Plados

Transcription

Plados
‫חברת"טרנד"גאה‬
‫להציגלפניךאתקטלוג‬
‫המוצריםהחדששל‬
‫מוצרי"פלאדוס"‬
‫חברתפלאדוס‬
‫כלמהשרציתלדעת!‬
‫חברתפלאדוסהינהאחתמהיצרניותהמובילותבעולםלייצור‬
‫כיורימטבחמחומריםמורכביםכגון‪:‬קוורץ‪,‬גרניטוקובלט‪.‬‬
‫החברה‪,‬צעירהיחסית‪,‬אךבאמצעותדינמיותוחדשנותהצליחה‬
‫למצבאתעצמהבחזיתהשוקהתחרותיהעולמי‪,‬מתמחה‬
‫בייצורכיוריםמחומריםמורכבים‪.‬‬
‫מיקומההגבוהבשוקהעולמיהואתוצאהשלשילובביןמגוון‬
‫מוצריםאיכותי‪,‬אמינותגבוהה‪,‬הצלחהשיווקיתושביעותהרצון‬
‫היוצאתדופןשלהלקוחותבכלמקוםבומשווקיםמוצריהחברה‪.‬‬
‫מוצריפלאדוסמיוצאיםלמדינותרבותוניתןלמצואאותםבעולם‬
‫כולו‪.‬‬
‫הברזים‪,‬הכיוריםוהתנוריםמסופקיםבגימוראמיילובהתאמה‬
‫לצבעיהגרניטהשוניםשלהכיורים‪.‬החברהפיתחהסדרותשל‬
‫מוצריםהכוללות‪:‬כיור‪,‬ברז‪,‬כירייםותנור‪.‬ההתאמהביןהפריטים‬
‫יוצרתמכלולשלםואחידהןמבחינהעיצוביתוהןמבחינת‬
‫הצבעיםהמרכיביםאותו‪.‬‬
‫החברת"טרנד"הפועלתבתחוםהציודלמטבחולאמבט‬
‫מעלל‪30‬שנה‪,‬הינהבעלתניסיון‪,‬מקצועיותומוניטין‬
‫מהשורההראשונה‪.‬‬
‫בנוסףלאיכותהמוצריםמהיצרניםהמוביליםבעולםאנו‬
‫מציעיםלכםגםאתאיכותהשרותהבלתימתפשרת‬
‫הניבחנתבהצלחהכברשניםרבות‪.‬‬
‫חברת"טרנד"משווקתלרשתותהמובילותוהמובחרות‬
‫בארץ‪,‬לקימעונאים‪,‬לסיטונאים‪,‬לקבלניםולמוסדות‪.‬‬
‫האספקהנעשיתממרכזלוגיסטיחדשומתקדם‪,‬אליו‬
‫מגיעותמדיחודשמכולותמכלרחביהעולם‪.‬במרכז‬
‫הלוגיסטיאולםתצוגהעשירהמציגאתמרביתהפריטים‬
‫המשווקים‪.‬‬
‫תוכןעניינים‬
‫למטבח‬
‫‪ON7610‬‬
‫עמ'‪6‬‬
‫עמ'‪6‬‬
‫‪ON5610‬‬
‫עמ'‪7‬‬
‫עמ'‪7‬‬
‫‪AM11620‬‬
‫עמ'‪9‬‬
‫עמ'‪9‬‬
‫‪ON6010‬‬
‫‪ON4110‬‬
‫‪AM7815‬‬
‫‪LX8620‬‬
‫עמ'‪10‬‬
‫עמ'‪10‬‬
‫‪SP0992‬‬
‫עמ'‪11‬‬
‫עמ'‪11‬‬
‫‪AM9910‬‬
‫עמ'‪12‬‬
‫עמ'‪12‬‬
‫‪HR0792‬‬
‫עמ'‪13‬‬
‫עמ'‪13‬‬
‫‪CX1162‬‬
‫עמ'‪14‬‬
‫‪AM8620‬‬
‫‪HR0860‬‬
‫‪DB09910‬‬
‫‪PL5101‬‬
‫התנהגותטיפתמיםעלגבימשטחהכיור‬
‫כתוצאהמהגנתהניקיוןהמושלמת‪,‬טיפתהמיםאינה"נשברת"‬
‫במגעעםמשטחהכיוראלאמחליקהומונעתהצטברותמים‬
‫עלגביהמשטח‪.‬‬
‫כיורעםמערכתניקיוןמושלמת כיורללאמערכתניקיוןמושלמת‬
‫טיפתמים‬
‫טיפתמים‬
‫כאשרזוויתהמגעביןהטיפהלמשטח טיפתהמיםנשברתוחודרתלתוך‬
‫המשטח‪.‬יכולתהמניעהשלהצטברות‬
‫עולהעל‪900‬הטיפהמחליקהומכאן‬
‫המניעהשלהצטברותליכלוךאידיאלית‪ .‬ליכלוך‪,‬נמוכהמאוד‪.‬‬
‫הגיינהמובנית‬
‫כיוריםנוטיםלשמראתהליכלוךהבאאיתםבמגע‪,‬אךכיורי‬
‫פלאדוסעםהגנתהנקיוןהאקטיביתעמידיםהרבהיותרמפני‬
‫כתמיםולכלוך‪.‬הםנחשביםלכיוריםהיגיינייםיותרוקליםלניקיון‪.‬‬
‫מבחינהתברואתיתהםאמיניםומעניקיםביטחוןלמשתמש‪.‬‬
‫רעננותמובנית‬
‫ריחותרעיםבמטבחיכוליםלהיגרםלעיתיםמלכלוךבכיור‪.‬‬
‫הגנתהניקיוןהאקטיביתבשילובעםניקוירגיליוצריםכיורנקי‬
‫ורענןיותר‪.‬‬
‫מהיהגנתניקיוןאקטיבית‪?ULTRACLEAN‬‬
