Bao cao Tuan tren dia ban Ha Long tu ngay 01 dên ngay

Comments

Transcription

Bao cao Tuan tren dia ban Ha Long tu ngay 01 dên ngay
ie7: /09 AeD
UBND TiNH QUANG NINH CONG HOA XA Ho CHU NGHIA VIET NAM
TAI CHINH
DO rap - Tw do - Hanh pinic
S6: ,g63-7) /BC/STC-QLG
Quang Ninh, ngay if thong 7 nam 2013
BAO CAO TUAN
Tinh hinh gia ban le thi trueng to do
Tai dia ban Thanh pile Ha Long
(Tir ngay 01/7/2013 d6'n ngay 06/7/2013)
Trong ky boo cao gia met se loai sira nh'ap khAu, gas, xang dau, yang, dO la
My tang so \Tad ky bao ca.° triton; cac loai khac On dinh.
- Gia ltrung thug: On dinh: Gao to thueng 11.000d/kg; Bac thorn Nam Dinh
13.500d/kg, goo tam thorn Hail-14u 16.500d/kg , thee to thueng on dinh 7.500d/kg
- Gia hang thug pham gia sue, gia cam: on dinh: Thit len hoi: len lai
42.0004/kg, lgn sieu nac, 43.000d/kg; Thit be than 260.000d/kg; lgn than
90.000d/kg, thit lon mong san 80.000d/kg, gio Iva 110.000d/kg, ga ding nghiep lam
san 70.000d/kg, ga to con song 160.000d/kg
- Hai san ttroi song: On dinh: Tom rao bin gia 250.000d/kg —
350.000d/kg, ca Song tir lkg/con d6'n 1,2kg/con gia 250.000d/kg - 350.000d/kg,
ca thu kho 200.000d/kg, ca qua 110.000d/kg, ca bie'n loai 4 gia 40.000d/kg,
ca chop 65.000d/kg.
- Gia cac loai rau xanh: On dinh: Bi xanh 10.000d/kg, rau meng tori
3.000d/mo., ca chua 15.000d/kg, bap cai 12.000d/kg, rau mueng Ha Tu
5 .00 Od/m6.
- Gia ban le bia, ntro'c giai khat: On dinh: Bia lon Ha Nei 210.000d/hOp
24 Ion, bia chai Ha Nei 160.000d/ket 20 chai, Bia Ion Heliken 380.000d/hep 24
Ion, Cocacola 175.000d/hep, 7 Up lon 165.000d/hOp.
- Ranh keo, situ cac loai: MOt s6 loai sua nhap khAu tang, cac loai khac
on dinh: Sim bet Similac Hangd Abbott - 1 My 252.000d/hop 400g tang 2.000d/h0p,
sfra bet Nest lactogen ,1 khori &Au 400G 104.000d/hep fang,8.500d/hep.., cac loai sfia
trong nu& san xuat on dinh Stria co gai Ha Lan hop sat loai Oa bet tep 1 gia
106.000d/hep 400g, sira tuoi Mec Chau 180m1 300.000d/thang 48hep, sib. turd
Vinamik hop 180m1 320.000d/thang 48hep; banh trimg Thai loai 24g/chik
45.000d/hep, keo xep 12.000d/gOi 350g, keo Hai Ha 8.000d/gOi 150gam, dueng kinh
tfang 20.000d/kg.
- Gia ban le clan thug Nit: On dinh: loai 1 lit dAu Nepturn 44.000d/chai, d'au
Symply 45.000d/chai.
- Gia ban le mat hang thtuic tan duvc: Mot s6 loai thong dung on dinh, cu
the: Vitamin C 500mg Pharaco 5.000d/vi, Amoxicilin 500mg Hau Giang Viet nam
1.500d/vien, Amoxicilin 250mg FI4u Giang Viet nam 750d/vien, Ampixicilin 500mg
TWI 8.000d/vi, Cephalexin 500mg DPTWI - VN 1.150d/vien, Cephalexin 500mg
I-Fau Giang Viet nam 1.760d/vien, Vitamin C 100mg vien nen DPTWI - VN 65d/vien,
Vitamin B1 loai 10mg vier' nen DPTWI - VN 22d/vien, Paracetamol 500mg LD
Sanofi 750d/vien, Paracetamol 250mg tre em LD Sanofi 650d/vien.
- Gia hang dien dr, dien lanh: On dinh.
+ Hang dien
Tivi 21" LG gia 2.000.000d/chiec, ti vi SoNy 21 inh
2.80 0.000d/chiec, ti vi Panasonic 42 inh gia 14.000.000d/chi'ec.
+ Hang dien lanh: Tu lanh Sanyo 1101it 3.600.000d/chiec.
• Gia phu tang : 1,6p xe may not 150.000d/chiec.
- Gia chAt dot: Tang: Petrolimex loai 12kg/binh 412.000d/binh tang
12.0 00d/binh, shell van chap binh 12kg 412.000d/binh tang 13.000d/binh, Total
