קריטריונים לקביעת זכאות להנחה ומתן הנחות

Comments

Transcription

קריטריונים לקביעת זכאות להנחה ומתן הנחות
‫‪HOZER869.doc‬‬
‫‪28/06/2012‬‬
‫חוזר משרדינו מס' ‪869‬‬
‫לכבוד‬
‫ראשי צוותים‬
‫הנדון‪ :‬מתן הטבות במחירי המים לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות‬
‫לידיעתכם‪ ,‬ביום ‪ 2.4.12‬התקבלה החלטת ועדת הכספים של הכנסת בדבר מתן תמיכה להפחתת מחיר‬
‫שרות המים לקבוצת אוכלוסיות מיוחדות )מצ"ב(‪.‬‬
‫לצורך מתן ההטבה‪ ,‬הוקצו ‪ 42‬מלש"ח מתקציב המדינה‪ ,‬אשר יועברו לספקי המים כנגד ההטבות שיינתנו‬
‫על ידם ובכפוף לדיווחים אשר יועברו לרשות המים בגין מתן הטבות אלה‪.‬‬
‫ההטבה תינתן על ידי כל ספקי המים‪ ,‬בין אם הינם חברות ותאגידי מים ובין אם הינם ספקים‬
‫מקומיים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהי ההטבה ?‬
‫ההטבה הינה מתן כמות מים נוספת של עד ‪ 7‬מ"ק לחודשיים לכמות המוכרת לכל זכאי‪ .‬כלומר‪ ,‬אם‬
‫בנכס מסוים מתגוררים מספר זכאים‪ ,‬תינתן ההטבה כמכפלת הזכאים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אוכלוסיית הזכאים‬
‫ההטבה תינתן לצרכנים ביתיים בלבד‪ ,‬בגין הנכס בו הם מתגוררים‪ ,‬כפי שיפורטו ברשימה שלהלן‬
‫ובלבד שזכאותם תופיע ברשימות הזכאים כפי שהונפקו על ידי המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות‬
‫וכפי שיועברו לספקי המים על ידי רשות המים‪.‬‬
‫להלן רשימת האוכלוסיות הזכאיות‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫צרכן הזכאי לקצבת זיקנה לפי הוראות סעיף ‪ 251‬לחוק הביטוח הלאומי )נוסח חדש(‪ ,‬התשנ"ה‪-‬‬
‫‪) 1995‬להלן‪ :‬חוק הביטוח הלאומי(;‬
‫‪2.2‬‬
‫צרכן הזכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף ‪)224‬א( )‪1‬א( או )‪ (2‬לחוק הביטוח הלאומי;‬
‫‪2.3‬‬
‫צרכן הזכאי לקצבת שירותים מיוחדים לפי תקנה ‪ 3‬לתקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )מתן‬
‫שירותים מיוחדים(‪ ,‬התשל"ט‪;1978-‬‬
‫‪2.4‬‬
‫צרכן שנקבע לו נכות רפואית בשיעור של ‪ 70%‬לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי;‬
‫‪2.5‬‬
‫צרכן הזכאי לקצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי;‬
‫‪2.6‬‬
‫צרכן הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי )ילד נכה(‪ ,‬התש"ע‪;2010-‬‬
‫‪2.7‬‬
‫צרכן זכאי שמשרד הבריאות קבע את זכאותו בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של‬
‫נסיבות מיוחדות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מועד תחילת ההטבה‬
‫‪3.1‬‬
‫ההטבה תינתן בגין צריכות מים שנמדדו מיום ‪ 1.7.12‬ואילך‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫ספקי מים שמסיבה כלשהי‪ ,‬לא יספיקו להכיל את מתן ההטבה בחשבון הראשון‪ ,‬המכיל את‬