‫המושגמתארהתפתחותטכנולוגיתחדשניתהמספקתהגנה‬
‫קבועהובלתימוגבלתמםנילכלוך‪,‬היכוללגרוםפעמיםרבות‬
‫לכתמים על משטח הכיור ולריח רע בסביבת המטבח‪.‬‬
‫היעילותוהבטיחותשלטכנולוגיהזונבחנהבצורהקפדנית‬
‫לאורךזמןבמעבדותשלחברתפלאדוסוהתוצאותהיומדהימות‪.‬‬
‫הודותלהגנההאקטיביתהמושלמתהמוטמעתבתוךמבנה‬
‫הכיורתוךכדיתהליךהייצור‪,‬נשמרתאיכותוורמתהניקיון‬
‫לאורךזמן‪.‬‬
‫הגנהאקטיביתזוחסרתצבע‪,‬ריחאוטעםואינהמאבדת‬
‫מיעילותהגםבשימושממושךשלהכיור‪.‬‬
‫היתרונותשלכיוריפלאדוסבעלי‪?ULTRACLEAN‬‬
‫עמידותגבוההבפנייצירתכתמיםולכלוך‪.‬‬
‫נוחותניקויהכיור‪.‬‬
‫כיוריםבעליהגנתניקיוןאקטיביתעמידיםבפניהיווצרות‬
‫בקטריות‪.‬‬
‫הגנתהניקיוןהאקטיביתיעילהועמידהלאורךכלחייהכיור‪.‬‬
‫הגנתהניקיוןהאקטיביתקיימתבכלהגדליםשלכיוריפלאדוס‪.‬‬
‫אפקטה"לוטוס"‬
‫לאחרמחקרמעמיקוניסוייםרביםהצליחומעבדותהאיכות‬
‫שלחברתפלאדוסלייצרטכנולוגיההמחקהאתהמנגנוןשל‬
‫עליהלוטוסלמניעתהצטברותמיםעלפניהשטח‪.‬פרחהלוטוס‬
‫מסמלבתרבויותרבותטוהרואסתטיקהוזאתבזכותיכולתו‬
‫להרחיקמיםמזוהמיםולמנועאתהידבקותםלעלים‪.‬יכולתזו‬
‫שפיתחהטבעהוטמעהבמערכתהניקויהאקטיביתשלכיורי‬
‫פלאדוס‪.‬‬
‫התוצאהשלאפקטה"לוטוס"היאההגנהמפניבקטריות‬
‫מזהמותהמתפתחותבכיוריםרגילים‪.‬בקטריותאלואוכלחומר‬
‫שמנוניאחרנשטפיםמהכיוריםבעזרתניקויפשוטעםמגבת‬
‫אומטלית‪.‬‬
‫‪?Microstop˙Èχȯ˘·†ÈË‡‰†‰‚‰‬‬
‫כיצדפועלתההגנההאנטיבקטריאלית‪?Microstop‬‬
‫חברתפלאדוסהינהביןהחברותהראשונותאשרמציעהמערכת‬
‫הגנהאנטיבקטריאליתמובנית)‪(Microstop‬בכיוריםאותםהיא‬
‫מספקת‪.‬התפקודהאקטיבישלהמערכתהמוצעתנותנתהגנה‬
‫קבועהכנגדהיווצרותשלבקטריותבכיור‪.‬‬
‫בקטריותאלויכולותליצורכתמיםבלתיניתניםלהסרה‪,‬עובש‬
‫וריחותלאנעימים‪.‬‬
‫הודותלתפקודהאקטיבישלהמערכתהמובניתבתוךהחומרשל‬
‫הכיורמתקבלכיורהשומרעלרמתניקיוןגבוההלאורךכלחיי‬
‫המוצר‪.‬‬
‫מערכתההגנההאנטיבקטריאליתשלחברתפלאדוסהינהחסרת‬
‫צבעוחסרתטעם‪.‬היאאינהמאבדתמיעילותהופעולתהלאורךזמן‪.‬‬
‫יתרונותכיוריפלאדוס‬
‫בעלימערכת‬
‫אנטיבקטריאלית‪:‬‬
‫הגנה גבוהה מפני היווצרות בקטריות בכיור‪.‬‬
‫הכיורנשארנקיורענןיותרלאורךזמן‪.‬‬
‫מערכתההגנההאנטיבקטריאליתיעילהלאורךכלחיי‬
‫הכיור‪.‬‬
‫בטוחיותר‪,‬אמיןיותרואפקטיבייותרמכלפתרוןאחר‪.‬‬
‫כיוררענןונקייותר!‬
‫ריחותרעיםבכיורהמטבחיכוליםלהיווצרפעמיםרבותמהיווצרות‬
‫שלבקטריותהיוצרותכתמיעובששריחםרע‪.‬כתמיםאלונוצרים‬
‫בעיקרבסביבהחמהולחה‪.‬‬
‫מערכתההגנההאנטיבקטריאליתשלחברתפלאדוסמונעתהיווצרות‬
‫בקטריותושומרתבעזרתניקיוןסטנדרטיופשוטעלכיורנקי‪,‬הגייני‬
‫ורענן‪.‬‬
‫הכיורהגיינייותר!‬
‫הכיורהמכילמעתלעתחומריםאורגניים)שאריותמזוןועוד(יכול‬
‫ליצורעלפניהשטחזיהוםבקטריאלי‪.‬בכיוריםהמסופקיםעם‬
‫מערכתההגנההאנטיבקטריאליהסיכוןיורדבצורהמשמעותית‬
