C - La Nordica

Comments

Transcription

C - La Nordica
UPORABNIŠKI PRIROČNIK peči na
pelete
hP 15 - 22 -30
SLOVENSKO/SLOVENO
2
SLOVENSKO
Zahvaljujemo se vam za izbiro našega podjetja. Naš izdelek je odlična rešitev za ogrevanje, saj temelji na
najsodobnejši tehnologiji z visoko kakovostno obdelavo in modernim dizajnom, zaradi česar boste lahko
vselej popolnoma varno uživali v čudovitem občutku prijetne toplote, ki jo lahko pričara le ogenj.
SLOVENSKO..............................................................................................................................................................................................................................5
Tehnične značilnosti........................................................................................................................................................... 5
Prepoznavanje komponent............................................................................................................................................................................................. 6
UVOD............................................................................................................................................................................................ 7
Priporočene razdalje prostora za kotel................................................................................................................... 8
Opozorila................................................................................................................................................................................. 9
Varnost..................................................................................................................................................................................... 9
Redno vzdrževanje............................................................................................................................................................... 9
HIDRAVLIČNI SISTEM...............................................................................................................................................................10
Namestitev in varnostne naprave............................................................................................................................................................................10
Varnostne naprave pri sistemu z zaprto komoro........................................................................................................................................10
Razdalje varnostnih naprav skladno s predpisi..........................................................................................................................................10
Vrsta sistema........................................................................................................................................................................11
Sistem z zaprto komoro. ................................................................................................................................................................................................11
Varnostni ventili...................................................................................................................................................................................................................11
Zaprta raztezna posoda................................................................................................................................................................................................12
Pregledi ob prvem vklopu...............................................................................................................................................................................................12
Termostatski mešalni ventil (obvezen).................................................................................................................................................................12
Osnovna shema hidravličnega sistema .....................................................................................................................13
Postavitev kotla....................................................................................................................................................................................................................14
AVTOMATSKA STIKALA............................................................................................................................................................14
ZNAČILNOSTI............................................................................................................................................................................14
pripomočki.............................................................................................................................................................................15
REFERENČNE NORME...............................................................................................................................................................15
index
Splošno........................................................................................................................................................................................................................................16
NAMESTITEV.............................................................................................................................................................................17
Namestitevvstavkov...........................................................................................................................................................................................................17
Sistem za odvod dimnih plinov......................................................................................................................................18
Splošne zahteve....................................................................................................................................................................................................................18
Dimni kanali..............................................................................................................................................................................................................................19
Dimnik............................................................................................................................................................................................................................................21
Dimniški zaključki................................................................................................................................................................................................................21
Produktne ZAHTEVE ZA SISTEM ODVAJANJA DIMNIH PLINOV.........................................................................................................................22
Kvota izpusta produktov izgorevanja.................................................................................................................................................................22
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA NAMESTITVE....................................................................................................................................................................23
Peleti in nakladanje...........................................................................................................................................................24
SLOVENSKO
3
ZASLON NA DOTIK ...................................................................................................................................................................25
Upravna plošča in ikone...................................................................................................................................................26
Funkcija tipk..........................................................................................................................................................................27
Struktura menija................................................................................................................................................................27
Osnovna navodila ..............................................................................................................................................................................................................27
Nastavitve pri PRVEM VŽIGU..............................................................................................................................................28
Frekvenca omrežja 50/ 60Hz..........................................................................................................................................................................................28
SET CLOCK........................................................................................................................................................................................................................28
SET LANGUAGE...............................................................................................................................................................................................................28
Delovanje in logika............................................................................................................................................................29
Dodatni termostat v prostoru......................................................................................................................................30
Delovanje dodatnega termostata okolja z aktivnim stby [STBY ON].............................................................................................30
Delovanje dodatnega termostata okolja z deaktiviranim stby [STBY OFF]..............................................................................30
aux..............................................................................................................................................................................................................................................30
SET POWER ...............................................................................................................................................................................31
SET TEMPERATURE...................................................................................................................................................................31
USER REGULATION...................................................................................................................................................................31
BURN POT CLEANING...................................................................................................................................................................................................31
Stand by..........................................................................................................................................................................................................................31
ENABLE CHRONO...........................................................................................................................................................................................................32
PELLET REGULATION....................................................................................................................................................................................................32
STATUS.......................................................................................................................................................................................32
USER MENU...............................................................................................................................................................................32
CHRONO............................................................................................................................................................................................................................33
LANGUAGE.......................................................................................................................................................................................................................33
DISPLAY.............................................................................................................................................................................................................................33
RESET...................................................................................................................................................................................................................................34
Druge funkcije......................................................................................................................................................................34
AIR DISCHARGE...............................................................................................................................................................................................................34
FIRST LOAD.......................................................................................................................................................................................................................34
COMBUSTION CHAMBER CLEANING.....................................................................................................................................................................34
FIRST LOAD.......................................................................................................................................................................................................................34
Čiščenje in vzdrževanje.....................................................................................................................................................35
Čiščenje in vzdrževanje s strani uporabnika...................................................................................................................................................35
Redno vzdrževanje ............................................................................................................................................................35
Prikazi......................................................................................................................................................................................39
ALARMI......................................................................................................................................................................................39
4
SLOVENSKO
Tehnične značilnosti
HP 15
HP 22
HP 30
kg
250
260
350
Višina
mm
1304
1304
1408
Širina
mm
560
560
780
Globina
mm
685
785
775
Premer izpustne dimne cevi
mm
120
120
120
Premer dovodne cevi zraka
mm
50
50
60
Maksimalna skupna termična moč
kW
16,9
25
33,9
Maksimalna uporabna termična moč (prenesena na vodo)
kW
15,2
22,5
31
Minimalna skupna termična moč
kW
5
7,4
9,5
Minimalna uporabna termična moč
kW
4,4
6,6
8,6
Maksimalno urna poraba goriva
kg/h
3,5
5,2
7
Minimalna urna poraba goriva
kg/h
1
1,5
2
Nosilnost rezervoarja peletov
kg
43
60
71
mbar
0,03-0,1
0,03-0,1
0,03-0,1
Nazivna električna moč
W
450
450
450
Električna moč pri QMIN
W
140
140
160
Električna moč pri QMIN
W
180
180
200
Moč pri stand-by
W
3,5
4,0
4,0
Nazivna napetost
Vac
230
230
230
Nazivna frekvenca
Hz
50
50
50
Premer vhodne/izhodne vodne cevi
“
1
1
1
Premer izpustne avtomatične cevi
“
1/2
1/2
1/2
Prevalenca črpalke
m
5
5
5
Maksimalni dovoljeni delovni tlak vode
bar
2,5
2,5
2,5
Minimalni dovoljeni delovni tlak vode
bar
0,6
0,6
0,6
Temperatura dimov pri zmanjšani moči
°C
56.5
62.7
63
Temperatura dimov pri nazivni moči
°C
103
136
122
Nosilnost dimov pri zmanjšani moči
kg/s
0,0055
0,0065
0,0081
Nosilnost dimov pri nazivni moči
kg/s
0,0128
0,0164
0,0194
5
5
5
Značilnosti
Teža
Priporočen poteg dimnika
Razred peči
Čas izgorevanja
h
12
12
10
Razpon nastavitve termostata vode
°C
65-80
65-80
65-80
Minimalna temperatura povratne vode
°C
55
55
55
Neposredni izkoristek pri nazivni moči
%
>90
>90
91,4
Hrupnost *
dB
40
40
40
* Izmerjena vrednost v gluhi komori z aparatom, ki deluje pri nazivni moči.
SLOVENSKO
5
HP 15
Vodni pretok
(kg/h)
Odpor
na strani vode
(mbar)
1312
656
160
40
Vodni pretok
(kg/h)
Odpor
na strani vode
(mbar)
1938
969
367
92
Vodni pretok
(kg/h)
Odpor
na strani vode
(mbar)
2668
1334
687
172
ΔT = 10K
ΔT = 20K
Odgovarjajoči skok temperature
HP 22
ΔT = 10K
ΔT = 20K
Odgovarjajoči skok temperature
HP 30
ΔT = 10K
ΔT = 20K
Odgovarjajoči skok temperature
Prepoznavanje komponent
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Zaslon
Pokrov rezervoarja peletov
Vrata
Vtičnica za električni kabel
Varnostni termostat (ročni zagon) 100°C
Varnostni termostat (ročni zagon) 85°C
Izpustna cev za izgorevalni dim
Vhodna cev zraka za izgorevanje
Glavno zagonsko stikalo
Serijska vrata
B
HP30
HP 15 - 22
A
C
I
G
D
J
E
I
F
J
H
D
6
SLOVENSKO
F
G
E
H
UVOD
Pri izdelavi generatorjev v naši tovarni smo pozorni na vsako najmanjšo podrobnost, tako da sta tako uporabnik kot inštalater
zaščitena pred morebitnimi nezgodami. Pristojnim osebam svetujemo, da po vsakem posegu na izdelku pozorno preverijo
električne povezave, zlasti oluščeni del vodnikov, ki ne sme nikjer izhajati iz zbiralke, da se tako prepreči morebitni stik z živimi
deli žice.
Ta uporabniški priročnik je sestavni del izdelka: kot takega ga je treba vselej priložiti napravi, tudi v primeru odstopa novemu
lastniku ali uporabniku oziroma prestavitve na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, zaprosite območnega
pooblaščenega serviserja za nov izvod.
Ta generator je treba uporabljati izključno za namene, za katere je bil izrecno zasnovan. Proizvajalec ni pogodbeno ali
nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za
tiste, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave.
INŠTALACIJA
Inštalacija generatorja in dodatne opreme, povezane z ogrevalnim sistemom, mora biti izvedena v skladu z vsemi veljavnimi
standardi in predpisi ter zakonskimi določbami. Za inštalacijo izdelka mora poskrbeti usposobljeno osebje, ki mora lastniku izdati
izjavo o skladnosti napeljave, poskrbeti za navodila potrebna za njegovo začetno uporabo in ki prevzame celotno odgovornost
ter jamči za dobro delovanje nameščenega izdelka.
Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave.
V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov Proizvajalec ne odgovarja za posledice. Svetujemo vam, da pred
namestitvijo temeljito operete vse cevi sistema, tako da iz njih odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko ovirali brezhibno
delovanje naprave. Med namestitvijo je treba uporabnika obvestiti, da:
a. Mora v primeru puščanja vode zapreti vodovodno napajanje in takoj obvestiti serviserja.
b. Mora redno preverjati delovni tlak sistema. V primeru daljše neuporabe generatorja vam priporočamo, da serviser opravi vsaj
naslednje posege:
- Glavno stikalo naj obrne na oznako 0.
- Zapre naj vodovodne ventile ogrevalnega sistema in sistema za segrevanje sanitarne vode.
- Če obstaja tveganje zmrzali, naj izprazni ogrevalni sistem.
PRVI ZAGON
Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni poškodovala in da so v njej prisotni vsi elementi.
V primeru neskladja se obrnite na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.
Med prvim zagonom naprave je treba preveriti, ali vsi sestavni deli generatorja, tako varnostni kot upravljalni, pravilno delujejo.
Za zamenjavo vseh električnih komponent, ki sestavljajo generator in zagotavljajo njegovo pravilno delovanje, mora poskrbeti
pooblaščeni serviser in pri tem uporabiti originalne nadomestne dele.
Preden preda sistem, mora oseba, zadolžena za prvi zagon naprave, preveriti delovanje generatorja z izvedbo vsaj enega
popolnega delovnega cikla. Vzdrževanje generatorja je treba izvesti vsaj enkrat letno, pri čemer se je treba za to pravočasno
dogovoriti s serviserjem.
