,672 B/c ratio 1.84 0.81 1.06 1.65 2.28 0.93 1.15 1.23 1.10 1.76 1.60 1.60 1.50 1.40 1.35 Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia iii. TM ­ Tanah Mineral ii. TG ­ Tanah Gambut iv. * ­ Tanpa Sistem Fertigasi Titis Harga pulang modal (RM/kg) 1.01 1.86 2.36 1.81 0.66 1.66 0.96 1.22 0.73 0.63 0.67 0.55 0.59 0.60 0.64 9 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 8 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman sayur­sayuran, 2011 Komoditi Bayam Bendi Cili Halia tua Halia muda Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis Petola Sawi Terung Timun Tomato* Tomato ceri* Jagung Keledek Labu manis Ubi kayu Jangka masa penanaman (minggu/
bulan) 4 minggu 4 bulan 6 bulan 8­9 bulan 5­6 bulan 3 bulan 3 bulan 4 minggu 4 minggu 3 bulan 4 bulan 4 minggu 6 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan 3­4 bulan 3 bulan 9 bulan Pendapatan kasar (RM) 14,000 27,000 56,000 45,000 32,000 36,000 24,000 30,000 12,000 25,000 21,600 15,000 26,400 28,000 1,008,000 1,209,600 20,000 19,200 12,750 14,000 (kg) 14,000 15,000 14,000 15,000 8,000 12,000 16,000 15,000 12,000 25,000 18,000 15,000 16,500 35,000 403,200 302,400 40,000 24,000 15,000 28,000 Kos Kos Pembangunan (RM) 905 2,896 3,620 7,239 4,826 2,413 2,413 1,207 905 2,413 2,896 905 4,826 2,413 163,300 163,300 2,413 2,896 486 1,459 Kos Bahan Input (RM) 3,086 8,,939 16,449 14,744 13,185 10,084 8,994 18,315 2,785 11,076 8,112 3,206 10,878 10,049 119,100 137,100 8,536 7,240 5,756 3,240 Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia ii. * Berdasarkan 9 SPH bersaiz 20’ x 100’ Kos tenaga kerja (RM) 5,160 7,240 8,580 5,000 4,600 8,040 6,920 5,440 5,040 5,400 5,560 5,240 3,480 3,440 240,000 240,000 3,320 3,060 3,600 3,840 Kos Pelbagai (RM) 132 528 792 1,188 792 396 396 198 132 396 528 132 792 396 18,100 16,945 396 528 396 132 10 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 9 : Ringkasan analisis kewangan tanaman sayur­sayuran, 2011 Kos Komoditi Bayam Bendi Cili Halia tua Halia muda Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis Petola Sawi Terung Timun Tomato* Tomato ceri* Jagung Keledek Labu manis Ubi kayu Kos luar jangka
(5%/10%) (RM) 464 980 1,472 1,409 1,170 1,047 936 1,258 443 964 855 474 999 815 27,025 27,867 733 686 512 434 Jumlah kos (RM) Pendapatan bersih (RM) 9,747 20,583 30,913 29,579 24,573 21,980 19,659 26,418 9,305 20,249 17,950 9,957 20,975 17,113 567,525 585,212 15,398 14,409 10,750 9,104 4,253 6,417 25,087 15,421 7,427 14,020 4,341 3,582 2,695 4,751 3,650 5,043 5,425 10,887 440,475 624,388 4,602 4,791 2,000 4,896 Analisis kewangan B/c ratio 1.44 1.31 1.81 1.52 1.30 1.64 1.22 1.14 1.29 1.23 1.20 1.51 1.26 1.64 1.78 2.07 1.30 1.33 1.19 1.54 Harga pulang modal (RM/kg) 0.70 1.37 2.21 1.97 3.07 1.83 1.23 1.76 0.78 0.81 1.00 0.66 1.27 0.49 1.41 1.94 0.38 0.60 0.72 0.33 Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Hortikultur, Jabatan Pertanian Malaysia ii. * Berdasarkan 9 SPH bersaiz 20’ x 100’
11 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 10 : Ringkasan pendapatan dan kos pengeluaran tanaman industri, 2011 Komoditi Kelapa matag Kelapa pandan Cendawan Roselle Jangka masa penanaman (tahun) 20 20 5 6 Pendapatan Kasar (RM) (kg) 249,523 398,256 25,200 112,500 328,320 398,256 4,200 75,000 Kos Kos Pembangunan (RM) 9,305 9,305 42,500 15,965 Kos Bahan Input
(RM) 33,417 49,617 5,702 28,852 Kos tenaga kerja (RM) 41,364 43,905 6,000 36,000 Kos Pelbagai (RM) 2,550 14,710 680 4,830 Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur, Jabatan Pertanian Malaysia 12 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 11 : Ringkasan analisis kewangan tanaman industri, 2011 Kos Komoditi Kelapa matag Kelapa pandan Cendawan Roselle Kos luar jangka (5%/10%) (RM) 4,332 11,754 5,488 8,565 Jumlah kos (RM) 90,968 129,291 60,371 94,212 Pendapatan bersih (RM) Analisis kewangan B/c ratio 158,556 268,965 (35,171) n.a 2.02 3.08 2.51 1.90 Harga pulang modal (RM/kg) 0.35 0.32 2.39 1.26 Nota : i. Maklumat diperolehi daripada Bahagian Padi, Tanaman Industri dan Florikultur, Jabatan Pertanian Malaysia 13 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 12 : Perdagangan sektor pertanian, 2008­2009 2008 Komoditi Jumlah sektor pertanian Jumlah bahan makanan Beras Buah­buahan Sayur­sayuran Kelapa Florikultur 2009 Eksport (RM ‘000) Import (RM ‘000) Imbangan (RM ‘000) Eksport (RM ‘000) Import (RM ‘000) Imbangan (RM ‘000) 108,709,554 17,772,726 1,979 469,315 665,499 17,861 239,060 58,982,636 27,893,444 2,712,046 1,085,229 1,790,116 19,448 14,257 49,726,918 10,120,718 ­2,710,067 ­615,984 ­1,124,617 ­1,586 224,803 86,912,167 15,721,537 1,346 492,292 632,194 25,256 282,826 54,244,255 32,667,912 26,689,691 10,968,154 1,940,803 ­1,939,457 ­727,527 1,219,819 2,266,601 ­1,634,407 5,069 20,187 265,690 17,136 Nota : i. Maklumat Jumlah Sektor Pertanian dan Jumlah Bahan Makanan diperolehi daripada Ringkasan Perdagangan Luar Negeri Makanan & Hasil Pertanian Terpilih, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA). ii. Maklumat Beras, Buah­buahan, Sayur­sayuran, Kelapa dan Florikultur diperolehi daripada pangkalan data perdagangan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA) 14 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 13 : Perdagangan sektor pertanian, 2010­2011 2010 Komoditi Jumlah sektor Pertanian Jumlah bahan Makanan Beras Buah­buahan Sayur­sayuran Kelapa Florikultur Eksport (RM ‘000) 106,864,234 18,108,690 1,241 570,295 682,222 19,274 345,754 2011 Import (RM ‘000) Imbangan (RM ‘000) Eksport (RM ‘000) 64,597,445 30,193,302 1,609,304 1,364,489 2,777,794 24,681 17,054 42,266,788 133,636,292 ­12,084,611 20,500,003 1,293 ­1,608,063 576,653 ­794,194 750,788 ­2,095,572 49,263 ­5,407 354,004 328,700 Import (RM ‘000) Imbangan (RM ‘000) 77,568,862 34,449,265 1,854,067 1,539,128 2,734,600 52,544 20,106 56,067,430 ­13,949,262 ­1,852,774 ­962,475 ­1,983,812 ­3,281 333,898 Nota : i. Maklumat Jumlah Sektor Pertanian dan Jumlah Bahan Makanan diperolehi daripada Ringkasan Perdagangan Luar Negeri Makanan & Hasil Pertanian Terpilih, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA). ii. Maklumat Beras, Buah­buahan, Sayur­sayuran, Kelapa dan Florikultur diperolehi daripada pangkalan data perdagangan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia (MOA). 