prenos

Transcription

prenos
PUBLIKACIJA
ZA STARŠE
2014/2015
Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in
naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja
kot mi - odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse,
česar se zavedajo - tudi majhen kamenček, ki so ga
opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako,
mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi,
ki so okoli njih ...
(Pearl S. Buck)
ZARJA, 5 let
KAZALO VSEBINE:
1. VRTEC SE PREDSTAVI
Kazalo vsebine……………………………………………………… 2
Uvodna misel………………………………………………………... 3
Poslanstvo vrtca…………………………………………………… 4
Zakaj v vrtec…………………………………………………………. 5
Podatki o vrtcu in zaposlenih……………………………… 6,7
Poslovalni čas vrtca...……………………………………………..8
Prehrana ……………………………………………………………… 8
2. PREDSTAVITEV PROGRAMA IN
DEJAVNOSTI V VRTCU
Program………………………………………………………………. 9
Delo v skupini …………………………………………………......10
Praznovanja in dogajanja v vrtcu ………………………….11
Starostne skupine…………………………………………………12
Projekti v vrtcu………………………………………………..13,14
Obogatitvene dejavnosti……………………………………….15
Dodatne dejavnosti ……………………………………………...16
Sodelovanje vrtca z zunanjimi institucijami………….. 16
3. PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Pravice otrok………………………………………………………. 17
Pravice staršev……………………………………………………. 18
Način povezovanja in sodelovanja s starši………...18,19
Podatki publikacije……………………………………………….20
2
SPOŠTOVANI STARŠI
Pri vsakem delu je najpomembnejši začetek, zlasti še, če
imamo opravka s čim mladim in nežnim.
Sokrat
V publikaciji vam želimo na kratko podati osnovne
informacije o našem vrtcu. Z njo vam želimo
predstaviti organiziranost vrtca, programe, ki jih
izvajamo, cilje, vsebine in metode dela ter dejavnosti
in posebnosti vrtca. Obdobje otroštva je
najpomembnejše obdobje za razvoj posameznika. V
tem času otroci intenzivno telesno zorijo, usvajajo
osnovne spretnosti, spoznavajo sebe ter se razvijajo v
odnosu do soljudi. Pomembno je, da odrasli čim bolje
poznamo značilnosti in posebnosti otrokovega
zgodnjega razvoja ter na osnovi teh spoznanj
spodbujamo razvoj s ciljem, da bi otroci čim bolje
razvili svoje potenciale. Zavedamo se, da smo delavci
vrtca tisti, ki otrokom omogočamo in ponujamo
najrazličnejše priložnosti za njihov vsestranski razvoj
ter jih vzpodbujamo na njihovi poti odraščanja. Zato
se vam, dragi starši, zahvaljujemo za zaupanje, ki ste
nam ga izkazali z vključitvijo vašega otroka v vrtec,
njim pa želimo prijetno počutje in veliko nepozabnih
ter dragocenih trenutkov v vrtcu.
Edita Kovač,pomočnica ravnatelja v vrtcu
3
1. VRTEC SE
PREDSTAVI
Poslanstvo vrtca
Poslanstvo našega vrtca je:
- poslušati in slišati vsakega otroka in odraslega ter ga
sprejemati v vsej svoji drugačnosti;
- spoštovati vrednote vsakega posameznika in skupne
vrednote za napredek vrtca;
- soustvarjati skupni prostor zaupanja med domom in
vrtcem;
- dosegati zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih s
kvalitetnim medsebojnim sodelovanjem, s pozitivno
naravnanostjo, profesionalnostjo in veliko humorja ter
dobre volje.
FILIP, 5 let
4
ZAKAJ V VRTEC?
Otrok se nauči upoštevanja navodil in
pravil.
Otrok pridobi delovne navade in razvija
samostojnost pri skrbi zase.
Otrok postaja samozavesten, nima težav
pri navezovanju stikov z vrstniki.
Otrok se preko skrbno načrtovanih
dejavnosti in igre spontano uči.
Otrok se veliko nauči od drugih otrok.
Vrtec pospešuje otrokov razvoj na vseh
področjih.
