publikacija_2013.pdf

Transcription

publikacija_2013.pdf
Šola, dober dan
obvestila staršem
2013/2014
Ema Škrjanc, 3.b
Alen Blok, 7.b
Lucija Mežek, 7.a
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Erazem Kokalj Koblar, 3.b
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica
tel.: 04/ 5809 150, fax: 04/ 5809 155
Dragi učenci, spoštovani starši!
Poletne počitnice, ki so najlepši del
šolskega leta, so se končale. Šolska
vrata so se ponovno odprla in tako je
brezskrbnih dni in potepanja naokoli
konec.
Vsako novo šolsko leto je priložnost
za nov začetek. Letošnji začetek je še
prav poseben, ne le za vas, učenci,
tudi zame.
Tako kot vi, bom tudi jaz začela šolsko leto z novimi nalogami.
Nove naloge prinašajo izzive in nove cilje. Med pripravami
na prihajajoče šolsko leto sem veliko razmišljala o učenju,
odgovornosti, zahtevnosti do sebe in do znanja. V šoli sta delo in
učenje glavna naloga otrok. Na poteh učenosti vas usmerjajo in
vodijo učitelji, ki vam pomagajo usvajati znanje. Poleg različnih
znanj in veščin se morate naučiti tudi vztrajnosti, sposobnosti
prenašanja porazov, reševanja konfliktov, sočutja in spoštovanja
do vsega, kar nas obdaja. Delo naj vam bo izziv in ne le obveza.
Zastavljenih nalog se lotevajte s polno odgovornostjo. Vztrajajte
pri dejavnostih in zaupajte v svoje sposobnosti.
Starši, vaša in naša naloga je, da otroke pripravimo na življenje,
jih naučimo samostojnosti in odgovornosti. Naučite jih, da
si postavijo svoje cilje, ki jih bodo vodili do uspeha. Pot, ki se
dviga do zastavljenega cilja, je pogosto strma. Na strmi poti se
včasih utrudijo, omagajo ali celo obupajo. Takrat potrebujejo
vašo spodbudo in pomoč. Pri uresničevanju ciljev jim stojte ob
strani tudi z dobrim sodelovanjem z nami. Zahtevajte od njih, kar
zmorejo, in jih spodbujajte, da uresničijo sanje. Kako uspešno
bodo prehodili pot do cilja, pa je odvisno od njih samih.
Šola daje temelj za uspeh v življenju, zato je njen pomen zelo
velik. Verjamem, da bomo skupaj uspeli uresničiti vaše in naše
cilje.
Uspešno šolsko leto 2013/14, veliko dobrih rezultatov in da bi se v
šoli počutili dobro in varno, vam želimo delavci šole.
R A V N A T E L J I CA
Ana KLEMENC
Sara Sedovšek, 1.b
Benjamin Zupan, 3.b
Tadej Pavlin, 1.a
OSNOVNA ŠOLA
ŽIROVNICA
VIZIJA:
Pristni odnosi in dobri delovni pogoji gradijo uspešno šolo.
Ravnateljica šole: Ana KLEMENC
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Aleksandra DONOŠA
Pomočnica ravnatelja za šolo: Andrejka KRAMAR
Vrtec: 159 otrok – 8 skupin
Osnovna šola: 380 učenk in učencev – 18 oddelkov
Oddelki podaljšanega bivanja: 182 učenk in učencev – 6 oddelkov
Šolska svetovalna služba: Irena PIRC
Šolska knjižnica: Polona KUS
Vodja šolske prehrane: Nadja BERGANT
Računovodsko-administrativna dela:
Blanka TRAMTE, Magda PAPLER
Šolska kuhinja: Tomo PAVLENČ, Renata PRISTAVEC,
Andraž VOZELJ, Meri OKIČ,
Marija VALENTINČIČ, Magdalena NOVAK
Tehnično-vzdrževalna dela:
Janez TAVČAR, Matevž MLINAR
Čiščenje: Marija VALENTINČIČ, Marinka LEGAT, Vasva DELIČ,
Sonja BULOVEC, Mateja BALOH, Radojka KOVAČEVIČ,
Gordana DABIŽLJEVIČ, Magdalena NOVAK
SVET ŠOLE
je glavni organ upravljanja, mandat traja štiri leta. Svet šole
sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov
delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednik sveta šole je
Matjaž Silič. Članom sveta se bo iztekel mandat 5. januarja 2014.
V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Matjaž Silič,
Nataša Černe, Jolanda Klobasa, Magda Papler, Tjaša Reškovac,
Tatjana Bergelj, Nino Rejc, Janez Zidar, Herman Debelak, Vanja
Resman Noč in Petra Žvan.
SVET STARŠEV
je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavlja
ga po en predstavnik staršev iz vsakega oddelka vrtca in šole.
Mandat staršem v svetu traja dve leti, predsednica pa je
Tatjana Bergelj.
POMEMBNEJŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Tajništvo šole: 5 809 150
Ravnateljica: 5 809 151
Kuhinja: 5 809 159
Vrtec: 5 809 160
Pomočnica ravnatelja za šolo: Mobilni telefon OPB 1. razred:
5 809 152
040 979 843
Pomočnica ravnatelja za
vrtec: 5 809 160
Mobilni telefon OPB 2., 3.
razred: 030 676 474
Svetovalna delavka:
5 809 156
Mobilni telefon OPB 4., 5.
razred: 040 150 676
Zbornica: 5 809 154
Knjižnica: 5 809 157
Mobilni telefon za šole v naravi:
040 986 272
URADNE URE
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 10.30–14.00
petek: 10.30–13.00
Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni zavod,
ustanovila ga je OBČINA ŽIROVNICA. Dejavnosti šole so varstvo
in vzgoja predšolskih otrok, osnovno izobraževanje v devetletni
osnovni šoli ter organizacija šolske prehrane.
Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Breg, Moste, Žirovnica,
Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in Rodine.
Publikacija Šola, dober dan je povzetek Letnega delovnega
načrta, ki ga svet šole vsako leto sprejme in potrdi na redni seji
v oktobru.
V publikaciji boste našli podatke o dosežkih naših učencev v
preteklem letu in informacije o poteku novega šolskega leta,
predstavljamo tudi najpomembnejše programe in dejavnosti tega
šolskega leta.
Drejc Jenko Pogačnik, 3.b
REZULTATI V ŠOLSKEM
LETU 2012/2013
V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti, ki se
ne bodo naučili učiti.
(A. Toffler)
Ob koncu šolskega leta je pouk obiskovalo 380 učenk in učencev,
188 učenk in 192 učencev; v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju je bilo 134 učencev, v drugem 109 in v tretjem 137.
Razporejeni so bili v 19 oddelkov. Sedmi razred je imel tri oddelke,
četrti enega, ostali pa po dva. Povprečno je bilo v oddelku 21
učencev. V šest oddelkov podaljšanega bivanja je bilo vključenih
171 učencev od 1. do 5. razreda. V dva oddelka jutranjega varstva
so bili vključeni prvošolci.
Učni uspeh
Šolsko leto je ob koncu drugega ocenjevalnega obdobja uspešno
končalo 376 učenk in učencev.
134 učenk in učencev 1., 2. in 3. razreda je bilo ocenjenih opisno.
246 učencev od 4. do 9. razreda je bilo ocenjenih številčno.
Ob koncu junija je bilo 98,9 odstotkov učencev učno uspešnih.
Dobre stvari pridejo
počasi.
(B. Dellinger)
Julija Ferjan, 5.b
Učenci devetega razreda, ki so prejeli zlato šolsko priznanje za
večletno prizadevnost na različnih področjih in doseganje vidnih
rezultatov pri šolskem delu, so: Manja Vidic, Lucija Čop, Nina
Arnež, Tjaša Češek, Lenart Dolar, Tjaša Kelbl, Manca Novak in
Ema Zupan.
Za uspeh in dosežke na različnih področjih dela je župan občine,
gospod Leopold Pogačar, najuspešnejšim devetošolkam in
devetošolcem podelil praktična darila.
Vsi otroci sveta so z nami kot naša usoda in naša vest.
In z njimi gremo – z ramo ob rami – v prihodnost ali v
temo ali do zvezd.
(T. Pavček)
TEKMOVANJA IN SREČANJA
Učenke in učenci so se pod vodstvom svojih mentoric in mentorjev
pripravljali na tekmovanja in srečanja z različnih področij.
Tekmovali so na šolskih, področnih in državnih tekmovanjih.
