Kommunevalgresultater i Oppland fylke 1945

Transcription

Kommunevalgresultater i Oppland fylke 1945
.-|+-
t t5J-
AVSKRIFT
AV KOM}IIU}TEVALGSRESULTATER
I OPPLAND FYLKE
I q4{
-
tJlno
OpDI andsarkivet
1q7q
If
, Lillehanner
1986
AVSKBIFT AV KOMMUNEVALGRESULTATER
FRA OPPLANDFYLKE 1902-1975
yed
flere
have har
Opplandsarkivet
mottatt
sparsmal
erler
komnunevalgresuLtater fra iubl-ikum. r
praksls
har
slike resul_
tater ofte
vert vanskelig a finne, vi lant derfor ut at vi" vilre
bruke noe tid oe krefter
p6 a samLe resur-tatene i
hefteform
og
fordere dem tir-vare
avoeiingE.-oi-iir'ioen
andre institusjoner
i
fylket.
Kommunevaltresultatene
er
skrevet
av fra
innberetninter
fra
valgstyrene,
oftest
ved
lensmannen, tilfylkesmannen. Det
originale
ki l-demater ia 1et
oppbevares
i
Fylkesmannens
arkiv i
Lil-fehammer.
Kildematerialet
varierer
en del , bade i innhold og kvalitet.
Et
par valg tnanglet hel-t, og vi har ikke
kl"art errer rraii anred- e oppspore orlginalene
ning ti-1
fra de valga dette gjefder,
nemLig 1945 oE !947. Resultatene
fra disse
:1ri
med Lokalavisene
"r ro m" ef o
ko
som ki1de,
det gir naturllgvi.s
r i i if.eui"r " t o e
feiLtofkninger.
Det er et stort materiale som ne foreligger
avsKrevet. Det kan ha
oppstatt
feilunder avskrivningen,
og vi- ber om unnskyfdning
for
aLle trykkfeiL
! - I tj.lleg8
viser det seg at skrivenAten
av navn
yrker
ot
varierer
fra
kilde
ti1
kil-de,
og ogsa innen samme
kilden.
Vi har forsskt e rette oppLagte feil.
Ansvaret - og aren
for arbeidet
ligger
hos Oppf ands ar k i.vets
sivj-larbeidere
Roald
crunnesby og s p e s j - e 1 t T e r j e L a r s e n . D e h a r
utfart
alt arbeidet med proOuktei
som her
fore]igger.
De skalbetge ha takk for lnnsatsen.
Arbeldet
er
adn.sekr'etftr
LiILehanner,
b]ltt
Lyslo
pa grunn av stor [email protected] fra
enklere
hos Fy,lkesnannen. Hun fortjener
ogse en takkl
november 1996,
Gudnund Yloren, arklvleder.
er utarbe idet/ordnet
Oversikten
valg
for
de respektive
Oversikten
Dette
bindet
hvilket
5r det
er avholdt
konmuner
forelicger
1940 ocr det
val-ct for
etter
i
2 bind,
hvorav
andre etter
omfatter
fdrste
bind
omfatter
1940.
valcrene i:
1945
L 94 7
1 95 1
1 95 5
1959
1963
1967
r971
L975
For valgene
fordi
i
valgene
s&Iedes
1945 og 1947 knytter
ikke
var
rekonstruert
valg(5r)
PA neste
oversikten
side
tilqjengelig
er skilt
i
fra
er clet anqitt
omfatter.
seg en del
1945 samt for
hverandre
hvilke
usikkerheter
hos F.llkesmannen,
qjennom lokaL:ressen,
G u d b r a n d s d al s - d i s t r i k t e t
Hvert
det
Dette
oq er
q-ielder
hele valqet
i
for
194i,
rned et rfldt
skilleark.
konmuner hvert
valcr (Ar)
Les j askoq
LES.fA
DOVP,E
SKJ.&K
LOM
Nordbe rq
carmo - B(4verdalen
vAGA
Heidal
- Sel
SEL
NORD-FRON
Sddorp-Kvam-Kvikne
SOR-FRCN
P.TNGEBU
P&vang - Venabygd
OYER
(,STRE GAUSDAL
Tretten
VESTRE GAUSDAL
Svatsum
F.ABEP.G
Mesna
-bot r e,lfu
LTTLEHA}4MEF.
BIP.I
Snertingdal
V.4RDAL
Hunn
OSTRE TOTEN
Hov - Balke
VESTRE TOTEN
Aas-Kolbu-Eina
JEVIiAKEP.
LUNNER
GRAN
BRANDBU
NORDRE LAND
T ingel s tad
Flubercr - Hov
- Nordsinni
9stsinni
S(4R-AURD.A-L
Reinli
ETNEDAL
Bruflat
NORD-AUBDTI-L
Svene - Ulnes
P.on - Lomen - Slidre
S(,NDRE I,AND
VESTRE SI,IDRE
,OYSTF,ESLIDF,E
VANG
- Torpa
- Basn - Beqndalen - Hedalen
- Ton
SkrautvAl
-
vor-Du-Rocrne-Heqqe
Hururn - Oye
GJOVIK
Hvert
valg
Fordvrig
forskjeller
er ordnet
er det
slik
etter
A bemerke at
innenfor
hvert
qeografisk
innenfor
distrikt.
hvert
spredninq
valq (ir)
er det
LESJ!., 1945
:
ye!c!9-ve53r9er9s99!e!!9!
ySlg!e-r9P!9ee!!el!9!:
L-4belgc!Pc!!19!
l.
2.
3.
4.
Hans Strandheim (7Bl)
Johan Granrud. -(]P0 )
Johan Enebo (45J)
OIa S. Haugen (438)
ll:-EesgePes!]9!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anton Hole (489)
Otto Sdreingaard (489)
Johs. Solitgim (466)
Johs. 6rirr6slusn (456)
Eivind stavheim (444 )
Paul YoaLinn (427)
Bidrner t'ot6561 (4J-8)
rier ss11g (296)
1.
2,
3.
4.
Paul o. Evjen (4I1)
ola O. Bdloghauq (396)
(375)
Karl Holsetstuen
(363)
N
i
l
s
P
l
a
s
s
Erling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
Erlinq 51ea (388)
P e d e r A v a n q e n ( 3 8 0)
Edv. Hauqe (364)
OIa O. Hakensra6 (459)
Laur j-ts TrAsdahl (342)
olaf tlyrnes (324)
BO (315)
Kristian
( 2 8 3)
Erlincr Setsjord
Ill,.-3e91Eele-EeIEePsE!1-es-yese!rg
1.
l:-E9ls9l1is9-Y9lgeEg
t.
2.
3.
4.
5.
1. Nartin
1 Andreas Sundby
lgEieEEgSC!-s9s!:
(2s2)
ota [email protected]
Per K. Molnen
Emil Ndrstebo
Anders Brekken
Hans l'lolmshauq
ll=.-Arbe!4csPsrgig!(145)
l. Raqnvald Sveen
2. O. E. Doseth
3. Tore Bergene
vanql-okken
1. Bjarne Bjllverud
2. Otto Doseth
3. Er1ing Bakken
1. Arne B0
2. Klara Ll'sbakken
3. Maqne Haugen
nn\/DE
:
yels!e-r9pEeE9!!e!!9r
I q4q
Valote
l"_P-=!CiQCSgggllgt ( 80e)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
3.
9.
l-0.
1I
Al-bert Gudda1 (1073)
(1024)
Einar Kirkestuen
(
955 )
Ri-kard Killi
Andreas Brenden (891)
Einar Eriksen (859)
P. P, Enersg6rd (844)
olaf Gr&berg (811)
Engebret Skooli (782)
Ole Hestdal (760)
K n u t N y s e t e r ( 7 1 2)
c.m'lihdcl
O L a Hj e l l e l s a k k e n
Pel Brennhaugen (465)
Harald nenolen (464)
l 4 a r i t H o v d e ( 4 5 4)
:
L
2.
3.
4.
5.
(652)
Xari Stenersldkken
J.lrqen Statshaug (65I)
olaf Leren (628)
G u n v a l d B e n t d a l ( 5 7 7)
Tora Hauqstuen (497)
1.
2.
3.
4.
5.
Johannes Domb6.s
S. T. Tal-l-erAs (421)
Ej - n a r R o m s A s ( 4 1 7 )
S, H. Korsvold (411)
Erik Asen (407)
ie+an
;:;;;-;;;un"i.-iu,',( 5 2 4 1
2.
3.
4.
5.
vararepresentanter
SKJ.{K, 1945
yelc!9-r9P!9e9!!e!!9r :
\/alate
l:-EI19-Y9ls9I9
1. Hans Hosar
2. O. F. Gjeilo
?
rr'h
I.
')
vararePresentanter
S. Eorberq
i,.-n
eh6?c+a/l
4. T. steinbakk
5. R. Kj eken
6. Per Godtland d.y.
1I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Arbeiderpartiet
Oalf Viken
Tor Randen
ofa Kjdrven
z. Runningen
R. Bftrstuen
E. Prestj ordshaug
1, OIuf Nyhus
2. Hans Bruheirn
?
T
nr
16rt
4 . .Maonus Guldballke
5. Sicturd Haugen
6 . Kr , o. rtaagen
IgrqDerg-99g!:
l:.-Arbci9csP3lg]9!-9s-Egsss!lE!9!e
1.
2.
3.
4.
5.
Ole Langleite
Hans S. Kveum
Sverre S. Aaboen
R. O. Roen
T. Arbgard
11. Frie
1
T
1. R. skjak
O . I^I. Hauq
Velqere
T.i'1 16fl1c+
2. P. Bromellom
3. ola Sl<jAkdyqard
1 . Olaf
)
@lrgard
Hans Teictum
O1a E1eten
:
LOI,!, 194 5
\7r'l .r+o
rFirrpqFnl"antFI.
:
yels!e-ve5er9Pr999!!3!!9r
:
l:-IIi9-Y9ls9E9
l. Torger Skjesar (496)
2. Johs. Skjesar (483)
(.r40,|
J.
KnU!
4.
5.
6.
7.
Sicrurd A.ustin (404)
Tvar O, Sveine (400)
Per O. Mork (400)
o1a o. [email protected] (384)
'l
t
l- .
2.
3.
4.
5.
l..
!racmo
^r^l-iai dart"\^r+
a i atr
\76+
l .^rr6n
ola H . M.o
Lars L. Kv.l1e
Siqv. H. Mo
Gudbrand Akslen
Frl
i r..r
l.l\rrn
ae
Hans P. Stamstad
i o+
Jo Kveun ( 516 )
Ola E. Sether (505)
PAI O. Sveinhauq (328)
Syver Skjedsvold (324)
Ola O. ltaugen (284)
ola I. Hoi berg
Per R. Haugen
Peder J, Kolden
Torkild
J. Torekveen
Julius P. Krokj e
Garmo sosn:
'I
F1.i
6
\7al.rara
I. Ola Nyrnes ( 14l- )
A. Oien
2. Kristian
Hans ll. Brimi
Frants Saterdal
Hans Husom
(117)
lI:-ArEel4esper!ie!
l-. Edvin
Brimi
?
pi/,(r^ah
cin6h
(198)
Einar Bruoyqard
flq3)
3. Sig'urd [email protected] (177)
4. Syver S. Bruo:'gard (173)
.'T^h c
F\rrr1n
Olav O. Byrr4
Anders Bakken
Johan Stokke
Boverdalen
soon:
l:-Jes9!rg5er!e-es-Erie-ycIsc!9
( 1 3 8)
1. Einar Kvandalsvoll
(
Horten
l3
3
2:;, OIav
)
3 . A m u n d M u n gj e l - ( 1 2 4 )
'1
I
^ rL\a
==:-'-':=:
1 . Bertil
Glirnsdal
Guttorm Aamodt
3 . Ol-av Krinaelhauqen
)
i .l a1.i'= ?+ i a+
== =: E=::=::
1. cunnar Kristen Vole (120)
2 . T h o m a sH o l m e s t a d ( 1 1 3 )
3. Olav G. Myren (111)
1 . Gudbrand Jakobsen
2 . Ernst Strand
3. E, T. Haugen
'/AcJ., f 945
valqte
ycls!9-YereleP!99e!!9!!CE:
rePresentanter:
(1e311)
1.,.-ArDe1gerP95!t9!
1. Ola O. Sveen
2. Hans o. Bakken
1. rvar dvre (1399)
?
Tr':r^
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l-1.
12.
13.
vrzrrrm
Il?a5)
?
M. Hpgesen (1276)
S]'ver Stadelokken
Anders Bjorkheim (1174)
ola o. Kleiven (ll-07)
John T. Bakken (11-02)
J. AmundqArd (993)
o. J. Svare (980)
Sylfest Snadviken (960)
Johannes r,Okken (936)
Jo ejdrkheim (866)
Jakob Synstlien
c
T.
Ll
d
-t.^rdar
Q
q
10.
11.
12,
l-3.
14.
15.
rll r
a:= I <1-ad
ci6]
A'^hf
Tli\hFim
1. Kr. Sorlie
2. Jacob Saqsletten
?
n] r
4.
5.
6.
7.
Arne llohn
O. J. Skjedsvoll
o1a Asen
Ola Stasviken
Trrr r
1. Iver Ryen (287)
2. Knut Ruclistuen (251)
Dr6c
?
1. Tr. Brobakken
2. Adolf Espe
1l-. Arbeiderpartiet
3.
4.
5.
6.
7.
O. Hj ellet
a 6+
OIa Frikstad
Paul Rognstad
Olaf Steinfinsbd
Simen Rundhaugen
Jon J. Bekkemellem
lIl=-JeribrsEet!9e-!ellcclle!e
1
L.
891
E.,t -L
)
w ^r1
3. Iver
^
V.
t-^-f.DErrY
Drrnr\
i n.?an
Faukstad
L l ai \76n
3. oI; o. Hovce
4. Kaspar 0vstedal
Sm8brukerparti
P6c
+c l-rr'l an
ci 3 c+^d
Thdrr
EeigeI-ees!:
Tr'6r
Sanden
chaLkan
ola K. Flaten
[email protected] l!. Mathiassen
Peder Hauqstulen
Hans Ruqsveen
Ola Enlre
Ola J. Sanden
(3.844)
-1ll.:.-Beq}Ee!9-EelEePes!i-es-ycEc!5e
'1
,)
rrah
7. Anne Jukulen
(8.026)
11. Bondepartiet
f . T o r S a n n e s ( 5 0 5)
2. Simen Jondal (494)
3. Sunndve Sandbu (490)
4. ola xvarberg (480)
5. O1a Hammer (443)
1. ola
ai
4. Asm. Stei-nstul-en
5. Arne Heqqero
sEL, |14 5
VaIqte
1
Valqte
representanter:
T^'/:tl-\r!rl.6ra
^.r
Irri
6
\re l(Iere
1. Siqmund Veqgum (300)
2. Anders I'ormo (259 )
3. Peder Sdrhaugen (246)
ll:-59II9!r9!9!9
1. Asbjdrn
'111
Hoqstvedt
(l-53)
?\rLraidarn:rtiaf
;:-;;;;-;:-.""i"- t,, ur
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
L2.
Johs. Tamburstuen (880)
Th. Thorsen (873)
l{agnussen (864)
Kristian
Einar 1in6sc^g (807)
(790)
Th. Kristiansen
Kr. O. Lien (763)
oskar o. Dahl (739)
( 72 4 ] .
Iver Ingeborgsgien
olaf Sgadalen (715)
Hans O. Nystuen (?10)
Redv. Resset (595)
varareDresentanter
:
NORD-F]].ON,1945
:
yels!e-v35er9Ps9e9!!e!!95
ygls!e-r9pr999!!e!!9! :
qgqsse-ssc!:
1.,.-Asbci9erPer!19!
Paul Brenna (582)
Albert Kvammen (574)
I n g e L i n d v i k s m o e n ( 5 6 8)
(517 )
Odd.rar Fredriksen
(505)
Oddrnund oilden
1.
2.
3.
4.
5.
ll.-Eeg9eper!rs!
l. Jens Haanshus (301)
2. Iver Lo (296)
11!
F^lL6nrr+ia+
1. Paul Brendhaugen (123)
Kvam 9 9 9 ! :
1. Arbeiderpartiet
L.
2.
3.
4.
5.
l-. O. Stanvrick
2. Anton Lunde
Ola Haugalien (451)
Oddnund Bakken (424)
Adolf 6iunflsrsgn ( 418 )
I . B o s e s e n ( 4 1 4- )
Sigurd Bergurn (410)
?
Tnd^]
f
Fr6Ari
Hauoen
4, ofif
5. O. Randen
g1
ll.'.-SeqiLelc-EelEePe!
1. P. !4. Brekken
'I
I I
P.^h.la^=rf
Lc6t,l
1. Paul Kleiven
(92)
(89)
ia+
1 . Arne Sata (2I'7 )
2 , H a n s S a n d b u ( 2 1 6)
(237)
1. Anton 51.ins
j
2. [email protected] t< 6rum (219)
EYrEle-sgs!:
1. .A-rbeiderDartiet
'I
r.
q.i d,rrll
rrYuJ-u
2.
3.
4.
5.
T h o r v a l d S l A e n ( 7 65 )
Paul Sdraas (403))
( 3 9 4)
Anton Kortberget
Atle v8sd (38I)
'I
1
r.
I
P^rd6l.1
cU iJ aY r r
P
t \ rur -cu+Earnr
i.r
crnFa
1
{\ 7
\
, ,?21. 1
Fal
I ael
i ef
(394)
Emi 1 Halmwren
2, Siqurd Svendstad (390)
3. Adolf Solberg (386)
4. Ol-e Berget (385)
E
T\rFr
Swl l-haoen
(385)
6- Anton Nystuen (383)
7. cunvald Ldkken (388)
a
l?6?\
2 . o l a f R i s d a l ( 2 5 6)
(237)
3. Anton Ldvsletten
1. Karl
2. Olaf
?
^la
(230)
Sil1i
B o t t e n ( 2 2 9)
Pranzlan
1??()
4. Pal- T. Asmundstad (224)
5 . N i l s K v 8 . l e n ( 2 0 0)
ST4R-F'RON,
Yelg!e-reprgEe!!e!!eI'
1.,.-4sbctderper!19!
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
Egif Hernes (1232)
John Morken (1173)
A. c. Tothammer (1108)
A1bert Fosse (1036)
(l_026)
OIav storlokken
S i g u r d H a u q e n ( 1 0 0 5)
Kristian
Schive (980)
I v e r M a l e r b a k k e n ( 9 6 5)
Ingvald Treet (952)
Anton nosshaugen (945)
]L.-9PrErPlilsetes-ssulrlgslrs!e
]. ol-av Listad
2. Hans S. Ldkken
3. Hans Noet
Ill:-Essdepc!!1e!
l-. Ofav Haave
2. Ivar crytting
3, Ragnar Listad
I9 4 5
Valqte
vararepresentanter
1. Einar Boddinq
2. Johan Restlc4kken
?
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ru.
t-rf l-rr
Fr'l
lzarhrrrx
Ol-af Holdbrekken
Kr. l,loen
Ole J. Hovden
El-l-en Isumhausen
Olaf Heimlund
Olav Linderud
H a n s i JI e r K I f
:
RINGEBU, 1945
:
yels!9-vcrereP59g9r!g!!9r
yels!e-r9P!999!!g!!9!:
l.'.-E9!49Pe3!ie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Emil I'lyttinq (624)
Hans Rognerud (573)
Mads grandstad (535)
ole o. Guttu (527)
K o n r a d O d e q a a r d ( 5 0 9)
1.
2,
3.
4.
5.
oq Folkenartaet
F.aubakken ( 191)
G u s t a v A a l d k k e n ( 5 0 7)
PauI tlO:ze (468)
S-rej_n Berqe ( 462)
Johs. Haqe (413)
o d d v a r x a u r s t a d ( 4 0 0)
R o l f B a k k e n ( 3 9 6)
Per L. Haugen (359)
11. Smabruker1. Petter
1. Kr.. Smestad (l-65)
2 . A n d e r s H a v e r s t a d ( 1 5 4)
(153)
3. J. Norlien
lll,.-ArbgrgesPsr!te!
f.
2.
3.
4.
q
[email protected] Haug (1498)
OIe !4. Varhaug (800)
Ole Torgersen (784)
Erland Fl-aten (773)
\.r
6.
7.
8.
9.
Tr
c5+ha,l.
1.
2.
3.
4.
5"
6.
f7q4\
ola o. Haug (753)
Jon Nordddlum (744)
Johan Jordet (714)
Rudidalen (708)
Kristian
Alma Iversen (703)
(702)
Harald Kaurstadldkken
OIe r,iahagen (699)
Anton M. Granlien (696)
l4oritz O. Bakken (695)
Marit nekkedal (608)
F8.vancr sogn:
I
a^h.l6hr
r+
i a+
1. custav Kl-eiven ( 231-)
2. Kr. o. Borqen (213)
Folkeparti
11. Radikale
1. Ole J.
1.
2.
3.
4.
oq \.renstre
Hanstad (I41)
lll=-ArEel4esP3r!re!
l-.
2.
3.
4.
5.
o l e H ' ie l s t u e n ( 2 1 3 )
(210)
otto F. S*id.".tto
O l e K . l i y f J - @ t t ( 2 0 9)
Jan E. Nyf 1r,!tt (189)
Johs. H. [email protected] (475)
Olaf T. [email protected] (452)
Johs. K. Horten (440)
Ole K. Ringlund (430)
Even l-. Morken (417)
1. O. A. Feidje (133)
2, Johannes Bjerknes (133)
3. Einar Revlincren (116)
I. l-lfred J. Sol-bakken (408)
(388)
2. AIaf A. Bergli
'lR7)
?
Mir.dr.6+ha
NI\rf 1d+f
f
ygleEvsq-g9s!:
1. Arbeiderpartiet
1. Kr. Setherlokken (l-67)
2 . QysEeLn l{yhre ( 160 )
'1
I
P.'l.\.lai\a
1. Einar
2. A. J.
rl-
(145)
1. Hans Itaugs j ordet
2. Anton [email protected] (139)
i 6+
H o v d h a u q e n ( 2 2 5)
Hauqstaa (126)
1. Gunnar Forrestad
z. Nlrs Kvrlru(l
oYER, 1945
\7^ I .r+a
ran1.pqpnf
,in,i-pf
Valqte
:
vararepresentanter:
- -EglqePgrl19!
1. Johs . Skaaden
3. L. O. Gillebo
4. KAre Sveen
J]-.- BeC
lEele-E9I Egpss!_1
1. O. Hagelg4kken
2. Olav Jensen
J .
-LVar
_L-Le
-1I I " -4r!9l 99rPer!re!
1
F
t:;.a'a,^
2. Kristian Buengret
3. Ilartha Holland
4. Sverre Opjordsmoen
q
M
!'l
^l.iar..rch.:
d6n
Tretten
soqn r
f:-&rpsr9egeer!19!
l.
2.
3.
4.
q
'I
Aksel Rdnning
Kristian
Hagen
Gustav Tdrisen
Ole constad
nl6
I
E'ruAar'l
F.^nA6h5r+
i 6+
I.
Einar
Enqe
1
?^L
!t^
^-
rrnn
1..-
v clrL.lrrrt
3. Per Romundgard
4. Thv. Fossum
5. Agnes cldmmen
l-f 1. Radikale
FolkeDarti
1. Gunder Solheirn
z . J_ngv. HyJen
1. O. T. I'loe
lsTRn GAUSIAIl{Oi.iuuli]t,
1945'
I1 IIOVEDSOGNIT.
VJlete
reJresentanler
Varste v aJcarepresenranter:
:
r-.rste. (6 466 s t,enuaer
)
1 .lvtaxtin Gran 0y
2. Ilalvard dexxelund
7. Per :jornagen
4. Srgne Giistavsen
5. Joharme Paursrud
6. Oiaf -tingetragen
?. enton Iversen
1 . Rej-dar Engi on
2. Anders Nordlien
J. ninar Ingion
4. Ivar Groneng
5.Ofe A. Torgersrud
6. Nils Braaten
?. Ofe Brustuen
B:
'1.
2.
3.
'9
Bondepartiets liste.
ffnund L,ie
Ottar Elnstad
Anders Ssnstevol-d
( 3 6 8 0 s t exonerJ
1. Kaare tr'YKsen
2. Sverre Kleiven
3. Iiagnus Granlien
C: Det radiKa-Le tr'ofkepartis
1. Simen Volden
2. Einar Gf ornnes
Iiste
og Venstre' (2 >69 stenuer)
1. Ivar [email protected]
2. l'. il. Sandoerg
B: FOIL,EBU SOGN.
1.
1.
2.
1.
4.
Det norsKe
Knut Lien
Ingeborg l"ryhre
Ilafvard To oiassen
Gustav lvii-dt]-ien
1
7
A
3: Det rad.j-kaj-e Foli{epartis
1 . A.K. I.,ien
2. arne Sergseng
C: Bondepart.rets liste.
1. Krlst j-an i ouStrer
Z. Kristian
Staum
llste
2 611 s t eruner)
Sigurd Klufthaugen
OsKar Efve bdkken
J ohan Svingen
ol-af Ring
og Venstre' (1 256 stenmer)
1. Kxistian Bergestuen
2. lulagnnil-d Bueie
( 1 1 17 s t ernrr,er)
1 . Harald .Lardhein
2. Signund Dlgen
wsTRx GAUSIAL KOI'l.f
iUI{n. 1945.
I:
HOVEDSOGNET.
gt e vrarepresentanter:
V;L.j-
Valgte representanter :
4j !9!
| .
norske Arb€iderpartj!
U sl-Srtrr
.J U]rcul'DltII
2.
1.
4.
5.
6.
Hans IIoistad,,
J argen Nyf l-st
Kar-L lttlk&e-Lsen
Johan Jakobsen
Kristoffex_ Ringen
/.
urar
8. Irtil
9. Ivar
B:
f.
2.
3.
4.
5.
ljyDdal-
HArstad
Overl-i
Bondepartlets liste.(4
ingvar Madsfien
Nikolal 3s
Ol-av J. Solberg
oddb j zrn lvlangrud
I'ven Hagsveen
l-iste. (7 244 sternlier)
f. ier Hopphaugen
2 . Gunder 'I . "dorgenoen
1. ,r.tcse101sen
4 . "iargen Rurid
). Kristoffer
Austagarden
6. Ofe l,ystad
7. Oddvar Smelien
109 stemnrer)
r.
5. K.
?.
J.
4.
5.
.ronannes Nygdrd
Tora !'yks en
ijernt SArdsl-lstuen
3orgny 3a
KaLstaolud
C: Det radikale Folkepartj-s liste, gg Venstre. (1 781 sf,gmn,s3)
1. Asmund Xvenvold
1 . (Jtrar Suelien
2. Ha]vdal Aamot
2. asbjsrn 3o
II:
sYAISUtv.i
soctr.
A : D e i n o r s k e n r b el d e r p a r t i e t s _ L i s t e .( 2 2 6 5
1.
2.
3.
4.
).
6.
Sj-gvard llaug en
Jargen EeLe oergsnaugen
Siground I'lidtlien
Ingemund Saghaugen
Binar Voiden
Trygve tr'indal-en
B : B o n d ep a r t i e t s
Anders llef bs'
Per 0. Soss
glgrnrogf,,)
1 . G u s t a v 0ver j orciet
2 . i{aron itp gnl-ien
lis te . (1 O11 srmer )
1
2.
Sanst egard
!nden
-Fl.BiRG K0r'.r'^UI'iE
' 1945.
dU.trEDSOGI'IET.
I:
valc-r,e varare presentanter :
Vafete representairter :
48o steruuer)
D e t n o r s k e A r b ej - d e r p a r t j - s l i s t e . ( 6
Oraf Haugen
1. i)Afsr
SnAbr.
Ola J ensvoll
onllsen
..1
2.
Ha.ns
I'lurer
en
ifrTer
Odd lls
linar
Voiden
SnAor.
J.
lerer
Eilev Kristiernsen
Gudoiarsrud
AroeiderBirger
4.
Vegvokier Johs. .Dosronningen
el-dsnaug
r'.J
Olav
5.
snek,rer HaIs Kjeldshaug
"
A
r
l
j
al-nar
Hars en
ii
6. Fabr. arb.Kr. [email protected]
Ar
1.
2.
J.
4.
5.
tr'oilcepdrtis riste.
B: Det Kristelige
1
( 1 819 st enraer)
Xinar
Jku-Ll-erud 1.
Krlstian
C: Bondepartiets l-iste. (1 ?04 steruner)
1. Bo4oe
1. Sonde
')
<|l
Eri}( l/edum
Harafd Sorlien
ihomas ltud
)tl
ttl
a i . r rBr ?! / l s
!r6
ir'l
i 6r.
{ ?n
c t amrnar
| | v p w g r g q v ! / ,
1. Smed
2 . IErer
KAr'e Hanstad
HAkon Rlan
]ui€elllum
'1
. Sirrdubr.
2. Gardbr.
\
runund itonuir;g
Utto ilagen
1I: MESNASOGN.
tj-ste. (14 O29 sierorner)
A: Eet norsxe Arbeiderpartis
Skomat(er (.ltto Jotlansen
1
Arbeider oskar Skogly
a
Husnxox i".,axie tallgaard
L,ektor
Olav Iras
jjernh.
7
Aaroodt
eng
t.
Siga.
ila8rners
Tsmnerm.
Ringen
.djarne
+.
Fremstad
Ole
L,ensearb.
+.
q
Klara i..'atnis en
, .
ar beider r"iatnias H.rugen
A
Johansen
Sverre
Skogsarb.
,r
Hans T. Hagen
7.
'57,
steu,aer )
B: Faabere Konrun-Lstis.ke Parii. (2
'1. ?iartonarb Johannes Olsen
1. rl.eperator Sigurd l,ie
C: Det radikale
tr.olEepat'tls liste
1. Oppdret. 01e Iq. SjornebY
og Y
'l . Snabr .
D: Sonciepartiels l-iste. (5 ?00 steori,er)
f. i:oncie
1. Bonde
Kristen Hernes
rr
't
2.
2.
3jorner owren
7. ,:yggm.
J. Jo Lindstad,bonde
(2 d17 steiorner)
dans Fi-at en
Ole Hortllen
Bernt Eerge$agen
Kr. 0' Jettestad
I,ILIE]JAMI'IERHERRED,
1 9/ 5.
Valgte reDre s entan ter:
A:
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
B.
9.
10.
11.
12.
'1
1.
14.
15.
15.
Va1gte vararepresentanter:
lillehammer Arbeiderpat.ti.
nlnar Hansen
Reidax Holnen
Harald Sergh
Serthe Berntzen
Anton Andreassen
J u l . P et t e r s e n
Odd Grvthe
AIf Sairee
-!Iinq
Charles
-uis t
Ivar loraas
?eder Knudsen
Sigurd Aasen
S i m o n Si m o n s en
Axel Chr. Andersen
Rolf G. Mvhrvold
loddvar Riiud
B: lillehammer Havre ( 27
1. Ragnvald Svarstad
2. odd Strand
5. Helge Haslev
4. Eilif
Moe
5. Olav Kleiven
5. Ihorbjorn
lund.saard
? . A . M . K o n st a d
8. IlAkon Rud
lillehammer
?(
t
(jZ 067 stemmer)
1 . Edvin Endresen
) Ragnvald Hansen
Thor]e if Berntsen
Arne lokken
q
Johan frondsen
Magnus Martinsen
Johanne Andresen
Kolbjorn Johannesen
Halvard Holmen
Georg L,arsenrkomm.arb.
11
oddvar Svae t
Albert Reis tadbakken
17
Gunnar S. 3ue
1 4 . Inger S. Bue
a +onmor'\
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
Erling Riddervold
Magnus Grsnvol_d
Albert Sanne
Leif Overlie
Ilarald Nordstrand
Hjordis Msl_men
Dagmar larssen
Henrik Tangen
C:
'l
.
2.
3.
4.
5.
Per Bjarnees
HAkon Gaukstad
Sverre H. Simensen
lorentz trarsen
Reidar larsen
D:
1.
2.
3.
4.
i l l e h a m m e r V e n s t r e . ( j 4 j 2 6 s te rnrner)
Sjarne Andersen
1. Irma lanes
Sigurd Pettersen
2. leif Thorstad
lrygve Krukhoug
7. Qivirut Sannerud
Arne Wold
4. 01av Moen
Konmunistis tiske
?arti. (7 eZZ stemner)
1. Helga Ruud
2. Thor Mathi_sen
3. Georg l,arsen,barber.
4. Anne Moshagen
5. Alfred Jensen
E: Kristelig
trolkeparti. (iO 948 stemner)
1
Bj arne Ellefsen
1. Alfred Svendsen
Henrik Riste
2. Ivlartin Viken
Alf Jarmann
3. Ivar Aasen
] qlq
RTT?T
Valc{te
Valote
v6hr6c6Yrfanf-ar.
vararepresentanter
(14.rs4)
A:-Err]-4r!grqgreergt
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11 .
l-2.
olaf Bjornstadstuen
Harald Jenssveen
Johs. T. Enqen
Torleif
culford
Even Ldkken
Gunnar Kalrasten
Stener Nl'seth
ttenrik Brekke
Harald Joldkken
Hans @degirdstuen
Oskar Hanssveen
Hans Billitt
Ingv. Sveen
PauI Lindokken
Myhrum
olivius
En.oeJ-und
Martinius
Ole M. Enqen
Da++61.
Thorvald Hansen
Edvin Skogstad
E:-Elri-EglgcPerli (s' 817)
_1.
Hans
}i:.ran
'l
l(.ano
- crr.lhra nd conlen
2. o. K. overjordet
3. O. ii, @verjordet
4. Gustav Evensen
(2.999)
Venstres liste
gi.-De!-BegiEele-EelbePer!1:ec
2. Holger Schiager
3. Nils Sand
4 . Even Haugren
GullorC
1. Nikolai
2. Cunnar O. Engen
1. Hagbart Wiklund
2. Ol-av Klingenberqr
!.:.-ErlElclls-EglEePerll (2' e55)
I. Ol-av L, Enqren
2. Johan I. 0deqArden
1. Ingv, Ramsrud
2. Martin Hansen
Snertinqdal:
4j._p9!_!9rEEg_Arbeig9!ps5ti(8. tse)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B: Folkeoartiet
1.
2.
3.
4.
5.
a:rlnhrr
Thorleif
Jostad
ole Henrikshaugen
Anders Tandberq
Helmer Skarstad
Eivind }4arkeng
lars OdegArdstuen
Ei-nar Randen
Haldor Sveum
oq Venstre
Sigurd Inngjerdingen
o:_e J. Moen
Petter Fruseth
Dordi Llznghaug
Ivar Omsrud
PaTd
Halvard Skundberg
F.sbj. Berg
Birger
Sveum
Finstad
Kristian
Olaf H. Sveen
Gustav Bratsveen
Henri-ksveen
Thorleif
(4.887)
1.
2.
3.
45.
Gunnar Rognstad
ole Skoqstad, Steinsli
Thorbjdrn Lisbakken
Julius
Skogstad
Olaf Brobakken
gj._Eglqepqgl}g! (2. 501)
f.
Peder [email protected]
?
tlr
1 dar
3. Ludv.
1 . Konrad
a'a l Aa
)
Johnsen
?
Skundberg
Asbjorn Oudenstad
Johs. Bratsveen
:
VaR)Aj,, (Or'rIviU.i{!,1 94 5 .
I-L- IlUNii_-SOGN__
VaLfi-te rerresentdnter
ir :
1.
2.
).
4.
5.
6.
7.
:
( 1 1 929 sterorner)
4lbeiderpartj-e_[llgte.
;rndreas Nordland
J o[an Andersen
Eilifvt-.tl-sen
Aasmund fangen
Ol-av Vasenden
Arne liaugen
Johan Val-in
.1 . iliaxtha
3: tsondepartlets iiste.
1. Guanar ihorud
Q;
V.r,51,e vararepresejrtanter
filLB
a
a-.
r't J'
AII
n^++^n-^h
fg'ur/srDEIr
1.
4.
5.
6.
7.
xagna -urufrat
it j.rlm. Grannein
Erling Aaslund
turagnus I'lyrvang
liven Nordstrand
(2 1 6 1 s t e i m e r )
1. Hafdor Braastad
et ra4*a.,-e J'o1Kepartie1..og Venstre. (2 161 steroner)
1. Hans Ri-ngvold
2. Knut Ro bale
rTrh^Fa6h
I
I rr/tr'
2.
Jon ?gaatd.
D: Vardat Konmunistlskp Parti. (4 6a5 stemrner)
1. S.A. Worlen
1. Gunnar Prsven
2. albin Johansen
2 . John l,ars en
II:
A:
1.
2.
3.
4.
ilOllEDSoGN
YARDAL.,
Alrbgiderparti et. (7 755 sternmer)
1. Ijven Skogstad
Haral-d Borresen
2. Kristian hustad
0.Chr Ringstad
Z
roif
L^Y'r61
i rrae.n
Anton SoLl-ien
4. Ni-Ls Diupdal
Harald Yiberg
B: Bondepartiets
1 . Erling
lvlehl-um
liste.(1
066 stemrirer)
1 . Gunnar I'rj oIs tad
c; Det radikale tr'orkepartj.s liste. (2 0!! ste:.,,ner)
t . ^v r -v+ l c^L I- IrI\Jr ! , nu v^r, 5^
1. Frartz Oygard
2 . Petter s-Kj erven
2. Gun:1ar overn
D: Vardal Konmunlstisxe Parti. (1 6 2 9 s t e m e r )
1. Joba:eEngum
1. Ottar Snuggerud
:
1945.
!SIRE ti-.,:'EI'lrtrjx.;rED.
T .
Lrn It
C i.\nr\'r
Valgte representanter :
4t
1.
2.
f .
4.
5.
6.
va.Lgte vaJdre pres entanter
de! 4SSFkeArbeider.,arti.(12
SnAbr.
tinar Hermanrud
Iierer
Fredrik BTedIi
SrnAbr.
Haral-d thomas s en
Gartner Johan Nygard
Fabr. arb . M_l_s Gudbrandsen
Sekreter Odd liern;.mrud
456 s t emmer)
1. Toxe HAkenstad
2. 1,. ilakerud
3. exsef Stabettr
4. Agot .r,ier
5. Joflan tironborg
6. Gustav .lyoerg
B: Ostre Toten Konufiunistasj(eparti(5 1b9 sterMer)
1. Journal-. Ofe Haug
1. Usrar r;AgArd
2. Rorlegger ]Jeif Nordsveen
2. .rrne jvenrud
C: Bondepartiet (4 152 steru.,er)
1. GArdbr. Johannes Kubberud
2. tr'url-naekt.J ohan ilundsten
1. Petter !'oss
2. a]-e aLfstad
D: Kristelie Fol.i(eparti. (7 980 stenner)
1 . Full-nekt . Jacob L.,und
1. ,uiners soJ-berg
E: tei radikale lol_jceparti og Venstre. (2 89g steri.,mer)
1. Kjapnann Arne Kristj-ansen
1. Olav Hagen
IJ:
BAT,KESOGN.
A: Det norske Arbeiderparti. (5 488 sterLuer)
1. l(o].bjsru Oi-sen
1. itven Pedersen
2. -rrslark Vesterheim
2. HAkon Horeand
1. Leif Strande
en
3 . Aslau$ iuro
4. 'trnf inn Stangstuen
4. Brede Gul-l-iksen
Br .Sondepartiet.(2 ,r? stemner)
1. I;va Heiberg
2. Oscar Panengen
C: Det radirar"e Fol-keparti
1. I'iarie Steeu
1 . KoLb j orn _Gjestvang
z. il].nar {ledae
og Venstie. (2 259 steuuner)
1. Kaspex ilovelsrud
D: kjstre loten Kornnrunistisxe t,axti. (2 OOOsternr"er)
1 . Gumar Karl-s ea
1. Jon Xriksen
:
I : HOVnDSOct\TEt.
Vil.rgte representanter :
gt e varare ores en-"anter :
Va-L
A: Bondepartiet. (9 493 stewiter)
1. cRne Lund
1
2. David [email protected]
)
.r.
tJ.
z
.Y. ].;Itron
Il: Det Radlka]e Forkeparti.og
1 . Olaf Odegard
2
Hans K. ofstAs
C
Vestre Toten iiristel-ige
1
Birger
Venstre. (? 19d s ten_urer
)
1. Gustav gfstAs
2. Sjaxne Rasmussen
(7 31, steruoer)
1. Krj-stian Andalen
2.. Nil-s Vestexes
I'otkeparti.
L,j_e
2 . Ha:ls })vens en
D:
1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Det norske Arbeiderrarti.
Helge Sunde
Einar Oppjordsmoen
Harald Gra.nr.lm
jjinar Dahl
Otto Roseth
ilals Gulbrand.s en
Sigurd Ostl j-en
Hans P. Hausl_i
Olaf J. Ol-sEn
Ilans J. Kj elsberg
( j O 5 6 l r st erirmer
)
1
lIals i.iakken
)
Gunnar l,ngen
-1
]Jeif llristlarlsen
A
L,udvig lrergsveen
lvax 3reK.t(e
ile-Lge SaKKerud
J
Gustav Roseth
,t
U].av Hal-vorsrud
.rnaa J ordet
OLga P. I'insvven
E: Norges Konxruristi.ske parti.
1
Harald lundgexd
)
Harald tr'jeldstad
Ivar L.,arsstuen
II:
L,fe Rognerud
Hans sandbai{Icen
Ko&.bj arn Sratl_ien
( 11 495 sf,smrnss)
1. Asmund Asak
2. iiristen
.As
t. Odreif Kristiansen
XfNA SOGN.
A:
1.
2.
3.
4.
Eina Arbeiderpartl.
Erllng .&rvik
Anders Herxoanxud.
KarL ],orrhaua
Arnt Karsrud
B:
1.
2.
,.
t.
).
Sina Bondetarti. (3 424 stearuer)
Ilans J. Sananes
1. :r,.H. Ami-ien
Paul Heelsv6een
2. 01e lrj orrund
l'.iartin Sund
5. Arne J. >angnes
4. dasmus J, riml_ien
4a.olt Bjernerud
J ohan J. DlTud
5. llven i. ierg
(2 668 stemmer)
'1.
trlndre l,angedahl
2. l"iathias Hoelsveen
1. Iorger tol-lefsrudhaEen
4. 01e Kirjceby
Ingvald rr JrrLaD
AId.reas Grefs rud
D: Eina Ko&,jiullistiske
1. Bjarne 4llciersen
i{.il-vard AroLien
Arne llyborg
parti.
(Ze, sterurer)
f . Rasmus Amlie
JlJVliaKltRHEitiiED,194b.
Valgte varare pres enta:rter :
Valgte representanter :
A:
1.
2.
1.
4.
5.
6,
7.
J e v n a i i e r A r b ei " de r p i r r t i . ( 1 t 9 1 2 s t eI[rIeI )
Karl- l'egri
Sverie Andersen
Johannes Boe
2 . Kristen Opj orosnoen
01e i'iorby
7
Sigurd Gronoahl
Odd Janren
rl.IU:La,lvr€Jl1Wn
Itarald Bjerltes
Elfride
ilaugen
claf r,ien
Oi-af Torgersen
Ol-af Stcaa!.e
7 . Ruth Skaarle
B:
1.
2,
3.
4.
5.
5.
Jevnaker Kornrnunrsti.si(eparti.
KarL Sorbo
Hilmar Hansen
Sigrid Ol-ausen
l,ars Pedersen
Arne Strandbakke
01e Aas l/ang
/l
(11 1)4 s tea;,er.)
1
tlarald Pedersen
2 . Rolf Peddrsen
z
r,ristian
Johansen
n
Gr.drun SJryers€n
q
,1soj orn Holter
A
Artnur olsen
C: Jevnaker Vel-gerforening ( 7 453 stetnner)
1. Einar Sundby
1. Chr. Roen
D: Jevnaker Kristel.ige
1. Hjordis Greftegreff
2. Gunnar Pedersen
Fol-kepart j_. (7 87, slsmlrsr')
Rol-f Brorson
.rrfred Osaes
IUNMR HnRPJl, 1 g45.
Valgte rerpresentanter
:
Valgte vararepresentanter :
A : A r b e l d e r p a r t i e t . ( 1 6 1 5 1 s t e m m e r)
1. Veiarb.
Jorgen Vold
2. SmAbr. J.A: Schions
3. Murer
Einar Oppen4. Skogsarb.Hilnar Hoel
5. Tsmnerm. Johannes llansen
rr
6.
Andre as li-en
7. Ierer
Albert Holter
8. Skogsarb Sigvart Hagen
1.
2.
t.
4.
5.
5.
7.
8.
B: Bondepartiet. (8 950 stenmer)
1. tr'orretn. f .fhorvald K.isrven
2. Bonde
Trond H. Viistad
3r?
Trygve Brandrud
All
Halvard G. lunder
1. Bonde
2. rt
u
J.
4 . rt
u: Det l(ristelige Iolkeparti.
(,
1. Gardbr. Hans E. Kjorven
2. Tammerm.Alfred Bakken
SmAbr. Olaf Myhre
rr
Andreas Ensrud
t'
N1Is G. G. Opsahl
Arbeid.
KAre lsvse th
Sagmest. Gudbrand paulsen
Jernb. arb.Hans Oppen
Baneform.Custav ilahl
Postbud Andreas O1sen
G u d b r . B i a r . l t"
MaEn" R#;;;;
As6jorn Andersen
Hans I . Hei.er
828 stemmer)
1 . Sykesost. Iqartha Aure
lerer
Olav Tveit
Dt Det Konmunistiske Parti. (4 782 stenmer)
1. Sm5br.
1
Jargen Monsrud
Gardsarb. Erling Granvold
2. Murer
Ingvald SvensbrAten
2 . Jernb.arb. Sven Vedin
G R A NH X R R E D . 1 9 4 5 .
Val
c.to
PArrYra a 6rr f,
h ta
valgte
r.
varareDresentanter :
A : A r b e i d e r p a r r i e t . ( 1 3 9 1 6 s te mmer)
1 . vegvokt- Irl. Langbakke
1.SmAbr. Gunvald Ssrfi
rr
2.
Aksel BrAten
2, Gardbr. Hans M. Wien
J. Smed
Thorstein Gjerdingen l . S a g m e s t . K r i s t i a n N i l - s e n
4. Tsmmerm.Hans Steen
4. SmAbr. Magnus Berg
Olaf Tufshaeen
l. SmAbr.
Gudbrand Vestland
5. Arb
6. Tsrnmerm.Oskar Myrenfen
6. Sm&br. Peder Myra
Gudbr. ilei<tii'fi
l. SmAbr.
7. Banevokt. Sverre Bekkedal
B:
Bondepartret.
1.
2.
f.
4.
5.
6,
Gardbr.
lerer
SnAbr.
Gardbr.
I
I'
C: Kristelig
r. t.
( 12 'l)i
I leuru€f J
P.P. Grlni
Ivar Moe
lars Rugroten
OIe T. Nass
Peder Barmarken
Ragnar Hvaleby
Folkeparti. (l
1.
t
7
Gardbr. Harald Bje11a
tl
Thorstein Velsand
tl
Einar Korsvol-la
S m A b r . 01e Stas tad
A e Y..l hr.'
?l
,||h.\Frrt
I .|
Ihorstein
lllrhn,
P. Johnsrud
! 1 5 s t e m m e)r
1. tr'orpakr. Bent Solberg,
2. Lerer
Margrethe Sklaker
1 . lvlaler
2. Husnor
Kris tian Ballangrud
Agnes Ringdal
D : K o m m u n i s t e n e (. 2 O 7 O s t e n m e r )
1. Skogsarb.Alf Ringheim
'1 SmAbr
.
.
Hans Enge 1j-
BfiANDSL}I]JRdED,
1945.
I:
3R;rtijij]-usOGN.
Vatgte representanier :
A:
'1.
2.
1.
4.
5.
Arbeiderpartiet.
Jens Rsis l-iKr. Stenbrdten
iJ. Anthi
I. Helgaker
rlans Ves t i. a3d,
B: Sondepartiet.
Vaid'"€ varare pres en tant er :
(7 286 steruner)
1 , G.A. Griusrud
2. nc i.. - lnl rrhA
,1
E
(3 ,4j
s t erurer)
1. Bent Strande
1
z .
t
ule
y,
Aksel- 1(j ensberg
nndreas ljngen
;lans jjndrerud
_ul-d
C; Kotnmunis
t parti et . (2 6d9 stemnrer)
1 . Ivar lv.l. Roken
2. Kr. Norsveen
driK Raae
.r,.G. Igge
Otto
Otro
Jsngslu4
Hui-ee.L
D: Radikale J'oJ-keparti og Venstre. ( 2 477 stewrer )
1. Ernar Strand
;rve gel-.Lunx
2. OLuv Bars t-ad
i'lr-Ls tr'ryoenlund
E: Kristelige
tr'olkeparti. (1 619 stemmer)
1. Adolf Holter
1. Hdrar_d Stsen
II : TING.dT.,SIAD
SOGN.
A:
1.
2.
3.
4.
5.
Srandbu Arbeiderparti.
Anders Stenerud
Georg i"ioen
Nil-s Rognstadnagen
Hans l''iyhre
enders ]vlonsen
(5 946 sternmer)
'1
.
2.
,.
4.
5.
Lrle I'iiKriets en
Peder Nielsen
iiristiaJl
iund
Per Reinsborg
troxel i3j orxrund
B: Srandbu Bondeparti. (1 602 stemuer)
1. Ole S. Tingelstad
1 . ,.,.nders 0. lovJ-ien
2. enders Stastad
2. J ohan Zsten
3, 01e A. Ness
7 . yrix lvrolstad
C: Brardbu Koneuristiske
1. o]av Saelid
2. Chrj-sten Dalby
D: Radika-Le tr'ol-kelarti
'1.
Anders Taaje
Par,ti. (3 t>O steroruer)
1. 0skar tsraten
2. Torstein Staxrud.
og yenstre. (1 254 srenmer,,t
1. Iver Ascu.l"m
E: Kristelie
3ol-keparti.(1
1. Marius Ski-aker
928 stenner)
1. 01e J onnsen
1: SONDRELAND.
ValEte varare pre sentante r:
ValEte reDresentanter :
A : D e t n o r s k e A r b e i d e r p a r t j - . ( 1 7 4 O 2 s tenner )
1. Bernt SkjolAs
1 . Nils G. llornslien
n a r r r rrl 4u
2. Hans Eriksen
2 . I l a l m o l Av nl,I,v
J. ?etter Hausen
Jsrgen Svendsen
4 . U _ L ef . S v e e n
Kristine opperud
5. Arne Bekkelien
Gustav Roste
6. Kristian
Inngjerdingen
Arvid
Gabrielsen
'/
rirnr6?r
lla
7.
l6n
8. Arne SkauErud
y.
J u_l. lYll_cnae
rsen
Dad
6?'
D .
!P - ir aJ zr nr a >r rr rv.rl
uu
Jon Vol-den
10. 01e Kr. tr'remstad
3 : D e t R a d i k a l e F o l k e p a r t i . ( 2 z6) s te nmerJ
1. Martin lysen
1
lrTi1c
ad+hv
!
land K onnuni s tiske
1
Ol e
Tlrrr.,Ln y,n
2 . Kri.s ten Sredvi-ken
3. 01e Sveum
4. Olav Vik
Parti.
( T 5 4 8 s t e m m e )r
1. otto Haugen
2.01e Bergseng
t . KaxI Beri-tsveen
lappen
4. Xilert
D: Bondepartiet og Den Borgerlige Vel-gerforeninA. (2 ?J5 s temmer)
1. Andreas Halmrast
1.
Hal-vors en
I'IUBERG SOGN.
A:
1.
2.
J.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
Arbe i-derpartie t. (7 956 s temner)
Nils Mi-nabers
1
Thorleif SkAlerud
)
Hans P. Nyg6rd
n
Jens Sakken
q
Hans 0. Nysveen
Odvar NordrAk
.|
Martln llagenborg
Johs. StensodegArd
Ragnhild NygArd
Erling Rognstad
Anton Ronningen
Gudbr. Ronnlngen
Marie Solum
lars Rostad
Hans Gudbrandsen
Nikolai Solun
B: Kommunistpartiet. (7 758 s temurer)
1
TJtna
Frror.lcavr
2 . Xa::s llagenborg
1. 01e Nybakke
4. Petter Strandeng
1. Nils Odnessveen
2. $,sbjorn Opperud
5. Trygve Sandli
11
lr*an
a n'] rrm
C : n e n D e m o k r a t i s k et r ' e l l e s I i s t e . ( 2 ' 1 5 , s t e m m e r )
1 . Xi-nar Hagen
2. Martinius Hagen
1 . Arnt Njargel
2. Anton Skoglund
D: Bond.epartlet. (1 05{ stemmer)
1. Jsrgen Hansson
1.
l,ien
NORDRE
IAND HERRED.
1 945.
N O R D S I N N IS O G N
Valste reDresentanter:
A:
1.
2.
J.
4.
5.
Valgte
NordTeland HerredspartiIlans Chr. Endrerud
Eivlnd Oybakken
Johan Svendsrud
Magnus Bergum
01e fhomle
vararepres en tanter:
Det norske Arbeiderparti, (j 2BO stemme
1. Mikkel lien
2. Bernt Bratterud
f. Karl SIAtsveen
4. Ofe A. Ronningen
5. Andreas J. Londalen
B : B a n d e r o g S m A b r u k e r e .( 1 4 7 6 s t e m m e r )
1. 01e SandberE
1. Nils Baggerud
2. L,ars AnderseArd
2. tr'redik Nybakke
C : l s m o k a t e n e o g V e n s t r e .( 6 5 5 s t e m m e r )
r.
-u L.\r v a5
'1
. Sverre loeng
.L\-rr-sll
SSTSINNI SOGN
!,: Kristelig
tr'olkeparti
( 2 12 s t e m m e r ) - O r e p r e s e n r a n t .
B: Det Radikale Folkeparti. (659 stenmer)
'1
. Odde Aamodt
1. Anne Midthaug
2.
(3 859 s temmer)
C: Arbeiderpartiet.
1. Odd Srekke
1. Gudrun Dzvle
2. Sigurd Dahlby
2. KarI llovelsrud
i
Ar^np T,rrscno
3. @istein Aamodt
4. Martin Hovelsrud
Henri.k
4.
Kolbu
5. Ole Nydahl
5. Asbjorn Odeg6rd
?
D: Den Borgerlj.ge I'ellesliste.
1. Jarle Homb
2. ol_a Bondlid
III:
A:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
/.
8.
9.
10.
Torpa Arbeiderparti.
Halvor GArder
Arne Sandbakken
Amund Adesdtd
HAkon Sundstei-n
O1a Brenden
Martin Tanpen
|ians K leldsrud
Kristiin
Petterse n
Henry ?xamnes
01uf Finnstuen
(1 294 stemmer)
1. Eans ?. Skiaker
2. Harald Jemtland
TORPASOGN.
(g l++ stemmer)
1. Signund Stensvo ld
2. PauI Tornten
3. Gudbrand Berget
Valste
B:
1.
2.
1.
reDresentanter
Radikale Folkeparti
Hans Gaukerud
Martln Enger
Hans Enger
Valgte vararepresentanter:
og Venstre. (3038 stemmer)
1. Anders Sollien
2. Halstein Nordrum
3. Kr. Kolb jarshus
C: Bp4rlepartiet. (2 657 stemmer)
'I
2
. Ingvar
M.aPfin
J. Krislan
,t
Snilsberg
I{ iora
inv'd
J. Joranlid
1 . Thorl-eif lunde
2 . Andreas Skinnerlien
llarald Ommelstad
sOR AURpAt IIIRRXD,1 945.
I:
S A G NS 0 0 N .
Valgte represenianter:
A:
'1
.
2.
5.
4.
5.
6.
3:
1.
2.
5.
4.
5
Valgte vararepresentanter:
D e t N o r s k e A r b ei d e r p a r t i .
Gudbrand lie
Nils Iviunkelien
Ottar Gladhaup
(l 642 stenmer)
1. Sigmund Framnes
2. Ofav Brend
3. Anders Eid.snoen
Hara-Ld lal{ken
4. Asbjorn lundene
Narve Bergene
5. Jesper Odden
oddgeir Biribakken
6. Martin M. Hol_lt
D e n Ko m m u n a l p o l i t i s k e F e l 1 e s 1 i s t e . ( 3 0 4 9 s t e n n e r )
Martin nalen
1. Kolbjorn Kirkeberg
0.X. Juvkam
2. 01a l-,eite
OIe 0. Thorsrud
3. OIa Bagn
A.A. Seteren
4. Arne MikkelssArd
Ola
J{rtrrr"\oFrriL
). r. '! . Iangedrag
C: Ssr-Aurdal Komnunistiske partj_. (1 149 stemmer)
1. lvar Ski-nainEsrud
1. A. HAkerud
II:
BXGNDAISOGN.
A:Det Norske Arbeiderparti.
1. Ivar BrAten
2. 01e O. SVendsen
1. OLe 0. Spangrud
B:
1.
2.
3.
( 1 | /u slemmerJ
1. Gudbr. lybekk
2. Ma"ius Nybakke
J. Even 3r5ten
Den Borgerlige tr'eIlesliste. (920 stemmer)
01e A. Garthus
1. Nils A. Dokken
Ilans Ssrun
2. Kristi.an S trammen
PauI Rasten
3. Gudbrand Engen
C: Begnadal Kommunistiske part1. (735 sternmer)
1. Kristian Ruud
1 . K r i s t i a n N-v h a E e
n
2. Einar O. Myra
2. Arne Ruud
III:
iIEDAIENSOGN.
A: Det Norske Arbeiderparti.
'1
fhorvald
llardhaug
2 . Hans Nordby
Mikjel Sarli
r', Eri.k Grov
B:
1.
2.
1.
4.
Sorgerlig Fellesliste.
Gunnar Storruste
Arne Gjorud
Sigurd landsend
O .H . G r s v
(1
(1 SO= stemmer)
1. Irygve Aspholt
2. Anders lie
J. 01a Gran
4. Anton Bakke
i RE
< na vnmav' \
1.
2.
3.
4.
01e Jorandby
01e Elsrud
Per Goplerud
cudbrand A. Bakke
S 0 R A U R D A IH E R R E D . 1 9 4f5o.r t s .
fY: REINIf S0GN.
Valgte representanter:
1.
2.
3.
4.
Halgrim Hermundsplass
Sigurd Nylende
0.H. Sukke
O1e J. Dokken
Vaf gte vararepresentanter:
1. O1a S. Boen
2. Nils E. l{oen
).
flaKon .Boh_Le
4 . O L a YS l o t t e t
ETNEDAI,TDF3,ED.
1 945.
BRUFIATSOGN.
ValFte representanter:
VaIgte varareDre s entanter:
A : D e t N o r s k e A r b e i d e r n a r t i . ( 7 0 7 6 s temmer)
1. lerer
1
Torleif Hodne
SjAffar
2. Baneform.Kolbjarn Paulsen
2 . SmAbr.
J. Gardbr. ludvig Haugen
3 . Arbeid.
^
4. Arbeider Xolbjarn Olbakken
SmAbr.
It
5. Arbeid.
E r l i n e T i d b m a n d ne
5.
Anton Johansen
Arne M. BjarnodegArd
l{orvald Torshaus
Gunnari S tub bene01e S . Sakke n
B:
1.
2.
3.
4.
Det Radikale Venstre. (2 939 stemmer)
t r ' o r r .f o r . K n u t W e s t l i e
1. Kjapm.
Arne Brufladt
Gardbr. 01av BjarnodegArd
2; Bureiser Gunnar BerEene
rr
Lerer
Ivar llaug-Byfuglien
Syver Kompei
3.
Gardbr. Sinen Kringll
Telefonbest.
4.
Ivar Tidernandsen
C:
Pnrldcr"rarl-i
1 . Bonde
2.
?rl
rl
o*
f 1
ARI
a+omm-r\
Gudbr. Tandberg
Engebret Breien
Nils KlevgArd
rI:
1. Bonde
rr
2.
J. Maler
01av Sreien
Kristian SolberE
Eivind Juven
NORDREEIMDAL SOGN.
1. lensmann Anders Hagaseth
2. Gardbr. Q r n r a z ' O h n n
ltl
fngvald Berg
Atl
Anton Sergsbakken
1. Gardbr.
n
2.
?n
4. Icerer
Andexs Granbrekk
Johan Solbrekken
Al-fred Steinse t
01e Flogun
NOR!- AURDAI HERRED.
Valgte representanter:
Val-gte vararepresentanter:
( 1 6 5 0 s t e m m e)r
e
)tl
?tl
Gustav Berger
Eivind Haugene
Asbjorn lunde
B: Det Norske Arbeiderpartls
'I
.
Halvar Dokken
2
Olaf K. Skogen
Ingvar lhon
II:
1. Tor Mefun
2. Asbjorn landmark
3. J orgen Ranhein
l-is te . ( 1 9 5 9 s t e r n m e r )
1. Juf Ranheln
2. G.N. Roine
1. E.O. Bosheim
UINES SOGN.
A: Borgelig Fellesli,ste. (759 stemrner)
1. Bonde
Asbjarn Granheim
1.3onde
2. Forr.for.Kolbjorn
Ophein
Ola I. Bruj orde t
01a tselsun
B: Let Norske Arbeiderpartj-.(291 stemmer)
1. Snekker Torbjzrn Holden
1. SmAbr:; Knut Bohagen
III:
SYIMS SOGN.
A : B o r g e l i A e F e 1 l e s l i s t e . ( 1 6 4 3 s temmEr )
1. Kjapnann Knut Hegge
1. H.r.adv.Nic.
2. Bonde
lars S. Fodnes
3tl
0lav Ryemarken
4. Forr.for.
Martin Strand
Berg
3: Det Norske Arbeiderpartl .(265 stemmer)
1 . B y g g r nset . J u 1 . K . S t r a n d
1. SmAbr. Hallvar
I'je11bu
IY: AURDATSOGN.
A:
t.
2.
l.
4.
t.
B:
1.
2.
,.
4.
5.
B o r g e l i g t r ' e 1 1 e s l - i s t e .( 4 6 g g s t e n m e r )
r.A. Kvaal
1. Knut Westerboe
Arne Anmarkrud
2 . Nils E. Ilnun
Nils Asheim
3. Kr. Brattebr&ten
Anders landmalk
4. A.A. Revling
-ur1K fluud
D e t l r r o r s k eA r b e i d e r p a r t l .
Xrik K. Myhre
Geors Rsane
tlltmer ulsen
Sigurd Mahlum
0. Nybraaten
( 3 9 2 0 s t e m m e r .)
1. Arne Surnoen
2. 31nar Bjargo
3. Ingvald Bratte brAten
VESTRE SITDRE HERRID. 1 945 .
I:
L,Ol.iEN
SOGN.
VaIgte representanter:
A: Arbeiderpartiet.
I.
Valgte vararepresentanter :
(!16 stemmer)
U - L A j - , Y K KJ A
1. Gustav Gustavsen
2. lars Gullhaug
2. Knut Yrstad
Sandernes f iste. (950 sternmer)
1. O1e J. Dahle
1 . E r i k St e i n e
2 . Iars Kvis te1
2. John L,ame
Tol'oa
i r. Ir ar.
3. 01e T. Bakke
V e n s t r e . ( 7 6 3 s t e m m e r)
r. 1!. -u. xovana
1. Asbjorn l{as1e
2. Kr. Wald
1. Nil-s Gullhaug
2. Knut 0. nsed
9. Jul Mo
fI:
A:
|.
2.
3.
+.
SI,IDRE SOGN.
Folkepartiet
o g V e 4 s t r e . ( 1 , 4 6 s te mmer)
.!jno.re .H'vs
tro
1. Eivind lraen
Erik KvikenE
2. tomas Jor de t
Eivind Mo
3. Endre Fsr
lomas.H.leIJ_e
4. Jargen Haugrud
B: Bondepartiets 1iste.
1. Eivind Grandahl
2 . Gudrnund Mo
(743 sternmer)
1, A. Hanre
2. Eivind Tingstad
C: Arbe iderparti e t. (!f '1 stemmer)
1. Thorleif Husaker
2. Knut Dokken
ffl:
A: Folkepartiet
1. Erik Kvale
2. OIa Haugrud
RONSOGN.
og venstre.
(ggo steruner)
1. Martin Selid
2. Ola Skalsbakken
1. Marti.n ?aulsrud
2. ninar Solheim
B:
1.
z.
3.
( 953 stenner)
Sondepartiet.
P e r . .0=d e E 5 r d
-E;tvlnd -1,'o
sne ].m
Sigurd Ulves tad
1. Kr. I,erhol, d.y.
2. 01av Rayne
5. Torbjorn OdegArd
C:
1.
2.
5.
Arbe id erpar ti e t. (998 steramer)
Olav Dalen
1. Gudbr. Snorthein
Ivar Rosendal
2. Knut Prsven
Knut Tuvnarken
3. Nils Svingen
OYSTRESI,ISRN EERRED.1945,
H E G G ES O G N .
I:
V a I E T t ev a r a r e p r e s e n t a n t e r :
Valgte representanter:
A:
1.
2.
f.
4.
Hegge Vinstre og Folkeparti. (1 855 stenmer)
1. M.J. Bruhiell
Haldor Hegge
2. K.O. Rudi
Knut N. Moen
Knut K. BeiJoi
3. Nils Nerstad
Knut G. Hedalen
4. G. Nedrelid
(792 stenner)
1. Ofa K. Helle
2. K. Skoghein
3. OIa tr'je1J-tun
c: Bondeparti.et. (1 048 steruner)
'1 01a
.
Presthegge
Thorstein Kj ok
)
2 . Nils N. Dal-e
Anders Robale
B: Det Norske Arbeiderparti.
1. K.0. Bakken
2. G. Nordhagen
,,
V0l3U SOGN.
fI:
i .
----
rt61 l ac l i ef en
l'ZqO
stemmcr.
)
1. Engebret onstad
2. O.K. Jsrs tad
J. Gudbr. G. Skattebu
1. Nils Alfstad
2. Nils Jsrs tad
3. Torstein Serg
B: Det Norske Arbeiderpartl.
1. T.0. Johnsrud
IIl:
NORDREROGNE.
A: Det Norske Arbeiderparti.
1. Knut Holden
2. Torger Hovi
:]
1
Trrrr
( 2 4 8 s temmer)
1. Syver lvloen
(2 090 stemmer)
FnorT a
4. Kolbein
Skaare
B: Det Radkal-e [email protected]
'I
6 n.,l ov'q
Mrrz.rrrno
2. 01av Hovi.osen
l. Torleif Berglid
4. G.K. Skogen
581 stemmer)
r. u.ll. ttovl_
2. T,ars Sakttebu
3. 0.K. Rogne
1 . N11s l{ovi
2. Joh, Prestrud
3. OLa Nereng
C: Bondepartlet. (727 s temner )
1. Knut 3 j orns tad
1. Torgeir Bol-stad
1945.
VA].IGHEP.RED,
1 : V A N GS O G N .
Val-ete representanter:
A:
1.
2.
f.
4.
ValAte vqrarepresentanter :
B o n d e r n e s l - i s t e . ( 2 1 0 0 s temmer)
Iorstein A. Hamre
1.Knut K.
Ofe J. Hovda
2. Anders
Kr.N. leine-Thune
J. Anders
Anders E. Sathe
4. Ole O.
Bakken
G. Belsheim
H. Jevne
Haugen
B : A r b ei d e r p a r t i e t . ( 1 r u u s ! e m m e r y
'1 01av Kvam
| . u. t. ..LoKre.Im
.
2. O.A. Ellingbo
2. Gunnar 0. Gj evre
C: Samlingslisten(928
1. Per T. Kvan
2. Nils 3. thorpe
If:
s t e r n m e)r
1. H.T. Ellingbz
2. A.0. ZdegArden
OIE SOGN.
A : F e l l e s l i s t e n f o r A y e . ( 3 6 , s temmer)
1. lars aie
1. A.H. Hernandstad
2. Endre K. Holien
2. Anders Xltun
3. OIe G. Bze
3. John 0pda1
3: Arbeiderpartiet.
1. Nils Mosaker
( 1 8 2 s temmer)
1, 01e 0. Strand
III:
HURIIMSOGN.
A: Sondepartiet og Bonde-og SmAbrukerlaget. (21 4 stenmer)
1. John A. Veflen
1. 01e O. Skeie
)
il : Hore Upolitiske ],iste. (395 stemmer)
1; Thorstein 0. Kjos
C: Hare Arbeiderparti.
1. Anders T. lakrun
l. uve 5und.e
2. Andr.A. Skjefte
(181 stenmer)
1 . Ol-e N. Helle
G J A V ] KH E R R E T . 1 9 4 5 .
vafgte reDresentanter:
A:
1.
2.
J.
4.
5.
6.
7.
8.
!.
10.
11 ,
12.
1J.
'1
4.
15.
16.
11.
Gjovik Arbeiderparti,(
Niels gdesaard
Lej.f Blichfeldt
Anton Hofsmarken
G. HAkenstad
Anna Gronland
Joha"n Thorud
Harry letterson
Sv. Christi-ansen
Nils Frydenlund
Aslak Sl-ette
Ragnar Sah1e
Jarle Johansen
Normann Kristiansen
Reidar Jensen
Xieil G. lund
Xinar Baards e th
Magnus Korslund
Valgte vararepresenranter :
47 lB:] stemmer)
1. I ngvar Skogen
2. Finn Jensen
J. Einar tr'instuen
4. RudoIf Jensen
5. Reidar Hagen
6. Hjalmar Seeberg
7. Torger Wllberg
8. Einar Mikkelsen
9. Oscar Bye
10. Ivar li-ndmoen
'l 1.
Hal-lvard Enger
12. Hjalnar Fjeldheim
1J. John 01sen
14. lrikka Berirtsen
1 5 . T h o r o l f Sa g st u e n
15. fvar Erlksen
'1
7. 0sva1d Kleppe
B:
1.
2.
7.
4.
Gjsvik Borgerpartj-s valgliste.
Jens Ugland
Guttorm Granum
Sigv Aannestad
Ilarald Sarhaug
C:
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
Gjovik Komnunistiske Parti.. (22 j39 stemmer)
Harald Jahr
1. Ko1b. Kris toffersen
Er11ng Rykkja
2. Arnt T.,i1leborg
Kaare Schreiner
l. Kjell Niel-sen
Arne Kris toffersen
4. Ol-e Teppan
Magnus ostbye
5. Johan Henstad
Marcus Pedersen
5. 01e lund
Magnus Antonsen
7. Gunnar Mathisen
Karl- Roislie
8. Willy Pedersen
D:
'1
.
2.
3.
4.
Kristelig
F.
llorrc*ro
wL
( 1 J 5 5 9 s t e m m e )r
| . d.
SecK
2. R.W. Jensen
,. raJ_se r-Ltl.i-e t
4. Ragnar Skatturn
Folkeparti. (13 tO4 stemmer)
Albert Mslbach
1. John Pettersen
Trygve Serntsen
2. 01av Nesje
Finn Nord
3. Magna Korshavu::
01av Dahlen
4. Kaare Sundby
v.
( 1i
tv
\
7E?
)-t.,
1 . P. lillebrand
2 . A1f Ranning
Halvor Eftedal
s te mmer)
1. Arvid Christiansen
2. Margit Wasenius
3. Even Pettersen
LESJA, 1947
:
yels!9-versr9Pr999!!e!!9E
ySlS!9-E9p!e99!!e!!eE:
I.
Arbeiderpartiet
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
Hans Strandhein (876)
Joh. Granerud (875)
ol-e T. Ldkken (4 5 3 )
Karl- Jdranstad (453)
ola s. Haugen (445)
Harald o. Hansen (445)
Karl Holsethstuen (442)
'1
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
P^hA6hrr.+i
I. Ivar Randen (438 )
2. OIa O. Nyhagen (435)
a+
Per Hol-aker (689)
Ingebret L. tlorderhus (647)
Kr. J. Stavheim (647)
ol-e H. Flagestad (640)
otto SdrumgArd (626 )
E r l i n g S i e m ( 6 2 4)
(622)
Jakob Ilolseth
Lesiaskoq
:
Yets!e-rcPr999!!e!!9r
I. Fru TorO NdrstegArd (588)
2. Mor LEz Assveen (563)
soqn:
Valqte
vararepresentanter
:
!:-ArbeiderPer!]c!
l. Ragnvald Sveen (285)
2. Arne BO (282)
II:-E9I9gseel!19!
f.
2.
3.
4.
5.
6.
Ola l441men (412)
Anders $orken (317)
(315)
Enclre Stueflotten
(
3
0
5
)
Ola J. Einbu
Jdrqen E. Bakken (294)
Ingv. Brudel-i (285)
I tillegg
men disse
i
l
'
e fa inn 5 - fem - representanter,
oppn6dde Bondepartiet
i lokalpressen.
er ikke navngitt
D O V R EI
:
Ye!9!e-rcPreEe!!e!!9r
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l_947
Val-ote vararepresentanter
Arbe iderrrartiet
(922)
Einar Kirkestuen
Per Einbu (883)
Paul EnersgS.rd (879)
Kr. Morken (848)
Paul Ateigen (827)
Ingebrikt
Skoqli (795)
Andreas Moen (777)
And.reas Brenilen (776)
OIa Haugren (774)
Jens StrandAs (772)
I . Ej - n a r E r i k s e n ( 7 7 0 )
2 . P e r R y k h u s ( 7 6 8)
ll.-Eel4eees!!c!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
o. Hjel-l-dkken (567)
Knut Vorkinn (543)
Johs. Dornb&s (533)
( 5 2 4)
Helmer Stordal
O. J. Rindal (521)
O l a v T r o d a l ( 5 1 7)
i.. H. O, JOndaI (513)
:
6r,aArr
jll\,
JIlLl
IYi
/
Hovedsoqnet:
yels!9-rgPrese!!e!!9!:
vd.rure
vc! d! eufeSentanlef:
1.:.-4rb91qerP3s!19!
1.
2.
3.
4,
5.
Peder BAdshaug (402)
Johan Raniien (383)
Nils Moen (355)
Osvafcl Ulen (352)
R6nnaug Haugen (345)
11, BondeDartiet
I.
2.
3.
4.
5.
6.
Hans Hosar (353)
Per Godtland (322)
Lars Geilo (318)
R. Kjeken (314)
P e r o a g s g a r d ( 3 0 9)
Sevald Forberg
!ll:-Yese!re-es-BeglEe!e-ie!\ePc!!r
1. Kristen
Anstail (135)
Nordberq
:
yels!9-reP5cE9!!e!!cr
\7r'l .ra+
l:.-4rbeieespsE!le!
'r
I .
/\'r.r
\,r-I CL \J .
2.
3.
4,
5.
Tor Bdie (281)
olava @deqlrd' (27 4)
Ola c. Bismo (272)
Skog (271)
Ingebrikt
r-F^l^i+^
JJclrr! JE-L
LE
/ qJ ( Jr
l\
\
socfn:
/
irrraranraqFt
l-antef
1. Titus Arnegard (265)
2. Trygve Oygard (263)
ll.-Eesgeslis-EeIleeIle!e
l-. olav Olrgard (193)
2. Sevald ttyrve (187 )
3. Arne Teigen (182)
1. Hans Eeggebotten (180)
(174)
2. Sven Tundrali
:
LOl4, 1947
HovedsoCInet:
\/5I
d+6
r 6 n r a c 6 _r l_f _r n_ {_-_6_ _ . . j ! :
\/a l.rfa
h+^ht-
-r.
!=.-45bCig9!p3!!re!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jo Kveum (8I0)
A m u n d K v A l e ( 8 0 8)
Peder J. Kolden (422)
T. [email protected] (410)
Lars Kv61e (406)
Ola Hdiberg (404)
Gunvald Kveum (402)
l1:-EssqepeE!1e!
I.
2.
3,
4,
5.
T o r g e i r S k j a s a r ( 3 7 2)
Knut Flatmo (370)
lars Gaupar (360)
Sigvald H. Iuoe ( 349 )
Jon Graffer (343)
BdverdaLen
:
Yelc!e-rePtgEes!e!!95
soqn:
:
Ye!s!e-y3resePt9s9!!e!!9t
l.-Arbeiggrger!re!
1. Per P. Hauqen (300)
2. Thomas Holmestad. (300)
3. Gudbrand Jakobsen (150 )
ll:-E9!g9Pe!!i9!
1. Ola O. Hoft
2 . Oi-a G. $6rten
3. Anna Bakkeberq
Garmo 9 9 9 ! :
yels!e-5cPrc993get!er
:
1.-4I!elgerper!ie!
l. Sigurd Langoygard
2. Hans Bruy'ygard
3. Mathi.as Bakken
4. Anna A. Byre
1. Frants Seterdalen
2. Ola Nyrnes
:
Yelg!9-Yersr9ps999!!e!!et
VAG^EN/HEidAI , L941
yels!9-EgPrc99!!el!e! :
Valqte
vararepresentanter
:
1. Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
l-l-.
12.
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A n d e r s B j 6 r k h e i m ( 1 9 2 6)
r'{. [email protected] (I818 )
Per K. Enqe (1232)
O1a Storeviks€eter (1203)
Erland Flaten (11-00)
,Johs. llaqen (l-057 )
Solfest Sandviken (1055)
Jon T. Bakke (1045)
Hans Skjellurn (1033)
H a r a l d @ v r e ( 1 0 29 )
Ola O. Sveen (1014)
P a I H a u g e n ( 1 0 0 4)
1. o1a J. Sanden (969)
2. Iver P, Sveen (964)
(950)
3. Asmund Steinstuen
P.\n'l6''\a1.+ia+
Ola P.. Brun (?)
(647)
Jakob Sagsletten
Johs Flatum (64I)
Per Berge (?)
(593)
ole o. sdrlie
T. Kvarberg (592)
lr
Kr.
(590)
SOrlie
111:-V91E!r9-9S-Beq-!E3!e-Ee!\Cpe!!r
l-. Knut Rudistuen
(173 )
'I
errarra
crraan
/ltr?\
lLePcs!l
lI]1.,.-SrlsEeUs-ge
(244)
1. Johan Bjdrkheim
f.
Ivar
Brun
(221)
Heidal :
:
YeIs!c-r9pE9s9e!eslgs
l:4rb9iq9sPergl9!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(753)
Ola O. Hjellet
(750)
ola A. Frikstad
Haral-d ar&nA (460)
OIe A. Hagen (444)
Trygve vold (433)
(433)
Anton P. tien
ll.,Jordbrukernes
Fellesliste
1. P61 Aseng (191)
t
Karl- Ronningen (l-82 )
?
Karl F jerd.ingen (178)
Ill.,.Eg,ibrebgrPes!ic!
1. Bendik
)
.l|rttntta
ltolten
pr^r^.kken
(l-78 )
( 171)
ll11:59sss31s!9!9
l-. o1e P. Bergddlmo (126)
Valcfte vararepresentanter
:
sE, 1947
4r_b9rdelpelllg!
yelslC_I€rjgCgl€3len
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
y3]Sle-vg3ercP€[email protected]
:
Leif Sl8en (755)
Kr. Maqnussen (73I)
OIe Berget (732)
OIa Barn<en (693)
Anton Stenersen (689)
Hans O. Dissen (676)
O1e Rostldkken (659)
Ragnrrald l-orenstad (658 )
Kristian liq)rud (655)
ge!gg3r!ie!
:
Yelgle_r_*rseeqlepleI
1. PAl settrer (254)
2. Sy\rer Ulvolden (254)
3. l"Iagnus Aj-er, (252)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Anton Svarverbakken (652 )
Ola DahI (651)
[email protected] Frgqroen (645)
Ola J. Iaoen (644)
Ilarald Sletten (636)
SiEn. O. Hauqstul,en t(572)
:tr1_SlC_yger_SEserta4eE:.
L.
2.
3,
4.
5.
I\,lagnusVassplassen (251)
Marit Breden (250)
Hans Solhjqn (247)
Asbj. EgSdn (246)
Anton Eide (245)
I.
2.
3.
4.
Kristian U1dalen (153)
Jakob !.ben (152)
Ragni Kdbn (f46)
Pel Rrdjliagen (145)
YesElsg-es-ReglEele-EelEePs+i
l. OIaf Ber$nn (186)
2. Iver rho (168)
Fri
a
\7a'l .rara
Valgte
representanter
1. Odvar Flagstad
(U2)
Sm:nielge
Yel*e-re!Eess!e$9,
i.
I{ja}nar
:
Bye (2721
yelg!9-E=ar9g9EC$€g!99'
l-. Anders Olstad (141-)
(139)
2. I(r. Eilifst^d
3. L. Flise Pedersen (J.36)
:
Yelsle-\,ar-ergeEellegler
I. I€if We (267)
2. Anton tho (267)
NOR,D-FRON.194 7
Sddcrp sosn:
Yels!9-r9prcE9!!g!!9! :
VaIgte
varar:epre sentanter
:
vararepresentanter
:
vararepresentanter
:
!:-4sberderPer!i9!
1.Albert
Kvammen (1209)
.
E
riksen (678)
2. Even
3. Paul Brenna (642)
( 622 )
4 . Marit. Irlahlquist
5. Kristian
Holen (606)
'I
I
P.\hA
anr
r+
i a+
;:-;;;;-;;-i;;;;
2. Jens Haanshuus (335)
J . . r . i o . g aH
r agen (Jzl,
Kvam E g g ! :
:
yclslg-EePECCCSleelgE
valt'te
!:-arbeiqcsper!1e!
1.
2.
3.
4.
5,
Hikon Engen (545)
uathias Moen (529)
Iver Svendstad (524 )
I v e r I v e r s e n ( 5 0 5)
Adolf Gundersen (503)
!1:--EerseElrc-Eellcclis!e
l-. Pel N. Brekken (39?)
(377 )
2. Anton Steine
J. -E;r_narKl (Drum (J/f ,
Kvi-l<ne soon:
:
Yelg!c-:eergEe!!s3!9r
l:-a!beigeEPes!1eg
1.
2.
3.
4.
5.
Gunvald l,dkken (754)
Ernil [email protected] (7 3 5 )
Adolf Solberg (393)
Asbj . Dalen (393)
(389)
Anton Korpberget
ll:-9ereerlis-Eellccl]e!e
1 . T o r v a l d R i s d a l ( 2 7 4)
r, ul.e LJ. urenoen tlbf,,l
3. Ole S. Aasmundstad (264)
Valqte
soR-FRoN,1947
AlbetgseIllc!
