Prodajni katalog oken in vrat (.pdf)

Transcription

Prodajni katalog oken in vrat (.pdf)
PRODAJNI KATALOG
Æeleli jih
boste pokazati
utrinki
Reference
Podjetje ARCONT IP, d. o. o. je locirano v
severovzhodnem delu Slovenije in je najveËji
proizvajalec stavbnega pohištva v Pomurju. Poslovni
prostori in proizvodnja se razprostirajo na 9600 m2.
Naše osnovne dejavnosti so proizvodnja, prodaja
in vgradnja stavbnega pohištva iz umetnih mas in
aluminija. Prodajni program obsega še kovinska vrata,
kovinske podboje, garaæna krilna in sekcijska vrata
s pogonom ter industrijska vrata. Proizvodna linija
temelji na sodobni tehnološki in programski opremi,
ki omogoËa izdelavo bolj kakovostnih in varnejših
proizvodov. Kakovost zagotavljamo z izbranimi
materiali priznanih evropskih proizvajalcev in proiz­
vodnjo s sodobnimi, raËunalniško vodenimi CNC-stroji.
KonËne izdelke skladišËimo v pokritih prostorih,
da niso izpostavljeni atmosferskim vplivom.
Da bi kupcem zagotovili celovito ponudbo, smo svoj
prodajni program dopolnili z razliËnimi vrstami polic,
rolet, æaluzij in drugih senËil.
Avtobusni promet Murska Sobota
Avto servis HIMELREIH v Radencih
Bolnišnica NJAGANJ v Rusiji
Bife kava bar NABUCCO Gornja Radgona (zimski vrt)
Dela v termah 3000+zasteklitve bazena
Dijaški dom Murska Sobota
Glasbena šola Gornja Radgona
Gostinski objekt Picerije UR©KA v Martjancih
Hotel GROZD Gornja Radgona, Hotel MIRAL, Radenci
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Knjiænica inštituta za rehabilitacijo v Mariboru
Kovintrade
Letno kopališËe Ormoæ
Lovski dom Moravske Toplice
Objekt za sejem Bauma
Objekt GTM v Murski Soboti
Objekt Dom Lukavci
Objekt GALA Ljutomer
Objekt INOX CENTER v Benediktu
Objekt MOBITEX »entiba
Objekt MORS Ljubljana
Objekt TehniËni pregledi Ljutomer
Onkološki inštitut Obnovitvena v Ljubljani
Osnovne šole ApaËe, Beltinci, Gornja Radgona, Grad,
Pernica, Kriæevci pri Ljutomeru, Radenci, Rodica v
Domæalah
Poslovni objekt Arcont d. d., ELTI v Gornji Radgoni,
REFLEX, SILK d. o. o., Trzin
Poslovno stanovanjski objekt PIHLER v Æerovincih pri
Ljutomeru
Poslovna stavba Mesna industrija POMURKA
v Murski Soboti
Poslovna stavba Pomurskega sejma v Gornji Radgoni
Poslovno stanovanjski objekt TRUBARJEV KVART
v Ljubljani
Poslovni stanovanjski objekt Kovinoplastike ZELKO v
MošËancih
Pošta Sv. Ana
RTP Jesenice- Ukovo, Bled
Sava Trade, Ljubljana
SodišËe Murska Sobota
Stanovanjski blok Radenci
SkladišËni center Kovintrade ©tore
Stanovanjski kompleks Benedikt
Stanovanjski kompleks Brdo GAJ v Ljubljani
(15 vrstnih hiš)
Stanovanjsko naselje Borovnica
Stanovanjski objekt SoboËanka 2, Murska Sobota
Stanovanjska soseska v Razlagovi ulici v Ljutomeru
(8 vrstnih hiš)
©portna dvorana pri O© Cvetke Golarja ©kofja Loka
Tehniška fakulteta Ljubljana
Vrtec in šola Sv. Jurij ob ©Ëavnici
Vrtec Gornji Petrovci, Karitas Domæale
Zavod za rehabilitacijo v Mariboru
Zdravstveni dom Ljutomer, Gornja Radgona
Zdravstvena postaja Grad
Zimski vrt Fiesa
ÆupnišËe v Benediktu, Bodonci, na Kapeli pri Radencih
Tedi in Kik, Jennersdorf, Avstrija
H & M, Fürstenfeld, Avstrija
Mestna hiša, Gradec, Avstrija
©portna dvorana turistiËne šole, Bad Gleichenberg,
Avstrija
Hotel Spirodom, Admont, Avstrija
Romantik Parkhotel, Gradec, Avstrija
PVC in ALU pohištvo ustreza evropskim standardom
SIST EN 14351 - 1 : 2006 + 11:2010 in nosi CE oznako.
GORNJA
RADGONA
SLOVENJ
GRADEC
LESCE
MURSKA
SOBOTA
MARIBOR
LJUBLJANA
VIPAVA
KOPER
ARCONT IP d. o. o.
Ljutomerska cesta 30
Gornja Radgona
tel.: 02 56 44 301
faks: 02 56 44 329
e-pošta: [email protected]
www.okna-vrata.si
ARCONT IP, PE MARIBOR
Cesta XIV. divizije 36, Maribor
tel.: 02 48 03 400
faks: 02 48 03 402
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE SLOVENJ GRADEC
Partizanska pot 15, Slovenj Gradec
tel.: 02 88 38 141
faks: 02 88 38 142
e-pošta: [email protected]
PE VIPAVA, Vipava
GSM: 051 358 367
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE KOPER
Ljubljanska cesta 3e, Koper
tel.: 08 205 82 00
faks.: 08 205 82 01
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE LESCE
Alpska cesta 37a, Lesce
tel.: 059 010 166
faks: 059 010 167
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE LJUBLJANA
Neubergerjeva 31, Ljubljana
tel.: 01 754 21 15
faks: 01 754 21 43
e-pošta: [email protected]
ARCONT IP, PE MURSKA SOBOTA
Obrtna ulica 39, Murska Sobota
tel: 02 521 42 23; 02 521 42 24
faks: 02 521 42 22
e-pošta: [email protected]
2
3
©tudentski servis Domæale
H&M Fürstenfeld, Avstrija
Stanovanjsko naselje Borovnica
Osnovna šola ©kale
Poslovni objekt LoËica
PVC-okna iz petkomornih
profilov, sistem AD70
ravni PETKOMORNI PROFIL + TROSLOJNO STEKLO
Pri veËini starogradenj oziroma adaptacij so okna
iz petkomornih 70 mm širokih profilov in z dvojno
zasteklitvijo še vedno klasika. Standardno jih
izdelujemo v beli barvi, moæni pa so tudi dekorji …
Za doseganje boljših koeficientov toplotne izolacije
se v taka okna vse veË vgrajujejo troslojna stekla.