15 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 14 : Maklumat tanaman padi, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan (ha) Pasel padi Semenanjung malaysia Jelapang padi Bertanam padi Malaysia Semenanjung malaysia Jelapang padi Sabah Sarawak Keluasan tuaian Semenanjung malaysia Jelapang padi 320,920 204,246 674,928 515,657 391,625 40,352 118,919 512,221 389,235 320,931 204,578 677,884 512,610 387,160 43,353 121,921 503,305 385,112 292,500 200,552 687,516 517,586 389,544 42,907 127,023 513,304 389,418 292,500 200,552 692,340 524,893 392,865 43,485 123,962 514,901 387,106 283,378 200,502 688,207 520,848 393,306 43,118 124,241 506,356 390,424 2 Purata hasil (kg/ha) Malaysia Semenanjung malaysia Jelapang padi Sabah Sarawak 3,720 4,254 4,646 3,264 1,562 3,636 4,102 4,540 3,403 1,761 3,747 4,257 4,773 3,026 1,910 3,973 4,539 4,821 3,499 1,740 3,817 4,351 4,717 3,406 1,720 16 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 15 : Maklumat tanaman padi, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 3 Pengeluaran Padi (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Jelapang padi Sabah Sarawak 2,511,043 2,193,640 1,819,406 131,710 185,693 2,464,830 2,102,644 1,757,575 147,531 214,655 2,575,988 2,203,597 1,859,357 129,722 242,669 2,750,404 2,382,561 1,893,852 152,142 215,701 2,626,881 2,266,341 1,855,276 146,858 213,683 4 Nilai pengeluaran padi (RM ‘000) 1,883,250 1,848,591 1,931,958 2,062,768 1,970,127 5 Pengeluaran beras (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Jelapang padi Sabah Sarawak 1,620,259 1,425,866 1,182,614 82,977 111,416 1,588,458 1,366,720 1,142,423 92,945 128,793 1,659,664 1,432,338 1,208,582 81,725 145,602 1,773,935 1,548,665 1,231,004 95,850 129,420 1,693,852 1,473,121 1,205,930 92,520 128,210 17 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 16 : Maklumat tanaman buah­buahan, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 249,994 194,592 17,447 37,690 266 239,411 183,931 17,815 37,398 267 226,781 171,867 17,546 37,107 260 241,811 185,775 17,994 37,773 270 257,487 197,818 19,160 40,222 287 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 1,602,668 1,257,497 142,322 200,878 1,970 1,641,872 1,291,474 165,406 182,639 2,353 1,622,603 1,282,623 156,172 181,988 1,820 1,658,332 1,304,421 167,064 184,470 2,377 1,765,828 1,388,976 177,894 196,427 2,530 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 3,639,530 3,855,470 4,876,017 3,894,120 4,146,544 18 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 17 : Maklumat tanaman sayur­sayuran, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 41,078 34,487 2,832 3,635 124 52,793 45,378 2,882 4,433 100 51,777 43,654 3,600 4,395 129 53,322 45,833 2,911 4,478 101 53,589 46,062 2,926 4,500 101 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 623,457 540,746 38,061 43,262 1,388 871,630 784,194 39,346 45,613 2,476 928,183 833,432 47,771 45,959 1,022 878,975 792,056 39,741 46,071 1,108 883,370 796,016 39,939 46,301 1,114 1,594,762 2,139,347 2,581,546 2,444,684 2,456,908 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 19 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 18 : Maklumat tanaman kontan/ladang, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 14,338 10,803 1,767 1,750 17 16,287 12,319 1,832 2,122 14 17,397 12,627 1,709 3,048 14 17,956 13,581 2,020 2,339 15 18,853 14,260 2,121 2,456 16 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 163,966 140,262 13,145 10,374 184 156,087 131,345 13,868 10,746 128 169,716 144,023 10,846 14,719 128 172,085 144,807 15,290 11,848 141 180,690 152,048 16,054 12,440 148 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 287,344 305,786 447,088 453,329 475,997 20 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 19 : Maklumat tanaman kelapa, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia ­ Estet ­ Pekebun kecil Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 100,362 1,961 98,401 58,294 17,555 23,886 627 105,659 1,667 103,992 65,132 18,083 21,817 627 106,312 1,654 104,658 66,819 17,998 20,912 583 112,093 1,744 110,348 69,098 19,184 23,146 665 115,455 1,796 113,659 71,171 19,760 23,840 685 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia ­ Estet ­ Pekebun kecil Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 379,251 14,625 364,626 276,274 49,825 49,218 3,934 550,140 20,029 530,111 447,935 49,967 48,284 3,955 562,556 20,478 542,078 460,865 51,572 46,190 3,928 606,530 22,078 584,452 493,849 55,088 53,233 4,360 636,857 23,182 613,674 518,541 57,843 55,894 4,578 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 189,626 275,071 281,279 303,266 318,430 21 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 20 : Maklumat tanaman bunga­bungaan, 2009­2013 Perkara 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 2009 2,181 2,067 47 60 7 2010 2,192 2,078 47 59 8 2011 2,213 2,098 48 60 7 410,871,935 414,243,980 417,065,881 403,368,919 406,679,387 409,449,756 6,534,806 6,490,591 6,437,756 989,715 983,019 975,017 91,603 90,983 90,242 284,438 311,243 333,653 2012p 2,224 2,108 48 61 7 2013e 2,235 2,118 48 61 7 419,151,210 421,246,966 411,497,005 413,554,490 6,600,318 6,567,480 99,637 994,664 92,521 92,061 335,321 336,998 22 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 21 : Maklumat tanaman herba, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 578 578 n.a n.a n.a 638 638 n.a n.a n.a 1,198 8,911 n.a n.a n.a 717 717 n.a n.a n.a 753 753 n.a n.a n.a 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 2,800 2,800 n.a n.a n.a 3,891 3,891 n.a n.a n.a 8,911 8,911 n.a n.a n.a 4,371 4,371 n.a n.a n.a 4,589 4,589 n.a n.a n.a n.a n.a 42,908 n.a n.a 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 23 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual 22 : Maklumat tanaman rempah­ratus, 2009­2013 Perkara 2009 2010 2011 2012p 2013e 1 Keluasan bertanam (Ha) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 4,899 3,818 580 494 7 4,889 3,927 464 488 10 4,933 3,935 434 528 37 5,287 4247 502 528 11 5,499 4,417 522 549 11 2 Pengeluaran (Tan Matrik) Malaysia Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak W.P Labuan 40,350 31,471 4,951 3,853 75 30,032 22,835 3,385 3,697 115 33,041 26,885 2,096 3,948 112 32,483 24699 3661 3998 125 33,782 25,687 3,807 4,158 130 115,948 99,842 127,953 125,792 130,823 3 Nilai pengeluaran (RM ‘000) 24 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 2,561 213,895 74,842 2,126 1,974 7,442 81,188 52,120 25,564 37,258 16,687 9,659 923,666 265,289 5,550 7,289 30,084 311,150 235,682 133,048 202,633 69,590 2,918 213,193 70,964 2,156 2,203 7,467 81,489 51,988 25,564 37,472 17,196 11,224 835,630 271,300 5,071 8,830 25,312 294,705 222,884 142,434 210,292 74,962 Sem. Malaysia 515,657 2,193,640 512,610 2,102,644 Sabah Sarawak 40,352 118,919 131,710 185,693 43,353 121,921 147,531 214,655 Malaysia 674,928 2,511,043 677,884 2,464,830 27 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri, 2011 ­ 2013 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 3,022 215,930 70,939 2,228 2,016 8,351 82,150 52,075 25,564 37,460 17,851 11,477 878,430 272,805 7,505 6,447 27,110 323,445 232,674 