ASV Two pipe_brochure_.pdf - Ogrevanje

Transcription

ASV Two pipe_brochure_.pdf - Ogrevanje
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Naravna povezava med
energetskimi prihranki
in uravnoteženim dvocevnim
sistemom
Naša rešitev Renovation+ je vaša avtomatska tehnologija za popolno hidravlično ravnovesje ogrevalnih
sistemov s skupnimi dvižnimi vodi.
1 leto
do povračila naložbe
ob nadgradnji dvocevnega
ogrevalnega sistema z našo
prilagodljivo rešitvijo
Renovation+.
www.ogrevanje.danfoss.com
Ali obstaja očitna povezava med
regulacijo temperature?
zanesljivim, uravnoteženim sistemom?
energetskimi prihranki?
Da!
VRNITEV
SKUPNIH
INŠTALACIJ
Izraz »skupne inštalacije« v nas vzbuja podobe sistemov, ki smo jih bili navajeni v stanovanjskih blokih v 60. in 70. letih. Tovrstne inštalacije so bile priljubljene, vendar pa so povzročale
nemalo preglavic: pogosto neravnovesje, moteč hrup in energetsko potratnost.
Dandanes je zamisel o centralnem ogrevalnem sistemu za večstanovanjska poslopja izvrstna domislica, zlasti s tehničnega stališča. Pravzaprav vse večji poudarek na inštalacijah, ki
vključujejo centralno toplotno črpalko ali druge naprave za pridobivanje trajnostne energije
namiguje na vrnitev tovrstnih sistemov.
ZAČETI JE TREBA
PRI OSNOVAH
Ravnovesje na prvem mestu
Eden največjih izzivov, s katerimi se sreču-
Za preprečitev slednjega se pogosto na-
jemo pri tovrstnih sistemih, je pomanjkanje
meščajo večje črpalke z višjimi tlaki, ki za-
ustreznega hidravličnega uravnoteženja.
gotavljajo boljše kroženje vode. Žal pa to
Kroženje vode je pogosto neenakomer-
povišuje tlačne razlike in porabo energije
no. To pomeni, da se nekateri deli sistema
v sistemu. Poleg večjih tlačnih razlik težave
segrejejo prehitro in prekomerno, drugi
predstavlja še večja hrupnost sistema, zla-
pa šele po daljšem času ali pa se sploh ne
sti pri ventilih radiatorjev.
segrejejo.
Zaradi naštetega se stanovalci pritožujejo
o neenakomernem ogrevanju, hrupu in
visokih stroških ogrevanja. Črpalke s spremenljivo hitrostjo se pogosto predlagajo
ASV-BD
kot rešitev težav s hidravličnim uavnoteženjem. To je napaka. Čeprav lahko tovrstne
črpalke pomembno prispevajo k izboljšanju delovanja sistema, pa ne odpravijo
pogostega pojavljanja večkratnih tlačnih
razlik pri tlačnem regulatorju v času delnih
REŠITEV
ASV
Na srečo družba Danfoss ponuja popolno
avtomatski regulator diferenčnega tlaka
rešitev tovrstnih težav.
nemudoma odzove in tlačne razlike ohranja na nespremenjeni ravni. Tako se pretok
Avtomatski ventil za hidravlično uravnote-
v reguliranem dvižnem vodu ali zanki ne
ženje (ASV) družbe Danfoss obsega regu-
poveča zaradi sprememb obremenitve
lator diferenčnega tlaka tipa ASV-PV pove-
sistema.
zan s partnerskim ventilom tipa ASV-BD.
Regulator ASV-PV je nameščen v povratni
Namestitev sklopa ASV zagotavlja opti-
vod, partnerski ventil pa v dovodni vod.
malne tlačne razlike in pravilen pretok v
Oba sta med sabo povezana s kapilarno
posameznih dvižnih vodih. Sistem ASV
cevjo.
samodejno optimalno hidravlično uravnoteži inštalacijo ne glede na to, ali je sistem
Standardna nastavitev regulatorja tlaka
pod polno ali delno obremenitvijo. To rav-
znaša 10 kPa, vendar pa jo je mogoče pre-
notežje sistem ohranja ves čas, hrup med
prosto prilagoditi z uporabo inbus ključa.
delovanjem ni moteč, poraba energije pa
Če so tlačne razlike večje od nastavitve, se
se občutno zniža.
ASV-PV
obremenitev.
VGRADNJA IN UPORABA
Za izjemno optimalno delujočo in energetsko učinkovito skupno inštalacijo izberite sklop
ASV proizvajalca Danfoss, saj je prijazen do uporabnika, nastavitev je preprosta in zagotavlja visoko natančnost in največje možne prihranke.
