Predstavitvena knjižica - SGGOŠ, srednja gradbena, geodetska in

Transcription

Predstavitvena knjižica - SGGOŠ, srednja gradbena, geodetska in
gradbeništvo
geodezija
okoljevarstvo
SGGOŠ
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN
OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
SGGOŠ
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN
OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
DUNAJSKA CESTA 102, 1000 LJUBLJANA
T: 00386 (0) 15600 400
F: 00386 (0) 15600 420
E: [email protected]
W: www.sggos.si
SGGOŠ tudi na: Facebooku (Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana) in
www.mojaizbira.si
SGGOŠ Ljubljana
Vsebina
1
SGGOŠ Ljubljana
2
od naših začetkov ...
3
... do danes
Spoštovani,
pred vami je predstavitvena knjižica SGGOŠ
Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene
šole Ljubljana.
Z njo predstavljamo, kako ustvarjalni smo na
naši šoli ter koliko možnosti in priložnosti
ponujamo vsakemu posamezniku.
Želimo si, da bi jo brali naši dijaki, starši, učitelji,
poslovni partnerji. Najbolj pa tisti osnovnošolci,
ki intenzivno razmišljajo o svoji življenjski in
poklicni izbiri.
Naj bo ta knjižica vabilo za nadaljnje odkrivanje
SGGOŠ Ljubljana.
V. d. ravnatelja
Vojko Goričan
4
všeč mi je
5
SGGOŠ Ljubljana
6
šola mnogih poklicev
8
gradbeništvo
18
geodezija
20
okoljevarstvo
22
dogajanje
24
všeč mi je
1
od naših začetkov ...
1888: z ustanovitvijo šole za lesno industrijo in stavbno
mizarstvo postavljeni temelji izobraževanja v gradbeništvu.
1957: velike potrebe po gradbenih delavcih in izvajanje
gradbeniškega izobraževanja na različnih lokacijah
narekujejo gradnjo nove gradbene šole.
1959: odprtje nove šolske stavbe z delavnicami in
telovadnico ter pripadajočim domom učencev.
1968: v neposredni bližini vajeniške šole zgrajena
Gradbena tehnična šola - izobraževanje za poklica
gradbeni in geodetski tehnik.
70. leta: »vajeniška« šola postane »poklicna«.
1984: združitev poklicne in tehnične šole, nastane Srednja
gradbena šola Ivana Kavčiča.
Konec 80. let: kriza v gradbeništvu prinese nov
izobraževalni program – ekonomski tehnik.
1991: tri izobraževalne enote: enota gradbeni in geodetski
tehnik ter enota ekonomski tehnik, delujoči v stavbi na
Dunajski 102, in enota poklicna šola na lokaciji Kardeljeva
ploščad 28 a.
1992: postanemo SGEŠ - Srednja gradbena in ekonomska
šola Ljubljana.
2000: nova organizacijska shema: javni zavod Srednja
gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
(SGGEŠ Ljubljana), ki ga sestavljata Srednja poklicna šola
ter Srednja strokovna šola.
2008: nova športna dvorana in nov izobraževalni program
okoljevarstveni tehnik.
2012: Srednja poklicna šola in Srednja strokovna šola se
združita v en zavod z novim imenom: Srednja gradbena,
geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (SGGOŠ
Ljubljana).
2
...
...do
dodanes
danes
Tako »smo se (z)gradili«.
Postali smo moderna šola s približno 700 dijaki. Programe
srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja obiskuje 550 dijakov, programe nižjega in
srednjega poklicnega pa 150 dijakov. Izvajamo tudi
izobraževanje za odrasle za vse poklice rednih programov
in za gradbenega delovodjo, za pridobitev nacionalnih
poklicnih kvalifikacij - NPK - v gradbeništvu, seminarje in
usposabljanja iz različnih gradbeniških in računalniških
vsebin.
