חוברת עזר לרישוי עסקים

Comments

Transcription

חוברת עזר לרישוי עסקים
‫עיריית תל אביב‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫אגף רישוי עסקים‬
‫חוברת‬
‫צו רישוי עסקים‬
‫עדכנית‬
‫מתאריך ‪5.11.2013‬‬
‫עד להשלמת‬
‫רפורמת רישוי עסקים‬
‫במלואה‬
‫כתיבה ועריכה‪ :‬אתי מירזייב‪ ,‬רכזת ידע לרישוי עסקים‬
‫שד' בן גוריון ‪ 68‬פינת פילון ‪ ,5‬תלֿ אביב‪-‬יפו ‪ 64514‬טלפון‪ ,03-5217182 :‬פקס‪03-7241955 :‬‬
‫קבלת קהל בימים א‪-‬ה בין השעות ‪ ,8.00-12.00‬מענה טלפוני ‪8.00-15.00‬‬
‫‪[email protected] WWW.TEL-AVIV.GOV.IL‬‬
‫עיריית תל אביב‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫אגף רישוי עסקים‬
‫תוכן העניינים‬
‫נושא‬
‫עמוד‬
‫צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( )תיקון(\ התשע"ד – ‪2013‬‬
‫‪1‬‬
‫דף הסבר לפריטים שבוטלו בצו‬
‫‪3‬‬
‫רשימת עסקים שלא חייבים יותר ברישיון לפי הצו החדש‬
‫‪9‬‬
‫רשימת עסקים חדשים שהתווספו לפי הצו החדש‬
‫‪11‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום‬
‫‪5.11.13‬‬
‫)שימו לב!‬
‫בתוך הטבלה מופיע תוכן העניינים עם מספור עמודים(‬
‫‪13‬‬
‫הסברים לחוברת‪:‬‬
‫טור ד'‪ -‬היתר מזורז – מחקנו מהחוברת ‪ -‬עד להשלמת הרפורמה במלואה‬
‫טור ו' – תוקף תקופת רישיון – מעודכן לפי הצו הישן ‪ -‬עד להשלמת הרפורמה במלואה‬
‫מה שמסומן בצהוב – צריך למחוק‬
‫מה שמסומן באדום – חדש – צריך להוסיף‬
‫]‪ [+‬גורם רישוי לידיעה‬
‫]‪ [+‬גורם רישוי שהפך מאישור לידיעה‬
‫שד' בן גוריון ‪ 68‬פינת פילון ‪ ,5‬תלֿ אביב‪-‬יפו ‪ 64514‬טלפון‪ ,03-5217182 :‬פקס‪03-7241955 :‬‬
‫קבלת קהל בימים א‪-‬ה בין השעות ‪ ,8.00-12.00‬מענה טלפוני ‪8.00-15.00‬‬
‫‪[email protected] WWW.TEL-AVIV.GOV.IL‬‬
‫רשומות‬
‫קובץ התקנות‬
‫ב' בכסלו התשע"ד‬
‫‪7302‬‬
‫‪ 5‬בנובמבר ‪2013‬‬
‫עמוד‬
‫צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון)‪ ,‬התשע"ד‪192 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-‬‬
‫צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) (תיקון)‪ ,‬התשע"ד‪2013-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיפים ‪7 ,1‬א ו–‪ 8‬לחוק רישוי עסקים‪ ,‬התשכ"ח‪( 11968-‬להלן‬
‫החוק)‪ ,‬לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה‪ ,‬השר לביטחון הפנים‪ ,‬שר הכלכלה‪,‬‬‫שר החקלאות ופיתוח הכפר ושרת הבריאות‪ ,‬ובהסכמת כל אחד מאלה לפי סעיפים ‪6‬א(א)‪,‬‬
‫‪6‬א‪(1‬א) ו–‪7‬ג‪(1‬ג) לחוק‪ ,‬אני מצווה לאמור‪:‬‬
‫החלפת סעיף ‪9‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיקון סעיף ‪10‬‬
‫‪.2‬‬
‫בצו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי)‪ ,‬התשע"ג‪( 22013-‬להלן ‪ -‬הצו העיקרי)‪,‬‬
‫במקום סעיף ‪ 9‬יבוא‪:‬‬
‫תחילה ותחולה‬
‫‪.9‬‬
‫(א) תחילתו של צו זה ביום ב' בכסלו התשע"ד (‪ 5‬בנובמבר‬
‫‪( )2013‬להלן ‪ -‬יום התחילה)‪.‬‬
‫(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ‪-‬‬
‫(‪ )1‬תחילתו של סעיף ‪ 3‬ביום ט' בטבת התשע"ה (‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ )2014‬והוא יחול על סוגי עסקים שפורסם‬
‫לגביהם מפרט אחיד;‬
‫(‪ )2‬סעיף ‪ 6‬יחול על סוגי עסקים שפורסם לגביהם‬
‫מפרט אחיד ועל סוגי עסקים שלא היו טעוני רישוי לפי‬
‫‪1‬‬
‫צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי)‪ ,‬התשנ"ה‪1995-‬‬
‫(להלן ‪ -‬הצו הקודם)‪".‬‬
‫בסעיף ‪ 10‬לצו העיקרי ‪-‬‬
‫(‪ )1‬בסעיף קטן (א)‪ ,‬ברישה‪ ,‬במקום "של יום התחילה" יבוא "בה פורסם המפרט האחיד‬
‫לאותו סוג עסק" ובסיפה‪ ,‬במקום "מיום התחילה" יבוא "מפרסום המפרט האחיד";‬
‫(‪ )2‬בסעיף קטן (ב)‪ ,‬במקום "מיום התחילה" יבוא "ממועד פרסום המפרט האחיד‬
‫לאותו סוג עסק";‬
‫(‪ )3‬בסעיף קטן (ג)‪ ,‬במקום "היתר זמני או היתר מזורז" יבוא "או היתר זמני";‬
‫(‪ )4‬בסופו יבוא‪:‬‬
‫"(ה) על סוגי עסקים שלא חל עליהם סעיף ‪ 6‬יחולו ההוראות שלהלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬תוקף רישיונם יהיה כאמור בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)‪,‬‬
‫התשס"א‪ ,42000-‬כנוסחן ערב תחילתן של תקנות רישוי עסקים (הוראות‬
‫כלליות) (תיקון)‪ ,‬התשע"ג‪;52012-‬‬
‫(‪ )2‬על אף האמור בסעיף קטן (ד)‪ ,‬אם שונה מספרו הסידורי של סוג‬
‫עסק יראו בעל רישיון של עסק מאותו סוג כמי שיש לו רישיון לעסק לפי‬
‫המספר הסידורי שנקבע לו בצו הקודם רק לעניין תוקף הרישיון כאמור‬
‫בפסקה (‪.".)1‬‬
‫ב' בכסלו התשע"ד (‪ 5‬בנובמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪-3-502‬ת‪)1‬‬
‫‬
‫__________‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ס"ח התשכ"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;204‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.40‬‬
‫ק"ת התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪ 821‬ועמ' ‪.890‬‬
‫ק"ת התשנ"ה‪ ,‬עמ' ‪.1217‬‬
‫ק"ת התשס"א‪ ,‬עמ' ‪.10‬‬
‫ק"ת התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪.118‬‬
‫‪192‬‬
‫המחיר ‪ 81‬אגורות‬
‫גדעון סער‬
‫שר הפנים‬
‫קובץ התקנות ‪ ,7301‬ב' בכסלו התשע"ד‪5.11.2013 ,‬‬
‫‪ISSN 0334-7014‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬
‫‪19/11/2013‬‬
‫מס' סד'‬
‫פריטים שבוטלו בצו עדכני מתאריך ‪16.10.2013‬‬
‫תיאור העסק ‪ -‬פרטי רישוי שבוטלו בצו רישוי עסקים‬
‫א'‬
‫‪ 1.4‬ד‬
‫‪ 1.4‬ה‬
‫‪ 1.4‬ז‬
‫‪ 2.2‬ו‬
‫‪ 2.3‬א‬
‫‪ 2.3‬ב‬
‫‪ 2.3‬ג‬
‫‪ 3.3‬ג‬
‫עיריית תל אביב יפו‬
‫ב'‬
‫קבוצה ‪ - 1‬בריאות‪ ,‬רוקחות‪ ,‬קוסמטיקה‬
‫טיפולים לא רפואיים בגוף האדם ‪ -‬סאונה ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫מכון שיזוף ‪ -‬בוטל‪ -‬אוחד עם פריט ‪1.4‬א‪.‬‬
‫קבוצה ‪ - 2‬דלק ואנרגיה‬
‫דלק לסוגיו ‪ -‬מקום אחר למכירתו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫פחם לסוגיו ‪ -‬הכנתו‪ ,‬עיבודו ‪ -‬בוטל ‪ -‬עבר לפריט ראשי של ‪2.3‬‬
‫אחסנתו לשמוש תעשיתי או יצור חשמל ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ראשי ‪2.3‬‬
‫פחם לסוגיו ‪ -‬שינועו במסועים ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫קבוצה ‪ - 3‬חקלאות‪ ,‬בעלי חיים‬
‫הדברה ‪ -‬ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪ 3.4‬ב‬
‫חומרי הדברה‪ ,‬חמרי רעל לשימוש חקלאי ‪ -‬אריזתם‪ ,‬אחסנתם ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ‪ 3.4‬א‬
‫‪ 3.5‬ג‬
‫‪ 3.5‬ד‬
‫‪ 3.5‬ה‬
‫‪ 3.5‬מזון לבעלי חיים‬
‫אריזתו ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 3.5‬ב‬
‫הובלתו או חלוקתו ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 3.5‬ב‬
‫מכירתו ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 3.5‬ב‬
‫‪ 4.4‬ג‬
‫בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם ‪ -‬עיבודם ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 4.4‬ב‬
‫‪ 4.4‬ו‬
‫בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם‪ -‬גירומם ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 4.4‬ב‬
‫‪ 4.5‬א‬
‫חלב גולמי ‪ -‬תחנת איסוף ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫קבוצה ‪ - 5‬מים ופסולת‬
‫שריפתה ‪ -‬בוטל‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 5.1‬ג‬
‫שפכים וקולחין ‪ -‬עיבודם‪ ,‬טיהורם ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 5.3‬א‬
‫קבוצה ‪ - 4‬מזון‬
‫‪ 5.1‬ו‬
‫‪ 5.3‬ב‬
‫‪3‬‬
‫‪19/11/2013‬‬
‫מס' סד'‬
‫א'‬
‫פריטים שבוטלו בצו עדכני מתאריך ‪16.10.2013‬‬
‫עיריית תל אביב יפו‬
‫תיאור העסק ‪ -‬פרטי רישוי שבוטלו בצו רישוי עסקים‬
‫ב'‬
‫קבוצה ‪ - 6‬מסחר ושונות‬
‫‪4‬‬
‫‪19/11/2013‬‬
‫מס' סד'‬
‫פריטים שבוטלו בצו עדכני מתאריך ‪16.10.2013‬‬
‫תיאור העסק ‪ -‬פרטי רישוי שבוטלו בצו רישוי עסקים‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫‪ 6.1‬א‬
‫מקום המיועד לאחסנה ששטחו ‪ 50‬מ" ר ומעלה בין מקורה ובין שאינו מקורה ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ‪6.1‬‬
‫‪ 6.1‬ב‬
‫מחסן רישוי ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ‪6.1‬‬
‫‪6.3‬‬
‫מטבעות ומדליות ‪ -‬מקום למכירת שערך הפריטים בו מעל ‪ - ₪ 200,000‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪ 6.5‬א‬
‫מכשירי אלקטרוניקה לרבות מחשבים ‪,‬רכיביהם ‪ -‬מקום מכירה או אחסנה מעל ‪ - ₪ 200,000‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪ 6.5‬ב‬
‫מכשירי אלקטרוניקה לרבות מחשבים ‪,‬רכיביהם ‪ -‬ייצור רכיבים אלקטרוניים‪ - ...‬בוטל ואוחד לפריט ראשי ‪6.5‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪ 6.10‬א‬
‫‪ 6.10‬ב‬
‫‪6.11‬‬