ANA, 5 let
5
Podatki o vrtcu in zaposlenih
VRTEC PRI OŠ GORIŠNICA
GORIŠNICA 83
2272 GORIŠNICA
Ravnatelj:
MILAN ŠILAK
tel.: 02 741 75 52
Pomočnica ravnatelja v
vrtcu:
EDITA KOVAČ
tel.: 02 741 75 63,
02 741 75 54
E-naslov:
[email protected]
E-naslov:
[email protected]
Poslovna sekretarka:
KSENIJA PETROVIČ
tel.: 02 741 75 50
Hišnik: Marjan Vnuk
Kuhinja: Stanko Tobijas,
Marija Bezjak
Čiščenje: Nevena Roškar,
Alenka Voglar
E-naslov :
[email protected]
Računovodkinja:
SONJA ZORLI
tel.: 02 741 75 53,
02 743 11 17
6
Oddelek
MEHURČKI
(1−2leta)
ŠKRATI
(1−2 leti)
MAVRICA
(2−3 leta)
ZVEZDICE
(2−4leta)
KAPLJICE
(3−4 leta)
SONČKI
(4−5 let)
OBLAČKI
(4−6 let)
LUNICE
(5−6 let)
Št.
Vzgojiteljica
otro
k
10 Lidija Domanjko
Pomočnica
vzgojiteljice
Zdenka Bromše
12
Tanja Majerič
Metka Zavratnik
14
Petra Tomažič
Marjana Belšak
17
Nevenka Maltarič
Simona Ž. Tomažič
21
Andreja Fekonja
Aleksandra Sok
23
Valerija V. Tušak
Nataša Žnidarič
18
Bojana Šober
Marinka Belšak
24
Nuša Maltarič
Darinka Kokol
ELA, 5 let
7
Poslovalni čas vrtca
Delovni čas vrtca se določi za vsako šolsko leto
posebej z letnim delovnim načrtom glede na število
vključenih otrok in potrebe njihovih staršev. Poslovni
čas je določen v soglasju z ustanoviteljico, občino
Gorišnica. Vrtec je odprt od ponedeljka do petka
od 6. do 16. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je
vrtec zaprt. Otrok je lahko v okviru poslovnega časa v
vrtcu največ do 9 ur. Otroci se od prihodu do odhodu
iz vrtca združujejo v določenih oddelkih. V času
počitnic se zaradi manjšega števila otrok skupine
združijo.
Prehrana
Prehrano načrtuje organizatorka prehrane Mateja
Matjašič Pevec v sodelovanju s pomočnico ravnatelja
Edito Kovač, z vzgojiteljicami in njihovimi
pomočnicami. Mesečne jedilnike objavljamo na
skupni oglasni deski v vrtcu in na spletni strani. Za
vse otroke pripravljamo štiri dnevne obroke (zajtrk,
dopoldansko malico: sadje, kosilo, popoldansko
malico). Prehrani otrok namenjamo veliko pozornosti,
saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov
pri varovanju zdravja. Vsa naša prizadevanja so
usmerjena v zagotovitev zdrave prehrane, ki mora biti
obenem uravnotežena, varovalna, pestra in varna.
Posebno pozornost namenjamo tudi kulturi
8
prehranjevanja in oblikovanju dobrih prehranskih
navad (umirjeno prehranjevanje, sodelovanje otrok
pri pripravi pogrinjkov, delitvi hrane).
Jedilnik otrok z dietno prehrano
Za otroke s posebnimi zdravstvenimi potrebami
pripravljamo dietne obroke. Pri tem upoštevamo
predpisane omejitve s strani pediatra oz. priporočila
dietne posvetovalnice.
2. PREDSTAVITEV PROGRAMA
IN DEJAVNOSTI V VRTCU
Temeljne naloge vrtca so pomoč
staršem pri celoviti skrbi za otroke,
izboljšanje kvalitete življenja družin ter
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih
telesnih in duševnih sposobnosti.
Program temelji na načelih in smernicah
predpisanega nacionalnega dokumenta Kurikula za
vrtce. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim pri
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju sledimo ter
področja dejavnosti – gibanje, jezik, družba, narava,
matematika, umetnost, ki se ob otrokovi aktivni vlogi
med seboj prepletajo.
9
Delo v skupini
Delo v vrtcu temelji na odgovornem delu z otroki v
prizadevanju
za
njihov
vsestranski
razvoj,
samostojnost in odgovornost. Vodi nas spoštovanje
pravic otroka, ki jih predpisujejo: Konvencija o
otrokovih pravicah, Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu,
Načela kurikula za vrtce. Vzgojno delo v posamezni
starostni
skupini
izvaja
strokovni
tandem
(vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice).