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
NAGRADE NA LIKOVNIH IN LITERARNIH NATEČAJIH
Minea Urbančič
Vid Simonič
Meta Mekina
Julija Borštnik
Helena Tolar
Marcel Kobal
Vita Pivec
Žan Praprotnik
Kristina Paščinski
Julia Arnšek
Neža Babič
Tekmovanje v znanju matematike za EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU
Meta Mekina
Kristina Paščinski
Jure Pavlin
Tjaša Dolar
Helena Tolar
Tadej Pavlin
Marko Tolar
Neža Babič
Nika Koselj
Nejc Vrečko
Klara Selan Papler Tijan Lužnik
Neža Jan
Ana Noč
Julija Bergelj
Vida Žemlja
Bor Ravnik
Teja Bele
Vid Požek
Tilen Tomažič
Maj Savorgnani
Klara Arnšek
Matevž Toman
Lan Rejc
Sara Sedovšek
Ema Babič
Erazem Kokalj
Koblar
David Stević
Gašper Černilec
Marta Tavčar
Sebastjan Klinar
Minea Urbančič
Anže Koselj
Matija Ravnik
Matic Krmelj
Pia Zalokar
Drejc Jenko
Pogačnik
Stella Praprotnik
Matic Škrjanc
RAČUNANJE JE IGRA – zlato priznanje v znanju matematike
Nika Anderle
Jure Pavlin
Gašper Černilec
Drejc Jenko
Pogačnik
Anže Koselj
Žan Subotnjicki
Liza Zalokar
Kristina Paščinski
Iris Sedminek
Arman Alibašić
Ajda Rekar
Neža Babič
Neža Jan
Tim Markelj
Tinkara Šest
Benjamin Zupan
Matic Škrjanc
FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA
47 učenk in
učencev
42 učenk in
učencev
45 učenk in
učencev
21 učenk in
učencev
34 učenk in
učencev
CANKARJEVO PRIZNANJE
Matija Ravnik
Tinkara Šest
Gašper Černilec
Neža Jan
Ema Babič
Neža Babič
Julija Borštnik
Drejc Jenko
Pogačnik
Marko Tolar
Nejc Plahuta
Iris Sedminek
Tjaša Jesenko
Pia Troha
Kristina Paščinski
PRIZNANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO
38 učenk in
učencev
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred
NAGRADE NA LITERARNIH NATEČAJIH
Karin Pazlar
Tinkara Jan
Saša Plejo
Žiga Brajnik
NAGRADE NA LIKOVNIH NATEČAJIH
Meggie Kalan
Karmen Zalokar
Tjaša Češek
Sara Kolundžić
Manja Vidic
Teja Mezek
Neža Kranjc
Kaja Kunšič
Manja Vidic
CANKARJEVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju slovenščine
Bronasto priznanje
Tadej Pernuš
Lucija Čop
Maja Ramuš
Tjaša Češek
Sara Ravnik
Tjaša Kelbl
Karmen Zalokar
Manca Novak
Simona Stoilkova
Ema Zupan
Srebrno priznanje
Sara Ravnik
Lucija Čop
Karmen Zalokar
Manca Novak
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE
Bronasto priznanje
Neža Kranjc
Nik Murgelj Pajić
Neža Murn
Domen Zevnik
Simon Bulovec
Tjaša Češek
Matej Čuk
Lenart Dolar
Tjaša Kelbl
Manca Novak
Denis Salihović Mežnarec
Manja Vidic
Srebrno priznanje
Lenart Dolar
Manca Novak
Denis Salihović Mežnarec
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU - tekmovanje v znanju matematike
Priznanje Kenguru
Bronasto Vegovo priznanje
Kaja Rozman
Lucija Mežek
Matija Legat
Lucija Čop
Urška Baloh
Benjamin Grubar
Tadej Pernuš
Manja Vidic
Ana Čop
Matej Zupančič
Sara Ravnik
Tjaša Češek
Anja Dolar
Tinkara Jan
Luka Naglič
Manca Novak
Bine Mekina
Jan Oblak
Hana Mohorič
Marcel Vrhovnik
Ema Konte
Maja Ramuš
Marko Novak
Tara Maja Simonič
Srebrno Vegovo priznanje
Lucija Mežek
Matija Legat
Lucija Čop
Benjamin Grubar
Tadej Pernuš
Tjaša Češek
Matej Zupančič
Sara Ravnik
Tinkara Jan
Luka Naglič
Jan Oblak
PREGLOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju kemije
Bronasto priznanje
Matija Legat
Manca Novak
Tadej Pernuš
Tjaša Češek
Hana Mohorič
Ema Zupan
Sara Ravnik
Lucija Čop
Sara Strasser
Manja Vidic
Lenart Dolar
PROTEUSOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju biologije
Bronasto priznanje
Sara Ravnik
Tjaša Češek
Manca Novak
Ema Zupan
Srebrno priznanje
Sara Ravnik
Manca Novak
Zlato priznanje
Tjaša Češek
STEFANOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju fizike
Bronasto priznanje
Matija Legat
Žan Arh
Tadej Pernuš
Tjaša Češek
Sara Ravnik
Manca Novak
Karmen Zalokar
Sara Kolundžić
Luka Naglič
TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE
Bronasto priznanje
Luka Dražič
Tadej Pernuš
Lucija Čop
Lucija Mežek
Sara Ravnik
Manja Vidic
Benjamin Grubar
Karmen Zalokar
Tjaša Češek
Ema Konte
Iza Arnšek
Tjaša Kelbl
Tara Mohorič
Sara Strasser
Manca Novak
Nika Zupan
Simona Stoilkova
Matej Zupančič
Ema Zupan
Tinkara Jan
Mitja Mežnarec
Srebrno priznanje
Tjaša Češek
Tinkara Jan
TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE
Bronasto priznanje
Sara Ravnik
Tjaša Češek
Tara Maja Simonič
Manca Novak
Ema Zupan
Srebrno priznanje
Sara Ravnik
Tjaša Češek
Manca Novak
Ema Zupan
Zlato priznanje
Tjaša Češek
LOGIKA
Bronasto priznanje
Urška Baloh
Matej Zupančič
Sara Ravnik
Tjaša Češek
Katja Mezek
Lucija Mežek
Karmen Zalokar
Lucija Čop
Ana Čop
Rebeka Egart
Hana Mohorič
Tjaša Kelbl
Tomaž Pirc
Ema Konte
Maja Ramuš
Manca Novak
Luka Anderle
Tara Mohorič
Tara Maja Simonič
Ema Zupan
Anja Dolar
Jan Oblak
Tadej Pernuš
Neža Kranjc
19 učenk in učencev
16 učenk in učencev
Taj Lokovšek
Bine Mekina
Zlato priznanje
Matej Zupančič
FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA
29 učenk in učencev
34 učenk in učencev
ZLATI BRALCI: Nina Arnež, Timotej Bergelj, Simon Bulovec, Tjaša Češek, Lucija Čop, Matej Čuk,
Lenart Dolar, Tjaša Kelbl, Neža Kranjc, Denis Slihović Mežnarec, Manca Novak, Simona Stoilkova,
Manja Vidic, Ema Zupan, Anamarie Zupančič
PRIZNANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO
27 učenk in učencev
27 učenk in učencev
49 učenk in učencev
26 učenk in učencev
PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO
Tekmovanja so se udeležili učenci 7., 8. in 9. razreda. Na tekmovanju so dosegli 20 zlatih, 37
srebrnih priznanj in 6 priznanj za sodelovanje.
Devetošolci so se udeležili tudi tekmovanja za bralno značko Bücherwurm; priznanje je prejelo 8
učencev.
Nika Koselj, 4.a
MEDNARODNO TEKMOVANJE V INFORMACIJSKI IN RAČUNALNIŠKI
PISMENOSTI - BOBER
Tomaž Pirc
Matej Zupančič
Sara Ravnik
Meggie Kalan
Tadej Pernuš
Vida Leskovar
Matija Legat
OSNOVNOŠOLSKI DEBATNI TURNIR
Najboljše uvrstitve na turnirjih
Žalec
Domžale
Ormož
– državni turnir
2. mesto ekipno
3. mesto ekipno
1. mesto ekipno
Lucija Čop, Tjaša Kelbl,
Simona Stoilkova
Lucija Čop, Ema Zupan,
Tjaša Češek
Lucija Čop, Ema Zupan,
Tjaša Češek
1. mesto ekipno
3. mesto
10. mesto
Lucija Čop, najboljši govorci
Tjaša Kelbl, najboljši govorci
Lucija Čop, najboljši govorci
RAČUNALNIŠTVO
Tadej Pernuš, Sara Ravnik, Karmen Zalokar, Nace Novak, Matija Legat in Klarisa Čučnik, ki so
sodelovali na natečaju o varni rabi interneta – SAFE.SI z video posnetkom Ah, ta mobitel ..., so
dosegli 3. mesto.
DRAMSKO - RECITATORSKA SKUPINA
NASTOPI:
- na srečanju udeležencev vojne za Slovenijo in občanov Občine Žirovnica,
- na prireditvi ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču na Breznici,
- na dobrodelnem novoletnem koncertu OŠ Žirovnica in Glasbene šole Jesenice,
- na novoletni prireditvi z igro Izgubljena snežinka, za otroke vrtca in učence OŠ Žirovnica,
- na škratovanju v dvorani na Breznici,
- na otvoritvi likovne razstave pred alejo slavnih rojakov z igro Urška,
- na snemanju prispevka za Planet TV,
- za upokojence OŠ Žirovnica,
- v cerkvi sv. Kancijana na Selu pri Žirovnici v okviru šolskega projekta Biseri Občine Žirovnica,
- na predstavitvi pisatelja Ivana Sivca (z odlomki iz njegovih romanov),
- v gledališki delavnici v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah,
- na podelitvi priznanj literarnega in likovnega natečaja na temo Potres,
- na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta,
- na spominski komemoraciji v Mostah.
V dramsko-recitatorski skupini so sodelovali: Tjaša Kelbl, Mohor Kozmus, Sara Ravnik, Karmen
Zalokar, Tara Maja Simonič, Jaka Dolžan Lukežič, Luka Dražič, Rebeka Egart, Blaž Klinar, Gašper Klinar, Lucija Mežek, Manca Murnik, Laura Slana Papler, Katarina Poklukar, Mya Prešern McCann, Tara
Mohorič, Manja Mekina, Natalija Kosi, Gabi Zima, Ema Konte, Luka Križ, Sven Jensterle Prešern,
Maja Soklič, Jan Oblak, Ana Čop, Anja Dolar, Darja Langus, Katja Mezek.
Manca Jenkole, 1.b
PEVSKI ZBORI
NASTOPI OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA:
- na sprejemu za prvošolce,
- na otvoritvi likovne razstave v šoli,
- v igri Ah, te počitnice v Knjižnici A. T. Linharta v Radovljici,
- na dobrodelnem novoletnem koncertu skupaj z Glasbeno šolo Jesenice v Dvorani pod Stolom,
- na območnem srečanju otroških in mladinskih pevskih zborov,
- na nastopu ob izdaji knjižice Pot kulturne dediščine,
- na prireditvi ob zaključku šolskega leta.
NASTOPI MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA:
- na festivalu Attacca v Radljah ob Dravi – koncert izbranih mladinskih zborov Slovenije,
- na dobrodelnem novoletnem koncertu skupaj z Glasbeno šolo Jesenice v Dvorani pod Stolom,
- na nastopu ob izdaji knjižice Pot kulturne dediščine,
- na koncertu Moškega pevskega zbora Lesce-Bled na Blejskem otoku,
- na koncertu Moškega pevskega zbora Lesce-Bled v Graščini v Radovljici,
- na prireditvi ob zaključku šolskega leta.