izolacijsko steklo
zasteklitvena
letvica s tesnilom
dvojno
tesnilo
kovinska
ojaËitev
STILNI PETKOMORNI PROFIL + DVOSLOJNO STEKLO
izolacijsko steklo
zasteklitvena
letvica s tesnilom
dvojno tesnilo
kovinska ojaËitev
4
5
PVC-OKNA
IN VRATA
Z izbiro oken in vrat Arcont bo vaš dom popoln. V
njem boste radi in prijetno æiveli, saj vam bo zagota­
vljal trajno bivalno udobje.
Enostranska standardna barvna paleta
dekorjev za okna Arcont AD 70
Za proizvodnjo oken in vrat uporabljamo materiale
vrhunske kakovosti, ki so preverjeni z vhodno kon­
trolo kakovosti. Okna in vrata izdelujemo z vrhunsko
raËunalniško vodeno tehnologijo sodobnih proizvodnih
strojev, s Ëimer zagotavljamo natanËnost izdelave,
manjša toleranËna odstopanja in poslediËno višjo
kakovost izdelkov. Okna in vrata skladišËimo izkljuËno
v zaprtih prostorih, tako da niso izpostavljena vremen­
skim vplivom in umazaniji.
Drsna vrata Premi Door vam omogoËajo,
da lahko zasteklite velike površine, kot
npr. prehode na vrt ali teraso. Na ta naËin
v prostore spustite kar najveË svetlobe,
hkrati pa imate odliËno toplotno in
zvoËno izolacijo. Drsna vrata imajo tihi
tek, tekoË prehod od znotraj navzven
zaradi nizkega praga in jih je moË otroËje
lahko upravljati.
6
7
antracitno siva gladka
antracitno siva
Ërno rjava
temno zelena
mahovo zelena
siva 7155
sapeli
zlati hrast
oreh
douglasie SD
temni hrast ED
moËvirski hrast ME
©iroka barvna paleta
Okna z alu blendo
Klasi»na bela
BrezËasna bela barva, ki obdræi
svoj šarm: visoko kakovosten
PVC je zelo odporen proti
vremenskim spremembam
in obdræi gladko, svetleËo
površino.
Okna sistem 76 mm so dobavljiva tudi z blendo iz
aluminija na zunanji strani. Odlikuje jih eleganten
dizajn in še boljša statika, pestra izbira barv iz barvne
lestvice RAL pa omogoËa individualno oblikovanje.
Barvne folije
©iroka paleta barv omogoËa
individualne moænosti
oblikovanja. Površine
so odporne na razliËne
vremenske pogoje in jih je
moË enostavno Ëistiti.
Lesni dekorji
PVC v videzu lesa? Izberite
enega od številnih lesnih
dekorjev in vaš dom bo
dobil pridih naravnega,
obenem pa boste izkoristili
vse prednosti, ki jih ponuja
vrhunski pvc material.
NOVA GENERACIJA OKEN
SISTEM KBE 76 MM
Najbolj{a toplotna izolacija
Komore v profilu in kakovostna
zasteklitev so zmagovalna
kombinacija za odliÐno toplotno
izolacijo.
Najbolj©i dizajn
Elegantni profili omogoËajo
vgradnjo velikih steklenih povrπin.
Velika izbira lesnih dekorjev, barv
in aluminijastih blend omogoËa
popolnoma individualno oblikovanje
in moderen dizajn.
Najbolj©e zra»enje
Uporaba moænih integriranih
prezraËevalnih sistemov skrbi za
optimalno prostorsko klimo in
prepreËuje nastanek plesni.
Najbolj udobno upravljanje
V sistem 76 mm je moæno vgraditi
najnovejπe sisteme okovja, zato
lahko izdelamo stavbno pohiπtvo
z najrazliËnejπimi naËini odpiranja.
Stavbno pohiπtvo odlikuje otroËje
lahko odpiranje in zapiranje.
Najbolj©a zvo»na za©»ita
Z okni Arcont sistem 76 mm v
kombinaciji z visoko kakovostnimi
funkcijskimi zasteklitvami doseæete
optimalno zvoËno zašËito.
Najbolj©a varnost
Opremite svoja okna 76 mm z
varnostnimi stekli in varnostnim
okovjem! Nepridipravi si niti blizu
ne bodo upali.
Nezahtevno vzdræevanje
Visoko kakovostne povrπine so
vremensko obstojne in se jih da
preprosto oËistiti.
Najvi©ja ohranitev vrednosti
Visoka kakovost in okolju prijazna
umetna masa skrbita za dolgo
æivljenjsko dobo stavbnega pohiπtva
in trajno zviπujeta vrednost vaπe
nepremiËnine.
Najbolj©e tesnjenje
Nova tesnila zadræujejo prepih,
prah in deæ ter poskrbijo za udobno
prostorsko klimo.
8
9
Najbolj©a stabilnost
NatanËno vstavljene kovinske
ojaËitve in njihova naleæna mesta v
profilu zagotavljajo popolno statiko
okna. Pri oknih z alu blendo na
zunanji strani slednja tudi doprinese
k πe boljπi statiki.
Top mera: 76 mm
Elegantni okenski sistem z
majhno vgradno globino je
idealen tako za novogradnje
kot tudi za arhitektonsko in
energetsko zahtevna renoviranja
starejπih stavb.
2 Razli»ne moænosti montaæe in »ista
montaæa
Montaæa oken sistem 76 mm je primerna za vse
situacije vgradnje. VijaËenje skozi kovinsko ojaËitev
omogoËa hitro in Ëisto montaæo.
4 moderna konstrukcija komor v profilu
Komore profila so skonstruirane po moderni raËunski
metodi in skrbijo za visoko toplotno in zvoËno izolacijo
ter za optimalno stabilnost profila in visoko nosilnost
tudi pri teækih zasteklitvah.
3 visoka stabilnost
Kovinska ojaËitev, ki je vstavljena na sredino profila,
omogoËa visoko stabilnost profila in tudi oken. K
še boljši statiki pripomorejo natanËno definirana
naleæna mesta ojaËitve na profil.