PREDPISI
Generatorji so zasnovani in izdelani v skladu z naslednjimi predpisi:
ŠŠ UNI EN 303-5 Kotli za gretje. Kotli na trda goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z izmensko grelno močjo do 500 kW
DIREKTIVE
ŠŠ 2004/108/ES: direktiva EMC
ŠŠ 2006/95/ES: direktiva o nizki napetosti
ŠŠ 2006/42/ES: direktiva o strojih
ŠŠ 2011/65/EU: direktiva RoHS 2”
ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI
ŠŠ Otroci in osebe zmanjšanimi psiho-fizičnimi zmožnostmi naj generatorja ne uporabljajo brez nadzora.
ŠŠ Prepovedano je dotikanje generatorja z bosimi nogami ali z mokrimi oziroma vlažnimi deli telesa.
ŠŠ Prepovedano je spreminjanje varnostnih ali regulacijskih mehanizmov brez dovoljenja ali navodil proizvajalca.
ŠŠ Prepovedano je vleči za kable, ki izhajajo iz generatorja, jih odklapljati ali zvijati, tudi če generator ni priključen na električno
napajalno omrežje.
ŠŠ Prepovedano je zapiranje prezračevalnih odprtin v prostoru namestitve kotla ali spreminjanje velikosti slednjih.
SLOVENSKO
7
ŠŠ Prezračevalne odprtine so temeljnega pomena za zagotovitev pravilnega zgorevanja.
ŠŠ Embalaže ne puščajte na dosegu otrok ali oseb z zmanjšanimi zmožnostmi brez nadzora.
ŠŠ Med normalnim delovanjem naprave morajo biti vratca kurišča vedno zaprta.
ŠŠ Izogibajte se neposrednemu dotikanju delov naprave, ki se med delovanjem močno segrejejo.
ŠŠ Pred vžigom naprave po daljšem obdobju neuporabe preverite, ali so v njej prisotne morebitne ovire.
ŠŠ Generator je bil zasnovan za delovanje v kakršnih koli vremenskih razmerah (tudi kritičnih). V primeru posebno ostrih
pogojev (močan veter, zmrzal) bi se lahko sprožili varnostni sistemi, ki generator izključijo.
ŠŠ Če bi do tega prišlo, se obrnite na pooblaščenega serviserja in varnostnih sistemov nikakor ne onemogočajte.
ŠŠ V primeru požara v dimni cevi se opremite z ustreznimi sistemi za zadušitev plamena ali pa pokličite gasilce.
ŠŠ V primeru blokiranja generatorja s prikazom ustreznih sporočil na zaslonu, ki se ne nanašajo na neizvedeno redno
vzdrževanje, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
Te kotle se lahko uporablja za segrevanje vode do temperature, ki v danih pogojih
namestitve ne preseže vrelišča.
Priporočene razdalje prostora za kotel
B
D
Spodaj je prikazanih nekaj slik v zvezi z najmanjšimi potrebnimi razdaljami v prostoru namestitve kotla.
Proizvajalec priporoča upoštevanje navedenih mer.
A
F
C
A
E
8
OZNAKE
Nevnetljivi predmeti
OZNAKE
Nevnetljivi predmeti
A
500 mm
D
300 mm
B
1000 mm
E
> 100 cm2
C
1000 mm
F
230cm
SLOVENSKO
Opozorila
Ta priročnik je integralni del izdelka: prepričajte se, da je vedno ob napravi, tudi v primeru predaje naprave drugemu uporabniku
ali lastniku, ali pa ob premestitvi na drugo mesto. Če priročnik poškodujete ali ga izgubite, zaprosite območnega pooblaščenega
serviserja za nov izvod. Ta izdelek je namenjen izključno uporabi, za katero je bil izrecno zasnovan. Proizvajalec ni pogodbeno
ali nepogodbeno odgovoren za poškodbe ljudi, živali ali predmetov zaradi napačne namestitve, nastavitve in vzdrževanja ali za
napake, ki bi bile posledica neprimerne uporabe naprave.
Za namestitev mora poskrbeti pristojna in usposobljena oseba, ki v celoti odgovarja za dokončno namestitev in sledeče
brezhibno delovanje nameščenega izdelka. Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske predpise, ki
veljajo v državi namestitve naprave, poleg navodil, ki so prisotna v tem priročniku.
V primeru neupoštevanja teh previdnostnih ukrepov podjetje Proizvajalec ne odgovarja za posledice.
Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vsebina med prevozom ni poškodovala in da so v njej prisotni vsi elementi. V
primeru neskladij se obrnite na pooblaščenega prodajalca, kjer ste napravo kupili.
Vse električne komponente, ki sestavljajo izdelek in zagotavljajo njegovo pravilno delovanje, je ob morebitni potrebi treba
zamenjati z originalnimi nadomestnimi deli, za njihovo zamenjavo pa mora poskrbeti izključno pooblaščeni tehnični servis.
Varnost
ŠŠ Generatorja naj ne uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi (vključno z otroki)
oziroma spremalo izkušnjami ali znanja, razen če jih pri tem nadzoruje ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost.
ŠŠ Otroke je treba imeti pod nadzorom, da se z napravo ne bi igrali.
ŠŠ Generatorja se ne smete dotikati z bosimi nogami ali z mokrimi oziroma vlažnimi deli telesa.
ŠŠ Prepovedano je spreminjanje varnostnih ali regulacijskih mehanizmov brez dovoljenja ali navodil proizvajalca.
ŠŠ Prepovedano je vleči za kable, ki izhajajo iz peči, jih odklapljati ali zvijati, tudi če peč ni priključena na električno napajalno
omrežje.
ŠŠ Napajalni kabel je priporočljivo namestiti tako, da se ne dotika vročih delov naprave.
ŠŠ Vtič napajalnega kabla mora biti prosto dostopen tudi po namestitvi.
ŠŠ Prezračevalnih odprtin v prostoru namestitve se ne sme zapirati ali zmanjševati, saj so nujne za zagotovitev pravilnega
zgorevanja.
ŠŠ Embalaže ne puščajte na dosegu otrok ali oseb z zmanjšanimi zmožnostmi brez nadzora.
ŠŠ Med normalnim delovanjem naprave morajo biti vratca kurišča vedno zaprta.
ŠŠ Ko peč deluje, je vroča na dotik, zlasti vse njene zunanje površine, zato je priporočljiva previdnost.
ŠŠ Pred vžigom naprave po daljšem obdobju neuporabe preverite, ali so v njej prisotne morebitne ovire.
ŠŠ Generator je zasnovan za delovanje v kakršnih koli vremenskih razmerah (tudi kritičnih). V primeru posebno ostrih
pogojev(močan veter, zmrzal) bi se lahko sprožili varnostni sistemi, ki generator izključi. Če bi do tega prišlo, se obrnite na
pooblaščenega serviserja in varnostnih sistemov nikakor ne onemogočajte.
ŠŠ V primeru požara v dimni cevi se opremite z ustreznimi sistemi za zadušitev plamena ali pa pokličite gasilce.
ŠŠ Prepovedana je uporaba te naprave za sežiganje odpadkov.
ŠŠ Za vžig plamena ne uporabljajte vnetljivih tekočin.
ŠŠ Pri polnjenju pazite, da se z vrečo peletov ne bi dotaknili peči.
ŠŠ Fajanse so ročni izdelki in imajo kot take lahko drobne pikice, razpoke ali barvne napake. Te lastnosti zgolj pričajo o njihovi
dragocenosti. Zaradi različnega dilatacijskega koeficienta nastanejo v laku in na fajansi drobne razpoke, ki so dokaz dejanske
pristnosti. Za čiščenje fajans je priporočljiva uporaba mehke, suhe krpe. Kakršni koli detergenti ali tekočine bi lahko prodrli v
razpoke in slednje še bolj poudarili.
Redno vzdrževanje
Na osnovi 2. člena odloka št. 37 z dne 22. januarja 2008 štejejo za redno vzdrževanje posegi, s katerimi se zmanjšuje normalno
obrabo, ki je posledica uporabe naprave, pa tudi odpravlja morebitne nepredvidene dogodke, ki bi zahtevali takojšnje ukrepanje;
s temi posegi se v nobenem primeru ne sme spreminjati zgradbe sistema ali njegove namembnosti v skladu z določbami
veljavne tehnične zakonodaje in z navodili glede uporabe in vzdrževanja, ki jih pripravi proizvajalec.
SLOVENSKO
9
HIDRAVLIČNI SISTEM
To poglavje opisuje nekaj pomov, ki se sklicujejo na italijanski standard UNI 10412-2 (2009).
Kot že navedeno, je treba pri vgradnji upoštevati vse morebitne nacionalne, regionalne, pokrajinske in občinske zakone, ki
veljajo v državi namestitve naprave.
TABELA NAPRAV ZA NAPELJAVE Z ZAPRTO VAZO, KI SE NAHAJAJO ALI NE NAHAJAJO V PROIZVODU.
Varnostni ventil
Termostat za nadzorovanje obtočne črpalke (preko sonde za vodo in programske kartice)
R
R
-
Termostat za aktivacijo zvočnega alarma
R
R
Pokazatelj temperature vode (zaslon)
Pretvornik tlaka s prikazom na zaslonu
-
Zvočni alarm
Temperaturno avtomatično stikalo za nastavljanje (ki ga upravlja programska kartica)
Pretvornik za tlak z alarmom tlačnega stikala pri minimalni in maksimalni vrednosti
Termično avtomatično stikalo za blokiranje (termostat za blokiranje) pri pregretju vode
Obtočni sistem (črpalka)
Ekspanzijski sistem
R
R
R
R
R
Pri nameščanju kotla je treba v sistem OBVEZNO vgraditi manometer za prikaz vodnega tlaka.
Namestitev in varnostne naprave
Postopki namestitve, priključkov sistema, vključitve v obratovanje in preverjanja delovanja morajo biti izvedeni pravilno, ob
polnem upoštevanju veljavne zakonodaje, tako nacionalne kot regionalne in občinske, pa tudi navodil iz tega priročnika.
Za Italijo velja, da mora namestitev izvesti pooblaščeno in strokovno usposobljeno osebje (Ministrski odlok št. 37 z dne 22.
januarja 2008).
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe predmetov in/ali ljudi, ki bi jih povzročila naprava.
Varnostne naprave pri sistemu z zaprto komoro
Skladno s standardom UNI 10412-2 (2009), ki velja v Italiji, morajo biti sistemi z zaprto komoro opremljeni z naslednjim:
varnostni ventil, termostat za nadzor obtočne črpalke, termostat za sproženje zvočnega alarma, indikator temperature, indikator
tlaka, zvočni alarm, avtomatsko termično stikalo za regulacijo, avtomatsko termično stikalo za blokiranje (blokirni termostat),
sistem obtočne črpalke, sistem raztezne posode, varnostni sistem za disipacijo, vgrajen v kotlu, z varnostno-razbremenilnim
(samosprožilnim) ventilom, če naprava ni opremljena s sistemom za samodejno regulacijo temperature.
Razdalje varnostnih naprav skladno s predpisi
Varnostni senzorji za temperaturo morajo biti nameščeni na napravi ali ne dlje kot 30 cm od odvodne napeljave.
10
SLOVENSKO
Če kotli niso opremljeni z vsemi mehanizmi, je mogoče manjkajoče namestiti na dovodni cevovod kotla, ne več kot 1 m od
naprave.
Komponenta
Razdalja
Varnostni senzorji za temperaturo
Na napravi oziroma ne dlje kot na razdalji 30 cm
Manjkajoči mehanizmi, ki niso serijsko priloženi napravi
Ne dlje kot na razdalji enega metra, na dovodni cevi
Naprave za ogrevanje za domačo uporabo s samodejnim polnjenjem morajo: biti opremljene s termostatom za prekinitev
dovoda goriva ali s hladilnim sistemom, ki ga izdela proizvajalec naprave.