Avtomatske ventile za hidravlično uravnoteženje Danfoss je mogoče namestiti na različne
načine. Sisteme, ki v konfiguraciji vključujejo dvižne vode, npr. sisteme za skupino radiatorjev, je mogoče uravnotežiti po posameznih zankah. Slednje je uporabno predvsem pri
starejših inštalacijah in stanovanjskih poslopjih. Sistem ASV je pravzaprav popolna rešitev
za inštalacije, ki jih nameravamo prenoviti.
V ostalih primerih pa se lahko inštalacija za vsako stanovanje odcepi od centralnega distribucijskega sistema. V tem primeru je mogoče sklop ASV namestiti na vstopni točki v
stanovanje.
Raven nadgradnje po vaši izbiri
RA-N
RA2000 sensor
ASV-PV
ASV-BD
DODATNE PREDNOSTI:
Uporabnikom prijazne nastavitve
Nastavitev želene tlačne razlike je preprosta. Potrebujete zgolj inbus ključ. Brez
posebne opreme, merilnih instrumentov ali nadomestnih delov.
Izjemno natančne nastavitve
Vse velikosti regulatorjev diferenčnega tlaka ASV-PV so opremljene z membrano,
posebej prilagojeno določeni velikosti regulatorja. Slednje pomeni, da ventil izjemno natančno regulira tlačne razlike in jih ohranja na točno določeni želeni ravni.
Dodatni prihranki
Za pravilno delovanje regulatorja ASV-PV le-ta potrebuje za lastno delovanje
največ 10 kPa ne glede na regulirano tlačno razliko. To pa je precejšnja razlika
od drugih regulatorjev diferenčnega tlaka. V številnih primerih to pomeni, da je
lahko potrebna črpalka manjša.
Zaščitni obroč
Prednastavitev termostatskega radiatorskega ventila RA-N je mogoče zakleniti z zaščitnim obročem. S tem preprečite, da bi individualne nastavitve vplivale
na pretok v celotni inštalaciji.
Zagotavljamo prilagodljivost
Regulacija temperature prostora za energetske prihranke
Enostavne nastavitve
sani način, se bodo stroški ogrevanja znižali
tili opremljeni z elementom za regulacijo
Danfoss prav tako ponuja najboljšo rešitev
na najmanjšo možno mero, stanovalci pa
temperature v vsakem posameznem pro-
za regulacijo pretoka do različnih radiator-
bodo uživali v izjemnem bivalnem udobju
storu. Tako lahko temperaturo uravnavate
ločeno v vsakem prostoru. Danfoss ponuja
jev s pomočjo radiatorskih ventilov. Pretok
za radiator lahko nastavite povsem natanč-
Izjemno bivalno udobje
širok izbor radiatorskih termostatskih glav
no brez uporabe orodja ali posebne opre-
Zagotavljanje dodatnega udobja stanoval-
za tiste, ki zahtevajo optimalen nadzor ter
me. Če celotno inštalacijo upravljate na opi-
cem pomeni, da morajo biti radiatorski ven-
vrhunsko kakovost in videz.
Uravnovesite vse dvižne vode za enakomerno porazdelitev ogrevanja
Preprosto uravnoteženje
ogreti in odpravili boste prekomerne pretoke
na celotni sistem. Z zagotavljanjem sta-
Z namestitvijo sklopa ASV na posamezne
ali nepotrebno kroženje, ki prekomerno dvi-
bilnega diferenčnega tlaka termostatski
dvižne vode je zagotavljanje uravnoteženih
guje porabo energije.
radiatorski ventil še učinkoviteje regulria
prostorsko temperaturo. Naša rešitev Reno-
pretokov v vseh dvižnih vodih povsem preprosto. S hidravličnim uravnoteženjem boste
Izjemna regulacija
vation+ za dvocevne sisteme bo zagotovila
dosegli enakomerno porazdelitev ogrevanja
Naš sklop ASV omogoča ločeno regulacijo
uravnotežen in zanesljiv sistem brez hrupa
po vsej zgradbi, celo ob delnih obremenitvah.
vsakega dvižnega voda, zato spremembe
in z malo potrebnega vzdrževanja.
Prostori ne bodo več prekomerno ali premalo
sistema v drugih delih zgradbe ne vplivajo
NALOŽBA SE
POVRNE ZGOLJ
V ENEM LETU
Primer uporabe rešitve Renovation+
2005 zamenjali z avtomatskimi ventili.