‫צריכת המים של חודש יולי ‪ ,2012‬יוכלו לתת את ההטבה לצרכנים עד ‪ 30.11.12‬לכל המאוחר‬
‫תוך עדכון רטרואקטיבי של ההטבה ממועד תחילתה‪ ,‬או ממועד תחילת זכאותו של הזכאי‪ ,‬לפי‬
‫המאוחר‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫בנוסף לאמור בסעיף ‪ 3.2‬לעיל‪ ,‬במקרים בהם מסיבות אחרות יבוצע עדכון הזכאות במועד‬
‫מאוחר יותר )פנייה מאוחרת של לקוח‪ ,‬טעות אנוש וכדומה(‪ ,‬תינתן ההטבה לזכאי‪ ,‬רטרואקטיבית‬
‫ממועד תחילת ההטבה‪ ,‬או ממועד זכאותו של הזכאי‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫במידה וישנם כמה זכאים בנכס‪ ,‬תחושב תחילת הזכאות לפי מועד תחילת הזכאות המוקדם מבין‬
‫הזכאים‪ ,‬או ממועד תחילת ההטבה‪ ,‬לפי המאוחר‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫במידה וזכאותו של הזכאי מתחילה באמצע תקופה או מסתיימת באמצע תקופה‪ ,‬יבוצע חישוב‬
‫הזכאות בהתאם למספר ימי הזכאות באותה התקופה )כך גם אם חשבון המים הראשון שהופק‬
‫לאחר תחולת הזכאות‪ ,‬כולל רק חלק מימי הצריכה בחודש יולי ‪.(2012‬‬
‫‪.4‬‬
‫אופן קבלת רשימות הזכאים‬
‫‪4.1‬‬
‫המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות יעבירו לרשות המים רשימות של כלל הצרכנים הזכאים‬
‫באופן מאובטח‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫רשימות הזכאים יכללו את הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪4.2.1‬‬
‫מספר זהות של הזכאי;‬
‫‪4.2.2‬‬
‫שם פרטי ושם משפחה;‬
‫‪4.2.3‬‬
‫כתובת מגורים עפ"י מרשם האוכלוסין;‬
‫‪4.2.4‬‬
‫מועד תחילת הזכאות;‬
‫‪4.2.5‬‬
‫עבור ילד נכה‪ ,‬יפורט שם ההורה ומספר הזהות שלו‪.‬‬
‫רשימות הזכאים מועברות לרשות המים בכפוף להוראות חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח‪ 1998-‬וחוק‬
‫הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א‪.1981-‬‬
‫‪4.4‬‬
‫רשות המים תפרסם את רשימת הזכאים באתר אינטרנט מאובטח כך שכל ספק מים יורשה‬
‫לעיין ברשימת הזכאים שבתחומו בהתאם לסמל הישוב בו הוא פועל‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫כל ספק מים יקבל קוד גישה לאתר האינטרנט לאחר שמורשה גישה מטעמו חתם על הצהרה‬
‫לשמירת המידע‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫עדכון רשימות הזכאים – רשות המים תקבל מהמוסד לביטוח לאומי וממשרד הבריאות‪ ,‬עדכונים‬
‫של מאגר הזכאים‪ ,‬בהם ייכללו בין היתר זכאים שנוספו‪ ,‬זכאים שנגרעו וזכאים שכתובותיהם‬
‫עודכנו‪ .‬השינויים יעודכנו באתר האינטרנט הייעודי‪ ,‬כך שספקי המים‪ ,‬בעלי קוד הגישה המתאים‪,‬‬
‫יוכלו לזהות באתר את הזכאים שיש לגרוע או להוסיף‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫איתור ועדכון הזכאים על ידי ספק המים‬
‫‪5.1‬‬
