עיריית פתח תקווה - נוהל מעבר משיגרה לחירום

Transcription

עיריית פתח תקווה - נוהל מעבר משיגרה לחירום
‫‬
‫נכון לתאריך‪2.5.2013 :‬‬
‫נוהל מעבר משיגרה לחירום ‪ -‬עיריית פתח תקווה‬
‫כללי‬
‫מדינת ישראל מצויה דרך קבע במצבים אשר יכולים להידרדר במהרה למצב חירום‪:‬‬
‫א‪ .‬מצב חירום מלחמתי– המתיחות הנפוצה והקבועה בגזרה הדרומית מול ארגון החמאס ובגזרה הצפונית‬
‫מול חיזבאללה עלולה להביא בתוך שעות ספורות למצב של מלחמה )דוגמא – מלחמת לבנון השנייה(‪.‬‬
‫תקרית גבול‪ ,‬ירי רקטה מקרית שתוצאותיה נפגעים רבים‪ ,‬פעולת טרור בחו"ל או ניסיון לחטיפת חייל‪,‬‬
‫הם תרחישים סבירים בעלי פוטנציאל לדרדר את כל המזרח התיכון למלחמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬רעידת אדמה– עלולה להתרחש ללא כל הודעה מוקדמת בעוצמה גדולה תוך כדי גרימת נפגעים והרס רב‪.‬‬
‫ג‪ .‬תאונה ‪ /‬אפר"ן ) אירוע פתע רב נפגעים ( –מיכלית חומ"ס‪ ,‬תאונה אווירית או פעולת טרור אסטרטגית‪.‬‬
‫ד‪ .‬תרחישים אלו הם תרחישים אפשריים שבעקבותיהם העירייה תעבור לעבוד במתכונת חירום‪.‬‬
‫המטרה‬
‫עיריית פתח תקווה תנהל פעילות שגרתית תוך יכולת " לגלוש " במהירות להתארגנות לשע"ח‪.‬‬
‫הגדרת מצבי הכוננות– על פי נוהלי מל"ח‬
‫א‪ .‬מצב כוננות א' ‪ -‬פעולות שגרתיות ברגיעה להכנת מערך החירום בהתאם להחלטת הממשלה‪.‬‬
‫•‬
‫מצב כוננות א'‪ –1‬מצב ביניים שבו לא שונה מצב הכוננות אך נדרשת הגברת כוננות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מצב כוננות ב' ‪ -‬פעילות מוגברת לקראת מעבר למצב מלא או חלקי עפ"י התפתחויות המצב‪.‬‬
‫ג‪ .‬מצב כוננות ג' ‪ -‬מצב הפעלה חלקי שבו מופעל מערך מל"ח בהיקפים שונים בהתאם להתפתחות המצב‪.‬‬
‫ד‪ .‬מצב כוננות ד'– מצב מלחמה הפעלת מערך מל"ח בהיקף מלא‪.‬‬
‫•‬
‫ההכרזה על מצב כוננות ד' יכולה להיעשות ישירות ממצב כוננות א' או בעקבות מצבי כוננות ב' או ג'‪.‬‬
‫•‬
‫הגדרת מצבי הכוננות יוגדרו ע"י מל"ח ו‪/‬או פקע"ר‪ .‬ראש העיר ראשי לעלות את מצב הכוננות)אך לא‬
‫להורידו(‪.‬‬
‫•‬
‫עם המעבר משגרה לחירום הפעלת העירייה תעשה ע"פ הנחיות ראש העיר או שליחו‪.‬‬
‫•‬
‫קראת בעלי תפקידים במצבי החירום תבוצע ע"י המוקד העירוני על פי הנחיית יו"ר מטה החירום‬
‫העירוני)מנכ"ל( או רמ"ט ועדת מל"ח על פי הרשימות המופיעות בנספח ב' הרצ"ב )סגל א' ‪+‬ב' ‪+‬ג' (‪.‬‬
‫‬
‫פירוט מצבי הכוננות‬
‫באחריות יו"ר ועדת מל"ח )ראש העירייה( ו‪/‬או ראש מטה החירום העירוני )מנכ"ל העירייה(‬
‫לפעול כדלהלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מצב כוננות א'‬
‫‪ (1‬מנחה את פעילות הועדה‪.‬‬
‫‪ (2‬מקיים דיונים תקופתיים לוועדה המקומית בשיתוף הגורפים במרחב‪.‬‬
‫‪ (3‬בונה ומכין תיקי נתונים לקראת שע"ח לנושאים השונים במל"ח‪.‬‬
‫‪ (4‬פועל לאייש ולריתוק כ"א‪ ,‬רכב וצמ"ה‪.‬‬
‫‪ (5‬רוכש ציוד יעודי למחלקות ‪ /‬אגפים וטיפול בכשירותם‪.‬‬
‫‪ (6‬מכין מרכז הפעלה לשע"ח ופועל לכשירותו‪.‬‬
‫‪ (7‬מכשיר ומאמן בעלי תפקידים‪.‬‬
‫‪ (8‬יערוך ביקורות למוכנות כוננות‪.‬‬
‫‪ (9‬יתרגל מערכת החירום ברשת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מצב כוננות ב'‬