JUTRANJI SPREJEM OTROK: 6.00−8.00
Jutranji sprejem je vsakdanji stik otrok z vzgojiteljico
in z otroki. Hkrati se v tem času ponuja tudi možnost
za kratek razgovor med strokovno delavko in starši o
počutju, razpoloženju in doživljanju otroka.
VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNO DELO: 9.00−11.00
V dnevnem redu se igra otrok spontano prepleta s
strokovno pripravljenimi dejavnostmi. Vzgojiteljica in
pomočnica vzgojiteljice poskrbita za ureditev
prostora, pripravo materiala in sredstev oziroma za
pogoje, v katerih upoštevata otrokov razvoj in
potrebe. S tem omogočata otrokom ustvarjanje,
sproščanje domišljije, raziskovanje in preizkušanje ter
zadovoljevanje želja, potreb in interesov. Dejavnosti
potekajo v vrtcu ali zunaj njega. Sprehode in bivanje v
naravi izvajamo vsak dan v primernem vremenu.
10
PREHRANJEVANJE OTROK: 11.15−12.00
Dnevno zagotavljamo tri obroke hrane. Za žejo
ponudimo vodo, ki je na dosegu otrok in čaj. Otroci
imajo v igralnicah vedno na razpolago tudi sadje.
POČITEK:12.00−14.00
Potrebe po počitku zagotavljamo v skladu z
življenjskim ritmom in željami posameznega otroka
ter v dogovoru s starši.
Praznovanja in dogajanja
v vrtcu









Rojstni dan otroka.
Teden otroka.
Jesenski, pomladanski kros.
Pravljični december.
Materinski dan.
Kulturni praznik – dan pravljic in pesmic.
Pust.
Lutkovni abonma (Ekološko-kulturno društvo
Za boljši svet).
Slovo od vrtca.
MATIC, 6 let
11
Starostne skupine
otrok
I. starostno obdobje (otroci stari od 1 do 3 let)
II. starostno obdobje (otroci stari od 3 do 6 let)
Otroci so lahko razporejeni v oddelke, ki so starostno:
 homogeni (otroci v razponu enega leta),
 heterogeni (otroci v razponu več let prvega ali
drugega starostnega obdobja),
 kombinirani (otroci v razponu več let prvega in
drugega starostnega obdobja).
12
ZARJA, 5 let
Projekti v vrtcu
Eko vrtec
Z vsebinami zgodnjega
naravoslovja vplivamo na
vzgojno-izobraževalno
delo otrok tako, da otroci
razvijajo vrednote. Ena
najpomembnejših je
odnos do narave, okolja
in družbe.
Tradicionalni slovenski
zajtrk
Osveščamo o zdravem
načinu življenja,
spoznavamo koristnosti
medu v vsakdanji
prehrani, seznanjamo o
pomenu čebel ter s tem
skrbimo za okolje.
Korak za korakom
Z vzgojo postavljamo v
ospredje otroka in ga
vključujemo v
načrtovanje smiselnega
in aktivnega učenja.
Varno s soncem
Opozarjamo na pomen
pravilne zaščite pred
škodljivim delovanjem
sončnih žarkov in
vzgajamo otroke k
pravilnemu
samozaščitnemu
ravnanju.
13
TOY, skupaj stari in
mladi
Druženje otrok s
starejšimi ljudmi in
sodelovanje z Domom
upokojencev Muretinci.
Kakovost v vrtcih
Samoevalvacija
strokovnih delavcev in
spodbujanje razvoja
otrok.
Porajajoča se bralna pismenost
V sodelovanju z ZRSŠ razvijamo bralno pismenost z
različnimi dejavnostmi in v povezavi z vsemi področji
kurikula. Napredek predšolskih otrok preverjamo s
pomočjo kazalnikov.
Bralna značka
Otroci v vrtcu in doma spoznavajo različne pravljice
in zgodbice.
Mali sonček Otroci v starosti 2−6 let
postopno spoznavajo in usvajajo osnovne prvine
različnih športnih zvrsti.
14
Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti so namenjene otrokom,
starim od 5 do 6 let.