ŠPORTNO PODROČJE
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
Področno tekmovanje
Posamično:
Ekipno:
4.–6. razred
1. mesto Lara Leben
2. mesto Helena Tolar
3. mesto Pia Justin
1. mesto 4.–6. razred
1. mesto 7.–9. razred
7.–9. razred
1. mesto Meta Avsenik
2. mesto Gašper Koligar Gerčar
3. mesto Saša Plejo
Državno tekmovanje
Posamično:
Ekipno:
6. mesto Meta Avsenik
4. mesto 7.–9. razred
Šolska produkcija: 1. mesto za najboljšo koreografijo
OBČINSKI KROS
2. mesto
3. mesto
1. razred: Matej Mežnarec
1. mesto
1. razred: Maj Borič
1. razred: Gal Oblak
2. razred: Tijan Lužnik
2. razred: Jaka Marolt
2. razred: Marko Tolar
Klara Arnšek
3. razred: Nik Bergelj
Neža Babič
4. razred: Vid Požek
Pia Zalokar
5. razred: Ian Lokovšek
Julia Arnšek
6. razred: Jakob Robič
Ana Čop
7. razred: Jaka Dolžan Lukežič
Pija Modrijan
8. razred: Luka Naglič
Pia Kobal
Kristina Paščinski
3. razred: Tim Markelj
Alja Ažman
4. razred: Marcel Mahkovec
Neja Hočevar
5. razred: Lan Rejc
Sara Slamnik
6. razred: Sergej Peternel
Vida Leskovar
7. razred: Mitja Mežnarec
Klavdija Kajdiž
8. razred: Tadej Pernuš
Liza Zalokar
3. razred: Alja Ažman
4. razred: Blaž Mekina
5. razred: Julija Bergelj
6. razred: Miha Žagar
Vesna Dijak
7. razred: Jan Oblak
Manja Mekina
8. razred: Nace Novak
9. razred: Lenart Dolar
9. razred: Tom Žurga
9. razred: Aljaž Borič
PLAVANJE – občinsko tekmovanje
1. mesto
2. mesto
3. mesto
2. razred: Liza Zalokar
2. razred: Ema Babič
2. razred: Klara Arnšek
3. razred: Marcel Vovčak
3. razred: Jure Pavlin
3. razred: Nik Bergelj
Nana Robič
4. razred: Blaž Mekina
Pia Zalokar
Lea Lužnik
4. razred: Vid Požek
5. razred: Liam Jelovčan
5. razred: Ian Lokovšek
Lara Slamnik
Sara Slamnik
6. razred: Taj Lokovšek
6. razred: Jakob Robič
Nika Vereš
7. razred: Marko Novak
Lucija Mežek
8. razred: Jure Toman
Maja Ramuš
Lara Leben
7. razred: Mitja Mežnarec
Klavdija Kajdiž
Lana Mlačnik
4. razred: Drejc Kristan
5. razred: Julia Arnšek
6. razred: Aleksander Jovanović
Meggie Kalan
7. razred: Dominik Noč
Manja Mekina
8. razred: Žan Mark Prešeren
Iza Arnšek
9. razred: Lenart Dolar
9. razred: Kristjan Kajdiž
MEDOBČINSKI KROS – 1. mesto ekipno
1. mesto
1. razred: Sara Markelj
2. razred: Kristina Paščinski
9. razred: Tom Žurga
2. mesto
1. razred: Tobi Jezeršek
Manca Jenkole
3. razred: Neža Babič
5. razred: Ian Lokovšek
6. razred: Jakob Robič
Urška Baloh
7. razred: Juš Sitar
3. mesto
1. razred: Sara Sedovšek
5. razred: Julia Arnšek
6. razred: Sergej Peternel
Vida Leskovar
7. razred: Jaka Dolžan Lukežič
Lana Vauhnik
8. razred: Kaja Kristan
9. razred: Maja Pogačar
MEDOBČINSKO DVORANSKO ATLETSKO TEKMOVANJE
6. do 9. razred: 1. mesto
6. in 7. razred: 1. mesto
8. in 9. razred: 1. mesto
1. mesto
6. in 7. razred:
Dominik Noč – tek 200 m
Nika Vereš – tek 200 m
Lana Vauhnik –
suvanje težke žoge
Lana Vauhnik – plezanje po žrdi
3. mesto
2. mesto
Juš Sitar – tek 200 m
Luka Dražič – troskok z mesta
Ana Čop – tek 200 m
Miha Žagar – plezanje po žrdi
Jan Oblak – troskok z mesta
Jan Oblak – suvanje težke žoge
Nina Krajnc –
suvanje težke žoge
8. in 9. razred:
Tom Žurga – tek 200 m
Meta Avsenik – tek 200 m
Simon Bulovec – troskok z mesta
Maja Pogačar – tek 200 m
Aljaž Borič – troskok z mesta
Simon Bulovec –
Bor Beguš – plezanje po žrdi
Tom Žurga – plezanje po žrdi
Gracija Čepič –
suvanje težke žoge
suvanje težke žoge
MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI ZA OSNOVNE ŠOLE
6. do 9. razred: 1. mesto
6. in 7. razred: 1. mesto
8. in 9. razred: 1. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto
Letnik 1998 in mlajši:
Maja Pogačar – tek 60 m
Meta Avsenik – tek 60 m
Maja Pogačar – skok v daljino
Meta Avsenik – met vorteksa
Tom Žurga – tek 60 m
Tjaša Češek – tek 600 m
Tom Žurga – tek 1000 m
Nina Arnež – skok v daljino
Aljaž Borič – skok v daljino
Marko Kunčič – skok v daljino
Nina Arnež – met vorteksa
Aljaž Borič – met vorteksa
Gracija Čepič – met vorteksa
Maja Pogačar, Nina Arnež, Meta
Avsenik, Lucija Čop; – štafeta 4
× 50 m deklice
Simon Bulovec, Marko Kunčič,
Tom Žurga, Aljaž Borič; – štafeta
4 × 50 m dečki
Letnik 2000 in mlajši:
Matic Čebulj – tek 60 m
Dominik Noč – tek 60 m
Ana Čop – tek 60 m
Dominik Noč – skok v daljino
Nika Vereš – tek 60 m
Pia Justin – skok v daljino
Lana Vauhnik – skok v daljino
Ana Čop – tek 600 m
Klavdija Kajdiž – met vorteksa
Lana Vauhnik – met vorteksa
Vida Leskovar – met vorteksa
Dominik Noč, Juš Sitar, Matic
Čebulj, Jakob Robič;
– štafeta 4 × 50 m dečki
Nika Vereš, Ana Čop, Urška
Baloh, Lana Vauhnik;
– štafeta 4 × 50 m deklice
PODROČNO POSAMIČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI
3. mesto Tom Žurga, tek 300 m
4. mesto Aljaž Borič, met vorteksa
5. mesto Dominik Noč, skok v daljino
7. mesto Juš Sitar, tek 300 m
10. mesto Jan Oblak, met vorteksa
4. mesto Nina Arnež, met vorteksa
6. mesto Gracija Čepič, met vorteksa
9. mesto Meta Avsenik, met vorteksa
2. mesto štafeta 4 × 100 m
Aljaž Borič, Tom Žurga, Simon Bulovec,
Marko Kunčič
10. mesto štafeta 4 × 100m
Lucija Čop, Nina Arnež, Maja Pogačar,
Meta Avsenik
DRŽAVNO POSAMIČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI
12. mesto Tom Žurga, tek 300 m
15. mesto Nina Arnež, met vorteksa
MALI ATLETSKI ŠOLSKI POKAL
3. mesto: 4. in 5. razred
1. mesto
2. mesto
3. mesto
Tek 60 m
Sara Slamnik
Pia Zalokar
Julia Arnšek
Ian Lokovšek
Skok v daljino z zaletom
Pia Zalokar
Sara Slamnik
Julia Arnšek
Met vorteksa
Tjaša Dolar
Gašper Panjtar
GIMNASTIKA
Polfinale državnega prvenstva
Finale državnega prvenstva
1. mesto najmlajše deklice ekipno
3. mesto najmlajši dečki ekipno
5. mesto (mlajše deklice): Meggie Kalan
2. mesto (najmlajše deklice): Hana Vovčak
6. mesto (najmlajši dečki): Marcel Vovčak
6. mesto (mlajše deklice): Meggie Kalan
Odprto prvenstvo OŠ Žirovnica
Odprto prvenstvo OŠ T. Čufarja
2.
3.
1.
2.
1.
1.
3.
1.
1. mesto (najmlajše začetnice) Rosa Reka
2. mesto (najmlajše začetnice) Ajda Rekar in
Karina Kapus
1. mesto (najmlajši začetniki) Filip Madon
2. mesto (najmlajši začetniki) Jonatan Hribernik
2. mesto (najmlajši dečki) Marcel Vovčak
1. mesto (najmlajše deklice) Hana Vovčak
3. mesto (najmlajše deklice) Kristina Paščinski
1. mesto (mlajše deklice) Meggie Kalan
mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
mesto
(najmlajše začetnice) Rosa Rekar
(najmlajše začetnice) Ajda Rekar
(najmlajši začetniki)Jonatan Hribernik
(najmlajši začetniki) Filip Madon
(najmlajši dečki) Marcel Vovčak
(najmlajše deklice) Hana Vovčak
(najmlajše deklice) Kristina Paščinski
(mlajše deklice) Meggie Kalan
TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA IN NAJ ODDELEK ŠOLE
OD 3. DO 5. RAZREDA
DEKLICE:
DEČKI:
1. mesto: Julia Arnšek, 5. b
1. mesto: Filip Madon, 3. a
2. mesto: Sara Slamnik, 5. a
2. mesto: Vid Požek, 4. a
3. mesto: Pia Zalokar, 4. a
3. mesto: Ian Lokovšek, 5. b
NAJ ŠPORTNI ODDELEK
1. mesto: 5. a
2. mesto: 3. a
3. mesto: 3. b
TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNICO / ŠPORTNIKA IN NAJ ODDELEK ŠOLE
OD 6. DO 9. RAZREDA
DEKLICE:
DEČKI:
1. mesto: Lana Vauhnik, 7. a
1. mesto: Aljaž Borič, 9. a
2. mesto: Ana Čop, 6. b
2. mesto: Tom Žurga, 9. a
3. mesto: Vida Leskovar, 6. b
3. mesto: Marko Kunčič, 9. a
NAJ ŠPORTNI ODDELEK
1. mesto: 9. a
2. mesto: 6. b
3. mesto: 7. c
IGRE Z ŽOGO
ODBOJKA
Mala odbojka – področno
tekmovanje
Področno tekmovanje
1. mesto dečki
4. mesto deklice
4. mesto dečki
ŠKL šolska odbojkarska liga
četrtfinale
5. mesto deklice
MALI NOGOMET
Medobčinsko tekmovanje
4. mesto: dečki, 7. razred
4. mesto: dečki, 9. razred
FLOORBALL
Medobčinsko tekmovanje
3. mesto: dečki, 9. razred
Hard work beats talent when talent doesn’t
work hard.
(K. Durant, NBA igralec)
(Garač bo premagal talenta, če talent ne bo garač.)
VRTEC
Ko boste na svojem vrtu zagledali deževnika,
takrat bost vedeli,
da ste ustvarili okolje,
ki podpira življenje.
(L. L. Hay)
Vrtec pri Osnovni šoli Žirovnica obiskujejo otroci od prvega do
šestega leta starosti. Vzgojno delo bo potekalo v osmih oddelkih z
dnevnim programom. Vključenih je 159 otrok. Vpis otrok je potekal
v mesecu marcu. Če so v oddelkih prosta mesta, je mogoče otroka
vpisati v vrtec kadarkoli med letom. Tudi poleti vrtec ne zapre
svojih vrat, le da je organizacija nekoliko drugačna.
Poslovni čas vrtca je od 6. do 16. ure.
Vrtec posluje pet dni v tednu. Poslovni čas v obsegu desetih ur je
dnevno prilagojen ugotovljenim potrebam staršev in racionalni
organizaciji življenja in dela vrtca. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih vrtec ne posluje.
VIZIJA VRTCA
S strokovnostjo in dobrimi odnosi do uspešne
socializacije in vzgoje otrok.
Število
otrok
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
1- do 2-letne
GOSENICE
14
Sabina TAVČAR
Barbara TROHA
2- do 3-letne
ČEBELICE
17
Tjaša REŠKOVAC
Irena VOVČAK
2- do 3- letne
MIŠKE
14
Eva ROŽANC /
Tanja KRŽIČ
Breda OBLAK
3- do 4- letni
POLŽKI
19
Maša HRIBERNIK
Brigita MRAK /
Maruša OBLAK
4- do 5-letni
ŽABICE
24
Majda GASSER
Tjaša OBLAK
4- do 5-letni
METULJI
24
Aleksandra DONOŠA
Mojca HLADNIK
5- do 6-letni
MURENČKI
24
Anita KASTELIC
Nuša GORJANC
5- do 6-letni
PIKAPOLONICE
23
Mija DEBEVC
Tanja KRŽIČ /
Ana DOLAR
Skupina
V vrtcu delamo po Kurikulumu, ki je nacionalni dokument s
cilji, z vsebinami in načeli prenove celotnega sistema vzgoje in
izobraževanja.
V Kurikulumu za vrtce so prepoznavni tako temeljna načela in cilji
predšolske vzgoje kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume
svet celostno. Razvija in uči se v aktivni povezavi s svojim socialnim
in fizičnim okoljem, v interakciji z vrstniki in odraslimi pa razvija
lastno družbenost in individualnost. V vrtcu v največji možni meri
skrbimo za otrokov čustveni razvoj in socializacijo.
V delo so vključena vsa vzgojna področja Kurikuluma: gibanje,
jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Vzporedno s cilji
iz dokumenta bomo načrtovali dejavnosti na temo Poskrbimo
za naravo. Za uspešno izvajanje programa je v vrtcu potrebno
zagotoviti najugodnejše pogoje dela. Samo dobri pogoji, odlični
medosebni odnosi in kakovostni programi omogočajo pozitiven
učinek. Vrtec je ob družini drugi pomembni vzgojni dejavnik, ki
vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Otrok pridobiva nova znanja
in sposobnosti, dopolnjuje že usvojena znanja in jih nadgrajuje. Ob
vzgojnem delu se postopoma nauči sistematičnosti, navaja se na
določene zahteve in obveznosti, hkrati pa se uči tudi medsebojnega
sodelovanja in ob dejavnostih doživlja uspeh, pa tudi neuspeh.
Vrtec marsikateremu otroku pomaga pri psihični odpornosti, saj
se v njem srečuje s težavami in se nauči, kako jih lahko uspešno
premaguje. Otrokov razvoj je potrebno usmerjati k samostojnosti.
Ko otrok oblikuje svoj jaz, potrebuje spodbude za razvoj.
Vzgojni programi so namenjeni vsem; oblikovani so tako, da se prilagajajo otroku in njegovim sposobnostim. Usmerjeni so k spodbujanju pozitivne moči in ustvarjalnosti.
Osnovna vsem dejavnostim je igra, ki je za otroka najbolj naraven način učenja, odkrivanja sveta in mesta v njem. Dejavnosti so
skrbno načrtovane in premišljene, saj le tako omogočajo usmerjen
razvoj otrok.