Valqee reoressrtanter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l-1,
:
E9i1 Hernes (1258)
Jon l4orken (1197)
(1f05 )
Olaf Storlold€n
IGistjan
Schive (I 095)
A]bert Fosse (108L)
Iver Malerbakken (1080)
Asbjdrn Ferrolden (1078)
Anton Rdnshaugen (1075)
Johan Mf,nshauger (1068)
l'{artha Brennhaugen (1067)
Olaf Holdbreldren (1049)
:
Yelg!9-Y3rer-Pl9es!ep!91
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l-0.
11.
Johan Dalbak
l"{agnus Bakstad
Ej-nar Prestlokken
Signe liovden
Anders Strand
Hans Skriubakken
Anton Volden
Einar Boddi-ng r'
Ilans P16rl.JL
Anton St4tpe
Eirtar Bjerkehagen
Hees!&!
yelglgJ*r-egs!33tet'
1.
2.
3.
4.
Ragnar I,lstad (550)
.Ivar Sdrbotten (503)
I{algrirn Sveipe (500)
Paul Tbfte (493)
Yelsle-yegersEgEenle$gE:
l-.
2.
3.
4.
Redvald l\,telgaard
Ole [email protected]
Slsrund Lie
Ilarald Skurdal
Ecq:bele-EelEweI!:[email protected]
!glg!.e $pqesentagteE :
1. SveLTeBerqseth (205)
\7:
l.rl-a
r'^rarar'\1-6can+rh+6r.
RTNGEBU, 194 7
Valqte
representanter
:
YeIs!9-veregcPsgeg!!e!!9r
:
H^rrF,,l
c.\.rrl
.
6f
1. Arbeiderpartiet
1. Asbj . Haug (I415)
2. Kr. B. Sather (747)
3. O1e Torgersen (743)
4 . A r n e H a q e n ( 7 3 7)
5. Oddvar Nyldkken (719 )
6. Kr. Randvik (711)
7. Erland O. Flaten (708)
Ola O, Haug (707)
Olav Kinn (702)
Alma Iversen (683)
Halvard Dypdalen (655)
Andreas K0ste (648)
(645)
Oskar Birdsldkken
Tea Midtskog (639)
D6+r.ar
I1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
arr c+6h
/6?ql
Bondepartiet
(558)
Atl-e Frethein
( 551)
custav Aal/kken
Ragnvald K1even (541-)
Kristian
odegaard (609)
R
ognerud (598)
Hans B,
( 5 9 5)
Nils Gilleberg
(
5
9
I
Asmund eerg
)
Kr. Fll'ddegerd (587)
Arne eerg (581)
ei dh6
I'ra+ha
i m
I6l?1
(496)
Sigvard Sletten
Asbjorn Ulland (492)
O1a O. RornsAs (486)
Sven Berge (435)
g!e
g-E91bcpe!!r-es-ye!s
1l],.-BeqrEel
1. Jorg.en t{ordl-ien (261)
2. Erland Hagen (253)
S m e s t a d ( 2 4 4)
(2441
Brandstadmoen
Petter
(242
Per Blakarstuen
)
Anders Haverstad (240)
1. Kristian
)
t
llll:-5gB4slrE!939
1.
O1e Breivegen
1. Robert Rdnningen (210)
2. Kristian
Bakkom (178)
3. Hans Bdlien (177)
(233)
Fi rr: nrr
cnrrn
.
l:-4:berdcseesgle!
1.
2.
3.
4.
5.
Alfred J. Solbakken (536)
Anna Eik (515)
Johannes K. Horten (512)
OIe E. Bakken (449)
OIe K, Ringlund (424)
11
E.\hAanA7+
=::-:=-=:E=::==:
i a+
l. custav Kleiven (335)
2. Ole A. Fretheim (305)
111. Radikale
1. Even A. Morken (406)
2. Hakon Vol1an (404)
3. Martin Ophus (389)
!'ol-keoarti
1. Hans Stubrud
( 1 5 9)
l.
2.
3.
4.
Paul- Stenur.rgArd (290)
O t t o S m i d e s a n q ( 2 6 4)
(260)
Harildstad
Kristine
(
2
4
0
)
Olave lindvik
oq Venstre
l-. Gunnar 0verl-i (1.53
2. Georq Einsrud (150
3. Sverre Mvhren {146
-2Rincrebu forts.
Val-.Jte representanter
V af q r t e v a r a r e p r e s e n t a n t e r :
:
Venabvqd
l:.-4rbei9erPe!!r9!
l. Hans Haugsj ordet
2. Anton Haugoygerd
1I
'I
2.
a^h^6hrr+
\Ti l c
. J.
ia+
I{\'i +rrrd
Haugstad
socln:
oYEP., 1947 m/Tretten
Valqte
:
Valqte
representanter
1
!^hA
anr
1.
2.
3.
4.
5.
(678)
L. O. cillebo
(61-3)
OLa P. Sletten
Johs J. Skaaden (431)
Erling Jevne (405)
Er1ing [email protected] (374)
11
orA
r+
i lrr'l a
1.
2.
3,
4.
5.
lr^llranar+i
1.
2,
3.
4.
5.
KAre Sveen (336)
Inge Nlzmoen (332)
J o h s . N e r m o ( 3 3 0)
!4artha Skard. (327 )
Venstre
nn
l.
2.
3.
4.
O . H a g e l @ k k e n ( 1 8 8)
(183)
Fritjof
cillebo
olav Rognstad (183)
Thornpson (1?9)
Kjellfrid
Arbeiderpartiet
Sverre Opjordsrnoen (549)
E. c)grva (534)
( 4 1 9)
BrattLi
Kristian
Arne Pettersen (409)
Hilrnar Hdiby (409)
Tretten
1. Oskar Brenne (409)
)
T/.\r- c+6 i Y\cl i
l?q?)
?
Kristian
9degArd (382)
A
Ilartin
Sl'versen (321)
Johansen (275 )
Enilie
K&re ophus (266)
'l
( 2 5 4)
Aksel Skarpjordet
999!:
!"-Pspdeper!ie!
1.
2.
3,
4,
5.
Thor Ledur. (498)
(441)
Knut Botterud
Johan Vedlum (439)
E n i l S t e i n ( 4 2 2)
K n u t Bj r a r n s t a d ( 4 0 4 )
l.
2.
3.
4.
5.
OIe Flatemo (395)
olav Skaug (385)
l,ars Bjerke (382)
Arne P6l-srud (371)
Karsten Tande (363)
l-1. Radikale Follgoart+_99_yegs!19
1
t r | r r r a- rr r" a-
-e-n*'-l - h
* *r r >
/' -l5 -Y ^, '
I . t n o r . L @ v m ot - 1 4 5 J
2 . B e r n h , L @ v 1 i e n ( 1 4 4)
1l-1. Arbeiderpartiet
l.
2.
3.
4.
5.
6.
:
i a+
Furuseth (284)
l.Kristian
2. Ivar LLe (276)
11I.
vararepre sentanter
Einar Hdistad (576)
Sverre Haugen (553)
Ole Gonstad (545)
A r v i d E 1 v h ej m ( 4 7 5 )
(420)
Harald Brendfdkken
Alma Rybakken (390)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(387)
Ole Kristiansen
Ole Granurn (373)
J o h . S t a l - e n g e t ( 3 2 3)
Hj alnar Skogh' (319)
R a g n a E l v e s t a d ( 2 5 6)
Leif Hovdsveen (231)
OSTRE GAUSDN., T947
Valcjte
yels!e_y3rer9prese3!e!!9r
:
representanter:
Eeygqses!9!:
l:-89!gePer!1e!
1.
2.
3.
4.
( 51-4)
Ottar Einstad
KSre Fyksen (489)
J a r l e K o l b u ( 4 1 9)
J b r g e n K v e i n e ( 4 1 8)
1,
2.
3.
4.
A n d r e a s H o 1 e n ( 4 1 4)
Magnus Granlieln (405)
Ofe Hjelmstad (385)
Asmund Norshus (385)
1.
2,
3.
4.
Trygve Korsvold (577)
Erura Bergum (555)
H e r d i s H o l o e n ( 5 4 7)
Hallvard
Bekkelund
!L,.-4!bclgetpergle!
].
2.
3.
4.
5.
6.
R e i d a r E n g j o m ( 1 2 1 9)
Ivar croneng (1191)
Nils Brathen (656)
Asbj (rrn Haugen (649)
Ej.nra Engjom (633)
(617)
And. nordlien
111.,._ye!e!5e_es_Beqrbele_gelbepet!t
l-. Simen Volden (277)
2. sverre oyhagen (265)
l. O1e Homb (256)
2. Einar Glornnes (251)
5'oll ebu 9 9 9 ! :
L.-EgpgePer!ie!
'I
lav
I+ 'v^vr:r3-.h. v6! F
/ t')
\&!Ji|
\
"
2. Guttorm Berge (2I5 )
1. Harafd Berge (201)
)
Kr.
1.
2.
3.
4.
Kristian
Bakenget (362)
Haldor Skog (358)
Alma Ostensen (16 )
Hans llaugen (7)
Staum (199)
ll"-4sEc:derPes!r9!
1. Hal-var Tobiassen (750)
2. Sigurd Klufthaugen
(670)
(375)
3. Gustav l4idtlien
lIl:-Y9!e!rc_9s_B3qrEelc_Eelbepst!l
]- Kr. Bergestuen (201)
2. Arne Bergseng (196)
J. Uagnhild. Bueie (169)
2. Karl Holslien
( 1 6 4)
VESTRE GAUSDAL, 1947
Val-qte representanter
:
VaIqte
I]^!'aA
c.\^na+
vararepresenatnter
:
'
!:-89!qePsr!19!
L.
2.
3.
4.
5.
6.
rnnrr
Nikorai BO (405')
Ottar Solbjorg (336)
Cttar Ronninq (371)
HaIl-f red P. tt{elb/ (368 )
Oddbjdrn Mangrud (365)
I n g v . M a d s l i e n ( 3 5 7)
!'rrl.cen
(?tr6\
O. J. solberg (352)
(341)
olav H. Kjernli
Magne M. Stubberud (336)
(333)
Bernt Baardslistuen
K l e i v e n ( 3 3 3)
Kristoffer
Sigmund 3'orseth (321)
O1a o. Olstad (315)
!1:-4rbel4esPe€919!
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
Svatsum
'I
Petter Amundsen (501)
Olav Hageberqet (498)
Amund [email protected] (487)
(483)
Pettersen
ualfrid
Hans Hdistad (1069)
Arnlaug Ropphaugen (991)
Johan Sveen (640)
Karl Mikkel-sen (570)
Anton Lauvalien (566)
Johan Jakobsen (561)
J'rgen [email protected] (550)
Trygve Nordeng (539)
-E;m.rJ
Harscao (5Jzl
J d r q e n R u d ( 5 2 5)
Ennzl
anr
rt
s9g!:
i a*
1. olav Kirkebd (206)
(190)
2. Gustav Paulsruil
3 . B i r g e r R i s d a l ( 1 8 0)
l.
2.
3.
4.
Anna [email protected] (I77 )
E m i l E n d e n ( 1 6 8)
ErIinq eakken (168)
H a n s o a h l e n ( l - 5 ?)
5.
flaKon
jJaKKum
'I
T
Ir-ha
i A at-na r+ i 6f
= = : -'-^_-= : == :-- E= : : = : :
1.
2.
3.
4.
5.
(343)
Arve I,illemoen
Magnus Saghauqen (338)
(334)
Sigmund Midtlien
Iver Brenden (325)
Iver Stubberud (322)
l_. Torvald olsen ( 321)
2. H. I. Bru:noen (301)
Hikon Rognlien (295)
FABERG|1947
3!Elggr"es!re!
yelslc-re$geqlg$9r'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valqte
Ola Jensvolt (1238)
SjrW. Dahlby (733)
odd Bden (719)
Olaf l{augen (688)
T\6ru!esT. gnren (656)
Johs. Msrdnningen (648)
EengeEerlie!
yelsle-r*lesglesler:
l. InSv, Kval (823)
2. Tor Ouren (485)
(482)
3. Haral-d Sorlie
B3qr&e!g-Egtbe!3r!1-es-yenElse
YSls!e-rPE9s*Fn!9,
1
nla
'r+lnreon
2. Otto llagen (257)
:
t-. Hans Johnsen (647)
')
Ottar Tobiassen (642)
ottar Grothe (627)
4 . I{ans Kjeldshaug (608)
q
ItistiaD
liolsr (588)
Arne Pedersen
7 . AIf So1v-anq
?
yelslc-cere.tgegenFllg'
1.
2.
3.
4.
Erung Lier (470)
Erj& wedr:rn(442)
Kr. $rLidesanq(420)
Itisten Blelcqt (414)
YelglcsrareEgEgFllcl:
l.
2.
3.
4.
/?44)
vararepresentant€r
Aslaug Eqgen (256)
IGre Hanstad (254 )
Magne Brekke (239)
Nils Idkken (239)
Kris!9!i9_E9l!eer!i
'Jalete
repressltanter
:
1. Ejrtar Lailerud (184)
Valcrte vararepresentnnber
1 . Kr. Skullerud (181)
) o1e A:rlien
(l-71)
Nils Flugstad (153)
:
LILLEHA'{MER ,
Valqte
19 47
ValcJte vararepresentanter
representanter:
:
Hdire
l.
D a g m a r L a r s e n ( 2 0 2 8)
signe Mohn (1845)
Arne Bergseng (1214 )
odd Strand (1195)
Ragnv. Svarstad (1192)
(1138 )
Hara1d Nordstrand
(LL22l
Helge Haslev
O I a v K l e i v e n ( 1 1 0 8)
Haakon Rud (1107 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
A, !'1. Konstad (1105)
rloe (I099)
Eilif
Torbj . Lundgaard (I076)
Cato eass (f035 )
Henrik Tangen (1033)
l-lbert Sanne (101-6)
Magnus [email protected] (1006)
(1003)
Johan Harildstad
Anna Henriksen (997)
cunv. Sundgaard (993)
(986)
curivor Snilsberg
lI:-V9sE!5e
1. Trygve Krukhoug (980)
2. B'iarne Andersen (971)
?-
J
!
Si orrrd Pettersen
er:
11I.
s!v
Kristeliq
(967)
1.
2.
3.
4.
5.
Folkeparti
H e n r i k R i s t e ( 7 2 2)
2. ALf Jarmann ( 917)
(711)
3. Bjarne Ellefsen
1. Marte [email protected] (703)
( 6 7 8)
2. Jakob Storrusten
(
6
73)
K
n
u
t
s
l
i
e
n
P
e
d
e
r
3.
lI II:-AsbctgcrPer!ie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
E i n r a H a n s e n ( 3 4 7 7)
Anton Andreassen (3436)
Martha Andersen (3369)
(3306)
JuI . Pettersen
o d d G r v t h e ( 1 8 1 6)
Alf Sauge (1809)
E d v i n E n d r e s e n ( 1 7 9 4)
Peder Knudsen (1772)
Erling Juell Aune (1758)
Ivar Loraas (1752)
Simon Sirnonsen (1750)
Gunnar S. Bue (1747)
(1745)
Thv. Thorsteinsen
(J-743)
Charlew winquist
Reidar llol-men (1736)
loilvar Ruud (1731)
S i g u r d A a s e n ( 1 7 2 8)
ll!l!:-SeEEslie!ele
1.
2.
3.
4.
Arne vrold (944)
L e i f T h o r s t a d ( 9 2 4)
Sigm. Kl-eiven ( 91? )
Irma Lanes (916)
Anders Aarseth (899)
Erling Skreden (952)
Lorent-z Larsen (916)
i{. caukstad (915)
Per [email protected] (911)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
II.
12.
13.
14.
15.
'I
A s b j d r n w e s t a d ( 1 7 2 8)
A I f A n d r e s e n ( 1 7 2 7)
(1724)
Finn Skjellerud
(
1
72 1 )
Nil-s Ronningen
(
Ragnv. Hansen 1719 )
O I a f D a h l ( 1 7 1 2)
H a r a f d B e r g h ( 1 70 4 )
D i n a H a l v o r s e n ( l - 7 0 4)
Olaf antonsen (1690)
Erling Kringen (1690)
I{artin Jonassen (1686)
-Andreas Bye (1680)
Halvard tiolrnen (1673 )
Johanne Brenningen (I654 )
oddvar Svaet (1630)
c!'6rra
cima"!con
laOE)
2. Anne Moshagen (904),
3 , H e l g a R u u d ( 8 8 8)
4 . O l a v J a k o b s e n ( 8 7 8)
BIRI , 1947
ggye4s9s!9!:
Valqte
representanter:
Bondepart iet
Even Haugen
Hclger Schiager
Hans Kind
Nils sand
OIaf Il. @verjordet
Ole A. Sveen
f.
2.
3.
4.
5.
6.
AtbeigespsE!1e!
Gunnar Kalrasten
iienr ik Brekk-en
Magnar Kalrasten
Oskar llanssveen
Martinius
Engelund
Hans @deg6rdstuen
Harald Joldkkan
Nils Rostadstuen
Johan Kr. OdegArden
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
BegrEele-EelEepe=!r-gs-ye!e!re
1. Hagbart Wiklund
2. Lars O. Hagen
5E-1
s!9 ! r I -EI I E9Per ! i
!. lngvald
Ramsrud.
2. Martin Hansen
SnertincJdal
ycls!9-r9P59Ee!!e!!95
:
Arl-ra
i A61.n:1.+
i 6+
l. Haldor Sveum
2. And.ers Tandberg
3. Iars f4degird.stuen
4.
A.
5.
6.
?.
8.
O1e Ilenrikhaugen
Toll-ef Jos+,ad
Ni-kol-ai R&holdt
Kri-stian Finstad
}I.
Sveen
;:-;;;;
onsrud
2 . Pe+-ter Fruseth
3. olaf Brohakken
4, Dordi Lynghaug
R^n.l6hr
r+
i a+
1. Even Oudenstad
2. Konrad Skurrd.berg
3. Ol-av Rystad.
4. lleinlch
Onsrud
so.-'n:
vARDAt, 1947
EeyggEgese!:
yc!9!e-reP!es93!c!!9!:
R^nA
ai\i
1^+ i af
'LT^hrhhac
T.ir.h
y9!s!!9
1
rrr=r+
a
..
^!!^+
\JLL4L
l l.l-ra
l.
2.
3.
4.
z
6ttaaeA
vJ:srY
!JrJ\r!Y
i darnr
r{-
i a+
Harald Bdrresen
Arne Fremstad
Mathias SnuggeruC
Berthe Engex
SsEEsgis!elc
Frydenlund
1. Alfred
Eg!!-gggE'
\7^ l.r+a
ranrcqanf
P..in/lani1.+
=:-==E=::==:
Anf
CI' :
i a+
1. Gunnar Thorud
Vens tre
n""a-*"OOt.
T{ri
c+a'l
1
rlihc
i .r
!l.\'!
Lai.,^r{-
P i narrnl
i
r{
aE!eiqelPeEg:e!
1. Analreas Nordland
2. Johan Andersen
1
.Tnhn
4. Eilif
J.
dAaaArA
ol-sen
!tr4rY
6. Broghild
I,ie
7. Asmund Tangen
EgE'.,rcEig!cte
I. Hallvard Steinsl i
2. Gunnar Proven
OSTRE TOTEN, 1947
Sgysdsgglc!=
yelsgg-reEsgEe!!e!!95
:
P^hAab^1.+
i a+
l. Johs. Kubberud
2. Ol.e Al-fstad
Vens tre
Begibcle-EelEePes!1-9s
l-. T,udvig Madshus
5r-1E
!e l is-E9! Egpc
r! r
f.
Anders
l 1.l-16
1.
2.
3.
4.
5.
i ^ a r-n^
Solberg
1- + i 6{-
Einar Hermandrud
Fr. Bredli
Karl- Ped.ersen
E. Mal-terudbakken
Johan Johnsen
Kommuni stene
1. Ole Haug
2. Ole Brateng
3. Arne Evenrud.
9eIEs-se9'4'
Valqte
representanter:
Bonder)art iet
J-.
MACTS U II
2. Reidar
STUd
Klungseth
BegrEele-g9l\cper!l-9s_y9.'19!rs
l-. Kasper Hovelsrud
Arbe+ggEPcr!1e!
l: Kolbjdrn
Oisen
2. O1e Rekstad
3. Ingvald Moe
59!asrtg!ete
r-. Jonan r(Indanl
z. J(are -F-te-Lstad
vEsrRE TOTEN, 1947
EeveqEgs!e!:
Va-lqte representanter:
P^hA
6n^
r.+ i a+
'ITD
Elton
2 . A r n e Lu.nd
3 . H e l g e Nyland
Radika.le
Folkeparti
og Venstre
1. Martin Aarestuen
2. Gustav Ofstaas
3. Olav Ness
Kristeliq
l. Birger
2. Sverre
Folkeparti
-A. Lie
So1berg
4rPerqerPeE!te!
1.
2.
3.
4.
5;
6.
7.
8.
Heige Sunde
Aksel Nerli
Harald Granum
Hans Gudbrandsen
Einar Opjordsmoen
Hans Kj elsberg
ilans Bakken
MariegArd
Julius
O
T'l l a€
a-{-har
Kommuni stene
Aas
1. Kristen
2. Hara1d lundgird
iiol-bu
:
yels!9-rePr9e9!!s!ger
R.rrr.i
'I
anr
1.+ 'i a+
E-rh+
nlrc
+ a
2.
3.
4.
5.
6.
Mathlas l4olstacl
Anders Lundby
i"lart in Dahl.
Ilans Joa
Hil-cia Roise
/.
JOnS.
.EinSrUO
Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I'lagnus Sethne
Theodor llagen
Karl Lund
Mauritz Myrvold
David Lundhageba.kken
Even StensrJd
Beq-183
! C-E9I ECpergr -9 S-yet I ! EC
1. Gudrun Skaug
2. Til1er
Bakke
5ste!cIls-EelEePcr!:
l-. Martin
Buflaten
Egg!:
-2Vestre Toten forts.
Eltg-E9gp,
:
Yclg!e-sepresgt!e!!9r
R.!nAaria
t.+ i ^+
==-=:E=_-:=
=:
1.
2.
3,
4.
5.
6.
Aksel Skaugf
Kristian
Dyrud
Johan Blien
Ivar J. Sangnes
I{ans T. [email protected]
Hans A. Grefsrud.
lrhaillarnarfiaf
I. Jonas Westeras
2. Arnt Karsrud
4. KAre Holthe
59!Es!:e!Per!lc!
1
r r
n ^ l ^ - i yr r- !rr
l1>rJl
r r ^q6r r-Y
v
J-. [email protected] Skaug
JEVNAKER, 1947
:
yc!9!e-reP!eEeq!e!!e!
4rbslqe!Pe!!19!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hans Tronrud. ((I772)
O l e N o r d b y ( 1 75 9 )
Kr. opjordsrnoen (1738)
Karen Vestli l4agnussen (1726)
Oiaf Lien (9tI)
Karl Torgersen (896)
Sverre Andersen (887)
:
ycls!c-vercsgPresg!!st!er
1.
2,
3,
4.
5.
Esther Haqen (883)
H a n s K a r l s e n ( 8 7 7)
Johan Gjerde (873)
(872)
Peder Gullhein
RoIf Skaugerud (87i)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
( 7 1 5)
Ol-e lgelstad
Harald Pedersen (711)
Aksel Olufsen (710)
Einar Magnussen (709)
Arthur O1sen (709)
Sirgid olaussen (708)
l.
2.
3.
4.
Martin Trreter (404)
Chr. Roen (391)
K. c. Ruud (356i
(344)
Lars Bjella
5gstrssi:!e!e
1.
2.
3.
4.
5.
6,
Ole As Wangen (1431)
Karl Sdrboe (1423)
Hil-mar Hansen (l-422)
Hedvig Guldbrandsen (1407)
Johan Hoe! (722)
Sverre Hansen (718)
Frie
1
Velqeres
I'in=r
liste
c"rAl-.rr
1Ra1 l
2:. Dr.
Hans Farden
T{r-r e#al
i.J
1.
Rolf
(566)
!'.\'l lranarti
g161sen
(466)
l. Alfred osnes (454)
2. Gunnar Pedersen (450)
3, Sigrid @hlschlagel (435)
LUNNER, t-947
yels!9-rgPreE9!!c!!et
:
4rbelgerPc!!t9!
:
YcIsgg-Yesereptgse!!q!!cr
l.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Rolf
R^hrl
l-.
2.
3.
4.
5.
'
Jorgen vojd (1930)
J. A. Schiong (1885)
Hi.lrnar Sorby (1083)
J o h s , g a n s e n ( 1 0 83 )
Einar Oppen (103I)
Edvin [email protected] (952)
6hr
-+
Richardsen
Ciav
3.
4.
5,
6.
7.
L
Ol-e Svesvold (895)
Ju1 Berge (892)
Rqgnv. Lier (844)
Mikael- Stock (825)
Andr-eas Lien (780)
Johanne Hagen (744)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Ole Engen (688)
Iver Ul-ven (682)
Gud.br. Oppen (64 2 )
Lise Andersen (634)
(630)
oLaf codli
OIaf BrAstad (6Il- )
Hans I. Munkerud (599)
l.
2.
3.
4.
Petter crdnri
(392)
Lars Ilamrnerstad (313)
Reidar Bernstrom (300)
Alf crina (295)
v.
lf ar er Ydg6r lh
(936)
?
/o?e\
\J4v,
i 6+
Trond H. WirstaC (973)
H. c. Lunder (894)
(887)
Gudbr. Bjdralt
Magne RSstad (864)
Peder Hovland (802)
KoIlulunis tene
J-. Erling [email protected] (598)
2 . H a l - v a r d N o r d s t r a n d ( 5 7 4)
Kristeliq
Fol_keparti
l-. Alfred
Bakken (373)
1 . T . T h o r n ( 3 6 3)
2. Clav Tveit (353)
3, Martha Aure (343)
r:gller-EglbEi9!eEerE
j grdbrsbgree_r]9!9
r-sev!9!gtsc-eEb9-rqcrgs-9s1. Albert Holter
(619)
2. Herrnan Volla
(473 )
1.
2.
3.
4.
Karl M, Slattum (433)
(388)
Steffen Grini
Arne Kfuegstad (304 )
Knut Moe (286)
GRAN, 1947
:
yels!9-s9Pree9E!s!!er
ye!9!c-vsrergPresg!!ss!er
:
Bondepart i e t
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asbjorn Styren (1290)
(1225)
Harald Bjella
(
1
1
6
3)
Axel Moger
Torstein Velsand (1163)
T o r b j 0 r g J a c o b s e n ( 1 1 5 8)
G u n n a l f M o k a s t e t ( 1 1 0 8)
M a g n u s M j o r ( 1 0 9 4)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
O l a f S k i a k e : : (1 0 6 1 )
T c r s t e i n G a g n u m ( 1 0 3 4)
Torstein Bdrnarken (952)
cunnar Wdien (858)
Ol-e Hval (826)
Pauline Hoff (826)
Iver Johannessen (764)
1.
2.
3.
4.
5.
Lars Kvernvold (703)
Lars Skov1y (672)
Kolbj . Rugroten (663)
Harald Henriksen (549)
Bernt VoId (647)
Irh6iAar.nar+iaf
1.
2.
3.
4.
5.
A k s e l B r A t e n ( 1 3 1 5)
Gudbrand Bekkeli (l-221)
Gunvald [email protected] (758 )
Magnus Berg (7 44)
[email protected] Dokka (704)
4rbe:dsrcr-EsePrsE=re-9s-Eee!lg!!ee-U9!c
l-. M. Langbakke (654)
2. Ol-af \./esthagen (577)
l. Pauline Johnsrud (395)
2. Hans M. Wien (359)
(332)
3. T. cjerdingen
59ggss-1c!9!9
1. AIf
Ringhein
Kristel-iq
(551)
- 1. H a n s $ n g e r 1 ( 4 J b )
2. Gj ermund Lynnebakken
Folkeparti
1. Olaf wirstad
(495)
1. Bernt Sol-berg (465)
2. Kr. Ball-angrurl (456)
(418)
BRANDBU, l_947
yelsge-repscsg!!s!!er
:
4t!9rg:sPc!!19!
f.
2.
3.
4.
5.
Valqte
(1253)
Jens Roisli
(812 )
Arne Frydenlund
Hans G. Strande (761)
G. Sagbakken (701)
Oskar Amlund (698)
PnnAana
rl-
vararepresentanter
1.
2.
3.
4.
Lars I. Bakken (665)
P. Gauksrud (661)
Kr. StenbrAten (628
HaIIv. arittren is8 z
1.
2.
3.
4.
5.
Anders Tokerud (4 01
Marius Strande (397
Hikon Grlnnas (389)
L a r s S a n g n e s ( 3 8 7)
Peder L. Dehlen (367)
:
i af
1. Even Raassum (647)
2. Bent Strande (490)
3. Lars Bjdrke Egqe (4I4)
BcglEcle-EeIEeBer!l-ss-yerc!Ee
I.
Einar
Strand
(215)
l. Ivl. Kvernvold (207)
2. Alf ngge (198)
$1s!e!1s-EelLePer!:
I.
Adolf
Holter
(I70)
I. HaralC Stden (162)
2. Ha1lv. aschim (159)
Konnuni stene
I.
Hj al-mar Bergheim
(410)
Tincrelstad
I. Otto Jensrud (402)
2. Melvin Smedhaugen (2 01)
soqn:
grberqerPe€!]e!
1.
2.
3.
4.
Anders Sienrud (542)
Ander- Monsen (502)
Hans Myhre (496)
Peder Nilsen (481)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per Reinsborg (458)
Kr. Lr:nd (444)
Georg Moen (441)
And,er.q Lundstad (435)
I{.aren [email protected] (433)
(432)
Harald Fredrikstad
Ee!g9PeElte!
l. Ole S. Thingelstad
2. Ole A. Ness (507)
3. Mikal [email protected] (474 )
(515)
1. Ivar Hauq (426)
2 . Erik !4o1stad, (421)
Johan @sten (422)
4. A. O. L0vl-ien (347)
F
Paul c. Hoff (333)
?
Kommuni stene
1. chr. Dat_by(404)
2 . O s k a r B r a a t e n (3 8 1 )
3. Al-fred Hellerud (349)
Radikale
Folkeparti
l-. Anders Taaje
1. Arve Hamar (340)
2. Otto Borgl-i (340)
J. hans lenre (zy5)
4. Ottar llansen (264)
5. Leif Thoresen (251-)
oq Venstre
(327)
'1
Da.la?
Fnasz
/la?\
2. o1e [email protected] (189)
-2Brandbu forts.
:
yeIg!e-!ePE999!!s3!9E
5I1s!c!ls-EelEcPsr!1
1. Oscar Jensrud
( 1 5 2)
VaIqte
vararepresentanter:
1. Ole Johnsen (139)
2. Torstein Sdrumshagen (139)
SONDRELAND, I94 7
representanter
Valqte
l
4rb9]qgrPer!Ieg
t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
H a n s E : : i k s e n ( 2 2 3 3 1,
Bernt Sk:QIAs (2226)
Arne Skatlgerud
( 1 1 2 8)
Gunnar Vesteris
R o l f B a k k e n ( 1 1 2 7)
A r n e B e k k e l i e n ( 1 1 2 4)
A.rne Bakl<en ( 1121-)
( 1 1 20 )
Martin Sfette
Bjarne Perstuen (1I20)
Kommunistene
1..
23.
4.
Bernhard OIsen (913)
Haiis Johanstuen (904)
Martin Svarverhaugen (466)
Hans Beretsveen (466)
P9r9er!Is -y9I s9s!I =9!-1!g
f. P. S. Halvorsen (299)
2: Bjdrn Lomsdal (297)
BeqrEele-99]-bep3E!1_es_yets!te
1. Nils
@ s t b y ( 1 3 8)
Fluberq
Bondepart i-et
l..
H.
r.
L.aen
SgssseiE!e!e
1.
2.
3.
4.
Trygve Sand.l j e
Paul Svendsrud
Johan N!'bakke
Jens Hermansen
BeglEcIg-ggIEepel.el_eg_ye!E!re
1, Einar Eagen
2. Arnt Nj argel
1rha
'1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
i .1ar-h^
r+
i a+
Nils Minaberg
Th. SkSl-erud
Kr. Roen
Kr. Rdenbakken
E11ing Rognstad
Petter
Viken
Emil Sleperud
Karl- A. Pettersen
Ragnhj.ld NygArd
socln:
NORDRELAND, f 947
ye!e!9-!ePr9se!!cs!9r:
Nords inn i
g9g!:
4tbelggrpe!!te!
1. Hans Chr. Endrerud
2. Eivind @yba.kken
?
n]
Ff
c:nA}rara
4. Mikkel
lien
F..r1..r6rf
F.l
i.r
l
'l
ac
l i c+a
1. Ole P. Rdnningen
2, Elling
Rognerud
3. Gunnar Gulbrand.sen
Begt\eIe-Eelbcpes!r:ss-Ye!s!rs
l-. Thorstein
Rudi
Ostsinni
Arbeiderpart
I.
2.
3.
4.
5.
soqn:
iet
odd Brekke
Karl Hovelsrud
Ola Hagen
E11ing .P-ndersgArd
Oddvar VesterS.s
Fe1les I iste
EgssgsUs
1. Jnhannes Karlstad
2. EqiI Gi efle
Venstr
Beq1Eel9-89!EeBe=s+-es
l.
e
OIe A. Lmodtstuen
IgEPg-99g!'
P9lqePer!rc!
1. Ingvar SniLsberg
2. Mart.in Kj ensfj ord
3. Kristian
J. Joranlid
glbcper!t_es-yese!te
SeglbeIe-E
.!. Hans Gaukrud.
2. Martin Enger
3. Hans Engrer
Arha
i ^'6rr'\r r+ i a+
1. Arne Sandbakken
2. Anund OdegArd
3. Hans Kj el srud
4. Hal-lvard Gaarder
5. Hans [email protected]
6. Harald Smedsrudengen
7. Helge Stubberud
8 . Sigrmund Stensvol" I
9._ OIuf Finstuen
Sgggrgg_]-glgle : Gunnar Skogen
SoR-AURDAL, 1947
Vaf qte
representanter
:
89i!lt-99Ss:
4rpglgerPe!!r9!
L. Ola J, Dokken
2. ola S. BOen
Pereerlls-EelIerUc!e
1. Hermann Kvaal
2, Olav Hasle
baq!
sogn:
4!p91S9!BerEt9!
l.
2.
Harald Bakken
Gudbrand Lie
?
\].
rt'6
R6rd6h6
Bratrud
4. Kolbjdrn
5. Mathias Braaten
SgSSSris!9!e
r.
A.
HaKeruo
Pes!-SeqlEele-EelEeps!!1-es-yc!s!re
1. Ingvar Koppervik
2. Ol-a Leithe
E.\n.l
r .
2.
3.
4.
ari.a 1.+ 'i a+
uooJ.eJ-v r;. J uvKvam
Arne llikkelsgaaro
Emij. Bratrud
14. E. Fdnhus
Begndalen
soqn:
EgreeElrs-Ee!!ceI]s!e
1 . Ol-a A. carthus
2. Paul [email protected]
3. Asle G. Strdln]len
arhaidarnlr{-ia+
l. Ivar Braaten
2. Marius Nybakke
3. Even Braaten
59S$SEis!e!9
1. Kristi-an Nyhagen
2. Arne Ruud
EegelcE-s9s!:
Borqerliq
Fel-1esl-is+-e
1. Kristian
[email protected]
2. Hallvard
M. Lie
3. Sigurd Land.send
4. Gunnar Storruste
ar!elgerp3s!_19!
. J _. r n v .
Hard.hauq
2. Erik
GrOv
3. Ola Fossholm
ETNEDAL,I947
:
yclsge*rePse99r!es!9r
Valqte
Brufl at
vararepresentanter:
999!:
!E9p3r!r-es-ye!9!re
99!-Begtbcle-E9
1.
2.
3.
4.
(
(422)
I. Haug Byfuglien
Gunnar Bergene (323)
(319)
Simen Kringli
(294
Syver Kompen
)
xnrl+
\76c+1i
f ?O?\
1.
2.
3.
4.
5.
O l a v B j P r n d d e g a r d ( 2 8 8)
(280)
Kristen stutlien
(
2
7
5)
Hovda
Krislian
(
2
4
9
)
Arnbjdrg Rudi
(
2
49)
Georet Norsteboen
I.
2.
3.
4.
Torge:: Kjenseth (278)
Kolbjdrn
oybakken (270 )
cunnar Stubbene (268 )
c u d b r a n d B e n s t i g e n ( 2 6 7)
4lbeigerPesglc!
1.
2.
3.
4.
Torleiv llodne (542)
(290)
Thoralf Nipset
OIa Lie (280)
Thorbjdrn Thon (279)
E^hl{6^i
r{.
i a+
1 . O I a v B r e i e n ( 2 7 4)
2. Sigurd Espelien (256)
Sotberg (239)
3, Kristian
(x)
1.
2.
3.
4.
Syver Thon (126)
Anders ttagaseth ( 121)
Ola [email protected] (98)
Ingv. Berg (75)..
(x) : Flertallsvalg
1. Ola Granurn (201-)
2. OLe E. Sveen (171)
FlOgum (I59)
3. llikolai
Nesq:E!!egel-eec!,
l-.
2.
3.
4.
Torvald Bergsbakken (88)
Inqv. Hagaseth (78)
(70)
Alfred Steinset
Johan Solbrekken (61)
NORD-AURDA],
, L941
Valqte
:
Yels!e-yeEergPrecetge!!ct
representanter:
UIne s E 9 g ! :
Egrserlrg-Eclleslrsqe
1.
2.
3.
4.
Asblorn Granheirn (265 )
Martin Rudi (239)
Ingvar Ringen (233)
E r l i - n g R u d l a n g ( 2 1 3)
1.
2.
3.
4.
o1a Belgun (249)
OIa Th. Hippe (247)
Torstein Hippe d.y,
(24Ij
Magnus Sundheim (233)
Svennes sogn:
9ergerl:g-EeIlecltE!c
L.
2.
3.
4.
lars S. Fodnes (422)
Ol-av Ryemarken (398)
Henrik N€ess (346)
Knut N. Hegge (360)
I.
2.
3.
4.
5.
6.
Tidemand Hidem (289)
M. Pet-tersen ( 38 0 )
Anners K. Riste (375)
Knut K. Follingl-o
(374)
Syver E. Strand (366)
Ola E. Strand. (365)
4!belgeEPet!re!
1. Hal-lvard Fjellbu
( 1 9 7)
l-. Arne Granvang (I55)
2. Hallvard Stokke (146)
3, Henrik c. Strand (145)
Asrqe!-s9s!:
Arbe iderpart
1.
2.
3.
4.
l-et
Anton AverL! (47 2l
NiIs N. Bergene (460)
Ola Nybriten
{450)
E i n a r L i e n ( 4 3 4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hi lmer Olsen (424)
Ortar Nipseth (408)
Erik Kr. Myhre (407)
Georg' [email protected] (40I)
S5_gurd Me1um (328 )
H & k o n B r e n d ( 3 1 8)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Anders l,andmark (571)
Nils Asheim (556)
Fru Aga Tandberg (423)
Marti-n Hagen ( 412 )
K. O. Bakkene (576)
o. A. Bj0r9o (569)
K. ,O. Hauge (569)
Ottar Opheim (546)
9grscrlrg_Eelleslts!e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Knut westerbd ( 671)
Arne Anmarkrud. (612)
Erik N. Rud (6ti)
Teodor cug1ei (597)
Knut. Dol<ken (594 )
P. A. Kvaal- (588)
EEle:-.!y3l_eegl,
4!be1{eEPeE!te!
l-. Olav Skogen (31t_)
2. Hal-]v. Dokken (300)
3. Jul- na-hein (286)
l.
2.
3.
4.
5.
H a 1 d o r R u s t e n ( 2 8 2)
EIi Andersen (280)
Gudbrand Rognerud (280)
Knut Bakke (293)
Guri zlsdokken (290)
-2Nord-Aurdal forts.
Valqte
representd.nter
Borqerlig
:
Valqte
vara"rel]re sentanter
Fell"eslisle
l. Eivind Haugene (431)
2. Jens Ly seng (422)
3. custav Berger (394)
/??R\
1. Tnrl airr cLir.
2 . Asbj. landmark (2'74)
?
A
E
[email protected] Ranheirn (225)
rvar .Ler"ra (Jbu,
Thor l4elun (357)
:
v !,D r lrrr
n!Mt(I-
,
ySlS!9-rCPseEe!!C!!er
:
:
Yc!s!g-ye!er9p!cs9!!q!!eE
P.tn
Radikale
Folkeparti-
c.\dh.
oq Venstre
Cr'l iA
/"tq\
1. M^rfin
2. P. Haugrud (203)
K. O. Storhauq
J_y + /
Einar
Martin
A. O.
Sigurd
Ott.ar
(164)
Kirkeengen (150)
P.ulsrud
(148)
Snortheimsmoen (130)
Olafsen (88)
Snortheim (71-)
4rbetgcrPe!!Ic!
1. Ivar Rosendal (120)
2. K. C. Tuvsmarken (tl_7)
Rnnnanrr-+
'1
Tl
Rrrr+
Pr,?{r'6h
/llql
Olav Dahlen (100)
Olav Opheim (100)
(95)
K. Bratvold
i c+
rrl rz6c+Arl
'l
/rn?\
2. fvar S6ndrol- (171)
3 . O l a v R d i n e ( 1 5 7)
)
?
A
sl
irlra
1lirrinll
I'^ch6ih
fl
cq\
O. Fauske Kaat.a (I52)
Kr. Lerhol- (150)
Nils Brager (147)
Kr. Rognas (124)
cnan.
SeqrtseIs-EelEcper!l_eg_vc!s!re
1 . E r i k K i r k e e n g ( 2 2 7)
2 . E n d r e F d r ( 1 6 7)
3. Eiv. [email protected] (149)
AYl.\ai Asl.nrPr1====:::E=::=::
Eivind Mo (145)
Jon Tvenge (142)
(138 )
Tomas iordet
(r37 )
Knut llelling
(120)
Ola Kirkeengen
i a+
l-. Jon Hovrud (261)
2. Engel NygArd (254)
Frithjof
Einang (147)
Lars Tvenge (126)
K r j - st i a r r H a u g e n ( I 2 0 )
O1a B. Braaten (il3)
Bondeparl iet
'I
1. Andris l{amre (202)
2. Eivind crdndahl
(186)
3. Eavind Frigstad
(136)
2.
?
i
Knut B- ttamre (131_)
T{rlrr+
q+6i
h6
/l
1n\
OIa Vtka (128)
Ol-av Hande (12L )
K. K. HOyne (104)
lgECr-E9g!:
Radikal-e Folkeparti
oq Venstre
1. K. E. [email protected] (l_06)
2. Asbjorn rrasie (103)
J-. JUr
.LOe (btJ
2. Ha.nsKaarstad (58)
3. Jorgen Stee (57)
4. K. o. ESSe (55)
-2Vestre Slidre
Valqte
representanr,er:
forts,
\/^
'l
\ra r,a Y.pnr.F qcn f antgl.
.rl_ a
EesqePer!ie!
1.
2.
3.
4.
John tome (237)
Erik steine (194)
Embrlk Robd1e (I52 )
o. J. Dahle (I51)
q
rF^rdAir
T.d,r
l1A6\
1. Lars Kvissel (127)
z. Knuc Hauge (rr4,
?
crrain
4.
5.
6,
7.
T.
G.
A,
O.
Earra
1Rq'l
K. [email protected] (I6-?)
Lome (I60)
H @ y m e( 1 4 0 )
Th. Haugen (140)
:
OYSTRESLTDRE. ].947
ye]9!c*r9Pre99!!e!!ei:
Valqte
vararepre sentantcr :
Hegge sosn:
ges!t!9s]18!e-E9t-ye!E!ree-B+41\ele
Folkeparti
Trond Hedalen (546)
Ola Presthegge (51I)
Haldor Heqge (509,
$il-s N. Dale (487)
Knut Moen (477)
Knut Hedalen (471)
Ol-av O. Lykken (455)
1.
2.
34.
5.
6.
7.
Arhai.larn'A1.+
l.
(240)
\/n l hrr
f.
i A arne
Haldor Rudi
.E;. Bet-co
G. A. Beito
O N. Skalet
A. N, Dal-e
OIa Eker
M. J. Bruhj e11
Nils Nerstad
Knut Robole
l.
Knut Skogheim
caan
.
samlinqsliste
l-, TorvaII Windingstad (143)
2. Ol-a K. Jorstad
(l_34)
3. Nils [email protected] (124)
A rl-\a
1.
z.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
i a+
O 1a v S u n n v o l l
Borqerlig
oq Bondepartiet
r+
1.
2.
3.
4.
Torstein Berg
Einar Rdrhus
Gudbr. Idstad
N-i.ls Hagalj-
i a+
T. O. Jonsrud
(80)
1 . T o r J - ei f V i n o d a l
899!9-99st:
7\rha
'I
i d6ri\i
T^rdar
r+
i a+
H
^r'i
.1vvL
| 1 a ' 7t \
\-e
I
2. Knut Holden (286)
3. Anders Myrvang (270 )
4 , I v a r R o g n e ( 2 4 8)
E.'r\d
6ni
1.
2.
3.
45.
6.
Kolbein Sk8.re
Torle j-v Bergli
Gunnar Hovrud
c. K. Skogen
Ol-av Hoviosen
Lars E. Tvenge
i.
2.
3.
4.
ola HaIl
Ivar l4eLby
Knut lunne
Torst,ein Hermundstad
'.+ i 6+
1, Knut Bjdrnstad (253)
2. Torgeir Bolstad (214)
yess!re
l-, c, Eriksen Moe (224)
2. Margit Heggl-i (194)
1. O. J. Hagen
2. O. T. Kollstad
3. Nils Hovi
vANc, 1947
:
Yelg!e-reereEe!!s!!et
Yels!9_yctsECPteEg!ge!!9t
:
Ycrg_g9y9qs99!:
EerseEIls_EcIleel:s!e
1.
z.
3.
4.
5.
Trond Lokrein
r. Hamre
Nj-ls Thorpe
Torgeir Hlverstao
Kristoffer
Leine-Thune
1. Ivar f. [email protected]
2. Sakarias @deg&rd
3. Trond c. Thune
4. Aslak Berge
g9:g!:gI9r!eE-Ee4eEus!c
l. Andreas G. Belsheim
2. Nil-s Thune
Arbe iderpart
1.
2.
3.
4.
Margit SOndroI
Nils E. Rogn
OLa p. Sparstad
Ingebjorg O. Wangensteen
iet
1. John N. Wangensteen
1 . Olav Kvai_e
2.Gunnar O. Jevre
Hurum socfn:
EgrcE_bers er l_rse_U E! 9
l-. Ola K. Framstad
2. olav o. KjOs (106)
gPelt!1s&_!ts!c
1. O1a N. Haugen (100)
2. Ove Bunde (92)
1.
2.
3.
4.
Ola K.
Anders
Ola O.
Knut Kj
1.
2.
3.
4.
J0rgen carstad
Joger Helle
Ole O. Helle
T @ ri s H e l l
HAlien
A. Skj efte
KvAlortieil
Kvien
9yg-gggl'
EeEserUs_EclleEUE!c
1. Johannes J. Lunde (l4l_)
2. ,fohn H. Opdal (99)
3. Lars c. @ye (98)
1,
2.
3.
4.
Knut Svien
Anders O. Eltun
OIa J. Kasa
And.ers A. Itermundstad
Albc14elper!lc!
1.
Tngvald Eltun
(92 )
l. Peder p. Hermundstad
2 . frrar Hj elJ-emarken
cJovrKt 1947
YeIs!e_represesgs!!er
:
yslS!e_y3gcrePg9s9!!eql9t
:
glgY]\_E9rse!per!r
1.
2.
3,
4.
5.
R. W. Jensen (1034)
Karl Asmundrud (10bl)
Erik Bekkevold 4967)
Else Ftiflet
(946)
Johan Beck (545)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oddborg Skattum (528)
Paul pettersen
(523)
Hugo J. Mohn (519)
Ingrid cranun (519)
Wilhelm Bul1-Engelstad
A1f Kristiansen
(506)
Aksel- Onsrud. (497 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jolrn pettersen
(427)
Nils @srvold (415)
HAkon Korshavn (413)
Anders Lange (406)
KEre Sundbt (406)
Ottar Juvkvanr (403)
9jgyrE_5rle!ells_EeI\eper!l
l.
2.
3.
4.
Trygve Berntsen ( 5l-9 )
Albert Mdlbach (499)
Finn Nord (469)
Olav Dahlen (447)
Yc!€!rc
1.
2.
3.
4.
P, Liflebrend
(760)
Hans Andresen (749)
Anne pedersen (699)
Even pettersen
( 4 1 9)
f. Arvid Christi_ansen (3g9)
2 . P . J . r . t _e m ( 3 8 6 )
3. Halvor Eftedal
(393)
1. Y?rgir wassenius (3i5)
5. Sigurd Elfstedt
(369)
6. Berhard Hansen (367)
qicclE_a.rbelqelPertl
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- 9.
10.
J].
I2.
l-3.
r-4.
15.
L6.
17.
L8.
NieIs odegaard (3224)
fvar Erj_ksen (3f97)
Nits Frydenlund (3i78 )
Aaton Hofsmarken (316i)
A r n e M i k k e l s e n ( 3 1 6 2)
cuttorm H&kenstad (3130 )
Erikka Berntsen (3069)
Aslak Slerte
( 1 66 4)
Normann Kristiansen
(1654)
Einar Finnstuen (I65l )
alsg:. Herheim (1d36)
Hjalmar Fjeldheim (I634)
Einar BArdseth (1629)
Eigil, c. Lund (1622)
John O1sen (l-620)
J o h a n T h o r u d (1 6 1 3)
F i n n J e n s e n (1 6 1 0)
Normann Wo1d. (1609)
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
_9 .
1 - 0"
1l-.
Kristian
Ol-sen (l-605)
fngvar Skogen (1603)
Magnus Korsl-und (1600)
Alf Fjeldhe j.m (I597 )
Reidar Hagen (1590)
Jens Brenden (t5g4)
Ragnar Sehte (I58l)
Olga Bersum (1560)
Edvin Nesset (1553)
Finn Solhein (1528)
odd Kleppe (1423)
9l€y:E_Eessss_l9
per ! r
!_rcE9_
1. Magnus Antonsen
(l_067)
?
. I'1..1s Rykkja (t 038)
r. KOIbIOrn Krjstoffersan
4 . K e r e s c r r r e i n e rl i o i ; i - '
5 . M a g n u s @ s t b y ( 1 0 2 2)
f' -I "n"?' ?' . \
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
Karl [email protected] (535)
Harald Jahr (526)
Ole Teppan (525)
Marens pedersen (522)
E j.nra Granstvedt
(516)
Anton T/rud (516)
Johan Hemstad (5J-4)
(518)
t
E
LESJA KOMMUNE,f 951
Valqte
representanter
Liste A.: Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
'9.
I0.
B:Bondepartiet
vararepresentanter
(l-3.872 listestemmer)
A r n e B o e { 1 1 5 3)
Johan Granerud (1149)
Ola O. Nyhagen {1148)
E i n a r O t n e s ( 6 1 9)
Harald O. Hansen (603)
Lars L. Haugen (594)
Arne K. Nystuen (592)
Karl Jdrendstad (590)
Trygve Moen (590)
Sigurd Larsen (585)
Liste
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Valqte
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lf .
Reidar Hollakken (583)
Thor Simahaug (577)
Johan Enebo (575)
Johan Mortensen (573)
Jenny Bergene (570)
Kar l- Holsethstuen (568
HAkon Bakkelakken (567
ole E. Doseth (565)
ofa P. Evjen (561)
Alma Amundstad (560)
Anton Tondevoldshagen (550)
( 2 0 . 0 0 7 I i s t e s t e m m e r)
Ofa O. Mohnsen (1627)
ola K. Flagestad (f606)
Engebregt t. Norderhus (889)
Johannes Grindstuen {879)
Per A. Einbu (879)
John Sorumgird (866)
E i v i n d S t a v h e i m ( 8 6 3)
Peder Uystuen (857)
Lauritz Traasdahl (852)
Paul Vorkinn (850)
Kristine
J. Einbu (850)
Hans M. Doseth (848)
Bjorner Tordhol (843)
Jacob Holseth (840)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
( 8 2 5)
Sigurd Overli
OIa O. Hikenstad (825)
Johannes P. Einbu (824
Jorgen Engen (816)
[email protected] Tondevol-d (814)
H6kon Mosenden (7BI)
Erling Bakken (769)
Magnar T. Bae (767)
Klara RAnA (316)
Johan Lyftingsmo (310)
DOVRE KOMMUNE 1 95 1
Valqte
representanter
:
Valgte
Liste A: Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
l.
3.
4.
5.
5.
( 12.975 listestemmer)
PauI P. EnersgArd (890)
Einar Kirkestuer: (849)
Per trinbu (844)
Bjarner Haugom {823}
Jonas Berqet (818)
A r . Cr e a s M o e n i 8 1 5 )
Gunvald Bentdal (811)
Martin Droivol-l.smo (807)
Hans J. Dahlen {803)
(800)
Martin Vorkinnslien
LISTC
B:
rians
Olav
Hans
Hans
Einar
Bondepartiet
var ar epr esentanter :
'i
Ingebrigt
Skoqli {794)
Hans I. Botten (788)
Martin Slien (781)
n Sigrid Dovebro (799)
S o l v e i g O d e g i r d ( 7 7 ?)
A n n a B a k k e n ( 73 1 )
Tormod Haugen (818)
Ola Brualu kken (816)
o
Karl Stigen (814)
10. Arne Flateng (814)
fi
O1e Breiseth (8f 4)
1t
Jens StrandAs (B13)
')
( 7.164 listestenmer)
Dalen (508)
Lindsohaug (489)
Trodahl (478)
(478)
Arnekleiv
o. Jondal {467)
Romsis (464)
1. Syver Berg-Domaas (461)
2, Magne NygArden (453)
John P. Setrom (438)
H: Korsvold (426i
Simen Bakken (421)
Peder M. Berg (420)
S y v e r T . T a l - 1 e r As ( 4 I 6 )
8" Olav Breidal (405)
4. Sivert
SKJAK KoMlluNq, 195I
Valqte
representanter
:
Valgte
Liste A: Frie Velgere og Bondepartiet
l.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
Arne Teigen (928)
Anders cranum (800)
Rolv E. Kvale (783)
Trygve Bakke (l49)
Rikard Skjelkvale
(747)
ola E. skjAkoygard (743)
I.E.Jensen (720J
KSre Halvorsen (691)
Kristian
T o f t e ( 6 73 )
(665)
Svein rundrali
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B: Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
var ar epr es entanter :
(12.784 listestemmer)
Alfred Bismo (655)
Nils Hjeltar
(645)
Ragnfrid Forberg (619)
Bjarne 0ygard (614)
Olav Bruheim ( 556)
Eiliv
Kolstad (505)
(500)
Sverre cjeilo
Kristen Vang (382)
Hans Klepp (370)
Lars O. Holo (348)
Gudbrand SkjAk (663)
Sevald Porberg (655)
( 1 3 . 0 7 5 1 i s t e s t e m m e r)
Ola Fosstuen (130?)
Lars Runningen (1305)
O1e o. Langleite (1297)
Hans Bruheim (1283)
Ola Brustugun (699)
oLav Viken (573)
Lars Aspelund (672)
Oluf Nyhus (663)
Per Nyhus (661)
Svanhild Brekkum (655)
RasinusMork (652)
Ole S. Haugen (651)
Kristian
Hosaroygard (643)
^
Olava @degerd (632)
c
Anne K. Da1en (630)
Rolv Borrestuen (624)
Sigurd Banken (657)
Hans Stener (654)
9. Guro nusten (653)
Alfred Teigen (653)
'il
Tor Gjerdet (653)
1a
John G. Lund (653)
lo]{ KOMMUNE,1 95 1
Valqte represenlanler :
Liste
'I
A: Lom Arbeiderpar ti
Ola E. Seter
2. Gudbrand Jakopsen
Hans Bruoygard
Jo Kveum
q
Oddmund Oyj ordet
6. T. Sorhage
1
Sigurd Langsygard
8.
Peder J.
1
0.
'iI
'It
atl rf
Kolden
T . l z ir h a r a
fvar Rohr
Elise Svaet
LISCe
tJ:
Frie Veljarar
1. Pe1 Aukrust
2.
3.
4.
5,
6,
7.
B.
9.
10.
11.
12.
VaIgte vararepresentanter :
Ola E. Nyrnes
Mattias Rohr
T. Brustugun
Ni 1s Vole
T v a r S v ei n e
Johs. Skjesar
Jon Graffer
Eiliv
Sulheim
cuttorm S161ien
Hildur Tur tumoygard
Hedvig Godal-
(18. 339 listesternrnei )
l.
2.
3.
4.
Simen Bjorgen
Arve Oyen
Randi Asen
L a r s S kj e r p i n g s t a d
3.
Per
6.
7.
8.
9.
10.
l1-.
12.
13.
14.
K.
tJu
Helmer Lund
O L a R us t e n
Pal Moen
Einar P. Haugen
Olaf O. Moen
Ragnvald Husom
Anton Runningen
John Oyen
Arne Akslen
(I7.684 listestemmei)
t . Gudbrand Mo
Sigurd Falling
Erlinq Kjok
A
Harald Kvdle
Ottar Nor jord et
6. Torbjorn Kolden
1
Magnhild Elveseter
8 . Knut Fj eld
o
'tn Asbjorn Hestehagen
Olav Sve inhaug
S o l - fe s t A u k r u s t
1
2
.
L
ars P. Kveen
't?
Mari Rudsar
lll
Syver Grotheim
VAGA KOMMUNE,1951
Valqte
representanter
V a l - qt e v a r a r e p r e s e n t a n t e r
:
(20.414 listestemmer)
Lj.ste A: Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
( 1 1 80 )
J. Sagsletten
o . R . B r u n ( 1 1 66 )
T. Kvarberg (1140)
(628)
O. Preststulen
Ivar A. Svare (594)
S. Jonda| (567)
Liste
l.Knut
C:Vinstre
'l
ola K. Flaten (989)
E. Flaten (969)
S. Granrud (966)
A
(960)
Kari Fredriksen
(
9
4
8
)
Harald @vre
Jakop Synstl-ien (872)
1
A r t u r 8 1 6 t e n ( 5 9 + 1 0 2 5)
8 . H. Rugsveen 143-1024)
Petter'@yen (34-L0271
1
0 . J o n S " B a k k e n ( 45 - 1 0 1 4 )
'I 1
ola Bakken- Nesset (36'L022)
Ola Damstuen (26-1025)
Ola Storengen (13-1025)
1A
Ingvald Bo (9-L0261
(11.031 listestemmei)
M . H e g A s e n ( 20 7 1 )
A. Bjorkheim (1916)
(1179)
H. Skjellun
P . K . E n q e ( 1 0 7 8)
O . K . O d e g i r d e n ( 3 - 0 7 2)
J.Fonstad (1065)
o . J . S a n d e n ( 1 0 4 9)
o. Gjelbakken t1033)
J. Haiberg (996)
Arne Heggero (996i
o1a o. Sveen (995)
S. Sandviken (994)
Lj.ste B: Bondepartiet
/ Radikale
Rudistuen {138)
1.ola Juland (566)
2.Ragnhild Berge (564)
3.NiIs Haugen (544)
4.Ola Hanmer (536)
5. Anton Ryen (524)
6. Steinar J. Storvik (5I3)
7 . T o r a S a n d b u - L u n d e( 5 1 3)
8 . O . K v a r b e r g ( 5 1 3)
Folkeparti
(2.I55
Iistestemmei )
1. Sigrid Enstad (12?)
2 . L . N o s t d a l ( 1 1 7)
J.
Liste
K. Haraldseth
(lf 5)
D: Radi kale og frans tegsvenlege (3.1s0)
1. Ola O. Kleiven
:
(419)
l. o.J.Svare (326)
2. Hans H. Hol-en (179)
Albert Jordet
( 1 7 6)
HEIDAL
Lis,e
A: Heidal
Arbeiderparti
1.olav Steinf innsba (6,19)
2. o1a o. Hjellet
{675)
3. Harald Bilben {344)
4" Ingvald Grothe {340)
5. Torfinn Svaet (334)
6. Astrid Hagen (338)
!:els
(3999 listestemmer)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Br Bondeparti.et (1911 listestemmer)
1. Iver Faukstad (18B)
2. John Brenden (168)
1.
2.
3.
4.
L i s t e C : S m a b r u k e r n e so g A r b e i d e r n e s
1.
2.
3.
4.
Ole v ang (322\
olaf O. Haugen (330)
Thor nandheim (322)
Oline Klashaugen (296)
Hans Lien (337)
(337)
olaf njellet
Peder Skavrusten {334)
Marit Resset (334)
Bendik Holten (292)
Ole E. Bergdolmo 1273)
Trygve Brobakken (259)
Ofav Lil lesater (251)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
@istein Garmo (165)
Knut Saksen (162)
Amund a. Bilben (158)
Paal O. Aaseng (157)
liste
(2930 listestemmer)
Asmund Langrusten (249)
J o h n K l a s h a u g e n ( 2 4 7)
(245)
Anton Lilleseter
Asmund Kvehaugen (239)
Albert Espe (232)
Estin VoIlen (223)
sEL KOMMUNE,19 51
Valgte representanter :
Val-qte vararepr esentanter :
Liste A: Se1 Arbeiderparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
( 12.944 )
Leif SlAen (1594)
Kristian
Magnussen (15?1)
Lars Riise Pedersen (908)
oskar O. DahI {878)
Johan r. Haugen (868)
Ola Dahl (856)
Sigurd S. [email protected] (806)
Anton Stenersen (803)
Anton Svarverbakken (795)
. L1 S C e b 3
Det Radikale
l.
Hans Myrum (782)
Margit Haugstulen (768)
E 1 l e n R u s t e n ( ' 76 7 |
Mathias Barhaugen (757)
Odvar Haugalokken (821)
Jorgen Engenoen (8I7)
7. Jarle Fosshagen (815)
a
r v a r K . S l 5 e n ( 8 1 3)
o
n e i d a r S t e n e r s e n ( 8 1 2)
tn
Kristian
K. Sagdalen (811)
11
M a g n u s c r o n n (8 1 1 )
1')
John Nystuen (811)
)
Folk epar ti,/Ven str e (3.448)
1. Trygve Lie (2351
2. Olav Bergum (233)
Liste
'I
1.
2.
3.
4.
c : O t t a K o m n u n i s t l a g ( ! . 7 9 7|
OtLar Lien
(23e)
1. Hjalmar Bye (238)
)
L1STE
Ole H. Neprud
Astrid Uldalen (228)
Arthur Andersen (224)
Paul G. Rusten
U:
?
Johannes Lien (225)
Leif Bye (117)
l.
2.
3.
4.
5.
teif Hoff (289)
T h o r s t e i n O i o m' ( 2 8 7 )
PaaI Sether (287)
custav Rusten (285)
Ivar Breden (283)
Bondepartiet (4.5321
1 . Si g r n u n d V e q g u m ( 3 3 6 )
2. Ofa Blekastad (303)
3. Anders Olstad (297)
NORD-FRONKOMMUNE,19 51
Valqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
f0.
11.
12.
13.
14.
15.
A: Det Nor$ke Arbeiderparti
Torvald SlAen (3301)
ola Haugalien (3276)
Albert Kvammen(3176)
Per Mellesrno (1683)
Inge Lindviksmoen (I680)
Ivar Kappelsleen (1663)
Mari Wahlquist {1662)
Asbjorn Dahlen {1654)
Johan S. Bakken {1653)
Anton Uhlen (1653)
J o n H a u g e n ( 1 65 1 )
Kr:. Simensen (1650)
Paul- 0ien (16501
Lina olsen (1645)
Asmund Bosdsen {1644)
l.i sl'c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
Valgte varar epresentanter :
reDresentanter :
E.
Rnndonarlial./\/Fn<fr6
Paul M.Brekken (1949)
Aksel Blekastad (1944)
Edgar Hagen (1936)
rvar Brandvol (1054)
Einar Kjorum (1026)
Ottar Massing (997)
Erling A. Syverhuset (980)
Wilfred Nordlien (978)
Olaf Botten (978)
( 39.522 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.
B.
9.
10.
11.
12.
l-3.
14.
15.
16.
I
Sigurd Svendstad (f 643)
Fredrik Bergum (1643)
Adolf Gundersen (1642)
Anton K. Lien (1641)
Paul Brenne (1638)
P a u l S ur a s ( 1 5 9 3 )
(1684)
Johannes Bratlien
A r i l d o l s e n ( 1 6 69 )
o t t a r J o h n s g a a r d ( 1 65 3)
E v e n E r i k s e n ( 1 - 65 1 )
Sverre Byrhaqen (1650)
Toralf Pedersen {1650)
Hans Varpestuen (1649)
Asbjarn A. Nordlien (1649)
Kire Resset (1647)
Mathias Sylthagen (164?)
23.406 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
l-0.
11.
Tor Risdal (972)
Ragnar Fosse (971)
Paul Brendhaugen (970)
Petter M. Skar (970)
Sverre Erlandsen (968)
Johannes Hage (967)
Einar Holnen (966)
Olaf Brandstad (966)
Gunnar Berge (96I)
Ole T. Stormorken (95?)
Ola S. Rossurn (957)
I
I
SOR-FRON KOMMUNE,19 51
Valgte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
representanter
:
Valqte
(1004)
1. Hans Furuli
2. Signe Hovden (1003)
01af Holdbrekken (999)
4. Einar Prestlakken (993)
Johan Dalbak (990)
6 . T r . A n e k i e ( 1 0 2 5)
7. Einar Bodding (1020)
8. Erling vigen fl016)
o
A n t o n V o l d e n ( 1 0 1 6)
1 0 . E i n a r T o l s t a d ( 1 0 1 4)
1 1 . H a n s S k r i u b a k k e n ( 1 0 1 4)
L2. Anton Grondal (1011)
13. Olaf Haugen (1009)
?
B: BondepartieL ('7.373)
I. rvar Sorbotten (924)
2. Hallgrim Sveipe (920)
1
Tnonl
f
4. Aksel
Rrirrdrrrd
Bjerke
/ql
qt
(859)
.
Li-ste C: Vinstre/Fr
l.Tora
JSstad
(114)
:
(16.236)
A: Arbeiderpartiet
Egil Hernes (1054)
(1033)
A.c.Tothanner
olaf Storlokken (1029)
rver Malerbakken (1024)
A l b e r t F o s s e ( 1 0 1 4)
A s b j o r n F e v o l d e n ( 1 0 1 3)
Johan Monshaugen (1008)
Siq. Haverstadlakken (1008)
Signe Karlstad (1006)
John Morken (1005)
o1e Nordvolden {1004)
!iste
vararepresentanter
I.
2.
3.
4.
5.
6.
H a n s r , o kk e n ( 4 7 8 )
sigm. Lie (473)
KAre Hagen (467)
Ole steig (464)
(459)
OIe Prestlokken
Lodvar Datsegg (459)
i e VeIge r e ( 1 . 6 8 2 )
1. Oddrun Nustad (113)
2. Vidar Oye (110)
3. Enil Brenden (109)
RTNGEBUKOMMUNE,l9 51
Valqte
VaIgte vararepresentant_er :
reDresentanter :
Liste A: Det Norske erbeiderparti
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Johs. Horten (2872)
Asbjorn ltauq (2870)
Oistein Myhre i2849)
Alfred Solbakken (2847)
o l a f K i n n ( 2 8 2 B)
Johs. tesja (1492)
o f a v B a k k a ( 1 48 1 )
Anna Eik (1476)
O d d v a r N y l o k k e n ( 1 4 5 9)
Arne Hagen (1453)
O 1 e T o r g e r s e n 1 1 4 5 2)
Kr. Ranvik (1444)
Birger nnger (1443)
ola o" ltaug (1432)
M a g n eG r a n h e i m { 1 4 2 8 )
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C: Det Radikale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
i6.
17.
1. Conrad OdegArd ( 937
2. Signe Fretheim (931
3. Kristian
Flvsdeq6rd
6.
7.
B.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
LiFte p: Ringebu Komnunistiske Parti
1" Robert Ronningen (409)
Liste E: Ringebu Kristelige
(329)
/o.)?l
4. ole Rudi (923)
5 . L u d v i g B r i s t a d { 91 8
Fol kepar ti/Venstr
l.Varda Hovstad (272)
2.Anders Haverstad (263)
1. Hans Stubberud
H a n s H a u g s j o r d e t ( 1 4 2 ?)
Hallvard oypdalen (1421)
E i n a r n e v l i n g e n ( 1 4 1 8)
M a r t h a W e b l e r ( l - 4 1 6)
Alma Iversen (1408)
Signe Furuheim (1402)
Magnhild Johansen 5o16s (1401-)
Norolf Nordberg (I394)
oIe I. Bakken (1437)
A l f J o n h a u g e n ( 1 4 3 3)
Anton M. Granlien (1432)
M a g n u s H a u g e n ( 1 4 3 2)
Klara Svalund 1L429)
olaf Bergli (L427\
Johan P. Flatmoen (1426)
Alfred Dissen (1425)
P a u L N y h a g e n ( 1 42 3 )
(25.550 )
B : Bondepartiet
Arne J. Berg (1805)
Emil Mytting (1804)
E i n a r H o v d h a u g e n ( 1 79 6 1
Kr. O. Borgen {1745)
H a l l v a r d L i n d v i g ( 1 0 1 0)
Ni l-s cilleberg
{968)
Per Gunstad (950)
Nils Kvitrud {938)
A s m u n dB e r q ( 9 3 7 )
Liste
(40.r27 )
Gudveig Hoystad
9 1 8)
Nils PAlsaygard
e I 8)
M a r t i n A n de r s e n e 1 0)
Johan [email protected] (907)
Oddvar Hagen (896)
M.T.Brandstad (892)
e (6.823 )
Arne Oygard (258)
Johanne Bjerknes (25?)
Hjalmar Moen (254)
Kr istian Smestad (252)
(3.745 ',)
I. Ella Paulsen (403)
2. Kristian Bakkom (400)
?
OIa N. Bergei (396)
FoJ.keparti (4.391- )
1. Johan Amrud (320)
2. ceorg ninsrud (313)
3. rngvald nngen (312)
I
oYER KOMMUNE,19 51
VaIqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
representanter
A: Det Norske Arbeiderparti
Elias Gjarva (1806)
Kristian
Hagen (1770)
Einar Haistad (1032)
Sverre Opjcrdsnoen (983)
Xnut Odeqdrd (973)
Hilmar Hoiby (961)
Sverre H. Haugen (931)
Reier Hagelokken (918)
Ola Brendlokken (914)
(911)
Oskar Skarpjordet
Aksel Ranning (909)
Liste
Valgte var ar epr e sentanter :
:
B: Borgerlig Fellesliste
l.Ottar
Stende (10?5)
2. Knut Botterud {1033)
3. Erling Skjonsberg (1023)
4 . E m i l S t e i n ( 1 0 1 5)
5. ole Flit.Amo (985)
6, Karstein Tande (974)
7. Johannes SkAden (956)
8. Jens Johnsg6rd {929)
9. Marie Mellemberg (911)
10. Erling Jevne (899)
11. Kristian
B ak k o r n ( 8 9 8 )
(891)
12. Lukas O. cillebo
Li ste C: Kristelig
1. Asbjorn
Lie
Folkeparti
(172)
(21.314 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rikard Berge (894)
Johan Klavahaugen (883)
Oskar Brenne (862)
Lars Riseng (858)
Sigurd Stalenget (856)
Johan Reiersen (836)
Simen Teige (830)
K r i s t i a n B ra t . I i ( 8 2 1 )
olaf Stensrud (816)
A r v i d B r a t t ( 76 1 )
Hjalmar skogli (741)
Tor St.einsli (872)
Eiliv nognstad (862)
(21.333 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
f4.
Einar Brein (882)
Jon Prestegarden (865)
Olav Jensen (850)
Jorgen Linlokken (833)
Ragnvald Granskogen (802)
(799)
Ola P. Sletten
KAre Sveen (79?)
Erling Solberg (760)
Ingvald Nynoen (744)
Gudrun Nermo (742)
Ir,lathias Nylund (74L)
Kellfrid
Thompson (703)
Olav Fonstad (55?)
ola Moe (550)
(3.119)
I. Trygve Holen (154)
2. Fridtjof cillebo (151)
3. Henning OdegErden (149)
OSTRE GAUSDAL KOMMUNE,1951
V.aLgte__Ispr e sentan_ter :
Ll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
SCE
Arbeiderpartiet.
( 20 . 8 1 6 )
R.K.Engjon (1252)
Asbjarn Haugen {1069)
Nils Briten (1055)
Einar Engjom (1049)
Johan Johnsen (f 045)
rvar Haugan (1040)
Ivar craneng {1039)
D a g f i n n M y r v a n g ( 1 0 3 7)
Mathias Bjornhaug {1035)
Haldor Skog (1038)
Arne Kristiansen (1028)
l,iste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A:
VaLgte vararepresentanter :
B: Bondepartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.
f2.
13-
Kristian Bakkenget lJ-127,
S i g u r d K l u f t h a u g e n ( 1 0 1 8)
J o r g e n J o h a n s e n ( 1 0 1 8)
T r y g v e K o r s v o l d ( 1 0 1 6)
custav Midtlien (1009)
Karen Enq (1004)
A s b j o r n B e k k e l u n d ( 1 0 0 4)
H i k o n T a r u d ( 1 0 0 4)
Syverine Teftum (998)
Alf Ostensen (I4/IC3L)
Helge Engelandsbakken (7,/1036)
Sverre Simensen (5/1035)
Sverre Opphus (5/1034)
(11.790)
Kristian
Fougner (665)
Ottar Einstad i647)
cuttorm Berge (634)
Audun Kjos (631.)
Harald Berge (634)
KAre Fyksen (614)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
A s m u n dN o r s h u s ( 5 9 9 )
simen Avlund (598)
Andreas Holen (589)
Kristian Staun (584)
M a g n u sG r a n l i e n ( 5 8 0 )
Jon Waalen (579)
Hans Bakke (575)
Ivar Fyksen {569)
L i s t e C : D e t R a d i k a l - e F o l k e p a rt . i / V e n st r e ( 6 . 2 3 3 )
1. Simen Volden /?q6t
2. Einar clomnes (344'
3 . A r n e B er g s e n g ( 3 4 3 )
1. Kristian Bergestuen (337)
2 . s v e r r e @ y h a u g e (n3 3 1 )
Karl Volehaugen (329)
4. Nils Volden (318)
01e l{omb ( 31?)
T
VESTRE GAUSDAL KOMMUNE
I 1951
Vafgte Var ar epr esenLanter :
Valgte r'epresentanter:
Liste A: Arbeiderpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8"
9.
10.
11.
12.
13.
f4.
15.
Hans Hoistad (1657)
Hans I. Brumoen (904)
sigm. Midtlien
{884)
Emil Hesthaqen (882)
OLav Masovn (881)
Karf Mikkelsen {880)
Harald Halvorsen (875)
Trygve Furuseth (866)
olaus Klapbakken {865)
Einar Volden {863)
Olav Hageberget (860)
Torvald Olsen {860)
Magnus saghaugen (859)
Hans Hegeberget (858)
Iver Stubberud (855)
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B: Bondepartj.et
C: Det Radikale
Johannes Bueie
(ll3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Petter Amundsen (853)
Mathias Sinensen (852)
Kristoffer
Austgarden (845)
(845)
Marthe Kristiansen
(
8
3
8
)
Kirsten Finnvik
(829)
Jorgen Nyffzt
Jorgen Ruud (823)
J o r g i n e J k o b s e n ( 7 70 )
olaf oypdal (B99)
Petter Mo11en (879)
Helga Solberg (868)
Arnlaug Dompen (867)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Simen Iverslien (440.)
Sigm. Kraabol (437)
olav Kjernli (436)
Martin Kirkebo (435)
Bernt BArdslistuen (434)
Ingvar Bekken (429)
Borgny Ba (4231
EIise Kleiven (418)
ola olstad (417)
E m i l E n d e n (4 1 0 )
(10.311
H.P.Melba (475)
Nikolai
Ba (472)
olav J. Solberg (469)
ltagne M. Stubberud (455)
Ottar Ranning (450)
Berger Risdal (447)
Thora ryksen (443)
rvar Aulstad (440)
Liste
l.
(20.586 )
Folkepar ti
(2.Le2 )
1.
2.
3.
4.
M a g n e H a l v o r s e n ( 1 0 7)
Ottar Snelien (107)
Bergljot Wold (98)
Simen Kdrfald (98)
FABERG KOMMUNE,19 51
VaIqte representanter :
Vafg te vara representanter
L i s t e A : D e t N o rs k e A r b e i d e r p a r t i
1"
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
I0.
11.
12.
13.
O1a Jensvold {4 869)
"
Oskar Skogly (4.854)
Sigvart Dalby {2.460)
Arne Ophein (2.445)
J o h s . D o s r o n n i - n g e n( 2 , 4 4 1 " )
i i . :n s J o h n s e n ( 2 . 4 3 7 )
Ottar Ottosen (2.434)
Si m e n R o n n i n g t 2 . 4 3 4 )
Erling Riise (2,432)
Ivar SlSttsveen (2.432\
Tidolf Brusveen (2.43L)
Helge Szrbu (2.431)
Bjarne Ringen (2,4291
tiste
1.
2.
3.
4.
5.
(58.360' )
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Laura Fremstad (2.426)
Ottar Tobiassen (2.426J
Tonnes T. O$/ren 12.425)
Per Brekken (2.4231
Kare Engen (2.422)
Jakoba Ho11i (2.421)
Julie Johansen (2.4151
Torger Blikberg (2.4L4)
Otto Brettingen (2.411)
Sverre Jordahl 12. 45O)
K l a r a l l t a t h is e n ( 2 . 4 4 4 \
Arne Pedersen 12.434')
Einar Gilberg (2.432)
Haldor HAkensen(2.4321
Oddvar Hesthagen (2.4321
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bernt Bergehagen (965)
Th. A. ouren (960)
Jo Lindstad (948)
Sigrid Dahl t94?)
Sverre Hostmalingen (947)
Reidar 0degard (945)
Kristen Bleken (944)
B : B o n d e p a tr i e L 1 2 2 . 7 7 5 )
H i k o n Kj e r n l - i e ( 1 . 9 0 7 )
Harald Sorlien (1.900)
Ingvald Kval {1" 890)
Tor Ouren (1.024)
Er]ing tier (973)
Liste
Q: Hoire
(8.'71-B)
1. Marie Bjornsgaard (735)
2 , S i g u r d R i i s e { 39 i i )
-l
n
Liste D: Kristelig
Folkepar ti
l7 "70Bl
Laderud
LISCe
Det Radik4Le Folkepar t ilVens tr e (10.486 )
$:
(660)
Per Saetre (380)
rvar Stuve (375)
Magnus Gronvold (368)
Ragnhild Nyseth (368)
1. Einar
1. Edvin Hermanrud (650)
2. Chr. Svae {647)
3. Lars Smedsrud (639)
1 . K . M .S k j e l l e r u d s v e e n ( 4 7 3 )
2. Sverre Moringen {464}
Liste
:
F: Koinnunisliske
1. Olav Ottosen
(473)
parti
I . K a r e H a n s t a d ( 4 5 4)
2. Hikon Rian (453)
A m u n dR o n n i n q ( 4 4 6 )
Karl Storengen (445)
(6.2?B )
l.August Dokken (787)
2.Elof Carlsen (781)
3. Sigurd Lie (779)
-
--
LILLEHAMMER KOMMUNE,19 5f
Valqte
representanter
Valqte
:
(63.521 )
Liste A: Liflehammer Arbeiderparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Anton Andreassen (3609)
Harald Bergh (3500)
l 4 a rt h a A n d e r s e n ( 3 4 6 9 )
Einar Hansen (3465)
odd crythe (1853)
A 1 f S a u g e ( 1 8 2 7)
T h v , T h o r s t e i n s e n ( 1 8 1 7)
P e d e r K n u d s e n ( 1 8 1 0)
Simon Simonsen (f 810)
Alf Andresen (1808)
NiIs Ronningen (1790)
KAre Kr istoffersen (1783)
P e t t e r S k r e f s r u d ( 1 78 1 )
ole Hoiby (1780)
Willy Svarverud (f 780)
Ivar Lords (1779i
G u n n a r S i m e n s e nB u e ( l - ? 7 8 )
Liste
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B: Lillehammer
Hoire
D: Kristelig
Folkepar ti
t'). G u n n a r G u n d e r s e n ( 7 4 5 )
?
A 1 f J a r m a n n (7 1 9 1
Henrik Riste (714)
Liste
Sigurd Aasen (1773)
Ragnvald Hansen (1772)
E.Jue1l-Aune (1769)
Halvar Holmen (1765)
Reidar HoLnen ( 17 59)
Sverre Berntsen (1758)
Jostein Johansen (1753)
(1753)
Finn Skjelierud
Arvid Reisadbakken (1752)
lvar Hagen (1749)
Palma Jensen (1746)
Edv. Endresen (1730)
olga Sagbakken (1726)
Ase Nordhaug (1723)
f.
,^
6.
7.
8.
q
r0.
11.
12.
HaakonRuud (1133)
Gunvald Sundgaard (1131)
A n d r e a s A n d r e a s s e n ( 1 1 1 4)
E n e r S o b e r g t 1 1 1 4)
cunvor Snilsberg (1098)
Arne Klovstad (1082)
J o h a n H a r i l d s t a d ( 1 08 1 )
A r n e E v e n s e n ( 1 0 7 ?)
O 1 e N a r b e c h ( 1 0 7 6)
Baard Mahl-um ( 1071-)
E r n s t S o r g e n d a l ( 1 07 1 )
H a a k o nM y h r e N i e l s e n ' ( 1 0 5 1 )
C: Lilleharnmer Kommunistiske parti
l.Georg Larsen (945)
2 . L o xe n z L a r s e n ( 9 4 3 )
3. Hikon Gaukstad (938)
Liste
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
1-3.
14.
(38.957
S i g n e M o h n ( 2 1 1 4)
Dagmar Larsen (2095)
Odd Strand (1272)
Arne Bergseng (1255)
Ol-av Kleiven (1202)
i l a r a l d N o r d s t r a n d ( 1 20 1 )
Helge Haslev (1185)
A.M.Konstad (11B2)
Sam. Aase (1177)
A r n t B r o d k o r b { 1 1 4 6)
Liste
va rar epr esentanter :
1.