POSLANSTVO
izobraževanje za samostojno, ustvarjalno,
kakovostno in odgovorno delo
VIZIJA
spoštovanje, solidarnost, zaupanje, strpnost,
kulturna komunikacija
Šola stoji v mirnem in zelenem okolju, z velikim
dvoriščem, v neposredni bližini dijaškega doma in drugih
izobraževalnih ustanov, z dobrimi avtobusnimi povezavami mestnega in primestnega prometa.
Pouk se začne ob 8.15 in konča večinoma ob 14.30, v urnik
je vključen tudi pouk športne vzgoje. Tako dijakom
ostane več časa za popoldanske prostočasne dejavnosti.
Odmor za malico je po 3. šolski uri, malico pripravljamo v
šolski kuhinji, kjer imajo dijaki tudi možnost kosila.
Imamo 30 prostornih učilnic, večina je opremljenih s
sodobno tehnologijo, 6 računalniških učilnic, delavnice in
poligon za praktični pouk, laboratorije za pouk naravoslovnih in strokovnih predmetov, projektivni biro,
knjižnico s čitalnico, športno dvorano, telovadnico in
lastno zobno ambulanto ter šolski vrt.
Vzpostavljamo odnose sodelovanja, spodbujanja in
medsebojnega razumevanja med dijaki, učitelji in drugimi
zaposlenimi, starši ter partnerji v lokalnem okolju in
gospodarstvu. Skupno prizadevanje vodi k skupnemu
cilju: uspešnosti dijakov. V tem partnerskem odnosu nas
vodita poslanstvo in vizija naše šole.
3
všeč mi je
V šoli se dobro
počutim in imam
veliko prijateljev.
Pri šolski praksi
nastaja čisto
zaresna hiša.
Z učitelji se da o
vsem dogovoriti.
Lepa športna
dvorana.
Velike in svetle učilnice,
prostorni hodniki.
Uporabljamo
sodobno
programsko
opremo.
Z vlakom do železniške,
nato pa peš ali na
bavarca in
na 6 ali 8.
Delodajalec, pri katerem
sem bila na praksi, mi je
ponudil redno zaposlitev.
4
Pri praksi uporabljamo
sodobne stroje in
inštrumente.
Ni pretežka šola in
mi ostane dovolj
prostega časa.
Šolo so mi priporočili
sestrična in prijatelji, ki
so že hodili na to šolo.
Pridobil sem veliko
praktičnega
znanja.
Mirna okolica,
razen če hišnik ne
kosi trave.
SGGOŠ...Ljubljana
do danes
GRADBENIŠTVO
je tehnična veda, ki obsega projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in obnavljanje vseh vrst gradbenih objektov
GEODEZIJA
je tehnična veda, ki se ukvarja z določanjem velikosti, oblike in površine Zemlje, vodi prostorske evidence,
izdeluje načrte in karte zemeljskega površja ter usmerja gradnjo
OKOLJEVARSTVO
se ukvarja s problematiko onesnaževanja in degradacije okolja, v katerem biva človek, analizira stanje, predlaga
načine za reševanje okoljskih problemov ter išče oblike trajnostnega upravljanja z okoljem
5
šola mnogih poklicev
Vrsta
izobraževanja
Srednje strokovno
izobraževanje
4-letni program
Poklicno-tehniško
izobraževanje
2-letni program
(nadaljevanje
srednjega poklicnega
izobraževanja)
Zaključek
izobraževanja
poklicna matura
slovenščina
temeljno strokovno znanje
matematika ali tuji jezik (po
izbiri)
izdelek oziroma storitev in
zagovor
gradbeni tehnik
geodetski tehnik
okoljevarstveni tehnik
poklicna matura
slovenščina
temeljno strokovno znanje
matematika ali tuji jezik (po
izbiri)
izdelek oziroma storitev in
zagovor
Pouk izvajamo v stavbi na naslovu:
Dunajska cesta 102
Ljubljana
6
Poklic
gradbeni tehnik
Kam naprej
zaposlitev
ali
študij
- na višjih strokovnih
šolah
- na visokih strokovnih
šolah
- na nekaterih
univerzitetnih programih
(z dodatnim predmetom
splošne mature)
- na vseh univerzitetnih
programih (z
maturitetnim tečajem in
splošno maturo)
šola mnogih
... poklicev
do danes
Vrsta
izobraževanja
Zaključek
izobraževanja
zaključni izpit
Srednje poklicno
izobraževanje
3-letni program
Nižje poklicno
izobraževanje
2-letni program
pisni in ustni izpit iz
slovenščine
izdelek oziroma storitev in
zagovor
Poklic
Kam naprej
zidar
tesar
pečar - polagalec
keramičnih oblog
kamnosek
upravljalec težke
gradbene mehanizacije
zaposlitev in pridobitev