‫מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ‪ -‬מקום לתיקונם ששטחו ‪ 25‬מ"ר לפחות ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫שליחות שירותי שליחות באמצעות כלי רכב ‪-‬שליחות מזון ‪ -‬בוטל ‪ -‬צורף לפריט אחר ‪4.2‬‬
‫שליחות אחרת ‪ -‬בוטל ‪ -‬צורף לפריט אחר ‪4.2‬‬
‫תקליטורים‪ ,‬קלטות וכד' מקום למכירתם שמושמעת בו מוסיקה שלא באמצעות אזניות ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪ 6.12‬א‬
‫עסק של אביזרי מין ‪ -‬מקום למכירתם‪ ,‬השכרתם ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ראשי ‪6.12‬‬
‫‪ 6.11‬ב‬
‫עסק של אביזרי מין ‪ -‬מקום הצצה על מעשה מיני ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפרטי ראשי ‪6.12‬‬
‫‪ 7.1‬ד‬
‫‪ 7.9‬א‬
‫‪ 7.9‬ב‬
‫‪ 7.10‬ג‬
‫‪8.1‬‬
‫עיריית תל אביב יפו‬
‫קבוצה ‪ - 7‬עינוג ציבורי‪ ,‬נופש וספורט‬
‫אירוח ולינה ‪ -‬השכרת חדרים על בסיס‪ -.....‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 7.1‬א'‬
‫אולם שמחות ואירועים‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ראשי ‪7.9‬‬
‫גני שמחות ואירועים‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ראש ‪7.9‬‬
‫שעשועים ‪ -‬מקום אחר לעריכתם ‪ -‬בוטל‪ ,‬אוחד עם פריט ‪ 7.10‬א'‬
‫קבוצה ‪ - 8‬רכב ותעבורה‬
‫בית ספר לנהיגה ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪5‬‬
‫‪19/11/2013‬‬
‫מס' סד'‬
‫א'‬
‫‪ 8.5‬א‬
‫‪ 8.5‬ב‬
‫פריטים שבוטלו בצו עדכני מתאריך ‪16.10.2013‬‬
‫עיריית תל אביב יפו‬
‫תיאור העסק ‪ -‬פרטי רישוי שבוטלו בצו רישוי עסקים‬
‫ב'‬
‫כלי טיס לסוגיהם ‪ -‬יצורם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬שיפוצם ‪ -‬בוטל ‪ -‬עבר לפריט ‪8.5‬‬
‫כלי טיס לסוגיהם ‪ -‬השכרתם ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪6‬‬
‫‪19/11/2013‬‬
‫מס' סד'‬
‫א'‬
‫פריטים שבוטלו בצו עדכני מתאריך ‪16.10.2013‬‬
‫תיאור העסק ‪ -‬פרטי רישוי שבוטלו בצו רישוי עסקים‬
‫ב'‬
‫‪ 8.6‬ה‬
‫חניון ששטחו קטן מ‪ 500-‬מ"ר‪ ,‬אם הכניסה אליו מותנית בתשלום ‪ -‬בוטל‪ ,‬אוחד עם פריט ‪ 8.6‬ב'‬
‫‪ 8.8‬ב‬
‫‪ 8.9‬ג‬
‫‪ 8.9‬ז‬
‫‪ 8.10‬א‬
‫‪ 8.10‬ב‬
‫‪ 8.10‬ג‬
‫‪ 8.10‬ד‬
‫כלי שיט ‪ -‬פריקה וטעינה של אוניות צובר ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 8.8‬א‬
‫מוסך ‪ -‬פחחות וצביעה ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 8.9‬א‬
‫מוסך ‪ -‬טיפול ברכבים המונעים בגז ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד עם פריט ‪ 8.9‬א‬
‫ציוד מכני הנדסי כבד ‪ -‬מכירתו‪ ,‬השכרתו ‪ -‬בוטל‪ ,‬הועבר לפריט ‪ 8.6‬א'‬
‫ציוד מכני הנדסי כבד ‪ -‬מתן שירות באמצעותו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫ציוד מכני הנדסי כבד ‪ -‬תיקונו‪ ,‬אחזקתו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫ציוד מכני הנדסי כבד ‪ -‬ייצורו‪ ,‬שיפוצו ‪ -‬בוטל‪ ,‬אוחד עם פריט ‪ 8.6‬ו'‬
‫קבוצה ‪ - 9‬שרותי שמירה ואבטחה‪ ,‬נשק ותחמושת‬
‫‪ 9.2‬א‬
‫‪ 9.2‬ב‬
‫‪ 9.2‬ג‬
‫‪ 9.2‬ד‬
‫‪ 9.3‬א‬
‫‪ 9.3‬ב‬
‫עיריית תל אביב יפו‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬מכירתם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬אחסנתם (אחסנת מעל ‪ 20‬כלי ירייה ו‪ 100,000-‬כדורים) ‪ -‬נמחק! לא‬
‫חייב ברישיון!‬
‫‪ 10.1‬א‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬מטווח ירי ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬ייצורם ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬אחזקתם ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב ‪ -‬התקנתו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב ‪ -‬אחזקה ותיקון ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫קבוצה ‪ - 10‬תעשיה‪ ,‬מלאכה‪ ,‬כימיה ומחצבים‬
‫אבני חן‪ ,‬יהלומים ‪ -‬ליטושם‪ ,‬עיבודם ‪ -‬בוטל ‪ -‬אוחד לפריט ‪10.1‬‬
‫‪ 10.1‬ב‬
‫אבני חן‪ ,‬יהלומים ‪ -‬מקום למכירתם שערך הפריטים מעל ‪ 200,000‬ש"ח ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪ 10.2‬א‬
‫‪ 10.2‬ב‬
‫‪ 10.2‬ג‬
‫אבנים‪ ,‬מחצים‪ ,‬מינרלים ‪ -‬מחצה או מכרה ‪ -‬בוטל ואוחד לפריט ראשי ‪10.2‬‬
‫אבנים‪ ,‬מחצים‪ ,‬מינרלים ‪ -‬גריסתם‪ ,‬עיבודם ‪ -‬בוטל ואוחד לפריט ראשי ‪10.2‬‬
‫אבנים‪ ,‬מחצבים‪ ,‬מינרלים ‪ -‬מסוף או מסוע לשינועם ‪ -‬בוטל ואוחד לפריט ראשי ‪10.2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19/11/2013‬‬
‫מס' סד'‬
‫א'‬
‫‪ 10.4‬ג‬
‫‪ 10.8‬ג‬
‫‪10.12‬‬
‫‪ 10.15‬א‬
‫‪ 10.15‬ב‬
‫‪ 10.15‬ג‬
‫‪ 10.16‬ד‬
‫‪ 10.17‬א‬
‫‪ 10.17‬ב‬
‫‪ 10.18‬א‬
‫‪ 10.18‬ב‬
‫‪ 10.19‬א‬
‫‪ 10.19‬ב‬
‫פריטים שבוטלו בצו עדכני מתאריך ‪16.10.2013‬‬
‫עיריית תל אביב יפו‬
‫תיאור העסק ‪ -‬פרטי רישוי שבוטלו בצו רישוי עסקים‬
‫ב'‬
‫טקסטיק‪ ,‬דברי הלבשה ‪ -‬גיהוץ דברי הלבשה ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫חומרי חיטוי או ניקוי ‪ -‬מכירתם בסיטונאות ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫כריכיה ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫סיד ‪ -‬שריפתו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫סיד ‪ -‬כיבויו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫סיד ‪ -‬מכירתו ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫עץ ‪ -‬מקום שעיקר עיסוקו מכירת רהיטים ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫פוך‪ ,‬נוצות ‪ -‬ניקויים‪ ,‬עיבודם ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫פוך‪ ,‬נוצות ‪ -‬ייצור מוצריהם ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫שרברבות ‪ -‬בית מלאכה ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫שרברבות ‪ -‬מקום לאחסון ציוד שרברבות ‪ -‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫תכשיטים ‪ -‬ייצורם‪ ,‬עיבודם ‪ -‬בוטל! עבר לפריט סל של ‪10.9‬‬
‫תכשיטים ‪ -‬מקום למכירתם שערך הפריטים מעל ‪ - ₪ 200,000‬נמחק! לא חייב ברישיון!‬
‫‪8‬‬
‫אגף רישוי עסקים‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫תיאור העסק – פרטי רישוי שבוטלו בצו‬
‫מס'‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫קבוצה ‪3‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪7‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪9‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫‪ 1.4‬ד'‬
‫‪ 1.4‬ה‬
‫‪ 2.2‬ו‬
‫‪ 2.3‬ג‬
‫‪ 3.3‬ג‬
‫‪ 4.5‬א‬
‫‪6.3‬‬
‫‪ 6.5‬א‬
‫‪6.6‬‬
‫‪6.11‬‬
‫‪ 7.10‬ג‬
‫‪8.1‬‬
‫‪ 8.10‬ב‬
‫‪ 8.10‬ג‬
‫‪ 9.2‬א‬
‫‪ 9.2‬ב‬
‫‪ 9.2‬ג‬
‫‪ 9.2‬ד‬
‫‪ 9.3‬א‬
‫‪ 9.3‬ב‬
‫‪ 10.1‬ב‬
‫‪ 10.4‬ג‬
‫‪ 10.8‬ג‬
‫טיפולים לא רפואיים בגוף האדם – סאונה‬
‫מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים‬
‫דלק לסוגיו ‪ -‬מקום אחר למכירתו‬
‫פחם לסוגיו ‪ -‬שינועו במסועים‬
‫הדברה ‪ -‬ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע‬
‫חלב גולמי ‪ -‬תחנת איסוף‬
‫מטבעות ומדליות ‪ -‬מקום למכירת שערך הפריטים בו מעל ‪₪ 200,000‬‬
‫מכשירי אלקטרוניקה לרבות מחשבים רכיביהם ‪ -‬מקום מכירה או אחסנה מעל ‪₪ 200,000‬‬
‫מכשירי חשמל ואלקטרוניקה – מקום לתיקונם ששטחו ‪ 25‬מ"ר לפחות‬
‫תקליטורים‪ ,‬קלטות וכד' מקום למכירתם שמושמעת בו מוסיקה שלא באמצעות אזניות‬
‫שעשועים ‪ -‬מקום אחר לעריכתם‬
‫בית ספר לנהיגה‬
‫ציוד מכני הנדסי כבד ‪ -‬מתן שירות באמצעותו‬
‫ציוד מכני הנדסי כבד ‪ -‬תיקונו‪ ,‬אחזקתו‬
‫כספות או מנעולי בטחון ‪ -‬מכירתם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬אחסנתם )מעל ‪ 20‬כלי ירייה ו‪ 100,000-‬כדורים(‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬מטווח ירי‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬ייצורם‬
‫כספות או מנעולי בטחון‪ -...‬אחזקתם‬
‫ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב ‪ -‬התקנתו‬
‫ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב ‪ -‬אחזקה ותיקון‬
‫אבני חן‪ ,‬יהלומים ‪ -‬מקום למכירתם שערך הפריטים מעל ‪ 200,000‬ש"ח‬
‫טקסטיל‪ ,‬דברי הלבשה ‪ -‬גיהוץ דברי הלבשה‬
‫חומרי חיטוי או ניקוי ‪ -‬מכירתם בסיטונאות‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫‪10.12‬‬
‫כריכיה‬
‫מס' פריט‬
‫בצו‬
‫‪9‬‬
‫מס'‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫מס' פריט‬
‫בצו‬
‫‪ 10.15‬א‬
‫‪ 10.15‬ב‬
‫‪ 10.15‬ג‬
‫‪ 10.17‬א‬
‫‪ 10.16‬ד‬
‫‪ 10.17‬ב‬
‫‪ 10.18‬א‬
‫‪ 10.18‬ב‬
‫‪ 10.19‬ב‬
‫תיאור העסק – פרטי רישוי שבוטלו בצו‬
‫סיד ‪ -‬שריפתו‬
‫סיד ‪ -‬כיבויו‬
‫סיד ‪ -‬מכירתו‬
‫פוך‪ ,‬נוצות ‪ -‬ניקויים‪ ,‬עיבודם‬
‫עץ – מקום שעיקר עיסוקו מכירת רהיטים‬
‫פוך‪ ,‬נוצות ‪ -‬ייצור מוצריהם‬
‫שרברבות ‪ -‬בית מלאכה‬
‫שרברבות ‪ -‬מקום לאחסון ציוד שרברבות‬
‫תכשיטים ‪ -‬מקום למכירתם שערך הפריטים מעל ‪₪ 200,000‬‬
‫‪10‬‬