‫‪ (1‬יכנס ועדת המל"ח המקומית לתדריך דווח ועדכון מאחראים לנושאים הייעודיים‪ ,‬מצה"ל ומ"י‪.‬‬
‫‪ (2‬יורה על הכנת מפ' רובעים להפעלה מלאה‪.‬‬
‫‪ (3‬התראה לגיוס כ"א ואמצעים‪.‬‬
‫‪ (4‬ינחה את הממונים לפעול עפ"י הקונטרסים‪.‬‬
‫‪ (5‬ינחה להשלים פערים בכ"א ואמצעים‪.‬‬
‫‪ (6‬יקבע תורנויות לבעלי תפקידים‪.‬‬
‫‪ (7‬יבדוק כשירות מרכז הפעלה ויעשה הכנות להפעלתו‪.‬‬
‫‪ (8‬מלוי מאגרים בהתאם להנחיות הרשויות הייעודיות‪.‬‬
‫‪ (9‬יכין תוכנית להפעלת מידע לציבור תגבור ‪ /‬פריסת מוקדי מידע לציבור‪.‬‬
‫‬
‫‪ (10‬כינוס צוותי עובדים מרותקים תדריכים והטלת משימות‪.‬‬
‫‪ (11‬יזום פגישה מטה מול מטה עם כל גורמי החירום‪.‬‬
‫‪ (12‬בדיקת כשירות ציוד מתקנים ומוסדות‪.‬‬
‫‪ (13‬הפעלת מערכת דיווח למחוז‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מצב כוננות ג'‬
‫‪ (1‬רשויות באזורי הלחימה או קרובים ‪ /‬מושפעים יהיו במצב כוננות ד'‪ ) .‬ראה מצב כוננות זה (‪.‬‬
‫‪ (2‬שאר הרשויות מבצעות את כל הפעולות כמו שמצוין במצבי כוננות א' ‪ +‬ב' ‪.‬‬
‫‪ (3‬יורה על פתיחה מבצעית של מפ' הרובעים‪.‬‬
‫‪ (4‬מרכז הפעלה יופעל לפי הנחיות המחוז‪.‬‬
‫‪ (5‬גיוס כ"א ואמצעים בהתאם לצרכים והנוחיות המחוז‪.‬‬
‫ד‪ .‬מצב כוננות ד' ‪ -‬קיום שגרת הפעלת מערך מל"ח בהיקף מלא‪.‬‬
‫‪ (1‬הפעלת הועדה המקומית במלואה‪.‬‬
‫‪ (2‬הפעלת רשות עפ"י הנהלים לשעת חרום‪.‬‬
‫‪ (3‬מתן מענה לאירועים במרחב הרשות‪.‬‬
‫‪ (4‬טיפול באירועי חרום כנדרש‪.‬‬
‫‪ (5‬פעילות הרשות עפ"י הנהלים לשע"ח‪.‬‬
‫‪ (6‬חבירה ותאום עם יחידות הצבא בגזרתו‪.‬‬
‫הכנת מרכז ההפעלה וסדר פעולות ראשוניות‬
‫לאחר המעבר משיגרה לחירום והפעלת המטה החירום העירוני יבוצעו הפעולות הבאות במקביל ) אם ניתן ( ‪:‬‬
‫ בדיקת עזרי מטה ווידוי הימצאות תיקי נתונים בכל אחד מהמכלולים באחריות ראשי‬
‫המכלולים‪.‬‬
‫ מוכנות להצגת תוכנית מגירה ) ופערים אם יש ( על פי דרישה באחריות ראשי המכלולים‪.‬‬
‫‬
‫ בדיקת מערכת הטלפונית הקווית ותקינות מערכת המחשוב באחריות ראשי המכלולים‪.‬‬
‫ " החייאת " מכשירי המירס " הרדומים " על פי הנחיית מנכ"ל באחריות רמ"ד קשר‪.‬‬
‫ ביצוע עדכון רשימות כ"א בכל אחד מהמכלולים באחריות ראשי המכלולים‪.‬‬
‫ הפעלת נוהל " זמן יקר " ) אם עדיין לא הופעל – על פי הנחייה (‪ .‬נוהל זמן יקר פתח תקווה‬
‫בנספח א' הרצ"ב‪.‬‬
‫ הכנת נתונים ל"תמונת מצב" עירונית ראשונה‪.‬‬
‫) כל מכלול יכין לעצמו מסגרת לתמ"ע מראש (‪.‬‬
‫ " תמונת מצב " צריכה לענות על השאלות הבאות ‪:‬‬
‫‪ −‬מיקום האירוע ‪ /‬ים‬
‫‪ −‬מה זה? מה קרה?‬
‫‪ −‬מהי הערכת הסיכונים הראשונית?‬
‫‪ −‬תמונת מצב נפגעים? ) אם יש ( איזה פעילות בוצע ע"י מ"י‪ ,‬מד"א‪ ,‬כב"ה?‬
‫‪ −‬אילו כוחות מטפלים ואיפה ?‬
‫‪ −‬איזה כוחות זמינים לאירוע ?‬
‫‪ −‬מי הסמכות הבכירה בשטח ?‬
‫ סדר הדברים בתמונת מצב במרכז ההפעלה ‪:‬‬
‫‪ −‬ראש העיר‬
‫‪ −‬מנכ"ל‬
‫‪ −‬מרכז אוכלוסיה‬
‫‪ −‬מרכז תשתיות‬
‫‪ −‬מכלול אמרכלות‬
‫‪ −‬מכלול ביטחון‬
‫‪ −‬מכלול מידע לציבור‬
‫‪ −‬רמ"ט‬
‫‪ −‬מנכ"ל חב' הביטחון‬
‫‪ −‬מנכ"ל‬
‫‬
‫פעילויות העירייה – לו"ז מתגלגל‬
‫פעולות לביצוע‬
