evš – prehod iz evidence v strateško analitsko orodje

Comments

Transcription

evš – prehod iz evidence v strateško analitsko orodje
EVŠ – PREHOD IZ EVIDENCE V STRATEŠKO ANALITSKO ORODJE
1
1
Duša Marjetič, 2Tomaž Degen, Aleš Kravos
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova ulica 16, 1000 Ljubljana, [email protected]
2
RRC računalniške storitve d.d., Jadranska 21, 1000 Ljubljana, [email protected], [email protected]
Država je tako pomemben proces, kot je visokošolsko izobraževanje, lahko spremljala le preko
zbirnih podatkov o študentih in diplomantih ter preko osnovnih podatkov o študijskih programih na
ravni šifranta. Ni bilo enotnega pregleda nad osnovnimi evidencami visokošolskih zavodov in
študijskih programov ter podatkov o študentih in diplomantih. Tako je bilo oteženo načrtovanje in
spremljanje razvoja visokega šolstva, ki bi temeljilo na dejanskih podatkih in v realnem času.
Zaradi tega je bila mogoča zloraba pri koriščenju pravic iz javnih sredstev, ki so vezane na status
študenta.
Vzpostavitev eVŠ je v zadnjih dveh letih izpolnila vsa bistvena pričakovanja:
- vzpostavljena je evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki v Sloveniji
vodijo do javnoveljavne izobrazbe, in s tem posledično nacionalni šifrant, ki ga uporabljajo
visokošolski zavodi, Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ);
- evidenca študentov in diplomantov je postala centralni vir za podatek o statusu študenta pri
postopku dodeljevanja pravic iz javnih sredstev. Sporočanje podatkov visokošolskih
zavodov o študentih v eVŠ je avtomatizirano preko spletnih servisov, v kolikor je s strani
visokošolskega zavoda omogočena ustrezna informacijska podpora. V fazi zajema podatkov
iz posameznih razpršenih evidenc se je izvedlo »čiščenje« podatkov, s čimer je bila
zagotovljena osnova za poizvedovanje in poročanje;
- vzpostavljena je enotna točka za prijavo za vpis v visoko šolstvo (v slovenščini in
angleščini) ter prošnja za bivanje preko elektronske vloge v eVŠ.
Po začetni fazi vzpostavitve, zajema in čiščenja podatkov prehaja Evidenčni in analitski
informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji – eVŠ, v pomembno vlogo kot vir
podatkov tako za akterje v državni upravi, visokošolske zavode, kot tudi za širšo javnost.
Namen eVŠ in njegove evidence1
Informacijski sistem eVŠ je bil vzpostavljen za potrebe:
- ugotavljanja upravičenosti pravic študentov do študija in drugih pravic financiranih iz javnih
sredstev,
- načrtovanja visokošolske politike in spremljanja delovanja visokega šolstva,
- spremljanja mreže visokošolskih zavodov in ponudbe študijskih programov,
- obveščanja zainteresiranih javnosti ter
- za raziskovalno-analitične in statistične namene oziroma za izvajanje statističnih, socialnoekonomskih in drugih raziskovanj s področja visokega šolstva.
1
Zakon o visokem šolstvu (ZViS; Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D
in 109/12).
Informacijski sistem eVŠ sestavljajo:
- evidenca visokošolskih zavodov,
- evidenca študijskih programov,
- evidenca študentov in diplomantov,
- elektronska vloga prijave za vpis (http://portal.evs.gov.si/prijava) in evidenca prijavljenih za
vpis,
- elektronska vloga prošnje za bivanje (http://portal.evs.gov.si/bivanje) in evidenca
prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov,
- evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti (visokošolskih učiteljev).
Katere podatke eVŠ vključuje?2
Podatke o visokošolskih zavodih in študijskih programih od uvedbe Zakona o visokem šolstvu
(1994).
Evidenca študentov in diplomantov vključuje podatke o:
- visokošolskih študentih, vpisanih na slovenskih javnih in zasebnih visokošolskih zavodih od
študijskega leta 2011/12 dalje,
- diplomantih od leta 2012 dalje,