Cilji programov:
•
razvijanje sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in
drugih – razvijanje lastne identitete,
•
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje
različnosti in sodelovanje v skupinah,
•
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje
čustvenega doživljanja in izražanja,
•
ustvarjanje pozitivne čustvene in socialne klime na osnovi
pozitivnih interakcij,
•
uvajanje v demokratizacijo medosebnih odnosov in
vzpostavljanje partnerskega odnosa na različnih nivojih,
•
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in
intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
•
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno
uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
•
spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega
izražanja,
•
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz
vsakodnevnega življenja,
•
razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
•
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi
za zdravje.
Dnevne dejavnosti v vrtcu:
6.00:
odpiranje vrtca
6.00 – 7.30:
aktivnosti po Kurikulumu
7.30:
zajtrk, navajanje na samostojnost in
oblikovanje kulturno - higienskih navad
8.15 – 10.00:
skupne, skupinske in individualne dejavnosti po
Kurikulumu, igra in učenje po kotičkih,
seznanjanje z naravo, družbo, jezikom,
matematiko, gibanjem in umetnostjo
10.00 – 10.15:
sadna malica
10.30 – 11.15:
sprehodi, bivanje na prostem
11.15:
kosilo za 1. starostno obdobje
11.45:
kosilo za 2. starostno obdobje
12.15 – 14.00:
počitek in umirjene igre za otroke, ki ne
počivajo
14.00 – 16.00:
popoldanska malica, dejavnosti v prostoru in na
prostem, odhodi otrok domov
Drejc Sušnik, 5 let 2 meseca
PREDNOSTNE IN STALNE NALOGE VRTCA
V šolskem letu 2013/14 bomo delo vseh skupin v vrtcu načrtovali in
povezovali v okviru osrednje teme POSKRBIMO ZA NARAVO. Glavni
cilj projekta je vzgoja otrok za vseživljenjsko skrb in odgovornost do
okolja, narave. Celosten program vrtca bo celo leto s konkretnimi
projekti uresničeval cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni
razvoj.
Povezanost z naravo bo eden izmed ciljev, ki mu bomo v tem šolskem
letu posvečali še posebno pozornost. V vseh oddelkih bodo potekale
dejavnosti, ki otroke spodbujajo k spoznavanju sožitja z naravo.
Vodilne vsebine iz tematskega sklopa zgodnje naravoslovje so:
• naš vrt – naša hrana,
• kam z odpadki,
• varčevanje z naravnimi viri - voda in energija.
Cilji:
• razvijanje pozitivnih medosebnih odnosov in pomoč pri odpravi
--revščine;
• vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje
--ekološko pridelane hrane, gibanje);
• navajanje na učinkovito rabo naravnih virov (vode, energije,
--odpadkov);
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej;
• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.
V vzgojno-izobraževalno delo bomo celo šolsko leto vključevali
projektne naloge in teme, ki sodijo med stalne naloge vrtca.
Najpomembnejše med njimi so:
1. ZAČUTIMO NARAVO
Cilji:
• začutiti naravo s čutili,
• spodbujanje čutnega učenja na prostem, zaznavanju, občutenju
--in raziskovanju,
• spodbujanje samozavesti in občutek obvladovanja svojega
--okolja.
2. BRALNA PISMENOST
Cilji:
• spoznavanje jezika kot objekt igre,
• poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
• spoznavanje literarnih del za otroke,
• spodbujanje jezikovne ustvarjalnosti,
• razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti,
• spodbujanje jezikovnih zmožnosti,
• spoznavanje pisnih simbolov jezika,
• razvijanje bralnih navad s pomočjo bralnega kovčka Palčka
--Bralčka.
3. GLASBA JE NAŠ VSAKDAN
Cilji:
• glasba kot motivacija za igro,
• spoznavanje ljudske in umetne pesmi, pretežno slovenskih
--avtorjev,
• učenje ritma, dinamike, ubranosti, poslušanja in spoznavanja
--glasbil,
• spoznavanje lepih občutkov in sreče ob glasbi,
• spodbujanje razvoja sluha z nežnim in ubranim petjem ter
--ritmičnim govorom.
4. Z DOBRIM ZGLEDOM DO LEPEGA VEDENJA
Cilji:
• z igro in ustvarjanjem spodbujati otroke k razmišljanju o
--vedenju in upoštevanju pravil,
• spodbujanje socialnega in čustvenega razvoja otrok ter
--oblikovanje želenega obnašanja.
Strokovne delavke se trudimo zadovoljiti otrokove temeljne
potrebe po sprejetosti, varnosti in igri.
Ustvarjamo pogoje, v katerih otroci pridobivajo dragocene
življenjske izkušnje in pozitivno samopodobo.
Eva Grumerec, 3 leta 9 mesecev
5. OSTAL BOM ZDRAV, projekt, ki ga vodi
---Zavod za zdravstveno varstvo.
Cilji:
• spoznavanje zdravega načina življenja, vključno s prehrano in
--gibanjem,
• razvijanje in krepitev telesa, gibalnih spretnosti, vztrajnosti in
--spodbujanje veselja do športa,
• pri otrocih skozi igro izboljšati motorične sposobnosti, naravne
--oblike gibanja in jih razviti v zdrave, samostojne in pozitivno
--naravnane osebnosti.
6. PASAVČEK
Cilji:
• doseči pripetost z varnostnimi pasovi vseh potnikov v avtomobilu,
• doseči pravilno in dosledno uporabo varnostnih pasov ter otroških
--varnostnih sedežev,
• izboljšati varnost med vožnjo otrok in ostalih udeležencev,
• razvijati varno vedenje otrok in staršev v prometu.
Ob vzgojno-izobraževalnem programu bomo obvezne programe
bogatili z različnimi vrstami dodatnih programov, ki potekajo vse
leto in jih organiziramo v dopoldanskem času:
• praznovanja letnih časov, dneva Zemlje, svetovni dan gibanja,
• dejavnosti ob tednu otroka,
• lutkovne predstave, ki jih pripravijo strokovne delavke,
• obisk dedka Mraza z obdaritvijo otrok,
• praznovanja rojstnih dni otrok,
• obiski v šolski knjižnici,
• skrb za čiste in zdrave zobe,
• glasbene, lutkovne in dramske predstave,
• sodelovanje z Gornjesavskim muzejem,
• zaključni izlet,
• cici vesela šola,
• športni program Zlati sonček,
• projekt o prometni varnosti Pasavček,
• sodelovanje s Srednjo šolo Jesenice na področju predšolske
--vzgoje,
• povezovanje s strokovnimi in svetovalnimi službami šole z
--namenom zgodnjega odkrivanja težav otrok in seznanjanja
--staršev z njimi.
Miha Rekar, 5 let 5 mesecev
Ponudili bomo tudi dodatne obogatitvene programe, za katere
se odločijo starši skupaj z otroki:
•
•
•
•
•
planinski krožek,
plesni tečaj,
tečaj rolanja,
program Naučimo se plavati,
angleške urice za najmlajše.
Sodelovanje s starši
Dobro in prijetno sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu
povezovanju družinske in institucionalne vzgoje. Starši so sestavni
del življenja in dela v vrtcu. Zavedamo se, da je spoštljiva dvosmerna
komunikacija pot, ki nas vse skupaj vodi h kvalitetnim odnosom
in s tem tudi k večji kvaliteti dela, zato je dobro medsebojno
sodelovanje zelo pomembno.
Srečanja so načrtovana v popoldanskem času. Starši nas lahko
obiščete tudi dopoldne.
Poseben poudarek dajemo postopnemu uvajanju otrok v vrtec.
Pri navajanju na življenje v vrtcu ste nam starši v veliko pomoč.
Za otroka pomeni prihod v vrtec veliko spremembo. Ločitev od
staršev in domačega okolja je zanj lahko boleča, otrok je zato
bolj občutljiv in potrebuje čas, da se navadi na spremembo. To je
obdobje, ko otrok potrebuje več telesnega kontakta, več pozornosti
in ljubkovanja. Z upoštevanjem njegovih potreb boste v otoku
zgradili temelj zaupanja vase in v svet okoli njega.
Za starše bomo pripravili različne oblike srečanj:
• pogovorne ure - enkrat mesečno oziroma po potrebi,
• dnevne informacije o otrokovem počutju,
• informativni roditeljski sestanek s predavanjem,
• predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela,
• spomladanske nastope otrok
• obisk starih staršev,
• srečanje ob zaključku šolskega leta.
Nace Sterle, 5 let 10 mesecev
Vrtčevske skupine so v šolskem letu 2012/13 sodelovale tudi na
različnih natečajih in v dobrodelnih akcijah:
• v dobrodelni akciji Pezovo obdarovanje za otroke v slovenskih
--bolnišnicah,
• v natečajih otroških revij Cicido, Zmajče, Otroške iskrice,
• v natečaju Ministrstva za obrambo na temo Naravne in
--druge nesreče – Potres; za likovne izdelke so bili otroci skupine
--Pikapolonice nagrajeni;
• v dobrodelni akciji NIVEA - Podajte nam roke,
• na likovnem natečaju KD Življenje - Nariši žival,
• v dobrodelni akciji Iskrice dobrih želja – Obdarovanje,
• na 15. mednarodnem likovnem natečaju Tarvisio, Tarvis, Trbiž;
• v zbiranje izrabljenih kartuš, tonerjev, mobilnikov, plastičnih
--zamaškov,
• v zbiranju najstarejše knjižice iz zbirke Čebelice.
OSNOVNA ŠOLA
Učenci in učiteljice razredničarke
Razred/oddelek
Skupaj
1. a
22
Razredničarka-razrednik / poučuje
Meta Zupan, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: prometni krožek in kolesarski izpit, kuharski krožek v 5. in
6. razredu
1. b
22
Veronika Pšenica, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: likovni krožek 2.,3. razred
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje
varstvo; ID: mladi planinci 1.,2. razred
2. a
24
Katja Lah, razredni pouk;
ID: urejanje šolske spletne strani, dramski krožek 4.,5. razred
2. b
23
Mojca Velepec, razredni pouk; ID: dramski krožek 4.,5.
3. a
21
Sonja Osterman, razredni pouk; individualna učna pomoč
3. b
21
Irena Bohinec, razredni pouk; ID: mladi planinci, računalniški
krožek v 2. razredu
1. - 3. razred
133
4. a
22
Andrejka Dolar, razredni pouk; ID: mentorica za prometno
4. b
23
Majda Rikanovič, razredni pouk
5. a
28
Jolanda Klobasa, razredni pouk; ID: ustvarjalne delavnice
6. a
19
Saša Sprinčnik, matematika;
6. b
19
Nataša Černe, angleščina;
4. - 6. razred
111
7. a
20
Meta Čuk, zgodovina, likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika; IP: likovno snovanje 1; likovno urejanje
šolskega prostora
7. b
20
Andrejka Kramar, pomočnica ravnateljice, matematika;
spletna stran; ID: video dejavnost
8. a
19
Vanja Zuljan, geografija, domovinska in državljanska kultura
in etika; ID: turistična vzgoja, življenje človeka na Zemlji
8. b
21
Nataša Šturm, biologija, naravoslovje, gospodinjstvo; IP:
organizmi v naravi in umetnem okolju
8. c
21
Veronika Bakač, slovenščina; IP: vzgoja za medije – radio;
ID: ročne spretnosti 4.,5.r.