2.
3.
4.
5.
(11.104 )
Ragnhild Ruud (904)
Erling Skreden (65?)
Kaare Martinsen (627)
A n n e M o s h a g e n ( 6 1 7)
August Kristiansen
(615)
(12.456 '
1.
2.
3.
4.
5.
Jakob Storrusten (700)
Lina Skreppvin (698)
Olav Ruud (695)
J u l i u s O l s e n ( 6 9 4)
AIfred Svendsen (691)
I.
2.
3.
4.
5.
Kaare Stuland (907)
Bjarne Andersen (906)
Leif Thorstad (906)
Andres By (903)
Leif Solberg (889)
E: Venstre (10.802 )
1. Trygve Krukhoug (941-)
2. Signund Kleiven (929)
3. ola T. Lyngstad (925)
BI RI
Valgte
Lisle
l.
representanter
A: Biri
Leif
KOIUKUNE 1 9 5 1 .
:
Valgte
Srbeiderparti,
vararepre sentanter
( . 1 7 8 63 stenrner )
Torpen
l.
Rdstadstuen
2. Trygve
2. Nils
:
Olivius
tr{yhrum
Sever j-nsen
3. Gunnar Kalrasten
3. Olaf
4. Uagnar Kalrasten
4. Thorl-eif
5. Stener Nyseth
5. Gudmund Sveen
6. fvar
6.
odegirdstuen
BerqJum
Ivar
Guflord
Hauqen
7. Oskar Valdre sstuen
9. Even L/kken
9. Johs T. Engen
10. Eans Bi 1itt
ll. Ragnar Strandenqen
I2 . !'lar! inus
Liste
r.
Enqelund
B: Bondepa-rtiet. (8 858 stemmer)
I.
O-Laf H. Overjordet
2. OLe A. Sveen
r.
Jon
3.
Sverre
3. P.M. Thorstad
zr.
L. ti,
Hans
Kand
Vaul-e
6, Johs.
Liste
1.
1.
Schiager
5. IIAkon Austad
Brateng
6. Julius
C: Det Radikal-e Folkepartiet
Lars
Liste
4. t4agnar Paul srud
tJLlI:en
5. Holger
O. Hagen
D: Biri
Tngvald
! aaa
K{istelige
Ransrud
Bj @rnstad
og Venstre.
f . Ol-e J.
Folkeparti.
(2 gIG steruner )
l{oen
(2 239 stemmer)
1. Asb j 6rn ltaddun
T
SNE]{TTJGDALKO:f ILIIE 1951
Val.gte rep, esentanter I
Liste
A : Snert.:"ngL1a.l. ,nrbeiderpartt
Vllcte
.rarz,rerrr"sentanter :
, (9 77 ,t stcnner )
1. l-erer A. Tandberg
f . Skoqs .arb. Reidar. Lysrraugen
2. Feilretter
2. StnSbr.
Einar .l,lren
3. bne^ker
uelqe Rdholdt
4. I{rs{ror
Slgrid
5. s:r6lrr.
Olaf Nyserh
6. srnaoru<er Ei-nar T. Sollien
6 . Snabr.
KoEad Stensrud (R)
7. SkLx-rsarb. A1, H. Lyshaugerr
/ .
Ljrra Slfundbe::g (R.)
3. Kontorist
4. Snabr.
A.H. Sveen
Gwrnar Strandli
Gtrnnar Berq
5. Anlegqsar:b. Odleif
Ttrntsveen
IIUSITD T
r'1arl€nq
8 , Vecryokter Iars
€eg&rdstuen
9, Snebr. Otto Ryt€ersveen
l.
Forr, fdr.
Ludviq Johnsen
I. A.ssistent
l.
ljonde
Even Oudenstad
2. r:onqe
Tflcrstein
-t
?n
Grini
Koru:ad Skundberg
Liste
C: Oet Badrkate Folk-elErti
1. sn8br.
Petter
2. Bestyrer
Sigurd Inngjerdingen
3. SmAbr.
Ol-e Skoqstad, Stensli
Fruseth
rr
Atl
Olav B/ssrad
Sverre l,rnbjor
Har:ry Austdal
Harerld Austdal
o.q,.Vensrre. q3 2+I suerr.ner)
l.
2.
Iffer
ri\.br.
Johs Bulrau.r
Are frstl>y
l'{"'.,- l+"t'd
VARDALI{C[M]NE,195i,
Valcte
representtnter
:
Valqte
vararepresentanter
9 573 stenner)
Liste A: va{qAl 4-fbq_ade!pC+}:1.4
l.
tlaral"d Fjeldhaug
l. . UI
I
LAUVI]
2. Harald Borresen
2. Alf Bakke
3. Johan Andersen
3, Asnund Tanqen
4. Andreas Nordlarxl
4. Siclnrn Henriksen
5. .JOnnrrcregiaro
q
A
7. Paul Strand
6 , I\rartin Miraberq
'7
. Tr-if Johansen
3. J.osv, Olsen
B. Mathias Skoqfurrd
9. Karl Fr.rruseth
9. Old Bakke
l-0. Arne Frernstad
I0. A-lf Bekkqellern
1l.
ll.
H6nFr
llihaah
Borghild
12. feif
Lie
Da++6r
l^'nr
Arthur
hd
Eriksen
12. Arne Brathen
Linnerud
(7 700stsrner)
_Li:e_P:._Yedgl_!9!gepe*1.
Nils Gillerhauqen
f,
llaldor
Braastad
l.
t
a.
rr-t i-^
lu !!r!
rr-Ll,-Euq'L
2. Reida-r Roland
!:g!9_qi_E9ryUl}E!pel!i9!:le 241 stemner)
1. Konrad Gulbrandsen
t.
2. Ludvik Martinsen
2. IELf
Liste
D: Det Radj.akLe ro:Ige:!:_
I. I(nut Robgle
2. c, gvrei
eglen*IL
I,
Ole Skoqli
Nordween
(8 059 sterrner)
Gudlei]l
2, Erantz
Sandal
@ygard
Ugle_Ei_Egyle. (4 420 stemler)
I
Lage Lilleengen
Liste F: Kristellg
l.
}lans nincnrcld
1. Bva !4. Tillisch
Folkepa.r.ti. (6 534 stemner)
l-. l4actnar culford
:
!I
-
0gTBg_!qEN_5q44AEr1951"
y3l9!e-r gpresgllerlgli
\/^ l.r+F
(a:- 608
-LtE!e-4i-!9!-N9!pE9-A!be1495P?r!l=.
l.
Fredrik
Bredli
\zer^rFnraqonl-anLel.
steftlner)
]
T^h.hna
2, Ei-rlar HenrEnrud
?
.rr^rnon
3. Anna Pedersen
3. Johan Jolnsen
4. Jon Taraldrud
4. Johannes Al-fstad
5. odd Heff|anrud
5. Valborq Nilsen
5. ftrlil
P. trlgebakken
C/'\1]^ard
}{iel
1
6. Arne Nyhus
/.
AKSet
bcatlEK
8. KarI Pedersen
A
.r^h^n
Di nn l rrni
9. Itistoffer
9. olav Nysveen
Na] ie
10. Kolbjdrn
:
10. Joharrnes Nilsen
Ringlund
LE!e_E:_E9! epgf!fe!.J16 978 stenrner)
L \4ads Ufsnd
1. Kr. O. Fj-drkestad (X)
2, Johannes Kubberud
2. Per A. Ifi/esn
3, Jens Fodstad
3. Inctrid
4 . Iians L. Ha'nnerstad (X)
4. N1Is Eeqer
l^/edoe
5. Sverre Foss
_L1g!e_gi_59!Bltl9!pil!19!:_(9
629 stsnrer)
L. Arne Evenrud
1. Ingv. $nedsrud
?
2. l4agnus Mattrisen
r\la
Liste
l.
D
Pr.r6nd
D: Ikistelicr
Folkeparbi.
(7 515 stglmer)
Anders Solberg
1. Ole Nordengen
Liste E: Det Fadikale SS!EgBl!l_9S-YglE!*:(7
682 stsmner)
f. Arne Volfseter
l
Marie Steen
2. Kasper Hovelsrud
2 . O1e N1udal
!lS!9-g:-E9!Ie-!S!eLgePl$CSpCf!l: (5 520 stermer)
1. Hans Rdberg
1. Johan I'Lgerd
Dessuten hadde Hdvre 3 556 stemrer.
(x) = plasserjna,en p& den ordinae
listen
avgjorde,
i det de hadde likt
stennetall.
VESTRET\lrln] KOtlI{rNE, l_951 .
VaLcfte representanter
:
Valgte
vararepresentanter
223 stenwer)
_Lig!9_4j._De!_N9IS5C_A€!ciggpgI!i:.Ja2
l.
Iiarald Granum
f.
Hans Gulbrandsen
2. Lina Onsrud
2. Hans Bakken
3, llans J. Kjelsberg
3. Aff Strand
4. Sigurd ostlien
4, Johannes Johansen
5. Aksel, Nclie
5. Eqif Ottosen
6. Otto Roseth
6. Arne Skratengen
7. Ir'i,f
7. Marti-rl Vestbakken
RdsAsberget
8 " Elrnr
@jordsrnen
9. Karsten Wang
8. Olauq Hal'acrsen
9. IISkon Antonsen
10. Asbjprn Strandvik
ll.
Julius
MairqArd
12. Erljng
Haavi
(8 s36 sterrmer)
HE!e_E-:-5rt5!e]}C_g9ltsepe*1.
l-. Birqer A. Lie
1. Sverre Solberg
2, Helge F\rruseth
2. Anders Fossliqr
0 620
!]!!9-g:_!gEserlrs_qelkelts!e=.12
stermer)
1. Arne Lund
1. Olaug Rlst
z,
J. y.
E.L1-.on
2 . klv.
Tokvan
3. l4artin L€rsstuen
3, Nic. Sivesind
4. Olav Ness
4. Arne Huuse
5. Hel-ge Nyland
5. Johan Tollefsrud
748 stqnrer)
_Lt!!9_Q:_&gS9g_89$!g*E!lSEe_!eI!]:16
1, Harald Lurdgird
f.
Harald
Fjeldstnd
:
E$4_SSSQE.lg5!.
Yelc!e-repr999!!e!!cI:
Valgte
vararepresentanter
_t1!!9_Aj._E_rye_!9!g9pel!i:laI04 sreurer)
l.
Paul llcelween
2, I\4agneBjdrnerud
1. Johan J. Dyard
2. Bjarne Dysthe
3. Arne J. Sangnas
{T. UIE
J.
GIEISTUd
4. Hans T. S/nsteby
5. trven J. Berg
5. Jolnn H, Blien
6. Lars A. Sangnes
6. Anders J. Dotseth
!Ig!9_E_i_Et4e_4
beldelpar!1. (3 206 stsmrer)1. hrdre .Aangedal
l.Ni1s
2. Arnt l(arsrud
2. t*;b)OTn Tollef srudhauqen
3. Yathias Hoelsveen
3. Arders HernEndrud
4. Arne @ye
4. KAre Joroensen
Bj /rnsl-dkken
5. O1a Elvestuen
E:!9_gj._!C!_rR4qtbel9_99!b9pel!I_9S_y9!g!J9:l6e6 stennrer)
l.
Asbj/rn
Skaug
1. Endre Skaar
Dessuten hadde l/onrnunistpa-rtiet 602 stsnrer.
:
5gLqLEg4gN"t95!.
\7il.r+6
i:::::__:-E::::=i
Valcrte vara represenea-nter :
rabraconiAhtar.
::
_L]9!g_4i_&!ggpAl!19!:17 967 stsrrner)
1. OIe Jakob gcel
1. Anders P. Ri-rlqen
2. I(r, O, Nannn
2. Ole Dysthe
3. Johan J. Nannn
3. Ole Bekkevold
4. David P. Narun
4. [email protected] Vano,en
5. Olaus Ensrud
5. Johs. A. SkjdlAs
6. August Nokleby
6. Per M, Holje
_Llg!9_gj._5ltg!9li!_{9}tsepe+!!(3 725 stsnrer)
1. l4agne Olstad
I.
2. l4artin Buflaterr
2. OIa Skaug
3. Paul P. @Aegard
3. t{arald Afm
!15!e_Q:_ryklde!p9*iC!:18
1. I€rl
Erli-nq Lundstad
I 36 stennEr)
Lr$d
l.
Jens [email protected]
2. Nil-s E:srudhauqen
2. Nils Lier
3. Maurits M]'n/ol d
3. Olav Lirmerud
4, Aksel [email protected]
4. Helmer Lundvoll
5. E\,en Stensrud
5. Signe Kvikstad
6. Al-bert Eril{sen
6. Gudbrand Ovenstad (R)
7. OIe Rrdshawr
7. Idre Srnedsrud(R)
!}s!e_9:_Pe!iegi{cle_IelEeP3*3_ss_ye!q!:c_ledqe_Z?_E!9lset:
(R)= listens
reservekandj.dater.
valqte repysqqla4leli
YelS!9_Ye!eI9P!Cge$C!!9Ij.
_Lle!9_4:_4r_!9lq95pg$_i9!=(16223stemner)
1.
2.
3.
4.
ole Nordby
Kristen q) jordsroen
Peder Glrllheim
Olaf Li.en
(
Pn]
f
cLrr
ra?-' rd
6. Gtnrnar Nilsen
7. l4arbi.rl liarTnErstad
Liste
I.
2.
3.
4,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Astri Bjerkaas
Jens BrSthen
Rrth Skaane
Ove l"larthi:rsen
ilarald crondattl
Inga Andersen
IGren Vestli Magnussen
B: Jevnaker Xonurnrnistiske Parti. (9 735 stemrer)
Johan Hoel
Karl Sdrbo
Hedvig Helrnerstuen
HiITrEr Hansen
f . ilac.'nar Skaane
2. Arthur Olsen
3. Gunnar Andersen
4. Arne Andersen
Eg!e_gi_{9y!e!9l_E$dCpe*t_qS_Eg*erl7 141 sreruner)
]. Anders I. trlnas
2, William Fredijcsen
3. Anne Olinrb
L Liste
D: itisteli
l. Alfred Osnes
2. Reid€ir Karlsen
1. Andres Velo
' 2. llans Ftrdsr
3. IIaraId I€arstad
Folkepa-rti. (4 336 stemrer)
L Gunnar Pedersen
2. Rolf Brorson
T{JNNER
K{lStMn{E.
1951.
ValqLe
representanter
Valqte
:
L_i!!C_4:_4lbgid9fp*!re!._(I8
reDresentanter
:
020 stemrer)
i,
I - Jorgerr !'bld
Ole Brattlien
2. J.A. Schiong
3. Hihar
4. Kjersti
3. A.le)<arder Tangen
Srby
4. Anders Vestbv
Borqersen
5. Gunnar Larsen
(
qi m/.r+
H..rar\
7. Ole svesvolden
8. Juf Strdnnes
Eg!g_Ei_E9!q9pAI!!9!:110435 stsmrer)
l.
Trond H. Wiistad
2. Torsteir
3. Qrdbrand Bj0ralt
2 . Halvdan $ten
3. Arne Stenersen
4. Per Bratsbergf
4. I-ars Froislie
5. Lise Andersen
5. Olav Saarheim
Liste
I.
Brandnrd
1. fver Ulven
C: Felleslisten
Steffen Grini
2. Afbert
ltrclter
for Lr,rnner ftrnl<sjonsere
m,v.. (5 935 stsrner)
f.
Hans Blisten
I.
Kare
Joten
s58 stsm'er)
_Ltg!9_Pj"_59ryj!i9!pC+I9!:_(3
I.
Erling
[email protected]
'I
Dal-+ar
cr.^h
1i a
9BAN-SAflIErI95I.
Val-crLe representanter
:
Val-crLe vararepresentanter
!. (L7 7Ie stqnrer )
_LtE!9_4:_9tg!_4lb9_iqClpe4
1. A]<seI Braten
L.
\JLd-L
r urrllaYer
1, Karsten Thingelstad
2. Hans O. Haqen
I
3. Lars Skovly
3. Alf Skovly
4. Lars Kvernvold
4. !4artjnius
5. Hans M. Wlen
5. Sverre Tunheim
A
6, Pau-lile
61 =€
7. Ejnar
\Ioc+h^d6n
B: cran Borqerliqe
Jonserud
7. lars l\ordberq
Rdnnjnqen
8. Petter Asrud
8. Gudbrand Baldceli
Liste
Ianqbakke
Fellesliste,
(18 516 stqnrer)
l- . Paul P. Grini
l.
2. Ol-e T. Nass
2 . itistian
3. T'l1orstei-rl A]m
3. Nils K. [email protected]
4. Thorstei-rl L. Velsand
4. Paul O. Gam€
q
5. Agnes Bjella
.r^hn
Lkr: l chaaan
Ar:ne Huser
J. Ballancfnrd
6. Bent Solberg
6. Sverre Lie
7. Thorsteijl
7. llarie L, Ensrud
g. Gunnar Madsen
Bor{Brken
8. Ingeborg L)mgstad
Dessuten hadde lbrrm:nistpe+ig!_a_991_S!
Cfr.
:
BRA\IDBUKOII"IJNE,1951.
Yslelc-reptgs9!!31leIi.
Valcrte va-rarepresentan ter :
U9!9_};Ar_!9lqggpe5!:9!:132524 stenner)
l.
Jens Roisli
l.
Eivirtd Hovi
2. Anders Stenrud
2, Per Rejnsborgf
3. Hans Stra-ndberg
3. Olaf ltr]'lanC : .
4. Asbjorn hdrerud
4. Aj<sel Taaje
:, Peder L. Vestlard
5. cudbrand Sevaldrud
5. llallvar
6, IGrl
Grimsrud
7. Gr.rniar Enqstr4n
7
\Iacl-6.d
8. Paul- Gauksrud
8. Peder Nilsen
9 , llans Myhre
9. Ole r. Idvbrotte
10. Jens l,bnsen
10. Inga Toresen
11. Guuar
ll.
Br&the]]
Sagbal<ken
f2. Jdrgen Rognstadbreten
alt+.,
Oscar Solencr(R)
12 . I,la-rie Fredrikstad
(R)
Es!e_Ej._89!gepgl!i9!:117 910 sterner)
1. Ofe S. thingelstad
1. paul cutt.
2. Erj-k l4olstad
2. Ijrrs sangnres
3. Jens Magnussen
3. Marius Strande
4 , Ole A. i\ass
4 . [Lkal
5. Anders Tbkerud
5. J.I.A.
6. Arrders Strande
6 . Thora tiid]re
Hoff
Sonnn
Olerud
!le!e_gj._E!*qpU_5ruq:g!tEb9_Ee+il8 027stanner)
1. Hja]Jnar Bergheim
1. Otto Jenserud
2. a-lfred Hellerud
2. Hans Brunstad
_Li9!9_p!_glg!e!lS_q9*Cpelti:
1. l,larius
Ski,aker
2. Adolf Holter
(7 074 stsnner)
I.
Torsteln
Sdraunshaqen
2. Ofe Johnsen
(5 807 stemner)
$E!9_Ej._p9!_BAglBlq_E9lb9eel!t_9s_y9!59e.
1. Anders Taaje
1. I4arkus t4elby
2. Karl Nald<en
2. AIf Egqe
[email protected]_S_L.AN!_ts94[INEJ9,5!.
Valqbe representanter
tiste
:
A: Det l$orske Arbeiderparti.
l-. He}rrer @perud
L Bernt sKlpras
Valqte
varareDresentanter
(2L 7L3 sterffner)
I . Luaritz
Sk&lerud
2. Otto Slette
3. Hars Eriksen
4. Njlolai
Ef lingsen
4,
L\.G. HO.rnSIren
5. Arne Skaugnrd
5. Peder A. Bjdrnerud
5. H. Sdrun
6. Rolf Fremst-ad
7. Arne Bakken
7. Arne Volden
8. Johan L. Sleperud
8. Ilans Svarverhaugen
9, Svend Setra
9. Einar Klevenqen
10. M,lrtin Slette
10. Jut l4ichalsen
l-L
Rolf Bakken
11. Willy
l-auritsen
Ue!9_pj._Igtd_E9ge1lg9_U9!ql6 s72 stonrer)
L
Paul- tlksne
1. Arne Mangerud
2. l4agnus Skogbakken
2. ej/trr
3 , Ove !,tunthe Kaas
3. Ola K, Enqelien
Lomsdal
_Ll9!e_9j.*499!!tE!pC*ie!:._(s 357 stqrner)
1. Hans Johanstuen
1. Sigurd Birkelund
2 . I'larius
2. Karl Beritsveen
Sr,arverhaugen
:
4rEES*5qgpUElt9!1:
y3lS!9-!Cpr9E9g!e!!9ri
Liste A3 Det ldcrske Arbeidglpq4i.
l.
Kristian
Valqte
vararepresentanter:
(8 560 stsmrEr)
Roen
I. Olav Kr istenstuen
2. Nils Minaberg
2. Gudnrn Val-le
3. tians Petter NygArd
3. Lars fostad
4. Erljng
). t\r_rs .J. Luoen
4. Thorleif Sk&lerud
5, Ejrar MinaLerg
6. Olav Stanes
6. Rolf Bekk
7. Sverre }dartinsen
7. Oskar llansen
8. Petter Vil€n
B. Gultorn Vol-lset
Rognstad
E!!9_Ei_glg!9:s_59s1$E!t4be_ger!lr. (: 455 stemner)
1 . Karl Bratterud
) Paul Sverdsmd
1. Torbjdrn Hagen
3 , Anton Sohnn
3. Arve Rosenberg
2. Ivar liotstigen
. e oB stglrner)
!19!e_gj._!C!_Begib3l9_gglEepcr!trY9tg!I9
1 . Martjrius
2, liaraLd
3. Arnt
4 , -br.
liagen
Hcel
Njargel
Jonansen
L
Ei-nar Haqen
2. Johanne K. Stran&rD
3. Odvar Brardsveen
4. Siqur:d !'orberg
_Llg!9_9j._Eqdepg!ie!:11 28s srsff€r)
l.
Petter
Sand
1. Johan Jensen
T
NORDREr.AND KCh,fl4UNE,1951
.
representanter
Valqte
:
Valcrte vararepresentanter
_Li9!9_4i_4!klqglpel!Ie!_(16 6e5 stenner)
l.
Hans chr. Endrerud
1, Elli-ng [email protected]
z. odd BreKKe
2. Nils Sollien
3. Arne LYSenq
J . r;-r-Lrng Andersgaro
4. Johan Svendsrud
4 . l4agnus Berq.nn
5 . tlans j-rle Solberg
q
J.
Tnfr'f,'
4.Yv%
P.Ihh
i hdah
6. E\rcn Klopp
7. Hafvard fubakken
8. Arve Sasonstuen
9. Ragnvald Rdrjnjngen
!,1g!C_Ej._gqglpSgll!!e3:1117se starner)
1. Hans Kolterud
2. Torstein
Rudi
l
Arne Lunden
?
ei -rr.4
E ^dah
3. Olav Thcmte
3, ltronas Stensrud
4 . Pau.l l€senborg
4. Lars Juve
5. lerl
A. Wren
5. [email protected] [email protected]
6. M-ikael Gladhauq
6, Sofie Schunann
7" Erik Snartwn
7. l46lfrid
Dessuten war det 9 "vill-e
" stennrer.
Torbergsen
:
TqBP-4-5qqgry9!1991:
Valctte representanler
!+!!e
l.
4! Arbeider-parrier.
:
Val-gte vararepresentanter
(1I 094 stqrr{Er)
Iial,var G6rder
Sigm.und Stensvoll
2. Arne Sandbakkerr
llarald
J.
LLEN
Oluf Filstuen
Bjorkefi
!6rti-n
U-LA U.
4. oivbd
5. Nils
Abourtdhaugen
Smedsr:rengen
Klopp (R)
Ivar Btgeli (R)
6. Henry Franrnes
Ualvar Kjelsrud (R)
7. Magnus Hu11et
OIa LauvJ-i (R)
8, Ofa O. Brenden
ole Sandbakke (R)
9. Oluf Rdste
10. Haf\rar 11, Skoqstad
!ie!9_gj._E9!4epe{!i9!. (3 082 stenoer)
I. l,iartin Kjendsjord
1 . Thorleif
2. Einar [email protected]
3. Thoralf
Lr.xde
Ul-saker
I<r. O. Gopolen
?
Olav Finni
Liste C: I(risbel iq Folkeparti. (2 76J- ster.mer)
1. Olaf Schdien
1 . Iialvard
2, Harald Anrelstad
2. Aff Nilsen
!i:!9_P-ij4q!!el9_E91b9p*!!r'_9:r_ye!9il9.
(j, 688 srqnner)
l.
1. Mactnar Rustestuen
Anders Sollien
(R)=listens
re serwekanid.ate r .
U)'r:\rang
:
II
[email protected],
1951 .
Yelsle-represg!k$e!:
Valcfte vararepresentanter
Eg!e-4j.-!9!-Nglgbe-4l!91q95per!i:130 30I stermer)
1. l4iJd<jel H. Sorlie
I.
2. llara&d Ba]<ken
2. Harald Storbraten
3. Gudbrand Lie
3. Iorang
4. Mathias Br&then
4. Flaldor i4cen
5. Ola Svendsen
5. Mjkkel Nordfragen
6. Kr. Nyhagen
6. Harald Aslaksrud
7. Ola Fossholm
7. JoLEn T. ltust/e
B. O.J. Dokken
9. Itistoffer
Storruste
'
Siqurd Haraldsen
Johansen
(R)
B. Ola A. Plassen (R)
9. Andreas Kwana (R)
10. Ola cran
I0, Arne Gunderhuset. (R)
l-f. Ofav Slottet
Il-. OIa llagen (R)
1)
12. l(ristian
r\] r
cn:n^anrn
l{ana (R)
13. OLtar Lien (R)
14. Ola Dalen
'lq
r: H
ria
14. Anders Aashejm(R)
15. Olav Brandt Juvkan (R)
16. Arne Eergene
16. Gudbrand Lybekk (R)
17. Kolbjorn
17, Anders sidsroen (R)
Nybraten
fB. Tide[Enn Rrud
IB. Olaf Solbakken (R)
608stsnrer)
ug!e_Ej._E9ts9tl:s_9egltgs:lig!c.122
l-. Ola Westerheim
1. E.G. Grimsrud
2. Mikael Hasfe
z. -tnv. E-Lsrud
3.. OIa O. thorsrud
3. Arne cjdrud
{,
4 . Er.ik Lineikro
br_guro Lanosend
5. A.A, Seteren
f, .
6. Arne @1zhus
6. Ola leite
7. OLa Skaraseter
7. Ow. Fossholm
B. Ilarald
B. Bjarne Banq
licugsrud
9. Kotbjdrn
Kirkeberg
bi . H.
Gr
ltsnrd
9. Siqurd crarheinr
10. Helge Hdnerern
10. Ilaflvard
11. Kr. O. Juvkam
fI.
12, FleIIrBnn Suld€
12. Andr. G. l{ordby
13. l4ar-tin Dalen
13, Arne Eid
14. Arne O. Koppervjk
14. Signn:nd Gjestvanq
l{. Lie
Ei-rlar Nordstad
:
1951.
EI\TEDAL'KCJ,$IUNE,
Valcrte representanter
:
Liste A: Det llorslie Arbeiderparti.
Valqte vararenresentanter
(5 857 stenrner)
f. Thorl-eif Hodne
I . Siqurd Bald<en,Flk
Nipseth
2 . Tlr,rrolf
?
rrh\ft-\i,^m
rf+6h
3. Anders Fossbraten
3. Gunnar Stubbene
4. Kolbjorn
4. Gunnar Nyhagen
ol'bakken
5. Arders Hagaseth
6. Torbjdrn Nysveen
6. Anton Braten
7, Cla [email protected]}<k
7. Ola O. Thon
Liste B: Det Fadjlcale ESIEgpe!!LgS_y9!g!f9:14
l.
[email protected] I.K. Haug
I.
145 sterrner)
Gunnar Bergfene
2, Syver Thon
2. fngvald
llagaseth
3. Siiren Byfuglien
3. Nrkolai
Hestekjnd
4, Kristian
Hovda
4. SWer: KorqEn
687 stemner)
!]:!C_Qj._Ee!q9pe5!i9!,.1r,
l.
Siqurd Espelien
1. Ole GEanum
2. T\:ond Fjeld
2. Maxtin l4arken
3. Ola E. Sveen
!_1S!9_Q:_5ElE!9lf_EglbgeClgl,.!3 222 stalurer)
1. Olav A. I.IoId
f.
2. Alfred
2. Arvlers Nysveen
Steinsel
3. Gudbrand Tandberg
Det var
stemre utenon.
Siqurd Srelhus
3. Engelrret Breien
:
I95I.
NORD-AIJRDALKO.T1dJNE,
ye!s!9-5ePrg!s!33!Cri
ValcrLe va.rarepresentanter
. t 30 lI3
1. Asbj0rn Granhejm
1. Iage Ranheim
2. Knut [email protected]
2. Olav Rr'snarken
3. Kriut Dokken
3. Kolbj0rn
4. Ni-ls Ncraker
4. Arne Stavenjord
5, Anders Itndnark
5. Eiv. lJaugene
6. Tidqilann Haugen
b . Erlx
7. I,4a-rtin Rrdi
7, !.'.ristian Idkken
8. Knut O. Hovrud
8. Ingeborq 9degaard
9. llartin
Sadau
10. P.A. Kvaa}
ll.
Tidemarn Haaden
12.Incnrar Ringen
Onstad
h1]o
9, Bjarne Fodnes
10, o.P. Sterdebakken
l-L. Kristi
Aaberq
12. Gunnar R:ine
203 stem"ner)
!rE!9-Ei-N9rq:4uge!-4rb9149rP9r!L127
1. T. TretDlt'I€ira
l-. Ei-nar RistebrAten
llaqen
2. Torbjorn Holden
3. Knut K. Bakke
3. Olav EV. Strand
2, Kristen
4. Hallvard
Dokken
5. Knut Bohagerl
5. tiallvard
Fiellbu
4. Gudbrand Roctnerud
5. Hilnar
Olsen
5. OLtar NiPSeth
7. Georq Roang
7 . Iii.rla-r Bd
8. Anton /verli
3. Henrik G. Strand
9, K.E' Myhre
9. Ragnar Gullhaugen
10. tr1i Andersen
10. Knut Rjltgen
!19!q-gi-5+E!9119-99!bePet-!!.!7 57e stan"mer)
l,{ergeland
t. Jon bonrrcl
L. llalfdan
2. Gumar trlgen
2. Anders K. Riste
3, Anlaug Svae
3. Arne Grdndal
:
sts'mer)
\rus"IRN SLIDFE KCX\,O]UNE
. 1951 .
\/:
I fFa
ranrac^nl-in+6v
-
Valgte vararept:esentanter :
_L$!9_$._4r_!9l49lp+f!19!:17 s82 stemrEr)
l.
Gustav Girstavsen
?
nl
:rr
3, Itrut
ni
nnal-cra
Prove4
4. Ura LyKKla
I . O.Lav Dalen
2. Olav @he jm
3. Ola O. Hauqrud
4. Ola P, Briten
5. Ivar
6. Fr. Ejlanq
Rtdningen
6. Ola Huagtrrn
075 stanner)
_Ltg!9_9i_yC!Ee_€liq{C_E9td9eer!!:"112
1. Gu11ik Ior€
1, Nils Brager
2. Hafvard Tildheim
2 . i<cut Stei.rle
3. nrij< Steine
3. llorqer Aastad d.y.
4. Lars Kvissel
4. Olga Martisen
5, Knut Itranre
5. Eiv, W. Holden
6. Torstein
6. &dre
Vika
c. Stee
7. Olav Hande
7 . Krxut Vil<
8. OIav Odegdrd
8. Kolbjorn
9. Thorstejn
9. Jens Viste
f 0. Torstejn
ll.
H./)m€
Ejj'rang
Per Einang Fylken
Rognes
10. Anna Rd)me
L-L, :,Vetn
i:;qcfe
12. I{nut Huaqe
(7 5el srqnner)
_Lt9!9_9.:._Q9!_tsag*e!9_Igl!epel!_i_9S_ygg!ry.
1, !4artin
Selid
L. Nifs H/jme
2. Erik Kirkeanq
2. Einar Kirkeeag
3. Toras Jordet
J . JI.LL .l_Oe
4, Edre
4. KI.
FOr
5, Torgeir
6. Ehar
Trden
Sofheirn
7, I{nut E. Rovang
Vm)ld
5. Jorcten Stee
6. Jon Tvenlfe
7. I4arit
Fosheirn
I
I
.
ovgTBE-gLIlp-5qt=4rNE^I25I
'y'alqte
Llste
f.
representanler
Vaf cfte vararepresentanter
:
Ar Det Norske atbeid*pgf!:
!( 3 778 stenner)
rorger Htvr
1 . K,0. Bald<ert
2. Olav Sulrnvoll
2. I(nut c. Skattel,
3. Torleif
3. Torleif
hlirtgdal
Bergli
4 . SWer l4cen
4. cul-l-a 0raker l{ordAs
5. Petter Slette,Granli
5. Aslaug Hr4gden
6. Kolbeirr Skaare
6. Ola Veslheiryr
7, Gunnar lbvrud
.7
rTt\*-
l.
lElroor
2. Arders O. Robc,le
?
Iti.^F
3. ola Iangedal
3. GuCbrand Idstad
4. Tbrger Ekerbakke
5. Ejrlar Windingstad
4. Ola HaIl
6. Nils N. Dal-e
6. Knut LrDne
-l
rft6h^.
B: Bondepastiet. (3 268 stsnrer)
Liste
l.
l
I{nut Bjlrnstad
(
n
u.
I{lcll
D.irhr
r
rc
T.4rc+a/l
!is!9_9i_B4qilelC_E9!E9pel!t_9S_Y1r:gg!9:le 134 sterwner)
I
z.
Knua K. bel-to
3 . Ittut
l,loen
all i
cl-raLa-d6ha
2. Gudbrand Erij(son .r'dce
3. Knut Hedalen
4. Ola N. Skalet
4. Nils Jorstad
5. Borghild
5. Ttrrsteir
li
ltlr
rn
/. "rrorn
i I
Skillestad
rl6dn
l i
Hedalen
Berg
o . rJJav Hecrge
7 . Oh .r. ffaeen
:
1951.
Valcfte represcntanter
y3!C!e_Y4l15ePrgeelHlleli
:
Ll!!9-4i.-Ye!s-!9!c9rl_ig9--E9ll9!lt9l*16
387 ste.l'er)
1. Tbrstein
1. Ole K. I{8lien
A. ttanue
2 , Ove !,langensceen Xvien
2. Johs. Lunde
3. A.L. Wangensteen
3. Torgeir
4, John @af
5. Andris O. El"tun
4. Ole Kasa
5. o1e o. skeie
6. t?ond c. {hrine
6. Ofa O. Hauqen
7. Nils Thorpe
7. Ole T. Aastad
H_dverstad
!18!9-Ei-9gE1:!sg$g!e!-!9l_ye!s:14. r-55stqrmer)
r.
Nfts
lnune
2. Anders H, Kvaft
1. Anders H, Hernundstad
2. OLa G. gt
3. &dre
3. Eivind Bakken
K. HU.en
4. Hefge Lei-rle llgnren
4, Ole T. Kvam
5. Oue Bunde
5. Ivar I. Sondrol d.y.
_Ll9!9_gj._4r_hj,4erparr_iet. (2 7B4 StenrrEr )
l. John Wangensteen
2. Peder P. Hernnrndstad
3. O1a T, Hauqen
1. Ivar Johs Sdndrol
.
2. NiIs G. Heetr
3. Eivind
-L1g!9-8j.-qd€g&9$9s-99_lg$S9!letcME_l_'g!9.
1. Aksel Nesse
l.
Vij<en Brustad
(r G49stenner)
Ove Wangenstad
GJOVIK KOMMUNE,1951
Valgte representanter :
Valqte
vararepresentanter
:
Liste A: Gjovik HsLre (24.686 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sigvart Aannestad (1406)
P a u l P e t e r s e n ( 1 3 8 2)
rngrid Granun (794)
Johan Beck (743)
c u t t o r n G r a n u n ( 7 1 4)
K a r l A a s m u n d r u d( 7 0 8 )
Ragnar Skattun (706)
Liste B: cjovik
Kristelige
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Folkeparti
1. Trygve Berntsen {436)
2. HaakonKorshavn (396)
3. John Pettersen {388)
Liste q: cjovik
Arbeiderparti
1. Niels
1.
2.
3.
4.
5.
Li s t.e D: Venstre
(12.730 )
Andreas Konstad (379)
Anna rrogner (374)
Nils Ostvold (372)
Kire Sundby (367)
M a rt i n J o h a n n e s s e n ( 3 6 5 )
(67.548 )
Odegaard (3809)
Einar Finstuen (3770)
?
Nils Frydenlund (3767)
A
- b1 n n J e n s e n ( J . / b 5 ,
q
Anton Hofsmarken (3738)
6. Steinar Haugen nlermoe (1940)
Reidar Nilsen (1930)
a A r n e M i . k k e l s e n ( 1 9 1 8)
J o h n O 1 s e n ( 1 9 1 5)
'ln
Torgny 0degaard (1911)
R
eidar uagen (1908)
'It
Hjalmar Fj eldheirn (1905)
Eigil G. Lund {1900)
1 4 . P e t t e r P e t t e r s e n ( 1 8 9 2)
Magnus Korslund (1888)
l-b.
I n g v a r S k o g e n ( 1 8 8 8)
't1
Arne Torgersen (1887)
'1 a
Johan Mathisen (1883)
10
Anna Sveum (1878)
20. Asbjorn Skogsrud (1878)
a
Morten D' Harboe (698)
oddborg Skattum (696)
Kolbein Herheim (68?)
Christian
Schaanning (686)
(684)
odd Kristiansen
(
6
8
3)
Knut Malmberg
(
6
8
2
)
Hugo J. Mohn
(
6
7
8
)
Gunvor Holm
Harald Korshavn (678)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l-0.
11.
Birger Gulbrandsen (1875)
Martin Rustestuen (1866)
o d d R a s m u s s e n( 1 8 6 5 )
oskar Schjotz (1865)
Leif Rostad (1856)
Kristian Magnussen(1846)
K a r i n e E l l i n g b a ( 1 8 3 8)
H a r r y R o s s i n g ( 1 8 1 5)
c u d r u n A r n t s e n ( 1 8 1 5)
Magnhild Slette (1795)
Haldis Henriksrud (1742)
t10.362 )
l-. Even Pettersen (596)
2. Halvor Eftedal (595)
3. P. Lillebrand {593)
1. Arvid Christiansen (588)
2. P.Ffem (588)
3 . H a n s a n d r e s e n( 5 8 7 )
4 . A n n e P e d e r s e n ( 5 8 4)
5. Astri Ranning (582)
L i s t e E : G j o v i k K o m r n u n i s t i s k eP a r t i ( 1 3 . 2 4 8 )
(1103)
1 . M a g n u s A n t o n s e n ( J . 1 1 ?)
1. Kolbju rn Kristoffersen
2 . I { a r a 1 d J a h r ( 1 1 0 8)
2 . O s c a r M a d s e n (1 1 0 1 )
3. Erling Rykkja (1106)
3. Arne Torud (374)
4. Einar Crastvedt (373)
5 . M e r m u n dS t e n s l i e ( 3 7 2 )
LESJA
Valgte
KOMMUNE
r955.
representanter:
LISTE A: Arbe iderpartiet
l)
2)
3)
4)
5)
Ragnvald Sveen
Magnar Joramo
Guldbrand Stensrud
Ola T. Ldkken
Karl- Jorendstad
c,I
flaKon
Va1gte vaLarepresentanter:
. ( 1 0 7 9 8 stenmer )
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Havn
7) Einar Haugen
8) Ola P. Evj en
I )
2)
3)
4)
5
Per Ilolaker
Gunnar NOrstebd
Kristian
J. Stavheim
Jonas Nordsletten
Arne cilberg
o
Hans Ekren
7 Sverre J. Botheim
8) Johs P. Einbu
9) H. Rise
10)Johan Stavheim
Paul O. Jorarno
Karl !{olsetstuen
Bjdrn Unqersness
Mathias Kjosstuen
A. Svendsrud
Hakon Bakkeldkken
OIa O. Nyhaqen
Borcth. Kristihagen
1) Iians Avden
2 ) Anton B jorJ-i
3) Hans A. Hole
4) Bergh. Selsjord
5) Eqil R&ni
6) Hans P. Skotte
7) Tronn Flittie
8) OIea Lien
9) Slgne Bde
I0 ) IIeIge Vorkinn
L I S T E C : H 1 y r e . ( 2 3 3 3 sternmer )
l-) Hans O. Haqestande
LISTE D: Kristelig
r_) Aksel
Am11e
2 ) Olav Enstad
Folkeparti.
t)
OIaf
Sgrurnsg6rd
(3 029 )
1)
2 ) Albert
Haugen
DOVRE KOI4l.lUNE
1955
Val-qte rer)resentanter:
A: Dovre Arbeideroarti.
Valgte
( Stemretall
vararepresentant.er
: 13 5 7 e I
I ) CarI P. Schanke
2 ) Reidar oion
3) Signund Rykhus
4)Martin teren
5 )Peder Rykhu$
6)Uartin Vorkinnslien
7 ) Georg A.sen
8 )Hans Skomaker:stuen
9)John Storlokken
I0 ) Gunvald Sande
11)Jonas Berget
1) Peder Akerjordet
2) Johs Pettersen
3 ) Ingebrigt
.!{oen
4 ) Solveig f4degArd
5) ola Nyhus
6) Ola S. Oien
7 Goerq Kristiansen
I
Harrl' T. Bierknes
I
Ragnhild Botten
10)Ole Buseth
1 l -) E r l i n g T a l l e r & s n o e n
!9V.Rg"_EgNE34Bg{stemrdetall : 6 613 )
1) Ilans J. Arneklelv
2) Hans LindsdhaulJ
'l
\
F.i rnar
nr
1
2
3
4
5
1 an
4) RoIf Sonstebo
6\
DaAar
E naln
Emil Bjdrnsqerd
OIa S. Eng,elhus
Anno
TILra
1 4i a n
,fohn Setrom
Syver Berg-Domaas
C: FRIE VELGER,ES
Harald
D: DOVREHOIRI fikk
895 stenmer,men
Renolen
Ingen r e p r e s e n L a n t e r .
:
SKJAK KOIryTUNE1 9 5 5 .
Valqte
representanter
VaIote
:
A: ARBEIDSRPARTIET.(l-4 088 slemmer)
I
Mathias Rusten
2
01e O. Lanqleite
3
Lras L. Runningen
4
Hans Bruheim
5
OIa Brustugun
o
Teigen
Alfred
7
Rasmus Qygard
j-gurd
B
Haugen
S
Y
Thor Randen
10
Seth Runnningen
11
Ol-a G. Bismo
I2
Ola S. Dalen
vararepresentanter
Liste
I)
2)
?
)
)
5)
A
7
8
9
1
I
1
Liste
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
B.:
C i.rr
i,-l
F ^rh6r.t
Per Nyhus
l4ag'nus Saknsar
Konrad. t(irkebl'
B o N D E P A R T I E T(.9 7 9 7 s t e m m e r )
1 ) Jon Skj [email protected]
2 ) Ola Tjlnnefand
Tryqve Bakke
Per Godtlancl
01a Ste j-nbak-l(e
Hans Hosar
Lars Gjeilo
Olav Xork
Per Hosar
Aslauq Sandbakken
Liste
Seth Fal l incten
Anne K. Dahlen
Kari Haugen
Ingebrlkt
Skoq
Enbldrq 9deg&rd
Kristi-an Huse
Einar HAnsnar str:ed.et
Per P, Haugen
C: FRIE Vf,LGE,RE.(l
1) R.E, Kvale
Sveen
) oluf
) Rasmus Kj eken
5 ) Trrr r r{rrar rd
) Ol,av T. Lund
7
I
Ol a Irl aten
Kari Kurunen
336 stemmer)
Astrid
Soglo
:
LO!4 KOMMU}IEr 9 5 5 .
Valqte
Liste
f)
representanter
Valgte vararepresentanter:
:
A: LOI,!_4]RPEJ!E3!48IIJ14
990 stemmer )
l)
Jo Kveum
ola
J.
oyjordet
2) Hans Hrudygard
2) Tofstein
3) Gudbrand Jakc;bsen
3) Elise
4 ) Lars
4) Synn/ve
Paul-sen
5 ) Arnund KvA Ie
5) Mattias
Bakken
b)
6) Harald
Ruste
Irar S Kva Ie
7) Simen Bjorgen
R \
rrrr-a
l,jl
7 ) Iver
q+.,in.>rcFn
9) ola
E. SeEer
I0)Knut
Lar sen
Sorhaqe
Svaet
Bakkom
Byr/yqard
B) Ola Gra sd.alsmoen
9) Hans B jrrrkel i
I0)Magne [email protected]
11) Johan Skj elden
1I ) Nils
l2 )Jan Tidemandsen
12 )Jon Brustu-qun
Liste
'I
I
Kveum
B: BONDEPARTIETog gRrE VELGERE.(11 495 stenmer)
Dai^.r
l)
Nirrnac
Astri
2) Hans Ahl strpm
2) Torgeir
3) Nils
1l
4 ) ola
VoLe
M. .Oyjordet
Mrrndrr-iel rl
5) Bjarne
[email protected]
6 ) Jakop [email protected] ord.et
Svein€
7) Kristian
Kvandalsvoll
4 ) Rolv Enersvol-d
5) Anna Bakkeberg
6) Ivar
A m rr n r i
Aukrust
Elakar
7) Erland
Bakke
8) Ofa E. Nyrnes
8)
9) Nils
9) Sigmund carmo
Foss
Dessuten var det
16 "VILLE"
stemmer
Inge Eide
VAGA KOI,O{UNE,1955.
A:Bondepartiet.
Llste
( 1 2 7 7 6 s temmer )
1) Ol-a Aasen
Knut Snerle
l)
vararepresentanter:
Valgte
representanter:
Valgte
2)Knut Lund
?t
3) Magnus Sagsletten
3) OIa Juland
4) Jakop Sagsletten
4) Ola J. Visdal
5) Ola Hanner
5) oistein
e
\
w
6) Raqnhild
/
D
^l
*vr
"v
Fri
+crr^1.1
Kvarberg
Berge
7) Knut Brun
7) Tora Sandbu ' I,unde
B) Ola H. Lunde
Liste
l)
. ( 23 894 ste.)9)
B: Arbe iderpartiet
t)
l,I. Hogasen
Sigurd
RYen
Bergli
Asbj/rn
2) A. Bj/rkhein
2) Sig:urd Granrud
3) Jo T. Bakke
3) Johan lloiberg
Bakken
4) o1a I.
J.
5) Johs.
Hagen
4 ) Harald
Ovre
5) 01a J.
Sanden
Sandum
6) Hans Skj ellun
6) Bdrnhard
7\
7) Simen Ruste
M^''+'i
n
Mrrhr'.a
8) OIa K. 0deq&rden
8) Ragnvald Braten
9 ) Arnf inn
9) o1a X. Ffaten
UpPl'leim
10) Hans Rugsveen
10) Arne Heggero
ll)
Ola J.
11) Per Skeidsvolf
Svar€
12) Jan Fonstad
12) Torvald
13) Klara
f3)A.0.
14) K. Fr.
Jordet
14) Erling
@degArd
'
-"'.
':lli' '
Saghaugen
BrAthen
Hjelvik
SEL ROI4MU}IE1 9 5 5 .
VaIqte
Llste
representanter
:
Val-qte vararepresentanter:
A:DET NORSKEARBEIDERPART]SLISTE. (15 097 stemmer)
1. ola
Dahl
2. Johan L
1. Anton Leren
llaugen
3. Oskar O. DahI
, 2. Julie (Jverl i-e
3. Tordis Stenersen
4. Wilhe1rn Tanqncs
4. Margit
F. Hauqstulen
5 . l l a ns P . R u s t e
5. Jorgen
Engemoen
6. Jarle
Fossehagen
6, Ellen
Rusten
7. Elias
Justhu]Iet
7. Olav.
Brun
8. Olav
Letrud
8. O1a J.
Moen
9. Hans O. Teigen
9. Marie Bakken
10. Hans Norjordet
10.Er1ingr Dahl
11, Jvar K. Slaaen
l-1, Per Eqlum
I2.Anders
Liste
B:SEL BQNDEPARTI.( 4 008 stemmer )
1. Paal
Sather
2. John Turmo
Liste
l.lystuen
1. Magnus Oien
2. Gustav Rusten
3. Olav Hausstulen
C:DET RADIKALE SOLKEPAT{TI OG VENSTR,E
. ( 3 15 7 s temmer )
_ 1. U _ L e t 1 . N e p r u o
z, t_ver 'lno
l. J. Mj aavatten
2. custav Thorud
Liste
l.
D:HdIRE Oc FRIE VELGERE,(2 213 stenuner )
Sverre UlvoLden
l. Asbjorn oien
Liste
].
( I 822 stemmer)
E: OTTA KOMI4UN]STLAG,
Ottar
Lien
1. Hjalmar
Bye
HEIDAL HERRED,1955.
valqte
f. Lin j eforn. Ingvald
2. Smabr.
Thorfinn
Grothe
Svaet
O1a O. HjeIlet
O' Hjellet
4. Bussforer
Olaf
5. cardbr.
Harald Bilben
6. Snekker
Sigurd
7. Bureiser
Paal A'
3 . Smabr.
Anton Skreden
Liste
VaIqte
representanter:
BArdldkken
Hagen
vararepresentanter
l.Arbeid.
Anton Skredernellem
2. SmAbr.
Thorfinn
3. Sekret.
Fredvald Bakken
4 , Laerer
olav
5. Smibr.
Olaf O. Hauqen
6. Smabr.
Paal Johnsgard
7. snabr.
Arne Vang
Svaet
Nesse
VoIl
8. BureiserTrygve
B: Bondepartiet (1 989 stemmer)
l.Jordbr.
2.
Paal O. Aaseng
1tr
Karl
I{ans J.
Steine
Fj erdingren
I . Hu smor
2 . Jordbr . Karl
?n
Ringen
Uarit
Ronninqen
Trygve
(divind
Harildstad
N:rborc{
Holen
l. Sm&br.
B e n d i k Holten
l.Sm&br.
Kristen
2. Bureiser
Asmund Lang rusten
2.
John Klashaugen
"
:
Valqte
Valqte
vara repre sentante r :
A. Arbe j.derpart iet , (L9 24L stemmer)
Liste
]-
representanter:
Eqil
liernes
1.01av
Holdb::ekken
2. [email protected] fevolden
2.I{aone cutuen
3. Ole liordvolden
J.
4.
4. Sione :ierlstad
Iver
Na.Ierbakken
JJe
L10V:1en
5 . H a n s Bj d r k i - i
5.'1:u:it lrestlpkken
6. Ilarald
6.'laon3-t: llossehagen
Baukhol
7. Kristian
Schlve
8. Magnus Bakstad
v.
-Lt"nar lolStad
10.A1fred
l-1. Einar
Liste
Bedding
B: Bondepartigt.
1. Aksel
2.
Rolvsbakken
Ingolf
( 8 1 2 2 s t e m m e r):
Bj erke
1 . O l e H ol s t a d
Brandrud
3. Hans Lokken
2. Slqurc tdordli
3 . O d d bj ( r r g T o f t e
4.
q,
Ivar
Grytting
5. Sigrnund Lie
hare
5. Ole Jdrstad
6. l.lils
Liste
C: RadiakJ_e !'olkeparti
og Vinstre.
1. Oddrun ttrustad
Dessuten
had e Korununist
Ha en
Rinqen
(2 23? ster.mer )
1. Sverre Hov
tiet
f
052 stemmer og det
var
en
RII'IGEBU KOMMUNE1 9 5 5 .
Liste
I.
(41 614 stemmer)
A: ARBETDEBPARTIET.
Asbjorn
2. olav
Hauq
1. Andreas Kdste
2. Haflvard
Bakka
Dypdalen
3. Johannes Horten
3, Anton [email protected]
4. Hans Haugsjordet
4. Alma Iversen
5. Alfred
Solbakken
5. Olava Bakke
6, Erling
Hernes
6. Martha Granl ien
7. Roald Moen
Q
Mrdhlr
c
P\/n
8.
+ an
Julie
Haverstad.
9. Arne [email protected]
10.A]-fred Dissen
11. Johan O. ofsen
12. Karsten
13. Ottar
E. Kroken
Pedersen
1"4. Karl
Kristiansen
15 " Egil
snestadmoen
l,6. Ola O. Haug
liste
B : B O N D E P A R T f E T( 2
. 1 655 stenner)
I.
Atl-e Fretheim
1. Erling
t.
Ntrs
2.
Kvrtru(I
Borqedal
Johannes Ilaugstad
3. Chr. Vestad
4. Ludvig
BrSstad
4. Oddvar Hagen
q
I crirrar
5. Leif
1,1i 1 c
Di
6. OIe Kr.
7, Ol-a L.
r;{
DahlStenumsgard
8. Gunveig Hoystad
LiStE
C:
Haugdd.egArd
6. M,T. Brandstad.
7. Gunnar Forrestad
8. Tor Kolstad
RADIKATE F'OLKEPARTI OG VENSTRE. (6 702
1. Arne Ul set
1.
2. Kristian
2, Johanne Bjerknes
Liste
f,
Ashougr
I.
Gudrund Jahnsen
E: KRISTELIG FOLKEPARTI. (3 964 stemner)
1.
Liste
Myhren
D : H @ I R E .( 4 ? 6 0 s t e m m e r )
Peter
Llste
Smestad
Sverre
SICT.IIIET
)
Johan Amrud
F: KOl4l4UNf
STEllE. (3 284 stemmer)
1. Kristian
Bakkum
1. Hildor
P. Ldkken
gYER KOMMUNE
Valgte
Liste
l.
representanter:
A: Bondepartiet.
VaIgte
(I5
???
cl-amnar
Ola L. cillebo
I.
vararepresentanter:
\
Arne iindal
2" Johannes Bergum
2 . l4art in
Lie
3. Ola Moe
3. Trygve
Fossun
4. OIa P. Sletten
4. Lars Bjerke
5, Arne p5lsrud
5. Ottar
Stende
6. Olav Skaug
6. Petter
overf ien
7. Jon Prestectarden
7. Sigurd
Ile
Q
1Z-
l -!
Llste
L
I ^-
i...4^r
r
r-r.: ! q!_L
B: over
Einar
diakle
8,
Folk
rvar
Rindal
Venstre. (5 902 sterffner)
Brein
1. Olaug Turtumgygard
2. Olav Jensen
2. Erik
3, ErIing
3 .,r Kristian
Liste
Haugsveen
C:Det Norske Arbeiderparti.
P. ltaugen
Bakkom
(21 l_90 stem:ner)
.L. Sverre
Opjordsmoen
1. AIv Formo
2. Rikard
Berge
2. Oskar Hansen
3. Oskar Skarpjordet
3. Magnus tien
4. Lars Risenqr
4. Oswald !'rydenlund
5. Kolbjgrn
5.
6. Einar
Nymoen
Haugerud
Ingeborg
L6ken
6. Arne Teige
7. Anton Bueie
7. Olaf
8. Ola Brendljtkken
B. Asbjdrn
9. .Iohan Reiersen
9. Borghild
10. Johan Klevahaugen
10.9ivind
11. Lutivik
Thoresgard
1l , Ol-af Stensrud
l2.Sverre
HOistad
12. Hjalmar
LiStE
l.
r og Tretten
D:
Rolf
Kristeliqe
Tellander
Dessuten var
det
Velgere.
50 s t e r u n e r
9vercr&rd
Olsen
Kruke
Skoqli
Folkeparti.
t.
tiste
Lr.ste
E:: E4ire
E
Hqire g
og I'rie
f . A k s e l HuuEe
P, Elvestad
Fridtjof
{ 2 9 9 5 stenmer )
cillebo
(2 068 sternmer )
l_. Olaf
som gikk
til
Aamot
personer
utenon
listene.
I
OSTRE GAUSDAL KOMMUNE1 9 5 5 .
Vaf qte
Liste
representanter
A: ostre
:
Valgte
Gausdal Arbeiderparti.
vararepre sentanter
(21 766 stemmer)
1. R. K. Engjom
1. Asbjy'rn Ilauqen
?
2.
Johannes !.lester& s
3, Olav Bakkestuen
J.
HaKOn
4. Even Thoresen
4.
Ivar
5.
H8.kon Kronberget
Thn6h^rd
6
M1'hr6
Si nrrrd
rl,1€+h,arr.ran
7. Mathias
Bj drnhaug
8. Kristian
Eaukhol
9.
Ivar
11. Bjarne
Liste
I.
7. Trygve
Furuhaugen
8.
Dagf inn l.{yrvang
:) .
LJennv
I arud
(10 991 stemmer)
B: Bondepartiet.
Harald Berge
1. Einar
2. Audun Kjos
Hj elnstad
2. Hans Bakke
Leikvam
4- Kristian
Korsvold
10.rrlslian
Bakkenget
11. ole crvthe
Skog
3. Thorstein
Hauqan
6, Knut Bel<kelund
Nystuen
I0. Kristian
]arud
3. Andreas Holen
Fougner
4.
lvar
steaq
5. Asmund Norshus
5. Jorqen
6, Kaare Bryhn
6, Kristian
Liste
1. Nils
C:Det
Radlkale
Folkeparti
Volden
Kveine
Staum
og Venstre ( 7 349 sternmer)
1, Olav Havro
2. Inge Krokann
2.
3. Kristian
3. Paul Sveen
4. Asbjdrn
Bergrestuen
Lien
Sverre
0)'hauqen
4. Ole Homb
:
Valgte
Liste
l.
reprgsentanter
A: Vestre
:
Magnus Saghaugen
T1--^uyl!Ysrr
valarepresentanter
causdal_ Arbeider
I . Siqrne Gran
2 Olav llaqeberget
2. Hans Hdistad
2
J.
Valgte
rt,,C1,!!
LryrryrL.L
3
4
I,larthe Kr i st iansen
5. Emil Hesthaqen
5
Hallvard
6. Emil Herstad
6
H&kon Roclnl- ien
7. Ole Lystad
g. Mathias Si-mensen
7
Karl
I
Hans I.
9. Petler
9
Haral-d Halvorsen
4. Karl
Mikkel sen
10. Olaf
Liste
1.
Arnundsen
l4asovn
L
B:Bondepartiet.
Ingvar
2. Martin
Oddvar
( S 7 1 0 sterffler
Dompen
Stubberud
Hesthagen
Rrumoen
Anund Johansen (reserve )
)
O . M a d s Li e n
1. Aksel
Kirkebo
2. Iver
Rundsveen
Olstad
3. [email protected] Manqrud
3. Per C. Foss
4. Berger Risdal
5. Magne M. Stubberud
4. Martha AamodL
5. Bj/rn p. Kr:aabol
6. Olav J.
6. Mathias Bergum
Liste
l.
Solberg
C: Det Radikale
Hans Krag Sandberq
Folkeparti
og Venstre (6 714 stemmer)
1. J4rgen Kaarfald
2. Johannes Bueie
2. Aksel
3. Jacob B/r1i
3, l4agne Mangrud
4. Torm.od Hagen
4 . Ottar
5. Borghild
5, Magne Hafvorsen
Hansen
Dessuten var det
5 " v i 1 1 e , , stemmer.
Eqqen
Smel i,en
:
FABERG KOMMUNEr 9 5 5 .
Val.rte
,iste
A:Det Norske Arbeiderparti.
l.Sekreter
Oskar Skogly
2.Gardbr.
O1a Jensvoll
3. Kv.mester Nil-s Henriksrud
4 .Larer Erling Lindberg
5.
Arne Opheim
6. Skogsarb. Kristlan
I. Hagen
7 . Gartner
l.lagile Henriksen
8. Kartongarb. Ivar S1&tsveen
9. Sjafor
Tonnes Owren
I0. Veivkt.
Johs . DOsronningen
11. Sekret. Olaf Bj/rke
12 , Xartonga. Arne Gudbrandsen
] 3 . SmAbr .
S inen Rdnning
14. Leer
Sigvart
Dalby
15. Smibr. Bjdrn Bakken
16. Skogarb. Oddvar Hesthagen
17. T/mmerm. Helge [email protected]
18. Postpak,Haakon Berg
19 . Eksped. Arild Karlsen
20. Snekker Kristian
Voldshrakken
Liste C:Hoire. (2f 896 stemmer)
L Kapteln Magne Langdalen
2. Oberst
Anthon B. ttrilsen
3 , Pel soppd . Si-giurd Riise
4. Fabr.ei.Trygve
Owren
Liste D: Kristel lq Eolkenarti
-L" Bonde
Ninar Laderud
2.
Kristian
Skulferud
Liste
E: Det Radikale
2. Lektor
Folkeparti
Helge ytrehus
Liste F: Iaber
Kommunistiske
1 . K o r u n .a i b . S v e n Bo lton
anter :
(101 104 stenroer)
l. Skoqarb. Sverre Johansen
2.Gardarb. Kare Engen
3.Fab.arb. Ottar Ottosen
4. Husmor
Gunvor Larsen
5.Jordbr.
Magne Gulbrandsen
6.Vegvokt. Ottar Tobassen
7. Husmor Laura Fremstad
8.Fab. arb. Bjarne Ringen
9. Ayg. snek.Oskar Elvdalen
10.Husmor Jakoba Holli
11. Kartong. Harald Johansen
12 . Kj okken. Asrnund F Danielsen
L i s t e B : B o n d e p a r t i e t . ( 3 0 8 5 4 stemner )
l. Bonde
Ingvald Kbal
l. Konsul.
2.
Arne llaave
2 . Bonde
?rl
Lars Skjeggestad
3.
4. Skol"est. Nils Nordl ien
5. Bonde
Tord
Rindaf
5.
6tr
ar
Thorfeif
A. Ulsaker
i------::---'--:
vararepresent
Bernhard R. Jahren
Erling Lier
BjOrner Owren
Reinhard S. Riise
Kristen
Bleken
1 , G a r d b r , Sinen Huse
2.
OIe Mtthren
3.Kont.sjef
BjOrn Nesje
4 . Bankhol . Ivar Stuve
a. l,ir'perg .
I . go-Bonde-
.12 058 sternmer)
O1a Aurl i-en
2. Assistent Einar Mehlum
oq r/enstre. (15 115 stenuner )
.
Kr. E. Skj el lerudsveen
2,Oppsynsm,Arne Moe
Parti.
(8 409
I . rTearb.
OIav Ottosen
LILLEHAMMER
Valqte
Liste
representanter
A! tillehammer
KOM.]IIUNE1 9 5 5 .
:
Valqte
Arbeiderpart.i.
1. Anton Andreassen
2, ginar Hansen
3, Arvid S. Lindberg
4. Harald Bergh
5, Palma Jensen
6. AIf Andresen
7. Alf Sauge
8. Ivar Bj Orke
9. Johan Johanes:n
1 0 , N i l s R O n nj . n g e n
ll.
Thv. Thorsteinseth
12. Erling Juell Aune
13. O1e Hoiby
14. Gunnar S. 8ue
15. Ragnvald llansen
16. Hans Josten
17. Asbj/rn Tullin
18. Steinar Thorsen
19. ole Krogedal
vararepresenanler
(66 435 stenuner )
l. Petter Skrefsrud.
2, Olaf Dahl
3. Arvid Reistadbakken
4. Jostein Johansen
5. Johannes Ol sen
6. Johanne Brenninqen
7. Oddvar Wardberg
8. KSre Kristoffersen
9. Sverre Berntsen
10 . Ase Knud.sen
lI.
Ivar liagen
12. Laura Kristiansen
l3, Simon Sinonsen
14. Kristian
Barkald (K)
15, Rolf Kristlansen (K)
16. Arne Pedersen (K)
17. Olga Sacrbakken (K)
18, Inga Skriden (K)
(K)
19. Ludvig Bergersen
[email protected] (38 490 stemmer)
l. Conrad L. Larsen
@
2. Baard Mehlum
2. Dagmar Larssen
3. Odd Strand
3" Birqer Westlie
a, Arnt Brodtkorb
4. Einar Steen-Hansen
5. Samuel Aase
5. Asmund Fagstad
6. A,M. Konstad
6. Magnhild Bugge
7. Andr. Andreassen
7. [email protected] Kristi-ansen
8. Gunnvald Sundgaard
8. Siqrid Bergwitz-Larsen
9. olav Kleiven
9. Gurid Raugstad
10. Harald Nordstrand.
ln
Halda
nrl'aeah
tr
F:rr rn.r
r.rld.ra".vold
11. Signe Mohn
Li ste B:Lillehammer
tiste
1
!.
t1^^r\rEv!
C: Lillehanuner
Larsen
D: KristeLi
(8 348 stemmer)
1. Haakon Gaukstad
2. Erling Skreden
Y
2. Lorentz
Liste
Konmunist_iske Parti.
Folkeparti.
(8 482 sternmer)
L. Henrik Risle
2. Ole Norbech
1. Julius Olsen
2. A1f Jarmann
LisLe E:Venstre. (9 974 stemmer)
I. teif
Thorstad
2. Anders By
3. Leif Solberq
(K) =re servekand idater.
1. Signund Kleiven
2. frene Gundersen
3. Kaare Stuland
:
representanter
Valgte
l.
PauI Lindokken
2, Nils
[email protected]
VaI.rte
:
Ivar
l.
vararepresentanter
fldeg6rdstuen
2. Johs. T. Engen
3. Gunnar Kal-rasten
3. [email protected] Sveen
4. Magnar Kalrasten
4. Arnold
5. Helga Jolokken
5. ]}larie
6. Olaf
L
Sveen
5. Thorvald
olsen
Strandengen
7. Lagnar
@deg5rdstuen
7. Ivar
Hansen
Iversen
Engelund
Martinius
9. [email protected] Sveen
H. Enqen
l0.Johan
severensen
ll.Trygve
12. Johannes Strandebo
L, NiIs
Sand
Lier
2. Elise
1. Johannes B/rresen
2. OIe Etnestad
o. Herberg
3. cunnar Stuve jr.
3. Birger
4. Olav Schiager
4. P. M. Thorstad
5. O1e Feirinq
5. Johs. Bratens
Flesvik
6, Adolf
l.
Sverre
2. O.J.
I.
Hasl-ie
l'1o
en
Asbjdrn
Raddum
6. Mathias
Sether
1. Birqer ,Jol4kken
2- ole uoen,I{olaker
l.
OIav L. Engen
:
SNERTINGDAL KOI,IMUIJE1 9 5 5 .
VaIqte
Liste
l.
representanter
A: Snertingdal
:
Valqte
(9 522
Arbeiderparti.
z .
3. Anders Tandberg
3. olto
Reidar
e#ammar
)
l- , Hef ge K a n o l c t t '
Lars Odegardsstuen
2, A1f H. Lyshaugen
4.
va rarepresentanter
/1. 11.
Sveen
:1:ftter
sveen
tyshaugen
5. Gunnar Berg
6 . !r'lagnar T.
tyshaugen
7 . Arne M. Ilaug cn
8. Halv.
9. Haldor
Liste
1.
Odeg8rd
Sveum
B: Snerti,ngdal
Bondeparti.
Konrad Skundberq
3. Thorstein
( 5 069 stenmer)
1 . Paul
G r i . ni
Sveen
z - Grete
Lunden
3. OIav Rystad
?
fngvald
4. Harry Austdal
A
PauL l\4. Droqseth
E
E
Johan Ruud
erzarra
Liste
1, fvar
^mh
l g l l ! J Y , !
i .i -
C: Det Radiakle
Onsrud
2, Petter
Fruseth
3. Ol-af Perstuen
folkeparti
Markeng
og Venstre. (2 939 stemmer)
1. Harald
Lyshauqen
2. Martin
Lonstad
3. Ove lstby
:
VARDAL KO}[\,!UNE
Val-qte representan t.er:
Liste
A: Vardal
Valqte
vararepre sentanter
(72 579 stenner)
Arbeiderparti.
1. Osvald Ol-sen
l.Valborq
2. Johan Andersen
2. Arne l4athisen
1
3 . l,lart in Minaberq
l{r
ra
1A
R.{r1^6can
SlStsveen
4. Andreas Nordland
4. Olaf
Lauvl i
5. Alf
5, Rolf
Evensen
Bakke
6. Borghild
r/|^rl'i
1
h
'rdan
7. Henry Hansen
II-
O. Tande
8. Viktor
O
Lie
A
Aa cm'! h^
I0. Slgrun
3, Olaf
r'r3hdah
?
I-IAhe
' . s r hr Y^
ri r. u
Y ! F rY
! 4 os s e v i k
9. John Ostvold
Henriksen
10. Sigbjdrn
Lf. HaraId Fj eldhaug
'I
D6++6F
11. Birger
Haugen
Kristiansen
12. HjOrdis
Hid66hdah
13 . 01e Jemtland
13, Eqil
Hagen
j
F ordvang
14. Johs,
Hasvoldseter
14. Kari
Bjdrnsvik
f5. El1ef
Pettersen
l6.Arne
'
Haugen
f7 . Hans Sethern
18, Karf
T,i qtc
Furuseth
R.
+
a
n r ^-.
R.\n,'lan:rl-
i at
i
Vardal. (1I 667 stemmer)
l.
rr^r 1--q-r
^!J-Lr59arLr
2. Reidar
3. Per Schager
Liste
Jorun Seter
!Js!r.+sr.s
Sonsteby
3. cunnar Ij ell seth
C: Varda1 Hdire. (9 957 stemmer)
1. Lage Lilleengen
I.
2. Odd]eif
2. Tlnorbjbrn
Liste
I.
l.
D: Kristelig
Trygve
Liste
Ol-sen
Iolkeparti.
L
Korununi st l skaParti
Ole Skogli
2. Erling
3, Halvard
Liste
Andees Lunde
. (14 509 sterurer)
I . ,.Arve llat i sen
2. Konracl culLJDandsen
Aslund
Stensli
F: Det Radikale
Waalen
(7 609 stenvner)
Berntsen
E:Vardal
Georg Sverdrup
3. QttaL
Solkeparti
Snugqferud
o l T V e n s t r e . ( 9 ? 6 5 s t e m r n e r)
l.
Knut Robole
1. Gufleik
2.
Fran|uz Oygard
2. Gunnar Overn
Sandal
:
VESTRE TOTEN KOMMUNE
Valqte
Liste
representanter
A: Arbeiderpart
:
iet,
Valqte
(66 634 stemmer)
Rosaberget
l.
Leif
2
cinrrrd
vararepresentanter
r/el.l ion
3, Martin Vestbakken
4. Leif Kristiansen
5. Roff Furuseth
6, Arne SkrAtengen
7, Klarin Pettersen
8. Johan N. Dalby
9. AsbjOrn Strandvik
10. Aksel Nerl i
lf.Arve
Gj erdingen
rz. lormoo GraDerg
13. Alberl KIeven
I4.Alf
Grlthaug
15. JuI P. Malterudsbakken
16 . Ilans Bakken
4 .
! 4
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Reidar Sollien
Synndve Jensen
Alf Strand
Jens Mos€ether
Karsten laiangf
Otto Roseth
b.
Karen
+
4 ]
l l J
. r u q v :
Saqvold
18. Hans Gilbrandsen
Liste
B: Bondepartiet.
(13 576 sternmer)
1. Helge Ny1and
2. Kr:[email protected] Bratlien
? .
chri
Liste
sf i an
Ki4l
qtrj-h
C: Kristeligr
folkeparti.
1. David Rdstoen
2. olaug Rust
3. Johan Stangjordet
4. Po]Ia Rosta
(I3 1f3 stemmer)
l. Birger A. Lie
2, Hefge Furuseth
3. Anne Lund Roland
1. John Dul lerud
2. Sverre Solberg
3. Hans H. Nerseth
Liste
og Venstre.
D: Det F,adjlkale Folkeparti
l. Ludvik Thorsen
2. Olav l.l€es
s
Liste
E:Vestre
Toten
1. Georq Jorgensen
2. B. f . Rasmussen
Komnunj-stiske
l. Kristoffer
Larsen
2. Egil crindvold
Liste
F:
(9 570 stenmer)
Parti.
(7 712 stemrner )
1. A1f Reidar Olsen
2. Harald Lundg&rd
Hoire. (6 828 stemmer)
l-. Hans Sandbalqken
1. Johan Tollefsrud
:
E INA, V. -TOTEN, 19 5 5 .
Valgte
Liste
1.
2.
3,
4.
5.
Valgte
A: Elna Arbeiderparti.
1.
2.
3.
4,
5.
B! Eina Bondeparti.
1.
2.
3.
4.
5.
C: Eina Kristelig
I. Andreas A. Grefsrud
2. Harald Euruseth
D: Eina Sommunistiske parti.
1. Arvid
Johan J. D!'rud
Johs. Nordby
Even J. Berg
Johs. BlSvarp
Hans T. Sdnstebo
(1 367 stemmer)
Folkeparti.
1. Oskar Bjornerud
2 . J @ r g e nB o r r e s e n
I,iste
fvar Bredesen
Haldor Strandbakken
Martinius
Brobakken
Nils Bjdrnsl/kken
KAre Jdrgensen
( 3 8 8 7 $ r t e r u n e )r
Martin Sund
M a g n e M . Bj 6 r n e r u d
O I e @ y e ,) r
Ole J. Grefsrud
Arne J, Sangnres
Liste
vararepresentanler:
(3 526 stemmer)
Elvnd Vesteras
Endre Langedal
Arne ove
Hans Ji Oyrud
Hans Jensen
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
representanter:
Borglund
(658 stemmer)
I1 .
!^! -- fr -r Ji , *p-r - t t
tt-*v drr{,
-TOTEN: I 955 .
KOI-,BU,V,
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A:Bondepartiets
liste(7
721 stenmer)
Mathias Molstad
Johannes goel caardlds
Johannes P. Lunde
Erling H. Hagen
Hans Dystebakkken
Kristian
H. Dyste
B: Radikale
l-. Johs. Ensrud
2. Johannes Skjdlas
J.
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I.
cC:: K r i s t e l i g i g F o l k e p a r t i ,
2. Martin
KarI Lund6
llaur its Myrvold
Ole Rudshavn
Aksel Bde
Per A. Skj Olas
Ole Skaug
K&re Bakke
Arne Engh
( 1 5 6 3 st.emmerJ
O I a f G. Nyhuus
{3 I25 stenmer)
Ol s tad
Bufla ten
D: Arbeiderpartiets
BeXKevoId
Venstre I s l i s t e .
Folke
1 H a n s 0st1 ien
Llste
UIe
4. ThoroLv Lundstad
5. O1e Dysthe
6. Even I. Bjerke
1. Gunnar Raddum
2. Martin Dahl
Liste.
( 1 0 2 9 g s t e m m e r)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Johan J. Kvikstad
Even Stensrud
K&re Smedsrud
Olaf Linnerud
Albert Eriksen
Einar Overen
Harald SkjllSs
Sigurd Granlund
@STRETOTEN KOMMUNE,
1955 "
Valgte
representanter:
Valgte
!fs!_e A, De! ryqrqke Arbei
69 338 ster.uner)
1. Fredrik Bredl i
2. Einar Hermandsrud
3. Johan Nyqird
4. Ol-af Nysveen
5. Jon Taraldsrud
6, KAre [email protected]
7, Hans Rdberq
d. Tryqve Nordenq
9, Enok Lier
10. Kr. Kristoffersen
ll. Johan l{yland
f2. Hagbart Lehre
l-3.Per Kristiansen
14 , Ole K. Lundfiekk
15. Ragnar I^Iildeberg
16. Kristoffer
Ner1i
List€
l.
2.
3.
4,
5.
6.
l. Anna Pedersen
2. Kristian
Ldnseth
3. Per Hovengen
4. Karl Pedersen
5. Arne Nyhus
6. Dagny Bekkelund
7. Emil P. Engebakken
3. Aslaug Moen
9. Aagot Pedersen
l0.Odd Hermanrud.
ll.Even Pedersen
12. Sverre Rogne
l-3.Nils
Stenharwqer
14 . Johan Johnsen
15. Jdrqen Hj e1t
I6.Fredrik
OdecrArd
B: Bondepastiet, (26 944 stemrner)
Per A. Hveem
Johs Kubberud
fvar Aage Lund
Anton Gaarder
R u d o l f H O ls t a d
Ole Homb
Liste
C: KristeLig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fotkeparti.
1. Anners Solberg
2, Eivind Opsahl
LiFte
D: Det Radlkale
Ostre
Folk
Hdire.lT
1. Johan Venger
(11 14I stemmer)
Venstre. (f0 807 stemmer)
1. Arne Kristiansen
2. Ole Nydal
Toten Konununistiske
l-. Arne Evenrud
2. l4agnu s Math j-sen
F:
Nils Kobberstad
Odd f. Roqnlien
Sverre Gj estvang
Paul O. Aas
Margit Aas
Per Ul srud
l. Even Stefferud
2. Jacob Lund
Ottar Hoven
Arne Voll-seter
Liste
v{rarepresentanter
Parti.
10 469 stemmer)
l. Ol-e P. Brateng
2, Siqurd Pedersen
374 stemmer)
1
Johan cryttenholm
:
,l
i
JEVNAKER KO}IMUNE1 9 5 5 .
Valqte
Liste
:
representanter
A: Jevnaker
Valqte
B; Kommunististiske
1. Glassarb.
2. Husmor
3. Glassarb,
Liste
1
Johan Hoel
Gulborg Pehrson
Xarl SdrbE,
Ragnar Skaane
AndFrs
D: Kristelig
1. Kjdpn.
Liste
Parti.
I.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
Glassarb. Ove Martinsen
Hans Paulsen
"
Skogsarb. Hans K. Brathen
M a l e r m es t . G u n n a r N i l s e n
Husmor
Bj erkaas
Astrid
Verksmest.Einan Svingen
Snekker
Paul Br.rkkevoLd
Bestyrer
Bjdrn KarI sen
(9 3f2 stemner)
l-.
2.
3.
4,
5.
Smabr.
GIassarb.
Sagarb.
Arbeider
l{urer
()1e fqelstad
Sverre Hansen
Konrad Tegnberg
Aksel Olufsen
Arthur Halvorsen
l.
Kontorsj.
Arne I.
C: Hdire. (3 600 stemmer)
11:nnl pop
Liste
vararepre sentanter
(19 822 stemrner)
Arbeiderparti.
f. Forr. fdr. Ole Nordby
z. smabr.
ular Ll-en
3. Husnor
Karen Karlsen
4. c1assarb.Olaf Skaane
5 . Stasj . mes , Einar @degaard
6. Forsorgsj . Reidar Hamnerstad
7. Skogsarb. AsbjOrn Stenseth
8. Reperat.
Reidar Eeg
HammersLad.
9. Fabr. arb.Martin
10, Glass-sli. Karl Torqersen
l,iste
I
Alfred
I.
Elnas
Folkeparti.
Osnes
E: Jevnaker Bondeparti.
1. Bonde
Anders Velo
Dessuten
hadde Den Upolitj-ske
Brorson
( 3 7lB stemmer )
1. Glasspus.
Eivnd Arnesen
( 3 1 6 5 s t e m r n e r)
1. Bonde
Listen
I
Lars Bj elle
862 stemmer.
:
j_._-:4
,::1._-
'iin:.!|l'|:1r;
LUNNER KOMI"IUI{E1 9 5 5 .
Vaf qte
Liste
representanter
:
Va1!rte vararepre sentanter
A: Arbe l*derpart iet s liste,
1. Jorgen Wold
2. Ole Svesvolden
r,
J.A.
4.
5.
6.
7.
Olga Rud.senqen
Ernst Buan
Arnt R&stad
Alexander Tangen
R
.-TrrI
(20 270 stemrner)
1.
2.
3.
4.
l.
6.
7.
8.
5Cnlong
qf rr^mn/a q
9. Ole Svendsbriten
Ljste
B: Bondepqrtiets
1
'1'^rdar
^_
r .
r'rond
?
Dar
4.
Urar
Liste
1
'I
DAf
Liste
f.
H.
Rrr'l-
1.
z.
3.
4.
wlrstad
cl. cra
Lunder
C: Lurrnar grie
yefgerei s liste.
Grini
D: Lunner Korununistiske
f ar
Cro\n]
llagne Raastad
Lars J-. I,rorsIae
Torstei-n Braodrud
Erik R. [email protected]
(2 824 stemmer)
1. Kett
parti.
I.
i a
H aI l u m
(2 488 stemmer)
Karl
Karlsen
E: H0ire. {2 3I9 stemmer)
Arne Ostvold
Liste
( 1 0 517 sternmer)
Kriddar1r?l
Steffen
Liste
liste.
Peder @deqird
Jdr.gen Hagen
Johan Heqqen
tjlnar Haug
trrlmar Hoea
Einar Larsen
tlils G. Opsahl
Inqeborg Winger
F: Kristelig
1. Hans Bl isten
l,Anders
Folkeparti..
Askerud
(2 228 stemmer)
I . Jo se f i-ne Haa.rel srud
:
GRAN KOMMUNE
Valqle
Liste
representanter:
Valcf te vararepre sentanter
q1^-drim
1 . N i l s K . l aj , r t
2. Paul O. Ganune
3. Ansgar Espen
4. Kaare Ensrud
5. Ansgar L j-en
6. Erik crymyr
7. [email protected] Kittelsen
8. Harald Sandl i
9. Johs. Holn
10. c. G. Molden
11. Konrad Stadum
l2.Thorstein
cagnum
nrrhh.
6. Torstein
Vel'sand
7. Peder A. Morstad
8. Paul A. Hvattum
9. Tron Alm
f0. Olaf tr{irstad
l-1. Reidar Ruden
12. Pauline Hoff
Liste
B3 cran
l-.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
(4 707 stemfler)
Korununj-stiske Parti.
1. Alf Ringheim
2. Hans Engel i
Liste
(26 999 stemmer)
A: cran B.orqerliqfe Fellesliste
1. Ingeborg Lyngstad
2. P.5. If At
3. Gunnar Madsen
4. Ole T. Nass
q
rv)f,.