‫אגף רישוי עסקים‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫אגף רישוי עסקים‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫מס' פריט בצו‬
‫מס'‬
‫קבוצה‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫קבוצה‪2‬‬
‫קבוצה ‪3‬‬
‫קבוצה‪3‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫‪1.3‬ד'‬
‫‪ 1.4‬א'‬
‫‪ 1.5‬ג'‬
‫‪ 2.1‬ז'‬
‫‪ 2.2‬ח'‬
‫‪ 3.2‬ד'‬
‫‪ 3.2‬ח'‬
‫‪ 4.4‬ז'‬
‫‪ 4.6‬ו'‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪5‬‬
‫קבוצה ‪5‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪7‬‬
‫‪4.7‬ד'‬
‫‪ 5.2‬א'‬
‫‪ 5.2‬ב'‬
‫‪6.5‬‬
‫‪ 7.1‬ב'‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫‪ 8.4‬ב'‬
‫‪ 8.4‬ד'‬
‫‪ 8.6‬ב'‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪8‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫מס'‬
‫קבוצה‬
‫‪ 8.6‬ז'‬
‫‪8.12‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪ 10.6‬א'‬
‫מס' פריט בצו‬
‫תיאור העסק – פרטי רישוי חדשים בצו החדש‬
‫הרכבת ציוד רפואי‬
‫)לפריט הקיים נוסף גם ‪ (-‬מכון שיזוף‬
‫מעבדות לבדיקות מזון‪ ,‬מים‪ ,‬מי קולחין או מי שופכין‬
‫תחנת תדלוק בגז )התווספה המילה גז(‬
‫דלק לסוגיו ‪ -‬שינועו במכליות‬
‫)לפריט הקיים בעלי חיים נוסף גם ( העברה והשתלת עוברים בצאן ובקר‬
‫עופות ‪ -‬גידולם‪ ,‬אחזקתם‪ ,‬טיפול בהם‬
‫פירוקם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬גירומם ‪ -‬ביכולת ייצור שאינה עולה על ‪ 5‬טונות ליום‬
‫מזון ‪ -‬ייצורו‪ ,‬עיבודו ‪ -‬מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על ‪ 5‬טון ליום‪ .‬ייצורו‪ ,‬עיבודו ‪ -‬מחומרי גלם מן הצומח‬
‫ביכולת ייצור שאינה עולה על ‪ 50‬טון ליום‬
‫מרכול ‪ -‬כמשמעותו בפריט ‪ 4.7‬ב‪ ,‬שיש בו טיפול במזון‪ ,‬לרבות משלוח מזון‬
‫מתקן התפלת מים‬
‫מי שתייה ‪ -‬מתקן להפקתם וטיפול בהם‪ ,‬למעט מתקן להתפלתם‪.‬‬
‫)לפריט הקיים מכשירים אלקטרוניים התווסף גם( ‪ -‬ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים‪ ,‬למעט הרכבתם‪.‬‬
‫השכרת יחידות אירוח למטרת נופש‪ ,‬המלווה במתן שירותים לשוכרים‪ ,‬כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על‬
‫ארבע‪) .‬במקום פריט השכרת חדרים על בסיס יומי‪(..‬‬
‫)לפריט הקיים תחנה מרכזית נוסף גם ( תחנת רכבת מרכזית‬
‫תחנת רכבת תת קרקעית‬
‫)לפריט חניון מעל ‪ 500‬מ"ר התווסף( *חניון בתשלום‪ ,‬המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו‪ ,‬למעט חניון כמפורט בסעיף ‪ 8.6‬ז'‪)* .‬כל‬
‫סוגי החניונים(‬
‫חניון מקורה או תת קרקעי‪ ,‬ששטחו מעל ‪ 500‬מ"ר ‪.‬‬
‫מרכז תחזוקה לרכבות‬
‫)לפריט הקיים בית דפוס התווסף( למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום‪ ,‬שכפול או העתקה‬
‫)לפריט הקיים דשנים התווסף ( עיבודם‪ ,‬אריזתם‬
‫תיאור העסק – פרטי רישוי חדשים בצו החדש‬
‫‪11‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫‪ 10.7‬ג'‬
‫‪10.9‬‬
‫‪10.10‬א'‬
‫הכנתם‪ ,‬ייצורם‪ ,‬עיבודם של בלוקים‪ ,‬אבן ושיש‬
‫)לפריט חומר גלם התווסף( תיקונם )כולל ייצור תכשיטים(‬
‫)לפריט חומרים מסוכנים התווסף( אריזתם‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫קבוצה ‪10‬‬
‫‪ 10.10‬ז'‬
‫‪ 10.14‬א'‬
‫‪ 10.14‬ה'‬
‫‪ 10.14‬ז'‬
‫‪10.20‬‬
‫‪10.21‬‬
‫תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים )חומ"ס(‬
‫)לפריט מתכת ומוצריה התווסף( עיבודם‬
‫)לפריט מתכת ומוצריה התווסף ( מיונם סחר בהם‬
‫מוצרי מתכת ‪ -‬גריטטם‬
‫פלסטיק ומוצריו‪ :‬ייצור‪ ,‬עיבוד‪ ,‬מחזור‬
‫נייר ומוצריו‪ :‬ייצור‬
‫‪12‬‬
‫אגף רישוי עסקים‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫הוכנה חוברת טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לעומת הטבלה הישנה‬
‫עדכנית מיום ‪.5.11.2013‬‬
‫לידיעתכם! עמודה ד' ‪ -‬של היתר מזורז עדיין לא נכנס לתוקף לכן הורדנו‬
‫את העמודה הזו‪.‬‬
‫עמודה ו' ‪ -‬תוקף תקופת הרישיון ‪ -‬טרם נכנס לתוקף‪ ,‬לכן בטבלה זו‬
‫מוצגים מספר שנים לתוקף תקופת הרישיון לפי הצו הישן!‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫מה שמסומן באדום ‪ -‬צריך להוסיף לפי הצו החדש‬
‫מה שמסומן בצהוב ‪ -‬צריך למחוק לפי הצו החדש‬
‫תוכן העניינים‬
‫קבוצה ‪ - 1‬בריאות‪ ,‬רוקחות‪ ,‬קוסמטיקה ‪ -‬עמוד ‪2‬‬
‫קבוצה ‪ - 2‬דלק ואנרגיה ‪ -‬עמוד ‪4‬‬
‫קבוצה ‪ - 3‬חקלאות‪ ,‬בעלי חיים ‪ -‬עמוד ‪7‬‬
‫קבוצה ‪ - 4‬מזון ‪ -‬עמוד ‪12‬‬
‫קבוצה ‪ - 5‬מים ופסולת ‪ -‬עמוד ‪14‬‬
‫קבוצה ‪ - 6‬מסחר ושונות ‪ -‬עמוד ‪20‬‬
‫קבוצה ‪ - 7‬עינוג ציבורי‪ ,‬נופש וספורט ‪ -‬עמוד ‪23‬‬
‫קבוצה ‪ - 8‬רכב ותעבורה ‪ -‬עמוד ‪28‬‬
‫קבוצה ‪ - 9‬שרותי שמירה ואבטחה‪ ,‬נשק ותחמושת ‪38‬‬
‫קבוצה ‪ - 10‬תעשיה‪ ,‬מלאכה‪ ,‬כימיה ומחצבים ‪39‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪1‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪+‬‬
‫בית מרקחת‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫קבוצה ‪ - 1‬בריאות‪ ,‬רוקחות‪ ,‬קוסמטיקה‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪1.1‬‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 1.2‬תמרוקים‬
‫‪ 1.2‬א תמרוקים ‪ -‬יצורם‬
‫‪ 1.2‬ב‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫תמרוקים ‪ -‬אחסונם ‪ -‬שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונית‬
‫במקום‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 1.3‬תכשירים ומכשירים רפואיים כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי‬
‫‪ 1.3‬א תכשירים ‪ -‬ייצורם‪ ,‬למעט הרכבת מכשירים רפואיים‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1.3‬ב‬
‫תכשירים ‪ -‬אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1.3‬ג‬
‫תכשירים ‪ -‬מכירתם או חלוקתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1.3‬ד‬
‫תכשירים ‪ -‬הרכבת ציוד רפואי‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1.4‬טיפולים לא רפואיים בגוף האדם‬
‫[‪]+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1.4‬ב‬
‫מספרה‬
‫[‪]+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1.4‬ג‬
‫כתובות קעקע ‪ -‬מקום לעשייתן‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 1.4‬ד‬
‫סאונה‬
‫‪ 1.4‬א טיפול יופי וקוסמטיקה‪ ,‬פדיקור ומניקור‪ ,‬מכון שיזוף‬
‫‪ 1.4‬ה מכון עיסוי למעט במרפאות ובתי חולים‬
‫‪ 1.4‬ו‬
‫ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים‪.‬‬
‫‪ 1.4‬ז‬
‫מכון שיזוף‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 1.5‬מעבדות לא רפואיות‬
‫מעבדה לבדיקות כימיות מיקרוביולוגיות וביולוגיות‪ ,‬למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות‬
‫‪ 1.5‬א‬
‫המפורטות לפי פרטים ‪1.5‬ב'‪1.5 ,‬ג' ‪1.6‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪ 1.5‬ג‬
‫מעבדות לבדיקות מזון‪ ,‬מים‪ ,‬מי קולחין או מי שופכין‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 1.5‬ב‬
‫מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫ו'‬
‫]‪[+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪3‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫עמוד ‪4‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪1.8‬‬
‫חדר מתים למעט בבית‪-‬חולים‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪1.7‬‬
‫מעבדת שיניים‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫‪1.6‬‬
‫מעבדה רפואית ‪ -‬מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות)‪ ,‬תשל"ז ‪-‬‬
‫‪ ,12 1977‬למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף ‪ 25‬לפקודת בריאות העם‪ ,1940 ,‬בבית‬
‫חולים או בקופ"ח‪.‬‬
‫[‪]+‬‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫[‪]+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫קבוצה ‪ - 2‬דלק ואנרגיה‬
‫‪ 2.1‬גז‬
‫‪ 2.1‬א גז ‪ -‬מילוי מיכלים ומיכליות‪.‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫משטרה חלקי‬
‫חוק הגז‬
‫‪4‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 2.1‬ב‬
‫גז ‪ -‬אחסונו‪ ,‬למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪5‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫חוק הגז‪ ,‬חוק משק הגז הטבעי‬
‫התשס"ב ‪( 13 2002‬להלן חוק הגז‬
‫הטבעי)‬
‫‪ 2.1‬ג‬
‫גז ‪ -‬מכירתו‪ ,‬חלוקתו‬
‫‪+‬‬
‫חוק הגז‪ ,‬חוק שירותי הובלה‪,‬‬
‫התשנ"ז ‪( 14 1997‬להלן שירותי הובלה)‬
‫‪ 2.1‬ד‬
‫גז ‪ -‬שינועו‪ ,‬למעט שינוע בצנרת ולרבות מיתקן לשינוי לחץ שלו‬
‫‪+‬‬
‫חוק הגז‪ ,‬חוק הגז הטבעי‪ ,‬חוק‬
‫שירותי הובלה‬
‫‪ 2.1‬ה גז ‪ -‬תיקון מיכלים‬
‫‪+‬‬
‫‪ 2.1‬ו‬
‫גז ‪ -‬חניון למכליות‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 2.1‬ז‬