5 varna funkcija
VijaËenje nosilnih delov okovja skozi veË mest na
profilu in ojaËitev.
6 raznoliki dizajn
Okna sistema 76 mm ponujajo številne individualne
moænosti oblikovanja, od pestre izbire barvnih
odtenkov in lesnih dekorjev do modernih aluminijastih
blend, ki jih lahko dobite v domala vseh RAL barvah ali
s specialnimi efekti.
1
4
6
2
5
3
1 Odli»na toplotna izolacija
Vrednosti toplotne izolacije do Uw = 0,77 W/m2K
nova dimenzija trajnosti
Greenline
Nova generacija oken Arcont 76
mm je okolju prijazna; varËuje s
surovinami, saj odliËne izolativne
lastnosti oken dosegamo z varËno
porabo plastike. Pri proizvodnji
upoštevamo Greenline smernice.
Pri proizvodnji plastiËnih profilov
se kot stabilizator uporabljata
kalcij in cink in ne veË svinec.
Trajnostni krog bo sklenjen, ko
bodo profili ob koncu njihove
æivljenjske dobe reciklirani, enako
velja za steklo. Z vgradnjo oken
76 mm znatno doprinesete k
Ëistejšemu okolju, saj porabite
manj kurjave, to pa pomeni manj
izpustov CO2 v okolje.
10
11
Okna sistema 76 mm imajo dolgo æivljenjsko dobo.
Vaša investicija v nova okna se ne bo le poplaËala,
ampak boste z njimi na dolgi rok tudi znatno
privarËevali. Brezhibna optika in funkcionalnost
vam bosta dolga leta v veselje. Z novimi okni 76 mm
boste zvišali vrednost vašega doma in pridobili trajne
prednosti.
Prednosti:
• z optimalno toplotno izolacijo boste zniæali
stroške ogrevanja pozimi in hlajenja poleti;
• odliËna zvoËna izolacija bo dvignila kakovost
vašega bivanja;
• z novimi okni boste bolj varni pred vlomilci;
• lahko vzdræevanje zaradi robustnih površin,
odpornih na razliËne vremenske vplive;
• ohranili boste vrednost oken zaradi njihove dolge
æivljenjske dobe in najvišje kakovosti;
• moderna tehnologija izdelave zagotavlja visoko
raven udobja upravljanja oken in funkcionalno
zanesljivost.
©ESTKOMORNI PROFIL Z ALU BLENDO
6-KOMORNI PROFIL
SYSTEM 88
OKNA NOVE GENERACIJE
Cena energije v zadnjih letih narašËa. Zato se mnogi
od nas odloËamo za gradnjo nizkoenergijskih hiš.
Okna, izdelana iz šestkomornih profilov 88, so veË kot
le element v fasadi, s katerim boste vnesli svetlobo v
vaš dom. Poleg svetlobe in razgleda na vašo okolico
bodo odigrala pomembno vlogo pri tem, da ne boste
slišali neprijetnih zvokov od zunaj in da boste znatno
privarËevali pri energiji. Okna iz nove generacije pro­
filov, v kombinaciji s troslojnim steklom so robustna
in imajo zelo dolgo æivljenjsko dobo. Investicija v taka
okna se izplaËa iz treh razlogov: estetskega, ekonom­
skega in varnostnega.
izolacijsko
steklo
zasteklitvena
letvica s tesnilom
dvojno
tesnilo
kovinska ojaËitev
alu blenda
Dekorji
Zasteklitvene letvice so
enake okvirju, krilu in
stebru. Enako okovje kot
pri 70 mm-Systemu.
Velik spekter zasteklitve
(24-43 mm) in boljša zvoËna
zašËita ter varnost.
Z dodatno ojaËitvijo dobimo
lastnost 7-komornega
profila z izboljšano toplotno
izolacijo.
Z dodatnim srednjim tesnilom
poskrbimo za veËjo toplotno
izolacijo in za boljšo zašËito v
primeru moËnih nalivov in vetrov.
siva gladka 7015
antracitna gladka
sapeli
temno zelena
antracitno siva
siva 7155
oreh
zlati hrast
Z globljo zasteklitvijo
izboljšamo notranje
površinske temperature
na kritiËnih podroËjih.
12
13
Dodatna ojaËitev v profilu
nam zagotavlja moænost
veËjih zasteklitev in boljšo
pritrditev okovja.
ORNAMENTNA STEKLA
STEKLO
V svoji ponudbi vam nudimo veË ornamentov v razliËnih barvnih odtenkih,
ki bodo zagotovo zadovoljili tudi najbolj zahtevne kupce.
Steklo je pomemben okenski element. Zajema do
75 % površine oken in tako zelo vpliva na njihove
lastnosti: doloËi toplotno izolativnost le-teh, proti­
hrupno zašËito in stopnjo protivlomne zašËite. Zaradi
tega je treba zelo skrbno izbrati, kakšno steklo bo
vgrajeno v okno.
Z nakupom Arcontovih oken si boste zagotovili tudi
visoko kakovostno steklo; standarno so æe vgrajena
izolacijska 4-16TGI-4 stekla, polnjena s plinom argo­
nom in TGI-distanËnikom.
Vsa stekla dobavljamo od priznanega slovenskega
proizvajalca stekel Reflex.
rosa
master carre
satinato
peskano
SR Silvit
ËinËila bela
kathedral beli
niagara bela
gotik
altdeutsch K
TGI DISTAN»NIK
ZRA»ENJE
Winflip® AVTOMATSKO OKNO
Arcontova okna imajo standardno vgrajena
izolacijska stekla s TGI-distanËnikom, ki zagotavlja
enakomernejšo temperaturo po celotni stekleni
površini.
Idelana rešitev za vlaæna stanovanja in hiše ter za
stanovanja in vikende, v katerih ne æivite celo leto in
so veËinoma zaprti in potrebni nenehnega zraËenja,
so naši zraËniki REGEL AIR, ki so vgrajeni v okno in
skrbijo za stalno kroæenje zraka v prostorih in tako
tudi za njihovo prezraËevanje.
Zagotavlja sveæ zrak in višjo kakovost bivanja v
prostoru ter omogoËa znaten prihranek pri stroških
za ogrevanje in višjo varnost. »as, ko je okno odpr­
to, lahko nastavimo od ene minute pa do desetih ur,
po preteku tega Ëasa pa se okno samodejno zapre.
