Mapa woj.rewers - Podlaski Szlak Bociani

Transcription

Mapa woj.rewers - Podlaski Szlak Bociani
Wokó³ Jeziora Hañcza
· · · · · · · · ·
Around Hañcza Lake
Um den Hañcza-See
Podlaski Szlak Bociani
22,5 km
Podlasie White Stork Trail
Podlaski-Storchenroute
Turtul–Dzierwany–Turtul
418,8 km
Bia³owie¿a–Sura¿–Tykocin–Goni¹dz–Sztabin–
–Stary Folwark–Stañczyki
ATRAKCJE – PLACES OF INTEREST – SEHENSWÜRDIGKEITEN
Na Górê Zamkow¹
· · · · · · · · · · ·
To Góra Zamkowa (Castle Mount)
Auf Góra Zamkowa
15,1 km
Turtul–Szurpi³y–Wodzi³ki
Miêdzynarodowy Szlak Rowerowy R11
The International Cycling Trail R11
Do Góry Cisowej
Der Internationale Radweg R11
· · · · · · · · · · · ·
To Mount Cisowa – Zu Góra Cisowa
odcinek podlaski – 303,6 km
Tarnowo–Nowogród–£om¿a–Wizna–Ruda–
–Augustów–Ogrodniki
12,0 km
Smolniki–Sidory–Smolniki
Dowspuda–Stary Folwark
· · · · · · ·
Pierœcieñ rowerowy Suwalszczyzny (R65)
36,9 km
Cycling Ring around Suwa³ki District
Radkreisweg von Suwalszczyzna
312,8 km
Dowspuda–Sztabin–¯egary–Wi¿ajny–Dowspuda
Potasznia–Turtul
· · · · · · · · · · · ·
9,9 km
Krzywólka–Osowa
· · · · · · · · · · ·
5,2 km
–
Wokó³ Jeziora Wi¿ajny · · · · · · · · ·
Around Wi¿ajny Lake
Do Œwiêtego Miejsca · · · · · · · · · ·
Um den Wi¿ajny-See
To Œwiête Miejsce
Nach Œwiête Miejsce
12,8 km
Wi¿ajny–Stankuny–Wi¿ajny
21,2 km
Dowspuda–M³ynisko–Dowspuda
W Góry Sudawskie
· · · · · · · · · · ·
To Sudawskie Mounts
Ins Sudawskie-Gebirge
Wokó³ Rzeki Rospudy
· · · · · · · · ·
Around Rospuda River
16,5 km
Um den Rospuda-Fluss
Wi¿ajny–Makowszczyzna–Wi¿ajny
Przeroœl–Wersele · · · · · · · · · · · ·
49,2 km
Augustów–Œwiête Miejsce–¯arnowo –Augustów
8,2 km
Do Smolnik · · · · · · · · · · · · · · · ·
Krzywe–Stary Folwark
· · · · · · · · ·
To Smolniki – Nach Smolniki
7,5 km
32,3 km
Wi¿ajny–Smolniki–Wi¿ajny
Wokó³ Jez. Bia³ego i Studzienicznego
Rajgród–Grzêdy
Around Bia³e and Studzieniczne Lakes
Um den Bia³e- und Studzieniczne-See
19,5 km
Rajgród–Rybczyzna–WoŸnawieœ–leœn. Grzêdy
22,7 km
Augustów–œluza Swoboda–Augustów
Grajewo–Gugny · · · · · · · · · · · · ·
Wzd³u¿ Kana³u Augustowskiego
· · ·
68,5 km
Alongside the Augustów Channel
Grajewo–Osowiec–Trzcianne–Gugny
Am Augustów-Kanal-Route
16,0 km
Sucha Rzeczka–P³aska–Mikaszówka
Na Powstañce · · · · · · · · · · · · · ·
To Powstañce – Nach Powstañce
Czarna Bia³ostocka–Osowiec Twierdza
187,0 km
Czarna Bia³ostocka–Janów–Korycin–Suchowola–Moñki–Goni¹dz–Osowiec Twierdza
18,9 km
PrzewiꟖuroczysko Powstañce–PrzewiêŸ
Na Kozi Rynek
· · · · · · · · · · · · ·
To Kozi Rynek – Nach Kozi Rynek
25,4 km
Sajenek–rez. Kozi Rynek– Sajenek
Wokó³ Jeziora Sajno
· · · · · · · · · ·
Around Sajno Lake – Um den Sajno-See
Obwodnica Rowerowa NPN · · · · · ·
Narwiañski National Park Cycling Ring
Road
Radumgehungsweg des Narwiañski-Nationalparks
90,0 km
Choroszcz–Sura¿–£apy–Kurowo–Tykocin–
–Choroszcz
21,4 km
Augustów–Sajenek–Augustów
Szlak Œwiatowida · · · · · · · · · · · ·
Œwiatowid Trail – Œwiatowid-Route
Wokó³ Jeziora Kolno · · · · · · · · · ·
Around Kolno Lake – Um den Kolno-See
19,0 km
Bia³ystok–Kruszewo „zerwany most”
24,7 km
Bia³obrzegi–Komaszówka–Bia³obrzegi
Wokó³ Rzeki Netty
· · · · · · · · · · ·
Around Netta River – Um den Netta-Fluss
Szlak Doliny Œliny · · · · · · · · · · · ·
The Œlina River Valley Trail
Das Tal der Œlina-Route
38,8 km
Bia³obrzegi–Sosnowo–Bia³obrzegi
Szlak im. Karola Brzostowskiego · · ·
Karol Brzostowski Trail
Szlak Bagno Wizna
· · · · · · · · · · ·
The Wizna March Trail
Karol Brzostowski-Route
Wizna Sumpf-Route
44,3 km
Sztabin–Krasnybór–Wilkownia
33,0 km
Kurowo–Zawady–Strêkowa Góra
33,0 km
Sulin Strumi³owo–Rutki–Strêkowa Góra–
–Laskowiec
Strêkowa Góra–£aœ Toczy³owo
· · · ·
19,5 km
Tykocin–Pêtowo
· · · · · · · · · · · ·
Szlak Wzgórz Sokólskich · · · · · · · ·
Sokólskie Hills Trail
Höhen von Sokó³ka-Route
3,0 km
31,0 km
Krynki–Bohoniki–Sokó³ka
Krypno–Tykocin
· · · · · · · · · · · ·
13,7 km
Nowy Ostrów–Poczopek · · · · · · · ·
3,0 km
Górany–Stara Grzybowszczyzna
· · ·
–
2,0 km
Kresowe Wêdrówki · · · · · · · · · · ·
The Borderland Wandering Trail
Przez Gminê Gródek
· · · · · · · · · ·
Wanderungen durch das Grenzgebiet
Through the Gródek Commune
Durch die Gródek Gemenide
141,5 km
Krynki–Szudzia³owo–Podsupraœl–Czarna
Bia³ostocka–Wasilków–Królowy Most
63,5 km
Królowy Most–Gródek–Kruszyniany–Ja³ówka
Przez Puszczê Knyszyñsk¹ · · · · · · ·
Przez Gminê Micha³owo
Through the Knyszyñska Forest
Through the Micha³owo Commune
Durch die Knyszyner Heide
Durch die Micha³owo Gemeinde
52,0 km
Bia³ystok–Królowy Most–Supraœl–Czarna
Bia³ostocka
Ja³ówka–Micha³owo–Królowy Most
Obwodnica Gminy Knyszyn
· · · · · ·
Knyszyn Commune Cycling Ring Road
· · · · · · · ·
76,0 km
Szlak Pielgrzymi
· · · · · · · · · · · ·
Pilgrims Trail – Pilgerroute
Radumgehungsweg die
Knyszyn-Gemeinde
27,0 km
Fasty–Krypno–Knyszyn
60,0 km
Knyszyn–Chrabo³y–Kalinówka Koœcielna–
–Knyszyn
Gmina Jasionówka trasa 1 · · · · · · ·
Jasionówka Commune trail 1
Jasionówka Gemeinde Route 1
Obwodnica Gminy Juchnowiec
· · · ·
Juchnowiec Commune Cycling Ring
Road
14,0 km
Radumgehungsweg die Juchnowiec-Gemeinde
Gmina Jasionówka trasa 2 · · · · · · ·
50,0 km
Bia³ystok–Wojszki–Juchnowiec–Bia³ystok
Szlak Podmiejskich Rezydencji
Jasionówka Commune trail 2
Jasionówka Gemeinde Route 2
20,0 km
· · · ·
Suburban Residence Trail
Vorstädtische Residenzen-Route
Gmina Jasionówka trasa 3 · · · · · · ·
Jasionówka Commune trail 3
50,0 km
Jasionówka Gemeinde Route 3
Turoœñ Dolna–Zab³udów–Supraœl
25,0 km
Grudki–Krzy¿e
· · · · · · · · · · · · ·
12,5 km
Grudki–Bia³owie¿a–Krzy¿e
Bia³owieski Szlak Transgraniczny
· ·
Bia³owie¿a Transborder Trail
Die Bialowiezer Übergrenzenroute
Bia³owie¿a–Dubicze Cerkiewne · · · ·
41,0 km
8,0 km
(w czêœci polskiej, in polish part, im polnischen Teil)
Bia³owie¿a–Topi³o–Dubicze Cerkiewne
Narew–Kuraszewo–Hajnówka–Teremiski–Bia³o
wie¿a–Grudki (granica pañstwowa)
Hajnówka–Piaski · · · · · · · · · · · ·
Kuraszewo–Nowosió³ka · · · · · · · ·
20,7 km
85,0 km
Hajnówka–Dubicze Cerkiewne–Czeremcha–
–Piaski
Kuraszewo–Nowoberezowo · · · · · ·
13,0 km
–
Narewka–Narewka · · · · · · · · · · ·
36,0 km
Narewka–Stare Masiewo–Narewka
Szlak Pogranicza
Mazowiecko-Podlaskiego · · · · · ·
Mazowsze-Podlasie Borderland Trail
Mazowsze-Podlasie Grenzgebiet-Route
76,5 km
Siemianówka–Michnówka · · · · · · ·
11,0 km
Waniewo–Soko³y–Nowe Piekuty–
–Ciechanowiec–Wojtkowice–Glinna
Szlak Rowerowy im. Jana Paw³a II
· ·
John Paul II Cycling Trail
Johannes Paul II-Radroute
Narewka–Stare Masiewo
· · · · · · ·
25,0 km
Narewka–Kosy Most
· · · · · · · · · ·
9,0 km
Narewka–Gruszki–Kosy Most
40,5 km
Doktorce–Wyszki–Hodyszewo–Sk³ody Borowe
Turoœl–Turoœl
· · · · · · · · · · · · · ·
47,0 km
Turoœl–Ptaki–Leman–Turoœl
Budy–Narew · · · · · · · · · · · · · · ·
38,7 km
Budy–Narewka–Narew
Szlak Nadbu¿añski
· · · · · · · · · · ·
Alongside Bug
Am Bug-Route
Narew–Puch³y · · · · · · · · · · · · · ·
31 km
15,9 km
Tonkiele–Drohiczyn–Siemiatycze–Wólka
Nadbu¿na
Hajnówka–Hajnówka · · · · · · · · · ·
Mielnik–Mielnik · · · · · · · · · · · · ·
42,0 km
Hajnówka–Topi³o–Orzeszkowo–Hajnówka
8,5 km
Jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce.
W 1921 r. utworzono nadleœnictwo Rezerwat
obejmuj¹ce teren po³o¿ony w wid³ach rzek Narewki i HwoŸnej. Od roku 1932 Rezerwat przekszta³cono w Park Narodowy w Bia³owie¿y, natomiast pe³ne podstawy prawne uzyska³ Bia³owieski
Park Narodowy w 1947 r. W 1977 r. zosta³ uznany
przez UNESCO za rezerwat biosfery, natomiast w
1979 r. wpisano go na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Ludzkoœci. W roku 1996 Park zosta³ powiêkszony. Jego powierzchnia wynosi obecnie
10517,27 ha. Zachowa³ siê tu pierwotny uk³ad gatunkowy lasu, charakterystyczny dla Ni¿u Polskiego, z du¿¹ przewag¹ drzew liœciastych. Szczególnie cenne s¹ drzewostany dêbowe z domieszk¹
lipy, klonu, grabu. Z drzew iglastych dominuje
œwierk. Jest to najwiêksza na œwiecie ostoja ¿ubra
– gatunku restytuowanego w Puszczy w 1929 r.
¯ubry i tarpany mo¿na obejrzeæ w rezerwacie pokazowym.
The oldest national park in Poland. In 1921, the
‘Reserve’ forestry management was established in
the area located in the forks of the rivers of Narewka and HwoŸna. In 1932, the ‘Reserve’ was changed into the National Park of Bia³owie¿a, whereas
full legal rights as the Bia³owieski National Park
were given to it in 1947. In 1977, the park was recognised by UNESCO as a biosphere reserve, and
in 1979 it was added to the list of World Heritage
Sites. In 1996, the park was expanded, and nowadays its area amounts to 10,501.95 ha. The primeval species composition of the forest, characteristic of the Polish Lowlands, with great domination
of deciduous trees, is preserved there. The oak
stands with the admixture of lime, maple, and hornbeam are most valued. In the conifers group,
spruce prevails. The park is the biggest mainstay
of bison (the species restituted in the Forest in
1929) in the world. European bison and tarpan
horses can be seen in the object reserve.
Der Nationalpark von Bia³owie¿a ist der älteste
Nationalpark in Polen. Im Jahr 1921 wurde die
Oberförsterei Rezerwat (Reservat) gegründet, die
das in der Gabelung zweier Flüsse, Narewka und
HwoŸna liegendes Gebiet umfasst. Seit 1932 wurde das Reservat in den Nationalpark umgewandelt, vollständige rechtliche Grundlage hat der
Bia³owieski-Nationalpark im Jahr 1947 erhalten.
1977 wurde er von UNESCO als Biosphärenreservat erklärt, im Jahr 1979 ist der Park in die Welterbliste der Menschheit eingetragen und 1996
erweitert. Seine Fläche beträgt heute 10 501,95 ha
Es ist dort das ursprüngliche Waldartensystem erhalten geblieben, das für die Polnische Tiefebene
charakteristisch ist, wo größtenteils Laubbäume
überwiegen. Besonders wertvoll sind Eichenbaumbestände, gemischt mit Linde, Ahorn und
Weißbuche. Von Nadelbäumen überwiegt die Fichte. Dort ist der größte in der Welt Wisenteneinstand – die 1929 im Urwald restituierte Art.
Wisente und Tarpane sind hier im Vorzeigereservat zu sehen.
Powo³any w dniu 9 wrzeœnia 1993 r., obejmuje
powierzchniê 59 223 ha, strefa ochronna wokó³
Parku zajmuje obszar 66 824 ha. Zosta³ utworzony dla ochrony i utrzymania ekosystemu doliny
Biebrzy wyró¿niaj¹cego siê wystêpowaniem rzadkich zbiorowisk roœlinnych, ornitofauny i cennych gatunków ssaków. BPN jest obecnie najwiêkszym parkiem narodowym w Polsce, a jednoczeœnie jednym z najcenniejszych obszarów przy-
rodniczych w Europie. Stanowi najbardziej naturalny w œrodkowej Europie kompleks torfowisk.
Obejmuje swoim zasiêgiem prawie ca³¹ dolinê
Biebrzy. Bagna i torfowiska zajmuj¹ pas d³ugoœci
ponad 100 km i szerokoœci 1–4 km w pó³nocnej
czêœci doliny oraz 5-15 km w czêœci œrodkowej i
po³udniowej. Trudne warunki terenowe w naturalny sposób hamowa³y tu gospodarkê cz³owieka i
przyczyni³y siê do zachowania licznych unikalnych gatunków roœlin i zwierz¹t. Na obszarze bagiennym przewa¿aj¹ torfowiska niskie. Lasy zajmuj¹ 15 544 ha. Z gatunków bardzo rzadko spotykanych wystêpuj¹ tu: gnidosz królewski, skalnica torfowiskowa, wielosi³ b³êkitny, turzyca ¿ycicowa. Bytuje tu 280 gatunków ptaków, z najrzadszych: orze³ i bielik, gado¿er, cietrzew, sowa
b³otna. Ciekawsze ssaki to ³osie, gronostaje, jenoty. Bagna Biebrzañskie jako obszar unikalny w skali europejskiej s¹ przewidziane do wpisania na listê UNESCO, jako œwiatowy rezerwat biosfery.
Established on 9 September 1993, with the area
of 59,223 ha, and 66,824 ha of the protective
zone around the Park. The BNP was founded to
protect and preserve the ecosystem of the Biebrza River with its characteristic rare plant communities, ornitofauna, and valuable species of
mammals. The BNP is presently the biggest national park in Poland, and at the same time one of the
most valued natural areas in Europe. It constitutes
the most natural complex of peatlands in Central
Europe. It embraces almost the whole of the Biebrza River Valley. Swamps and peat bogs make
up a strip of 100 km of length and the widths of
1–4 km in the northern part of the valley and 5–15
km in the middle and in the southern part. The
harsh terrain conditions naturally impeded human
activities in the region and contributed to preserving numerous unique species of plants animals.
In the swamps area, low peat bogs prevail. The forests occupy the area of 15,544 ha. Some of very
rare species found there are: carolinum, marsh saxifrage, Blue Jacob’s-ladder, and ryegrass sedge.
The park is also a home to 280 species of birds,
the rarest of which are: eagle and white-tailed eagle, short-toed eagle, black grouse, and short-eared owl. Some interesting mammals living there
are: elk, ermine, and raccoon dog. The Biebrza
Swamps as a territory unique on the European
scale are to be included on the UNESCO list, as
one of the world’s biosphere reserves.
Der Biebrzañski-Nationalpark wurde am 9. September 1993 in Leben gerufen und umfasst eine
Fläche von 59 223 ha, die Schutzzone um den
Park ist 66 824 ha groß. Der Park wurde zum
Schutz und Erhaltung des Ökosystems vom Biebrza-Tal, das durch Auftreten seltener Pflanzengesellschaften, der Ornithofauna und wertvoller
Säugetierarten gekennzeichnet ist. BPN ist heutzutage der größte Nationalpark in Polen und gleichzeitig eines der kostbarsten Naturgebiete in
Europa. Der Park bildet den natürlichsten Moorkomplex in Mitteleuropa und umfasst fast das ganze Biebrza-Tal. Die Sumpf- und Moorgebiete
bilden mit ihrer Fläche einen über100 km langen
und einen 1–4 km breiten Streifen im nördlichen
Teil des Tals, einen 5-15 km breiten in seinem mittleren Teil und in seinem südlichen Teil.
Erschwerte Gebietsverhältnisse haben auf
natürliche Weise menschliche Wirtschaft gehemmt und zur Erhaltung einmaliger Pflanzen- und
Tierarten beigetragen. Auf dem Sumpfgebiet
überwiegt Flachmoor. Wälder nehmen eine
Fläche von 15 544 ha ein. Von den selten zu treffenden Gattungen kommen dort vor: Moorkönig,
Moorsteinbrech, Blauer Himmelsleiter und Lolchartige Segge. Hier nisten 280 Vogelarten, von den
seltenen sind: Adler, Seeadler, Schlangenadler,
Birkhahn, Sumpfohreule. Interessante Säugetiere
sind Elch, Hermelin und Marderhund. Biebrzañ-
skie- -Sümpfe bilden ein einzigartiges in Europa
Gebiet, das vorgesehen wird, in die UNESCO-Liste
als Weltbiosphärenreservat eingetragen zu werden.