- tujih študentih, ki pridejo v Slovenijo na mednarodno izmenjavo med študijem, in o
študentih, ki so med študijem v Sloveniji odšli na mednarodno izmenjavo v tujino, in sicer
od študijskega leta 2012/13 dalje.
V letu 2014 je bilo v eVŠ izpolnjenih 48.595 elektronskih vlog (31.095 prijav za vpis in 17.500
prošenj za bivanje). Uporabniki so 21,3 % ali 10.393 vseh vlog posredovali z digitalnim potrdilom,
kar je nedvomno rezultat dobre promocije uporabe digitalnega potrdila, ki je potekala januarja 2014
v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (MJU), ki je skupaj z upravnimi enotami omogočilo
izvajanje prijavne službe digitalnih potrdil SIGEN-CA na srednjih šolah po Sloveniji. Referenti
prijavne službe so tako na posamezni šoli dan ali dva sprejemali zahtevke za izdajo digitalnega
potrdila in preverjali identiteto oseb.
Kdo vse uporablja eVŠ?
Podatke iz eVŠ uporabljajo naslednje skupine uporabnikov:
- Zaposleni na visokošolskih zavodih in ministrstvih, ki dostopajo do evidenc študentov in
diplomantov, prijavljenih za vpis, visokošolskih zavodov oziroma študijskih programov (na
dan 19. 11. 2014 je bilo registriranih že 344 uporabnikov).
- Institucije, ki dodeljujejo ugodnosti in pravice iz javnih sredstev vezane na status študenta,
dostopajo do podatkov v evidenci študentov in diplomantov. Glej sliko 1.
- Statistični urad Republike Slovenije.
- Pisarne za študentske domove, ki obravnavajo prošnje študentov za subvencionirano
bivanje.
- Kandidati, ki preko spletnega portala eVŠ izpolnjujejo elektronsko vlogo prijave za vpis ali
2
Podroben nabor podatkov opredeljuje Zakon o visokem šolstvu v 81.č do 81.i členu.
prošnje za subvencionirano bivanje.
V letu 2013 je bilo v eVŠ zabeleženih 976.446 vpogledov v osebne podatke, v letu 2014 pa na dan
19. 11. 2014 beležimo že 1.450.830 vpogledov.
Slika 1: Shematični prikaz institucij, ki iz eVŠ lahko pridobivajo podatek o statusu študenta
Umeščenost eVŠ v razvoj e-Uprave
Informacijski sistem eVŠ gostuje na centralni strežniški infrastrukturi, ki jo upravlja MJU. MJU je
bil vključen že v fazo načrtovanja razvoja informacijskega sistema, ki sledi generičnim tehnološkim
zahtevam in razvoju elektronskega poslovanja skozi centralne horizontalne podporne funkcije ter
storitve, ki so osnova za zagotavljanje interoperabilnosti med informacijskimi sistemi državne
uprave.
Pri razvoju eVŠ so bile uporabljene naslednje centralne računalniške rešitve in storitve, ki jih
zagotavlja MJU:
- sistem za upravljanje sprememb informacijskega sistema (SVN – repozitorij izvorne kode),
varnostna shema - centralni modul za vodenje uporabniških pooblastil (izveden na podlagi
RPAS sistema) s porazdeljenim upravljanjem,
- centralna storitev digitalnega podpisa,
- časovni žig in
- storitev Enotnega kontaktnega centra državne uprave (EKC) pri podpori uporabnikom glede
tehničnih vprašanjih pri izpolnjevanju in elektronskem podpisovanju elektronskih vlog v
eVŠ (prijava za vpis, prošnja za subvencionirano bivanje).
Načrti za prihodnost
Javno objaviti podatke o visokem šolstvu za širšo javnost in okrepiti analitično vlogo eVŠ.
- Aktivirati spletno stran http://portal.evs.gov.si in mobilno aplikacijo eVŠ, ki bo vključevala
podatke o možnostih študija in postopkih prijave.
- Zbrane podatke v eVŠ upariti s podatki iz drugih virov in tako omogočiti kakovostni pregled
ter analizo visokošolskega izobraževanja, vključno s spremljanjem zaposljivosti
diplomantov. Cilj je v okviru eVŠ vzpostaviti orodje v podporo visokošolskim zavodom pri
spremljanju uspešnosti študentov in prehodu diplomantov na trg dela, kot tudi državnim
organom pri oblikovanju celovitih politik na področju izobraževanja in pravic, ki so
pogojene s statusom študenta (štipendije, prehrana, prevozi, bivanje, zdravstveno
zavarovanje, pokojnina).

Similar documents