Brošura zgodovina PGD Šalka vas

Transcription

Brošura zgodovina PGD Šalka vas
Gasilski dom PGD Šalka vas, prenovljen v letih 2007–2008
vsebina
Zgodovina PGD Šalka vas ............................. 1
Pregled poÎarov
(Gottscheer Kalendar, 1938) ......................... 4
Èlanstvo v PGD ................................................ 4
Najvišji èini, izobrazbena struktura ............ 6
Vidne funkcije èlanov PGD
v gasilski organizaciji .................................... 7
Èastni èlani PGD Šalka vas ........................... 8
Novi logotip PGD Šalka vas
Gasilska oprema ............................................. 9
Prenove gasilskega doma v Šalki vasi ...... 11
Izdalo: PGD Šalka vas, 2008
Tisk:
Tiskarna Koèevski
tisk Koèevje d.d.
Funkcionarji PGD Šalka
vas od leta 1945 do leta 2008 ....................... 12
Operativne dejavnosti .................................. 14
Ostale dejavnosti ........................................... 19
Zgodovina PGD Šalka vas
Prostovoljno gasilstvo na Koèevskem se je zaèelo 23. marca
leta 1878, ko je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo (PGD)
Koèevje. Dokler gasilci v Šalki vasi leta 1908
nismo ustanovili lastnega gasilskega društva je PGD Koèevje izvajalo poÎarno varstvo
tudi na obmoèju Šalke
vasi. V drugem letu
obstoja je zasluÎilo
prve pohvale koèevskega Îupana (in zahvale prebivalcev Šalke vasi), ko je obvarovalo premoÎenje krajanov ob
izbruhu poÎara v Šalki vasi.
Pred drugo svetovno vojno
so na sedanjem poÎarnem
obmoèju PGD Šalka vas po
podatkih Gottscheer Kalendar (1938) obstajala naslednja
prostovoljna gasilska društva
(poÎarne obrambe):
rem Brezju in 25. julija v Šalki
vasi. 18. julija 1928 je bila ustanovitev prostovoljnega gasil-
Onek
Rajhenav
Staro brezje
Šalka vas
Íeljne
Cvišlarji
1899
1907
1907
1908
1928 (18. julij)
1935
ustanovljeno
ustanovljeno
ustanovljeno
ustanovljeno
ustanovljeno
ustanovljeno
Operativni èlani društva pred 2. sv. vojno
skega društva ter posvetitev
roène brizgalne in orodišèa v
Íeljnah. Leta 1935 je bila posvetitev motorne brizgalne ILO v
Cvišlerjih. 19. septembra 1927
je bila prva skupna vaja veè gasilskih društev v Šalki vasi.
Koèevarji so ob izselitvi iz
našega kraja odnesli arhiv
èlanov
èlanov
èlanov
èlanov
èlanov
èlanov
18
23
18
18
28
18
Industrijsko gasilsko društvo Rudnik - Itas je bilo ustanovljeno leta 1925.
Leta 1909 je bila 27. junija posvetitev roène brizgalne v Sta-
PGD, slovenski gasilci pa so
prepreèili odtujitev motorne
1
brizgalne ILO PGD Cvišlerji in
so jo zakopali v gozd pri Oneku
(JoÎe Kocjan, Feliks Namlih in
Franc Kocjan). Po vojni je bila
motorna brizgalna leta 1947
izkopana, nekaj èasa je bila v
PGD Koèevje, sedaj pa zaseda
èastno mesto med arhivsko gasilsko opremo PGD Šalka vas.
Operativna vaja èlanov v obdobju takoj
po drugi svetovni vojni
Po drugi svetovni vojni je bil
Leopold Krivec, predvojni gasilec od leta 1922, pobudnik
za ponovno organiziranje gasilstva v Šalki vasi. Prvi povoj2
ni obèni zbor je bil 27. avgusta
1945. Leta 1958 je PGD Šalka
vas ob 50. letnici društva dobilo prapor, ki ga je posodobilo
leta 1998.