Hladilni sistem se sproži s pomočjo varnostnega termičnega ventila, ki preprečuje preseganje mejne temperature, ki jo
narekujejo veljavni predpisi.
Na povezavi med napajalno enoto in ventilom ne sme biti prestreznih mehanizmov.
Tlak pred hladilnim sistemom mora dosegati vsaj 1,5 bara.
Vrsta sistema
Obstajata 2 različni vrsti sistema:
ŠŠ Sistem z odprto komoro in tisti z zaprto komoro.
Ta naprava je bila zasnovana in izdelana za delovanje s sistemi z zaprto komoro.
Sistem z zaprto komoro.
Sistem, kjer voda znotraj njega ni neposredno ali posredno v stiku z ozračjem. Na splošno je sistem z zaprto komoro opremljen
z eno naslednjih razteznih naprav:
ŠŠ Predtlačno napolnjena raztezna posoda z zaprto komoro in neprepustno membrano.
ŠŠ Samodejni raztezni sistem z zaprto komoro, kompresorjem in neprepustno membrano.
ŠŠ Samodejni raztezni sistem z zaprto komoro, prenosno črpalko in neprepustno membrano.
ŠŠ Raztezni sistem brez membrane.
Splošno
Zaprti sistemi morajo biti opremljeni z naslednjim:
ŠŠ Varnostni ventil
ŠŠ Krmilni termostat obtočne črpalke
ŠŠ Termostat za sproženje zvočnega alarma
ŠŠ Indikator temperature
ŠŠ Indikator tlaka
ŠŠ Zvočni alarm
ŠŠ Avtomatsko termično stikalo za regulacijo
ŠŠ Avtomatsko termično stikalo za blokiranje (blokirni termostat)
ŠŠ Obtočni sistem
ŠŠ Raztezni sistem
ŠŠ Varnostni sistem za disipacijo, vgrajen v kotlu, z varnostno-razbremenilnim ventilom (samosprožilnim), če naprava ni
opremljena s sistemom za samodejno regulacijo temperature.
Varnostni ventili
Pretok varnostnega ventila v odvodu mora biti tak, da omogoča odvajanje take količine pare, ki ne sme biti manjša od: Q / 0,58
[kg/h], kjer je: Q uporabna moč generatorja, oddana vodi, izražena v kilovatih.. Premer najmanjšega neto prečnega preseka
vhoda ventila v nobenem primeru ne sme biti manjši od 15 mm. Odvodni tlak ventila, enak umerjenemu tlaku, povečanem
z nadtlakom, ne sme presegati maksimalnega delovnega tlaka toplotnega generatorja. Projektant se mora prepričati, da
maksimalni tlak v nobeni točki sistema ne presega maksimalnega delovnega tlaka vsakega njegovega dela. Varnostni ventil
mora biti vezan na najvišji del toplotnega generatorja ali na izhodno cev, v neposredni bližini generatorja. Dolžina odseka
cevi med priključkom na generator in varnostnim ventilom ne sme presegati 1 m. Spojna cev, ki varnostni ventil povezuje s
toplotnim generatorjem, ne sme imeti prestreznih ventilov, njen presek pa ne sme biti v nobeni točki manjši od tistega na
SLOVENSKO
11
vhodu varnostnega ventila oziroma od vsote vhodnih presekov, če je na enem cevovodu prisotnih več ventilov. Odvodna cev
varnostnega ventila mora biti izdelana tako, da ne ovira normalnega delovanja ventilov in ne predstavlja tveganja telesnih
poškodb; odvod se mora iztekati v neposredni bližini varnostnega ventila ter biti dostopen in viden Premer odvodne cevi v
vsakem primeru ne sme biti manjši od premera izhodnega priključka varnostnega ventila. Kot premer izhodnega priključka
šteje minimalni notranji premer na izhodu ventila pred morebitnim notranjim navojem.
Zaprta raztezna posoda
Opozorila: preverite, ali je predtlak raztezne posode 1,5 bara.
Najvišji delovni tlak raztezne posode ne sme biti manjši od umerjenega tlaka varnostnega ventila, povečanega za značilni
nadtlak samega ventila, ob upoštevanju morebitne višinske razlike med posodo in ventilom ter tlaka, ki nastaja pri delovanju
črpalke. Prostornina raztezne posode ali posod je ocenjena na osnovi skupne prostornine sistema, izračunane na osnovi načrta.
Zaprte raztezne posode morajo izpolnjevati zahteve, ki veljajo za tlačne naprave s področja načrtovanja, izdelave, ocenjevanja
skladnosti in uporabe. Na spojnem cevovodu, ki je lahko sestavljen iz odsekov napeljave, ne sme biti prestreznih ventilov ali
zožitev preseka. Dovoljena je namestitev tripotnega prestreznega ventila, ki omogoča povezavo raztezne posode z ozračjem
zaradi vzdrževanja. Ta mehanizem mora biti zaščiten pred nenamernimi posegi. Spojna cev mora biti izdelana tako, da na
nobeni točki ne prihaja do kopičenja usedlin ali oblog. V primeru več toplotnih generatorjev, ki napajajo en sam sistem ali en
sam pomožni sistem, mora biti vsak toplotni generator vezan neposredno na raztezno posodo ali na sklop razteznih posod
sistema, dimenzioniranih za skupno prostornino vode, ki jo vsebujeta naprava in neodvisni sistem. Če bi bilo potrebno ločiti
posamezni toplotni generator od raztezne posode ali od sklopa razteznih posod, je treba na cev, ki povezuje generator in
raztezno posodo, namestiti tripotni ventil z zgoraj navedenimi lastnostmi, vendar tako da je v vseh položajih zagotovljena
povezava generatorja z raztezno posodo ali z ozračjem. Raztezne posode, spojne cevi, odzračevalne in odvodne cevi morajo biti
zaščitene pred zmrzovanjem, kjer bi obstajala nevarnost tega pojava. Uporabljeno rešitev je treba opisati v načrtu.
Pregledi ob prvem vklopu
Pred priklopom kotla izvedite naslednje:
a) skrbno operite vse cevi sistema, tako da odstranite morebitne ostanke, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje nekaterih
sestavnih delov sistema (črpalke, ventili ipd.).
b) preverite, ali je vlek dimnika primeren, prepričajte se, da dimnik ni zožen in da se v dimno cev ne odvajajo produkti
zgorevanja drugih naprav.
To je treba storiti zato, da bi se izognili nepredvidenemu povečanju moči. Šele po tej kontroli lahko med kotel in dimno cev
namestite dimniški priključek. Svetujemo vam, da preverite priključke s predobstoječimi dimnimi cevmi.
Termostatski mešalni ventil (obvezen)
Obvezna je izvedba primernega tokokroga proti nastajanju kondenzata, ki zagotavlja povratno temperatura aparata vsaj 55°C .
Ventil proti kondenzatu se, na primer, uporablja v kotlih na trdna goriva, kjer preprečuje povratek hladne vode v izmenjevalec.
Kraka 1 in 3 sta vedno odprta in, skupaj s črpalko, nameščena na
povratku ter tako zagotavljata kroženje vode v izmenjevalniku
kotla na biomaso.
Visoka povratna temperatura omogoča višjo učinkovitost,
zmanjša nastajanje kondenzata izpustnih plinov in podaljša
življenjsko dobo generatorja.
3
Ventili, ki so na voljo na trgu, so različno umerjeni; Proizvajalec
vam priporoča uporabo modela 55°C s klasičnimi 1’’
vodovodnimi priključki.
Po dosegu temperature, za katero so ventili
umerjeni, se odpre drugi krak in voda v kotlu steče proti
sistemu preko dovoda.
2
1
Ventil je na prodaj kot dodatna oprema (izbirno)
12
SLOVENSKO
Osnovna shema hidravličnega sistema
HP 30
HP 15/22
S
T1
T1
T
T2
M
T2
VB
B
B
A
T3
A
T3
G
1
3
2
VMTA
SI
Legenda
A
Vhod zraka za zgorevanje
B
Izhod dimnih plinov
T1
Varnostni odvod 3 bare
T2
Dovod / izhod kotla
T3
Povratek / vhod kotla
M
Manometer
T
Termometer
G
Enota za polnjenje
S
Odvod varnostnega ventila
SI
Odvod napeljave
VB
Izravnalni ventil
VMTA
Termostatski mešalni ventil 55°C
Za podrobnejše informacije o vodovodnih priključkih, zajemu zraka / odvajanju dimnih plinov
in velikostih izdelka si oglejte priročnik na spletni strani.
SLOVENSKO
13
Postavitev kotla
Za zagotovitev pravilnega delovanja izdelka vam svetujemo, da ga postavite tako, da bo popolnoma raven, pri tem pa si
pomagajte z libelo.
AVTOMATSKA STIKALA
Na spodnjih slikah so prikazani položaji avtomatskih stikal na rezervoarju (85°C) in H2O (100°C). Svetujemo, da ob kakršnemkoli
sproženju avtomatskih stikal pokličete pooblaščenega tehnika, ki bo ugotovil vzrok.
85°c
100°C
85°c
100°C
HP 30
HP15 - 22
HH
ZNAČILNOSTI
HP15
HP22
HP30
Količina vode v izmenjevalniku (I) ogrevalne naprave
32
32
66
Prostornina raztezne posode, vgrajene v ogrevalni napravi (l)
8*
8*
12*
Varnostni ventil 3 bare, vgrajen v ogrevalni napravi
Obtočna črpalka, vgrajena v ogrevalni napravi
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Največja sesalna višina obtočne črpalke (m)
6
6
6
Presostat minimalnega in maksimalnega tlaka, vgrajen v ogrevalni napravi
* Poskrbite za morebitno raztezno posodo glede na vsebnost vode v sistemu
7
7
6
6
5
4
3
2
1
0
HP15
14
Sesalna višina (m)
Sesalna višina (m)
Spodnji diagram prikazuje vedenje obtočne črpalke, ki je uporabljena na naših ogrevalnih napravah, pri nastavljivih hitrostih.
0
0,5
1
1,5
2
Pretok (m /h)
3
2,5
3
5
4
3
2
1
0
3,5
HP22-30
SLOVENSKO
0
0,5
1
1,5
2
Pretok (m3/h)
2,5
3
pripomočki
(pri modelih, kjer je to predvideno)
TERMINI IN DEFINICIJE
Mikro stikalo na vratih: Ko so vrata odprta, je sistem čiščenja
žerjavnice blokiran.
Zračenje: Menjava zraka, potrebnega za odstranitev produktov
izgorevanja, ter v izogib nastajanju zdravju škodljivih plinov.
Naprava z zaprtim kuriščem: Naprava, predvidena za
delovanje pri zaprti zgorevalni komori.
Elektronski presostat: V primeru nezadostnega podtlaka se
vzpostavi alarmno stanje naprave
Varovalka F 2.5 A 250 V (peči): ščiti napravo pred pred
nenadnimi tokovnimi nihanji.
Mehanski merilnik, umerjen na 85° C, z ročno ponastavitvijo:
prekine dovajanje goriva, v primeru, da temperatura v
rezervoarju peletov doseže mejno vrednost 85° C. Njegovo
ponastavitev mora izvesti usposobljeno osebje in/ali
proizvajalčev pooblaščeni serviser.
Sonda za nadzor temperature v zalogovniku peletov: v
primeru pregretja zalogovnika, naprava s samodejno modulacijo
ponovno vzpostavi normalne temperaturne vrednosti. (* pri
modelih, kjer je ta funkcija predvidena)
Mehanski zračni presostat: v primeru nezadostnega podtlaka
prekine dovajanje peletov (pri modelih, kjer je to predvideno)
REFERENČNE NORME
Naprava s prisilnim vlekom: Naprava, opremljena z
zračenjem v dimnem sistemu ter zgorevanjem z dovodom
plinov pri pozitivnem tlaku glede na okolje.
