poslovni načrt javnega socialno varstvenega zavoda

Transcription

poslovni načrt javnega socialno varstvenega zavoda
2013
POSLOVNI NAČRT JAVNEGA
SOCIALNO VARSTVENEGA
ZAVODA
Februar, 2013
Predgovor
Javni socialno varstveni zavod Dom starejših Na Fari Prevalje (v nadaljevanju »zavod«) izvaja v
skladu z Aktom o ustanovitvi javno službo kot tudi gospodarsko dejavnost. V letu 2013 zavod želi
nadaljevati svoje poslanstvo. Zaradi vedno večjih zahtev po racionalni porabi javnih sredstev kot tudi
zmanjševanja obsega virov financiranja iz javnih sredstev ter upoštevanju Zakona za uravnoteženje
javnih financ (ZUJF) in Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) zavod
v letu 2013 načrtuje storitve v obsegu predhodnega leta vendar z zmanjšanimi finančnimi prilivi iz
ZZZS kakor tudi iz naslova plačila oskrbe.
Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v RS za obdobje 2011–2015 predvideva notranji
nadzor javnih financ, ki obsega na enotnih temeljnih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in
kontrol ter notranjega revidiranja uporabnikov proračunov in stalno preverjanje tega sistema. Slednja
navaja, da so temelji notranjega nadzora:
1. odgovornost predstojnika oz. poslovodnega organa uporabnika proračuna za vzpostavitev in
stalno posodabljanje sistema notranjih kontrol,
2. notranje revidiranje kot dejavnost vrednotenja sistema notranjih kontrol in dajanja priporočil
za izboljšave ter
3. centralni organ za harmonizacijo in koordinacijo delovanja notranjega nadzora javnih financ
(MF).
Notranji nadzor javnih financ se izvaja z namenom obvladovanja tveganj in zagotavljanja doseganja
ciljev poslovanja upoštevajoč načela zakonitosti, smotrnosti, preprečevanja goljufij in korupcije.
Notranji nadzor ni omejen na finančno poslovanje zavoda, ampak vključuje njegovo poslovanje v
celoti.
Za lažje izvajanje notranjih kontrol je bistvo tudi dobro načrtovano poslovanje, katerega med letom
spremljajo tako vodje kot posredno tudi direktorica zavoda. Delovanje notranjih kontrol, vsaj enkrat
letno preveri notranji revizor. V Domu starejših na Fari izvaja notranjo revizijo zunanji sodelavec, ki
ima ustrezen naziv državni notranji revizor.
V nadaljevanju po sklopih predstavljamo naše planirane aktivnosti. Načrte posameznih oddelkov so
pripravili predstavniki posameznih služb zavoda, katerim se za njihovo sodelovanje pri pripravi
skupnega letnega načrta iskreno zahvaljujem.
Stanka Vauh, direktorica
2
Vsebinsko kazalo
1
POSLOVNE SMERNICE RAZVOJA DOMA STAREJŠIH NA FARI PREVALJE ........................... 5
1.1
KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI CILJI..................................................... 5
1.1.1
Kratkoročni cilji Doma starejših Na Fari ......................................................................................... 5
1.1.2
Srednjeročni cilji Doma starejših Na Fari ........................................................................................ 6
1.1.3
Dolgoročni cilji Doma starejših Na Fari .......................................................................................... 6
1.2
NAČRT AKTIVNOSTI DOMA STAREJŠIH NA FARI PREVALJE V LETU 2013 ....................... 7
1.2.1
UREDITEV OKOLICE DOMA, LETNO-ZIMSKI VRT ..................................................................... 7
1.2.2
IZBOLJŠEVANJE BIVALNEGA STANDARDA ................................................................................ 8
1.2.3
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZAVODA .................................................................................... 8
1.2.4
PRAVILNIKI , AKTI ZAVODA .......................................................................................................... 9
1.2.5
TRŽNA DEJAVNOST ........................................................................................................................ 9
1.2.6
STROKOVNO DELO ........................................................................................................................ 9
1.2.7
SKRB ZA KVALITETO IZVAJANJA STORITEV............................................................................. 10
1.2.8
SKRB ZA ZAPOSLENE JAVNE USLUŽBENCE............................................................................. 10
2
PLAN IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH V LETU 2013 ....................................................................... 12
3
SPLOŠNA SLUŽBA .................................................................................................................................. 14
4
3.1
NOVE ZAPOSLITVE ........................................................................................................................ 14
3.2
JAVNI RAZPISI ................................................................................................................................. 14
3.3
DRUGO .............................................................................................................................................. 15
JAVNA NAROČILA, HACCP SISTEM, VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM,
ARHIVIRANJE, RAVNANJE Z ODPADKI ................................................................................................... 17
4.1
JAVNA NAROČILA ........................................................................................................................... 17
4.2
HACCP SISTEM V KUHINJI IN NA ODDELKIH ........................................................................... 18
4.3
VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM ............................................................. 19
4.4
ARHIVIRANJE ................................................................................................................................... 21
4.5
RAVNANJE Z ODPADKI .................................................................................................................. 22
3
5
SOCIALNA SLUŽBA ................................................................................................................................ 23
6
E-QALIN, JAVNA DELA, PROSTOVOLJSTVO.................................................................................. 25
6.1
PROSTOVOLJCI .............................................................................................................................. 25
6.2
JAVNA DELA ..................................................................................................................................... 25
6.3
E-QALIN ............................................................................................................................................. 26
6.4
OSTALO ............................................................................................................................................. 27
7
ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA ............................................................................................ 28
8
FIZIOTERAPIJA ....................................................................................................................................... 29
9
8.1
SPLOŠNI CILJI FIZIOTERAPIJE.................................................................................................... 30
8.2
TRŽNA DEJAVNOST ....................................................................................................................... 31
8.3
PLAN IZOBRAŽEVANJA ................................................................................................................. 31
DELOVNA TERAPIJA ............................................................................................................................. 32
10
PEDIKURA ............................................................................................................................................ 37
11
VZDRŽEVANJE.................................................................................................................................... 38
12
KUHINJA ............................................................................................................................................... 40
13
PRALNICA ............................................................................................................................................ 41
14
FRIZERKA ............................................................................................................................................ 42
15
RECEPCIJA........................................................................................................................................... 43
4
1
POSLOVNE SMERNICE RAZVOJA DOMA STAREJŠIH NA FARI
PREVALJE
KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI CILJI
1.1
Končni cilj vseh naših storitev je zadovoljstvo stanovalcev in njihovih svojcev,
prav tako pa je odločilnega pomena tudi zadovoljstvo zaposlenih.
1.1.1
Kratkoročni cilji Doma starejših Na Fari
V kratkoročnem cilju ima zavod prioriteto preureditev »amfiteatra« na zahodni strani
zavoda. Prvotna zamisel in predlog je bil podan v smislu dograditve letno-zimskega
vrta za potrebe druženja, prireditev, verskih obredov ipd. Zavod je pričel že v letu
2012 pridobivati mnenje strokovnjakov za realizacijo cilja. Podajale so se tudi rešitve
za ureditev zahodne strani objekta v smeri ureditve parka za osebe z demenco. V
letu 2013 planiramo pridobitev idejne rešitve in izdelave projektne dokumentacije
ureditve celotnega zahodnega dela. Planiramo odstranitev »amfiteatra« ter izravnavo
zemljišča. Zaradi onemogočenega dostopa iz zahodnega dela stavbe se bo uredil le
park s pohodno površino in varovanjem za stanovalce z demenco. S tem posegom
bomo zmanjšali tveganje poškodb in padcev stanovalcev zavoda ter jim izboljšali
kvaliteto in varno bivanje.
Planirani letno-zimski vrt bo realiziran na južni strani zavoda z izhodom iz glavne
avle. V letu 2013 se bodo izdelali idejni načrti in pristopilo se bo k pridobitvi
gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi vseh ustreznih dovoljenj načrtujemo gradnjo v
letu 2014.
Ob vzpostavitvi delovanja gospodinjske skupine Zarja je potrebno zaposlene javne
uslužbence še dodatno izobraževati za strokovno usposobljenost dela s stanovalci z
demenco. Temeljito spoznavanje stanovalcev z demenco je osnova za učinkovito
ravnanje in zagotavljanje ustrezne oskrbe in pomoči. S strokovnim pristopom
moramo stanovalcem omogočiti kvalitetno bivanje ter jim zagotoviti varnost in
ohranjanje psihofizične kondicije. Potrebe oseb z demenco so enake ali podobne
potrebam zdravih starostnikov, zato jim bomo zagotovili:
 občutek, da nekaj veljajo; da so pomembni za druge,
5
 občutek zaupanja,
 občutek, da z drugimi navezujejo stike,
 potrebo po tolažbi,
 potrebo po vključenosti,
 potrebo po delu, potrebo po identiteti,
 potrebo po primarni vezi.
Pri svojem delu bomo upoštevali:
 načelo normalizacije (razvijanje udeležbe, individualizacija razvoja, večanje
izbire, stopnjevanje druženja)
 timsko delo (medsebojno dopolnjevanje)
 individualno načrtovanje (ključnega pomena – usmerjenost na stanovalca ob
upoštevanju potreb in želja pri načrtovanju in izvajanju storitev)
 analiza tveganja (nimamo pravice prikrajšati stanovalca za svobodno
odločanje in izbiro; dolžni smo jih seznaniti s posledicami tveganj in preveriti,
ali ta tveganja zares razumejo).
1.1.2
Srednjeročni cilji Doma starejših Na Fari
V srednjeročnem načrtu ima zavod v skladu s smernicami institucionalnega varstva
in odredbo socialne inšpekcije tudi postopno ukinjanje 4-posteljnih sob. V letu 2012
oziroma 2013 sta bili dve štiri posteljni sobi ukinjeni, nastale so štiri triposteljne sobe;
ostale pa so še tri štiriposteljne sobe, katere se bodo oblikovale v skladu z veljavno
zakonodajo do leta 2021.
1.1.3
Dolgoročni cilji Doma starejših Na Fari
V nadaljevanju podajamo naše dolgoročne cilje:
 Delovati poslovno uspešno, strokovno in kakovostno.
 Postati prepoznavni v ožji in širši okolici.
 Uvajati nove projekte in se permanentno izpopolnjevati.
 Biti prijazen do stanovalcev, svojcev.
 Delovati teamsko ter se povezovati z drugimi socialno varstvenimi zavodi.
 Uresničevati naše osnovno poslanstvo – skrb za starejše.
6
 Aktivno sodelovati pri oblikovanju socialno-varstvene politike na nivoju države.
 Skrbeti za stalen strokovni razvoj zaposlenih.
 Uvajati nove storitve in programe.
 Uvajati projekte za izboljšanje kakovosti storitev.
 Ohraniti status učne ustanove z izvajanjem praktičnega pouka dijakov
zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov.
 Ohranjati status učeče se organizacije.
1.2
1.2.1
NAČRT AKTIVNOSTI DOMA STAREJŠIH NA FARI PREVALJE V LETU 2013
UREDITEV OKOLICE DOMA, LETNO-ZIMSKI VRT
Zavod bo na podlagi izdanih strokovnih smernic v letu 2013 pridobil »Idejni projekt«
(IP) z investicijskim programom za preureditev zahodnega dela zgradbe, izvedel
načrtovano preureditev in hkrati pridobival »Idejni projekt« ter vsa ustrezna
dovoljenja za ureditev in dograditev letno-zimskega vrta za potrebe skupinskega
druženja, prireditve, verske obrede in zabave. Letno zimski vrt bo na predlog
strokovnjakov - arhitektov vpet v okolje in stavbišče na južnem delu zgradbe z
vhodom iz glavne avle zavoda. S tem bo omogočen lažji, varen in enostavnejši
dostop vsem stanovalcem in obiskovalcem zavoda.
Ob izvajanju zunanje ureditve zahodnega
dela stavbe bo hkrati potekalo
pridobivanje projektnih pogojev pri soglasodajalcih za ureditev oziroma dograditev
letno-zimskega vrta.
Po pridobitvi potrebne dokumentacije: Projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja- »PGD« in Projekt za izvedbo- »PZI« - bomo pristopili k
pridobitvi gradbenega dovoljenja za dograditev letno-zimskega vrta. Do konca leta
2013 planiramo pridobiti vsa potrebna soglasja, dokumentacijo in gradbeno
dovoljenje. Z deli bomo
pričeli po izdaji gradbenega dovoljenja in uspešno
izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca, predvidoma v prvi polovici leta 2014.
7
1.2.2
IZBOLJŠEVANJE BIVALNEGA STANDARDA
V skladu z odločbo Socialne inšpekcije smo že pričeli z aktivnostmi za ukinjanje štiri
posteljnih sob in to tudi nadaljujemo v letu 2013. Zaradi izboljševanja kvalitete
bivanja, povečevanja zasebnosti v življenju v zavodu, stanovalci ne bodo smeli po
letu 2021 bivati v štiri in več posteljnih sobah. Dom starejših Na Fari je zaradi
navedenega pričel z aktivnostmi že v letu 2011, 2012 in nadaljuje tudi v letu 2013.
V letu 2013 planiramo ureditev (42) dvainštirideset enoposteljnih sob, (61)
enainšestdeset dvoposteljnih sob, (4) štiri triposteljne sobe in le (3) tri štiriposteljne
sobe ter (1) ena garsonjero za dve osebi. Kapaciteta zavoda ostaja nespremenjena,
kar pomeni, da je na razpolago še vedno 190 postelj.
1.2.3
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZAVODA
V letu 2013 bomo z vso skrbnostjo in odgovornostjo skrbeli za sprotno investicijsko
vzdrževanje nepremičnine katera je bila podana in zaupana Domu starejših Na Fari v
upravljanje. Vsa potrebna manjša popravila bomo opravljali sprotno, sanirali
morebitne poškodbe, odpravljali napake in ravnali kot dober gospodar. Sprotno bom
opravljali vse predpisane in zahtevane preglede (pregledi tesnosti plinske instalacije,
tehnični pregledi dvigal, servisi klimatskih naprav, maščobnega lovilca, servisi peči,
meritve emisij, servisi kotlovnic, gorilnikov, vseh večjih aparatov, agregata ipd.). V
pritličnih prostorih se bo dogradil sistem javljanja (sestrski klic). Po potrebi in ob
primernih priložnostih se bo izvajalo beljenje bivalnih površin in menjava dotrajanih
talnih oblog. Uredil se bo prostor neizkoriščenega podstrešja s položitvijo pohodne
površine.
Zaposlene javne uslužbence bomo permanentno vzpodbujali k osebni odgovornosti
za pravilno in ustrezno rokovanje z osnovnimi sredstvi katera so nam bila podana v
uporabo. Vzpodbujali bomo tudi zmanjševanje stroškov »obratovanja«.
8
1.2.4
PRAVILNIKI , AKTI ZAVODA
V letu 2013 bodo strokovne službe Doma starejših Na Fari na Prevaljah pristopile k
pripravi še potrebnih aktov in pravilnikov. Med prioritetnimi nalogami bo še nadalje
pridobitev soglasja k Statutu zavoda.
Novelirali bomo Pravilnik o preprečevanju bolnišničnih okužb kakor tudi dokumente v
zvezi s HACCP sistemom in Hišni red Doma starejših Na Fari. Konec meseca marca
2013 bodo vsi javni uslužbenci prejeli tudi Obvestila o višini letnega dopusta za leto
2013; v mesecu decembru bo izdan tudi Letni razpored delovnega časa v Domu
starejših Na Fari že za obdobje 01.01.2014 do 31.12.2014.
V mesecu aprilu 2013 se planira objava razpisa za delovno mesto direktorja Doma
starejših Na Fari za naslednje pet letno mandatno obdobje.
1.2.5
TRŽNA DEJAVNOST
Po analizah rezultata tržnih dejavnosti v Domu starejših Na Fari je bilo ugotovljeno,
da tržne dejavnosti ne prinašajo pričakovanega pozitivnega učinka in bomo v letu
2013 resno pristopili k izboljšanju le-tega. Poudarek bomo dali tržnemu rezultatu
obratovanja bifeja, frizerskih uslug, masaž, aromaterapij, terapij za razvajanje telesa
in duha, pedikure, pranju in likanju perila za zunanje uporabnike, razvozu kosil in še
posebej zmanjševanju stroškov. Zaradi premajhnega odvzema kosil ob sobotah
bomo z mesecem marcem 2013 prekinili z dostavo kosil na dom ob sobotah,
nedeljah in praznikih. Potrebno je tudi pregledati in po potrebi uskladiti vse cenike
tržne dejavnosti.
1.2.6
STROKOVNO DELO
Strokovno delo po posameznih službah bo potekalo po priloženih planih dela za
posamezno strokovno službo. Strokovna dela bomo nadgrajevali in izboljševali v
smislu potreb in zadovoljstva stanovalcev Doma starejših Na Fari. Strokovni delavci
9
bodo tako na področju socialnega dela kakor zdravstveno negovalnega dela delovali
teamsko. Tematike bodo obravnavane na strokovnih kolegijih, teamskih sestankih in
v različnih komisijah ter delovnih skupinah.
V primeru povabila bo Dom starejših Na Fari tudi v letu 2013 pristopil k projektu
Leonardo Da Vinci in izvedel možnost opravljan ja delovne prakse dijakinjam
sosednje Avstrije.
1.2.7
SKRB ZA KVALITETO IZVAJANJA STORITEV
E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše,
katerega je v okviru sklada Leonardo de Vinci podprla Evropska skupnost.
Certifikat odličnosti je Dom starejših Na Fari prejel v letu 2012 in velja do leta 2015.
V Domu starejših Na Fari bomo tudi v letu 2013 nadaljevali s sistemom za
obvladovanje kakovosti, ki je v pomoč in podporo tako zaposlenim kot uporabnikom.
Zavod bo nadaljeval z izobraževanjem javnih uslužbencev za naravnanost na
uporabnike in procese. Izobraževanja organizira FIRIS – Imperl d.o.o.
1.2.8
SKRB ZA ZAPOSLENE JAVNE USLUŽBENCE
Dom starejših Na Fari v letu 2013 ne načrtuje posebnega supervizijskega programa
temveč izobraževanja s tematiko osveščati javne uslužbence o tem, kako človek s
svojim delovanjem odločilno vpliva na odnose, klimo in na delo, ki ga opravlja.
Izobraževanje bo spodbujalo udeležence k aktivnemu prevzemanju osebne
odgovornosti, k boljšemu vključevanju v delo in v vzdušje v kolektivu, k bolj
učinkovitemu sodelovanju ter k osebnostni rasti in učinkoviti komunikaciji. Udeleženci
bodo tudi z aktivnim sodelovanjem in z vajami poleg znanja pridobili praktične
izkušnje, ki jih bodo lahko uporabljali tudi v vsakdanjem delu z ljudmi ter v kolektivu.
Način dela je preizkušen in na udeležence deluje motivacijsko, saj vključuje vaje
komunikacije, sproščanja in medsebojnega sodelovanja. Izvajalka programa je
Damjana Šmid, prof. soc. pedagog., dt. in rt. terapevtka NLP Praktik. Programi so
10
verificirani
s strani Socialne zbornice Slovenije in se jih bodo lahko udeleževali
zaposleni javni uslužbenci prostovoljno v večjem številu.
V letu 2013 se bosta dve javni uslužbenki udeležili izobraževalnega programa za
gospodinje v socialno varstvenih ustanovah. Izobraževalni program traja leto in pol,
poteka v obliki sedemnajstih dvodnevnih izobraževalnih seminarjev v obsegu 279
pedagoških ur. Z izobraževalnim programom bosta zaposleni javni uslužbenki