‫לאחר שקיבלו גישה מתאימה לאתר האינטרנט הייעודי של רשות המים ישלפו ספקי המים את‬
‫רשימת כל הזכאים בתחומם ויבצעו התאמה מול קובץ המשלמים‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫על מנת לבצע התאמה בצורה היעילה ביותר‪ ,‬מומלץ להוריד את רשימת הזכאים לקובץ אקסל‬
‫ובמקביל להוריד ממערכת המידע של ספק המים את רשימת הלקוחות )המשלמים( ולבצע‬
‫התאמה בין שתי הרשימות‪ ,‬על פי הסדר הבא )בכל שלב יש לפעול על יתרת האוכלוסייה שלא‬
‫אותרה(‪:‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.2.1‬‬
‫התאמה על פי מספר משלם;‬
‫‪5.2.2‬‬
‫התאמה על פי כתובת ושם משלם;‬
‫‪5.2.3‬‬
‫התאמה על פי שם משלם‪.‬‬
‫לאחר שאותרו כל הזכאים‪ ,‬יש לעדכנם במערכת המידע של ספק המים‪ ,‬תחת הלקוח והנכס‬
‫המתאימים‪ ,‬כזכאים לקבלת ההטבה )אופן העדכון יבוצע בהתאם להתאמות התוכנה שיבוצעו‬
‫על ידי בתי התוכנה השונים ובהתאם להנחיות שיועברו על ידם(‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫בנוסף לעדכון הזכאות‪ ,‬יש לתעד במערכת המידע‪ ,‬מידע נוסף לגבי הזכאי‪ ,‬אשר יכלול את‬
‫הפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.4.1‬‬
‫שם הזכאי;‬
‫‪5.4.2‬‬
‫מספר הזהות של הזכאי;‬
‫‪5.4.3‬‬
‫מועד הכניסה לתוקף של הזכאות;‬
‫‪5.4.4‬‬
‫מועד יציאה מתוקף )במידה ותוקף הזכאות כבר הסתיים(;‬
‫‪5.4.5‬‬
‫סטטוס מצב נוכחי של הזכאי )בתוקף ‪ /‬לא בתוקף(‪.‬‬
‫לאחר שיוקם אתר האינטרנט הייעודי של רשות המים‪ ,‬יידרשו ספקי המים לעדכן באתר את כל‬
‫הזכאים בתחומם אשר אותרו ועודכנו במערכת המידע‪ .‬לאחר העדכון הראשוני‪ ,‬יהיה על ספקי‬
‫המים לעדכן באתר את הצרכנים שאותרו וקיבלו זכאות‪ ,‬באופן שוטף‪.‬‬
‫מאחר והאתר הייעודי צפוי לעלות לאחר מועד תחילת הזכאות‪ ,‬יתאפשר לספקי המים לבצע את‬
‫העדכונים במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫במידה ובתחום יישוב מסוים‪ ,‬פועלים כמה ספקי מים שונים‪ ,‬הם יפעלו במשותף לאיתור הזכאים‬
‫המשתייכים לכל אחד מהם‪ .‬בסיום האיתור‪ ,‬יעדכנו כל אחד מספקי המים את רשות המים בדבר‬
‫הצרכנים שאותרו‪ .‬כמו כן‪ ,‬ספקי המים יעדכנו אחד את השני בדבר הצרכנים המשתייכים לכל‬
‫אחד מהם ואשר אותרו על ידם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הודעות לזכאים‬
‫עד ליום ‪ ,15.8.12‬ישלחו ספקי המים מכתבים לכל הזכאים בתחומם‪ ,‬על פי החלוקה הבאה‪:‬‬
‫‪6.1‬‬
‫זכאים שאותרו על ידי ספק המים – לאוכלוסייה זו יישלח מכתב המודיע לזכאים על דבר‬
‫זכאותם‪ ,‬תוך מתן הסבר על האופן בו תופיע הזכאות בשובר התקופתי‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫זכאים שלא אותרו על ידי ספק המים – לאוכלוסייה זו יישלח מכתב בו יודיע ספק המים לזכאי כי‬