C: Gran Arbeiderpartj-s
Aksel Br&ten
Einar ROnningen
Sigurd Hoel
Hans 14. Vien
Lars Kvernvold
Kristian
Torgalsen
Magnus Berg
Gunval-d Sdrl- ie
Gunnar Lundg&rd
1, Olav H6konslokken
2. Karl Lilleeng
1iste.
l-.
2,
3.
q.
5.
5.
7.
8.
9.
(22 469 stenuner)
Hans O. Hagen
Johan J. Lynnebakken
Haral-d Kvernstad
ura|I ul rnaqen
Gunnar Saug
Lars Strdm
Lat: s Nordberg
O1e Marthins
Hansine Myhre
:
BRANDBU KOMMUNEr 9 5 5 .
Vp1q.te. -rPpf e.sentpltgr :
A: Brandbu Arbeider
tiste
l. Jens Roisll
?
E-i irh6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hallvard
Brathen
Arne Frydeni,und
Georg l{oen
Alna Holseth
Johan G. Stensbrathen
cunnar Saqbakken
O
T.-c
VaIgte
arti.
.T.^^1ae6n
D
r:lrnAarcl-rrr
f0. Eivind Hovl
11.Arne Marhinsen
vafarepre qentanter
:
(34 052 stemmer)
1. lTpr-qen Rognstadbr&ten
2, Peder L. Vestland
3. Hans ltyhre
4. Leif f. Larsen
5. Jens Monsen
6. Hans Strandberg
7. Erling Eid
8. Harald K. Tanum
9. Oskar Arnlund
10. Ofe O. Engensbakken
11. Petter Kjeksti
(14 338 stemmer)
l. Ola A. Nass
2. Simen Fredriksen
3. Lars Sangnes
4, Guttorm L. Eqge
5. Erik nagnhildsrud
(9 430 stemrner )
C:
Branqqu
Korununistiske
Parti.
tiste
I
ll-i r'l mr r
Rardh6ifr
1. Arthur Inlollengen
2. Alfred Hellerud
2. Kristian
Sagbakken
3. Otto Jenserud
3. Leif Toresen
( 6 6 9 9 s t e m r o e r)
Liste D: Kr.Lgt-elig Folkeparti.
1. Frantz Germeten
1.,Ole Johnsen
2. Adolf Holter
2. Gudbrand Aabraten
Liste B: Bratqbu_Bondeparti.
l. Even Raassum
2. Erik l{olstad
3. Anders Tokerud
4. Torsteln ll1/amstad
5. Ole Heggen
Liste
E: Det Radikale
I.oT;-Mere
2. Anders Taaj 1r
Liste
F:
Folkepqrti
rcen
o g V e n s t r e . ( 6 3 2 5 s t e m r n e r)
2 . J e n s r : . . U tt e f s r u d
Hoire. (7 634 stenner)
Tl-Esm[frd-T6ffiE6n
I
2" Lars Grimstad
2 - Guttorm
OIe Rustad
Rakstad
I
S-ONDRE
I955.
LAND KOMIUUNE,
Valqte
representanter:
Valqte
Liste
A: Det Norske Arbeiderpartirs
a6rnl-
CL i.^
Hans Eriksen
Petter O. Sveen
Kristian
K. Sand
Svein Setra
Kare Hermdat
He]mer Oppperud
Peder P. Bjornerud
O
R6..hiv^
NrrnBrn
10.Arne Skaugrud
11. John Volden
12. EgiI Ludvigsen
Liste
l.
2,
3.
4.
B Sdndre Land Borgerfige
Liste.
Paul oksne
!.{aqnus Skogsbakken
Ove $unthe-Kaas
Nils 0stby
r'i c+6 ..
e.a^4.-^ 15h^
( 2 2 9 8 8 s t e r u n e r)
i. Rolf Bakken
2. Arne Brenna
3. Laurits SkAlerud
4. Alfred Knutsen
5. Trygve Michaelsen
6. Nils c. Hornsl ien
7. Gunnar Vesteras
8. Tryqve Roste
9. gsten Slette
10. [email protected] Hauqen
11. Hans P, Stenseng
1 .1c
2.
3.
4,
5,
b.
7.
8.
liste:
vara repre sentanter :
(8 906 stemmer)
I. Petra Engel ien
2. Arne l{angerud
3. Inga Hanrnerhaugen
4. Ola Engel ien
parti.
Korununistiske
1. Sigurd BirkeLund
2. Marius Svarverhaugen
3. Knut BrSten
(6 507 stemmer)
l. Karl Beretsveen
2. Anne Fj ellheim
J.
UIAV
KOIbU
F L U B E R GK O M M U N E , 1 9 5 5 .
V^ i dttr
Liste
V a I o t . e w ar a r e n r c s e n t a n t e r :
rFr)r,i Fienta n t.er :
A: Flube{g. Arbeiderparti.
(9 592 stemmer)
l. Niels Minab€:rg
t. lnorre.r-r SKareruo
3. Jens Westru$|
4. Hans Petter Nyqard
5. Olaf Stanes
6. Gudbrand Bergum
7. Hans Andersluen
8. Alf odden
9. Johs. Stens*degArd
10 , Sverre [email protected]
Liste B: Det Raclikale
l. Arnt Njargel
2. Einar Hagen
3. Martinius
H&gen
l-. OIaf Kristenstuen
2. U)Qrat, Bergun
3. Petter Viken
4. Einar Minaberg
5. Mary Martinsen
6. Nikolai
Solum
7. Edvin Bech
B. Gustav Sdrberg
9, Halvard Vikersveen
10. Kolbj. Voldheim
Folkeparti
oq
l.
2.
3.
Venstre. (2 304 sternrner)
Lars Andersg&rd
Helge Skeie
Henrik Hovelsrud
Lj ste C: Fluber:rf Kommunistiske Parti. (2 669 stenmer )
1. Torbj/rn
Haqen
2. Anton Solbakke
2. Edin Nordsted
il-6Ia-TtEI[6-'Liste
D: Felleslisten
1. M. C. Bul1
2. Karoline Meinicb
for
f'luberg
Bondepartl
og f'luberg
l. Kjell Rostad
2. Anders Sveaas
ildyre(1
954
\
NORDR,E
LAND KOMI1UNE.
1955.
Valgte
Liste
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
A.
representanter:
Vafq Le vararepre sent antcr :
:Nordre Land Arbeiderparti,
N1ls Moen
Hans Chr, Endrerud
Ell-ing Andersg8rd
Enma Roste
Olaf Nordeng
Hans B. Elton
Ragnvald Ronningen
Liste
I.ri
B: De uavhengige Arbeiderers
L
Madh^?
3. Arne Svend€rud
4. Oskar Kvernsveen
Liste
1.
2,
3.
4.
Rolf
Hans
Arne
Lelf
Liste
'r
Johan Aure
E11ing Sonderby
Astrid Haugner
Andreas Huskap
Johan Ekren
6
Eri r'.rar
liste.
F.araay
BjOrkengen
liste(7
223 stemner)
l. Eivi-nd P j.gstad
2. Egii- Munkel ien
3. Asbjdrn 0deg&rd
4. Hanna Arnesveen
(7 3I0 stemrner)
Heiberg
Kolterud
Lunden
Haslestad
1. Ivar Lybek
2. Hel-ge Rdnningren
3. Andreas Robergsateri
4. Hans E. Gjefle
D: HpfRE" (2 620 atemmer)
T^L-
Liste
-L.
C: Bondepartj-ets
l- .
2.
3.
4.
5.
7. Adolf
1. Odd Brekke
)
(10 853 stemmer)
t --^1-^,i
!drrv
t €r r rLr
E: Det Radikale
l rygve
l.
Folkepartis
liste
Midthaug
o g V e n s l r e . ( 2 5 9 4 s t e r u r n e )r
1. Paul Kasenborg
[email protected] I
Dessuteb hadde Kristefi
Knut l'larius
Folkeparti
l- 032 stemmer.
TORPA XOMI{UNE
Valgte
Liste
representanter:
Vafgte
A : A r b _ el d e r p a r t i e t s
B: Bondegartiets
'I
listet3
3
( f 3 110 stemner )
1iste,
L. Arne Sandbakken
2, Halvar G6rder
3, oluf rinstuen
4, 0ivind Bjdrkel i
5. Magnus Hullet
6. fvar Engel j7. Nils llaugen
B. Reidar Enq
9. Arve Nordrum
10. fngvald Myrstuen
Il. Halvar M. Sl(ogstad
Liste
varareprae sentanter
Halvar
Kjelsrud
Ann^
q\7n c+61
Arve
Synslelien
i 6h
3 0 5 s t e m r n e r)
1. Martin Kjerisjord
2, Harald Finni
3. KolbjOrn Felde
1. Margit Enqeseth
2. Kr. J. Jdrandlid
3 . Konrad l^tlvstad
V e n s t r e . ( 2 1 9 6 s t e m m e r)
1. Kr.
Liste
I.
arbe idere
andre
Anund 0degaard
Liste
f.
D : SmAbrukere
E: Kristeliq
Olaf
Schdien
L
Folkeparti.
(I
Eng
I0nnsmottakere.
Ol-a O . L i e n
922 stemmer)
I.
Ilelqa
Opsahl
I
596 stemrner)
S('R-AURDAL KO,\TIITUNE,
I9 55 .
VaIqte
Liste
representanter:
Valctte vararepresentanter
A3 Det Norske Arbe iderparti
1. HaraId Bakken
2. cudbrand Lie
3. Ola Gran
4. Kristoffer
Storruste
5. Asmund Lie
6. Ofa Fossholm
7. KoIb)Arn Nyj ordet
8. Einar MelgArd
9. Nils Haraldsen
10. uartin Holt
11. Arne Bergene
12. Kolbjdrn Nybriten
f3. Ola A. Plassen
14. Hallgrin
Tronrud
( 22 057 stemmer)
Ofa Th. Boen
OIav l^leimodet
Johan T. RusthOe
KoIbjOrn Lovskogen
Andres Eidsmoen
Kristlan
Nyhagen
HaraId Aslaksrud
Haldor Moen
],likkel Nordhagen
sI iste
I.
2.
3.
4.
5.
6.
A,A. Sateren
O.E. Juvkvam
Asle Strorunen
Olauq Hougsrud
Gunnar Storruste
O.E. Thorsrud
/ .
.Li-L1er G.
n1 a
Gr.lmsrud
C: Kristelig
1. Harald Heiene
2. Osvald Fossholm
V e n s t r e . t-4 73L
Arne Mikkel sqard
Olav Hasle
8. Xristian
H. GrOv
9, Edvard Elsrud
Liste
:
Folkeparti.
I'r.,1ch'11^
Arne Oyhus
O.O. Thorsrud
Bjarne Bang
G. O. I^traagaard
Ola S, SOrbOen
Mikkel H. Lie
(4 174 stemmer)
1. Erland Stens€eter
2. Ola S. BOen
NORD.AURDAL
Valqte
Liste
Va lcf te vararepre sentanter:
representanterl
A: Nord-Aurdal
Lh,r+
a.iLt
Olav Strand
Arne Ryebakken
-l
[email protected] Rabben
A
Johanne Bergene
custav carlid
6 . Einar Svendsrud
7. Nils Braten
l.
-dan
4. Ola NybrAten
5. Sverre Strarld
6. Audun l,lidtsveen
7, Erik K. l4yhre
g. Knut K. Bakke
9. Hallvard
Aasdokken
10. Clav Skattebo
11. Einar Ristebreten
Bt Bondet)artiets
Liste
'1
l cl-\ i.^r
n
? .
sv\r6r
Th.
?
!'i
rri
h;
(23 350 stemner)
Arbeiderparti.
l-. Hallvard
Dokken
2. Halvor !4ei $clal shaqen
?
R
o
Torbjorn Melum
Helge Haugen
Torbjdrn Gottenborg
]0.
11
og Venstres
Nils
Noraker
Olaf
ldiess
l,tarE an Sabu
Ci:lecaard
-6
4. Knut [email protected]
Tndiz^7
R
'l i Aam:nA
.1-i.r,
Dr'6m^
6. Knut
r-l'an
G r J n d al e n
T?: ra
T,i c+o
l ;
a'.
-
kri
P^--^-
ct-61 irr
Fnl kan^rl-i
1. Henrik Hosen
2. Jon Bondlid
3. Eivnd B j (,,r9o
Liste
'I
D: [email protected] Iiste.
T.r na
q I v.
I?
qR?
I.
1
?
t{^,rdah
sLenrner )
Ni 1 s T . D / v r e
Asfaug Fdnhus Svae
Ni 1 s G j e r v e
(7 462 steruner)
Kristian
h.jl
2. A. P. Lunde
D i h^an
Arne Stavenjord
Kolbjdrn Onstad
Knut Dokken
Anders Landmark
) . 'r'rdemand
fi,.tlaaoen
_O
(24 449 steruner)
fellesli-.te,
r':r:nbaim
llrlrrr.
1955
I(OIIIIUNE
2.
Tr'ar
Ri
Lokken
hd
I
VESTRE SLIDRE
Valqte
Liste
Valcrte varareDresentanter
representanter:
A: Bondeparliet.
(10 743 stenmer)
I. Kr. Lerhol jr.
2. O1a K. @deq6rd
?.
l1^Yd6i
r
t1r.l
a
4. Embrik Robdle
5. NiIs Haug
5, Knut Rlndaker
7. Kol-bjdrn Rogn&s
8. Nils Brager
9. Anders Str4runen
10. ol-a Teigstolen
B: Arbe iderpartiet.
Liste
-l
2,
3.
4.
5.
6.
a\]
^r'
!'i
Knut Kvlssel
A1 f red lviorken
Kristine
Klbj 6rnshus
Knut W. Holden
Endre G. Stee
Eivind Reien
Eivind Friqstad
R
nl
nr
Marf
i nc6h
(6 866 stemmer)
Gustav Gustavsen
Olav Dal,en
Knut N. Dokken
Ola Haugrud,d. y,
Ivar Rosendal
Liste
f.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
9. Knut Vik
10. Knut J. Magistad
hh6h6rd
1.
Ola
?
Ma-fin
P.
Lykkj a
3.
4.
5.
6.
J.rrgen Hel1e
Haldor Dafbd
Olav Breten
Ola llaugtun
Finnon
C : V e n s t r e . ( 5 7 6 8 stemm.er )
I.
2.
3.
4.
Erik Kirkeeng
Martin Sel id
Tomas Jordet
OIa I. Fyslrd
R
I.hrrf
!
c! +e^v -r h 5 ' rrr ds u Y
I
KO},TI.IUNE
1955.
1.
')
4.
Einar
.T.nr.ra
.T^n
Kirkeeng
n
cf
nl\rahd6
aa
:
Il
OYSTRE SLIDRE KO},IMUNE,
1955.
Valqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
representanter:
Vafgte
(9 534 steruner)
A:Bondepartiet.
Knut BjOrnstad
OLa Langeda]
Ola K. [email protected]
Einar Rdrhus
Torgeir Bol slad
Torger El{erbakke
Itar it Robole,Melby
Knut Lunne
Liste
I.T,K.Skattebo
2.Andris N. DaIe
3. Haldor O. Rudi
4. cudbrand Idstad
5. Kristen Sjelltun
6. Knut Liekren, d. y
7. Ola O, Rogne , Prestrudbraten
8. John G. Al fstad
l. Kolbein Skaare
z. i.orger ftov I
3, Syver Moen
UIAV
5.
6.
7.
8.
Torstein Djupdal
Syver Rolandsg8rd
I'lil s K. Kolstad
Torleiv Bergl i
Liste
1.
2.
3.
4,
5.
(9 551 stemmer)
B: Det Norske Arbeiderparti.
4 .
SUNNVO,L I
C: Det R.adikale Folke
Gudbrand Erikson
O1a Skrebergene
NiIs Jorstad
andris Kr. Moen
Ola J. Hagen
vararepre sentanter
Moe
rti
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Knut c. Skattebo
Ola Helle
Ingv. Fjellvang
Xristian
Br&ten
Ola Westheim
Knut Stdlen
Aslaug Hdgden
Gunnar Hovrud
o
Vinstr€.
(6 753 stenmer)
l.
Enqebret Onstad
Z .
.EJTIK
fIOV1
3. Olav Hegge
4. O.A. crdnhofen, d. y,
5, Ola T. Kolstad
:
Valgte
Liste
l.
2.
3.
4.
representanter:
A: Vang Arbeiderparti.
John wangensteen
Boye Lerhol
NiLs N. Garvlk
Helge Heen
( 4 04 7 stenrmer )
1.
2.
3.
4.
Lrste
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
B: vang Borgerl-ige Fellesliste.
John Opda1
L
O.K. Framstad.
2.
A.L. Wangensteen
J.
Trond Thune
4.
A. O. Eltun
5.
Anders Kvam
5.
Lars Kvien
7,
Liste
C: Samlingsliste
for
I.
4.
4.
A
(6 333 stemmer)
T,O, [email protected]
Trond Lokreim
\_.r.1\. HaIlen
Eivnd Leithe
Ola Oldre
K&re Myhre
Kr. Kr. ,Jevne
Vang. (5 163 stemner)
1 . E . K . Hol ien
2
,
Hermundstad
-t
Thune
N i l s Thorpe
John
Nils T, Okreim
P. P. Hermundstad
K. Belgum
AsbjOrn Flaten
Eivind Leithe
?
R
Ove Bunde
Kr. O. Jevne
T, A. H/verstad
JArcJen Garstad
T. O. Kj ds
T. T. Heen
KOMMUNE 1 9 5 5 .
GJOVIK
Va1qte representanter
tiste
A: [email protected] liste.
\/^ I .r1-a \r^ reranf
:
eSentantgf
( 2 9 L 4 6 s ternn'.er )
1.
2.
3.
4.
PauI Petersen
Karl Aasmundrud
odd Kristiansen
oddborg Skattum
2, Jens Uqland
3. Erik Bekkevold
4. Jens Rotstigen
q
c.'a?r6
(
1
Ii'.a r i
6. Gutlorm Granllm
7. fngrid Granum
Liste
B:cjdvik
Arbeiderparti.
Niel-s odegaard
Nils Frydenlund
Leif Bl-ichf eldt
Anton Hof sr'.. rken
Rolf ostby
Steinar Haugen Flermoe
?
v^
(3f
Thdr'-r
flld a}.rrA
Jensen
T,i ef a
\TaYqf ra
l.
2.
al n
q?5
D: Kristelig
Folkeparti.
J
Bonde
rtiet
Y.J.
Christiansen
tl.em
(14 265 stemmer)
'I
Dozlar
Mrrr]
i,i
2. Harald Haanes
3. Nils @stvoLd
E: Gjd!'1k Kommunistiske Parti.
F
c / , ( r! h ir ,r 1q qd
eyl
675 stemmer)
1,.
l. [email protected] Kr:istoffersen
2. ErLing Rykkj a
3. Hermund Stensl ie
Liste
rl
1" Arvid
f. Haakon Korshavn
2, Ottar liesj e
3. John Pettersen
Liste
rr'1
cl-amrnar\
Hans Andre$en
P. Lillebrend
liste
11. n dah
cLnran
22. Nils
r,.
Irr
raar
1. Finn Jensen
2. Henrik Lindgaard
3 . ,Johs. Knapp
4. Torgny @decraard
5. Ole Kristiansen
6. Johs. Ol sen
7, Normann r/old
8. Ivar Lindmoen
9. Tryqve Ericsen
10. Leif Rostad
I1, Johs. [email protected]::un
12. A1f Fjotjold
13. Gudrund Arntsen
I . El-ner w. N ie I sen
9. Hjalmar Fj eldheim
10. Einar Finstuen
ll.
[email protected] Skoqsrud
12, Reidar Hagen
13. Gunnar Engum
14. Reidar Nil sen
15. Bergljot
F'ruseth
f6. Petter Pettersen
17. T. o. Ell ingb/
18. Marius K. Sveen
19. Arne Knapp
20. E1i cundersen
)'l
Pi
6, Ole Halvorsen
7. fvar Baggethun
1.
2.
3,
4,
5,
6.
l l-,i rrvn
:
(f3
985 steruner)
1 Jens Hasf ie
2. Einar crastvedt
3. HAkon Johnsen
had.de 2 065 stemmer men det
holdt
i-kke til
re
LESJA KOMMUNE, 1959
valgte representanter:
V a l g h e v a r a r e p r e s e nt a n t e r :
Liste A: Arbeiderpartiet
1. Hans H. Jordhoy
2 . Ol af Hei.tkotter
3 . R ei d a r H e l l o k k e n
4,
5.
6.
7.
8,
5 31529
5r-4
")
^
1
a
q
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A r n e B @ e ( 5 1 2)
Ola Lotten (512)
Magnar Joramo (503)
Helmine Olsen (503)
Arne Nystuen (500)
Senterpart iet
1
(10.414)
r - r - . 7 0)0
(6471
Tronn Flittie
Johan Stavheim
622)
Ola Molmen (599
Ivar Fjel lstad {596)
Asne Holaker (591-)
(584')
Jonas Nordsletten
Olav Krokrud (5171
Helge Vorkinn (567)
1,
.)
2
4.
6.
l.
B.
9.
Egil Rane (s64)
Andreas MOlmen (561)
Liste
Liste
C: Hoyre (3.028)
l.
D3 Krjstel
Olav Enstad
ig Folkeparti
(722t I
T o r s t e i n K u l l u n g s t a d ( 5 5 3)
A s m u n d K o l s t a d ( 5 5 2)
( 5 4 6)
Anton Bjorli
(
5
4 5)
Kristlan
Bo
Merete [email protected] {541-)
Johan Berget (534
Ola O. Hakenstad 5?11
Hans A. Hole (521
Arne Gilberg {501
l-0. Bjorner Haugen (490)
1l_. EgilNorsrebo (460)
12. Sigurd Overlle (562)
1. Jakob Holseth (196)
2. cunnar o. Molmen (182)
I
Gulbrand Stenrud (499!
Mari Molmen Enstad {499)
Karl Holsetstuen (498)
Ola P. Evjen (496)
Hans ejolverud
{496)
Paul O. Joramo (495)
Jenny Bergene (494)
Ola Asmundstad (493)
Bjorn Ungersnes (482)
Ola Randen (477)
1.
2.
3.
4.
Hans Breendjord (180)
Mikat steniruLtlf4l
A r n e E i n b u ( 1 7 1 )(170)
Ingvald Brudeli
(1.906)
1 . O v e N o r s t e g a r d ( 9 8)
2. Erling NerlgArd {97)
3. Bjarne Bjolverud (96)
I
F";J"-
DOVREKOMMUNB,1-959
Valqte
Liste
Val gte vararepresen Lanter 3
representant er :
A: Dovre Arbeiderpart
i
{i.3.778)
l.Carl
P . S c h a n k e ( 1 6 2 7)
2 . M a r t i n L e r e n ( l - 5 8 8)
(856)
3.Georg Kristiansen
(
8
2
2
1
4.Erland Rykhus
5. Solveiq OdegArd (820)
6.Einar Kirkestuen (8L9)
7 . H a n s Ul e k l e i v { 8 1 - 9 )
8.Pe1 H, TallerAs {Bi6)
9.ola Nyhus (81-5)
10. Ola S. @ien (813)
ll.
Einar Nyseter (81-0)
!
-.
LiSIe
l.
2.
3.
4.
5.
Dovre Senterparti
(7.3921
G u st a v B y r e ( 4 7 1 )
Jakob T. Vigerust (451)
S y v e r B e r g - D o m a a s( 4 5 0 )
Peder Rusre (448)
Petter Rausand (448)
Liste
l.
B,
( 7 9 2)
Peder Akerjordet
Iver Sliomakerstuen (785)
1
Ragnar Ulen {779(
Martin Slden (777)
A l f r e d R e sl o k k e n { 8 1 " 8 )
A
R a g n h i l d B o l t e n ( 8 1 1 )'7
Erl ing Tal leresmoen (808)
(t.
M a r gj - t R y k h u s ( 8 0 4 )
o
O l a f B a k k e n ( 8 0 3)
10. Olaf Haugom (803)
11
Johs. Pettersen (802)
L 2 . M a g n e M o l d a l ( 8 0 2)
1
C: Hoire og Frie
Martln
Velgere
Onsum Berg (19,8)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hans Bergseng (436)
Norfred Elvestad (433)
Rolf [email protected] (431)
Johannes Rindai {431}
John Setrom (430)
Anne e. Ekre {430}
Hans B. Bjornsqard (430)
(1.473)
l. Inger Johanne Sather (196)
(L87)
2. Jacob B. Vigerust
-'
"-i.'',..
SKJAK KOMMUNE
, 1959
Valqte
Liste
representanter
:
A: ArbeiderpartieL
Valgte
(10.070)
l Mathis Rusten (986)
( 9 4 9)
2. Ole O. Langleite
3.Lars Runningen {865)
4.Al fred Tei-9en (512)
5 . P e r N y h u s ( 5 1 0)
6.Ola O. Bismo (491)
7. Thor Randen (4B5)
(485)
8.Lars cjerdet
9. Kari O. Haugen (485)
10. Torstein Bismo {483)
Senterpartiet.
i,
l.
L. Alfred c. Lund (481)
Sigrid Forberg (479)
?
Hans S. Risheim (479)
4. Ola S. Dalen (471)
(
Magnus Kveum (463)
6. Mari Kveum (461)
7. Magny DagsgArd (458)
a
Embjorg @degArd {428)
q
Seth Fal l ingen (486)
10. Sigurd Haugen (483)
11. Kristen [email protected] (483)
L2. Borghild Haugen (482
Bondepartiet
Trygve Bakke (531)
Per Hosar (493)
J. R. Kveen (493)
J.L.Andreassen (485)
A
(483)
Lars cjeilo
l. Ola E. SkjAkoygard (481)
B. Kristian
T o f t e ( 4 7 5)
o
Per codtland (473)
?
A
C:
1. Al fred
2. Rikard
Det Radikale
(9. 867)
Kristian
Haave (470)
Ola Borrestuen (463)
1
olav T. Lund (457)
A
Oluf Sveen (456)
Olav Mork (455)
A
Marie Forbers (454)
Jon Skjakoygard (451
a Jakop Odden (451)
a
Olav Bruheim (448)
10. Hakon @rjasater (448
11
Anton Jolngs 1j (444)
1
2. Hans Hosar (504)
LlSte
vararepresentanter:
F ol k e p a r t i
og Venstre
B i s m o ( L 8 3)
H o s a r ( 1 7 6)
1
)
1
A
.
(2.638)
O.R.Dalen (141)
O l a T j o n n e l a n d ( 1 4 0)
M a g n e B r u s t u g u n ( 1 32
(129
Marius Joingsli
Itl
I
I
I
LOM KOMMUNE,1959
Valqte
Liste
1
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
i-0.
11.
12.
l3,
(L4 .592)
A: Lom Arbeiderparti
qihah
1.
O l a . 1. O yj o r d e t
2. Elise Amot
3. Karr K. Rusten
Lars Rusten
Kare Kroken
R
KnuL Larsen
Iver H. ByrOygard
a
Sigurd Marstein
o
Lars Sorhage
l - 0 . Magne Norj ordet
1 1 . Lars Kvehaugen
1.)
Olaf O. Moen
lJ.
Kr j-sten Fyrun
L4. John A. Haugen
K o l b j o r n K v Al s h a g e n
Piard6n
Jo Kveum
Jon P. Kol den
Per P. Haugen
olav I. [email protected]
A n u n d K v aI e
Ola S. PIassen
?orstein Langoygard
Iver M. ROhr
Hakon Me]da1
Harald Stenersen
Steinar Br:uoygard
Jan T idernandsen
Liste
_ L.
VaI gLe vararepresentanter:
representanter!
B: Lom SenterparLi
Hr lK
/l
(6.423].
HaUgen
2. Magnus Nyrnes
3 . E i n a r K v a n d aI s v o 1 d
4.
JO
KUSI:
5. Eiliv
Sulheim
LfSCC
Borgerlig
U:
1. Jon Graffer
)
Sjgurd Austin
1
Hans Ahl strom
1 . O l a M . @ y jo r d e
2. Harald crotheim
Oddbjorq B I akar
cabr i-e I Lund
5. Hans W. Brimi
A
Oltar Teigen
7. Sigmund Garmo
?
4.
S a m li n g
(3.9r8)
1.
2.
3.
4,
5.
M a r t a G j e n g e d ai
Astrrd Aukrusl
Kristen Brandsar
Sylfest Aukrust
Gudrun Ofigsbo VAqAsar
V A G A K O M M U N E1, 9 5 9
Valgte
Lrste
representanterl
A: Venstre
og Radikale
1. Johan Bjorkheim
Liste
Valgte
Folkeparti
(155)
(7.941)
1. Ola O, Kleiven (511)
2. Ivar @vre (411)
3. Hans H. Holen {407)
4. Amund Sandviken (403)
1.
2.
L
4.
5.
6.
I{nut Sner l e {681}
Kr. Haraldseth (573)
Rol v Fritsvojd
{641)
olav Rastad {623)
J a k o b K . S a g sI e t t e n
Knut Lund (598)
Liste
1
(.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Iver P. Sveen {392)
Hans Rugsveen (389)
Johs. J. Klelven (384)
Johannes Hagen (378)
Ragnvald Sandnes (378)
Per Runningen (373)
(12.24LJ
Ivar O. Svare {590)
Kristian
O. Fagernes (578)
(576)
Ola J. visdal
K r . S o r l i e ( 5 7 6)
q
Knut Brun (571)
6
RoJv I. Kleiven (570)
1. Ola J. Skjedsvold {566)
a
Iver Sandbo (563)
l.
)
3.
/Al
qt
D: Det Norske Arbeiderparti
Kaspar Ovstedal (1f 66)
Hans Skjel lum 1085)
ura J. sanden 1060)
A
Syver PLassen 995)
q
Jla A. Damstuen (975)
A
M. Hogasen (965)
1
Arne Heggero (963)
a
Ola I. Bakken (957)
9. Inga BrAten (938)
10. Anders Dissen (934)
1.
(2 .0291
(115)
1.. Steinar Storvik
2. Inga Sjaastad (109)
3 . L e i f o y g a r d e n ( 1 0 2)
B: Smabrukernes lisLe
L j s t e C : S e n L e rp a r L i e t
vararepres entanter :
(f9.348 )
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
i-0.
l-1.
12.
Arnfinn Uppheim (927)
cunnar [email protected] (913)
Ola K. odegerd (901)
(894)
Jakob Sonstlien
Martin Myhre (878)
Sigurd Granrud (832)
Xlara Jordet (831)
(824)
Asbjorn Bergli
Per Bjorkheim (816)
Kristen Haugen (734)
Ola O. Kongsrud (701)
Harald Haug (931)
(som reservekandidat )
H E I D A L ( V A G AK O M M U N E
, )1-959
Valqte
Liste
representanter
A: Heidal
:
Valqte
Arbeiderparti
Liste
B: Senterpartiet
1".
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
Sigurd Baardlokken (348)
Anton Skredemellem (348)
Ola A. Hagen (347)
Harald Braanaa (347)
(380)
Ola A. Frikstad
M a g n u s B i l b e n ( 3 7 9)
Redvald Bakken (378)
Peder P. Kleven (177)
Ole T. Rindholen (377)
(2.486)
l. Johan Steberglokken (259)
2. Karl Ronningen {?1"8)
3 . H a n s L l e n ( 2 1 1)
l-. lver Faukstad (202J
)
P a a l T . L o k k e n ( 1 9 9)
?
4.
Liste
(4.858)
. D.N. A.
1. Rolf O. Vang (748)
1
(713)
Ol av O, Steinfinnsbo
1
(
4
2
2
)
Ol av O. Hjel let
4 . I r"rgva1d c r o t h e { 4 1 6 }
5 . l\s mund K v e h a u g e n ( 3 8 7 )
( - t'lagn u s B r o l o k k e n { 3 7 6 )
1. Harald P. Bilben {371)
v a r ar e p r e se n t a n t e r !
Hans J. Steine (194)
PeLter Lj I leseter (lB0)
Si g r i . d H e r i n g s t - a d { 1 7 8 )
C! Smabrukere ogandre arbeidere
l. odd Bergdolmo {242)
2. Kristian
Randen (241)
3. Bendik Holten {222}
1.
2.
3.
4.
5,
12.6651
Tr:ygve Brobakken (215)
Einar Brolokken {208)
Jorgen Ryen (208)
(208)
Anton Lil lesater
Ola Fosshaugen {206)
S E L K O M M U N E1, 9 5 9
Valgte
Liste
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
representanter
\t: l ^{-6
:
A: Sel Arbei.derparti,
D . N .A . ( r 7 . r 5 4 )
Ola Dahl (2.028 )
Leif Slaaen (1.976)
Lars Riise Pedersen lL.222l
Einar Olsen (1.074)
Jarle Fossehagen (1.070)
John Fiva (1.058 )
Jorgen Engemoen (1.054)
Hans O. Teigen (I.A26l
Kaare Dahl (1.001)
Sigurd Svelstad {991)
Blrger Haugstulen (939)
l.
')
?
n
a
11
!2.
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B:
Fellesliste
Margit Frydenlund Haugstulen
Tordls Stenersen
902)
Hans Lindsoe (898
Magne Bakken (875
El len Rusten {1.01,7)
M a t h i a s J o s t e n ( f . 0 1 4)
Per Eglum (1.0f 3)
Egil Edvardsen (l-.012)
Ivar K. Slaaen (1.01-2)
Elnar P. Haugstulen (1.011)
Ruth Moen (1,01f )
Hans O. Ringen (1.0f 0)
Sverre Stenersen (1.008 )
: Senterpartiet
:Det Radikale Folkeparti
: [email protected] og Frie Velgere
Gustav Rusten (592)
J o s e f M j a a v a t n ( 5 8 8)
Sigmund Veggum (58B)
(568)
Hermann Kohn jr.
Trygve Lie (563)
Olav Bergum (562)
ntanLer :
og
u.""t'.J
l. Ola Blekastad (558)
2. Hans Solhjem (557)
.3. Jakob Andersen (551)
4. Sverre UlvoIden (546)
Ola Toftemo {540
6 . A r :n e J o r d e t t 5 3 B
1. Trygve Ekre (535
B. John Lien (532)
(929)
(9.357)
I
NORD-FRONKOMMUNE,1959
Valqte
VaJqte representanter:
Liste
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B: SenterpartieL
C: Nord-Fron
Krist€liqe
l. Ivar Dalen (409)
2. Edvard Teigen (399)
LlSte
D:
1, Reidar
L.
2.
l.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
l_3.
14.
15.
16.
1,7.
Hans Randen (1.567)
(1.558)
olaf J. Nordlien
Oddmar Bakken {1.555)
M a g n u s V e e r et ( 1 , . 5 4 4 )
Lina Ol sen (1.537)
(1.538)
Agvald cjelsriik
Mari Wahlquist (L. 471,1
B j a r n e B e . rg e t { 1 . 4 6 f )
Jan Brende (1.569 )
(1.569)
Ottar Sletten
Alfred Dahlen (1.569)
Eivind Budsberg {1.568}
Tor Nyflort
t1.567)
Marie Tamburstuen (L.567 \
Inga Green (l-.567)
Jon Vaet (l-.567)
Olaf M. Nordlien (1.567)
(f9.f55)
(Bondepartiet)
Ivar Brandvol (f .541)
Einar Holmen (1.515)
(1.506)
Pal J. Harildstad
(
8
0
9
V
e
s
l
u
m
Iver
)
Peder Jondal (786)
Pel Dahl Klomstad {784)
Erling O. Haqe (784)
Liste
(39,115)
A: Det Norske Arbeiderparti
1. Paul Brenna (3.036 )
z. J o h a n S . B a k k e n { 2 - 9 9 L \
Brenden {1.638)
3. Fritjof
A
OIaf Rognli (1.533)
Per Mel lesmo (l-"627)
A
[email protected] Dahlen {1.620)
1. Hans Petter klej.ven (L.608)
8. ola I. Maurstad (1.590)
q
Lars Lauvsletten
{1.588)
10, Paul Grauphaugen {1.581)
11. Sofie Moen (1.581)
r-.581)
L2. Johannes Brat I ien
1a
I(ari Resset (1.5?9
1.s78)
14. To1lef Beitrusten
Kere Ejorke (1.571,
vararepresentanter:
-l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hans A. Sandbu (777)
O t : L a r M a s s e n g( 7 7 0 )
Olaf Kjorum (769)
Olaf J. Brandstad (767)
Atle SigsLadbo (767)
Ola Taarud (767)
( 7 6 6)
Hans Storrusten
(
7
6
6)
Iver F. Fosse
Sverre Erlandsen (764)
Folkeparti
1.
2.
3.
4.
(4.908 )
Ivar Aspesleen (398)
Thorbjorn Ingberg-Iversen
Johan Ekre (395)
Johanne Enkerud (392)
Hoir:e (4.185)
Hagen (340)
t-. Olaf Stormorken (339)
2. Krist i an T. Heide (137)
?
Finn Eegge {337}
(395)
S O R - F R O NK O M M U N E1, 9 5 9
Valqte
representanter:
\t:1^+^
trav
lr4nracahl-.rhf
6r.
Lis te A: Arbe i derpartie L (L7.199)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
ll.
Iver Malerbakken (L,l-68)
Egil Hernas (1,158 )
lvar Sonste 11 t1.087)
Kristian
Schive {1.060 )
Hans [email protected] {1.059)
Alfred Rolvsbakken. tl-.046)
Ej-nar Tolstad (f .04f )
Anton Bredeveien (l-.039)
Anton Vaet (1,036 )
Ole Nordvolden (1.033)
Magnus Bakstad (1-032)
Ll,sl e B3 Senterpartiet
t:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
/.
B.
9.
10.
11.
12.
13,
Telma Fosse (1.017)
Albert Korstadhaugen (1,015)
Anton Plassen (1,013)
signe Karl srad (997)
John Hovden (985)
Einar PrestlOkken (931)
El na.l.Boddtn9 (1-.053)
Martin Nilsen (1.052)
Hans Ronshaugen (f .052)
Magnar Fossehagen (f.051)
Ivar Heimlund (f.050)
Oddlaug Stenshagen (1.050 )
Rudolf Falkenhaug (1.050)
(L0.374]|
Tor Hal le (679)
Ola Rolstad {657)
H a n s L o k k e n ( 6 5 2)
Hans Forr (652)
T o r s t e i n R oI s t a d ( 6 4 9 )
Anton Morken (641_)
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
B.
Johannes Bjorke (61"8)
E m iI B r e n d e n ( 6 0 3 )
Iver Olstad (602
Ni 1s Ringen (590
Hal lgrim Sveipe
589)
Iver Isum (583)
oddbjorg Tofte (581)
K n u t r F o s s e h a g e n ( 5 7 9)
-\
--
.r
I
R I N G t r B UK O M M U N E1, 9 5 9
va_lg.Le representanter
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
1 , 3.
14,
\/^ I .rf p
%
:
(40.es0)
A: Ringebu Arbeiderparti
Asbjorn Haug t2,723\
Alfred Solbakken (2 .6951
Johannes K, Hort,en (1.571)
Erl ing Hernes {1.514}
O l a v B a k k a ( 1 - . 4 8B I
Margrete Stuen (1.476)
Ottar Pedersen (L,4131
Asbjorn Nybakken {f .454}
Hal lvard Dybdai€n (1.453)
Roald Moen (1.440)
cunnar Morken {1.433)
Birger Sather (1.4f7 )
Aksel Amundsen (l-.416)
P a u l K l e i v e n { 1 . 4 1 " 6)
Liste
ola Torsater
{913}
ole Kr, Dahl (B50)
(845)
3. Hal lvard Lindvig
4. Gunnar Forrestad (805)
Tor Kolstad (797)
Anders Haverstad (791)
7. Arne Myhrmoen (788)
1
l.
D: Ringebu Kristel
1.
2.
3.
4,
Peter Asphoug (436)
Trygve Bjerknes (423)
A s b j o r n H a v e r s t a d ( 4 2 2)
Hans Sylte (419)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
A r n e O n s h u s ( 7 ' 7 4)
Ola L. Stenumgard (769)
Oddbjorg Gil leberg {753)
Hans Roen {747}
Ar 11d Losnes (745)
Trygve Sveipe (726)
Hans T. Lien (717)
Kr. O. Borgen (711)
olav Kaurstad (678)
ige Folkeparti
01a P. Stenumsgdrd (228)
Liste
Hjalmar Moen (1-.414)
Oskar Dalberg (f.404 )
Ludvig E. Sparingen (f.394)
Andreas Koste (L.391)
Magnus Pynten (1.388)
Sigurd Flathaugen (l-.385)
Hans Haugsjordet (1.381,)
cunnar Lundg&rd (i-.381)
Johan olsen (1.379)
Alma Iversen (L.372\
Anton Haugodegird (1.356)
Aksel Risstubben (l-.354)
Margit Lovlund (1.348)
Hans Halvorsen (L,4201
Sigmund crotheim (I.4l9l
Johan Kleiven (1.41-8)
(20.310)
C: Senterpartlet
I.
Lrste
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
1011.
12.
13.
14.
15.
16.
B: HOire (6.137)
1. Per Gunstad (454)
2. Jon Vestad (417)
Liste
\ / , ar . e r c n r F q F n t a n t e f :
{3.2251
l. Johan Amrud (228)
2. O.O.Kaurstad (2221
3. Rikka Bakken (220)
E: Ringebu Radika l eFol keparti
og Venstre
(2.653)
lnge n
F : S m e b r u k e r n e s l; i s t e
)
Haugen (634)
Ole Ringen (538)
?
fliqtain
1. Kristian
/l
5.
Mrrhra
l4Ql
t
Konrad Mork (482)
Kristen Myhrhauqen (481)
(1-3.844)
1.
2.
3.
'4.
Ar:ne T.Hagen {480}
Erik O. Bakken (480)
Arild Amrud (477)
Jorgen odegard (477)
5. Olaf Arnes (474)
6. Kristine
Smestad (474)
7. Erling Dokken (472)
O Y E R K O M M U N E1, 9 5 9
ValgLe representante{:_
Kristelig
Folkeparti
I.Fr:idtjof
Valgte
i
A ye r : o g T r e t t e n :
GiI lebo
Senterpartiet:
Sigurd Viker
L a r s Bj e r k e
Halvor Fossum
Ole Seetha
A r n e P AI s r u d
S.lssel Ber:g
J o r g e n H al s e n s t a d
u.
l. Arne Svendsen
2. JOrgen Rybakken
3. Trygve Holen
lvar
1.
2.
34.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hf nda I
9. Olav Botterud
1.
Svein
er
1. Mia Hekneby
2, Leif Myraker
3, Hans Hagen
Fol ke
tr
V e n st r e
Frie
l. Knut @deg&rd
2. Iv ar^ Trosvrk
3 . T r y g v e S ol b r d
4. Erik P. Haugen
Det Nor ske Arbejderparti:
l.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
Arne Rinda I
Johannes Brubakken
Martln Lie
Odd Skj onsberg
Asmund Strangstadstuen
MagnhiJd FI atemo
T r y g v e F o ss u m
Hans SkAden
KAre Sveen
Johs. Rabol
Halvor Jutul stad
(2.f 38)
Ensby
Radikale
12.629)
{15,490}
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Oyel: HOire:
vararepres entanter !
J o h a n Kl a v a h a u g e n
Einar Bj ornstadj ordet
Arne cranheim
Oddvar Stensrud
Aksel Ronning
Ludvik Thoresgerd
Harald Brend I okken
Alv Formo
Lars Larsen
Jor:gen Skjellhaugen
Ve I gere:
(7.840)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
E i n a r H Oi . st a d
Oswald Fryden l und
Sivert Haugen
Helge Jors tad
Gudbrand Brain
Kristian
Bakkom
1.
Kristine
(18.219)
Haugen
2. Anton Bueie
?
4.
6
7.
a
9.
10.
11-.
1')
Kare Ny l und
Kristian
@degArd
H j a l m a r S k o gI i
Rikard Berge
Gunnar Syversen
Arve Teige
Osvald Nordby
Arve Steinsli
Er l ing Buenget
Magnus Lien
ij
- r.'
OSTRE GAUSDAL KOMMUNE 1959
Valqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
B.
9.
10.
11-.
12.
C: Det Radikale
1.
2.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Folkeparti
l. Ni 1s Volden (205)
2 . O d d v a r H @ i h o1 t ( 2 0 0 )
LIST.C
U:
Petter Smedhus (1 .053 )
Dagfinn Myrvang (1".049)
Ivar Nystuen ( 1.048 )
K n u t S @ r li { L . 0 4 7 )
Asbjorn Bekkelund (1.045)
Asbjorn Skaug 11.043)
Jenny Tarud (1.042)
Inger 0stensen (998)
Sverre opphus (12+1".054)
Nils Paulsrud (5+1.060)
Leif StensgArd (4r1.059)
Olav Klophus {3}1.058)
Kristian
Berglund {2+1.059)
Karen Johansen Nordbu (2+1.059)
(255)
Einar Hjelmstad (541)
Asbjorn Berge {537)
Asmund Norshus (530)
Margi t Langseth (5261
Kristian
cilberg
{525)
Hans Bakke {521)
Lars Kors l und (520)
og Venstr.e (3.853)
l.
2.
3.
4.
SmAbrukere of Frie
A s b j o r n L i e n ( 2 6 4J
Bergestuen
Kristian
1..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1,4.
(1-1.033)
B. Centerpartiet
Kaare Bryhn {575}
Kere Fyksen {570}
simen Thal laug {556)
Torstein Lelkvam {548)
Leif Granl ien (544)
Liste
vararepresentanter:
(22.2691
A: Arbeiderpartiet
R. K.Engjom (2.141)
Even Thoresen (1.091)
olav Bakkestuen tl,088)
Svein Atle Jacobsen (1.082)
Arne Oyhaugen (1.079)
Steinar Mohn (i-.057)
Kristian
Baukhol (1.06 6)
Sigurd Klufthaugen {1.065)
Haldor Skoq (1.061)
Ivar Haugan (1.058)
Furuhaugen (1'057)
Kristian
Mattrias Bjornhaug (f.056)
Liste
]'
2.
3,
4.
5.
Valqte
representantet: :
Velgere
l.
2.
3.
4.
[email protected] Wold {192)
Knut Negard (lB9)
Nils Bjorge (189)
Paul Sveen (1-88)
(5.087)
Trygve Korsvol d (251)
Hans Rognstad (246)
Per Norshusstuen 12461
Magnus cutsveen (245)
V E S T R EG A U S D A TK O M M U N E1, . 9 5 9
Val gte representantet:!
Lrste
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
G a , . r s 61q A r b e a d e t p a r t i
J o r g e n J o h a n s e n ( 1 0 1 ),
Ole Myhren {820)
Harald Halvorsen (BL3)
Sigvart Haugen (787)
Johan Findal en (782)
HAkon Sagbakken (781)
O l a v O l s e n ( 7 7 9)
(778)
Hjalmar Skjelsvold
Einar volden (775)
Kristoffer
Austgarden (770)
Hal lvard Stubberud (770)
Karsten Ropphaugen (767)
Laste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A: Vestre
B: Senterparliet,
Bondeparti:t
Martfn Kirkebo . {522)
O y s t e i n D a h l { 4 B B)
Ole H.. Foss {486)
Sigmund Kraabol (485)
Martha Aamodt (482)
Ingvar C. Madslien {461)
H.P.Melba (46L)
Li ste c:
Det Radikale
l. Johs. Buele (185)
2. Eqi I Petersen (185)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
1 . 4,
Folkeparti
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9,
(D.N.A. )
Melvin Sormo {767)
Asmund Rognl ien (766)
K a r l M i d t e n g e t ( 7 6 5)
Marte Kristiansen
(757)
Olav Hageberget (756)
Hans Hageberget (741),
Jorgen Hoistad (741)
A r v e F l a t e n ( 7 2 6)
KAre Storsveen (724)
Birger Borresen (792)
Sverre Ruud (787)
J o r g e n J . H eI I e b e r g s h a u g e n ( 7 9 6 )
Toralf Harrgen {785}
Alfred Enger (784)
{9.431)
Jon Fyksen (457)
Berger Risdal (457)
Sigmund Forseth (454)
InEVar Bakken (453)
Emij HArstadhaugen (448)
Aksel Rundsveen (443)
H a k o n K a l s t a d ( 4 4 3)
Hans H. Bo (441)
Kristiar: Sonstegard (438)
og Venstre
1.
-2.
3.
4.
(16.329i
(:.495)
Tormod Hagwi: (181)
Trygve Steinbakke (179)
M.C.Holen (17,:)
Borghild Hansen {177)
T
I
F A B E R GK O M M U N E1, 9 5 9
Valgte
Liste
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
1l-.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
B: Senterpartiet
C: Hoire
r:
{99.475)
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
B.
9.
10.
11.
L2"
13.
14.
15.
16.
17.
lB.
l-9.
20.
21.
Martinus Kleiven (2.8441
Halvdan Rusten (2. e42l
Torb j or:n Sorlie
{2.837ll
S i g u r d l fe r g e r s e n ( 2 . 8 3 6 )
OLto Johansen (2.834)
Inge Bergh (2.833)
Magne Vanghagen {2.819 )
Arv-id Sletmoen (2.8f 6)
Kr " Voldbakken t2.8f0)
Ar.ne cudbrandsen (2.803)
Bjarne R.ingen (2.798)
Kr. Midteng 12.154]
Ivar Hindklev {2.820)
Magne Hagelokken (2.813)
Gunvor Larsen (2.8L2\
Harald Johansen (2.809)
Sigrld Haugen (2.809)
M e l v i n J o h a n s e n ( 2 - 8 0 9)
Martha Kaspersen (2.809)
Nils Staum (2.809)
Karin Hesthagen (2.809)
,l
Hans H. Bleken (937)
Sigrid Dahl (937)
(930)
3. Erik Fryjordet
at. Johannes Finsveen
( 9 2 9)
E
Olav Hovland t925)
Ei Ilv Bakke (924
7. Ole A, Lien (924
Arnt Hernes (923
a
{28.036}
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7"
F a b e r g X o m m u n i st i s k e P a r t i
,r en Bolton
vararepre sentanter :
(l2.ll5)
Trygve Owre:r (870)
Marie Bj. rnsgaard (865)
Sigurd Fi ise (B58)
Magne l,a:igdalen (852)
Sven n. Riis {851)
Liste
1,
A, Det Norske Ar:beiderparti
Bernh. R. Jahren (f.854)
Th. A. Ulsaker il,B33)
Jon Kverneggen {959)
Ingvald Kval (955)
Finn Bakken (94,r;
Bjorner Owren ijl9)
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
Valqte
Ar:ne Opheim (5 .7 201
Ivar Slettsveen
{5.666)
Svel:re Johansen {5.534)
Magne Henriksen (5,509 )
Johs, Dosronningen (2.926r,
Simen Ronnlng (2.911)
Erl ing Linberg {2,909)
olav Bjorke (2.899)
Ottar ottosen (2.893 )
Oddvar Hesthagen {2.885}
Johs. Brekken {2.882}
Johan Wolden (2.864
Klaus Haugen (2.859
Oskar Skogly (2"851
Helge Sor:bu (2.857)
Birger Borresen (2.855 )
T . T . O w r e n I : ( 2 .8 5 5 )
Halvard Aamot (2.849)
HeIma Johanne Hansen (2.845\
L iste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
representanter:
(6481
Oddvar Myhren (830)
Yngvar Molmen (827)
Bjorn Nesje (827)
Magnus Gronvold (825)
Bjorn Enge {81"6)
Ivar Stuve (81_6)
Per Setre {811)
(7.400 )
1. Olav Ottosen (635)
2. August Dokken (632)
3. Magnus Hovemoen (424)
-2F e b e r g k o m m u n ef o r t s .
Valgte
Liste
representanter
E: Kristelig
:
Folkeparti
VaIgle
(13.069)
l. Bjarne Coward (442)
2. Mennik Overhalden {433)
Liste
F: Radikale
Folkeparti
1.
2.
3.
4.
Einar Laderud (415)
Olav Dahlen (398
Bjarne El lefsen {390}
Edvin Hermanrud (385)
og Venstre
l . K . M .S k j e l l e r u d s v e e n , ( 80 1 )
2. Magnhild Bryhn-Nilssen
(775]r
I
var arepre sentan ter !
1.
2.
3.
4.
( f3.664 )
Magne Thorsen (762)
Helge Ytrefus (424)
Ola M. Bjorneby (398)
Sverre Moringen (397)
-'l
I
L I L L E H A M M E R K O M M U N E ,] - 9 5 9
Valgte
representanler
r
Valgte
Li ste A: Li I I ehammer AYhA;,'lAr
l.
Anton Andreassen {3.587)
Odd Besserud { 1.827
Al f Andresen (1.826
Harald Bergh (1.815
i.lidat: Onshus i1"814)
Erl ing Juel I Alrne (1.801)
Ivar Bjorke {f .798)
Johannes Ols€n i1.795)
Arne Pedersen (1 ,795 )
Hans Josten (1.793)
Steinar Thorsen (1.791)
Einar Erlandsen (1.787)
Nils [email protected] (f.785)
Oddvar Wardberg (l-.785)
Arvid Skriden (1.781)
Magnus Johannessen (1.780)
HAkon Stubbom (1.778)
LiSte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12"
B:
Li I I ehammer Hoire
I i
1.
2.
3.
4.
2. Alf Sauge (3,585)
3. lvar Sorl ie {1.883)
4. Hans B. Loraa$ { 1.854 }
5"
6.
7.
B"
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
n:r.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
L4.
1q
16.
Lt.
1q
20.
2L.
22-
IRA
Ar:nt Brodkorb (l-.329)
Odd Strand tI .3279
Helge Haslev (1.294)
O v e M o s g l n 1 . I . 2 4 7|
Torger l,undgaard 11.209)
AndLeas Andreassen (1.192)
Signe Mohn (1.:l_92)
Birger Westl ie (1,165)
Jarle Minken l!-141 )
Thorleif
Solheim (1.f 45)
Johanne Bergseng (1.141)
Erik Lund (1.137)
1.
Johan Johansen { 1.776 )
Ar.vid Reistadbakken (I.7761
Jostein Johansen (L.175],
(L.l13l
Kare Kristoffersen
(
L
.
773]r
Pef ter: Skrefsrud
(
I
.
7
1
O
j
Jorulv Svergja
(
1
"
7
6
8)
Olaug Petlersen
Ivar Hagen .1.166
Eva Lokken (I.764
(1.763)
Rolf Kristlansen
Johanne Brenningen (I .l62]|
Pal ma Jensen (1.753)
Magda Brudal (l-.75f )
Arne HoImen {L.726)
Oddvar Svaet (1.792)
CharLes Winquist tL.792l
S v e i n H o v e ( 1 . 7 9 0)
Bi rger: Olafsen {1.790 )
Arve Johansen {L.789)
Edmund Lovlund (1.789 )
Ivar Arnesen (f .788)
Oscar Jonassen (1.788)
Slmen Nordstrand (1.132)
Andreas Jensen (1.L28)
Helge Ottesen {1.123)
Thor Bel:gseng (1,113)
Sigrid Bergwitz Irarsen (f .ll.3)
Baard Mehlum (1.1l2)
Dagmar Larssen (f .105)
Blrger Lerdahl (1.104)
Asmund Fagstad (1.095)
Sverre Buer (1.090)
Dagmar Aas (1-.084)
Reidar Mahlum (f .083).
Arne Hanestad (1 .078)
Haakon Myhre-Niel sen (1.077)
2. Petter
?
4.
6
7.
a
9.
10.
11.
12.
L4.
tisLe c: Lil lehammer Kommunistiske parti
Hakon caukstad
Ll l-e D: Kristel
ig
(289)
Folkeparti
1. Ivar Aasen (429I
2 . A l f r e d S v e n d s e n l'426'l
1t)\
(41.152)
1?.
l.
v a r a l : e p r es e n t a n t e r :
(3.419)
1. Geor:g Larsen {282)
2. Anne Moshagen (278)
3. Leif Myhrvang (277)
{7.450)
1.
2.
3.
4.
Bjarne R. Dahlen {424}
John Barlund {422)
Alf Jarmann (4lB)
M a g n e R i n g e n ( 4 1 2)
Li,l lehammer forts .
Va I ote
-::_j_J_::'
Llsle
r e' r n
_ r F *s" 'e
" n
'r ^ n j - e I . :
E : L i -I l e h a m m e r V e n s l r e
1. Leif Thorstad (707)
2. Andres By (466)
\/. r ^ F6
nhanter :
{8 .424)
1.
2.
j.
4.
KAre Stuland (462)
Knut Hovengen (461)
Agnes Lyngstad (459)
Sigmund Kleiven (458)
SIRI
va I gte .representaqter
Laste A: Biri
K O M M U Nm
E /S n e r t i - n q d a l , 1 9 5 9
i
Valgte
Arbeiderpar.ti
fi-8.584)
l. Nils Rostadstuen (I"764)
2 . O t t a r @ s t b y - E v e n s e n ( 1 . 7 5 3)
3 . M a g n a r K aI r a s t e n { 9 6 1 }
4. cunnar Kalrasten {942)
5. Paul Lindokken {941)
6. Johannes T. Engen (905)
7. Johafi H. Engen (895)
8. Pal Hagen (892I
9, Magnar Gaukstad (888)
10. Martin Roseth {886}
11. Sverre Sorli 886)
12. Even Sorum {884)
13. Trygve Severinsen {877)
Llste
l.
2.
3.
4.
5.
6.
1
l -.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1 ,.
i2.
13.
14.
Ni 1s Sand (4Bl)
i l a n s Bj u q s t a d ( 4 7 8 )
Martin gaugen (472)
(472)
ole Feiring
Per: Lunn (461)
Ole A. Sveen (457)
Marlin
L1SIE
A s bj o r n S v e e n ( I 7 l - )
Johs. A. Haugen (871)
Helge ,Jevnesveen (860)
cunvor Aslund (858)
Thorvald Hansen (840)
Ivar Iversen (782)
Harald Ronningen (890)
Petter Ekra (890)
(888)
Sverre Nordli
Sigmund @degArd (886)
Sverre So111en (886)
Olaf Lit leodegarden (886)
Margjt Brostuen (886)
Arnold @deg6rdstuen (886)
B : S e n t e r p a ] : t -i e t ( B o n d e p a r t i e t )
Llste c:
D:
Kristel
l.
2.
3.
45.
6.
7.
8.
rg Folkeparti.
Sverre Hasl1e
t9.446 )
Karsten Sveen (456)
(453)
Kristen Overlordet
j
.
d
(
4
5
2
)
Astr
Vaule
(452)
Adolf Flesvlk
Margit Bjornstad (446)
Helge Bratberg (442)
Harald Lil leodeqarden (442)
J o h a n n e s K j e n s e t h ( 4 4 1 -)
(2.7021
Hansen i267)
DEt Radlkale
var4repre sentanter :
1. Liv Karl stad (258)
2. Olaf Smedstuen (258)
3. Olav L. Engen (257)
Folkepartj.
og Venstre
( 1 1 3)
(2 .09 4)
1. Ivar Taraldsrud (109)
2. Hans B. caukstad (105)
3. Bjarne Thorstad (105)
Snertingda I
Lfste
A:
SnerLingdal
Arbeiderparti
1. Anders Tandberg i1"363)
)
Alf H. Lyshaugen (1.361)
1
Ole Enger (L-347]|
4. Helmer Skarstad {1.135}
R
Eivlnd Markeng (f .323)
( 7 4 6. }
Tor Vratstad
7. Alfred Moen (710
e Arve Holthe (700
6qqr
9 , Ila I var.d odeg&rd
1 0 . A r n e B r e n n h a g e n . ( 6 9 J .)
1.
2.
3.
4,
5,
6.
7.
8.
9.
10.
l-1.
12.
(1f .793)
Arne Lybekk (683)
Freidar odegArd {679)
Rolf Alund (47+694)
Martinus AsI und (39+690)
Einar udahl (22+697)
Helge RAholt (lO+6951
Olaf A. Engen (S+69t,
Osvald Markeng (15+680)
Ludvig Sviund (l+692)
Ivar oversveen (693)
Asbjor.n olstad (1r692)
Ingar Brobakken (4+69t,
-2Snertigdal forts.
Valqte
T.i cf
1.
2.
3.
4.
5.
6
representanter
p..
qonl-
:
a1.n^rF'ial-
Valqte
l F .. i r r . l o r r A r + i a l - l
Leif Rlngsrud (343)
Henrik Udahl {343)
Konrad Skundberg (340)
Harald Austdal (340)
Halvard Oudenstad (330)
Liste
vararepre sentanter :
(s.460)
Paul Sveen (329)
Paul L.. Drogseth (323)
?
Arne Kvernrud (322)
A
Per Kokslien (322)
(
Johan Ruud (319)
H a l v a r d H a g a n e s( 3 1 9 )
1. Nils Brenner (313)
I.
,
C: Det Rad ikal e fol kepart i og Venstre
l. Ivar Onsrud (284)
2. Petter Fruseth {270)
1,.
2.
3.
4.
(2.344)
Olaf Perstuen (267)
A r n e M y h r v o l d ( 1 - 4 4)
Krlstlan
Bakke (1,41)
Josef Skundberg . (141-)
V A R D A L K O M M U N E ,1 9 5 9
Liste
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
V al q t e
represenanter':
Valgle
Ar Vardal
(75.839)
Arbeiderparti
Alf R. Iversen {5.046)
Martin Haugen {4.380 )
Viktor O. Tande t2.930)
Aasmund Tangen i2.840I
Hans Hageengen (2.708 )
Thor Lokken (2 ,698 )
R o1 f E v e n s e n ( 2 . 6 9 5 \
Leif Linnerud (2.693)
Borghild Lie (2.688I
Knuf Aunc (2.687I
Reidar H&vi (2.679)
K a r l F u r u s e t h l . 2 . 6 14 l
Martin Minaberg {2,61I1
Henry Hansen {2,6421
Sverre Hermanrud 12.637]Ingebjorg Pedersen (2.635 )
Arne Mathiesen t?.632)
qahi6r^
Llste
B: Eel lesJ ----
art
Horre
Ve ns tre
Lage Lii Ieengen {2.351)
{2.269)
?
Frantz oygard (2.2521
4. cul leik Sandal (2.223]r
Per Schiager (2 .2L9 |
6. Eva Topp t2.205)
7. Mart j-n Jemtland (1 .2461
1.
2. Johan Aalstad
Liste
C: Kristel
1. kje1l
Llste
ig Folkeparti
Bekkej und (587)
D: Vardal
El
Lillian
El lef Pettersen (2.6291
Kere BardseLh. (2 .62'| |
(2.625't
Blrger Christiansen
A
Hans Sethern {2 .622)
q
Andreas Solvsberg (2 .62Ll
R
Alf Bakke (2.613)
1. Johs. Hasvoldseter (2.613)
a
RoAROl sen (2.565)
q
Sigrun l.lenriksen (2.535)
10. olaf taul I {2.4261
1l
(2.658 )
Kari Bjornsvik
L 2 . L i v A n d e r : s e n { ' 2 . 6 4 7|
13. Johan Martinsen (2.647)
14. cunnar Linnerud (2.643l.
1q
Arthur Er i chsen (2.643].
L6. Svend HAkonsen (2,643)
]-'7 . J o r g e n s t e n s v e e n ( 2 . 6 4 3 )
18. Olaf Engen {2.642],
1q
olaf Egge (2.642)
1.
')
, ^i')
'="f
Jorun Kol sgerd (1.167)
M. waalen (I . j"421
J.
cunnar Fjel lseth (1.138)
n
J o h s . B j u g s t a d ( 1 . L 3 B)
Olaf Holthe (1.133)
A
Harald Lied (1.131)
7 . H a n s B e k k e m e lI e m { 1 . 1 2 3 )
o
Sigrun Houth (1.121)
9. Eyolf DanneviS (1.118 )
l.
2, Torbjorn
(8.236)
Kommunistiske parti
Upol itisk
Llste
pl adsen {310)
(32 .7 L2)
1. Anders Lunde (583)
2. Margit Kristiansen
(544)
3. Thor Kjelsrud
(289)
l. Arve Mathiesen (f.355 )
2, Odd w. Jacobsen (!.342)
3. Konrad Gulbrandsen (1.336)
Li ste
vararepresentantet: :
1.
2,
3.
4.
5.
(12.73j-)
Ert ing Aaslund (1.311-)
Sverre Het I i (442)
Ole S1&tLsveen (441-)
Reidar Fagerti
(441)
Reidar Christensen (439)
v e d k o m m u n e v a l g e t _( 7 . 0 l B )
r. Matfrid Dal in (292)
2. Asj aug Valset (273)
3. Astrid Hole (261)
OSTRE TOTEN,TOMMUNE,1959
representanter
Valqte
2.
3.
A
6.
7.
8.
q
10.
11.
12,
1?
16.
L7.
(5.289)
Fredrik Bredli
Einar hermanrud {5. ll9 )
Johan Nygaard (2.122\
O l a f N y s v e e n ( 2 . 6 6 6)
Ole P. Bratenq {2.658)
Johan Nyland (2,655)
Ole Rekstad (2.642
Helge Engen (2 .6 4I
Egil Hansen (2.637
Kr i sti an Lonseth (2 .637',
Arne H. Brethen {2.636)
Torgeir Aspelund {2.6321
Alberf Nordhagen {2.625!
Arne Kristoffersen
{2.624)
Olaf Sagvold (2 .623 t
Emil P. Engebakken (2.620)
Anders Llndborg (2 .6L9 )
T.i eJ-F
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valqte
R.
rleFra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
L0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
lB.
19.
qanFArn:rf
T.\1-an
i
Per A. Hveem (f.061)
lvar Aage Lund t1.0f5)
Reidar K) ungseth (1.014)
Ole Homb {981)
Jon aass (974)
Nils Kobberstad (969)
Liste
C: KrisLel ig Folkeparti
vararepresentanter:
(76.078)
A: @stre Toten Arbeiderpart.i
Liste
1.
:
Hagbart Lehre (2.617)
Arne culbrandsen (2.6L7 J
Ragnar Vilberg
{2.6L4J
K o l b j o r n l l a m m e r s t a d 1 2. 6 1 , 2 1
Odd Hermanrud (2.6LL)
Arne Nyhus (2.609)
Fredrik @degArd 12.604l
Even Pedersen (2.599)
John Taraldrud (2 .597 \
Ditlef
Iverse (2.4591
Bernt @stby (2.633)
Leif Borresen (2.632)
Nils Stende (2.629],
Hans Fosnes (2.6281
Kire Faukald (2.626],
cudmund Lundbekk (2.626)
Magnhild Engen (2.626)
Bjarne Haugen {2.6251
Harald Fjeldheim (2.624)
(2.2291
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B,
Jon Berg (968)
Odd I. Rognlien (960)
Hakon Fossen (959)
Anthon Letnes (954)
Ole Peder: caarder (944lr
Jacob Gjestvang (938)
Ni 1s Ovren (932)
(930)
Johs. Kubberud jr.
l 9 . 2 75 l
1. Elvind Opsahl (389)
2. Anders Solberg (374)
1.
2.
3.
4.
Liste
og Venstre
l.
D: Det Radikale
Otto
Llstle
. E :;
Adolf
Hoire
Fossmo (393)
l.
(8.709)
(335)
1. Arne Kristiansen
2. ole Nydahl (310)
3. [email protected] Owren (309)
(7.355)
1. John Gryttenholm
Liste
Fo lkepartl
Andreas Sorum (336)
Hermund Melby (333)
Aase Maroni (328)
Hans J. Opsahl (327)
(294)
l. Reidar Aschim {288}
2. Gunnar BOe (276)
3. Ni 1s Bugge-,Jenssen (275)
F: Smebruker oqi Smaindustriens
Hans P. Vi-ngebakken (495)
parti
(7.270)
Bernhard Lindstad (494)
Sigrid Sorl ie (492)
a
Harald Faraasengen (289)
Liste G: Ostre Toten Kommunisti ske Partl
(6.640)
1. Ingvald Smedsrud (477)
1. Arne Evenrud (461)
t
Magnus Mathisen (460)
?
Sverre Faraasengen (460)
1.
.)
V E S T R ET O T E NK O M M U Nm
E / Elna
Valqte
Liste
represenlanter
A: Radikale
\/^ infa
I
Folkeparti
oq Venstre
l.
B: Vestre
Kristroffer
Liste
C: Senter parti et
Leif Rosasberget (5.23r)
(5.f 42)
Sigurd Ostlien
Synove Jensen
5
{ . f10 )
H a r a l d c r a n u m ( 2 . B l - 0)
Aage Sunde (2.807)
Martin Vestbakken (2.7 4L\
Kr istian Ruen (2.719)
Erl ing Beck {2.698)
Rolf Furuseth (2.690 )
Even Evensen {2.675],
Erlert
Johansen {2.666)
Asblorn Strandvik
12,6631
Erling Haavi (2.659)
Arne Lier i2.653)
,fohn Sagvold t2.652)
Helge Bakkerud(2.649)
Knut Dahlen (2.626)
(2.625)
Arne Sinnerud
E: Kriste l ig
F"oikepartt
1. Birger A, Lie {496)
2, Helge Furuseth (495)
3. John Dul lerud (490)
L.lste
F:
[email protected]
l1 .2831
(Bondepartiet)
l.
2.
3.
4.
5.
!l!g,!g_-e_i Det Nor:ske Ar.beiderparti
Liste
:
(5,857)
(607)
1. Eqil crindvold
2. Alf Reidar Olsen (598)
3 . R o a l d S t e n e r s e n ( 4 1 0)
{6L5}
( 1 . 0 1 , 0)
1. Kolbjorn Bratlien
2. Knut @deqArd (837)
3 . O l a u g R u s t ( 6 1 3)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
1I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
LB.
\/.ar,ar artY6qpntantef
ToLen Kommunistiske Parti
Larsen
1959
l. B.I . Rasmussen (495)
2- Trygve Ostby (263)
3. Ottar Kaarstad (260)
1. Peder ndgArud {511)
Lfste
og Kolbur
(14.666)
Jul Schiager (578)
Harald Berg {555)
Anne Markestad i535)
Arne Rostoen
{532)
Sverre Presteseter
{524)
76.269)
l.
2.
3.
4.
5.
b
' 7. .
Reidar: Sol lien (2
Bendik Bendiksen
H a n s G uI b r a n d s e n
Leif Kristiansen
Magnhlld Sandjord
Hara l q Fryoentuno
Ivar Hagen (2.481
600)
2.583
2.518
(2.561
( 2 . 5 2 71
( 2 . 5 0 7|
(L3.517 |
1.
2.
3.
4.
5,
Sverre Solberg (479)
Anne Lund-Roland {476)
Anders Fossl ien {473)
Olav Fremstad {472)
(471-)
Kristian
Snilsberg
{7.843)
l. Hans Sandbakken {517}
2. Johan Tol lef sr:ud (569)
(550)
1. Petter Tol lefsrud
-2, Magnus Amlie (546)
3. Kje1l Dalheim (544)
4. Samuel Sangnes {543)
I
I
I
i
iI
'i'r
F
-2!; rna
V aI q t - e r e p r e s e n t a n t e r :
L iste
l.
2.
3.
4,
5.
A: Eina Arbeiderparti
b:
Senterpartiet
(B o n d e p a r t i e t )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7a
1.
2.
c:
Kristelig
Folkeparti
Sverre Hansen (135)
Anna Nordengen (228)
:
l - . P e d e r A . A m li e n ( 2 9 7 )
2. Thorbjorn Thorsbakken (292)
?
Helge LonhauS (291)
A
Ole Eskerud (290)
Haldor Str:andbakken (281|
6,
Martinius Brobakken (286)
1. Edvin Strand (286)
Paul Hoelsveen {394)
Andreas T. Thorsbakken (355)
Hans Noraker (351)
Flans A. cr:ef srud (333)
L a u r i t z D y s t e i 3 3 3)
Hans Sonsteby (327)
Llste
v a t :a r e p r e s e n t a n t e r
(3.865)
Hans Jensen (320)
Ivar..Bredesen I (306)
Karen Nordvik (305)
Egil Blavarp (305)
Olav T. Amllen {302)
,LISIE
l.
2.
3.
4.
5.
6,
Valgle
(4.184)
(326)
Reidar Tol lefsrud
M a r i e U l v e n . (3 l -9 )
Arne Eie (307)
Mathras Sandbekken (302)
Hakon Dyrud (290)
Margr.t Grasbakken (269)
Harald Ness (261)
Martha Sandbekken Bakke1i
(I.4151
1.
2.
3,
4.
Oskar BjOrnerud (127)
H a l v a r d A m li e n ( 1 2 3 )
J o h s . S u n d ( 1 1 6)
(114)
Andreas crefsrud
o
aKolbu
Liste
l
2.
3.
4.
5.
6,
7.
A: Kolbu Senterparti
(Bondepartj.)
Markus Thomle (617)
Rr. O.Narum (574)
Ole A. Lundby (552)
Ejnar Solberg (546)
Olaf Kr. Skaug (544)
Ole Dyste (542)
Berthe Holthe Torgundrud
Llste
IQ
EA''\
1. Erling Hagen (499)
')
Lauri tz Dysthe. (497)
3. Mads Bjerke (483)
4 . A r n e P , R @ l s e ( 4 7 6)
R
Torolv t undstad (466
A
K o] b j o r : n V a n g e n ( 4 6 1
(504) 7. Haraid kors I i en (437
B . J o h s . M o l l e r h a g e n { 4 3 0)
B: Kolbu Radika I e Folkeparti
ingen representanter
og venstre
(1.150)
Kolbu Kriste ] ige Folkepar.tl (3.437)
1. Erl ing Lundsrad (24j )
1-. Martin Dahl {224)
2. Gunnar Raddum (242)
2. Markus Dahl (2lB)
3. Halfdan FossI ien (218)
4. Theodor Hagen (204)
Liste D: Kolbu Arbei derpar ti
tto . sl't I
1. Ole Olstad (L.2I2,|
L. Hagbart Skjot 6s {607)
2. Aksel Boe (l-.173)
2. Oskar: Cranberg {605)
3. Arne EnS (659)
3. Torbjorn Sven;kerud (600)
4. Trygve Snoen (641)
4, Harry Erjksen (595)
5. Olav Unnti (624)
5" Magne Dokken (592)
6. Even Stensrud (6LB)
6. Ole Rudshavn (5gB)
7. Johan Kvikstad {627}
7. Aksel Sommerstad (582
)
B. Arne undt ie (609)
B. Sigurd Grantund (6+6gi,
9. Ole Sommerstad (5+604)
L0. Per M. Eng {5+604}
J E V N A K E RK. O M M U N E1, 9 5 9
Valgte
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
representanter:
Valgte
A: Jevnaker Arbe i derpar t i
Inga Andersen (2.7 L3J
Olaf r,ien (2.707)
Ole Nordby (2.699')
Bjorn Kar I sen (1.388)
Karl Tot:gersen (I.371J.
Sverre Andersen {1.376 )
Er I ing Nl l sen (t "312l
Torstein Velo {1,.368)
O l a v S k a a n e ( I . 3 6 - lI
Ove Martinsen (f.367)
LISIC
B:
I
2
Thorleif
Hovde (1.362)
cunnar Lillo
Pedersen (1.361)
?
Ester BrAten (1.343)
4 - A s t r i d B j e r k a a s ( 1 , 3 3 9)
Karsten Lochsen (1.367)
6. Karoline Sorengen (j-.366)
l. Harry Karlsen (1.366)
Ruth Skaane (1.366)
o Lars Hagen (1,366)
10. KAre cundersen (i..366 )
Jevnaker Kommunistiske Parti
C: Jevnaker Hoire
t.
L].SLe E:
Liste
Jevnaker Senterparti
F: Frie
(292)
Velgere
lngen representanter
1.
2.
3.
4.
lvar [email protected] Haadem (284)
Anders Blyberg (274)
Hans Fer:den (256)
Svein Olsen (253)
iq Folkeparti
Arnesen (316)
1. Ragnar Halkinrud
l.
(4 244\
D: Jevnaker Krjstel
L. Eivind
{7.686}
cunnar Andersen {457)
(456)
Ole lgelstad
Aksel Olufsen (454)
Gulborg Pehrsson (453)
Einar Jakobsen (452)
1
Hans Peter Lund (361)
A r n e B r o r s o n ( 3 1 0)
Liste
(23.193)
l.
l . J o h a n H o e l ( 9 1 2)
2. Ragnar Skaane {900}
3. Hedvlg Helmerstuen (896)
Ljste
va.rarepresentanter:
1799)
(2.574)
l. Erik Enger {301)
2- Rol f Brorson (299)
3. Hans Lovl i (299)
(j
406)
l. Harald Kaarstad (217)
2. Ingvald Tveten (214)
3. Else Marie Bor:ch {210)
L U N N E RK O M M U N E1, 9 5 9
VaI gte
Lrste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9,
10.
A:
Arhoidarn^ri
VqI S!g var ar epresentanter:
i ar-
i1r
4r9)
J o r g e n w o1 d ( 2 . 8 3 9 )
J. A. Schiong (2.561)
Ernst Buan (1.467)
Ole Svesvolden {1.46A)
Peder @degArd tL.445I
ole Svendsbraten (1.433)
Andreas Ludvigsen (1,4f 1)
J o l r a n l t e g g e n ( 1 " 37 1 )
E i n a r H a u g ( 1 . 3 6 2)
Hans Stokk (1.355)
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
representant er :
B: Senterparti.et
( 1L . 012)
Tol:ger Kraggerud (878)
Trond H. wirstad
{765)
Hans P. Kjorven (728)
Magne Vannebo {721,)
Arne Stenersen (713)
Li ste c:
Hoire
1, Arne 0stvold
Johannes SlAttland
(f .35f )
Sverre Berge (1.345)
Arnt Raastad (1.329)
A
Hans Oppen (1.317)
q
Olga RudsenS tr.3t3)
A
Hans Stromnes (1,379)
1
Magne O. Slotte
(f .37e)
A
Ei-nat: Larsen {1.378)
o
Torste i n Finstad (f .176)
10. Gunda Monsbakken ( 1.175 )
t1. Arvjd Lien (L.37 1
].
)
3.
l. OIe Heier (655)
2, Torstein Brandrud (644)
3. Reidar Evenrud (626)
Gunda Egge (620)
Hal fdan Ryen (6141
A
Jorgen heier (614)
7. Erik Robsahm Kjorven
q
(2.495)
(354)
l.
j
')
Liste
D: Lunner Frle
Velgere
Thorleif
Str.om (310)
Gudmund B j @ r n s t a d { 3 0 1 )
Anders Askersrud (294)
(2.132)
r-ngen representanter
Llste
E: Kristel
( 6 1 4)
ig Fol keparti
l-. Asbjor:n Malme (185)
(2.469t
l. Alf::ed Bakken (149)
2. Ol av Haga (149)
3. cudbrand Nyqerd (147)
G R A N K O M M U N E ,1 9 5 9
Val gLe r:ep.resentanter :
Llste
Valgte
A: Gran Arbeiderparti
(D,N.A. )
t. Kr. Torgalsen (2.761)
2. H.M.Wien {'2.7231
3. Xonr:ad Vik (2.694
A
A1f Skovly (2.41A
5 . A r n e K , L i n ds t _ a d ( 1 , 3 8 7 )
6
E11a Vaaja (1.369)
7. Olaf @degaardsstuen (L .361I
8. Harald Kvernstad (1. 365)
g
Karl Vold (r.363)
10. Olaf Vesthagen {1.359}
11. Johan Lynnebakken (1.354 )
r2. cunnar Saug (1.343)
Liste
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
B: Fel leslls{-,e for
1. Alf
C: cr:an kommunisti ske parti
Ringheim
(3/B)
(30.784)
K a l : st e n B a k k e n ( f . 3 3 4 )
2. Hans Haugl ie (1.333)
3. Nils Kar.lsen (1.317)
A
Egi I Helgaker (1.315)
Nils Joharisen (1.313)
A
?rygve Esprum (1.31f )
]. Ingeborg aaserud (1.303)
8 , H a n s H o j e n ( 1 . 3 4 9)
o
[email protected] Berg {r.348)
1 0 . A n t o n J o h a n s e n ( l - . 3 4 6)
11. Sigrun Rosendal (f .345)
q
cran Senterparti
P.S,Mjor (2.018)
Torst.ein Velsand 1t.942\
Oddvar Tveter (1.930)
Paul P. crini
{ 1 . 3 5 9)
Per Mortvedt {L.266)
Bent Solberg (L.242)
Paul O. Jorstad (f"209)
Peder Lodsby (L.161)
Einar cis l eberg (f.f53)
Anders Skaarud (f.f5f)
Lrste
1.
vararepre sentan tet: :
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
B.
9,
10,
11.
12.
og cran Hoire
(25.293)
Haakon Morstad (f .f 4B)
L.ise Marie knarud (f.147)
Borghild Jorstad (I . L42l
Ole Stastad (L.L22',
Ole P.
Skiaker (r.114)
Hans Prestesater
(1.114)
Nils K. Mjor (r.078)
Xari Hvaleby (f .063)
Ivar Stoen (1.010) .
Ivar E. prestkvern
(g2g)
Kolbjorn kittetsrud
(1.13r)
Iver H. Skattum (j..129)
(2.537)
1. Trygve Akerlund (327)
2. Peder Myrdahl (325)
\i
B R A N D B UK O M M U N E1, 9 5 9
VaIqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
Valqte
:
A: Arbeiderpavtiet
B: SenterparLiet
L j s t e C i K o m m uins t p a r t i e t
Liste
D: XristeliE
Ticta
F.
\l6n<l-Y
a
Folkeparti
{(
1. Bjorn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Maren Preslkvern (669)
Johanne Bech {649)
Thorstein Hvamstad (644)
Simen Fredriksen (544)
Even r:aassum (643)
Ivar Ajer (640)
M a d s .B l e k e n ( 6 3 9 )
L.
2.
3,
4.
christen
Dalby (500I
Erl ing Brunstad (498)
O1e Lysenstroen (495)
Arve Hamar (491)
{6.785)
1.
2.
3.
4.
Ole Johnsen (298)
Iora Bolviken (285)
Olga Anmarkr.ud (279)
Olaf Bergestuen (269)
1.
2.
3.