Utworzony 1 lipca 1996 r., obejmuje ochron¹
6810 ha bagiennej doliny Narwi na odcinku od Sura¿a do Rzêdzian. Park otacza strefa ochronna
(15408 ha) rozci¹gaj¹ca siê na terenie dawnego,
istniej¹cego w latach 1985–1996, Narwiañskiego
Parku Krajobrazowego.
Celem istnienia Narwiañskiego Parku Narodowego jest zachowanie i ochrona ostatniego zabagnionego fragmentu du¿ej rzeki w Polsce i w Europie Œrodkowej, o naturalnym charakterze oraz
wyj¹tkowo dobrze rozwiniêtej sieci starorzeczy i
odnóg, odznaczaj¹cego siê bogactwem szaty roœlinnej (g³ównie wodno-b³otnej) i fauny (ptactwo
wodne, ³oœ, bóbr). Poprzez naturalne zwê¿enia
doliny rzecznej, na terenie parku tworz¹ siê baseny kumuluj¹ce wody powierzchniowe. Po³¹czone
s¹ one fragmentami rzeki maj¹cymi charakter
prze³omowy. Dolinê otaczaj¹ morenowe wzniesienia, osi¹gaj¹ce niekiedy znaczne wysokoœci.
Established on 1 July 1996, it protects 6,810 ha of
the swampy valley of the Narew River from Sura¿
to Rzêdziany. The Park is surrounded by a protective zone (15,408 ha) in the area of the old Narwiañski Landscape Park functioning in the period
from 1985 to 1996.
The aim of founding the Narwiañski National Park
is preserving and protection of the last swampy
part of a big river in Poland and in the whole Central Europe, of a natural character and with an extremely well-developed network of old river beds
and arms, characterised by the richness of flora
(mainly water-marshy) and fauna (water birds, elk,
beaver). The natural narrowings of the river valley
are the reason for forming basins cumulating surface water in the park. The basins are linked by
parts of the river of a fissure character. The valley
is surrounded by moraine hills, some of which are
of considerable heights.
Am 1. Juli 1996 gegründet und umfasst mit seinem
Schutz das 6810 ha große sumpfige Narew-Tal auf
der Strecke von Sura¿ bis Rzêdziany.
Der Park wird von einer Schutzzone (15 408 ha)
umgeben, die sich auf der Fläche des früheren in
den Jahren 1985–96 bestehenden Narwiañski-Landschaftsparks erstreckt.
Das Ziel vom Narwiañski-Nationalpark ist Erhaltung und Schutz des letzten versumpften Teils eines großen Flusses in Polen und in Mitteleuropa
mit natürlichem Charakter und ausgesprochen gut
ausgeprägtem Altfluss- und Nebenflussnetz; dieser Flussteil wird durch den Reichtum der Pflanzenwelt (meistens Wassersumpflanzen) und der
Fauna (Wasservögel, Elch, Biber) gekennzeichnet.
Durch natürliche Talverengerung bilden sich auf
dem Parkgebiet die Becken, die Oberflächenwasser kumulieren; diese sind mit Flussteilen mit
Bruchcharakter verbunden. Das Flusstal wird von
manchmal bedeutend hohen Moränenhügeln umgeben.
Utworzony 1 stycznia 1989 r. Zajmuje powierzchniê 15000 ha, na pograniczu Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Obszary leœne stanowi¹ 62,7% pow. parku, a wody powierzchniowe
18%. WPN jest zró¿nicowany pod wzglêdem
krajobrazu i charakteru otoczenia. Obejmuje jez.
Wigry oraz tereny leœne bêd¹ce jego naturalnym
otoczeniem. Znajduj¹ siê tu 42 jeziora rynnowe,
morenowe i dystroficzne (tzw. suchary). Przez
Park przep³ywaj¹ rzeki: Czarna Hañcza, Kamionka
i Wiatro³u¿a. W czêœci pó³nocnej przewa¿aj¹ obszary morenowo-jeziorne, w po³udniowej zaœ
sandrowe. WPN cechuje du¿a ró¿norodnoœæ
zbiorowisk roœlinnych. Charakterystyczne jest tu
wystêpowanie licznych gatunków borealnych i
subborealnych oraz brak wielu gatunków
ciep³olubnych. Na terenie Parku znajduj¹ siê prawie wszystkie zbiorowiska leœne reprezentatywne dla Polski pó³nocno-wschodniej – bory
sosnowo-œwierkowe, lasy mieszane (d¹b, lipa,
brzoza, jesion), gr¹dy i olsy. Liczna i ró¿norodna
jest fauna. Charakterystycznym ssakiem jest bóbr
europejski – symbol parku. Liczne s¹ gatunki ptaków, co zadecydowa³o o umieszczeniu WPN na liœcie obszarów Konwencji Ramsarskiej. Z rzadkich
gatunków bytuj¹ tu: bielik, b³otniak stawowy, kania czarna, kania ruda i bocian czarny. Cennym
obiektem zabytkowym na terenie parku jest pokamedulski zespó³ klasztorny na pó³wyspie Wigry.
Established on 1 January 1989, it covers the area
of 15,000 ha, at the border of the Suwa³ki Lake District and the Augustowska Lowland. The forest
areas make up 62,7% of the entire park area, and
surface waters – 18%. The WNP is very diverse as
regards the landscape and the character of the
environment. It comprises Wigry Lake and forest
grounds forming its natural surrounding. On the
Park grounds there are 42 ribbon and moraine lakes, and distrophic lakes called suchary. The following rivers cross the Park: Czarna Hañcza, Kamionka, and Wiatro³u¿a. In the northern part,
moraine-lake areas prevail, while the southern
part is mainly sandur. WNP is characterised by great diversity of plant communities. A unique characteristics of the park is the presence of numerous boreal and sub-boreal species with the absence of many warm-liking species. In the Park area
you can find almost all types of forest communities representative of the north-eastern Poland,
namely pine-spruce, mixed (oak, lime, birch, ash),
dry-ground, and alder-carr forests. The fauna is numerous and diverse, with the characteristic mammal – european beaver – the symbol of the park.
The presence of numerous bird species is the reason for including the WNP in the Ramsar Convention list. The following are examples of the rare
species found there: white-tailed eagle, western
marsh harrier, black kite, red kite, and black stork.
A valuable monumental object in the park grounds is a post-Comaldoli monastery complex in
the Wigry Peninsula.
Der Wigierski-Nationalpark wurde am 1. Januar
1989 gegründet und nimmt eine Fläche von
15 000 ha im Grenzgebiet von der Suwalskie Seenplatte (Pojezierze Suwalskie) und der Augustower Ebene ein. Waldgebiete bilden 62,7% der
Gesamtfläche im Park, und Gewässer – 18%. WPN
ist landschaftlich und in Hinsicht auf Charakter der
Umgebung sehr differenziert. Er umfasst den Wigry-See und Wald- und Sumpfgebiete, Wiesen,
Weiden und Ackerfelder. Die der Parkverwaltung
nicht unterliegenden – aber in seinem Grenzbereich liegenden Flächen stehen unter Landschaftsschutz. Es gibt hier 42 Rinnen-, Moränen- und
Dystrophieseen (so genannte Zwiebäcke). Durch
den Park fließen die Flüsse: Czarna Hañcza, Kamionka und Wiatro³u¿a. Im nördlichen Teil
überwiegen Moränen-Seen – Gebiete, im südlichen – Sandgebiete.
WPN wird durch eine große Vielfältigkeit von
Pflanzenarten gekennzeichnet. Charakteristisch
dafür sind zahlreiche boreale und subboreale Arten und das Fehlen vieler Wärme liebender Gattungen. Auf dem Parkgebiet befinden sich fast alle
für das nordöstliche Polen repräsentative
Waldbestände-Kiefern-Fichten Heiden, Mischwälder (Eiche, Linde, Birke) Hainbuchenwälder und
Erlenbruchwälder. Zahlreich und vielfältig ist die
Fauna. Charakteristisches Säugetier ist der Biber –
Symbol des Parks. Zahlreich sind die Vogelarten,
was dazu beigetragen hat, dass der WPN auf die
Liste des Ramsarer Abkommens eingetragen wurde. Von seltenen Vogelarten nisten hier: Fischadler, Seeadler, Schwarzmilan, Rotmilan und
Schwarzstorch. Das wertvolle historische Objekt Powsta³ w maju 1988 r. na obszarze 74447 ha,
auf dem Parkgebiet ist die Klosteranlage des otulina rozci¹ga siê na powierzchni 52255 ha. Jest
Kamaldulensordens auf der Halbinsel Wigry.
to najwiêkszy park krajobrazowy w Polsce. W granicach PKPK znajduje siê prawie ca³a Puszcza Knyszyñska. Dominuj¹ tu drzewostany iglaste, wystêpuj¹ liczne gatunki roœlin chronionych i rzadkich,
liczne s¹ gatunki charakterystyczne dla tajgi. Ciekawsze ptaki to: bocian czarny, orlik krzykliwy, z
du¿ych ssaków wystêpuje: jeleñ, ryœ, wilk i ¿ubr.
Pod wzglêdem morfologicznym teren puszczy
wykazuje znaczne zró¿nicowanie rzeŸby.
Utworzony zosta³ 10 grudnia 1994 r. poprzez
wyodrêbnienie go z istniej¹cego od 1982 r. Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Narwi.
Zajmuje powierzchniê 7353 ha oraz 12310,50 ha
otuliny. W sk³ad Parku wchodzi zachowana w prawie naturalnym stanie dolina Narwi od Bronowa
do Pi¹tnicy oraz krawêdzie otaczaj¹cych j¹ wysoczyzn. Narew p³ynie tu nieuregulowanym korytem, tworz¹c liczne meandry, starorzecza i odnogi. Dolina rzeki zwê¿a siê na tym odcinku do 1,5–2
km, jej dno jest p³askie, a otaczaj¹ce wzniesienia
osi¹gaj¹ po 40–50 m wysokoœci wzglêdnej.
Oprócz cieków s¹ tu jeszcze sztuczne zbiorniki
wodne i mokrad³a. Starorzecza s¹ ostoj¹ dla roœlinnoœci wodnej i szuwarowej. Wokó³ nich
tworz¹ siê torfowiska. Bytuj¹ tu liczne gatunki ptactwa wodnego oraz m.in. ³oœ i bóbr.
Established on 10 December 1994 through separating from the existing since 1982 Protected Area
of the Narew Pre-valley Landscape. The park covers the area of 7,353 ha, and its buffer zone –
12,310.50 ha. The Park comprises a part of the Narew Valley from Bronowo to Pi¹tnica, preserved
in a nearly intact condition, and the edges of the
hills surrounding the valley. The Narew flows there in a non-regulated river bed, forming numerous
meanders, old river beds, and arms. The river valley narrows at this point to 1.5–2 km, its bottom is
flat, and the true height of the surrounding hills
amounts to 40–50 m. Beside rivers, there are also
artificial water reservoirs and marshy grounds.
Old river beds are the mainstay of water and rushes plants. In the grounds surrounding the old
beds, peat bogs are formed. They are homes to
numerous species of water birds, and also,
among others, to elk and beaver.
Der £om¿yñski Landschaftspark vom Niedernarew-Tal wurde am 10. Dezember 1994 durch seine Ausgliederung aus dem seit 1982 bestehenden
Landschaftsschutzgebiet vom Narew-Urtal gegründet. Der Park nimmt eine Fläche von 7353 ha
ein und die 12 310,50 ha große Schutzhülle. Zum
Park gehören das fast in der ursprünglichen Form
erhalten gebliebene Narew-Tal von Bronowo bis
Pi¹tnica und die das Tal umgebenden
Anhöhenränder. Der Narew fließt hier im unregulierten Flussbett und bildet zahlreiche Mäander,
Altflüsse und Gabelungen. Das Tal verengt sich
auf dieser Strecke bis zu 1,5–2 km, sein Boden ist
flach und die das Tal umgebenden Anhöhen erreichen eine relative Höhe bis zu 40–50 m. Außer
Flüssen gibt es hier noch Stauseen und Sumpfboden. Altwasser ist der Einstand für Wasserpflanzen und Kalmusse, um die sich Torfmoore bilden.
Hier nisten zahlreiche Wasservogelarten und u.a.
Elch und Biber.
Established in May 1988, with the area of 74,447
ha, and the protective zone of 52,255 ha, it is the
biggest landscape park in Poland. The KFLP comprises almost the whole of the Knyszyñska Primeval Forest, with predominantly coniferous tree
stands, and with numerous species of protected
and rare plants, including the species characteristic of taiga. One might see here black stork and
lesser spotted eagle, and such big mammals as
deer, lynx, wolf, and bison. As regards geomorphology, the relief of the forest area is significantly
diverse.
Der Landschaftspark der Knyszyner Heide ist im
Mai 1988 auf dem Gebiet von 74 447 ha entstanden; Die Umhüllzone erstreckt sich auf einer
Fläche von 52 255 ha. Das ist der größte Landschaftspark in Polen. Innerhalb der PKPK-Grenzen befindet sich fast die ganze Knyszyner Heide
(Puszcza Knyszyñska). Hier überwiegen
Nadelbaumbestände, es kommen zahlreiche
geschützte und seltene Pflanzenarten vortypisch
auch für die Taiga. Interessante Vögel sind:
Schwarzstorch, Schreiadler und von den großen
Säugetieren kommen hier vor: Hirsch, Wildkatze,
Wolf und Wisent.
In morphologischer Hinsicht wird die Heide
durch wesentliche Formdifferenzierung gekennzeichnet.
Powsta³y 12 stycznia 1976 r. by³ pierwszym tego
typu parkiem w Polsce. Chroni elementy najbardziej malowniczego fragmentu krajobrazu pó³nocnej Suwalszczyzny. Pow. parku wynosi 6284 ha,
a otaczaj¹cej go strefy ochronnej o szer. 1–3 km –
8617 ha (otulina). Jest to obszar morenowo-jeziorny z licznymi morenami czo³owymi, kemami, ozami oraz jeziorami rynnowymi, morenowymi i bezodp³ywowymi „oczkami“. Teren parku le¿y w dorzeczu Niemna, g³ówne rzeki to Czarna Hañcza i
Szeszupa. Znajduje siê tu najg³êbsze na Ni¿u
Œrodkowoeuropejskim jezioro Hañcza (g³. 108,5
m).
Established on 12 January 1976, the park was the
first landscape park in Poland. It protects parts of
the most picturesque landscape of the northern
Suwa³ki Region. The area of the park amounts to
6,284 ha, and that of the protective zone (1–3 km
wide) – to 8,617 ha. It is a moraine-lake area with
numerous end moraines, kames, and eskers, and
also lakes of the ribbon, moraine, and flowless types. The park is located in the Niemen River basin
with the main rivers of Czarna Hañcza and Szeszupa. Hañcza Lake (108.5 m deep) is the deepest
one in the area of the Central Europe Lowland.
Der Suwalski Landschaftspark ist am 12. Januar
1976 entstanden, es war der erste Park dieser Art.
Er schützt Elemente des malerischsten Landschaf-
tsteils in der Suwa³ki Nordregion. Die Fläche des
Parks beträgt 6284 ha, und die Fläche der ihn umgebenden 1–3 km breiten Schutzumhüllzone –
8617 ha. Das ist ein Moränen-Seengebiet mit zahlreichen Stirnmoränen, den Kames, den Osern
und den abflusslosen Kleinseen. Der Park liegt im
Memelflussgebiet; Hauptflüsse sind Czarna Hañcza und Szeszupa. Hier ist der tiefste See in der
Mitteleuropäischen Tiefebene – der Hañcza-See
(108,5 m tief).
Rozplanowanie przestrzenne z po³. XVI w. z
rynkiem i sieci¹ ulic. Rynek Zygmunta Augusta z
parkiem za³o¿onym w 1860 r. i XIX-wiecznymi
kamieniczkami w pierzejach rynkowych.
Stara Poczta, klasycystyczna z 1830 r., zrekonstruowana w latach 1958–62.
Œluza na Kanale Augustowskim, stra¿nica i klasycystyczny dworek Pr¹dzyñskiego z 1826 r.
Kaplica Truszkowskich, z 1820 r., ¿eliwne pomniki i nagrobki z XIX w. – na cmentarzu katolickim.
Budynki dawnych koszar i dawnej cerkwi garnizonowej (ob. koœció³ katolicki pw. MB Czêstochowskiej) z 2. po³. XIX w.
Murowana i drewniana zabudowa willowa i letniskowa z lat 20. i 30. XX w.
The layout from around the 1550s with a market
square and a network of streets. Zygmunt
August Square with a park established in 1860,
and 19th-century tenement houses in the market frontages.
The Old Post Office, Classicist, from 1829,
reconstructed between 1958 and 1962.
A lock on the Augustów Channel, a sentry office
and the Classicist Pr¹dzyñski Country Manor
from 1826.
The Truszkowski Chapel, from 1820, monuments and tombstones made of cast iron dating
back to the 19th century, at the Catholic cemetery.
The buildings of former army barracks and the
former garrison Orthodox church (presently the
Mother of Czêstochowa Catholic Church) from
the 2nd half of the 19th century.
Brick and wooden villas and holiday houses
from the 1920s and 1930s.
Raumordnungsplan von der Mitte des 16. Jh.
mit dem Markt und Straßennetz. Zygmunt
August-Marktplatz mit Park, angelegt 1860, und
den Mietshäusern aus dem 19. Jh. in Straßenfront.
Alte Post, klassizistisch von 1830, 1958–62 rekonstruiert.
Schleuse am Augustów-Kanal, Wachtturm und
klassizistisches Pr¹dzyñski Herrenhaus von
1826.
Kapelle der Familie Truszkowski, von 1820, auf
dem katholischen Friedhof – Gießgrabdenkmäler und Grabsteine aus dem 19. Jh.
Gebäude ehemaliger Kaserne und der
Garnison-Orthodoxe (z.Z. die katholische Muttergottes von Czêstochowa-Kirche) aus der 2.
Hälfte des 19. Jh.
Mauer- und Holzbebauung der Villen und Ferienhäuser aus den 20er und 30er Jahren des 20.
Jh.
Park Pa³acowy urz¹dzony pod koniec XIX w.
wg projektu Waleriana Kronenberga. Roœnie tu
ok. 90 gatunków drzew i krzewów.
Drewniany carski dwór myœliwski z 1846 r., rozbudowany pod koniec XIX w.
Budynki mieszkalne s³u¿by i gospodarcze z lat
1889–94, w tym „dom hofmarszalski” (ob. siedziba dyrekcji BPN).
Obelisk upamiêtniaj¹cy ³owy Augusta III Saskiego w 1752 r.
Cerkiew pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy, murowana z lat 1889–93, z ceramicznym ikonostasem.
Cerkiew cmentarna pw. œw. œw. Cyryla i Metodego, drewniana z 1873 r.
Murowany koœció³ pw. œw. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus, wybudowany w latach 1927–35.
Zespó³ budynków Parku Dyrekcyjnego z murowanym budynkiem zarz¹du puszczy z koñca
XIX w. oraz drewnianymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi z koñca XIX i pocz. XX w.
Wokó³ krajobrazowy Park Dyrekcyjny z 1890 r.,
powiêkszony w 1935 r.
Domy drewniane z koñca XIX i pocz. XX w.
Prywatny skansen budownictwa ludowego.
Rezerwat pokazowy ¿ubrów.