Po drugi svetovni vojni je poleg
PGD Šalka vas do sredine 50-ih
let dvajsetega stoletja delovalo le še PGD Íeljne. PoÎarno
obmoèje PGD Šalka vas je do
leta 1978 obsegalo še podroèje
PGD Klinja vas, ki se je istega
leta osamosvojilo v samostojno PGD. Z ukinitvijo rudnika
rjavega premoga Koèevje je
IGD Rudnik Koèevje še nekaj
èasa delovalo pod pokroviteljstvom takratnega podjetja
ITAS Koèevje kot IGD Rudnik
Itas. S steèajnim postopkom
podjetja Itas so odprodali tudi
gasilske stavbe in so gasilci
ostali brez prostorov. To je leta
1993 povzroèilo ukinitev IGD
Rudnik Itas. Skromno opremo so prevzela sosednja PGD,
poÎarno obmoèje pa je prevzelo PGD Šalka vas. Veèina rudniških gasilcev je prenehala z
delom, v PGD Šalka vas so prestopili štirje rudniški gasilci,
ki še danes aktivno delujejo v
PGD Šalka vas.
Danes je PGD Šalka vas ga-silsko društvo 2. kategorije, zadolÎeno za poÎarno varnost na
Operativni èlani društva okoli leta 1950
obmoèju vasi Šalka vas, Íeljne,
Cvišlerji, Onek, Maèkovec in
del mesta Koèevje ter za naravno okolje v krajevni skupnosti
Šalka vas v obèini Koèevje. Po
sklepu Îupana je pristojno za gašenje poÎarov v naravnem okolju za obmoèje celotne obèine
Koèevje. Je èlan Gasilske zveze
Koèevje od njene ustanovitve.
Gasilska parada ob 50-letnici PGD Šalka vas. V ospredju Ivan Jerman
3
Pregled poÎarov (Gottscheer Kalendar, 1938)
1879
23. avgust
poÎar v Šalki vasi
1880
4. julij
velik poÎar v Šalki vasi (78 objektov)
1880
22. september in 12. oktober
poÎara v Íeljnah
1882
24. april
velik poÎar v Cvišlerjih (26 objektov)
1882
21. avgust
poÎar v Íeljnah
1884
4. april
poÎar v Šalki vasi
1888
26. julij
poÎar v Íeljnah
1890
1. oktober
velik poÎar v Íeljnah (25 objektov)
1901
26. junij
poÎar v Íeljnah
1911
25. avgust
poÎar v Šalki vasi
1913
27. maj
poÎar v Oneku
1914
8. november
poÎar v Cvišlerjih
1915
17. junij
poÎar v Klinji vasi
1923
15. maj
poÎar v Oneku
1923
28. avgust
velik poÎar v Íeljnah
1925
30. januar
poÎar v Oneku
1925
27. oktober
poÎar v Šalki vasi
Po drugi svetovni vojni poÎari
niso bili tako unièujoèi kot pred
njo. Goreli so posamezni objekti, najveèkrat gospodarska poslopja. Veèji poÎar v zadnjem
obdobju je bil leta 2002, ko je
poÎar unièil veèstanovanjsko
stavbo v Šalki vasi 102.
Íe leta 1959 je evidentirano gašenje gozdnega poÎara. Po letu
1970 se je zaèelo z gašenjem
poÎarov v naravnem okolju na
sipinah bivšega Rudnika rjavega premoga Koèevje, ki zagorijo vsako leto.
4
Èlanstvo v PGD
1908
18 èlanov
1959
89 èlanov
1964
33 èlanov
1970
51 èlanov
1971
66 èlanov
1976
74 aktivnih èlanov
1980
77 aktivnih èlanov
1988
133 aktivnih èlanov
1888
133 aktivnih èlanov
1993
108 aktivnih èlanov
1998
118 aktivnih èlanov
2008
141 aktivnih èlanov
Leopold Krivec (1898-1980),
èlan društva od leta 1922, je bil
prvi vpisan v Matièno knjigo
PGD Šalka vas po drugi svetovni vojni. Franc Kocjan (18971972), in JoÎe Zajc (1887-1970),
oba predvojna èlana društva,
sta najstarejša èlana, ki sta
bila vpisana v knjigo. Predvoj-
Predvojni èlani: JoÎe Lunder, Leopold
Krivec, Ivan Drobniè
ni èlani društva so bili še Ivan
Šušteršiè, Franc Logar, Ivan
Drobniè, JoÎe Krese in JoÎe
Lunder.
PGD Šalka vas je imelo Îe leta
1959 organizirano desetino v
Cvišlerjih. Desetina je delovala do konca sedemdesetih let
prejšnjega stoletja.
PGD Íeljne je kot samostojno
društvo delovalo do leta 1957.
Leta 1963 je bila v okviru PGD
Šalka vas ustanovljena desetina v Íeljnah, ki je obstajala do
konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja.