‫הוא אינו אותר ברשימת הלקוחות של ספק המים ועל כן הזכאי מתבקש להודיע לספק המים‬
‫תחת איזה מספר לקוח הוא רשום‪ .‬כמו כן‪ ,‬יובהר לזכאי כי על מנת לקבל את זכאותו‪ ,‬יהיה עליו‬
‫להציג מסמך כלשהו המאמת את מקום מגוריו בפועל בגינו מתבקשת ההטבה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫טיפול בחריגים‬
‫‪7.1‬‬
‫מי שאינו מופיע בקובץ‪ ,‬אך סבור כי הוא נמנה על האוכלוסיות הזכאיות – בהתאם להנחיות רשות‬
‫המים‪ ,‬אין לאפשר לאדם‪ ,‬הטוען כי הוא זכאי להטבה‪ ,‬אך אינו מופיע ברשימת הזכאים‪ ,‬להציג‬
‫את האסמכתאות המוכיחות כי הוא אכן זכאי בפני ספק המים‪ ,‬אלא יש להפנותו אל המוסד‬
‫לביטוח לאומי או למשרד הבריאות‪ ,‬על מנת לברר את זכאותו ולבקש להיכלל ברשימת הזכאים‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫זכאים שלא אותרו או שעדכונם "התפספס" – במידה וזכאי פונה לספק המים בטענה כי הוא‬
‫זכאי‪ ,‬יבדוק ספק המים ברשימת הזכאים בתחומו את קיומו של הזכאי באותה רשימה‪ .‬במידה‬
‫ואכן נמצא ברשימה‪ ,‬תעודכן זכאותו בהתאם‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫מי שמופיע ברשימת זכאים בתחומו של ספק מסוים‪ ,‬אך מבקש את הזכאות אצל ספק אחר ‪-‬‬
‫במקרה בו זכאי מסוים‪ ,‬רשום כמתגורר ביישוב מסוים אך בפועל מתגורר ביישוב אחר ולא עדכן‬
‫את כתובתו במשרד הפנים והוא אכן מופיע ברשימת הזכאים של ספק מים המספק מים ליישוב‬
‫בו הוא רשום‪ ,‬או שמסיבה כלשהי פנה הזכאי לספק מים אחר על מנת לקבל ממנו את ההטבה‪,‬‬
‫ידרוש ספק המים לקבל את בקשת הזכאי בכתב‪ ,‬אליה יצורף אישור של ספק המים בתחומו הוא‬
‫רשום כזכאי‪ ,‬לפיה הזכאי אינו מקבל את ההטבה אצל אותו ספק‪.‬‬
‫עם קבלת אותו אישור‪ ,‬ירשום ספק המים הנוכחי את הצרכן כזכאי להטבה ויעדכן במכתב חוזר‬
‫את ספק המים המקורי‪.‬‬
‫‪7.3.1‬‬
‫עם הקמתו של אתר האינטרנט הייעודי של רשות המים‪ ,‬ניתן יהיה לבצע את העברת‬
‫הזכאות מספק לספק באמצעותו‪.‬‬
‫‪7.3.2‬‬
‫כל עוד ההעברות מבוצעות באופן ידני‪ ,‬נדרש כל ספק מים לנהל רשימה של העברות‬
‫זכאות שבוצעו מספק לספק )אלו שנוספו ואלו שנגרעו(‪ .‬עם הקמת אתר האינטרנט‬
‫הייעודי‪ ,‬לא יהיה צורך לנהל רשימה זו‪.‬‬
‫‪7.3.3‬‬
‫אחת לרבעון‪ ,‬יידרש ספק המים להעביר לרשות המים דיווח של כל המקרים בהם‬
‫בוצעה העברת זכאות מספק לספק‪ .‬עם הקמת אתר האינטרנט הייעודי‪ ,‬יבוצע הדיווח‬
‫באמצעות האתר‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫מי שמופיע ברשימת זכאים בכתובת מסוימת אצל ספק מסוים‪ ,‬אך מבקש את הזכאות בכתובת‬
‫אחרת אצל אותו ספק מים – במקרה זה‪ ,‬יש לגרוע את זכאותו של החייב מהכתובת המקורית‬
‫)במידה וניתנה( ולרשום את הזכאות בכתובת המבוקשת‪ .‬עדכון זה ייעשה רק לאחר שהזכאי‬
‫חתם על טופס בקשה לעדכון הנדרש‪.‬‬