Dimnik: Struktura, sestavljena iz ene ali več sten, z enim ali
več izhodi.
Ta struktura, ki je v večini vertikalne postavitve, ima namen na
primerni višini od tal izvreči produkte izgorevanja.
Dimni kanal: Komponenta ali componente, ki povezujejo
izhod generatorja toplote z dimnikom.
Dimniški zaključek: Nastavek na koncu dimnika, ki tudi v
primeru neugodnih vremenskih razmer omogoča razpršitev
produktov izgorevanja.
Kondenz: Tekočina, ki nastaja, ko je temperatura zgorevalnih
plinov nižja ali enaka rosišču vode.
Vod za napeljavo: Vod, sestavljen iz enega ali več elementov,
večinoma postavljen vertikalno, posebej namenjen zbiranju
in izmetu plinov, ter dolgotrajnemu kljubovanju plinom in
njihovemu morebitnemu kondenzu.
primeren za vstavitev v dimnik, obstoječi tehnični zbiralnik ali
v novo strukturo, tudi v nove stavbe.
Vodoodporna namestitev:
Namestitev vodoodporne
naprave, ki posrka zunanji zrak, potreben za izgorevanje.
Namestitev mora biti skladna z naslednjim standardom:
ŠŠ UNI 10683 (2012) Kurilne naprave na les ali druga
trdna goriva:
Dimniki morajo biti skladni z naslednjimi standardi:
ŠŠ UNI EN 13063-1 in UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, UNI EN
1806 v primeru nekovinskih dimnikov:
ŠŠ UNI EN 13384 Metode izračuna termičnih in fluido
dinamičnih značilnosti dimnikov.
ŠŠ UNI EN 1443 (2005) dimniki: splošne zahteve.
ŠŠ UNI EN 1457 (2012) dimniki: notranji vodi iz keramike.
ŠŠ UNI/TS 11278 (2008) Dimniki/ dimni kanali/vodi/
kovinske dimne cevi.
ŠŠ UNI 7129 točka 4.3.3 Določbe, lokalna pravila in predpisi
gasilcev.
Nacionalni, regionalni, pokrajinski in občinski
predpisi
Upoštevati je treba tudi vse nacionalne, regionalne in občinske
predpise, ki veljajo v državi namestitve naprave.
Vzdrževanje: Skupaj s potrebnimi posegi za dolgoročno
zagotavljanje varnosti in pravilnega delovanje ter za
ohranjanje učinkovitosti sistema glede na vnaprej določene
parametre.
Dimniški sistem: Dimnik, nameščen s kombinacijo združljivih
komponent, ki jih je izdelal ali določil le en proizvajalec, ki
prevzema odgovornost za ves dimnik.
Sistem za odvod dimnih plinov: Sistem za odvod dimnih
plinov, neodvisen od naprave, sestavljene iz dimnega kanala,
dimnika, stolpca in morebitnega dimniškega zaključka.
Območje izžarevanja: Območje, ki je v neposredni bližini
gorišča, kamor odteka toplota, ki jo proizvaja izgorevanje.
Območje povratnega toka: Območje izven nadstreška,
kjer lahko pride do nadtlaka ali podtlaka, ki lahko vplivajo na
pravilen odvod produktov izgorevanja.
SLOVENSKO
15
FUNKCIONALNA SHEMA OPERACIJ
Pravilna postavitev in pravilno delovanje sistema zahtevata številne operacij:
1. Predhodni posegi:
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Preverite, da moč toplotnega generatorja odgovarja značilnostim napeljave;
preverjanje ustreznosti prostora namestitve naprave,
preverjanje ustreznosti sistema odvoda dimnih plinov,
preverjanje dovoda zunanjega zraka;
2. Namestitev:
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
vzpostavitev prezračevanja in povezava z dovodom zunanjega zraka,
vzpostavitev in povezava s sistemom za odvod dimnih plinov,
namestitev in izvedba,
morebitne električne in hidravlične povezave,
izvedba izolacije
preizkus vžiga in delovanja,
namestitev zaključnih delov in oblog;
3. Izdaja dopolnilne dokumentacije,
4. Kontrola in vzdrževanje.
Ostala preverjanja lahko s specifičnimi zahtevami zahteva pristojni organ.
PREDHODNI POSEGI
Splošno
Preverjanje kompatibilnosti sistema z morebitnimi lokalnimi administrativnimi omejitvami, ter s specifičnimi ali običajnimi
zahtevami stanovanjske skupnosti, se mora odviti pred kakršnimkoli posegom namestitve ali izvedbe.
Posebno pozonost je treba nameniti preverjanju:
ŠŠ ustreznosti prostora, kjer bo naprava nameščena, prisotnost že nameščenih naprav v sosednjih prostorih, ki morebiti
delujejo na drugačna goriva, ter preverjanju nedovoljenih namestitev.
ŠŠ sistem za odvajanje dimnih plinov
ŠŠ sistem za dovod zunanjega zraka
Ustreznost sistema za odvajanje dimnih plinov
Pred namestitvijo mora biti izvršeno preverjanje kompatibilnosti med napravo in sistemom za odvajanje dimnih plinov, tako da
se preverijo:
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
16
obstoječi dokumenti o napravi;
obstoj in vsebino dimniške plošče;
ustreznost notranjega dela dimnika;
ne-prisotnost zamaškov/ovir vzdolž celega dimnika;
višina in večinoma vertikalna postavitev dimnika;
obstoj in ustreznost dimniškega zaključka;
razdalja med zunanjo steno dimnika in dimnim kanalom zgorevalnih
materialov;
tip in material dimnika;
ne-prisotnost drugih povezav z dimnikom.
SLOVENSKO
NAMESTITEV
Namestitev v prostorih, kjer obstaja nevarnost požara, je prepovedana. Poleg tega je prepovedana namestitev znotraj bivalnih
prostorov (z izjemo neprepustnih aparatov):
ŠŠ v katerih so prisotne naprave na tekoče gorivo z neprekinjenim delovanjem ali prekinjenim delovanjem, katerim se odvaja
zrak iz prostora, kjer so nameščene, ali v
ŠŠ prostorih, kjer so prisotne naprave na plin B, ki se uporablja za ogrevanje prostora, z ali brez proizvajanja tople sanitane
vode in v njim sosednjih prostorih, ali v
ŠŠ prostorih, kjer je izmerjen delovni tlak med zunanjim okoljem in notranjim prostorom večji od 4 Pa
Namestitev v kopalnicah, spalnicah in garsonjerah
V kopalnicah, spalnicah in garsonjerah je dovoljena izključno namestitev neprepustnih naprav z zaprtim kuriščem, v katere se
zrak za zgorevanje dovaja od zunaj.
Zahteve za prostor namestitve
Površine, kjer bo stala naprava ali podporne točke morajo imeti ustrezno nosilnost, da lahko podpirajo celotno težo naprave,
njenih pripomočkov in oblog.
Sosednje stranske in zadnje stene, ter podporna površina na tleh morajo biti izvedene iz nevnetljivega materiala. Dovoljena
je inšatalacija v bližini gorljivih materialov ali materialov občutljivih na toploto vendar samo v primeru, da je vmes zadostna
varnostna razdalja, ki je za peči na pelete enaka:
OZNAKE
A
B
C
Vnetljivi predmeti
200 mm
1500 mm
200 mm
Nevnetljivi predmeti
100 mm
750 mm
100 mm
Dimna cev
B
C
slika 1
Dovod zraka
A
Pregled
slika 2
S
S= zaščiti tla
V vsakem primeru temperatura sosednjih vnetljivih materialov ne sme doseči ali preseči temperature okolja, povišane za 65°C.
Prostornina prostora, kjer bo nameščena naprava, mora biti večja od 15 m³.
Namestitevvstavkov
V primerunamestitvevstavkov je potrebnopreprečitidostop do notranjihdelovaparata, medizvlečenjempanesmebitiomogočen
dostop do delovpodnapetostjo.
Napeljavakablov, naprimernapajalnegakabla ali sonde za okolje, mora bitinapeljanatako, da se medpremikanjemvstavkanepoš
koduje inda ne pride v stik z vročimi deli.
SLOVENSKO
17
Ventilacija in prezračevanje prostorov namestitve
Prezračevanje je ustrezno, ko so prisotni dovodi zraka glede na naslednjo tabelo:
Dovod zraka
Glej sliko 2
Odstotek čistega dela
odprtine glede na odprtino za
odvod dimnih plinov naprave
Čista minimalna vrednost
odprtine voda za ventilacijo
Kategorije naprav
Referenčna norma
Peči na pelete
UNI EN 14785
-
80 cm²
Kotli
UNI EN 303-5
50%
100 cm²
V vsakem primeru je ventilacija ustrezna, ko je razlika med tlakom med zunanjim okoljem in notranjim prostorom enaka ali
manjša od 4 Pa.
V primeru, da so prisotne naprave na plin B s prekinjenim delovanjem, ki niso namenjene ogrevanju, jim mora biti zagotovljena
odprtina za ventilacijo in/ali prezračevanje. Dovodi za zrak morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
ŠŠ biti morajo zaščitene z rešetkami, kovinskimi mrežami, itd., ne da bi zmanjšali njihov čisti uporabni del;
ŠŠ biti morajo izvedene tako, da omogočajo vzdrževalne posege;
ŠŠ nameščeni morajo biti tako, da jih ni mogoče ovirati;
Čist in neonesnažen zrak je mogoče črpati tudi iz prostora, ki se nahaja ob prostoru namestitve naprave (posredno zračenje in
ventilacija), toda le, če je zagotovljen prost pretok navzven skozi stalne odprtine.
Sosednji prostor ne sme biti namenjen avtomehanični delavnici, skladišču vnetljivega materiala, niti dejavnosti, kjer obstaja
nevarnost požara, ter ne sme biti kopalnica, spalnica ali skupni prostor nepremičnine.
Sistem za odvod dimnih plinov
Splošne zahteve
Generator toplote dela s podpritiskom in je opremljen z ventilatorjem pri izhodu za ekstrakcijo dimov .Vsaka naprava mora biti
povezana z ustreznim sistemom za odvajanje zraka, ki zagotavlja enakomerno razpršenost produktov izgorevanja v ozračje.
Izpust produktov izgorevanja mora biti izveden skozi streho. Prepovedan je neposredni izpust v zaprte prostore, tudi nepokrite.
Še posebej ni dovoljena uporaba kovinskih raztegljivih prilagodljivih cevi.
Dimnik lahko sprejema izpust le preko enega dimnega kanala, povezanega z napravo, kar pomeni, da niso dovoljene kolektivne
dimne cevi, kakor tudi ne prenos dimnika ali izpušnega dimnega kanala k napam nad kuhalnimi aparati kateregakoli tipa niti
ne k drugače geneRitanim izpustom.
Dimni kanal in dimnik morata biti neprekinjeno povezana, tako da se kamin izogne opiranju na napravo.
V dimne kanale se ne sme vstavljati drugih kanalov za dovajanje zraka ali inštalacijskih cevi, četudi so ti predimenzionirani.
Komponenti sistema za odvajanje plinov morajo biti izbrani glede na tipologijo
naprave, ki bo nameščena, glede na:
ŠŠ v primeru kovinskih dimnikov UNI/ TS 11278 glede na navedbe na oznaki;
ŠŠ v primeru nekovinskih kaminov: UNI EN 13063-1 in UNI EN 13063-2, UNI EN 1457, .-UNI EN 1806; še posebej glede na:
ŠŠ temperaturni razred;
ŠŠ razreda tlaka (dimnega voda), ki mora biti najmanj enak vodu, ki ga zahteva naprava;
ŠŠ odpornost na vlago (vod kondenza);
ŠŠ razred ali stopnja korozije ali specifiche materiala, ki sestavlja notranjo steno, ki je v stiku s plini.