Leta 1977 se je oblikovala desetina v Klinji vasi, ki pa se je leta
1978 osamosvojila z ustanovitvijo PGD Klinja vas.
Leta 1962 se v društvu omenja
11 mladincev. Bolj sistematièno delo z mladimi se je zaèelo
konec šestdesetih let prejšnjega stoletja, leta 1969 je Îe obstajala desetina pionirjev, ki je
bila med prvimi v GZ Koèevje.
Pionirke so zaèele z organiziranim delom po letu 1970.
Trenutno najstarejši èlan PGD
Šalka vas je Viktor Kobola, rojen leta 1923. Vedno je bil aktiven èlan razliènih odborov
društva. Društvo je še posebno
obogatil z rezbarijami in slikami za potrebe sreèanj, obletnic
in praznovanj. Do nedavnega
je bil aktiven èlan veteranske
Viktor Kobola, najstarejši èlan društva
5
desetine. Še vedno je obèasno
aktivno prisoten med gasilci.
Bobek Franc je gasilec z najdaljšim staÎem (63 let) v PGD
Šalka vas, saj se je v gasilsko
društvo vèlanil takoj po drugi svetovni vojni, ko je bil v
upravnem odboru predstavnik
mladine. V društvu je vseskozi opravljal najbolj odgovorne
funkcije, bil je predsednik, dolgoletni tajnik, veèletni poveljnik, èlan razliènih gradbenih
odborov ter mentor razliènih
tekmovalnih desetin od pionirskih, mladinskih, èlanskih
in sedaj veteranskih. Z desetinami je dosegal pomembne
rezultate, tudi na drÎavnih tekmovanjih.
Franc Bobek, dolgoletni funkcionar
društva
6
Najvišji èini, izobrazbena struktura
Leopold Krivec je bil leta 1952
prvi gasilski èastnik v društvu.
Ivan Jerman je postal gasilski
èastnik 1962 leta, po letu 1980
pa še Branko Kocjan in Bojan
Jerman. Danes ima društvo dva
višja gasilska èastnika (Bojan
Kocjan, Leon Behin ml.) in šest
gasilskih èastnikov. InÎenir
Stane Letonja je bil prvi èlan
z višjo izobrazbo. Danes imamo v svojih vrstah magistra
raèunalništva in informatike
Mirana Novaka in veè èlanov z
univerzitetno izobrazbo.
Sprièevalo Franca Novaka iz gasilske
šole za podèastnike leta 1955
Vidne funkcije èlanov PGD v gasilski organizaciji
Leta 1972 je bil na kongresu
Gasilske zveze Slovenije Stane
Letonja izvoljen v predsedstvo
Bojan Kocjan, poveljnik GZ
Koèevje
GZ Slovenije. Bojan Kocjan,
višji gasilski èastnik I. st. je
Îe drugi mandat poveljnik GZ
Koèevje in tretji mandat èlan
komisije GZ Slovenije za poÎare
v
naravnem
okolju,
aktualni
predsednik
komisije in èlan
operativnega štaba GZ Slovenije.
Leon Behin ml.,
Leon Behin ml., podpoveljnik
GZ Slovenije
Enota pionirjev okoli leta 1955, z mentorico Terezijo Milešiè
7
Èlanstvo društva leta 1972
višji gasilski èastnik I.st., je Îe
drugi mandat poveljnik regije
Ljubljana II, je aktualni pod-
poveljnik GZ Slovenije in èlan
operativnega štaba GZ Slovenije.