4,
Trygve Andvord (276
Ivar Nesbakken (248
Arne N. Steen (247)
Narmann haugen (246
qAA\
l. Anders Taaje {509)
2. Oia Mo::seth i277I
L I , st e F : H o i r e
(L5,B7B)
(6.178)
(504)
1. Franz Germet.en (328)
2. Adolf Holt.er {301)
Hans Nilsen (1.551)
O1e l. Bakken (1.549)
Ludvik Xarlsen (1.543)
Elvind Hovi (1.537)
Magne Lundberg t1.536)
Arne Marthinsen {f.534)
(1.51f)
Martinius Kleven
Jens Monsen tf.529)
Johan StenbraLen (1.528)
Alma Holseth (1.487)
- Bondepartieb
Even L. Skari {71-7}
Andreas Toker\rd {696)
Lars H. Dahlen (686)
cuttorm P. Hoff (675)
Mikal B1lden (6?0)
L. Hans Lehre (504)
2 . A s bj o J : n J e n s e r u d
vararepre sentan ter :
{38,801)
Bjarne Jacobsen {3.088)
l.
Jens Roisli. \2.9?.9\
2.
T. Treholt
3.
i1.661)
(
1
.
6
3
5
)
B
e
r
g
h
e
i
m
Hjalmar
4.
X.O.Mathiesen {1.614)
5.
Er:ling Eid (f.598)
6.
7.
Geor:g Moen, (1.577)
(
1
.
5
7
6
)
Erland Solstad
B.
Hans Petter bjornerud
1 L . 5 6 2) 9 .
Hal lvard BrAthen.. (1.561)
10.
A::ne frydenlund
{f.56f)
Ilans Myhre (f .559)
Ol af Hamar (1.555)
Lisce
l.
2.
3.
4.
5.
representanter
{5"529)
Skavern
{646)
(618)
1. Ole Kjendlie
2 . H e l g e S t e n e r s e n ( 6 1 " 4)
3. Magne Kjos (476)
I
i
i
I
S o N D R EL A N D K O M M U N E mF/l u b e r q .
Valgte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I l.
Val gte vararepresentanter:
l
A: Det Norske Arbeiderparti
Bernt Skjolaas \2.699]l
Hans Eriksen {2.690 )
John Volden (f .360)
Petter O. Sveen (1.359)
Ole Haugerud (1"357)
Sven Setra (1,357)
Martin EI l rngsen (1.357)
Lars Nordengen {1.356 )
Kristian
K. Sand (f.354)
Ole Knutsen lL,IaZ)
Bernhard NygArd (f.352)
KAre Heimdal (1"350)
Hans Petter Stenseng jr.
Lrste
1.
2.
3,
4.
representanlgt
lJ:
senterpartiet
(25.705)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.
10.
@sten Slette
{1-.350)
Arne Brenna (1.348 )
Egi 1 Ludvigsen {L,341)
Arne Skaugrud (f .345)
cunnar Vesteres (1.35B)
Bernhard Svendsbakken (]..355)
Asiaug Ottosen Gul lerud (1.355)
Trygve Michalsen (f .355)
Trygve Roste (1.354)
(1.354)
Sverre Slette
(1.3s0)
(9.666)
og venstre
Magnus Skogbakken (1.005)
Ove Munthe-Kaas (993)
Ni 1s 0stby (538)
Petra Engel ien (530)
Per cranum (522)
Nils Holst (521)
Kar] Snlpstad (520)
Kristlne
Rudshagen (513)
Ase @ksne {511)
Hans lilleengen
{51,1")
1.
)
3,
4q
A
Liste
1959
C: S. Land Kommunistiske parti
1 . S i g u r d B j -r k e l u n d ( 5 4 9 )
2. Marius Svarverhaugen (547)
1.
2.
3.
4.
(5.14r)
Karl Berrtsveen (538)
Johannes moe (278)
Olav Kolbu (271)
Olav Bjerkvold
{270}
F l uberg
Llste
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10,
11.
A: Fluberg Arbelderparti
Hans Anderstuen (f .205)
Nie 1s Minaberg {j-.104)
Thorleif
SkSlerud (1.097)
Ivar vasenden (626)
Jens Westrum (614)
Alf Slettbakken
{608)
Sverre [email protected] (596)
Finn Nyseth (596)
(595)
Olav Kristenstuen
l , a r : s R o s t a d ( 5 9 3)
Kare Solum (592)
Liste
B: Det Radikale
Folkeparti
l . A r n t Nj a r : g e l ( 3 3 7 )
2. Hinar Hagen (333)
3. Lars Andresgaar:d (178)
(10.053)
1, Oskar Hansen (592)
1
Arne J. Brenden (589)
3. Hjordis nergum (573)
4. Edi-t Hel lerud (601)
Kolbj. Voldheim (597)
6. Erik BrAten (595)
1. Johs. Vikersveen (594)
B. Einar minaberg (5921
9. Aagot Sorberg {592)
10. Juul Ruud (590)
ll.
Kjell Hansen (590)
L2. Anton Ronnlngen (590)
og Venstre
1.
2.
3.
^
5.
(2.806 )
Bjorn Lundeby (167)
Odvar Brandsveen (166)
Arthur Aas (166)
Sigurd Skoglund {165)
I n g r :i d S c h j a g e r ( 1 6 5 )
-2Fluberg forts.
Va gte representanier
Liste
:
Valgle
C: FI uberg kommunistiske Parti
l. Magnus Torgrinlsluen
2. Johan Roland (3ll)
(312)
Lrste
(1.562)
1. Llv
Liste
D3 SenterparLiet
Rostad (l_89)
E: Fluberg
Kristel
ingen representant€r
varal:epres entanter :
( 2 . 653 i
l. Asbjorn Opperud (311)
2. Leif Gudbrandsen (162)
3. Edin Nordsted (159)
1. Else Hansen {174)
2. Harald Boym (170)
3. P. X. Sand {98)
ige Folkeparti
(762)
N O R D R EL A N D K O M M U Nm
E/Torpa. T959
Valqle
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
ll.
12.
13.
C: Det radlkale
L. Torst'e jn Rudi
qi
!l{S
Kr ist.el jg
t. Arne I unden (451)
) Lars juve (448)
3. Lars E. Halug (442)
4. Hel ge O. cjef le (441)
Ola A. Sandberg (438)
6. Hans E. Gjefle
{4389
F oI k e p a r t l
(111)
F ol k e p a r t i
Olaf Nordeng (f.090)
A s bj o r : n R @ n n i n g e n ( f . 0 8 4 )
Marie Rudstaden (1.067)
Ni 1s Moen {1.018)
Leif cranseth {1.f40)
Jorgen Skogen (l-.f 40)
lvar Sol I ien (f.f40)
Birger: Berget (f.f40)
Marthe Berget tf.f40)
Helge A. Ronningen (1.f40)
Olav N. Ronningen (1.139)
Sigmund Myrvang (f.f3B)
Adol f Bjorkengen (l.rlB)
(7 .428)
B: Norde Land Senterparti
Lars A. Enqer (883)
Trygve RAbol (833)
Ole Munkelien (468)
Kire lillehaug
{457)
Liste
vararepresentanLer :
(f8.632)
Ar Nordl:e Land Arbeiderparti
Hans Endrerud {2 .2I9 )
E l l i n g A n d e rs g A r d t 2 . 1 0 0 )
c u d m u n d M u n k el i e n ( 1 . 1 3 8 )
Arne Brovold (1 .126,
EmiI Sveen {LL26t
Even rlopp (1.124)
Ivar Bergl i (1..I22\
Ingvar [email protected] (1.110 )
Arne Lyseng (1.105)
Leif Haugner t1.f00)
Otto Nybakke (f.091)
Liste
1.
2.
3.
4.
Valqte
r e p r e s e n t a n t e r a:
o g V e n st r : e ( L . 6 4 1 \
l. Synnove Fossum {109)
2. Einar Elton {105)
3. Kare Haqen (99)
(1.56e)
ingen representanter
L]-ste E: HOrre (2.210),
H6
h r\r
qr'66
h
{r19J
l. KnuL Marius Midthaug (166)
2. Sofie Schumann (150)
(147)
3. Kolbjorn traasdahl
Tor pa
Liste
A: Torpa Arbeiderparti.
1. Nil s Herman Sundby (L.101ll
2.
3. Johan Stubberud (904)
(887)
4. Halvar.Kjelsr:ud
Ivar: Engeli (886
6. Torleif
Brandsrud (885)
7 . H e l g e S t u b b e r u d ( 8 7 4)
/Rf1\
8. Tlanr\/ Frlmnoc
9. Halvar cat:der (869)
10. Ingvald Myrstuen (838)
11. Marrin Hagestucn (824)
12
ol uf Roste (BL9)
(14.389)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
ll.
(797)
Jens K. Jorandli
Anton Stensrud (797)
Hans Brenden (766)
Asbjorn Skartl ien (734)
Gunnar Lybek (855)
(854)
Mar.tln Sidselstuen
Hans ningen (854)
Einar Lundon (851)
H&kon Kvernerud (845)
(845)
Arve Synstellen
Ole Sandbakken (840)
;T
I
It
Torpa forts.
Valqte
LlsLe
l:eDresentanter :
B:
Sente.rparl
Valgte
Let: (3.232)
l . M a r t i . n Kj e n s j o r . d ( 2 2 3 )
2. Einar Molmen (212)
Liste
c:
Torpa Radikale
l.
2.
3.
4.
Folkeparti
l. Anders Sol I ien (251)
2. Kristran Eng (187)
LiStC
D:
Kriste]
1, Krlstian
vat:arepresentanter :
J. Jorandl ld
og Venstre
l.
2.
3.
4.
ig Folkeparti
(232)
Nils O. [email protected] {203)
Kolbjorn Felde (201)
Slgmund Engeseth (196)
Knut Sni l sberg (194)
(2 -7 2Bt
Hal lvar Haug (168)
Kjel I T. Fjel l (165)
Magnar Rustestuen (162)
M i c h a e l R u s t e s t u e n { 1 6 0)
(1 -827],
opsahl
l2. . IH?a. 1k S
o n" L a u v l i
3. Bjarne Enger
2L7|
2r1)
L22)
. S O R - A U R D A L : . K O M M U1N9E5,9
Val gte representanler
Lrste
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
1t-.
12,
1?
r4.
\/r'l.ria
A: Det Norske Arbeiderparti
Harald Bakken (1.939)
Ole Svendsen {1"924)
H a Jl g r i m T r o n r u d ( f . 9 0 8 )
ola Plassen tf .895)
O l a F o s s h o l m ( 1 . . 7 9 6)
J o h a n T . R u s t o e { 9 9 8)
Ola Spangrud (990)
(9BB)
Ole Schlytter
Johan o. Bohn (984)
ola Dahlen (980)
A n d r : e a s H o1 t ( 9 8 0
F l a r aI d A s l a k s r u d { 9 7 5 )
E . in a r R u n d b r e t e n ( 9 7 4 )
(965)
K r r -s t o f e r S t o r r u s t e
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
:
B: Borgerlig
Hans Kjarnet (770)
Ole E, Thorsrud (670)
(654)
Arne A. Fonhus jr.
Ola Olmhus (647)
Ole Einar Thorsrud (635)
Ellef
c. crlmsrud {630)
Arne Mikke l sgArd {627)
(61-7)
Bjorn Melvin cjerdalen
LfSIC
C:
Kristel
ig Folkeparti
L]StE
D:
Frie
Folkevalgte
Pe"r StromsaLher
(ll6)
Hal lvard Dokken (965)
J e s p e r O d d e n { 9 6 1 )"
Kristian
Kana (959)
g
Gudb::and . Lie (919)
Martin A. Bakke (9lB)
Kolbjorn Bakke (895)
Ole uagen (972)
Johannes ngge (971)
(970)
Kolbjorn Brattrud
Tidemann Ruud (970)
cudbrand Aslaksrud (970)
Ola T. Boen (970)
Lorang Johansen (970)
(970)
Edvard Bergli
Mikkel Nordhagen (968)
Arne O. AasIie (966)
(14,309)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
E r l i n g B a n g , (6 1 7 )
(609)
Nils kollsgard
Tomas Langodegerd (589)
Peder Lundelien (586)
Gudbrand O. Waagaard {567)
Edvard Elsrud (560)
E r :i k L i n e i k t o ( 5 5 8 )
Hans Sorum (545)
Sigmund Gjestvang (543)
Trygve Garthus (513)
(3.349)
L. Harald carthus {166)
2. Hara I d helene (157)
:
(23.117)
l
- 2.
3,
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Samlingsliste
\tFr ,erprrraqant-antef
1.
2.
3.
4.
Ola S. Boen (156)
Simen Storengen (149)
Ingvar Koppervik (149)
Olaf Solbakken (138)
(2.4I3)
1. Einar Tol lefsen (11-4)
2 . J o h n H a u g e n ( 1 " 0 6)
3, Arne nybreten (106)
E T N E D A L K O M M U N E ,1 9 5 9
siYc-1c!s_r9Ers9sr!e49
Lisle
1,
2.
3.
4.
5.
6.
A: Det Norske Arbeiderparti
Sigurd Bakken ryk {690)
Thorol f nrpseth (684)
Ola cronbrekk (651)
Kolbjorn SmAladen (643)
Martan cronbrekk (606)
Helge Lundmoen (559)
Ljsie
1.
2.
3.
4.
5.
Valgte
ts: DeL Radikale
I . X. Haug (739)
A r : n e K o m p e n ( 5 4 6)
Kristian
Hovda {540)
Syver Thon (522)
Eivind Juven (5221
Liste
C: firisleleg
Fo i k e p a r t i
D: HOire
F.
q6nt-arn:
(5 .228l,
Oskar Fjeld (517
T o : : bj o r n k o m p e n 4 9 8 )
E r i k S oI b r e k k e n
241\
A l f r e d F a u s k e { 1 83 )
Martin BrAten ( l6 3)
Kristine
Marken (137)
Olav O. Bergene (L26l
(2.s48)
1.
2.
3.
4.
c u d b r a n d T a n d b e r g ( 1 8 2)
A1f ::ed Stej.nset (156)
Ole B. Strande (11"8)
T o r : bj o r n H e s t e k i n d ( l _ 0 4)
1.
2.
3.
4.
cunnar G. Berg (407)
Alfred Bakken (51)
Marg i L Espeseth (45)
Einar Klevgar:d (43I
1.
2.
3.
4,
Kristlan
Midthus tr74)
Fredrlk OdegArd (11e)
Ole Granum (105)
J o h a n n e S ol b e r g ( 6 6 )
(1.916)
1. Nikolai Hestekind (563)
2. Kr.istian Solbe.rq (479)
T.ictA
Kolbjorn @ybakken (541)
Ole O. Thon (244)
cunnar Lovhaug (207)
KrisLian O. Bergene (206)
Agnes Thoen (175)
T r : y g v e T i d e m a n d s e n ( i . 7 3)
Edvard @ybakken {L73}
Arvid N. Benstigen (169)
og Venstre
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
1. Anders Nysveen {625)
2. Olav A. Wold (544)
Llste
{6 - 2221
l.
2.
3.
;4.
5.
6.
7.
B.
Folkeparti
vararepre sentanter 3
l !-i^L
lJ€rr { rr:r
l2.r07|
1 . S i g u r d E s p eI i e n { 6 1 3 )
2. Olav @degarden is62)
N O R D - A U R D A LK O M M U N E ,i 9 5 9
\ , 1 ^I a I - p
Lisle
pl- :
ranraseni-Anf
A: Hoire
Valqte
(7.81"6)
I . r v a r _ t s a n g, t / b u l
2. Kristian
Lokken {719)
3. Bergl jot Berg (662)
Liste
B: Kristel
ig
Nits Neste (640)
Torger Hagen (636)
A n d r e a s H a s1 e ( 6 2 9 )
Arne Stendebakken (624)
Gunnar Frenning (586)
1.
2.
3.
4.
5.
Folkeparli
t6.370)
1. Jon Bonl id (536)
2. Aslaug Fonhus Svae (530)
I
2
3
Honrik
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ola NybrAten \2.26I\
!talvor Meisdalshagen (2.232\
K n u t B o h a g e n 1 2 . 1 . 9 ' |l
Olav Skattebo {2.142\
Ernar Ristebraten
{2. f09 )
Erik K. Myhre (2.079)
Alfred Brekken {2.029)
Einar Svendsrud tf.999)
Nils Odden {l.l87)
Age Andersen (I.L] 4)
K.K.Bakke (f.167)
Lis.iF
1.
2.
3.
4.
n.
qanf
-
Frr)ariiot
qid)rr.i
nnhaim
Ft,A
l ian
lqO?I
/O4trt
Olav N. Manum (948)
n{-f
5r
a iard^
/q/l
I
T rdemann T. haugen (925)
Olaf O. Ness (893)
( D .N . A . )
14R71
(469)
, (2 1 . L 4 7 \
Trygve Bergo (l,l-57)
Arne Ryebakken (1.137)
Asmund Nybraten (I .1,12'l
Nils odegard (f .019)
Gudrun Kul lhuset (982)
I n g a N y t h u n ( 9 5 3)
c u d b r a n d M o e n ( 3 9 9)
0lav.Viken- (398)
Kolbjorn Andersen (396)
Einar Strand (396)
Johanne Bergene (396)
Hal lvard Stokke (396)
Ingvar Myrheim (394)
1
2
3
4
5
6
1
8
9
10
11
t2
L3
R.rn.lon^rl-
Asbjorn Granheim (1 . f3B )
lngebr er Kulte.rstad (1 ,a]1\
Nils Noraker (1.067)
Lhrr+
6.
7.
8.
9.
Arbeiderpartr
C: Nord-Aurdal
q*j-hor
Thorstein Stavenjord
Ni 1s T. Dovre {304)
Arne Heiene (268)
4
Liste
vararepre sentanter :
ial_
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1"0.
11.
og VensLres I iste
(21.513)
Henrik H. Brenna (877)
Torbjorn Stavenjord (877)
Signe Nes (863)
Ottar Opheim (856)
Nils O. Dovre (852)
Kr i sL.rne Anmarkrud (850)
Martin sebu (827)
Henrik Ranum (816)
Torvald llol den (814)
Ola volden (786)
(773)
Knut Fol linglo
V E S T R ES L I D R E K O M M U N E1, 9 5 9
Valqte
Liste
l.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
B: Arbeiderpar t.jet
r - .l U I J vI ll ln ^ l i 1 " i c l , ,
Ti-+^
Martin Rlngen (437)
Lars T. Tvenge (425)
O1a M. Haugland (386)
Knut. O. Dalen (325)
Ivar Nordhelm (317)
a
Olav Stolen (314)
1. Sver:re Engvold (314)
B. Lars L. Tvenge (311)
l.
2.
3.
4.
(6 352)
D: Det Radikal e Folkeparti
1. Erik Kirkeens {700)
2. Tomas Jordet {346)
3. Endre Eor (339)
K r . W o1 d ( 4 3 7 )
2. Eivjnd Hoyne { 428J
3. cullik
l,ome (412)
Olav Odeg&rd (399)
Knut KAta (372)
Knut Vik (348)
7. Knut [email protected] (328)
8. Andr i s Neste {315)
Tor ste in Hoyne {304)
1.
(8 0t7)
Krrstof f er Le.rhol (740)
Erik SLeine Riste (699)
Nils Haug (548J
Arne Smedhaug {530|
Harald Lome {524}
Liste
vararepre sentant-er :
(9.553)
Olav Finneberg {601}
custav gust avsen {598)
Ola Lykkja (591)
O1 a v B r a t e n { 5 6 5 )
Knut N. Dokken (501)
Frithjoff
Einang (438)
L iqto
1,
2.
3.
4.
5.
A: Senterparliet
Valqte
Anders c, Strommen (871)
Oia K. @degArd (863)
Ola I. Fystro (B1l)
Al fred Morken (799)
Halvard Ti I dheim (656)
Kolbjorn RoglAs (588)
Knut W. Holden {569}
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
repres entarlLer :
1. Knut Hauge (449)
2. Knut Snorthei.m (434)
J.
Knut J. Magistad (2BB)
4. Knut Steine (264)
q
Kri stine Kolbjornshus (262)
og Venstr:e (4.304)
1.
2.
3.
4.
5.
Knut O. Eqge (335)
J o r g e n S t e e ( 2 7 8)
Jorgen Troen (248)
c,O.opheim (210)
Gudbrand Snorthelm
( 2 1 , 0)
OYSTRE SL]DRE KOMMUNE
, 1959
Valqte
Liste
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
B.
u.
7.
8.
9.
10.
11.
12,
Valqte
A: Det Norske Arbeiderparti
Torger ttovi (556)
S y v e r M o e n { 5 4 4)
Kolbein Skaare (520)
Ingvald Fjel lvang (519)
Ni 1s fiolsrad {510)
Knut Steinsrud (507)
R i n g R o g n e { 5 0 5}
Guri Skattebo Nyhagen (483)
Liste
1,.
2.
3.
4,
5.
representanter:
B: Senterpartiet
og Venstre
Lrste
(f0.034)
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
B.
9.
10.
(Bondepartiet,
(L4.412)
Haldor Hegge (941)
Nils N. Dale {814)
Trond Hedalen {796)
Ola Langedal {787)
Haldor O. Rudi (786)
^*^'-'
(7sl)
!rrYs!!eL
T. K. Skattebo {?27)
Ojav O. Lykken (711)
c. Erikson Moe {689}
Kristen Fjel lt.un (671)
Per Onstad {669)
Ola J. Tr:andokken (658)
vararepresentanter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
culla oraker Nordas (479)
Torleiv Bergl i (476)
Ola Hel1e (470)
Aslaug Hogden (468)
Ola Vestheim (464)
Ola Gronolen Lykken (461)
Lars E. Tvenge (460)
Syver Rolandsgard (459)
John G. Lien (451)
Torstein Djupdal (4431
Det Radikale
Folkeparti
K. K. Rogne (640)
John O. Okshovd (631)
Ola J. Hagen (627)
Knut A. Bergo (620)
Marit Robole Melby (613)
Nils T. Windinqstad (605)
Torstein K. Rolandsgarden (601)
Syver Melby (566)
Einar Pr esthegge (565)
C: Hoyre (2"L27)
1. Knut Sig.
Hovi
(369)
1. Andlis Hel1e (199)
2 . C a r 1 El a a t e n ( 1 9 0i
3. A. Aurstad (181)
V A N G ( O M M U N E ,1 9 5 9
VaJgte represqntanter:
Liste
1.
2,
3.
4.
A: Vang Arbeiderparti
Valgte
Nils G. Heen {241)
Magnus o. Eidsvot l
Mads Skeie (229
4, Erik Olsen
205
5. Ove Aastad
198
6. Helge Heen 194)
l.
)
3.
(239)
(2.s31)
1. Helge Myhre(193)
2, Amund HeensAEen (188)
3. Bjarne Havro {183)
l.
2.
3.
4.
5.
Li,ste C: Borgerl ig samlings l isLe
{8.?36)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
:
(3. 691)
Elvind vlken (315)
Ottar Viken {314
Nils Garvik {307
B o y e L e r h o l (2 6 1
Lir: :.e B3 SmSbrukernes I isLe
var arepresentanter
Kr. Vef I en (676)
t.
Ove Wangensteen Kvien (641-), 2.
Nils Thune (634)
3.
A
Ola xasa (5791
H e l g e L e i n e R e r n m e n( 5 4 8 )
T. A. Hamre (540)
Kr. O. Jevne (517)
1.
Torstein o. [email protected] (501)
B.
q
Andr:1s Kvam {498}
Lars A. Wangensteen {495)
10.
Ola Skeie (LB0)
Ola o. KvAl (168)
Endre carstad (j-63)
John @degArd (153t
Ola N. Stende (150)
Ni 1s T. Lokreim {457}
Ni 1s Thorpe (453)
K n u t A . H ol i e n ( 4 4 8 )
Ove Bunde (403)
Johs. Lunde (394)
Knut Svlen (394)
Ni 1s K. Boe {349)
Jorgen Haugen (499
Ola O. Haugen {489
Ola N. Haugen (488
1 1 . O l a K . H A l i e n t 4 B5
12. A.A.Hermundstad (484)
G J O V I K K O M M U N E1, 9 5 9
Liste
l.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
R.
"
ci1hrri
Ir
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
Arhaidorn>rf
i
C: Kristelig
Folkeparti
U:
Gjovik
LTSte
E:
venstre
1.
2.
3.
4"
(783)
Anders Lange (835)
Haakon Korshavn (832)
Ivar Aarvlk(829)
Magne Nil ssen (820)
M a g n h i l d D r o g s e t h ( B 1 6)
(9.s38)
Kommunistiske
1. Hermund Stensl ie (787)
2. Kolbjorn Kristoffersen
Reidar Hagen (2.391)
Arne Knapp (2.391)
Arne Lonnum (2.386)
OLta-r Nordhage l2.31Il
Lelf Rostad (2.31L\
Herborg Knutsen (2.368)
Anna Sveum (2.362)
Ni 1s Jensen {2.3511
Helge Thomte t2.34el
Odd Rasmussen (2-346)
Einar Finstuen (2.3261
Herborg Solheim (2.308)
{L5.232)
l. John Pettersen {848}
2. Ellen Nord {845)
3. Harald Haanes (841)
LfSTE
.rens Ugland {843)
Arne Schanke (833)
Jarle Larsson (833)
Aage Frohaug (832)
Harald Sorhaug (830)
S i g r i d S c h a a n i n g ( 8 2 9)
Finn MalLerud (829)
Magne Hogetveit (828)
Erik Bekkevold {827)
(88.76s)
Ni 1s Odegaar:d 14.1841
1.
Niis Frydenlund i'4.7641
2.
Rotf osrby (2.460)
3.
cunnar Engum (2.451")
4.
Einn Jensen (?.448 )
5.
AnLon Hofsmarken t2.443)
6.
Leif Bl ichfel dt (2.442)
7.
Lorentz Fossheim (2.440)
B.
Asbjorn Skogsrud (2.433)
9.
Sonja Hofsmarken (2.433)
10.
I v l a g n u sK o r s l u n d ( 2 . 4 2 8 ' )
11.
[email protected] Oderud (2.421')
12.
Hj a l m a r . F j e l d h e i m ( 2 . 4 2 2 \
Stejnar Haugen Fle.rmoe (2 .421\
Alf Pettersen 12.42Il
Martin Stikbakke {2.420]|
Wil ly Johannessen (2.414 )
Torgny @degaard {2.406]|
Hilmar: Olsen {2.404)
(2.3961
T.O.Ellingsbo
Egj.l Antonsen (2.395)
Odd Solum (2,395)
walter Skjold i2.393)
Liste
vararepre sentan ter :
(30.593)
A: Hoire
Paul Petersen (L.6621
Kar l Aasmundrud (1.652)
cuttorm Granum {867)
Brrger: Tangen {855)
Harald Rudlang (851)
Jens Rotstigen {848)
Oddbirg Skattum (844)
T.i ct-F
1i.^
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
f7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Valgte
r F n r F c a n l- a n f a f :
\/e l.rfa
l.
2.
3.
4.
Torbjorn Ol sen (773)
Ole Kr:istoffersen
1766)
Anton Torud (766)
Erl ing Olsen (519)
l.
2.
3.
4.
Inger Amundsen (547)
H al v o r E f t e d a l
(541)
Alf Ronning (541)
Astri Ronning (538)
(9.804 )
Hans Andresen (803)
2. Ar vid Chri stiansen (572)
LESJA, 1"963
ye]9!e-rcPreee!!s!!er
:
y q f ,q ! e _ V A r ar e p r e s e n t a n t e r 3
(12.216)
!le!e*$.,.-4rber9espcsgte!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7..
8.
9.
Arne Boe (1137)
G u l b r a n d S t e n r u d { 1 1 3 7)
Lauritz Joramo (646)
Bjotn Ungersnes (639)
Audun Hogbrenna (608)
Trygve Moen (600).
Magnar Joramo (595)
Mari Jorunn [email protected](578)
Arthur Rasten (577)
'I
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
at
i;:
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. Senterpartiet
Arne Nystuen (575)
Paui O. Joramo (5?5)
Rol-f Berntsen (572)
ola Nyhus (566)
Asbjorn [email protected] (565)
Tor Sinahauq (559)
Andreas Rykhus (555)
Ola Randen (540)
Helnine OIsen ( 531)
Trygve Brustuen (6)
O d d m u n dB e r g e n e ( 3 )
(13.729)
sverre J. Bothein (904)
Karl St6laker (S33)
Jo Nordahl Bottheim (825)
Hans A. Hole (781)
Kristian
S. Bo (703)
Tronn rlittie
{689)
Borghild Selsjord
(6?1)
Olav P. AmundgArd (670)
Hans avdem (648)
Syver Hagestande (647)
! : S ! e _ Q : _ L l g y I e( 2 . 4 0 8 )
1. Kristian Anseth (244)
'I
Per A. Einbu
(642)
(628)
Johs. P. Einbu (624)
HAkon Tordhol jr.
(61f)
Anton Bjor]i
(604)
Ragnhild Nordsletten
(590)
1
Sigrunn Molnshaug (582)
8. Andreas Morken (573)
o
Marit Rognstad Vorkinn (505)
t-0. Jakob Martin Stavheirn (490)
Ola Malmen (472)
2. Olav Krokrud
'I
Fredrik o. Hole (204)
M i k a l P . S t e n s r u d ( l 4 l _)
Trond NorstegArd (129)
-rie!c-9.-5g.-rsltcpeg!t(2.056)
l.
olav Enstad (232)
1. otto Osteres (199)
2. Arnfrid Sandve (123)
Blarne Bjotverud (101)
DOVRE, 1963
Ycls!s-repsesg!!s!!s!:
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
A. Det Norske Arbeiderpartiet
E r l a n d R y k h u s ( 1 70 1 )
Alfred Reslokken (944)
cunnar Lavlund (937)
PaI H. rallerAs (928)
Kristian Gullhav (907)
Einar Eriksen (858)
Arne Haugerud (854)
Harald Hansen (854)
Ingrid Skogli (835)
S o l v e i g @ d e g A r d( 8 2 4 )
Einar Nyseter (813)
:
Yels!s-ve!s!ePr99e!!e!!eg
(14.360)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Klara Haugon (807)
(799)
Martin Vorkinslien
Ol-a H. Rudilakken (745)
oIa S. Oien (742)
Karl Stigen (?28)
OIav Bakken (22)
Johs, Nilssveen (20)
Peder Bredal (15)
Ingvald Motdal- (14)
Ingebret Moen (5)
Gunhild Olsen (l)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hans Schjelle (390)
Hans E. Bjornsg6rd (385)
Hans Bjorke (383)
Hans Bergseng (368)
Pal B. setron (364)
Marit Vigenstad (358)
!19!e-P'-€s!!erPcI!!e! (6' 430)
I.
2.
3.
4.
Thor P. Ulhein (433)
Ivar Slette (429)
Olaf Blesterdalen (296)
Ola S. Engelshus (394)
!:g!e-9.-!gvr9-99-Igr9-v9]gsrs (r . 836)
1 . M a r t i n O n s u me e r g ( 2 4 8 )
1. Inger Johanne Sether (222)
(119)
2. O1e Flesvik
3. Ole Jacob Nestande (11-9)
_ L ] 9 ! 9 _ Q : _ U p 9 1 1 ! t 9 ! _ U E( 1
! 9. 8 1 4)
1. Sverre Skogseth (169)
l-. Bjorner O. Ekre (146)
2 . O d d m u n dR u d i l e k k e n ( 1 2 7 )
3. Er1-ing r. Kil-1i (125)
SKJAK, 1963
Yelg!e-:epresg!!s!!gr:
:
Ycls!9-vsseggP!cE9!!c!!er
(10.8e3)
!tg!9-4-,.-Ar!s:9eleer!r9!
1. ole o. Langleit*
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8"
9.
(1018)
Lars Asplund (554)
T r y g v e B a k k e n ( 5 4 8)
Mathis Rusten (538)
Ole R. Kveen (533
Ola S. Dalen (528
Otto Kjarren (526
Kr isti.an Hosareygard
Marit J. Mork (522)
-LIg!9 -E.-99!!9rPCr!l I !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(523)
I
Kristen Gloverstad (522)
T h o r R a n d e n ( 5 1 3)
c e o r g S k r i d e n ( 5 1 3)
A
Tor Boje (512)
Arne S. Kveen (509)
6. Per Nyhus (508)
Ove W. Haug (505)
Sigrid Forberg ( 502)
o
Trygve Flatmo (499)
Embjorg Langleite
(496)
'tl
Svanhild Br e kkurn (492)
')
(8.676)
Trygve
Bakke (825)
OIav Mork (497)
Krj.stian Tsfte {471)
Hans Hosar (464)
Syver Brandsar (462)
Kr istian
Haave (462)
Sevald Hyrve (450)
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
OIger Ramstad (436)
Er1and Aboen (423)
Lauritz Skjelkvale
(411)
Magnus .Iaingsli
(410)
Jon Tundrali
(406)
(401)
Lars cjeilo
Ola Tjonneland (392)
Per Hosar (380)
Astrid Soglo (374)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Elias Teigurn (278)
Magne Brustugun (276)
olav Qyberg (273|
Magnar SkjelkvSle
(270)
Erland skjek (269)
A r n u n dB a k k e n ( 2 6 0 )
Anuns Fosstuen (253)
_ L r E ! 9 _ 9 : _ I { 1 9 _ y g _ l j C(I se.Is 0 s )
l.
2.
3.
4.
5.
Alfred Bismo (35r1)
John L. Andreassen (333)
o.R.Dalen (305)
Jan-Magnus Bruheim (284)
Sigurd M. r'orberg (282)
I
I
LOM, 1963
Val-qte reDresentanter :
Valqte
vararepresentanter
:
!rs39_4.._A!
bs!degBSr!r9!t 1a. s66)
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Simen Bjorgen {.1387)
Jo Kveun {1362)
Jon Kolden (747)
ArnundKvile (?15)
Per P. Haugen (712)
Tormod [email protected] (?02)
Torstein Langoygard (701)
Steinar [email protected] (696)
Iver Rohr (594)
Klara Kvehaugen (689)
(68e)
11. [email protected]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nils \rike (687)
Knut Larsen (686)
Olav I. Nyoygard (685)
t'4aria Akslen (684)
tars Rusten (680)
Reidar Haqen (679)
Martin Bakken (677)
Ragnirild Turtuin (671)
(704)
Hans Bjorkli
Thonas Holmest.ad (697)
(6e6)
l1: lSl"r:InffE:lri:;g)
13. Olav Kveum (694)
!19!e-E:-591!9rPsr!!e!(8' 8os)
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jon craffer (441i)
Rolv EinarsvoLi. (439)
Jo Aukrust (438)
Edvard Garmo (438)
Nils vol-e (437)
Astri Aukrust (43?l
S i g m u n dG a r m o { 4 3 6 )
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
A s r n u n dN y n e s { 4 3 6 )
Kristen Bransar (430)
Johannes Skjerpingstad ( 28)
G u d b r a n dM o ( 4 2 5 )
cuttorrn Horten (424)
Torstein Snadviken (412)
R o n n a u gB s ( 4 L Z )
El-dri Arnot (409)
Harald Grotheim (408)
1.
2.
3,
4.
5.
Amund Elveseter
(216)
Anna Bakkeberg (216)
Torgeir Kvandalsvoll
(216)
Ivar Sveine (214)
Marta cjengedal (213)
!19!9-9:-Ielleelis!cl 14.25e)
I. OLa Mork (245)
2. Olav Svestad {225)
3, Ragnhild Kjestad (222)
I
-
vAcA, 1963
Valqte
Liste
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
representanter :
A. Det Norsl<e ArbeiderparLi
Hans o. Kleiven (2248)
(2226)
Sigurd cranrud
O t t o R u n n i n g e n ( 1 35 0)
Syver Plassen (1344)
J o h a n A s v a n g ( 1 3 3 8)
Ola J. Sanden (1332)
Jargen Ovre (1330)
(1320)
olav Szrlie
Sigurd Evensen (1295)
ola K. OdegArden (1210)
Anders Dissen (1204)
G u d m u n dF o n s t a d { 1 1 9 6 )
Valqte
vararepresentanter
:
(25.440\
1
cunnar Stadelakken (1180)
Mathias Kroken (1156)
Asbjorn Bergli
{ 1 1 48 )
A
Pd1 Jordet (1J.45)
:). Arne Heggero (1136)
6 . A r n e G r a n h e i m ( 1 1 2 6)
'7
S y v e r L . K l e i v e n ( 1 02 1 )
Leif Oygard (34)
.)
q
Itl arr
.rnrAo+
atq\
Jakob Brekken (22)
'II
ola K, Flaten (20)
Johan Hoiberg (9)
LZ,.
l?
Magne Lokken (8)
14. KAre Sandviken (5)
IU.
_Lle!e_8._9e!99!peI!i9! (13. 284)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Knut RomsAs (697i
Ingeborg Nesteby (656)
Knut Lund (650)
Jakob K. Sagsletten (649)
Tora Holmo (649)
Rolv I. Kleiven (647)
'I
Kristian
Fagernes (647)
Ol-av Lunn (647)
ola J. Visdal (643)
4. [email protected] Stasviken (642)
f,.
Arne [email protected] (640)
Iver Sandbo (634)
OIa H. Hanslien (629)
8. P61 Tolstad (627)
t
l7 . 200)
_Lt9!e_9.,._gqAbrg\erte
1. Kaspar @vstedal (602)
(370)
2. Erling Hjelvik
(
3. Kristian
Sveen 358)
I
.'
A
Paul Heggero (347)
Ragnvald Sandnes (343)
oscar Snare (341)
ola Ovre (333)
Sigurd Eide (332)
t
HEIDAL ( VA6A KoMI\1UNE),1963
Valqte
representanter
:
Valgte
vararepresentanter
:
(?. 33e)
-Lrs!s-4:.-qe!-Nsrgle*Arbergetpes!3
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9,
10.
Thorfinn Svaet (1130)
(1L05)
Olav Steinfinnsbo
Olav Laengen (591)
Asmund Kvehaugen (585)
Ingvald Crothe {577)
Ella Jonsgaard {573)
01a Fosshaugen (560)
Olav Sanden (560)
O1ine Lysaker { 555)
Anton Frikstad
{537)
'I
Magne Brobakken (522)
Asnund tangrusten
(24)
Harald Jordet (8)
Harald Bilben (5)
Ragnar P. Aaseng (4)
o" IlaraId Braanaa (2)
1
Thorbjorn OdegArd (1)
Olaf Teigen ( 566)
o
Svein Lien ( 565)
l'I - 0 . P e d e r P . K l e i v e n ( 5 6 5 )
1
Thor S. Rundhaugen (564)
(2.s13)
!rE!e_E:_9s!!erpei.!te!
1. Paal T. Lokken (379)
2. Hans O. [email protected] (375)
3. Kaare Horgen (372)
A
Liste
C. (704)
lngen
Kari Holen (204i
T o r g e i r H e r i n g s t a d ( 1 9 8)
Einar Skredderstuen (197)
Hans Lien (195)
Trugve Harildstad
(192)
sEL, 1963
ysls!9-r9p!9se!!s!!er
:
:
Yelg!e-YsrcrePrgsg!!e!!er
(20.700)
Lrs!e-4.:.*Pe!-NessEe-4rbel9erpes!l
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ola Dahl (2435)
J a r l e f o s s e h a g e n ( 2 3 8 7)
( 1 3 1 4)
Gunnar Trehjorningen
Oskar o. Dahl {1294)
Ingvald Josten (1292)
Fr its Neverdal (1274)
J o n F i v a ( 1 23 1 )
Knut calstad (i"230)
J a Y g e n E n g e m o e n ( 1 1 9 6)
Laura Rundhaugen (1184)
Kaare Dahl- (1L8l")
Hans n" Lindsae (1172)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l - 1.
12.
13.
B i r g e r H a u g s t u l e n ( 1 1 54 )
Margit Frydenlund Haugstulen
O1a Tamburstuen (1104)
Magne Bakken (37)
Reidar Stenersen (21)
Ragnar Teigen (19)
Odd Aergdalrno (19)
Odd Tamburstuen (12)
Anton Sagdalen (9)
(7)
Julie Overli
S
t
e
n
e
r
s
en (?)
Sverre
Konrad Hansen (6)
t,ars culdbrandsen (3)
!:e!e-9:-9e!!crper-!tc!r-EedibcIe-g9l!9Eetlt-99-ys!s!rc(6. 860)
1.
2.
3.
4.
O1a Blekastad (485)
Hans Formo (432)
Hans Solhjen (417)
J. Mjaavatten (414)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(411)
Karl Korsvoll
Magnus Oien (408)
Oskar Svastuen (407)
l(arit Breden Romsaas (402)
Aase Ulmo (402)
Anders Hovengen (396)
-Ll!!9-9:-Egygg-99-Irte-ygIsgre (3. 0 3 7 )
1. Asbjorn
@ien (2I7 )
1. Sverre Ulvolden
2 . K n u t n n g e ( 1 9 2)
3. John Lien (185)
( 2 1 0)
( 1 r . 1 2)
NORD-FRON,196 3
Valqte
representanter
:
Valqte
vararepresentanter
:
(45'e21)
!]E!e-4:-pe!-I9r!!s-ArEer9elpes!i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10"
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Lina olsen (3657)
(3655)
Tollef Beitrusten
Paul Brenna (36i2)
Lars Lauvsl.etten (3548)
Johan S. Bakken (3559)
M at h i . as S y l t h a g e n ( 1 8 9 5 )
O 1 a K o r p b e r g e t ( 1 8 7 5)
Oddmar Krosgaden (1874)
Johan O. Pettersen (1867)
Jan Brende (1863)
Per Oyen (1853i
Lodvar Larsen {1842)
M a g n u s S v e n d s t a d ( 1 8 4 0)
O 1 a R o n n i n g e n ( 1 8 3 8)
X6re Bjarke (1835!
Johannes Bratli.en {1834)
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
l - 2.
13.
14.
I l a n s R a n d e n ( 1 83 1 )
Maria Tamburstuen (l-825)
Emil Holnyren (1821)
Ivar nansen (1820)
Leif Hjarnevik (26)
Nils GronhauE (20)
M a g n u s V a r e t ( 1 7)
Olaf GransJ.terr (16)
Anne J. Skogen (8)
Juliane Bakken {6)
Helmer Bjorkheim (5)
Fredrik nergum (l)
Jon VaeL (1)
Anton t. Tangen (0)
!re!s-9:-!elgelPcr!:c! (18.?58)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Edgar llagen (1503)
Hans A. Sandbu (1500)
Aksel T. Blekastad {1488)
Olaf Brandstad (773)
Tor Ness (771)
Einar Stormorken (769)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
fvar Kappelsl6en (762)
Johs. Steberglokken (759)
Magnhild Arnes (759)
ola Taarud (757)
Kari Stakston (755)
KAre Risdal (750)
Peder Jondal (748)
J o h a n n e s V i s t a d ( 7 4 6)
!1s!9-g:-Egyrg(s.oo5)
1. olaf
stormorken {410)
1. Sigvald Sande (400)
2. Jakop Eide (400)
3. Christian Wa1ter (400)
ue!s-P:-5!isgelis-ge1!9per!r{3. 310)
1. Johan Ekre
(26I]
l. Johannes Opheim (255)
2. Jorgen Myromslien (252)
3. Ivar AspeslAen (251)
(s.35e)
!1s!e-E:-ggibgsFefc
1. Eivind
Budsberg (437)
1" olaf StSen (432)
2. Syver [email protected] (428)
3. Hans Lovli (428)
.-
S o R - F R O N ,1 9 6 3
Valqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
representanter :
A. Det
:
Ya19!9-veretePrcEc!!e!!cr
(21.094)
Ngre!9-Srbelqe!P35!1
Iver Malerbakken (2477)
rvar sonstel-i {2458)
(2439)
Kire rlSskjer
olaf Storlokken (l-352)
E d v i n H o v e m o e n ( 1 2 7 0)
Asbjorn Fevolden (1259)
Anton Bredeveien (1251)
AIfred Rolvsbakken (1243)
Eiliv
Enget (1242)
KAre Kolobekken (1240)
Albert Korstadhagen (1235)
'I
Knut Brendhauqen (l-234)
M a r i t Pr e s t l - o k k e n ( 1 1 9 2 )
Anton Plassen (1192)
Magnar Fossehagen (33)
Magne Gutuen (16)
6. Sverre Tofte (5)
1
Ol-uf Lien (5)
Ej . n a r S l o v a r p h a u g e n ( 4 )
o
Haldis Aabakken (4)
ln
Realf Fafkenhaug (1240)
0
11. 1e Nyhus (1240)
t2. Ottar Bergum ( 1239)
Ludvig Ronshaugen (1239)
)
_Lle!C_E:._9e!!9Ipe!!r9!(11. 3s6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sigurd Rudland (706)
Anton Bjerke (701)
J o h n T o f t e ( 7 0 0)
Liv Hov (700)
Johan Stokke (700)
Torger Fauske (678)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
Trugve Bakke (569)
Anton Tagestad {654)
Hans Lokken (662)
Emil Morken (650)
odd Skurdal (660)
Oddnund Steberglokken
Tox Halle (651)
Else Bue (644)
(654)
RINGABU,1963
Valqte
:
Yels!e-Ye5es9P5ese!!3t!g!
representanter:
L i e ! g _ 4 . , . _ Q e ! _ N s t E$hqe! e i d e q p a r t i ( 4 1 .1 1 3 )
1. Lmil Smestadmoen (2827)
t. Karl Kristiansen
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I3.
14.
o l a v B a k k a ( 2 ' l ' i3 )
Ottar Pedersen {2767)
A k s e l A m u n d s e n ( 2 7 6 0)
Hjalmar Moen (1.481)
Oskar Dalberg (1474)
John Lien (1468)
Hans llaugsjordet
(1467)
Birger Sether {1466)
Arne Kvam (1463i
Signund Grotheim (1459)
Johnny Kringen {1438)
HAkon Nybakken {1429)
Sigurd Ftathaugen (1427)
J.
5.
6.
o
tn
11.
I?
1A
16.
{1425)
R e i d a r B a k k e ( 1 42 2 )
Johan O. Bakken (1422)
A n d r e a s K s s t e ( 1 4 1 4)
A l m a f v e r i ^ / e n ( 1 4 1 2)
E d g a r A u n e ( 1 4 0 2)
B i r g e r E n g e r ( 1 40 0 )
Magnar M. Solbakken (1397)
Anne Brolokken (1388)
Asta Ronningen (1368)
Ragna Flatnoen (1322)
M a g n eM y r h a u q e n ( 1 4 2 3 )
O l a v L a r s e n ( 1 4 1 9)
H a r a l d L i e n ( 1 4 1 8)
J @ r g e n n i s b a k k e n ( 1 4 1 ?)
P e r O . R o n n i n g e n ( 1 4 1 7)
!re!e-g:.-ggyIet6.561)
l. Rolf tsacken (497)
2. Asbjorn Haverstad
'I
(472)
.|
Ottar Snidesang ( 468)
Simen Trosvik (462)
Tor Alokken (45?)
J o h a n A . L i e n ( 4 5 5)
(3.428)
lie!e-9=--5rtslelrs_r918speE!r
1. Ola P. Stenumgerd (245)
Liste
1.
2.
3.
4.
5,
5.
7.
1. rngvald Engen (238)
2. Karl Huse (238)
3. Oistein Kaustad (237)
P:-Eg!!9rPEr!99!{re. 718)
Nj-1s Kvitrud (1381)
OIa Torsather (1357)
A n d e r s H a v e r s t a d ( 1 3 5 3)
christoffer
V e s t a i l ( 7 5 4)
Gunnar Forrestad (?46)
r n g e r H a u g o d e g A r d( 7 2 8 )
Arne J. Berg (726)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Arne -Onshus (715)
01a AsSren (710)
Oddvar Kaurstad (708)
Nils Chr. Mehlum (707)
Einar VenAsen (701)
Erna Hoystad (692)
Per Haugen (691)
Per odlo (687)
Arild Losnes (675)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sverre Myhren (528)
rrik o" Bakken (528)
Anton Brandstadmoen (52g)
[email protected]' OdegArd (527)
Harald Jonhaugen (525)
cunnar @verlL (524)
Anton Nordheim (523)
!ie!9-E:*gsibsgbss!et1s.270)
l-.
2.
3.
4.
5,
ole ningen (653)
O i s t e i n M y h r e ( 5 1 1 )6
Anders Ul1and (510)
Asbjorn t"[email protected] (529)
Asbjorn Aat:nes
29\
@ Y E R ,1 9 6 3
ysls!e_rgPrcE9!!s!!9r
:
:
Yelg!e-yelerePrege!!s!!9r
os venstre
_LtE!9_4:__gplg!q_Bedr\gl9_991!gperti
(386)
1. Helene Aarli
2 . S i v e r t H a u g e n ( 3 7 3)
l-.
2.
3.
4.
Odd F. Bertheussen (369)
l 4 a g n us M o r t e n s t u e n ( 3 2 2 )
Anna Brein {316)
Oswald Frydenlund (311)
!:e!e-9.,.-Pe!-N9re!9-4rbergc:per!:
1.
2.
3.
4.
5.
6"
7.
8.
9.
I0.
11.
12.
Reier Hagelakken (1732)
(1723)
Ole Johs. Gillebo
G e o r g L a n g v i k ( 1 6 8 7)
Johan Klevahaugen (1680)
H j a l m a r S k o g l i ( 1 64 1 )
Johan Stalenget (1625)
Magne Nylund (907)
Sverre Berg ( 905)
Kristian
Odegerd (902)
Rikard Berge (882)
Ola Brendlokken (882)
Asbjorn @vergArd (880)
1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
A l v F o r m o ( 87 1 )
Johan A. Granheim (868)
Sverre Bjornhaug (861)
(856)
Kari tuseter
Kristine
Uaugen (855)
Ludvik Thoresgdrd (852)
Elsa Larsen (835)
E r I i n g B u e n g e t ( 3 4)
Ragna Brendlokken (19)
A r v e T e i g e ( 1 8)
Johs. E. Wangen (17)
J a r g e n A a e n ( 1 7)
Ingrid Brumoen (13)
Johan Reiersen (10)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
O l a v M o h e i m ( 6 7 8)
A r v e B r y h n ( 6 6 4)
Arve Wiker (659)
Olav Wasrud (658)
Kr istian Mageli (652)
Knut OdegArd (640)
M a r t i n i u s S t e i n ( 6 3 4)
Hans Sk6den (633)
Johan nybakken (615)
Inga Tande (595)
Iver Jevne (592)
!rs!9-g:-ge!!9rpc!!te!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lars ejerke (942)
ola t. Gillebo
(878)
odd Skjonsberg (865)
Ottar Hekneby (818)
Sigurd Ile (712)
Martin Lie (707)
Jon Prestegarden (704)
Trygve SimengArd (?02)
Hjordis Grinsrud (680)
!IE!9-P:-!sy!e
1. Jorgen Trosvik
(244)
1. Knut Botterud (216)
2. ol-e Blikis (21I)
3. Jzda Glomstad (208)
-Lr9! 9- E: - 5! I s! eI cs_ggl! eper ! r
'..
1.
Hans Strangstad
(145)
l . S i g n u n d I h I e (1 4 1 )
2. cunnar Styve (139)
3. Fridtjof Gillebo (134)
I
GAUSDAI, lg63
Valqte
representarrLer 3
Yels!e-c3!359p!9Eg!!s!!e!!
!19!9_4. Gausdal Arbg3lggpggli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
f1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Reidar K. Engjom (3399)
01e Myhren (3249)
Ingeborg Myhre (1759)
Dagfinn Myrvang (1753)
Hallvard Tobiassen (1745)
Arne Olhaugen (1735)
Johannes westerAs (I?30)
Amund Pettersen (1727)
Paul Kolbu (1?25i
H6kon Rognlien (1726)
Hallvard Kristiansen
(1723)
Kr j-stof f er Austgarden (1722)
Harald Halvorsen (1722)
Sigurd [email protected] (1720)
O l a v H o l o e n ( 1 7 1 . 8)
Karsten Ropphaugen (1?16)
M a r g i t c r y t h e ( 1 7 1 4)
Liste
1.
2"
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B. Senterpartiet
(56.619)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kristian
L i e n ( 1 7 1 - 4)
I v a r N y s t u e n ( 1 7 1 3)
H a l d o r S k o g ( 1 7 1 3)
r v a r l t a u g a n ( 1 7 1 3)
Emil Herstad (1711)
John Aanrudhaugen (1711)
Hallvard Stubberud (1?10)
H a l l v a r d B e k k e l u n d ( 1 7 1 0)
Sigurd Klufthaugen (1708)
Toralf Haugen (1706)
Jargen Mohaugen (3-704)
S i g n e H e l l e b e r g h a u g e n ( 1 70 1 )
Asbjorn Bekkel-und (1695)
Ragna Heggelund (1690)
OIa Lystad (58)
[email protected] Skaug (22)
Arnlaug Dompen (13)
Johannes LiJ-lernoen (ll)
Einar Hesthagen (I0)
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
Oddvar Fyksen (978)
Einar Hjelmstad (971)
Bjarne Terudstad (970)
Solveig Rusten (960)
HAkon Kalstad (951)
Marthe Myklebs (951)
Kristian
P. Kvisberg (946)
Martha Aanodt (945)
Petter Nordlunde (939)
O l a v H a u g e ( 9 3 4)
Per O. Foss (933)
(3L380)
l4artin Kirkebo (1I53)
Torstein Leikvam { 1051)
Asbjorn Berge (1049)
Hans H. Bo (1020)
H a n s B a k k e ( 1 0 1 4)
Audun T. I{jos {J.0i_3)
[email protected] Krabol (992)
Ingvald Lauritsen
(988)
Marlinius Traaseth (940)
(7.1e0)
!tgle_9:_3cgr!el9_g9l!epeE!1
1. Nils Volden (265)
2. Oddvar Haiholt
(241)
1.
2.
3,
4.
Johannes Bueie (235)
O1e Norshus (227)
Hjordis Wold (225)
Trygve Steinbakke (223)
!:e!e_9:_5rlelslls_Egl!9per!1 ( 3. s02)
1. Johan Ness (233)
l-. Olav Dannemark (237)
2. Karl [email protected] {234)
3. Kdre Midtlien
( 2 3 3)
(5.200)
!te!c-E,.-EeE:slls!:s!e_geI!epcr!1
1. Svein Atle
Jacobsen (357)
l. Steinar Reitan (337)
2. Arne Lokken {326)
3. H6kon Sagbakken (318)
!rsg9-9.-9!ibrc!ele_sg_€gts_yelsstg(10.404)
1. Asbjorn Lien. (35?)
2. Tvat l{onb (339)
3. Kristian Bergesr en (328)
,I.
2.
3.
4.
5.
l 4 a g n u sG u t s v e e n ( 3 2 2 )
Karf llo1s1ien (319)
Mathias Paulsrud (318)
Kire Sorli (317)
r)ttar Gudbjargsrud (316)
- ' , - - . , :- . :
LILLEHAMIIIER,
\/^ l.'+a
r6n
resentantr-lr:
1963
:
YeIs!9-ye!3tePreg9!!e!!99
{304.088)
!te!s-a:-pe!-N9!sbe_e:be:9eseesgt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18"
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Oskar Skogly (3.LL27j
Kristoffer
G u n d e r s e n ( 1 1 1 1 8)
(11062)
L
s
k
k
e
n
Eva
Johannes Dosrsnningen (II055)
G u n n a r R u u d ( L 1 0 5 3)
M e l v i n J o h a n s e n ( 1 1 05 f )
Dagfin Aaberg (11.046)
Erling Juel1 Aune (11043)
Helna Johanne Hansen (11043)
Magne Henriksen (10988)
Ivar Bjorke (10921)
Hans B, Loraas {5589)
Magne Hagelakken (5588)
Ivar SorIie (5582)
Erling Riise (5565)
Klaus Arthur Hagen (5563)
Kire Martinsen (5562)
[email protected] Owren t5562)
Arvid Sletmoen (5543)
A1f Nordlund (5542)
Johannes Brekken {5537)
Arve Kronborg (5535)
Arne Gudbrandsen (5533)
Helga Sorbu (5532)
Hans Josten (5529)
O d d m u n dP e d e r s e n ( 5 5 2 7 )
Albert Bakke (5526)
Olav P. Oversveen (5525)
O t t a r O t t o s e n ( 5 5 2 4)
Helge Haugen (55I9)
1. Olaug Pettersen (551-9)
2, Egil Gudbrandsen(5518)
3. Nifs Ronningen (5518
4. Lorentz Larsen {55}7
5 . K n u t E r i k s e n ( 5 5 1 3)
6. Solveig Teigen (5513
7 . E i n a r E r l a n d s e n ( 55 1 1 )
8 . I v a r S l e t t s v e e n ( 5 5 1 0)
9. Norvald Oversveen (5506)
10. Magnus Johannessen (5505)
11. Inge H6vard Bergh (5504)
12. Magne Vanghagen (5490)
13. Sigrj.d Haugen (5480)
14. Astrid Amundsen (5396)
15. Anne Andersen (51)
16" Oskar Elvedal,en (22)
17. Magne Kr. Mahlunshagen (20)
18. Kire Engen (17)
19. Harald Johannessen (9)
20. Jcstein Johansen (9)
21. r6rbjorn
[email protected] (9)
22. Haaivard Aaodt (8)
23. Arne Pedersen (7)
24. Arve vlahler (7)
25. Ragna johnsen (5)
26. Andreas Mathisen (5)
27. Alma Mytiren (5)
28. Petter OI.ren (5)
29. Jens Satre (5)
30 . Ivar Johan i"rindklev ( 4 )
31. Johannes Olsen (4)
32. Magne J. Ree i4)
! 1 e ! e _ P _ : _ g g y l(e1 1 7 .7 s e )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Magne Langdalen (4331)
Ove Mossin (4309)
Trygve Owren (4309)
Torleif
Solhein (4293)
Svein B. Riise (2293)
odd Strand (2248)
Ilarald Hoel (22241
Signe Mohn (2206)
A n d r e a s A n d r e a s s e n ( 2 2 0 4)
P,jorn Nesje (2204)
o d d v a r M y h r e n { 2 1 9 7)
Li ste C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Birger Westlie (2197)
Yngvar Molmen (2I92)
O d d M a e h l u m( 2 1 9 1 )
Ivar Bjorklund
(2188)
Jarle Minken (2185)
Magnus Granvold (2182)
Erik Lund (2I76)
Sigrid Bergwitz Larsen (2172)
Ole Jens Borud (2169)
Sigurd Riise (2161)
Torgeir Lundgaard (2155)
B a a r d M a e h l . u m( 2 1 5 5 )
Reidar Pedersen (2153)
( L o, 7 78 l
Ngrs9E-59ssu!tE!tE!e_!er!l
l-. Sven BoLton (645)
1. Hdkon Gaukstad (586)
2. Olav Ottosen (585)
3. August Dokken (585)
-
2-
Lillehammer
forts.
:
:
YeJs!s-reprgse!!etget
YeJs!s_yerergPIcsg!!g!!9!
(32 .448j
!1e!e-9:-5r1e!slts-geIBsPer!r
1 . l t e n ni k O v e r h a l d s e n ( 1 2 3 0 i
2. Bjarne B, Ellefsen (1220)
3 . I v a r A a s e n ( 1 ? . 1 i9
1.
2.
3.
4,
5.
Egil Bjornstad (1211)
Asmund Sletten
( 1 1 9 4)
olav Bergnann (1190)
Einar Mehlum (If87)
ttagne Ringen (1187)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
John Kverneggen (1072)
El1en Vestad (1068)
OScar Besserud (1062)
Johannes Finsveen (1060)
rver Prestrud (1060)
Brede Forseth (1059)
sigrid Dahl (L058)
! ! E ! 9 _ E " _ 9 e ! ! e t B g { ! i 9 ! ( s 7 .3 0 4 )
1.
2.
3.
4.
5.
Bernhard R. Jahren (2094)
Sig. Skogheim (2059)
Hans H. Bleken (111?)
K n u t P r e s t h e g g e ( 1 09 1 )
Bjorner Owren (J"082)
(31. 657)
!rs!9-9,-8e91!ele*gslEepeg!t_ss*ys!c!t9
1. K.M.Skjellerudsveen
(1225)
2. Olav Vedeld (Ll75 )
3. HeIge Ytrehus (l-174)
Liste G. Sosialistisk
1.
2.
3.
4.
5.
Leif Thorstad (1173)
Sverre Moringen {1167)
Anund Ronning (1155)
Per Dosronningen (l-I52)
Odd Riise Rudin (1152)
(2s. 0e6)
IeI!9ee!!r-9s_gsa!5e\9rs
1. 01a Jensvoll
(i"509)
2. Olav [email protected] (145: )
1.
2.
3.
4.
Kristian
I. Hagen (1414)
Bjarne Rinqen (1406)
Karl Storengen (1393)
Oddvar Hesthagen (13Bl)
osTRE TOTEN, 1963
:
YeIs!e-:eps9!s!!s!!9r
Liste
Valqte
A. Det Norske 4!p91g9lpgg!l
1. Johan NygSrd (7I42)
2. Fredr i k BredIi (7939)
)
A
a
'I
1
11
14.
Alfhi
'lA
Odd Hermanrud t3984)
Arne Sorum (3974)
11
r8.
l'l
u + ^ r + 1 9. .' |
r.Jv!
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
11.
12.
13.
14.
15.
f ? ? ,7 4, )v
\,
:
(L77.'786\
I
Johan Nyland (7902)
olaf Olsen (7902)
ole K. Lundbekk (7895)
Hans Fosnes (7894)
Hagbart SkjolSs (7893)
Arne Undli (7891)
O l e P . B r a t e n g ( 7 8 9 0)
K o l b j o r n o l s e n ( 7 8 8 6)
Torgeir Aspelund (7885)
Aksel [email protected] (7817)
Einar Hermanrud (7781)
vararepresentanter
ar'l rf
a,ttarj.
ar-Aa+
3848)
Arne H. Braathen (3946)
Tor Wahr (3935)
F r e d r i k O d e g6 r d
3928)
Ditleif
Iversen
3889)
Iris H6gird (98)
Arne Gulbrandsen (42)
Torbjorn Gronli
19)
Per SkjolAs (19)
Kjelt Nettun (18)
A f f M a l - t er u d b a k k e n ( 1 8 )
Odd Karsrud (17)
Bjarne Haugen (9)
Nils Stende (B)
Einar Volden (?)
olaf Unn11 (3972)
Per P. Eng (3970)
Even Stensrud (3970)
2 0 . S v e r r e L i n n e r u d ( 3 9 6 6)
)1
Torbjorn Lund (3965)
)')
R a g n a r W i l b e r g ( 3 9 6 3)
G u d m u n dL u n d b e k k ( 3 9 6 0 )
(3960)
24. Arne Kristoffersen
z).
Anne Iversbakken (3954)
26. Arne Kjelsberg (3952)
10
-LlE!9-E:-99!!erpcs!ie!tz:
7 02)
1. Per A, Hveen (3346)
) Markus Thonle {3318)
O, Naru;n (3310
3. Kristian
A
Sverre Rundhaugen (3274
Siqne Homb (3210)
Reidar Klungseth (1687)
1
Olav Kristian
Skaug (1680)
a Johan Molstad (1676)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
o1e A. Lundby (1672)
9.
1 0 , o 1 e D y s t e ( 1 6 7 0)
10.
Berthe Holthe Torgundrud (1667) 11.
12.
13.
opland Radikale
Sverre cjestvang (1657)
Ole P. Gaarder (1666)
Ofe Jacob Hoel (1660)
Laur itz Dyste (1652)
Aslaug Helgestad (1643)
Thorolf Lundstad (1643)
Paul M. Tandsether (1637)
Einar Solberg (1637)
Jon Aass (1636)
Johs. P, tunde (1636)
(1634)
Palma Fjeldstad
odd I. Rognlien (1631-)
David Kr. Seierstad (1630)
Folkeparti/Venstre
(25.349)
es-€sAbrs!er:-e9-qsat!gus!!r9!s-pe!!r
Otto Adolf Fosno i1159)
2. Hans I{. Sl6ttsveen (1147)
?
Harald Faraasengen (1126)
I
1.
2.
3.
4.
5.
PauL crindvoll_ (591)
'Iorbjorn Sveen (581)
Henry cimle. (575)
Harald Olstad (574)
Kirsten Westby Haugen (574)
-2Ostre Toten fcrts.
Valqte
representanter
:
Yels!9-yesergP!9se!!e!!cr
:
Liste D. Kri.stelig qqlkepql!i
1. Martin Buflaten (7B4)
2 . A n d e r s S o l b e r g ( 7 7 9)
(17.478)
1.
2.
3.
4.
Eivind Opsahl (439)
Andreas Ssrun (398)
Markus Dahl (397)
hermund Melbye (395)
(796)
1. John cryttenholn
2. Kai Taraldrud (?87)
1.
2.
3.
4.
Reidar Aschirn (787') .
Bjarn Hanssen (785)
Nils Bugge-Jenssen (785)
Eva Venger (7?2)
-Lie!e -E.-I grsee* 59gsg
! l s! r e! 9-Eer ! :
(6.948)
! : g ! s - E - = - E 9 v I e( 1 7 . 3 6 4 )
1. lngvald
Smedsrud (345)
1. Arne Evenrud (326)
2. Alfred Boe (312)
3. Sigurd Pedersen (309)
't
t
VESTRE TOTEN, 1963
Yelg!9-rePrege!!e!!e!:
Liste A. Ra{iIale
Valqte
rol!gpgl!lgS_y9!g!I9
I. Trygve @stby
2. Ester Lar sen
1.
2.
3.
4.
vararepresentanter
(11.720)
Ottar K6rstad
Gunnar Rongen
Hjardis Lonhaug
Peder eAgdsrud
_L:E!9_E:_59!gu!!e!ps!!ieg( 7 . 403)
1. Kristoffer
Lar sen
Li ste C. Senterpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. Arne Myhrvold
2. Egil Gr indvold
3. H6kon RognAs
(35.994)
PauI Hoelsveen
[email protected] Bratl i en
Jul Schiager
M a g n e B j @ rn e r u d
Martin Surrd
Anne Marie Iversen
1.
2.
3.
4.
5.
Andreas T. Thorsbakken
A r n e R us t o e n
Johannes Nordby
Ole Oye )r.
Sverre Presteseter
b.
PauI
Gr tnt
7. Anne Markestad
8. Bredo Lund
_LiE!9
-P,._4!bei9cSpe:!rc! ( 147 . 114)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Aage Sunde
Leif Ros6sberget
Eivind VesterAs
Hans Jensen
H a n s G ul b r a n d s e n
Asbjorn Strandvik
I{art in ius cran
RoIf Furuseth
Sigurd Ostl ien
A m a l i e O st 1 i e
Arve Nereng
fvar Bredesen
Arnold Jessen
KAre Nilsen
Martin Nordengen
O l e Sl 6 e n
Eilert
Johansen
Arne Sinnerud
Arne Oye
Askar I'uruseth
Erling Haavi
EgiI BIAvarp
Gunnar Beck
John Sagvold
Reidar Sol l ien
Per Tveter
1. Erling Beck
2. Halvard Ringen
3. Arne Lae
A
=.
-r^R^rlYc!
).
A - Lf
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
l-4.
15.
mr^-e.,.1
bcrand
K j e 1 l Ni l s e n
Kristen Aas
Peder Strand
Arnbjarg Bratlie
Thorbjorn Engen
Johan Solvang
Harald Engen
Sverre Ni lsen
Thorbjarn Thorsbakken
Arvid Loe
(zo.5 3 3 )
-Lr9!9-E:_5tr9!eIr9_891!epsr!l
1. Sverre Hanserr
2. Birger A. Lie
3. John Dullerud
1.
2.
3.
4.
5.
Helge Furuseth
Anne Lund Roland
Sverre Vestar
Anna Nordengen
John Langfjaren
:
\
-2Vestre Toten forts.
yqlg!e-!eP:9sc!93!!cr:
!
Yglg!e-ycrerspr999!!e!!9r,
L:e!e-I:-EeYtc (16"1e3)
1. Joban Tollefsrud
2. Magnus Amlie
3. Ole J. Schj erven
1.
2.
3.
4.
5.
Kjel1 Dalheim
Johan Ligodt
Samuel Sangnes
H a n s K a r e Si v e s i n d
O1e Rostoen
JE!'NAKER, 1963
Valqte
representanter
:
Valqte
va ra representante r :
Qe.54r]}
-Li9!9-4:-Ds!-N9tE!s_A5bC:9eSpcr!r
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
fl"
12.
olaf Lien (3465)
(3461)
Bjrirn Karlsen
Anga Andersen (3455)
o1e Nordby (3437)
Kare Gundersen (I771)
Thcrleif
Hovde (1755)
G u f b r a n d V e s t l a n d ( 1 74 9)
ErIing Nilsen {1747)
Torstein Welo (1742)
Astrid Bjerkaas (1?39)
Einar Svingen (1739)
Lars Hagen (1728)
I.
)
Karen Vestli Magnussen (1726)
R o l f A m u n d s e n ( 1 7)
?
Harry Karlsen (4)
A
Anker Fagertun (3)
Karen K. Haugli (2)
6. Karsten Lachsen (I)
cunnar LilIo
Pedersen (0)
_ L l E ! 9 _ 9 : _ E 9 y ! e( s . 2 6 7)
f. Anders Blyberg (346)
2. Wi11i am Fredriksen (332)
1. Sverre Rognerud (331)
')
A
Rikke Nocolaysen (323)
Ivar A. Elnes (321)
Hans Ferden (309)
!rs!9-g:-Igrs9!-sggrg!rs!r:!9_Bet!! (6. ses)
1. Johan Hoel (779)
2. Ragnar Skaane (772)
'l
J
n
Hilrnar Hansen (401)
Georg Borgedahl (390)
Arnt Antonsen (390)
Gunnar Andersen (388)
_Ltg!9_9:_99!!9lpeIlfC! (4.360)
1. rngvald
Tveten
(291)
1. Ygvar Overli
(290)
Steffen olimb (278)
Halvor Ballangrud (265)
L U N N E R ,1 9 6 3
\talqte
representanter
r
List.e A. Det Norske Arbeiderparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jorgen Wold (3492)
Ernst Buan (3448)
Olga Rudsengen {3296)
Sverre Berqe (1770)
(J-758)
Magne Slette
Johan Heggen ( i. .,'56 )
Birger custavsen {1755i
(L749\
Hans [email protected] jr.
Ole Svesvolden (I?47)
Andreas Ludvigsen (1744)
Einar oppen (1738)
Leif Opsahl (1721)
L u d v i g H a g e n { 1 7 1 4)
E i n a r H a u g ( 1 7 1 3)
(1706)
Johs. sl6ttlancl
yels!9-ce!3t9pl99e!!3!!9t :
(39.639)
G u n q a M o n s b a k k e n ( 1 - ? 0 4)
Tborstein Finstad (1695)
P e r B e k k e v a n g ( 1 6 9 2)
Hans Sandin (1690)
E
Andreas tien (1664)
6. o1af Lier (30)
1
Helen Skaug (14)
o
Lars Nordby (9)
9. Magne Hennie (8)
Roar Hagen (6)
Karl Opsahl (5)
'1 n
Hans Oppen (4)
1?
AIfred Hoibybriten
(3)
'tA
Iielge Godli (3)
l-1.
Hilrnar Hoel (2)
1
.)
! 1 ! ! 9 - E : - 9 9 ! ! 9 r P e 5 ! 1 9 ! ( 1 s .6 s e )
1.
2.
3.
4.
5,
6.
Lars r. Froislie
{1380)
Torger Kraggerud (759)
Iver Ulven (745)
Arne Stenersen (?36)
O l e I I ei e r ( 7 2 1 )
Lars Flatla Fredriksen (714)
'!
e
-1
Lars Krogseth (7f4)
Gunnar Stokke {686)
Olav Ruud (684)
J @ Y g e nH e i e r ( 6 8 4 i
Reidar Evenrud (680)
P a I L u n n e r ( 6 6 6)
Eivind Harestuskogen (658)
Anders J. Braasatd (658)
L]E!9-9:-!9Y19(4's14)
1. Arne Ostvold
(419)
1. Simen Wol,d (412)
2. Morten Grindaker (404)
3. Karen Brat-holdt (395)
!r€!9-!:-{5r9!elrs_E9lb9p35!r3. 271l
l.
Nils
SkrAmesto (292)
1. Jens Nedreseter (289)
2. Josefine HAvelsrud (288)
3. KAre Joten (287)
GRAN, 1963
VaIqte
Liste
J.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
f6.
17.
18.
19 "
20.
21.
22.
representanter
:
A. Det Norske Arbeiderparti
(6555)
Jens RoisIi
A1f sovly (5765)
E i n a r R o n n i n g e n ( 3 8 1 2)
Konrad vik (3629)
.
K a r s t e n B a k k e n { 3 5 1 3)
Sverre Tunheim (3494)
E1la W6ia (3491)
R n u t B o e n ( 3 48 3)
Hjalmar Bergheim (3469)
Reidar Framstad (3439)
Hans M, Wien (3430)
(3406)
Thorstein Treholt
Lars J. Lindstad (3398)
l4agne Skjervum (3397)
Kr. Torgalsen (3392)
Bjarne Jacobsen (3351)
M a g n a r U a u g e n { 3 3 3 6)
olaf Tuffhagen (3330)
cunnar Sagbakken (3328)
[email protected] RognstadbrAten .(3316)
ofaf Nyland ( 3312)
Erling Eid (3311)
VaIqte
vara repre sentan te r :
(130.002)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
f7.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24.
Jorgen Kalstad (3307)
Hans O. Vesthagen (3296)
Peter Lismoen (3276)
Paul Simensen (3266)
Hans NiIsen (3264)
Marius Engelund (3263)
Harald Moskaug (3260)
O l a f H a m a r ( 3 2 5 9)
Ole M. Jonnes (3248)
Hallvard Brithen (3235)
o1e olsen (3226)
Svend Fredr ikstad (32I9)
Ivar Stenheim (3206)
ole I. Bakken (3I92)
Kathinka Flood-Engebr etsen
Alma Holseth (96)
Oddvar BrSthen (52)
Gunvor l'lart insen (52)
Hans Haugli (42)
Arne Dalstrom (29)
Hans Henriksen (26)
L . A.v eLerad (2 4')
Kristian
Vestland (13)
Toralf Hamar (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
Jacob Ness (1750)
Arne I. Kolkinn (1745)
Amund Dihfe (f 723)
Arne J. Dihle (1723)
H.K.Gjerdrum (1693)
Erik Grymyr (1678)
o1e M. Wien (1675)
Kethe Boe (1552)
Torger H. Molden (1651)
S v e r r e M o k s n e s ( 1 6 1 2)
Magne M. Nass (1605)
Einar aagnhildsrud
( 1 4 1 2)
! 1 9 ! c - E : - 9 e ! ! e r P g r ! 1 9 ! ( 6 0' 1 5 1 )
'I
.)
?
n
1
a
tn
Torstein Velsand (3280)
(2953)
Hans Tingelstad
ole Skotterud (1857)
Einar Gisleberg (1857)
Lars Weien (1838)
L a r s B e r g s r u d ( 1 8 1 0)
KAre Wsien (1773
Arne cr ini (1766
Arne Huser (1756
Peder Lodsby (1753)
(6.e16)
!ie!e-9,.-Nsrse€-5gsBslrs!ssE9_Bc!!i
1. A1f Ringheim (525)
1. Hans Lehre (402)
2. Christen oalby (35I)
3. Afred Hellerud (350)
! 1 9 ! c _ ! . _ g g Y I 9 ( 2 0" 1 1 5 )
1. Paul O. Jorstad (752)
2. Oddvar Tveter (600)
3. Arve St.axrud (577)
l-.
2.
3.
4.
5.
Ivar Stuen (576)
Ingeborg Lyngstad (564)
RoIf Skedsmo (556)
Gudbrand [email protected](555)
Magne Kjos (552)
( 3 r 8 0)
I
-2Gran forts.
Valqte
representanter
3
ValqLe vararepresentanter
:
!1s!9-E:-5llElslis*Eelleeeg!!(15.266)
1. Bent Solberg
2. olaf wirstad
(64J-)
(479)
1. Frantz Germeten (478)
t
Johannes Holn (460)
A d o l f l i o1 t e r ( 4 1 5 )
A
l l a k o n B r y n h i l d s e n ( 4 1 2)
!:e!e-r:--Yc!g!!9 17'43L1
1. Lars Aabak Ulset
Liste
G.
(5.166)
(285)
ingen rep.
1. ola Morset (245)
2. Nils Holme (220)
1
S i g m u n dG r a n s h a g e n ( 2 2 0 )
I]
I
II
SONDRELAND, 1963
Valqte
:
YeJs!e-yq:erePr999!!e!!es
:
Det Norske 4I!Clqglpellt
Johan Hagenborg
.]ens Vestrum
Kire ttei.mdal
Hans Er iksen
B e r n t S kj o l a a s
Ju-LruS !lnagen
Knut Nybakke
Arne Volden
Martin Bekkeiien
Ivar Vasenden
Gunnar Vesteris
O1e Knutsen
Sverre Slette
Nils G. Hornslien
Bjorn Hansen
Helge BArdsbakken
Hans Petter Stenseng jr.
Oisten sfette
!ISTE
1.
2.
3.
4.
5.
b.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1
8.
'lq
representanter
A.
I]iar/lic
( 6 0 .7 0 1 )
Edith Hellerud
A1f Slettbakken
Kristian
K. Sand
Petter Moshagen
Olaf Haugerud
Petter O. Sveen
)
A
.7
ciamrrnA
Tr\'.rrro
Ri.rrh
'ln
'r 'l
Irrean
Dr{e
l" a
l\Id r^nd
Karl [email protected]
ErrK bratnen
Hans Trasvi ken
Peder A. Bj ornerud
A s b j o r n A s b e kk e n
1.)
'L
Rar.'rrm
! 1 9 ! 9 - 9 . - 9 9 1 ! 9 l p c ! ! : c ! ( 1 3 .4 0 5 )
1.
2.
3.
4.
Paul Oksne
Kjell Rostad
Erling Brenden
Andreas Eid
I.
Gudbrand O. Askvig
Ole Eggum
?
Bj-rger Olsen
Arne,J. Bergseng
Nils Langseth
5. Kristian
Berge
1
Liste c. Det Radikalg_I9l!9pel!! (10.91s)
1. Arnt Nj argel
2. Nils Ostby
3. Magnus Skogsbakken
1.
t
Per Granum
Martin Kleven
Lars Andersgaard
fvar Nyland
q
Liste
D. Norqes Konmunistiske
Parti
(8.017)
1. Sigurd Birkelund
2. Johan Rol-and
!rs!9-E.,.-5*c!elrs--Eel\gpet!r(3. Bs6)
1. Olav Svarstad
(For liste
D og E er vararepresentanter
ikke
tatt
m e d i valgprotokol-
1en )
I
NORDRELAND, 196 3
Valqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
ls.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
reDresentanter :
A. Det Norske Arbeiderparti
Hans Endrerud (4587)
G u d m u n dM u n k e l i . e n ( 4 5 8 6 )
Martin Hagestuen (4563)
Nils Herm. Sundby (4562)
Elling Andersgdrd (4561)
Roar Slaatsveen (2377)
Even Klopp (2370)
Hardy Sandberg (2355)
Harald Skaare {2352)
Oluf [email protected] (2344)
Jorgen Berge (2338)
(2334)
Kristen Stromsjordet
Leif Haugner {2331)
Halvard Gdrder (2329)
Nils @ion 123221
Oluf Brenden (2320)
Ivar Engeli (2315)
Marie Rudstaden (2309)
Edvard Loeng {2308)
Lars nostad (2305)
Johan Stubberud (2298)
!is!s-!.-Ns!g!9-!etg-99!!9:pe:!r
l.
2,
3.
4.
5.
6.
3
Ysls!e-ys!er9Pg9s9!!s!!eg
1 7 r . 76 4 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Adolf Bjorkengen (2295)
otto Nybakke (2293)
Kristian
Roenbakken (2288)
(2275)
ola Schjorlien
Kolbjorn Sveen (2195)
Hallvard Kjelsrud
12322)
(2320)
Magne Bjzrnslien
B ) a r g R u d s t a d e n ( 2 3 1 7)
S i g m u n d M y r v a n g ( 2 3 1 7)
Kjel1 Selleg (2317)
Arvid opdahl (2316)
Eivind Oibakken (2315)
O l u f F i n s t u e n ( 23 1 1 )
Birger Berget (2310)
(22.76B)
Martin Kjensjord (1462)
Lars A. Enger (1454)
S o f i e S c h u m a n n { 1 4 3 2)
Hans Kolterud (782)
Ole Munkelien {754)
Knut SniLsberg (751)
(748)
Kdre Lillehaug
Bernt Mehlum (745)
Einar Molmen (7 42)
Kolbjorn Felde (741)
Knut Kolsrud (738)
Arne Skiaker (736,
Lars E. Haug (736)
Mary Ulsaker (735)
(8.034)
!lE!e-g:-Iergrs-lerg-Bcgllele-gelbeBcr!:_sg_ye!E!se
1. Anders Sollien
2. Helge H. Skeie
T.icl-a
n
{302)
(281)
1.
2.
3.
4.
Hallvar Haug (275)
Synnove Fossurn (273)
Kristian
Eng (270)
(263)
K.r.l'je11
E'
(7" 472t
---------91\9!sr!r
r{ricrolin
1. Einar Kjolberg (506)
2. Jargen Engum {497)
1.
2.
3.
4.
Ilelga opsahl (489)
Asbjorn Konpelien (487)
Hikon Lauvli
(481)
(475)
Kristian
J. Joranlid
S o R - A U R D A L ,1 9 6 3
yels!e-reP!eE9!!esle!
:
:
Yels!e-Ys!erePscsgt!g!!er
! 19!e-4:- ! 9!-tlgrsb9-4r!crdcrpe
r!r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
f0.
11.
I2.
13,
14.
15.
