2Voice programiranje in tehnicni opis.pdf

Transcription

2Voice programiranje in tehnicni opis.pdf
VEZAVE URMET DOMUS d.o.o.
Velika pot 22
5250 Solkan
Tel.: +386 5 330 81 50
Fax.: +386 5 330 81 55
e-mail: [email protected]
www.vezave.si
TEHNI NI OPIS SISTEMA
IN PROGRAMIRANJE
September 2010
1
RAZDALJE IN MAKSIMALNE RAZŠIRITVE
Povezava notranjih enot na delilnik
Maksimalno 4 notranje enote povezane na en delilnik z »šivanjem« noter-vn.
Razdalja med delilnikom in najbolj oddaljeno notranjo enoto.
A
Max 50m
Povezava ene vertikale z delilniki
Razdalja med delilnikom in najbolj oddaljeno notranjo enoto
Ax
Ax + B
Povezava med notranjo enoto in napajalnikom te vertikale.
Max 50m
Max 200m
V primeru da imate ve vertikal, upoštevajte samo eno od navedenih vertikal.
Povezava ene vertikale z »šivanjem« noter-vn
Omejitve maksimalnih razdalj veljajo tudi za domofone povezane z elektri nimi vozlji;
v primeru, ko bi hoteli nadgradit instalacijo z videofonom, morate instalacijo pripravit
po prejšnjem primeru.
vertikala z domofoni
A
Razdalja med najbolj oddaljeno notranjo enoto in
napajalnikom te vertikale.
Max 200m
V primeru da imate ve vertikal, upoštevajte samo eno od navedenih vertikal.
2
Ena vertikala z eno zunanjo enoto
Ax
Ax + B
C1
Ax+B+C
Razširitev
Razdalja med najbolj oddaljeno notranjo enoto in delilnikom te
vertikale.
Razdalja med najbolj oddaljeno notranjo enoto in napajalnikom te
vertikale.
Razdalja med zunanjo enoto in napajalnikom
Razdalja med zunanjo enoto in najbolj oddaljeno notranjo enoto
Seštevek vseh razdalj v instalaciji.
Max 50m
Max 200m
Max 200m
Max 400m
Max 800m
Razdalja Ax + B se nanaša na prejšnji opis povezave »šivanje«noter-vn z delilniki.
Povezava z vmesnikom za vertikalo in z eno ali dvemi zunanjimi enotami
Razdalja med najbolj oddaljeno notranjo enoto in delilnikom te
vertikale.
Max 50m
Razdalja med najbolj notranjo enoto in vmesnikom vertikale
Max 200m
C1
Razdalja med zunanjo enoto in vmesnikom vertikale.
Max 200m
C2
Razdalja me drugo zunanjo eno(opcijo) in vmesnikom vertikale
Max 200m
D
Razdalja med napajalnikom in vmesnikom vertikale.
Ax
Ax + Bx
Max 5m
Ax+Bx+Cx
Razdalja med zunanjo enoto in najbolj oddaljeno notranjo enoto
Max 400m
Razširitev
Seštevek vseh razdalj v instalaciji.
Max 800m
3
Maksimalno 16 vertikal z eno glavno zunanjo enoto
Razdalja med glavno zunanjo enoto in najbolj oddaljenim
vmesnikom vertikale.
E
Max 200m
Za razdalje in razširitve z enojnimi vmesniki vertikal si oglejte odstavek
»Povezava z vmesnikom za vertikalo z eno ali dvemi zunanjimi enotami«
Ena vertikala z enim vmesnikom za zunanje enote in maksimalno štirimi zunanjimi
enotami.
Ax
Razdalja med notranjo enoto in delilnikom.
Max 50m
Ax + Bx
Razdalja med vmesnikom zunanje enote in notranjo enoto.
Max 200m
Cx
Razdalja med zunanjo enoto in vmesnikom zunanje enote
Max 200m
Dx
Razdalja med napajalnikom in vmesnikom zunanje enote
Max 5m
Ax+Bx+Cx
Razdalja med zunanjo enoto in najbolj oddaljeno notranjo enoto.