PLESNE URICE
vzg. Lidija Domanjko
vzg.Tanja Majarič
POHODNIŠTVO
vzg. Petra Tomažič
vzg. Nevenka Maltarič
IGRAJMO SE GLEDALIŠČE
pom. vzg. Nataša Žnidarič
vzg. Petra Tomažič
ANGLEŠČINA
vzg. Nuša Maltarič
USTVARJALNE URICE
pom. vzg. Zdenka Bromše
pom. vzg. Marinka Belšak
FOLKLORA
vzg. Andreja Fekonja
pom. vzg. Nataša Žnidarič
15
Dodatne dejavnosti
Del dodatnega programa so gledališki abonma, ki se
ponuja otrokom v starosti od drugega leta naprej,
plesne urice za otroke od tretjega leta naprej,
glasbene urice po metodi Willems za otroke od
četrtega leta naprej in plavalni tečaj za predšolske
otroke v Termah Ptuj. Programi so plačljivi s strani
staršev.
Sodelovanje vrtca z
zunanjimi institucijami
Vrtec sodeluje z/s:
 Osnovno šolo Gorišnica,
 Občino Gorišnica,
 Zavodom za šolstvo,
 Pedagoškim inštitutom,
 Šolo za ravnatelje,
 Gasilsko zvezo Gorišnica,
 Potujočo knjižnico Ptuj,
 Domom starejših občanov Muretinci,
 Policijsko postajo Gorišnica,
 Čebelarskim društvom Gorišnica,
 Zobozdravstvenim domom Ptuj,
 NKB Maribor, enoto Gorišnica,
 Ekološko-kulturnim društvom Za boljši svet,
 sredstvi javnega obveščanja (KTV, Tednik Ptuj,
radio, strokovne revije …) in širšo okolico.
16
3. PRAVICE OTROK IN
STARŠEV
Pravice otrok
Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih
otrokovih pravic, ki so opredeljene v Ustavi Republike
Slovenije. V demokratični državi otrokove pravice
zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavljamo
možnost za optimalen razvoj ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno
pripadnost, telesno in duševno konstitucijo,…
Zagotavljamo jim varno, zdravo, razumevajoče in
spodbudno okolje. Optimalen razvoj otrok vključuje
tudi spodbujanje razvoja na določenem področju pri
dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.
Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in
razumevanju otrokovega razvoja v določenem
starostnem obdobju in upoštevamo značilnosti
posameznega otroka. Uresničevanje zahteve po
enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik
in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo
zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu.
Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem
drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja in
zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali
zunanjo ustanovo in upoštevamo Pravilnik o
obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne
zavode.
17
Pravice staršev
Starši imajo pravico:
• do vpogleda v programe za predšolske otroke
(kurikulum),
• do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
• do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu
osebnih podatkov,
• do postopnega uvajanja otroka v vrtec, sprotne
izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o
otroku,
• do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju
življenja in dela v vrtcu ter skupini; pri tem morajo
starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne
posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
Način povezovanja in
sodelovanja s starši
• Pogovorne ure in roditeljski sestanki.
• Informiranje staršev s strani vrtca (oglasne deske,
plakati, publikacija, spletna stran, elektronska pošta).
• Svet staršev vrtca (sestavljajo ga predstavniki staršev
posameznega oddelka).
• Svet zavoda (sestavljajo ga predstavniki strokovnih
delavcev vrtca, staršev in ustanovitelja vrtca).
• Srečanje s starši otrok novincev in uvajanje otroka v
skupino.
• Neposredno delo staršev v skupini (predstavitev
dejavnosti ali poklica, spremstvo otrokom …).
18
• Sodelovanje staršev pri pripravi in izvedbi projektov
(bralni nahrbtnik na otrokovem domu, zbiranje
vzgojnih sredstev in različnega odpadnega materiala.)
• Družabno sodelovanje: izleti, delavnice, športne
aktivnosti, kostanjev piknik.
• Kulturno sodelovanje: prireditve in nastopi otrok.
• Izobraževalno sodelovanje: predavanja za starše na
ravni vrtca.
Samo en način je, kako vzgajati otroka tako,
da bo krenil po pravi poti
in sicer tako, da sami hodite po njej.
Abraham Lincoln
19
Publikacijo izdala: OŠ GORIŠNICA
Odgovorna oseba: pom. ravnatelja Edita Kovač
Publikacijo pripravila: Petra Tomažič
Lektorirala: Tihana Bezdrob
Tisk: Moja promocija
Naklada: 180 izvodov
Gorišnica, september 2014
ANA, 5 let
20