naziva gradbeni
delovodja/mojster stroke
ali
pridobitev naziva tehnik
(nadaljnji 2 leti
poklicno-tehniškega
izobraževanja)
pomočnik
pri tehnologiji gradnje
zaposlitev
ali
srednje poklicno
izobraževanje
zaključni izpit
izdelek oziroma storitev in
zagovor
Pouk izvajamo v stavbi na naslovu:
Kardeljeva ploščad 28a
Ljubljana
7
gradbeništvo
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
GRADBENI TEHNIK
Zaželene lastnosti za poklice v gradbeništvu so zanesljivost, natančnost, vztrajnost in doslednost.
Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb,
obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in
popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška
orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni
program je zasnovan tako, da se strokovna področja
(visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika,
geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak
celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih
in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici –
projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne
delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje
načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb,
pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo
projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in
izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na
večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega
materiala.
Dijak se lahko zaposli ali pa nadaljuje šolanje na višjih in
visokih šolah s področja gradbeništva in sorodnih panog.
8
gradbeništvo
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI/STROKOVNI MODULI
1. l. 2. l. 3. l. 4. l.
ur/teden
Slovenščina
4
4
3
3
Tuji jezik
3
3
3
3
Matematika
3
3
3
3
Zgodovina
1
2
Geografija
2
Umetnost
2
Sociologija
2
Fizika
2
2
Kemija
2
Športna vzgoja
3
3
2
2
Stavbarstvo
4
3
2
2
Gradbeni inženirski objekti
2
3
3
Gradbena mehanika
3
3
3
2
2
Kalkulacije in poslovanje
Geodezija
Osnove projektiranja
2
4
2
2
Projektiranje stavb
2
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
2
Izbrane zgodovinske teme*
1
Matematika za gradbenike*
1
Uporabna informatika*
2
1
Prostoročna skica*
1
Značilnosti slovenske arhitekture*
1
Detajli in inštalacije v stavbarstvu*
3
Statika v gradbeništvu*
3
1
Mehanika konstrukcij*
2
Potresna varnost objektov*
1
Varčna hiša*
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
Interesne dejavnosti (ur letno)
76 76
100 100 100
52
*odprti kurikul
9
gradbeništvo
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
GRADBENI TEHNIK
Za poklic gradbeni tehnik se lahko šolajo tudi dijaki z
zaključeno srednjo poklicno šolo.
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI/STROKOVNI MODULI
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Kemija
Športna vzgoja
Stavbarstvo
Gradbeni inženirski objekti
Gradbena mehanika
Kalkulacije
Geodezija v gradbeništvu
Osnove projektiranja
Projektiranje stavb
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
Statika v gradbeništvu*
Matematika za gradbenike*
Detajli in inštalacije v stavbarstvu*
Mehanika konstrukcij*
Vodovod, kanalizacija*
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
Interesne dejavnosti (ur/leto)
*odprti kurikul
10
1. l.
2. l.
ur/teden
4
4
3
3
4
4
1
1
1
1
3
1
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
3
2
1
1
2
1
2
0,5
0,5
76
64
32
gradbeništvo
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
ZIDAR
TESAR
PEČAR – POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG
KAMNOSEK
UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE
MEHANIZACIJE
Posamezen izobraževalni program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti in strokovni moduli. Struktura in
število ur splošnoizobraževalnih predmetov sta enaka za
vse poklice.