Winflip® je zelo primeren za višje leæeËa okna; olajša
odpiranje oken otrokom in starejšim ter invalidnim
osebam. Moæno ga je vgraditi v profil novega okna ali
naknadno na æe obstojeËa okna.
Prednosti:
• majhna toplotna prevodnost;
• povišanje temperature na notranji površini
steklenega roba (topel rob);
• izrazito zmanjšanje nastanka kondenza
na robovih;
• zmanjšanje kroæenja zraka v bliæini okna;
• dober oprijem Butyla in sekundarnega tesnila
zaradi anorganske površine jeklene folije;
• varËevanje s toploto in poslediËno niæji stroški
ogrevanja.
Odpiranje avtomatskega okna s komfortno tipko.
14
15
Winflip®, integriran v okno, odpiranje z vrvico.
Schwarz. Auf allen anderen Farbflächen kommt
das farbige Logo mit Weißraum zum Einsatz.
OKOVJE
SISTEMSKO RE©EVANJE VARNOSTI
OD OSNOVNE VARNOSTI DO WK2
Pomemben del stavbnega pohištva je okovje.
Za pravilno zraËenje, odpiranje in tesnjenje vam
nudimo okovje visoke kakovosti. Naše okovje
vam zagotavlja enostavno uporabo in dolgoletno
obstojnost. Vsi izdelki so opremljeni s standardnim
okovjem v srebrni barvi in s kljuko ali pololivo.
S sistemom nadgradnje
varnosti lahko vaša okna
nadgradimo v æeleno
stopnjo varnosti - od
osnovne varnosti, kjer
dodajamo okovje, do
WK2, kjer mora biti
vgrajeno tudi ustrezno
varnostno steklo.
PoËivalnik krila
prepreËuje poves oken.
Okovje je srebrne barve in se tako idealno
ujema z ostalimi deli oken ali vrat.
Die Logofarbe SIEGENIA Blau
Daje videz popolnosti in skladnosti.
SIEGENIA
Blau: SIEGENIA Schriftzug.
Materiali so vzdræljivi in ekološko
neoporeËni.
Stopnja varnosti 1
Osnovna varnost
z eno varno zaporo.
Schwarz: Registered-Trade-Mark-Symbol ( )
und Claim.
Stopnja varnosti 2
VeË osnovne
varnosti z dvema
varnostnima
zaporama.
Druck
Lack
Folie
CMYK 80/45/0/0
RAL 5023
Xfilm XF5
PANTONE 285
HKS 44 (80 %)
RC1
RC2
Serijsko vgrajeno varovalo prepreËuje udar okna ob prepihu.
Okno z energijsko varËnimi škarjami, ki omogoËajo
dva naËina odpiranja in prezraËevanja — letno, z veËjim
nagibom okna (ca. 160 mm), in zimsko, z manjšim
nagibom okna (ca. 40 mm). Energijsko varËne škarje
omogoËajo, da sami doloËite potrebo po prezraËevanju
glede na letni Ëas.
skrito okovje
Skrito okovje je popolnoma v trendu in ga je moË
enostavno Ëistiti.
Tridimenzionalno varnostno zapiralo omogoËa višjo
stopnjo varnosti s hitro nadgradnjo in trojno lahkotno
delovanje okovja.
ZraËenje poleti:
nagib ca. 160 mm.
ZraËenje pozimi:
nagib ca. 40 mm.
16
17
Tridimenzionalno
varnostno zapiralo
Aktivni zaskoËnik omogoËa lahkotno delovanje v kip poloæaju
- takrat balkonska vrata ne zaskoËijo ob del na okvirju.
Protivlomni zapirnik
POLICE
ZUNANJE OKENSKE POLICE
ZUNANJE IN NOTRANJE POLICE PURITAMO
NajveËja kakovost za zunaj in znotraj. Puritamo je
enobarvna okenska polica z dizajnom za sodobne
puristiËne bivalne smernice. Police se sestojijo iz fine
marmorne moke in visoko kakovostnih naravnih smol,
ki skupaj tvorijo tehnološki kamen. Police so na dotik
tople in prijetne, enostavne za vzdræe­vanje, neobËut­
ljive za madeæe in imajo dolgo æivljenjsko dobo.
ALUMINIJASTE okenske police
NOTRANJE OKENSKE POLICE HELOLIT
Zunanje okenske police so lahko izdelane iz pocin­
kane jeklene ploËevine ali iz ekstrudiranega aluminija.
Odporne so proti vremenskim vplivom in so dolgo
obstojne, po æelji imajo protihrupno zašËito.
C0, naravno eloksirana
Nr. 7004M
KOVINSKE
Nr. 7016M
Police iz ivernih plošË,
neprepustnih za vodo,
ustvarjajo dobro poËutje
in harmonijo. Uporabljajo
se kot notranje police, so
robustne in jih je lahko
vzdræevati.
št. 54, bor
št. 61, marmor
C33, srednje bronasta
št. 62, karara
št. 701, srebrna
št. 703, bela
Nr. 8001M
št. 210M, svetlo siva
RAL 6005M, mahzelena mat
št. 250M, grafit
št. 65, marmor bianco
št. 702, rjava
Nr. 8003M
št. 230M, bela
RAL 8017M, Ëokoladno-rjava
št. 66, bela
št. 260M, granat
Nr. 9006M
št. 68, roma
RAL 9016, bela
ZUNANJE IN NOTRANJE
KLASI»NE POLICE
KlasiËne police so iz umet­
nega marmorja in se sestojijo
iz naravne marmorne moke,
ki so ji primešane naravne
akrilne smole. Odlikujejo jih
trajna lepota in ælahtnost,
odpornost proti lomu in mra­
zu, neobËutljivost za madeæe,
trajnost in lahko vzdræevanje.
št. 95M, standard,
klasik Helopal
št. 330M, ekskluziv
Helopal
št. 30M, granit,
klasik Helopal
št. 318, ekskluziv
Helopal
št. 32M, granit,
klasik Helopal
št. 332M, granit,
ekskluziv Helopal
št. 10, klasik Helopal
št. 391M, ekskluziv Helopal
št. 336, granit,
ekskluziv Helopal
št. 395M, ekskluziv Helopal
Azur 7 - A3
Azur 7 - A4
Azur 7 - A1
Azur 7 - A5
Azur 7 - A2
Azur 7 - A13
Azur 7 - A14
18
19
SEN»ILA
V naši pestri paleti senËil lahko izbirate med
æaluzijami, roletami, roloji in pliseji v razliËnih barvnih
odtenkih, med katerimi boste zagotovo našli take­
ga, ki bo poudaril vaš okus in opremo vaših bivalnih
prostorov.