Max 400m
Razširitev
vertikale
Seštevek vseh razdalj ki štejejo vertikalo
A1 + A2 + An + B1 + B2 + Bn + D1
Max 800m
4
Razširitev
Zun.enote
Seštevek vseh razdalj v smeri zunanje enote
C1 + C2 + Cx + D2
Max 800m
Razdalja Ax + Bx se nanaša na prejšnji opis o povezavi vertikal noter-vn z delilniki.
Maksimalno 32 vertikal in najve 4 glavnimi zunanjimi enotami
Ax
Razdalja med delilnikom in notranjo enoto
Max 50m
Razdalja med vmesnikom vertikale in notranjo enoto
Max 200m
Cx
Razdalja med sekondarno zunanjo enoto in vmesnikom vertikale.
Max 200m
C2
Razdalja med sekondarno zunanjo enoto(opcijo) in vmesnikom
vertikale
Max 200m
Dx
Razdalja med vmesnikom vertikale in napajalnikom.
Ax + Bx
Ax+Bx+Cx
E
F
Ax+Bx+E+
C1
Razdalja med sekondarno zunanjo enoto in najbolj oddaljeno
notranjo enoto.
Razdalja med vmesnikom zunanje enote in najbolj oddaljenim
vmesnikom vertikale
Razdalje med zunanjo enoto in vmesnikom zunanje enote.
Maksimalna razdalja med glavno zunanjo enoto in najbolj
oddaljeno notranjo enoto.
Max 5m
Max 400m
Max 200m
Max 200m
Max 600m
5
Razširitev
vertikale
Razširitev
Zun.enote
Razširitev
Stran.vertik.
Seštevek vseh razdalj ki štejejo vertikalo
A1 + A2 + An + B1 + B2 + Bn + C1 + C2 + D3
Seštevek vseh razdalj v smeri zunanje enote
F1+ F2 + Fn + D2
Seštevek vseh razdalj med vmesnikom zunanje enote in
vmesnikom vertikale
Max 800m
Max 800m
Max 800m
Razdalja Ax + Bx se nanaša na prejšnji opis o povezavi vertikal noter-vn z delilniki.
NAMESTITEV NAPRAV
Sistem lahko namestimo tudi e naprave niso pod napetostjo, v kolikor nameš amo s
pomo jo dip-switchev na vmesnikih, zunanji in notranjih enotah.
Vse vrednosti zunanjih enot, notranjih enot in vmesnikov se morajo morajo za et z 0 in
morajo bit zaporedne.
ZUNANJE ENOTE
ID: identifikacija zunanje enote
•
Vsaka glavna zunanja enota v sistemu mora imet svojo ID kodo, ki jo nastavimo
preko dip-switchev(od 0÷3)
•
Na isti vertikali lahko stojita dve sekundarni zunanji enoti z isto ID kodo, ki jih
nastavimo z vrednostmi 0÷31, ampak z razli nim naslovom, nastavljivim z AUX dip2
in lahko izberemo samo med vrednostjo 0 in 1.
V primeru nastavitve sekundarne zunanje enote, ID mora ustrezat ID-ju vertikale,
nastavljenemu na vmesniku vertikale.
•
6
AUX: pomožne nastavitve
DIP1- Tip zunanje enote
Zunanja enota je lahko programirana kot glavna ali kot sekundarna enota. Iz glavne zunanje
enote lahko kli emo vse uporabnike, iz sekundarne enote pa samo uporabnike pripadajo e
vertikale. Uporabnik ki prejme klic lahko razlikuje prihod klica glede na ton.
Glavna
Sekundarna
DIP2 – Sekundarna zunanja enota
V isti vertikali sta lahko dve sekundarni zunanji enoti, vendar morata imet razli no ID kodo(0
ali 1).