144,613 221,295 77,796 2,787 219,559 73,762 2,544 2,475 7,385 83,342 52,003 25,564 37,599 17,873 11,314 1,021,460 278,348 8,590 11,143 29,452 344,219 236,076 144,946 218,363 78,651 2,797 217,918 73,104 2,501 2,319 7,608 81,815 52,073 25,564 37,520 17,629 10,802 940,561 273,652 8,056 9,248 27,196 337,058 224,229 144,398 215,119 76,021 Sem. Malaysia 517,586 2,203,597 524,893 2,382,561 520,848 2,266,341 Sabah Sarawak 43,331 127,023 132,253 242,669 43,485 123,962 152,142 215,701 43,118 124,241 146,858 213,683 Malaysia 687,940 2,578,519 692,340 2,750,404 688,207 2,626,881 28 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A3 : Purata hasil padi mengikut negeri, 2009­2013 Negeri 2009 2010 2011 2012p 2013e Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 3,772 4,318 3,545 2,611 3,693 4,042 3,832 4,522 5,205 5,439 4,170 3,847 3,920 3,823 2,352 4,008 3,390 3,616 4,287 5,572 5,612 4,359 3,798 4,068 3,846 3,369 3,198 3,246 3,937 4,468 5,657 5,908 4,358 4,059 4,652 3,774 3,377 4,502 3,988 4,130 4,540 5,670 5,808 4,401 3,862 4,316 3,743 3,221 3,988 3,575 4,120 4,306 5,649 5,733 4,312 Sem. Malaysia 4,254 4,102 4,257 4,539 4,351 Sabah Sarawak 3,264 1,562 3,403 1,761 3,023 1,910 3,499 1,740 3,406 1,720 Malaysia 3,720 3,636 3,747 3,973 3,817 29 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A4 : Pengeluaran beras mengikut negeri, 2009 ­2013 Negeri 2009 2010 2011 2012p 2013e Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) 6,279 600,383 172,438 3,608 4,738 19,554 202,248 153,193 86,481 131,711 45,233 7,296 543,160 176,345 3,296 5,740 16,453 191,558 144,875 92,582 136,690 48,725 7,460 570,980 177,323 4,878 4,191 17,621 210,239 151,238 93,998 143,842 50,567 7,354 663,949 180,926 5,583 7,243 19,143 223,742 153,449 94,215 141,936 51,123 7,021 611,365 177,874 5,237 6,011 17,677 219,088 145,749 93,859 139,828 49,413 1,425,866 1,366,720 1,432,338 1,548,665 1,473,121 Sabah Sarawak 82,977 111,416 92,945 128,793 81,725 145,602 95,850 129,420 92,520 128,210 Malaysia 1,620,259 1,588,458 1,659,664 1,773,935 1,693,852 Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia 30 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi, 2009 ­ 2010 2009 Jelapang padi Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMERAK 193,095 55,921 53,722 37,258 20,610 15,221 9,846 5,952 976,192 209,950 187,117 202,633 107,285 70,294 49,082 16,853 193,104 50,615 53,188 37,472 20,610 16,185 9,846 6,140 912,321 201,135 174,563 210,292 115,189 70,814 52,711 20,550 Jumlah 391,625 1,819,406 387,160 1,757,575 31 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi jelapang padi, 2011 ­ 2013 2011 2012p 2013e Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMARAK 193,020 53,024 53,188 37,460 20,610 16,466 9,799 5,977 956,417 217,210 196,051 221,295 118,050 75,612 57,163 17,560 193,094 55,562 52,863 37,590 20,610 16,256 9,729 7,162 983,484 230,948 193,193 214,071 116,858 78,599 51,839 24,860 193,084 54,870 54,011 37,561 20,562 16,424 9,749 7,045 957,989 224,749 193,677 212,162 115,462 77,593 52,718 20,927 Jumlah 389,544 1,859,357 392,865 1,893,852 393,306 1,855,276 Jelapang padi Keluasan Pengeluaran bertanam padi (ha) (mt) 32 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A7 : Purata hasil padi bagi jelapang padi, 2009 ­ 2013 Jelapang padi 2009 2010 2011 2012p 2013e Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMARAK 5,055 3,754 3,483 5,439 5,206 4,618 4,985 2,831 4,725 3,974 3,282 5,612 5,589 4,375 5,354 3,347 4,955 4,096 3,686 5,908 5,728 4,592 5,834 2,938 5,093 4,157 3,655 5,695 5,670 4,835 5,328 3,471 4,962 4,096 3,586 5,648 5,615 4,724 5,408 2,970 Jumlah 4,646 4,540 4,773 4,821 4,717 33 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A8 : Pengeluaran beras bagi jelapang padi, 2009­2013 Jelapang padi MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMARAK Jumlah 2009 2010 2011 2012p 2013e Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) 634,525 136,467 121,626 131,711 69,735 45,691 31,904 10,954 593,009 130,738 113,466 136,689 74,873 46,029 34,262 13,357 621,671 141,186 127,433 143,842 76,732 49,148 37,156 11,414 639,264 150,116 125,576 139,146 75,958 51,089 33,696 16,159 622,693 146,087 125,890 137,905 75,050 50,435 34,267 13,602 1,182,614 1,142,423 1,208,582 1,231,004 1,205,930 34 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A9 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) 11,224 155,999 46,863 5,071 8,830 25,312 53,642 45,829 26,404 ­ 28,109 2,561 58,152 12,969 2,126 1,974 7,442 12,245 14,768 4,954 ­ 6,841 9,659 193,976 34,213 5,550 7,289 30,084 57,527 55,169 26,121 ­ 24,163 2,918 57,441 14,209 2,156 2,203 7,467 12,116 14,636 4,954 ­ 7,350 Sem. Malaysia 124,032 443,751 125,450 407,285 Sabah Sarawak 40,352 118,919 131,710 185,693 43,353 121,921 147,531 214,655 Malaysia 283,303 761,155 290,724 769,471 Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 35 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A10 : Keluasan bertanam dan pengeluaran padi bagi luar jelapang mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran padi (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran padi (mt) 3,022 60,262 11,938 2,228 2,016 8,351 12,496 14,723 4,954 ­ 8,052 11,476 213,858 30,405 7,505 6,447 27,110 58,773 53,641 26,997 ­ 30,859 2,787 57,095 15,871 2,544 2,475 7,385 12,309 14,478 4,758 ­ 6,950 11,314 177,764 47,891 8,590 11,143 29,452 57,868 54,427 23,939 ­ 24,660 2,797 57,293 16,263 2,501 2,319 7,608 12,297 14,498 4,588 ­ 7,071 10,802 178,558 47,484 8,056 9,248 27,196 57,769 50,730 23,550 ­ 25,682 Sem. Malaysia 128,042 467,072 126,652 447,046 127,235 439,075 Sabah Sarawak 43,331 127,023 132,253 242,669 43,485 123,962 152,142 215,701 43,118 124,241 146,858 213,683 Malaysia 298,396 841,994 294,099 814,889 294,594 799,615 Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 36 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A11 : Purata hasil padi bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009­2013 Negeri 2009 2010 2011 2012p 2013e Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Purata hasil (kg/ha) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 3,772 3,336 2,638 2,611 3,693 4,042 4,698 3,736 5,273 ­ 3,532 3,847 2,716 3,298 2,352 4,008 3,390 4,427 3,131 5,330 ­ 3,824 3,798 3,549 2,547 3,369 3,198 3,246 4,703 3,643 5,450 ­ 3,833 4,059 3,113 3,017 3,377 4,502 3,988 4,701 3,759 5,032 ­ 3,548 3,862 3,117 2,920 3,221 3,988 3,575 4,698 3,499 5,133 ­ 3,632 Sem. Malaysia 3,578 3,247 3,648 3,530 3,451 Sabah Sarawak 3,264 1,562 3,403 1,761 3,023 1,910 3,499 1,740 3,406 1,720 Malaysia 2,687 2,647 2,817 2,771 2,714 37 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A12 : Pengeluaran beras bagi luar jelapang mengikut negeri, 2009­2013 Negeri 2009 