‫כינוס ועדת מל"ח‬
‫כינוס מנהלי מכלולים‬
‫ויצירת תמונת מצב‬
‫בדיקת איוש בע"ת‬
‫פתיחת מרכז מידע במוקד‬
‫העירוני‬
‫מוכנות מרה"פ‬
‫פתיחת מפ' רובעים‬
‫כוננות א'‬
‫כוננות ב'‬
‫כוננות ג'‬
‫)שגרה(‬
‫)הגברה(‬
‫)חלקי(‬
‫אחת ל ‪3‬‬
‫חודשים‬
‫___‬
‫אחת ל ‪3‬‬
‫חודשים‬
‫___‬
‫אחת ל ‪3‬‬
‫חודשים‬
‫שלב ד'‬
‫)מלחמה(‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫‪ 0.5‬ש'‬
‫___‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫‪ 1‬ש'‬
‫‪ 72‬ש'‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫‪ 1‬ש'‬
‫___‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫‪ 1‬ש'‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫בעת תרגילים‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫גמר הכנות‬
‫טכניות‪-‬‬
‫קשר‪,‬מחשוב‪,‬ציוד‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫והפעלתו‬
‫‪ 1.5‬ש' והפעלתו‬
‫פתיחת מקלטים‬
‫___‬
‫___‬
‫___‬
‫‪ 1.5‬ש'‬
‫על פי החלטה ע"י‬
‫מפ' הרובעים‬
‫תגבור מרכז מידע במוקד‬
‫העירוני‬
‫___‬
‫___‬
‫___‬
‫‪ 1.5‬ש'‬
‫תחילת עבודת המכלולים‬
‫במרה"פ‬
‫___‬
‫_‬
‫__‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫‪ 1.5‬ש'‬
‫בניית תמונת מצב עדכנית‬
‫___‬
‫___‬
‫‪ 6‬ש'‬
‫‪ 2‬ש'‬
‫הצגת תוכניות וחוסרים‬
‫ע"י מנהלי מכלולים‬
‫___‬
‫___‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫‪ 2.5‬ש'‬
‫אישור תוכניות ע"י רמ"ט‬
‫מל"ח‬
‫___‬
‫___‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫‪ 3‬ש'‬
‫‪ 72‬ש'‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫‪ 3‬ש'‬
‫קיום שיחת מנהלים ‪/‬‬
‫עובדים‬
‫‬
‫‪ 3.5‬ש'‬
‫תוכנית הפעולה תוצג‬
‫ליו"ר ועדת מל"ח‬
‫בדיקה פיזית ציוד חירום‬
‫אחת ל ‪3‬‬
‫חודשים‬
‫‪ 72‬ש'‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫תמונת מצב צמ"ה בעיר‬
‫אחת ל ‪3‬‬
‫חודשים‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫רשימה עדכון והשלמת‬
‫רכישת ציוד חירום‬
‫‪ 168‬ש'‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫‪24‬ש'‬
‫רענון נהלי קליטה והפעלת‬
‫מתנדבים ומפגש תיאום‬
‫‪ 96‬ש'‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫‪ 12‬ש'‬
‫עדכון רשימות אוכלוסיות אחת ל ‪3‬‬
‫חודשים באגף‬
‫מיוחדות‬
‫הרווחה‬
‫‪ 96‬ש'‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫‪ 12‬ש'‬
‫רענון נהלי פינוי וקליטה‬
‫‪ 240‬ש'‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫‪ 12‬ש'‬
‫‪ 240‬ש'‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫‪ 12‬ש'‬
‫‪ 48‬ש'‬
‫‪ 12‬ש'‬
‫בדיקת מתקני קליטה‬
‫אחת לשנה‬
‫בדיקת עדכניות תוכניות‬
‫מגרה‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫‪ 24‬ש'‬
‫פתיחת נציגות מס רכוש‬
‫בעיר‬
‫נוהל מאושרר עפ"י סעיף ‪)6.11‬ב( לנוהל הנהלים‬
‫נספח א' – זמן יקר פתח תקווה‬
‫רשימת פעולות במסגרת "זמן יקר" –פתח תקווה‬
‫להלן רשימת פעולות אותן יש לבצע במסגרת נוהל "זמן יקר" כהערכות למצב חרום מתקרב‪:‬‬
‫יו"ר ועדת מל"ח‬
‫‪ .1‬כינוס ועדת מלח מקומית )במרכז ההפעלה( לישיבת עדכון ותדרוך‪.‬‬
