Vse, kar mora pravnik vedeti o računovodstvu

Comments

Transcription

Vse, kar mora pravnik vedeti o računovodstvu
Vse, kar mora pravnik
vedeti o računovodstvu
delavnica
7. in 14. september 2012, Ljubljana
P
rogram delavnice je oblikovan na podlagi vprašanj, ki jih pravniki v praksi pogosto postavljajo računovodskim
strokovnjakom.
Kompetentnega pravnika si težko predstavljamo brez osnovnega računovodskega znanja − razumevanja kategorij v
bilanci stanja in poznavanja vzročne povezave med poslovnimi dogodki in računovodskimi izkazi. Tudi poznavanje
terminologije, ki jo uporabljajo računovodje in revizorji, je nujno.
Še posebej to drži za pravnike, ki se v praksi ukvarjate z insolvenčnimi postopki in skrbnimi pregledi družb,
svetujete v postopkih statusnih preoblikovanj ali pa morate DURS razložiti, zakaj je odlog plačila davkov za vašo
stranko nujen.
Delavnico bomo začeli s pregledom osnovnih načel računovodenja in na primeru najpogostejših poslovnih dogodkov
prikazali, kako se knjižbe vključujejo v temeljne računovodske izkaze (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja,
izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala).
Na dvodnevni delavnici bomo na primerih iz prakse predstavili pravila računovodskih standardov glede
pripoznavanja in merjenja sredstev in obveznosti – torej kdaj jih lahko vključimo v bilanco stanja ter v kakšni
vrednosti. Dotaknili pa se bomo tudi razkrivanja računovodskih informacij.
Ob primerih iz prakse boste udeleženci lahko postavljali vprašanja iz svojih poslovnih okolij. Na koncu bomo
utrdili pridobljeno znanje z izdelavo enostavnih računovodskih izkazov.
PROGRAM
Petek, 7. september
8.45
sprejem udeležencev
9.00–10.30
Osnove bilančnega prava
••ZGD-1, ZFPPIPP, Zakon o bančništvu in drugi zakoni
••Povezanost SRS in MSRP
••Predvidene spremembe računovodskih standardov
10.30–10.45
Odmor
10.45–12.15
Pet računovodskih izkazov ••Bilanca stanja – sredstva, kapital, obveznosti
••Izkaz poslovnega izida – prihodki, odhodki
••Izkaz vseobsegajočega donosa
••Izkaz denarnih tokov
••Izkaz gibanja kapitala
12.15–12.45
Odmor
12.45–13.45
Pet računovodskih izkazov (nadaljevanje) 13.45–14.30
Predstavitev zgleda za izdelavo računovodskih izkazov
••Kontni okvir in kontni načrt
••Računovodska formula za razumevanje knjižb
14.30–15.00
Vprašanja udeležencev
Petek, 14. september
Od knjižb k računovodskim izkazom*
9.00–10.30
••Zgled − ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
••Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
••Ob vsakem dogodku prikaz vpliva na računovodske izkaze
*Gradivo prejmete vnaprej, po elektronski pošti, v Excelovi obliki
10.30–10.45
Odmor
10.45–11.30
Od knjižb k računovodskim izkazom (nadaljevanje)
11.30–12.15
Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah
••Opredmetena sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, odložene terjatve za davek,
lastne delnice, rezervacije, časovne razmejitve …
••Različne metode vrednotenja in vloga ocenjevalcev
••Pogoste težave v praksi
12.15–12.45
Odmor
12.45–13.45
Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah (nadaljevanje)
13.45–14.30
Primerjava letnih poročil dveh slovenskih podjetij
••Katere informacije (ni)so v letnem poročilu
••Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
14.30–15.00
Vprašanja udeležencev
D
elavnico bo vodila Silva Koritnik Rakela. Poklicno pot je začela na področju informatike, kot organizatorka za
področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v
vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995, ko je pridobila
naziv pooblaščene revizorke, in do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru
revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj.
V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za
revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je programska vodja spletnih seminarjev na
portalu FinD-INFO in avtorica strokovnih prispevkov.
Delavnica je namenjena
•
•
•
•
odvetnikom
pravnikom v gospodarstvu in negospodarstvu
podjetniškim in davčnim svetovalcem
poslovodjem, ki odgovarjajo za poslovanje družb
Na delavnici boste med drugim dobili odgovore na vprašanja
•
•
•
•
•
Kako izvem, koliko sredstev ima družba v najemu?
Kaj loči naložbeno nepremičnino od drugih nepremičnin?
Kdaj družba lahko oblikuje rezervacije?
Ali lahko odhodek za davek povečuje čisti poslovni izid?
Ali je pozitiven denarni tok res znak dobrega poslovanja?
Ne prezrite novosti – 3 povezane delavnice, ki služijo kot priprava na strokovni izpit za
opravljanje funkcije (stečajnega) upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne
likvidacije. Več na www.gvzalozba.si
Kotizacija
Kotizacija vključuje gradivo in posnetek spletnega seminarja Od knjižb k računovodskim izkazom ter znaša
380,00 EUR (456,00 EUR z DDV). Kotizacija za en dan (prvi dan) znaša 220,00 EUR (264,00 z DDV).
Udeležba samo na drugem dnevu ni možna.
Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom. Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v
navedenem plačilnem roku na transakcijski račun GV Založbe, d. o. o., odprt pri UniCredit Banka Slovenije, d.
d., Ljubljana, številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka bo navedena na računu.
Kraj in čas
petek, 7. september, in petek, 14. september 2012
GV Založba, Ljubljana
Prijave
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski pošti, faksu ali internetu.
Skrajni rok za odpoved je en dan pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.
Ugodnosti
Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam priznamo 10-odstotni popust.
Informacije in prijave
GV Založba, d. o. o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813
faks: 01 30 91 815
e-pošta: [email protected]
www.gvzalozba.si

Similar documents