Sekun. 0
Sekun. 1
7
DIP3 – Odpiranje vrat
Elektri no klju avnico se lahko uporabi v »tajni funkciji« ali »prosti«. Obnašanje zunanje
enote v obeh primerih je slede e:
• »V tajni funkciji«: Odpiranje vrat iz notranje enote je mogo e samo takrat ko pride
poziv iz zunanje enote ali je v teku pogovor ali pa z nadzorom zunanjosti.
• »Prosti« Odpiranje vrat iz notranje enote je mogo e e je zunanja enota
programirana kot glavna ali sekundarna in uporabnik pripada isti vertikali. Ta na in se
ponavadi uporablja za sekundarne zunanje enote.
Prosti
V tajni funkciji
DIP4 – Prekinitev
Prekinitev v primeru internega pogovora ali nadzora zunanjosti, z ali brez audio. Zunanja
enota kaže stanje zasedenosti, zato lahko pri tem nastavimo ali omogo imo prekinitve ali ne.
Omogo eno Ni omogo eno
DIP5 – Osvetlitev kamere
Možno je izklopit osvetlitev kamere, v primeru da imate nameš eno kamero kjer je tudi
pono i dovolj osvetlitve.
Osvetlitev Osvetlitev ni omogo ena
Omogo ena
AS ODPRTOSTI VRAT Pozicija rotary switcha(DOOR TIME) dolo a as odprtosti
vrat(elektri ne klju avnice) osebnega prehoda.
Pos.9 = napredno programiranje
8
NOTRANJE ENOTE(SLUŠALKE IN PODNOŽJA)
Vsaka notranja enota mora bit naslovljena z kodo nastavljivo z dip switchem z vrednostmi od
0 do 127 in interno kodo od 0 do 3.
Vse notranje enote prejemajo avtomatsko identifikacijo vertikale od pripadajo ega vmesnika
vertikale. V primeru da na vertikali ni vmesnika, ostane fabriško nastavljena identifikacija.
Kadar se vgradi novo notranjo enoto je potrebno je potrebno po akat najmanj dve minuti, da
se identifikacijska koda namesti.
V primeru da se vgradi notranjo enoto, ki je bila že uporabljena na drugi instalaciji, je potrebno
izvest izbris podatkov, opisano v odstavku notranjih enot.
CODE: koda uporabnika
Nastavite eno številko od 0 do 127 glede na slede a pravila:
• Ne smejo bit razli na stanovanja z isto kodo na isti vertikali.
• V primeru ve vzporedno vezanih notranjih enot v istem stanovanju, ti morajo imet
isto kod uporabnika.
• Kode uporabnika iste vertikale morajo bit zaporedne.
Za nastavit željeno kodo uporabnika uporabite dip-switch CODE od 2 do 8 (2 = pomembnejši
bit -8 = manj pomemben bit); dip switch 1 mora bit vedno na OFF.
*UTENTE = UPORABNIK
9
* UTENTE = UPORABNIK
10
INT: interna koda stanovanja
Interna koda služi za identifikacijo ve notranjih enot istega uporabnika. To omogo a interne
klice v istem stanovanju.
Nastavite eno številko od 0 do 3, glede na slede a pravila:
• V primeru ene same enote v stanovanju mora bit koda nastavljena na 0.
• V stanovanju lahko vežemo do 4 notranje enote, vse imajo isto kodo uporabnika in
razli nimi internimi kodami.
• V primeru da je v stanovanju videofon in domofon, mora bit interna koda 0
nastavljena na videofonu.
V primeru internih klicev iz drugih stanovanj, ali etažnem klice, vedno zvonijo vse notranje
enote. Ob prejemu klica najprej zvoni enota z interno kodo 0, nato zaporedno še ostale
notranje enote ena za drugo.
e klic pride iz video zunanje enote, notranja enota 0 vklopi video monitor. Druge notranje
enote uporabnika s pritiskom na tipko lahko prevzamejo klic, medtem pa ugasnejo drugi
monitor(»funkcija žogice«)
VMESNIK VERTIKALE
Vsak vmesnik vertikale mora bit naslovljen z samostojno kodo(ID vertikale) nastavljeno preko
dip-switchew z vrednostmi od 0 do 31.