2010 2011 2012p 2013e Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Pengeluaran beras (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 6,279 126,085 22,238 3,608 4,738 19,554 37,392 35,860 16,979 ­ 15,706 7,296 101,399 30,461 3,296 5,740 16,453 34,867 29,789 17,163 ­ 18,271 7,460 139,008 19,763 4,878 4,191 17,621 38,202 34,867 17,548 ­ 20,059 7,354 115,546 31,129 5,583 7,243 19,143 37,614 35,378 15,560 ­ 16,029 7,021 116,062 30,864 5,237 6,011 17,677 37,550 32,974 15,307 ­ 16,693 Sem. Malaysia 288,438 264,735 303,597 290,580 285,398 Sabah Sarawak 82,977 111,416 92,945 128,793 83,320 145,602 95,850 129,420 92,520 128,210 Malaysia 482,831 486,473 532,518 515,850 506,129 38 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A13 : Keluasan pasel padi bagi Semenanjung Malaysia, 2009­2013 Negeri 2009 2010 2011 2012p 2013e Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 2,171 116,571 63,390 4,051 2,104 6,976 44,862 26,090 12,782 18,814 23,120 2,171 116,571 63,390 4,051 2,104 6,976 44,862 26,090 12,782 18,814 23,120 1,911 112,858 47,907 3,827 2,150 8,048 43,276 26,090 12,782 19,021 14,630 1,911 112,858 47,907 3,827 2,150 8,048 43,276 26,090 12,782 19,021 14,630 1,911 110,152 46,703 2,121 2,135 7,835 42,530 26,090 12,782 19,021 12,098 Sem. Malaysia 320,931 320,931 292,500 292,500 283,378 39 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A14 : Keluasan pasel padi bagi jelapang padi, 2009 ­ 2013 Jelapang padi MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMERAK Jumlah 2009 2010 2011 2012p 2013e Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) Keluasan pasel (ha) 96,558 32,167 27,829 18,814 10,305 8,529 5,156 5,220 96,558 32,167 27,829 18,814 10,305 8,529 5,156 5,220 96,558 29,450 26,719 19,021 10,305 8,529 4,923 5,047 96,558 29,450 26,719 19,021 10,305 8,529 4,923 5,047 96,558 29,447 26,719 19,021 10,305 8,529 5,047 4,876 204,578 204,578 200,552 200,552 200,502 40 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A15 : Keluasan tuaian padi bagi Semenanjung Malaysia, 2009­2013 Negeri 2009 2010 2011 2012p 2013e Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 2,546 213,793 74,542 2,083 1,894 7,357 81,122 52,120 25,564 37,258 13,942 2,918 209,754 70,795 2,156 2,203 7,467 81,426 48,733 25,564 37,272 15,017 3,022 213,644 70,890 2,171 1,889 8,416 82,088 50,496 25,564 37,460 17,664 2,656 212,426 75,347 2,449 1,936 7,075 81,877 51,757 25,396 37,320 16,662 2,698 212,454 75,519 2,562 1,934 7,356 81,366 43,082 25,380 37,343 16,664 Sem. Malaysia 512,221 503,305 513,304 514,901 506,356 41 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual A16 : Keluasan tuaian padi tahunan bagi jelapang padi, 2009 ­ 2013 Jelapang padi 2009 2010 2011 2012p 2013e Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) Keluasan tuaian (ha) MADA KADA IADA KSM IADA BLS IADA P.PINANG IADA SEB. PERAK IADA KETARA IADA KEMASIN SEMERAK 193,095 55,921 53,722 37,258 20,610 15,221 7,480 5,928 193,093 50,615 53,188 37,272 20,610 16,185 8,146 6,003 193,020 53,024 53,158 37,460 20,610 16,466 9,752 5,928 192,693 51,766 53,964 37,281 20,254 15,296 9,129 6,723 192,869 51,953 53,826 37,299 20,031 16,249 9,098 9,098 Jumlah 389,235 385,112 389,418 387,106 390,424 42 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah­buahan mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia Keluasan bertanam (ha) 2010 pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) pengeluaran (mt) 57,434 22,343 31,707 8,122 8,483 21,412 18,877 1,128 7,165 6,896 11,026 504,325 161,991 127,416 69,830 54,454 87,777 91,207 9,927 56,739 62,441 31,391 57,509 17,849 32,542 8,072 10,077 19,318 16,590 1,076 7,081 7,463 6,353 535,663 125,674 119,806 69,000 50,279 82,719 86,681 8,222 47,046 107,024 59,360 194,592 1,257,497 183,931 1,291,474 17,447 37,690 266 142,322 200,878 1,970 17,815 37,398 267 165,406 182,639 2,353 249,994 1,602,667 239,411 1,641,872 45 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah­buahan mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 57,359 13,282 30,562 7,895 9,495 26,040 12,688 996 3,713 5,465 4,374 521,972 113,002 123,625 79,109 58,406 161,075 91,756 7,595 34,126 63,448 29,438 58,086 18,028 32,869 8,152 10,178 19,512 16,757 1,087 7,152 7,538 6,417 541,033 126,933 121,007 69,692 50,783 83,549 87,550 8,304 47,517 108,097 59,955 61,851 19,196 34,999 8,681 10,838 20,776 17,843 1,157 7,616 8,027 6,833 576,104 135,162 128,851 74,209 54,075 88,964 93,225 8,843 50,598 115,104 63,842 171,867 1,283,552 185,775 1,304,421 197,818 1,388,976 17,546 37,107 260 156,172 181,988 1,820 17,994 37,773 270 167,064 184,470 2,377 19,160 40,222 287 177,894 196,427 2,530 226,781 1,623,532 241,811 1,658,332 257,487 1,765,828 46 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman buah­buahan utama , 2009­2010 2009 Jenis buah Belimbing Betik Cempedak Ciku Dokong Duku Durian Jambu batu Langsat Limau besar Keluasan bertanam (ha) 1,177 3,648 9,461 758 12,366 5,333 88,719 1,959 6,184 1,611 2010 pengeluaran (mt) 16,915 45,813 40,676 6,464 28,632 36,243 278,076 22,055 24,403 8,515 Keluasan bertanam (ha) 1,311 2,668 8,683 793 11,156 10,774 82,420 2,544 5,696 1,571 pengeluaran (mt) 12,870 44,704 35,061 5,679 27,804 43,346 297,696 24,799 25,657 9,781 47 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B4 : Keluasan dan pengeluaran tanaman buah­buahan utama, 2011­2013 2011 Jenis buah Belimbing Betik Cempedak Ciku Dokong Duku Durian Jambu batu Langsat Limau besar Keluasan bertanam (ha) 1,051 2,462 7,894 711 10,934 9,921 76,399 3,011 5,647 1,394 2012p Pengeluaran (mt) 10,495 43,364 32,749 4,576 23,854 35,113 363,420 25,105 24,928 7,867 Keluasan bertanam (ha) 1,324 2,695 8,770 801 11,268 16,753 83,246 2,570 5,753 1,587 2013e Pengeluaran (mt) 12,999 45,152 35,412 5,736 28,083 56,388 300,680 25,048 25,914 9,879 Keluasan bertanam (ha) 1,410 2,869 9,338 853 11,998 17,839 88,641 2,736 6,126 1,690 Pengeluaran (mt) 13,841 48,078 37,707 6,108 29,902 60,042 320,164 26,671 27,593 10,519 48 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah­buahan utama, 2009­2010 2009 Jenis buah Limau manis Mangga Manggis Mata naga Nanas Nangka Pisang Pulasan Rambutan Salak Tembikai Jumlah Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 4,440 8,262 6,064 1,762 15,791 3,359 27,454 860 22,257 1,284 14,872 20,586 21,302 23,893 15,701 357,654 19,934 279,762 2,406 71,232 2,434 238,671 4,451 7,650 4,979 1,526 15,456 3,516 31,144 765 19,783 1,409 14,416 21,009 22,596 27,005 10,192 331,081 19,516 332,639 .2.285 70,218 3,009 235,893 243,870 1,576,024 232,711 1,602,840 49 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran buah­buahan utama, 2011­2013 2011 Jenis buah Limau manis Mangga Manggis Mata naga Nanas Nangka Pisang Pulasan Rambutan Salak