Monokomanda
UPRAVLJANJE ROLETNIH SISITEMOV
Pri upravljanju roletnih sistemov lahko izbirate
med roËnim pogonom na trak ali monokomando in
motornim pogonom na klasiËno ali daljinsko stikalo.
S senËili boste v svoj bivalni prostor vnesli novo
estetsko dimenzijo in obenem prepreËili nezaæelene
poglede.
Roletni navijalec
s trakom
Motorni pogon daljinsko
upravljanje
Motorni pogon upravljanje s
stikalom
ROLETE
Ponudba rolet obsega predokenske in nadokenske
rolete. Predokenske rolete so lahko podometne in
nad-ometne. Višina škatel predokenskih rolet je 139
mm ali 169 mm, odvisno od višine okna, na katero se
vgrajuje roleta.
PREREZI ROLET
Prerez zunanje predokenske rolete
Predokenska roleta —
podometna izvedba
Nadokenski sistem rolet sestavljata dve skupini
roletnih omaric: TOP MINI, ki je lahko v prostoru le v
nadometni izvedbi, višina škatel je lahko 145, 170 in
210 mm.
Materiali za rolete so visoke kakovosti, dobavljamo jih
od priznanega nemškega proizvajalca Hella.
Nadokenska roleta
z izolacijo
NVR
20
21
NRS
NVS - KlasiËna predokenska roleta
z integriranim komarnikom
NADOKENSKE ROLETNE OMARICE TOP MINI 2
ALU POLKNA
Aluminijasta polkna nudijo odliËno zaπËito pred ve­
trom in vremenom. Vsa aluminijasta polkna so praπno
barvana v poljubnih RAL barvah in zagotavljajo dolgo
æivljenjsko dobo. Na voljo je bogat izbor dodatkov, s
katerimi boste lahko poudarili svoj osebni stil.
Nova generacija nadokenskih roletnih omaric SKS
TOP MINI 2 ima veË moænosti izvedb in s tem tudi
veË prednosti: višina rolo omaric je lahko 170 mm
ali 210 mm, manjšo rolo omarico 170 mm je pa sedaj
moæno uporabiti tudi za balkonska vrata.
Nove nadokenske roletne omarice SKS TOP MINI 2
imajo izjemne moænosti izolacije. Kot klasika se
uporablja stiropor, s katerim doseæemo take vredno­
sti toplotne izolacije kot pri dvoslojnem izolacijskem
steklu U=1,1 W/m2K; za energijsko varËne gradnje pa
se kot izolacija v roletnih omaricah priporoËa vloæek
iz ekspandiranega polystyrola, s katerim doseæemo
vrednosti toplotne izolacije U=0,82 W/m2K.
V nadokensko roletno omarico TOP MINI 2 je lahko
integriran tudi komarnik; mreæa komarnika je lahko
zunaj, pred plašËem lamel ali za njim (torej na notra­
nji strani).
Vse roletne lamele so
standardno iz aluminija in
so izolirane.
beæ
temno beæ
purpurno rdeËa
bronasta
slonokoπËena
mahovo zelena
svetli hrast
zlati hrast
temno rjava
antracitno siva
svetlo siva
siva
stebrna
siv aluminij
bela
BARVE OMARIC PREDOKENSKIH ROLET
sepia rjava
oreh
*Za doplaËilo moæne tudi druge barve.
mahagoni
bela
RAL 9016
rjava
RAL 8017
bel aluminij
RAL 9006
22
23
ÆALUZIJE
Æaluzije so lahko notranje ali zunanje, razliËnih širin in
tudi v razliËnih barvah. Notranje æaluzije so uËinkovi­
ta zašËita pred svetlobo, odliËen dizajn pripomore k
lepšemu videzu prostora.
BARVNA PALETA NOTRANJIH ÆALUZIJ
Sistemi zunanjih sen»il
Aton Uniq
Æaluzije so narejene iz vodo­
ravnih alu lamel širine 25 mm.
Svetlobo v prostoru uravnava­
te s kakovostnim mehanizmom
in gibljivo palico, ki omogoËa
obraËanje lamel. RoËno jih
dvigujete in spušËate z dviæno
vrvico.
št. 01
št. 02
št. 14
št. 03
št. 21
št. 04
št. 21a
št. 05
št. 25
št. 07
št. 26
št. 08
št. 27
št. 10
št. 29
št. 12
št. 33
št. 11
št. 34
št. 13
št. 35
Sistem Aton Uniq predstavlja novost in ponuja
prednosti predvsem zaradi svoje celovitosti, saj je
æaluzija æe v samem zaËetku vkljuËena v sistem
skupaj z vodili in masko. Æaluzija se v sistem Aton
Uniq lahko zdruæuje v primeru podometne in
nadometne vgradnje. Maska je s posebnim nosilcem
pritrjena na nosilno vodilo, æaluzija pa je z nosilci
vijaËena v masko. Celoten sistem torej nosi sklop
profilov (vodilo Uniq) in se vijaËi frontalno v okenski
okvir brez vidnih vijakov.
Pri sistemu
Aton Uniq lahko
izbirate med
lamelami C80,
T80 in Z90.
NOTRANJA ÆALUZIJA
ISODESIGN, za zahtevne
kupce
Æaluzija se upravlja s kro­
gliËno vrvico, ki omogoËa
hitro in enostavno dvigovanje
in spušËanje æaluzije kot tudi
spreminanje naklona lamel.
ZUNANJE ÆALUZIJE
Podometna maska z 2 cm EPS hrbtne izolacije se
najveËkrat uporablja v primerih, ko je nad oknom æe
zagotovljena zadostna izolacija.