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI
1. l.
2. l.
3. l.
ur/teden
Slovenščina
2
3
3
Matematika
2
3
3
Tuji jezik
2
2
2
Umetnost
1
Naravoslovje
2
2
Družboslovje
2
2
Športna vzgoja
2
2
2
Interesne dejavnosti (ur/leto)
60
53
47
V strokovnih modulih sta združena pouk teorije in
praktično delo v delavnicah. Nabor strokovnih modulov je
odvisen od posameznega programa. Vsako leto dijaki del
praktičnega usposabljanja opravijo tudi v podjetjih - ob
opravljanju konkretnih strokovnih nalog.
Po končanem tretjem letniku dijaki opravljajo zaključni
izpit, nato pa imajo več možnosti:
lahko se zaposlijo v gradbenih ali sorodnih podjetjih;
tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni
podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko
opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo
vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv
mojster stroke (zidarski, tesarski, pečarski oz. keramičarski, kamnoseški);
mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicnotehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s
tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke
strokovne šole.
11
gradbeništvo
ZIDAR
Poklic je primeren za tiste, ki imajo veselje do gradnje
različnih zgradb oziroma njihovih sestavnih elementov.
Zanimati jih morajo različni gradbeni materiali, njihova
uporaba in obdelava.
Zidar bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji zidov,
stebrov, lokov, dimnikov. Izdeloval bo izolacije, omete,
fasade, tlake in različne obloge ter betonske in armiranobetonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje
zidarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.
Zidar se lahko zaposli kot sodelavec pri gradnji različnih
konstrukcijskih elementov zgradb, njihovi izolaciji in
končni obdelavi. Lahko izvaja tudi obnovitvena in
vzdrževalna dela na starejših zgradbah.
STROKOVNI MODULI
1. l.
2. l.
3. l.
ur/teden
Gradbeništvo
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
2
2
2
Strokovno risanje
3
Zidarska dela
4
6
8
2
3
Zidanje
Dela in poklici v gradbeništvu*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
4
7
Podjetništvo*
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
*odprti kurikul
12
2
114
380
418
gradbeništvo
TESAR
Dijaki, ki se želijo šolati v programu tesar, morajo imeti
veselje do dela z lesom, zanimati jih morajo različne vrste
lesa, njihova uporaba in obdelava ter oblikovanje v
konstrukcijske elemente zgradbe.
Tesar bo znal organizirati in izvesti dela pri izdelavi
različnih lesnih zvez, lesenih zgradb, strešnih konstrukcij,
lesenih sten in stropov, stopnic, lesenih oblog ter opažev za
betonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje
tesarskega orodja in strojev za obdelavo lesa.
Tesar se lahko zaposli kot sodelavec v gradbenih ali
specializiranih tesarskih podjetjih pri izdelavi različnih
tradicionalnih ali novih lesenih konstrukcij za strehe,
lesene zgradbe, stopnice in lesene obloge, lahko izdeluje
tudi opaže za betonske in zidane konstrukcije.
STROKOVNI MODULI
1. l.
2. l.
3. l.
ur/teden
Gradbeništvo
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
2
2
2
Strokovno risanje
3
Tesarstvo
4
6
8
2
3
Lesene konstrukcije
Dela in poklici v gradbeništvu*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
4
7
Podjetništvo*
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
2
114
380
418
*odprti kurikul
13
gradbeništvo
PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG
Dijaki, ki se želijo šolati v tem programu, morajo imeti
veselje do gradnje lončenih in krušnih peči in do polaganja
keramičnih oblog in mozaikov. Zanimati jih morajo
zaključna gradbena dela, s katerimi notranjost stavbe
postane funkcionalna in estetska celota.
Pečar - polagalec keramičnih oblog bo znal organizirati in
izvesti dela pri gradnji lončenih in krušnih peči, štedilnikov
in kaminov ter polaganju keramičnih oblog in mozaikov.