pridobili nova teoretična in praktična znanja oz. veščine, ki izhajajo iz sodobnih
konceptov dela z osebami z demenco in se seznanijo z različnimi modeli, vsebinami
in tehnikami dela z ljudmi z demenco.
Javnim uslužbencem bo ponujena udeležba na strokovni ekskurziji, razni ogledi
domov za starejše po Sloveniji, dvema javnima uslužbenkama obisk domov v Avstriji,
obiski sejmov in prireditev ter poletne in zimske športne igre socialno varstvenih
zavodov.
Veliko skrb bo zavod namenjal tudi varstvu pri delu, zdravju zaposlenih javnih
uslužbencev, izpolnjevanju zakonskih norm delovno pravne zakonodaje (redno
izplačevanje osebnih dohodkov, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči) in panožne
kolektivne pogodbe.
Stanka Vauh, direktorica
11
2
PLAN IZOBRAŽEVANJ ZAPOSLENIH V LETU 2013
Na podlagi prejeti pobud in ugotovljenih potreb po dodatnih znanjih je direktorica
zavoda za leto 2013 odobrila finančna sredstva za izvedbo sledečih aktivnosti:
 Obnovitev
znanja
temeljnih
postopkov
oživljanja
(TPO)
z
uporabo
defibrilatorja.
 Obnovitev znanja iz programa POBO in izobraževanje na to temo- za delavce
in sodelavce v ZN – 4. interna izobraževanja, ki jih pripravijo DMS.
 Izvajanje krajših brezplačnih izobraževanj zunanjih predstavnikov podjetij o
aktualnih temah in novostih na področju ZN – interno za zaposlene.
 Udeležitev dveh DMS na »KONFERENCI O RANAH« zaradi spremljanja
izboljšav in novosti na tem področju.
 Udeležitev na sestankih Aktiva vodij ZN socialnih zavodov.
 Udeležba DMS – Konferenca gerontologije .
 Udeležitev na 2 strokovnih srečanjih Sekcije med. sester v socialnih zavodih
(udeležita se 1 DMS + 1ZT) .
 Udeleževanje ZT in DMS na predavanjih in seminarjih Društva medicinskih
sester, Socialne zbornice, Razvojnega inženiringa soc. varstva FIRIS,
za
pridobivanje, utrjevanje in izboljševanje znanja in obenem pridobivanja
licenčnih točk po predhodni odobritvi.
 Udeležba zaposlenih v ZNS na izobraževanju o paliativni oskrbi - poudarek!
 Udeležba
tehnikov ZN na modulu DMSBZT Slovenj Gradec »Temeljni
postopki oživljanja« za potrditev licence.
 Medsebojna interna izobraževanja zaposlenih in poročanja udeležencev
seminarjev.
 Strokovna ekskurzija za zaposlene javne uslužbence.
 Strokovna ekskurzija za strokovne delavce zavoda.
 Udeležba direktorice na Kongresu E-D-E- ja v Tallinu.
 Udeležba aktualnih vsebin v organizaciji Soc. zbornice Slovenije in FIRIS-a.
 Šola za vodenje (Firis).
 Obiski sejmov po predstavitvah tematike in aktualnosti.
 Strokovni kongresi po dogovoru.
 Supervizija- procesni vodje E-Qalin.
 Supervizija – moderatorji E-Qalin.
12
 E-Qalin-novosti, spremembe.
 Izobraževanje na temo HACCP-sistema in higiene.
 Strokovna izobraževanja in delavnice na temo gostinske stroke.
 Aktivi strokovnih delavcev po dogovoru.
 Dnevi Socialne zbornice Slovenije.
 Regijski posveti po strokovnih službah po dogovoru.
 Strokovno srečanje sekcije MS in ZT – Prehrana starostnika.
 Posvet delovnih terapevtov.
 Tečaj polstenja volne.
 Seminarji v skladu z aktualnimi zadevami in spremembami zakonodaje.
 Seminar za receptorje-FIRIS
 Seminar o vzdrževanju perila.
 Seminar za poslovne sekretarke in tajnice-FIRIS.
 Supervizija za strokovne delavce.
 Usposabljanje za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč.
 Revizija Bownovih terapevtov za pridobitev certifikata.
 Izobraževanje za TRE – nadgradnja.
 Kongres fizioterapevtov – »Povezovanje teorije in prakse«.
 Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED in Zakonodaja na področju
zdravstva -Društvo fizioterapevtov Slovenije
 Seminarji v zvezi z aktualnimi zadevami v zvezi s HACCP-om, javnimi naročili,
arhiviranjem, varstvom pri delu in požarno varnostjo.
 Finančno poslovanje zavodov.
 Priprave na zaključni račun.
 Seminar v zvezi z DDV-jem.
 Program izobraževanj ponudbe Zavoda MODRIN ( za javne uslužbence in
svojce).
 Obiski domov za starejše po Sloveniji-primeri dobre prakse.
Izobraževanje se izvaja na podlagi predlogov vodij služb v okviru finančnega plana
izobraževanja. Vnesejo se lahko tudi aktualne teme, ki bi vplivale na izboljšanje dela,
povečanje kvalitete storitev, seznanitve z veljavno zakonodajo in podobno.
Terminski plan izvedb se določa in usklajuje tekom leta na strokovnih kolegijih
direktorice.
13
3
SPLOŠNA SLUŽBA
Število redno zaposlenih javnih uslužbencev v letu 2013 bo v primerjavi z letom 2012
ostalo enako.
3.1
NOVE ZAPOSLITVE
Nove zaposlitve se predvidevajo ob naselitvi stanovalcev v novo gospodinjsko
skupino Zarja (delovno mesto Varuhinja), za nadomeščanje odhodov (sporazumne
prekinitve, upokojitve, odpovedi pogodbe o zaposlitvi) ali zaradi daljšega bolniškega
staleža in porodniškega dopusta.
Predvidevamo zaposlitve za določen čas zaradi opravljanja pripravništva:
-
4x bolničar negovalec – IV. stopnja (6 mesecev)
-
1x delovni terapevt – VII. stopnja (9 mesecev)
-
5x Posebna pogodba o zaposlitvi – programi Javnih del.
Na podlagi Kolektivne učne pogodbe s Šolskim centrom Slovenj Gradec se bo
praktično usposabljalo z delom 7 dijakov za poklic bolničar negovalec, na podlagi
Pogodbe z Visoko šolo za zdravstvene vede Slovenj Gradec
bodo v zavodu
opravljali klinično usposabljanje 4 študentje izrednega študija in na podlagi Pogodbe
o praktičnem izobraževanju z IC Piramida Maribor bo opravljal praktično
izobraževanje študent programa Živilstvo in prehrana.
3.2
JAVNI RAZPISI
Javna dela: vključitev brezposelnih oseb v programih, ki bodo izbrani na javnem
razpisu (Pomoč in varstvo za invalide). Občine Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na
Koroškem in Prevalje bodo naročniki javnih del in bodo zagotavljale del finančnih
sredstev za po eno brezposelno osebo iz matične občine.
Zavod se bo prijavil oz. oddal ponudbe na javne razpise in javna povabila Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
14
Sklada RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov glede na aktualnost dogodkov oz.
programov, glede na ciljne skupine in razpoložljivosti finančnih sredstev.
3.3
DRUGO
Sodelovanje v modelu E-Qalin: moderatorka samoocenjevalne skupine in članica
samoocenjevalne skupine za vodstvo, sodelovanje pri izdelavi novih projektov,
načrtov, sodelovanje pri pripravi sprememb in izboljšav ankete in vnosu le-teh v
prakso;
▪ sodelovanje z zunanjimi institucijami:
-
ZPIZ: priprava dokumentacije pri postopkih za uveljavljanje pravic iz
invalidskega zavarovanja za zaposlene javne uslužbence zavoda;
-
ZRSZ: priprava dokumentacije-ponudbe na javne razpise, priprava
obrazcev za objavo prijave za prosto delovno mesto, sodelovanje z
strokovnimi delavkami zavoda pri iskanju ustreznih kandidatov na
objavljene potrebe prostih delovnih mest in na druge objave in
ponudbe, priprava zaključnih poročil in potrdil o uspešnosti usposabljanj
in drugih vključevanj na delovna mesta zavoda, priprava zahtevkov za
povrnitev stroškov usposabljanj;
-
ZZZS:
prijava
in
odjava
podatkov
in
sprememb
podatkov
o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju zaposlenih
in njihovih družinskih članov;
-
ZZV Ravne: posredovanje in usklajevanje podatkov o zdravstvenih
delavcih in pripravnikih;
-
MEDICINSKI CENTER JEZERNIK, priprava in organizacija predhodnih
zdravstvenih pregledov novo sprejetih delavcev, vključenih s splošno
koristno delo, sodelovanje pri pripravi dokumentacije za IK postopek;
-
ZAVAROVALNICA
MARIBOR,
priprava
dokumentacije
oz.
posredovanje podatkov za prijavo škode na objektu in osnovnih
sredstvih zavoda in priprava raznih odškodninskih zahtevkov;
15
-
SKLAD RS ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV:
priprava seznamov in druge dokumentacije zaposlenih invalidov,
seznama in zahtevkov za nagrade za invalide nad kvoto;
-
PROVARNOST: posredovanje podatkov novo zaposlenih delavcev in
delovnega mesta skladno s sistemizacijo delovnih mest;
▪ kadrovske zadeve: objava prostih delovnih mest in vsi postopki v zvezi s sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi in prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi (upokojitev, odpoved redna
ali izredna strani delavca ali delodajalca, sporazumna prekinitev): obvestilo o izbiri
kandidata in neizbranim kandidatom, priprava pogodbe o zaposlitvi, aneksov k
pogodbi o zaposlitvi, prijava v obvezna zavarovanja, evidentiranje podatkov o
zaposlenih in delovnem mestu, priprava dokumentacije za ocenjevanje delovne
uspešnosti (ocenjevalni in evidenčni listi, obvestila in aneksi k pogodbi o zaposlitvi);
▪ vodenje evidence prisotnosti na delu in registracija delovnega časa: evidentiranje
dnevne prisotnosti oz. odsotnosti (bolniške, porodniške in druge odsotnosti), vodenje
evidence o letnem dopustu (priprava letnih obvestil o odmeri letnega dopusta,
izpolnjevanje obrazcev za koriščenje, vnos podatkov v računalniški program za
registracijo delovnega časa in izdaja kartic za registracijo), vodenje dovoljenega
viška in manjka ur;
▪ priprava mesečnih planov dela, urejanje in evidentiranje letnih dopustov in drugih
odsotnosti z dela, organizacija in usklajevanje za pralnico, kuhinjo in recepcijo;
▪ sodelovanje
s Svetom zavoda; priprava in posredovanje gradiv, zapisnikov,
sklepov in druge dokumentacije pri izvajanju organa;
▪ priprava vabil, gradiv in pisanje zapisnikov za Strokovni svet zavoda, zbore
delavcev, zbore stanovalcev;
▪ evidentiranje in posredovanje vse prejete navadne in elektronske pošte naslovljene
na zavod;
▪ udeležba na strokovni ekskurziji, seminarjih na področju aktualne zakonodaje,
izobraževanj za poslovne sekretarke in tajnice.
Milena Jelen, kadrovik
16
4
JAVNA NAROČILA, HACCP SISTEM, VARSTVO PRI DELU IN
VARSTVO PRED POŽAROM, ARHIVIRANJE, RAVNANJE Z
ODPADKI
JAVNA NAROČILA
4.1
Na področju javnih naročil bomo med letom vodili postopke oddaje naročila malih
vrednosti (NMV) in poskušali med prejetimi ponudbami
izbrati ekonomsko
najugodnejšo. Preko leta bomo pri nabavah sledili sprejetim predlogom nabav
osnovnih sredstev, drobnega inventarja in investicijskega vzdrževanja po sprejetem
Planu nabav za leto 2013.