A palace park arranged at the end of the 19th c.
according to the project of Walerian Kronenberg. 90 species of trees and shrubs are growing here.
A wooden tzar hunting manor from 1846,
extended at the end of the 19th c.
Servants’ houses and household buildings from
1889–94, including ‘The House of the Manor’s
Marshal’ (presently housing the management of
the Bia³owieski National Park).
An obelisk in memory of King August III of Saxony hunting there in 1752.
The Orthodox church of St Nicolas the Wonder
Worker, brick, from 1889–93, with a ceramic
iconostasis.
An Orthodox cemetery church of Sts Cyril and
Methodius, wooden, from 1873.
A brick church of St Theresa of the Infant Jesus,
built in the years 1927–35.
The Management Park buildings complex with a
brick building of the forest management from
the end of the 19th c., and wooden residential
and farm buildings from the end of the 19th c.
and the beginning of the 20th c. The surrounding Management Landscape Park from 1890,
extended in 1935.
An object reserve of European bisons.
A private heritage park of folk architecture.
A modern building of a museum with a viewing
tower, in the vicinity – a group of monumental
oaks.
Schlosspark vom Ende des 19. Jh. nach einem
Entwurf von Walerian Kronenberg eingerichtet.
Hier wachsen ca. 90 Baum – und Buschgattungen.
Jagdschloss des Zaren – Holzbau 1846, Ende
des 19. Jh. ausgebaut. Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Diener aus den Jahren 1889–94,
darunter „das Haus des Hofmarschalls” (heute
Sitz des Bia³owieski-Nationalparks).
Obelisk zur Erinnerung an die Jagd von August
III. von Sachsen im Jahr 1752.
Die St. Nikolaus der Wundertäter-orthodoxe
Kirche, gemauert, aus den Jahren 1889–93 mit
keramischer Ikonostase.
Die St. Cyrill-und-Methodius-orthodoxe Friedhofskirche, Holzbau 1873.
Die St. Theresia-des Jesuskindes-gemauerteKirche, 1927–35 gebaut.
Gebäudekomplex des Direktionspark mit gemauertem Gebäude der Urwaldverwaltung
vom Ende des 19. Jh. und den Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden aus Holz – Ende des 19.
Jh. und Anfang des 20. Jh. Ringsum der
Direktions-Landschaftspark vom Jahr 1890,
1935 verbreitet.
Holzhäuser vom Ende des 19. Jh. und Anfang
des 20. Jh.
Privates Freilichtmuseum für volkstümliches Bauwesen.
Wissentenreservat – Vorzeigereservat.
Zespó³ pa³acowy Branickich z 1. po³. XVIII w. Barokowy pa³ac, wzniesiony w miejscu XVI-wiecznej rezydencji Wiesio³owskich. Rozbudowany
na pocz. XVII w. i ponownie w latach 1691–97
wg projektu Tylmana z Gameren, gruntownie
przebudowany i rozbudowany w latach
1720–72. W czasie I wojny w pa³acu mieœci³ siê
wojenny szpital niemiecki, w okresie miêdzywojennym Urz¹d Wojewódzki. Spalony przez wycofuj¹ce siê oddzia³y niemieckie w 1944 r. w latach 1945–62. Obecnie mieœci Uniwersytet.
Sk³ada siê z trójkondygnacyjnego korpusu
g³ównego i dwóch skrzyde³ w uk³adzie zbli¿onym do podkowy. Po stronie po³udniowej
pa³acu ogród francuski. Przy po³udniowej granicy pawilon w³oski, od strony pó³nocnej pawilon toskañski. Przy pd.-wsch. skrzydle pa³acu
budynek arsena³u z 1755 r. Obok niego
wschodnie skrzyd³o oran¿erii z 1763 r. W kompleksie zabudowañ pa³acowych znajduj¹ siê
budynki Instytutu Panien Szlacheckich, wzniesione w koñcu XIX w.
Pa³ac goœcinny Branickich z 1771 r., barokowy,
spalony w 1944 r., odbudowany w 1952 r. (ob.
pa³ac œlubów).
Dawna lo¿a masoñska, zbudowana w latach
1803–06, spalona w 1944 r., odbudowana w latach 1948–52 (ob. Ksi¹¿nica Podlaska).
Zespó³ katedralny pw. Wniebowziêcia NMP.
PóŸnorenesansowy koœció³ z lat 1617–26 ufundowany przez Wiesiolowskich, przebudowany
w latach 1750–52 przez J. K. Branickiego. W
podziemiach krypta z XVIII-wiecznymi pochówkami, przebudowana i powiêkszona w
koñcu lat 80. XX w., spoczywaj¹ tu doczesne
szcz¹tki biskupów bia³ostockich.
Barokowa plebania z lat 1760–62 (ob. kuria biskupia). Neogotycki koœció³ katedralny wybudowany w latach 1900–05 wg projektu Józefa
Piusa Dziekoñskiego, jako „dobudówka” do istniej¹cej wczeœniej œwi¹tyni, koœcio³a ufundowanego przez Wiesio³owskich.
Uk³ad urbanistyczny centrum z XVIII w. Ratusz z
lat 1745–61, rozebrany w 1940 r., zrekonstruowany w latach 1954–58. Obecnie mieœci siê tu
Muzeum Podlaskie. Kamienica z 1771 r. (d. austeria). Barokowo-klasycystyczna zbrojownia
(ob. Archiwum Pañstwowe) z 2. po³. XVIII w.,
zniszczona w 1944 r. i odbudowana w latach
50. XX w. Szpital ufundowany przez Branickich
w 1762 r. (ob. kino „Ton”). Klasztor ss. Mi³osierdzia wybudowany w latach 1768–69, barokowy z elementami klasycystycznymi. Ulica Warszawska i pobliskie ulice Pa³acowa, Elektryczna,
Œwiêtojañska, to osiemnastowieczne Nowe
Miasto, za³o¿one przez Jana Klemensa Branickiego i œciœle powi¹zane z zespo³em pa³acowym.
Cerkiew katedralna pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy, klasycystyczna, wybudowana w latach
1843–46. Wewn¹trz freski z 1910 r., w ikonostasie ikony z 1844 r.
Kamienice miejskie z koñca XIX w. przy ul. Lipowej, Nowy Œwiat, œw. Rocha i Krakowskiej.
Modernistyczny koœció³ pw. Chrystusa Króla i
œw. Rocha z lat 1926–47. Wybudowany wg projektu Oskara Sosnowskiego na planie oœmioboku zbli¿onego do gwiazdy, z wie¿¹ o wysokoœci 83 m. Wewn¹trz, w kaplicy œw. Rocha, obraz
pêdzla Sylwestra Augusta Mirysa z prze³. XVII i
XVIII w.
Budynek Dworca PKP wzniesiony w 1862 r.
przy kolei warszawsko-petersburskiej.
Park miejski Planty za³o¿ony w latach 30. XX w.
wg projektu St. Gralli. Od wschodu do Plant
przylega Park Stary, za³o¿ony po 1895 r. wg
projektu Waleriana Kronenberga.
Zabudowa ulicy Warszawskiej. Kamienice i
pa³ace miejskie z 2. po³. XIX w. i pocz. XX w.
oraz neoromañski koœció³ pw. œw. Wojciecha
BM, wybudowany w latach 1909–12 jako koœció³ ewangelicki.
Miejsce po Synagodze G³ównej, spalonej przez
Niemców w 1941 r., obecnie pomnik z 1995 r.
ufundowany przez bia³ostockich ¯ydów z
ca³ego œwiata.
Rynek Sienny, targowica miejska od ok. 1870 r.
do koñca lat 60. XX w. Przy pobliskiej ul. Piêknej
gruntownie wyremontowana i przebudowana
dawna Bó¿nica Piaskowa z lat 1893–95. W pierzei przylegaj¹cej do ul. M³ynowej dawna zabudowa drewniana i murowana.
Kaplica, pierwotnie unicka (ob. prawos³awna)
pw. œw. Marii Magdaleny z 1758 r., przebudowana w XIX w.
Drewniana zabudowa ulic: Grunwaldzkiej, Angielskiej, Kieleckiej, Kurpiowskiej, Kochanowskiego, Toruñskiej, Mohylowskiej, Witebskiej,
z koñca XIX i pocz¹tku XX w. Zespó³ drewnianej zabudowy na Bojarach z koñca XIX i pocz.
XX w.
Eklektyczny zespó³ pa³acowy Kruzenszternów
(Rüdygierów, Lubomirskich) z 2. po³. XIX w. z
otaczaj¹cym go parkiem (ob. mieœci szko³ê).
Pa³ac Hasbacha z 4. æw. XIX w. (ob. siedziba
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
eklektyczny, z elementami neorenesansowymi i
secesyjnymi.
Zabudowania browaru „Dojlidy” z XIX i XX w.
The Branicki Palace complex from the 1st half of
the 18th c. A Baroque palace, constructed to
replace the 16th c. Wiesio³owski manor. The
palace was extended at the beginning of the
17th c., and again in the years 1691–97 according to the project by Tylman of Gameren; it was
then completely reconstructed and extended
between 1720 and 1772. During the Second
World War, there was a German military hospital there, and in the period between WWI and
WWII – the Province Office. In 1944 the building
was burnt by the withdrawing German troops
and it was reconstructed in 1945–62. Today it is
the residence of the Medical University. The palace consists of a 3-floor main part and two
wings, arranged in a horseshoe-like form. In the
south, the palace is surrounded by a French garden. Near the southern border there is an Italian
pavilion, near the northern border – a Tuscany
pavilion. The building of the arsenal from 1755
is located next to the south-eastern wing of the
palace. Not far from it there is the eastern wing
of the orangery from 1763. The palace buildings
complex includes the buildings of the Institute
for Noble Girls, constructed at the end of the
19th c.
The guesthouse of the Branicki family: 1771,
Baroque, burnt in 1944, reconstructed in 1952
(presently the civil wedding office).
A former Masonic lodge, constructed between
1803 and 1806, burnt in 1944, reconstructed in
the period between 1948 and 1952.
The Assumption of the Blessed Virgin Cathedral
complex. The late Renaissance church from
1617–26, funded by the Wiesiolowski family,
rebuilt in 1750–52 by J. K. Branicki. In the basement – a crypt with 18th-century tombs, rebuilt
and enlarged at the end of the 1980s, where the
late bishops of Bia³ystok rest.
A Baroque presbytery from 1760–62 (now
bishop curia). This neo-Gothic cathedral,
designed by Józef Pius Dziekoñski, was built in
1900–1905 as the ‘annex’ to the previously
existing church funded by the Wiesio³owski
family.
The town layout of the 18th c. The Town Hall
from 1745–61, dismantled in 1940, reconstructed between 1954 and 1958. Nowadays,
the building houses the Podlaskie Museum. A
tenement house from 1771 (a former inn). A
Baroque-Classicist armoury (presently the
National Registry) from the 2nd half of the 18th
c., destroyed in 1944 and reconstructed in the
1950s. The hospital funded by the Branicki family in 1762 (now the ‘Ton’ Cinema). The convent
of Sisters of Mercy, constructed between 1768
and 1769, Baroque with Classicist elements.
Warszawska Street and the neighbouring
Pa³acowa, Elektryczna, and Œwiêtojañska
Streets constitute the 18th-century New Town,
founded by Jan Klemens Branicki, and closely
connected with the palace complex.
An Orthodox church of St Nicholas the Wonder
Worker, Classicist, constructed in the period of
1843–46. Inside – frescoes from 1910, in the
iconostasis – icons from 1844.
Tenement houses from the end of the 19th c. in
Lipowa, Nowy Œwiat, Œw. Rocha, and Krakowska Streets.
A modernist church of Christ the King and St
Roch from 1926–47. Designed by Oskar Sosnowski on the basis of an octagon similar in the
shape to a star, with a tower of 83 metres in
height. Inside, in St Roch’s Chapel, a picture by
Sylwester August Mirys from the 17th and 18th
cc.
The railway station building was constructed in
1862 alongside the former Warsaw–Petersburg
railroad line.
The Planty Town Park established in the 1930s
according to the project by St. Gralla. In the
east, the Planty Park borders on the Old Park,
established after 1895 and designed by Walerian Kronenberg.
The architecture of Warszawska Street. The
tenement houses and town palaces from the
2nd half of the 19th c. and the beginning of the
20th c., and the neo-Romanesque St Adalbert’s
Church built in 1909–12 as an Evangelical
church.
The place of the Main Synagogue burnt by the
Germans in 1941, at present a monument from
1995, funded by the Bia³ystok Jews from all
over the world.
The Hay Market Square (Rynek Sienny), the
town’s market functioning since around 1870 to
the end of the 1960. In the nearby Piêkna Street,
the former Sand Synagogue built in the period
between 1893 and 1895, completely redecorated and reconstructed. In the frontage bordering on M³ynowa Street – old wooden and
brick architecture.
St Mary Magdalene’s Chapel from 1758, initially
belonging to the Uniates (now to the Orthodox
Church), reconstructed in the 19th c.
Wooden buildings in Grunwaldzka, Angielska,
Kielecka, Kurpiowska, Kochanowskiego, Toruñska, Mohylowska, and Witebska Streets from
the end of the 19th c. and the beginning of the
20th c.
A wooden buildings complex in the Bojary area.
An Eclectic palace complex of the Kruzensztern
family (Rüdygier, Lubomirski families) from the
2nd half of the 19th c. with the surrounding park
(at present, the buildings house a school).
The Hasbach Palace from the 19th c. (now the
residence of the Province Monument Restorer),
Eclectic, with neo-Renaissance and Art Nouveau elements.
The Dojlidy Brewery buildings from the 19th
and 20th cc.
Branicki-Schlosskomplex aus der 1. Hälfte des
18. Jh. Barock-palast, erbaut an der Stelle der
Wiesio³owski-Residenz aus dem 16. Jh.; Anfang
des 18. Jh. erweitert und wiederum in den
Jahren 1691–97 nach einem Entwurf von Tylman von Gameren; in den Jahren 1720–1772
gründlich umgebaut und erweitert. Im 1. Weltkrieg diente das Schloss als deutsches
Kriegskrankenhaus
und
in
der
Zwischenkriegszeit – als das Woiwodschaftsamt. Im Jahr 1944 wurde das Schloss von den
abtretenden deutschen Truppen verbrannt;
nach Kriegzerstörungen wurde es in den Jahren
1945–62 aufgebaut. Heute – Sitz der Universität
für Medizin.
Es besteht aus dem Hauptgebäude mit drei Etagen und zwei Flügeln in der dem Hufeisen ähnlichen Form. Auf der Südseite ist der
französische Garten. An der südlichen
Gartengrenze steht das italienische und an der
nördlichen – das toskanische Pavillon. Am
südöstlichen Schlossflügel ist das Zeughaus von
1755; daneben ist der östliche Flügel der Orangerie von 1763. Im Gebäudekomplex des
Schlosses gibt es die Ende des 19. Jh. errichteten Gebäude des Instituts für adlige Mädchen.
Branicki-Gästeschloss von 1771, Barockbau,
1944 verbrannt, 1952 aufgebaut. (z.Z. Hochzeitspalast).
Ehemalige Freimaurerloge, die in den Jahren
1803–1806 erbaut, 1944 verbrannt und in den
Jahre 1948–52 wiederaufgebaut wurde (heute
die Podlaska Bücherei).
Mariä-Himmelfahrt-Kathedralenkomplex – Spätgotische Kirche von 1617–26, gestiftet von der
Familie Wiesio³owski, in den Jahren 1750–52
von J. K. Branicki umgebaut. In unterirdischen
Räumen ist die Krypta mit Grabsteinen aus dem
18. Jh., die Ende der 80er Jahre des 20. Jh. umgebaut und erweitert wurde; hier ruhen die
Bia³ystoker Bischöfe. Barockes Pfarrhaus von
1760–62 (heute Bischofskurie). Neogotische
Kathedralenkirche, die 1900–1905 nach dem
Entwurf von Józef Pius Dziekoñski als Anbau
zum schon bestehenden Tempel erbaut wurde.
Städtebau des Zentrums vom 18. Jh. Das Rathaus aus den Jahren 1745–61, 1940 zerlegt, in
den Jahren 1954–58 rekonstruiert; heute ist hier
das Podlaskie Museum. Das Mietshaus von
1771 (einst Wirtshaus). Barock-Klassizistisches
Zeughaus (heute das Staatsarchiv) aus der 2.
Hälfte des 18. Jh., 1944 zerstört und in den 50er
Jahren des 20. Jh. wiederaufgebaut. Das von
der Familie Branicki gestiftete Krankenhaus von
1762 (heute das „Ton” Kino). Weiter – das
Kloster der Barmherzigen Schwestern, das in
den Jahren 1768–69 erbaut wurde – ein Barockbau mit klassizistischen Elementen.
Die Warszawska-Strasse und die nahe gelegenen Strassen – Pa³acowa, Elektryczna, Œwiêtojañska bilden die Neustadt aus dem 18. Jh., die
von Jan Klemens Branicki gegründet wurde und
eng mit dem Schlosskomplex verbunden ist.
Die St. Nikolaus der Wundertäter-orthodoxeKathedrale, klassizistisch, in den Jahren
1843–46 errichtet; im Innenraum Glasfenster
von 1910 und in der Ikonostase – Ikonen von
1844.
Städtische Mietshäuser vom Ende des 19. Jh. in
den Lipowa-, Nowy Œwiat-, St. Roch- und
Krakowska-Strasse.
Modernistische Christus-König-und-St. RochusKirche von 1926–47, gebaut nach einem Entwurf von Oskar Sosnowski auf dem Plan des
sterneähnlichen Achteckes mit dem 83 m hohen Turm. Im Innenraum – in der St. RochusKapelle – das Gemälde von Sylwester August
Mirys aus der Jahrhundertwende des 17. und
des 18. Jh.
Bahnhof der Polnischen Eisenbahn – das 1862
an der Bahnlinie Warschau–St. Petersburg errichtetes Gebäude.
Der Planty Stadtpark – gegründet in den 30er
Jahren des 20. Jh, nach einem Entwurf von S.
Gralla. Von der östlichen Seite her liegt am
Stadtpark Planty der Alte Park, der nach 1895
nach einem Entwurf von W. Kronenberg.
Die Bebauung der Warszawska-Strasse. Mietshäuser und Stadtpaläste aus der 2. Hälfte des
19. Jh. und vom Anfang des 20. Jh., sowie neoromanische St. Adalbert-Kirche, in den Jahren
1909–1912 als evangelische Kirche gebaut.
Modernistische Gebäude der alten Schatzkammer (heute Woiwodschaftsamt) und des Bezirksgerichtes (heute Berufungsgericht) vom Anfang der 30er Jahre des 20. Jh. an der Kreuzung
der Œwiêtojañska-Strasse und der MickiewiczStrasse und Beamtenhäuser als Gutshäuser aus
den 20er Jahren des 20. Jh.
Die Becker-Fabrikanlage. Fabrikhalle von 1895
und das Vorstandsgebäude von 1902–1905;
daneben Alfons Karny-Skulpturmuseum.
Der Platz von der Hauptsynagoge,1941 von den
Deutschen verbrannt, heute das von den Bia³ystoker Juden aus der ganzen Welt gestiftete
Denkmal von 1995.
Sienny-Marktplatz (Rynek Sienny) städtischer
Marktplatz von etwa 1870 bis Ende der 60er
Jahre des 20. Jh. In der nahen Piêkna-Strasse –
das gründlich auf – und umgebaute Sandbethaus aus den Jahren 1893–95. In der zur
M³ynowa-Strasse anliegenden Strassenfront –
alte Holz und Mauerbebauung.