‫ביותרומעניקיותרבטחוןושקטנפשילמשפחה‪.‬‬
‫חברתפלאדוסמציעהמגווןרחבשלצבעיכיורים‪,‬יותרמכליצרןכיוריםאחר‬
‫בעולם‪.‬חברתפלאדוסמקפידהעלמחויבותהללקוחותיהלהמשיךלחפשולפתח‬
‫מוצריםחדשיםוחדשניים‪.‬החברהפיתחהמספרכיוריםייחודייםהמתאימיםלסוגים‬
‫שונים של מטבחים על מנת ליצור התאמה מלאה בין כל חלקי המטבח‪.‬‬
‫השילובהאידיאלישלכיוריםאיכותייםואביזריםמשלימיםלמטבח‬
‫עםמגעשלצבעוסגנון‪,‬מייחדיםאתחברתפלאדוסוהופכיםאותה‬
‫למובילהעולמיתבתחום‪.‬‬
‫עבורכלצבעשלכיור)למעלהמ‪60‬גווניםשונים(אנומציעים‬
‫קשתרחבהשלהתאמותצבעיםלכלחלקיהמטבח)כיור‪,‬ברז‪,‬‬
‫כיריים ותנור(‪ ,‬בעלי מאפיינים קלאסיים ומודרניים העומדים‬
‫בסטנדרטיםהקיימיםבשוק‪.‬‬
‫בשניםהאחרונותיותרויותרלקוחותבוחריםלעצבאתהמטבח‬
‫בשלמותעיצוביתוצבעוניתהמתאפשרתהודותלמוצריפלאדוס‪.‬‬
‫שילוביםאלומביאיםלידיביטויאתהרמההגבוההשלהמוצרים‬
‫ויוצריםמטבחבעלשלמותעיצוביתואסתטית‪.‬‬
‫עמידותלשריטות‬
‫האחוזהגבוהשלמינרליםבתערובת‬
‫ממנהמיוצריםכיוריפלאדוסנותנים‬
‫להם עמידות גבוהה בפני שריטות‪,‬‬
‫חתכיםושחיקה‪.‬‬
‫עמידותלכתמים‬
‫כיורי פלאדוס עמידים בפני כתמים‬
‫עיקשיםשלחומריםשוניםוכלסוגיהמזון‪.‬‬
‫לכלוךוכתמיםניתניםלהסרהבקלות‬
‫ע"יניגובבלבד‪.‬‬
‫עמידותבפניפגיעה‬
‫כיוריפלאדוסקשיםמאודאךיחדעם‬
‫זאתבעליתכונהשלגמישותהחומר‪.‬‬
‫מאפיין זה מגן עליהם מנזק הנגרם‬
‫כתוצאהשלפגיעהמקריתשלכלים‬
‫שוניםבמטבח‪.‬‬
‫עמידותלחום‬
‫כיוריפלאדוסעמידיםבטראומותטרמיות‬
‫עדלטמפרטורותגבוהותבמיוחדמעל‬
‫ל‪280‬מעלותצלזיוס‪.‬‬
‫רמתהגיינהגבוההונוחותהניקוי‬
‫מכיווןשמשטחיהכיורשלחברתפלאדוס‬
‫אינםנקבוביים‪,‬ניתןלנקותאותםבקלות‬
‫בעזרתחומריניקויסטנדרטיים‪,‬מגבת‬
‫אומטלית‪.‬‬
‫המשטחנשארתמידרענןונקי‪.‬‬
‫עמידותבפנידהייה‬
‫הצבעשלכיוריפלאדוסנשאריםבעלי‬
‫אותוברקוגווןלאורךזמן‪,‬גםכאשרהם‬
‫חשופיםלאורךזמןלקרינתשמשישירה‪.‬‬
‫מבודדחוםוקול‬
‫כיוריפלאדוסמיוצריםמחומריםמורכבים‬
‫מבודדים חום וקול‪ .‬מסיבה זו הם‬
‫משמריםאתחוםהמיםבכיורלאורך‬
‫זמן ומונעים את רעש הזרימה‪.‬‬
‫עמידותבמגעעםמזון‬
‫מבחניםשוניםשנעשוע"ימכוניםבלתי‬
‫תלוייםקבעוכיכיוריפלאדוסעמידים‬
‫במגעעםסוגימזוןשונים‪.‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםכוללונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫‪60‬‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪745‬‬
‫‪490‬‬
‫‪495‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫‪690‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מתאיםלכיור‪ON7610‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪200‬‬
‫‪BASE 800‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪ON7610‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫חומר‬
‫תיאור‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪3,428‬ש"ח‬
‫כיורבודדהתקנהשטוחה‬
‫‪745x490x200 ON7610‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪80‬ס"מ‬
‫‪590‬‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪100100 100 100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪500‬‬
‫‪385‬‬
‫‪45‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪ON6010‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪530‬‬
‫‪200‬‬
‫‪BASE 600‬‬
‫שחור‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫‪ UG70‬פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪2,990‬ש"ח‬
‫כיורבודדהתקנהשטוחה‬
‫‪590x500x200 ON6010‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪60‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪6‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםכוללונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫‪70‬‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪550‬‬
‫‪495‬‬
‫‪400‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪LX5610‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪490‬‬
‫‪200‬‬
‫‪BASE 600‬‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪2,280‬ש"ח‬
‫כיורבודדהתקנהשטוחה‬
‫‪550x495x200 ON5610‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪60‬ס"מ‬
‫‪70‬‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪395‬‬
‫‪490‬‬
‫‪400‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪ON4110‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪340‬‬
‫‪200‬‬
‫‪BASE 450‬‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪2,280‬ש"ח‬
‫כיורבודדהתקנהשטוחה‬
‫‪395x495x200 ON4110‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪45‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪7‬‬
‫‪ARIA PURA‬‬
‫כיוראנטיבקטריאליאפקטהניקויהעצמי‬
‫הגנתניקיוןאקטיבית‬
‫‪PUR‬‬
‫הסידרההחדשהשלפלאדוסעםחלקיקימיקרוטיטניום‬
‫‪ARIA‬‬
‫מטהריהאווירבמטבח‬
‫בנוסףלפעולההאנטיזיהומית‪,‬כיוריפלאדוס‪ARIA PURA‬מיוצרים‬
‫עםחומרפעילהמאפשרניקויעצמי‪.‬כיוריפלאדוסעםהחומרהפעיל‬
‫דוחיםליכלוך‪,‬מונעיםאבניתוהתוצאה‪,‬קלותבניקויללאצורךבשימוש‬
‫חומריניקויכימיים‪.‬המשמעותהינהקבלתמוצר"ירוק"ידידותי‬
‫לסביבה‪.‬‬
‫פלאדוסהינההחברההראשונהבעולםהמשיקהאתהכיוריםהחדשים‬
‫עםהגנהאנטיבקטריאלית‪.ARIA PURA‬כיורעםהחומרהפעיל‬
‫מסוגזה‪,‬מונעהיווצרותוהתפשטותשלחיידקיםבמטבח‪,‬כתוצאה‬
‫משייריאוכלומזון‪.‬שובמובילהפלאדוסעםדורחדששלכיורים‬
‫המתמזגיםעםהאווירההכלליתבמטבחופועליכמטהריאוויר‪.‬פעולה‬