ŠŠ razred odpornosti proti sajam;
ŠŠ minimalna razdalja od vnetljivih materialov
ŠŠ V primeru, da je temperatura izpustnih plinov generatorja nižja od 160+temperatura okolja zaradi visoke učinkovitosti
(posvetujte se s tehničnimi podatki), bo absolutno moral biti odporen na vlago.
Ko je zaključena namestitev in ko so opravljene vse kontrole in prevrjanja, mora inštalater sistema za odvajanje dimnih plinov
na vidno mesto blizu dimnika pritrditi dimniško ploščico, ki jo je priložil proizvajalec in ki mora biti opremljena z naslednjimi
podatki:
18
SLOVENSKO
ŠŠ nominalni diameter;
ŠŠ razdalja med vnetljivimi materiali, izražena v milimetrih, ki ji sledi simbol puščice in ognja;
ŠŠ podatki o inštalaterju in datum namestitve.
Vsakič, ko je treba prečkati vnetljive materiale, je treba upoštevati naslednja pravila:
a
a
a
a
a
a
b.1
b.1
b.1
b
b
b
Simbol
Opis
Kvota [mm]
b
Minimalna razdalja med vnetljivimi materiali in nadstreškom na strehi/podstrešju/stropu
500
b.1
Minimalna razdalja med vnetljivimi materiali od nadstreška na strehi/podstrešju
500
a
Minimalna razdalja med vnetljivimi materiali, ki jo je določil proizvajalec
G(xxx)
Z belo barvo se označijo enostenske cevi.
S sivo barvo se označijo dimniški sistemi z dvojno izoliranimi stenami.
Kvote A se lahko opustijo le, če se uporabi ustrezen zaslon (na primer: rozeta) za zaščito intradosa na strehi/podstrešju pred
toploto.
Dimni kanali
Splošne zahteve
Dimni kanali morajo biti nameščeni glede na naslednja splošna določila:
ŠŠ pripravljeni z vsaj enim dostopom na tesnenj za vzorčenje izpustnih plinov;
ŠŠ morajo biti izolirani, če potekajo znotraj prostora, ki ni ogrevan ali zunaj stavbe;
ŠŠ ne smejo prečkati postorov, kjer je prepovedana namestitev izgoevalnih naprav, kakor tudi ne prostorov, kjer obstaja
tveganje ognja ali požara, ter ne lokalov, ki se jih ne da kontrolirati;
ŠŠ biti morajo nameščeni tako, da omogočajo običajno toplotno raztezanje;
ŠŠ biti morajo pritrjeni na ustje dimnika, a ne segati v notranjost;
ŠŠ uporaba raztegljivih kovinskih cevi za povzavo naprave in dimnika ni dovoljena;
Dimnik
Dimnik
Napačno
Pravilno
ok
ok
SLOVENSKO
19
ŠŠ niso dovoljeni deli v nasprotnem naklonu;
ŠŠ dimni kanali morajo vzdolž celotne dolžine imeti diameter, ki ne sme biti manjši od priključka za izpušni vod naprave;
morebitne menjave preseka so dovoljene le glede na velikost ustja dimnika;
ŠŠ morajo biti nameščeni tako, da omejujejo nastajanje kondenza in puščanje med spoji;
ŠŠ oddaljenost od vnetljivih materialov mora biti takšna, kot je navedena na oznaki izdelka;
ŠŠ Dimni kanal/vod mora omogočati pobiranje saj ter hkrati ometanje ter preverjanje, ne da bi bila potrebna demontaža
preko odprtin za nadzor, kadar ni omogočen dostop z notranje strani naprave.
Dodatni predpisi za naprav, opremljene z električnim ventilatorjem za izmet dimnih plinov
Pri pečeh, ki so opremljene z električnim ventilatorjem za izločanje diimnih plinov, je treba upoštevati naslednja navodila:
ŠŠ Horizontalni odseki morajo biti nagnjeni vsaj 3% navzgor.
ŠŠ Dolžina horizontalnega odseka mora biti čim krajša in v vsakem primeru ne sme biti daljša od 3 metrov.
ŠŠ Število sprememb smeri, vključno s tisto, ki je potrebna zaradi uporabe “T” dela, ne sme biti večje od 4 .

Primeri pravilnih povezav z dimnikom
Namestitev z notranjo - zunanjo
dimno cevjo
Namestitev z notranjo dimno cevjo
Zaščita pred
vetrom in dežjem
Zaščita pred
vetrom in
dežjem
Izolirana dimna
cev
Izolirana dimna
cev
Spoj v obliki "T",
proti kondenzu
s pokrovčkom za
pregled
Spoj v obliki "T",
izoliran proti
kondenzu s
pokrovčkom za
pregled
V PRVEM ZAČETNEM DELU ODSVETUJEMO NAMESTITEV KRIVULJE PRI 90°, SAJ BI LAHKO PEPEL HITRO ZAMAŠIL
PRETOK DIMNIH PLINOV, IN S TEM POVZROČIL TEŽAVE PRI VLEKU GENERATORJA. Glej spodnje slike:
Pepel odložen
pod kotom 90°
Pepel odložen pod
kotom 90°
20
SLOVENSKO

Primeri pravilnih povezav z dimnikom
Zaščita pred vetrom
in dežjem
Zaščita pred vetrom
in dežjem
Jeklena
pločevina
neprepustna
Max 3 mt
3 - 5%
Spoj v
obliki "T" s
pokrovčkom
za pregled
Spoj v obliki "T"
s pokrovčkom za
pregled
Spoj v obliki
"T", izoliran, s
pokrovčkom za
pregled
Obvezna je uporaba zaprtih cevi
Dimnik
Dimniki za odvajanje produktov izgorevanja v ozračje morajo poleg splošnih predpisov upoštevati tudi naslednja določila:
ŠŠ delovati morajo pri negativnem tlaku (delovanje pri pozitivnem tlaku ni dovoljeno);
ŠŠ najbolje je, da imajo notranji del okrogle oblike; kvadratna ali pravokotna oblika morata imeti zaobljene kotne robove s
premerom najmanj 20 mm (hidravlično ekvivalentni deli se lahko uporabijo tedaj, ko razmerje med daljšo in krajšo stranico
pravokotnika, ki obkroža del, ni večje od 1 ,5)
ŠŠ namenjeni morajo biti izključno odvajanju dimnih plinov;
ŠŠ imeti morajo večinoma vertikalno postavitev, v njih pa ne sme biti ovir/zamaškov vzdolž celotne dolžine;
ŠŠ ne smejo imeti več kot dveh sprememb smeri pod kotom manjšim od 45°;
ŠŠ biti morajo opremljeni, v primeru deovanja v vlažnem okolju, s pripomočkom za drenažo odpadne vode (kondenz, deževnica);
Intubiran sistem
Intubiran sistem je lahko izveden s pomočjo enega li več vodnikov, ki delujejo le pri negativnem pritisku glede na okolje.
Raztegljiva cev v skladu z normo UNI EN 1856-2, z lastnostmi T400-G, odgovarja zahtevam.
Dimniški zaključki
Dimniški zaključki morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
ŠŠ imeti morajo uporabno odprtino za izpust, ki ne sme biti manjša od dvojne velikosti odprtine od dimnika/intubiranega
sistema v katerega so vstavljeni;
ŠŠ oblikovani morajo biti tako, da ne dopuščajo vdora dežja in snega v dimnik/intubiran sistem;
ŠŠ zgrajeni morajo biti tako, da kljub vetru iz vseh smeri in pod katerimkoli naklonom zagotavljajo odvajanje produktov
zgorevanja;
ŠŠ na smejo imeti nameščenih mehanskih sesalnih pripomočkov.
SLOVENSKO
21
Kvota izpusta produktov izgorevanja
Kvota izpusta je določena z merjenjem minimalne višine med kritino in najnižjo točko, kjer dim izhaja v ozračje; ta kvota mora
biti izven območja povratnega toka in ustrezno oddaljena od ovir, ki preprečujejo ali omejujejo odvod produktov zgorevanja
ali od odprtin ali dostopnih območij.
Območje povratnega toka
Kvota izpusta mora biti izračunana izven območja povratnega toka, ki je določena glede na spodaj navedene indikacije.
V bližini vrha se upošteva manjša od dveh vrednosti.
Območje upoštevanja kvote izpusta
a
90°
ß
c
Območje upoštevanja kvote izpusta nad nagnjeno streho ( ß >10°)
Referenca
Opis
Območje upoštevanja
c
Razdalja, izmerjena pod kotom 90° glede na površino strehe
1300
a
Višina nad vrhom strehe
500
Ustje dimnika/intubiranega sistema ne sme biti v bližini ovir, ki lahko povzročijo nastanek turbulentnih območij in/ali preprečijo
pravilen izpust produktov zgorevanja ter izvedbo vzdrževalnih posegov na strehi.
Preverite morebiten obstoj ostalih dimniških zaključkov ali svetlobnikov ali strešnih oken.
Produktne ZAHTEVE ZA SISTEM ODVAJANJA DIMNIH PLINOV
Temperaturni razred
V primeru naprave na pelete temperaturni razred ne sme biti manjši od T200.
Razred odpornosti proti toploti saj
Pri sistemih za odvajanje dimnih plinov, ki deluje na napravah na trdo gorivo, je zahtevana odpornost na toploto saj, ki mora
biti navedena na oznaki s črko G, tej pa mora slediti razdalja od vnetljvih materialov, izražena v milimetrih (XX) (glede na normo
UNI EN 1443).
V primeru naprav na pelete morajo biti sistemi za odvajanje dimnih plinov neprepustni, če se uporabljajo elementi z dvojno
oznako (G in O, z ali brez elastomera za zapiranje), za povezavo med napravo in dimnikom pa mora biti vzpostavljena razdalja
za oznako G, izražena v milimetrih; v primeu požara, ki ga povzročijo saje, morajo biti ponovno vzpostavljeni začetni pogoji
(zamenjava tesnil in poškodovanih elementov in očiščenje tistih, ki se uporabljajo še naprej).
Preizkusi vžiga
Delovanje naprave mora biti preverjeno s preizkusom vžiga, oziroma:
ŠŠ pri napravah na mehansko napajanje se mora zaključiti faza vžiga, preveriti pravilno delovanje najmanj za naslednjih 15
min in regulirati ugašanje;
Pri napravah, vstavljenih v ogrevalni sistem na toplo vodo (kamini, peči), mora biti preizkus izveden na celotnem hidravličnem
sistemu.
22
SLOVENSKO
Obloge in zaključna dela
Obloge in zaključna dela se lahko izvedejo le po preverjanju pravilnega delovanja naprave glede na omenjene načine
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA NAMESTITVE
Ko je namestitev zaključena, mora inštalater izročiti lastniku ali njegovemu pooblaščencu, z upoštevanjem veljavnih zakonskih
pravil, deklaracijo o skladnosti sistema, ki sestoji iz:
1) priročnik za uporabo in vzdrževanje naprave in njenih komponent (kot na primer dimnih kanalov, dimnika, itd.);
2) fotostatično ali fotografsko kopijo dimniške ploščice;
3) priročnik o napravi (kjer je predviden).
Inštalaterju svetujemo, da zahteva potrdilo za vso izročeno dokumentacijo in ga shrani skupaj s kopijo tehnične dokumentacije za
posamezno izvedeno namestitev.
Namestitev izvedli različni inštalaterji
V primeru, da so posamezne faze namestitve izvedli različni inštalaterji, mora vsak od njih dokumentirati svoje delo v dobro
komitenta in naslednjega inštalaterja.