St. Maria-Magdalene-Kapelle, ursprünglich
uniert (heute orthodox) von 1758, umgebaut im
19. Jh.
Die Holzbebauung der Grunwaldzka-, Angielska-, Kielecka-, Kurpiowska-, Kochanowski-, Toruñska-, Mohylowska- und Witebska-Strasse vom
Ende des 19. und Anfang des 20. Jh.
Holzbebauungskomplex im Stadtviertel Bojary
vom Ende des 19. Jh. und Anfang des 20. Jh.
Eklektisches Schlosskomlex von Krausenstern
(der Familie Rüdygier und Familie Lubomirski)
aus der 2. Hälfte des 19. Jhs. mit umgebendem
Park (heute Schule).
Hasbachs Schloss aus dem 4. Vierteljahrhundert des 19. Jh. (heute Sitz des Woiwodschaftskonsevators für Denkmalschutz) eklektisch mit
Neorenaissance- und Jugendstilelementen.
Gebäude der Dojlidy Brauerei aus dem 19. und
20. Jh.
Drewniany, zrêbowy meczet z 1900 r., remontowany w latach 1982–85.
G³az upamiêtniaj¹cy 300-lecie osadnictwa tatarskiego na tym terenie.
Mizar – cmentarz muzu³mañski, zachowane nagrobki z koñca XIX w.
A wooden, frame mosque from 1900, redecorated in the years 1982–85.
A boulder commemorating the 300th anniversary of the Tartar settlement of the area.
Mizar – a Muslim cemetery, with preserved
gravestones from the end of the 19th c.
Holzmoschee mit Fällung von 1900, in den
Jahren 1982–85 aufgebaut.
Felsblock zum Andenken der 300 jährigen tatarischen Ansiedlung auf diesem Gebiet.
Mizar – moslemischer Friedhof, erhaltene Grabsteine vom Ende des 19. Jh.
Letni pa³ac Branickich z lat 1752–59, barokowy,
wybudowany wg projektu J. H. Klemma, rozbudowany przez Moesów ok. po³. XIX w., spalony
w czasie walk w 1915 r., rozebrany ok. 1939 r.,
zrekonstruowany w latach 1962–73 (ob. Muzeum Wnêtrz Pa³acowych). Obok park pa³acowy
o barokowej kompozycji, powsta³y w latach
1725–63 wg projektu P. R. Tirregaile, czêœciowo
przekszta³cony w XIX w.
Koœció³ pw. œw. Jana Chrzciciela i œw. Szczepana Mêczennika, póŸnobarokowy, z lat
1753–56, czêœciowo zniszczony w 1915 r., odbudowa i dobudowa naw bocznych w 1920 r.,
spalony w 1938 r., zniszczony w 1941 i 1944 r.,
odbudowany w latach 1945–47. Wewn¹trz
o³tarze barokowe z 2. po³. XVIII w. Przy koœciele
barokowa kaplica z lat 1756–59.
Dawny klasztor Dominikanów, wybudowany w
2. po³. XVIII w. na planie podkowy, barokowy.
Cerkiew prawos³awna pw. MB Opiekuñczej z
1878 r.
Zabudowania dawnej Fabryki Sukna i Kortów
Ferdynanda Moesa z po³. XIX w. Zniszczony w
1915 r., od 1930 r. szpital psychiatryczny.
Kapliczka z XVIII w. z figur¹ œw. Jana Nepomucena, przy ul. Piaskowej.
Miejsce straceñ powstañców z 1863 r. w Zastawiu – „Szubienica”, pomnik z 1989 r.
The summer Branicki Palace from 1752–59,
Baroque, designed by J. H. Klemm, extended by
Moes around the 1850s, burnt during the battles of 1915, dismantled around 1939, reconstructed in 1962–73 (now the Museum of Palace Interiors). Next to it – the palace park of the
Baroque layout, created in 1725–63 according
to the project by P. R. Tirregaile, partially
changed in the 19th c.
St John the Baptist and St Stephen the Martyr’s
Church, late Baroque, from 1753–56, partially
destroyed in 1915. In 1920, it was restored and
the aisles were added. Burnt in 1938, it was
destroyed in 1941 and 1944, and reconstructed
in 1945–47. Inside – Baroque altars from the
2nd half of the 18th c. The adjacent Baroque
chapel from 1756–59.
The former Dominicans monastery, built in the
2nd half of the 18th c. on a horseshoe layout,
Baroque.
Our Lady’s Guidance Orthodox Church from
1878.
The buildings of the former Ferdynand Moes
Fabric Factory from the 1850s. Destroyed in
1915, since 1930 used as a mental hospital.
An 18th-century chapel with the sculpture of St
John Nepomucen in Piaskowa Street.
The place of execution of the insurgents of 1863
in Zastawie – „Szubienica” (‘Gallows’), a monument from 1989.
Lustschloss von Branicki von 1752–59, Barockbau, errichtet nach einem Entwurf von J. H.
Klemm, um die Mitte des 19. Jhs. von der Familie
Moes erweitert, 1915 in den Kämpfen verbrannt, um 1939 zerlegt, in den Jahren 1962–73
aufgebaut (heute Museum der Schlossinnenräume) Daneben Schlosspark in Barockkom-
position; 1725–63 nach einem Entwurf von P. R.
Tiregaile enstanden, im 19. Jh. teilweise umgebaut.
Die St. Johann der Täufer-und-St. StephanusMärtyrer-Kirche, Spätbarockbauten aus den
Jahren 1753–56, 1915 teilweise zerstört,1920
wurden Seitenschiffe auf- und angebaut, im Jahr
1938 verbrannt, 1941 und 1944 zerstört und in
den Jahren 1945–47 aufgebaut. Im Innenraum –
Barockaltare aus der 2. Hälfte des 18. Jh. Bei der
Kirche Barockkapelle von 1756–59.
Das ehemalige Dominikanerkloster, in der 2.
Hälfte des 18. Jh. auf dem Grundriss der Hufeisenform erbaut, Barockbau.
Die Muttergottes der Fürsorglichen-orthodoxe
Kirche von 1878.
Gebäude der ehemaligen Tuch und Kordfabrik
von Ferdinand Moes aus der Mitte des 19. Jh.,
1915 wurde es zerstört; seit 1930 – psychiatrisches Krankenhaus.
Kapelle aus dem 18. Jh. mit der Figur des Heilligen Johann von Nepomuk an der PiaskowaStrasse.
Hinrichtungsort der Aufständischen von 1863 in
Zastawie „Szubienica” („Galgen”), Denkmal von
1989.
PóŸnobarokowy, murowany koœció³ pw. Trójcy
Œw. z lat 1732–37. Wyposa¿enie g³ównie barokowe z XVIII w. Na terenie przykoœcielnym klasycystyczny pomnik Jana Krzysztofa Kluka z
1847 r. Neogotycka, piaskowcowa figura œw.
Floriana z 1849 r.
Klasztor i szpital Sióstr Mi³osierdzia z lat
1785–88, pierwotnie klasycystyczny, przebudowany.
Cerkiew pw. Wniebowst¹pienia z 1875 r., murowana.
Neorenesansowy pa³ac z ok. 1875 r., spalony w
1941 r., odbudowany w latach 1966–69. Oficyna pa³acowa z ok. 1860 r. W pa³acu Muzeum
Rolnictwa im. Jana Krzysztofa Kluka. W parku
pa³acowym skansen budownictwa ludowego
Podlasia i Mazowsza.
Budynki zajazdu z po³. XIX w. Synagoga z koñca
XIX w.
A late Baroque, brick church of Holy Trinity from
1732–37. The furnishings from the 18th c.,
mainly Baroque. On the church grounds – a
Classicist monument to Jan Krzysztof Kluk from
1847. A neo-Gothic, sandstone figure of St Florian from 1849.
A convent and a hospital of the Sisters of Mercy
from 1785–88, originally Classicist, redecorated.
The Orthodox church of Ascension from 1875,
brick, on the square basis.
A neo-Renaissance palace from around 1875,
burnt in 1941, rebuilt in the years 1966–69. A
palace outhouse from around 1860. The palace
presently houses Jan Krzysztof Kluk Museum of
Agriculture. In the palace park there is a heritage
park of the folk architecture of the Podlasie and
Mazowsze Regions.
The buildings of an inn from around the 1850s.
A synagogue from the end of the 19th c.
Die spätbarocke Kirche der hl. Dreifaltigkeit aus
den Jahren 1732–37. Hauptsächlich barocke
Ausstattung aus dem 18. Jh. Auf dem Kirchgelände – klassizistisches Jan Krzysztof KlukDenkmal von 1847. Neogotische St. FlorianFigur aus Sandstein von 1849.
Kloster und Krankenhaus der Barmherzigen
Schwester aus den Jahren 1785–88, ursprünglich klassizistisch, umgebaut.
Die Himmelfahrt-orthodoxe Kirche von 1875,
Mauerbau.
Neorenaissance Palast von ungefähr 1875, 1941
verbrannt, in den Jahren 1966–69 wieder aufgebaut. Hofhinterhaus von 1860. Im Palast – das
Jan Krzysztof Kluk-Landwirtschaftsmuseum. Im
Schosspark – Freilichtmuseum der Volksbauweise von Podlasie und Masowien.
Wirtshaus-Gebäude aus der Mitte des 19. Jh.
Synagoge vom Ende des 19. Jh.
Lewy dop³yw Niemna, licz¹cy 141,7 km d³ugoœci (z tego w Polsce 107,8 km). Wyp³ywa na pd.
od Wi¿ajn. Nastêpnie p³ynie przez jez. Hañcza,
Suwa³ki, jez. Wigry i Puszczê Augustowsk¹. Od
wsi Rygol w³¹czona w system Kana³u Augustowskiego. Jeden z najatrakcyjniejszych w Polsce
szlaków kajakowych.
Left tributary of the Neman, 141.7 km long (of
107.8 km in Poland). Flows on the south from
Wi¿ajny. Then flows through Hañcza Lake,
Suwalki, Wigry Lake and Augustów Forest. From
the village Rygol incorporated into the system
of the Augustów Channel. One of the most
attractive canoe routes in Poland.
Linker Nebenfluss des Memel, 141,7 km langer
(von 107,8 km in Polen). Strömungen im Süden
von Wi¿ajny. Dann fließt durch den Hañcza-See,
Suwalki, Wigry-See und Augustów-Urwald. Vom
Dorf Rygol in das System der Augustow-Kanal
aufgenommen. Einer der attraktivsten der KanuRouten in Polen.
Resztki pa³acu hrabiego Ludwika Micha³a Paca.
Wybudowany w latach 1820–27 wg projektu
Piotra Bosio i Henryka Marconiego, zosta³ rozebrany w 1887 r. Zachowa³y siê – portyk, wie¿a
Bociania, resztki piwnic i stajnie. Park za³o¿ony
wg proj. Johna Heitona.
The remains of the palace of Count Ludwik
Micha³ Pac. Built in the years 1820–27 according
to the project by Piotr Bosio and Henryk Marconi, the palace was dismantled in 1887. Only
the portico, the Stork tower, the remains of the
basement, and the stables are preserved. The
palace park was arranged according to the
design by John Heiton.
Überreste vom Grafen Ludwik Micha³ Pac-Palast,
der in den Jahren 1820–27 nach dem Entwurf
von Piotr Bosio und Henryk Marconi erbaut und
1887 zerlegt wurde. Es sind erhalten geblieben:
Portikus, der Storchenturm, Überreste der Keller
und Ställe. Der nach dem Entwurf von John Heiton angelegte Park.
Uk³ad urbanistyczny z XV–XIX w.
Barokowa katedra pw. Trójcy Œw., wybudowana w 1723 r. Stanowi zespó³ wraz z barokowymi budynkami klasztoru Jezuitów i Pijarów z
prze³. XVII i XVIII w. Obecnie w budynkach klasztornych znajduje siê Kuria Diecezjalna i Seminarium Duchowne.
Zespó³ klasztorny Franciszkanów sk³ada siê z
koœcio³a pw. Wniebowziêcia NMP oraz budynków poklasztornych. Koœció³ póŸnobarokowy
z wie¿¹-dzwonnic¹ z pocz. XVII w. Obecna fasada i o³tarz pochodz¹ z 1730 r., kaplica MB Loretañskiej dobudowana pod koniec XVIII w.
Ok. 1840 r. koœció³ zamieniono na cerkiew, a klasztor na koszary po 1865 r. Rekonstrukcja koœcio³a w latach 1918–30 i 1949–63. Bogate wnêtrze o wystroju barokowym. Zabudowania klasztorne z lat 1730–51.
Zespó³ klasztorny Benedyktynek z póŸnobarokowym koœcio³em pw. Wszystkich Œwiêtych z
lat 1729–44. Koœció³ ma piêkn¹ rokokow¹ fasadê z dwoma wie¿ami i rozbudowanym szczytem. Wnêtrze jednonawowe. Zabudowania klasztorne, skonfiskowane przez w³adze carskie w
1865 r., zosta³y zdewastowane. Odbudowane
w okresie powojennym.
Cerkiew pw. œw. Miko³aja Cudotwórcy, klasycystyczna, wzniesiona w latach 1763–92 jako
greckokatolicka, po 1828 r. przejêta przez cerkiew prawos³awn¹ i przebudowana w 1848 r.
Murowana brama z koñca XVII w.
Góra Zamkowa z grodziskiem œredniowiecznym (IX–XII w.). Na szczycie góry obelisk z 1928
r. dla uczczenia 10. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci, rozci¹ga siê st¹d rozleg³y widok na
dolinê Bugu i Drohiczyn.
Zabudowa mieszkalna i gospodarcza z koñca
XIX i pocz. XX w.
The layout from the 15th–19th cc.
A Baroque cathedral of Holy Trinity, built in
1723. It forms a complex together with Baroque
buildings of the Jesuits and Piarists’ monastery
from the end of the 17th c. and the end of the
18th c. Presently, the monastery buildings
house the Diocese Curia and a Seminary.
A Franciscan Friars monastery complex includes
the church of Assumption of the Blessed Virgin
together with post-monastery buildings. The
church of the late Baroque style with a towerbelfry was built at the beginning of the 17th c.
The present façade and the main altar are from
1730, the chapel of Our Lady of Lourdes was
added at the end of the 18th c. Around 1840,
the church became an Orthodox church, and
the monastery was changed into barracks after
1865. In the years 1918–30 and 1949–63, the
church was reconstructed. Rich interior decorations in the Baroque style. The monastery buildings from 1730–51.
A Benedictine Sisters convent complex with a
late Baroque church of All Saints from 1729–44.
The beautiful Rococo façade of the church has
two towers and an extended top. The convent
buildings, confiscated by the tzar authorities in
1865, were devastated and rebuilt in the postwar period.
The Orthodox church of St Nicolas the Wonder
Worker, Classicist, built in the years 1763–92 as
a Greek Catholic church, after 1828 taken over
by the Orthodox Church and redecorated in
1848. A brick gate from the end of the 17th c.
An Ecumenical cemetery, Roman Catholic and
Orthodox, established in 1803, with the oldest
preserved gravestone from 1819.
Mount Castle with a Middle Ages settlement
(the 9th–12th cc.). On top of the mountain, an
obelisk from 1928 in memory of the 10th anniversary of regaining independence, with a
panoramic view of the Bug River Valley and Drohiczyn.
Residential and farm buildings from the end of
the 19th c. and the beginning of the 20th c.
Städtebau aus den 15.–19. Jh. Sein charakteristisches Merkmal ist derartige Aufstellung
wichtigster Gebäude – Kirchen mit Klostern, Orthodoxen, damit diese vom Bug her – der im alten Freistaat Polen die wichtigsten
Verkehrsader in dieser Region war – am besten
zu sehen waren; dadurch hat man von diesem
Fluss das ganze Stadtpanorama zu sehen.
Die barocke Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit, 1723 an der Stele der älteren Gotteshäuser
erbaut. Sie bildet einen Komplex mit barocken
Gebäuden des Jesuiten- und Piaristenklosters
aus der Jahrhundertwende des 17. und des 18.
Jh. Barocke Ausstattung des Gotteshauses
wurde 1940 von sowjetischer Macht zerstört.
Heute befinden sich in Klostergebäuden Diözesekurie und Priesterseminar.
Franziskanerkloster-Komplex besteht aus der
Mariä-Himmelfahrt-Kirche und den Klostergebäuden. Spätbarocke Kirche mit dem Glock-
enturm wurde Anfang des 17. Jh. erbaut. Die
heutige Fassade und der Altar kommen von
1730, die Muttergottes von Loretto-Kapelle
wurde Ende des 18. Jh. angebaut. Um 1840
wurde die Kirche in orthodoxe Kirche umgewandelt und das Kloster nach 1865 – in die Kaserne. Die Rekonstruktion der Kirche – in den
Jahren 1918–30 und 1949–63. Reiche barocke
Innenausstattung. Klostergebäude aus den
Jahren 1730–51.
Benediktinerinnenkloster-Komplex mit spätbarocker Allerheiligenkirche aus den Jahren
1729–44. Die Kirche besitzt eine schöne
Rokokofassade mit zwei Türmen und mit ausgebauter Spitze. Klostergebäude wurden 1865
von der Zarenregierung beschlagnahmt. In der
Nachkriegszeit aufgebaut.
Die St. Nikolaus der Wundertäter-orthodoxe
Kirche, klassizistisch, in den Jahren 1763–92 als
griechisch-katholisch errichtet, nach 1828 von
der orthodoxen Kirche übernommen und 1848
umgebaut. Mauertor vom Ende des 17. Jh.
Schlossberg mit mittelalterlicher Wehrburg
(9.–12. Jh.). Auf dem Berggipfel steht der von
1928 Obelisk zu Ehren des 10. Jahrestages der
Unabhängigkeit, von hier aus erstreckt sich eine
weite Aussicht auf das Bug-Tal und Drohiczyn.
Wohn- und Wirtschaftsbebauung des Dorfes
vom Ende des 19. Jh. und Anfang des 20. Jh.
Neoromañski koœció³ z lat 1868–78, wybudowany wg projektu Witolda Lanciego.
Kaplica grobowa Lutos³awskich wybudowana
w 1870 r. wg projektu Witolda Lanciego.
Dwór wybudowany prawdopodobnie w 2.
po³. XVIII w. Od 1866 do 1979 r. w³asnoœæ Lutos³awskich. Pierwotnie modrzewiowy, po
1979 r. rozebrany i zrekonstruowany jako murowany. Klasycyzuj¹ca willa dobudowana w 1895
r. Obecnie we dworze mieœci siê Muzeum Przyrodnicze.
Z Drozdowa rozci¹ga siê wspania³a panorama
na zabudowê £om¿y, po³o¿on¹ na wysokiej
skarpie narwiañskiej.
A neo-Romanesque church from 1868–78,
designed by Witold Lanci.
The tomb chapel of the Lutos³awski family,
designed by Witold Lanci and built in 1870.
A manor built most probably in the 2nd half of
the 18th c, from 1866 to 1979 owned by the
Lutos³awski family. Originally made of larch
wood, after 1979 dismantled and reconstructed as brick. A Classicist-like villa added in
1895. At present, the manor houses the Natural
Museum.
From Drozdowo you can admire the beautiful
panorama of the architecture of £om¿a located
on a high Narew River slope.