‫זומבוססתעלתהליךהפוטוסינטזה‪,‬תהליךהדומהלזההמתקיים‬
‫בצמחייהשבטבע‪.‬‬
‫הצמצוםהמשמעותיבריחותרעיםוטיהורהסביבהיוצרים‬
‫אווירהמרעננתובריאהיותר‪.‬‬
‫החומרה‪BIOXIDE TITANIUM‬מפעילתחתאורטבעיאומלאכותי‬
‫אתפעולתהפוטוסינטזהוהופךאתהמזיקיםהאורגנייםאוהאאורגניים‬
‫שנמצאיםבמטבחלחומרמלחימינרליבלתימזיק‪.‬כיוריפלאדוס‬
‫בעליהמותג‪ARIA PURA‬מנטרליםריחותרעיםהמופקיםמפעולת‬
‫הבישולבמטבח‪,‬ריחותעשן‪,‬ריחותאבקוכדומהבאותהדרךטיהור‬
‫כמוהצמחיםשבטבע‪.‬‬
‫פנימשטחפעילשל‪1‬מ"רמסירכ‪90%‬רכיביזיהום)בשטחשל‬
‫‪80‬מ"ק(בשעהאחת‪),‬שטחמטבחסטנדרטיהינו‪4050‬מ"ק(‪.‬‬
‫כיוריפלאדוסמסדרת‪ARIA PURA‬עםהחומרהפעילהנמצאבכל‬
‫חומר הכיור שומר על הכיור למשך כל תקופת חיי הכיור‪.‬‬
‫לסיכוםהחומרהפעילבכיוריפלאדוס‪:‬‬
‫שומרעלכיורנקיואווירצלולומרענןבמטבח‬
‫נמצאעלפניכלשטחהכיור‬
‫נשאר אפקטיבי לאורך זמן גם לאחר שימוש ממושך ותכוף‬
‫‪8‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםעםונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪1150‬‬
‫‪75‬‬
‫‪TAGP81‬‬
‫משטחחיתוךפולטילן‬
‫מתאיםלכיור‪AM11620‬‬
‫‪430‬‬
‫‪485‬‬
‫‪350‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪75‬‬
‫‪400‬‬
‫‪295‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מתאיםלכיור‪ON7610‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪210‬‬
‫‪CABINET 600‬‬
‫‪TAGCR‬‬
‫משטחחיתוךקריסטלי‬
‫מתאיםלכיור‪AM11620‬‬
‫מחיר‪575:‬ש"ח‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪AM11620‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫מספרפריט‬
‫תיאור‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫‪ 1150x485x210 AM11620‬כיוראחדורבעעםמשטח‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪4,800‬ש"ח‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪80‬ס"מ‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪770‬‬
‫‪TAGP81‬‬
‫משטחחיתוךפולטילן‬
‫מתאיםלכיור‪AM11620‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪288‬‬
‫‪430‬‬
‫‪490‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫‪200‬‬
‫‪145‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מתאיםלכיור‪ON7610‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪350‬‬
‫‪150‬‬
‫‪TAGCR‬‬
‫משטחחיתוךקריסטלי‬
‫מתאיםלכיור‪AM11620‬‬
‫‪CABINET 600‬‬
‫מחיר‪575:‬ש"ח‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪AM7815‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫חומר‬
‫מחיר‬