Poznal bo uporabo in vzdrževanje pečarskega in keramičarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.
Po končanem šolanju se lahko zaposli v podjetjih, ki se
ukvarjajo z zaključnimi gradbenimi deli. Lahko izvaja tudi
obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.
STROKOVNI MODULI
1. l.
2. l.
3. l.
ur/teden
Gradbeništvo
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
2
2
2
Strokovno risanje
3
Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog
4
6
8
2
3
Keramične obloge
Dela in poklici v gradbeništvu*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
4
7
2
Podjetništvo*
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
*odprti kurikul
14
114
380
418
gradbeništvo
KAMNOSEK
Dijaki, ki se želijo šolati v programu kamnosek, morajo
imeti veselje do obdelave naravnega kamna, saj v
unikatnem izdelku iz masivnega kamnitega kosa pokažejo
svoje znanje, spretnost in ljubezen do tega najstarejšega
gradiva.
Kamnosek bo znal organizirati in izvesti dela pri ročni
obdelavi kamnitih izdelkov, strojni obdelavi in vgradnji
kamnitih elementov. Znal bo izbrati pravo vrsto kamna za
različne izdelke. Poznal bo uporabo in vzdrževanje
kamnoseškega ročnega orodja in strojev za razrez in
obdelavo kamna.
Kamnosek se lahko zaposli kot sodelavec v gradbenih in
specializiranih kamnoseških podjetjih pri ročni in strojni
izdelavi kamnitih izdelkov in njihovem vgrajevanju v
objekte. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela
kamnitih elementov pri starejših zgradbah.
STROKOVNI MODULI
1. l.
2. l.
3. l.
ur/teden
Gradbeništvo
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
2
2
2
Strokovno risanje
3
Kamnoseštvo
4
6
8
2
3
Ročna obdelava kamna
Dela in poklici v gradbeništvu*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
4
7
2
Podjetništvo*
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
114
380
418
*odprti kurikul
15
gradbeništvo
UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE
MEHANIZACIJE
Dijake, ki se želijo šolati v tem programu, morata zanimati
sestava in delovanje strojev ter njihovo vzdrževanje. Imeti
morajo veselje do dela s stroji v povezavi z različnimi
delovnimi fazami na gradbiščih.
Upravljalec težke gradbene mehanizacije bo znal organizirati in izvesti delo z gradbenim strojem pri različnih delih
na gradbišču. Poznal bo gradbene stroje, tako jih bo pravilno uporabljal in znal izvesti potrebna vzdrževalna dela.
Upravljalec težke gradbene mehanizacije se lahko zaposli
kot sodelavec v gradbenih in komunalnih podjetjih pri
izvajanju različnih zemeljskih in rušitvenih del.
STROKOVNI MODULI
1. l.
2. l.
3. l.
ur/teden
Gradbeništvo
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
2
2
2
Strokovno risanje
3
Upravljanje težke gradbene mehanizacije
4
6
8
2
3
Zemeljska dela
4
Dela in poklici v gradbeništvu*
Motoroznanstvo*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
7
2
Podjetništvo*
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
*odprti kurikul
16
114
380
418
gradbeništvo
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
Poklic je primeren za tiste, ki imajo veselje do gradnje
različnih zgradb oziroma njihovih sestavnih elementov.
Zanimati jih morajo različni gradbeni materiali, njihova
uporaba in obdelava. Prav tako morajo imeti veselje do
dela z lahkimi gradbenimi stroji.
Pomočnik pri tehnologiji gradnje bo znal uporabljati
različna ročna gradbena orodja in lahko gradbeno
mehanizacijo pri gradnji različnih konstrukcijskih
elementov zgradb, njihovi izolaciji in končni obdelavi.
Lahko se zaposli v gradbenih podjetjih kot pomočnik,
lahko pa nadaljuje šolanje v programu srednje poklicne
šole in se izuči za izbran gradbeniški poklic.