‫מובהר כי בכל מקרה‪ ,‬מתן הזכאות וההכרה באותו זכאי כחלק ממספר הנפשות המוכר הכולל‬
‫לאותו צרכן‪ ,‬יהיו תמיד צמודות ונכונות לאותה כתובת‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אופן הצגת ההטבה בחשבון המים‬
‫את ההטבה המגיעה לצרכנים‪ ,‬יש להביא לידי ביטוי בשני אופנים‪:‬‬
‫‪8.1‬‬
‫הודעה לצרכן בדבר זכאותו‪ ,‬גם אם באותה התקופה לא עבר את הכמות המוכרת ולא חושבה‬
‫צריכה נוספת בתעריף המוזל‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫שורת חישוב נפרדת שתבוא לאחר שורת החישוב שבה הוצג החישוב לכמות המוכרת לאותה‬
‫תקופה‪.‬‬
‫להלן מובאות דוגמאות לחישוב והצגת הזכאות בחשבון המים‪:‬‬
‫דוגמא א' – צריכה הגבוהה מן הכמות המוכרת לצרכן לתקופה‬
‫דוגמא ב' – צריכה שאינה עוברת את הכמות המוכרת לצרכן לתקופה‬
‫‪.9‬‬
‫דיווחים לרשות המים‬
‫‪9.1‬‬
‫בתוך ‪ 90‬ימים ממועד קבלת הגישה למאגר המידע המכיל את רשימת הזכאים‪ ,‬נדרשים ספקי‬
‫המים לדווח לרשות המים על כל הזכאים בתחומם‪ ,‬בשני דיווחים נפרדים‪:‬‬
‫‪9.1.1‬‬
‫רשימת הזכאים אשר אותרו וסומנו במערכת המידע כזכאים‪.‬‬
‫‪9.1.2‬‬
‫רשימת הזכאים אשר לא אותרו או לא נמצאים בתחומו של ספק המים‪.‬‬
‫בעתיד‪ ,‬יבוצע הדיווח גם באמצעות אתר האינטרנט הייעודי ותבוצע התאמה בין הנתונים‬
‫שיעודכנו באתר לבין הדיווח הידני‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫בתום שנת ההטבה ולא יאוחר מה – ‪ 15.2‬של השנה העוקבת‪ ,‬יידרשו ספקי המים להעביר‬
‫לרשות המים דיווח בדבר כמויות המים הכוללות שנמכרו במחיר ההטבה ועל העלות הכספית‬
‫שנגזרה מכך‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 7.3‬לעיל‪ ,‬אחת לרבעון‪ ,‬ספק המים ידווח לרשות המים דיווח של כל‬
‫המקרים בהם בוצעה העברת זכאות מספק לספק‪ .‬עם הקמת אתר האינטרנט הייעודי‪ ,‬יבוצע‬
‫הדיווח באמצעות האתר‪.‬‬
‫‪ .10‬החזר כספי לספקי המים‬
‫‪ 10.1‬ספקי המים יקבלו את חלקם היחסי מתוך התקציב שאושר לטובת העניין‪ ,‬בהתאם לכמויות‬
‫המים שסופקו במחיר ההטבה לזכאים שבתחומם‪.‬‬
‫החזר זה יבטא את ההפרש שבין התעריף המופחת בו נמכרו המים לבין תעריף המים בו נרכשו‬
‫המים על ידי ספק המים‪ .‬ההפרש שיחושב יהיה אחיד לכל ספקי המים ועומד נכון להיום על‬
‫סכום של ‪ ₪ 4.37‬לפני מע"מ לכל מ"ק מים‪.‬‬
‫לגבי ספקים מקומיים שאינם מפרישים לקרן שיקום – יעמוד סכום ההחזר על ‪ ₪ 2.77‬לפני מע"מ‬
‫)באחריות כל ספק מקומי להוכיח שהוא מפריש כספים לקרן שיקום(‪.‬‬
‫‪ 10.2‬עם תחילת מתן ההטבה‪ ,‬רשות המים תבצע הערכה של העלויות הכוללות לספקי המים בגין‬
‫מתן הטבה זו )באמצעות חישוב הפרשי המחירים כאמור‪ ,‬במכפלת של כמות הזכאים המוערכת‬
‫לכל ספק מים(‪.‬‬
‫ספקי המים יקבלו מקדמה של ‪ 25%‬מסך הסכום המוערך )במקומות בהם פועלים מספר ספקי‬