‫‪ 770x490x200 AM7815‬כיורבודדעםקעריתשאריות‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪4,500‬ש"ח‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪60‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪9‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםעםונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪855‬‬
‫‪371‬‬
‫‪510‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪LX8620‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪380‬‬
‫‪380‬‬
‫‪235‬‬
‫‪BASE 900‬‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫מספרפריט‬
‫תיאור‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ 855x510x235 LX8620‬כיורכפולעםכיסויזכוכית‪,‬התקנהעליונה אולטרהמיקרוגרניט‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪90‬ס"מ‬
‫*מחירזכוכיתבהזמנהנפרדת‪314‬ש"ח‬
‫מחיר‬
‫‪5,532‬ש"ח‬
‫)כולל זכוכית(‬
‫‪850‬‬
‫‪75‬‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫‪400‬‬
‫‪495‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מתאיםלכיור‪AM8620‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪380‬‬
‫‪380‬‬
‫‪210‬‬
‫‪BASE 900‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪AM8620‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪4,085‬ש"ח‬
‫כיורכפול‪,‬התקנהשטוחה‬
‫‪850x495x210 AM8620‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪90‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪10‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםעםונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪950‬‬
‫‪286‬‬
‫‪420‬‬
‫‪460‬‬
‫‪TAGCR‬‬
‫משטחחיתוךקריסטלי‬
‫מחיר‪575:‬ש"ח‬
‫‪150‬‬
‫‪342‬‬
‫‪350‬‬
‫‪SPTAGPOL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪145‬‬
‫משטחחיתוךפולטילן‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪1000‬‬
‫‪SPVASPOL‬‬
‫קעריתשאריות‬
‫מחיר‪188:‬ש"ח‬
‫‪CABINET‬‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫‪SPCESINK‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫מספרפריט‬
‫חומר‬
‫תיאור‬
‫מחיר‬
‫‪ 950x460x200 SP0992‬כיורכפולעםקעריתשאריות‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪3,865‬ש"ח‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪90‬ס"מ‬
‫*מחירזכוכיתבהזמנהנפרדת‪314‬ש"ח‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪855‬‬
‫‪425‬‬
‫‪480‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫סלסלהמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪HR0860‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪790‬‬
‫‪230‬‬
‫‪TAGP89‬‬
‫מספרפריט‬
‫‪900‬‬
‫‪BASE‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫‪PUR‬‬
‫משטחחיתוךעץ‪+‬משטח‬
‫חיתוךפולטילן‬