Èastni èlani PGD Šalka vas
JoÎe Zajc,
Franc Kocjan,
Leopold Krivec,
Stane Zajc,
JoÎe Zajc
8
Ivan Drobniè,
Marko Bohanec,
Franc Bobek,
Leopold Krivec
Ivan Drobniè
Gasilska oprema
1909 roèna èrpalka v Šalki vasi
1928 roèna èrpalka v Íeljnah
pred 2. sv. vojno gasilski vpreÎni voz,
prodan leta 1975
motorna brizgalna ILO v Cvišlerjih,
1935
600 litrov
1972 elektrièna sirena, prvi preizkus
najsodobnejša motorna brizgalna 1972
MB Rosenbauer, 500 litrov
prvo orodno motorno vozilo IMV, tip
1600 super B (9 oseb), akcija za ta
1975 avtomobil je tekla Îe od leta 1970,
donator je bio Stane Zajc iz ZDA,
boter avtomobila
Klinja vas, motorni brizgalni 600 l in 250 l,
1977
el. sirena; Íeljne, MB 250 l, roèna brizgalna
motorna brizgalna Rosenbauer Vatro1982
sprem (800 l) z orodno prikolico
1988 gasilsko vozilo UAZ (7 oseb)
manjše gasilsko vozilo z vodo Merce1998
des Benz (6 oseb)
manjše gasilsko vozilo za gozdne
2005
poÎare Landrover Defender (5 oseb)
Brizgalna ILO
Vozilo IMV
Raztezna lestev iz GD Rudnik-Itas
Vozilo UAZ
Roèna èrpalka iz enote Íeljne
Manjše gasilsko vozilo z vodo Mercedes Benz
9
Najnovejše vozilo – manjše gasilsko vozilo za gozdne poÎareLandrover Defender iz
leta 2005
Pionirska desetina leta 2000
10
Prenove gasilskega doma v Šalki vasi
1956
razširitev orodišèa
1968
sestanki v domu še stoje, pozimi pa v gostilni Koper
1969
obnavljanje gasilskega doma, saj so zapisi o seènji in spravilu lesa
1971
obnova – porušitev stare sušilnice, podaljšanje doma za 9 m
1971
otvoritev novo dograjenega prostora pri gasilskem domu
1975
otvoritev nove dvorane
1976
dom v Klinji vasi še ni bil dokonèno urejen, dom v Íeljnah lepo urejen
1977
dokonèanje nove dvorane
1981
podrt stolp za sušenje cevi
1982
preureditev orodišèa
1988-1989
veèja preureditev in poveèanje doma; ogromno prostovoljnega dela
2007-2008
izgradnja nove dvorane, preureditev orodišèa in obnova celotnega doma
Dograditev doma leta 1971
F. Furlan, I. Jerman, F. Bobek – gradbeni
odbor za obnovo doma
Dograjen gasilski dom po letu 1990, gradnja gasilskega poligona
Gasilski poligon – velika pridobitev za
operativno èlanstvo
11
Ideja po športnem igrišèu za
gasilskim domom se je porodila Îe leta 1981. Gasilski (šport-
ni) vadbeni poligon se ureja Îe
20 let in bo predvidoma v celoti
konèan do leta 2010.
Funkcionarji PGD Šalka vas od leta 1945 do leta 2008
1945-1947 predsednik Alojz Jerkiè, poveljnik Leopold Krivec, tajnik Abel Cingerle
1948-1950 predsednik JoÎe Krese, poveljnik Leopold Krivec, tajnik Mimica Šega
1951-1952 predsednik Abel Cingerle, poveljnik Leopold Krivec, tajnik Marica Lunder
1953-1954 predsednik Leopold Krivec, poveljnik Anton Hiti, tajnik Abel Cingerle
1955-1956 predsednik Abel Cingerle, poveljnik Leopold Krivec, tajnik Franc Bobek
1957-1958 predsednik JoÎe Lunder, poveljnik Leopold Krivec, tajnik Abel Cingerle
1959-1960 predsednik Abel Cingerle, poveljnik Ivan Jerman, tajnik Franc Bobek
1961 predsednik Abel Cingerle, poveljnik Leopold Krivec, tajnik Franc Bobek
1962 predsednik Leopold Krivec, poveljnik Ivan Jerman, tajnik Abel Cingerle
1963 predsednik Lunder JoÎe, poveljnik Ivan Jerman, tajnik Abel Cingerle
1964 predsednik predsednik Kocjan Dominik, poveljnik Ivan Jerman, tajnik Abel Cingerle
1965 predsednik Franc Bobek, poveljnik Leopold Krivec in Ivan Jerman, tajnik Duška Jerman
1966 predsednik Dominik Kocjan, poveljnik Franc Novak, tajnik Franc Šturm
1967 predsednik Dominik Kocjan, poveljnik Franc Novak, tajnik Franc Bobek
1968 predsednik Ivan Mrak, poveljnik Anton Hiti, tajnik Franc Bobek
1969 predsednik Ivan Mrak, poveljnik Ivan Jerman, tajnik Franc Bobek
1970-1974 predsednik Stane Letonja, poveljnik Ivan Jerman, tajnik Franc Bobek
Spominski grb ob 90-letnici
društva, avtor V. Kobola
12
F. Novak, B. Kocjan, nekdanja predsednika in poveljnika društva
1975 predsednik Štefan Heindler, poveljnik Franc Bobek, tajnik Marjan Kocjan
1976-1977 predsednik Ivan Jerman, poveljnik Franc Bobek, tajnik Marjan Kocjan
1978 predsednik Marjan Kocjan, poveljnik Franc Bobek, tajnik Branko Heindler
1979 predsednik Marjan Kocjan, poveljnik Franc Bobek, tajnik JoÎe Letnar
1980-1983 predsednik Marjan Kocjan, poveljnik Branko Kocjan, tajnik JoÎe Letnar
1984-1987 predsednik JoÎe Letnar, poveljnik Branko Kocjan, tajnik Franc Bobek
1988-1995 predsednik JoÎe Letnar, poveljnik Bojan Kocjan, tajnik Franc Bobek
1996-1997 predsednik Franc Novak, poveljnik Bojan Kocjan, tajnik Franc Bobek
1998-2002 predsednik Franc Novak, poveljnik Bojan Kocjan, tajnik Dušan Justin
Dolgoletni blagajnik društva je bil Franc Furlan.