‫יו"ר מטה חרום עירוני‬
‫מנכ"ל‬
‫העירייה‬
‫‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תדרוך עובדי הרשות והפעלתם למשימותיהם בחירום‪.‬‬
‫ביצוע פעולות הקשורות להצלת חיים עפ"י הנחיות הגורם הצבאי ) הכנת‪ /‬פתיחת מקלטים ‪ /‬מרחבים‬
‫מוגנים‪.‬‬
‫פתיחת מינהלת רובעים במתכונת חרום‪.‬‬
‫לוודא קיום שיחות ותדריכים של מנהלי האגפים ‪ /‬מחלקות עם העובדים‪.‬‬
‫‪ .5‬ביצוע ישיבת תאום של הנהלת הרשות המקומית עם גורמי הביטחון וההצלה במרחב )צה"ל ‪ /‬פקע"ר‪,‬‬
‫משטרת ישראל‪,‬מל"ח‪,‬מד"א‪,‬כב"א וכד'(‪.‬‬
‫‪ .6‬בדיקת עדכניות "תוכניות מגירה" למצבי – חירום‪.‬‬
‫רמ"ט ועדת מל"ח‬
‫‪ .1‬חבירה עם הגורם הצבאי המרחבי ועם משטרת – ישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬חבירה עם רמ"ט מל"ח המחוזי‪.‬‬
‫‪ .3‬ביצוע הכנות לניפוק ציוד ממחסני – החירום של הרשות ) מחסני מל"ח ומחסני פס"ח ( ‪.‬‬
‫‪ .4‬בדיקה פיזית של מצאי וכשירות הציוד והאמצעים במחסני החירום של הרשות‪.‬‬
‫‪ .5‬ביצוע תרגיל חשיבה המבוסס על "מקרים ותגובות" בהתאם לתרחיש אפשרי‪.‬‬
‫רכז מל"ח‬
‫‪ .1‬בדיקת מוכנות מרכז ההפעלה הרשותי לפעולה‪ ,‬לרבות עדכניות העזרים‪ ,‬והיערכות מרה"פ )מרכז‬
‫הפעלה( לפעילות רצופה‪.‬‬
‫‪ .2‬לוודא מצאי ותקינות אמצעי השהיה כולל‪:‬ריהוט וכד'‪.‬‬
‫‪ .3‬לוודא מוכנות מערכת המחשוב והקשר במרה"פ להפעלה בחרום‪.‬‬
‫מכלול‪ -‬מידע לציבור‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעלת המוקד העירוני במתכונת חירום‪ ,‬כולל היערכות למתן הנחיות ‪ /‬מידע לאוכלוסייה בהתאם‬
‫להנחיות הגורם הצבאי‪.‬‬
‫‪ .2‬בדיקה‪ ,‬עדכון ורענון של "הודעות נצורות" לאוכלוסייה‪ .‬כולל שימוש באתר האינטרנט העירוני‪.‬‬
‫מכלול‪ -‬אמרכלות‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכות לביצוע ריתוק משקי בחרום לעובדי הרשות‪,‬ע"פ קביעת יו"ר ועדת מל"ח ‪) -‬במידה שיוכרז‬
‫"מצב מיוחד בעורף" או "תקופת הפעלה" של מל"ח(‪-‬בתאום עם משרד התמ"ת‬
‫‬
‫‪ .2‬השלמת מינוי בעלי תפקידים בהתאם למבנה מטה החירום של הרשות ויחידותיו ‪,‬בתיאום עם‬
‫רמ"ט מל"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬השלמת המענה הלוגיסטי לקראת מצבי החירום הצפויים‪.‬‬
‫‪ .4‬לעדכן מאגר מידע בתחום כ"א ‪,‬תחבורה ‪,‬דלק‪,‬מזון‪,‬משכ"ל וקשר‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנת מלאי חירום של ציוד‪,‬דלק ואמצעים הדרושים לפעילותה של הרשות במלחמה‪.‬‬
‫‪ .6‬לוודא קיום חוזים עם ספקים בנושאים החיוניים כגון‪:‬דלק‪ ,‬גנראטורים‪ ,‬אוהלים‪ ,‬משאיות וכיוב'‪.‬‬
‫תוך הערכת הסבירות לקיומם בחרום ע"פ דרישת הרשות‪.‬‬
‫‪ .7‬אימות ועדכון נתוני מאגר מידע אודות מפעלים חיוניים בתחום הרשות ופעילותם בתאום עם‬
‫משרד התמ"ת‪.‬‬
‫‪ .8‬מוכנות לקליטה ורישום של ציוד המתקבל מתרומות הציבור ומקורות חוץ‪,‬וחלוקתו בהתאם לצורך‪.‬‬
‫‪ .9‬ניהול מאגרי מידע למוסדות ממשלתיים ופיננסיים )כגון‪ :‬משרדי ממשלה‪,‬ביטוח לאומי‪,‬בנקים וכיו"ב(‪.‬‬
‫‪ .10‬לוודא קיום חוזים המכסים קבלת שירותים בשע"ח לכל קבלן איתו קשורים בחוזה בימי רגיעה‪.‬‬