KONTROLA IN VZDRŽEVANJE
Pogostost posegov
Vzdrževanje sistema ogrevanja in naprave mora biti izvedeno periodično, glede na spodnjo tabelo:
Tipologija nameščene naprave
<15kW
(15- 35) kW
Naprava na pelete
1 leto
1 leto
Naprave na vodo
(kamini, peči, štedilniki)
1 leto
1 leto
Grelniki
1 leto
1 leto
4 t uporabljenega goriva
4 t uporabljenega goriva
Sistem za odvod dimnih plinov
Podrobne informacije so navedene v poglavju "čiščenje in vzdrževanje"
Poročilo o kontroli in vzrževanju
Ob zaključku posegov kontrole in/ali vzdrževanja mora biti pripravljeno poročilo, ki se mora izdati lastniku ali njegovemu
pooblaščencu, le-ta pa mora njegov prejem pisno potrditi. V poročilu morajo biti navedene obravnavane situacije, izvršeni
posegi, morebitne zamenjane ali nameščene komponente, ter morebitne opombe, priporočila ali predpisi.
Poročilo mora biti shranjeno skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo.
V poročilu morajo biti omenjene tudi:
ŠŠ odkrite nepravilnosti, ki jih ni mogoče odpraviti, in ki lahko povzročijo tveganja za varnost uporabnika ali resne poškodbe
na stavbah;
ŠŠ spremenjene komponente.
V primeru, da so odkrite zgoraj omenjene anomalije, mora biti lastnik ali njegov pooblaščenec v pisni obliki opozorjen, da ne
uporablja naprave, dokler niso ponovno vzpostavljeni varnostni pogoji.
V poročilu o kontroli in vzrževanju morajo biti navedeni tudi glavni podatki o tehniku ali podjetju, ki je izvršilo posege kontrole
in/ali vzdrževanja ter njihovi kontakti, datum posega in podpis operaterja.
SLOVENSKO
23
Peleti in nakladanje
Peleti so narejeni iz žagovine stisnjene pod izredno visokim tlakom , uporabljajo se čisti leseni odpadki (brez barve) iz žag,
tesarskih delavnic in drugih dejavnosti povezanih za obdelavo in predelavo lesa.
Ta vrsta goriva je popolnoma prijazna okolju, saj se ne uporablja nobeno lepilo, da bi se držali skupaj. Kompaktnost peletov je
zagotovljena skozi čas zahvaljujoč naravni snovi, ki se nahaja v lesu: lignit.
Poleg tega, da je okolju prijazno gorivo, ker se ostanki lesa izkoristijo na najvišjem nivoju, peleti predstavlja tudi tehnične
prednosti.
Medtem ko ima les kalorično vrednost 4,4 kWh/kg. (s 15% vlage, po približno 18 mesecev staranja), je kalorična vrednost peletov
5 kWh/kg.
Gostota peletov je 650 kg/m3 z vsebnostjo vode 8% njegove teže. Iz tega razloga ni potrebno sušiti pelete, da bi dobili ustrezno
in primerno zadostno kalorično vrednost.
Uporabljeni pelet mora biti skladen s sledečimi značilnostmi
opisanimi v pravilih
ŠŠ EN plus - UNI EN 16961 - 2 razred a1 ali a2
ŠŠ Ö-norm M 7135
ŠŠ DIN plus 51731
Proizvajalec priporoča, da za njegove proizvode uporabljate
pelete premera 6 mm.
Skladiščenje peletov
Da bi zagotovili izgorevanje brez težav je potrebno pelete
hraniti v prostoru, ki ni vlažen.
Odprite pokrov rezervoarja in naložite pelete s pomočjo
zajemalke.
UPORABA PELETOV SLABE KVALITETE ALI KATEREGA KOLI DRUGAČNEGA MATERIALA ŠKODI DELOVANJU
GENERATORJA IN LAHKO PRIVEDE DO IZTEKA GARANCIJE IN POVEZANE ODGOVORNOSTI PROIZVAJALCA.
24
SLOVENSKO
ZASLON NA DOTIK
Kotel je opremljen s sodobnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno nastavljanje posameznih funkcij aparata s strani
uporabnika.
Vse nastavitve, ki so prikazane na zaslonih se lahko izvedejo neposredno preko integriranega zaslona na dotik.
Z dotikom na tipke (ikone) na prikazani površini se aktivira delovanje. Površina zaslona na dotik reagira na dotik prsta.
Pozor
ŠŠ Ne uporabljajte zaščitne folije, zaslon lahko slabo deluje.
ŠŠ Zaslon na dotik ne sme priti v neposreden ali posreden stik z vodo. Zaslon na dotik lahko nepravilno deluje v prisotnosti
vlage ali izpostavljanja vodi.
ŠŠ Da zaslona na dotik ne bi poškodovali, se ga ne dotikajte z ostrimi predmeti ter ne uporabljate premočnega pritiska pri
dotiku s prsti.
L
Del občutljiv na dotik
Proizvajalec ima na razpolago dodatno kartico, ki omogoča kotlu sledeče dodatne
funkcije pri upravljanju z napeljavo. V spodnji tabeli so navedene možnosti, ki jih ponuja dodatna kartica.
Upravljanje z zbiranjem sanitarne vode
P
Upravljanje s pufrom
P
3 ogrevalne cone
P
Možnost instant sanitarne vode
P
Upravljanje črpalke pufra ali 4a cona gretja
P
Upravljanje s sistemom proti legionelli v zbirniku tople vode
P
Časovno upravljanje z zbiranjem sanitarne vode
P
Upravljanje in nadzor pomožnega izhoda
P
SLOVENSKO
25
Upravna plošča in ikone
ikona
pomen
• Kaže na prisotnost anomalije/alarma. Stroj se bo ugasnil.
• Prikazuje pritisk napeljave, ki jo zazna naprava.
• Kaže delovanje črpalke: Ugasnjena = črpalka ne deluje ; Prižgana = črpalka deluje
Utripajoča = varovalo je aktivirano (temperatura H2O > 85°C)
• Nakazuje kontakt dodatnega zunanjega termostata
Zaprt kontakt : kontakt dodatnega zunanjega termostata je zaprt.
Odprt kontakt : kontakt dodatnega zunanjega termostata je odprt.
• Nakazuje stanje delovanja stroja, ročnega delovanja ali preko tedenskega programiranja.
Ikona roka: funkcija tedenskega programiranja je deaktivirana (ročno delovanje).
Ikona ura: funkcija tedenskega programiranja je aktivna
Prikazovanje raznih
Tekstovna sporočila
Realna moč
Temperatura
H2O kotel
Nastavljena moč
Dan, datum, ura, LETO
S kratkim pritiskom
se prikažejo nekatere dodatne informacije npr:
Ura aktivna
ali ročno delovanje
Stanje kontakta
Zunanji
Izmerjen tlak v kotlu
Funkcija stby
Črpalka, če je aktivna
26
SLOVENSKO
Funkcija tipk
tipka
funkcija
tipka
funkcija
Držite pritisnjeno za več kot 2 sekundi, da
bi prižgali ali ugasnili peč.
Omogoči povišanje/izbor (+) ali zmanjšanje
(-) ene nastavitve (SET)
Držite pritisnjeno za več kot 2 sekundi, da
bi zapustili meni.
S kratkim pritiskom se je mogoče vrniti
korak nazaj.
Omogoči premikanje skozi meni
Pritisnite, da
informacijam.
Pritisnite, da
uporabnika.
bi
bi
pristopili
Omogoča aktivacijo (ON) ali deaktivacijo (OFF)
dodatnim
pristopili
Omogoča vračanje korak nazaj, če ga
pritisnete za kratek čas, če ga pritisnete
za daljši čas omogoča izhod do glavnega
zaslona.
meniju
Struktura menija
SET POWER
Set power
Set temperature
set h2o
USER REGULATION
Status
BURN POT CLEANING
stand by
STATUS 1 - 2
ENABLE CHRONO
PELLET
set clock
User menu
set chrono
language
display
KEYS LOCKED - Brightness
TECHNIC SET
(Reserved to the Technician)
reset
Osnovna navodila
Med prvimi prižigi generatorja je potrebno paziti na sledeča
priporočila:
ŠŠ Možno je, da pride do rahlih vonjev zaradi sušenja
uporabljenih barv in silikonov. Izogibajte se daljšemu bivanju
v prostoru.
ŠŠ Ne dotikajte se površin, ker so morda še nestabilne.
ŠŠ Prostor večkrat dobro prezračite.
ŠŠ Do otrditve površin pride po nekaj procesih segrevanja.
ŠŠ Aparata ne smete uporabljati za sežiganje smeti.
Preden prižgete generator je potrebno preveriti sledeče
točke:
ŠŠ Vodna napeljava mora biti zaključena, pri tem
upoštevajte navodil in norm priročnika.
ŠŠ Rezervoar naj bo poln peleta.
ŠŠ Izgorevalna komora mora biti čista.
ŠŠ Kurišče mora biti popolnoma prosto in čisto.
ŠŠ Preverite neprepustno zapiranje ognjenih vrat in
predala za pepel.
ŠŠ Preverite, ali je napajalni kabel povezan na omrežje.
ŠŠ Stikalo na zadnji desni strani mora biti na položaju 1.
SLOVENSKO
27
Nastavitve pri PRVEM VŽIGU
Ko je napajalni kabel na zadnji strani generatorja povezan, nastavite stikalo na prednji strani na položaj (I).
Stikalo na zadnji strani generatorja dovaja napetost kartici generatorja.
Generator je še vedno ugasnjen medtem, ko se na prvem zaslonu prikaže napis OFF.
Frekvenca omrežja 50/ 60Hz
V primeru, da je generator povezan v državi s frekvenco omrežja 60Hz, bo generator prikazal napis " napačna frekvenca omrežja".
Po potrebi spremenite frekvenco na 60Hz.
SET CLOCK
Z nastavljanjem ure nastavimo datum in uro.
SET LANGUAGE
Omogoča nastavljanje razpoložljivih jezikov: Italijanski - Angleški - Francoski - Nemški - Španski jezik.
NE UPORABLJAJTE NOBENE VNETLJIVE TEKOČINE ZA PRIŽIG!
MED POLNJENJEM PAZITE, DA VREČKA PELETOV NE PRIDE V STIK S toplim generatorjem!
V primeru večkratnega izpada prižiga se obrnite na pooblaščenega tehnika.
28
SLOVENSKO
Delovanje in logika
IGNITION
Ko ste enkrat preverili "osnovna navodila", pritisnite na
za več kot dve sekundi, da bi prižgali generator.
Za fazo prižiga imate na razpolago 15 minut, po prižigu in dosegu kontrolne temperature generator prekine fazo prižiganja in
preide v STARTING.
STARTING
V fazi zagona generator stabilizira izgorevanje, postopna poveča izgorevanje ter preide v fazo WORK.
WORK
V fazi delovanja generator preide v predhodno nastavljen set moči, glej sledečo točko.
Nastavljanje SET POWER
nastavite moč delovanja od 1 do 5.
Moč 1 = najnižji nivo - Moč 5 = najvišji nivo.
Nastavljanje SET TEMPERATURE H2O
Nastavite temperaturo kotla od 65 - 80°C .
Delovanje črpalke
Črpalka začne črpati vodo, ko temperatura v generatorju doseže 60° C. Glede na to, da črpalka deluje vedno, ko je temperatura
nad 60° je priporočljivo, da se uredi odprto področje, ki se vedno segreva in tako omogoči bolj homogeno delovanje proizvoda
ter prepreči blokiranje zaradi previsoke temperature; to področje se običajno imenuje "varnostno območje".
BURNING POT CLEANING
V določenih intervalih generator izvede čiščenje ognjišča, pri tem se stroj ugasne.