Zunanje æaluzije so senËila, pritrjena na zunanji strani
oken/fasad, s horizontalnim lamelnim zastorom iz alu­
minijastih lamel. NaËin pritrjevanja in vodenja lamel je
odloËilnega pomena za stabilnost v razliËnih vremen­
skih razmerah, za arhitekturni izgled, zatemnitveni
efekt ter kakovostno zašËito pred vremenskimi vplivi
in radovednimi pogledi. Lamelni sistemi na zunanji
strani okna/pred oknom odloËilno vplivajo na klimo
v prostoru, odmerjajo koliËino dnevne svetlobe v
njem in izpolnjujejo mnoge obseæne zašËitne funkcije.
Montaæa se izvaja razliËno, med špalete, na fasado ali
v pripravljeno odprtino pod fasado.
BARVNA PALETA ZUNANJIH ÆALUZIJ
Beige
RAL 1015
Temno siva
RAL 9007
Bela
RAL 9016
Alu
RAL 9006
Bronasta
RAL 1035
Rumena
RAL 1003
Siva
RAL 7035
Zelena
RAL 6005
Rjava
RAL 8017
Modra
RAL 5009
Vodilo Uniq je sestavljeno iz profila vodila s PVC
vloækom (AB395), nosilnega profila (AB396) in
razširitvenega profila (AB394). Razširitveni profili
se lahko dodajajo poljubno do æelene globine.
Detajl podometnega sistema ATON UNIQ s sestavljenim sklopom
profilov AB394, AB396 in AB395.
24
25
KOMARNIKI
Fiksni komarnik se pritrdi direktno na okenski okvir
in ga po æelji lahko sami snamete in postavite nazaj.
Brez skrbi in brez insektov.
S komarniki na vašem oknu lahko postanejo vaše æelje
brez nadleænih insektov v stanovanju resniËnost.
Vseh nadlog se lahko znebite z našimi komarniki.
Nudimo vam veË moænosti izvedb, tako da se lahko
sami odloËite, kako se boste zašËitili pred insekti.
Na voljo so razliËni sistemi pritrditve in odpiranja.
Poleg zašËite pred mrËesom imejte tudi odliËno
zunanjo zasenËitev.
Fiksni komarnik
Rolo komarnik se podobno kot roleta navije v
omarico, kjer ostane zašËiten in skrit pred pogledi,
ko ga ne uporabljate.
Vratni
komarnik
Rolo komarnik
26
27
Drsni komarnik
STAVBNO POHI©TVO IZ
ALUMINIJA
SISTEM AWS 75.SI
• profili AWS 75 in steklo Reflex RX Warm
4/12TGI/4/12TGI/4
• Uw = 0,85 — 1,0 W/m2K
• skrito okovje do 160 kg
• mehatroniËno odpiranje Tiptronic
• primeren za fasade, kjer se zahteva najboljša
izolacije
• protivlomna zašËita do RC3 po DIN V ENV 1627
SISTEM AWS 65.SI
• najugodnejπe razmerje med ceno in kakovostjo
• naπe najbolj prodajano okno
• profili AWS 65 in steklo Reflex RX Warm
4/12TGI/4/12TGI/4
• Uw = 1,3 W/m2K
• skrito okovje do 160 kg
• mehatroniËno odpiranje Tiptronic
• protivlomna zašËita do RC3 po DIN V ENV 1627
SISTEM AWS 75.SI
ENKRATNA INVESTICIJA ZA VSE ÆIVLJENJE
Aluminij je material, ki bolj kot katerikoli obdræi svoje
strukturne lastnosti. Ni nagnjen k spremembam
zaradi temperaturnih razlik in sunkov vetra.
Poleg tega je zaradi obdelave površine odporen proti
neugodnim zunanjim vplivom. Prav zato zagotavlja
popolno vzdræljivost tudi po mnogih letih in ostane
lep, saj se s Ëasom ne spreminja. Stavbno pohištvo
in zimski vrtovi iz alu profilov so popolnoma neprepu­
stni za vodo in zrak in zagotavljajo odliËno akustiËno
in toplotno izolacijo. ZahvaljujoË današnjim tehnologi­
jam so naši izdelki tako rekoË veËno obstojni.
PRIHRANEK ENERGIJE
Stavbno pohištvo in zimski vrtovi iz aluminijastih
profilov prispevajo k velikemu prihranku energije,
saj zagotavljajo zelo dobro toplotno izolacijo.
KLJUKE ZA ALU VRATA
VZDRÆEVANJE NI POTREBNO
Stavbno pohištvo in zimski vrtovi iz aluminija
praktiËno ne potrebujejo vzdræevanja. V nasprotju z
drugimi materiali, ki jih morate po doloËenem Ëasu
mehansko obdelati, popraviti in prebarvati, pri alumi­
niju to ni potrebno. Zadostuje le obËasno ËišËenje.
LEP, UDOBEN IN MIREN BIVALNI PROSTOR
V tehniki skoraj ni veË omejitev, zato lahko vaše
stavbno pohištvo ali zimski vrt izdelamo v poljubnem
stilu, od klasiËnega do modernega, in v razliËnih
barvah.
Stavbno pohištvo in zimski vrtovi iz profilov Schüco
zagotavljajo termiËno izolacijo v poletnih in zimskih
mesecih ter popolno akustiËno izolacijo, tako da vas
hrup ne bo veË motil.
240042 eloksirana
240071 eloksirana
SISTEM AWS 50.NI - hladni profil
240152 eloksirana
240083 aluminij siva
SISTEM ADS 65
28
29
240087 aluminij siva
ZIMSKI VRT
PREZRA»EVANJE ZIMSKEGA VRTA
Ne smete pozabiti na prezraËevanje v zimskem vrtu.
Glavni element za prezraËevanje zimskega vrta so
zraËniki Renson, glede na velikost zimskega vrta vam
vgradimo primerno število zraËnikov.
Vašo oazo miru in sprostitve lahko najdete v svojem
zimskem vrtu. Zimski vrt naj povezuje prostore, kjer
preæivite najveË svojega prostega Ëasa, saj boste le
tako lahko izkoristili najveË dnevne svetlobe in tako
dodali dodatno bivalno površino svojim prostorom.
Zaradi razliËnih oblik gradenj, lokacije in lege objek­
tov moramo izbrati unikatne rešitve, zato se v našem
podjetju popolnoma prilagodimo æeljam naroËnika,
vse od izmer do konstruiranja in strokovne montaæe.
S pravilno postavljenim zimskim vrtom lahko zmanj­
šamo stroške ogrevanja kar do 30%.