9. a
18
Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka;
razred
vzgojo in kolesarski izpit
ID:odbojka; organizacija športnih tekmovanj in srečanj;
tekmovanje »naj športnik«
Suzana Jenko, šport; IP: ples; šport za zdravje; ID: atletika;
organizacija športnih tekmovanj in srečanj; tekmovanje »naj
športnik«
9. b
17
7. - 9. razred
136
Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; IP: vzgoja za medije
– tisk; ID: dramsko-recitatorski krožek; priprava kulturnih
prireditev, urejanje šolske spletne strani
PODALJŠANO BIVANJE
OPB 1
Klavdija Peljhan
OPB 2
Eda Drmota / Nataša Šturm
OPB 3
Veronika Bakač / Maja Jazbec
OPB 4
Petra Sedminek Malnar
OPB 5
Marija Jerala / Ana Resman / Maja Jazbec
Saša Robič / Maja Jazbec
OPB 6
SKUPAJ 1. - 5.
182
ID: interesna dejavnost
IP: izbirni predmet
Učiteljice in učitelji nerazredniki:
•
Polona Kus, knjižničarka; mednarodno sodelovanje;
mladinski tisk; učbeniški sklad;
•
Irena Pirc, psihologinja, šolska svetovalna delavka; vodja
projekta »Zdrava šola«; individualna strokovna pomoč
učencem; ID: prostovoljstvo;
•
Jerneja Koselj, defektologinja; individualna strokovna
pomoč učencem;
•
Mateja Potočnik, defektologinja; individualna strokovna
pomoč učencem;
•
Marija Jerala / Ana Resman, pedagoginja; individualna
strokovna pomoč učencem; koordinatorka za delo z
nadarjenimi;
•
Nadja Bergant, biologija, kemija, gospodinjstvo; vodja
šolske prehrane; ID: kuharstvo;
•
Barbara Cankar, angleščina;
•
Meta Rešek, slovenščina; ID: debatni klub;
•
Borut Fajfar, fizika, tehnika in tehnologija; računalnikar;
IP: obdelava gradiv – les;
•
Gregor Pungaršek, matematika, tehnika in tehnologija,
laborant; ; IP: robotika v tehniki; ID: priprava na
kolesarsko tekmovanje in računalniški krožek v 2. razredu;
•
Iztok Pungaršek, matematika, fakultativno računalništvo;
•
Slavica Magdič, glasbena umetnost; otroški in mladinski
pevski zbor; priprava kulturnih prireditev;
•
Magda Češek, tehnika in tehnologija, likovna umetnost;
IP: likovno snovanje 2,3; ID: likovni krožek v 4. 5. in 6.
razredu;
•
Maja Jazbec, IP: nemščina 1, nemščina 2, nemščina 3;
•
Aleš Ošljak, šport; vodja projekta Zdrav življenjski slog; ;
IP: šport za zdravje
•
Eda Drmota, angleščina; zgodnje učenje angleščine v vrtcu
ter v 1., 2. in 3. razredu;
•
Magda Papler, ID: računalništvo 3., 4. in 5. razred;
V vzgojno-izobraževalnem procesu sodelujejo še:
• zunanji sodelavci – mentorji interesnih dejavnosti.
Sanjati sanje, ki jih želiš sanjati
– v tem je lepota človeškega uma.
Narediti, kar si želiš narediti
– v tem je moč človeške volje.
Zaupati sebi in preizkusiti svoje meje
– v tem je pogum za uspeh.
(B. Edmonds)
OBVEZNI PROGRAM IN OBLIKE DIFERENCIACIJE
1. Izbirni predmeti
Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetov v tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju izberejo po svojih željah, pri
tem upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti pa tudi bodoče
poklicne odločitve. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da
poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo.
Na osnovi analize prijav ter razgovorov z učenci in njihovimi starši,
pa tudi v skladu z zakonskimi predpisi smo za letošnje šolsko leto
izoblikovali 20 skupin iz 18 izbirnih predmetov: nemščina 1, 2, 3,
likovno snovanje 1, 2, 3, turistična vzgoja, življenje človeka na
Zemlji, organizmi v naravi in umetnem okolju, šport za zdravje,
šport za sprostitev, izbrani šport, robotika v tehniki, ples,
obdelava gradiv – les, poskusi v kemiji, vzgoja za medije – radio,
vzgoja za medije – tisk.
Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka izbirnih
predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo
njegovi starši.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.
2. Po predmetniku bomo organizirali naravoslovne (ND), tehniške
(TD), kulturne (KD) in športne dneve (ŠD).
RAZRED
TD
ND
KD
ŠD
1.
3
3
4
5
2.
3
3
4
5
3.
3
3
4
5
4.
4
3
3
5
5.
4
3
3
5
6.
4
3
3
5
7.
4
3
3
5
8.
4
3
3
5
9.
4
3
3
5
Hana Vrhovnik, 3.b
Športni dnevi
Šola mora organizirati pet športnih dni. Vsebine so določene v
letnem delovnem načrtu za šport.
• Prvi športni dan je namenjen planinskim pohodom. V septembru
se bomo ob spremstvu vodnikov Planinskega društva Žirovnica
podali po naslednjih poteh:
1. razred:
šola – vodostaj – šola
2. razred:
šola – Sv. Peter – Krpin
3. razred:
šola – Gosjak – šola
4. razred:
Valvasorjev dom
5. razred:
Zabreška planina
6. razred:
Ajdna
7. razred:
Dom pri izviru Završnice
8. razred:
Vajnež oziroma pohod po planinah
9. razred:
Stol oziroma pohod po planinah
• Pozimi bomo organizirali dva športna dneva, namenjena zimskim
.. športom.
• V sredini maja bo za učence od 6. do 9. razreda športni dan
...atletika, za učence od 1. do 5. razreda pa šolsko tekmovanje v
...atletiki in igrah z žogo.
• Konec aprila je za učence 6. in 7. razreda športni dan namenjen
...vodnim aktivnostim, za učence 9. in 8. razreda pa bomo v juniju
...organizirali kolesarjenje in vodne aktivnosti.
• V juniju se bodo učenci od 2. do 5. razreda preizkusili v različnih
...športnih igrah, učenci 1. razreda pa v rolanju in vožnji s kolesom
...na zunanjih šolskih površinah.
• Če nam ne bo uspelo organizirati dveh zimskih športnih dni, bomo
...izostali športni dan nadomestili z drugimi športnimi aktivnostmi.
Enodnevne programe kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni
organizirajo učitelji, nekatere pa tudi s pomočjo zunanjih
sodelavcev. O vsebinah za posamezni razred vas bodo seznanili
razredniki na prvem roditeljskem sestanku.
Enodnevni programi kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni v
okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
RAZRED
KRAJ
DEJAVNOST
VSEBINA
DATUM
2. razred
Groharjeva
hiša v
Sorici
kulturni dan
glasbena
in likovna
delavnica
14. november 2013
5. razred
Tehniški
muzej
Slovenije v
Bistri
tehniški dan
ogled zbirke
vozil, mlina,
kovačnice, in
tekstilnega
oddelka,
aktivno delo
v delavnici
Izdelava
periskopa
25. oktober 2013
6. razred
Arboretum
Volčji
Potok
naravoslovni
dan
raznovrstnost
v rastlinskem
svetu
16. junij 2014
3. Manjše učne skupine v 8. in 9. razredu
V šolskem letu 2013/14 bomo pri pouku slovenščine, matematike in
angleščine v 8. in 9. razredu izvajali pouk v manjših učnih skupinah,
v skladu z 40. členom Zakona o osnovni šoli. Pouk bo vse leto
potekal v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti;
ravni zahtevnosti so opredeljene s cilji oziroma standardi znanja.
Za učno skupino se učenec na osnovi predznanja odloči ob koncu 7.
oziroma 8. razreda, o odločitvi se posvetuje s starši in učiteljem, ki
predmet poučuje.
Na osnovi doseženih ocen ter po posvetu s starši, učiteljem in šolsko
svetovalno službo učenec med šolskim letom lahko spremeni raven
zahtevnosti v višji oziroma nižji nivo.
4. Dodatna strokovna ter individualna in skupinska
pomoč
Dodatno strokovno ter individualno in skupinsko pomoč bodo
vodile specialne pedagoginje, pedagoginja in psihologinja ter
učitelji posameznih predmetnih področij. Namenjena je učencem
s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje
programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo oziroma
posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na
vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v
zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
5. Nadarjeni učenci
Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne
sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih
področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja
ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi
vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni
pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge
oblike dela.
Filip Janjič, 3.a
RAZŠIRJENI PROGRAM
1. Varstvo učencev
Šola bo organizirala jutranje varstvo za učence 1. razreda od 6.00–
8.15.
2. Podaljšano bivanje
Za učence od 1. do 5. razreda je po pouku organizirano podaljšano
bivanje od 11.50 do 15.55. V podaljšano bivanje so vključeni
učenci, ki jih starši v mesecu aprilu prijavijo za naslednje šolsko
leto. Naknadne prijave je možno upoštevati le, če oddelki niso
polno zasedeni. Zaradi racionalizacije delovnega časa učiteljic, ki
vodijo te oddelke, se otroci ob zmanjšanem številu združujejo z
drugimi oddelki.
Učenci ostajajo v
oddelku podaljšanega bivanja (OPB) do
dogovorjene ure. Zaradi varnosti in odgovornosti šole lahko učitelj v
OPB predčasno spusti otroka iz šole samo po predhodnem dogovoru
s starši ali pisnim potrdilom staršev.
3. Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto
interesnih dejavnosti, v katere se učenci vključijo prostovoljno.
Sezname in prijavnice za interesne dejavnosti za posamezne
razrede bodo dobili učenci v začetku septembra.
4. Dodatni in dopolnilni pouk
Dopolnilni pouk in dodatni pouk bomo organizirali od 1. do 9.
razreda, dopolnilni pouk za učence, ki potrebujejo pomoč pri
učenju, dodatnega pa za učence, ki presegajo določene standarde
znanja.
5. Ekskurzije
Ekskurzije dopolnjujejo pouk in razširjajo obzorje učencev
preko meja domačega kraja. Načrtovane so tako, da učenci v
času osnovnega šolanja spoznajo kulturno-zgodovinske in druge
znamenitosti Slovenije in njenega zamejstva. Na sestanku sveta
staršev so starši sprejeli sklep, da se v šolskem letu 2013/14 za
učence od 5. do 9. razreda organizira jesenska in pomladanska
ekskurzija.
Razred
Jesenska ekskurzija
Pomladanska ekskurzija
1.
Živalski vrt
2.
Narodna galerija
3.
Prirodoslovni muzej
4.
Gornjesavska dolina
5.
Postojnska jama, Predjamski
grad
Kamnik, letališče Jožeta Pučnika
6.
Kropa, Škofja Loka, Visoko
Planinska jama, kraški svet
Notranjske, Rašica
7.
Luka Koper, soline, Portorož
in Piran
Kozjansko, Pomurje
8.
Velenje, Šempeter
Benečija
9.
Vršič, Trenta, Kobarid, Strmec,
Predil
končni izlet; po izbiri
6. Šole v naravi in tabori
Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja
poteka zunaj – v naravi. Program vključuje tematike okoljske
vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko
učenje in rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne
načrte predmetov: slovenski jezik, družboslovje, matematika,
znanost, naravoslovje, umetnost, športna vzgoja … Izpostavljenost
različnim fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje
samospoštovanja in številnih sposobnosti. Šola v naravi je posebna
oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji
v okolju, ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v
naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno
skupino in bodo imeli pouk po prilagojenem urniku.
RAZRED
BIVANJE
LOKACIJA
PROGRAM
3. razred
od 22. do 25. aprila
2014
ČAS
dom
JURČEK
Kočevje
naravoslovni tabor
4. razred
od 30. septembra do
4. oktobra 2013
dom
LIPA
Črmošnjice
tematski teden
energija vetra,
vode in sonca
5. razred
od 13. do 17. januarja
2014
dom RAK
Rakov Škocjan
naravoslovni teden
7. razred
druga polovica maja
2013
planinski
dom
Koča pri Krnskih
jezerih
planinski tabor
8. razred
od 2. do 6. decembra
2013
dom
RADENCI
Gornji Radenci
naravoslovni teden
Podrobnejše informacije o domovih in programih
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite
na straneh INTERNETA: www.csod.si.