Ko je faza čiščenja zaključena, se generator samodejno prižge in nadaljuje svoje delo ter ponese na izbrano moč.
MODULACIJA IN H-OFF
Ko se temperatura vode bliža izbrani temperaturi se peč začne samodejno urejati tako, da preide na minimalno moč.
Če se temperatura poviša preko nastavljeni temperaturi, se bo samodejno ugasnila ter javila signal H-off, ter se bo ponovno
samodejno prižgala takoj, ko se bo temperatura spustila pod nastavljeno vrednost.
Ugašanje
Pritisnite na tipko 1 za tri sekunde.
Po tem postopku stroj samodejno preide v fazo ugašanja, pri tem prekine dovod peletov.
Motor za sesanje dimov bo ostal prižgan dokler se temperatura generatorja ne zniža pod tovarniško nastavljeno vrednost.
Ponovni prižig
Ponovni prižig generatorja, tako samodejni kot ročni je mogoč samo, če so pogoji cikla hlajenja in predhodno nastavljenega
timerja zadovoljeni.
SLOVENSKO
29
Dodatni termostat v prostoru
PAZI : Inštalacijo mora izvesti pooblaščen tehnik
Obstaja možnost nastavitve termostata v prostoru blizu prostora, kjer se nahaja generator, dovolj je, da se termostat okolja
poveže po postopku opisanem v sledeči točki ( priporočljivo je postaviti dodatni mehanski termostat na razdalji od tal 1,50
m). Delovanje generatorja z zunanjim termostatom povezanim s terminalom STBY je lahko različno glede na aktivacijo ali
deaktivacijo funkcije STBY.
Tovariško izhaja terminal STBY z mostičkom, zato je zmeraj zaprt kontakt (po zahtevi).
Delovanje dodatnega termostata okolja z aktivnim stby [STBY ON]
Ko bo kontakt ali zunanji termostat zadovoljen (odprt kontakt / zadovoljena temperatura) se bo generator ugašal. Takoj, ko bo
kontakt ali zunanji termostat prešel na stanje " nezadovoljen" (zaprt kontakt / nedosežena temperatura) se bo ponovno prižgal.
Pazi: delovanje generatorja je vseeno odvisno od temperature notranje vode v napeljavi in odgovarjajočih tovarniško
nastavljenih omejitev. Če je generator v stanju H OFF (dosežena temperatura vode), se morebitna zahteva kontakta ali
dodatnega termostata ne bo upoštevala.
Delovanje dodatnega termostata okolja z deaktiviranim stby [STBY OFF]
Ko bo kontakt ali zunanji termostat zadovoljen (odprt kontakt / zadovoljena temperatura) se bo generator nastavil na minimalno
delovanje. Takoj, ko bo kontakt ali zunanji termostat prešel na stanje " nezadovoljen" (zaprt kontakt / nedosežena temperatura)
bo generator ponovno deloval na prednastavljeni moči.
Pazi: delovanje generatorja je vseeno odvisno od temperature notranje vode v generatorju in odgovarjajočih tovarniško
nastavljenih omejitev. Če je generator v stanju H OFF (dosežena temperatura vode), se morebitna zahteva kontakta ali
dodatnega termostata ne bo upoštevala.
Inštalacija dodatnega termostata v prostoru
ŠŠ Ugasnite aparat preko splošnega stikala na zadnji strani generatorja.
ŠŠ Odstranite vtič iz električne vtičnice.
ŠŠ Posvetujte se električno shemo povežite oba voda termostata na odgovarjajoče terminale na zadnji strani stroja, eden je
rdeče, drugi črne barve (terminal STBY).
aux
Rezervirana povezava za PLC naprave proizvajalca.
Za dodatne informacije seposvetujte s prodajalcem.
STBY AUX
STBY
AUX
H
STBY AUX
HP30
30
HP15 - 22
SLOVENSKO
SET POWER
Sledeči meni omogoča nastavljanje seta moči. Minimalna moč 1, maksimalna moč 5.
SET TEMPERATURE
Sledeči meni omogoča nastavljanje temperature kotla. Možne nastavitve so: 65 - 80°C.
USER REGULATION
USER REGULATION omogoča:
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Nastavljanje frekvence BURNING POT CLEANING
Omogočiti/ onemogočiti stand by
Omogočiti/ onemogočiti CHRONO
Nastavljanje PELLET v odstotku.
• BURN POT CLEANING
Meni omogoči povišanje frekvence samodejnega čiščenja
gorišča. (Razpon 0-50)
• Stand by
Funkcija Stby se uporablja v primeru, da želimo takojšnjo
ugašanje generatorja ali modulacijo preko dodatnega
termostata.
SLOVENSKO
31
• ENABLE CHRONO
Dovoljuje omogočanje/onemogočanje ure in različnih urnih pasov kotla.
• PELLET REGULATION
Sledeči meni omogoča nastavljanje odstotka nalaganja
peletov.
V primeru, da ima generator probleme v delovanju zaradi
kvalitete peletov, lahko posežemo na nastavitve nalaganja
peletov neposredno preko upravne plošče.
Probleme vezane na količino goriva lahko razdelimo na dve
kategoriji:
Pomanjkanje goriva:
ŠŠ generator ni nikoli sposoben razviti primeren plamen, ki ostaja vedno majhna tudi pri povišani moči.
ŠŠ ob minimalni moči se generator skoraj ugasne ter povzroči alarm "NO PELLETS”.
ŠŠ ko generator prikaže alarm “NO PELLETS” je možno, da ostane nekaj neizgorelega peleta a notranjosti gorišča.
Preveč goriva:
ŠŠ generator razvije zelo visok plamen tudi pri zmanjšani moči.
ŠŠ teži k mazanju preglednega steklenega okna, ki se skoraj popolnoma zatemni.
ŠŠ gorišče se nagiba k mazanju, pri tem se zamašijo aspiracijske odprtine zaradi prevelike količine naloženega peleta, ki le
delno izgori.
Nastavitev, ki jo je potrebno izvesti je sprememba odstotka, sprememba tega parametra bo privedla do sorazmerne spremembe
na vseh hitrostih nalaganja generatorja.
Razpoložljiva nalaganja so v velikosti -30% do +20%.
STATUS
Ta sklicevanja so namenjena tehničnemu osebju
USER MENU
USER MENU omogoča:
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
32
Nastavljanje datuma in ure (glej poglavje prvega prižiga)
Nastavljanje programa CHRONO
Izbiro LANGUAGE
Nastavljanje DISPLAY
Uporabo funkcije RESET
SLOVENSKO
• CHRONO
Ura omogoča programiranje 4 urnih pasov znotraj enega dne za
vsak dan v tednu.
V vsakem pasu se lahko nastavi ura prižiga in ugašanja,
dnevi, ki uporabljajo programiran pas in željeno
temperaturo vode (65 - 80°C).
Da bi omogočili uro sledite opisanim navodilom v
poglavju "omogoči uro"
Nastavljanje temperature
Ura prižiga
Ura ugašanja
Izbrani dnevi R
Neizbrani dnevi
1= Ponedeljek
7= Nedelja
Naprej
Nazaj
Nastavitev
Priporočilo
Primer
Urniki prižiganja in ugašanja morajo ostati v mejah enega
dne med 0 in 24 uro ter se ne smejo križati.
Preden uporabite funkcije ure je potrebno nastaviti dan in
tekočo uro, zato preverite ali ste sledili navedenim točkam v
podpoglavju "Set ure" da bi omogočili delovanje ure, poleg
njenega programiranja jo je potrebno aktivirati.
Prižig ob 07:00
Ugašanje ob 18:00
Prižig ob 22:00
Ugašanje ob 05:00
PRAVILNO
NEPRAVILNO
• LANGUAGE
(glej poglavje prvi vžig)
•
DISPLAY
- Buzzer
- Brightness
- Contrast
Meni Zaslon omogoča:
ŠŠ Omogočanje/ onemogočanje zvočnega signala.
ŠŠ Nastavljanje intenzivnosti osvetlitve zaslona
ŠŠ Nastavljanje kontrasta zaslona
SLOVENSKO
33
ŠŠ BUZZER
Ko se nastavi "OFF" se onemogoči zvočna signalizacija.
ŠŠ BRIGHTNESS
Dovoljuje nastavljanje osvetlitve zaslona.
Možne nastavitve so od OFF - 10 do 30.
Z aktivacijo OFF se bo osvetlitev zaslona po predhodno
nastavljenem času izklopila.
Osvetlitev se bo ponovno prižgala takoj, ko se pritisne tipko, ali
če stroj prikaže alarm.
ŠŠ CONTRAST
Dovoljuje nastavljanje kontrasta zaslona.
(Razpon 2-50)
• RESET
Dovoljuje ponastavitev vseh spremenljivih vrednosti s
strani uporabnika na tovarniške vrednosti.
Druge funkcije
AIR DISCHARGE
Ta funkcija omogoča izpust morebitnega prisotnega zraka v napeljavi. (za15 minut deluje črpalka izmenično 30 sekund aktivna
in 30 sekund neaktivna.
Da bi aktivirali funkcijo:
Ko je generator hladen v stanju "OFF" pritisnite
nato pa "AIR" za 5 sec.
Da bi ustavili funkcijo "Izpust zraka" pritisnite na tipko
FIRST LOAD
Ta funkcija dovoljuje aktivacijo motorja za nalaganje peleta za
neprekinjeno delovanje.
Da bi aktivirali funkcijo:
Ko je generator hladen v stanju "OFF" pritisnite
"LOAD" za 5 sec.
nato pa
Čiščenje
Da bi ustavili funkcijo "Prvo nalaganje" pritisnite na tipko
FIRST LOAD
COMBUSTION CHAMBER CLEANING
Ta funkcija dovoljuje odpiranje dna gorišča ter olajša čiščenje izgorevalne komore.
Da bi aktivirali funkcijo:
Ko je generator hladen v stanju "OFF" pritisnite
nato pa
za 5 sec.
Z grebljico strgajte stene izgorevalne komore ter zberite pepel komore v gorišču a predal za pepel.
Ko ste zaključili s čiščenjem, dolgo pritisnite na tipko
.
Vrata odprite samo, ko je postopek zaključen! Zaslon bo prikazal odprta vrata!
34
SLOVENSKO
Izpust zraka
Čiščenje in vzdrževanje
Da bi zagotovili pravilno delovanje generatorja mora usposobljeni strokovnjak opraviti vzdrževalna dela vsaj enkrat letno.
Postopke preverjanja in vzdrževanja mora izvajati specializirano tehnično osebje, ki poznajo navodila tega priročnika.
Navodila izvedite vedno v največji varnosti!
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
ŠŠ
Preverite, da vtič napajalnega kabla ni vtaknjen v vtičnico, saj je lahko generator nastavljena na vklop.
Preverite, ali so vsi deli generatorja hladni.
Preverite, da je pepel hladen.
Poskrbite za zadostno prezračevanje prostora med čiščenjem stroja.
Nezadostno čiščenje zmanjša pravilno delovanje in varnost!
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati servisna služba ali podobno
kvalificirano osebje, da bi se izognili kateremu koli tveganju.
Vsako leto poskrbite za čiščenje izpusta dimov, dimnikov in "T" spojev, vključno s
preglednimi odprtinami - če so prisotna kolena in morebitni vodoravni deli!
FREKVENCA čiščenja generatorja je SAMO OKVIRNA! Odvisna je od kvalitete uporabljenega
peleta in pogostnosti uporabe.
Možno je, da je potrebno te postopke izvajato bolj pogosto.
Čiščenje in vzdrževanje s strani uporabnika
Postopke čiščenja, ki jih opravlja uporabnik, je potrebno izvajati z največjo pazljivostjo po tem, ko je uporabnik prebral navodila
za izvajanje opisana v tem priročniku.