‫תחנת תדלוק בגז‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫חוק הגז‬
‫‪+‬‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫חוק הגז‪ ,‬תקנות התעבורה‪ ,‬התשכ"א ‪-‬‬
‫‪( 15 1961‬להלן ‪ -‬תקנות התעבורה)‬
‫חוק הגז‬
‫‪ 2.2‬דלק לסוגיו ‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 2.2‬א תחנת דלק ותדלוק‬
‫‪ 2.2‬ב‬
‫דלק לסוגיו ‪ -‬בית זיקוק‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 2.2‬ג‬
‫שינועו בצנרת‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 2.2‬ד‬
‫דלק לסוגיו ‪ -‬אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)‪ ,‬התשל"ז‪-‬‬
‫‪.16 1976‬‬
‫‪ 2.2‬ה דלק לסוגיו ‪ -‬מסופי דלק‬
‫‪ 2.2‬ו‬
‫מקום אחר למכירתו‬
‫‪ 2.2‬ז‬
‫חניון למכליות דלק‬
‫‪ 2.2‬ח דלק לסוגיו ‪ -‬שינועו במכליות‬
‫‪2.3‬‬
‫פחם לסוגיו הכנה‪ ,‬עיבוד ואחסון‪.‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫סביבה‪ ,‬משטרה חלקי‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪+‬‬
‫תקנות התעבורה‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪5‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪6‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 2.3‬א הכנתו‪ ,‬עיבודו‬
‫‪ 2.3‬ב‬
‫אחסונו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪6‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫‪3.1‬‬
‫בית מטבחיים‪ ,‬בית נחירה‪ ,‬בית שחיטה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪2.4‬‬
‫תחנת כוח‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 2.3‬ג‬
‫שינועו במסועים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪7‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫סביבה‪ ,‬משטרה‬
‫[‪]+‬‬
‫חלקי‬
‫‪+‬‬
‫קבוצה ‪ - 3‬חקלאות‪ ,‬בעלי חיים‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת‬
‫בהמות)‪ ,‬התשכ"ד ‪ ,1964 -‬תקנות‬
‫מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה‬
‫לעופות)‪ ,‬התש"ך ‪1960‬‬
‫‪ 3.2‬בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים‪.‬‬
‫‪ 3.2‬א בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים למעט עופות ‪ -‬גידולם‪ ,‬אחזקתם‪ ,‬טיפול בהם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.2‬ב בעלי חיים לרבות ימיים למעט עופות ‪ -‬הצגתם‪ ,‬מכירתם‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.2‬ג‬
‫בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים למעט עופות ‪ -‬חניטתם‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.2‬ד‬
‫בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים למעט עופות ‪ -‬הפקת זירמה‪ ,‬הזרעה מלאכותית‪ ,‬העברה והשתלת‬
‫עוברים בצאן ובקר‬
‫‪+‬‬
‫בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים למעט עופות ‪ -‬מתן שרותי חיטוי‪ ,‬טילוף‪ ,‬הסרת קרניים‪ ,‬כריתת‬
‫‪ 3.2‬ה‬
‫קרנים הדברת טפילים חיצוניים‪ ,‬גז‪.‬‬
‫‪ 3.2‬ו‬
‫מספרה לבעלי חיים‬
‫‪ 3.2‬ז‬
‫בעלי חיים‪ ,‬לרבות ימיים למעט עופות ‪ -‬הובלתם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים (תערוכות)‪,‬‬
‫התשכ"ט ‪1969‬‬
‫לגבי צאן ‪ -‬תקנות מחלות בעלי חיים‬
‫(הזרעה מלאכותית בצאן)‪ ,‬התשנ"ט‬
‫‪.1998‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת‬
‫תנועת בעלי חיים בישראל ) התשמ"ב‬
‫‪1982 -‬‬
‫‪7‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 3.2‬ח עופות ‪ -‬גידולם‪ ,‬אחזקתם‪ ,‬טיפול בהם‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪8‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי‬
‫משקי עופות ולולים)‪ ,‬התשמ"א ‪-‬‬
‫‪( 1981‬להלן תקנות משקי עופות)‪,‬‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים (הקמה‬
‫והפעלה של משקי טיפוח‪ ,‬הפצה‪,‬‬
‫רבייה וגידול של עופות)‪ ,‬תהשמ"א ‪-‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪ 3.3‬הדברה‬
‫‪ 3.3‬א הדברה תברואית‬
‫‪ 3.3‬ב‬
‫הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת ובין בכלים אחרים וניקויים‬
‫‪ 3.3‬ג‬
‫ניקוי כלים המשמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.4‬חמרי הדברה‪ ,‬חמרי רעל לשימוש חקלאי‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪8‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫‪ 3.4‬ג‬
‫חמרי הדברה‪ ,‬חמרי רעל לשימוש חקלאי ‪ -‬מכירתם‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪ 3.4‬ב‬
‫אריזתם‪ ,‬אחסנתם‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 3.4‬א חמרי הדברה‪ ,‬חמרי רעל לשימוש חקלאי ‪ -‬ייצורם‪ ,‬אריזתם‪ ,‬אחסונם‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪9‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫סביבה‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים‬
‫כימיים)‪ ,‬התשמ"ב ‪1982 -‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪ 3.5‬מזון לבעלי חיים‬
‫‪ 3.5‬א מזון לבעלי חיים ‪ -‬ייצורו‪ ,‬עיבודו‬
‫‪ 3.5‬ב‬
‫מזון לבעלי חיים ‪ -‬אחסונו‪ ,‬אריזתו‪ ,‬הובלתו או חלוקתו‪ ,‬מכירתו‬
‫‪ 3.5‬ג‬
‫אריזתו‬
‫‪ 3.5‬ד‬
‫הובלתו או חלוקתו‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪+‬‬
‫לענין הובלה ‪ -‬חוק שירותי הובלה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.5‬ה מכירתו‬
‫‪ 3.6‬פסדים ובכלל זה חלקי בעלי חיים ופרשיהם בצו זה "פסדים" כמשמעותם בתקנות‬
‫מחלות בעלי חיים (פסדים)‪ ,‬התשמ"א‪1981-‬‬
‫‪ 3.6‬א פסדים ‪ -‬איסופם‪ ,‬הובלתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.6‬ב‬
‫פסדים ‪ -‬עיבודם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.6‬ג‬
‫פסדים ‪ -‬מכירתם‬
‫תקנות הפסדים‬
‫תקנות הפסדים‬
‫סביבה‬
‫תקנות הפסדים‬
‫‪+‬‬
‫‪ 3.7‬תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות‬
‫‪ 3.7‬א תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות ‪ -‬ייצורם‬
‫‪ 3.7‬ב‬
‫תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות ‪ -‬אחסונם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫סביבה‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תכשירים ותרכיבים לשימוש ויטרינרי למעט תרופות ‪ -‬מכירתם או חלוקתם (למעט בתי‬
‫מרקחת)‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 3.7‬ג‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪10‬‬
‫ו'‬
‫‪5‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים‬
‫(מיקרואורגניסמים‪ ,‬תרכיבים‬
‫ומעבירים) התשל"ה ‪ ,1975 -‬תקנות‬
‫הרוקחים (ניפוקם של תכשירים‬
‫וטרינריים)‪ ,‬התשמ"ט ‪1988 -‬‬
‫‪10‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫קבוצה ‪ - 4‬מזון‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪11‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪11‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪12‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 4.1‬ביצים‬
‫‪ 4.1‬א ביצים ‪ -‬ריכוזן‪ ,‬מיונן‪ ,‬אחסונן‬
‫‪ 4.1‬ב‬
‫ביצים ‪ -‬עיבודן‬
‫‪ 4.1‬ג‬
‫ביצים ‪ -‬מדגרה‬
‫‪ 4.1‬ד‬
‫ביצים ‪ -‬הובלתן‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫תקנות מחלות בעלי חיים (מדגריות)‪,‬‬
‫התשכ"ז‪1967-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תקנות רישוי עסקים (תחנת מיון‬
‫לביצי מאכל)‪ ,‬התשנ"ה‪ ,1994-‬תקנות‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 4.2‬בית אוכל ‪ -‬מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו‪ ,‬למעט עסק‬
‫כמפורט בפריט ‪4.6‬‬
‫‪ 4.2‬א מסעדה‪ ,‬בית קפה‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום‪.‬‬
‫‪ 4.2‬ב‬
‫מזנון‪ ,‬בית אוכל אחר ‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום‪.‬‬
‫‪ 4.2‬ג‬
‫הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו‪ ,‬לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה‬
‫כמשמעותה בסעיף ‪ 4.6‬ה‪.‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 4.3‬בית קרור‬
‫‪ 4.3‬א בית קרור ‪ -‬לבשר‪ ,‬דגים‪ ,‬עופות ביצים ומוצריהם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫צו הפיקוח על מצרכים ושירותים‬
‫(הסחר במזון‪ ,‬ייצורו והחסנתו)‪,‬‬
‫התשכ"א ‪( 1960 -‬להלן צו סחר)‬
‫‪12‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫בית קרור ‪ -‬למזון אחר ומרכיביו‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 4.3‬ב‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪13‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ו'‬
‫‪3‬‬
‫ז'‬
‫צו סחר‬
‫‪ 4.4‬בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם‬