381.000d/binh tang 8.000d/binh, Viet Nam Ptro 375.000d/binh tang
15.000d/binh
- Gia vat lieu xay
on dinh:
+ Gia xi mang : Xi mang Hoang Thach PC30 tai Cong ty xi mang Hoang
Thach 1.260.000d/tan, gia ban le binh quan tai thi truong thanh phO Ha Long:
1.400.000d/tan; Gia ban xi mang Lam Thach tai cac nha may Cong ty Co phan xi
mang va xay dung Quang Ninh: Xi mang PCB-30 vO KPK xuat ban duemg bO:
1.050.000d/tan, xuat ban &tan thug 1.020.000d/tan.
ban gach thong 2 16 Al dm Cong ty Co phan G6m
+
gach xay :
Gieng Day Quang Ninh tai kho dm xi nghiep 1, 3 la 990/vien, xi nghiep 2 la
935d/vien.
+ Gia 6ng nhua : Ong nhua Tien Phong phi 90 gia 48.000d/md, loai phi
21 gia 8.000d/md
+ Gia thep: Grid ban thep phi 6 - phi 8 dm Chi nhanh Cong ty gang thep Thai
Nguyen tai Quang Ninh 15.820d/kg, tai dm hang to nhan khu vac thanh pho Ha.
Long 16.200d/kg.
to Hong nghiep: On dinh
- Gia
+ Phan bOn: Phan dam Ure Phu My 11.500d/kg, Kali 12.500d/kg, NPK5.10.3
gia 900d/kg, phan ran Lam Thao 3.500d/kg.
+ Thu6c tit sau on dinh: Ofatox 40EC gia 193.000d/kg, Basass 50EC gia
193 000d/kg, Sofit 300ND gia 480.000d/kg.
- Gia thirc an gia sac: On dinh
+ Thirc an dung cho lgn: Cam con co cac loai: Cam C14 dung cho lgn
con moi tap an gia 412.000d/bao 25kg, cam C15 dung cho lon tir 15kg den
30k gia 460.000d/bao 40kg, Cam C16 dung cho ton tit 30kg den 60kg gia
452 000d/bao 40kg.
+ Tithe an &rig cho ga, vit: Cam con CO C225 dung cho ga nho 283.000d/bao
25kg, cam C235 dung cho ga thit 276.000d/bao 25 kg, cam C662 clang cho vit con
2741. )00d/bao 25kg, cam C663 &mg cho vit thit 269.000d/bao 25kg.
- Gia ban le xang dau: Tang tit 20h ngay 28/6/2013 dieu chinh, tang cac
loaf yang 360d/lit,
Diezen tang 370d/lit , dau Ma tang 300c1/lit, dau Mazut
tang 320d/lit, gia sau dieu chinh: Xang khOng chi RON 95 gia ban
24.( 10d6ng/lit; Xang khOng chi RON 92 gia ban 24.110 d6ng/lit; Diezen 0,05S:
2
21.840dOng/lit; Diezen 0,25S: 21.790dong/lit; Dau hoa dan dung:
21.600dOng/lit; gia ban buOn dau Mazut No2B (3,0S) 19.070d/kg, Mazut No2B
(3,5S) 18.770d/kg, Mazut No3 (380) 18.670d/kg.
- Phi trong gift xe dap, xe may, 8 to: Nhin chung tai dia ban cac clic"
thuc hien thu mirc trong gift phmmg tien theo mirc UBND tinh quy dinh tai
Quy& dinh so 221/2008/QD-UBND ngay 22/1/2008 (1.000d/ ltrat xe dap;
2.000d/ hxgt xe may, 5.000d/lugt xe o to con).
- Gia phong nghi: Cac phong nghi loci trung binh gia On dinh, tix
200.000d den 400.000d/phong 2 gitremg.
Gia etrov van tai hanh khach: Gia trong kST on dinh: Gia cu.& xe khach
trong ben tuyen Bai Chay - Ha NOi gia 100.000d/hk; Gia cuoc Van tai taxi: On dinh
Gia mer dm 12.000d/0,8km; km tiep theo 12.500d/km.
- Gia yang: Tang:
Vang nhAn trOn: Tai Cong ty yang bac Quang Ninh gia ban ra binh quart trong
kSi. 3.414.000/chi tang 64.000d/chi, tai dm hang yang tLr nhan gia ban ra binh quan
trong k-y 3.427.000d/chi tang 73.600d/chi.
Vang mieng SJC: tai cir' a hang cua cac ngan hang co phan thuang mai
3.780.600/chi tang 31.400d/chi.
- Gia DOla Myr: Tang: Gia do la My niem yet tai Ngan hang Ngoai thuang chi
nhanh Quang Ninh binh quail trong kS, bao so voi kY bao cao trtroc 21.234d/USD
tang 162d/USD
(CO bang gia thi truang kern theo van ban nay).