V mesecih od januarja do marca bomo na podlagi Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11-ZJN-2):
izvedli postopek naročanja blaga za javna naročila velikih vrednosti in sicer za:
- sukcesivno dobavo sanitetno potrošnega materiala za 4-letno obdobje (od
12. 3. 2013 do 11. 3. 2017).
Za javne razpise velik in malih vrednosti je obvezna objava na portalu javnih naročilUradni list RS. Pri javnih naročilih velikih vrednosti se lahko poleg ponudnikov, ki
delujejo na območju Slovenije, k oddaji ponudbe vključijo tudi ponudniki iz držav
Evropske Unije.

V mesecu februarju bomo na portalu javnih naročil - Uradni list RS, objavili
statistične podatke o posameznih naročilih, ki so bila oddana v letu 2012.

V mesecu novembru bomo ponovno izvedli postopek odpiranja konkurence
med izbranimi dobavitelji za:
-
posamezni sklop živil za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
-
sukcesivno dobavo tekočih pralnih sredstev za strojno pranje perila od 1.
1. 2014 do 31. 12. 2014,
-
sukcesivno dobavo čistilnih sredstev od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 in
-
dobavo sanitetnega materiala za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Med podpisniki okvirnega sporazuma bomo izbrali najugodnejšega dobavitelja za
dobavo v prihodnjem letu.
17
V skladu s Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. št. 102/2011), ki je stopila v
veljavo z 7. 3. 2012, smo kot naročniki zavezani k naročanju blaga, storitev ali
gradenj, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni
življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali boljše funkcionalnosti. Zato se
bomo v leti 2013 še bolj trudili k naročanju okoljsko manj obremenjujočega blaga,
storitev in gradenj ter težili k naročanju živil, pijač, kmetijskih pridelkov za prehrano, ki
so pridelane na ekološki način.
Ker s 30.12.2012 stopijo v veljavo določila novele Zakona o javnem naročanju-ZJN-D
(Uradni list RS št. 90/2012), je čas, da se seznanimo z vsemi zakonskimi
spremembami in pripravimo na to, da jih bomo pravočasno vključili v
postopke
javnega naročanja. Z odpravo strokovnega izpita iz javnega naročanja, bo potrebno v
letu 2013 slediti rednim obveznim usposabljanjem in izobraževanjem na tem
področju, saj bo potrebno spremembe natanko poznati in se po njih ravnati.
4.2
HACCP SISTEM V KUHINJI IN NA ODDELKIH
V skladu s 31. členom Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95), ter
strokovne pomoči pri opravljanju notranjega nadzora in laboratorijskega preizkušanja
zdravstvene ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili v smislu 17. in 18.
člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik za živili (Ur.
l. RS, št. 52/00), bomo v letu 2013 izvedli naslednje aktivnosti:
- Na področju HACCP sistema je potreben stalni nadzor in dopolnitev že
pripravljenega osnovnega splošnega dokumenta oz. internih smernic za notranji
nadzor, saj je to živi dokument, ki se stalno spreminja in dopolnjuje.
- Tudi v prihodnjem letu je potrebno voditi HACCP plan in sodelovati z zunanjimi
sodelavci Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.
- Na podlagi opravljene notranje verifikacije, analize tveganja in kritičnih kontrolnih
točk je potrebno urediti prostor za čistila v kuhinji. Glede na ugotovitve prirediti načrt
ravnanja z odpadki in opisa situacije za škodljivce DDD. Določiti ustreznost mejnih
vrednosti za monitoring in opis korekcijskih ukrepov.
18
- V primeru nastopa izrednih razmer v kuhinji oz. da je potrebno kuhinjo po mnenju
strokovnih služb
začasno zapreti,
se bomo povezali z vodstvom Osnovne šole
Franja Goloba Prevalje, s katerim imamo podpisan medsebojni sporazum o
zagotovitvi obrokov za stanovalce Doma starejših Na Fari.
- Na podlagi Pravilnika o delovni varnosti na delovnem mestu bomo v obdobju 6.
mesecev oskrbeli delavce v kuhinji z osebno varovalno opremo.
- Da bomo v kuhinji ohranjali čim višji nivo čistoče, je potreben stalni nadzor, kakor
tudi redna izobraževanja vseh zaposlenih, ki prihajajo v stik s pripravo in
razdeljevanjem hrane.
Izobraževanja bodo na temo:
a) Higiena pri pripravi in serviranju jedi,
b) Ustrezna uporaba čistilnih in pralnih sredstev v Domu starejših Na Fari,
c) Uporaba HACCP sistema v praksi.
VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM
4.3
V skladu s starim in novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št.
56/99 in 43/2011),
Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. list RS 03/07) ter na
podlagi Pravilnika o požarnem redu (Ur. list RS št. 52/07) ter na podlagi Analize
požarne vaje iz leta 2012 bomo skušali oceniti tveganja, katerim so delavci
izpostavljeni pri delu, odpraviti šibke točke, ki bi lahko v primeru požara povzročile
dodatno škodo in ogrožale življenja delavcev ter stanovalcev.
V ta namen je potrebno v letu 2013 zagotoviti naslednje:

na podlagi novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu in novo izdelane
izjave o varnosti z oceno tveganja, je potrebno z vsebino seznaniti zaposlene,

potrebno je načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu,

svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev
za delo,
19

svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega
okolja,

v usposabljanja s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom vključiti
vse novo zaposlene, da se seznanijo z ukrepi za preprečevanje nezgod in
požarov,

preko leta v usposabljanje iz področja varstva pri delu in požarne varnosti
vključiti tudi vse novo zaposlene in delavce, ki opravljajo družbeno koristno
delo,

opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo, da ne
pride do nastanka požara, večjih poškodb,

zagotoviti zadostno število oseb, ki so se pripravljeni v primeru požara ali
drugih izrednih razmer vključiti v reševanje (na primer stanovalci, ki so v
pripravljenosti),

v pralnico nadomestiti dodatno požarno sireno,

spremljati stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in
pripravljanje poročila za delodajalca, s predlogi ukrepov in

sodelovanje z izvajalcem medicine dela.
Na podlagi 9. člena Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom
in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov pred požarom bomo s
pomočjo zunanjega pooblaščenega izvajalca izvedli za vse zaposlene v letu 2013
usposabljanja iz varstva pri delu in požarne varnosti. Z vsebino izdelane Izjave o
varnosti z oceno tveganja seznanili delavce, na katere se ocena tveganja nanaša.
Preko leta bomo redno izvajali pregled ter preizkus novo nabavljene delovne opreme.
Zaradi iztekov rokov so potrebni ponovni pregledi in sicer za:

Pregled delovne opreme, rok: 10.3.2013

Periodični pregled detekcije plina, rok: 4.4.2013

Pregled strelovodnih meritev, rok: 23.12.2013

Letni pregled plinske napeljave in izdelava poročila, rok: 15.3.2013

Pregled varnostne razsvetljave, rok: 27.10.2013

Periodični tehnični pregled dvigala: rok: 02.03.2013,
20

»Vaja evakuacije 2013«, rok: oktober 2013 (Načrtujemo regijsko vajo
pripadnikov gasilskih enot Mežiške doline,
v kateri bodo sodelovale tudi
osebe, ki so zadolžene za gašenje začetnih požarov ter evakuacijo v Domu
starejših Na Fari. Namen vaje je preizkusiti evakuacijo oskrbovancev,
obiskovalcev in delavcev).
V mesecu januarju bomo
za zaposlene organizirali usposabljanje: »Ravnanje z
nevarnimi kemikalijami«. Izobraževanje bosta vodila predstavnika podjetja: Diversey,
d. o. o., Maribor za čistilke in kuharice, ter ECOLAB d. o. o., Maribor za zaposlene v
pralnici.
Na področju varstva pri delu načrtujemo v letu 2013:
a) 27 obdobnih zdravstvenih pregledov za že zaposlene v Domu starejših Na Fari in
b) 10 predhodnih zdravstvenih pregledov za novo zaposlene.
4.4
ARHIVIRANJE
Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivihZVDAGA (Ur. l. RS, št. 30/2006), Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva (Ur. l. RS, št. 86/2006), Pravilnika o strokovni usposobljenosti udeležencev
javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim
gradivom (Ur. l. RS, št. 132/2006) ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o strokovni usposobljenosti udeležencev javnopravnih oseb ter delavcev
ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 38/2008),
bomo v letu 2013 izvedli naslednje naloge in aktivnosti:

Potrebno je sprotno urejati arhivsko dokumentacijo,

Ker Dom starejših Na Fari Prevalje deluje že 11 let in se je zbralo že kar veliko
arhivskega in dokumentarnega gradiva, bo potrebno v letu 2013 pričeti z
odbiranjem arhivskega gradiva, ki ima trajni pomen in komisijskim uničenjem
gradiva, ki mu je časovno pretekla vrednost hrambe (računi, dobavnice),

Pripraviti je potrebno klasifikacijski načrt za Dom starejših Na Fari,
21

Urediti arhiv glede na standarde in predpise kot je: namestitev protipožarnega
alarmnega sistema.

Med letom bomo sodelovali s pristojnima Pokrajinskima arhivoma v Mariboru
in PE Ravne na Koroškem. Udeležili se bomo organiziranih izobraževanj s
področja
arhiviranja,
z
namenom
pridobitve
dodatnega
ustreznega
strokovnega znanja, s tem pa tudi potrebnih kreditnih točk.
4.5
RAVNANJE Z ODPADKI
Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Url. L. RS, št. 39/06), Zakona o kemikalijahZKEM (Ur. l. RS, št. 36/1999), Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008),
Uredbe o odpadnih oljih (Ur. l. RS št. 24/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07 in
79/09), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Ur. l. RS, št. 85/2011), Poslovnika za
obratovanje čistilne naprave-kontrola in vzdrževanje lovilca maščob, z 20.9.2010 ter
Načrta gospodarjenja z odpadnimi olji z dne
30. 3. 2012, se pri opravljanju del in
nalog ravnamo po pravilih ravnanja za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
vplivov nastajanja odpadkov, odpadnih olj in emisij. Kot do sedaj, bomo tudi v letu
2013 redno spremljali novosti na tem področju. Se udeležili izobraževanj s področja
pravilnega ravnanja z nevarnimi odpadki
in
skušali sprotno nadzorovati,
daljnosežno pa zmanjšati, škodljiva tveganja za okolje.
Metka APOHAL, strokovna sodelavka
22
5
SOCIALNA SLUŽBA
Plan aktivnosti socialne službe za leto 2013:

redno delo pred sprejemom v Dom - prvi razgovori s prosilci za sprejem in
njihovimi svojci, iskanje najboljših rešitev v dani situaciji – informiranje o
obstoječih oblikah pomoči v domačem okolju (kosilo na dom, socialna oskrba
na domu in drugo), ogledi Doma, predstavitev življenja v domu oziroma
aktivnosti, ki se dogajajo, povabilo na občasne vključitve v naše dejavnosti ter
povabilo na začasni sprejem. Po potrebi obisk na Domu ali v bolnici z istim
namenom – priprava na Dom

sprejemi stanovalcev – ureditev dokumentacije, vodenje evidenc, prijava
bivališča, sklenitev dogovora
in ob spremembah (zdravstveno stanje,
preselitve) sklepanje dodatkov k dogovoru, izdelava individualnega načrta,
evalvacij, seznanjanje z življenjem v Domu, z zaposlenimi in sostanovalci,
individualno in skupinsko delo s stanovalci ter svojci oz. ožjo in širšo socialno
mrežo, spremljanje stanovalca, nudenje suporta njemu in svojcem

reševanje težav in stisk stanovalcev ter druge problematike (medosebni
odnosi, iskanje rešitev, preselitve, reševanje druge tekoče problematike,
timsko delo znotraj Doma in sodelovanje z drugimi institucijami)

timsko delo pri načrtovanju skrbi za stare, izboljševanju kvalitete bivanja in
življenja v Domu

organizacija in vodenje sestankov s stanovalci in svojci po oddelkih

vodenje pogovorne skupine »Kje pa mene čevelj žuli«

suport študentom Fakultete za socialno delo (obvezna praksa, seminarske
naloge-intervjuji)

sodelovanje z Gimnazijo Ravne na Koroškem, Srednjo zdravstveno šolo
Slovenj Gradec in drugimi srednjimi šoli pri organizaciji in vodenju
prostovoljstva v Domu v okviru izbirnih vsebin šol (organizacija in vodenje
planiranih
aktivnosti,
koordinacija,
nudenje
suporta
prostovoljcem,
izobraževanje, vodenje evidenc)

vodenje prostovoljcev, suport, evidence

sodelovanje z Osnovno šolo Franja Goloba in Vzgojno varstvenim zavodom
Prevalje pri organizaciji in izvedbi medgeneracijskih povezovanj
23

splošno koristno delo – sodelovanje s CSD, organizacija in
(priprava na delo, razgovor in dogovor),
koordiniranje
spremljanje dela udeleženca pri
opravljanju splošno koristnega dela, administrativna dela - vodenje evidenc,
poročila

sodelovanje oz. organizacija družabnih in kulturnih dogodkov za stanovalce,
izleti, pikniki, tabor, razstave, interno glasilo Odzivanja, skupinske aktivnosti in
drugo

organizacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja, Sreča je v srečanju

sodelovanje
z
drugimi
Domovi
(premestitve),
bolnicami
(sprejemi),
zdravstvenimi domovi-zdravniki, patronažnimi službami (DPP), Centri za
socialno delo (reševanje socialne problematike stanovalcev-denarne pomoči,
oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih storitev), občinami (doplačilo),
matičnimi uradi (prijave in odjave bivališč, prijave smrti, urejanje osebnih
izkaznic), ZPIZ – spremembe nakazil pokojnin, komunalnim podjetjem – smrti,
društvi upokojencev, invalidov, Rdečega križa, Karitasa-skupnostne akcije

prijava na razpise, iskanje donatorjev ( Naj prostovoljec/ka, srečelov in drugo)

poročila o delu, plan dela, plan nabav

sodelovanje v projektu E-Qalin (analiza stanja, uvajanje izboljšav in sprememb
na osnovi analize ankete o zadovoljstvu s storitvami v Domu)