‫‪ 4.4‬א בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם ‪ -‬איסופם‬
‫‪ 4.4‬ב‬
‫בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם ‪ -‬פירוקם‪,‬עיבודם‪ ,‬גירומם ‪ -‬ביכולת ייצור‬
‫העולה על ‪ 5‬טונות ליום‬
‫‪ 4.4‬ג‬
‫עיבודם‬
‫‪ 4.4‬ד‬
‫בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם ‪ -‬אריזתם‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 4.4‬ה בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם ‪ -‬איחסונם‬
‫‪ 4.4‬ו‬
‫גירומם‬
‫‪ 4.4‬ז‬
‫בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬דגים‪ ,‬בעלי חיים ימיים או חלקיהם ‪ -‬פירוקם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬גירומם ‪ -‬ביכולת ייצור‬
‫שאינה עולה על ‪ 5‬טונות ליום‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 4.5‬חלב גלמי‬
‫‪ 4.5‬א תחנת איסוף‬
‫‪ 4.5‬ב‬
‫חלב גלמי ‪ -‬הובלתו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫תקנות התעבורה‬
‫‪13‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫עמוד ‪14‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫‪ 4.6‬מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם‬
‫מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ‪ -‬ייצורו‪ ,‬עיבודו (למעט עיסוק על פי מס' סידורי‬
‫‪ 4.6‬א ‪ 4.6‬ו') ‪ -‬מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על ‪ 5‬טונות ליום‪ .‬ייצורו‪ ,‬עיבודו ‪-‬‬
‫מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על ‪ 50‬טונות ליום‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‪ ,‬בריאות‬
‫‪10‬‬
‫צו סחר‬
‫‪ 4.6‬ב‬
‫מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ‪ -‬אריזתו‬
‫‪+‬‬
‫צו סחר‬
‫‪ 4.6‬ג‬
‫מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ‪ -‬איחסונו‬
‫‪+‬‬
‫צו סחר‬
‫‪ 4.6‬ד‬
‫מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ‪ -‬הובלתו‪ ,‬הפצתו או חלוקתו‬
‫‪+‬‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫הסעדה (קייטרינג) ‪ -‬כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לעסקים ליצור‬
‫‪ 4.6‬ה‬
‫מזון)‪ ,‬התשל"ב‪1972-‬‬
‫‪ 4.6‬ו‬
‫מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ‪ -‬ייצורו‪ ,‬עיבודו ‪ -‬מחומרי גלם מן החי ביכולת‬
‫ייצור שאינה עולה על ‪ 5‬טון ליום‪ .‬ייצורו‪ ,‬עיבודו ‪ -‬מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור‬
‫שאינה עולה על ‪ 50‬טון ליום‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫צו סחר‬
‫‪10‬‬
‫צו סחר‬
‫‪ 4.7‬מזון לרבות משקאות ‪ -‬מכירתו‬
‫]‪[+‬‬
‫‪ 4.7‬א קיוסק‬
‫‪ 4.7‬ב‬
‫מרכול (מכירת פירות וירקות‪ ,‬מכולת‪ ,‬סופרמרקט‪ ,‬או מקום אחר למכירת מזון) ‪ -‬מקום‬
‫לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי‪ ,‬שאין בו טיפול במזון לרבות משלוח מזון‬
‫‪ 4.7‬ג‬
‫אטליז ‪ -‬מכירת בשר‪ ,‬עופות‪ ,‬או דגים שאינם קפואים (מכירת בשר קפוא חיבת ברישיון לפי‬
‫פריט ‪ 4.7‬ב)‬
‫‪ 4.7‬ד‬
‫מרכול ‪ -‬כמשמעותו בפריט ‪ 4.7‬ב‪ ,‬שיש בו טיפול במזון‪ ,‬לרבות משלוח מזון‬
‫‪4.8‬‬
‫משקאות משכרים ‪ -‬עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪1‬‬
‫קבוצה ‪ - 5‬מים ופסולת‬
‫‪ 5.1‬אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪14‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫‪ 5.1‬א אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ‪ -‬תחנת מעבר לאיסוף ומיון‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪15‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫[‪]+‬‬
‫‪15‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ‪ -‬איסופה‪ ,‬הובלתה‪ ,‬מיונה (לרבות מקום‬
‫‪ 5.1‬ב‬
‫ניהול או השליטה על העסק לרבות משרד)‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪16‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫תקנות התעבורה‬
‫‪16‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ‪ -‬טיפול בפסולת‪ ,‬לרבות‪ :‬עיבודה‪ ,‬ניצולה‪,‬‬
‫מחזורה‪ ,‬מיונה‪ ,‬קומפוסקציה‪ ,‬שריפתה‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 5.1‬ד אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ‪ -‬אתר לסילוק פסולת יבשה‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים ‪ -‬אתר לסילוק פסולת מעורבת‪ ,‬לרבות‬
‫‪ 5.1‬ה‬
‫פסדים‬
‫‪+‬‬
‫‪ 5.1‬ו‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 5.1‬ג‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪17‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫סביבה‬
‫‪+‬‬
‫לפסדים [‪]+‬‬
‫בלבד‬
‫שריפתה‬
‫‪ 5.2‬מי שתייה ‪ -‬מתקן להפקתם וטיפול בהם‬
‫‪ 5.2‬א מתקן התפלת מים‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫משטרה חלקי‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫מי שתייה ‪ -‬מתקן להפקתם וטיפול בהם‪ ,‬למעט מתקן להתפלתם‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 5.2‬ב‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪18‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 5.3‬שפכים וקולחין‬
‫‪ 5.3‬א שפכים וקולחין ‪ -‬עיבודם‪ ,‬טיהורם‪ ,‬אחסונם‬
‫‪ 5.3‬ב‬
‫עיבודם טיהורם‬
‫‪ 5.3‬ג‬
‫שפכים וקולחין ‪ -‬הובלתם במיכליות (לרבות מקום ניהול או השליטה על העסק לרבות‬
‫משרד)‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫סביבה‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫‪18‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫קבוצה ‪ - 6‬מסחר ושונות‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪19‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪19‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪20‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫אחסנה ‪ -‬מקום המיועד לאחסנה‪ ,‬שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו‪ ,‬ששטחו ‪50‬‬
‫‪ 6.1‬מ"ר ומעלה‪ ,‬בין מקורה ובין שאינו מקורה‪ ,‬למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית‪,‬‬
‫שעיקר תכליתו לשרת אותה‬
‫מקום המיועד לאחסנה ששטחו ‪ 50‬מ"ר בין מקורה ובין שאינו מקורה למעט מחסן הצמוד‬
‫‪ 6.1‬א‬
‫לחנות למכירה קמעונית ומשרת אותה‬
‫מחסן רישוי למעטן מחסן לתצוגת רכב כמשמעותם בפקודת המכס [נוסח משולב] ובתקנות‬
‫‪ 6.1‬ב‬
‫המכס התשנ"ב ‪1965‬‬
‫‪6.2‬‬
‫חנות ששטח המכירה הוא ‪ 800 500‬מ"ר לפחות‬
‫‪6.3‬‬
‫מטבעות ומדליות ‪ -‬מקום למכירתם שערך הפריטים בו עולה על ‪₪ 200,000‬‬
‫מכבסה‪ ,‬ניקוי יבש‪ ,‬לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטית שלא בבנין מגורים‬
‫‪6.4‬‬
‫לשימוש הדיירים‬
‫מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים‪ ,‬רכיביהם ‪ -‬ייצור רכיבים‬
‫‪6.5‬‬
‫אלקטרוניים ומעגלים מודפסים‪ ,‬למעט הרכבתם‪.‬‬
‫‪ 6.5‬א מקום למכירתם‪ ,‬או אחסנתם שערך המכשירים בו הוא ‪ ₪ 200,00‬לפחות‬
‫‪ 6.5‬ב ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים‬
‫‪ 6.6‬מכשירי חשמל ואלקטרוניקה ‪ -‬מקום לתיקונם ששטחו ‪ 25‬מ"ר לפחות‬
‫‪6.7‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‬
‫פרחים‪ ,‬צמחי נוי‪ ,‬זרעים‪ ,‬שתילים ‪ -‬מקום למכירתם ששטחו מעל ‪ 300‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ 6.8‬קניון‬
‫‪ 6.8‬א קניון ‪ -‬ניהולו‬
‫‪ 6.8‬ב‬
‫עסק המצוי בקניון שאין בו חברת ניהול‪ ,‬שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 6.9‬רוכלות ( כל סעיף חייב בחידוש תקופתי)‬
‫‪ 6.9‬א רוכלות מזון‬
‫רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו ‪ -‬אישור לפי סוג העסק בו עוסקת‬
‫‪ 6.9‬ב‬
‫הרוכלות‬
‫‪ 6.9‬ג רוכלות אחרת‬
‫‪ - 6.10‬שליחויות ‪ -‬שרותי שליחות באמצעות כלי רכב‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪21‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 6.10‬א שליחות מזון‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪21‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪22‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 6.10‬ב שליחות אחרת‬
‫‪6.11‬‬
‫תקליטורים‪ ,‬קלטות וכד' מקום למכירתם שמושמעת בו מוסיקה שלא באמצעות אזניות‪.‬‬
‫‪6.12‬‬
‫עסק של אביזרי מין ‪ -‬מקום למכירתם‪ ,‬השכרתם‪ ,‬הצצה על מעשה מיני‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 6.12‬א מקום למכירתם או השכרתם‬
‫‪ 6.12‬ב מקום הצצה על מעשה מיני‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪22‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪6.14‬‬