V zadnjem petletnem mandatnem obdobju 2003 – 2007 sta bila predsednika Andrej Potoènik
(2003-2006) in Halina Cvelbar (2007), tajnika Dušan Justin (2003-2005) in Bojana Letnar (20062007), poveljniki Leon Behin ml.(2003), Miloš Jerman (2003) in Branko Kocjan (2004-2007).
Aktualno vodstvo v mandatnem obdobju 2008-2012 so predsednik Branko Kocjan,
poveljnik Karel Sternad, tajnik Bojana Letnar
Upravni odbor društva v mandatnem obdobju 1998–2002
13
Operativne dejavnosti
Stalno operativno delo je preventivno pregledovanje stanovanjskih in gospodarskih
objektov, popis vodnjakov in
vizuelni pregledi hidrantov ter
èrpanje vodnjakov. Preventivno delo se izvaja vsaj od leta
1969, verjetno pa Îe od usta-
Poveljstvo društva v mandatnem obdobju 1998–2002
Desetina pionirk leta 1972
14
Desetina veterank dosega vidne rezultate na gasilskih tekmovanjih
novitve dalje. Obèasno so se
izdelovale operativne karte.
V decembru gasilci krajanom
zaÎelimo sreèno novo leto s koledarji, kar je praksa vsaj Îe od
leta 1979.
Operativno delo je vedno obsegalo veliko razliènih gasilskih
vaj kot priprava na tekmovanja
ali kot priprava za intervencije.
Vaje se izvaja v suhi izvedbi in z
vodo, veèinoma so naèrtovane,
Mladinska desetina konec 80-ih let pejšnjega stoletja
15
med njimi so tudi nenapovedane vaje.
Najveè gasilskih intervencij
je bilo v zadnjih 30 letih na si-
Operativni gasilci pred akcijo
pinah Rudniškega jezera, kjer
obèasno zagori zaradi podtalnih
samovÎigov, najveèkrat pa zaradi neodgovornega poèetja ljudi.
Operativna desetina okoli leta 1970
16
Gasilci so zaèeli obiskovati
razliène gasilske teèaje bolj
mnoÎièno po letu 1970.
Prvi gasilci so opravili teèaj
prve pomoèi leta 1971, zadnji
prav v letošnjem letu.
Za gašenje gozdnih poÎarov so
se gasilci usposobili Îe v obdobju 1976-1980.
Operativni gasilci Îe vrsto let
sodelujejo na preventivnem in
vzgojnem podroèju z Osnovno
šolo Stara cerkev, podruÎnièno
šolo v Íeljnah in OŠ Ob RinÎi.
Operativne enote sodelujejo pri
gašenju veèjih poÎarov v obèini
Koèevje (Komunala, Aviotex,).
Gašenje poÎara v naravnem okolju
Èlani PGD Šalka vas so pomagali gasiti poÎare v naravnem
okolju na Krasu v letu 2003 in
dvakrat v letu 2006.
PGD Šalka vas je leta 2003 s svojimi operativci nudila pomoè
po poplavah v Italiji.
Posamezniki iz društva so v
okviru enote GZ Koèevje nudili pomoè ljudem po poplavah v
Íeleznikih leta 2007.
Èlani PGD Šalka vas redno
pomagamo pri organizaciji
veèjih gasilskih tekmovanj na
koèevskem – tekmovanj gasilske zveze Koèevje, regijskih in
drÎavnih gasilskih tekmovanj.
Od leta 1990 naprej operativna
enota PGD Šalka vas izvaja gasilsko straÎo na grobišèu pod
Krenom v Koèevskem Rogu.