Pia Zalokar, 4.a
DRUGE ORGANIZACIJSKE OBLIKE
IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z UČENCI
VZGOJNO-
Zgodnje učenje angleščine bo ob plačilu staršev potekalo
v 1., 2. in 3. razredu, enkrat tedensko 45 minut, 30 ur letno, v
popoldanskem času.
Smučarski tečaj bomo pripravili pred zimskimi počitnicami, če bo
dovolj snega. Udeležili se ga bodo lahko učenci od 1. do 5. razreda.
Tečajniki bodo dopoldne imeli štiri ure pouka in kosilo, popoldne
pa tečaj. Tečaj bodo vodili vaditelji Smučarskega kluba Radovljica.
Plavanje je izredno pomembna spretnost, ki jo mora usvojiti
vsak učenec, zato učenju te veščine šolski programi namenjajo
precejšnjo pozornost. Izkušnje tudi kažejo, da otroci najhitreje
splavajo v zgodnjem obdobju, zato je plavalno opismenjevanje del
učnega programa v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
V naši šoli bo v skladu z rezultati ankete in zakonskimi predpisi
potekalo v pomladanskem času:
• 10-urni plavalni tečaj za učence 2. razreda, ti bodo plavalni tečaj
.. do predpisanih 20 ur nadaljevali v 3. razredu;
• 10-urni tečaj za učence 3. razreda;
• preizkus znanja plavanja za učence 6. razreda.
Plavalne tečaje bodo vodili vaditelji in učitelji Plavalnega kluba
Radovljica, potekali pa bodo strnjeno teden dni v mesecu maju.
Učenci, ki bodo želeli izboljšati plavalne sposobnosti, se bodo v
okviru projekta Zdrav Življenjski slog lahko udeležili tečaja plavanja
v popoldanskem času.
Plesnih veščin se bodo učenci 8. in 9. razreda učili v okviru
izbirnega predmeta ples. Za mlajše učence in otroke v vrtcu bomo
razpisali plesno šolo. Organizirali jo bomo, če bo dovolj prijav.
V jesenske času bomo za učence in starše pripravili ekskurzijo v
München.
Saša Plejo, 7.c
DNEVNI RAZPORED DELA – zvonjenje
Pouk praviloma začenjamo s prvo učno uro, ob 8.15. Nekatere
dejavnosti so zaradi narave dela umeščene v urnik pred prvo učno
uro, ob 7.25.
1. - 3. razred
4. - 5. razred
DEJAVNOST
od
do
ura
dejavnost
od
do
JUTRANJE VARSTVO
6.00
8.15
1.
pouk
7.25
8.10
odmor
pouk
MALICA
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
8.10
8.15
9.00
9.20
10.05
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
8.15
9.00
9.20
10.05
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
12.40
ZAJTRK
8.15
8.45
POUK: 1. razred
8.45
11.50
POUK: 2.,3. razred
8.45
8.45
11.50
12.40
OPB
11.55
15.55
2.
3.
4.
5.
6.
6. - 9. razred
P.
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
MALICA
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
odmor
pouk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.25
8.10
8.15
9.00
9.05
9.50
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
12.40
12.45
13.30
13.35
8.10
8.15
9.00
9.05
9.50
10.10
10.55
11.05
11.50
11.55
12.40
12.45
13.30
13.35
14.20
LETNI RAZPORED DELA – šolski koledar
Šolsko leto ima 190 šolskih dni. Razdeljeno je na dve ocenjevalni
obdobji.
Prvo ocenjevalno obdobje
Drugo ocenjevalno obdobje
1.–9. razred
od 2. septembra 2013
do 31. januarja 2014
1.–8. razred
od 1. februarja 2014
do 24. junija 2014
9. razred
od 1. februarja 2014
do 13. junija 2014
Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo v zadnjem tednu
vsakega ocenjevalnega obdobja.
Znanje učencev se bo od šolskega leta 2013/14 v 3. razredu ocenjevalo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Informativna dneva za vpis v srednje šole:
- petek, 14. februar 2014
- sobota 15. februar 2014
Počitnice:
Počitnice
od
do
JESENSKE
ponedeljka, 28. oktobra 2013,
srede, 30. oktobra 2013
NOVOLETNE
petka, 27. decembra 2013,
srede, 1. januarja 2014
ZIMSKE
ponedeljka, 17. februarja 2014,
petka, 21. februarja 2014
PRVOMAJSKE
ponedeljka, 28. aprila 2014
srede, 30. aprila 2014
LETNE
četrtka, 26. junija 2014
petka, 29. avgusta 2014
Pouka prosti dnevi so še:
četrtek, 31. oktober 2013, dan reformacije,
petek, 1. november 2013, dan spomina na mrtve,
sreda, 25. december 2013, božič,
četrtek, 26. december 2013, dan samostojnosti in enotnosti,
sreda, 1. januar 2014, novo leto,
ponedeljek, 21. april 2014, velikonočni ponedeljek,
četrtek in petek, 1. in 2. maj 2014, praznik dela,
torek, 25. junij 2014, dan državnosti.
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Sprememba Zakona o osnovni šoli v šolskem letu 2013/14 uvaja
obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi v šestem razredu.
Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega obdobja učenci
6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega
jezika.
Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 9. in 6. razreda
opravljajo v maju. Od šolskega leta 2013/14 ni več naknadnega roka
za opravljanje nacionalnega preverjanja.
Za učence 9. razreda poteka preverjanje iz slovenščine in
matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister
za vsako šolo posebej.
Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem
preverjanju znanja obvestila s posebnim obvestilom.
Termini:
MESEC
DATUM
AKTIVNOST
september
ponedeljek, 2. 9. 2013
Objava tretjega predmeta, iz katerega
se bo na posamezni šoli preverjalo
znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
maj
torek, 6. 5. 2014
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
maj
četrtek, 8. 5. 2014
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
maj
ponedeljek, 12. 5. 2014
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
RAZREDNI, PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
Učenci, ki so bili ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov
neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in
avgustovskem roku.
Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki so bili ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko
opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa
lahko opravljajo popravne izpite iz več predmetov.
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. junij–30. junij 2014
1. rok
učenci 9. razreda
26. junij–9. julij 2014
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust–29. avgust 2014
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda
VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
Učenci se bodo v šolo in iz šole vozili s šolskim avtobusom.
V ŠOLO:
IZ ŠOLE:
začetek pouka
7.25
8.15
7.25
8.15
Rodine
7.00
7.50
Vrba
7.05
7.55
šola
7.10
8.00
Zg. Moste
Breg
6.50
7.40
šola
6.55
7.45
6.45
7.35
konec pouka
11.50
12.40
13.30
14.20
11.50
12.40
13.30
14.20
12.05
12.55
14.05
14.45
šola
12.20
13.10
13.30
15.00
Vrba
12.10
13.00
14.10
14.50
Breg
Rodine
12.15
13.05
14.15
14.55
Zg. Moste
13.15
13.55
15.05
12.30
13.20
14.00
15.10
VPIS
Otroke, rojene leta 2008, bomo vpisovali v 1. razred osnovne šole v februarju,
malčke pa v programe vrtca in k Cicibanovim uricam v prvi polovici marca 2014.
POGOVORNE URE, RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA
Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih in vedenju v
šoli namenjamo pogovorne ure. Skupne popoldanske pogovorne ure so praviloma
vsak tretji torek v mesecu, od 17. ure dalje. Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo
tudi v času dopoldanskih pogovornih ur. Dopoldanski termini bodo na začetku meseca
septembra objavljeni na oglasnem mestu in na spletni strani šole.
Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci, najmanj
dva v vsakem oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje seznanili z dogajanji
v oddelku vašega otroka in z delom v šoli. Obravnavali boste tudi strokovne teme,
značilne za starostno stopnjo vašega otroka.
V šolskem letu 2013/14 bo predvidoma drugi teden v januarju organiziramo
izobraževanje za starše. Predavanje Nehajte se ukvarjati z otrokovimi pravicami, bo
imel Marko JUHANT, specialni pedagog za motnje vedenja in osebnosti.
Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in mladostnikom,
ki imajo kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o svojih problemih in stiskah
lahko pogovorijo na štiri oči. Pogovorne ure z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno
spoštovanje in sodelovanje.
Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2013/14
17. september
15. oktober
19. november
17. december
21. januar
25. februar
18. marec
15. april
20. maj
Noben človek ne
more biti dober
učitelj, če ne čuti
tople naklonjenosti
do svojih učencev in
pristne želje, da bi
jim posredoval,
kar sam ceni.
(B. Russell)
Nana Robič, 3.a
PREVENTIVNI PROGRAMI
Današnji otroci so neprostovoljno žrtve silnega stresa, ki je posledica hitrih,
begajočih družbenih sprememb in nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in
staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v kritičnih trenutkih. Učenke in učenci
se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi problemi, ki jih ob
strokovni podpori laže rešujejo. Zato za vsak razred posebej načrtujemo različne
preventivne programe:
RAZRED
TEMA
1. razred
Prometna varnost, zobna preventiva, požarna varnost in naravne
nesreče
2. razred
Prometna varnost, razumevanje drugačnosti, zobna preventiva, požarna varnost in naravne nesreče
3. razred
Prometna varnost, razumevanje drugačnosti, zobna preventiva, požarna varnost in naravne nesreče
4. razred
Odnosi in komunikacija, uspešne učne navade, zobna preventiva,
požarna varnost in naravne nesreče
5. razred
Srečanja s policistom – projekt Leon, zobna preventiva, požarna
varnost in naravne nesreče
6. razred
Predpuberteta in puberteta, odnosi med vrstniki, reševanje sporov
brez nasilja, požarna varnost in naravne nesreče
7. razred
Metode in tehnike uspešnega učenja, pasti zasvojenosti (02 za
vsakega), požarna varnost in naravne nesreče
8. razred
Zdrava prehrana in motnje hranjenja pri mladih, obisk centra
Kresnička, požarna varnost in naravne nesreče
9. razred
Spolnost mladostnikov, kontracepcija, zasvojenost, požarna varnost in
naravne nesreče
Vključeni smo tudi v slovensko mrežo Zdravih šol.
Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak
željo in napor spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za
pravilno prehrano in pogosto telesno vadbo. Trudimo se, da bi med učenkami in
učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na spoštovanju, strpnosti,
pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces pridobivajo
znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne
spretnosti.
Vanesa Adrovič, 5.b
OSTALE DEJAVNOSTI
1. Učbeniški sklad
Ministrstvo za šolstvo bo tudi letos zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za
učenke in učence v vseh razredih osnovne šole, ki si bodo učbenike za šolsko leto
2013/14 izposodili iz učbeniškega sklada.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike nepoškodovane vrniti šoli. Če bo
učbenik uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati
znesek, določen po pravilniku o učbeniških skladih.
V okviru dejavnosti sklada vsako leto v maju pripravimo za učence in starše podrobno
obvestilo o učbenikih, delovnih zvezkih in ostalih šolskih potrebščinah.
Iz sredstev učbeniškega sklada kupujemo tudi atlase in določene učbenike za
vsakdanjo šolsko uporabo. Ker učencem teh učbenikov ni treba prinašati v šolo, so
njihove torbe mnogo lažje.
2. Šolski sklad
Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2009/10. Upravni odbor šolskega
sklada sestavljajo štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost
šolskega sklada je pridobivanje sredstev za dejavnosti in potreb, ki niso financirane
iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojno-izobraževalnega dela šole. Upravni
odbor šolskega sklada naše šole je sklenil, da z zbranimi sredstvi lahko kupujemo
nadstandardno opremo in sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih virov ni
zadosti sredstev, ter s sredstvi sklada preprečujemo socialno izključenost učencev.
