Individualiziran vzgojni načrt.pdf

Transcription

Individualiziran vzgojni načrt.pdf
Osnovna šola Puconci, Puconci 178, 9201 Puconci
e-mail: [email protected]
tel.: +(386)2 545 96 00, ravnatelj: 545 96 02,
fax: +(386)2 545 96 13
INDIVIDUALIZIRANI VZGOJNI NAČRT
za učenca:
____________________________________
Šol.leto 2013/14
Pečat:
Razredničarka:
_____________________________
Ravnatelj: Ernest Nemec
_______________________________
Puconci, 15.03.2013
TRR. NLB M. SOBOTA: 01297-6030676417, DAVČNA ŠTEVILKA: SI96341742
Spoštujem sebe in druge, zato se z veseljem in odgovornostjo do dela učim za življenje.
1. OSNOVNI PODATKI
Ime in priimek učenca; razred, ki ga obiskuje:
2. VRSTA IN OPIS KRŠITVE
V skladu s Pravilnikom šolskega reda OŠ Puconci so nastale naslednje kršitve:
3. CILJI INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA
Kratkoročni cilji:
-
1-krat na teden pride na razgovor v pisarno g. ravnatelja
Branje knjig in na temo primerno obnašanje do odraslih in predstavitev pri RU
Pomoč sošolcem.
UČENEC
Učenčeva ocena (kaj sem storil narobe,
zakaj kršim pravila, kako se počutim ob
tem,...)
Dogovor o nalogah učenca v šoli
Dogovor o nalogah učenca doma
STARŠI
Opažanja staršev in želena pričakovanja
Pomoč, potrebna za delo doma
UČITELJI
DELO UČITELJEV (kdo, kaj, kdaj, koliko časa,…)
G. ravnatelj in g. pomočnik ravnatelja:
Razredničarka:
Člani strokovnega tima in UZ 9.a:
Šolski informator in varnostnik:
4. NAČRT POMOČI IN POSEBNIH VZGOJNIH DEJAVNOSTI
5. URESNIČEVANJE CILJEV IVN
a) način spremljave izvajanja načrta
b) posledice uresničevanja oziroma ne uresničevanja dogovorjenega