Kolbjorn Nyjordet (2071)
Johan T. [email protected] {2064}
O l a F o s s h o l m ( 2 05 9)
llallgr im Tronrud (2000)
cudbrand Lie (1088)
Johan D. [email protected] (1058)
Wafdemar Haugerud (1058)
Einar Skinningsrud (
Gudbrand Aslaksrud (1038)
Harald Storbrdten (1035)
l4artin M. Holt (1033)
Kristian
Kana (1033)
Einar Rundbr6ten (1026)
Hallvard Dokken (1026)
Ola Gran (f025)
(25.864)
1. Arne Bohle (1022)
2. Tidenann Ruud {1021)
3. Adolf Ruud (1020)
4 . O d d v a r A m u n d s p l a s s ( 1 0 1 5)
(1009)
5. ole Schlytter
6. Mikke1 Nordhagen (997)
7. Lorang Johansen (61)
(26)
8. [email protected] Brattrud
9. Andreas Hogfoss (9)
10. Ole T. Boen (B)
11. O1a Hagen (6)
12. Einar l4eIgArd (6)
13. Gunnar E. Moen (3)
14. Anders Stenseter (l)
15. Edvard Bergti (1022)
16. lrlartin O. Brenden (1022)
(r4.448)
!i9!s_8._E9rse!lls_gg$Irlgelre!e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
O.E. Thorsrud (1I84)
Blarn Melvin cjerdalen
Nils KollsqArd {l-100)
S i g u r d L a n d s e r ' d ( 1 08 1 )
Hans Kjarnet (767)
ola olmhus (671)
Arne Eid (631)
Erik Juvkvam (629)
(1120)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
Arne Fonhus (625)
A s l e S t r o m m e n ( 6 0 3)
c.O.Waagaard (602)
Olaug Hougsrud (588)
O1e Einar Thorsrud (5Bt)
Arne Mikkelsgird
(565)
Edvard Elsrud (556)
Ola Hafton (546)
Nils O. Huset (529)
Asbjorn Garthus (526)
!:s!e-9.=.-ll]:!9Uc_gel\spe!!] (2. 7 7 r \
l.
Harald Garthus
(249)
1 . E r l a n d S t e i n s e e t e r ( 2 2 7)
2. Ragnhild Sauar (227)
3. Ola S. [email protected] (225)
! r s ! 9 _ Q : _ U p g l i ! r s b _ U 9 t e( 2 .2 8 6 )
l.
Gudbrand Bertelrud
(132)
1. Asbjarn Lundene (120)
2. Inger Haglund (105)
3. Arne Klosboe (103)
\
ETNEDAL,1963
Valqte
representai]ler
:
:
Yelg!c-yererePteEg!!c!!9r
(6.220)
!!E!s-4:-99!-NersEe-Ar!c:9espes!r
J.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
O1a cronbrekk {514)
[email protected] smAladen (459)
Martin Gronbrekk {453)
Sigurd Bakken-Fyk (431)
Helge Lundmoen (422)
cunnar f,ovhaug (420)
Arne Haugen (393)
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
B,
9.
o1a o. Thon (370)
Trygve Tideinandsen (338)
Alfred Breten (333)
Ragna Strande (326)
E i n a r S k i r e n ( 3 1 3)
Kristian
M. Hansebriten (289)
Knut Knutsen (289)
Gunnar Stubbene (279)
Edvard Oyebakken (272)
(3.737)
!re!e-E:-9eplelg-tseg]5ele-gelbeEsslt_9s-ye!e!te
1.
2.
3.
4.
Magnus Ringstad (379)
Syver Thon (359)
Eivin Juven {353)
Rolf Tidemandsen (290)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Syver M. Skaaren (290)
oskar Fjeld (253)
Arne Konpen (252)
Oddvin Lundernoen (234)
G u n n a r B e r g e n e ( 1 8 6)
G t l ri H a u q ( 1 8 3 )
(2.118)
!19!9_9:_It:E!9_13S_gglCper!1
1. Simen Storengen (260)
2 . A l f r e d S t e i n s e t ( 25 1 )
Liste D. Senlerpartig! (I.999)
1. Olav Odegerd {295)
2" Sigurd Espelien (259)
_L!e!e__Er._Egylg(1" 833)
1. Nikolai Hestekind (419)
2. cunnar S. Berg (201)
!1e!9-9..-UE9l1!:!!-ggggggltgle
1 . T o r b o r g W o I d ( 1 2 9)
2. Saren St.rande (110)
3. Borghild Madslangrud
4. Gunnar Breien (t0B)
1.
2.
3.
4.
Nils KlevgArd (215)
Fredrik @deqird (115)
Johanne Solberg (112)
Sigurd Berqum (100)
1.
2.
3.
4.
Alfred aakken (179)
Hilmar Undlien (107)
Sigrid Hagaseth (97)
Knut S. Kringli
(87)
(68?)
insen
(l-09)
NORD-AURDAL;T963
:
Yqle!e-rePrege!!eu!9,r
yels!9-ye!3t9P!ess!!3!!e!:
!iE!9-4:-Egvtg (7.684)
1. Kristian
Lokken (655)
2. Torger Hansen (644)
1.
2.
3.
4.
A r n e S t e n d e b a k k e n ( 6 2 7)
Carl Einar Isachsen (613)
R.A. Stryker (599)
Knut [email protected] (598)
!lE!9-E:-5llE!eIls-EgI!eper!1 (s.8e2)
1. Nils T. Dovre (501)
2. Torkjell
Aasheim (489)
( 4 8 4)
Anlaug Fonhus Svae ( 4 8 2 1
Henrik Hosen (451)
Torstein Stavenj ord (450)
1. Jon BonIid
?
A
trt. 8e 1 )
!1e!e-g-:-qe!-Ngr€Ee-gtberqerpes!l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.
10.
11.
12.
ola Nybreten (2627)
[email protected] Holden {257?)
Nils Odden (2571)
Sigurd Holda1 (2567)
Olav Bohagen (2555)
Alfred Brekken (25I1)
Nifs bdegArd (25041
Aage Andersen {2502)
Marit Sormoen (1299)
Astrid Ristebr;iten
(1289)
K. K. Bakke (1280)
Martin N. Huset {1276)
Einar Bo (I27 2\
Trygve Bergo (1265)
?
Trygve ophein (1264)
Ivar Follinqfo
(1255)
R
Inga Nythun (1170)
Olav Viken
7. Arne Ryebakken
Xolbjorn Kristiansen
H
iImer Olsen
'ln
S
ignund Nerbriten
'I 't
Hallvard Asdokken
12. Joahn Fossen
Johanne Bergene
Halvor Bj orkum
1
)
- L j . E ! s - g : - 9 9 t ! 9 r p g r ! 1 9Q
! 2. 332\
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
I.
A s b j z r n G r a n h e i n ( 1 1 7 1 )_
Knut Westerbo {1000)
Ingebret Kulterstad
(981)
Irygve Tonsager (977)
Bjarne Kavli (946)
Olav Onstad (935)
Jul Uaganas (928)
ol av l.l5num ( 919 )
Erling
Dovre (340)
'I
')
4q
,1
o
K n u t H . D i s r u d ( 9 0 9)
Ragnhild ttojersbrAten (902)
ola Lyseng (896)
Ottar Bjorgo (887)
Knut Berg (878)
Knut O. Hauge (859)
Tidemann T. Haugen (853)
fngvar Royne (853)
olav Bjorgan (851)
Knut I Strand (844)
1. Hi11i Haganes (277)
2. Eir ik Fossbraten (262)
3. Signe Nes (261)
VESTRE SLTDRE, 196 3
Valqte
yels!e-YerelgPreEg!!e!g9t
:
representanterl
!rg!s-4:-lgyr9-9s-.{r:9-yglgsts(ssa)
ingen
! ! 9 ! 9 - P ' . - 9 e ! ! 9 r P c g ! 1 9 !( e , 7 4 8 j
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Erik Stende Riste
Ola K. Odegdrd
Anders G. Stroftnen
G u1 1 i k L o m e
Olav OdegArd
Marj.t Eolden Semeleng
Knut W. Holden
Ola Fystro
Ola Ron
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
Lars Rogn Hamre
olav Morken
Knut Hamre
Lars Kvissel
Harald Lome
Nils Haug
Knut [email protected]
I n g e b j o r g M a gi s t a d
O1a
Kolbjorn
KvAle
.,:.
Eivind Hoyne
11. Andris Idstad
(s.837)
!1E!9-9.-pe!-u9reE9_arlclgerpeslr
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
Liste
1.
2.
3.
4.
'I
Olav Briten
Knut L. Tvenge
Borghild Yr stad
Per Lykkja
Gustav Gustavsen
Age Hovengen
OIav Stolen
ola M. Haugland
D. Upolitisk
Svarra
Enrrorra'1A
)
Knjt O. Tuvmarken
J.
fvar Rosendal
A
Peder Limseth
tr O l a v B r a t t r u d
6. 01a J. Kvale
Reidar Haugen
Nartin Ringen
Firthjof
Einang
tn
Martin O. Dalen
liste
Knut Hauge
Eivind Hamre
Arne Snedhaug
K n u t J a r g e n M a gi s t a d
\Lt.J
t3)
'I
Tomas Jordet
.L;nor e -bor
3. Jorgen [email protected]
n
Knut O. Egge
Einar Kirkeeng
6. Kristine
Kolbjornshus
I
I
o Y S T R ES L T D R E , 1 9 6 3
Valqte
Liste
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
representanter
:
A, Det Norske Arbeiderparti
Syver Moen (1083)
Ring noqne {1066}
K o l b e i n S k a a r e ( 1 0 2 4)
o l a H e l l e ( 1 0 1 4)
Sverre NordSs (936)
(563)
Ingvald rjellvang
(
5
4
2
)
D
a
l
e
n
g
Knut
O1a Gronolen Lykken (542)
Gunnar Nordhagen (531)
Valqte
vararepresentanter
:
(11.031)
N i 1 s K o l s t a d ( 5 2 7)
)
(525)
Torleiv Bergli
3. Knut Steinsrud (521)
A
Aslaug Hogden (518)
E
Guri Skattebo (513)
Kristian
Brithen (509)
Magne Bakken (507)
o
Lars E, Tvenge (48)
9. Ola Stolen (27)
r0. E i n a r H o v i { 1 6 )
l-1. Trygve Granli (10)
1
!lE!e-E:-E9y!g (1.187)
1ngen
! i ! ! 9 _ 9 . _ 9 e ! ! 9 ! p e I ! ] e ! ( 1 0 .0 1 0 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B,
Knut Bjarnstad (608)
Ola J, Trandokken (593)
Haldor Rudi (565)
Nils N. Dale (541)
M a r i t R o b @ 1 eM e l b y ( 5 3 1 )
Olav O. Lykken (519)
Torleif
K. Skattebo (512)
Einar Windingst.ad (502)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10,
E i n a r R o r h u s ( 4 9 2)
(4Bl)
Eivind Mattisgard
Torgeir S. Bolstad (462)
(443)
Knut Ringli
FIans Prestegarden (44I)
(438)
John c. Alfstad
(435)
Kristen Fjelltun
cudbrand K. Melby (432)
John O. Okshovd (431)
(429)
Torleiv Bjelbole
LiFte Dr Dq! Badikale_I9!epel!l_9S-y9!g!!9
1.
2.
3.
4.
Knut M. Moen (477/
Knut K. Beito (379)
c u d b r a n d R u d i ( 3 6 6)
Sigurd Odeg6rd (363)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(6.079)
Jorgen Roine (326)
Sigurd Bolstad (322)
Knut A. eergo (309)
(292)
Nils Alfstad
Torstein Berg (270)
Gudbrand Lie (267)
VANG, 1963
Valqte
repre sentarif,.er 3
yels!9-yereEgP!9s9!!g!!9r
:
!:e!e-a:-!e!-!9t€!9*lr!etg9!Beg!r (3. I3 7)
l-.
2.
3.
4.
ottar Viken {722}
Olaf Holien (692)
(6t)6)
[email protected]
Mads Skeie (495)
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
1
(465)
Magnus nidsvoll
Peder P. tternundstad (293)
Ola L Bakken (210)
Andris Nordland (186)
Olav Olsen (31)
6. olav Granlund (15)
,
E:-€sllslPerlle! (4.078)
H a r a l d H o n n e d aI ( 3 6 6 )
Andris o. Eltun (306)
Nils Thorpe {299}
Knut Lajord (29?)
lvar Sondrol (297)
!!9!9-9.-ggII9 (823)
1. endre e. Holien (123)
Ni ls K. [email protected] (294)
Knut Hemsing (248)
ole Opdal (248)
A
Erik @ye (240)
4
Ofa A. Holien Loe (237)
6. Boye O. Wangensteen (205)
7. Jenny Grov (184)
l.
1. Andris
)
J.
lt. ttaugen (105)
Einar Reidar Boe (100)
Ase Haugen (96)
!rs!9-9:-upglr!rets
!le!e (s.zss)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ove Wangensteen Kvien (604)
Kristoffer
VefLen (513)
Ola K. Framstad (388)
rhorstein
O. Kjas (356)
(356)
cunnar A. cjevre
Amund Heensisen {349)
1. O1a Kasa (318)
Ola OIdre Hanre (305)
B j a r n e H a v r o ( 2 1 7)
A
Andris H. Kvam (273)
q
OIa Skeie (25?)
6 . J o h n o p d a l ( 2 3 8)
[email protected] Haugen (228)
8. olav Haugen (209)
1
(1.613)
!rE!e-E=.-Pglge:-9s-€sC!rs!9tUE!ct
1. oLa O. Gjevre
{206)
1. Helge Myhre (184)
2. Helge Loe Valstail
3. Boye Skeie (103)
(107)
I
I
GJOVIK; l-963
Vafqte
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
f2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2f .
22,
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31,
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
representanter
:
A. Det Norske Arbeiderparti
Nils Rostadstuen {16440)
Liv Andersen (f 54Il")
Alf Lyshaugen (16399)
Helmer Skarstad t1639?)
Walter Eggen (i6392 )
Trygve Severinsen (16390)
Niels Odegaard (16384i
Anders Tandberg (16379)
Hans Hagengen (16376)
Borghild Lie (16338)
Kristian
Marthinsen (16329)
Kje11 Norman Olsen (16316)
Viktor O. Tande {16309)
Einar Finstuen (16243)
A n n a M o s e v i k ( 1 6 1 1 7)
Odd Rasnussen (16054)
Lorentz Fosheim {8294)
Steinar Eaugen-Flermoe (8278)
Harald Borresen (8277)
A a s r n u n dT a n g e n ( 8 2 6 5 )
Magnar Kalrasten (8262)
Martin Stikbakke (8257)
(8257)
Kar i Bjornsvik
wil.ly Johannessen (8253)
(8240)
Arne Strandli
Johan Andersen (8239)
John Olsen (823?)
Hjalmar Fjeldheim (8231)
ottar Nordhagen (8226)
Martin Minaberg (9218)
Harald Haugen (8217)
M a g n a r c a u k s t a d ( B2 1 5 )
Arve Odegdrdstuen (8212)
E1lef Pettersen (8206)
Arve Holthe (8198)
Bi rger Christensen (8196)
Helge Rdholdt (8195)
Arne Mathiesen {8195)
Asbjzrn Sveen (8192)
Halvard OdeqArd (8186)
Valqte
var arepre sentante r :
(499.831)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
13.
14.
15.
Klara Thomte (8186)
Egil olsen (8164)
ole Knapp (8J-42)
Valborg Sl6tsveen (8I42)
Torgny @deg6rd (8140)
Rolf @stby (71)
John Haakonsen (43)
Magnus Myrvang (30)
Egil Antonsen (27)
Kolbjorn Oderud (2?)
A r n e B r e n d h a g e n ( 1 6)
Sigurd Strand (8)
Johs. T. Engen (7)
Odleif [email protected] (6)
Sven Syversen {5)
! 1 9 ! 9 - E : . - ! 9 y 1 9 ( e e .3 e 1 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lage Lilleengen
(3290)
Knut Rogne (3283)
Sverre Fari (3276i
Bjarn l,onnum (3252)
I n g r i d G r a n u m ( 1 7 0 6)
Borge Johansen (1682)
Birger Tangen (1673)
1. Sverre Askvig (1664)
2. Jens Ugland (1652)
?
A
Harald Rudlang (I648)
Harfd U. Lied (1644)
q
HaraId Sorhauq (1643)
o.
Christen Bjone Sand (1639)
Finn Malterud (1638)
8. Odd Ekeren (1638)
S i g r i d S c h a a n i n g ( 1 6 3 8)
-r
Gjovik
forts.
g!tebg_PeI!-i (23 . s07)
_Lie!S_9.._NgIg
9E_59ESg!l
1. odd W. Jacobsen t1.195)
(1168)
1. Kolbjorn Kristoffersen
2. Arne Odegaardsstuen (1154)
3. Kolbjorn Ulvesveen (1146)
!19!9-Q:-{r1s!eI:S-991!epel!r (57.060)
1.
2.
3,
4.
Trygve Berntsen {1947)
Josef Skundberg {1868)
Hans Hansen (1967i
Anders Lunde {1837)
q^hl-6rh=r|.let
r. i ct-6 r'
:::::-:3-:::i:::tr::i:--
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Ivar Aarvik (953)
Vida r Bergseth (951)
Anders Lange (950)
Gunhil,d Mo ( 947 )
Olav Mo (945)
Magne Lie (943)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Martin Haugen (1358)
( 1 3 5 3)
ole Feiring
Per Lunn (1350)
Johan Ruud (1338)
Harald Austdal (1337)
Paul Sveen (1333)
(1332)
Georg Kjensjord
Per Schiager (1332)
1.
2.
3.
4.
5.
Sverre Hasl.ie (1384)
Martin Jemtland (1382)
Frantz Oygard (1384)
Pladsen (1370)
Lillian
John Ostby (1368)
(80.822)
Alv Kveberg (2,659)
Sverre VauIe (2651)
Johan Aalstad (2647)
Konrad Skundberg (,2542\
Jorunn Kolsg&rd (2623)
Nils Sand (1362)
u 9 ! 9 - g : - Y 9 ! E ! r e ( 4 1 "6 3 2 )
(L416)
1. P. Lillebrend
2. Astri Ronning (1399)
3. Anne Pedersen (1385)
LESJA, 1967
Yels!c-r*rees!e*9!:
Valqte
vararepresentanter
:
(9.964)
!1e!e-4-!e!-reEsLc-$Ebeige$s!i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
l4aqnar Joranp (955)
Arne W (934)
Arne Nordlie (513)
Jdrgen Ualun (506)
ejdt , Ungersnes (501)
Arne Nystue.n (499)
Arne Haugen (486)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ardreas ttyhtts (479)
Arvid Enstad (476)
Itistian
Holdbrekken (473)
Mari Jorunn Mdlren (470)
T"yqve Brustuen (467)
Jofn M. Brustuan (464)
Mari Anundstad (462)
l,rarvij1 Doseth (461)
Thor SjnEhauq (461)
(u.544)
t-
l.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
o1a o. l"bLren, sen. (1115)
I{a::s Vorkinn (1084)
I\tikal Stensmd (L074)
Jo l{ordahl Bottheim (1043)
odd llclsbreld<en (l-009)
cunrar 19rs1ebd (620)
Joln Ej-nbu (618)
OIa Bde lVndevo1d (598)
O1a O. Hakenstad (572)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Trond Norsteg5rd (571)
Syver [email protected] (559)
l4arit Kvam (530)
Lars B. Tordhol-, Skarph. (52I)
O1a O. Enstad (516)
Erling Nerigard (5I2)
Marit R. Vorktun (473)
(549)
Siqurd Lillejordet
Raqnhild iJordsletten (20)
SiEnurd l<olstad (15)
ola Utqird (14)
Ee!€-q:-h!1gE!-IellcE!1e!e-:-iBerlc-!c9ie" (7.34r)
1,
2.
3.
4.
5.
Ingvald Brudeli (434)
Ol-av leol<rud (429)
Ardreas l4dlnen (423)
Audun Ebbu (415)
(399)
Anton Bjorli
l.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
(391)
cunhild Ftittie
Jacob Hol"seth (386)
Johs. P. Ebbu (374)
Vidar Nordbrenden (373)
!4erete rhoring (355)
Bjarne [email protected] (352)
Arne Eblcu (345)
I
l
mvRE, 1967
Valqte
representanter
:
Valgte vararepresentanter
:
!,lEle Ai Qe!-!aE k€ AlbetgClPe*i (1s.68s)
1. Martirl Leren {189I}
2. Reidar Fosshaug (989)
J.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
ASLrld
riUlDU
(ybtl
Harald Rrdildkk€n {958)
Erland gzkhus (952)
Karl Stigen (952)
Johames Pettersen (943)
[email protected] Haugcxr (937i
Arne Flaleng (935)
(896)
Asta Stueflotten
Gunnar Brerden (887)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l-.
12.
13.
Knut Bjdrseth (879)
llarald O. Hansen (876)
Harald Ingebretsen (872)
elfrd
Resldkken {856)
(851)
tlans Vorkimslien
Fi-nn lt{elseth ( 22 )
Hans L Botten (13)
Asbjdrq Kolden (4)
(4)
Georg lcistiansen
(2)
Per Brernrtiaugen
Elida Slette (2)
Hjaluar Hestdal (1)
,fohn Botner (1)
(e.e44)
us!c-P:._y9!ege_:_gge!eser!1e!_:_gffic-_9S_E!1c_yClSgre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gustav Byhre (1f99)
ltartjrt Onsrm Berg (1164)
A1f Berse (U08i
Iva:r Slette (1073)
Rolf [email protected] (644)
Astrid Aasen (624)
l.
2.
3.
. 4,
5.
6.
7.
8,
(701)
!_ie!e_9.:-9e!leuE!:Erl-Eelbgpcr!:
inqen
Inger ,Johanne Setter (611)
(609)
Aksel K[li
Raqnar l{ovde (602)
cunvor Skjelstad (569)
SiErund Rrdj- (563)
Iia:'is Schjetle (553)
Hans Bjorke (552)
Ttror Kil1i (27)
sKrAK, 1967
Y3!S!e-5er9E9$gl!91,
:
Yelslc-cerelgPEgsgllesgel
L]5!e_4.:._4r_klqe$*!i9!Q2.2e3)
].
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I .
9.
10.
lars tunninqen (1i45)
Raglnldld Nyhus (1128)
OIe O. Iangleite (1126)
Jon Galstad (747)
Odd Frdner (744)
AHred Teig'en (668)
Iars Asplund (629)
r'Iathis R:sten ( 623)
Ola G. Bisro (606)
OIa S. Dalen (589)
(8. 399)
_Lf:!9_9i._gg!!eryartiet
I. Trlqve Bakke (839)
2. Per codtland (525)
3. Torstejl Agneberq (508)
4. Ola Skrinde (485)
5. ola Skj Akdygard (483)
6. Hans Sveen (471)
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10,
11.
rz.
Mari Kjeken (558)
Ove W. Hauq (552)
Arne Stener (536)
Sverre J, aaboen (535)
Olav Hosra/ygard (533)
Ola X[email protected] (526)
ceorq Skriden (512)
Iodvar Brekkun (496)
Ingebrikt SkoS (I1)
Toralf Teigun (5)
O1a H. Gjerdet (3)
'rTyqve ! -LaurD (2,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anna lqarie (trjasaeter (448)
Olav T. Lund (432)
Erlad Aabosr (432)
OIav Sletten (430)
Olav Eide (412)
Lars Kvalhejn (403)
Lars cjeil. r (393)
u.
LJon l.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ola KteFp (411)
Elias Teiq'nn (379)
l'{agnar Skjelkv&le (348)
OIe R. Dafen (306)
Gunnar Jensen (306)
Rolf Kveem (305)
Iars !'brk (302)
baKKen (J//)
!]E!9-q:-Erl9-Euges(z'rrz)
1.
2.
3.
4.
5.
Ove Jan Paulsen {515)
Magnhj-Id Skamsar (493)
J. L. Andreassen (474)
Alfred Bisrp (465)
Jon O. laoen (433)
1([,1, 1967
Valqte
representanter
:
Valqte
vararepresertanter
:
Liele ai_Eelleclrelqn-: gc!!gpe*19!e-EQ9r9e_YggE9-ss-g:_EplbeB*i(15.545)
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
Edvard carnD (928)
Eirar Kvarxlal svold (801)
Magnus Nyrnes (793)
Oddvar Aukrust (781)
Olga [email protected](-l'13)
Jo Lyngved (771)
Raqnhild Kjestad ('769)
.'i:na Bakkeberg {?58)
lkisten Brandsar (757)
Ilarald crothejn (750)
I.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
I0.
11.
12.
Guttorm Horten (744)
Rdrmaug W (7 44)
Nils N. Haugen (739)
,tolnnnes Grdna (737)
Torkjel KvAle (722)
Marta cjengedal (699)
f\olb jorn Gri-ndvold (689)
Kire Kroken (678)
Peder Fjdsnes (639)
Martinius Kolden (634)
C.r.LUhr (589)
Ka-ren Gutubd (12)
(16.r35)
Lls!c-Ei.-Pe!-!e!e!9-A5he*gerpesll
1.
z.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9,
10.
U.
Stejrnr Brudygard (i532 )
Jo Kveum(I5I5,
Jon P. I(olden (1501)
Sinen [email protected] (804)
lars H,augen (798)
Torr{nd Sdrhage (?94)
Ola Haugtredel (787)
Torsteja [email protected] (783)
tlans [email protected] (778)
lbrkjel Olstad (?76)
Knut l,arser (774)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8'
9.
10.
11.
12.
13.
Rikard F1afio (760)
Klara Kvehaugen (759)
Maria ekslen (754)
Ragnvald Asen (753)
Iver Mhr (752)
Reidar Hagen (752)
Lars Rusten (746)
(12 )
Iver 4'rdyqard
Jarle Wentzel (5)
Olav Kvecrn (2)
i(a-ri Hdiberg (2)
Marti.rt Bakken (2)
lbr Solbakken (2)
VAGA, 1967
Valcrte rePresentanter
:
Valqte varatcepresentanter
:
(27. 570)
!!9_4j._p9!_!ergEC_+sb9]ggrperti
1.
2.
3.
4,
5.
5.
7.
8.
9.
I0.
11.
12.
13.
14.
Sigurd cranrud (2621)
Hans O. I0eiven (2525)
Orto Rmingen (1396)
Jakob Brekken (1368)
H&kon Hdj-berg (1360)
[email protected] @vre (1357)
Per Bj6rkhejrn (1341)
Olav [email protected] ( 1338)
Sigurd Evensen (1333)
Eqil H01ro (1311)
(1299)
Jakob S/nstlien
rnga Braten (1298)
Arne Heggero (1289)
Asrn:nd Fleten (1286)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14 .
f5.
Aslaus Solheirn (1285)
i€re K. Kteiven (1278)
Syver Plassen (1275)
cunnar [email protected] (1265)
Jan O, Kongsrud (1261)
Irtari Vassdokken (35)
Pal Voldheim (16)
Arrund Reirerp (9)
Arne Hagen (6)
Ola @- [email protected] (6)
Hans Lusreter (5)
Klara Jordet (3)
Knut M. I4ktsn (2)
Olav l4ynnn (2 )
Kari Bj/rkhej:n (1311)
E:!9-8.i.-q$!9sPc{1}e! (12.404)
1 . Ivtut Snerle (695)
Tora Sandbu, Lunde (653)
3 . Rolf f. Kleiven (647)
L
Rolf Fritsvold
(625)
SWer Berge (621)
6 . Arne Bjornstad (610)
1.
z.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
Kristen Fagernes (607)
sfcmey r;Kre (599)
o1a J. Visdal (592)
Ola O. Visdal (590)
Aase Helle (578)
Per Stade (577)
Kristian Sdrlie (576)
Pal O. Kvarberg (573)
!iE!e-g:-gqvr9 (2-s43)
l.
Eva Nordrum Ekre (270)
f. Gunnar eerg (246)
2. Kjell Bodin (244)
3. Arne Storlien (243)
(t".e42)
!i9!e_p:_$Trab+Ee*e
jngen
!r!!9_Ej._ye!s!!9 (1.4r3)
ingen
(r. 306)
_L15!C_qi._E9Etelis!:sL_Ee!E9pcr!]
jrgen
str, 1967
yglg!g_rcp:::::::::::::::Iggg$gn!gl:
:
Yelsle-velerspreEcllclleg
!rs!e_a:-qe!_!9rs\9_a*I4cper!i (s6.8s1)
1. ola T. Dahl (3654)
2. Rolf VanS (3619)
3. Jarle Fossehagen (3612)
4. Kaare Dahl (3534)
5. I6rs Ri-ise Pedersen {1963)
6. olav O. Hjellet (1889)
7. Ola Johan Randen {1B81)
8. Mag'nusRindhdlen (1877)
9. Ragnar Aaserq (1867)
f0. Srzei-nLien (1863)
]L. Harald Jordet (1863)
12. Ragnar Teigen (1855)
13. Thor O" zusten (1852)
14. Arne Sletten (1848)
15. Tvar crindstuen (1847)
16. Erling Dahl- (1843)
l-7. O1a Tanburstuen (1838)
18. Arvid Stei-neide (1828)
19, tbthias Barhaugen (18f8)
20. Arvid Olsen (1814)
2I. Sigrn:nd Haugstulen {1811)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8,
9.
10.
l-1.
12.
13.
14.
15.
16.
Reidar Stenersen (1810)
Hans E. Lj_ndsde (1804)
Julie Overli (1786)
(1767)
Anton f,illeseter
Bodil FIAten (1756)
I(ari Resset {1754)
IIleELSvastuen (68)
1l ygve Tanrburstuen (60)
John Jordet (20)
Einar: Olsen (f 8)
John Solheim (11)
Anton l.loen (7)
Alfred tien (3)
Aksel Sactdalen (1)
Anton O1sen (1837)
Astrid Sfettno (1833)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Per llarlaug (571)
Itor S15en (570)
PeI S. rbestgard (564)
Syver U1volden (563)
Ivar lianslierr (555)
Jakob e. Sl6stuen (553)
Mari olstad (553)
Hans J. Steine (549)
r.
2.
3.
4.
Asbjdrn Oien (226)
TYygve lkre (204)
Jakop Eide (202)
John K. Lien (202)
U9!C_9:_ge!!epe4iet (u. 14e)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ola Blekastad (599)
PAI T. Idkken (585)
Kaare Hcrgen (578)
Borgar Sandbu (574)
Gustav R.isten (571)
Magnhild aarnes (571)
!tE!c ci_qg!_lqyle (6.144)
l-. Johan Steberqldkken
2. OLav Kleiven (371)
(446 )
L-1e!9_Pj-y9!9!g9(3.478)
L
Ola Bergr-un(239)
1. Per Steinar Steinsrroll (237)
2. Josef Mjaavatten (232)
3. Astrid rinldtd{en (232)
(3.7s2)
Llsle_Ej._Sgstelrc!+cEJel!.*erti
1. Ottar Lien
(400)
l-. Mathjas Hagestuen (373)
2. Arild craff (365)
3. Petter Bergddlnp (365)
, 'i-- .:-
FroN, 1967
:
Ye19!e-ve$r-ePr959!k!g9r
ye!e!c-$p5cee*c*e!:
!1e!e-g:-4rkrgelPcl!19!
(10r. r42)
l.llans Petter l0eiven (5821)
z. lJ]-na ursen ( 5 / 5y ,
3. lvar [email protected] ( 5751)
4, Kire I(olobekken (5720)
5. Ejnar Rar:nstad (5698)
6. Tol-lef Beitrusten {5643)
(5601-)
7 . r,a-rs Iauvsletten
8. Jan Brerde (2960)
9. Egil Slordal (2948)
I0. E1len Brandvold (2935)
11. Maqne Gutuen (2920)
12. r4agnus Svnedstad (2914)
13. Jotranrres Bratlien (2913)
14. Per O1'en (2907)
15. Nils r.r. Bergh (2906)
15. Ol-a I. Rrsten (2901)
17. Alfred Ro1vsbaj<kerr(290I)
18, Pauf Grauphaugen (2900)
19. Ldvar larsen (2900)
20. Karjn Std Brerxlstuen (2897)
21. Helner Bjdrkheirn (2897)
22. oddvar fversen (2894)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14 ,
15.
16.
Liv Bdldld<en (2892)
Hans Terje Flingstad (2888)
Odd Korstadhagen ( 2884)
Arne l4yren (2876)
(2868)
Anders Frithjofsen
(2864
I4arie Tanburstuen
)
Martha Tanqen (53)
Arve Iversen (32)
Eenry MeIdaI (22)
Magnhild Astrid Bakken (20)
OaldAndresen (13)
Jon Sylthaqen (11)
fusteh Hagelien (10)
Pa1 Swerstuen (10 )
ilans Voldberq (9)
Jon Vaet (4)
!19!9-9:-qC*Cne*i9! (40.8r8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JoLn tofte (2353)
Ivar l(appelslSen ( 2329)
tlans Porr (2324'l
OIa O. Rdssim (2315)
Tor llalle (1221)
Liv Hov (1205)
KSre Risdaf (1195)
Trygve Bakke (1187)
Einar Stornorken (1133)
!l:!c-gj.-94€c
urlrng Hage (rl-dl,
Hans Ulberq (1178)
Olaf J. Brandstad (1172)
Per Kv&lsr (II70)
Siqurd .tudland (1166)
Hans Idkken (1.165)
Hal-lfrid I"l1tt j:rg (1165)
Kare Stebergldkken (1165)
Ragnar Hvati:rnn (l-164)
1' I I0 . Ivar Klonstad (1161)
Halvor Sletten (1161)
I.
)
(7-637)
1. Torleiv He11ir9 (236)
l.
Olaf Stornprken
(232)
2 . Marit Xobdle (227)
J.
Odd Skurdal (227)
(8.767)
!rs!e-P:-SlEcbgre-gs-Ye!slle
I. Arvid 0deq5rd (300)
1 . Nils Os (263)
Arve OIva Baklcen (256)
Tngeb)srg [email protected] (256 )
Fslbtre+! u.86'7',
!is!e_Ej._5Eis!elis
l.
Johan fl<re (423)
1 . Joharmes Ophelrn (415)
2 . Alfred Wangen (415)
?
cunhild
Baukhof (414)
gsstalistis!_Fglkgpgsli (6.0s7)
!49!9_Ej.1 . Inse i\nrtroen
(528)
1 . Inqebrjkt [email protected] (525)
2 . Johan RuCilngen (523)
1
Kristian
Strandli
(523)
RIT$GEtsU.
],967
Valqte
representanter
r
!ls!e Ai_De! 4srske Arkl4glEggli
.l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lf.
12.
13.
14 .
15.
Vafcrte varar:epresentanter
:
(43.084)
Affred Solbakken (2977)
Birger Setler (2937)
Olav Bakka (2834)
Tor \wo1d (J-533)
Edgar Aune (1532)
Ludvig Sparingen {1527)
(1525)
lu,, ;nus l{ristianstuen
John Ingvald Lien {1514)
Hjalmar llcen (1504)
SiEnund crothejn (1.502)
Eqil $resta&rpen (1498)
Ibrl t<rj"stiansen (L496)
Arne Svalurd (1494)
Ardor Rgr:ninqen (1493)
rvar l/kker (1493)
crettre Nyberg (1488)
Bjarne tien (1488)
?
Tbrger lbrgersen (1485)
4 . l4argit Nudberg (1a81)
q
Aksel Ann:rdsen (1478)
Magnar 14. Solbakken (l^478)
1
lodvar R:di-hagen (1473)
R
Asta Mnningen (L467)
Ragna Flatroen (1457)
r 0 . Svanhild Granlien (1452)
1'1
Johnny Kringer (1445)
12. Johan O. Bakken (22)
Anne Brolokken (4)
1 4 . ]€re l(nuts (2)
AIne Pslersen (2)
1
)
1
6.
't?
Trrar
Mrfhi
cah
1l \
A1f Jonhaugen (I)
(7.523)
_L1El9-.P:_g€y1g
1 . Rolf Backen (577)
Hans Sylte (545)
1,
2.
3.
4.
Kristian I-.,unat(506)
LsbjOTn Haverst-ad. (498)
I€if Stenungard (485)
Per Ncrdrum (463)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Iauritz Kleven {660)
Kristine }laugen (660)
Nil-s PAlsdygard (659)
Oddvar Kaurstad (656)
Gunrnr Dahlen (656)
Anders G. Frethejm (650)
O1e Anders Arnes (650)
OIe Rrdi (649)
fngrid :"1*l1un (647)
EE!e_gj._qe*9neI!19! (18.8e3)
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Johannes Haugstad (793)
Per Esnundstad (699)
Cbr. Vestad (698)
Ottar W (677\
Erliriq Borgedal (676)
Odrun i<aurstad (668)
Sverre Stubrucl (662)
(3.581)
!:9!9_P:_I_qts!clrs_Eelhepsti
1. Xarl Huse (257)
1, Magrner$eng (255)
2, @istein Kar:rstad (251)
3. Petrjne Trestarrgen (248)
(2.e00)
!]9!9-Ej.-q9!teu=!ts$-gg1bepcg!r
1. Kr. B. Sether (207)
1. Hans [email protected] 1266;
2. Johan lordl ibakksr (202)
3. Asbjorn Nybakken (200)
!,:s!e_Ej._S{bggbCsj9{e. ?87)
I. Kristen Myrhauqen i387 )
2. Arild Alrrud ( 352)
3. Ivar Syverud {352)
1.
2.
3.
4.
5,
Sverre l.ayhren (346)
Arn:rd M. Lie (345)
Mari Johnsen (343)
Hans MidtrrDen (343)
Asbjdrn [email protected] (342)
otm., 1957
\/r'l dl-a
rahracahr-ahf
::=:
:= -::E:::=-i:=-::=:'
Y?!s!9-ye!99Pr999*gg!9r-:
ar.
_L]9!9_4!_ggE9(3.425)
L
Iwar lYosvik
l. Halvor Fossr.m (192)
2. Aksel Huuse (186)
3. Svein Brsby (179)
(200)
Liste B: Venstre (3.888)
1. Knut @eqard (380)
2. Erling Rugsveen (358)
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I.
9.
10.
11.
12.
C: Det norske Arlpiderparti
1.
2.
3.
4.
(22.5381
Aksel Mnni-ng (f801)
Hilrar HOj-!y Q797J
Ole Johannes cille}:o (937)
Anton Bueie (930)
Tbrbjdrn Solba?,lcen (922)
Hjalnar Skogti (91.9)
Kristine Haugen (918)
(913 )
Magne Nylud
Ej-rnr Klanrahaugen (913)
Hallvard Aspelund (912)
Asbjdrn Overg8rd (908)
Johan Statenget (904)
E9!9-9:-9*!9lecrli9!
Lars Bjerke (839)
)
a\t+^r
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Arne cillebo (793)
Tord Kvitrud (786)
Ivar O. Svare (775)
Erjk Stalsberg (751)
Hans Kjestad (730)
Reier Romundg6rd (?24)
Johannes Brubakl<en (700)
llalural-rr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lI.
12.
13.
14,
Tlror Stejrtsli (902)
Ludvjk thoresgArd (902)
Johannes Johansen (899)
Sverre Stenen (896)
lvar Lonqseth (895)
Georg Iangvik (878)
hgrid Brurpen (875)
ALberL Kolbustuen (867)
Helge Oclden (863)
Elsa Iarsen (858)
Elfrida Sagen (836)
OddmundBrodalen (21)
Erling Berge (18)
Johan Reiersen (15)
l.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
Halvor ,fohnsgArd (699)
Erik BrAstad (693)
ola P, Sletten (682)
Olav l4cheim (674)
Jo Lagettnn (670)
[email protected] (665)
Arve Bryhn (663)
Johan Rybakken (662)
Gudbrand Sk'[email protected] (650)
Sverre mrsdalslien (647)
Anne lvlari ben (643)
(17.280)
l.
lrr4lrwf
&jJ< P. Haugen (317)
C,erd Solhejm (308)
Per Rrsten (307)
ove Nerli (305)
/ 7' O
2\
,J,
\
(2. s50)
_Lts!e__E:_$1s!e!1s_E9!&epel!i
1. Hans Syrangstad. (119)
l. Gunrnr B. Styve (117)
2. I,eif Sinonsen (117)
3, Fritjof cillebo (108)
I
GAIJSDAL,1967
Valqte
:
Yels!c-cc!er9P!e99!gan!9t
representanler:
(56. I s6)
L-1e!e-A:.-p9g-!95s89-}Ih9lqerPel!i
1,
2.
3"
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
l-4.
15 .
16,
17,
Reidar K. hgjcrn {3362)
B1OTnt"ridtlien (1?68)
Olav Bakkestuen (1764)
tlalfvard Tbbiassen. (1750)
Kristian rf:rulaugen (1737)
Martin o. [email protected] (1735)
Dagfjffr lt{yrvang (1732)
Nj,ls Nygard (1731)
Ame @ybauqerr(1730)
Karsten Ropphauoen (1730)
I<ristlan Lien (1729)
llallvard Stub,berud (1?28)
Olav ricloen (1728)
Thoralf Hauqen (1?27,)
(1727)
Hallvard l(rlsti,anser
SiE:rd Ddsrdnni.rlgen (1726)
Hjalnar Skjelsvolcl (1726)
(34. ]78)
4q!e B: ggnterpartiet
1. Oddbiorn l4angrud (1177)
2. Martin KirkebO (lllti
2. I'orsteln Ieikvarn (lJ-08)
4. Iver Olstad (1089)
5. Nifs lGnten (1079)
6. K&re lyksen (1068)
7. Petter Nordlunde { 1057)
8. Ole H. Foss (1054)
9. ejdttt HagerrEeni1045)
10. Sjnen Forseth (1041)
L.
2.
: 3,
4.
5.
6.
7.
I .
9.
I0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
l-.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
Mathias BrattSs (1724)
Sl.rla n:hauqen (1723)
Jorgen J. Helleberqhaugen (1722\
(l-722)
.TohannesLillsrpen
Jenny Lj,rtrt(1722)
Kristoffer
A:stgarden (1720)
Nil-s S. Stalan (1720)
Arne eerqun ( 1719)
Odd Byrbotten (1711)
Anr$d Berqet (1709)
Inger ostensen (1704)
I{ari Hesthagen (1695)
PauI Kolbu (1693)
Gudrun Olsen (1691)
i{arald }lalvorsen (}672)
Ivar Ktophus (44)
Ingeborg Olsen {23)
Reidar Haugen (4)
Asnrd furuhauqen (3)
Martle Myklebd (1037)
Elsie HelnE (1035)
(1033)
Ingwald lauritsen
Iars Korslurxl (1030)
Solveiq ttrsten (1029)
Amund Tallhaug (1029)
Knut rvksen (1029)
Olav E. t,lelb/ (1025)
Morten Kleiven (L024)
Oddvar ryksen (1019)
fians Graedler (1019)
t4aqrfii1d Aulstad (1012)
(16. s52)
H9!9-gi.-glAb5Cb9$e-ec-ye!s!sc
1.
2.
3.
4.
Ivar skre (543)
Ivar Honb (533)
Ole Norshus (517)
Kristian Berqeslusn 1513;
f.
2.
3;
45.
6.
Per 1,, Stenshagen (509)
Asb)Orn Lien (508)
Ivar Saqhein (507)
Anne Kleiven (506)
Amulf s1&en (505)
Borghild Kirkebd (504)
1.
2.
3.
4,
Arne t'.,lcken (225)
Hakon Sagbakken (221)
Ieistian
Tofthaqen (219)
(218)
Karl lbrlsen
$s!e-Pi-9eere1ic!]e5-ge!\ePasti(7. 0B1)
1. Sveln AtIe Jacobsen (250)
2, Aud Jacobsen (229)
'l
I
LIIJ,EIAI\6]ER,
yels!c-EPr999{!e!!95
:
1967
Yel le-Y3Eese
rese!!e!!er:
!1s!e-Ai.-pe!-!e!989-&rbetgen*!1(296.379)
I.
2,
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
f0.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ikistoffex
Gurrdersen {10808)
Magne Henriftsen (10795)
Svein Hove (5471)
Erling Ltuberg (5445)
Hans B, Ioraas (5441)
Berit Aarsland (5435)
Osca.r Skoqfy (5435)
odd winqist (5426)
Magne [email protected]<en(5415)
Egil cudbrandsen (5413)
Jobaures Lie (5413)
Erling niise (5413)
Arve Sveqarden (5409)
Magne t{alunshaqen (5408)
Egil Kjsenq (5408)
Wer Hornerann {5402)
KarI HeLrEr Pettersen (5401)
Arvid Sletroen (5399)
Olaug Pettersen (5395)
Helge [email protected] (5395)
Bergljot Voldbakken {5395)
zz.
E u)Jt wealtrn (5jy5l
23.
24,
25.
26.
27 .
28.
29.
lbut SlVhternoen (5392)
Erling .ruelI ln:ne (5391)
OEtar Ottosen (5389)
Steinar B. Pettersen {5389)
Ir'ra Idkken (53BBi
fdre Martjlsen ( 538?)
I-ars SkjelkvAle (5387)
1. Kere Brennun (5386)
2. t,bl-vir ,fohansen (5385)
3. Olav P. oversveen (5380)
4,
5.
6.
7.
8.
9.
f0.
11.
12.
13.
14.
15 .
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dagfj-rlll Aaberg (5377)
Bjarne Oversveen (5376)
Inge Bergh (5373)
Hans Josten (5373)
Tobias Tobiasserr (5373)
Odmrrd Pedersen (5372)
Arh€ Pedersen (5370)
Sigrid Cudbrandsen (5368)
Albert Baldce (5367)
Aili Nordstrdn (5367)
taaAlfrid ltrutsqr (5365)
Helna Johaffie llansen (5364)
Johan Tirondsen (5363)
[email protected], otlrren (5359)
Arve Kronborg (5357)
Oskar Elvedalen (5356)
i4agne Vanglngen (5356)
Johannes Jakobsen (5356)
aJf Nordlund (5335)
zJ,
Kare
24.
25.
26.
2'7.
28.
29.
30.
31.
Ivar Bjdrke (5264)
Otto Bakke (29)
(7)
Eqil itistiansen
(6)
t<fue EYrq$
Knut Fonni-rlg (5)
rcar Torgersen (4)
Helge llaugen (3)
NiIs Staun (3)
L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rrth l.ayhre (2139)
H;kon Lunde (2136)
Erj* Lund (2131)
sjOnt Indahl (2126)
O1e Jens Borud (2125)
Bertrand U. Sandvig (2125)
Gudbrand.Bdtrner 121211
Sigurd Sollid (2117)
Ingeborg Oviren (2115)
Johs, t{aug (2112)
Bjarne Aan:rdsen (21f1)
I{o]b jdrn Blikseth (2108)
odd FIaIsa (2106)
brlm
( 5JJ5,
$E!e_P:_ggyr9(11s.142)
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
t0.
ll,
Sven B. Riise (2285)
Ove uossin (2226)
[email protected] Nesje (2193)
Harald rbel (2185)
Yngvar }@hrEn (2183)
Torger Lundgaard (2172)
Arne l,ryhren (2160)
Hara1d Svendsen (2160)
Birgrer A. Westlie (2159)
Randi Sollid (2156)
Ivar Bjorklund (2141)
Liste c: ]eisteliq
Folkeparti
t . SIEncer Jones (11-84)
?
E11en Arue Brobakken (1178)
Maqne Ringen (1177)
(lr.u*)
].
2.
3.
4.
5.
Bjarne R. Ellefsen (1171)
Sverre Iaderud (1158)
trling [email protected] (1156)
O1e Flugstad (1149)
Christian Svae (1144)
-2Lbnr. forts.
ycls!9-5cP5eF$!Cs!9r:
Valcfte vara-representanter
!
_Lis!e_9:_qg!erpcE!ie!(64. e86)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B. R. Jahren (1311-)
inrut Presthegqe {L?55)
Arnt Hernes (1226)
Bjorner Grren (1218)
Hans H. Bleken (1213)
Ase o,vren (1199)
1.
2,
3,
4.
5.
6.
7.
8.
Torgeir Dahl (1198)
Oscar Besserud {1196)
John Kverneegen (1194)
Gunnlaug T-iensla"nd (1191)
Iver A. ltaaseth {1191)
Per l{yhus (1189)
Leif ldchei: (1185)
Arne E. Dahl (1185)
!]e! -E:-Nerscs-4wr1s!isb9!cr!l (t.363)
i.rlgen
(33.6e0)
$E!C_{:_Bedi}e!9_E9!Ep3*i_9g_yss!r_e
1. Kristian M. Skjellerudsireen
2. leif thorstad (L25C)
(1234)
3, Sverre lf:rirgen
Liste G: Sosialistisk
Fblkeparti
l. Itistian
I. Haqen (1665)
2. Arnar Holm (1652)
3. Arnold erqen (1649)
(1261)
1.
2.
3,
4.
Odd Vanqen (1232)
MaSntrild Bryhn Nilssen (1230)
Odd opsahf (1230)
KAre Jdrstad (1228)
Raydulf }.aOl
lerldkken (1228)
(30.390)
l . Bjarne Svarverud (1647)
2 . OIav Brenden (1637)
i
Odd Weidenann (1119)
Hans cabr j.el Dedichen (1113)
Nils Haugen (l1l-1)
OSTRETC'IEN, 1967
\/^
l.rF6
rAnracahf
art|6r..
:
Yelsle-vcrergPre€crellet
(169.'749',)
-L1E!e-&.-pe!-!9!eb9-4EbcigerpcE!]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
t0.
11.
12.
13,
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2I.
22.
23.
24.
25.
Johan l.lygSrd (7572)
OIaf Nysveen (7571)
Fridtjof Aser (7570)
Johan Nyland (7557)
Ole Rekstad (7555)
Helge Mragen {?550)
OIe P. Brateng (7542)
Fredrik Bredli {7523)
Arne M. Undli (7521)
Odd Hernnndrud (7484)
Karl Lund (3843)
Aasrn:nd tjones (3798)
Kjell Nettrm i3789)
Ole Sorrnerstad (3785)
Molf Stensrud (3780)
Arne P. EnS (3779)
ALf Arundsen (3779)
Eirta-r J. I,lc1den (3776)
C,erLrardPedersen (3775)
Jan Snipstad (3775)
FgII Adamsen (3773)
Sverre Ljrurerud (3773)
Olav @verjordet (377I)
Erna Olsen ltaugland {3770)
Kare Iangerud ( 3769)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
I0.
Ll.
l-2.
13.
14.
15.
16.
17"
18.
19.
20.
Jorunrr Engh (3769)
Ilefiy lversen (3765)
Bjarne Haugen (3756)
Hans Fossnes (3746)
Arne H. Brdthen (3744)
Arvid Hauq (3?4I)
Affla crotberq (3731)
Aslaug tqoen (3727)
TLrcr wahl (3718)
Ditfeif
Iversen (3690)
Nils Stende (62)
Gurutar eakkeli (36)
c.rddI€rsrud (31)
Olav Sagvold (21)
Johs. Illold (10)
[email protected] MjJ<kelborg (7)
Erling Johansen (5)
OIe Thonassen (4)
Bjdrn Brestad (3)
Olav Bleg-terud (3)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
lon Aass (1649)
Jorwrn Bu (1646)
Arvid Holmstad (1637)
Ole Honb (1631)
Mads Bjerke (1628)
Anton I€tnes (1627)
Palra Fjeldstad (1625)
Ilans Aass (1625)
tauritz Dysthe (1620)
cunnar @sahl (1619)
Jacob Gjestvarlg (1617)
Odvar Braattren (1614)
!:g!c-P:-89!!9rper!r9! Q2.634)
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
I0.
Per A. H\reen (3314)
Johan l4clstad (3241)
Frank Sunde (3222)
SteiJ} Clsrentz (3166)
Elise Listerud (3139)
Sverre cjestvanq (1684)
Ole Peder Gaarder (1663)
Liv Lund (1654)
Per Ul,srud (1652)
Peder cihle (1651)
gse (27-e07|
EE!e_gj._y9!g!l9_eS_Sb'_'*e
l€
2.
3.
4.
OLto Adolf FosrD (1257)
Harald Faraasengen (Il82)
Arne Birger Nilsen (667)
Hans Skogsbakken (641)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Petra Iloel (639)
Torblorn Sveen (636)
Johs. Olberg (636)
Johan Prdven (635)
Tea l{crdland (632)
Mar4/ Hdiberg (631)
-
z-
ostre Toten forts.
Valcrte reDresentanter
Liste D: sosialistisk
Valcrle vararepresentanter
:
rolEgp+Eli (17.081)
1. oilvar Berglund. (1150)
2, Jens llansen {1145)
!lE!c-E:-5lls!clis-E9!Eepelgi
l. Ej-vi-nd @saht (410)
2. klilg
Lundstad (401)
ug!9-E:-!4I9
:
Harald Andersen {1145)
Ole Bjrkelund (1139)
(]l3B)
Kalein clsrrestad
Jarle O. Bech (1138)
(16'872)
cunrnr naddun (400)
Anders Solberq (398)
Ieiv Rosseland (392)
Halfdan Fosseliren (391)
-(13.8oo)
1. John cnttenholm (647)
2. Reidar Aschirn (638)
Eva Venger (622)
o1e Reistad (618)
Johs, Sveen (617)
Thcrolf Evang (616)
VESTRE Il3IH.T. 1967
Yels!9-Yc!er9Pr9:9*s*9!:
Yels!9-EeP:9se*elt9:3
-Lls!e-4i-!e!igrEbg-ArkrgeIpeg!]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
l-6,
17.
18.
19.
20.
2L"
22.
23.
24.
25.
Aage Suvrde (7197)
Erling iraavi (7144)
Oskar Furuseth (7124)
Asbjorn Strandvik (?111)
l4arcinius Gran (7109)
Rolf Furuseth (7107)
Sigurd Ostlien (7106)
KAre OIav Nil-sen (7078)
Alna crattnxq (7076)
Eivirrd Vester8s (70?1)
olav Bratlien (3592)
Ej-rnr Roterud (3589)
Arne 01'e (3580)
Svejn Erik Strandlie (3576)
KjeII Johansen (3567)
Peder Strand { 3554)
Randi Raa (3562)
Jobarrres Brobakken ( 3562)
I-€if Beck (356r)
Thobjdrn Thorsbakken (3561)
H&kon Ringen (3559)
(3558)
Magnus strandlie
(3556)
Arn: Sj-nnerud
Vera frydenlund (3556)
Martinius Brobakken (3554)
(146.043)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
_L1q!9_Ej._gElE9(14. 763)
1. Magnus anr1ie (737)
(736)
2. Johan Tollefsrud
l.
2.
3.
4.
Reidar Granrm (3554)
Tttor }lordby ( 3553)
Elias Kjlestad (3548)
Per Tveter (3543)
(3543)
Arnbjdrq Bratlie
Ivar Stian Paulsen (3542)
Rolf olsen (60)
arne tae (24)
Torbjdrn hgen (22)
Arvid eakken (16)
Drdre Raa (6)
I(ristian l4os€ther (3)
Kari Johansen (2)
Ivar Nilsen (2)
KAre Steen (I)
Asbjorn DaIb['
Harald Selmer Hansen (728)
01e Jacob Schjerven (726)
Rej.dar rangseth (722)
x6re Berg, Li (721)
ltE!9_g:_5l:slclis_EglEcpqrri(Ie. eee)
1. Jobn Dullerud (526)
2. Andreas Kvernun (506)
3. Jens Svae ( 505)
t-. Rolf Tttofirpson (502)
2 . Jdrgen Bdrresen (501)
A
R
Birger A. Lle (499)
Helge Furuseth (499)
Olav Frsnstad (498)
(13.041)
_Ll9!9_pi_BeglLele_Eg!bepe+l_9s_Y9!c!!9
I. Ottar K&rstad (655)
2 . Ruth lrlalterud (650)
f.
2.
3.
4.
Harald lYosterud (639)
Hans Br&ten (638)
Arne Bagqerud (636)
OIav Gr6sten (635)
-2Vestre ?oten forts.
Ycls!9-rePscsg!c!!9r :
ge.!!cg!€r3
Yelstc*ycserep€
!19!c_Ej._ge!!9n+Eti9!(3s.e73)
I.
2.
3.
4.
5.
6.
Anne llarie lversen (1729)
I{artin Sund (1724)
Johannes Nordly (92?)
A. T. Thorsbakken {924)
Christian Kjdlseth (903)
Pett€r LurdgArd (900/
Liste F: Sosialistlsk
Folkeparti
1. l{ans Guldbrardser: (1283)
2. olaf Kjrkeby (1253)
3. ole Eid (1"248
)
llans Noraker (900)
Paul crirri (895)
Nic. Sivesind (886)
O1e 4'e (886)
Anns Markestad (884 )
Hans Sdnsteby (883)
Arne Rdstden (882)
Olav Lier (882)
(17.255)
I.
Arne Solhaug (847)
2 . Juel Dybdahl (845)
Josef Idkke.n (846)
Einar Tverre (845)
Per M. Kielland (844)
ulNNsR, 1967
Valqte
representanter
:
Valqte
vararepresentarrter
:
Liste A: Det norske Arbeigg1Belgl (35.807)
]2.
3.
a.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.
14,
Jorgen i\Icld (3f52)
knst Buan (3f32 )
Birger Gustavsen {16l-I)
elf Bang (1594)
Hars Strdrnes jr. (l-587)
Ei-nar Schionq (1585)
Ki-rsten lOvfien (1584)
Eina-r @pen (1572)
Siwart Hagen {1571)
Al-fred Hoj-bybraten (1569)
I€if opsah-r (1558)
Sverre Berqe (1554)
Rold Gander (1553)
Arvid Lien (1549)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15,
16.
O1e Svesvolden (1539)
Gunda tt4cnsbakken (1532)
Magne Sldtte (1531)
Olga nrdsenger ( 1524)
Ej-nar HauS (1522)
Aagie nyengen (1479)
Gr.dveig Finstad (1460)
rngeborg Berge (25)
Egit Nygard (5)
Astrid Sdvang (5)
Peder Dahlen (5)
Tore liauS (4)
Edel C<'dli (4 )
fngrrid Stensqerd (1)
I(a-rl @sah1
Bernt Finstad
1.
2.
3.
4,
5.
6.
Ingvald Kraggerud (638)
Iars Bolken Heier (632)
Helga tien (629)
GuCrun Rjrbrven (629)
Nils Stenerud (628)
Reidar Evenrud (626)
U9le_Ei_qellerEer!3e!(I4. 378)
I.
2.
3"
4.
5.
Peder J. Sl0tte (703)
Iar:s J. Frdislie (680)
ole Heier (664)
La.rs Flatla Fredrilsen (6i3)
Lars L. Kroqseth (655)
us!e-g:-!EYlc (3.683)
1. Sigrrd Storvoll
(475)
1. Ste jr Nilsen (329)
2. Arve StonrDqr (329)
3. Trond ltkre (324)
!:s!e_P:-I!19!eli9_89!b9eer!1(3.363)
f. Nils Skr&[email protected] (303)
f. Elin Udrjgn (301)
2. cudnnrd Lunder (293)
3. Gerd Widerberg (293)
(4.334)
_Ltt!9_Ej._99Ereuc!re}_Es!L9eer!l
1. Torbjdrn Ophejm (566)
Liste F: Venstre
(3.259j
1. Bjarne Sldtte
(481)
1. Arne Crj.na (564)
2. David Gustavsen (380)
3. Age Strand (379)
1 . Ivar Hallert (442)
Aase Braastad (392)
[email protected] urgerl ( J6 / )
JEV!AXm.; 196?
ysls!e-reprgss!38!9r
I
Valgte
vararepres€ntanter
:
Lrqle_Ai Det no{q\e arire:egryg*tet (26.065)
Bjdrn Karlsen (3034)
Anne Brita Ddlerud (3023)
'7
Olaf Lien {3010)
A
Karsten [email protected] (1588)
Thorleif Hcvde (1567)
Anker. Fagertun (1566)
"7
Edith Slwerser (1549)
iiarry I€rlsen (1544)
o Hans lUartin f.dchsen (1541)
1 0 . TYygve Esperun (L532)
I . Gustav Ludvik Haugen (1529)
')
(1525)
!.
Sorstejn Velo
Paul Palmberg (1521)
Eil,or llanserud ( 1488)
c Arne Dahlen {22)
A
Elsa !4oe11 Pedersen (I4)
Fritz .lohansson (8)
8 . l4ary B€kl<evold (2)
RoIf Johansen (2)
albert Saqen (0)
!tg!e_E:_!4r_9(5.41e)
'I
l. lisl:rs efyberq (638)
2. Flikke Nicolaysen {345}
A
Per kik [email protected]<k{329)
Fagnar lrak j-nrud (323 )
Halfdan wennevold (323)
Hanne Sophie l{oren (320)
(6.141)
UEgg_g:_NgEset_{9sst!1s!18&e_Ecl!1
1. Johan tIce.I 1727)
2. Hilrttar Hansen (373)
].
?
,
Rafnar Skaane (366)
Arnt Antonsen (362)
IGre Wien (361)
Gunnar Andersen (361)
(3.asa)
!ts!C_Pi_9C!tC5pgg!ie!
1. lngvald Bjellun
(433)
1 . Steffen olimb (431)
2 , I€rs ELnas Ruden (431)
Marthe Bjertre
(386)
_Lis!_E:_$5islelis_EellegIli(2.5e8)
1, 01av fdvaas (311)
1 . Eiv. Arnesen (307)
2 . OIav [email protected] (293)
?
Liste F! Sosialistisk
FolkeparLi
1. Sven [email protected] (484)
Ragnar Joakjmsen (168)
(2.730)
t . Arvid Jtrvkavrn (483)
J.
Unni Otsen (483)
[email protected] Hoel (483)
rl
f
I
l
GRAN,1967
:
Ycls!e-!9Pr9E9$€r!er
yelslc-yel3l9PEesetEs!9!
:
{L24.926)
-Llsle-A:-Pc!-NQrstsc-4rE14c{pe*1
I.
2.
3.
4.
5.
6.
l.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
f8.
f9.
20.
21.
22.
Gunnar Sagbaldcen (5551)
Alf Skovly (4886)
Steiriar Reitan (4f18 )
Andreas R:irgen (4037)
Arve Sethren ( 3957)
E lirrq @deqSrd(3916)
JLrgen Kalstad (3828)
Olaf HarTEr(3776)
rver I. Lelre (3769)
I4agneSdrlie (3764)
Kaare Bald<en (3750)
Er1jng Eid (3740)
Karl Grjmsrud (3714)
Svend Fredrjjcsrad (3587)
Oskar Andersen (3685)
Paul Sj:rensen (3646)
I4aqna-rHauqen (3560)
Harald Moskauq (3462)
Petter Lisrlren (3408)
Erl-ing cri-rnker (3366)
Sverre Tunheirn (3097)
Hans O. Vesthagen (3086)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2l-,
22.
23.
24.
Magnhild Haqen (3013)
Arne las (2935)
John Fran'stad (2742)
Einar ndnningen (2704)
Sigmund Stenberq (2699)
Iars J. Ljndstad (2696)
Ej-nar Ltuldahl (2681)
Kje1l Moen (268I)
Alf Lysens1cd€yl(2641')
Ole r, Bakken (2645)
Mari lGrine Haugsbakken (2606)
Gunvor Martinsen (2606)
Karsten B*J<en (2587)
creLhe Overlier (2571)
Torolf nrffhaqen (2552)
Inga l4olund (199)
Per Reinsborg (116)
Reidar Liaklev (94)
Olav Xjensberq (73)
Harald Steen (59)
KAre t<jeksrud (55)
Arr]le gonsebr&ten (43)
Erland Solstad (38)
Per Snuggerud (32)
4E!g-E:_gqEc (16.463)
1. ejdtn S;<avern (158C)
2. Hans Vesthagen (1468)
3. Petter S, MjOr (f2f1)
L.
2.
3.
4.
s.
(1109)
t11- Wbrfrtte
(939)
l-nnae Eid
Ole R6!ad (921)
Kaare Eaqen (852)
odd Veierd (850)
Liste C: Venstre (f0.716)
l.
Ola l,torset (792)
E9!e_!j._qg!9*er!ie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I. Arvid Schjerverud (477)
2. Roald Hognestad (429)
(302)
3. l4artjn llalleland
(se.341)
Anders Tokenrd (3048)
Per Mortvedt (3020)
Ole Skotterud (2944)
(2887)
Hans tlngelstad
Borghild Hval (2856)
Bodil Bjartnes (2689)
Hans O. Rd<ken (1724)
Hans N. Lysen (1721)
Anders Bjerke Egge (1692)
fver Horn Strande (1642)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
I0.
11.
12.
Amrnd Dihle (1634)
Arne Kolki-r:rr (1630)
Torstein llorstad (1590)
fians Prestesater (1584)
Marthe Sand (1581-)
Paul M. !'lbien (1569)
Hans Kr. cjeralrum (1568)
Hans vslsand (1560)
OIav Has1e (1555)
John P. Wien (1542)
Arne P. Skiaker (1541)
Kari Smedsrual (1525)
_Lt:!9__E:_4ttg!el+
_Egl_eperti (14.000)
l. Franz centeten (974)
2. Eugen Granheim (732)
I.
2.
3.
4.
rngeborg Stuev (628)
llaakon Brynildsen (479)
JohaffEs llclm (394)
Ole Johnsen (376)
-2forts,
yelslele{eE*leplg'
Lisle I: [email protected]\epe*i
1. Olaf Halhm (695)
Yelsle-Ysr-er-gPlcEeteplg:
(10.13?)
1 . Sverre Lysgaard (522)
2 . nans l4yhre (5I7)
Arve HarEr (509)
soNDtEIAND, 1967
Valgte
ySlS!e-ve{3!9P!e
g9!!e!!9r :
representanter:
!rg!e 4i Det nqrske Arbe:4elPelll
(57.'7241
1. Joahn Haqenborg (3972)
z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
13.
14.
f5.
16.
17.
18.
f9.
Hans -EirlJGen
( J955,
Thorleif Sk8lerud (3950)
Bernt Skjdlaas (3933)
Knut Xybakke (200B)
Hans Petter liygaard (2008)
Hjordis Bergun (2006)
Arne Volden ( 2004)
KAre Nyseth (2002)
Karl Dunker (2002)
Julius Lihagen (2000)
Helge NyL'al<ke(1998)
Peb.ter O. Sveen (1995)
[email protected] ilansen (1992)
Sverre Slette (1991)
Erli-ng Evensen (1991)
O1e i<r. Lilleengen (1990)
Olav J. Brenden (1989)
llans Petter Stenseng jr. (f98a)
(1987)
1 . Edith Hellerud
) @istejJl Slette (1986)
klzqve Rdste (1983)
A
Olav Haugerud (1981)
5 . I€re Heirndal (1979)
6 , Martjll Bekkelien (1977)
7 , [email protected] Kleven (23)
8 . NiIs G. Hornslien (13)
.Tohn Fredrikstad {11)
t0.
1 1 . Aslaug GulleruC (1)
\larann
r' l \
L 2 . Pinln
1 3 . Johan Rrdsengen (l)
1 4 . rbns TYdsviken (1)
1 5 . Jotnn L. Sl-eperud
1 6 . Bj6rq Sbltnn
_LtS!e_E:._qCt!
U?el!ie! (13.4e3)
1.
2.
3.
4.
Paul Oksne (928)
Anireas Eid (489)
Erling Brtrden (476)
odd Struksnes (471)
E9!9-9j"-Yc!!!$
l.
?
Torgeir Granun (47I)
Gudbrand 0. Askviq (469)
Else lialnrast (469)
Ivar Boye (468)
odd @verjordeL (467)
T?uls Tratteberg (467)
(10.3e2)
Arnt Njarqel (721)
Nils @stby (716)
I{arJ, Viddal (357)
Reidar Bergo (367)
Iars Andersgaard (365)
l4agnus Skogsbald<en (354)
Per Granum (364)
K&re @fstaas (363)
(6.742)
!rE!9-P:_9991s11e!tsb_E9l&9pe+l
-l
]. Vigdis Wattun (701)
2. Asbj4rn L j-nnerud (700)
Fltchard Hagen (695)
Andreas .f. Ny]and (690)
?
Jens Hagenborg (470)
4 . Hans Erdrerud (467)
,
!19!9-E.i.-NqEse:-5strl]s!1E\9-eegi(4.et3)
l.
Sigxrrd Birkelund
(346)
1 . lla.rius svarverha'-rgen ( 343)
,
a
IJicLe F: Itristeliq
1n9en
Folkepa_rti
(2.?29)
Magnus Torgr j$stuen
I{ans Viik (338}
(339)
I
NoRDREI,AND, 1967
Valqte
representanter
:
Liste A: Nordre Iand Arbgidglp4lli
I.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10'
lt.
12.
L3.
14.
15.
16.
l-7.
18,
19.
20.
21.
22.
Valgte
vararepresentantg
:
(70.008)
Hans Eidrerud (4316)
Nils Herm. Sundby {4286)
Knut lbrseth (2355)
llardy Sandberg (2351)
Harald Skaare (231.61
Kjel1 Sellag (2310)
OLtar Tangen (2296)
I€if Hauqner { 2296)
ofuf Roste (2296)
BjOrg Rudstaden (2292)
Arvid Sogn (2287)
Ivar A:rgeli (2287)
Kristen Strffasjordet (2285)
cudnund }tunkelien (2279)
Nils Oj-or. Q278\
Jdrgen b:rge (2277)
Eiv jnd 0ibakken (2275)
Arvid @dah1 (2274)
EVen Ergevol-d ( 2274)
Torf irur Arnesen (2273)
Marie R.rdstaden (2249)
Sverre Rdnnjrgen (2246)
].
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
IJ.
l-4.
15.
16.
Hartvj.g Jettestuen (2244)
H6kon Kvernnrd (2243)
Henry Engeli {2243)
HAkon Steen (2235)
Elf rjda Nybakke {221"0)
Otto Davan (2201)
EUinq Andersgard (2121)
Kolbjorn Hoitcfnr (48)
Johan Stubberud (31)
[email protected] Rdnningen (12)
OIa Solberg (8)
O1a Schjdrlien (5)
Ivar Lyseng 14)
Ni1s Sveen ( 3 )
Ol,av M. R'rud (1)
Halvard skogstad (1)
(1e.064)
Us!e_9j._N9!gr_9_!etg_gs!!ene*i
1.
2.
3,
4.
).
Lars A. frrqer (1243)
Nils [email protected] (1236)
Sofie Schurenn (1206)
(628)
Kolbj(rrn tingelstad
brgm. Engesetn (b.4/ j
I.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
Lars Juve (626)
(625)
KAre Lilletnug
Hans E. cjefle (621)
Petra Blystad (620)
Iars E, Hauq (620)
Iltikkel sardalen (619)
Bernt l,ldtlt.un (618)
]'
2,
3.
4.
Helge H. Skeie (266)
Mikael Rrstestuen (259)
Ikistiam Srg (259)
Slrnndve Hagen Fossrnn (256)
US!C_qj._N9Igr_e_Le!4Yer-rglte(7.67e)
1. Kjell T. Fjetl (2?l)
2. Hallvar HauS (268)
6.27e)
!re!c-8i._5!:e!ehs_EellseperL!
f. [email protected] Korpelien (359)
!_lste E: Hoyre (4. 295)
L Solveig i{asvold (290)
l. Liv Bang (351)
2. l4rgelr. Jdranlid (347)
3. Osvald Haugen (337)
'I
)
iarut t2deqArd (282)
Aage Ostbak (282)
Oluf Kinn (281)
soR-AtrRDAL,
1967
Yele!ci*rc:c!!e!!er:
yelslc_yelcrgPrgeellg!!99,
-Lr9!9_4:_pe!_s9!989_4rh:qgryerll(24.332)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IIaIlgr jm Ttonrud (1990)
cudbrand aslaksrud (1949)
Waldemar Haugerud (1949)
ltistoffer
Stormste (1940)
Einar Skfun jngsrud {992)
Ole Svendsen (985)
Ola M. I'la\Irlrd (974)
Olav Lien (972)
Thcrms Jevne (970)
EriJ< 9. Ppang (969)
T!.yEVe Oalen (967)
Arvid Vestrem (965)
Adof f Rrud (964)
Sigffd Idldcerr (962)
Gu:urar nahten (962)
l.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9,
l-0,
ll.
12.
13.
L4.
l-5.
16,
liarald Hermundsplas s (962)
Ola Dalen (961)
I<[email protected] Bakke (960)
Mikke1 Nordhagen (957)
Ivar tlhlen (957)
Andreas Hogfoss (957)
NiIs Haraldsen (20)
Oddvar Arrn:rxlsplass (14)
Arne Br6ten (8)
Jotnn Dol<ken (7)
OIe T. BOen (6)
Anders Stenseter (4)
Ola 1. Hagene {3)
Kristian Ka-na (3)
Anton Konperud (2)
Arne Aaslie (1)
(r4.428)
-Lr=!e_E:_999!9rpcr!19!r_E4Ee_9s_y9!gg9
1.
2.
3.
4.
E]lef G. Grjmsrud (1179)
S)ver Kr,raal (1128)
Sigur:d I€rdsend (1119)
Arne Eid (1118)
:l , Lrl-K
6.
7.
B9.
JuvKVam
(b5u )
Asle Strdnr€n (620j
O1e Ejrar thorsrud (615)
Gr.rrrar Storruste (607)
HerrnarrnLeite (603)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lL
Arne MjJ<kelsq5rd (598)
Ole Stensrud (590)
Nils O. Huset (586)
I4ilfrid Olmhus (585)
Edv. Elsrud (577)
(560)
Gunval-d tjneikro
Svein llalle Banq (546)
Odd Flateri (535)
Gerda Feldt (534)
Ingrid Stavedal (519)
.&se Waagaard (501)
-}E!9_qi_StrElells_Iellgperri (2.428)
1. NiIs carli
(205)
'I
Ola S, Bden (204)
2 . cunvor Heiene (196)
,l
Harald Br&ten (190)
I
EII,IDAL, 1967
Valclte representanter
:
Valcrte vararepresentanter
Lisle A: Det norske r,rbelgC gl!!
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
:
(5.643)
Kolbjdrn q[zbakken (316)
Ehar Bjornodegard (306)
Erliag Beldcelien (303)
Trygve Tiderlardsen (244)
Johanne Knutsen (227)
Arvid Bdnstlgen (220)
(211)
Siqne ldvlie
(207 )
Erik Kfuftddegerd
Alfred Breten (206)
Arne llaugen (474)
Helge Lundsoen (467)
O1e [email protected] (465)
Haral"d Berqene (455)
(447)
[email protected] rjeu
Ola cronbrekk t446)
Sigurd Bakken-ryk {435)
(3'er1)
!]s!e-9i-_qeple4-Be€*ele-lelEe!er!i
1.
2.
3,
4"
I. K. llaug (542)
Eivjn Jwen (497)
Rolf Tidqnandsen (373)
SWer Thon ( 322)
1
)
ltorbjdrn
Gronbrekk
(280)
ruth uAnrm(23I)
Eivind zurdberg (2I2)
i(ristian Hovda (193)
oskar Fjeld (188)
Aksel Lun&oen (180)
)
!]E!9_ej._5+s!clls_{9!Ecpe*}(2.257
l. Al-fred Stei-rrset {383)
2. Sirren Storengen {332)
I
J.
A
Liste_D:_!g[re (1480)
Nl-kolai Hestekjnd (503)
!+:!e-E:-9s!9nql!ig!
1. Itistian
l.
)
a
Gudbrard Tardberg (296)
olav A. vfi)ld (173)
Knut Arne Steinset (98)
Ole K. I4adslangruC (97)
Alfred eakken (282)
curtrtar Berg (63)
I\aargit. Espeseth (6I)
(1.343)
Midthus {209)
1. Si$rrd eergrnn (164 )
t
Magne Lurde (106 )
3 . Martin Hestekird (L03)
(1.487)
!!9!C_E:._gp9l]!]Eb_Ee!reeliste
1. Olav Odeqard (5I2)
1" Siryrd Espelien (506)
o1e N. Klewerd (143)
Harald Lurxlsteh (71)
?.
CpglilieE_Altri{erliste (1.067)
1. Reidar Strande (200)
1 . Oddvin r,undnpen (I80)
) Oddvar Lybeck (I30)
EVen Hell-andshdlen (?6)
NORD-AIJRNAL.].967
Valgte
representanter
:
Valcfte vararepresentanter
:
r,istel*_p9!_!9lgb9_&Ibeldeipqr!! (32.078)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
f0.
11.
12.
John llcrken (2615)
Slqurd Holdal (2557)
Arne gyebakken (2548)
!',lart.jn N. Huset (2536)
Ejirar Svendsrut (2532)
Astrid RistebrAten (2521)
Ragnar Frsnstad (2505)
BoIf Jensen (2488)
Aage Ardersen (1434)
O1a Nybr&ten (1367)
Kje1l Dokken (132I)
A-lfred Thon (1283)
I.
?-.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hildur Miclthus (1269)
Ko]'b)Orn Brarcn (1265)
Sverre Hagen (1259)
JQrge Stoidcehaugen (1251)
Arma Svartbeck (1223)
Kire Mi-dtsveen
H,alvard Strand
Jotlan Fossen
q
M^.mrtc
10.
1I.
12.
13.
14.
ql
atl-a
OIaf K. Haugen
Birqer Bendiksen
tlalvor Bjdrkun
.hga Nythun
Sveil Johansen
49!e-E-:.-UqE9('7.225)
1. fvar Bang (652)
2. Bjarne Bergsurd (612)
l
2,
3.
4.
Kristian Wldcen (598)
Arne Stendebakken (580)
Ftrrut Stdlsdokken (567)
Solveigi llesthug Ddvre (564)
Liste C: Venstre (3.587)
l-. Karsten alnes (171)
!t!!9_9.i-g9s!9lpel!t9!
l
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
1. NiIs Tor ldeg8rd (164)
2. Ivar Bakken (153)
3. Knut Kvissel (I50)
(23. 0s3)
Asbjdrn cranhejrn (1123)
Knut Westerbd (1069)
Ilrygve [email protected] (1054)
Knut Siq. Hovi (l-015)
Ola Lysenq (978)
Fagnhild Abj @rsbraten (947)
Magnus Bj [email protected] (944)
Knut Jdrgen Orstad (939)
Iorentz Svae (939)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Olav MEnun (937)
Bjarne Kavli (927)
Anders Riste (921)
Kjell nanheirn (920)
Inqvar [email protected] (9f5)
ob.tar BjdrSo (907)
Trygve licrdsveen (888)
Johanne Frdyse Tangen (885)
Nils Gautehaugen (879)
I(nut T. Strand (869)
Tidenann T. Ilaugen (856)
(5.02e)
!t9!e_Ei._5!1e!9lic_{elbeper!!
f . uils
T. Wvre
(446)
l. Torkjell Ashejm (420)
2. OIa Sofienlund (404)
3. Ottar Sather (392)
!:9!e-E:-Seqtells!tsE-E9lE*e*i(1.57e)
jngert
I
I
VESIRE SLIDRE, 1967
Yelg!9-59er99etkt!er,
{7eel
_Lis!e_4:_ggyle
Valqte
vararepresentanter
:
lngen
-48!9-Ei-9e$erE?r!!e!(8'8r3)
].
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ola FOr (485)
ola K. @egtud (482)
Ola Flisre (48I)
Knut Berge llande (480)
Ola r\zstro (4?8)
Knut Ornestad (4731
Endre c. Stee (439)
Gard T, Ilanson {435)
1.
. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bi:rger Bjorshoel (435)
Kol"bjorn noqnas (4f6)
OIav Mdrken (4I4 )
Eivjrd 116yne (409)
Ingrid Foshejm (407)
Ola Rdn (393)
Ola Th. Hauqene (391)
[email protected] Hanre (389)
Ola Kolbjdrn Kv&le (369)
Sig;urd Bakken (351)
(5'6e0)
-L1E!9-g:[email protected]$-BeglH!c-EelEepe+i-9c-!erE!se
1. Erift Kirkeeng (4501
2.
3. Tonas .rordet (338)
4. Ola llarue
(295)
5. JorgrenTtoen (29C)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jdrgen Stee (288)
Magne We (265')
OIa Nygird llowud (263)
Itrut E. TrAer' Q62)
Knut Hdure (261)
Tbrgeir Kvissel (260)
Per Selid (259)
!ts!9_P:_P9!_!9$k*+r_!elgcEp*!i (8.357)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Age Hcvengen (566)
Olav Brabn (554)
Per Lykkja (537)
Borqhild Yrstad (509)
Olav [email protected] (504)
I4artin Oalen (504)
Ivar Rosendal (494)
!.la-rtjn Ri-ngen (478)
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
Gustav custavsen (470)
Sverre Enqevoll (466)
Knut Lyngstad (336)
Ttorleiv f€rstad (313)
Andris I. Bajdren (300)
reif Bergheirn (296)
o1a S. fldeq&rd. (291)
Torsteirr Husaker (289)
Sicrrid Skaren (283)
Ola Jdrqen ttden (283)
OYSIRESLIDRE. 1967
Valcrte representantel:
:
Valqte
vararepreserrtanter
:
!:5!C-4:-pC!-!9r9Ee-4*ClqCr-pe+i (e-e00)
l.
r.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Harafd Kjdnsberg (990)
nmg Hogne (y/ /)
Gunnar Skaaren (955)
Knut Daleng (857)
Svefte NordAs (776)
Nils K. Kolstad (566)
Palner Grobakken (506)
Ivar. Rrrdi (495)
I.
2.
3.
4.
5.
5,
7.
8.
9.
I0.
01av Vingdal (470)
i(nut Steinsrud (462)
Olav Sunnvotl (459)
Marit G. Tvenqe (456)
Olauq l4artinsen (448)
ola Helle (446)
Siqud Skogheim (446)
Ola [email protected] Lykken (428)
Torleiv Sigurd Hovi (45)
Maqne Stejrde (41)
!tE!9-E:-gEE9(1.s82)
l
tu)dris N. helle
(208)
l. T4,gve J. I4elbye (197)
2, Torleiv O. tiovi (179)
3 . Rac-mhild Onstad (147 )
(4.825)
_LtE!C_g:_!e!_Sg*ele_I9!E9p4gri_oq_venstr_9
l-.
2.
3.
4.
Gudbrand ltudr (327)
J1rgert Roi-rle (282 (
Oddvar Sebu (248)
rnut eerqo (238)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sigurd fldeqArd (236)
Erik Erikson l,!oe (235)
I\,lagneNereng (229)
Srdbrand Lie llaugen (228)
Ragnhild Sdrbo (225)
[email protected] rklvi (224)
4E!9_Qj._Ec!!9!pe4]e-! (10.327)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6.
I(nut [email protected] (1036)
Hans lrestegSrden (951)
}4arit Robole laelby ( 922)
Olav O. Lyld<en (905)
Torgeir Bolstad (575)
Gudbrand Sebu (549)
Tryqve T. Windjngstad (513)
sfgurd r€lte (5Iz)
1.
2.
3.
4.
5.
6"
7.
8.
9.