‫מוצרי טבק לסוגיו‪ -‬מקום למכירה קמעונאית שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בצו זה‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪6.13‬‬
‫אולפן הקלטות אודיו‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪23‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫]‪[+‬‬
‫קבוצה ‪ - 7‬עינוג ציבורי‪ ,‬נופש וספורט‬
‫‪ 7.1‬ארוח ולינה ‪ ( -‬כל הסעיף חייב בחידוש תקופתי)‬
‫‪ 7.1‬א בית מלון‪ ,‬פנסיון‪ ,‬אכסניה וכיו"ב‬
‫‪ 7.1‬ב‬
‫השכרת חדרים ‪ -‬על בסיס יומי או שבועי כמספר החדרים עולה על שלושה‪ ,‬יחידות אירוח‬
‫למטרת נופש‪ ,‬המלווה במתן שירותים לשוכרים‪ ,‬כשמספר יחידות האירוח המיועדות‬
‫להשכרה עולה על ארבע‪.‬‬
‫‪ 7.1‬ג‬
‫בית אבות ‪ -‬מקום המשמש‪ ,‬או הנועד לשמש‪ ,‬כולו או בחלקו‪ ,‬מקום מגורים לזקנים‪,‬‬
‫שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה‪ ,‬התשס"ד ‪ ,2004 -‬כשהם מחוץ‬
‫למשפחתם‪ ,‬למעט מוסד רפואי כשמשעותו בסעיף ‪ 25‬לפקודת בריאות העם‬
‫‪ 7.1‬ד‬
‫השכרת חדרים על בסיס חודשי המלווה במתן שירותים נלווים לשוכרים‪ ,‬כשמספר החדרים‬
‫המיועדים להשכרה עולה על ארבעה‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫]‪[+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫גן חיות‪ ,‬ספארי‪ ,‬פינת חי שהכניסה אליה בתשלום‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫‪ 7.1‬ה שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קייט ונופש בתשלום‬
‫‪7.2‬‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪24‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 7.4‬מים ‪ -‬נופש‬
‫בריכת שחיה‪ ,‬לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים‪ ,‬לרבות בריכה המצוייה‬
‫‪ 7.4‬א‬
‫בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.4‬ב‬
‫פארק מים‪ ,‬מגלשות מים‬
‫‪ 7.4‬ג‬
‫בריכת זרמים (ג'אקוזי)‬
‫‪+‬‬
‫‪ 7.4‬ד‬
‫מקווה‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 7.4‬ה בית מרחץ‪ ,‬מרחצאות‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪24‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪7.6‬‬
‫משחקים (כהגדרתם בסעיף ‪2‬ב(ב) לחוק ‪ -‬מקום לעריכתם‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪7.5‬‬
‫מכון כושר‪ ,‬למעט אלה‪ :‬א‪ .‬מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט‪ ,‬ארגון ספורט‪,‬‬
‫התאחדות או איגוד‪ ,‬כהגדרתם בחוק הספורט‪ ,‬התשמ"ח‪ ,1988-‬המשמש את הספורטאים‬
‫בלבד‪ .‬ב‪ .‬מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד‪ .‬ג‪ .‬מכון כושר המצוי במתחם‬
‫בית משותף‪ ,‬כהגדרתו בסעיף ‪ 52‬לחוק המקרקעין‪ ,‬התשכ"ט ‪ ,1969 -‬או במקום עבודה שבו‬
‫מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על ‪ ,1,000‬ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב‬
‫ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד‪.‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪25‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח)‬
‫התשנ"ד‪1994-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 7.7‬עינוג ציבורי‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.7‬ב‬
‫קולנוע‪ ,‬תאטרון‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.7‬ג‬
‫קרקס‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.7‬ד‬
‫איצטדיון‪ ,‬אולם ספורט‪ ,‬שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל ‪ ,500‬למעט אולם במוסד‬
‫חינוכי המשמש את המוסד בלבד‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫אמפיתאטרון‪ ,‬מקום אחר לעריכת ארועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים‪ ,‬שנועדו‬
‫‪ 7.7‬ה‬
‫ל‪ 500 -‬משתתפים או יותר‬
‫‪ 7.7‬א מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע‪ ,‬ללא מזון‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫משטרה‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.7‬ו‬
‫דיסקוטק‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫משטרה‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.7‬ז‬
‫יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫משטרה‬
‫‪1‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪25‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫[‪]+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫‪ 7.7‬ט מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫‪ 7.7‬ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪26‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫]‪[+‬‬
‫‪3‬‬
‫פקודת נמלים (נוסח חדש) התשל"א‬
‫‪( 1971‬להלן ‪ -‬פקודת הנמלים) חוק‬
‫רשות הספנות והנמלים (בטיחות‬
‫השיט)‪ ,‬התשס"ד‪ ,2004-‬תקנות‬
‫הנמלים (בטיחות השיט) התשמ"ג‪-‬‬
‫‪( 1982‬להלן ‪ -‬תקנות הנמלים‬
‫(מעגנות)‪ ,‬התשע"א ‪( 2010‬להלן‬
‫תקנות המעגנות)‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי‬
‫חיים)(תערוכות‪ ,‬הצגות ותחרויות של‬
‫בעלי חיים)‪ ,‬התשס"א ‪ ,2001 -‬תקנות‬
‫תנועת בעלי חיים‬
‫‪26‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫‪7.9‬‬
‫‪+‬‬
‫ו'‬
‫ז'‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫קייטנות‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫חוק הקייטנות (ריושי ופיקוח) התש"ן‬
‫‪( 1990‬להלן ‪ -‬חוק הקייטנות)‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫חוק הקייטנות (ריושי ופיקוח) התש"ן‬
‫‪( 1990‬להלן ‪ -‬חוק הקייטנות)‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 7.8‬א קייטנה‬
‫‪ 7.8‬ב‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫יריד מזון‬
‫אצטדיון‪ ,‬אולם ספורט‪ ,‬שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד ‪ ,500‬למעט אולם במוסד‬
‫‪ 7.7‬יא חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט בלא‬
‫קהל‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫משרד הבריאות‬
‫[‪]+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 7.7‬י‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪27‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫מחנה נוער‬
‫שמחות וארועים אולם או גן לשמחות ולאירועים‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 7.9‬א אולם שמחות ואירועים‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים‬
‫‪ 7.9‬ב‬
‫גני שמחות ואירועים‪ ,‬לרבות הגשת משקאות משכרים‬
‫‪7.10‬‬
‫שעשועים‬
‫‪ 7.10‬א מיתקני שעשועים‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.10‬ב לונה פארק‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 7.10‬ג מקום אחר לעריכתם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪27‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫העברת רכב ממקום למקום בגרירה‪ ,‬הובלה‪ ,‬או בכל דרך אחרת‪ ,‬וכן מקום המשמש לניהול‬
‫העסק או לשליטה בו לרבות משרד‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫‪8.2‬‬
‫ב'‬
‫קבוצה ‪ - 8‬רכב ותעבורה‬
‫בית ספר לנהיגה (לרבות מקום ניהולו והשליטה על העסק‪ ,‬לרבות משרד)‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪8.1‬‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪28‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪+‬‬
‫‪ 8.3‬הובלה‬
‫‪ 8.3‬א כספים‪ ,‬יהלומים‪ ,‬תכשיטים‪ ,‬ניירות ערך ודברי ערך אחרים‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫הובלה אחרת (ארבעה כלי רכב ומעלה) וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו‬
‫לרבות משרד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 8.3‬ב‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪29‬‬
‫ו'‬
‫‪3‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫‪29‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪30‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫‪ - 8.4‬הסעת נוסעים‬
‫‪ 8.4‬א הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫צו הפיקוח על מצרכים ושירותים‬
‫(הסעת סיור‪ ,‬הסעה מיוחדת והשכרת‬
‫רכב)‪ ,‬התשמ"ה ‪1985 -‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫פקודת התעבורה‬
‫פקודת התעבורה‬
‫‪ 8.4‬ב‬
‫תחנה אוטובוסים מרכזית מסוף נוסעים‪ ,‬כהגדרתה בפקודת התעבורה‪ ,‬תחנת רכבת מרכזית‬
‫‪ 8.4‬ג‬
‫תחנת מוניות וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו‬
‫‪+‬‬
‫‪ 8.4‬ד‬
‫תחנת רכבת תת קרקעית‬
‫‪+‬‬
‫‪8.5‬‬
‫כלי טיס לסוגיהם ‪ -‬יצורם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬שיפוצם‬
‫‪+‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫חוק הטיס‪ ,‬התשע"א ‪2011 -‬‬
‫סביבה‬