Da bi te stroške dejansko zmanjšali, moramo prej
dobro predvideti lego zimskega vrta. Za postavitev
zimskega vrta sta primerna jugovzhodna in jugo­
zahodna stran, odsvetujemo pa vam postavitev na
juæno stran, saj se prostori tako preveË segrejejo. Tako
vam za senËenje priporoËamo uporabo senËil, kot so
æaluzije, roloji in pliseji.
Ta edinstveni prostor vam bo omogoËil, da boste v
njem uæivali ob vsakem vremenu in v vseh letnih
Ëasih; vedno boste v pristnem stiku z naravo.
Prerezi profilov za zimski vrt CMC 50
MOÆNE IZVEDBE
Vaš zimski vrt naj povezuje pro­
store, v katerih preæivite najveË
Ëasa; izkoristili boste najveË dnevne
svetlobe in dodali novo površino
prostorom. Zimski vrt lahko nastane
kot podaljšek dnevnega prostora na
teraso ali balkon, z zasteklitvijo ob­
stojeËih površin ali kot samostojna
postavitev v pravokotni ali polkroæni
izvedbi.
Izbirate lahko med razliËnimi obli­
kami sten. Vertikalne stene so lahko
iz PVC ali aluminijastih profilov, in
sicer iz fiksnih elementov zastekli­
tve, ali pa okna, balkonska, drsna in
harmonika vrata. Strešni profili so
aluminijasti, steklo pa varnostno le­
pljeno in kaljeno. Za prijetno bivanje
v zimskem vrtu vam ponujamo še
senËila in prezraËevalne sisteme.
30
31
Strehi zimskega vrta moramo zaradi izspostavljeno­
sti razliËnim dejavnikom (toËa, nevarnost padajoËih
predmetov ...) posvetiti veËjo pozornost, zato v strehe
zimskih vrtov vgrajujemo posebna varnostna stekla
(ki so na eni strani kaljena, na drugi strani pa leplje­
na). Streha zimskega vrta je še posebej poleti izspo­
stavljena moËnim sonËnim æarkom, ki moËno ogrejejo
stekla in notranjost zimskega vrta. Neæeleno segre­
vanje strehe zimskega vrta lahko delno prepreËimo
s postavitvijo ustreznih zunanjih senËil, npr. strešno
tendo, ki prepreËuje segrevanje strešnih stekel.
V podjetju Arcont pri razvojnih aktivnostih in boljši
izdelavi zimskih vrtov sodelujemo z nemškim dobavi­
teljem Schüco. Poudarek je na izbolšanju in lepši vizu­
alni izvedbi streh zimskih vrtov. S podjetjem Schüco
smo tako pri strehah zimskih vrtov dosegli: sistemske
rešitve za razliËne izvedbe, sistemsko rešitev za
ælebove, za zakljuËke ob stenah in straneh. Vse rešitve
so primerne v kombinaciji PVC ali ALU sten.
S pomoËjo nove programske opreme 3D pa zdaj æe
v fazi ponudbe pokaæemo strankam konËno vizualno
podobo in na ta naËin æe v tej fazi uskladimo æelje oz.
priËakovanja naših strank ter konËni videz njihovega
zimskega vrta.
Najpomembnejši element zimskega vrta je prav goto­
vo steklo oz. njegove izolativne in druge lastnosti.
Od kakovosti stekla je odvisno, kako se bomo v
zimskem vrtu poËutili, oziroma ali bo prostor pozimi
prijetno topel, poleti pa ustrezno hladen. Dobra izo­
lacija pa ni bistvenega pomena samo zaradi udobne
temperature, temveË tudi zato, da notranje steklo
ne postane hladno, kar povzroËa neudoben hlad in
kondenzacijo. Danes se veËinoma uporablja dvojna
zasteklitev z eno plastjo nizkoemisijskega nanosa in
plinskim polnjenjem v medstekelnem prostoru.
Omeniti pa velja tudi izredne izolacijske lastnosti
troslojnih zasteklitev z nizkoemisijskimi nanosi in
dvakratnim plinskim polnjenjem. Taka stekla dosegajo
faktor toplotne prevodnosti 0,58 W/m2K. Kakovostna
energetsko uËinkovita stekla pa imajo tudi prekinjen
toplotni most na mestu zasteklitvenega distanËnika,
kar zmanjša toplotne izgube ob robovih in nevarnost
rosenja na robovih.
32
33
VRATA
Vrata so vizitka vaše hiše. Vašim gostom posredujejo
prvi vtis o vašem domu. Pri vratih vas vsak dan
sprejme toplina vašega doma, skoznje vstopate
v svoje kraljestvo. To so tehtni razlogi, da temu delu
svoje hiše posvetite vso pozornost.
Pri nas sta varnost in stabilnost na prvem mestu.
Z našimi vhodnimi vrati boste svojemu domu
podarili lep izgled, zagotovili pa si boste tudi varnost
in dobro toplotno ter zvoËno izolacijo.
Vsa vrata izdelujemo v enokrilni ali dvokrilni izvedbi,
lahko pa se odloËite tudi za kombinacijo vrat in
fiksnega stranskega dela. Pestra izbira modelov in
barvnih odtenkov vam bo omogoËila, da boste lahko
vhodna vrata ustrezno kombinirali z okni in zunanjo­
stjo svoje hiše. Zelo pomembno vlogo imajo kombi­
nacije polnila in stekla, te prilagajamo vašemu okusu
in izbiri. Poleg tega vam je na voljo vrsta dodatkov
(kljuke, trkala, poštni predali ...), ki bodo zadostili
vašim estetskim in tehniËnim zahtevam.
V vrata Arcont standardno
vgrajujemo: varnostno gonilko,
varnostni kljuË in varnostno
kljuko. Vsi ti na novo vgrajeni
elementi imajo prednostne
varnostne funkcije:
ARC TIP 26
ARC TIP 27
ARC TIP 28
LYON
VERONA
PV-DEA-FKS
ARC TIP 30
ARC TIP 33
ARC TIP 34
HB-S-PLI-PEO-4
LONDON
INX O VIR-PJ-4
Vhodna vrata s steklenimi polnili
Vhodna vrata Inotherm
• prednost varnostne gonilke
pripre krilo, laæje zapiranje
vrat, spodnji jeziËek pod
kavljem vedno poskrbi, da se
kavelj zapre in tudi ne poško­
duje profil okvirja;
• prednost varnostnega kljuËa
kljuË in cilinder imata veË
utorov, to poslediËno pomeni
veËjo moænost razliËnih kombi­
nacij in tako manjšo moænost
poneverbe kljuËa;
Model Jupiter
AAE 1472
ATE 1040
ATE 10411
ATE 1130
Model Venera
• prednost varnostne kljuke
znotraj šËita kljuke je vgrajena
varnostna plošËica, ki jo je
zelo teæko prevrtati, s tem je
moænost vloma zmanjšana na
minimum.