KT.GIAM DOC
PHO GIAM DOC
No'! nhi)n
- Cue QL gia - BO TC;
- BO Cong thuorng;
- VP Tinh uST;
- VP UBND tinh;
- Cue thOng Ice, Soy Cong thucmg;
- Cue Hai Quan tinh;
- Cac die Lainh dao SO;
- COng thong tin SO TC;
- LuuVP- QL gia.
Phan Doan Thire
3
BANG GIA THI TRUONG TAI DIA BAN TP. HA LONG
Tir ngay 01/07/2013 den ngay 06/7/2013
o Cong van so
BC/TC-QLG ngay' /7 /2013 dm Soy Tai chinh Quang Ninh
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
_ 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MAT HANG
Thoc to thuOng
Gao to thtrOng
Gat) Bac thorn
Thit lip hai
Thit lop than
Thit bp mong ski
Thit bo than
GA cong nghi0 lam sa'n
GA to con song
Ca qua
Ca chdp
Ca Bien loai 4
Ca thu Itho
Gio Iva
B'ip cai
Bi xanh
Ca chua
Dau an thvc vat Nepturn
Mu& hat
Throng RE
Bia chaff Ha NOi
Bia hOp Ha Ni
Cocacola
7 up Ion
Ruvu lira mai 500m1
DVT
d/kg
n
it
to
n
to
n
n
ff
If
it
n
fl
n
If
it
d/lit
d/kg
II
d/ket
tt
II
It
d/chai
26 Thu& C not 500mg Pharbaco
d/vi
ThuOc Ampicilin nOi 357mg HA
If
27 Tay
28 Vai phin khO rOng1,4m
d/m
tt
29 Vai Kaki the) kilo rOng1,4m
30 Lop xe may not LI 250-17
d/c
31 Tivi 21 inh LG
1000d/cai
32 Til lanh sanyno 1101it
1000d/cal
33 Phan Ure
d/kg
tt
311. Lan Lam thao
35 Gas Petrolimex 12kg/binh
d/binh
Tir ngay
Ti. ngay
24/6/2013 01/07/2013
den ngay den ngay
28/6/2013 06/7/2013
7.500
11.000
13.500
42.000
90.000
80.000
260.000
70.000
160.000
110.000
65.000
40.000
200.000
110.000
10.000
10.000
15.000
44.000
5.000
20.000
150.000
200.000
165.000
160.000
30.000
TANG, GIAM
mOt
%
7.500
11.000
13.500
42.000
90.000
80.000
260.000
70.000
160.000
110.000
65.000
40.000
200.000
110.000
10.000
10.000
15.000
44.000
5.000
20.000
150.000
200.000
165.000
160.000
30.000
GHI CHU
20chai/ket
241on/hOp
241on/hOp
241on/hOp
5.000
5.000
lOvien/vi
8.000
40.000
45.000
150.000
2.000
3.600
11.500
3.500
400.000
8.000
40.000
45.000
150.000
2.000
3.600
11.500
3.500
412.000
lOvien/vi
T. Q sx
Hang Sao Vans
12.000
3,00
STT
MAT HANG
DVT
36
37
38
39
40
41
42
43
Ong nhua Cap I phi 90
Ong nhua Cap I phi 21
Xi man lle 30 Hoang Thaeh
Thep phi-8 Thai Nguyen
X'ang A92
Dail hoa
Dau Diezen 0,25S
Phao tron x0p
Cuac 0 to lien tinh Ha Long Ha NOi i i
eking may quan au nit
TrOng gift xe dap
Vang nhan ban ra
- Nha nu&
- Tu nhan
yang 9999% ban ra
- Nha nu&
- Tu nhan
DOla My Oa ban ra
- NHNl' gia niern ytt
dim&
d/met
d/kg
t,
44
45
46
47
48
d/lit
n
,,
d/eal
Tu ngay
Tir ngay
24/6/2013 01/07/2013
den ngay d6n ngay
28/6/2013 06/7/2013
48.000
48.000
8.000
8.000
1.400
1.400
16.200
16.200
24.110
23.750
21.600
21.300
21.790
21.420
50.000
50.000
TANG, GIAM
mOt
%
360
300
370
1,52
1,41
1,73
64.000
73.600
1,91
2,19
31.400
0,84
162
0,77
Gill CHU
dive
100.000
100.000
120.000
120.000
d/chi6c
1.000
1.000
&Ian
d/chi
3.350.000 3.414.000
"
3.354.000 3.427.600
"
d/chi •
3.749.200 3.780.600
I,
d/USD
,,
21.234
21.073
TAI CHINH QUANG NINH

Similar documents

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOIIt NGHTLA VIET NAM

UY BAN NHAN DAN LONG HOA XA HOIIt NGHTLA VIET NAM COng trinh cong nghiep COng trinh ha tang kST thOt Ging trinh giao thong COng trinh ming nghiep va Phat trien

More information

Ax"---r, ,

Ax"---r, , t{qtRd qraq Tq e{furf,q gesx fumqqr"a1 rp+ More information