‫מים‪ ,‬הם יקבלו מקדמה של ‪ 10%‬בלבד‪ ,‬זאת בשל הקושי להעריך מהי כמות הזכאים המשויכת‬
‫לכל אחד מספקי המים‪ ,‬אלא אם קיים הבדל מהותי בגודלם של ספקי המים השונים באותו‬
‫יישוב‪ ,‬אז ייבחן כל מקרה לגופו(‪.‬‬
‫‪ 10.3‬אחת לשנה‪ ,‬יבוצע תחשיב של הפרש ההחזר הכספי המגיע לכל ספק מים‪ ,‬בין המקדמה‬
‫שניתנה לו לבין העלות בפועל של ההטבה שניתנה על ידו‪ ,‬זאת בכפוף לבדיקה ואישור של כל‬
‫הדיווחים שיועברו על ידי ספקי המים‪.‬‬
‫לסיכום‬
‫הנחיות אלה מתבססות על מתווה העקרונות ליישום החלטת ועדת הכספים באשר למתן הטבה במחירי‬
‫המים לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות‪ .‬הנחיות אלה מתבססות בין היתר על הפתרון המחשובי המיועד לסיוע‬
‫ביישום ההחלטה כאמור‪ .‬ייתכן שהנחיות אלה יעודכנו‪ ,‬ככל שיעלה הצורך בשינוי התהליך‪.‬‬
‫הנחיות לביצוע‬
‫ככלל‪ ,‬יש לדאוג לביצוע כל הצעדים הנדרשים ליישום החלטת הממשלה כאמור‪ ,‬בהתאם להנחיות‬
‫המפורטות במסמך זה‪ .‬אך עוד בטרם קבלת רשימות הזכאים מרשות המים ובטרם תחילת יישום ההטבה‪,‬‬
‫הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את ההנחיות לביצוע כפי שיפורטו להלן ולפעול בהתאם להן‪ ,‬תוך שיתוף‬
‫פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בתאגיד המים והרשות המקומית‪ ,‬זאת לצורך היערכות מיטבית ליישום‬
‫ההטבה באופן ובזמן הנדרשים‪:‬‬
‫התאמות תוכנה – הנכם מתבקשים לפנות לבתי התוכנה‪ ,‬על מנת לקבל מהם הערכה לגבי מועד יישום‬
‫הפתרון המחשובי אשר יותאם ליישום ההטבה כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬מומלץ לברר מהו הפתרון המחשובי המיועד‬
‫והאם ספק המים נדרש לבצע הכנות מקדימות לצורך שימוש בפתרון זה‪.‬‬
‫התאמת גלופת השובר התקופתי – על מנת לענות על דרישות רשות המים בתהליך העבודה‪ ,‬יש לבצע שתי‬
‫התאמות בשובר התקופתי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הוספת שורת תחשיב המבטאת את ההטבה )בהתאם למופיע בדוגמת החישוב המפורטת בסעיף‬
‫‪ 8‬לעיל(‪ .‬בשוברים בהם אין תיאור של התעריף‪ ,‬אלא טבלה הכוללת מספר שורות תעריף ריקות –‬
‫אין צורך לבצע התאמה כלשהי‪ ,‬ובלבד שיש מספיק שורות להצגת כל התעריפים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוספת שדה להצגת מספר הזכאים בנכס‪ .‬מומלץ ששדה זה יופיע בסמוך לשדה המפרט את‬
‫מספר הנפשות המוכרות בנכס‪ .‬במידה ולצרכן אין זכאות‪ ,‬השדה יהיה ריק‪ .‬לחילופין‪ ,‬ניתן לשלב‬
‫הודעה מילולית באשר לזכאות אשר תופיע רק אצל צרכנים שיש להם זכאות כאמור‪.‬‬
‫)הערה לתאגידי מים בלבד‪ :‬בהזדמנות זו‪ ,‬יש לוודא התאמת השובר התקופתי לנדרש באמות המידה‪.‬‬
‫בכל מקרה בו הפקת השובר התקופתי הינה באחריות מ‪.‬ג‪.‬ע‪.‬ר‪ ,‬נבקש להעביר את הגלופה לאישורם של‬