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI/STROKOVNI MODULI
1. l.
2. l.
ur/teden
Slovenščina
2
3
Matematika
2
3
Družboslovje
2
1,5
Naravoslovje
2
1,5
Športna vzgoja
2
2
Gradnja
7
6
Gradbeni elementi
2
2
Lahka gradbena mehanizacija
6
6
Tuji jezik stroke*
2
2
Pomožna gradbena dela*
5
Stroji in kovine*
5
Praktično usposabljanje z delom (ur/ leto)
76
76
Interesne dejavnosti (ur/leto)
48
48
*odprti kurikul
17
geodezija
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
GEODETSKI TEHNIK
Dijaki, ki se šolajo v tem programu, morajo imeti veselje do
dela na terenu in z računalniškimi programi, računske
spretnosti in prostorsko predstavljivost.
Program sestavljajo splošnoizobraževalni predmeti in
strokovni moduli. Strokovni moduli vključujejo pouk
teorije ter praktično delo, ki poteka v klasičnih in
računalniških učilnicah, večinoma pa v za geodete najlepši
učilnici - na terenu. Terenske vaje izvajamo v strnjeni
obliki, pri čemer so dijakom še posebej priljubljene
enotedenske terenske vaje izven Ljubljane.
Geodetski tehnik bo znal organizirati in izvesti postopek
geodetskih del s pripravo, izvedbo terenskih meritev,
računalniško obdelavo rezultatov meritev in sestavo
elaborata. Poznal bo dejstva z različnih področij geodezije,
prostorskih evidenc, zajema podatkov in prikaza zemeljske površine.
Geodetski tehnik se lahko zaposli kot sodelavec v
geodetskih podjetjih pri opravljanju terenskih meritev in
njihovi računalniški obdelavi na področju temeljne
državne izmere, geodetskih meritev ob gradnji; v državni
ali občinski upravi v službah, ki se ukvarjajo s prostorskimi
evidencami in urejanjem prostora, na sodiščih v zemljiški
knjigi.
Geodetski tehnik lahko nadaljuje šolanje v geodeziji ali na
sorodnih študijih, npr. gradbeništvu, gozdarstvu.
18
geodezija
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI/STROKOVNI MODULI
1. l. 2. l. 3. l. 4. l.
Slovenščina
4
4
3
3
Tuji jezik
3
3
3
3
Matematika
3
3
3
3
ur/teden
2
Umetnost
Zgodovina
1
Geografija
2
2
2
Sociologija
Fizika
2
2
Kemija
2
Športna vzgoja
3
3
2
2
Geodezija
5
5
5
6
4
Evidentiranje nepremičnin
2
Izdelava geodetskih načrtov
3
4
Fotogrametrija
4
Geodetski izravnalni računi
Opisna geometrija
2
1
Inženirska geodezija
2
Geodetski računalniški programi
2
Izbrane zgodovinske teme*
1
Matematika za geodete*
1
Uporabna informatika*
2
Geodetske terenske vaje*
1
Računalništvo v geodeziji*
1
2
3
2
1
Izbrana poglavja iz geodezije*
2
Org. geod. podjetja s strok. zakonodajo*
2
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
Interesne dejavnosti (ur/leto)
76 76
100 100 100
52
*odprti kurikul
19
okoljevarstvo
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
Program je namenjen vsem, ki imajo pozitiven odnos do
okolja ter jih zanima spoznavanje in reševanje konkretnih
okoljskih problemov.
Posebna pozornost je namenjena:
povezovanju splošnega, strokovnega in praktičnega
znanja
spoznavanju konkretnih okoljskih vsebin (z metodo
terenskega dela, na ekskurzijah, v laboratoriju ter z
delavnicami in predavanji zunanjih strokovnjakov).