10.
lla.rit [email protected] (510)
Ola J. Trandokken (503)
(490)
Kristen F jelltun
O1a Langedal (483)
ola S. Heqge (481)
Andris N. Dale (478)
John O. Okshovrl (446)
Ttorger E<erbakke (44, /
Bjarne Lykken (439)
Borghild Robdle (35)
'I
I
I
VAI\IG,1967
yn!s!e-rePr9!e*e*crl
!i9!C_4i-g$!Crpartie!
].
)
?
ycls!9-ye!-egeP59s9!e!!€l:
(3. 313)
Lars A. wangensteen (530)
(526i
John @al
Nifs K. [email protected](367)
'
1,
2.
3,
4.
5.
O1a a. Lajord (318)
Anders I. Eltlun (3f0)
Johs. Lunde (229)
Anders H. Kvam (228)
Jenny Grdv (167)
(3.786)
!te!9_Ej"_qcdssel$!c_!9!_!sas
l-. Kare Storli (650)
2, John Wangensteen (426)
3. Bdye Skeie (3L9)
1.
2.
3.
4.
5.
Knut H. Berge (307)
nldre E. ilclien (304)
Margit Haugen (236)
Torstein Haugen (236)
Einar Reidar [email protected] (190)
1,
2.
3.
4.
Tdris Leirhol (230)
Brita Sletten (191)
fryq\,"e Berqe (I75)
Berit H. Ieirhof (l70)
(2.u I )
$s!e_gj-4r_bgrgescggie!e._!isr9
1. olaf sclien (317)
2. Olav EUestad (316)
!]!!e_9j._gE9lMEb-lis!€-_ge:_ve!s (e. 212)
l.
2,
3,
4.
5.
6.
7.
8.
q
Ottar Viken (78I )
O1e G. Gjewre (777)
Torstejn O. KjOs (723)
[email protected] Garstad (699)
Erik Bunde [email protected] {691)
Andris Haugen (667)
Eivjrd Kvien (630)
tsrdre Rocfl (582 )
Th'd,6
r.'-Aa
rRTl\
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll-.
Ole Oldre Hamre (558)
Ibrdis leirte Renuen (447)
cunnar N. tteen (442)
Ola IIoIien Io (414)
John l4osaker (350)
Ola Kasa (312)
Olav Olsen (270)
Gudbrand Opdal (245)
J{gq T. Helle (26)
I(nut Leirhor (8)
Torstein Kvien (7)
I
t
G&^IrK I 1967
yelglg-rePrc9cg!et9-9r'
Liste A: Det norske Arbeiderparti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
f2.
f3.
f4.
15.
16.
]7.
18.
19.
20.
2L
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3I.
32.
33.
34.
35.
35.
37.
38.
Valcrte vararepresentanter:
(489.666)
Ingar Nilsen (16041)
1. r.elf Rosrad (8014)
Liv Andersen (16040)
2. Kjell leonardsen (8013)
Arve @flegaardstuen {16035)
3. Tryqve Severjnsen (8012)
Helner Skarstad (16035)
4 . Freidar @eqaard (8012)
rftrai+
(
I"rala
/Qn] 1\
Kristian l,lathiesen {16034)
A-lf Lyshaugen (16031)
6. Arve tlolthe (800I)
Nlls Rostadstuen (15998)
7. Borghild Lie (7989)
A]f R. Iversen (15997)
8. Edmundttansen (7984)
Iorentz Foshejm (15973)
9. Eqil Olsen (7975)
o1e Knapp (f5893)
10. Olaf Lauvli (7972)
K;eIl Brdal (8182)
11. Johs. f\napp (7938)
Vidar Westli (8136)
12. odd Ftasrussen ( 7936)
Stejnar Haugen-Flernne (8106)
.l-3. C€rC Aune (7928)
Johan Gjestvanq (8089)
L4. Magnar Mar-tinsen (68)
wi11y [email protected] (8076)
15. Kari Ber$nn (36)
Kari Bjdrnwjk (8073)
16. Rolf gstby (21)
1'l
Dor
Eri la<nrA
/l ?\
Arne Strandlie (8068)
Svejn Spersen (8066)
18. Reidar Nydal (12)
Bjarne Jewresveen (8059)
19. Ehling Svendsen (10)
T4zgve pdegaardstuen (8050)
20. B: j]t Schnell (9)
l{agnar Gaukstad (8049)
21. OIe Nydal (8)
Hans r-ehre (8049)
22, Helge Pettersen (7)
Kaare gaardseth (8047)
23. Jens Kr. llalvorsen (7)
Martjn Stikbakke {8045)
24. Harry l{nudsen (5)
Petter Engen (8045)
25. Ellef Pettersen (5)
o1a Skyberg (8044)
26. Johs. T, Ergen (4)
Torfjln Sofienlund (8044)
(3)
27. 0tto g.ttersveen
)9,
^Ffhrrr
Fhdah
/?\
Valborg Slettsveen (8041)
[email protected] Sveen (8040)
29. ALe A. Ekeren (2)
Erling Stensjd (8040)
30. Per SOrrie (2)
Roy hbld (8040)
3f. Kristian Sether (2)
l4aqne Flrrgen (8038)
32. O1e M. hrqen (l)
Olaf Barlund (8036) ,
33. Osvald Markeng (0)
Ottar Ringstad (8031)
[email protected] lkistiansen FurulLrnd (8026)'
Klara Thonte (8026)
Harald Bdrresen (8028)
Egil Antonsen (8016)
(Be.Osr)
Lls!9_Ej._EqYIe
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lage Lilleengen (2977)
Knut Rogne (2946)
Ingeborg Holm Skattun (2877)
Bernt Aalseth (2846)
Harald U, Lied (1536)
Sverre Askviq (1501)
Knut D*rlen (1493)
Liste C: Venstre
l.
Sverre llasfie
Astrid
Finn }.ralterud (147g)
Inqrid Branfelt (1474)
Odd Ekeren (14?2)
Stian Rabe (1471)
Aage Frdhaug (1469)
Jan Idfgren (1469)
Nils Bugqe-.Tensen (1466)
Ole Jakob Skattun (1466)
Anton Mdrlum (1465)
1.
2.
3.
4.
5.
curyrar Hvattun (834)
(8329
P. Lillebrani
Reidar l4dlnen (826)
Anne Pedersen (825)
Arne Nurdat (824)
(49.264|
(1612)
2 . Olav l4oen (1607)
?
f,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rdnni-rlq (835)
-2Gjdvj-k forts.
t83.638)
_L1s!c_?i_9ee!9lpe*ig!:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Sverre Vaule t2760)
H. P. Braastad (2745)
Ibnrad Skundberq (2725)
Al<sel For}etq (2724J
Ingeborq Schiaqe! {1402)
Johs. tk;lberq {f389}
1.
2,
3.
4.
5.
6,
7.
8.
Johan Rrud (1388)
Ceotq Kjensiord (1382)
ole Gihle (1379)
Karsten Sveen (1378)
Martin r:augen (1378)
Kje]l Xongsengen (1378)
Per Lunn (1378)
Jen W. lcnrsdalen (1378)
l.
2.
3.
4.
5,
6.
Nils Iockert (1029)
Jan Drai.r6s (1023)
Ingrid \,hus (f018)
Gunvor Ekern (101'7)
Norbjorg Sveun (1017)
Irzar Aarvik (1016)
!i=t9_E:_5$e!elig-89!!eeelti (61.642)
1.
2.
3.
4.
Berntsen (2104)
\gve
Hans Draun&s (2024)
Valborg Grarheim (2013)
Josef Skundberg (2008)
Liste F: Sosialistisk
FofkeparEi (43.148)
1,. Sverre Pettersen (2143)
2, Roff Johan FJ<rem(2133)
3. Nils Hern'nn Nilsen {2047)
1.
2.
3.
4.
5.
cunnar Bergstad (1442)
Astrid Matlrilde Haugli (1420)
Firln O. Sjnenstad (]419)
Edgar T. Pettersen {1419)
L Johaff€ssen (1417)
"j4t
r,..
l
II
LESJA. I9 71
yels!e-:epteeg!!e!!et :
Valqte
vararepresentanter
:
! ] E ! 9 - 4 j . - 9 C ! ! g r P e 5 ! ! 9 ! ( 1 2 .0 3 4 )
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
L0.
KarI StSlaker (743)
S i g m u n d K o l s t a d ( 6 5 4)
Inger Hole (653)
Syver [email protected](631)
H a n s V o r k i n n ( 6 1 8)
0 1 a v K r o k r u d ( 6 1 5)
lTo Nordahl Bottheiln (602)
Hans Skotte (595)
(594)'
Ragnhild Nordsletten
Mathias Ooseth (593)
l . H e l g e V o r k i n n ( 5 8 4)
2. Lars B. Tordhol (577)
3. Ola O. Enstad (545)
4. Olav Utq&rd (540)
5. Asmund Einbu (511)
6. Egil- Raanaa (511)
7. Egil [email protected]@ (508)
8 . O l a f E . A m u n d q r A r d( 5 0 4 )
(486)
9:'1 Rakel- Norderhus
'(465)
10. Jakob Jdndal
11. E1i Haqe (461)
12. Mette Norderhus (13)
(9.ss4)
!lE!e-E.:.-Pe!-!ereLe_Athe!4eseeI!l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Arne Nystuen (494)
Mari Jorun Mdlmen (482)
Audun Hdgbrenna(479)
Trygve Moen (471)
oddmund Bergene (466)
Olga Rundtom (464)
EgiL Karlsen (462)
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
Kristian
Holdbrekken (460)
Andreas Nyhus (457)
(457)
[email protected] olstadlokken
(45I)
Hans Bjdlverud
Nils Haugen (450)
Lail-a Brustuen (445)
Magnar Joramo (444)
Jens Petter Endrestad (443)
Marvin Doseth (442)
gi.-gpell!]eEe-es-Erte_yelseEc
(4 .730 )
l . A n d r e a s t r { @ l m e n( 4 1 5 )
2. Johs. P. Einbu (295)
3. Eigil
H o l "s e t h ( 2 9 4 )
I.
2.
3.
4.
5.
Vidar Nordbrenden (277 )
(262)
Gunnhil"d Flittie
Merethe Thorinq (257)
Arne Einbu (252)
Knut Nystuen (235)
(1.693)
P!-Srlggelts_qelEgeesg]
1. Ove Norstegard (179)
.L
Arvid Moe (176 )
Einar Einbu (165)
MSlfrld Rise (162)
T-.--
DOVRE. 197tValgte
representanter
:
Valqte
vararepresentanter:
(1s'638)
Lls!e-4:.-9e!-lescEe-arbel4elper!1
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
Martin Leren (l774)
G u n d e r B e n t d a l ( I 6 5 0)
Knut BjOrseth (990)
Terje Evensen (978)
R e i d a r F o s s h a u g ( 9 7 2)
(965)
O d d m u n dK r i s t i a n s e n
(
9
6
5
)
HaraLd O. Hansen
(
9
6
5
)
Peder Bredal
Hans Furusether (943)
Martin Vorkinnslien
{943)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
, 9.
10.
11.
12.
F.eidar Berg (909)
M i n d a F l a t u m ( 8 8 5)
Aslaug Vorkinnslien
Peder TallerAsmoen
[email protected] Storengen
glnar Nyseter (77)
Marie Nyhus (31)
Olaf Bakken (13)
Hans H. Lien (12)
Per Brennhaug (4)
Sigurd Lilleldkken
Jermund Leren (0)
( 8 8 2)
(849)
(8 31)
(0)
(10.240)
!Is!9-8.:[email protected]_gs_grle_yels95e
1.
2,
3,
4.
5.
6.
7.
Tor P, Ulheim (1171-)
Aksel Ki11i (1122)
Jan Frich (1092)
Edvin KAre Rindal (680)
Martin Relstad (639)
Asbjdrn Bentdal {639)
KAre Tatleres
{634)
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Eindr Roms5s (631)
(624)
Else Ulekleiv
(599),
Per Ejeltdkken
OIa Saeteren (580)
fnger Johanne Sather (565)
(564)
Sigmund Talleraas
Ivar Trodahl (558)
Hans Bergseng (60)
Steinar Renolen (l-9)
SKJAK, l_971
:
Ye1s!9-rePEeqcsleslgs
Valqte
vararepresentanter
:
(13.236)
!1s!e-&.:.-asbc:99:per!:e!
l
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
I
Jon Svare (1252)
(
1
2
4
5
)
Ragnar Melby
Lars L. Runningen (l-156)
[email protected] Langleite Skamsar (675)
Eldri [email protected] (659)
Amundl N. nosstuen (659)
.|
Haralcl Kveon {654 )
Rasmus M. Forberg (653)
8.
q
Ola Rusten (647)
(
IU.
Marit Ldkken 641)
ll.
12.
(640 )
Olav Fjerdingren
Torkjell
T e i g e n ( 6 3 5)
Ottar Banken ( 631)
Ola J, Lien (630)
(620)
Ola H, cjerdet
tiv Berg (609)
Maria SoISs (595)
Arne [email protected] (592)
[email protected] wang (22)
Kristen Huse (l-0)
Ingebrikt
Skog (3)
Klara Bisno (2)
lje!e-Ej.ge!99€per!!e!(e.r83)
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
H a n s X r o g s t a d ( 8 8 7)
o]-av Mork (864)
M a r g i t L i e n ( 4 6 4)
Eans Hosar (462)
IIAkon @rjaseter (452)
o l a v E i d e ( 4 4 8)
Erland Aaboen (446)
Liste
1.
2.
3.
4.
C: Frie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lars Xvalheim (442
Maria Forberg (440
Sevald Hyrve (438)
Olav T. Lund (434)
Sevald Kjeken (434
O1a skrinde (432)
Kari Bruheim (43I)
Kristian
TOtLe (429)
Jon [email protected] (427)
1.
2.
3,
4.
5.
6.
(287)
Lars cjeilo
OIa Klepp (283)
Itlagnhild
Skamsar (268)
E l i a s T e i g u m ( 2 4 J -)
John Sveen (240)
(236)
Magnar SkjelkvSle
yeljeler (4.818)
John tudvig Andreassen
Einar Aurstad (315)
A r n s t e l n I I e I d ( 2 9 8)
ALfred Bisrno (293)
(315)
---T
'"1-r
I
toM, l97l_
:
Ycls!c-gePr999t!es!9t
ySIS!9-yer3rePreset!q!!e5
:
(t4.718)
-Lts!c-4i-Sgllerpestse!r.-H€sler.-Ye!slre_9s_5s19!eUs_gglbepel!t
I,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
{-.
Edvard Garrno { 13 71i
Karen Gutubd (I326 )
Nils Vole (1320)
Huttorm Horten il, it71
Marta Gjengedal (756)
sigurd AusLin (74;)
X & r e K r o k e n { 7 2 7)
S y v e r K o l d e n ( ? 2 0)
aagnhtld Kjestad. (?19)
Torgeir T. Garmo (7I5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Erik crande (708)
Jo Lyngved (?08)
Ragnvald Blikken (706)
(703)
Harald crjothein
OIav O. Byre (69i.)
E d e l M o ( 6 6 4)
Haldis Mellerud (659)
R e i d a r V o l d e n ( 6 2 0)
John l'{. Kolden (26)
H'i6rCis Graf fe:: (10)
Magnar Flaten (7)
Per A" [email protected] {4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1J-.
12"
13.
TornoJ Sorhage (769)
(767)
Rolad ltarsteln
Torkjell
Olstacl (766)
R a g n v a l d A s e n ( 7 6 6)
K o l b j O r n K v A l s h a g e n ( 7 6 4)
Klara Kvehaugen (761)
Odd Husom (756)
(16)
Magne Nprjordet
Amund [email protected] (5)
Lars Rusten (4)
Ragnhild Turtun (4)
Marit S. Wiker (3)
Jan Tidernandsen (3)
U e ! 9 _ g j . _ 4 ! b e i g e l e e ! ! t e r ( 1 6 .2 e e )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l-L
S i m e n B j d r g e n ( 1 5 5 4)
Jon P, Kolden {l-5.'/1)
Kristine
Rusten {1504)
Tore Telgen (847)
Inga Kolberg (823)
Halstein Kolden {7B8)
Jo Kveom (7Bi )
( 7 7 8)
Hans Bjdrkli
Torstein Langdyqard (775)
Olav Kveom (773)
otto Akslen (770)
VAGA, I97I
yels!c-ScPrescE!eE!e€
:
yelg!9-YeserePIecg!!4!!9t3
!-lE!e_4r_pC!_tgIeEg_4EEe:ggIee5
! r 9t (2I . 27e)
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
I2.
L3.
Sigurd Granrud {2672)
I{ans o. Klelven (1624)
Otto Runningen (1460)
t t a k o n H d i b e r g { 1 45 1 )
Jakob Brekken (1"442)
[email protected] ovre (1432)
Sverre Damstuen (1365)
Ola ,1. Sanden (1360)
S l g u r d E v e n s e n { 1 3 4 8)
Ivar T. Haugen (1344)
Kjerstl
Aasvanq (1343)
Per Bjorkheim (1340)
(I330)
Tor K. Ulsletten
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
II .
12.
13.
14.
15.
G u d m u n dF o n s t a d ( 1 3 2 2 )
.TonMork (1"291)
Aslaug Solheiin (L276)
A s m u n d F l & t e n ( 1 2 6 4)
Syver Plassen (1250)
E g i l H d l n o ( 1 2 0 4)
Ivar schjdlberg
(72)
O1a K. Hovde (26)
Alfred A. Plassen (19)
Gunnar Tdfte (16)
Arne Granhe irn ( 10 )
Hans Luseter (7)
Ragnhild Sandum (3)
Magnus I. Ldkken (3
Marl P. Rugsveen (3
!iE!9_9j._9esleEpcE!3e!G3. 576)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
l( nut Snerle (746)
Syver Berge (735)
(690)
Oddvar Grdnli
(688)
Arne Bjdrnstad
Krlstian
Fagernes (675)
Randi Brun (660i
Liste
C: Sosialistisk
Folkeparti
1. Jdrgen Sanden (273)
I
Ola o. Vlsdal (655)
Jakob E. Sagsletten
( 6 4 8)
Ola J. Visdal (644)
4 . Rolv Fritsvold
( 638
Per Stade (63I)
Elise Prestestulen
(629)
1
O1a AasgArd (628)
8 . P a I O . K v a r b e r g ( 6 2 7)
.)'
(2.572\
1. Per Skogen (247)
2. Ingvald Damstuen (240)
3. Alf Oien (237)
! 1 E ! 9 - p : - g q y l 9 ( 2" 7 1 6 )
1 . Eva Nord,rum Ekre
( 3I4 )
1. Pal Oystein Kvarberg
2, odd Skuthe (262)
3 . E r i k K v a r b e r g ( 2 6 0)
(278)
I
t
I
I
sEL, 1971
:
vslS!e-lePsgse!!e!!cl
Ye!s !9-yeEeteBsscci:!e! !eE:
Lrg!e-A:.-Q9!-!9Es!e-$beldcrpesll(s6.4se)
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
l-0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
o1a r. Dahl (365t-)
KAre Dahl (355?)
Torfinn Svaet (3540)
Frlts Neverdal (IB75)
Marle Lonbakken (1869)
Thorleif
Voll (1859)
f v a r G r i n d s t u e n {1 85 1 )
E i n a r o l s e n ( 1 8 4 4)
Ingvald Grothe (1837)
O1a Johan Randen (1837)
Olav Skog (1828)
A s b j d r n B i l b e n ( 1 82 8 )
Hans Nystuen (1826)
M a g n e B a k k e n ( 1 8 2 4)
Reidar Stenersen ( 1818 )
E r J - i n g r D a h l ( 1 8 1 8)
O l a H d i b e r g ( 1 8 1 7)
H a n s W e s t e r i s ( 1 8 1 6)
A r n e D a h l ( 1 8 1 4)
Kje1l Taraburstuen (18f3)
1.
2.
3.
4.,
5.
6.
?.
8.
9.
I0.
11.
l-2.
13.
l-4.
15.
16.
17.
-8"
K a r i B a k k e n ( 1 8 1 2)
Svein Lien (1806)
Hans E. Lir:dsde (l-801)
O l a T a n r b u rs t u e n ( 1 8 0 1 )
Julie @verll (1800)
Magne Mart ,nsen (1789)
Mathias B&i:haugen (1792)
Sigmund Hauqstulen
(178 G)
fver Nirstari (37)
Thor Klashaugen ( 21)
Jorgen N. Storddegard (18)
Erling Pedersen (15)
A n t o n U o e n ( 1 3)
Sverre Bakken (10)
Aksel Sagdalen (7)
Ivar x. SlEen (7)
Per Magne Haugstulen (?)
(6)
Anton Frikstad
!I€!9-E:.-gel-9s-89]ge!-€c*lerpeE!i(r8. 140)
1,
2.
3.
4.
5.
b.
Kiire Horqen (654)
I{ans Formo (533)
Ol"a Ulmo (609)
Knut Ekerbakke (602)
Tor Sl&en (60t )
Magnhild Aarnes (596 )
Knut Bryhn (595)
Hans A. Sandbu (593)
Bernhard tilleseter
(593)
Per Barlaug (591)
Anna Myhre (588)
Paal Prestgard.l (584)
OIav Sorlie (581)
Karsten R6nningen (581)
(s.e2e)
!iEge-Qi-gc!-Hgv5e
1. Olav Kletven (2?9)
2 . S v e r r e U l v o l d e n ( 2 0 7)
Knut Enqe {204 )
AsbjOrn 0ien (203)
Thor Syrri-st (200)
Arne Jordet (199)
!1sge-pi._51:e!ells_{e!bcpes!I
G.r2s)
1. Per Pedersen (316)
I. BlrEer !{auEstulen (306)
2 . E l d b j d r q U l d a l e n S t e n u m g a a l d( 2 9 9 )
3. tevi Ldsnesldkken (292\
( 6. t4 e)
!]sgc-Ei.-999ielt€!1Eb_g9l\ceeE!t
].
llans V6rhus
{415)
1.
2.
3.
4.
Kje11 Dahl {405)
Petter Bergdplmo (402 )
Reldun Sandberg (402)
Mathias Hagestuen (398)
FRON, I9 71
Yels!c-!cPtc99!get!er :
. 8e)
AI!919e:PeI!ie! (1016
\,:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
f0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I7.
l-8.
19.
20.
21.
22.
Asbjdrn Myrvang (5872)
(5775)
Ivar Sdnsteli
EgiI [email protected] (5766)
(5428)
To1lef Beitrusten
(5420)
Lars tauvsletten
(2986)
Kristen Kristlansen
A n n e K a r i R @ s s uu n o e n ( 2 9 8 4 )
Ola Korpberget (2963)
Polmar SY.ar (29 48 |
Ellen Brandvol (2948)
B j @ r n F o s s e h a g e n ( 2 9 4 5)
per @yen 1'>9441
A I f r e d R o l v s b a k k e n ( 2 9 3 4)
Oddvar Iverseii (2933)
Nils Sandvtk (2931)
OLav Gransl5en (2930)
M a r t i h B r : e d e v e i e n ( 2 9 2 6)
Atle Waagr/ (2919)
Jon Vaet (2918)
Olaf A. Nordlien (2916)
Arne Myren (291-4)
Nils Kristlan
tsergh (2911)
Sen!e!pArtiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
yels!e-ycrerePEgcet!ct!cs
!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
l3,
14.
15.
16.
17.
1,8.
Kjellaug MelgerdEhagen (29061
Rolf Strand (2903)
Sverre Kol-obekken (2899)
(2895)
S i g u r d' B O
r avt e
l i renno
(2893)
Johs.
(
2
886)
Hans Voldberg
Magnus Svendstad. (2884)
B i r g e r p a h l . e ( 2 8 7 8)
Liv Bdldkken (151)
Hans Rgnshauqen (66)
O1a Br5ten (25)
Knut iragesen (25)
Er1lng Falkenhaug (18)
Martha Tangen (14)
MaEnus Veret (13)
Vigdis Uhlen (B)
Asl-ak Hesmyr (8 )
(6)
Arild Furuli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Per Kvaalen (1361)
Anton Bjsrke (1358)
Johs. nj6rke (1355)
oddveig Sigstad (1352)
Petter M. Skar (1351.)
I v a r T d f t e ( 1 35 1 )
Hans [email protected] (1349)
Hans Odenrud (1349)
o l - a R o J . s t a . d ( 1 3 4 8)
Erling Krok (1345)
Ivar Klomstad (1344)
Ashjdrn Berqe (l-343)
(47" 265)
Jon Tofte (2680)
O I a f , f . B r a n d s t a d ( 2 6 4 7)
T o r H a l l e ( 1 4 2 8)
Iver Veslum (1384)
(1375)
Halvor Sletten
J o h s . B r e n d e n { l - 3 7 5)
Martha. Bjdrke (J-364)
Signe Sandon to (1364)
Arnhifd llosse Morken (r362)
K a r e S t e h e r g l @ k k e n ( 1 3 6 2)
ggyrg (7.88e)
1. Marit
[email protected] (257)
1. givind Hernes (248)
2, OLaf Storrnorken (242)
3. Tor Otto Mdrk (240)
yelClIg (s.3ee)
1
Astrid
Kristelis
Helland
( 4 7 3)
Fotkeparti
l- . Joha.n Ekre
( 54 7 )
l. Magnar Rudi (472),
2. Dagmar Skarstein
(46L)
3. Arne Larsen (460)
(5.267\
L. Gunhjld Baukhol (547)
2. Johanne" Ophein (526)
3. Magnhild Bergset (369)
T
I
I
RINGERU, 19 71
Valqte
tisl€
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11.
f2.
13.
14.
15.
reDreseni:anter
yels!c-yerStcP!es9e!e!!s5
:
:
(41,444)
A3 Det norrjke Arbeiderpartt
Blrger sathe" {2880)
Slgmund Grotheim {2841)
E d g a r A u n e ( 2 8 ' 1 .)5
Alfred Solbakken (2806)
Asta [email protected] (2803)
Knut Olafsen ( u458)
G u r r n a r L a n g s e t h ( 1 45 4)
Torger Torgersen (1447)
H a r a l d L i e n ( 1 4 4' 2 )
Magne Jonhaugen (I441)
Jens Hanstad (1438)
Xris+-lan Kleiven (1437)
A n n a Mj o g r l a l e n ( 1 4 3 6 )
Johs. Horten (1436)
Per O. Ronnlngen {f435)
I
t
4.
:).
1
l-0.
lI
12.
aJ.
L4.
l_1.
L6.
11
Asbjdrn Steen (1344)
Grethe NyberE (1433)
Karsten Balckom (1433)
I-lekon Kampen (1429)
Elies Hesthagen (1425)
Aksel Jonhaugen ( 14 21)
Ragna Flatmoen ( 1410 )
B j a r n e L i e n ( 1 40 1 )
(1394)
Anton Kvernflaten
Hans [email protected] {1446)
R a g n h i l d L i e n . ( 1 4 4 4)
B l r g e r E n g e r { 1 43 8}
Marglt Nordberg (1433)
Margit L/vlund (1433)
Pe1 Flatmoen (1432)
@ivind Hagehaugen (1429)
l4agne Pettersen (1429)
!l9gc-Ei.-!gyg9 (5.5?8)
l-. Simen Trosvik
2. Kristian
rund
(405)
(401-)
l.
)
?
n
Marit
Hans
iohan
Leif
Aaiokken (372)
S y f t e ( 3 3 6)
Smidesang (336)
StenumgArd (328)
!1e!c-ei-9e!e!cgpe:!rei:(Le. e24)
1.
2.
3.
4,
5.
5.
7.
Per .Asmundstad {1366)
Erling Bprgedal (13i 5)
O1e Torseeter {783)
Ola Kristian
Dahl {757}
Per I. Haugen (733)
I n g ' r i d M a e h l u m( 7 0 3 )
OIe Anders Aarnes (702)
Liste
D: Krrsteliq
1. Gustav Ofstad
Folkeparti
( 2 4 2)
t
Sigurd Krekke (691)
Arne Bakken (691)
3. Lars O, Rorns&s(689)
A
Martha Hauqstad {686)
Anders G. Fretheim (686)
L a u r i t s K l e v e n ( 6 7 8)
(6?6)
Oddbj/rg Gi1leber'
Magne Sandbu (675)
Anders A. Fretheim (675)
(3.348)
)
1. o1a P, Steniimgard (241)
2. KarL Huse (2?7)
3. @istein Kaurstad (235)
(3.ss0)
!1s!c_E:_Ses]3lls!:c\_Ielleg!rsge
l.
Trygve Eidnes
Liste
F:
{266)
Smabruke.reoq Venstre
1. O1e Rlngen {325)
2. Ivar Syverud (313)
3, Tormod Skjerve {313)
1. Kristian Saether (252)
2. Robert Rdnningen (250)
3. AsbjOrn Nybakken (247)
(8.736)
1,
23.
4.
5.
tunund Lie ( 311)
Magnar Rorstad (307)
Hans Ringlund (305)
John Jakobsen (305)
Sverre Nordddlum (305)
avEP', r97L
Valqte
representanter:
ValCIte vararepresentanter:
!3E!e-4j.-Pc!_terebe-4:!elggIPeg!t (24.I7L)
1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Geir Korslund (1065)
A l b e r t S t r d m s t a d ( 1 0 6 2)
Sverre Berg (1050)
Magne Nylund (1025)
( 1 0 0 7)
Thor Steinsli
Georg Langvik (993)
Hikon Bdrresen (988)
Ivar Lognseth (982)
Asgeir Rdnning (974)
Elsa larsen (973)
Albert Kolbustuen (971)
Ottar Nordlien (965)
Torgersen (951)
R o l f M l k k e l " s e n ( 9 4 8)
Hjlamar Skogli (943)
qJ o h a n A . G r a n h e l m ( 9 4 2)
Magnhild Wangen (940)
Even Granum (937)
A s g e i r E n g e J - s t a d ( 9 3 7)
Rei-dar Teiqe (934 )
Oddmund Brodalen (927)
Gund.a Hanssveen (925)
'I '!
Hallvard aspelund (923)
1t
Ludvik T-oresg5rd (922)
13. Johan Stalenget (885)
1 . Margrethe
1A
Srrarro
Ct-anal.'
/1\
t3. 4sl )
_L19!e_E:._EgyEg
1. Svein Ensby (345)
'I
Trygve fossun (231)
Knut Mellemberg (2'76l
Jdda clomstad (27I)
!]e!c-g:-5Ii:lelig-EslEepeslt (3.r86)
1. Leif
S i m o n s e n ( 2 8 8)
1
.>
?
Gunnar B. Styve (283)
Hans S-Lrangstad (27I)
Per Ensby (260.,\
! 1 9 ! 9 - P i . - € 9 s 9 9 : 8 3 ! ! r 9 !( 1 e .5 6 6 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
Lars Bjerke (933)
(920)
OIa I. ctllebo
(
8
9
6
)
Sigurd lle
Ottar Hekneby (892)
ilans Kjestad (880)
Odd Skjdnsberg (867)
Ivar O. Svare {843)
Johan Rybakken (788)
Ingieborg Skjdnsberg (783)
Erik Braastad (782)
1
i
1
q
Kari Kvan (767)
Jon Prestegarden (767)
Einar Moe (767)
Jo Lagethon (757)
Iver Jevne (750)
Aage Szacinski. (747)
Ludvik Hjelmstadstuen (735)
M a g n e L i e ( 73 1 )
Ragnar Splten (719)
Olauq Granskogen (7I6)
Gunnar Berguur (7C9)
Hans J. Paulsrud (707)
!]E!9-g:-Ys35!g9 (2'a1s)
1. Arne Kjorstad
(243)
l.
)
Erik Haugen (207)
Gerd Solheim (I94)
EIse HasthaSen (192)
GAUSDAL. l- 971
VaIqte
reDresentanter :
:
Yels!e-yererepsgEe!!et!er
(61. 53s)
!rE!e-4:-ps!-!9rs!9_Arbe!degper!19!
f.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
1011.
L2.
13.
14.
15.
16.
17.
18 .
19.
O l a v B a k k e s t u e n ( 3 7 3 2)
BjSrn Midtliei]
{3731)
O1e Myhren (3650)
H a n s S k o g v a n g ( 1 9 0 5)
Kristian
B a u k h oI ( 1 8 9 9 )
Odd Borgemoen {1883)
Ier Tveter (f88 3)
Nils Nygard (ii'i8)
(1875)
Magne skjelsvold
Mathias Bratt&6 (1875)
O l a v H o l o e n ( 1 8 7 4)
Roar I. Brenclen (1873)
Arne Toftumsbakken (I873)
Sina Mohaugen (1869)
Oddvar Megrund {L868)
Jenny Lind (l-866)
Ariie olhaugefi (tB 66 )
Martha ,fohansen (18 6 3 )
Kristoffer
Austgarden (1862)
L,
2,
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9,
10,
11.
12.
13,
14.
l-5.
16.
17.
18.
tr9.
20.
21.
NJ.1sN, Staun (1862)
Ilarald Halvorsen (1858)
Amund Berget {1855)
lt4agne Ringen ( 18 54 )
H a l v a r d T o b i a s s e n ( 1 8 5 2)
rarsten Ropphaugen (I845)
Ase Hatterud (1845)
Ingeborg Olsen (1844)
Dagfinn Myrvangr (1.842)
Kristian
Furuhagen (1840)
Paul- Kolbu (1838)
Petter Haugen (24)
Magne Johnsen (14)
Arve Bergum (8)
Otto Mikkelsen (6)
Al-fred Enget (5)
Egil Bakken (5)
0yvind 0stensen (4 )
.Tohannes Lil-lemoen (3)
Anna Haugen i3)
Jens Johansen (3)
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l-1.
Nils @ygarden (q34)
Kari Bd (933)
cunnar Ejnstad (931)
B e r i t G r a v r A k ( 9 2 7)
Anders Austlid
(924)
Magnhild Aulstad (921)
Erland Me1b0 (921)
Ingvald. Lauritsen
(919)
tars Korslund (914)
Knut Smi.desang (913)
Andreas Ft agstad (913)
- 1 1 ! ! 9 - P i . - g e ! ! 9 I P C I ! ] e ! ( 3 0 . 2 6 0)
1"
2,
.3.
4.
5,
6"
7.
8.
9,
P e t t e r N o r d t u n d e ( 1 8 2 4)
Marthe [email protected] (180?)
Slmen Forseth (1784)
Kristian
Fyksen (961)
Nils xanten {959)
Eindride Tver$mo t940)
oystein Dahi (940)
O1e H. Foss (937)
Johannes Steig (936)
lls!e-Q:.-gege (3"5to)
I.
EIsie
Helrner {250)
l. Hans Graedler (221)
2. Gunvor Seielstad
(211)
3. Anne Wolil (210)
l g s ! e - P : . - Y e ! g ! r e ( 6 .4 1 2 )
1. Ole Norshus (2I2)
1- Per Stenshagen (208
2. Oddgeir Homb (205)
3, Olav Aarnodt (202)
(8.116)
!r€!e-E.:,-99Ele!3e!3s!_EglLepes!1
1. Svein Atle Jacobsen (538)
1. Aud Jaccbscn (513)
2. Ol-e Arnfinn Tcrgersrud (520)
2. Karl Karlsen (49?)
3. Harald Karfsen (491
4. fver Roen Dale (49I
( s . 8 4 4)
!tE!c_{:.-5rle!e}1c_Eelbepes!}
1. Leif vestad (3?t)
1 . B o r g h i l d K i r k e b d ( 3 6 8)
2. Olav Oannenark (364)
3. f rrer Bakken (357)
TILLEHAMMEP.
, T97 T
yels!c-seP5ec9s!s!!er
:
yels!c-Yg!glgPtege!!g!!9r !
Lj,q!e A: Det norske AIbglgeJPgl!1 (278.e33)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10,
]L
I2.
13.
14.
15.
16.
r7.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24.
25.
26.
27.
Berit Aarsland (10f66 )
Asbjorn Jenssveen (f 0130)
Oddrun Tobiassen (f01I8 )
Ottar Ottosen (101f 5)
Aili
N o r d s t r d m { 1 0 1 0 8}
rngrid Hovefien (10091)
Finn Weium (10077)
Knut Tangen (10074)
Magne llenriksen (i0021)
Dagfinn Aaberg (10021)
Anton Sveum (5179)
Magne [email protected] (5157)
Hans T. Mysen (5145)
tlyv&r uorneman (514 2 )
Arve Sveg6rden (5i35)
Odd Winquist (51"32)
Egil Kjereng (5117)
Paul" Kjenslie
{5111)
Torbj6rn Sdrlie
(5110)
Ottar Bratbergsengen (51C0)
Johannes Lie (5096)
KarI H. Pettersen (5096)
H a l v a r d A a m o d t ( 50 8 1 )
Norvald Kleiven (5080)
KAre Ivrartinsen (5079)
Gustav a. uorman (5077)
Ragnar Svesengen (5076)
Trygve Bj6rke (50?2)
L a r s S kj e l k v 8 l e
(5068)
?
Kai Brennum ( 5067 )
4. Jonilv
C. Svergja (5060)
Olav P. @versveen (5060)
Kare Brqtbergsengen (5059)
Harald Johannessen (5058)
8. lnger Bdrresen (5055)
BergLjot Dalane (5050)
Magnar Wangen (5050 )
11
(5046)
Dagny Bjorli
-l
,
Magne Melumshagen (5046)
tJ.
Olav RonninS (5045)
1A
Magne Vanghagen (5037)
(5030)
Rolf Kristiansen
l-o.
Inge H. eerg (5028)
11
K6re Bryhn ( 5019 )
ld.
Steinar Bjdrklund
Pettersan
Martinus Trondsen (72)
2'l0 . B j a r n e K . @ v e r s v e e n ( 3 1 )
')
Ragnar Andresen (12 )
1)
Knut R/nning (7)
(5)
Helge W. Kristoffersen
1A
Ivar [email protected] (3)
Hans M. Waet (3)
40.
Knut Eriksen (2)
Ase Aamodt. (1)
10
OIe Kopperud. (l)
)a
Mikal Stene (1)
1
)
(102. 741.)
_Llg!e_E-i._ggyJC
1".
2,
3.
4,
5.
6.
7.
8,
9.
10.
Signe Weisert (3805)
Bertrand U. Sandvlg (3757)
Kristian
Lund {3734)
(2072)
sti Fldtaker
Randi Sollial (2043)
Ruth Myhre (2005)
I n g v a r l { / l m e n ( 1 9 8 4)
Kristian
( 1 9 3 4)
Askjellrud
r ' i n n @ d e 1 i ( 1 9 1 4)
Bjarne Arnundsen (1913)
Gjertrud Frigstad
( 1 9 1 0)
Odd Mahlum ( 1910 )
?
Petter Syse (1906)
Kari Auiie (1898)
Ole Jens Borud (1892)
Anders Huuse (1887)
1
rngolf Ottvik
(1886)
tt" Einar Osnes (1881)
9 . O l a v S l e t t e n ( 1 88 1 )
10. Ole Myhren (I870)
11
Thor Bergsens (1869)
1a
Simen Nordstrand
(1869)
')
/l
L t E ! 9 _ g j . _ f t l E ! C l t s _ g e l g e p e s !(14 1 .0 7 e )
1. OLav Djupvik (1553)
2. Gudrun Spakrud (1520)
?
A
Olav Egil Aund (i513 r
Eva S. Falkenberg
( 1512 )
1. Nils
z.
J.
Sand (1508)
Magne Ringen (1502 )
Solveig Flugstad (1501)
Nils Skullerud
(1496)
Paul Olav Melbl (1494)
( 14 91)
OJ-aFlugstad
(s007)
-2Lhmr .
:
Yels!c-sgPr99etg3t!et
yelg!9_y35eg9Pr9e9!!e!!cr
:
!19!e-!i._9e!!9rBer!ie! ttt . 6 9 r )
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asbjdrn R1ngen (2847)
Hans H. Bleken (2826)
Inge Kval (2785)
A s e O w r e n ( t - 4 8 4)
Aud Opheim ( l-.163 )
Asbjorn Dahl (14-11)
And.ers stende (1435)
!]s!e E: Venstre {iL .8251
1. K. M. Skjellerudsveen
(1647)
2 . A s t r i d N o r d a h l ( 1 0 82 )
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
Per Nyhus (1434)
B e r t h a D i e s e n ( 1 43 1 )
Bj0rt Bleken (1426)
(1425)
Dag Jensvoll
fda Traaseth (1423)
P e t t e r H a t t e s t a d ( 1 4 2 2)
Mathias Hovemoen ( 14 21)
R e i d a r B c s t a d ( 1 42 1 )
[email protected] Vestad (1420)
].
2.
3.
4.
( 1072 )
Rasmus rlo
(1069)
Ase Sollid
Sverre Moringen (1062)
Jens andersen (1060)
-L]:!e-Ej.-99eic]!!!isb_Ielleslss!e
is4.e0e)
1.
2.
3.
4.
5.
Sven Bolton {3391)
Brit @ien (3049)
N i l s H a u g e n ( 2 9 7 3)
Annar Holm (2905)
Arnol-d Sngen (28 92 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Paul, Waaler (2037)
O d d W ei d e m a n n ( 2 0 3 1 )
Gunnar Grue ,fr. (1988 )
(1987)
Bavard lien
Ragnar tudvigsen (I986)
Kristian
I. Hagen (1983)
Mathea Kristiansen
( 1 9 8 3)
OSTRE TOTEN, L97I
Valqte
representanter
!
Valqte
vararepresentanter
:
(l-Br.14e)
_L+s!c_Aj._!9!_!9gs\e_AEbCrderpel!le!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
l-8.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
Eqil Adamsen (8085)
Arne H. Brithen (8071)
(806I)
Fredrik Bredli
Kjell
I. Nettum {8059)
(8047)
Hasbart skjdlaas
Fritjif
Aser (8046)
odd uerrnanrud (8039)
Svein Erik Strande (8017)
Johan Ny1and. (8010)
Helge R/ragen (8C03)
Arne Gudbrandsen (4065)
Ole Adolf Stensrud (4065)
Aasmund Olsen (4057)
Aasmund Ljones (4055)
Frank Arne Aser (4044)
l,Iary Bredstu (4043)
OIe Andreas tundbakk (4037)
Solveicr Christensen (4034)
ole Thomassen (4030)
Karl Lund (4027)
Karsten Lundstad (4027)
Svein Arild Nyborq (4026)
9ivi'nd Kjeldsberq (4026)
al-e Sommerstad {4025)
1.
2.
3.
4"
5.
6.
7.
8.
9,
10.
11.
12.
13.
l_4.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Aud Bakkeli (4017)
Aslaug l.toen (4016)
(4014)
Torbjdrn Grdnlie
Bjorn BrSstad (4012)
Erik Dokken (4011)
Arvid Hauq (4001)
Rolf panengstuen (3997)
KAre @deq&rd (39?8)
(3958)
Anna crdtbers
John Bredli
i95)
Nils Strande (42)
H&kon Sagen (34)
Hans Fossnes (34)
Sotveiit Larsen (22)
Odd.geir Bekkelund (21)
Erling Johansen (19)
B3arne Haugen (I9)
Kje1l Snipstad (I9)
Andreas Fagerlund (Ig)
Kire Smedsrud (l-6)
(12)
Hans dverli
Aasmund Faraas (f2)
Kje11 J6rge\ [email protected] (8)
Einar Bakkelund (4)
!1e!9-Pi-gqvtg (14.885)
l. Hans Peter caarder
2. Johs. Sveen (705)
Liste
(7C9)
C: Kr i stel i.{ Folkeparti
1.
2.
3.
4.
(24 .002)
1. Nil-s K. Fauchald (1131)
2. John J. Dalhaug (1115)
3. Tryqve Sveen (1106)
Liste
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
D: Senterpartiet
Agnethe curandsrud (683)
Karen Aagot cjestvang
(670)
Toralf Evanq (667)
Kai Taraldrud (667)
1.
2.
3.
4.
5.
(1090)
Halvdan Fosslien
A n d e r s S o l b e r q ( 1 0 84 )
Oskar Raddun (1074)
Solveig oammerud (1070)
K a s p a r a S d r u m ( 1 0 6 7)
(74.435)
Birgit
Orud (3314)
Frank Sunde (3306)
Stein Clenentz {3281)
Arvid llolmstad (1723)
J o n A a s s ( 1 7 0 3)
Ole Kr. Haug (t702)
rnger l(ihre (t 699)
uargit l'oss (1680)
Palma Fjeldstad
{1675)
O1e Peder caarder (1623)
Johan Edland (1670)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.
13.
Olaf Kr. Skaug (1670)
Nils Kobberstad (1670)
A1f Finstad (l-669)
Kare Gunnerdd (l-665)
T o r k e l H @ r t h e ( 1 6 6 4)
Arne Rognerud (1659)
Jorunn Bu (1659)
K&re Taraldrud (1657)
M a d s B j e r k e ( 1 6 5 6)
Anton Letnes (1654)
K o ] b j @ r n S v e e n ( l - 6 5 4)
Ole Anton Hoel (1652)
(1650)
iakob Skullerud
-2Ostre To{en forts.
:
Yels!c_rept9:e!!e!!cE
:
YeIs!e-yercs9pscE93!e!!et
!!E!c-Ej.-ysl9!se-9s-gs€brg\eree
122.4sL)
L. Arne Birqer Nilsen (583)
2. Hans Skogsbakken (571)
3. [email protected] Owren (533)
l.
2.
3.
4.
5.
Martin Crindvold
( 5 1 5)
Paul Grindvolt
( 5 1 4)
H a l l v a r d R a d d u m ( 5 1 0)
J o h s . O t b e r g ( 5 0 9)
Johan proven (509)
I
r
I
VESTRE TOTEN, L9 7I
Valqte
representanter
:
Valqte
vararepresentanter:
Liste A: Det norske AEbg3gglpg!!i (r53.519)
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ll.
12.
13,
l-4.
15.
16.
f 7.
13.
19.
20.
2I .
22.
23.
24.
25.
26.
A a g e S u n d e ( 7 5 6 2)
Rolf olsen (7521-)
Martinius Gran (7495)
Oskar Furuseth (7482)
Leif Beck (7480)
Age liordby (7470)
Asbjdrn Strandvik (7449)
Anna Grptberg (7447)
Erling Haavi (7427)
(7412)
Sigurd Ostlien
E i v i n d V e s t e r & s ( 7 3 6 6)
E n d r e R a a e ( 3 80 1 )
K n u t U e l t ' ( 3 7 8 7)
(377f)
Svein Erik Strandlie
Torbjdrn Engen (3771)
Karl- M. Ninive (3770)
(3769)
Olav Bratlien
Arne [email protected] {3767)
Ivar Nord.engen (3753)
Rannveig Tekrd {3745)
lorb)Qrn
Thorsbakken (3744)
H6kon Ringen (3?40)
Rolf HSkonsen (3739)
(3736)
Magnus Strandlie
Per Briskodden (3729)
Ivar Bredesen (3727)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.
24.
A r n e S i n n e r u d ( 3 7 1 - 9)
K j e 1 1 J o h a n s e n ( 3 7 1 7)
V e r a F r y d e n l u n d ( 3 7 1 3)
K a r e n S a g v o l d ( 3 6 9 9)
Egil Vild6sen (71)
Johan Haugli (29)
Kjel1 Smestad (21)
Adolf Olsen (21)
Inge Ramsrud (13)
Harald Engen (8)
Sidsel- HoeI (8)
Asb j-drn Sveen (7 )
Bjarne Furusethagen (5)
Victor Antonsen (5)
Synnove Haugen (4)
Kristian
l4osether (3)
Per A. Eriksen (2)
[email protected] Dalby (2)
Asbjdrn llarumsether (1)
Sverre Eskerud (l)
Hans Tekrd (1)
R&re ,&slund (1)
Knut Hernanrud (3751)
(3751)
Paul Kristiansen
! 1 E ! 9 _ g j . _ g g y g g( 1 a .2 e 8 )
l . O l a v L d v e ( 7 1 8)
2 . E l _ l e n B a k k e ( 7 1 0)
1. Albert Borgen (707)
.>
(705)
Johan Tollefsrud
Thorleif
Hagen (700)
A
Ole Jacob Schjerven (699)
!]!!e-gi.-5tr9!9llc_{9I\cpeg!i tzz
?1q\
l-. Birger a. Lie (1098)
2 . J o h a n n e s N o r d e n g e n ( 6 1 3)
3. Rolf Thompson (583)
1. Halvard Anlien (577)
Andreas Kvernum (567)
(561)
John Dullerud
A
(556)
S
o
l
b
e
r
g
flivind
Helqe Furuseth (554)
! l s ! e _ p i _ y c t s l r c ( 1 0 .5 4 5 )
1, Arve Blien
(556)
1 . Ottar K A r s t a d ( 5 4 4 )
)
Turid Y d r k 0 f s t a a s ( 5 2 8 )
Ruth M a l t e r u d ( 5 2 1 )
( 1 8. 0 2 0 )
!:s!e_E:._gecleIls!leE_EelEepeE!1
f , t e i f R @ s A s b e r g e t( 1 4 2 2 )
2 . J o h s . W i i k ( 1 4 r 4)
3. Hans Gulbrandsen (1320)
l.
2.
3.
4.
5.
(1311)
Olaf Kirkeby (1286)
Ole Eid (1280)
K a r i J e n s e n ( 1 2 7 8)
K&re Neverdal (880)
Olaug Hasli
-2Vestre Toten forts.
Yels!e-!9!rcgs!!e!!er:
:
Yelc!9-yeleteergse!!etgc!
L l € ! e - E : - S e ! ! e l e e 5 ! ! g ! ( 3 e .2 e 5 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Erik Langedal (1958)
Anne l'{arie Iver:sen (1905 )
[email protected] Kleiven {1878)
PauI Grini (1002)
l,lagne B jprne::url ( 982 i
T o r c i i s S k o q a n ( 9 . / 8)
1.
2.
3.
4.
5.
g.
I.
Nic, Slvesind (978)
Olav Lier (973)
Knut :.oman Aas ( 9l2 )
Thorolf Nordby (968)
Jens El-ton (965)
Kristian
H u u s e ( 9 6 4)
ole Halvdan .r,tjorlund
Arve Berg (963)
(963 )
I
I
L U N N E R ,1 97 1
Valqte
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l-0.
1I.
12.
13.
reoresentanter
Valqte
:
:
(37.002)
A: Det norske Arbeiderparti
E i n a r S c h i o n g ( 3 2 0 9)
J o r g e n l { o 1 d ( 3 10 1 )
Peder OdegArd {1741)
H A v a r d J o h n s r u d ( 1 6 6 2)
E g i l N y g A r d ( 1 € ; 5 8)
K a r l K a r l s e n ( 1 65 0 )
Thomas Thomasen (1636)
Astrid Kragh (1633)
Hans Strlrqnes (1526)
Johan Ahlbom (I619)
Astrid Sdvang (1609)
(1608)
Jan sulling
Karsten Engen (1502)
vararepre sentanter
Tore Hauq (1588)
Kirsten Lrrvlien (1576)
?
(1575)
Bjdrn Eilaertsen
i
Leif Granum (I571)
S v e r r e B e r g e ( 1 5 6 7)
6 . T o r e K l e v e n g e n ( 1 5 6 7)
7 . Reidar Herinansen (1564 )
( 1 5 4 4)
Johannes Slattland
q
Hans Sundvoll (50)
KAre g'j ellhamrner (13)
11
Bj6rn l.{inde (13)
L2, Kari Pettersen (7)
)
'l^
Finn H. Heggen (4)
Reidar Haqen (2)
!rs!e-Ei-.gc!!eipel!ie! tra. r . 9 4)
1.
2.
3.
4.
5.
Thorstein Brandrud (597)
Lars Ballangrud (680)
Ingvald Kraggerud (658)
Hans P. [email protected] {652)
Helga Lien (648)
1. Lise Ruud (636)
2 . Magne Vannebo (631)
3 . K a r i D i h l e ( 6 2 8)
Anders J. Braastad (619)
T116r
C: Soslalisti.gk
9olkeoarti
(862)
1. Age Strand jr.
2. Hans Erik Pettersen (771)
(5
Frcf
Halvar
Ole J.
o.
AA
/ 6l
( l
l^Iesten ( 614 )
(611)
?stvold
50Z)
1. !'inn pien (733)
2 . A r n e F l e s t b y ( 5 2 6)
3. Arne Grina (503)
! 1 9 ! 9 _ p i _ E g y g e( 4 . 2 7 3 )
1. Hanne BulI
(407)
1. Stein ttil sen (374)
(366)
2. Lars Flatla
( 3 6 5)
3. Per BjOralt
(4. 024)
!'I!!9--Ei.-5Er9!eUs-E9lEeecs!l
1. Nils
Liste
f.
SkAnesto (362)
F: Venstre
Guri Tveit
(359)
l. Jan G, Fredriksen
2 . G e r d W i d e r b e r g ( 3 5 7)
3 . I l e l m e r R u s t a d ( 3 5 5)
(3,784)
(367)
(353)
I. Ivar Hallert
2. l4argit Boge (348)
3. Martha Berger (336)
G R A N , 1 97 1
Valgte
representanter:
:
Yels!9_YcrerePrgEgs!e!ger
(1r5.3r8)
!iE!e_4i_pe!_tercbg-OrbglqgtpeI!rgt
l.
2.
3,
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12,
l-3.
14.
15.
16.
17.
18.
19,
20.
Gunnar Sagbakken (6040)
S t e i n a r R e i t a n ( 5 9 5 8)
Erling Odegaard {5346)
Sverre Tunheim {5739)
Rei-dar Lial(tev {5733)
J o n l n S c h u m a n n { 3 1 0 3)
Einar Treholt
(3049)
Jdrgen B.ognstadtrrAten ( 3032)
(3019)
Arve Brenli
(3018)
Ola Stensll
Hans Otto crrtnmyr (3010)
Oskar Andersen (3008)
Per ltaugli (3002)
Sverre Sevaldrud (2993)
Si g m u n d S t e n b e r g ( 2 9 9 I )
Karsten Kanten (2980)
cunvor Martj-nsen (29jLI
M a g n h i l d H a g e n ( 2 9 6 6)
rver I. Lehre (2958)
John Framsyad i2946)
!][email protected] (16. 559)
l. Bjlrn Skavern (952)
2. Peter Sigurd l4jdr (936)
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8"
9.
10.
I1.
12.
13.
14.
I5.
16.
I7.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
Magne Egqe {2932J
Lars O. Larsson (2930)
K j e l - l T / f t u r q ( 2 9 2 6)
AIf Andersen (2925)
E d v a r d M e l b o s t a d { 2 9 2 4)
B j d r n ] 4 a rt i n s
(2924)
l4agne ]laknerud ( 2 917 )
Hans o. Vesthagen (2906)
Grete overLier
(2905)
Thor Johan Johansen (2g93)
Olaf Harnar (2891)
Torolf Tuffhagen (2890)
Tryqve Nordby (2875)
Per Olav Marthins (2860)
Tordis aschin (8i )
?aul Simensen (35)
Svend Fredrilcstad (34)
Klell Moen (33)
Ivar Johannessen (27)
Ragnhild Ldvseth (I5)
Johan Lynnebakken (13 )
I'tagne Flattum (12)
Annie Erd (866)
Arne Schjerven (866)
Hans N. b/esthagen (859)
Ranja Masdahl (807)
!t!!9-9i.-5rrE!clrc_:glhcpe=lr(1s.7e4)
1, fvar B. Prestkvern (S50)
2. Eugen Granheirn (846)
1.
2.
3.
4.
Arne Guttormsen (939)
MarLha Overn (838)
Maqnar Granseth (799)
Sigurd Lehre (7j 4l
(6.3s4)
!ts!e_p:_l!9ts9:_598C'q!ttttE&c_qer!i
1. A1f Ringheim (479)
1. Ole tysenstden
361)
2. Hans Lehre (338
3. Jan Bekken (338
!rE!9-E:-99!!erpcr!rc! ( 62.eEo)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
Karsten Smedsrud (329g)
Ol-e Skotterud (3222)
Bodil Bjartnes
(3206)
Anders Bjerke SgSe (3167)
Anna ltef len (3122)
Iver Rognstad {3089)
Thortsien r/elsand i1900)
Christian
Helnren (1,766)
Kere WOien (l?48 )
Hans O. Rekken (l?29)
rngvar Skiaker (1725)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Arne Kolkinn (1665)
Anund Dthle (1664)
Thorsteln Hoff (1652)
Maren Skari (I645)
Per Espen (1640)
R e i d u n K l a e s t a d ( 1 6 3 2)
Marit Ilammerud ( 16 31)
Morten Rustad (1629)
Aslaug Kamnerud (1629)
Randi Bleken (1622)
G u d m u n dL y n n e ( I 6 2 0 )
L a r s R a k n e r u d ( 1 6 0 4)
Anders O. Ness (1596)
-s
-2Gran forts.
yels!9-r9P!9g9g!3!!9€:
:
Yelege-yerer9Pr9E9!!e!!er
!]E!e-Ii-99ercl19!rEb-IelLeper!]( r 1 . 6 s 7 )
1. Tor Rogne (964)
2. Sverre Lysgaard
1. aIf uyhre (886)
) Margareth Bj erke A n d e r s s o n
1
Karin P.oqne (613)
4 . 01e Gunnar llonsen ( s 9 6 )
(7"688)
l.i ste c:
Venstre
L
Schjerverud
ArviC
(937)
(46I)
1
)
1
Ove JoLlansen (435)
Roald llcgnestad (423)
Jorgen Kv&Ie (410)
(886)
JEVNAKER, 19 7I
ynlg!9-resleg9!lqsgeg'
yels!9-yeretgPrecg!93!!9r
:
(2s.736)
!19!9-4:-pe!-e9reE9-a!b9]g9lP3!!1
1. Throleif
Hovde (3383)
2. 01af tien (3374)
?
E I s a . u o e lI P e d e r s e n ( 3 3 5 2 )
i
Anker Fagertun (1742)
q
q'rar'.a
Drl.L6rl
Paul Palmberg (1671)
A r n e D a h l e n ( 1 66 1 )
Per Vestland (1643)
wilIy Frydenlund (34)
L i s e ! 4 a ri e O l s e n ( 8 )
Einar Kjosmoen (8)
Johannes l{umrneI {7)
Erik Svendsen (7)
(5)
Herbert Finnerud
/1??1\
Hans Mart j.n [email protected] (1702)
7 . I{illy
Age }tyhre ()-702)
a
l.lary Bekkevold {1686)
o
Asrrid Kllstad
{1679)
I0. Anna Brita Dfllet ud (1676)
o.
11.
UOO Larsen
{Ib/rl
! 1 9 9 9 - P : - E S Y I 9{ 4 . 0 8 7 )
l.
Ivar
A. Elnaes (518)
1. Hanne Sophie Koren (434)
2 . J e n s I , . 1 .B e r g ( 4 8 3 )
3. Odd Arild Andersen (468)
!tE!9-gi-99Ereug!*E!-gcllcslrs!cl7 .e641
1 . J o h a n H o e l ( 9 4 7)
2. Jorun BrAthon (935)
3, Tormod Gundersen {473)
Listq
L
Senterpartiet
OIe Kristian
Liste
I.
D:
Tveten
E: Kristel-iq
1. culborg Pehrsson (472)
.)
Kare Wien (472)
3. AsbjOrn Fossum (468)
4. Arnt Antonsen (463)
Petter Jakobsen (468)
(4.571)
(531)
FolkcDarti
Ragnar Joakirnsen i444)
Steffen Olimb (530)
Ingvald Bjellum (525)
3. Kari Desserud (523)
(3.355)
].
.,
1. Anna Haugland (398)
,
Jan Sverre Nilsen (393)
?
Olav L4vaas (392)
S('NDR,ELAND, 1971
Valqte
representanter
!
Valcrte vararepresentanter
:
( 62'372)
4i.-peg-!919Eg-asbelqerPe!E!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
I .
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
fB.
19.
n j d r n H a n s e n ( 4 3 3 8)
KAre Inngjerdinqren (4296)
Karl Dunker (4287)
Hans Eriksen (4235)
Bernt SkjPlaas (4167)
Julius Lihagen (2191)
(2175)
Per Arne Slattsveen
Tryqve .Rdste ( 21 6 4 )
Trygve Roste (2164)
Petter O, Sveen (2160)
A s b j O r n t t y q & r d ( 2 1 5 7)
B ) g r g S o l u m ( 2 1 5 4)
Ingerid Odden (2I50)
Synn6ve Smeby (2i50)
Arne Torget (2150)
(2150)
Edith uellerud
Hans P. Stenseng (2143)
(2I48)
Ole Kr. Lilleenoen
Jens Trdsvi.ken (2144)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kire Heindal (27431
Arne Volden (2140)
SkAlerud (2139)
Thorleif
(2121)
Sverre Slette
(2097)
Lars Skj/Iaas
Olav Brovold (69)
John Fredrikstad
{65)
(22)
Halvard 4degaardstuen
Helqe Nybakke (17)
Arvid Haldsrud (10)
Olaf sakken (5)
Eva Vikersveen (4)
Torstein Volden (3)
Johan Hagen (3)
Hedvig Gudbrandsen (2)
(3' e77)
!]e!g-E.:.-Bgrre
l.
Erlinq
Brenden (286)
1. Anne l4arie Dalby (284)
2, Liv Rostad (276)
3. Nils Kristlan
Blon (273)
g : . - g e ! ! 9 1 ! e l ! ! e ! ( 1 2' 5 3 7)
I.
2.
3.
4.
O d d S t r u l c s n e s ( 8 7 4)
Erik Raaum (861)
Gudbarnd O. Askvig (454)
Inger: Granum (451)
EIlen crime (446)
Per Halmrast (440)
Analie Engeiien (437)
Ingvald Dynna (436)
Berit Wahlstron (436)
6. Iver ,4ksne (435)
I
!]!!e-P:-Itls!eUs-E9Itscpcr!i (3. 4e2)
1. Knut Singstad
(252)
'I
Trl gve Kleppen
( 251)
(242J
Ase B jert.ne s {242)
2 . Idun Vetsveen
?
!re!e-E:-Yc!s!le (6'17e)
1. l4agnus Skogsbakken (426 (
l . A r v i d o d d e n ( 42 1 )
2. Margrit Hafseng' (221)
3. I.Iils Astby (22L)
!rc!e-g:-gec:3!]9!rs!-IeIlgcIlsgg (10.183)
1. Marius Svarverhaugen (706)
2. ETLI M. custavsen (705)
3. Johan Roland (?02)
.I
Asbjorn Linnerud (700)
2 . Sverre Johannessen (694)
J.
Vi5rdis l{attum ( 358)
A
Sigurd Birkelund (353)
Kolbjdrn Ringen (352)
NORDREI,AND, 19 71
Valqte
representanters
Valqte
vararepresentanter:
Ll!!e_Ai .De! norsk€ ArbCldglpCElt (69.052)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
l-2.
J-3.
14.
l-5.
16.
17,
18.
19.
20.
Nil s Herm. Sundb,y (428 4')
Ilans Endrerud (ri267)
llardy Sandberg (2478)
(2311)
Kristian
Stadsvoll
Torfinn Arnesen {2270)
J A i . . J e nB e r g e ( 2 2 5 3 )
llagnus Hul1et (2259)
Ottar Tangen (2256)
Even Engevoll (2255)
Arne Fridholm (2247)
Kolbjdrn Hditomt (2244)
Hikon Kvernrud (2241)
Kje1l Selleq (?229)
Ivar Engeli {2228)
l4argit Rdhne (2228)
( 2 2 2 7)
Hartvig Jettestuen
AsbjOrn Ildnninqen (2226)
Ole Jonny tlaugervd (2220)
Arvid Sogn (2215)
Magne Myrvang (2214)
Liste
l.
2.
3.
4.
5.
B: Senterpartiet
E g l l U l i m o e n ( 22 1 0)
Odd /versveen (2206)
M a r i e R u d s t a d e n ( 2 2 0 3)
Lars Rostad (2203)
B f o r g R u d s t a d e n ( 2 1 9 2)
Ivar Berget (218I )
E1ling Andersgard (2169)
(2169)
O1a Strande jr.
Elfrida
Nvbakke (2163)
Rclf Odeqird (62)
Inqvald Myrstuen (36)
Ivar Llzseng ( 3.3)
(22)
!'inn Viflat
(14)
Halvard ejPrkeli
(12)
cunnar Skjdlsvik
Dlsa -\,likkelstuen (12 )
Ealvard Skoqstad (8)
Olav l{. Ruud ( 4 )
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
lL.
12 .
13.
14.
15.
16.
17.
l-8 .
(18.164)
Lars A. Enger (1219)
Oddny Snilsberg {1187)
Knut Kolsrud (1I82)
Lars ,Juve (625)
Bernt Mahfum (612)
UEle C: Venstre (4 .637 )
1 . t 4 i c h a e l R u s t e s t u e n ( 3 1 5)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hans Juve (604)
rngolf Skartlien
(599)
Kolbj/rn
Ulsaker (596)
Gunnar KoIl (591)
Lars E. Haug (591)
H i k o n B j e r k e ( 5 9 0)
Arild Tollefsrud
(589)
f, Ander:s Sollien
(197)
2" Hallvard, If. Enger (160)
3. Yngvar Halvorsen (159)
!I!!e_P:._5rie!clrg-Islbeprr!i (5. 576)
1". HAkon Ommelstad (372)
!}glg !i H/Yre (4.965)
L S o l v ej - g H a s v o l d ( 3 6 8 )
l-. Liv Banc, (365)
2. Elnar KjOtberq
3. Hj6rdis Lauvti.
(359)
(357)
1. Knut t)psahl (348)
2 . K n u + -M i d t h a u g ( 2 8 2 )
3. Robert Saxegaard. {1?7)
Us!e-E:-N9rgt9_!etdg_!yessBslr!rgEe_!jg!e
{.ro.2z3)
1. K. r. r.je11 (722)
2, Hans Brattrud {7}4)
3. KAre StadsvolL i6?1)
f.
2.
3.
4.
5.
Reidar Bergun ( 652)
[email protected] Skartlien
(626)
Sverre /deg6rct (343)
Au<l Thomlevold (340)
Fer R. Pedersen (337)
S'''R-AURDAL, f971
Valqte
representanter
yeI I !e -YererI pg9E9-_n
!e! !e r :
:
( 2 2 . 6 72 ' , )
!19!e-ai.-Qe!-!essE9_arbeide!p3!!i
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l-1.
12.
13.
l-4.
'I
Hallgrirn Tronrud (1861)
blaldenar Haugerud ( 18ll )
Gudbrand Aslaksrud {1794)
( 1 7 8 3)
Kristoffer
Storruste
oIa rossholm (954)
Liv Bamng (952)
Anders Sdrflaten
{939)
cunnar oahlen (918i
Erik o. R9an9 (913)
O1a Andreassen (911)
O1e Dokkebakke {907)
Thomas Jevne (906)
fvar Uhten (897)
Olav Lien (895)
1
( 8 9 4)
Hal-lstein golt
Oddvar Amundsplass (888 )
nlo
T
lJ>dana
/aQa\
Inger Fossholt (880)
q
xjel1 Bakke (876)
6 . .qnne Marie Ruud (870)
1
Arvid Vestrom (867)
Dagny Dahlen (23)
O1e Solheim (15
10. O1a Kolsrud (10
11
Try_qve Kind ( 10
11
llarald Hermundsplass ( 4 )
(3)
Arne Darell
\ 4 . Xol-bjdrn Bakke (2)
(l)
!.4artin l4artinsen
1 6 . Mikkel Nordhagen (0)
i
! 1 9 ! 9 - E . : . - Y e ! : l l s ( 1 .7 8 5 )
l.
Erik
Lineikro
( 1 10
")
C3 Senterpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1, Asbjorn Garthus (97)
2. Inger Haglund (90)
3. OIa Vell ingsrud (75)
o(I Hdvre
O. E. Thorsrud (1015)
S y v e r K v a a l ( t - 0 0 7)
lJils O. Huset (972)
Bf6rn Melvin cjerdalen
(941)
Anders Seteren (603)
Harald H. Hougsrud i563)
Hermann Leite (554)
Engebret Stensrud (551)
Liste
D: KristeLiq
FoLkeparti
L H a r a t r d G a r t h u s ( 2 8 4)
2. cunvor Hei-ene (257)
(r2.69r)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
} { i l f r i d O l n h u s ( 5 2 7)
SigbjOrn Framnes (5I6)
Mikael Bang (507)
Arne Stensrud (501)
l 4 i k a e l g v e r q a a r d ( 4 9 6)
Ase Waagaard (495)
Kari Kirkeberg Haugrud (492)
Mai:tin G. Bakke (437)
Gunvald Lineikro
(476)
Haraltl Thorsrud (474)
(3. r25)
1. Harafd Braten (245)
2. Ruth Lineikro
(245)
3. Arne Skaro (241)
4. Jon Amrud. (136)
I
I
I
ETNEDAL,1971
Valqte
representanter
:
Valcrte vararepre sentanter
3
(6.ese)
!is!e-A:-99!-reEeLe-AI!elderper!i
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
ol-e r'[email protected] (627)
Guri ttaug (503)
Kolbjgrn oybakken (493)
S)'ver t,r. SkAren (433)
Harald Bergene (433)
Erling Bekkelie/i (429)
E i n a r B j @ r n @ d e g A r 8 ,( 4 2 2 )
oddrun Fredriksen Haug (420)
- l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I-0.
Oddvin r-undmoen {391)
Arne Haugen (385)
Arvid Benstigen (383)
Helge Lundmoen (383)
Arnt Hellandshdlen (355)
Gunnar cranum {326)
Si$urd Bakken Fyk (303)
Jenny N]'sveen (299)
(285)
Ola crlnbrekk
Ole Ki Hagaseth (46)
l.
2.
3.
4.
r. K. Haug (279)
Torbjdrn crdnbrekk (255)
Alfred Fauske (168)
Torbjdrn Kompen (165)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konrad Tollehaugen (233)
Einar Brusveen (201)
o. A. Rob6le (20I)
Margit Espeseth (189)
Sigurd Bergum (182)
Borghild Hestekind (L76)
B : V e n s t r e ( 2 , 4 7 7\
l- . Magnus Rinqsteid ( 306 )
(282 (
2. Asl-e Brufladt
!lFge_gj._9es!9resr!ie!(3. 3rs)
1.
2.
3.
4.
}aidthus (305)
Kristian
Kje11 @verli (286)
Clav 9degArd (263)
Martin H6sgskind (237)
!1S!C-!:-ggvrg (4374i
l.
Nikolai
Hesteklnd
(282)
l. ole Klevq&rd (208)
2. Hans Petter [email protected] (113)
3. oscar: Bacher (101)
!1S!e-F:-5ElS!elrs-{e!tepes!l ( 2 . 4 6 3 ' )
1. Alfred Steinset
{256)
2. Gudbrand Tandberg (2 51)
I.
2.
3.
4.
Siqurd Skoqstad (206)
Torbor-q Wolal ( I91 )
Ottar Berqene (135)
Soren Strande (132)
NORD-AURDAL , 197I
yels!9-r9Pr9se3!e9!er
:
ye!s!e-Yeseg9Pr9g9!!eg!9{
!
!l!!9-s:-P9!-t9t:b9*arbei4erper!l
(35.165)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12,
Kje1l ol-av Dokken (2901)
Aage Andersen (2898)
RoIf Svensson (1876)
OIav Haugli (2866)
Jennl' [email protected] (1792 )
Arne R1'ebakken { 2778 )
O l a N y b r A t e n ( 2 6 3 2)
Einar Svendsrud (2615)
Kjel1 rvar Fossnes (1495)
rngvar llyrhein (1462)
O l a v B @ h a q e n ( 1 45 1 )
Jdrgen Stokkehaugen (f434)
'I
Einar I'Iythun (1418 )
H i l d u r l " l i d t h u s ( 1 35 1 )
Ola N. Gjevre (1343
Tr:'gve Ophein (1320
(1305
l{agnus Slette
I
Helge Vikersveen
ottar
orderdal-en
Halvor Bjorkun
l4art in N. Huset
'
1n
Arvid Brenna
1'l
Johan Fossen
1 2 . Torstein Heggom
1 3 . [email protected] Svendsen
Rolf Jensen
! l s ! e - 9 i . - E g y l g ( 7' o ? e )
1. Ivar Bang (730)
2 . B j a r n e B e r g s u n d ( 72 1 )
1.
2,
3.
4,
Sidsel Bjdrgo (600)
Johs. Skogstad {598)
Oystein Eke (597)
Kristi
Aaberq (522)
Venstre
{3.540)
Tor @degaard (455)
1. Knut Kvissel (325)
2. Ingeb j(rrg: Skrautvol
(287)
_LtE!9_!:_ggtggrperlj9! ( 2 3 . 140i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
Tidemand H. Haaden (1075)
Bjarne KavIi (1053)
Mogens Ostenvig (1020)
Lorentz Svae (1003)
Tr:/gve Haugen (985)
Arne N. Berg,ene (985)
Johanne Froise Tangen (978)
T h o r D a h l ( 9 7 3)
1.
2.
.
4.
5.
t) .
'l
.
"
o .
1 0.
Ottar sjtrqo (944)
!,larit Ualnqjy (943)
Jrrrgen Ranheim (933
Knut Jorgen Onstaal ( 9 2 8 )
rngrid 9y sl-ebd (924
K a r i n U c j d h u s( ( 9 1 2
O1a N. D.dvre (911)
Thorbrrdrn Stavenjord (890)
Gunnar fldeg&rti (887)
IngebjOrg Nass (872)
!1999-Ei-5r-1:!ells-gelEep35!] (8. 0 4 5 )
1. Nils
2. Ivar
T. Ddvre (689)
Anmarkrud (404)
l.
2,
3.
4.
(354)
Jan Slette
Anners H5.velsrud (321)
T h o r C l -i n s d a l ( 3 1 7 )
Ole Sofienlund (316)
I
VESTRE SLTDiiE, I971
:
Yelcgg-r9P!99Crge!!e5
Val,qte vararepresentanter:
!ts!9_4i_q9!!9rpes!re!(II. 6421
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
Knut K. Odeg&rd {C75)
ola K. Odeg&rd (614)
Olav E. Kvale (610)
Sverre Vik (600)
Jon Holden (580)
E-.ind Mdtrken (573)
Birger BjOrshol (564)
Knut Harnre (557)
Trygve [email protected] (554)
Knut ulvestad (554)
1.
2,
3.
4.
5"
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
O l a F l ' s t r o ( 5 2 4)
(523)
Ola Kvissel
OIa Bergheim (512)
Olborg Neste (5I0)
Erl j-nq Hasle ( 510 )
ola K. Dahle Skjel (510)
Knut Th. I{@yne (496)
Siqrid Dahle l{pyne (490)
H e r b j O r n S O vI k ( 4 8 7 )
Eivind cullik
Riste (474)
Bjarne Lome (450)
Ingrid 0ye (95)
(9.408)
!1s!e-Ei.-9e!-seEcIc-4ibc19eseg:!l
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
Age Hoveng'en (904)
Olav Braten (876)
Olav Stdlen (773)
Leif Berghein (473)
Torgeir I{vissel (467)
Torleif
Hagen (463)
Knut Br8ten (450)
O1a Jorgen Trden (459)
1-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Borghild Yrstad (457)
Lars I. Tvenge (451)
Arne Oyoard (451)
Endre Rudi (446)
Elsa Nord,hein (443)
Torleif
Rddningen (441)
ol-a s. @deg3.rd{439)
l{arit O. Tvenge (434)
(431)
Otlar Slette
ola Dalen (418)
(3.s28)
!.:.-9gBlce4-Beglbelc-gelleselg]-9s-y9!E!Ee
l. Jorgen Troen (235)
2. Marit Anny Tvenge (235)
3. Per Sel-id (19?)
1.
2.
3.
4.
5.
Leiv Hanre (196)
Od.dva.r Solheim ( 188 )
Magne Moe (181)
ola Kj0s (l7s)
OLa Nyq&rd, Hovrud (174)
dYSTRE SLTDRE, l-971
Valqte
representanter
l
Valqte
vararepresentanter
:
L1e!e Ai Det nqrqke_Afbei4glpCIl1 (13.018)
1".
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kolbein Skaare {1292)
Sverre Nor:d&s (1278)
o l a V i n g d a l ( 6 9 4)
Gunnar Skaaren (670)
Harald Kjdnsberg (653)
Nils E. Onsted (650)
Aslaugr HOgden (645)
Arvid culbrandsen (634)
ol-a A. crdnolen Lykken (621)
Olav Hernundstad (620)
Liste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
ll-,
B: Borqerliq
Fellesliste
ola Prestheqge (783)
(775)
Eivind l4altisgard
Marit LdvAs (766)
Olav H. Rudi (757)
Gudbrand Sebu ('i 4 9 )
Andri-s N. Hetle (748)
Knut [email protected] (729)
.Andris N. Skrebergene (728)
01a J. Trandokken (721)
Alfhild
Skattebu (?18)
G u d b r a n d R u d i ( 7 1 5)
K. Rudi (608)
lystein
Oddgeir Grobakken (593)
?
Iialvor Hoviosen ( 584,
A
Ola Skrebergene (583)
Ivar Rudi (576)
o.
Torstein Djupdal (57f )
1
crethe Bolandsgarden (570)
Olav Sunnvoll (562)
Magne Stelnde (553)
10. Magne Bakken (32)
11. Knut Einar Hovi (8)
L 2 . AriLd Windingstad (6)
I
)
(f5.178)
1. Jon Melb]. (706)
')
Sigurd Leite (699)
J.
Jorgen Rdine (698)
i
Rynning (697)
Christian
q
Oddvar Sebu (693)
C
(693)
FjeIltun
Kristian
Knut Liekren (662)
Bjarne Lykken (658)
9. Torsteiir [email protected] (657
1 0 . E l s e R o g n c ( 6 2 4)
II. Olav J. l4prstad (48
12. Torleif
Nerstad (39
(25)
l-3. l.Ii1s T. I"lindlngstad
VANG, 1971
:
Yqls!c-r9P!ese!!3*!er
Valqte
vararepresentancer:
- L ] 9 ! C - 4 : - 9 e s l 1 ! g ! ! 1 9 ! 9t g_r _ Y e l c (a , 4 9 2 ' , |
1,.
2.
3.
4.
5.
John opdal (442)
Lars A. Vfangensteen (423)
H a r a l d H o m m e d1a. ( 4 1 7 )
Anders I. Eltun {381)
Berit Kvale (352)
I.
Nils
K. BOe (346)
2. OLa crihamar d. e.
?
A
(345)
K n u t A . H o f i e n ( 3 1 2)
Jdrgen Kvam (233)
HAvard Hermundstad (204)
Ar,rund Hans&sen (180)
Harald Rogn (156)
l , 1 q l e _ E _ i _ D ento r s k e 4 g b e : 4 e f p e f ! ] ( 3 " 2 8 7 )
1.
2.
3.
4,
(502)
Olav Ellestad
Ofaf IIol ien (439)
Maqnus Eidsvoll
{ 3 5 6)
Karl Gustavsen (333)
l. Brita Sletten (222)
2, Liv Berge (214)
?
A
Kristoffer
(204)
Leirhol
Ola P" Old::e (193)
Ingeborg tiyqard (174 )
6. cjertrud
Wangensteen (171)
(6.783)
u5!9-9:_gpg!t!ls&_l:e!c_ggr_ye!s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jorgen Garstad (655)
cunnar A. cjevre {571)
Eivind Kvien {525}
Erik Bunde (525)
l r y g v e L e i n e R e r . mne ( 4 9 9 )
Endre Rogn (490)
Andris H. Itaugen (480)
Ei.vind Torgersen HAlien (480)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ola Kr . .Tevne { 4 37 )
Peder P. Hermundstad d.v.
(357)
Knut 3.. Thune (323)
OIav Eltun (299)
Einar Reidar B(:e (245)
Arnfinn Hermundstad (Z3l)
Iver S(rndrcl (2L9)
L^Ianlten
ole
steen -Gr,r'v (186)
t.
Thomas KastvoIl
(177)
1 0 . John Mosaker {19)
t
I
F
l
GJOVIX, 1971
Valqte
representanter:
VaIqte
vararepresentanter:
Lis!e A: De! nerqLe Albglqelpe5tiet (499.543)
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27,
28,
29.
30"
31.
32.
33.
34.
35,
36,
37,
Kari Bergum (163?7)
t.
2.
Arf Lyshaugen (16367)
3.
Frede Tveit (15357)
Halvard Snekkerhaugen (16347) 4.
Roy wold (16313)
5.
Alf R. Tversen (162931
6.
OIe Knapp (16289)
7.
Arve OdegArdsiuen (15283)
8.
Nils Rdstadstuen (16230)
9.
Vidar Mefvin Westlie (16144) 10,
Arne i'lel-Ierud (8322)
1l-.
Kje11 Endal (8296)
l.2.
Bjdrn Jenssen (826I)
13.
Aslaug Dahl (E260)
14,
(8256)
Arne Strandli
15.
Odd Gundersen (8253)
16.
17.
Brita Olsen (8250)
Stener Nyseth (8246)
18.
Trygve Severlnsen (8243)
19.
Borghild. tie (82371
20.
l4artin Stikbakke (8233)
2L
Ingrid Beck (8224)
22.
Harald Borresen (82f8)
23.
Ragnar L0v11en (8208)
24.
Klara Thomte {8206)
25.
Sisrun Ldkken (8203)
26ExI it:.g Svend.sen (8201)
27.
Ole Skyberg (8197)
28.
Arne Xnapp (8197J
29.
[email protected] Noen (8195)
30.
Olaf Barlund (8193)
31.
Hans Lehre (8192)
32.
K&re BArdseih (8191)
33.
freidar
34.
@deqArd (8138)
Magnar Marthinsen (8187)
(8183)
Per Arnulf Krlstenstuen
Iielge N. Raaholdt (8183)
Erlinq Stensjo (8182)
Egil- Antonsen (8131)
T o r f i n n S o f l e n l u n d ( 8 1 7 7)
L e i f R o s t a d ( 8 1 7 7)
Olaf Laulie (8I73)
Ol-e Ingivald l4arkeng ( 8 17 I )
B j a r n e J e v n e s v e e n ( 8 1 70 )
S v e i n A n s g a r R o s e t ( 8 1 6 3)
Reidar Nydal (8163)
Ole Ottosen (8I57 )
AsbjOrn Sveen (8155)
Egil olsen (81.53)
Gerd Aune (8143)
KjeIl HoberS (8138)
Bjdrn Stensrud (69)
Wi]1y I"Ialheim (38 )
Birger Wilhelin Aslund (33)
Oie A. Ekern (20)
Kjel1 Eqil Rinqsveen (9)
(8)
Per Sdrlie
Biigit
Bakke (6)
]{;irc+ch
lJrrairA
l6l
Signe Sveen (4)
,Juu1 Setheren (4)
Rag'nar Nyseth (3)
Roar Olsen (3)
John Wiggo Knapp (3)
Odd Rossinq (3)
teif
F.udolf Bjerke (2)
OIa Midthus (2)
.Oivind Kringen (2)
Oddleif RinQvold (I)
Mardi+
anlhrrra
Per Svartbekk
ll\
(0)
! ] g ! e _ E i _ g g y s g( 8 7 . e 4 5 )
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Anne Lunder (1584)
1.