Tembikai Jumlah Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 5,050 7,176 4,268 1,244 14,922 4,261 29,132 670 18,650 1,260 13,814 22,580 21,022 21,554 7,943 309,331 23,735 306,283 1,978 63,345 3,590 220,560 4,496 7,727 5,029 1,541 15,611 3,551 31,456 773 19,981 1,423 14,561 21,220 22,823 27,276 10,294 334,400 19,712 335,974 2,308 70,922 3,039 238,258 4,787 8,227 5,355 1,641 15,689 3,781 33,495 823 21,276 1,515 15,504 22,595 24,301 29,043 10,961 336,072 20,989 357,745 2,457 75,518 3,236 253,697 219,870 1,573,393 240,916 1,631,497 255,593 1,717,239 50 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B7 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah­buahan, 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor 56,873 520,607 Segamat 10,947 61,761 Sarawak 35,058 175,423 Kuching 7,187 39,866 Kelantan 29,822 118,509 Jeli 5,721 11,879 Pahang 25,085 154,934 Raub 6,523 65,199 Sabah 16,822 151,422 Ranau 2,231 21,124 51 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B8 : Negeri utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Belimbing Selangor Negeri sembilan Johor 259 149 134 3,811 1,006 1,971 Betik Johor Pahang Kedah 592 489 271 16,027 5,386 2,572 Cempedak Sarawak Sabah Pahang 2,951 1,202 1,084 10,904 3,875 5,348 Dokong Kelantan Pahang Kedah 7,084 1,802 734 13,026 5,388 2,376 Duku Johor Kelantan Melaka 4,370 3,768 724 16,527 6,265 8,938 52 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B9 : Negeri utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan Bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Durian
Johor Sarawak Kelantan 24,736 10,637 10,018 92,031 34,560 25,565 Jambu batu
Perak Johor Sarawak 1,475 714 232 6,358 10,869 1,364 Langsat
Sarawak Sabah Pahang 2,862 1,339 610 12,790 6,828 2,017 Limau besar
Johor Sarawak Sabah 428 296 231 2,928 1,187 1,158 Limau manis
Sarawak Perak Johor 2,659 626 497 11,199 901 2,019 Mangga
Perak Sarawak Sabah 1,341 1,319 1,147 4,270 2,450 2,375 53 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B10 : Negeri utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Negeri Manggis Kelantan Johor Negeri sembilan Mata Naga Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 1,072 743 485 6,374 2,767 2,100 Johor Selangor Melaka 500 218 159 2,497 2,888 1,168 Nanas Johor Sarawak Sabah 8,692 2,136 1,308 187,025 35,661 26,962 Nangka Pahang Sarawak Negeri sembilan 1,746 477 463 6,189 1,873 3,117 Tembikai Kedah Johor Terengganu 4,154 3,062 1,533 51,674 65,712 19,053 54 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B11 : Negeri utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan Bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Pisang Johor Sarawak Pahang 7,326 3,664 3,130 106,709 29,311 17,778 Pulasan Johor Pahang Selangor 541 55 24 1,579 209 46 Rambutan Sarawak Pahang Johor 5,412 2,634 2,162 13,683 6,946 6,160 Salak Kelantan Pahang Sabah 757 250 147 2,032 696 697 Ciku Kelantan Melaka Pahang 122 107 102 1,043 912 834 55 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B12 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Daerah utama Negeri Keluasan bertanam (ha) Belimbing Selangor Selangor Pahang Gombak Hulu langat Temerloh 128 105 97 Betik Johor Pahang Johor Muar Temerloh Segamat 261 239 151 Cempedak Sarawak Pahang Sarawak Kuching Bentong Kuching 628 373 368 Dokong Kelantan Kelantan Pahang Jeli Gua musang Lipis 1,726 1,342 927 Duku Johor Johor Johor Ledang Muar Pontian 1,681 1,111 1,014 56 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B13 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Daerah utama Negeri Keluasan bertanam (ha) Durian Johor Pahang Johor Segamat Raub Ledang 6,811 5,055 3,887 Jambu batu Kedah Perak Johor Batang padang Manjung Ledang 847 520 347 Langsat Sarawak Sarawak Sabah Kuching Miri Ranau 793 404 381 Limau besar Johor Sabah Sarawak Segamat Tenom Sibu 340 174 88 Limau manis Sarawak Perak Sarawak Samarahan Manjung Sarikei 857 526 352 Mangga Kedah Melaka Sarawak Batang padang Melaka tengah Kuching 924 370 312 57 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B14 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Negeri Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Manggis Johor Kelantan Kelantan Segamat Pasir Mas Tumpat 307 289 245 Mata naga Selangor Johor Johor Kuala Langat Kluang Mersing 173 168 146 Nanas Johor Johor Johor Kluang Pontian Batu Pahat Nangka Pahang Pahang Pahang Temerloh Lipis Bera Tembikai Kedah Kedah Johor Kulim Padang Terap Kluang 2,837 2,238 2,213 547 254 220 1,830 1,830 1,210 58 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual B15 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran buah­buahan terpilih, 2011 Jenis Negeri Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Pisang Johor Johor Sarawak Batu pahat Pontian Samarahan 1,666 1,524 1,229 Pulasan Johor Johor Johor Muar Segamat Kota tinggi 182 132 61 Rambutan Sarawak Sarawak Sarawak Kuching Kapit Samarahan 717 687 662 Salak Kelantan Kelantan Kelantan Tumpat Jeli Pasir mas 212 118 97 Ciku Kelantan Terengganu Melaka Tumpat Kemaman Melaka tengah 64 61 50 59 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur­sayuran mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 10,587 1,760 3,348 1,216 982 10,215 1,205 524 1,738 2,334 578 119,275 24,860 59,370 25,934 14,348 207,349 16,212 3,959 27,989 35,728 5,721 10,190 991 2,798 1,332 2,370 15,649 4,522 286 1,524 4,678 1,038 135,616 12,070 53,653 28,028 21,260 416,831 30,861 2,579 26,351 47,113 9,833 Sem. Malaysia 34,487 540,746 45,378 784,194 2,832 3,635 124 38,061 43,262 1,388 2,882 4,433 100 39,346 45,613 2,476 41,078 623,457 52,793 871,630 Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia 63 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur­sayuran mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 10,114 827 3,123 1,288 2,322 16,582 3,169 237 909 4,085 999 132,804 9,548 64,029 27,834 27,438 455,740 30,972 2,847 16,930 55,582 9,708 10,292 1,001 2,826 1,346 2,394 15,805 4,567 289 1,539 4,725 1,048 136,976 12,191 54,191 28,309 21,473 421,009 31,170 2,605 26,615 47,585 9,932 10.344 1.006 2.841 1.352 2.406 15.884 4.590 291 1.547 4.748 1.053 137.661 12.252 54.462 28.450 21.580 423.114 31.326 2.618 26.748 47.823 9.981 Sem. Malaysia 43,654 833,432 45,833 792,056 46.062 796.016 3,600 4,395 129 47,771 45,959 1,022 2,911 4,478 101 39,741 46,071 1,108 2.926 4.500 101 39.939 46.301 1.114 51,777 928,183 53,322 878,975 53.589 883.370 Sabah Sarawak W.P Labuan Malaysia 64 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur­sayuran utama mengikut jenis, 2009­2010 2009 Jenis sayur Bayam Bendi Cili Cekur manis Daun bawang Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis bulat Kobis bunga Keluasan bertanam (ha) 