Dijaki se bodo seznanili z delovanjem okolja in vplivom
človekovih dejavnosti nanj. Spoznali bodo kakovost
prostora in tal, se naučili gospodariti z odpadki, skrbeti za
pitno, tehnološko in odpadno vodo, nadzorovati okolje v
gospodarstvu ter skrbeti za čisti zrak, racionalno uporabljati energijo in materiale, upravljati z okoljevarstvenimi
tehnologijami. Znali bodo uporabljati tehnično in
tehnološko dokumentacijo (predpise in standarde) ter
okoljevarstveno zakonodajo.
Okoljevarstveni tehnik se lahko zaposli: v občinskih
upravah, ekoloških inštitutih, zavodih za varstvo okolja,
komunalnih podjetjih, čistilnih napravah, energetskih
objektih, podjetjih z večjo količino odpadkov, odpadnih
vod in zračnih emisij, gradbenih podjetjih, centrih za
ravnanje z odpadki, podjetjih za urejanje zelenih površin,
laboratorijih, podjetjih, ki se ukvarjajo z embalažo.
Po opravljeni poklicni maturi lahko nadaljujejo šolanje na
višjih in visokih strokovnih šolah ter deloma univerzitetnih študijih s področij varstva okolja, vodarstva,
komunalnega in kemijskega inženirstva, geotehnologije,
rudarstva, biodiverzitete, biotehnologije.
20
okoljevarstvo
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI
PREDMETI/STROKOVNI MODULI
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Sociologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
Varstvo okolja
Tehnično risanje in uporaba računalnika
Materiali in okolje
Okoljevarstvene tehnologije
Organizacija dela in poslovanja
Okoljevarstvena zakonodaja
Gospodarjenje z odpadki
Gospodarjenje z odpadnimi vodami
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal
Izbrane zgodovinske teme*
Terenske in lab. metode spoznavanja pokrajine
Biologija človeka*
Geografija Slovenije*
Ekosistemi in antropogeni vplivi*
Fizika za okoljevarstvenike*
Etika in okolje*
Informacijsko komunikacijske tehnologije*
Izbrane okoljske teme*
Matematika za okoljevarstvenike*
Strokovni tuji - angleški jezik*
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
Interesne dejavnosti (ur letno)
1. l. 2. l. 3. l. 4. l.
4
3
3
1
2
ur/teden
4 3 3
3 3 2
3 3 3
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
1
2
2
1
2
2
1
3
2
1
2
152 152
100 100 100
52
*odprti kurikul
21
dogajanje
Usposabljanje z delom
Dragocene delovne izkušnje dijaki pridobivajo pri pouku
ali izvenšolskih dejavnostih, ko opravijo konkretne
delovne naloge (izris požarnih stopnic, izmera parkirišča,
postavitev kolesarnice). A prava delovna praksa poteka v
podjetjih. T. i. praktično usposabljanje z delom (PUD) je
bistvena značilnost poklicnega in strokovnega
izobraževanja. Obseg je odvisen od izobraževalnega
programa: v enem letniku se izvaja v enem sklopu,
določenem s šolskim koledarjem. Dijak si delodajalca
lahko poišče sam ali pa to stori šolski organizator PUD.
Ekskurzije, strokovni ogledi, predavanja
Teoretično znanje preizkusimo na strokovnih ekskurzijah
in ogledih ter predavanjih zunanjih strokovnjakov.
Neposredno spoznavamo pokrajine in ljudi ter
znamenitosti doma in v tujini, na ekskurzijah v okviru
prostoizbirnih dejavnosti pa ne pozabimo niti na zabavo.
Strokovna znanja dopolnimo z ogledi podjetij,
proizvodnih obratov, gradbišč, sejmov, knjižnic, ustanov z
naših strokovnih področij.
Projekti
Sodelujemo v različnih kratko- in dolgoročnih projektih:
- Rastem s knjigo: skrb za bralno kulturo in spodbujanje k
branju kakovostnega slovenskega leposlovja. Ob obisku
splošne knjižnice dobijo dijaki v dar literarno delo. Pri
urah slovenščine in v knjižnici beremo, razpravljamo o
prebranem, pripravimo recital in se navdušujemo za
podobno literaturo.