‫‪ .11‬רענון נהלי פעילות מס ‪ -‬רכוש וביטוח – לאומי ברשות וחבירה לנציגים הרלוונטיים של גורמים אלו‪.‬‬
‫‪ .12‬הערכות להעפלת מערכת הסעיים‪.‬‬
‫‪ .13‬רענון רשימות מתנדבים בחרום כולל הגדרת משימות‪.‬‬
‫‪ .14‬הערכות להפעלת מערכת ההיסעים לחירום בהתאם לחוזי התקשרות שנחתמו‪.‬‬
‫‪ .15‬הערכות הקצאת נוער‪/‬תלמידים מתנדבים למשימות חרום עירוניות בהתאם לתכנית‪.‬‬
‫וועדת משנה לפס"ח‬
‫‪ .1‬הכנת מרכזי פינוי‪/‬קליטה בתאום עם ומשרד הפנים ‪/‬פס"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬השלמת שיבוץ עובדים והכשרתם להפעלת מרכזי פינוי ‪/‬קליטה‪.‬‬
‫‪ .3‬הערכות כללית לפתיחת תחנות ריכוז חללים ‪-‬בתיאום עם משרד הפנים ‪/‬פס"ח ‪.‬‬
‫‪ .4‬ייזום פגישות עיתיות של וועדת המשנה לפס"ח‪.‬‬
‫‪ .5‬החתמת חוזים בין העירייה לבין מתקני קליטה בבעלות פרטית‪.‬‬
‫‪ .6‬בדיקת מוכנות מתקני הקליטה והפינוי ברשות ) מתקן‪ ,‬כ"א ואמצעים (‪.‬‬
‫מכלול –תמיכה‪:‬‬
‫‪ .1‬הערכות המכלול לטיפול באוכלוסיה ‪,‬לסוגיה‪,‬במצבי חירום‪,‬כולל אוכלוסיה מוגבלת וחלשה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיאום מוקדם על כל הגורמים העוסקים במתן שירותים לרווחת האוכלוסייה בחירום‪.‬‬
‫‪ .3‬ארגון צוותי ההתערבות שהוקמו‪ -‬לפעולה במסגרות אליהם יידרשו‪.‬‬
‫‪ .4‬רענון נתוני אוכלוסיית תל"מ בעיר ע"פ רובעים בשיתוף עם המוסד לבטוח לאומי‪.‬‬
‫‪ .5‬תכנון "סיוע חברתי" במוקדי מצוקה צפויים )בתי חולים‪,‬שכונות מצוקה‪,‬מרכזי קליטה וכיוב'(‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫הערכות לפתיחת מרכזי דחק‪ ,‬מב"ט עירוניים ע"פ הצורך‪.‬‬
‫הערכות להפעלת תוכנית לחלוקת מזון‪,‬מים ותרופות ע"י צוותי משימות מיוחדות בשיתוף‬
‫מתנדבים‪ +‬בני נוער‪.‬‬
‫השלמת נתונים אודות עובדים זרים השוהים בתחום הרשות )בדגש על עובדים סיעודיים(‬
‫ותכנון הטיפול בהם בחרום‪.‬‬
‫עדכון המיפוי של אוכלוסיית רווחה ואוכלוסיית בעלות צרכים מיוחדים‪.‬‬
‫‪ .10‬רענון תוכנית להפעלת מתנדבים לסיוע בטיפול באוכלוסיית תל"מ‪.‬‬
‫‪ .11‬בדיקה והתעדכנות במשרד הבריאות לגבי ההיערכות למתן שירותי בריאות לאוכלוסייה בשע"ח‪.‬‬
‫
‬
‫אגף תקשוב עירונית‬
‫‪ .1‬התאמת מערך המחשוב הרשותי לפעילות בחרום כולל גיבוי נתוני מחשבים נייחים וניידים‪.‬‬
‫‪ .2‬לוודא הימצאות תכנית קשר לכל גופי העירייה הפועלים בחירום ואת האמצעים להפעלתה‪).‬פתיחת‬
‫"‪ "sim‬למכשירי המירס‪,‬הטענת סוללות וחלוקתם לבעלי התפקידים ע"פ התכנית(‪.‬‬
‫‪ .3‬טעינת נתוני תכנת חרום מל"ח‪ 2009-‬במחשבים ניידים שאינם מקושרים לרשת ע"פ תוכנית כולל‬
‫רובעים‪.‬‬
‫‪ .4‬טעינת מערכת ספיר בכל המחשבים להזנת נתוני אמת‪.‬‬
‫‪ .5‬לוודא חיבור מחשבי מפקדות הרובעים לרשת העירונית‪.‬‬
‫‪ .6‬השלמת פריסת מחשבים והפעלתם במרכז ההפעלה הרשותי כולל תוכנות הפעלה בחרום‪.‬‬
‫‪ .7‬התקשרות עם חברות המספקות תמיכה‪,‬לרבות וידוא יכולתה לבצע זאת גם בחירום‪.‬‬
‫‪ .8‬תכנון גנרציה ומערכות אל פסק‪.‬‬
‫‪ .9‬השלמת קווי בזק על פי הצורך כולל מפ' רובעים‪.‬‬