4,584 1,702 2,594 310 319 611 2,614 1,179 5,468 1,406 335 2010 Pengeluaran (mt) 51,240 25,739 34,823 4,931 4,581 7,395 37,424 15,497 51,935 60,894 3,207 Keluasan bertanam (ha) 4,312 2,295 2,971 351 448 993 3,571 1,188 6,390 4,917 337 Pengeluaran (mt) 39,933 26,267 29,538 4,483 5,461 8,596 39,432 13,547 64,685 143,562 3,184 65 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur­sayuran utama mengikut jenis, 2011­2013 2011 Jenis sayur Bayam Bendi Cili Cekur manis Daun bawang Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis bulat Kobis bunga Keluasan bertanam (ha) 4,098 2,350 2,597 366 401 551 3,663 1,185 6,015 5,655 593 2012p Pengeluaran (mt) 45,136 28,871 28,766 4,810 5,951 6,704 42,623 14,327 74,063 179,323 3,270 Keluasan bertanam (ha) 4,355 2,318 3,001 355 452 1,003 3,607 1,200 6,454 4,966 340 2013e Pengeluaran (mt) 40,333 26,530 29,834 4,528 5,516 8,682 39,802 13,683 59,173 145,001 3,216 Keluasan bertanam (ha) 4,377 2,330 3,016 356 455 1,008 3,625 1,206 6,486 4,991 342 Pengeluaran (mt) 40,535 26,663 29,983 4,551 5,543 8,726 40,001 13,751 59,469 145,726 3,232 66 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C5 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur­sayuran utama mengikut jenis, 2009­2010 2009 Jenis sayur Labu manis Lobak merah Lobak putih Peria Petola Salad Sawi Sengkuang Terung Timun Tomato Keluasan bertanam (ha) 752 12 65 1,017 1,417 1,182 7,037 133 1,540 3,780 1,114 2010 Pengeluaran (mt) 11,185 76 1,621 16,978 23,109 19,662 86,267 2,793 25,882 76,298 29,202 Keluasan bertanam (ha) 1,508 25 111 999 1,279 2,393 9,254 225 1,754 3,836 1,347 Pengeluaran (mt) 21,095 327 2,522 12,598 17,016 40,026 120,979 4,314 33,718 60,719 133,670 67 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C6 : Keluasan bertanam dan pengeluaran sayur­sayuran utama mengikut jenis, 2011­2013 2011 Jenis sayur Labu manis lobak merah Lobak putih Peria Petola Salad sawi Sengkuang Terung Timun Tomato Keluasan bertanam (ha) 1,603 29 99 1,033 1,233 2,460 9,172 171 1,783 3969 1,451 2012p Pengeluaran (mt) 21,534 339 2,421 13,508 17,155 35,203 128,647 3,344 36,653 67,251 137,128 Keluasan bertanam (ha) 1,523 25 112 1,009 1,292 2,417 9,347 227 1,772 3,874 1,361 2013e Pengeluaran (mt) 21,306 330 2,547 12,724 17,187 40,427 122,192 4,357 34,056 61,328 135,010 Keluasan bertanam (ha) 1,531 25 113 1,014 1,298 2,429 9,394 228 1,781 3,893 1,368 Pengeluaran (mt) 21,413 332 2,560 12,788 17,273 40,629 122,803 4,379 34,226 61,635 135,685 68 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C7 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur­sayuran, 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Daerah utama Pahang 16,582 455,740 Cameron highlands Johor 10,114 132,804 Ledang Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 11,377 384,088 2,975 35,361 Sarawak 4,395 45,959 Kuching 1,087 12,333 Selangor 4,085 55,582 Hulu selangor 2,143 30,654 Sabah 3,600 47,771 Ranau 1,592 24,417 69 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C8 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan bertanam (Ha) Pengeluaran (Mt) Bayam Pahang Johor Selangor 1,181 971 955 12,551 8,113 11,565 Kailan Pahang Sarawak Johor 584 178 169 6,762 1,791 1,998 Kangkung Johor Selangor Pahang 2,979 964 862 34,207 11,371 15,287 Kobis bulat Pahang Sabah Kelantan 4,950 628 77 168,303 8,929 2,084 70 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C9 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Bendi Negeri sembilan Johor Sarawak 406 390 299 3,433 5,531 2,711 Kacang buncis Sarawak Pahang Kelantan 135 124 99 1,123 1,950 1,576 Petola Johor Kelantan Pahang 273 254 216 3,811 3,954 3,732 Kacang panjang Perak Johor Sarawak 827 799 464 5,583 10,857 5,175 71 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C10 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Salad Pahang Johor Sabah 2,017 125 110 29,788 1,302 1,425 Sawi Pahang Johor Selangor 2,449 1,758 1,256 30,718 27,539 18,778 Timun Pahang Johor Perak 640 561 543 14,803 8,837 5,359 72 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C11 : Negeri utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Peria Johor Sarawak Perak 259 226 218 4,035 2,216 1,511 Terung Pahang Johor Negeri sembilan 342 304 214 13,960 5,239 3,658 Tomato Pahang Kelantan Sabah 1,115 202 109 115,235 20,000 1,592 73 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C12 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Bayam Johor Pahang Selangor Ledang Bentong Hulu selangor 709 661 547 Kailan Pahang Pahang Kelantan Bentong Cameron highlands Tumpat 661 373 184 Kangkung Johor Johor Pahang Johor bahru Kulaijaya Bentong 1,217 982 734 Kobis bulat Pahang Sabah Kelantan Cameron highlands Ranau Gua musang 4,949 618 63 74 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C13 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Daerah Keluasan bertanam (ha) Bendi Negeri sembilan Sarawak Perak Rembau Samarahan Batang padang 204 108 98 Kacang buncis Kelantan Pahang Sarawak Gua musang Cameron highlands Sarikei * Petola Johor Pahang Sarawak Kota tinggi Bera Sarikei 123 107 63 Kacang panjang Perak Johor Pahang Batang padang Ledang Kuantan 530 271 175 95 71 51 * Petola = Petola Ular + Petola Segi 75 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C14 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Salad Pahang Sabah Selangor Cameron highlands Ranau Kota tinggi 2,011 104 56 Sawi Pahang Johor Pahang Cameron highlands Ledang Bentong 1,538 883 784 Timun Perak Kelantan Pahang Batang padang Tumpat Bera 256 202 183 76 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual C15 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran sayur­sayuran terpilih, 2011 Jenis Negeri Daerah utama Keluasan bertanam (ha) * Peria Perak Johor Sarawak Batang padang Kota tinggi Samarahan Terung Pahang Johor Johor Cameron highlands Kota tinggi Segamat 149 120 77 Tomato Pahang Kelantan Sabah Cameron highlands Gua musang Ranau 1,087 202 95 95 78 72 * Peria = Peria + Peria Katak 77 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan mengikut negeri, 2009­2010 2009 Jenis tanaman Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 4,276 678 1,280 205 1,066 607 634 97 232 751 978 70,676 6,992 13,647 2,694 17,832 3,089 4,131 723 4,381 10,668 5,429 3,440 722 1,021 504 1,087 786 1,653 22 225 2,213 645 38,449 5,481 9,957 8,203 16,856 5,254 14,962 134 4,508 21,711 5,832 10,804 140,262 12,319 131,345 1,767 1,750 17 13,145 10,374 184 1,832 2,122 14 13,868 10,746 128 14,338 163,966 16,287 156,087 81 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 3,558 564 1,308 558 1,084 1,634 958 63 118 2,232 549 41,168 2,665 15,004 9,955 15,320 18,595 9,195 538 833 25,631 5,118 3,792 796 1,126 556 1,199 867 1,823 