‫‪ 8.5‬א יצורם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬שיפוצם‬
‫‪ 8.5‬ב‬
‫השכרתם‬
‫‪ 8.6‬כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪ ,‬למעט חלקים משומשים‬
‫כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪ ,‬למעט חלקים משומשים ‪ -‬מכירתם‪ ,‬השכרתם‪ ,‬תיווך‬
‫‪ 8.6‬א‬
‫בהם‪ ,‬למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים‪.‬‬
‫‪ 8.6‬ב‬
‫חניון בתשלום‪ ,‬חניון ששטחו מעל ‪ 500‬מ"ר‪ ,‬המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו‪ ,‬למעט‬
‫חניון כמפורט בסעיף ‪ 8.6‬ז'‪.‬‬
‫תקנות התעבורה‪ ,‬צו יבוא חופשי‪,‬‬
‫התשע"א ‪ ,2011 -‬צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן‬
‫שירותים לרכב)‪ ,‬התשל"ט ‪1978 -‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 8.6‬ג כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪ ,‬למעט חלקים משומשים ‪ -‬רחיצתם‬
‫כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪ ,‬למעט חלקים משומשים ‪ -‬התקנת אביזרים בהם‪ ,‬לרבות‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 8.6‬ד‬
‫מערכות קול ואזעקה‬
‫‪ 8.6‬ה חניון ששטחו קטן מ‪ 500-‬מ"ר‪ ,‬אם הכניסה אליו מותנית בתשלום‬
‫‪ 8.6‬ו‬
‫כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)‪ ,‬למעט חלקים משומשים ‪ -‬ייצורם‪ ,‬שיפוצם‪ ,‬תיקונם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‬
‫צו הפיקוח על מצרכים ושירותים‬
‫(ייצור רכב והרכבתו)‪ ,‬התשכ"ז ‪1967 -‬‬
‫‪30‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫חניון מקורה או תת קרקעי‪ ,‬ששטחו מעל ‪ 500‬מ"ר ‪.‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 8.6‬ז‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪31‬‬
‫ו'‬
‫‪5‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 8.7‬כלי רכב‪ ,‬ציוד מכני הנדסי כבד (צמ"ה) ‪ -‬חלקים משומשים‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪31‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪ 8.7‬ב‬
‫כלי רכב‪ ,‬ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ‪ -‬חלקים משומשים ‪ -‬פרוקם מהרכב‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 8.7‬א כלי רכב‪ ,‬ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ‪ -‬חלקים משומשים ‪ -‬מכירתם‪ ,‬אחסנתם‬
‫‪+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪32‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫‪+‬‬
‫חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות‬
‫בחלקי רכב משומשים (מניעת‬
‫גניבות)‪ ,‬התשנ"ח‪( 1988-‬להלן ‪ -‬חוק‬
‫הגבלת השימוש) צו הפיקוח על‬
‫מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי‬
‫תעבורה והסחר בהם)‪ ,‬התשמ"ג‪1982-‬‬
‫‪+‬‬
‫חוק הגבלת השימוש‬
‫‪ 8.8‬כלי שיט‬
‫‪ 8.8‬א כלי שייט ‪ -‬השכרתם‪ ,‬אחסנתם‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 8.8‬ב‬
‫אחסנתם‬
‫‪ 8.8‬ג‬
‫מעגנה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 8.8‬ד‬
‫כלי שיט ‪ -‬יצורם‪ ,‬תיקונם שיפוצם‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫תקנות המעגנות‪ ,‬תקנת בטיחות השיט‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫פקודת הנמלים‪ ,‬תקנות המעגנות‪,‬‬
‫לגבי מתן אישורים הנדסיים ואישורי‬
‫פעולה לביצוע בנייה או שינויים בכלי‬
‫שיט ‪ -‬תקנות הספנות (כלי שיט)(בניה‬
‫ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות‬
‫עליהם) התשס"ב ‪2002 -‬‬
‫‪ 8.9‬מוסך ‪ -‬מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב‪ ,‬ציוד מכני הנדס (צמ"ה) וחלקיהם‪ ,‬לרבות‬
‫מוסך של עסק שאינו טעון רישוי‬
‫‪ 8.9‬א מוסך ‪ -‬מכונאות כללית‪ ,‬פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)‬
‫‪ 8.9‬ב‬
‫מוסך לחשמלאות‬
‫‪ 8.9‬ג‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫]‪[+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫צו הפיקוח על מצרכים ושירותים‬
‫(מוסכים ומפעלים לכלי רכב) התש"ל‪-‬‬
‫‪( 1970‬להלן ‪ -‬צו המוסכים)‬
‫[‪]+‬‬
‫צו המוסכים‬
‫פחחות וצביעה‬
‫‪32‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫משרד הבריאות‬
‫מוסך לתיקון תקרים‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫‪ 8.9‬ד‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪33‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫צו המוסכים‬
‫‪33‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫‪ 8.9‬ז‬
‫טיפול ברכבים המונעים בגז‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪ 8.9‬ו‬
‫מוסך לטיפול אחר ברכב‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 8.9‬ה מוסך לזגגות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪34‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ - 8.10‬ציוד מכני הנדסי כבד‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪34‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪35‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 8.10‬א מכירתו‪ ,‬השכרתו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪35‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪36‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 8.10‬ב מתן שירות באמצעותו‬
‫‪ 8.10‬ג תיקונו‪ ,‬שיפוצו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪36‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪37‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 8.10‬ד ייצורו‪ ,‬שיפוצו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪37‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫‪8.12‬‬
‫מרכז תחזוקה לרכבות‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪8.11‬‬
‫רכבל‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪38‬‬
‫ו'‬
‫‪+‬‬
‫ז'‬
‫צו הפיקוח על מצרכים ושירותים‬
‫(הפעלת רכבל)‪ ,‬התשכ"ח ‪1968 -‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫[‪]+‬‬
‫קבוצה ‪ - 9‬שרותי שמירה ואבטחה‪ ,‬נשק ותחמושת‬
‫‪ 9.1‬כלי נשק ותחמושת‬
‫כלי נשק ותחמושת ‪ -‬מכירתם‪ ,‬תיקונם‪ ,‬אחסנתם (אחסון ‪ 20‬כלי ירייה ומעלה או אחסנת‬
‫‪ 9.1‬א‬
‫‪ 100,000‬כדורים ומעלה)‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 9.1‬ב‬
‫כלי נשק ותחמושת ‪ -‬מטווח ירי‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 9.1‬ג‬
‫כלי נשק ותחמושת ‪ -‬ייצורם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫סביבה‪ ,‬משטרה‬
‫חלקי‬
‫‪ - 9.2‬כספות או מנעולי בטחון בעלי מספר בריחים‪ ,‬מנעולים להתקנה‬
‫‪ 9.2‬א ייצורם‬
‫‪ 9.2‬ב‬
‫התקנתם‬
‫‪ 9.2‬ג‬
‫מכירתם‬
‫‪ 9.2‬ד‬
‫אחזקתם‬
‫‪ - 9.3‬ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב‬
‫‪ 9.3‬א התקנתו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪38‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪39‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 9.3‬ב' אחזקה ותיקון‬
‫‪9.4‬‬
‫‪+‬‬
‫שרותי שמירה או איתור ‪ -‬מוקד בקרה אלקטרוני‬
‫קבוצה ‪ - 10‬תעשיה‪ ,‬מלאכה‪ ,‬כימיה ומחצבים‬
‫‪10.1‬‬
‫אבני חן‪ ,‬יהלומים ‪ -‬ליטושם‪ ,‬עיבודם‬
‫]‪[+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.1‬א ליטושם‪ ,‬עיבודם‬
‫‪ 10.1‬ב אבני חן‪ ,‬יהלומים ‪ -‬מקום למכירתם שערך הפריטים בו עולה על ‪₪ 200,000‬‬
‫‪10.2‬‬
‫אבנים‪ ,‬מחצבים‪ ,‬מינרלים ‪ -‬חציבה‪ ,‬כרייה‪ ,‬גריסה (לרבות מגרסה ניידת)‪ ,‬עיבוד ושינוע‬
‫פנימי‪.‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪+‬‬
‫לגבי פעולות חציבה או כרייה‬
‫במחצבה או במכרה ‪ -‬לפי קפודת‬
‫המכרות‬
‫‪ 10.2‬א מחצבה או מכרה‬
‫‪ 10.2‬ב גריסתם‪ ,‬עיבודם‬
‫‪ 10.2‬ג מסוף או מסוע לשינועם‬
‫‪10.3‬‬
‫בית דפוס‪ ,‬למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום‪ ,‬שכפול או העתקה‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 10.4‬טקסטיל‪ ,‬דברי הלבשה‬
‫‪ 10.4‬א טקסטיל‪ ,‬דברי הלבשה ‪ -‬ייצור‪ ,‬צביעה‪ ,‬אשפרה‪ ,‬הדפסה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.4‬ב טקסטיל‪ ,‬דברי הלבשה ‪ -‬גזירה‪ ,‬תפירה‬
‫סביבה‬
‫‪+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫‪ 10.4‬ג גיהוץ‬
‫‪10.5‬‬
‫דברי הנעלה ‪ -‬יצורם‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.6‬דשנים‬
‫‪ 10.6‬א דשנים ‪ -‬ייצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬אריזתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.6‬ב דשנים ‪ -‬אחסונם‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‬