‫‪ .10‬הפקה‪ ,‬הפצה‪ ,‬ושכפול )ב‪ 50-‬עותקים( של הק"ש החירום שימצא העדכון שותף האגף‪.‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪ .1‬ניהול מאגר מידע למפעלים ומקורות מים העלולים להשפיע על איכות הסביבה בתאום מיטב‪ -.‬לוודא‬
‫‪ .2‬השלמת מאגר נתונים אודות מפעלים המכילים חומרים מסוכנים ‪) .‬חומ"ס(‬
‫‪ .3‬הנחיית מפעלים שברשותם חומ"ס‪-‬להקטנת מלאי ומיגונו‪-‬בהתאם לתרחיש הצפוי‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדרה‪ ,‬בתאום עם הגורמים הרלוונטיים‪ ,‬התנאים והמגבלות לקביעת מיקום אתר קבורה לבעלי‬
‫חיים‪ ,‬בעקבות אירוע בלתי קונוונציונלי או פנדמיה‪.‬‬
‫‪ .5‬הערכות להפעלת מערך התברואה לפעולה בחירום ע"פ התרחיש הצפוי‪.‬‬
‫‪ .6‬הערכות לפינוי גרוטאות בכמות גדולה שיוצאו ע"י התושבים מתוך מקלטים משותפים‪.‬‬
‫מכלול‪-‬מים ‪ -‬מיטב‬
‫‪ .1‬מיגון והכנת מקורות מים לאספקה בחירום‪.‬‬
‫‪ .2‬אבטחת איכות המים בתיאום עם משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪ .3‬הערכות לאספקת מים למפעלים חיוניים‪.‬‬
‫‪ .4‬הכנת מלאי של אמצעים וחלפים לביצוע תפקידיו בחירום‪.‬‬
‫‪ .5‬הערכות לפריסת תחנות לחלוקת מים ע"פ הצורך כולל‪:‬ניקוי המיכלים‪,‬אמצעי הובלה וציוד נוסף‪.‬‬
‫מכלול הנדסה ותשתיות‬
‫‪ .1‬הערכות להפעלת מהנדסי קונסטרוקציה למבנים מסוכנים‪.‬‬
‫‪ .2‬הערכות להפעלת "ראשון ממוגנת" לשיפור מיגון האוכלוסייה‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנת "צוותי תשתיות" לפעילות בחרום ע"פ התרחיש הצפוי‪.‬‬
‫‪ .4‬ניהול מאגר מידע של קבלנים ובעלי מקצועות כולל צמ"ה לשימוש עירוני בעת הצורך‪.‬‬
‫‪ .5‬איתור ציוד צמ"ה בתחומי הרשות בו ניתן להשתמש בחרום‪.‬‬
‫‬
‫‪ .6‬הערכות לעבודה עם צוותי מס רכוש לטיפול בתושבים שבתיהם ו‪/‬או רכושם נפגעו ‪.‬‬
‫מכלול‪-‬בטחון‬
‫‪ .1‬הפעלת התוכנית לפינוי מקלטים משותפים בבנייני מגורים ע"י צוותי פקחים של עיריית‬
‫פתח תקווה והחברה לביטחון וסד"צ‪.‬‬
‫‪ .2‬פינוי ‪ 2-4‬חניונים תת קרקעיים בכל רובע ע"פ תכנית "ראשון ממוגנת" ובהתאם לתכנית עדיפות‬
‫של מנהלת הרובע‪.‬‬
‫‪ .3‬מוכנות מקלטים ציבוריים להפעלה ע"פ תרחיש בהתאם להנחיות פקע"ר‪.‬‬
‫‪ .4‬מוכנות והערכות להפעלת מחסני החירום של הרשות‪,‬פקע"ר‪,‬מל"ח ופס"ח‪.‬‬
‫‪ .5‬תאום שת"פ עם פקע"ר לטיפול בתקלות צופרים ברחבי העיר‪.‬‬
‫מכלול – חינוך‬
‫‪ .1‬הערכות לפינוי מקלטים ומרחבים מוגנים בשטח בית הספר‪.‬‬
‫‪ .2‬להיערך להפעלת תכנית מערכת חינוך אלטרנטיבית שתתבסס גם על קיבולת מיגון בבתיה"ס‪.‬‬
‫‪ .3‬גיוס הורים מתנדבים לסיוע למוסדות החינוך במצבי חירום‪.‬‬
‫‪ .4‬הערכות להשלמות כוח אדם ממקורות משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .5‬עדכון ורענון תוכנית הלימודים החלופית ברשות‪.‬‬
‫‪ .6‬טיפול ‪ /‬נטרול בחומרים מסוכנים במעבדות מוס"ח ע"פ הנהלים שבתוקף‪.‬‬
‫מפ' הרובעים ) באחריות מנהלי הרובעים (‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫יצירת קשר מיידי עם כל בע"ת הרובע כולל מתנדבים תאום ציפיות – באחריות מנהלי הרובעים‪.‬‬
‫זימון צוות לוגיסטי ) שנקבע מראש ( לארגון הציוד‪ ,‬מע' התקשורת ומחשוב תוך תאום עם התקשוב ומטה‬
‫החירום העירוני‪.‬‬