Sredstva se uporabljajo strogo namensko.
O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na
roditeljskih sestankih. Starši lahko prostovoljno prispevate v šolski sklad. Finančna
sredstva šolskega sklada se zbirajo na podračunu šole, odprtem pri UJP, številka:
01392-603 068 84 46, sklic: 00-2990001.
Papirna akcija – zbiranje odpadnega papirja bo zadnji teden v septembru in zadnji
teden v aprilu. Sredstva od zbranega papirja bomo namenili šolskemu skladu.
3. Šolska knjižnica
Knjižnica naše šole je namenjenega otrokom, ki obiskujejo vrtec, učencem, učiteljem
in tudi staršem. Organizirana je po sistemu prostega pristopa, ki uporabnikom
omogoča samostojno iskanje in brskanje po knjižnih policah. Leposlovno gradivo je
razvrščeno v tri starostne skupine (I., II. in III. triletje) ter ljudsko slovstvo, strokovno
gradivo pa je urejeno po sistemu UDK.
V knjižnici so štiri računalniška mesta z dostopom do interneta in čitalnica, kjer je
učencem na voljo zbirka poučnih in zabavnih revij.
Član šolske knjižnice postane vsak otrok ob vpisu v vrtec oziroma učenec ob vpisu
v šolo.
Odprta je vsak dan od 7.30 do 14.00. V knjižnico ste vabljeni učenci in starši.
4. Urejanje administrativnih zadev
Učenci urejajo administrativne in druge zadeve v tajništvu šole pred poukom ali v
času uradnih ur.
Vse denarne obveznosti bomo tako kot doslej zaračunavali enkrat mesečno ob šolski
prehrani. Račune boste starši prejeli najkasneje do 20. v mesecu. Plačevali jih boste
lahko s posebnimi položnicami ali preko osebnega računa; banka bo enkrat mesečno,
28. v mesecu, poravnavala stroške z vašega računa.
Prosimo za redna plačila obveznosti, s čimer se boste izognili neprijetnim sodnim
terjatvam.
Starši lahko urejate zadeve v tajništvu šole v času uradnih ur.
5. Šolska prehrana
V šoli bomo v dneh, ko v skladu s šolskim koledarjem poteka pouk, pripravljali zajtrk
po potrebi, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico za učence OPB.
Starši prijavite učenca za šolsko prehrano z obrazcem, ki ga dobite prvi šolski dan.
Dopoldanska malica je za učence obvezna. Kosilo lahko naročite za daljše časovno
obdobje, za določene dneve v mesecu ali tednu, lahko tudi vsak dan sproti, vendar
se morajo učenci nanj prijaviti v šolski kuhinji najkasneje do 8.15.
Prav tako morajo učenci oziroma njihovi starši, kadar je otrok odsoten, do 8.15 v
šolski kuhinji kosilo odpovedati.
V nasprotnem primeru bomo kosilo zaračunali.
Dopoldanska malica
Malica je za učence od 1. do 3. razreda ob 8.15, za učence 4. in 5. razreda ob 9. uri,
za učence od 6. do 9. razreda pa ob 9.50.
Kosilo
Kosilo bomo delili od 12. ure dalje.
Telefonska številka kuhinje je 5809 159.
Subvencionirana šolska prehrana
Državni zbor je januarja 2012 sprejel nov Zakon o šolski prehrani, ki je stopil v
veljavo od 1. 2. 2013.
Subvencija za malico
Do polne subvencije za malico so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni
osebni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 %
neto povprečne plače v RS.
Subvencija za kosilo
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto
povprečne plače RS (prvi razred otroškega dodatka).
Starši učencev oddate vlogo za dodatno subvencijo za malico in kosilo na pristojnem
centru za socialno delo in ne več na šoli. Center za socialno delo bo o pravici odločil
z odločbo, ki naj jo starši čim prej prinesejo na vpogled v tajništvo šole. Ko bo šola
prejela podatek o upravičenosti do subvencije, bo po potrebi znesek na položnicah
ustrezno poračunala.
Dietna prehrana
Starši in učenci, prosimo vas, da takoj ob začetku leta vodji šolske prehrane gospe
Nadji Bergant oddate vloge za dietno prehrano, med letom pa, da posredujete
pobude, pripombe in pohvale o jedilnikih in kakovosti samih obrokov.
Cena šolske prehrane
• zajtrk: 0,40 EUR
• malica: 0,80 EUR
• kosilo: 2,20 EUR
• kosilo za učence 1. razreda: 1,60 EUR
6. Zdravstveno stanje in odsotnost učenca
Starše prosimo, da razrednika seznanite z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost
(alergije, astma, epilepsija, sladkorna bolezen …).
Starši morate ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti. Odsotnost
opravičite osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno
posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če
starši vzroka izostanka ne sporočite v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka
dalje, vas šola obvesti o izostanku učenca in vas pozove, da izostanek pojasnite.
Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi, morate zdravniško
potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega leta
oziroma takoj ob pojavu njegovih težav.
Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov
izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši
izostanek od pouka.
7. Zdravstveno varstvo učencev
Zdravstvena vzgoja bo potekala vzporedno ob sistematskih pregledih, pod okriljem
zdravstveno vzgojnega centra Jesenice. Učenci 1. in 3. razreda ter 6. in 8. razreda
bodo imeli sistematske zdravniške preglede in cepljenja v Zdravstvenem domu
Žirovnica.
Ob sistematskem pregledu bo opravljeno tudi obvezno cepljenje:
1. razred: proti hepatitisu B – 3. doza,
3. razred: proti davici, tetanusu in pertusisu (oslovskemu kašlju),
Učenke 6. razreda se bodo lahko s soglasjem staršev prostovoljno cepile proti HPV.
Na sistematskih pregledih bodo potekala kratka zdravstveno-vzgojna predavanja:
1. razred: Moji prvi koraki do zdravja,
3. razred: Danes imam dober dan,
6. razred: Odraščanje,
8. razred: Zdrav življenjski slog.
Za učence 9. razreda bo izvedena delavnica Temeljni postopki oživljanja in uporaba
AED, za petošolce pa delavnica Varni in zdravi.
Zobozdravstveni delavci bodo ugotavljali stanje zob učencev v vseh oddelkih šole.
Vse šolsko leto bodo potekali preventivni zobozdravstveni programi za učence od
1. do 5. razreda:
- želiranje,
- skrb za pravilno čiščenje zob,
- tekmovanje za čiste zobe.
Sistematski pregledi bodo za učence od 1. do 9. razreda.
Šola ne bo prevzela odgovornosti za zdravljenje zob.
SKRB ZA PRIJETNO BIVALNO OKOLJE, VARNOST IN UGLED ŠOLE
Učenci v šoli preživite kar precej časa svojega otroštva in mladosti. Prijetna šolska
klima in urejeno bivalno okolje izboljšujeta dosežke na intelektualnem, vedenjskem
in vzgojnem področju. Prav je, da vsi in vsak na svoj način pripomoremo, da nam
bo tu lepo.
Učenci sami z dobrim zgledom in prijazno besedo lahko preprečujete nezaželeno
vedenje. Težave in konflikte rešujte s pogovorom.
Kjerkoli boste, upoštevajte pravila lepega vedenja.
V šoli ste dolžni upoštevati pravila, ki so zapisana v hišnem redu.
HIŠNI RED
Hišni red podrobneje določa pravila življenja in dela v šolskem prostoru. Pri izvajanju
dejavnosti v šolskem prostoru so hišni red dolžni spoštovati učenci, zaposleni in
obiskovalci šole.
Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni upoštevati vsa splošna zakonska določila,
še posebej določila o dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Pravice in dolžnosti
delavcev šole in učencev so urejene s posebnimi pravilniki.
Neupoštevanje hišnega reda in kršitve dolžnosti se obravnavajo v skladu s Pravilnikom
o pravicah in dolžnostih učencev v devetletni osnovni šoli in Vzgojnim načrtom
Osnovne šole Žirovnica.
Šolski prostor predstavljajo vse tiste notranje in zunanje površine, na katerih
potekajo pouk in druge dejavnosti, ki so predvidene z letnim delovnim načrtom
šole. To so razen neposrednih šolskih prostorov in zunanjih površin tudi gledališča,
koncertne dvorane, muzeji, naravni in spominski parki, avtobus in drugo.
Splošna pravila:
• Pouk se začenja ob 8.15, nekatere dejavnosti lahko tudi ob 7.25.
• Učenci puščajo oblačila in obutev v garderobi, ki je določena za oddelek.
• V šoli hodijo v copatah, ki niso športne. Športne copate lahko uporabljajo v
• notranjih telovadnih prostorih. Obutev, ki jo uporabljajo za prihod v šolo ali na
•zunanjih športnih površinah, ne smejo uporabljati v telovadnicah in učilnicah.
• V šolo učenci prihajajo največ trideset minut pred začetkom pouka ali drugih
•organiziranih dejavnosti (krožki tečaji, izbirni predmeti …). Po končanih •
.dejavnostih so dolžni zapustiti šolski prostor. Učenci, ki prihajajo v jutranje
•.varstvo, morajo upoštevati navodila odgovornega učitelja za organizacijo varstva.
•.času pouka, med odmori in prostimi urami ni dovoljeno zapuščati šolskega
•.poslopja brez dovoljenja učitelja.
• Med prostimi urami morajo biti učenci v določenih razredih. Razred lahko
•.zapustijo le v dogovoru z dežurnim učiteljem, ki skrbi za red med prosto uro.
• Ob zvonjenju morajo biti v učilnici ali pred njo, če je zaklenjena. Za red in
•.disciplino skrbita reditelja oddelka. Kadar učenci ne upoštevajo rediteljevih
.navodil, morata o tem obvestiti učitelja oziroma razrednika.
• Kadar učitelja pet minut po napovedanem urniku ni k pouku, je reditelj oddelka
....dolžan o tem obvestiti pomočnico ravnatelja oziroma delavko v tajništvu.
• Ob prihodu učitelja v razred učenci vstanejo. Na ta način ga pozdravijo.
• Med poukom učenci ne zapuščajo svojega prostora brez dovoljenja. Aktivno
...sodelujejo pri različnih oblikah dela.
• Glasno govorijo le, kadar se to od njih pričakuje.
• Ob koncu ure za seboj pospravijo in iz urejenega razreda mirno odidejo, ko jim
.---to dovoli učitelj.
• Za red in čistočo v šolskem prostoru je odgovoren vsak učenec. Dva reditelja
.---skrbita za čisto tablo in urejenost učilnice. Učitelja obvestita o manjkajočih
.---učencih in mu pomagata pripraviti učne pripomočke, če to naroči.
• V šolo prihajajte urejeni in spodobno oblečeni.
• Med poukom ni dovoljeno žvečiti.
• Med poukom ni dovoljena uporaba prenosnega telefona ali osebne video naprave.
. Prepovedano je tudi slikanje in snemanje. Kadar učenec krši to pravilo, mora
.---na zahtevo napravo izročiti učitelju. Ta jo vrne staršem. Za druge oblike pouka
.---(ekskurzija, šola v naravi, tekmovanja ...) o uporabi prenosnega telefona velja
.---dogovor med učenci, starši ter učiteljem oziroma razrednikom.
• V šolskem prostoru ni dovoljeno kaditi, imeti in uživati alkohola, drog,
.--energetskih napitkov in drugih psihoaktivnih sredstev. Ta prepoved velja tudi za
.--druge oblike šolskega dela: šola v naravi, športni dan, ekskurzije …
• V šolskem prostoru ni dovoljeno imeti in uporabljati vnetljivih snovi in
...--pirotehničnih sredstev, kot so vžigalniki,vžigalice, petarde, rakete za ognjemete …,
..-.ter ostrih predmetov, ki jih ne uporabljamo pri pouku.