izobraževanje – Demenca in drugo (glede na ponudbo in potrebe)
Marjeta Štrekelj, socialna delavka
24
6
E-QALIN, JAVNA DELA, PROSTOVOLJSTVO
6.1
PROSTOVOLJCI
V letu 2013 se na področju prostovoljnega dela planirajo naslednje aktivnosti:
-
Pridobivanje, usposabljanje in vodenje prostovoljcev skozi vse leto (pridobiti
vsaj 3 prostovoljce za individualno družabništvo in 1 prostovoljca za vodenje
skupine starih za samopomoč)
-
sestanki in individualno delo s prostovoljci
-
aktivna udeležba prostovoljcev v aktivnostih, ki se odvijajo v Domu (prireditve,
pikniki, izleti, revija pevskih zborov za stanovalce »Teden vseživljenjskega
učenja«, »Teden Sreča je v srečanju«, praznovanje obletnice Doma, tabor za
stanovalce in prostovoljce, ki ga organizira MD Lučka, Koroška
-
izdelava zahval in vabil za prostovoljce
-
vodenje evidence prostovoljcev in zbiranje poročil o delu prostovoljcev.
6.2
JAVNA DELA
Tudi v letu 2013 se načrtuje koriščenje javnih del:
-
izvajanje
programov, ki bodo izbrani na razpisih
(Pomoč in varstvo za
invalide, Animator za osebe z demenco v gospodinjski skupini)
-
pisanje razporeda dela za javna dela
-
vodenje in spremljanje dela javnih delavk (individualno in skupinsko)
-
razgovori po potrebi (vsakodnevno)
-
sestanki in suport javnim delavkam
-
aktivno vključevanje javnih delavk v organizacijo in izvedbo prireditev in drugih
aktivnostih za stanovalce (izleti, pikniki, TVU, »Teden Sreča je v srečanju«,
praznovanje rojstnih dni stanovalcev, sprehodi v okolici doma, vodenje
literarne skupine)
-
izobraževanja in usposabljanja JD glede na ponudbo in možnosti
-
sodelovanje javnih delavk pri izvajanju projekta: »Delo z osebami z demenco«
25
sodelovanje pri prijavi na razpis za javna dela (november 2013)
-
6.3
E-QALIN
Delo vodje kakovosti v projektu E-Qalin bo v letu 2013 zajemalo:
- priprava dokumentacije za ocenjevanje kriterijev (10 zaposleni+10 vodstvo) in
kazalnikov (8 vodstvo) v samoocenjevalnih skupinah
- moderiranje skupine za vodstvo
- pomoč moderatorjem pri vodenju samoocenjevalnih skupin
- sodelovanje v osrednji skupini
- izdelava skupnega poročila o predlogih in izboljšavah samoocenjevalnih skupin in
osrednje skupine
- predstavitve modela E-Qalin v medijih
- redno obveščanje zaposlenih o poteku dela po modelu E-Qalin
- predstavitev dela po modelu E-Qalin svojcem in stanovalcem (na rednih mesečnih
sestankih stanovalcev in svojcev s strokovnimi delavci ter v Tednu vseživljenjskega
učenja
- redna udeležba na seminarjih in kongresu –E-Qalin.
26
6.4
OSTALO
Ostale aktivnosti v okviru socialne službe v letu 2013:
-
organizacija in vodenje dela delovne inštruktorice v gospodinjski skupini
»Mavrica«
(vključevanje v delo v gospodinjski skupini Mavrica, pisanje
razporeda dela za delovno inštruktorico, sestanki in individualni razgovori z
delovno inštruktorico, dipl. medicinsko sestro Damjano Lovenjak Potočnik in
zaposlenimi v gospodinjski skupini Mavrica
-
aktivno vključevanje v organizacijo in izvedbo prireditev in drugih aktivnostih,
ki se odvijajo v Domu
-
priprava in vodenje molitvene skupine
-
inventura
-
sodelovanje pri izdaji internega glasila Odzivanja
-
sodelovanje na zborih stanovalcev
-
izdelava individualnih načrtov in evalvacij za stanovalce ( 1x mesečno)
-
delo socialne delavke (prva socialna pomoč, redno delo pred sprejemom v
Dom, sprejemi, ogledi doma, razgovori, reševanje težav in stisk stanovalcev,
timsko delo)
-
oblikovanje skupnega poročila o delu vseh služb za preteklo leto in plana dela
Petra Jamnik Kobolt, soc. delavka
27
7
ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA
V LETU 2013 ČLANI ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA TIMA NAČRTUJEMO
NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

Člani ZN tima bomo še naprej izvajali kakovostno zdravstveno nego in oskrbo
ter nudili domačnost in prijaznost vsem našim stanovalcem, ki bivajo ali bodo
bivali v našem Domu in jim skušali zagotoviti in zadovoljiti vse njihove potrebe
za doživljanje kakovostne starosti.

Sodelovali bomo pri snemanju in nameščanju zaves na vseh oddelkih
(spomladi in jeseni) in generalnemu čiščenju. V letošnjem letu bomo
sodelovali pri ponovnem premazovanju vseh sob.

Pomagali bomo pri selitvi in delu v gospodinjski skupini Zarja v pritličju
doma.

Izvajali bomo preventivne ukrepe in
profilakso (cepljenja) proti gripi
v
jesenskem času in po potrebi proti Pnevmokokni pljučnici, v sodelovanju z
asist. Zdenko Koželj Rekanović, dr.med. spec. in Zavodom za Zdravstveno
Varstvo Ravne na Koroškem.

Spremljali in preprečevali bomo bolnišnične okužbe po programu POBO in
izvajali vse potrebne standardne ukrepe za zmanjšanje že nastalih.

Sodelovali bomo s svojci, ustanovami in širšo lokalno skupnostjo, zdravstveno
vzgojno delovali na področju starosti in starostnika samega.

Pomagali bomo umirajočim in sodelovali s svojci umirajočih stanovalcev.

Sodelovali bomo v samoocenjevalnih in v osrednji skupini modela kakovosti E
Qalin, ter pri izdelavi načrtov, projektov in vnosu izboljšav.

Sodelovali in pomagali bomo na prireditvah, ki potekajo v ali izven doma.

Sodelovali bomo s Srednjo zdravstveno šolo Slovenj Gradec, dijake uvajali v
delo po njihovem programu PUD in medsebojno delovali pri izobraževanju.
Uvajali in pripravljali bomo pripravnike bolničarje-negovalce na strokovni izpit
(pripravništvo). Sodelovali bomo tudi z visokimi šolami za zdravstveno nego
in praktično usposabljali njihove študente.
Jana Lovenjak Potočnik, dipl. med. sestra, vodja tima
28
8
FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija je zdravstvena dejavnost, ki temelji na sodobni znanstveni teoriji in pri
svojem delu uporablja izključno fizikalne dejavnike okolja.
Fizioterapevt v vseh fazah zdravstvenega varstva s pomočjo vzgojnih in
fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter
zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in bolnih ljudi.
Najpomembnejši cilj fizioterapije v našem domu je stanovalcem omogočiti
samostojno opravljanje osnovnih življenjskih dejavnosti in jim s tem izboljšati
zdravstveno stanje in počutje ter kakovost življenja. Fizioterapijo predpisuje domska
zdravnica, občasno tudi dežurni zdravniki.
Predvidoma bo v letu 2012 individualno obravnavanih skupno 120-150 stanovalcev
doma.
Fizioterapevt je član zdravstvenega tima in član strokovne skupine za izdelavo
individualnih programov za vsakega posameznika,katerih ciljem sledimo vsi, ki s
posameznikom delamo, proces fizioterapevtske obravnave bolnika pa obsega:
1-PREGLED (pregled dokumentacije, ocenjevanje, merjenje, testiranje funkcionalne
zmogljivosti)
2-DIAGNOSTIKA (živčno-mišično-skeletnega sistema)
3-IZBIRA METOD IN TEHNIK FIZIOTERAPIJE:

sprostitvene tehnike

masaža

termoterapija, krioterapija

korektivna gimnastika

kinezioterapija

respiratorna fizioterapija

nameščanje ortopedskih pripomočkov ter edukacija njihove uporabe

elektroterapija

ročna limfna drenaža

bazalna stimulacija

terapija z ultrazvokom
29

magnetna terapija (Biosinhron t.)

Bioptron – svetlobna in barvna terapija

akupunktura s CHI-WELL pointerjem

kineziološki taping.
4-PROGNOZA (določanje ciljev terapije v okviru individualnih programov)
5-IZVEDBA (neposredna izvedba pripravljenega programa, posredovanje navodil,
usklajevanje in povezovanje z vsemi udeleženci v procesu zdravljenja ter sprotno
dokumentiranje)
6-EVALVACIJA (spremembe zdravstvenega stanja vrednotimo v rednih časovnih
razmikih, tak način dela omogoča sprotno prilagajanje in ciljno usmerjanje programa
k potrebam stanovalca).
SPLOŠNI CILJI FIZIOTERAPIJE
8.1

Skrb za ohranjanje psihofizične kondicije, izboljšanje gibljivosti in prožnosti
sklepov, zmanjšanje splošne okorelosti, izboljšanje ravnotežja in koordinacije
gibov

Rehabilitacija po akutnih boleznih in poškodbah

Zmanjševanje bolečin, ki so posledica degenerativnih sprememb

Preprečevanje kontraktur, atrofij, respiratornih infektov

Izboljšanje samostojnosti pri negi in dnevnih aktivnostih, kvalitetnejše življenje.
Individualna fizioterapija bo potekala največ v prostoru za fizioterapijo, ki se je
preselil v 1. nadstropje, pa tudi na oddelkih in po sobah stanovalcev po predhodno
izdelanem urniku, ki ga pripravlja fizioterapevtka.
Vsakodnevno bodo potekale v domu terapevtske skupinske vaje.
30
STROKOVNO SVETOVANJE
Delo fizioterapevta obsega tudi strokovno svetovanje vsem, ki potrebujejo tovrstno
pomoč.
SODELOVANJE PRI DOMSKIH AKTIVNOSTIH, kot so razne prireditve, pikniki,
izleti stanovalcev, pustovanje, silvestrovanje, sodelovanje na strokovnem svetu in
strokovnih kolegijih ter pri timskem delu.
TRŽNA DEJAVNOST
8.2
Ponudba storitev fizioterapije za zunanje uporabnike bo potekala tudi v letu 2013 v
prostoru za aromaterapijo.
PLAN IZOBRAŽEVANJA
8.3
V letu 2013 se načrtujejo naslednja izpopolnjevanja:

Kongres fizioterapevtov 24.-25.5.2013 z naslovom Povezovanje teorije in
prakse

Nadgradnja izobraževanja TRE

Revizija Bownove terapije za pridobitev certifikata.
Irena Mori, fizioterapevtka
31
9
DELOVNA TERAPIJA
Delo bo potekalo individualno in skupinsko. Program delovne terapije v Domu bo
zajemala vsa področja človekovega delovanja.
1. Področje skrbi za samega sebe:
o ohranjanje, obnavljanje in učenje dnevnih aktivnosti (osebna higiena,
oblačenje- slačenje, presedanje na posteljo, invalidski voziček, wc, hranjenje);
o skrb za ožje življenjsko okolje (urejanje postelje, sobe);
o uporaba drobnih ortopedskih in ortopedskih pripomočkov ter prilagoditve
okolja;
o delovna terapija na področju telesnih funkcij:
 Delo z osebami po možganski kapi:
Ciljna skupina: stanovalci, ki imajo po možganski kapi težave na kognitivnem
področju in pri motoriki.
Aktivnosti za skupino stanovalcev po možganski kapi bodo potekale skupinsko in
individualno, glede na sposobnosti stanovalcev.
Program bo zajemal naslednja kognitivna področja:
Orientacija: sposobnost prepoznavanja osebe, prostora, časa ter situacije;
Prepoznavanje:zmožnost
prepoznavanja
obrazov,
predmetov
ter
drugih
predstavljenih materialov;
Pozornost: usmerjanje pozornosti na nalogo prek časa;
Sposobnost začeti aktivnost: mentalne ali fizične aktivnosti;
Sposobnost končati aktivnost: zaključiti aktivnost v primernem času;
Spomin: pomemben priklic informacij po krajšem ali daljšem obdobju;
Zaporedje aktivnosti: ustvarjanje zaporedja informacij, konceptov ter akcij;
Kategoriziranje: prepoznavanje podobnosti ter razlik med deli okoljskih informacij;
Formiranje predstav: organizacija različnih informacij v misli in ideje;
32
Miselne – prostorske operacije : mentalno manipuliranje položaja, objekta v različnih
položajih;
Učenje: doseganje novih predstav in informacij;
Generaliziranje: uporaba predhodno naučenega v novi situaciji;
Reševanje problemov: prepoznavanje problema, definiranje problema, iskanje
alternativnih rešitev, oblikovanje načrta in evalvacija rezultatov.
Izvajanje: v prostorih delovne terapije in na oddelkih.
Izvajalci: delovna terapevtka.
Cilji :

Ohranjanje kognitivnih funkcij

Občutek pripadnosti skupini, povezovanje, medsebojno spoznavanje

Možnost aktivnega sodelovanja

Povečanje občutka lastne vrednosti

Izboljšanje samopodobe

Trening in vzdrževanje še ohranjenih sposobnosti govora in mišljenja

Inhibicija nepravilnega telesnega položaja, spodbujanje pravilnega telesnega
položaja

Normalizacija mišičnega tonusa.
S tem zagotavljamo starostniku zadovoljevanje njegovih lastnih potreb ter mu
pomagamo ohranjati čim večjo stopnjo kognitivnih funkcij in motorike.
 Skupinske terapevtske vaje:
Aktivne, asistirane, pasivne vaje, vaje za vzdrževanje gibljivosti, ravnotežje,
koordinacijo, vzdržljivost in sprostitev delov telesa.
Ciljna skupina: Pomični stanovalci in stanovalci pomični s pomočjo terapevtskih
pripomočkov.
Izvajanje: Vaje se izvajajo skupinsko, od ponedeljka do sobote od 8.40 – 9.20 ure v
prvem in drugem nadstropju Doma.
33
Izvajalci: Delovna terapevtka.
Cilji terapevtskih skupinskih vaj so:

Ohranjanje gibljivosti in fizične kondicije

Pravilno dihanje

Aktivno vzpodbujanje cirkulacije krvi

Izboljšanje koordinacije gibov in ravnotežja celega telesa

Občutek pripadnosti skupini, razvedrilo

Čim večja in čim daljša samostojnost pri opravljanju dnevnih aktivnostih.
V aktivnosti se stanovalci vključujejo prostovoljno, zaposleni pa jih pri tem
vzpodbujamo.
 Nordijska hoja :
Namen in cilj: Osnovni namen nordijske hoje je povečati učinkovitost običajne
hoje, tako da so mišice aktivnejše in da se na najlažji način poveča hitrost hoje.
Izvajanje: Vaje se izvajajo skupinsko 1x tedensko.
Izvajalci: Delovna terapevtka, fizioterapevtka in Nevenka Lednik
Ciljna skupina: Pomični stanovalci
 Individualne terapevtske vaje (aktivne, asistirane, pasivne vaje, vaje za
gibljivost, ravnotežje, koordinacijo, vzdržljivost in sprostitev delov telesa),
 Dihalne vaje (skupinske in individualne),
 Vaje za izboljšanje koordinacije in funkcije rok,
 Vaje za pridobivanje globoke senzorike,
 Vaje za senzorno integracijo,
 Bazalna stimulacija.
Koncept bazalne stimulacije se uporabila pri negi odraslih, pri starostnikih z
demenco, pri osebah po kapi, osebah v komi ter osebah z apatičnim sindromom ali
drugimi obolenji, ki vplivajo na zaznavanje.
Bazalna stimulacija prispeva k temu, da prepoznamo sposobnosti teh ljudi in jih
podpiramo, ne da bi seštevali le njihove primanjkljaje. Če želimo to doseči, moramo
34
navezati stik z njimi, saj so pogosto umaknjeni vase in z njimi ne moremo več
vzpostaviti komunikacije.
Vsi zaposleni imajo možnost, da z majhnimi spremembami v svojem delavniku
povabijo osebe, ki so se zaradi spremenjenega zaznavanja navidezno umaknile
vase, da se znova aktivno vključijo v dogajanje.
Tako lahko bazalno stimulacijo zelo dobro izvajamo ob vsakodnevnih aktivnostih:
-
pri umivanju: usmerjeni gibi – umivanje v smeri izraščanja dlak ali v
nasprotni smeri dajeta različna dražljaja. Enako velja za material – krpice
za umivanje, ki je lahko mehak ali trši,
-
z vtiranji in masažami,
-
s položaji,
-
z načinom gibanja,
-
s kakovostjo dotika in
-
z ureditvijo okolice.
Koncept bazalne stimulacije deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega
spodbujanja zaznave in čutov na vseh ravneh. Gre za stimuliranje občutja lastnega
telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke, ki se
kopičijo v njem, pa je s pomočjo te tehnike mogoče zmanjšati ali odpraviti.
Bazalna stimulacija omogoča vzpostavljanje stika s sočlovekom, s samim seboj in s
širšim okoljem. In nenazadnje, bazalna stimulacija nudi možnost, da se tudi ljudem z
ekstremnimi omejitvami odpre nov izkustveni svet.
2. Področje produktivnosti
Pomoč starostniku pri iskanju aktivnosti, s katerimi zaživi v novem okolju:
- zaposlitve, vključevanje stanovalcev v njim ustrezna opravila (pomoč pri urejanju
okolja);
- organizacija in vodenje aktivnosti (gospodinjski krožek, vsak petek v prostorih
delovne terapije),
35
- učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik,
- sodelovanja z vrtci, šolami in Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na
Koroškem (različne ustvarjalne in pogovorne delavnice),
- medsebojna pomoč,
- vzpostavljanje novih in ohranjanje starih socialnih stikov.
Cilji:
- aktivno preživljanje časa, osmišljanje življenja in odločanje o svojem lastnem
poteku življenja.
3. Področje prostočasnih aktivnosti
o Interesne skupine in prireditve:
- namenjene so vsem stanovalcem in so zelo pestrih oblik in vsebin (izleti,
prireditve, teden vseživljenjskega učenja, sreča je v srečanju, pikniki, praznovanja
praznikov, rojstnih dni, kreativne delavnice, biblioterapija, muzikoterapija, petje,
športne dejavnosti itd.)
Cilji:
- povezovanje, medsebojno spoznavanje;
- razvedrilo, sprostitev, zadovoljevanje duhovnih potreb;
- svobodno izražanje in ohranjanje ustvarjalnosti;
- samo potrditev, izboljšanje samopodobe;
- krepitev psihofizičnih sposobnosti ter povezovanje Doma s širšo družbeno
skupnostjo.
Martina Trstenjak, delovna terapevtka
36
10 PEDIKURA
Storitev pedikure in masaž se bodo v letu 2013 izvajale ob torkih in četrtkih med 8.00
in 12.00 uro, oziroma po dogovoru.
Izvajanje različnih vrst pedikur:
- zelo zahtevna pedikura,
- srednja pedikura,
- manj zahtevna pedikura.
Izvajanje različnih vrst masaž:
- masaža celega telesa,
- delna masaža,
- masaža stopal,
- klinična aromaterapija,
- aromaterapija hrbta,
- aromaterapija razstrupljevanja,
- aromaterapija antistres,
- aromaterapija utrujenih nog,
- razstrupljanje telesa (z namakanjem nog).
Kinesio teape:
- lepljenje s trakovi.
Nevenka Lednik
37
11 VZDRŽEVANJE
Na področju vzdrževanja v letu 2013 planiramo naslednje aktivnosti:
Obdobje: Januar-Februar-Marec
 Čiščenje – pregled kuhinjskih nap
 Letni servis DISEL AGREGATA FG WILSON P160
 Montaža klimatskih naprav na hodniku ZARJE
 Čiščenje prezračevalnih odvodov sanitarij oddelkov I. in II.
 Opraviti je potrebno tesnost plinske instalacije (kuhinja, pralnica in
kotlovnica) - dela izvede Petrol Energetika iz Raven na Koroškem.
 V mesecu Marcu imamo tehnični pregled dvigal, katere izvede IVDMaribor.
Obdobje: April-Maj-Junij
 Ureditev vrtne ute – popravilo strehe, namestitev odtokov
 Menjava oz. popravilo vrat prostora odpadkov
 Čiščenje maščobnega lovilca pred kuhinjo
 Servis klimatskih naprav na stanovanjskem oddelku, ter v prtličnih
prostorih
 Servis klimatske naprave za avlo-meritve klime v prostoru jedilnice in
avle
 Montaža video nadzornega sistema v avli Doma
 Pregled zasilne razsvetljave in detekcije plina
 Čiščenje zbiralnikov sanitarne tople vode
Obdobje: Julij-Avgust-September
 Dobava in montaža novega pralnega stroja v pralnici ter prenova
odtokov iz pralnih strojev
 Dobava in montaža novega sušilnega stroja v pralnici
38
 Popravilo oz. zatesniti žlebove na strehi, ker na določenih mestih
puščajo
 Prenova kuhinje – delovna terapija (menjava vrat na elementih)
Obdobje: Oktober-November-December
 Pregled in servis v kotlovnici - mehčalne naprave, pregled obtočnih
črpalk, pregled raztezne posode, čiščenje lovilcev nesnage
 Čiščenje peči – izvedba meritev emisij – dela izvede Eko Dim d.o.o.
Ravne na Koroškem
 Servis v kotlovnici, gorilcev in peči – izvajanje meritev emisij-Juteršek
s.p.
 Servis gasilnih aparatov ter hidrantnega omrežja opreme
 Letni servis elektro kompenzacijske naprave (servis opravijo ENRA
d.o.o.).
Poleg navedenih aktivnosti bo vzdrževalna služba skrbela tudi za redno vzdrževanje
okolice (čiščenje snega, posipanje, košnja trave, obrez grmičevja). Sodelovala bo pri
prevozu stanovalcev, razvozu kosil in drugih potrebnih opravilih. Po potrebi se bo
izvajalo tudi beljenje sob stanovalcev.
Karli Pšeničnik, vodja splošno tehnične službe
39
12 KUHINJA
Delo v kuhinji bo v letu 2013 potekalo v timu, in sicer najmanj 5 delavcev v
dopoldanski izmeni in 3 delavci v popoldanski izmeni.