‫הערכות להשלמת פערי כ"א ) כולל מתנדבים ( – מול הגופים הרלוונטיים‪ ) .‬מדור כ"א וגופים מקצועיים‬
‫בעירייה‪.‬‬
‫בדיקת ועדכון תיקי נתונים ועזרים קיימים למפ' הרובעים‪.‬‬
‫הנחייה לבעלי תפקידים להשלים מאגרי נתונים מול מקבליהם במטה החירום העירוני‪.‬‬
‫משיכת צוות משלים אשר לא נופק למפ' הרובעים‪.‬‬
‫לוודא משיכת מפתחות מקלטים כל רובע בשטחו‪.‬‬
‫‬
‫נספח ב' – סגל א' ‪ +‬סגל ב' ‪ +‬סגל ג' ‪:‬‬
‫רשת קריאה בחרום‬
‫קבוצה א'‬
‫מס'‬
‫מרכז‬
‫מכלול‬
‫תפקיד‬
‫בחרום‬
‫‪1‬‬
‫הנהלה‬
‫יו"ר ועדת‬
‫מל"ח‪/‬פס"ח‬
‫‪2‬‬
‫הנהלה‬
‫מנהל מטה‬
‫חרום עירוני‬
‫‪3‬‬
‫הנהלה‬
‫מנהל חפ"ק‬
‫עירוני‬
‫‪4‬‬
‫הנהלה‬
‫‪5‬‬
‫הנהלה‬
‫‪6‬‬
‫הנהלה‬
‫רמ"ט ועדת‬
‫מל"ח‬
‫רכז ועדת‬
‫מל"ח‬
‫יועצת‬
‫משפטית‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫גזבר‬
‫הנהלה‬
‫מנהל‬
‫המשל"ט‬
‫משל"ט‬
‫הנהלה‬
‫העירוני‬
‫סמנכ"ל‬
‫אוכלוסיה אוכלוסיה וראש מרכז‬
‫אוכלוסיה‬
‫מנהלת‬
‫מכלול‪-‬‬
‫אוכלוסיה תמיכה‬
‫תמיכה‬
‫יו"ר ועדת‬
‫אוכלוסיה‬
‫משנה‬
‫פס"ח‬
‫לפס"ח‬
‫מנהלת‬
‫חינוך‬
‫אוכלוסיה‬
‫מכלול חינוך‬
‫תשתיות‬
‫תשתיות‬
‫מנהל מרכז‬
‫תשתיות‬
‫משפחה‬
‫ושם‬
‫טלפון‬
‫במשרד‬
‫טלפון נייד‬
‫טל'‪-‬‬
‫בבית‬
‫‬
‫‪14‬‬
‫תשתיות‬
‫‪15‬‬
‫תשתיות‬
‫‪16‬‬
‫תשתיות‬
‫‪17‬‬
‫תשתיות‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫רובעים‬
‫‪25‬‬
‫רובעים‬
‫‪26‬‬
‫רובעים‬
‫‪27‬‬
‫רובעים‬
‫‪28‬‬
‫רובעים‬
‫‪29‬‬
‫רובעים‬
‫‪30‬‬
‫פקע"ר‬
‫מנהל‬
‫מכלול‪-‬‬
‫שפ"ע‬
‫שפ"ע‬
‫הנדסה מהנדס העיר‬
‫‪G.I.S‬‬
‫הנדסה‬
‫אחראי‬
‫מנהל מכלול‬
‫מיטב‬
‫ מיטב‬‫מנהל‬
‫אמרכלות‬
‫מכלול‪-‬‬
‫אמרכלות‬
‫מנהל‬
‫אמרכלות‬
‫תקשוב‬
‫עירוני‬
‫אחראי‬
‫מחשוב‪-‬‬
‫אמרכלות‬
‫מרכז‬
‫הפעלה‬
‫מנהל‬
‫מכלול‪-‬‬
‫בטחון‬
‫בטחון‬
‫וסד"צ‬
‫מנהל‬
‫מידע‬
‫מכלול‪-‬מידע‬
‫לצבור‬
‫לציבור‬
‫מנהל‬
‫מידע‬
‫המוקד‬
‫לצבור‬
‫העירוני‬
‫יקל"ר‬
‫מפקד‬
‫יקל"ר‬
‫‬
‫רשת קריאה בחרום‬
‫קבוצה ב'‬
‫מס'‬
‫מרכז‬
‫מכלול‬
‫תפקיד בחרום‬
‫‪1‬‬
‫הנהלה‬
‫משל"ט‬
‫קשל"ט‬
‫משל"ט‬
‫קשל"ט‬
‫‪3‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫סגן מ‪ .‬מכלול‬
‫תמיכה‬
‫‪4‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫רמ"ד שילוב‬
‫חברתי‬
‫‪5‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫רמ"ד‪-‬טפול‬
‫באוכלוסיה‬
‫‪6‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫רמ"ד משימות‬
‫בחרום‬
‫‪7‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫‪8‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫קליטת‬
‫עליה‬
‫בריאות‬
‫רמ"ד קליטת‬
‫עליה‬
‫רמ"ד בריאות‬
‫‪9‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫פס"ח‬
‫סגן יו"ר ועדת‬
‫פס"ח‬
‫‪10‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫חינוך‬
‫ע‪.‬מ‪ .‬מכלול‬
‫חינוך‬
‫‪11‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫חינוך‬
‫רמ"ד קדם‬
‫יסודי‬
‫‪12‬‬
‫תשתיות‬
‫איכה"ס‬
‫סגן מנהל מכלול‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪13‬‬
‫תשתיות‬
‫איכה"ס‬
‫רמ"ד תברואה‬
‫‪14‬‬
‫תשתיות‬
‫איכה"ס‬
‫רמ"ד ויטרינריה‬
‫‪15‬‬
‫תשתיות‬