‫מתאיםלכיור‪HR0860‬‬
‫מחיר‪1,215:‬ש"ח‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪3,865‬ש"ח‬
‫כיורבודד‪,‬התקנהשטוחה‬
‫‪855x480x230 HR0860‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪90‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪11‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםעםונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪980‬‬
‫‪TAGP81‬‬
‫‪485‬‬
‫‪485‬‬
‫משטחחיתוךפולטילן‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪460‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪210‬‬
‫‪BASE 600‬‬
‫‪TAGCR‬‬
‫משטחחיתוךקריסטלי‬
‫מחיר‪575:‬ש"ח‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫‪SPCESINK‬‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫מספרפריט‬
‫חומר‬
‫תיאור‬
‫מחיר‬
‫‪ 980x485x210 AM9910‬כיורבודדעםמשטחייבוש‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪4,270‬ש"ח‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪60‬ס"מ‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪955‬‬
‫‪TAGP81‬‬
‫משטחחיתוךפולטילן‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪465‬‬
‫‪465‬‬
‫‪535‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪210‬‬
‫‪TAGCR‬‬
‫משטחחיתוךקריסטלי‬
‫מחיר‪575:‬ש"ח‬
‫‪BASE 600/800‬‬
‫)‪(800 se terminale‬‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫‪SPCESINK‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫‪ 955x465x210 DB09910‬כיורבודדעםמשטחייבוש‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪3,708‬ש"ח‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪60/80‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪12‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםעםונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪775‬‬
‫‪435‬‬
‫‪480‬‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מתאיםלכיור‪ON7610‬‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪425‬‬
‫‪256‬‬
‫‪160‬‬
‫‪210‬‬
‫‪SPCESINX‬‬
‫‪BASE 800‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪ON7610‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫תיאור‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫אולטרהמיקרוגרניט ‪3,751‬ש"ח‬
‫כיורורבע‪,‬התקנהשטוחה‬
‫‪775x480x210 HR0792‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪80‬ס"מ‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪0485‬‬
‫‪80‬‬
‫‪395‬‬
‫‪CES47‬‬
‫סלסלהעגולהמנירוסטה‬
‫מתאיםלכיור‪PL5101‬‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫‪405‬‬