34
35
POLGARNITURE Z ROZETAMI
ZUNANJE KLJUKE
Ob stavbnem pohištvu za svoj bivalni prostor izberite
še primerne in sodobno oblikovane kljuke za vhodna
in balkonska vrata ter okna.
Kljuke in pololive je mogoËe dobiti v razliËnih oblikah,
materialih in barvah.
STANDARD PROGRAM
Franca
Alena — LS (medenina)
Elena
Sicura Arena — LS
(kromirano)
STANDARD
bela
Ral 9016
MOÆNE KOMBINACIJE
Sybille
Alaska
Phönix
Oslo
Lisa
Jill
Paris
rjava
RAL 8077
F1
F9
Za ve» udobja — »italec
prstnih odtisov
Sicura Jill — LS
(inox)
Sicura Paula
(natur aluminij)
DODATNA VARNOST
POLOLIVE
Alaska
varnostna kljuka
gumb-bunka
varnostne rozete
varnostna rozeta
Paris
RO»AJI
Oslo
Phönix
»italec prstnih odtisov
RoËaj z
integriranim
Ëitalcem prstnih
odtisov
Jill
36
37
Sybille
pololiva Nepomuk
z gumbom
Godzilla
PROGRAM
KOVINSKIH VRAT,
PODBOJEV IN
GARAÆNIH VRAT
NOTRANJA IN VE»NAMENSKA VRATA
POÆARNA VRATA
VARNOSTNA VRATA
Vratno krilo je v osnovi iz vroËe pocinkane ploËevine,
debele od 40 do 53 mm. Pri enokrilnih notranjih vra­
tih je moæno dobaviti le vratno krilo ali pa krilo skupaj
s podbojem (standardni podboj je vogalni), tesnili,
kljuËavnico in Ërno garnituro kljuk ter z obseænim
programom dodatkov (zraËnik, zasteklitve ...).
Vsa notranja in veËnamenska vrata so na voljo tudi
v dvokrilni izvedbi.
30-minutna ekskluzivna poæarna vrata NovoFire
EI30-145RL zadræujejo širjenje poæara in so pripravlje­
na za takojšnjo vgradnjo. Poæarna vrata so iz vroËe
pocinkane ploËevine. Vratno krilo je univerzalno
(moænost uporabe levo/desno). Polnilo vratnega krila
sestavlja plošËa iz mineralnih vlaken. Standardni
podboj vrat je vogalni. Vrata so standardno opremlje­
na s kljuko in kluËavnico s cilindriËnim vloækom
in temeljno prašno barvana v odtenku bele barve
(podobna RAL 90016). Vrata imajo Slovensko teh­
niËno soglasje (STS-07/100) za vgradnjo na mejo
poæarnih sektorjev in evakuacijskih poteh s strani
ZAG Slovenije.
Varnostna protivlomna vrata ustrezajo evropskim
normam in so lahko opremljena s pet-, šest-, sedem-,
devet- ali desetkratnim zapahom. Moæno jih je dobiti
v eno- ali dvokrilni izvedbi. Standardna barva je bela,
za doplaËilo so pri nekaterih modelih moæne tudi dru­
ge barve in dizajni ter lesni dekorji na vratnem krilu.
SEKCIJSKA GARAÆNA VRATA
DVIÆNA GARAÆNA VRATA
PODBOJI
INDUSTRIJSKA VRATA
Sekcijska garaæna vrata so na voljo v razliËnih vzorcih,
povrπina in barvah. So edina garaæna vrata v Sloveniji,
ki imajo 45 mm izolacije, lahko pa se jih dobi tudi v
izvedbah z 20 mm ali 34 mm izolacije. Garaæna vrata
z integriranim pogonom imajo znak CE in ustrezajo
najzahtevnejšim evropskim normam glede varnosti,
toplotne izolativnosti, odpornosti proti udaru vetra in
nepropustnosti za vodo. JamËimo 12-letno garancijo
in zagotavljamo redne servise.
KlasiËna dviæna garaæna vrata Novoferm, model
K-Rees, so primerna za enojne garaæe. Polnilo
garaænih vrat je iz vroËe pocinkane ploËevine, vzorec
pa je navpiËen. Za doplaËilo so na voljo tudi v izvedbi
s prehodnimi vrati v njih samih. Opremite jih lahko
s pogonom na daljinsko upravljanje, moæno pa je
dobaviti tudi sistem VivoPort®, kjer sta garaæna
vrata in pogon æe tovarniško vgrajena skupaj.
Podboji Novoferm so primerni za vse situacije vgra­
dnje, ker so robustni, stabilni in zašËiteni pred korozi­
jo. So iz vroËe pocinkane fine ploËevine (debeline
1,5 mm ali 2,0 mm), visokokakovostno temeljno barva­
ni v svetlosivem odtenku (podobnem RAL 7035), kar
je idealna podlaga za njihovo konËno lakiranje. Pod­
boji so lahko mokromontaæni ali za mavËno-kartonske
stene. LoËimo še med vogalnimi in objemnimi podboji
ter protipodboji. Primerni so za vratna krila z utorom
ali brez njega in so praviloma uporabni levo / desno.
PodroËje uporabe industrijskih sekcijskih vrat je
zelo široko; po svoji funkcionalnosti so primerna kot
zunanja vrata, hitrotekoËa vrata, izolirana vrata, ki
zagotavljajo toplotno in zvoËno izolacijo in jih je moË
vgraditi v garaæe, industrijske in prometne zgradbe,
delavnice, gasilske domove ipd. Industrijska sekcijska
vrata so na voljo v dveh izvedbah, za razliËne namene
uporabe, in sicer THERMO in NOVOLUIX.
38
39
izdajatelj: ARCONT IP d.o.o., Ljutomerska c. 30, Gornja Radgona
oblikovanje: MEDIAMIX, oglaševalska agencija
04/01/14-SLO
Slike so simboliËne. Pridræujemo si pravico do tehniËnih sprememb in barvnih odstopanj.