Neoromanische Kirche aus den Jahren
1866–78, nach einem Entwurf von Witold Lanci
gebaut.
Die Grabkapelle der Familie Lutos³awski vom
1870, nach einem Entwurf von Witold Lanci gebaut.
Herrenhaus, wahrscheinlich in der 2. Hälfte des
18. Jh. gebaut. Von 1866 bis 1979 Eigentum der
Familie Lutos³awski. Ursprünglich Bauwerk aus
Lärchenholz, nach 1979 zerlegt und als Mauerbauwerk rekonstruiert. Eine Villa mit klassizistischen Zügen, 1895 abgebaut. Heute ist im Herrenhaus Naturwissenschaftliches Museum.
Von Drozdowo aus erstreckt sich eine wunderbare Aussicht auf die Bebauung von £om¿a, das
auf einem hohen Abhang vom Narew-Fluss gelegen ist.
Uk³ad urbanistyczny z XVI w., oparty na czworobocznym rynku wytyczonym ok. 1547 r.
Koœció³ pw. œw. œw. Agnieszki i Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Oskara Sosnowskiego w latach 1922–24.
Kaplica pw. œw. Floriana wybudowana w 1864
r., murowana.
Drewniany m³yn wodny z 4. æw. XIX w.
Domy murowane i drewniane z pocz. XX w.
The layout from the 16th c., based on a foursided marketsquare marked out around 1547.
The church of Sts Agnes and Anthony of Padua,
designed by Oskar Sosnowski and built in the
years 1922–24.
St Florian’s Chapel, built in 1864, made of brick.
A wooden watermill from the 4th quarter of the
19th c.
Brick and wooden houses from the beginning
of the 20th c.
Städtebau aus dem 16. Jh., basierend auf dem
vierseitigen markierten Marktplatz.
Die St. Agnes-und-St. Antonius von PaduaKirche, die 1922–24 nach dem Entwurf von Oskar Sosnowski gebaut wurde.
Die St. Florian-Kirche, 1864 gebaut, Mauerbau.
Holzwassermühle vom 4. Vierteljahrhundert
des 19. Jh.
Holz- und Mauerhäuser von Anfang des 20. Jh.
Drewniana prawos³awna kaplica cmentarna
pw. Opieki MB, wybudowana w 1862 r.
Murowany budynek dawnej karczmy z 2. po³.
XIX w.
Murowany koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa z 1936 r.
Drewniane domy z koñca XIX w.
Our Lady’s Guidance Orthodox cemetery
chapel, wooden, built in 1862.
A brick building of a former inn, from the 2nd
half of the 19th c.
The Sacred Heart Church, brick, built in 1936.
Wooden houses from the end of the 19th c.
Orthodoxe Friedhofskapelle der MuttergottesObhut, Holzbau, 1862 gebaut.
Das einstige Wirtshaus, Mauergebäude aus der
2. Hälfte des 19. Jh.
Die Herz-Jesu-Kirche von 1936, Mauerbau.
Holzhäuser, Ende des 19. Jh.
Nowoczesna cerkiew pw. Œw. Trójcy z 1982 r.
proj. Jerzego Grygorowicza. Wewn¹trz ceramiczny ikonostas i polichromie Dymitrosa Andropulasa.
Domy drewniane z koñca XIX i pocz. XX w.
A modern Holy Trinity Orthodox church from
1982 designed by Jerzy Grygorowicz. Inside it
– a ceramic iconostasis and polychromy by
Dymitros Andropulas.
Wooden houses from the end of the 19th and
the beginning of the 20th c.
Moderne orthodoxe Dreifaltigkeitskirche vom
Jahr 1982 nach einem Entwurf von Jerzy Grygorowicz. Im Innern keramische Ikonostase und
Polychromie von Dymitros Andropulas.
Holzhäuser vom Ende des 19. und Anfang des
20. Jh.
Uk³ad urbanistyczny z XVI–XVII w.
Koœció³ pw. Trójcy Œw., murowany z 2. po³. XVI
w. Rozbudowany w latach 1795–1831, przebudowa i dobudowa wie¿y w latach 1909–11.
Kaplica cmentarna, drewniana z lat 1832–33.
Pozosta³oœci zespo³u dworskiego – murowane
budynki gospodarcze z XIX w., park dworski z
XIX w.
Pozosta³oœci cmentarza ¿ydowskiego.
The layout from the 16th–17th cc.
The church of Holy Trinity, brick, from the 2nd
half of the 16th c. Extended in the years
1795–1831, it was reconstructed, and a tower
was added in the years 1909–11.
A wooden cemetery chapel from 1832–33.
The remains of a manor complex – brick farm
buildings from the 19th c., and a manor park
from the 19th c. The remains of a Jewish cemetery.
Städtebau aus den 16.–17. Jh.
Die Dreifaltigkeitskirche, Mauerbau aus der 2.
Hälfte des 16. Jh., in den Jahren 1795–31 ausgebaut, 1909–11 umgebaut und Türme angebaut.
Friedhofskapelle, Holzbau aus den Jahren
1832–33.
Überreste vom Herrenhauskomplex – gemauerte Wirtschaftsgebäude aus dem 19. Jh. und
Hofpark aus dem 19. Jh.
Überreste vom jüdischen Friedhof.
Koœció³ pw. Trójcy Œw., wybudowany w 1764 r.
w stylu barokowo-klasycystycznym. Wie¿a dobudowana w 1906 r. Wyposa¿enie z XVIII w.
Kostnica z 2. po³. XVIII w., murowana.
The Holy Trinity Church, built in 1764, in a
Baroque-Classicist style. The tower added in
1906. Furnishings from the 18th c. A mortuary
from the 2nd half of the 18th c., brick.
Die Dreifältigkeitskirche, 1764 im barockklassizistischen Stil errichtet. Der 1906 angebaute Turm. Die Ausstattung aus dem 18. Jh.
Das Beinhaus aus der 2. Hälfte des 18. Jh., Mauerbau.
Bia³ostockie Muzeum Wsi (skansen) wybudowane w latach 1983–89, odtwarza zabudowê
wsi charakterystyczn¹ dla czêœci wschodniego
Podlasia, wschodniego Mazowsza i Pojezierza
Suwalsko-Augustowskiego na prze³. XIX i XX w.
Zebrano w nim ponad 4 tys. eksponatów.
Bia³ystok Museum of Country Life (heritage
park) built in the years 1983–89, reconstructs
country architecture characteristic of some
parts of the eastern Podlasie region, the eastern
Mazowsze and Suwa³ki–Augustów Lake District
at the end of the 19th and the beginning of the
20th c. The Museum’s collection numbers over
4,000 exhibits.
Bia³ystoker Dorfmuseum (Freilichtmuseum) in
den Jahren 1983–89 gebaut, zeigt die Dorfbebauung, die an de Jahrhundertwende des 19.
Jh. und des 20. Jh. typisch für den östlichen Teil
von Podlasie, für das östliche Masowien und für
Suwalsko- -Augustowskie Seenplatte ist. Es wurden da über 4 Tsd. Exponate gesammelt.
Zabytek techniki. £¹czy dorzecza Wis³y i Niemna. Wybudowany w latach 1824–1839. Po II
wojnie œwiatowej przeciêty granic¹ pañstwow¹. Po stronie polskiej pozosta³o 77,5 km z
ogólnej d³ugoœci 101 km. Od Biebrzy do Augustowa poziom kana³u wznosi siê o 12 m (5 œluz),
poprzez jeziora Necko i Bia³e o 1,4 m (2 œluzy).
Za Jez. Studzienicznym przebija siê przez dzia³
wodny Wis³y i Niemna. Za œluz¹ Paniewo na
przestrzeni 39,5 km opada o 14 m (4 œluzy). Za
œluz¹ Mikaszówka ³¹czy siê z uregulowanym korytem Czarnej Hañczy, gdzie na odcinku 23 km
poziom kana³u obni¿a siê o kolejne 15,5 m (6
œluz). Przekop o d³ugoœci 6,6 km prowadzi do
ostatniej œluzy w Niemnowie. W Kurzyñcu zlokalizowano wodne przejœcie graniczne.
Technical monument. Connects the Vistula and
the Neman basin. Built between 1824 and 1839.
After WWII has been cut by state border. 77.5
km of the total length of 101 km left on the Polish side. From Biebrza River to Augustów the
channel level rises to about 12 meters (5 locks),
through the Necko Lake and Bia³e Lake to about
1.4 m (2 locks). After the Studzieniczne Lake it
breaks through the watershed of the Vistula
and the Neman Rivers. After Paniewo lock for
over 39.5 kilometers falls about 14 m (4 locks).
After Mikaszówka lock connects to the regulated channel of the Czarna (Black) Hañcza
River, where on a distance of 23 km channel
level falls about next 15.5 meters (6 locks). 6,6
km piercing long leads to the last lock in Niemnowo. In Kurzyniec is located the water border
crossing.
Technisches Denkmal. Verbindet die Weichsel
und Memel Becken. Erbaut zwischen
1824–1839. Nach dem Zweiten Weltkrieg
schnitt Staatsgrenze. Auf der polnischen Seite
blieben 77,5 km der Gesamtlänge von 101 km.
Von der Biebrza bis Augustow Kanal steigt über
12 Meter (5 Schlösser), durch den Necko-See
and Bia³e-See von 1,4 m (2 Schleusen). Für den
Studzieniczne-See durchbricht die Wasserscheide der Weichsel und Memel. Paniewo
Schleuse für über 39,5 Kilometer fällt um 14 m (4
Schlösser). Mikaszówka Schleuse für eine
Verbindung zu den regulierten Kanal des
Czarna (Schwarzen) Hañcza, wo eine Strecke
von 23 km Kanal wird reduziert um weitere 15,5
Meter (6 Schleusen). Graben über 6,6 km lang
führt zu die letzte Schleuse in Niemnowo. In
Kurzyniec ist Wasser-Grenzübergang.
Uk³ad urbanistyczny z XVI w.
Koœció³ pw. œw. œw. Jana Aposto³a i Jana Ewangelisty, murowany z 1520 r. Zniszczony przez
po¿ar w 1710 r., odbudowany i przebudowany (dodanie wie¿y) w 1772 r. Wyposa¿enie
wnêtrza klasycystyczne z XVIII i XIX w. Barokowe rzeŸby z XVII w.
Drewniany lamus z lat 1818–20 i dawna plebania, drewniana z koñca XIX w. Domy murowane
i drewniane z XIX i pocz. XX w.
Pozosta³oœci parku dworskiego z XVI w., przekomponowanego w XVII–XIX w.
Ok. 4 km na pó³noc od miasta jez. Czechowizna
(Zygmunta Augusta) – sztuczny zbiornik wybudowany przed 1559 r., jeden z najstarszych w
Polsce.
The layout from the 16th c.
The church of Sts John the Apostle and John
the Evangelist, brick, from 1520. Destroyed in
the fire of 1710, rebuilt and redecorated (a
tower added) in 1772. The interior furnishings
of the neoclassicist style, from the 18th and 19th
cc. Baroque sculptures from the 17th c.
A wooden lumber-room from 1818–20 and a
former presbytery, wooden, from the end of
the 19th c. Brick and wooden houses from the
19th and the beginning of the 20th c.
The remains of a manor park from the 16th c.,
rearranged in the 16th–19th cc.
Approx. four kilometres to the north of the
town – Czechowizna Lake (Zygmunt August
Lake) – an artificial water basin built before
1559, one of the oldest ones in Poland.
Städtebau aus dem 16. Jh.
Die St. Johann-Apostel-und-Johann-EvangelistKirche, gemauert von 1520; im Jahr 1710 vom
Brand zerstört, 1772 wieder aufgebaut und umgebaut (ein Turm wurde angebaut). Im Presbyterium Sterngewölbe, das aus dem ursprünglichen, gotischen Teil des Gotteshauses geblieben ist. Klassizistische Innenausstattung vom 18.
Jh. und 19. Jh. Barockskulpturen vom 17. Jh.
Holzspeicher aus den Jahren 1818–20 und altes
Pfarrerhaus – Holzbau vom Ende des 19. Jh.
Mauer- und Holzhäuser vom Ende des 19. Jh.
und Anfang des 20. Jh.
Hofpark – Überreste aus dem 16. Jh., in den
17.–19. Jh. umkomponiert.
Etwa 4 km nördlich von der Stadt
Czechowizna-See (von Zygmunt August-See) –
Stausee, 1559 gebaut, einer der ältesten in
Polen.
Trzeœcianka, Soce, Puch³y
Na trasie zabytkowe drewniane cerkwie i kaplice prawos³awne z XIX w., krzy¿e przydro¿ne
oraz drewniane domy z bogato zdobionymi
okiennicami z koñca XIX i pocz. XX w. Charakterystyczny ulicowy uk³ad zabudowy wsi, z
domami ustawionymi szczytami do drogi. Tereny czêœciowo zamieszkane przez ludnoœæ
bia³orusk¹ kultywuj¹c¹ miejscowy folklor.
On the route there are historic wooden Orthodox churches and chapels from 19th c., roadside crosses and wooden houses with richly
decorated shutters from the end of the 19th c.
and from the beginning of 20th c. Characteristic
arrangement of single street villages with
houses’ gables facing the road. Some areas
inhabited by Belarusians who cultivate the local
folklore.
Auf der Strecke historische orthodoxe Holzkirchen und -kapellen aus dem 19. Jh.,
Wegkreuze und Holzhäuser mit reich verzierten
Fensterläden aus Ende des 19. Jh. und aus Anfang des 20. Jh. Charakteristische Straßenanordnung der Dorfsbebauung, mit Häusern, deren
Giebel auf die Straße gehen. Die Gebiete werden teilweise von der weißrussischen Bevölkerung, die heimatliche Folklore pflegen, bewohnt.
Rozplanowanie przestrzenne wsi z po³. XVI w.
Meczet – najstarszy w Polsce, drewniany z 2
wie¿ami. Wybudowany w 2. po³. XVIII w. lub na
pocz. XIX w.
Mizar – cmentarz muzu³mañski z najstarszym
nagrobkiem z koñca XVII w.
Domy drewniane z koñca XIX i pocz. XX w.
The layout of the village from the 1550s.
A mosque – the oldest in Poland, wooden, with
2 turrets. Built in the 2nd half of the 18th c. or at
the beginning of the 19th c.
Mizar – a Muslim cemetery with the oldest
gravestone from the end of the 17th c.
Wooden houses from the end of the 19th c. and
the beginning of the 20th c.
Raumordnungsplan des Dorfes aus der Mitte
des 16. Jh.
Moschee – die älteste in Polen, der in der 2.
Hälfte des 18. Jh. oder Anfang des 19. Jh. erbaute Holzbau mit zwei Türmen.
Mizar – Moslemischer Friedhof mit ältesten
Grabsteinen vom Ende des 17. Jh.
Holzhäuser vom Ende des 19. Jh. und Anfang
des 20. Jh.
Uk³ad urbanistyczny z XVIII w. z ciekawym promienistym rozplanowaniem – z rynku wybiega
12 ulic.
Koœció³ pw. œw. Anny, murowany, neogotycki,
wybudowany w latach 1907–13. Barokowe wyposa¿enie pochodzi z wczeœniejszej œwi¹tyni.
Barokowa brama dzwonnica z ok. po³. XIX w.
Cerkiew pw. Narodzenia NMP, murowana, wybudowana w 1864 r.
Budynek dawnej synagogi przy ul. Pi³sudskiego,
murowany, wybudowany ok. 1850 r. Odbudowany w 1955 r. po zniszczeniach wojennych.
Budynek dawnej synagogi przy ul. Czystej.
Wzniesiona w 2. po³. XIX w., ceglana.
Cmentarz ¿ydowski – kirkut, najwiêkszy na Podlasiu, za³o¿ony w 1622 r., zachowa³o siê ok. 3
tys. macew.
Zespó³ zabudowañ dawnego szpitala, obecnie
domu pomocy, z ok. 1880 r. – budynek murowany i trzy budynki drewniane.
Park podworski za³o¿ony ok. 1780 r., przekomponowany w 2. po³. XIX w. w stylu krajobrazowym.
Budynki murowane i drewniane z koñca XIX i
pocz. XX w.
The layout from the 18th c. with an interesting
radial planning – 12 streets radiate from the
market square.
The church of St Ann, brick, neo-Gothic, built in
the years 1907–13. Baroque furnishings from
the older church. A Baroque gate-belfry from
around the 1850s.
The Orthodox church of Our Lady’s Birth, brick,
built in 1864.
The building of the former synagogue in Pi³sudskiego St., brick, built around 1850, and rebuilt
in 1955 after the war damages.
The building of a former synagogue in Czysta
St., constructed in the 2nd half of the 19th c.,
brick.
A Jewish cemetery – kirkut, the biggest in the
Podlasie region, established in 1622, with
around 3 thou preserved macewas (gravestones).
A former hospital complex, presently an aid
centre, from around 1880: a brick building and
three wooden ones.
A post-manor park established around 1780,
rearranged in the 2nd half of the 19th c. in a
landscape style.
Brick and wooden buildings from the end of the
19th and the beginning of the 20th c.
Raumordnungsplan aus dem 18. Jh. mit interessantem Strahlordnungsplan – vom Markt aus
laufen 12 Strassen.
Die St. Anna-Kirche, neogotischer Mauerbau, in
der Jahren 1907–13 erbaut. Barockausstattung
kommt aus dem früheren Gotteshaus. Barocker
Tor-Glockenturm etwa aus der Mitte des 19. Jh.
Die Mariä-Geburt-orthodoxe Kirche, Mauerbau,
1864 errichtet.
Das Gebäude der einstigen Synagoge an der
Pi³sudski-Strasse, 1850 erbaut, Mauerbau. Das
Gebäude der einstigen Synagoge an der
Czysta-Strasse, in der 2. Hälfte des 19. Jh. errichteter Ziegelbau.
Der jüdischen Friedhof – Kirkut, der größte in
Podlasie, 1622 angelegt, es sind ca. 3 Tsd. Mazewas erhalten geblieben.
Der Gebäudekomplex des einstigen Krankenhauses, heute das Fürsorgehaus, um 1880 gebaut – Mauergebäude und drei Holzhäuser.
Hofpark um 1780 angelegt, in der 2. Hälfte des
19. Jh. im Landschaftsstil umkomponiert.
Mauer- und Holzgebäude vom Ende des 19. Jh.
und Anfang des 20. Jh.
Uk³ad urbanistyczny z 2. po³. XVI w.
Koœció³ neogotycki z 1906 r., wewn¹trz cenna
ikona Matki Boskiej „Bazylianki” z Dzieci¹tkiem, z
prze³. XVI i XVII w.
Kopiec Wolnoœci usypany jako wotum za odzyskanie niepodleg³oœci w 1918 r.
Na pó³noc od miasta schrony tzw. linii Mo³otowa z lat 1940–41.
The layout from the 2nd half of the 16th c.
A neo-Gothic church from 1906, with a valuable
icon of God’s Mother with the Infant, known as
‘Bazylianka’, made at the turn of the 16th and
17th cc.
The Mound of Liberty, raised as a vote offering
for regaining independence in 1918.
To the north of the town, shelters of the socalled ‘Molotov Line’ from 1940–41.
Städtebau aus der 2. Hälfte des 16. Jh.
Neogotikkirche von 1906, im Innenraum wertvolle Ikone der Muttergottes „Bazilianka” mit
dem Kind, um 16.–17. Jh.
Freiheitshügel errichtet als Votum für die 1918
erkämpfte Freiheit.