Knut D€ehlen (1577)
2.
Harald U. Li.ed (1553)
3.
Jens Chr. BuIl Enegelstad (1522)4.
E l l e n l { a r g r e t h e H u u s e ( 1 4 9 1)
5.
Sverre Askvig {1479}
6,
7.
8.
(1477)
Inqrid Branfelt
Aage Fr.Ohauq (1467)
cunnar Jahren (1466)
Gjertrud uads/ (1463)
Jan [email protected] (1459)
Stian Rabe (1454)
Aud Hanna Nord.gaard Nyhus (1449)
Bodil Swensen (1449)
l
I
-2-
I
[email protected] forts '
yels!9-cerelglE99el!3!!9r:
:
yels!9-lgPr9Egllelgg5
!lE!e-gi.-5!:s!e!1s-gelbePel!l
(7e.013)
Trygve Berntsen (2725)
valborq Granhein {2625)
Aslaug ltaugnes (2598)
t{ans DraurnAs (2578)
N i l s L o c k e r t ( 1 3 1 9)
l n g e r i d N Y h u s ( 1 3 1 2)
]z.
3.
4.
5.
6.
(e6'err)
!191e-Qi-gettgrccr!!c!
]"
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Johan quud (3161)
Hans petter Braastad (3152)
Sverre Vaule (3146)
Ase Narit Seegaarcl (311?)
Karsten Sveen (1648)
Aud Ligarden (1639)
(1630)
olav niatberg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
?.
8.
(1308)
Age Petter Christiansen
!!ar Aas (1304)
Ivar Agety (1303)
T o r e L e o n a r r fs e n ( I 3 0 3 )
Birger LiIl-eenqen (1296)
olav Uo (1295)
il&kon l{olstad (1295)
( 1 2 9 4)
Ottar Kvernlien
A k s e l F o r b e r q ( l - 6 2 3)
Svend.sen ( 1615 )
S/1fest
(16f 5 )
Kveberg
Alv
( 16 01)
r,unae
Brynhild
(
1
6
0
9)
F
e
i
r
i
n
g
Ja;
(
1
6
0
1
)
Lunde
!' Bidrn
(
1
601)
J
d
r
a
n
l
i
1' oabjOrq Brovold (1599)
Trysve
rngencrg Schlager (1595)
1'
2'
3'
4'
5'
i:
! : g ! 9 - E i - Y e l s l E e ( 4 0 '3 s 6 )
l. Astri Rdnning (1372)
2. Sverre Haslie (1323)
1
J
r
rr r nr l j.! r r i . l
Marclrethe
Solum
(732)
l ' A n n e P e d e r s e n (7 1 1 )
2. Arne Nundal (698)
Pladsen (698)
3' Lillian
(696 )
Berqsbakken
Torunn
q
(688)
llvattum
cunnar
G7'7r7\
L]!!e-E:-€eelellEgtiE-q9Il9E]1e!e
l. cunnar Bergstad ( 1909 )
2 . o d d I ' ' 7 .J a c o b s e n ( 1 8 8 3 )
t . Grethe l,tolbach (1373)
J
?
A
ThorbjOrn 9l5sn (1833)
( 1 24 1 )
Ingegjerd sellie
(1240)
Kjartan schreiner
LESJA, 1975
Valqte
representanter
liste
1. UDolitisk
1. Eigil
2. Vidar
VaIqte
:
og Frle
vararepre sentanter
VelSele
1. Georg Skotte (169)
2. l{ikal 0. Thrrring (165)
H o t s e t h ( 2 0 7)
Nordbrenden (180)
?
r^h
p i ntrn
4. Jorunn
11. KristeLiq
1. Arvid
2. Inger
:
crnrrr
Nylokken
/ I 51 )
(I57 )
Folkeparti
Hekon l4oe (236)
Johanne Thorstad
(223)
l-11. Det norslce Arbeidefparli
1. Mari Jorunn Md1men (760)
2. !4agnar loramo (744 )
3. Andreas Nyhus (646)
4. odmund Bergene (386)
Holdbrekken (379)
5. Kristian
6. Leif Larsen (379)
7 . A n d r e a s O 1 s e n ( 3 7 8)
l-.
2,
3.
4,
(2I2)
Peder Brandli
Brendjord Rise
M6lfrid
(120)
l,ldilien
Arnhild
(116)
ove Ndrstegird.
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
(37?)
Magnar Sletta
Petter Rundtorn (374)
Sigmund Brekken (373)
Hans [email protected] (370)
O l e B e r g ( 3 6 7)
E r l a n d B a k k e n ( 3 6 5) .
E g i t K a r l s e n ( 3 6 3)
a
Ir.rr'lA
llr'1m
(187)
t/.i6?l
9. KAre Enstad (362)
'l
1I
I
q6h+6t.1.\ar.+ia+
1.
2.
3,
4.
Johannes P. Einbu (1064)
Lars B. Toralhol (995)
Jo Nordahl Bottheim (950)
Hans ar_rdem(613)
J.
vf
q
6.
7.
8.
9.
10.
c i ffi,rh^
Yr.Lurrs
r{/11c+all
(607)
odd P,eidar Hole (582)
Magne Lonstad (574)
Egil aAnS (559)
(555)
Sigurd Lillejordet
(
5
4
9
)
Olav Utgird
J-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
ll.
12.
Birger Storhaug (548)
Ragnhild Nor:dsletten (547)
C 1 a K 6 . r b d ( 5 4 7)
Sigrunn !{dlrnshaug (539)
Kj e J - l a u o V o r k j - n n ( 5 3 7 )
o l a S l e t t u m ( 5 3 5)
ola E. Rise (533)
PeI Ej.vind stavheim (532)
Edvard O. Mdlmen (530)
Trond Hol<svold (530)
Sigurd K. 37s (521)
Asbjdrn Doseth (515)
hr\lTDTjt
yels!e-r9Ps999l!e!!eE:
I O?q
vqlq!e_YcrergPre99!!e!!e!:
1:-Qe!-!9rEii9-4l!csggg!er!1
1.
2'
3.
4.
5.
6.
7.
[email protected] l,toen (1734)
t{iai-mar Hestdal (l-682)
Rai,lar Berg (153I)
Gunder Bentdal (1428)
OIa Nyhus (958)
L e i f E . i . l i n nj e ( 9 5 2 )
P&t J. Brennhaua (912)
R-
R'irlrner
ltarroon
(894)
9. Harald O. Ilansen (879)
10. Reidun [email protected] (876)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
l-0.
11.
l-2 .
Ivar Strand (867)
Ragnar Ulen (860)
Arne KAre os (857)
Per Brennhaugen (856)
Arne Haugen (855)
Erling Lindsd (349)
Magnhild Nyseter (841)
(816)
Knut Bjdrseth
Paul Svestad (8I3 )
(810)
Hans Sdrlien
creta Sandnes (807)
Grete A1nes (8 0l- )
!!:-Ecl!e:ec:!!eg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
(668)
Iver Nilstad
T'eLf Gunnar Aunsmo (61-5)
Hal-1vard Kvesetberg (604)
Hans Bergseng (569)
S d n s t e b d ( 5 6 5)
Laurits
Einar Ron.sAs (548)
11I
'I
F1.ia
nla
1. Per .M. Brakken
D,rAi
( 5 3 8)
1
c.iffirrh.l
lq.?5)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ErIing Kolstad (534)
Edvart r,indso (533)
(532)
Ragmhild Slette
l4argrethe [email protected] (531)
Jakob Sverdrup (529)
(523)
Per Hjelldkken
\/aIrr6ra
ElperziL
/1al)
(183)
1. Gunvor Sk;elstad
2 . Kj e t - l E r i k s e n ( 1 8 1 )
3. Aasta Torunn Olstad (L80)
SKJAK, 1975
yeIg!9-lePl9s9l!elg9! :
Vaf cr!e vararepresentanter
!:-P9!-!e!9bC-4rhei4erpcr!le!
l.
.>
A
1
1n
Harald Kveom (1212)
Jon Sigurd Svare (1200)
Rasnar s. l.4elby (633)
Ragnhild Rakstad (629)
Age wil-ly Ronningen (629)
Amund Melvin Fosstuen (623)
(620)
Algot O. Fallingen
E. Teigen (602)
Torkjell
Pal P. llaugen (601)
Anne R. Hosar (599)
1.
2.
3.
45.
6.
7.
8.
9.
10-
rt.
LZ.
:
j drg Langleite Skamsar (597)
Erflb
Eldri sdrha_qe (596)
R.. Aandheim (595)
Torstein
K
v e e n ( 5 9 4)
O
.
RoIf
M
.
Forberg (589)
Rasnus
S
ynstnes (586)
Torkjell(586)
Pettersen
Akse1
i.ke
(
5
8
3
)
L
d
k
k
e
n
H
.
i4argit
(582)
Banken
ottar
O1a [email protected]:d(582)
Kj eIj-f rid Aamodt (580)
Olav P. [email protected] (579)
l-1. senterpartiet
H a n s K r o g s t a d (1 2 1 0)
Marqit Grimstad Lien (669)
Lar! Kvalhein (606)
Kare Jonsgard (599)
Sevald Lund (590)
ola K1epp (582)
Tore J. odden (577)
Roald Arne llove (573)
Sevald Hyrve (569)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
'ln
l--L.
InguIf
Brandsarbakken
(566)
ola E. skjakoysard (s65)
Sverre ?. !'orberg (565)
( 5 6 5)
Per H. Storbr6ten
O1a Risheim (562)
Nils H. llegctebotn (558)
---1^
\J4trE
rn
a,
?..-i
rr|lrls
lEEr\
IJJ=,,
Audun Sperstad (553)
[email protected],.Iuland. (545)
Gudbrand Skjak (543)
Jqirgen !,1. Sygard (543)
!!I.-Pcg4eIre!e
I.
Alfred
Bismo (134)
Auale (132)
Hans Agneberg (I25)
Susanne Rarnstad (122)
1 . Arnfrid
')
J.
!!II.-E€ie-Ys!ieEeE
l-. E j-nar Aurstad
(112)
1 . John Ludvig And.reassen (109)
2 . Harald Garcia de Presno (101)
J.
!M1:-99EieliE!1EE-ye!E!EePergi
ingen
Erland
Skjak
(95)
LOU, t-975
ValcIte
representanter
:
l-. Det norske Arbeideroarti
'I
J o n K o l d e n ( 1 2 5 2)
')
Roald l4arste j-n (I177 )
?
Kristine
Rusten (I142 )
i
Steinar Bru6:,gard (723)
tr
Amund Bjdrgen (67 4)
olav Kveom (672)
1
Johan gtokke (671)
Klara Kvehaugen (662)
q
Otto Akslen (655)
'ln
B j o r n o d d e ( 6 5 3)
Valqte
vararepresentanter
I.
(542)
Hans BjorkliAlf S/rhage (638)
Jo Kveurn (632)
n
Prrtl'
Tl^ncan
:
16?'l I
Kolden (631)
Hallstein
(626)
I
n
g
a
A
s
e
n
6.
1
( 6 2 6)
H
u
s
o
m
Odd
Lars Rusten (625)
o
(614 )
Reidar Marstein
tn
(
l!4agnar Hansen 613 )
'I
1
Live Torekveen ( 6l-3 )
1 2 , Magne uoen (609 )
11.''-9cl!esper!ie!
Kristen Brandsar (532)
Torgeir T. Garno 1513)
Arne Galde (461)
Kaare Kroken (449)
Sigmund Garmo (441)
MagnhiJ-d. ltundh j eld ( 4 41 )
S v e r r e @ v e r l i ( 4 3 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Kaare Runningen (431)
,
(430)
Anne Kvandalsvoll
Lars Bakkom (427 )
^
Edel Mc (421)
R
l[agne cl imsda]- ( 4 21 )
6 . Rddnaug BA ( 4L91
'7
q
ll1.
l.
2.
3.
4.
T,ai rr Frrefan
14'l ?'l
o1e VoIe (4f 5)
Trond crona (402)
eysdalista for lCCErpgltl1CE_qege=betg
Pe1 Ragnar Paul-sen (326)
Karen cutubd (319)
i,lagnar ltundhj elC (308)
Jirgen Vassdokken (306)
l-.
2.
3.
4.
5.
( 2 9 7)
Hal-l-dis Mjellerud
Torkjell
J , H u s o n ( 2 9 6)
EgiI Nordal (236)
Ola Byre (233)
r rrht
J.rurru
/ .)01
(4(rr,/
n ^+-.i
l
Earo
Hanem ( zbJ_,
\
lllI:-E3I-E-99-r,5Ey4!gTE9-!I9!E-:-5y-1!!e!98-Er!e-!elEeyels!e_es
'ierrr
rrarrhanrri..ra
==:-:-:
=;l:-:
ingen
representant,
rza l
=: -l=:
=:
VAGA, 1975
1
I'ri
:
Yels!9-YererspreEe!!e!!9r
representanter:
valqte
a
\Ia'l
i>,t^a1^
^d
1. Lars S. Kleiven
Hrt\/ra
(l-66)
1. Hans H. Holen (127)
2. Erling Sagsletten (127)
3. 0istein Vabero (I26)
!!r-991!espesgle!
r.
v_J
vv-
2.
3.
4.
5.
6,
P a 1 H e 1 l e ( 6 9 7)
(680)
Arne Bjdrnstad
Sigrnund Ryen (673)
Oddvar Grdnli (665)
Torbjdrn Bakken (664)
Venstreparti
1 1 1 . Sosialistisk
1. Ivar schjdlberg (I75)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
(656)
Jakob E. Saslstten
(
6
5
5
Elisa Prestulen
Siqurd Nestande (649
Pel O. Kvarberg (648
Erik [email protected] (642)
Ivar r,zisdal (639)
OIa O. Visdal (638)
Magne Snerle (634)
l-. [email protected] Bergl-i (172)
2. KEre Ivar Sveen (160)
3. Magnus Eide (159)
lll!.-!e!-!9tsbe-+E!cilerper!:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
fI.
12.
13.
Sverre Damstuen (2576)
Ilagnus r. Ldkken (241I)
Sigurd Granrud (2319 )
otto Runningen (1473)
Ottar @ie (f 460)
Leif dygard (l-380)
OIa K. Hovde (1345)
Olav Sdrlie
{1340)
Alfred A. Plassen (1298)
Rolf Blankenborg (1296)
l4agne l,lyrum (1293)
Arne Hagen (J-278)
Kjell
S v e e n ( 1 2 7 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
'11.
12.
13.
14.
15.
Jorgen Lauvs'-ad {1264)
Syver S. Plassen (125f)
Ranveilr Aasheim (1250)
Knut Sandviken (1250)
He19e Ranen (1245)
Anton Tessnes (1243)
Magne O, Ldkken (1242)
Arthur K. Braten (1229)
(1224 )
Svein Blankenborg
Arne Stadeldkken (1223)
Harald r,okken ( I219 )
l4ari P, 3ugsveen (l-217)
Birger Kongsrud (1183)
Kjersti
Aasvang (1161)
Anna A. Nesset (1155)
:
Yelsgg-!eP!9E9slq!!9r
Val-ote varareDre sentanter
:
l:-P9!-!erELe-A!belqereer!l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l-.
12.
13.
14 .
15.
L6.
J-7.
18.
19.
20.
21.
Jarle Fossehacren (3999)
OIav Skog (3948)
Stubrud (3929)
oistein
Reidar Stenersen (3876)
Kire Johan Daht (3872)
Ola Stormyrengen (3870)
Ivar crind.stuen (3842)
Lars A. Itandeqard (2028)
Rolf Odd Vang (2009)
Rolf Edvard Torbo (2008)
Svein Lien (1999)
f ' r o d e J a c o b s e n ( 1 9 89 )
ErJ-l-ng Pedersen (I983)
Britt
Mal' Ruttd"tl ,ttt n,
Bjarne Lindsde (I977 )
Oddvar l4agnus Pladsen (1975)
(1975)
)lagnar J. Leirflaten
Jorgen N. STorddeg&rd (1974)
John Jordet (1972)
Randi Rusten (1967)
(1966)
Hans O. Midtli
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1I.
12.
13.
14.
15.
16.
l-7,
l-8.
19.
(l-963)
Rudolf H. Frikstad
(
1
9
6
2
)
Mathias Aaseth
(
1
9
Erling Tu1lut
58)
Jens H/ystad (1956)
E m m aH j e l d e ( 1 9 4 8 )
Odd Jostein [email protected] (1948)
Syver Bakken (1947)
S t e i n a r R u n d h a u g e n ( 1 9 4 4)
Ivar Ole Brun (1935)
(1934)
Siqurd J. crindstuen
Paula BrAni (1933)
Harri-et Moen (l-933)
K i r e J g r g e n h a . n s e n ( l - 9 2 7)
Magne Marius l4artinsen (1916)
Ola Ingo1f Tamburstuen (1903)
Vagn Robert Hansen (1897)
Marqot Beate Hdiberg (1874)
Julie (Dverli (1342)
O1a Hdiberg (1805)
11,.-gExre
1.
2.
Olav Helge Klei.ren ( 301)
(289)
Gunhil-d Lornstad
qah+6-65-+
1 I1
i a+
i:-;;;;-;;;"-r""uo",,_r.u,
2.
3.
4.
5.
6.
'I'l 'l
KAre Iiorgen (1192 )
Reidun Formo (662)
Berhard Lj-l1-eseter (648 )
T o r g e i r H e r i n g s t a d ( 6 2 6)
Hans Svastuen (624)
I
l{ri
1.. Birger
c+al
I. Sverre Ul-'rolden (272)
2. Reidar i4artin Smedsrud (271)
3. Kirsten Veggumslgkken (269)
4. Johan anton Lie (267)
i a
Fnl
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odd Olav Eggum (623)
Anna Myhre (621)
O d d . b j @ r gJ . R i n d h d l e n ( 6 1 7 )
I . l a r y B l e k a s t a d ( 6 1 6)
Einar fvar Holen (614)
O l a I . Ul r n o ( 6 1 3 )
Pal S. Prestgard (611)
(611)
Arvid Odmar Steinseiiie
l.ahrr+i
Haug,stulen
(325)
1. Marit Ol-sson (314)
2. Levi Edvard Ly'sneslokken (171)
3. l4agnhils Aanes (170)
lllll:-9eereliE!i!E-EelEePer!l
l-. Odd Jarle
[email protected] (174)
1. Erna Dahl (164)
2. Oiaf [email protected] (i_63)
3 .. Inga l"larie Norderhus { 161 )
FRON. 1975
representanter
Valqte
:
:
Yelc!9-Yere!ePre99!!r!!9r
l:-Q9!-!9r9\9-Arb91q9!Per!l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1l-.
12 .
13.
14.
l-5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
1l-,
Asbjorn l,lyrvang (5433)
Polrnar Skar (5406)
E I I e n B r a n d v o l ( 5 40 4 )
Martin Bredeveien (5051)
(5039)
Lars Lauvsletten
I v a r S @ n s t e l - i ( 2 7 5 3)
Ivar [email protected] (2750)
Pel L. Lstkken (2727)
Rolf strand (2726)
S v e r r e S o l h e i m ( 2 7 1 - 4)
O t t a r B e r g u m ( 2 7 1 4)
Kj el-J- Haug (2713 )
Sigrrnund Stahston ( 27ll )
Bjdrn Fossehaqen (2706)
Hans Bredeveien (2705)
Martha Lbkken (2692)
Anne Kari ROssurnnoen (2690)
Sverre Kolobekken (2690)
Magnar Svendstad (2686)
Nils Sandvik (2685)
(2 6 8 1 )
Johs. Bratlien
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11 .
L2.
13.
14.
l-5.
l-6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Senterpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
b.
(1979)
Hekon siqstad
llans Odenrud (l-885)
Johs. lunde (l-056)
O l a R o l s t a d ( 1 0 49 )
Nils Tofte (1037)
- L v e r v e s J _ u r n( r u J U J
8.
Ivar
t9L
Ve:
\tv1J)
Sand.bakken (1025)
l-. Ola @ileg8rden (223)
1 . Johannes Brandvol- (1023)
1
P e t t e r S y l t e ( 1 0 2 2)
J.
T o r s t e i n R o l s t a d ( 1 0 1 7)
^
( 1 0 1 6)
Jens Thulstrup
E
Erling Krok (1011)
BjOrg Dokken (1009)
Randi Aartun (10-08)
R
Amund Lo (1007 )
( 1 0 0 4)
Knut Sill-i
r0. O s k a r B a k k e n ( 1 0 0 2 )
'I
J.
1lll
Lars OIsen (2681)
Hans lI. Rdnsha.ugen (2681)
Einra Rannstad (2680)
Anna Karin Vangen (2673)
M a g n u s S v e n d s t a d ( 2 6 7 2)
H1vj-k (26'72l
I{ildrid
Ola BrAten (2670)
Johs. nygh (2669)
Olav Kolobekken (2665)
Asmund Holen (2663)
Hans -Voldberg (2657)
'Iorbjatn
(2654)
Rustbakken
(2653)
Oddvar Iversen
HjOrdis Wahlouist (2649)
B j a r n e B e r . - r e t ( 2 6 44 )
Thorvald Kamp (2643)
Ivar Sletten Slestuen (2638)
Reidar P, Hage (2633)
Ofav GranslAen (2629)
Kani Varpestuen (2620)
AIma Vangen (2590)
K j e l l a u g M e l g & r d s h a g e n ( 2 5 3 8)
Terje Stavnhaugen (2556)
T{ric+al
i.r
Hans Kleiven (208)
Olaf Stormorken (207)
(206)
Kitty Killi
Er.tllzanar+i
1. Johs. Ophein (444)
1 . fnqer
)
?
Johanne Andresen
Hans Teigen (426)
cunhj.l-d Baukhol (408)
l-1111. Sosialistisk
Venstreparti
l-. Anne Marie Rimberg (413)
'I
)
Johan Rudihagen (399)
(394)
Inge l{yrtroen
'1
rr-3 PA
\7i
hara
:I
1? OA \
\JJV'
(435)
-2Fron forts.
Valqte
reDresentanter:
Valcrte vararepre sentanter
Il1III1.,[email protected]_Erer
Tve:rpg!t!iEEe_Bet!l
1. Edvin Hovemoen (502)
2. Ellen Larsen (495)
3. Thor Otto [email protected] (482)
1.
2.
3.
4.
5.
Ole Widme (479)
T o r g e r F a u s k e ( 4 7 7)
Hans Aqe Haugen (472)
Kristian
Haave (461)
Vegard Bjerke (460)
:
RINGEBU, 1975
:
yels!9-!ePEes9!!e!!cs
1. Det norske Arbeiderparti
l. Birger sether (2840)
2. Elise Pedersen (2779)
3 . J o h a n n e s L e s j d ( 1 5 0 4)
( 1 47 1 )
4. Ragnhild lien
5. Ivar Myrhaugen (14 67 )
6 . B i r g e r S o l b a k k e n ( 1 4 3 9)
7. [IAkon Kampen (1439)
(1430)
8. RarI Kristiansen
9. Gunnar Langset ( 14 21)
10. Trygve Horten (1417)
11. ger O. Ronningen (1413)
1 2 . R j e I 1 H o d d e ( 1 4 1 2)
13. Hans Sdreng (14f 0)
1 4 . R o l f N o r d b e r g ( 1 40 8)
15. Per Otto Myrldkken (1403)
Valqte
vararepresentanter
:
1. Jan Hauq (1402)
1
r1
1
'tn
'I 1
11
Elias Hesthag'en (l-402)
( 1 40 1 )
Arnfinn SlAsletten
T\7er
ll.rnqa+
fl?qd\
Ol-e Myhrsen (1393)
Jon M. Voldsrud (1390)
oddvar Nyldkken (I385)
Ivar !{idtmoen (137 6 )
Svanhild Granlein (1375)
r J O n n n yK r l n q e n ( r J l J l
Margit Nordberq (1369
Magne Jonhaugen (1367
Konrad Langset (1367)
( 1367
Arvid Halvorsen
L a u r i t z D a 1 b a k ( 1 36 7 )
Thor Pedersen (l-357)
Ingeborg Haugen (1357
lI:-9eereIrE!rEb-Yc!s!tePer!i
l-. Trygve Eidnes
(312)
)
11I.-9sibssEerle-es-Vege!re
l-. cuttorm Aalokken (258)
2. Amund Lje (257)
'I
)
n
r!rr.
Kristian
John Jakobsen
Olaf K. Arnes
Gunnar 0verli
Sigurd Sdreng
(250)
(249)
(249)
(248)
!y/y!e
(489)
1. Simen Trosvik
2. Terje Nordrurtr (483)
1. [email protected] Haverstad
.) P a r ( ] r l n e t a . t
f?46)
ll
'I
( 1 3 8)
B. Saether (122 )
1. Jon Helge Lesjd
1III-
(466)
(240)
Rolv Sletten
Leif StenumgArd (239)
Kri sl-Fl icr Folkeparti
1. O1a P. StenumgAril (379)
2. KAre Barl-und (348 )
l - . Johan Amrud (345)
t
Karl lluse (343 )
J.
Inger-Marie
[email protected]
i
I{=ri
I
Jens crasbakken ( 651)
Arne Bakken (651)
Anders G. Fretheim (650)
Elee Borgen RomsAs (648)
Nils P&lsPygard (644)
Jon odegard. (643)
(628 )
Karen cil-leberg
(
6
26)
Lauritz Kleven
Drrrlrrrn
/"C?l
lll!l!.'.-9ee!erPer!le!
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
.,-1 i:
(l-252)
cunnar Forrestad
(1154 )
ErJ-ing Porgedal
(717)
Oddrun Kaurstad
Magne Sandbu (708 )
sigurd Krekke (673)
Johannes Haugstad (658)
(653)
Hans Ola Furusater
- .
)
i
R
1
(327 )
/rlwFD
:
Yels!9-!9Pr9g9!!c!!eE
t o?q
yelg!9-ccrergergse!!3!!er
:
l:-Pe!-!9r589-4rEctqerPer!l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lI.
12.
13.
Geir Korslund (2342)
AsbJ 6rn QverrlS,rd (2173)
Arne Bueie (2I4 5)
(2122 )
OLlLar Norslien
Hjalnar Skogli (2092)
Elsa Larsen (2063)
sjfitn Olsen (1174)
(l-f 49)
Hagnus Kristiansen
K&re Nylund (11-32)
Guttorm Tomterud (11-15)
Itartha gkjellhaugen
(1 1 1 4)
Terje nngelstad (1101)
Knut Skogheim (1J-00)
1,
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Maurits [email protected]
( 1 09 1 )
H a l l v a r d A s p e l - u n d ( 1 0 8 3)
Reidar Johannessen (1080)
Marit Skarp j ord.et (1079)
Kristine
Kleevahaugen (107 9 )
O d d m u n dB r o d a l e n ( 1 0 7 4 )
Bjarne Lcngseth (1070)
Jchs. Rugsveen (1070)
Incrrid Sustad (1069)
Stein 9. Vofdbakken (1068)
Johs. Y. Lysbakken (1065)
Eivind EJ-vebakken (I06J-)
Klara Stalenget
(1059)
G e r d V o l d b a k k e n ( 1 0 5 8)
P e I B r a n d e n ( 1 0 5 8)
l-,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Lf .
Jo Lagethon (786)
Asrnund Sandvik (778)
Astrid. Tande (??5)
Johannes Brubakken (767 )
P e r Hj e l r n s t a d ( 7 6 1 )
Andreas Stenersen (754 )
Ofa Hjelmstadstuen (754)
Anders Bleka (754)
(752)
OIa P. Sletten
Bjdrn Reistad (750)
Hal-lvard I{. Lunt(e (7 4 6 )
ll:--9el!elscr!te!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
Sj-gurd il-e ( 948 )
(897)
Ol-a L. Gillebo
Erik Stalsberg
(860)
Einar l{oe (85?)
Erik Braastad (838)
Paula Fossum i829)
(819)
Aage Rolf Szacinski
Johannes Finborud (812)
Jon Prestegalden (790)
M.:.-2ycl_E2ys9_9s_gsre_y9!se59
1. Trygve
2. El-Irun
!'ossum (2I1)
Johanne Bakken
(189)
l-.
2.
3.
4.
J/da Glonstad (188)
Hans ttagen (186)
Halvor Fossum (185)
Arvid Strangstad
(178 )
Illl..-5rre!9lrc-Eel\epes!r
1. Kire
Kje!Lesda!
(171)
I. Leif Simonsen (169)
2 . S t e i n E n s b y ( 1 6 4)
3. Hall-b,.Org Briseid
(l-61)
GAUSDAL, 1975
Valcite
:
Yels!e-YereteprcEg!!qn!er
reFresentan+-er :
_;;;= ;;;,,-=,.
;._;;;_;;;;;;
1. Nits NygArd (3694)
eaukhol (3692)
2. Kristian
Austga.rden (3631)
3. Kristiffer
4. KAre Hagenoen (1866)
5. [email protected] Midtl-ien (1863)
6. Hans Skogvang ( 18 61)
7. Einar Granum (1847)
8. Per Tveter (1839)
9. Oddvar Neqrund (1835)
10. KAre Rrtnnin-q (1835)
l-1. Arne Bjdrnhaug (1834)
12. Arve Bergun (1329)
(L826)
13. Martin Lillemoen
14. Nils S. Staun (1825)
l-5, John Tb, Brathen (181-2)
1 6 . P e t t e r H a u g e n ( 1 8 0 8)
17. Arnfinn
StensqArd (18 07 )
18. Magne 9Jcjelsvold (1806)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
l-3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
P e r r . d y p e ( 1 80 3 )
Gunhild Stenshagen (I801)
Ingar StubberuC (1301)
Arne Lien (1300)
Tora1f Hauoen (J-799)
Jens Ringen (1797)
Jens Ophus (1797)
Amund Berqet (1795)
Einar Bakkestuen (1796)
Leif Brekken (1794)
Arnlaug Dompen (1794)
Astrid Lien (1792)
qans skjelberg
(1789)
M a g n e R . i n g e n ( 1 7 8 9)
Sigrun Olive Paulsrud (1787)
Anne 14, Svendsen (1784)
Arne Halvorsen (1782)
A r n u n dV o l d e n ( 1 7 7 9 )
!4arta Johansen ( 17 71)
Amund A. ovstehage (176S)
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
89.
10.
11.
l4agnhil-d Aulstad
( 910 )
Torstein
(905)
Lej_kvarn
Torfinn Kvisberg (896)
Erling 9vendsen (396)
I4athias Enge (390)
Knut Smidesang (889)
Olaf Melbd (889)
Jens O. Solberg (882)
ola Fjel-det (881)
Steinar Mangrud (88I)
Harald Petter l4elb-d (880)
I1:-9ec!cgPeI!1e!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
[email protected] llagemoen (970)
Even Rudstuen (967)
Kristian
Fyksen (963)
(959)
Hans craedler
(933)
Anund Thallaug
I\tarte Stlne Fyksen (925)
Marte layklebd (923)
Berit eravr6k (920)
Eindrine
Tver&mo ( 911-)
ll1.-9eelelr:!1sb-yc!9!repet!]
1, Svein Atle Jacobsen (363)
2. Aud [email protected] Jacobsen (322)
1.
2.
3.
4.
Kai Md1ler (316)
Johb.n Sagheim (298)
Bdrre Larsen (292)
Karl- Karlsen (285)
1.
2.
3.
4.
Ol-av Dannemark (549)
Tora Jonsrud (546)
El-ise Revling Holm (533)
Iver Bekken (278)
!111..-5sre!eirs_EelEepes!l
l-. Kristiane.Kvisb{rg
2 . O L a v M a u r s e t ( 5 5 2)
(560)
11111. Venstre
1. Oddgeir
Homb (109 )
1. Andreas Smith-Erichsen
1. lle1ga Volden (108)
2. Amund I. Ovstehage (106)
3. Oddvar Hagen (1-06)
(303)
1. Iver Har,rrnershaug (300)
2. ALav Hagen (299)
3. Gunvor seielstad
( 2 9 8)
LILLEHA}:]{ER, T97 5
\7.'1 d+a
ranTac6n+rn+6r.
Valqte
vara repre sen tanter
:
;.-;;;-;;;;o=-u'i='u=='="'
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
l - 3.
14.
15.
16.
17.
l-8.
19.
20.
2l-.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
(9 9]-2)
Knut Korseth
M a r i e B r e n d e n ( 9 8 6 3)
(9840)
Olav Skarpjordet
B e r i t A a r s l a n d ( 9 8 1 2)
A r v e S v e g A r d e n ( 9 72 6 )
Harald Johannessen (9720)
Magne Melumshagen (9423)
Leif Onshus (5025)
oskar Skogly (4992)
J o h a n A l f r e d I ' i o l d e n ( 4 9 7 7)
Kire K. Brabergsengen (4966)
(4963)
Torbjdrn Sdrlie
Trygve BjOrke (4935)
Brynjulv Sjetne (4927)
Knut Lange (4926)
Jan Vidar Lie Pedersen (4920)
E g i l K j e e r e n g ( 49 l - 1 )
Knut F./nning ( 4 911)
Tor Slette Johansen (4909)
Rolf Hara1d Rpnning (4909)
Rolf Solvang (4907)
Kjell MeJ-gArdsbakken (4906)
Arne Ol-sen (4906)
Ivar [email protected] (4905)
Steinar Ringen (4904)
Magne Haugsbakk (4903)
(4901)
Lar s Skjelkv&Ie
'l
J.
^
R
1
o
1
0.
'Ii
'tt
1A
't 'J
rc.
19.
20.
2l-.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
KAre Bryhn (4900)
(4399)
Helge I,L Kristoffersen
Per Johs. Hauqen (4898)
Ottar Ottosen (4897)
(4896)
cunnar Skjarvik
Einar Sveen (4896)
Odd Jacobsen (4896)
(4895)
cunnar Hansnarstredet
Palmar Haugstulen (4894
[email protected] Hagesveen (4894
Bjarne Berntsen (4893)
l,lorten PauJ-sen (4892)
(4892)
Neri Ljddal
od.d. Skogsrud, (4892J
Olaug Pettersen (4891)
Ase Aarnodt (4888)
Paul Jevnesveen (4888)
(4886)
Dagny Bjorli
Johs. H. Jakobsen (4884
Jens S:etre (4381-)
Helna Johanne Hansen (4880)
P e r M a l i n g e n ( 4 8 7 8)
O d d B e k k e l u n d ( 4 8 7 4)
Oddgeir Brend.en (4374)
Gust.av Ilansen (4373)
ALfa Reistadbakken (4872)
Einar Hansen (4871)
$yvor l4yrvoJ-d (48?0)
Rolf Pettersen (4869)
11 . Ildvre
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
l-1.
Signe l.leisert (4265)
Finn 4deLj (4246)
T o r g e i r D a h l ( 4 2 1 7)
Kristian
( 42 1 0)
Askjellrud
Per Chr. Hari-ldstad (2194)
Ruth l.{yhre ( 2191)
ejQ.n [email protected] (2169)
O I e B l e k e n ( 2 1 3 1 )K i r s t e n A n d b e r g ( 2 1 2 3)
J o h s . O w r e n ( 2 1 2 7)
Petter R. Syse (2124)
OIe Jens Borud (2122)
Sverre Sparingen ( 2110 )
3 . Ragnhild Sorgendal ( 2J-06)
4 . Bodil
(210 5 )
Hjlebak R/nningen
R
RoIf Haugen (210 5
l.
)
KNU!
UIE
H'] I.EVIK
ola l4elkit-a ( 2105
8.
9.
10 .
1l-.
12.
13.
210s)
Odd A. cundersen (2104)
Knut Mathisen ( 210l- )
Annik lIdJ-men ( 210 0 )
Anne Lise Furuheim (2099)
B e r i t P e d e r s e n ( 2 0 9 7)
Olav A. Sl-etten (2097)
111..-99!!9rEcr!1e!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inge Kval- (2489)
Asbjorn vestad (2480)
Per Prestrud (1344)
Arne Hol-e ( 1315)
Marie Helen Lundgaard (1290).
uathias Hovenoen (I2S4)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Harald Rindal (l-273)
Bertha Dissen (1266)
Hil-drid Ei.nbu Rustad (1265)
(1264)
Dag Jensvoll
Ole Vestad (1263)
A n n a W e d u n ( 1 2 6 2)
Kristen Bleken (1261)
Srzei"n Holen (1258 )
-2I
Lilleharuner
Valqte
representanter:
forts.
Valcrte vararepre sentanter
:
llll.-5rls!ells-EelLepel!1
1.
2,
3.
4.
q
Magne Sk&rberg (2012)
Magne Ringen (2003)
OIav Djupvik (I9 91)
(1981)
Reidun Skullerud
Dim^f
T.^f^6.r r+sen
(1978)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Sverre Laderud (194i)
J o r u n n G r a n l u n d ( 1 9 3 7)
(1924)
Kjell lsrby
Alvhil-d Sveurn (1923)
Gustav Nygaard (1913)
J o h a n n e s B o t t h e i m ( 1 9 0 8)
(1885)
Magnhild langli
lIlIl,.-Ye!e!re
1. Lars Tvete
(673)
1. Hal-Cis Tunset (360)
2 . l'lagne Thorsen ( 3 38 )
3. Arne Chr. Stryken (335)
l!! !IL.-9e!-EYe-EeIbepeE!re!
1. Magne .Ansldkken (613)
1. Kristian
!4. Skjellerudsveen
2. Kjell aerg (595)
3. Astrid Nordahl (591)
!!!!I!!.--9eere!1s!rsE-yeEs!EepeE!1
_
l-.
2.
3,
4.:
Sven Bolton (I633)
Rolf eonning ( 1581)
Eli Amda1 (1569)
Ni-l-s Haugen (15 5 5 )
]2.
3.
4.
5.
6,
Nina Broch Alvil< (1553)
Tove Lehre (1549)
T e r j e T o r b j o r n s e n ( 1 5 4 8)
Arnold Engen (1535)
Odd Weidemann (828 )
Brit Oien i824 )
(601)
(:.-t a^\7-fv
YcIEle-Ie!I99e!!c!!eEi
I o?<
yels!9-yernrePrgeg!!3!!9::
!:-Pe!-!9!EEe-4rbetdetper!r
].
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
l-0.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33,
34.
35.
36.
37.
Alf Lyshaugen (16185)
Roy A. Wold (16179)
(16156)
Arve 0degirdstuen
M a r t i n S t i k b a k k e ( 1 6f 3 1 )
Jan Ringstad (f6I17)
F r e i d a r O d e g & r d e n ( 1 6 1 0 4)
Nils Rdstadstuen (16066)
Alf R. Iversen (16062)
F r e d e T v e i t ( 1 6 0 6 2)
Kari Bergum (16033)
Ragnar Larsen (16031)
Steinar Lindoken (8IIZ)
Svein A. Roset (8127)
B j a r n e J e v n e s v e e n ( 8 1 2 7)
Arne Stra;rd1i (S125)
Torfinn Sofienlund
(8121)
Wilh' Antonsen (81J-8)
Sverre M:'hre (8118 )
Olaf Barlund (81L7)
Age 4degerC (8117)
Steinar Lindokken ( 9117 )
J o h a n B e r g e t (8 1 1 6)
Fer A. Kristenstuen
(8ll-4)
K j e t l R i n g s v e e n ( 8 1 1 4)
AsbjOrn Sveen (8J_l-I)
Peder Ottosen (8107)
Vida! y westlie
(8105)
Per @rnulf Kristiansen
(8I05)
Per S$rlie
( 8 1 0 4)
Arne Xnapp (8098)
Halvard Snekkerhaugen (8093)
Kaare Baardseth (8091)
Roald Stensrud (8091)
Leif Oddvar @deg&rden (8085)
Harald Borresen (8083)
Roar Olsen (8083)
Arve Holte (8033)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Olaf @deg&rdstuen (8083)
KAre Hauqen (8080)
(8075)
Arvid viberg
Svein C. wolC (8076)
( 80 7 5)
Arne Kvitle
cunnar Ekl-und (8075)
cerd Skredderstuen (8073)
Leif Rcstad (8073)
Ottar @deg&rdstuen (8073)
Ole Ingvald Markeng (8022)
KjeII Hoberq (8072)
o d d b j d r n N o e m ( 807 1 )
Ragnar Dalby (8071)
Roy Arild Sol-haug (8070)
Jenny Breten (8070)
Oivind Kringen (8069)
[email protected] Svartbekk (8067)
Haral-d Sveum (8067)
L s m u n d L r z s e i d ( 8 0 6 7)
Arvid nng (8067)
Birger Foss (8065)
Harry Llzshaugen (8065)
Aslaug RingvolC (8064)
( 8 0 6 4)
OIe Kristiansen
John Wiggo Knapp (8063)
John Stubberud (8063)
Helgre Saether (8061)
Birger E. Herberg (8061)
John Erik Torkehagen (3059)
Borghild Lie (8058)
Ing'er Johanne Hagen (8053)
Tom Rignstad. (8058)
Inger Jerirttand (8054 )
Lyder Engen (8053)
Birgit
Bakke (8050)
Ingar Hansen (8044)
Leif Rudolf Bjerke (8038)
Oskar I. Olsen (8033)
r.andi Kollshaugen (8031)
11.'.-Egxse
1.
2.
3.
4.
5.
Berit Nesje (3261-)
Jens Chr. Bull Engelstad
ornulf
Stuge (1650)
Arvrd Kjeldsen (1-640)
Jan A. Gjersvold
(l-635)
(
1
6
3
4
)
E
.
R
y
g
h
!. !".
7. Per Straumsheim (1633)
l.
(325L)2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
Einar Odd Martensen (1632)
cunnar Ldwik
(163f)
ginar Berg (16j1)
Helge Feiiing
(l-63I)
Arve Snuqgerud (1629)
Jan r,dfgr;n (t6i8)
B1yre l,tir-hias LiJ-ieengen (1626)
gjdrt Overn (1625)
SteirlFr
E.\c ahrg +6n
r.1("5)
cidvik
Valqte
'I
1 1
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
\7.:1
representanter:
r.r'i
c+Fl
i cr Fnl
kanar^+
forts.
i
Inqerid Nyhus (2903)
Hans Draumas (2896)
(2845)
ottar Kvernlien
Age Petter Chrj-stiansen
Svein Gramsett (1472)
John skundberg ( 14 71)
\/.
"r+
a
1d+a
rlf
=htar
'
'I
Hakon Holstad (1459)
Ivar AqOy (1469)
?
Jan DraumAs (l-458)
( 7 4 8 7 ) 4 . Solveig Srnedsland ( l4 51)
R
Sverre Glimsdal (1450)
Lars P. Skumsrud (1450)
a
1
RAri
f
HArq{-
eA
Gunvor Ekern
(1AAq\
( 1 4 4 8)
llll:-9c!!c!pe!gie!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hans Petter Braastad (2994)
(2956)
Sdren crini
Ragnar l,lastvedt (2938)
Edel- F1esvik (2916)
S t e i n a r B e r g s e n g ( 1 5 7 4)
Torste j-n Dahl (1539)
Trygve Brovold (1530)
1
Aud Ligaariien
.T^',r E'6i ri
nn
(1509)
/14O4\
Kari Stokke (1505)
i
7rrn\ri
1
Per 3.uud ( 1501 )
E r t k L o n n u n ( 1 50 1 )
Margit Bjornsrad (1500)
Randi Braastad (I500)
Lundvig Stumlldn (1500)
d
Fn{rrla
f14O(1
!l!!!"-9esleI rE!rEE-yesslEepsE!!
I. cunnar Bergstad (l-210)
2. Odd W. Jacobsen (1196)
1.
.)
A
tJri+
R.rc+rA
/1 1 OR I
T e r j e H o r n E v e n s e n ( 1 1 89)
( 1l- 8I
.4,shi]d Guldahl
Liva Longva (l-l- 8 6 )
r-11r-!1"-Yeleg:e
'r
T---i.r
2. Rolf
c^1,,-
vv+qr
/1^E2)
\arJ
N o r l - a n d ( 5 6 0)
rr
!rr)JrL
rrre!-srr
(J&J/
2. B'iarne Thorstad
3. Oltar Brobakken
tr
rttzr
rArra:rA
/(?"\
(524
(523
r.,1c.FpE
Valcjte
representanter
:
rlt^rFFr\l
107q
:
Yels!c-ycsergPgege!!q!!9r
1. Det norske Arbeiderparti
1.
1. Johan Nygaard (7294)
2. Helge Rdragen (7130)
2.
(7161)
3. pyvind Kjeldsberg
3.
4. Else l4arie Mj erurn Sveen (7134) 4.
5. Odd Hermanrud (7132)
5.
6. Egil Adamsen (7094)
6.
7. John Paulsrud (7093)
7.
'8.
Svein Arild Nyberg (706a)
8.
Aser (6956)
9. Fritjof
9.
l-0. Emil P. Engebakken (6940)
10.
ll-. Arvid Haug (6939)
11.
12. Hagbart SkjdlSs (37a0)
12.
l-3. Aasmund Olsen (3644)
13.
14. Helge Bjerkehagen (3643)
14.
15. E)-]-ing [email protected] (3643)
15.
16. Erik Dokken (3636)
16.
17. Bj1vn Egil Nettun (3619)
17.
(3614)
18. Anders l4illerud
18.
(
3614)
l-9. Oddvar T$rrisen
19.
20. EglI U. Pettersen (3610)
20.
21. Ol-e Andreas Lundbekk (3608)
21.
22. Ingat sKari (3604)
22.
23. Rolf Panengstuen (3601)
23.
24. Nils Stende (3600)
24.
25. H&kon [email protected] (3598)
25.
(3597)
Ka.re Kristoffersen
Ole Thomassen (3592)
Gerda Laeskogen (3592)
Karsten lundstad (3589)
Marie Andresen (3588)
(3587)
Hans overli
A l - f M . - A m u n d s e n( 3 5 8 6 )
Andreas Faqerl_und (3586)
Aase Kvarn (3581)
Olav Holen (3580)
Mary Bredstu (3577)
KjeJ-l Vinqeba.kken (3573)
Arne Gulbrand.sen (3570)
Jorunn Engh (3561)
Erling Grr'tberg (3559)
Ole l{iklund (3559)
Gerd eekkelund (3558)
Frank ARne Aser (3556)
(3556)
Narie Bredli
Jorunn Andersen (3553)
Bjdrn BrAstad (3551)
Ase Sneby (3551)
!4arkus pr_oven (3540)
Alfhjlf
Hjorth (3535)
Kai Morten Madsbakken (3534)
ysveen(3532)
l2!7. . {Uyi sl di at PN
ettersen (3521)
ll:-9cs!espsE!re!
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
J-0.
Torkel Hdrthe (3220)
Jon Aass (3185)
I n g e x K i h l e ( 3 1 2 8)
Kristian
H. Dysthe (1655)
Arvid Hol-rnstad (i-648)
M a d . s Bj e r k e ( l - 6 4 1 )
,forunn Bu (1637)
Simen Bl-eken (l-637)
Kristian
Dystebakken (1622)
Terje Balke (l-608)
111. Kristeliq
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
89.
10.
l-1.
12.
Ole Anton Hoel (1607)
Gunnar Opsahl (1597)
John l,isteruC (1597)
Magne 0deg6rd (1596)
(1595)
Alfhild
cihle
Fredrik H. ELlingsen (I595)
Anne Rognerud (1594 )
Even Ulsrud (1591)
Anne Christine
Arstad (1589)
O l e F o s s ( l - 5 8 7)
Eirik Fodstad (1582)
Halvard Lunde (15?9)
Folkeparti
Trvgve Snoen (l-401)
Ol-e B. Jarj-vang (750)
Arvid Glirnsdal (734i
H a l f d a n F o s s l - i e n ( 7 1 0)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
John J. Solhaug (706)
(706)
Karl Ldvoll
Solvelg Damnerud. (692)
Astriil [email protected] (691)
Olaus Onunelstad (690)
O I e D e g v o l d ( 6 89 )
1.
2.
3.
4.
5.
(466)
Arne Sletten
Terje Taasen (464)
Johs. Sveerr (462)
Erik Fagerheim (462)
John Kjernlie
(462)
!l1l:-Egyre
l-. Berit Aass (486)
2. Hans Peder caarder (480)
3. John Gryttenholm (470)
[email protected] Toten forts.
yelc!9_I99l999!!e!!9l :
yelsgg_ycl3l9pI9Ee!!e!!9l :
lUl!.-9eerelre!lEli-yets!r9pcs!r
1 . T e r j e B r a t h e n ( 6 1 4)
2. El-Ien Il. Anderren
1.
2,
3.
4.
(603)
Torolf Iveland (599)
Anne K. Olsby (596)
Kjell Sveen (595)
Ellen Mortensen (595)
11llu._qs!!e_Te!e!_3e4rLe!e_EslEeper!1_9s_ycts!r9
i:-;;;.;l;;n-t"u'"u-rrnut
1. Rolvsm'stu(243)
2. Thea Nordland
3. Thor Stensrud
Det Nye Folkepartiet
stilte
J-iste,
men fikk
inqen
(242)
(240)
representanter.
I/FCTIFE
vafqte
representanter
:
'l
'T'arrylF\r
O'r q
yeIg!9-YerercPr
gEc!!e!!er :
!e!s8e-4rbe
i9erper!i
1.
2,
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
l-4.
15.
16.
17.
l-8.
19.
20,
21.
22.
23.
24.
25.
(7736)
Svej-n Erik Strandlie
(7655)
Marit Flutto utti
Asbjdrn St::andvil< (7605 )
[email protected] Thorsbakken (7596)
Age Nordby (7574)
Endre Raae (7540)
Kjelt Johansen (75l-0)
Erling Haavi (7494)
(7443)
Olav Bratlien
Sigurd @stlien (7331)
[email protected] Ottosen (3901-)
Adolf Olsen (3873)
Ivar Nordengen (3853)
Torbjdrn Engren (3845)
Svein Solberg (3843)
Ilune Granlund (3830)
Trygve Christensen
(3826)
Asbjdrn Narumsether (3823)
Ingri-d l{auglien (3822)
Elias K:elsrud
(3801)
[email protected] Dalby (3800)
Hans Bratl-ien (3799)
Jan Torkehagen (3798)
Jonas Hogberget (3796)
KjeJ.l Smestad (3796)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
1l-.
12.
13.
14.
15.
16.
f7.
18.
19.
20.
2l-.
22.
23.
24.
25.
26 .
Harald Enqen (3795)
Bodil Bergsveen (3794)
(3794)
Eqil villasen
OIav Enoen (3793)
Arne Sinnerud ( 3791)
Hal-fdan Bakke (379f )
L q e ! ' u r u s e t h ( 3 7 8 9)
E g i l B l . 6 v a r p ( 3 7 8 8)
O 1 e c r a n ( 3 7 85 )
Johannes Stensby (3777)
SOren Sdrensen (3777)
(3776)
Kjell
Strandvik
(
3
7
7
3)
Anton Nistad
OIe Kristian
Omdahl (3769)
Jens Ola l{erAdegarden (3767)
Asbj6rn Sveen (3763)
Martinius Ldnhaug (3762)
Rolf ttAkonsen (3760)
Anna Ringstad (3759)
Svnndve Si.nnerud (3759)
Anny Srnetop (3740)
Even Gran (3738)
(3732)
Knut Jahr Pettersen
Karen Sagvold (3709)
-Amalie 0st1i
( 3 6 7 7)
Vera Frydenlund . ( -a517 )
!1,-9cslc=ee!gr9!
l.
2.
3.
4.
5.
6.
Tordis Rdstden Skogan (1852)
AsbjOrn Kleiven (1803)
Arve Berg (97 2)
Peter tundgSrd
(953)
Nic. Sivesind (944)
Bredo Lund (943)
]z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Johs. H. Sangnes (937)
uJ-av !1er (yz5)
Mathias Bjdrnerud (923)
Johs. Grefsrud (923)
(9I9)
K&re Bratlien
Hans Nordaker (919)
Anne Hel.ga Rdstoen (919)
Thorolf Nordby (919)
1.
2.
3.
4.
Eva Gjesdal (666)
B8.rd Furuseth (662)
Ol-av Glimsdal (658)
(658 )
Hel-ge Furuseth
f,.
!l_v
l!!.-5:rs!el:s_EelEcpe*1
1. Rolf Thompson (728 )
2. Bj-rger A. Lie (695)
3. Andreas Kvernurn (688)
4. Hans Torp (675)
lJarstad
6. Karin
(b5b)
Ofstaas
(654)
I I I I..- 9esI eI -.e!t eE_yelE!r epct!I
1. Arvid Borglund (874)
2. Lelf Rosasberget (gG6)
1.
2.
3.
4.
Kari Nordrum Jensen (852)
Svanhild Aas Hodnekvarn (848)
Marle Elisabeth Braaten (839)
Inge Ramsrud (325)
-L-
Vestre Toten forts.
Valqte
representanter
:
Vafqte
va rarepresentanter
:
lllll.-E2Yre
(499)
I. Xjell Bertelsen
2. Johan Toll-ef srud (495)
3. Tove Berntzen (481)
1.
2.
3.
4.
5.
(481)
Marie Helene Dullerud
Ole Jacob Schjerven (48f)
Ragnar Rebne (479)
Johan Ligodt (479)
Tor Selmer Itansen (478)
IMll:-Yclc!se
J-. Torgunn Fet
(348)
1. Turid lldrk 0fstaas (346)
2. l4agnus Flqrgum (332)
3. OIav Haugen (32I)
JEV}GK$., 1975
ysls!c-repr99e!!e!!er:
r
Ye!c!9-yegcrcprgeg!!c!!et
!:-!9!-!9rsEe-4!berqeEPcE!]
1.
2,
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.
10.
11.
L2.
13.
14.
Ls.
Harry Solheim (3335)
Thorl-eif Hovde (3292)
Roar Harnmerstad (3275)
olaf Lien (3181)
Elsa Moel1 Pedersen (3156)
K i r e S y v e r t s e n ( 1 7 4 4)
Kje1l Larsen (1706)
S v e r r e P a r k e n ( 1 6 9 4)
Gunnar Snare (l-672)
Gustav tudvig Haugen (1664)
Jan Erik Larsen (1663)
Martin LOchsen (1650)
wi11y Age Myhre (1545)
D a g f i n n S k a a n e ( 1 6 3 8)
Kare Vassj4 (1625)
l.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I1 .
L2.
13 .
14.
l-5.
H a n s G a u k s r u d ( 1 6 1 3)
J @ r g e n S t r a n d ( 1 6 1 7)
I n g v a r S o l h e i m ( 1 6 0 4)
S g l v i F i n n e r u d ( L 6 0 4)
@ i v i n d M o e ( 1 5 9 2)
Knut Age Engh (1539)
M a r y W y s z y n z k t ( 1 5 33 )
uary Bekkevold (tsg 2 )
o d d c u ] I e n ( 1 5 7 2)
Willy I'rydenlund. (1562)
Ej-tif evensen (1556)
B\dtrg Jakobsen (1536)
Odd Harald ],arsen ( 152 6 )
P a u l P a l m b e r g ( 1 5 2 2)
Ase J. Andresen (1518)
l1:-geyre
1. Dag C. Weberg (636)
2. Hanne Sophie Koreo (5I9)
J. Ivar A. Elnes (373)
1.
2.
3.
4.
5.
Anders Blyberq (356)
EgiI Vindorun (347)
Sven Anders Bjdrnstad
G r e t h e O l s e n ( 3 2 9)
( 3 2 5)
Ol-e B. Styri
1.
2.
3.
4.
5.
Ruth Hoel (702)
Sverre Bakken (385)
Jan Bakkken (372)
Holm Hol-mstrdm (370)
I{agne Mikkelsen (369)
1.
2.
3.
4.
Erling Watterud (242)
Lars R. Elnes (240)
Roald Grltterud
(239)
Bergliot
(
2
33)
O1irnb
1.
2.
3.
4.
Guttorm Ldvli
(520)
Lyd.er torentsen
(513 )
Anna Haugland (509)
Kristiane
K e s s e l ( 2 7 7)
lll.,.-9eereUs!tEE_ye!s!rcpe!!r
1. Frede Hanmerstad (75I)
2. Willy R. pedersen (737)
3. Sverre Hansen (728)
!llI:-Ecl!crpsrg-r9!
1. Ol-e Kristian
Tveten
(276)
2. Bj1rg Bjellum
(425)
IllIl:-$rs!eIt9-EelEeper!r
1. Ragnar Joakirtsen (572)
2. Jan Sverre Nielsen (532)
(337)
LUIiNER, I975
Valqte
'I
n6+
Yr.lrqkp
A rha
i ri arn,a
:
r1- i
i:-;;;;;;;;;;-i;;;;;---2. Einar Schiong (3269)
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lf.
12,
13.
14.
15.
vararepre sentanter
Havard Johnsrud (1724 )
Arne nuud Reum (1691)
( 1 6 8 8)
Tine overlier
Karl Karl-sen (1679)
Maqnus A. Ekeberg (1672)
Johan ahl-born (1666)
Hans Ludvig [email protected] (1658)
T o r g e r T o r g e r s e n ( 1 6 5 6)
(1648)
Arnfinn l4idtlie
KAre Hal-lurn (1648 )
Finn Hekon Heggen (1647)
-E1se Ragnfrid Tangen (1647)
Kari Petersen (1646)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16,
17.
Bjorn Minde (1643)
(1638)
Jan T. Bu]ling
Rasnar erilid Grina (1635)
(1 63 1 )
Reidar DahI
Harald Dahle (I629)
(1629)
Jan Erik l,illegArd
I{agne Gjemlestad (1626)
(1620)
Insrid Stensqird
Peder Dalen (1620)
G r o e r A t e n ( 1 6 1 8)
Arne Roar Lj.er (161"6)
Kirsten Vestengen (1603)
Alf Magne Sletmoen (1601)
Kirsten [email protected] (l-599)
Kj e J - 1 S p a r b ] ' ( 1 5 9 8 )
Tore Klevengen (1586)
K&re Villy
Nyg&rd (I573)
!I.'.-E9Y:c
(621)
1. Mort6n Grindaker
z. vcl(I Hagen (5yb)
3 . L a r s F 1 a t l - a ( 5 9 2)
1.
2.
3.
4.
5.
Hanne Bull (589)
( 5 6 2)
Per Bjdralt
S t e i n N i l s e n ( 5 2 2)
Gunval-dMyran (325)
Kj eJ-]-Seiersten (322)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
Signy AsLby (677)
Hans Georq Haakenstad (677)
Kaare Olimb (676)
(675)
Ivar Hallert
Jon E. Raastad (671-)
Einar Stererud (671)
(662)
Maqne Sldtte
K a r i D i h l e ( 66 1 )
l.
2.
3.
4.
Gerd Wiederberg (278 )
Helga Lien (274)
Bernt C. Lange (270)
Erling Martinsen (269)
M:-9el!sPer!te!
.l-.
2.
3.
4.
5.
6.
(1337 )
l,ars Ballangrud
Ingvald Kraggerud (124 9 )
(764)
Lars Flatl-a Fredriksen
(699)
Hans Gudmund Lunder
Anderw ,J. Braastad (693)
Thorstein Roen (685)
ll-11,
Kristel-iq
Folkeparti
1. RoIf Kjeilen
(322)
2. Helmer Rustad (285)
1111-1. Sosialistisk
I.
Ase Strand
(412)
Venstreparti
1. Age Strand jun. (406)
2. ceir Henning wiik
(402)
3 . Rise s.ikke @ien (4 01)
GRAN,19?5
Valqte
representanter:
1. Det norske
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1 l
yels!9-y3rerePr9E9!!c!!99
:
Arbeiderparti
Lars Arne Hdydahl (5855)
Edvard Melbostad (5849
Gunnar Sagbakken (5822
R e i d a r r , i a k l e v ( 5 7 5 6)
S v e r r e T u n h e i m ( 5 6 7 0)
Per Haugli (5638)
(3027)
BjOrn Liaklev
Eva waaia (2987)
Harald Kvernstad (2959
Thorol-f Tuffhagen (2951)
(2 947 )
Arve Brenli
Arvid Tandberg (2940)
Reidar Stubberud (2937)
G u t t o r m T h o e n ( 2 9 3 5)
Anne Gunhil-d Reiden (2931)
John Frarnstad (2930)
Johan J. Lindstad (2927)
Kjell laoen (2923)
Hans !'redrikstad. (2919)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9,
10.
IL
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ivaf, Johannessen (2914)
T h o r B e r g e t ( 2 9 1 4)
Hans O. Vesthagen (2908)
A r n e S t r a n d e ( 2 9 0 8)
odd Bekketund (2905)
P a u l S i m e n s e n ( 2 9 0 3)
(2901)
Reidun Sorlie
Helfred Wold (2901)
(2899)
Ole Nartins
Karsten Bekken (2898)
ALf And,ersen (2897)
Hans Henriksen (2895)
Marqit Asengen (2894)
Einar c. LundgArd (2889)
Brita Granli (2387)
Arne Nilsen (2883)
Per KrAgsrud (28E3)
(2832)
BjOrn Martins
Krj-stian RognstadbrAten (2381)
Ragnhild lismoen (2875)
Aud LundgArd (2875)
Elljtrrra
] - K j e 1 1 F a l a n g ( 5 8 8)
2. Guri Lyckander (586)
3. Paul- O. Jorstad (586)
l.
2.
3.
4.
5.
Arve Hellum (536)
Erik E. Grinaker (585)
Bergljot
N ; e s s ( 5 3 4)
Arve Staxrud (584)
Finn Skedsmo (581)
1.
2.
3.
4.
5.
Lars
Nils
Ivar
Arne
Arnt
1.
2.
3,
4.
Jorunn Schumann (875)
Karin Rogne (464)
Liv Froyland Rime (464)
Karl- Peter Helsvig (463)
f,.
Kare
lll:.-5+e!e!lg-Eelbepesgl
l. Eugen Granheim (591)
2. cerd Ludvigsen (588)
3. Hans N. westhagen (580)
Sdrumshagen (550)
Olav Arunarkrud (549)
(545)
B. Prestkvern
Guttormsen (544 )
(540)
Jivold
l11L -EesleIl9!1cE-ye!9!reper!r
1. Terje Johansen (900)
2. Margit Langbo (894)
3. Alf Ringheim (877)
yi].en
(45/)
L1111-, SenterDarli-et
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l-0.
A n d e r s B j e r k e - E g g e ( 3 1 00 )
Karsten Snedsrud (3077)
Anna Weflen (3069)
Iver Rognstad (3048)
Hans A. Hoff (1596)
Helge Hulbak (1581)
Marit Tingelstad
(1579)
Ole P. Gamme (1572)
Lars Chr. Bjone (15?0)
Karoll-ne Stenersen (l-567)
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Halvard Velsand (I567)
Tcrstein O. Nass (1561)
OIav llasle (I5558)
G u t t o r m H o f f ( 1 5 5 0)
( 1 5 4 3)
Lars Gisleberg
Gunnar c. r,rol-den (l-541)
T r o n S k i 'aHkvei rn d e( 1
n5 3 7)
(1537)
Lars J.
Ol-af K. Heggen (1535)
l,ars Staxrud (1535)
Randi Bl-eken (1533)
f orbjc/rq N€ess (1531 )
-?-Gran forts.
valqte
representanter
11 1 l 1 l
l-. Turid
:
yels!9-vercrePrgEg!!eg!99:
r7anc+r^a
Aalerud
Hansen (368)
1. Turid l\'l.oeJacobsen (340)
2. J6rgerL Kv51e (333 )
(333)
3. Kari Hofslien
SONDRELAND, 1975
ySls!c-!9pres9!!3!!eE:
yelg!e_ye!3s9prese!!c!!9r
:
I:'-!c!-ls=e\9-ArbelqglPergr
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Lars Skjdlaas (4857)
(4683)
John Fredrikstad
K a r l D u n k e r ( 4 3 8 8)
Zjdtn Hansen (4369)
KSre Inngjerdingen, (4L42)
Steinar Rosenberg (2359)
Rofv Ludvigsen (2347)
J o h n V e s t b y ( 2 3 4 3)
A r n e V o l d e n ( 234 1 )
Tor Skogen (2333)
Julius Lihagen (2322)
!4agne Skredderstuen (2316)
Arvid Brenden (2315)
Trygve [email protected] (2315)
Torstein Volden (2314)
Johan Hagen (2313)
Arvid. Halderud (231I)
K&re Solum (2307)
BjOrn Nereng (2306)
Ivar Iversen (2304)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.
10.
l1-.
12.
13.
l-4.
15.
16.
17.
18.
19.
Petter O. Sveen (2303)
Ellen Haldis l4agnussen (2299)
Anders Liudalen (2298)
Roar r.tartinsen (2297)
Jens Trosviken (2291)
Astrid. Sonja Nyg&rd, (ZZ9L)
per Arne SlAttsveen (2285)
Petra Berqiestuen (2280)
R o a r A n d . r e a s s e n ( 2 2 7 9)
willy
Risan (2279)
Helge B6rdsbakken (2279)
Leif Nyborg (2278)
synnOve Smeby (2278)
Leif Solhauq (2273)
l.I&l_frid Nielsen (2268)
B)hrcJ Solum (2258)
lrartha Stenseng (2245)
Aksel NyqArd (2237)
Margot Holt (223I)
Il:.-E€yre
J-, Erling Brenden (458)
2. Harald Hoff (442)
1.
2.
3.
4.
Sonja paulsen (413)
( 4 1 3)
Knut llilsen
Per Hoff (234')
(232)
Sverre Sterud jr.
!11:-Eelleslle!e_Seg!erpsEgle!_9c_ye!e!r9
Inger Granurn (1062)
(1026)
-c r-- -F *r , ^1 , -^ -. , e s
3. Nils Kr-istj.an Blom (547)
l.
t
.r/li
4. Nils
o s t b y ( 5 3 3)
l-. Tea Forberg (524)
2. Berit Engelien (516)
3, per cranum (514)
4. Lars Andersqard (514)
3.
J-Var tjior
{5Il
l
6. Inger iohanne Sand (512)
1111. Kristel-icr
1.
TonhiLd
11III.
Folkeparti
Strand
Sosial-istisk
i{auge
(l-7-?)
1. Trygve Kleppen (164)
2. OdCvar Brand.sveen (l_63)
3. Knut Singstad (161)
VenstreDarti
1. Egit M. custavsen (614)
2. Vigdis waitum (606)
1,
2.
3.
4.
Arne Sagbakken (594)
Kristine
Bjgrke (553)
Mona Johansen ( 31_l-)
Per Terje Guilbranclsen (307)
NORDRELAND, 1975
:
yels!9-EePsgEes!c!!9r
Valqte
I.
Det norske ArbeiderDarti
1.
T--^rvo.!
Y
- ^s*r -r \ f
j r ,J, D
/ 4 1 , , 1a \
\z!.i2,./
)
Arne Skredderstuen ( 2141)
(2I40)
TorbjOrn Stadsvoll
Ivar Kampelien (22140)
(2134)
[email protected] Bjdrkeli
ocld oversveen (213 3 )
1
( 2l-31)
Hartvig
Jettestuen
l4arie Ridstaden (213 0 )
Martin Sidsel-stuen (2130)
(2129)
Hallvard Bjdrkeli
l - 1 . B]ATJ Haqet (2].261
LZ.
Birger Berget (2:-.241
( 2 1 1 8)
Hallvard Kjelsrud
(
2
0
98)
Hargit l,loasveen
(
2
0
9
6)
Bjarne Brattrud
(
2
0
9
2
)
Svein H. E1ton
11
[email protected] A. Furuseth
(2087)
H
'lA
(
2
0
8
4
)
Agnes [email protected]
'lo
(
2
0
7
0
)
Arvid Kletne
)A
sigbjorn
Nydahl (2052)
J.
t
1I.,.-Eqyre
l.
2.
3.
4.
Astrid Ulimoen (469)
Aqe uidthaug (469)
OIuf Kinn (467)
Arne M. Ronningen (466)
l1L.-Se!!erpst!le!
1.
2.
3.
4.
5,
6.
l,ars Hauq (509)
cunnar KoI (500)
Kristian
Nordberq (496)
Anne I. Thomle (495)
Hans Engeseth
I{&kon Bj erke
llIl.:.-5!ts!eUc_Eel\epsr!I
1.
2.
3.
4.
Anton Henry Klevmoen (258)
Llv Bang (356)
(247)
Birger Kjellsberg
K o r h a v n ( 2 4 5)
listein
r - J _ J _ J _ J -V. e n S t r e
;:;;;;i-;Illestuen
rrzer
2. Anders Sollien
(124)
3. Liv Grdnnes Brattlien
IIlILI.
1.
2.
3.
4.
N. land
(120)
Tverrpolitiske
K&re ],illehauq
(336)
Arvid Enger (334)
Synn6ve I'ossum (320)
Hallvard H. Enoer (329)
vararepresentanter
:
SoR-AURDAL, 1975
VaIqte
representanter
gt!s!!esi.
Yelg!9-YeterePtgs
3
1 . D e t n o r s k e Arbe iderpart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
1l-.
12.
l-3.
i
O l a o o k k e b a k k e ( 1 8 1 5)
T r o n r u d ( 1 7 85 )
Hallgrin
Harald Herrnundsplass (1779 )
Kristoffer
( 1 6 6 4)
storruste
Magnhild Sk j aerstein (9J-8)
Hallstein
Holt (907)
Er LEz Andersen (904)
Trygve Kind (901)
Harald Stensater (900)
(396)
Nils stenseter
O l - a S o l h e i n ( 8 9 6)
Inger Fosshol-t (393)
Ola Fossholm (885)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I0.
11.
12.
13.
l-4.
15.
Kjel1 Olav Rdang (884)
Arnfinn
Hansebakken (882 )
Ove Oahlen (879)
Anton Hagen (879)
Nils Oynoen (878)
cunnar Dahlen (876)
Svein Egil Finoen (876)
llikkel Nordhagen (876)
OIe Andreas Viken (875)
Odd Karsten Ostgerd (873)
(869)
Kjellaug Aaslie
(866)
Mart j.n !4artinsen
Mary Lillian
KvAl-shaugen (861)
Ola Haugen (853)
Kjell Bakke (845)
==: --u r:=
I
aiahizrrrn
t.
F F! a- ,-rhl l ^r t^s D
eLyvJytLtt
r
11L. Kristeliq
/\ Jl ?
q\
!/
/
Folkenarti
l. cunvor Heiene (429)
2. Anne Garthus (428)
3. Itikael [email protected] (424)
1l-lL,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
'I
1. Harald Bragerhaug (127)
2. Martha Storro (125)
3. Harald. H. Haougsrud (124)
1.
2.
3.
4.
5.
O d d K v a r m e ( 4 1 6)
A r n e S k a r o ( 4 1 2)
(404)
Ruth lineikro
Jon Amrud (230)
(211)
Sara Nerddegerd.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OIa O. Thorsrud (489)
Gud.brandO. Waagaard (475)
Svein Thorsrud (470)
Ole Stensrud (459)
(456)
cunvor Gjeriialen
BjOrn A, Gjerdalen (449)
Arne Stensrud (443)
Alf Erik Skinningsrud
(439)
Senterpartiet
Ellef G. Grimsrud (855)
Erik Juvkvam (792)
Martin G. Bakke (767)
Rand.i Bergheim (729)
Anders Seteren (517)
Erik Fdnhus (493)
111l
1. Erik
tinelkro
(80)
1. [email protected] Garthus
(72)
)
Svein Bang (71)
III Ul-. -9eercUE!reE_ycee!=eper!g
l.
Mikael
Svendstad. (149)
1 . Erling
7
Framgard (79)
Kristian
Berglund (77)
(71-)
Magda Henriksen
ETNEDAL, 1975
:
yels!9-s9PEg9es!1!!e!
yels!9-Ye!cr9Pr9s9!!e!!9r
:
I:.-Pe!-!er9Le-g!pelgerPer!l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
'l
O1e K. Haqasaeth (434)
Syver I{. Skaren (398)
Oddlaug [email protected] (379)
Fauske (372)
Berqljot
F
r
e
driksen Haug (369)
Oddrun
oddvin Lundmoen (364 )
Kolbjdrn SmAladen (345)
q6h+arhi
l
r+
r.r-a
EialA
(316)
(293)
/?A?\
4. Knut Engeli-en (233)
I11,
Kristeliq
'I
1 l1
l-.
2.
3.
4.
5.
6.
Olav Bjerknes (227)
Jul Lundstein (190)
Borghild Hestekind (189)
Mart j-n Hestekind (188)
Thorleif
l,tid.thus ( 18 5 )
Ole Svein Odegird (184)
Folkenarti
( 2 3 4)
1. Alfred Steinset
2. Sigurd Skogstad (213)
(191)
3. Ivar 9verlier
'I
Einar Bjdrn6deg6rd (339)
Erling Bekkelien (334)
Kolbjdrn 9ybakken (323)
Sigurd Bakken Fyk (317)
Olav Nyhagen (311)
T e r j e K a m p e s v e e n ( 3 1 0)
cunnar Granum (304)
Kolbj/rn Fjeld (30r)
Harald Berqene (296)
i a+
1. O1a KlevgArd
2. Odd Byfuglien
?
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 . O l a v @ y e n ( 1 7 6)
2. Ola K. !4adsl-adgrud (176 )
?
Jr
m^-L^-^
fv!!v!Y
r"^11
Yrvfu
4.
Sdren Strande
(
(174 )
A#*:r
.169)
P^r-an^
/1 ?E
\r/J
)
\76hc+r6
T
Ta
?
ral
a
?
?'ia]
H
rrrx
rrqsY
/??n\
rJJv/
-R-r r r*€-]- * = +1
tr=rra
ll
. * -a A- )
/l"n\
1. Alcsel l,undnoen (166)
(158 )
2. cunnar Flatmark
3. Kjell Fjeld (l-s8)
a
rraea
c^h-i6f$ah
5. Torbjorn
i l57)
Kompen (137 )
NOR,D- AUR.DAI,, 1975
Valqte
1.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
J' I- 0 .
I
reTlresentanter
Det norske
:
I1
Nils Oddvar Bergheirn (2549)
l.
Syver Karlsen (2516)
2.
Tor Eyvind Myhre (2376)
3.
Kjell
rvar rossnes (2324)
4.
Ingrid Hdgden (1290)
5.
Rolf Svensson (1285)
6.
(1267)
Qyv Lnd Svartbeck
7.
KjeI1 Nordahl-Pedersen (1255) 8.
Hildur l,lidthus (1240)
9.
rngvra uyrheim (1233)
10.
p ^ r ^ r . ,j r ^ i , r ^ 6 h / r 2 3 0 )
11.
12.
13.
I.
2..
-i.
4.
5.
6.
7.
8.
qan+6rhi?+i
vara repres entante r l
Arbeiderparti
l. Torger Hagen (400)
2. Arne Stendebakken (354 )
3. Kari Masdal (350)
'I
Valqte
I.
2.
3.
4.
5.
Olav Riseng (1222)
Eqil Bergene (12J_8)
Harry Otsen (12f5)
Steinra Djupdat (I2I5)
Trygve Cppheim (1214)
He]gre Vikersveen (1211)
J6rgen Svendsen (l_207)
(1201)
Ola N. cjevre
Arvid Brenna (1202)
HomandberS (1198)
(11g4)
Ottar orderdalen
Torstein Heggom (ll8g )
( 1 1 82 )
Olav Sletten
Erling Gigstad (347)
Oddbj6rn Skauerud (346)
Oddvar Steindebakken (338)
Jarl-e Roald (332)
Tor Einar Frenning (329)
a+
Lage Westerbd (1092)
Ni-Is Tor @degaard (1046)
Trygve Hauqen (1039)
Bjarne Kavli (960)
[email protected] Stavenjord (955)
O1a N. Ddvre (931)
E r i k B j @ r g o ( 93 1 )
Gunnar fldegerd (930)
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
E r i k S l r v r u d ( 9 2 3)
Aystein Eke (913)
Alf Brand.t Kjelsen (912)
Tore O. Dahl (903)
Olav FugJ-ien (900)
Knut Jorgen Onstad (894)
Ingvar K. Ringen (890)
Adolf 0deqArd (389)
Anders Sundheim (888 )
Marit Haln0y (886)
MI.-5rls!elrc-IelEeper!l
1. NiIs T. Ddvre (552)
( 4 5 2)
2. OIa Sofienlund
3. Ottar Sether (435)
I.
2.
3.
4.
5.
Andreas BjorSo (433)
Anners Hdvelsrud (430)
Vidar Bergset (427)
Ingebjdrg Asheim {424)
(424 )
Trvgve Stavenjord
r4ctTrDF qTTr\Drr
:
Y3ls!9-EePregetgeg!er
l:.-Ee!-!9rs&e-4!berqelPer!1
].
2.
3.
4.
5,
6.
7,
8.
1 1
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
Kol-bein Skaare (655)
N i l s K o l s t a d ( 6 3 8)
(638 )
Arvid Gulblandsen
(
6
0
2
)
R
o
g
n
e
Ring
John Tancle (590)
Torl-eiv Sigurd Hovi (568)
S i g r i d D o k k e n ( 5 5 7)
Oddgeir Grobakken (547 )
q6h+ar.ria
r+
loTq
Valote
'I
)
i
1
o
vararepresentanter
:
Knut Daleng (547)
(534 )
Knut Berglid
(
5
3
3)
Nils Dalen
(532)
Arne l{yreng
@ystein Olav Rud.i (518 )
Knut Einar Hovi (517 )
Mrdh6
T{r'l '.'14
tqlt\
(506)
Randi Stordal
Kjellaug Skaaren (503)
Nils E. Onstad (502)
i a+
Nils T. I,Tindingstad (639)
1.
Torstein Presthegge R6yne (617)2.
Erling Olsen (611)
3.
cunnar Eikren (606)
4.
Marit Ldva.s (578)
5.
Gudbrand A. Skattebo (576)
6.
Kje1l l.4elbybrS.ten (5?0)
7.
Einar Presthegge (569)
8.
'l9
n.
Erik
F.iolrn
Skattebo
P.)l\.hDe
(567)
f E?O \
Marit I^IaaI (538 )
(537)
Torleiv Bjelbdte
Olav H. Rtrdi (529)
Kjell Fururlund (527)
Kristian
Ekerbakke (524)
Torger Ekerbakke (5I9 )
Nil-s Hedalen Mvhre (508)
Ottar Bolstad (506)
tll:-YelE!Ie
I.
2.
3.
4.
5.
Gudbrand Rudi (435)
Knut Bergo (430)
Jorgen R/ine (410)
Erik Grdnolen (369)
Ingvar Hegge (342)
1. Andris N. Skrebergene (336)
2. Knut K. Beito d.e. (3I5)
(312 )
Torstein
Nedrelid
K j e l l a u g L i e ( 3 0 3)
5. Erik I. 3.ob/1e (305)
Torstein
sdrbu (3 0i- )
'7.
Oddvar Sebu ( 301)
J.
A
VANG, 197 5
yels!9-!9pr999!!C!leE:
VaIgte
v a r a ! - e D r e se n t a n t e r :
1:-!9!-!erebe-.1!belgc!PeE!l
l-. Olav Olsen (197)
2. Magne Stende (197)
3. Ingrid Marie Moen (184)
I.
2.
3.
4.
5.
Brita Sletten
(165)
Reidar Belgum (165)
Kjell wold (164)
A n d e r s N e s h a g e n (1 6 1 )
S y v e r S t e n d e ( 1 5 9)
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Knut A. Holien (340)
Tr:/gve Lunde (335)
John opdahl ( 3 31 )
Torstein O. Kvien (300)
(2981
Steinar crlv
Knut Hemsing (29?)
o1a N. Stende (288)
I n g a E l l i n g b @ ( 2 7 5)
I n g e b o r g W i c r d e l ( 2 5 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Andris Haugen (300)'
Ola K. Jevne (283)
Torger T. H61ien (263)
Knut Edv. Hefstad (258)
Ola Kasa (245)
John Egge (240)
Ol-a Grihapar jr.
(195)
11. Senterpartiet
1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
Andris I. Eltun (395)
Boye Thorpe (369)
l.lils A. I,langensteen (364 )
O1a A. Lajord (357)
N i l - s L e i e n ' T h u n e ( 3 5 5)
Nils K, B6e (352)
(342)
Harald Rogn Tveit
111. Upolitisk
1.
2.
3.
4.
5.
Liste
E r 1 i n g @ r a k e r ( 4 J - 4)
cunnar A. cjevre
(340)
(
3
36)
Jon Oldre Hamre
Erik Bunde (321)
Trygve Leine Remmen (307)
llll:-5ris!e!ts-EelEepsE!]
l.
Sigfred
Hovda (116)
1. Bjor-q Lund (109)
2. Borgny Heens8.sen (87)
3, Bj0rn Skdre (78)
111!!:.-Er:c_yelsere
1. Einar
Rej-dar Bde (102)
1. Anders Nystuen Ellingbd
(I02)
2. Torstein
Haugen (88 )
3. Peder P. Hernund.stad (88)
\/FQ'TIDF
l:--9el!9rP9rli9! (s2s)
f0 representanter
+ 12. vara
11. Det norske Arbeideroarti
(453)
;-;";;;"";;;;;-;;;;;;--
lll,.-4riE!9Uc-E9lbgpsrli (1s2)
2 representanter
+ 4 vara
CT Tr|DF
']
O?<

Similar documents

XII 199 1965 Hefte 2. Oversikt

XII 199 1965 Hefte 2. Oversikt analytisk oversikt, som blant annet tok sikte på å vise valgdeltaking, stemmefordeling og mandatfordeling i ulike typer av kommuner. Grupperingen etter kommunetype bygde på en standard fastlagt ved...

More information

Kommunevalgresultater i Oppland fylke 1902

Kommunevalgresultater i Oppland fylke 1902 OIe K. 9verli - r' Rasmqs K. Nordal - ?r oI'e K. Knudsstuen - rr Halvor J. Frdise - r' John Larsen Haugen Kasserer Solfest E. Hauqen

More information