Naši èlani se redno udeleÎujejo
teèajev in seminarjev za pridobitev višjih èinov in razliènih
gasilskih specialnosti, predvsem za strojnika in za nosilca
izolirnih dihalnih naprav.
Danes ima društvo sodobno
gasilsko opremo, tipizirani
vozili in osebno zašèitno opremo ter usposobljene operativne enote, ki imajo v zadnjih
letih med 20 in 25 intervencij
letno.
Desetina mladink, 3. mesto na drÎavnem gasilskem tekmovanju, leta 1995
17
Posledica poÎara na veèstanovanjski stavbi, Šalka vas 102
Pionirska desetina okoli leta 1970
18
Ostale dejavnosti
Gasilci PGD Šalka vas so Îe od
ustanovitve dalje organizirali
razliène druÎabne prireditve,
kot so veselice in pustovanja,
sodelovali pa so tudi pri cerkvenih in ostalih kulturnih prireditvah v vasi. Po drugi svetovni vojni so gasilci aktivno
sodelovali pri vseh veèjih delih
v vasi; bili so glavni nosilci obnovitvenih del pri gasilskem
domu, sodelovali so pri obnovi
vaške cerkve in pri gradnji vadbenega poligona ob gasilskem
domu.
Gasilci so bili glavni organizatorji gasilskih veselic in športnih prireditev, organizirajo
tudi številne kulturne prireditve v gasilskem domu.
V PGD Šalka vas je bila ustanovljena strelska sekcija, ki je kasneje postala samostojno društvo, njeni èlani pa so dosegali
lepe rezultate tako obèinskem
kakor republiškem merilu.
Strelska druÎina od leta 1956
dalje ni aktivno delovala, leta
1970 so jo prikljuèili PGD. Leta
Slavnostni podpis listine o pobratenju z DVD Rab, predsednik društva JoÎe Letnar in
predsednik DVD Rab Joško Vidas
19
1971 je bila otvoritev novo dograjenega strelišèa pri gasilskem domu.
Društvo je v letu 1976 zaèelo z
organizacijo športnih tekmovanj v smuèarskih tekih s streljanjem, ki so dobile ime po
narodnem heroju, domaèinu
Dušanu Remihu. Èe ni bilo snega se je biatlon odvijal kot tek.
Ekipe strelcev in gasilcev našega društva so se udeleÎevale
raznih ekipnih tekaški tekmovanj v Koèevju in širši okolici.
Leta 1985 je bilo deseto jubilejno tekmovanje, leta 1989 se je
memorial Dušana Remiha –
Duška izvedel zadnjiè.
Poleg silvestrovanj, ki jih organizira mladina v gasilskem
domu, so bili gasilci Šalke
vasi organizatorji pustovanja,
še vedno pa organizirajo prireditve ob kulturnem prazniku 8. februarju, ob dnevu Îena in
materinskem dnevu. So glavni
organizatorji postavitve mlaja ob prvem maju - prazniku
dela.
Starejše gasilke in gasilci
PGD Šalka vas se poleti vsakodnevno sreèujejo na vaškem
balinišèu. Gasilke veteranke
so zdruÎene v kulturno društvo »Ljudske pevke MAVRI20
CA« in prepevajo na prireditvah v vasi in širši okolici.
Leta 1975 smo gasilci Îe zaèeli
s sodelovanjem na proslavah
prostovoljnih gasilskih društev
izven naše gasilske zveze (Delnice, Šentvid pri Stièni). Danes
je sodelovanje s sosednjimi
društvi zelo dobro razvito, saj
se udeleÎujemo sveèanosti in
tekmovanj v GZ Koèevje, v sosednjih GZ (Stranska vas pri
Semièu) in v Republiki Hrvaški (Plešce, Delnice).
Logotip DVD Rab in PGD Šalka vas ob
pobratenju leta 1989
Najbolj tesno je sodelovanje z
DVD Rab, ki se je zaèelo Îe leta
1987, uradno pobratenje z DVD
Rab pa je bilo podpisano na
sveèanosti ob 80. letnici PGD
22. julija 1989.
Skoraj vsakoletno se èlani
udeleÎujemo strokovnih ekskurzij, kjer se seznanjamo z
delom razliènih strokovnih
sluÎb in z delom prostovoljnih
in poklicnih gasilcev.
Karta: Sektorska razdelitev poÎarnega obmoèja PGD Šalka vas pred letom 1978