‫‪220‬‬
‫‪BASE 450‬‬
‫‪PUR‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫מספרפריט‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫‪0‬‬
‫תיאור‬
‫פרגמון ‪ UG55‬אפור‬
‫חומר‬
‫‪ UM42‬לבןחלב ‪UG58‬‬
‫מחיר‬
‫‪ 485 x220‬כיורעגולעםפתחלמגרסה‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪2,101‬ש"ח‬
‫‪PL5101‬‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*מתאיםלארוןמטבח‪45‬ס"מ‬
‫המחיריםאינםכולליםמע"מ‬
‫‪13‬‬
‫‪10 0 % A N T I B AC T E R I A L‬‬
‫*הכיוריםמסופקיםעםונטילים"‪3.5‬וסיפון‬
‫אביזריםנילווים‬
‫‪TAGP81‬‬
‫משטחחיתוךפולטילן‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪TAGL88‬‬
‫משטחחיתוךמעץ‬
‫מחיר‪750:‬ש"ח‬
‫‪1160‬‬
‫‪230‬‬
‫‪500‬‬
‫‪800‬‬
‫‪430‬‬
‫‪TAGCR‬‬
‫משטחחיתוךקריסטלי‬
‫מחיר‪575:‬ש"ח‬
‫‪CABINET‬‬
‫‪345‬‬
‫‪ARIA‬‬
‫‪SPCESINK‬‬
‫‪PUR‬‬
‫סלסלהמלבניתמנירוסטה‬
‫מחיר‪530:‬ש"ח‬
‫מספרפריט‬
‫‪345‬‬
‫מידות‪/‬מ"מ‬
‫תיאור‬
‫חומר‬
‫אפור‬
‫מחיר‬
‫‪ 1160x430x230 CX1162‬כיורכפולעםמשטח‪,‬התקנהשטוחה אולטרהמיקרוגרניט ‪4,800‬ש"ח‬
‫*הכיורמגיעללאחור‪.‬ניתןלקבלחוריםלפידרישהבתוספתתשלוםשל‪70‬ש"ח‬
‫*כיורסימטרי‪.‬צדהמשטחנקבעלפימיקוםהחור‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪UM42‬‬
‫קטלוגצבעיםכיוריפלאדוס‬
‫צבעוניותמסורתיות‬
‫לבןעתיק‬
‫שחור‬
‫שמפניה‬
‫לבן‬
‫אפורפחם‬
‫קפוצינו‬
‫חול‬
‫אפורפחם‬
‫שמפניה‬
‫כסף‬
‫‪15‬‬
‫קטלוגצבעיםכיוריפלאדוס‬
‫סהרה‬
‫ענבר‬
‫אבןעתיקה‬
‫אדמה‬
‫שחורמט‬
‫לבןחלב‬
‫אדוםעתיקבריק‬
‫יסמין‬
‫אבןחול‬
‫אפורגרפיט‬
‫לבןאופל‬
‫שחורמט‬
‫אדוםטרקוטה‬
‫שחורמגוון‬
‫כחולקובלט‬
‫לבןקוטב‬
‫אפורפנינה‬
‫ירוק‬
‫‪microULTRAGRANIT‬הינההנוסחההטבעיתשל‪.ULTRAGRANIT‬רכיביה‪micro‬הנמצאיםבמבנהשל‪microULTRAGRANIT‬מבטיחיםלמוצרהיבט‬
‫אסטטי‪,‬איכותיותחושתמגענעימהיותרהמכונהגם"אפקטהמשי"או"אפקטהקטיפה"ונותניםלמשטחהכיורתחושהחלקהונעימהיותר‪,‬‬
‫כיוריפהיותר‪,‬היגייניוקליותרלניקוי‪.‬הודותלגימורהמשיכיור‪microULTRAGRANIT‬מתאיםבאופןמושלםלארקלמטבחיםקלאסייםאלאגם‬
‫למטבחיםמודרנייםואופנתייםבאותהמידה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫קטלוגצבעיםכיוריםמשולבים‬
‫לבן‬
‫כרום‬
‫חול‬
‫שחור‬
‫שמפניה‬
‫לבןעתיק‬
‫אפורפחם‬
‫אפורפחם‬
‫שמפניה‬
‫כסף‬
‫יסמין‬
‫סהרה‬
‫ענבר‬
‫אבןעתיקה‬
‫אדמה‬
‫לבןאופל‬
‫שחורשחור‬
‫פחםמט‬
‫לבןחלב‬
‫אדוםעתיקבריק‬
‫קפוצ'ינו‬
‫‪17‬‬
‫קטלוגצבעיםכיוריםמשולבים‬
‫גרניט‬
‫אפורפנינה‬
‫לבןקוטב‬
‫ירוק‬
‫בז'‬
‫שחור‬
‫פחם‬
‫טיטניום‬
‫אלומיניום‬
‫נחושת'‬
‫זהב‬
‫טרקוטה‬
‫ירוק‬
‫כחול‬
‫שמפניה‬
‫כסף‬
‫שוקולד‬
‫פליז‬
‫ברונזה‬
‫קרח‬
‫שחורמראה‬
‫נחושת‬
‫ציפוי‪PVD‬‬
‫כסף‬
‫‪18‬‬
‫מים‬
‫פלדה‬
‫משימבריק‬