‫איכה"ס‬
‫רמ"ד חומרים‬
‫מסוכנים‬
‫‪16‬‬
‫תשתיות‬
‫שפ"ע‬
‫רמ"ד אחזקה‬
‫ושיקום‬
‫‪17‬‬
‫תשתיות‬
‫שפ"ע‬
‫רמ"ד חשמל‬
‫‪2‬‬
‫משפחה‬
‫ושם‬
‫טלפון‬
‫במשרד‬
‫טלפון נייד‬
‫טל'‪-‬בבית‬
‫‬
‫‪18‬‬
‫תשתיות‬
‫הנדסה‬
‫רמ"ד מבנים‬
‫מסוכנים‬
‫‪19‬‬
‫תשתיות‬
‫מיטב‬
‫ס‪.‬מנהל מכלול ‪-‬‬
‫מיטב‬
‫‪20‬‬
‫תשתיות‬
‫מיטב‬
‫מנהל מוקד‬
‫וחרום‬
‫‪21‬‬
‫אמרכלות סגן מנהל מכלול‬
‫אמרכלות‬
‫‪22‬‬
‫אמרכלות‬
‫רמ"ד כ"א‬
‫‪23‬‬
‫אמרכלות‬
‫סגן מנהל‬
‫תקשוב‪-‬‬
‫למיחשוב‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫אמרכלות‬
‫אמרכלות‬
‫רמ"ד מזון‬
‫רמ"ד משכ"ל‬
‫‪26‬‬
‫אמרכלות‬
‫רמ"ד דלק‬
‫ותחבורה‬
‫‪27‬‬
‫אמרכלות‬
‫רמ"ד היסעים‬
‫‪28‬‬
‫אמרכלות‬
‫רמ"ד מפעלים‬
‫חיוניים‬
‫‪29‬‬
‫מנהל‬
‫אמרכלות אדמינסטרטיבי‪-‬‬
‫מרה"פ‬
‫‪30‬‬
‫בטחון‬
‫רמ"ד שיטור‬
‫וסיור‬
‫‪31‬‬
‫בטחון‬
‫רמ"ד בטחון‬
‫מוס"ח ומוס"צ‬
‫‪32‬‬
‫בטחון‬
‫מנהל יחידת‬
‫חילוץ עירונית‬
‫‪33‬‬
‫בטחון‬
‫מקלטים‬
‫צבוריים‪+‬מחסני‬
‫מל"ח‬
‫‪34‬‬
‫מידע‬
‫לצבור‬
‫רמ"ד דוברות‬
‫והסברה‬
‫‪35‬‬
‫מידע‬
‫לצבור‬
‫מרכזת מרכזי‬
‫מידע איזוריים‬
‫‪36‬‬
‫מידע‬
‫לצבור‬
‫מרכז מידע‬
‫ומחקר‬
‫‪37‬‬
‫רובעים‬
‫‪38‬‬
‫רובעים‬
‫‬
‫‪39‬‬
‫רובעים‬
‫‪40‬‬
‫רובעים‬
‫‪41‬‬
‫רובעים‬
‫‪42‬‬
‫רובעים‬
‫‪43‬‬
‫רובעים‬
‫‪44‬‬
‫רובעים‬
‫‪45‬‬
‫רובעים‬
‫‪46‬‬
‫רובעים‬
‫‪47‬‬
‫רובעים‬
‫‪48‬‬
‫רובעים‬
‫‪49‬‬
‫רובעים‬
‫‪50‬‬
‫רובעים‬
‫‬
‫רשת קריאה בחרום‬
‫קבוצה ג'‬
‫מרכז‬
‫מכלול‬
‫תפקיד‬
‫בחרום‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫הנהלה‬
‫משל"ט‬
‫ע‪.‬קשל"ט‬
‫‪2‬‬
‫הנהלה‬
‫משל"ט‬
‫ע‪.‬קשל"ט‬
‫‪3‬‬
‫הנהלה‬
‫משל"ט‬
‫‪4‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫‪5‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫‪6‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫תמיכה‬
‫‪7‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫בריאות‬
‫‪8‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫ו‪ .‬פס"ח‬
‫ע‪.‬קשל"ט‬
‫ר"צ‬
‫משימות‪1 -‬‬
‫ר"צ‬
‫משימות‪2 -‬‬
‫ר"צ‬
‫משימות‪3 -‬‬
‫עוזרת‬
‫רמ"ד‬
‫בריאות‬
‫מתאם‬
‫תר"ח‬
‫בועדת‬
‫פס"ח‬
‫‪9‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫ו‪ .‬פס"ח‬
‫מנהל תר"ח‬
‫‪10‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫ו‪ .‬פס"ח‬
‫‪11‬‬
‫אוכלוסיה‬
‫ו‪ .‬פס"ח‬
‫מנהל בית‬
‫עלמין‬
‫מזכירת‬
‫ועדת פס"ח‬
‫‪12‬‬
‫תשתיות‬
‫איכה"ס‬
‫ע‪ .‬רמ"ד‬
‫תברואה‬
‫‪13‬‬
‫תשתיות‬
‫איכה"ס‬
‫‪14‬‬
‫תשתיות‬
‫שפ"ע‬
‫‪15‬‬
‫תשתיות‬
‫מיטב‬
‫עוזר רמ"ד‬
‫חומ"ס‬
‫ע‪ .‬רמ"ד‬
‫חשמל‬
‫אחראי‬
‫מים‪+‬ביוב‬
‫ע‪ .‬רמ"ד‬
‫כ"א‬
‫אחראית‬
‫הפעלת בני‪-‬‬
‫נוער‬
‫אחראית‬
‫מתנדבים‬
‫סגן מנהל‬
‫תקשוב‪-‬‬
‫לקשר‬
‫‪16‬‬
‫אמרכלות‬
‫‪17‬‬
‫אמרכלות‬
‫‪18‬‬
‫אמרכלות‬
‫‪19‬‬
‫אמרכלות‬
‫משפחה‬
‫ושם‬
‫טלפון‬
‫טלפון‬
‫במשרד‬
‫נייד‬
‫טל'‪-‬בבית‬
‫‬
‫‪20‬‬
‫אמרכלות‬
‫‪21‬‬
‫אמרכלות‬
‫‪22‬‬
‫אמרכלות‬
‫‪23‬‬
‫תשתיות‬
‫הנדסה‬
‫עוזר למים‪-‬‬
‫תחנות‬
‫חלוקה‬
‫סגן רמ"ד‬
‫דלק‬
‫ותחבורה‬
‫ע‪ .‬רמ"ד‬
‫מפעלים‬
‫חיוניים‬
‫סגן אחראי‬
‫‪G.I.S‬‬