Ob nedeljah bo kuhinja obratovala od 6.00 do 16.00 ure, med tednom pa v
dveh izmenah in sicer dopoldne (ena kuharica od 6.00 do 13.00 ure, ostale
od 7.00-14.00 ure) in popoldne od 14.00 - 21.00 ure. Na oddelčnih jedilnicah v
1. nadstropju, 2. nadstropju, v gospodinjskih skupinah Mavrica in Zarja bomo
izvajali klasičen način razdeljevanja hrane, delno pa tudi tablet sistem,
predvsem za stanovalce, ki imajo diete in za stanovalce, ki želijo obedovati v
sobi.

Izvajali bomo organizacijska čiščenja (vsak zaposleni je odgovoren za
vzdrževanje čistoče določenega prostora v kuhinji). Prav tako bomo enkrat
mesečno izvajali generalno čiščenje kuhinje (vsi zaposleni).

Imeli bomo izobraževanja na teme: higiena, HACCP, diete,
kuharske
delavnice, delavnice in izobraževanja na temo medsebojnih odnosov,
sodelovali bomo v modelu E-Qalin-samoocenjevalne skupine, osrednja
skupina, izdelava projektov, vnašanje izboljšav.

Izvajali bomo tržno dejavnost: pripravo toplih obrokov za osebje in pripravo
obrokov ter razvoz kosil na dom.

Stanovalcem bomo še naprej pripravljali varovalno in dietno hrano in
upoštevali njihove želje, sodelovali bomo v strokovni skupini za izdelavo
individualnih načrtov in evalvacij za stanovalce-področje prehrane.
Vesna Šart, vodja prehrane
40
13 PRALNICA
Pri poteku in organizaciji dela v pralnici v letu 2013 ne predvidevamo bistvenih
sprememb.

Delovni čas zaposlenih v pralnici ostane enak kot do sedaj in sicer dve delavki
od 6.00 do 13.00 oz. 14.00 ure, dve delavki pa v popoldanskem času od 12.
00 oz. 13.00 do 20.00 ure, ob sobotah pa od 6.00 do 13. 00 ure.

Zaradi boljše evidence količine umazanega oz. opranega perila in nadzora
smo v plan nabav uvrstili tehtnico za perilo.

Organizacija dela ostane enaka, pričakujemo pomoč pri razvozu in
razdeljevanju čistega perila stanovalcem po oddelkih.
Glavna dela in naloge zaposlenih:
-
Sortiranje in pranje umazanega perila (posteljnega perila, kuhinjskega perila),
zunanjega perila, pižam, spodnjega in drugega perila stanovalcev, uniform
zaposlenih, krp za čiščenje,
-
Likanje z likalnim strojem- posteljno perilo
-
Likanje ročnim likalnikom (perilo in obleke stanovalcev, uniforme zaposlenih,
namizni prti in druga garderoba)
-
Šivanje in krpanje osebnega perila stanovalcev (gumbi, pižame)
-
Šivanje (prtičkov, namiznih prtov, krpic za nego) in razna popravila osebnega
perila stanovalcev in uniform zaposlenih)
-
Zlaganje, sortiranje in oddaja čistega perila in druge garderobe
-
Vodenje evidence o dostavi in stanju domskega perila, oblek in perila
stanovalcev, evidence o čiščenju in razkuževanju delovnega okolja, strojev in
pripomočkov
-
Pranje, likanje in šivanje za zunanje uporabnike po veljavnem ceniku.
Zaposlene se bomo udeležile internih in drugih aktualnih izobraževanj za naše
delovno področje ter strokovne ekskurzije zaposlenih. Sodelovale bomo v
samoocenjavlnih in osrednji skupini modela E-Qalin.
Melita Krof, šivilja
41
14 FRIZERKA
V letu 2013 bo frizerka izvajala storitve za stanovalce kot tudi tržno dejavnost.
DELO NA ODDELEKU se bo izvajalo ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih
od 7.00-11.00 ure.

Moško britje

Striženje moško in žensko
DELO V SALONU se bo izvajalo ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od
11.00-13.00 ure, ob sredah pa od 07.00-13.00 ure.

Striženje in sušenje ženske; vodne pričeske

Trajne pričeske

Barvanje in vodne pričeske

Pranje in sušenje las

Moško striženje

Moško britje.
Martina Jezernik, frizerka
42
15 RECEPCIJA
V letu 2013, predvidoma od 1.3.2013, se bo zaradi koriščenja porodniškega dopusta
zaposlene javne uslužbenke skrajšal in spremenil delovni čas na recepciji-baru.
Poleg navedenega pa se načrtujejo sledeče aktivnosti:
­
informiranje stanovalcev, svojcev in ostalih obiskovalcev
­
posredovanje in vezava notranjih in zunanjih telefonskih klicev
­
pomoč stanovalcem ( v baru in avli Doma pri drobnih opravilih )
­
nadzor in evidentiranje prihoda in odhoda obiskovalcev, stanovalcev, zaposlenih
­
nadzor parkiranja pred vhodom v Dom
­
vodenje evidenc (odsotnosti stanovalcev)
­
naročanje stanovalcev in ostalih uporabnikov tržnih storitev (masaže, pedikure)
­
pošta (urejanje, sortiranje in posredovanje) prispele pošte za stanovalce in
zavod, evidenca prispele pošte za stanovalce
­
obveščanje po zvočniku
­
evidenca in priprava vse izhodne pošte za oddajo
­
priprava in pisanje raznih dokumentov (jedilniki , obvestila)
­
dostava kosil na domove uporabnikov, prevozi stanovalcev na specialistične
preglede in po opravkih
­
prodaja žetonov, prodaja darilnih bonov
­
delo v baru (strežba, naročanje artiklov, urejanje in skrb za čistočo bara in
delovnih pripomočkov)
­
prodaja in priprava bonov za malice, kosila
­
razdelitev napitkov v jedilnici in pomoč pri pripravi jedilnice in pospravljanje
glavne jedilnice
­
udeležba na predavanjih, seminarjih
­
skrb za čistočo in urejenost našega delovnega okolja (recepcija, avla, vhod)
Zaposlene javne uslužbenke se bodo udeležile internih in drugih aktualnih
izobraževanj
in
strokovne
ekskurzije
zaposlenih.
Sodelovale
bomo
v
samoocenjavlnih skupinah modela E-Qalin.
Slavica Zagrnik, telefonist receptor
43