‫‪39‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪40‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 10.7‬חמרי גלם לבנייה‪ ,‬מוצרי בניה מוגמרים‪ ,‬מלט‪ ,‬בטון‪ ,‬אספלט‪ ,‬זפת‪ ,‬בלוקים‪ ,‬אבן‪,‬‬
‫שיש ומוצריהם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪40‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫חמרי גלם לבנייה‪ ,‬מוצרי בניה מוגמרים‪ ,‬מלט‪ ,‬בטון‪ ,‬אספלט‪ ,‬זפת‪ ,‬בלוקים‪ ,‬אבן‪ ,‬שיש‬
‫‪ 10.7‬א‬
‫ומוצריהם ‪ -‬הכנתם‪ ,‬יצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬למעט הכנה‪ ,‬ייצור ועיבוד של בלוקים‪ ,‬אבן ושיש‬
‫‪+‬‬
‫חמרי גלם לבנייה‪ ,‬מוצרי בניה מוגמרים‪ ,‬מלט‪ ,‬בטון‪ ,‬אספלט‪ ,‬זפת‪ ,‬בלוקים‪ ,‬אבן‪ ,‬שיש‬
‫‪ 10.7‬ב‬
‫ומוצריהם ‪ -‬אחסונם‪ ,‬מכירתם‪ ,‬למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי‬
‫[‪]+‬‬
‫חמרי גלם לבנייה‪ ,‬מוצרי בניה מוגמרים‪ ,‬מלט‪ ,‬בטון‪ ,‬אספלט‪ ,‬זפת‪ ,‬בלוקים‪ ,‬אבן‪ ,‬שיש‬
‫‪ 10.7‬ג‬
‫ומוצריהם ‪ -‬הכנתם‪ ,‬ייצורם‪ ,‬עיבודם של בלוקים‪ ,‬אבן ושיש‬
‫[‪]+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪41‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫סביבה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.8‬חמרי חיטוי או ניקוי‬
‫‪ 10.8‬א חמרי חיטוי או ניקוי ‪ -‬יצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬אריזתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.8‬ב חמרי חיטוי או ניקוי ‪ -‬איחסונם שלא לצורך מכירה במקום‬
‫]‪[+‬‬
‫]‪[+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‬
‫‪ 10.8‬ג מכירתם בסיטונאות‬
‫‪10.9‬‬
‫חומר גלם‪ ,‬מוצר‪ ,‬מכשיר או חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו ‪-‬‬
‫ייצורו‪ ,‬עיבודו‪ ,‬צביעתו‪ ,‬הרכבתו‪ ,‬ציפויו‪ ,‬השחזתו‪ ,‬הדפסה עליו‪ ,‬תיקונו‬
‫]‪[+‬‬
‫סביבה ומשרד‬
‫העבודה‬
‫]‪[+‬‬
‫‪ 10.10‬חומרים מסוכנים לקיחים‪ ,‬רעילים או רדיואקטיביים‪ ,‬כהגדרתם בחוק החומרים‬
‫המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג ‪ ,1993 -‬לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים‪.‬‬
‫‪ 10.10‬א חומרים מסוכנים לקיחים‪ ,‬רעילים או רדיואקטיביים ‪ -‬יצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬אריזתם‪ ,‬מיחזורם‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‬
‫‪41‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫‪ 10.10‬ב חומרים מסוכנים לקיחים‪ ,‬רעילים או רדיואקטיביים ‪ -‬איחסונם‬
‫]‪[+‬‬
‫‪ 10.10‬ג חומרים מסוכנים לקיחים‪ ,‬רעילים או רדיואקטיביים ‪ -‬מכירתם‬
‫]‪[+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 10.10‬ד חומרים מסוכנים לקיחים‪ ,‬רעילים או רדיואקטיביים ‪ -‬איסופם‪ ,‬שינועם‬
‫]‪[+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 10.10‬ה חומרים מסוכנים לקיחים‪ ,‬רעילים או רדיואקטיביים ‪ -‬טיפול באריזות משומשות‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫]‪[+‬‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪42‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫[‪]+‬‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫סביבה‬
‫‪42‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫‪ 10.10‬ו חומרים מסוכנים שריפתם או סילוקם בכל דרך אחרת טיפול בפסולת‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪43‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫סביבה‬
‫‪43‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫‪+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫‪ 10.10‬ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים (חומ"ס)‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪44‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪+‬‬
‫‪44‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪45‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 10.11‬חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ התשי"ז‪ ,1954-‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪,‬‬
‫זיקוקין די‪-‬נור ‪.‬‬
‫‪ 10.11‬א חומרי נפץ ‪ ,‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור ‪ -‬ייצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬פיתוחם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.11‬ב חומרי נפץ ‪ ,‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור ‪ -‬מכירתם‪ ,‬אחסנתם‪ ,‬אריזתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.11‬ג חומרי נפץ ‪ ,‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור ‪ -‬שינועם‪ ,‬הובלתם‪ ,‬איסופם‬
‫סביבה‪ ,‬משטרה‬
‫חלקי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫חוק שירותי הובלה‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.11‬ד חומרי נפץ ‪ ,‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור ‪ -‬השמדתם‪ ,‬מיחזורם‪ ,‬הנצלתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪ 10.11‬ה חומרי נפץ ‪ ,‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור ‪ -‬השמדתם‪ ,‬אתר להשמדתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪ 10.11‬ו חומרי נפץ ‪ ,‬מוצרים המכילים חומרי נפץ‪ ,‬זיקוקין די‪-‬נור ‪ -‬בחינתם‪ ,‬אתר לבחינתם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪ 10.12‬כריכיה‬
‫‪ 10.13‬מרפדיה‬
‫‪ 10.14‬מתכת‪ ,‬מוצריה‪ ,‬מוצרים בעלי מרכיב מתכתי‪ ,‬גרוטאות מתכת‪.‬‬
‫מתכת‪ ,‬מוצריה‪ ,‬מוצרים בעלי מרכיב מתכתי‪ ,‬גרוטאות מתכת ‪ -‬יצורם‪ ,‬עיבודם‪ ,‬יציקתם‪,‬‬
‫‪ 10.14‬א‬
‫ציפויים‪ ,‬ניקויים‪ ,‬צביעתם‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.14‬ב מתכת‪ ,‬מוצריה‪ ,‬מוצרים בעלי מרכיב מתכתי‪ ,‬גרוטאות מתכת ‪ -‬פחחות‪ ,‬למעט פחחות רכב‬
‫סביבה‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 10.14‬ג מסגריה‬
‫[‪]+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪10.14‬ד ייצור שלטים‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 10.14‬ה אחסנת מתכת ‪ ,‬מיונם סחר בהם‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ 10.14‬ו מתכת‪ ,‬מוצריה‪ ,‬מוצרים בעלי מרכיב מתכתי‪ ,‬גרוטאות מתכת ‪ -‬הרכבתם ‪ ,‬עיבודם‬
‫‪+‬‬
‫‪ 10.14‬ז מתכת‪ ,‬מוצריה‪ ,‬מוצרים בעלי מרכיב מתכתי‪ ,‬גרוטאות מתכת ‪ -‬גריטטם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫‪ - 10.15 10.15‬סיד‬
‫‪ 10.15‬א שריפתו‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪45‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪46‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪ 10.15‬ב כיבויו‬
‫‪ 10.15‬ג מכירתו‬
‫‪ 10.16‬עץ ומוצריו‬
‫‪ 10.16‬א עץ ומוצריו ‪ -‬עיבוד‪ ,‬ייצור‪ ,‬צביעה‪ ,‬ציפוי‪ ,‬חיסום וחיטוי‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪46‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫]‪[+‬‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ב'‬
‫‪ 10.16‬ב עץ ומוצריו ‪ -‬ייצור מוצריו‪ ,‬צביעתם‪ ,‬ציפוציים‪ ,‬ייצור רהיטים‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪47‬‬
‫ו'‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫‪+‬‬
‫‪47‬‬
‫טבלת עיסוקים חדשה עם סימון לשינויים לעומת הצו הישן מיום ‪5.11.13‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫משטרה‬
‫משרד העבודה‬
‫משרד החקלאות וטרינר‬
‫משרד הבריאות‬
‫פירסום מפרט אחיד‬
‫ב'‬
‫תוקף (בשנים)‬
‫ג'‬
‫ה'‬
‫(לפי הצו הישן)‬
‫א'‬
‫עמוד ‪48‬‬
‫חיקוק אחר‬
‫מס'‬
‫סד'‬
‫תיאור העסק טעון רישוי‬
‫עיריית תל אביב‪ ,‬אגף רישוי עסקים‬
‫ז'‬
‫ו'‬
‫‪ 10.16‬ג עץ ומוצריו ‪ -‬איחסונו ומכירתו‬
‫‪ 10.16‬ד מקום שעיקר עיסוקו מכירת רהיטים‬
‫‪ - 10.17‬פוך‪ ,‬נוצות‬
‫‪ 10.17‬א ניקויים‪ ,‬עיבודם‬
‫‪ 10.17‬ב ייצור מוצריהם‬
‫‪ - 10.18‬שרברבות‬
‫‪ 10.18‬א בית מלאכה‬
‫‪ 10.18‬ב מקום לאחסון ציוד שרברבות‬
‫‪ - 10.19‬תכשיטים‬
‫‪ 10.19‬א ייצורם‪ ,‬עיבודם‬
‫‪ 10.19‬ב מקום למכירתם שערך הפריטים בו עולה על ‪₪ 200,000‬‬
‫‪ 10.20‬פלסטיק ומוצריו‪ :‬ייצור‪ ,‬עיבוד‪ ,‬מחזור‬
‫‪+‬‬
‫[‪]+‬‬
‫סביבה‬
‫‪10‬‬
‫‪ 10.21‬נייר ומוצריו‪ :‬ייצור‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫סביבה‬
‫‪10‬‬
‫‪270‬‬
‫מעורבות נותני אישור‪:‬‬
‫סה"כ מזה‪ ,‬לידיעה‪:‬‬
‫
‬
‫עריכה‪
:‬אתי
מירזייב‪
,‬רכזת
ידע
לרישוי
עסקים‬
‫‪111‬‬
‫‪77‬‬
‫‪72‬‬
‫‪35‬‬
‫‪101‬‬
‫‪42‬‬
‫‪8‬‬
‫‪31‬‬
‫‪0‬‬
‫‪42‬‬
‫‪46‬‬
‫‪31‬‬
‫‪25‬‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪130‬‬
‫תוקף‪-‬שנה‬
‫תוקף‪ 3-‬שנים‬
‫תוקף‪ 5-‬שנים‬
‫תוקף‪ 10-‬שנים‬
‫תוקף‪-‬צמיתות‬
‫‪48‬‬

Similar documents