24 248 2,440 711 42,389 6,042 10,978 9,044 18,583 5,793 16,495 148 4,970 23,936 6,429 3,982 836 1,182 583 1,259 910 1,914 25 261 2,562 746 44,509 6,344 11,527 9,496 19,512 6,082 17,320 155 5,218 25,133 6,751 12,627 144,023 13,581 144,807 14,260 152,048 1,709 3,048 14 10,846 14,719 128 2,020 2,339 15 15,290 11,848 141 2,121 2,456 16 16,054 12,440 148 17,397 169,716 17,956 172,085 18,853 180,690 82 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan mengikut jenis, 2009­2010 2009 Jenis tanaman Jagung Kacang tanah Ubi kayu Ubi keladi Ubi keledek Tebu kuning Keluasan bertanam (ha) 7,176 190 3,075 656 1,309 1,502 2010 Pengeluaran (mt) 36,396 657 68,508 6,366 13,495 39,219 Keluasan bertanam (ha) 8,600 189 2,769 348 2,164 2,216 Pengeluaran (mt) 47,602 578 37,187 2,887 23,054 44,780 83 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman ladang/kontan mengikut jenis, 2011­2013 2011 Jenis tanaman Jagung Kacang tanah Ubi kayu Ubi keladi Ubi keledek Tebu kuning Keluasan bertanam (ha) 9,759 154 2,596 385 2,229 2,102 2012p Pengeluaran (mt) 59,842 507 33,206 2,802 26,582 43,433 Keluasan bertanam (ha) 9,481 208 3,053 384 2,386 2,443 2013e Pengeluaran (mt) 52,481 637 40,998 3,183 25,417 49,370 Keluasan bertanam (ha) 9,955 219 3,205 403 2,505 2,565 Pengeluaran (mt) 55,105 669 43,048 3,342 26,688 51,838 84 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D5 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan, 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor
3,558 41,168 Kluang
1,071 6,224 Sarawak
3,048 14,719 Bintulu
593 2,201 Selangor
2,232 25,631 Kuala langat
1,323 13,060 Sabah
1,709 10,846 Matunggong
422 1,400 Pahang
1,634 18,595 Cameron highlands
294 2,948 85 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D6 : Negeri utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011 Jenis tanaman Negeri Keluasan Bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Jagung Sarawak Pahang Johor 2,757 1,470 1,349 11,077 17,402 7,103 Kacang tanah Kelantan Sabah Johor 89 54 3 365 76 10 Ubi kayu Selangor Johor Sabah 1,019 773 338 13,884 7,363 5,426 86 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D7 : Negeri utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011 Jenis tanaman Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Keladi Johor Sabah Kelantan 250 79 18 1,415 589 104 Keledek Selangor Kelantan Perak 789 316 310 8,373 5,762 3,879 Tebu kuning Johor Negeri sembilan Sarawak 786 496 291 20,211 12,399 3,642 87 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D8 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011 Jenis tanaman Daerah utama Negeri Jagung Sarawak Johor Johor Bintulu Pontian Kluang Kacang tanah Kelantan Sabah Kelantan Tumpat Pitas Pasir mas Ubi kayu Selangor Johor Selangor Kuala langat Kluang Sepang Keluasan bertanam (ha) 584 561 503 37 35 24 607 337 291 88 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual D9 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran tanaman ladang/kontan terpilih, 2011 Jenis tanaman Daerah utama Negeri Keluasan bertanam (ha) Keladi Terengganu Johor Johor Besut Kluang Muar 215 116 74 Keledek Selangor Selangor Perak Kuala langat Sepang Batang padang 462 321 233 Tebu Kuning Johor Negeri sembilan Sarawak Muar Jelebu Kuching 484 335 145 89 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual E1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 18,648 3,104 5,508 2,974 1,373 1,354 7,434 537 1,977 14,373 1,013 57,122 11,184 28,950 22,305 4,861 4,873 42,304 801 8,293 93,355 2,226 21,099 1,750 5,728 2,974 1,366 1,722 15,042 546 1,992 10,624 2,289 79,951 7,033 26,842 23,794 4,883 5,978 124,597 801 16,380 151,221 6,455 Sem. Malaysia 58,295 276,274 65,132 447,935 Sabah Sarawak W.P. Labuan 17,555 23,886 627 49,825 49,218 3,934 18,083 21,817 627 49,967 48,284 3,955 100,362 379,251 105,659 550,140 Malaysia 93 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual E2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran kelapa mengikut negeri, 2011­2013 2011 Jenis tanaman Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 21,124 1,650 5,587 2,990 1,273 1,772 15,064 560 1,942 10,521 4,335 81,597 8,445 26,207 26,658 4,262 8,016 123,537 1,903 16,697 154,591 8,952 22,384 1,856 6,077 3,155 1,449 1,827 15,958 579 2,113 11,271 2,428 88,146 7,754 29,593 26,233 5,384 6,590 137,368 883 18,059 166,721 7,117 23,055 1,912 6,259 3,250 1,493 1,882 16,437 597 2,176 11,609 2,501 92,553 8,141 31,072 27,544 5,653 6,920 144,237 927 18,962 175,057 7,473 Sem. Malaysia 66,819 460,865 69,098 493,849 71,171 518,541 Sabah Sarawak W.P. Labuan 17,998 20,912 583 51,572 46,190 3,928 19,184 23,146 665 55,088 53,233 4,360 19,760 23,840 685 57,843 55,894 4,578 106,312 562,556 112,093 606,530 115,455 636,857 Malaysia 94 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual E3 : Negeri dan daerah utama bagi pengeluaran kelapa, 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Daerah utama Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor 21,124 81,597 Batu pahat 9,825 38,923 Perak 15,064 123,537 Hilir perak 13,560 118,569 Selangor 10,521 154,591 Sabak bernam 7,911 98,077 Kelantan 5,587 1,974 9,519 Terengganu 4,335 3,313 5,901 26,207 Bachok 8,952 Kemaman 95 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual F1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman bunga­bungaan mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (keratan) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (keratan) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu W,P Kuala Lumpur 1,226 27 29 28 18 333 122 2 4 263 9 6 197,794,441 602,363 3,789,618 516,128 2,802,488 115,077,253 28,466,733 310,329 74,756 52,943,303 202,609 788,898 1,238 27 30 29 18 336 123 2 4 266 10 6 199,777,331 608,401 3,827,609 521,302 2,830,583 116,230,902 28,752,112 313,440 75,506 53,474,060 204,640 796,807 Sem. Malaysia 2,067 403,368,919 2,087 407,412,693 47 60 7 6,437,756 975,017 90,242 48 60 7 6,502,295 984,792 91,147 2,181 410,871,935 2,202 414,990,926 Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia 96 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual F2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran bunga­bungaan mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (keratan) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (keratan) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (keratan) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu W.P Kuala Lumpur 1,244 28 30 29 18 338 123 2 4 267 10 6 200,776,218 611,443 3,846,747 523,908 2,844,736 116,812,057 28,895,873 315,007 75,883 53,741,430 205,663 800,791 1,250 28 30 29 18 339 124 2 4 268 10 6 201,780,098 614,501 3,865,980 526,528 2,858,960 117,396,117 29,040,352 316,582 76,263 