Morebitne zunanje enote povezane na vmesnik morajo imet isti ID.
DIP1
Ta switch omogo a komunikacijo s sistemom v primeru e vmesnik ima ali nima priklopljeno
napravo na sponkah LINE IN: e nobena naprava ni priklopljena ni priklopljena na LINE
IN(primer enostaven instalacije pri katerem se uporablja ena ali dve zunanji enoti direktno
povezani na vhode IN1 in IN2 od vmesnika iste vertikale)mora bit nastavljeno na ON.
DIP 2÷6
Služijo za programiranje identifikacijsko kodo(ID) vertikale in morajo bit nastavljeni po slede i
tabeli.
Za nastavit želene kode uporabite dip-switche od 2 do 6(2 = pomembnejši bit -8 = manj
pomemben bit).
11
* COLONNA = VERTIKALA
DODATNA PROGRAMIRANJA
Po osnovnem pregledu o delovanju sistema nadaljujte z dodatnim programiranjem:
1. Nadzor zunanjosti na kamerah: v primeru ko je prisotnih ve kamer morate izvesti ta
na in programiranja.
2. Funkcija internega klica med notranjimi enotami: potrebno je naslovit kode tipkam
katere bodo klicale notranje enote.
3. Melodija zvonenja: Lahko izbirate med petimi melodijami zvonenja
4. Melodija etažnega klica: Lahko izbirate med petimi melodijami zvonenja.
Ta dodatna programiranja se izvede le v primere e je to potrebno.
NADZOR ZUNANJOSTI NA KONTROLNIH KAMERAH
V primeru da so na zunanji enoti prisotne kontrolne kamere je potrebno programirat
funkcije za delovanje.
1. Vstopite v napredno konfiguracijo in nastavite oba rotary-switcha na pozicijo 9;
zunanja enota odda ton »bip« ki opozarja da je v teku programiranja in prižge
se rumena led dioda.
2. Pritisnit tipko(PA – CT) tolikokrat, koliko je nameš enih kamer. Zunanja enota
odda ton »bip« ob vsakem pritisku na tipko(maksimalno 5); po ponovnem
pritisku na tipko, po petemu »bipu«, zunanja enota odda dolg bip, ki opozarja
na vra ilo na 0 nameš enih kamer(tovarniška nastavitev).
12
3. Povrnite rotary-switch na normalno stanje za izhod iz programiranja in rumena
led ugasne.
4. Ponovite isto na ostalih zunanjih enotah, kjer imate nameš ene kontrolne
kamere.
Glede na število kamer na zunanjih enotah dobite naslednje konfiguracije:
DOMOFONSKA ZUNANJA ENOTA
VIDEODOMOFONSKA ZUN.ENOTA
V primeru klica iz videodomofonske zunanje enote se bo aktivirala kamera zunanje enote,
medtem ko pri klicu iz domofonske zunanje z kontrolno kamero se aktivira kamera povezana na
sponki V3A in V5A.
13
FUNKCIJA INTERKOM
V sistemu 2Voice je možno programirati tipke
notranjih enot ali pa dodatne
tipke od 1 do 6 1083/96 za interni klic. Tipka je lahko uporabljena za klic drugega
uporabnika ali pa druge vzporedno vezane enote. V prvem primeru zvonijo vse enote
hkrati uporabnika, v drugem pa samo ena notranja enota ki smo jo izbrali s
programiranjem.
FUNKCIJA INTERKOMA MED RAZLI NIMI UPORABNIKI
• Stopite do notranje enote klicatelja(notranja enota A).
• Ob držanju tipke za odpiranje osebnega prehoda dvignite slušalko. Notranja enota
A bo oddala ton in programiranje je v teku.
•
Držite tipko za programiranje; notranja enota odda ton potrditve.