‫יעל רובינשטיין ו‪/‬או גלעד בר‪-‬גיל(‪.‬‬
‫קבלת רשימות מרשות המים – יש לוודא כי גורם כלשהו בתאגיד המים או ברשות המקומית חתם על‬
‫הצהרה לשמירת מידע כנדרש ולעמוד מולו בקשר באופן יומיומי‪ ,‬על מנת לקבל את הגישה לקבצים מיד עם‬
‫קבלתם אצל ספק המים‪.‬‬
‫ניהול רשימת הזכאים ורישום זכאות באתר האינטרנט הייעודי – עד להקמת אתר האינטרנט הייעודי של‬
‫רשות המים‪ ,‬יש לנהל רישום מסודר של כל הזכאים שאותרו ועודכנו במערכת המידע‪ ,‬על מנת שבהמשך‪,‬‬
‫ניתן יהיה לבצע את העדכון באתר האינטרנט ובעתיד גם להפיק דוחות כנדרש לרשות המים‪ .‬מומלץ כי‪,‬‬
‫אחת לכמה ימים‪ ,‬יופק דו"ח ממערכת המידע‪ ,‬המפרט את כל המקרים שעודכנו במערכת )דוחות למטרה זו‬
‫ניתן להפיק מיומן משימות ‪ /‬דוחות שינויים ‪ /‬תיקונים וכדומה(‪.‬‬
‫מאחר וגם בתי התוכנה צפויים להתעכב במתן הפתרון המחשובי ליישום ההטבה‪ ,‬ניהול הרשימות באופן‬
‫מסודר כאמור ישמש בסיס לעדכון הזכאות במערכת המידע באופן רטרואקטיבי‪.‬‬
‫רישום העברות מספק לספק – עד להתאמת אתר האינטרנט הייעודי‪ ,‬יש לנהל רישום של אישורי העברה‬
‫מספק לספק‪ ,‬כפי שפורט בסעיף ‪ 7.3‬לעיל‪ ,‬כך שרשות המים תוכל לבצע בקרה כוללת של כל ההעברות‬
‫מספק לספק‪.‬‬
‫איסור רישום זכאות שלא על פי רשימות הזכאים – כפי שכבר צוין בסעיף ‪ 7.1‬לעיל‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי לא‬
‫יתבצע רישום זכאות‪ ,‬שלא על פי רשימות הזכאים כפי שהועברו על ידי רשות המים‪ .‬לא ניתן יהיה לקבל‬
‫מצרכנים אסמכתאות המעידות על זכאותם להטבה‪ ,‬אלא יש להפנותם למוסד לביטוח לאומי או למשרד‬
‫הבריאות‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬ולבקש להיכלל ברשימת הזכאים‪ .‬מובן כי עם הופעתם ברשימות הזכאים‪ ,‬כפי‬
‫שיעודכן באתר רשות המים מעת לעת‪ ,‬יעודכנו חשבונות המים של הזכאים‪ ,‬רטרואקטיבית בהתאם‪.‬‬
‫מכתבים וטפסים נדרשים – יש להתאים מכתבים וטפסים הרלוונטיים ליישום ההנחיות כאמור ולאשר את‬
‫נוסחם מול הגורמים הרלוונטיים בתאגיד‪ .‬בימים הקרובים‪ ,‬יועברו אליכם נוסחים מומלצים לכל המכתבים‬
‫והטפסים כאמור‪ ,‬בינהם‪:‬‬
‫הודעות לזכאים שאותרו )בהתאם לסעיף ‪ 6.1‬לעיל(;‬
‫הודעות לזכאים שלא אותרו )בהתאם לסעיף ‪ 6.2‬לעיל(;‬
‫טופס בקשה להירשם כזכאי אצל ספק המים ולהיגרע מספק מים אחר )בהתאם לסעיף ‪ 7.3‬לעיל(;‬
‫טופס בקשה להירשם כזכאי בכתובת שונה‪ ,‬אצל אותו ספק מים )בהתאם לסעיף ‪ 7.4‬לעיל(‪.‬‬
‫בכל שאלה או הבהרה‪ ,‬הנכם מוזמנים לפנות ליעל רובינשטיין‪ ,‬בטל'‪ 050-6007216 :‬או במייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫אין לראות בחוזר זה חוות דעת משפטית או כל חוות דעת אחרת‪.‬‬
‫י‪.‬ר ‪ /‬ע‪.‬ק‬

Similar documents