Naložba
Po letu 2006 smo opazili občutno zniža-
Oprema Danfoss, uporabljena v tem pri-
Poslopje v našem primeru je srednje viso-
nje energetskih stroškov. V primerjavi z
meru: 389 radiatorskih termostatskih ven-
ko stanovanjsko poslopje v mestu Szcze-
obdobjem 2003–2005 so znašali prihranki
tilov za vse radiatorje (termostatska glava:
cin na Poljskem, zgrajeno leta 1982. Ogre-
zaradi avtomatskega hidravličnega urav-
RTD, ventil: RTD-N DN15).
valni sistem je tipičen dvocevni sistem z
noteženja v kombinaciji s termostatskimi
26 regulatorjev diferenčnega tlaka za vsak
litoželeznimi radiatorji.
radiatorskimi ventili 29,8 %. Gre za rešitev,
dvižni vod (ASV-PV + ASV-M DN15–25).
ki jo imenujemo rešitev za dvocevne sisteLeta 1996 so bili izvedeni prvi ukrepi za
me Renovation+.
prenovo poslopja. Na vsak radiator so bili
nameščeni termostatski radiatorski ventili
V zadevnem primeru se je naložba v opre-
Danfoss, leta 2003 pa jim je sledila name-
mo Danfoss povrnila v zgolj enem letu.
€ 3724
Stroški naložbe: Energet. prihranek: 276.3 GJ
Cena energije: Povrnitev naložbe: 1 leto
stitev delilnikov stroškov.
Za več informacij o opisanem in drugih
Prvotno so za zagotavljanje uravnoteženja
primerih uporabe obiščite našo spletno
skrbeli ročni ventili za hidravlično uravno-
stran.
teženje, po dodatni izolaciji pa so jih leta
www.twopipesolutions.danfoss.com
€ 13.2 za GJ
BOGATA PONUDBA
IZDELKOV
Za radiatorske ogrevalne sisteme v stanovanjskih poslopjih družba Danfoss
priporoča naslednje:
avtomatski regulatorji diferenčnega tlaka ASV-P ali ASV-PV (DN15 do DN40/50) v
kombinaciji s partnerskimi ventili ASV-BD ali ASV-M (DN15 do DN40/50);
radiatorski ventili RA-N s predprednastavitvijo (DN10 do DN25) v kombinaciji s
living eco
termostatskimi glavami:
• napolnjene s plinom, serije RA2000;
• napolnjene s tekočino, RAW, RAE ali RAX;
• elektronski sistem living eco® ali living connect® + Danfoss Link™ CC
Prenova po korakih
Zaključek:
Pri prenovi dvocevnih radiatorskih ogre-
Izboljšano uravnavanje temperature
valnih sistemov v stanovanjskih zgradbah
ponuja prenovo vašega dvocevnega ogre
Enakomerna porazdelitev ogrevanja
meri.
Odpravljanje hrupa
Naša rešitev za dvocevne sisteme Renova-
Prihranek energije
želite zanesljivo rešitev z razumnimi stroški
naložbe, ki se vam bo povrnila v čim večji
tion+ je prilagodljiva, zato je primerna za
vsakršne razmere. Glede na razpoložljiva
denarna
sredstva
lahko
Prilagodljiva rešitev Danfoss Renovation+
dvocevno
inštalacijo prenovite korak za korakom. Z
vsakim korakom bodo udobje in energetski prihranki večji.
Več o naših izdelkih na spletnem naslovu:
www.ogrevanje.danfoss.com
valnega sistema po meri.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Kakovost, ki prinaša
ugodnosti
Vrhunski ogrevalni sistemi so več kot zgolj vsota rešitev in komponent. Če pri optimizaciji svojih rešitev potrebujete pomoč ali navdih, Danfoss ponuja ustrezno znanje in izkušnje, ki jih lahko kadar
koli izkoristite. Naš vodilni položaj na trgu in dolgoletne izkušnje
pomenijo, da družbo Danfoss številni svetovalci in osebe, odgovorne za integracijo sistemov, izberejo kot prvo izbiro pri opredelitvi
sistemskih rešitev za nove zgradbe in prenove.
Danfoss
Danfoss d.o.o.
A/S
Ulica
Jožeta
JameControls
16, 1210 Ljubljana –Šentvid (sedež)
Danfoss
Heating
Korenova
5, 1241
(lokacija Kamnik)
Hårupvænget
11,Kamnik
Hårup, DK-8600
Silkeborg, Denmark
Tel.:
Fax:Fax:
01/519
Tel.:01/519
+45 8623
8061
36•66
+45 23
86 61
80 19 66
www.ogrevanje.danfoss.com
www.heating.danfoss.com
PVZA6E102
Danfoss 08'2010
Danfoss ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake v katalogih, prospektih
in drugi dokumentaciji.
Danfoss si pridržuje pravico, da spremeni svoje izdelke brez predhodnega opozorila.
Ta pravica se nanaša tudi na že naročene izdelke, v kolikor to ne spremeni tehničnih karakteristik izdelka.

Similar documents