Nördlich der Stadt Schutzbunker der so genannten Mo³otow-Linie aus den Jahren
1940–41.
Uk³ad urbanistyczny miasta z XV–XIX w.
Katedra pw. œw. Micha³a Archanio³a i Jana
Chrzciciela, póŸnogotycka, z lat 1504–26, z
dzwonnic¹. Przebudowana ok. 1588 r. oraz w
latach 1691–92 w stylu barokowym. Odbudowana w latach 1953–56 ze zniszczeñ wojennych. W kaplicy MB Ró¿añcowej o³tarz z po³.
XVIII w. z obrazem MB z Dzieci¹tkiem z XVI w.
Renesansowe grobowce starostów ³om¿yñskich. W nawie pó³nocnej barokowy o³tarz z
po³. XVIII w. Manierystyczne o³tarze z XVII w.
Obrazy i rzeŸby z XVI–XVIII w.
PóŸnobarokowy, trójskrzyd³owy klasztor Kapucynów z lat 1770–72 z koœcio³em pw. MB Bolesnej z lat 1781–98, rozbudowanym w latach
1856–58. O³tarze póŸnobarokowe z lat
1790–94. Klasztor piêtrowy z budynkami gospodarczymi z prze³. XIX i XX w. oraz dobudowanym w 1925 r. kolegium œw. Fidelisa.
Koœció³ i klasztor Benedyktynek. Koœció³ murowany z lat 1857–63, odbudowany w latach
1946–53 po zniszczeniach wojennych. W o³tarzu bocznym obraz MB Œnie¿na, barokowy z
ok. 1630 r. Klasztor czêœciowo murowany
(skrzyd³o zachodnie) z 1859 r., czêœciowo drewniany.
Cerkiew z 1877 r., od 1917 r. koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP, trójnawowy.
Pozosta³oœci fortyfikacji ziemnych z XIX w.
Klasycystyczny, piêtrowy ratusz z lat 1822–23,
wg projektu A. Groffe.
Klasycystyczny budynek dawnej poczty z 1843
r.
Kamienice oraz budynki u¿ytecznoœci publicznej z koñca XIX i pocz. XX w.
Najstarszy w regionie cmentarz z 1800 r., z licznymi zabytkowymi nagrobkami ¿eliwnymi i kamiennymi.
The layout of the town from the 15–19th cc.
The cathedral of Sts Michael the Archangel and
John the Baptist, late Gothic, from 1504–26,
with a belfry. Redecorated around 1588 and
again in the years 1691–92 in the Baroque style,
the cathedral was rebuilt in the years 1953–56
after the war damages. In the chapel of Our
Lady of the Rosary – an altar from around the
1750s with a canvass of Our Lady with the
Infant from the 16th c. Renaissance tombs of the
£om¿a County officials. In the northern aisle – a
Baroque altar from around the 1750s. Mannerist
altars from the 17th c. Paintings and sculptures
from the 16th–18th cc.
A late Baroque, three-winged Capuchin monastery from 1770–72 with the church of Our Lady
of Sorrows from 1781–98, extended in the
years 1856–58. Late Baroque altars from
1790–94. The two-storeyed monastery with
household buildings from the end of the 19th
and the beginning of the 20th c., and St Fidelis
College added in 1925.
A church and convent of the Benedictine Sisters. The brick church from 1857–63 was rebuilt
in the years 1946–53 after the war damages. In a
side altar – a Baroque canvass of Our Lady
Œnie¿na, from around 1630. The western wing
of the monastery was made of brick in 1859,
while the rest of the building was made of
wood.
An Orthodox church from 1877, since 1917 a
Catholic church of Assumption of the Blessed
Virgin, with a nave and two aisles.
The remains of ground fortifications from the
19th c.
A Classicist, two-storeyed town hall from
1822–23, designed by A. Groffe.
A Classicist building of the old post office 1843.
Tenement houses and buildings of public utility
from the end of the 19th c. and the beginning of
the 20th c.
The oldest cemetery in the region, from 1800,
with numerous monumental cast iron and stone
gravestones.
Städtebau aus den 15.–19. Jh.
Die St. Erzengel-Michael-und-Johann der
Täufer-Kathedrale, spätbarocke in den Jahren
1504–26 gebaute, mit Glockenturm, die um
1588 und 1691–92 im Barockstil umgebaut
wurde; in den Jahren 1953–56 nach Kriegstörstörungen wieder aufgebaut. In der Muttergottes vom Rosenkranz-Kapelle – Altar aus der
Mitte des 18. Jh. mit dem Gnadebild der Muttergottes mit dem Kind aus dem16. Jh.
Renaissance-Grabmäler der Landräte von
£om¿a; Im Nordschiff – Altar aus der Mitte des
18. Jh. Manieristische Altäre aus dem 17. Jh.;
Gemälde und Skulpturen aus den 16.–18. Jh.
Spätbarockes, dreischiffiges Kapuzinerkloster
aus den Jahren 1770–72 mit der Muttergottes
der Leidenden-Kirche aus den Jahren 1781–98,
in den Jahren 1856–58 ausgebaut. Spätbarocke
Altäre aus den Jahren 1790–94. Mehrgeschossiges Kloster mit Wirtschaftsgebäuden aus der
Jahrhundertwende des 19. und des 20. Jh., mit
dem 1925 angebauten St. Fidelis-Kollegium.
Benediktinerschwestern-Kirche und -Kloster, gemauerte Kirche aus den Jahren 1857–63, in den
Jahren 1946–53 nach Kriegszerstörungen wieder aufgebaut. Im Seitenaltar – barockes Bild
der Muttergottes der Schneereichen um 1630.
Das teilweise gemauerte (Westflügel) Kloster
von 1859, teilweise Holzbau.
Die orthodoxe Kirche von 1877, seit 1917 die
Mariä-Himmelfahrt-Kirche, dreischiffig.
Überreste der Erdebefestigung aus dem 19. Jh.
Klassizistisches mehrgeschossiges Rathaus aus
den Jahren 1822–23, nach einem Entwurf von
A. Groffe gebaut.
Klassizistisches Gebäude der früheren Post von
1843.
Mietshäuser und öffentliche Gebäude vom
Ende des 19. Jh. und Anfang des 20. Jh.
Der in der Region älteste Friedhof von 1800 mit
zahlreichen wertvollen gusseisernen und
steinernen Grabmälern.
Uk³ad przestrzenny z XV–XVIII w.
Ruina gotyckiego koœcio³a pw. Trójcy Œw.,
wybudowanego przed 1577 r., spalonego w
1915 r.
Koœció³ pw. Przemienienia Pañskiego, murowany z lat 1913–20.
Cerkiew pw. Matki Boskiej Przeczystej, pierwotnie unicka, obecnie prawos³awna, murowana z
1825 r., rozbudowana w 2. po³. XIX w.
Cerkiew cmentarna pw. MB Opiekuñczej, drewniana, wybudowana przed 1776 r.
Budynek dawnej bó¿nicy, murowany z 1. po³.
XIX w., obecnie galeria.
Resztki kaplicy-pomnika Aleksandra Newskiego,
wzniesionej przez Rosjan po st³umieniu powstania styczniowego, zburzonej w latach 30.
XX w.
Grodzisko wczesnoœredniowieczne (XI–XII w.)
na Górze Zamkowej, sk¹d rozci¹ga siê wspania³y widok na dolinê Bugu.
The layout from the 15th–18th cc.
Ruins of the Gothic church of Holy Trinity, built
before 1577, burnt in 1915.
The Church of Transfiguration, brick, from
1913–20.
The Orthodox church of Our Lady the Immaculate, originally a Uniates church, presently an
Orthodox one, brick, from 1825, extended in
the 2nd half of the 19th c.
An Orthodox cemetery church of Our Lady the
Protectress, wooden, built before 1776.
The building of a former synagogue, brick, from
the 1st half of the 19th c., presently a gallery.
A brick chapel from the 2nd half of the 19th c.
The remains of a chapel – monument to Aleksander Nevsky, built by the Russians after suppressing the January Uprising, pulled down in
the 1930s.
A settlement from the period of the early Middle Ages (the 11th–12th cc.) on Mount Castle,
from where one can see a beautiful panorama
of the Bug Valley.
Raumordnungsplan aus den 15–18. Jh.
Ruine der gotischen Dreifaltigkeitskirche, die vor
1577 gebaut und 1915 verbrannt wurde.
Die Christi-Verklärung-Kirche, Mauerbau aus den
Jahren 1913–20.
Die orthodoxe Kirche der Muttergottes der Reinen, ursprünglich unierte, heute orthodoxe
Kirche, Mauerbau von 1825, in der 2. Hälfte des
19. Jh. ausgebaut.
Die orthodoxe Kirche der Muttergottes der Fürsorglichen, Holzbau vor 1776 gebaut.
Das Gebäude der früheren Synagoge, Mauerbau aus der 1. Hälfte des 19. Jh., heute Galerie.
Überreste von Alexander Newskij Kapellendenkmal, von den Russen nach der Niederschlagung des Januar-Aufstandes errichtet, in den
30er Jahren des 20. Jh. zerstört.
Mittelalterliche Wehrburg (11.–12. Jh.) auf dem
Schlossberg, von wo sich eine wunderbare
Aussicht auf das ganze Bug-Tal erstreckt.
Uk³ad przestrzenny z XVI–XIX w.
Koœció³ pw. œw. Stanis³awa bp. i Wniebowziêcia
NMP, drewniany z 1775 r., przebudowa fasady
w l. 1853–82. Drewniana dzwonnica z lat
1773–92 i dom parafialny z pocz. XX w.
Cerkiew pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œw., drewniana z lat 1882–85, czêœciowo spalona w 1990
r.
Budynki drewniane z koñca XIX i pocz. XX w.
The layout from the 16th–19th cc.
The church of St Stanislav the Bishop and
Assumption of the Blessed Virgin, wooden,
from 1775, with the façade rebuilt in 1853–82.
A wooden belfry from 1773–92, and a parish
house from the beginning of the 20th c.
The Orthodox church of Elevation of the Cross,
wooden, from 1882–85, partially burnt in 1990.
Wooden buildings from the end of the 19th c.
and the beginning of the 20th c.
Raumordnungsplan aus den 16.–19. Jh.
Die St. Stanislaus des Bischofs-und-MariäHimmelfahrt-Kirche, Holzbau vom Jahr 1775,
Fassadenumbau in den Jahren 1853–82.
Holzglockenturm aus den Jahren 1773–92, Gemeindehaus vom Anfang des 20. Jh.
Die Kreuzerhöhung-orthodoxe Kirche, Holzbau
aus den Jahren 1882–85, 1990 teilweise verbrannt.
Holzgebäude vom Ende des 19. Jh. und Anfang
des 20. Jh.
Cerkiew pw. œw. Miko³aja, murowana, wybudowana po 1864 r.
Drewniane budynki z koñca XIX w.
The Orthodox church of St Nicholas, brick, built
after 1864.
Wooden buildings from the end of the 19th c.
Die St. Nikolaus-orthodoxe Kirche, gemauert,
nach dem Jahr 1864 gebaut.
Holzgebäude vom Ende des 19. Jh.
Rozplanowanie urbanistyczne miasta z XVI w.
Skansen Kurpiowski im. Adama Chêtnika,
za³o¿ony w 1927 r. jako drugi skansen w Polsce.
Po ca³kowitym zniszczeniu w okresie II wojny
œwiatowej odbudowywany od 1959 r. Prezentuje ponad 30 obiektów architektury regionu
Kurpiów. Ponadto kilkadziesi¹t obiektów ma³ej
architektury, rzeŸby ludowe, wycinanki, tkaniny.
Koœció³ pw. NMP pierwotnie gotycki z XV w.
Obecny kszta³t z 1821 r. Po zniszczeniach wojennych odbudowany w latach 1948–55.
Wewn¹trz ozdobna ludowa stolarka.
Schron z 1939 r. przy moœcie, na wzgórzu czo³g
upamiêtniaj¹cy walki w 1944 r.
Grodzisko ze œladami zamku ksi¹¿¹t mazowieckich z XIV w.
The layout of the town from the 16th c.
The Adam Chêtnik Heritage Museum of Kurpie,
established in 1927 as the second heritage
museum in Poland. After complete devastation
during the Second World War, it was rebuilt
since 1959. It presents more than 30 architectural objects of the Kurpie region, together with
several dozens of small-scale architecture, folk
sculptures, paper cutouts, and materials.
The church of Our Lady, originally Gothic, from
the 15th c. The present shape from 1821, rebuilt
in the years 1948–55 after the war damages.
Inside it – ornamental folk woodwork.
A shelter from 1939 at the bridge, and on the hill
– a tank commemorating the battles of 1944.
A settlement with the remains of the Castle of
Mazowsze Princes’ from the 14th c.
Städtebau aus dem 16. Jh.
Das Adam Chêtnik-Freilichtmuseum von Kurpie,
1927 als zweites Freilichtmuseum in Polen gegründet. Nach vollständigen Zerstörungen vom
2. Weltkrieg wurde es seit 1959 wieder aufgebaut und zeigt über 30 architektonische Objekte der Kurpie-Region; überdies werden hier
über zig Objekte kleiner Architektur, volkstümlicher Skulptur, Scherenschnittstücke, Textilien
ausgestellt.
Die Mariä-Kirche, ursprünglich gotisch aus dem
15. Jh. Die heutige Form von 1821. Nach
Kriegszerstörungen in den Jahren 1945–55 wieder aufgebaut. Im Innenraum dekorative volkstümliche Tischlerarbeit.
Schutzbunker von 1939 an der Brücke, auf dem
Hügel der Tank zur Erinnerung an die Kämpfe im
Jahr 1944.
Die Wehrburg mit Spuren der Burg von Masowienfürsten aus dem 14. Jh.
Zespó³ fortyfikacji rosyjskiej twierdzy z koñca
XIX w. – fort Centralny, fort Zarzeczny.
A Russian fortress fortification complex from
the end of the 19th c. – the Centralny and Zarzeczny Forts.
Befestigungsanlage der russischen Festung vom
Ende des 19. Jh. – Zentralfort, Hinterfluss-Fort.
Murowany, neogotycki koœció³ pw. Wniebowziêcia NMP z 1881 r. Oœrodek spo³ecznoœci litewskiej w Polsce.
Kaplice cmentarne z XVIII i XIX w. na cmentarzu
katolickim.
Muzeum Etnograficzne ze zbiorami dotycz¹cymi kultury materialnej i duchowej wsi litewskiej.
A brick, neo-Gothic church of Assumption of
the Blessed Virgin from 1881. The centre of the
Lithuanian Community in Poland.
Cemetery chapels from the 18th and 19th cc. on
the Roman Catholic cemetery.
The Ethnographical Museum with collections
connected with the material and spiritual culture of the Lithuanian country life.
Die Mariä-Himmelfahrt-Kirche – neogotischer
Mauerbau von 1881. Zentrum litauischer
Bevölkerung in Polen.
Friedhofskapellen aus den 18. Jh. und 19. Jh. im
katholischen Friedhof.
Ethnographisches Museum – Sammlung der
materiellen und geistigen Kultur im litauischen
Dorf.
Trójk¹tny rynek za³o¿ony w XVI w., z zabudow¹
czêœciowo klasycystyczn¹ z XIX w.
Neogotycki koœció³ pw. Narodzenia NMP z lat
1906–12. W o³tarzu obraz MB Rajgrodzkiej z
XVII w.
Murowana kaplica grobowa Józefa Bagiñskiego, klasycystyczna z 1826 r., przebudowana w
1926 r.
Grodzisko œredniowieczne (X–XIII w.), jeden z
punktów systemu obronnego Jaæwingów – stanowisko archeologiczne. W czasach póŸniejszych (XIV–XVI w.) sta³ tu zamek.
A triangle-shaped marketplace established in
the 16th c., with partly Classicist architecture
from the 19th c.
A neo-Gothic church of Our Lady’s Birth, from
1906–12. In the altar – a 17th-century canvass of
Our Lady of Rajgród.
The brick tomb chapel of Józef Bagiñski, Classicist, from 1826, redecorated in 1926.
A Middle Ages settlement – (the 10th–13th cc.),
one of many positions of the Jaæwing defence
system – an archaeological site. In the later
period of the 14–16th cc., there was a castle
there.
Der dreieckiger im 16. Jh. angelegte Marktplatz
mit z.T. klassizistischer Bebauung aus dem 19.
Jh.
Die neogotische Mariä-Geburt-Kirche aus den
Jahren 1906– 12; Im Altar – das Gemälde Muttergottes von Rajgród aus dem 18. Jh.
Mittelalterliche Wehrburg (10.–13. Jh.) – eine
der Stellen vom Wehrsystem von Jatwingern –
archäologische Ausgrabungsstelle. In späteren
Jahren (14.–16. Jh.) stand hier eine Burg.
Uk³ad urbanistyczny z koñca XVII w.
Koœció³ pw. Nawiedzenia NMP, trójnawowa bazylika, pierwotnie renesansowa, w 1760 r. rozbudowana w stylu barokowym. Wewn¹trz 11
o³tarzy barokowych i rokokowych z po³. XVIII
w. Najcenniejszym zabytkiem jest gotycka rzeŸba szafkowa Matki Boskiej, sprowadzona na
pocz. XVI w. z Królewca do Sejn. Obrazy z XVII
i XVIII w. Wyposa¿enie z XVIII i XIX w.
Klasztor z lat 1619–1706, przebudowany pod
koniec XVIII i XIX w.
Dawny pa³ac biskupi z 2. po³. XIX w.
Kaplica pw. œw. Agaty z 1789 r.
Klasycystyczny ratusz z 1840 r.
Synagoga z lat 1860–70, obecnie galeria. Dawny dom talmudyczny, obecnie siedziba Stowarzyszenia „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów”.
The layout from the end of the 17th c.
The Church of Our Lady’s Visitation, a basilica
with one nave and two aisles, originally Renaissance, in 1760 extended in the Baroque style.
Inside the church there are 11 Baroque and
Rococo altars from around the 1750s. The most
valuable item is a Gothic box sculpture of Our
Lady, brought at the beginning of the 16th c.
from Kaliningrad to Sejny. Canvasses from the
17th and the 18th cc. Furnishings from the 18th
and 19th cc.
A monastery from 1619–1706, redecorated at
the end of the 18th and 19th cc. A former
bishop’s palace from the 2nd half of the 19th c.
St Agatha’s Chapel from 1789.
A Classicist town hall from 1840.
A synagogue from 1860–70, presently a gallery.
A former Talmudic house, presently housing the
Society of ‘The Borderland of Arts, Cultures, and
Nations’.
Städtebau vom Ende des 17. Jh.
Die Mariä-Heimsuchung-Kirche, dreischiffige Basilika, ursprünglich im Renaissancestil, 1760 im
Barockstil ausgebaut. Im Innern 11 Barock- und
Rokokoaltäre von der Mitte des 18. Jh. Die wertvollste Sehenswürdigkeit ist die gotische
Schrankskulptur der Muttergottes, die Anfang
des 16. Jh. von Königsberg nach Sejny gebracht
wurde. Gemälde von 17. und 18. Jh. Die Ausstattung aus den 18. und 19. Jh.
Kloster aus den Jahren 1619–1706, Ende des
18. Jh. und des 19. Jh. umgebaut.
Früherer Bischofspalast aus der 2. Hälfte des 19.
Jh.
Die St. Agatha-Kapelle von 1789.
Klassizistisches Rathaus von 1840.