54,010,137 206,691 804,795 1,256 28 30 29 18 341 125 2 4 270 10 6 202,788,999 617,573 3,885,310 529,161 2,873,255 117,893,098 29,185,554 318,165 76,644 54,280,188 207,725 808,819 Sem. Malaysia 2,097 409,449,756 2,108 411,497,005 2,118 413,554,490 48 60 7 6,534,806 989,715 91,603 48 61 7 6,567,480 994,664 92,061 48 61 7 6,600,318 999,637 92,521 2,213 417,065,881 2,224 419,151,210 2,235 421,246,966 Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia 97 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual G1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman herba mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 166 3 55 4 1 336 0 6 4 4 ­ 462 20 415 72 4 1,695 0 91 5 36 ­ 192 2 195 13 14 11 149 ­ 16 44 2 1,756 1 789 260 112 21 866 ­ 38 46 2 Sem. Malaysia 578 2,800 638 3,891 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 578 2,800 638 3,891 Sabah Sarawak W.P Labuan Malaysia 98 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual G2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman herba mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 194 48 128 9 37 502 146 6 3 37 88 1,966 253 794 180 383 4,300 772 99 17 75 73 215 2 219 15 16 13 167 0 18 50 3 1,973 1 886 292 126 23 972 0 42 51 3 226 2 230 15 16 13 176 0 19 52 3 2,072 1 931 307 132 24 1,021 ­ 44 54 3 1,198 8,911 717 4,371 753 4,589 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1,198 8,911 717 4,371 753 4,589 99 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual H1 : Keluasan bertanam dan pengeluaran tanaman rempah ratus mengikut negeri, 2009­2010 2009 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu Sem. Malaysia Sabah Sarawak W.P. Labuan Malaysia Keluasan bertanam (ha) 2010 Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) 956 136 474 10 300 927 211 23 215 538 27 8,419 1,141 3,344 89 3,107 5,773 1,386 310 1,818 5,906 177 1,095 49 394 18 409 784 497 7 214 414 45 5,956 310 2,962 410 2,706 4,630 1,570 54 886 3,307 44 3,818 31,471 3,927 22,835 580 494 7 4,951 3,853 75 464 488 10 3,385 3,697 115 4,899 40,350 4,889 30,032 100 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual H2 : Keluasan bertanam dan pengeluaran rempah­ratus mengikut negeri, 2011­2013 2011 Negeri Keluasan bertanam (ha) 2012p Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) 2013e Pengeluaran (mt) Keluasan bertanam (ha) Pengeluaran (mt) Johor Kedah Kelantan Melaka N. Sembilan Pahang Perak Perlis P. Pinang Selangor Terengganu 1,081 45 398 34 370 1110 213 2 98 531 53 5,796 206 2,685 777 2,806 8,022 1,264 18 1,159 4,040 113 1,184 53 426 19 443 848 438 7 231 447 49 6,442 336 3,203 443 2,927 5,008 1,699 58 959 3,577 47 1,232 55 443 20 461 882 559 7 240 465 51 6,700 349 3,331 461 3,044 5,208 1,767 61 997 3,720 49 Sem. Malaysia 3,935 26,885 4,247 24,699 4,417 25,687 434 528 37 2,096 3,948 112 502 528 11 3,661 3,998 125 522 549 11 3,807 4,158 130 4,933 33,041 5,287 32,483 5,499 33,782 Sabah Sarawak W.P Labuan Malaysia 101 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual H3 : Keluasan bertanam dan pengeluaran rempah­ratus mengikut jenis, 2009­2010 2009 Jenis tanaman Cili padi Halia Kunyit Lengkuas Limau kasturi Limau nipis Serai Keluasan bertanam (ha) 281 1,198 80 163 790 720 1,201 2010 Pengeluaran (mt) 1,492 9,402 912 1,565 5,109 4,885 14,099 Keluasan bertanam (ha) 297 1,061 161 223 1,096 746 1,091 Pengeluaran (mt) 1,308 8,337 1,338 1,356 6,281 4,147 7,038 102 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual H4 : Keluasan bertanam dan pengeluaran rempah­ratus mengikut jenis, 2011­2013 2011 Jenis tanaman Cili padi Halia Kunyit Lengkuas Limau kasturi Limau nipis Serai Keluasan bertanam (ha) 244 864 220 255 1,184 848 1,115 2012p Pengeluaran (mt) 879 7,459 1,892 1,980 7,433 4,462 7,649 Keluasan bertanam (ha) 321 1,148 174 241 1,185 807 1,180 2013e Pengeluaran (mt) 1,415 9,017 1,447 1,467 6,794 4,485 7,612 Keluasan bertanam (ha) 334 1,193 181 251 1,233 839 1,227 Pengeluaran (mt) 1,471 9,378 1,505 1,525 7,065 4,665 7,917 103 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual I1 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi buah­buahan terpilih Jenis buah Belimbing Betik Cempedak Ciku Dokong Duku Duku langsat Durian Jambu batu Langsat Limau besar Jarak (meter) 6 X 6 3 X 3 9 X 9 9 X 9 6 X 6 12 X 12 9 X 9 12 X 12 4 X 4 6 X 6 9 X 9 Bil. pokok (sehektar) Hasil potensi (kg/ha) 278 1,111 123 123 278 69 123 69 625 278 123 15,000 60,000 15,200 29,000 11,900 10,000 15,480 13,200 25,000 5,350 10,500 107 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual I2 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi buah­buahan terpilih Jenis buah Limau manis Mangga Manggis Mata naga Nanas Nangka Pisang Pulasan Rambutan Salak Tembikai
Jarak (meter) 6 X 6 9 X 9 7.5 X 7.5 3 X 3 0.9 X 0.6 X 0.3 9 X 9 3.6 X 3.6 9 X 9 9 X 9 6 X 6 2.0 X 2.5 Bil. pokok (sehektar) Hasil potensi (kg/ha) 278 123 178 1,111 61,728 123 772 123 142 278 2,000 24,000 6,500 22,000 25,000 62,000 17,000 20,000 10,000 8,300 8,700 30,000 108 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual J1 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi sayur­sayuran terpilih Jenis sayur Bayam Bendi Cili Cekur manis Daun bawang Kacang buncis Kacang panjang Kailan Kangkung Kobis bulat Kobis bunga Jarak (meter) 0.08 X 0.1 0.9 X 1.5 0.9 X 1.2 0.2 X 0.45 0.2 X 0.15 0.6 X 0.45 0.6 X 0.45 0.12 X 0.15 0.2 X 0.1 0.6 X 0.6 0.6 X 0.6/0.8 Bil. pokok (sehektar) 800,000 4,741 5,926 71,111 213,333 23,704 23,704 355,556 320,000 17,778 13,333 ­ 17,778 Hasil potensi (kg/ha) 15,000 24,000 20,000 33,000 13,000 15,000 20,000 20,000 12,000 25,000 6,000 109 Statistik Tanaman (Sub-Sektor Tanaman Makanan)
Jadual J2 : Jarak tanaman, kepadatan tanaman dan hasil potensi bagi sayur­sayuran terpilih Jenis sayur Labu manis Lobak merah Lobak putih Peria Petola Salad Sawi Sengkuang Terung Timun Tomato Jarak (meter) 1.5 X 0.5 0.15 X 0.2 0.25 X 0.1 1.5 X 0.5 0.6 X 1.5 0.3 X 0.3 0.2 X 0.15 0.45 X 0.9 0.9 X 1.5 0.6 X 0.6 0.6 X 0.6 Bil. pokok (sehektar) 8,533 213,333 256,000 8,533 7,111 71,110 213,333 15,805 4,740 17,780 17,780 Hasil potensi (kg/ha) 25,000 15,000 35,000 20,000 23,000 22,000 20,000 40,000 25,000 30,000 25,000 110 JABATAN PERTANIAN SEMENANJUNG MALAYSIA ARAS 7­17, WISMA TANI, LOT 4G2, NO. 30 PERSIARAN PERDANA,PRESINT 4 62632 PUTRAJAYA TEL : 03 8870 3000 FAX : 03 8888 4775 Rekabetuk & cetakAN
UNIT PERANGKAAN BAHAGIAN PERANCANGAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 

Similar documents

Perangkaan Padi Malaysia

Perangkaan Padi Malaysia Manuskrip,  konsep  persembahan,  suntingan  dan  rekaletak  terbitan  ini  disediakan  oleh  Unit  Perangkaan,  Bahagian  Perancangan,  Teknologi  Maklumat  &  Komunikasi, Jabatan Pertanian.  Manu...

More information