• Gibanje učencev po šoli ne sme ovirati ostalih in ogrožati njihove varnosti. V ....
.....učilnicah, jedilnici in na hodnikih ni dovoljeno tekanje.
• Vedenje mora biti spoštljivo do vseh - do učencev, učiteljev in drugih delavcev
.....šole ter do obiskovalcev.
.. Ni dovoljeno žaljivo govoriti, preklinjati, se pretepati, pljuvati, izsiljevati in
....groziti.
• Učenci ne uničujejo izdelkov svojih sošolcev in obvestil, ki so objavljena na .....
.....oglasnih mestih šole ali v učilnicah.
• Učitelji in učenci odgovarjajo za opremo, učila in šolski inventar. Vsi delavci .
.....šole in učenci so moralno in materialno odgovorni za funkcionalno rabo opreme
...in prostora. Škodo, ki je storjena zaradi neprimernega vedenja, nepazljivosti in .
.... malomarnosti, mora povzročitelj poravnati.
• Dežurna reditelja odideta v jedilnico pet minut pred zvonjenjem in pripravita
....malico in pogrinjek za sošolce. Norčevanje iz hrane ni dovoljeno. Vsak učenec po
.....končani malici pospravi za seboj in sortira ostanke na vozičku. Reditelja odpeljeta
.....ostanke do kuhinje in jih pospravita v ustrezne koše.
• Med glavnim odmorom in drugimi odmori učenci rešujejo svoje težave in morebitne
.....spore s sošolci s pomočjo dežurnega učitelja.
• V vsakem oddelku ob začetku šolskega leta učenci postavijo vedenjska pričakovanja
.....in oblikujejo oddelčna pravila. Vsa pravila zapišejo in jih obesijo v matični učilnici
.....na vidno mesto. Učenci se z razrednikom dogovorijo o ukrepih ob kršenju teh
....pravil.
.--Dolžnost vsakega učenca, strokovnega delavca in drugih zaposlenih v šoli je, da
.-spoštuje pravila hišnega reda. Učenci ste dolžni upoštevati opozorila
.--o nepravilnostih od vseh delavcev šole in zunanjih sodelavcev.
Nikomur ni dodeljena kaka pravica, ne da bi
imel hkrati tudi odgovornost.
(G. W. Johnson)
Nina Langus Nemeček, 6.a
Učenke in učenci, skrbite za svojo varnost in ne ogrožajte drugih. Izogibajte se
vsakršnemu nasilju. Do vrstnikov bodite prijazni. Ne pozabite, da imamo vsi pravico
delati v miru.
Tudi na poti v šolo in iz nje ali ko čakate na avtobus, se vedite dostojno. Pazite na
svoj ugled, na ugled staršev in tudi šole. Upoštevajte prometno varnost na cesti in
na železniških prehodih. Urejenost zelenic, nasadov in športnih igrišč je naša skupna
skrb.
V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov ali denarja. V šoli za kraje ne bomo
prevzemali odgovornosti.
Učenci od 5. do 9. razreda boste dodeljeni garderobni prostor obdržali do konca
šolanja. Pazite nanj, saj bomo sproti zaračunavali vso škodo.
Garderobe bodo v času pouka zaklenjene. Poseganje vanje ni mogoče. Starši,
prosimo vas, da se kljub temu s svojimi otroki pogovorite, naj ne delajo škode in naj
pustijo tuje stvari pri miru.
Učenci 1., 2.,3. in 4. razreda boste odlagali svoja oblačila in obutev pred učilnicami.
OBVESTILA O PISNEM OCENJEVANJU
ZNANJA, DEJAVNOSTIH IN DEŽURSTVU
UČENCEV IN UČITELJEV
Za učence od šestega razreda dalje bomo na oglasnem mestu šole in na spletni strani
mesečno objavljali datume vseh oblik pisnega ocenjevanja znanja, za učence prvega
vzgojno-izobraževalnega obdobja in učence 4. in 5. razreda bodo ta obvestila v
posameznih učilnicah.
Na oglasnem mestu in na šolski spletni strani boste lahko našli mesečni in tedenski
program dejavnosti tako obveznega kot razširjenega programa, da boste laže
načrtovali druge dejavnosti in svoj prosti čas.
Razna obvestila o dejavnostih v šoli, razporedi dežurnih učencev in učiteljev na
hodnikih bodo objavljeni na oglasnem delu šole in na šolski spletni strani.
Vse objavljene dejavnosti sestavljajo Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14.
DOGAJALO SE JE…
Šolski ekovrt
Na osnovi dosežkov pri oblikovanju, razvoju
in delovanju šolskega ekovrta je INŠTITUT ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ Osnovni šoli Žirovnica in vrtcu
pri šoli podelil znak šolski ekovrt. Ponosni smo na ta
znak, še zlasti, ker smo ga dobili za dobro opravljeno
delo, ko so drugi šele začeli razmišljati o tem.
OŠ Žirovnica leži na lepi lokaciji. Vrt, ki se
razprostira za stavbo, omogoča otrokom vrtca in
učencem šole učenje, delo in igro v naravi. Zadnja
leta smo se še posebej trudili, da smo vrt uredili in
prilagodili potrebam otrok.
Za zelenjavni in zeliščni vrt skrbijo otroci in učenci
z mentoricama Mijo Debevc in Natašo Šturm. Mlade
čebelarje uči skrivnosti in umetnosti čebelarjenja
Stanko Noč. Hišniku Janezu Tavčarju in čistilki
Gordani Dabižljevič včasih pri delu na vrtu
pomagajo tudi starejši učenci. Otroci in učenci
z vrtnimi deli pridobivajo izkušnje, razvijajo
odgovornost do okolja in se po opravljenem delu
veselijo rezultatov svojega dela.
Projekt bralna pismenost
Bralna pismenost je temeljna zmožnost in človeška
vrednota, ki prinaša napredek, razvoj, svobodo
in omogoča vseživljenjsko učenje. Izboljšanju
bralne pismenosti smo v minulem šolskem letu
posvetili veliko pozornosti. Osnovni namen je bil
vpeljati učinkovite bralne strategije za doseganje
višje ravni bralne pismenosti in izboljšanja
bralnih dosežkov. Načrtno smo v vseh razredih
uvedli različne aktivnosti, s katerimi smo skušali
spodbuditi branje. Pri projektu so se nam pridružili
tudi otroci iz vrtca, ki so svoje delo predstavili na
zaključni prireditvi Palček Bralček.
Ravnotežna pot
Gibanje in igra sta otrokovi osnovni potrebi.
Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih
življenja in poteka od naravnih in preprostih oblik
gibanja do sestavljenih in zahtevnejših športnih
dejavnosti. V vrtcu smo se odločili, da omogočimo
otrokom pogosto izvajanje raznovrstnih gibalnih
nalog,
ki
pospešujejo
razvoj
motoričnih
sposobnosti. V ta namen smo na šolskem vrtu
postavili RAVNOTEŽNO POT, ki otrokom omogoča,
da elemente razišče in preizkusi po lastnih poteh
in načinih.
Ravnotežno pot je sofinanciral Šolski sklad.
Sodelovanje prostovoljcev z DU Žirovnica
V letošnjem šolskem letu smo na šoli začeli s prostovoljstvom. To ne pomeni,
da prostovoljcev do sedaj nismo imeli, manjkala je le organiziranost.
Vzpostavili smo medgeneracijsko sodelovanje z Društvom upokojencev
Žirovnica, v okviru katerega smo za stanovalce Doma upokojencev dr. Franceta
Berglja na Jesenicah pripravili predstavo z naslovom »Kekec malo drugače«.
Ker je bilo srečanje združeno s praznovanjem 99. rojstnega dne gospe
Pintar z Breznice, smo ji za konec vsi skupaj zapeli »Vse najboljše«.
V maju pa smo bili s strani balinarske sekcije DU Žirovnica povabljeni na balinišče
za gostilno Osvald, kjer so nam predstavili osnove igre in nas poučili o pravilih.
Dobrodelni koncert
V mesecu decembru so šolski pevski zbori
pod vodstvom Slavice Magdič skupaj z
učenci Glasbene šole Jesenice pripravili
v Dvorani po Stolom novoletni dobrodelni
koncert. Učenci šole in otroci vrtca so
izdelali različne uporabne in dekorativne
izdelke, ki so jih na stojnicah po simbolični
ceni prodajali pred koncertom. Izkupiček
od prodaje so namenili šolskemu skladu.
Šola teče
Tek je ena od naravnih oblik
gibanja. Majhni otroci sami od sebe
pričenjajo s prvimi tekaškimi koraki
in običajno jim je to veselje. Želja
po tej obliki gibanja s starostjo otrok
pogosto upada, zato je včasih
potrebna spodbuda za tovrstno
aktivnost.
Za učence in učitelje naše šole
smo tudi letos v mesecu juniju
organizirali prireditev ŠOLA TEČE.
Tekači so pretekli približno štiri kilometre dolgo pot, na relaciji Breznica Studenčice. Prireditve so se udeležili skoraj vsi učenci od 6. do 9. razreda in tudi
večina njihovih učiteljev. Učenci 4. in 5. razreda so to razdaljo pretekli na zadnjem
športnem dnevu. Spodbujali smo vztrajnost pri teku in vsi, ki so uspeli preteči
določeno razdaljo, so bili zmagovalci.
Planinska šola v naravi
Letošnjo planinsko šolo smo za učence 7. razreda prvič organizirali v Domu pri
Krnskih jezerih. Učenci so v lepem vremenu spoznavali lepote visokogorja z učitelji
in vodniki Planinskega društva Žirovnica. Na poti do Lepene so si ogledali Trentarski
in Kobariški muzej. Planinske avanture jim bodo ostale v lepem spominu.
Nova knjižica iz zbirke OŠ Žirovnica NAJ, NAJ, NAJ
Ob koncu šolskega leta je OŠ Žirovnica
izdala tretjo, prenovljeno izdajo knjižice Pot
kulturne dediščine. V knjižici so poleg opisa
poti kulturne dediščine opisane tudi posebnosti
vasi po Stolom. V tretji izdaji so dodane
vsebine iz geografskih značilnosti pokrajine in
rastlinstva v Karavankah, predstavljene pa so
tudi pomembne arheološke najdbe.
Avtorji besedil so Milan Sagadin, Nada
Praprotnik, Meta Čuk Pilipovič, Vanja Zuljan
ter Lidija Skoporec Knafelj in Polona Kus, ki sta
gradivo tudi uredili.
Lana Marinšek, 3.a
MEDMREŽJE
Ob koncu bi vas, dragi starši, radi povabili, da kot gostje prihajate na domačo spletno
stran. Poskušali jo bomo opremljati tekoče, tako da boste lahko spremljali, kako
načrtujemo šolsko delo in programe, s katerimi se bo srečeval vaš otrok. Poiskali
boste lahko tudi različna obvestila, navodila in poročila o dejavnostih ter še kaj.
http://www.os-zirovnica.si
Veseli bomo tudi vaših idej in spodbud. Pošljite jih na šolski ali ravnateljičin
elektronski naslov:
[email protected]
[email protected]
PUBLIKACIJA
OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA
2013/2014
Sara Sedovšek, 1.b
Tekst pripravili: Ana Klemenc, Aleksandra Donoša, Irena Pirc
Lektoriranje: Veronika Bakač
Oblikovanje: Anita Abram
Prelom: Tisk-am Abram s.p.
Izdano: 1. september 2013
Tjaša Češek, 9.b
Manja Vidic, 9.a
Amadeja Kolar, 9.b
Tjaša Kelbl, 9.b
Ajda Vengust Pristov, 9.b
Neža Kranjc, 9.a