Stopite do notranje enote, katera bo prejela klic(notranja enota B) in pritisnite tipko za osebni
prehod. Notranje enote oddajajo ton o izvršenem programiranju. Programiranje lahko tudi
izvedete, e stopite na zunanjo enoto in pritisnete tipko za poziv enote B; notranja enota A
bo oddala ton o kon anem pogramiranju.
14
•
•
Položite slušalko notranje enota A, ki odda ton bip o kon anem programiranju.
Preverite funkcijo programiranja: dvignete slušalko notranje enote A in pritisnete
tipko, ki ste jo programirali. Preverite e zvonijo vse notranje enote uporabnika B in
tudi govor.
S programiranje po tem na inu, ne izgubite funkcij tipk prikazanih v prejšnji tabeli, v
klic izveden z dvignjeno slušalko.
kolikor je
FUNKCIJA INTERKOMA V ISTEM STANOVANJU
• Stopite do notranje enote klicatelja(notranja enota C1).
• Ob držanju tipke za odpiranje osebnega prehoda dvignite slušalko. Notranja enota
C1 bo oddala ton in programiranje tipk je v teku.
•
Držite tipko za programiranje; notranja enota odda ton potrditve.
15
•
•
•
•
Stopite do notranje enote, katera bo prejela klic(notranja enota C2) in pritisnite
tipko za osebni prehod. Notranje enote C1 in C2oddajajo ton o izvršenem
programiranju.
Položite slušalko notranje enote C1, katera odda ton »bip« o kon anem
programiranju.
Preverite funkcijo programiranja: dvignete slušalko notranje enote C1 in
pritisnete tipko, ki ste jo programirali. Preverite e zvonijo vse notranje enote
uporabnika C2 in tudi govor.
e želite inverzni klic, je potrebno programirat tudi notranjo enoto C2 katera
bo klicala enoto C1.
S programiranje po tem na inu, ne izgubite funkcij tipk prikazanih v prejšnji tabeli, v
klic izveden z dvignjeno slušalko.
kolikor je
MELODIJA ZVONENJA
V sistemu 2 Voice, lahko izbirate 5 melodij zvonenja pri notranjih enotah.
Izbira melodije se lahko izvede na slede i na in:
• Z držanjem na tipko za osebni prehod, z drugim prstom pritisnete in
•
•
. Notranja enota odda eno melodijo zvonenja.
spustite tipko
Z držanjem na tipko za osebni prehod in ponovnim pritiskom na tipko
spremenite melodijo zvonenja.
Ko izberete željeno melodijo, spustite tipko za osebni prehod in
melodija je programirana.
MELODIJA ETAŽNEGA KLICA
V sistemu 2 Voice, lahko izbirate 5 melodij etažnega klica. Izbira melodije etažnega
klica lahko izvedete na slede i na in:
• Z držanjem na tipko za osebni prehod, z drugim prstom pritisnete in
spustite tipko . Notranja enota odda eno melodijo zvonenja.
• Z držanjem na tipko za osebni prehod in ponovnim pritiskom na tipko
spremenite melodijo zvonenja.
• Ko izberete željeno melodijo, spustite tipko za osebni prehod in
melodija je programirana.
16
IZBRIS PROGRAMIRANIH PODATKOV
Izbris podatkov na zunanji enoti
1. Vstopite v napredno konfiguracijo in premaknite oba rotary-switcha na pozicijo
9.
2. Držite pritisnjeno bilokatero tipko za poziv za najmanj 5 sekund(po drugem
tonu bip) in nato tipko izpustite.
3. Rotary-switcha premaknite nazaj na delovno pozicijo.
Na ta na in se izbriše programirane kode na tipkah za klic upirabnikov, tipke
posebnih funkcij in število kontrolnih kamer.
Izbris podatkov notranjih enot
Izbris podatkov na domofonskih in videofonskih notranjih enotah je razli no glede na
tip aparata, zato se naproša da si postopek pogledate na posameznih navodilih
aparatov.
17