- Dobimo se na postaji: spodbujati rabo javnega
potniškega prometa. Na delavnicah izračunamo ogljični
odtis in strošek avtomobila. Na strokovno ekskurzijo se
peljemo z JPP, urejamo prijaznejši dostop za pešce in
kolesarje ter tekmujemo za »trajnostno mobilno šolo«.
Mednarodne izmenjave dijakov
Izkušnje in znanje si dijaki že od leta 2002 pridobivajo tudi
22
dogajanje
v tujini v sklopu projektov EU Leonardo da Vinci
Mobilnost. A naš Leonardo je več kot tritedenska delovna
praksa v tujini: dijaki se družijo z vrstniki, spoznavajo tuje
dežele, se sporazumevajo v tujem jeziku. Aktivnosti pa
potekajo tudi doma: gostimo tuje dijake in učitelje, se
pripravljamo na izmenjave, še posebej zavzeto na
dvodnevnem delovnem taboru.
Poleg projekta Leonardo da Vinci Mobilnost izvajamo še
dva mednarodna projekta: Leonardo da Vinci Partnerstva
in Comeniusov projekt za geodete.
Zdrava šola
Smo člani Slovenske mreže zdravih šol. Udeležujemo se
predavanj in delavnic o zdravem življenju, skušamo se
zdravo prehranjevati in ločujemo odpadke. Udeležujemo
se krvodajalskih akcij.
Šport
Ponosni smo na sodelovanje dijakov v šolskih ekipah v
različnih disciplinah in na številne odlične uvrstitve
športnih ekip in posameznikov. Našo šolo so zaključili
številni uspešni slovenski športniki, kar je dokaz, da gresta
šola in šport z roko v roki.
Unescova šolska zveza
Že od leta 1999 smo člani svetovne mreže šol Unesco
ASPnet - sodelujemo v različnih projektih in na natečajih
Unescovih šol iz domovine in tujine. Obeležujemo
različne pomembne svetovne dneve in smo nosilci
nacionalnega projekta Jezero je - jezera ni.
Tekmovanja in raziskovalna dejavnost
Udeležujemo se srednješolskih tekmovanj iz znanja
splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov. Iz praktičnih
znanj se pomerijo zidarji, tesarji in pečarji, dijaki z
raziskovalno žilico pa raziskujejo v okviru različnih
projektov, npr. Gibanje znanost mladini, Zaupajmo v
lastno ustvarjalnost.
23
všeč mi je
Večkrat
obiskujemo
prireditve in
sejme.
Kumare s šolskega
vrta so
zelo okusne.
Prostoročno
risanje je prava
umetnost.
S šolo sem bil
na ekskurzijah v
treh evropskih
mestih.
V bralnem krožku
sem predstavil knjigo
s svoje nočne
omarice.
Terenske vaje - na
prijeten način se
veliko naučimo.
Nisem si mislil,
da bom kdaj pel
v šolski pevski
skupini.
Bralni kotiček
je najudobnejši kotiček
na šoli!
Dijaška rokometna ekipa je
med najboljšimi v Sloveniji.
Spust v globino
rudnika. Noro!
Harmonika
na šolski
prireditvi
odmeva.
Fazančkanje:
kulturen in nežen
krst fazanov.
Bil sem v skupini,
ki je zgradila šolsko
kolesarnico.
24
Z različnimi aktivnostmi
pridobivamo veščine,
razvijamo talente in
ustvarjamo prijetno vzdušje.
Izdelali smo koše za smeti iz
odpadne embalaže.
SGGOŠ Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Izdala: Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
2., dopolnjena in spremenjena izdaja
Uredili in oblikovali: Maja Besednjak in Erna Klanjšek Tomšič
Besedilo in fotografije: učitelji SGGOŠ
Tisk: ROBOPLAST d.o.o., Ljubljana
Naklada: 1000 izvodov
Ljubljana, december 2012
šola
raznovrstnih
poklicev in
možnosti