Synagoge aus den Jahren 1860–70, heute Galerie. Früheres Talmudhaus, heute Sitz des Vereins
„Grenzgebiet der Künste, Kulturen, Völker”.
Barokowy uk³ad przestrzenny z XVII–XVIII w.
Klasztorny zespó³ pomisjonarski z renesansowo-barokowym koœcio³em pw. Wniebowziêcia
NMP. Koœció³ wybudowany w latach 1625–38,
nawy boczne i wie¿a zachodnia dobudowane
przed 1725 r., barokowo-klasycystyczna fasada
dobudowana w latach 1737–42. Wystrój wnêtrza póŸnobarokowy. Brama z 1727 r. PóŸnobarokowy budynek klasztoru misjonarzy z 1725 r.
Cerkiew pw. Narodzenia MB i œw. œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a z 1866 r.
Dawna bó¿nica z lat 1797–1801, klasycystyczna, obecnie dom kultury.
Dom talmudyczny z prze³. XIX i XX w.
Na cmentarzu drewniana kaplica pw. œw. Anny
z lat 1826–27 oraz murowana kaplica ewangelicka na planie ko³a z prze³. XVIII i XIX w.
Resztki pa³acu Anny Jab³onowskiej – oran¿eria
z 2. po³. XVIII w., rzeŸby sfinksów i fragmenty
kamiennego ogrodzenia z 2. po³. XVIII w.
Domy z prze³. XIX i XX w. przy rynku i w œródmieœciu.
The Baroque layout from the 17th–18th cc.
A post-missionary monastery complex with a
Renaissance-Baroque church of Assumption of
the Blessed Virgin. The church was built in the
years 1625–38, the aisles and the western
tower were added before 1725, and the
Baroque-Classicist façade was added in the
years 1737–42. Late Baroque interior decoration. A gate from 1727. Late Baroque missionary
monastery from 1725.
The Orthodox church of Our Lady’s Birth and
Sts Peter and Paul the Apostles from 1866.
A former synagogue from 1797–1801, Classicist, presently a culture centre.
A Talmudic house from the end of the 19th and
the beginning of the 20th c.
On the cemetery, a wooden chapel of St Ann
from 1826–27, and a brick Evangelical chapel
the round basis, from the turn of the 18th and
the 19th cc.
The remains of the Anna Jab³onowska’s Palace
– orangery from the 2nd half of the 18th c., a
gate with sphynxes, and fragments of a stone
wall from the 2nd half of the 18th c.
Houses from the end of the 19th c. and the
beginning of the 20th c. at the market square
and in the city centre.
Barocker Raumordnungsplan aus den 17.–18.
Jh.
Missionskloster-Komplex
mit
barockRenaissance Mariä-Himmelfahrt-Kirche. Die
Kirche – in den Jahren 1625–38 erbaut, Seitenschiffe und Westtor vor 1725 angebaut, die in
den Jahren 1737–42 angebaute barockklassizistische Fassade. Spätbarocke Innenausstattung. Der Tor von 1727, spätbarockes
Gebäude des Missionarklosters von 1725.
Die Muttergottes-Geburt-und-St. Apostel-Peterund-Paul-orthodoxe Kirche von 1866.
Einstige Synagoge aus den Jahren 1797–1801,
neoklassizistisch, heute Kulturhaus.
Talmudhaus aus der Jahrhundertwende des 19.
und des 20. Jh.
Auf dem Friedhof die St. Anna-Holzkapelle aus
den Jahren 1826–27 und evangelische Kapelle,
die auf dem kreisrunden Umriss steht – Mauerbau aus der Jahrhundertwende des 18. und
des 19. Jh.
Überreste von Anna Jab³onowska-Palast – Orangerie aus der 2. Hälfte des 18. Jh. Sphinxskulpturen und Fragmente der Steinumzäunung
aus der 2. Hälfte des 18. Jh.
Häuser aus der Jahrhundertwende des 19. und
des 20. Jh. am Marktplatz und in der Stadtmitte.
Uk³ad urbanistyczny z XVI w., przekomponowany w XVIII w.
Neoklasycystyczny koœció³ pw. œw. Antoniego
Padewskiego z 1848 r. , przebudowany gruntownie w latach 1901–04.
Cerkiew pw. œw. Aleksandra Newskiego, wybudowana w latach 1850–53, murowana.
Murowane domy-warsztaty wybudowane pod
koniec XVIII w., przy Rynku Koœciuszki.
The layout from the 16th c., rearranged in the
18th c.
A neoclassicist church of St Anthony of Padua,
from 1848, redecorated completely in the years
1901–04.
The Orthodox church of St Alexander of the
Neva, built in the years 1850–53, brick.
Brick houses-workshops built at the end of the
18th c., at Koœciuszko Square.
Städtebau aus dem 16. Jh., im 18. Jh. umkomponiert.
Die neoklassizistische St. Antonius von PaduaKirche von 1848, die in den Jahren 1901–1904
gründlich umgebaute.
Die St. Alexander-Newskij-orthodoxe Kirche, in
den Jahren 1850–53 gebaut, Mauerbau.
Häuser-Werkstätte, Mauerbauten, Ende des 18.
Jh. von Tyzenhauz am Koœciuszko-Marktplatz
gebaut.
S³ynne mosty nieistniej¹cej linii kolejowej
Go³dap–¯ytkiejmy. Maj¹ one 41,5 m wys. i ok.
180 m d³. i s¹ najwy¿szymi tego typu obiektami
w kraju. Zosta³y wybudowane w 1926 r.
Famous bridges of not existing railway line
Goldap–¯ytkiejmy. They are 41.5 m high and
about 180 m long and are the highest objects of
this kind in the country. Built in 1926.
Berühmte Brücken nicht vorhandenen Eisenbahnstrecke Goldap–¯ytkiejmy. Sie sind 41,5 m
hoch und ca. 180 m lang und sind die höchsten
Gegenstände dieser Art im Land. Gebaut im
Jahr 1926.
Koœció³ pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego, murowany, wybudowany w 2. æw. XVII w., odbudowany po zniszczeniach w 1766 r. O³tarze boczne z XVII i XVIII w. Obok klasycystyczna
dzwonnica, murowana z 2. po³. XVIII w.
Murowany pa³ac z 1617 r., przebudowany w latach 1780–85 i w XIX w. Budynki gospodarcze:
drewniany lamus z 1792 r., stajnia, czworaki, obora i kuŸnia z XIX w. Park pa³acowy powsta³y po
1777 r.
The Ascension Church, brick, built in the 2nd
half of the 17th c., rebuilt after devastation in
1766. The side altars from the 17th and the 18th
cc. Near it – a Classicist belfry, brick, from the
2nd half of the 18th c.
A brick palace from 1617, redecorated in the
years 1780–85 and again in the 19th c. Farm
buildings: a wooden lumber-room from 1792, a
stable, farm hand’s living quarters, a cowshed,
and a smithy from the 19th c. The palace park
established after 1777.
Die Christi-Himmelfahrt-Kirche, gemauert, im 2.
Vierteljahrhundert des 17. Jh. nach Verwüstungen 1766 aufgebaut. Seitenaltare aus den 17.
und 18. Jh. Daneben der klassizistische
Glockenturm-Mauerbau aus der 2. Hälfte des
18. Jh.
Palast – Mauerbau von 1617, in den Jahren
1780–85 und im 19. Jh. umgebaut. Wirtschaftsgebäude: Holzspeicher von 1792, Rinderstall,
Hinterhaus und Schmiede aus dem 19. Jh. Der
nach 1777 angelegte Schlosspark.
Obronna cerkiew pw. Zwiastowania NMP, wybudowana w latach 1503–11 w stylu gotycko-bizantyjskim, wysadzona w 1944 r. przez
Niemców, wspó³czeœnie rekonstruowana od
1983 r. Z pierwotnej œwi¹tyni uratowano i zabezpieczono fragmenty fresków z po³. XVI w.,
obecnie eksponowanych w Muzeum Ikon.
Pa³ac Opatów z lat 1635–55, wybudowany w
stylu renesansowym, rozbudowany w po³. XVIII
w., wyposa¿enie wnêtrz barokowe. Budynki
klasztorne z lat 1755–64. Brama-dzwonnica z
1752 r.
Cerkiew pw. œw. Jana Teologa z lat 1889–91.
Drewniany budynek „Stara Poczta” z koñca
XVIII w.
Koœció³ pw. œw. Trójcy wybudowany w latach
1861–65, wie¿a dobudowana w 1902 r.
Koœció³ ewangelicko-augsburski z 1870 r., obecnie katolicki.
Cmentarz ewangelicki – klasycystyczna kaplica
grobowa Zachertów z 1885 r. oraz neogotycka
kaplica grobowa Buchholtzów z 1904 r.
Zespó³ pa³acowo-parkowy Buchholtzów z lat
1892–1903, eklektyczny z elementami secesyjnymi; obecnie siedziba Liceum Sztuk Plastycznych. Park pa³acowy z prze³. XIX iXX w.
Dwór wybudowany w 1822 r., od 1833 r. w rêkach Zachertów, zrekonstruowany w latach
1988–90, obecnie siedziba zarz¹du Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyñskiej.
Zespó³ fabryki Jansena z po³. XIX w., obecnie internat LSP.
Zespó³ fabryki Zacherta z XIX w., obecnie fabryka mebli.
Drewniane domy tkaczy z po³. XIX w. .
The Annunciation of the Blessed Virgin Orthodox Church, fortified, built in the years 1503–11
in the Gothic-Byzantine style, blown up in 1944
by the Germans, presently undergoing reconstruction since 1983. Fragments of frescoes
from around the 1550s, presently exhibited in
the Museum of Icons, have been saved and
secured.
The Abbots’ Palace from 1635–55, built in the
Renaissance style, extended around the 1750s,
with Baroque interior furnishings. Monastery
buildings from 1755–64. A gate-belfry from
1752.
John the Theologist’s Orthodox Church from
1889–91.
The wooden building of the ‘Old Post Office’
from the end of the 18th c.
The Holy Trinity Church, built in the years
1861–65, with a tower added in 1902.
An Evangelic-Augsburg church from 1870, presently Roman Catholic.
An Evangelic cemetery – the Classicist tomb
chapel of the Zachert family from 1885, and a
neo-Gothic tomb chapel of the Buchholtz family
from 1904.
The Buchholtz palace-park complex from
1892–1903, Eclectic with Art Nouveau elements; presently housing a Secondary School
of Arts. The palace park from the end of the
19th and the beginning of the 20th c.
A mansion built in 1822, since 1833 owned by
the Zacherts, reconstructed in the years
1988–90, presently housing the management of
the Knyszyñska Forest Landscape Park.
The Jansen factory complex from the 1850s,
now the dormitory of the Secondary School of
Arts.
The Zachert factory complex from the 19th c.,
presently a furniture factory.
Wooden houses of weavers from the 1850s.
Orthodoxe Mariä-Verkündung-Wehrkirche,
1503–11 im neogotisch-byzantinischen Stil gebaut, 1944 von den Deutschen gesprengt, seit
1983 rekonstruiert. Vom ursprünglichen Tempel
wurden Wandmalereielemente aus der Mitte
des 16. Jh. gerettet und versichert; z.Z. im
Ikonen-Museum ausgestellt.
Äbteschloss aus den Jahren 1653–55, im Renaissancestill gebaut, Mitte des 18. Jh. ausgebaut, barocke Innenausstattung. Klostergebäude von 1755–64. Barocker Glockenturm
– von 1752.
Die St. Johann der Theologe-orthodoxe Kirche
aus den Jahren 1889–1891.
Holzgebäude Alte Post vom Ende des 18. Jh.
Die Heilige-Dreifaltigkeitskirche, in den Jahren
1861–65 gebaut, der Turm 1902 angebaut.
Die evangelisch Augsburger Kirche von 1870,
heute katholisch.
Die evangelische Kirche – klassizistische Gruftkapelle der Familie Zachert von 1885 und neogotische Gruftkapelle der Familie Buchholz von
1904.
Schloss-Parkkomplex von Buchholtz aus den
Jahren 1892– –1903, eklektisch mit Jugendstillelementen, heute Sitz der Oberschule für
bildende Künste. Schlosspark von der Jahrhundertwende des 19. und des 20. Jh.
Herrenhaus von 1822, seit 1833 im Besitz der
Familie Zachert, in den Jahren 1988–1990 rekonstruiert, heute Sitz der Verwaltung vom
Landschaftspark der Knyszyner Heide.
Jansen-Fabrik-Komplex aus der Mitte des 19. Jh.,
heute Wohnheim der Oberschule für bildende
Künste.
Zachert-Fabrik-Komplex aus dem 19. Jh., heute
Möbelfabrik.
Holzhäuser der Weber aus der Mitte des 19. Jh.
Uk³ad urbanistyczny z XV–XVI w. z dwoma rynkami – prostok¹tnym, lokacyjnym na lewym
brzegu Narwi i trójk¹tnym na prawym.
Góra Królowej Bony – grodzisko wczesnoœredniowieczne.
Koœció³ pw. Bo¿ego Cia³a, murowany z lat
1873–76, neobarokowy. W wyposa¿eniu wnêtrza znajduj¹ siê sprzêty barokowe z XVII w.
Muzeum Archeologiczne W. Litwiñczuka z kolekcj¹ skamienielin, przedmiotów koœcianych,
ceramiki, broni i in.
The 15th- and 16th-century layout with two market squares – a rectangular one, located on the
left bank of the Narew River, and a triangle one
on the right bank.The Queen Bona Mountain –
cettlement from the early Middle Ages.
The Corpus Christi Church, brick, from 1873–76,
neo-Baroque. The interior furnishing includes
Baroque furniture from the 17th c.
Museum of Archaeology of W. Litwiñczuk with
a collection of fossils, bone artefacts, ceramics,
armour, etc.
Raumordnungsplan aus dem 15.–16. Jh. mit
zwei Marktplätzen – dem viereckigen am linken
Narew-Ufer und dem dreieckigen am rechten.
Der Königin Bona-Berg – frühmittelalterliche
Wehrburg.
Die Fronleichnam-Kirche, Mauerbau, 1873–76
gebaut, neobarock. In der Innenausstattung
gibt es Barockgegenstände vom 17. Jh.
Archäologisches Museum von W. Litwiñczuk
mit Steinsammlung, kirchlichen Gegenständen
Keramik, Waffen u.a.
Koœció³ pw. œw. Aleksandra wybudowany w latach 1820–29 wg projektu Piotra Aignera, w latach 1842–45 przebudowany przez Henryka
Marconiego, w 1856 r. przebudowa fasady, w
1881 i 1883 r. dobudowa kaplic. Klasycystyczny. Obrazy w kaplicach z XVIII w., pozosta³e
wyposa¿enie z XIX w.
Budynek odwachu z lat 1834–35 wybudowany
wg projektu A. Corazziego, piêtro nadbudowane w latach 1855–56.
Ratusz z 1843 r., przylegaj¹cy do odwachu, piêtro z wie¿¹ zegarow¹ nadbudowane w latach
1856–58.
Gimnazjum wybudowane w latach 1843–45
wg proj. A. Corazziego (ob. liceum).
Koœció³ pw. Serca Jezusowego wybudowany
w latach 1840–45 wg proj. H. Marconiego,
przebudowany w 2. po³. XIX i na pocz. XX w.
Koœció³ ewangelicki, pw. Trójcy Œw., murowany
z 1838 r. (proj. P. Aigner).
Zabudowa drewniana i murowana z XIX w. w
rejonie rynku i przylegaj¹cych ulic.
Zabudowania szpitala z lat 1841–42.
Molenna staroobrzêdowców, drewniana z
1912 r.
Koœció³ garnizonowy pw. œw. œw. Piotra i Paw³a,
wybudowany ok. 1900 r. jako cerkiew, od 1978
r. koœció³ parafialny.
The church of St Alexander, built in the years
1820–29 according to the project by Piotr
Aigner, in the years 1842–45 redecorated by
Henryk Marconi. In 1856, the façade was
rebuilt, and in 1881 and 1883, the chapels were
added. Classicist. Paintings in the chapels from
the 18th c., the other furnishings from the 19th
c.
A guard house from 1834–35, built according
to the design by A. Corazzi, with the 2nd storey
added in the years 1855–56.
A town hall from 1843, next to the guard house,
the upper storey with a clock tower added in
the years 1856–58.
A school built in the years 1843–45 according
to the project by A. Corazzi (now a secondary
school).
The church of the Heart of Jesus, built in the
years 1840–45 according to the project by H.
Marconi, redecorated in the 2nd half of the 19th
and at the beginning of the 20th c.
The Evangelical church of Holy Trinity, brick,
from 1838 (designed by Chr. P. Aigner).
Wooden and brick architecture from the 19th c.
in the area of the market square and the adjacent streets. The hospital buildings from
1841–42.
An Old Believers’ timber church from 1912.
A garrison church of Sts Peter and Paul, built
around 1900 as an Orthodox church, since
1978 a parish church.
Die St. Alexander-Kirche, 1820–29 nach dem Entwurf von Piotr Aigner erbaut, 1842–45 von
Henryk Marconi umgebaut, 1856 – Umbau der
Fassade und 1881 und 1883 Anbau der Kapellen. Klassizistische Kirche. In den Kapellen – Bilder aus dem 18. Jh., andere Ausstattung aus
dem 19. Jh.
Das Gebäude der Hauptwache aus den Jahren
1834–35 nach dem Entwurf von A. Corazzi gebaut, 1855–56 wurde ein Stockwerk angebaut.
Rathaus von 1843, an der Hauptwache anliegend, ein Stockwerk mit dem Uhrturm in den
Jahren 1856–58 angebaut.
Die Herz-Jesu-Kirche, die in den Jahre 1840–45
nach dem Entwurf von H. Marconi erbaut und
in der 2. Hälfte des 19. Jh. und Anfang des 20.
Jh. umgebaut wurde.
Das Gymniasium in den Jahren 1843–45 nach
dem Entwurf von A. Corazzi erbaut (heute
Lyzeum).
Die evangelische Kirche der hl. Dreifaltigkeit,
Mauerbau von 1838 (nach dem Entwurf von P.
Aigner).
Holz- und Mauerbebauung aus dem 19. Jh. in
der Marktnähe und der anliegenden Strasse.
Krankenhaus-Gebäude aus den Jahren
1841–42.
Gotteshaus der Altgläubigen (Molenna), Holzbau von 1912.
Die St. Peter-und-Paul-Garnisonskirche, um 1900
als orthodoxe Kirche gebaut, seit 1978
Pfarrkirche.
Trasa prowadz¹ca szlakiem zanikaj¹cych ju¿
dziœ rzemios³. Mo¿emy na niej zapoznaæ siê z
prac¹ kowala i garncarza w Czarnej Wsi Koœcielnej, wytwórców ³y¿ek drewnianych w £apczynie i Zamczysku, tkaczek w Janowie, Nowokolnie i Wasilówce, rzeŸbiarza ludowego w
Sokó³ce.
The route leading along the already vanishing
crafts. We can get to know the work of a blacksmith and a potter in Czarna Wieœ Koœcielna,
manufacturers of wooden spoons in £apczyn
and Zamczysk, weavers in Janów, Nowokolno
and Wasilówka, a folk sculptor in Sokó³ka.
Den Handwerk-Straßen folgende Route. Wir
können bekannt werden mit der Arbeit: eines
Schmiedes und eines Töpfers in Czarna Wieœ
Koœcielna, der Hersteller von Holzlöffeln in
£apczyn und Zamczysk, der Weberinnen in
Janów, Nowokolno und Wasilówka und
schließlich eines Volksbildhauers in Sokó³ka.
Kruszyniany, Krynki,Bohoniki, Sokó³ka
Szlak prowadz¹cy ziemiami zamieszka³ymi
przez doœæ licznych niegdyœ polskich Tatarów,
sprowadzonych przez Króla Polskiego Jana III
Sobieskiego w XVII w. Obecnie zamieszkuj¹ tu
nieliczni ju¿ ich potomkowie. Pozosta³y
pami¹tki – meczety i cmentarze (mizary).
The trail leading along the lands inhabited by
quite a number of former Polish Tatars, brought
by the Polish king Jan III Sobieski in the 19th c.
Few people currently live there now their
descendants. The remaining memorabilia –
mosques and cemeteries (mizar).
Die Strecke, die durch die von ganz zahlreichen,
ehemals polnischen, Tataren bewohnten Gebiete führt. Diese wurden von dem Polnischen
König Jan III. Sobieski im 17. Jh. herbeigeführt.
Gegenwärtig leben hier nur wenige von ihren
Nachkommen. Es sind Andenkensstellen übrig
geblieben: Moscheen und Friedhöfe (mizar).
Zespó³ koœcio³a parafialnego: koœció³ pw. œw.
Jana Chrzciciela, drewniany z lat 1871–73, drewniana dzwonnica z lat 30. XX w.
Kaplica cmentarna, drewniana z 4. æw. XIX w. i
murowane ogrodzenie cmentarza z bram¹.
Zabudowa mieszkalna i gospodarcza wsi z koñca XIX w. i pocz. XX w.
A parish church complex: the church of St John
the Baptist, wooden, from 1871–73, a wooden
belfry from the 1930s.
A cemetery chapel, wooden, from the 4th quarter of the 19th c. and a brick cemetery wall with
a gate.
Residential and farm buildings of the village
from the end of 19th c. and from the beginning
of the 20th c.
Pfarrkirchenkomplex: die St. Johann der TäuferKirche, Holzbau aus den Jahre 1871–73,
Holzglockenturm aus den 30er Jahren des 20.
Jh.
Friedhofskapelle, Holzbau aus dem 4. Vierteljahrhundert des 19. Jh. und gemauerte
Friedhofs-Umzäunung mit dem Tor.
Wohn- und Wirtschaftsbebauung des Dorfes
vom Ende des 19. Jh. und Anfang des 20. Jh.
Rozplanowanie przestrzenne miasta, XV–XVIII
w.
Rynek w kszta³cie trapezu z XV w., przekszta³cony w XVIII w. w barokowy. W rynku pomnik Stefana Czarnieckiego, d³uta Piotra Coudray, z lat 1761–63.
Zespó³ koœcielny pw. Œw. Trójcy, wybudowany
w latach 1742–50 wg projektu Józefa Sêkowskiego i Jana Henryka Klemma. Ogrodzenie z
lat 1748–50 z bram¹, na której umieszczone s¹
postacie ewangelistów. Wewn¹trz polichromie
œcienne autorstwa Sebastiana Ecksteina z 1749
r. Obrazy pêdzla Szymona Czechowicza i Sylwestra A. Mirysa. Wyposa¿enie z po³. XVIII w.
Barokowa plebania z lat 1748–50 – niegdyœ klasztor Ksiê¿y Misjonarzy. Rozbudowana w latach 1769–71. Kamienne budynki gospodarcze
z XVIII w.
Alumnat wojskowy z lat 1633–45, póŸnorenesansowy. Zniszczony w latach 1914–20, restaurowany po 1930 r. i w latach 1957–58. Pierwszy
w Polsce pañstwowy dom dla ¿o³nierzy-weteranów (ob. kawiarnia).
W rynku domy z XVIII i XIX w.
Barokowa synagoga z 1642 r. Na planie prostok¹ta, mansardowy dach i wie¿a z XVIII w. Powa¿nie uszkodzona w czasie II wojny œwiatowej i czêœciowo rozebrana w latach 1945–47,
odbudowana, od 1977 r. oddana w u¿ytkowanie Muzeum Podlaskiemu w Bia³ymstoku.
Dom Talmudyczny (Beith Hamidrasz) wybudowany w XVIII w., zniszczony w czasie ostatniej
wojny. Czêœæ Oddzia³u Muzeum Podlaskiego.
Kamieniczki z XVIII i pocz. XIX w. oraz fundamenty kramnic z 2. po³. XVIII w., zniszczonych
w czasie II wojny œwiatowej.
Kirkut – cmentarz ¿ydowski powsta³y w 1522 r.,
nieczynny od 1943 r., najstarsze macewy z po³.
XVIII w.
Zespó³ klasztorny Bernardynów zbudowany w
latach 1771–91. Obecnie Dom Pomocy
Spo³ecznej. Kaplica pw. Nawiedzenia œw. El¿biety, murowana z lat 1771–91. Budynki gospodarcze z XVIII i XIX w. Ogród klasztorny oo. bernardynów – powsta³ w latach 1771–89.
Pozosta³oœci dawnej Rezydencji Ekonomicznej
dóbr tykociñskich – dworek administratora (ob.
dom kultury), wzniesiony w po³. XVIII w.
Na cmentarzu koœció³ murowany z koñca XIX w.
i neogotycka kaplica grobowa Glogerów, murowana z 1885 r.; katakumby murowane z
pocz¹tku XIX w.
Wiatrak koŸlak, drewniany z 1887 r.
Ruiny zamku z XVI w., za czasów Zygmunta Augusta jednego z g³ównych arsena³ów i skarbców królewskich.
The layout of the town – from 15th–18th cc.
The 15th-century market in the form of a trapezium, changed in the 18th c. into the Baroque
style market. A monument to Stefan Czarniecki
by Piotr Coudray, from 1761–63.
The Holy Trinity Church complex, built in the
years 1742–50 according to the project by
Józef Sêkowski and Jan Henryk Klemm. The wall
from 1748–50 with a gate on which figures of
the Evangelists are mounted. Inside the church
– polychromy by Sebastian Eckstein from 1749,
and paintings by Szymon Czechowicz and Sylwester A. Mirys. Furnishings from around the
1750s.
A Baroque presbytery from 1748–50 – previously the Mission Fathers’ monastery –
extended in the years 1769–71. Stone farm
buildings from the 18th c.
Military alumnate from 1633–45, late Renaissance. Destroyed in the years 1914–20, renovated after 1930 and later in the years 1957–58.
The first state house for veteran soldiers in
Poland (now a café).
In the market square – houses from the 18th
and 19th c.
A Baroque synagogue from 1642. A square layout, mansard roof, and a tower from the 18th c.
Severely damaged during the Second World
War and partially dismantled in the years
1945–47, it was reconstructed and in 1977
given to the Podlaskie Museum in Bia³ystok for
use.
The Talmudic House (Beith Hamidrasz). Built in
the 18th c., destroyed during the last war. Part
of the Podlaskie Museum Division.
Tenement houses from the 18 th c. and the
beginning of the 19th c., as well as the foundations of trade stalls from the 2nd half of the 18th
c., destroyed during the Second World War.
A Jewish cemetery (kirkut) established in 1522,
not used since 1943, the oldest macewas
(tombstones) from around the 1750s.
The Bernardine monastery complex built in the
years 1771–91. Presently a Social Aid Centre.
The brick chapel of Visitation of St Elisabeth,
from 1771–91. Farm buildings from the 18th
and 19th c. The Bernardine monastery garden,
established in the years 1771–89.
The remains of the former Administrative Residence of the Tykocin Estate – the administrator’s manor, presently a culture centre, built
around the 1750s.
In the cemetery grounds – a brick church from
the end of the 19th c., and the brick neo-Gothic
tomb chapel of the Gloger family, from 1885;
brick catacombs from the beginning of the 19th
c.
A wooden koŸlak windmill from 1887.
The ruins of a castle from the 16th c., at the
times of king Zygmunt August being one of the
major arsenals and royal vaults.
Raumordnungsplan der Stadt – 15.–18. Jh.
Marktplatz in der Trapezform aus dem 15. Jh.,
im 18. Jh. in Barockbau umgestaltet. Am
Marktplatz Stefan Czarniecki-Denkmal von Piotr
Coudray von 1761–63.
Das Dreifältigkeitskirchen-Komplex, 1742–50
nach einem Entwurf von Józef Sêkowski und
Jan Henryk Klemm gebaut. Umzäunung aus den
Jahren 1748–50 mit dem Tor, auf dem die Figuren der Evangelisten angebracht werden. Innen gibt es die Wandpolychromyen Sebastian
Eckstein von 1749, Gemälde von Szymon
Czechowicz und Sylwester A. Mirys. Die Ausstattung aus der Mitte des 18. Jh.
Barockpfarrhaus von 1748–50 – einst das
Kloster der Fürsten Missionare in den Jahren
1769–71 ausgebaut. WirtschaftsgebäudeSteinbau aus dem18. Jh.
Militäralumnat von 1633–45, Spätrenaissance.
In den Jahren 1914–20 zerstört, nach 1930 und
1957–58 restauriert. Das erste in Polen staatliche Heim für Soldaten-Veteranen.
Am Markt Häuser aus dem 18. Jh. und dem19.
Jh.
Die barocke Synagoge von 1642. Auf dem
Grundriss des Vierecks, Mansardendach mit
dem Turm vom 18. Jh. im 2. Weltkrieg schwer
zerstört und 1945–47 teilweise zerlegt, aufgebaut, seit 1977 an das Podlaskie-Museum in
Bia³ystok zur Nutzung übergeben.
Das Talmud-Haus (Beith Hamidrasz) im 18. Jh.
erbaut.
Mietshäuser aus dem 18. Jh. und Anfang des
19. Jh. und Grundsteine der Kramständer aus
der 2. Hälfte des 18. Jh., im 2. Weltkrieg zerstört.
Friedhof (Kirkut) – der jüdische Friedhof 1522
entstanden, seit 1943 nicht tätig, die ältesten
Mazewas von der Mitte des 18. Jh.
Bernhardinerkloster-Komplex, in den Jahren
1771–91 errichtet. Heute das Altenhaus. Die St.
Elisabeth-Kapelle, Mauerbau von 1771–91. Die
Wirtschaftsgebäude vom 18. Jh. und 19. Jh. Der
Klosterpark der Bernhardinerbrüder 1771–89
entstanden.
Überreste der einstigen Ökonomischen Residenz der Landsgüter von Tykocin – Haus des
Verwalters (heute Kulturhaus) Mitte des 18. Jh.
errichtet.
Auf dem Friedhof gemauerte Kirche vom Ende
des 19. Jh. und neogotische Gruftkapelle der
Familie Gloger, Mauerbau von 1885; gemauerte
Katakomben, vom Anfang des 19. Jh.
Die Windmühle „KoŸlak”, Holzbau von 1887.
Burgruinen (heute aufgebaut) vom 16. Jh., zu
Lebzeiten von Sigismund August war die Burg
eines der königlichen Hauptzeug- und Schatzhäuser.
Pokamedulski zespó³ klasztorny budowany od
koñca XVII do po³. XVIII w., koœció³ zbudowano
w latach 1704–45 wg projektu Piotra Putiniego.
Zniszczony w 1915 r. W okresie miêdzywojennym odbudowano koœció³ i jeden z eremów wg
projektu Oskara Sosnowskiego. Ponownie zniszczony w 1944 r. Koœció³ odbudowany w latach 1944–55. Za³o¿enie klasztorne odbudowywane sukcesywnie do koñca lat 80. XX w.
A post-Comaldoli monastery complex built in
the period from the end of the 17th c. to around
the 1750s, with the church built in the years
1704–45 according to the design by Piotr Putini.
Destroyed in 1915, the church and one of its
erems (monk’s houses) were rebuilt in the
period between WWI and WWII according to
the design by Oskar Sosnowski. Destroyed
again in 1944, the church was rebuilt in the
years 1944–55. The monastery complex was
rebuilt successively until the 1980s.
Die Klosteranlage des Kamaldulenserordens –
vom Ende des 17. Jh. bis Mitte des 18. Jh. gebaut, die Kirche wurde 1704–45 nach einem
Erntwurf von Piotr Putini erbaut. 1915 zerstört.
In der Zwischenkriegszeit wurden die Kirche
und eine der Einsiedlereien nach einem Entwurf
von Oskar Sosnowski wieder aufgebaut, die
Kirche – in den Jahren 1944–55 renoviert. Die
Klosteranlage – systematisch bis Ende der 80er
Jahre des 20. Jh. aufgebaut.
Œredniowieczny uk³ad urbanistyczny.
Zabudowa rynku – domy drewniane i murowane z XIX i XX w.
Gotycki koœció³ farny wybudowany w latach
1500–09, wielokrotnie niszczony, w 1944 r. prawie doszczêtnie. Zrekonstruowany w latach
1951–58. Murowany, w typie gotyku mazowieckiego. Barokowa dzwonnica z ok. 1650 r. z
dzwonem póŸnogotyckim z 1570 r. i dwoma
barokowymi z 1712 i 1720 r. Na cmentarzu koœcielnym fragmenty renesansowych nagrobków z XVII w.
Neoklasycystyczna kapliczka z 1889 r.
Pomnik Obroñców Wizny ods³oniêty w 1967 r.
Grodzisko – tzw. „Zamczysko”, pozosta³oœæ
grodu z XI–XIV w. bêd¹cego siedzib¹ kasztelanów i starostów oraz póŸniejszego zamku
ksi¹¿¹t mazowieckich.
The Middle Ages layout. The market square
architecture – wooden and brick houses from
the 19th and 20th cc.
A Gothic fara church built in the years 1500–09,
frequently devastated, in 1944 almost completely. Reconstructed in the years 1951–58.
Brick, in the Mazowsze Gothic style. A Baroque
belfry from around 1650 with a late Gothic bell
from 1570 and two Baroque ones from 1712
and 1720. On the church cemetery – the
remains of Renaissance gravestones from the
17th c.
A neoclassicist chapel from 1889.
The Monument to the Defendants of Wizna,
unveiled in 1967.
A settlement known as ‘The Castle’ (‘Zamczysko’), the remains of a town from the
11th–14th cc., the residence of castellans and
county officials, and the later Castle of the
Mazowsze Princes’.
Mittelalterlicher Städtebau. Marktbebauung –
Holz- und Mauerhäuser vom 19. und 20. Jh.
Gotische Pfarrkirche in den Jahren 1500–1509
gebaut, mehrmals zerstört, 1944 fast vollständig
zerstört. In den Jahren 1951–58 rekonstruiert.
Gemauert, in Masowiens-Gotik. Barocker Glockenturm um 1650 mit der spätgotischen Glocke
von 1570 und zwei barocken Glocken von 1712
und 1720. Im Kirchenfriedhof Überreste von
Renaissance-Grabsteinen vom 17. Jh.
Neoklassizistische Kapelle von 1889.
Denkmal der Verteidiger von £om¿a, 1967 enthüllt.
Wehrburg – d.h. „Zamczysko” („Schloss”), Überreste der Siedlung von 11.–14. Jh., später der
Sitz der Vögte und Landräte und nachher die
Burg der Fürsten von Masowien.
Sztuczne jezioro Siemianówka jest najwiêkszym
pod wzglêdem powierzchni (32,5 km ) jeziorem zaporowym w kraju. Maksymalnie mo¿na
tu zgromadziæ 65,6 mln m wody. Budowê zbiornika rozpoczêto w 1977 r. Piêæ wsi: Rudnia,
Garbary, Bo³tryki, £uka i Budy, znalaz³o siê ca³kowicie pod wod¹. Przesiedlonym wybudowano
dwa osiedla mieszkaniowe – w Micha³owie i
Bondarach. Powsta³a równie¿ wieœ Nowa £uka.
W 1988 r. przegrodzono koryto Narwi zapor¹
czo³ow¹. Piêtrzenie wody wykonywano etapami w latach 1989–1993. Wschodnia czêœæ ak2
3
wenu, za torem kolejowym, ma g³êbokoœæ zaledwie 0,5–2,0 m. W czeœci zachodniej, przy zaporze g³êbokoœæ dochodzi do 5,5 m. Jezioro
zosta³o sztucznie zarybione i stanowi obecnie
doœæ atrakcyjny zbiornik dla wêdkarzy. Wystêpuj¹: szczupak, lin, karaœ, okoñ, p³oæ, leszcz,
karp, jaŸ, boleñ i inne. Stwierdzono tu 164 gatunki ptaków, w tym 112 lêgowych. Z gatunków
zagro¿onych najcenniejsza jest rybitwa
bia³ow¹sa, gniazduje tu 50% jej krajowej populacji. Na brzegach bytuj¹: ³oœ, jeleñ europejski,
sarna, dzik, bóbr, jenot, norka amerykañska, wydra, kuny kamionka i tumak, borsuk.
With the surface area of 32,5 km2, the artificial
lake of Siemianówka is the largest artificial lake
in the country. The maximum amount of water3
which can be gathered here is 65.6 million m .
Its construction began in 1977. Five villages:
Rudnia, Garbary, Bo³tryki, £uka and Budy were
completely covered by water. Two housing
estates, in Micha³owo and Bondary, were built
for the resettled people. A new village of Nowa
£uka was also established. In 1988 the channel
of the Narew was divided by a frontal dam.
Water swelling was conducted in stages in the
years 1989–1993. The eastern part of the water
body, located beyond the railway track,
reaches the depth of only 0.5–2.0 m. In its western part, located by the dam, the depth
amounts to 5.5 m. The lake was artificially
stocked with fry and it is now quite attractive
for anglers. Pike, tench, crucian, perch, roach,
bream, carp, asp, ide and other species occur
here. There are 164 bird species, including 112
nesting birds. Whiskered tern is most valued
among the endangered species, 50% of its
population in Poland nests here. A species: elk,
red deer, roe deer, boar, beaver, raccoon dog,
mink, otter, marten and badger can be found on
the shores.
Siemianowka
Stausee ist der größte Fläche
Sie sammeln,
(32,5 km2) in Polen. Hier können
bis zu 65,6 Millionen m3 Wasser. Bau des
Stausees begann 1977, fünf Dörfer: Rudnia, Garbary, Bo³tryki, £uka, und Buda, waren völlig unter Wasser. Gebaut für Vertriebene zwei Wohnsiedlungen – in der Micha³owo und Boundary.
Gründung des neuen Dorfes Nowa £uka. In
1988, war der Damm gebaut am Narew. Aufstauung des Wassers wurde in mehreren Etappen in 1989–1993 durchgeführt. Der östliche
Teil des Wassers von der Eisenbahn, hat eine
Tiefe von nur 0,5–2,0 m. Im westlichen Teil, in
der Nähe eines Staudamms Tiefe erreicht 5,5 m.
Der See wurde künstlich gelagert und ist jetzt
sehr attraktiv Gewässer für Angler. Darsteller:
Hecht, Schleie, Karausche, Barsch, Rotauge,
Brassen, Karpfen, Ide, Asp, und andere. Insgesamt 164 Vogelarten, darunter 112 Arten nisten.
Die gefährdeten Arten ist das wertvollste
Weißbart-Seeschwalbe, Nester hier 50% der nationalen Bevölkerung. An den Ufern gibt es in:
Elch, Rothirsch, Reh, Wildschwein, Biber, Marderhund, Amerikanische Nerz, Fischotter,
Baummarder und Steinmarder, Dachs.

Similar documents