Vzdrževanje površin in ohišja
Čiščenje površin je potrebno izvajati, ko je generator popolnoma hladen. Za vzdrževanje površin in kovinskih delov je dovolj, da
se uporablja krpo navlaženo z vodo in blagim milom.
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte grobih detergentov ali agresivnih topil! Neupoštevanje navodil lahko poškoduje površine
generatorja.
Čiščenje keramičnega stekla
Keramično steklo lahko čistimo samo, ko je popolnoma ohlajeno. Keramično steklo očistimo s pomočjo suhega čopiča, če je zelo
umazano pa z namenjenim detergentom, ki ga razpršimo v manjši količini na krpo in z njo nato očistimo steklo.
Detergenta ali katero drugo tekočine ne smete razpršiti neposredno na steklo ali tesnila.
Čiščenje rezervoarja peletov
Ko je rezervoar popolnoma prazen, odstranite napajalni kabel generatorja in najprej odstranite ostanke (prah, koščke, itd.) iz
praznega rezervoarja, nato ga ponovno napolnite.
Redno vzdrževanje
Da bi zagotovili dobro delovanje in varnost aparata je potrebno izvajati navedene postopke vsako sezono ali z večjo frekvenco,
če je to potrebno.
TESNILA VRAT, PREDALA ZA PEPEL IN GORIŠČA
Tesnila zagotavljajo nepredušnost generatorja in posledično dobro delovanje slednjega.
Občasno jih je potrebno pregledati: v primeru, da so obrabljene ali poškodovane, jih je potrebno nemudoma zamenjati.
Te postopke mora izvesti pooblaščen tehnik.
SLOVENSKO
35
DNEVNO- Gorišče:
Peč izvaja čiščenje gorišča v nastavljenih presledkih preko mehanskega sistema na samodejni način. Na spodnji sliki lahko
vidite gorišče in spodnjo odprtino.
Priporočamo vam, da s pomočjo sesalca za pepel odstranite ostanke pepela vsaj enkrat vsakih 2 dni.
DNEVNO - Strgala:
HP15/22: Toplotne izmenjevalce lahko čistimo samo,
ko je generator popolnoma ohlajen! Njihovo čiščenje
omogoča skozi čas enakomeren toplotni izkoristek. To vrsto
vzdrževanja je potrebno izvesti vsaj enkrat dnevno. Lahko
uporabite namenjena strgala, ki se nahajajo v zgornji strani
generatorja in večkrat ponovite gib od zgoraj navzdol in
obratno.
HP30: Čiščenje toplotnih izmenjevalcev se izvaja samodejno
preko mehanskega sistema, ki skozi čas zagotavlja konstantni
toplotni izkoristek.
Tedensko - Izgorevalna komora in
predal za pepel:
Priporočamo vam, da vsaj enkrat tedensko posesate ostanke
pepela iz izgorevalne komore s primernim sesalcem.
Da bi si olajšali čiščenje vam priporočamo, da aktivirate
funkcijo "ČIŠČENJE IZGOREVALNE KOMORE" Glej poglavje
a DRUGE FUNKCIJE.
Tedensko ali ko je to potrebo izpraznite pepel iz predala.
36
SLOVENSKO
čisto ognjišče zagotavlja pravilno delovanje!
J
Ognjišče in njegove odprtine naj bodo vedno dobro
očiščene od ostankov izgorevanja, to zagotavlja dobro
zgorevanje skozi čas in preprečevanje nepravilnega
delovanja, zaradi katerega bi bil potreben poseg tehnika.
lahko
uporabite
funkcije
iz
menija
uporabnika
"nastavljanje - nalaganje peleta", da bi prilagodili
izgorevanje na osnovi opisane potrebe.
ODPRTINE
GORIŠČA
Redno vzdrževanje
A
Motor za dim (demontiranje in čiščenje dimnih
vodov in "t-jev"), nov silikon na predvidenih
točkah

B
Pregled tesnil, predala za pepel in vrat (zamenjati
in namazati silikon, kjer je predvideno)

C
Izgorevalna komora & izmenjevalec toplote
(glavno čiščenje) vključno s čiščenjem cevi svečke
D
Rezervoar (popolno praznjenje in čiščenje).
E
Preveriti aspiracijsko cev in morebitno čiščenje
pretočnega senzorja



HP15 - 22
D
HP30
C
C
A
C
E
VSE SLIKE SO SAMO ZA ILUSTRACIJO.
SLOVENSKO
37
Redno vzdrževanje
A
Motor za dim (demontiranje in čiščenje dimnih
vodov in "t-jev"), nov silikon na predvidenih
točkah

B
Pregled tesnil, predala za pepel in vrat (zamenjati
in namazati silikon, kjer je predvideno)

C
Izgorevalna komora & izmenjevalec toplote
(glavno čiščenje) vključno s čiščenjem cevi svečke
D
Rezervoar (popolno praznjenje in čiščenje).
E
Preveriti aspiracijsko cev in morebitno čiščenje
pretočnega senzorja



HP30
D
C
HP15 - 22 - 30
A
E
D
B
C
B
VSE SLIKE SO SAMO ZA ILUSTRACIJO.
38
SLOVENSKO
Prikazi
DISPLAY
Razlaga
Off
Generator ugasnjen
START
V teku je faza start
PELLET FEEDING
V teku je neprekinjeno nalaganje peletov med vžigom
IGNITION
V teku je faza namenjena startu
Start-up
V teku je faza zagona
WORK
V teku je faza normalnega delovanja
MODULATION
generator deluje na minimalni moči
Burning pot
V teku je faza čiščenja ognjišča
cleaning
Burning pot
V teku je čiščenje ognjišča - zaradi nezadostnega podtlaka.
cleaning (Vacuum)
Final Cleaning
Stand by
Waiting Cooling
Hoff
V teku je faza končnega čiščenja
Generator je ugasnjen zaradi zunanjega termostata in čaka na ponoven vžig
Generator se bo ponovno prižgal, ko bo dobil ukaz zunanjega termostata
Izvršen je poskus ponovnega vžiga, takoj, ko se je generator ugasnil.
Ko se generator ugasne, je potrebno počakati, da se dimni motor popolnoma ustavi, in nato izvršiti čiščenje ognjišča.
Šele po izvedbi teh posegov je mogoče generator ponovno prižgati.
Generator je ugasnjen, ker je temperatura višja od nastavljene maksimalne temperature
Ko se bo voda ohladila pod nastavljeno vrednostjo, se bo generator ponovno prižgal.
Generator se ohlaja po prekinitvi napajanja toka.
Waiting Black Out Ko se bo zaključilo hlajenje, se bo avtomatsko ponovno prižgal
ANTI-FREEZE
V teku je program proti zmrzovanju, ker je temperatura vode pod tovarniško nastavljeno vrednostjo.
Obtočna črpalka se vklopi dokler voda ne doseže tovarniško nastavljene vrednosti +2°C.
ANTILOCK
V teku je funkcija proti blokiranju obtočne črpalke (samo če je ostal generator izključen za vsaj 96 ur) .
Obtočna črpalka se aktivira za določen čas s strani proizvajalca tako, da se prepreči blokiranje taiste.
AUTO BLOW
Aktivirano je avtomatično pihanje
Exchanger blocked Čiščenje izmenjevalca je blokiranje
ALARMI
ZASLON
RAZLAGA
Opozarja na prisotnost alarma.
SLOVENSKO
REŠITEV
Prižgana: opozarja na prisotnost alarma
Utripajoča: opozarja na izklop senzorja podtlaka.
Alarm se la resetira samo, če je motor dimov ustavljen in je
preteklo 15 minut od prikaza alarma, s pritiskom na tipko
za 3 sekunde.
39
Fume motor KO
Odpoved sesalnega motorja
Obrnite se na servisno službo
Odpoved sonde dimnih plinov
Obrnite se na servisno službo
Visoka temperatura dimov
Preverite nalaganje peleta (glej "Nastavljanje nalaganja peleta"),
če ni mogoče rešiti problema, se obrnite na usposobljenega
tehnika.
EMPTY TANK
Vrata niso pravilno zaprta.
Predal za pepel ni pravilno zaprt.
Izgorevalna komora e umazana.
Izhodna cev za dim je zamašena.
Preverite prisotnost peleta v rezervoarju.
Preverite, ali so vrata nepredušno zaprta.
Preverite, ali je predal za pepel nepredušno zaprt.
Preverite čistočo tako izpušne cevi dimov, kot senzorja v glavni
dovodni cevi zraka izgorevalne komore.
Obrnite se na servisno službo
No Ignition
Rezervoar peleta je prazen.
Neprimerna nastavitev nalaganja peleta.
Preverite prisotnost peleta v rezervoarju.
Nastavite dovod peleta (glej "Nastavljanje nalaganje peleta").
Preverite opisane postopke v poglavju "Prižig".
Ni električnega toka v fazi prižiga.
Generator nastavite na off s pritiskom na tipko
ponovite postopek opisan v poglavju "Prižig".
Rezervoar peleta je prazen.
Nezadostna količina peleta.
Motor ne nalaga pelet.
Nastavite dovod peleta (glej "Nastavljanje nalaganje peleta").
Warning Vacuum
Vrata niso pravilno zaprta.
Predal za pepel ni pravilno zaprt.
Izgorevalna komora e umazana.
Izhodna cev za dim je zamašena.
Preverite, ali so vrata nepredušno zaprta.
Preverite, ali je predal za pepel nepredušno zaprt.
Preverite čistočo izpušne cevi dimov in izgorevalne komore.
Pressure sensor
damaged
Izpad pretočnega senzorja.
Nepovezan senzor
Okvarjen senzor tlaka
Obrnite se na servisno službo
Voda v notranjosti generatorja je presegla
95°C.
Možna prisotnost zraka v napeljavi.
Pomanjkljiv obtok.
Pomanjkljivi ali nezadostni varnostni prostor.
Možna anomalija obtočne črpalke.
Obrnite se na servisno službo
TRAPDOOR BLOCK
Samodejno čiščenje ognjišča
je blokirano.
Obrnite se na servisno službo
H2O Min Pressure
Prebran tlak v napeljavi, ki ga prebere tlačno
stikalo je prenizek.
Možna prisotnost zraka v napeljavi.
Možno pomanjkanje vode ali izpust vode
zaradi okvare v nekateri od komponent
napeljave.
Obrnite se na servisno službo
Odpoved sonde vode
Obrnite se na servisno službo
Vodni tlak je presegel maksimalno pražno
vrednost.
Preverite, ali so ekspanzijske posode poškodovane ali
premajhne.
Preverite, ali je napeljava pod pravilnim tlakom, ko je
ohlajena.
Nepravilno
nalaganja peleta
Obrnite se na servisno službo
Nepravilno delovanje
motorja peleta
Obrnite se na servisno službo
FUMES PROBE
HOT FUMES
No Ignition Black
Out
NO PELLETS
Overtemperature
H2O
WATER PROBE
H2O Max Pressure
Command auger
Auger blocked
Sanitary Tank Probe Odpoved sonde kotla
Buffer Probe
40
Obrnite se na servisno službo
Odpoved sonde kotla
Obrnite se na servisno službo
SLOVENSKO
in
SLOVENSKO
41
42
SLOVENSKO
SLOVENSKO
43
EXTRAFLAME S.p.A. Via Dell’Artigianato, 12 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.865911 -  +39.0445.865912 -  [email protected] -  www.lanordica-extraflame.com
Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe značilnosti in podatkov v tem priročniku, kadarkoli
in brez vnaprejšnjega obvestila, z namenom izboljšanja lastnih izdelkov.
Tega priročnika ni mogoče šteti za pogodbo s tretjimi osebami.
004205259 - MANUALE UTENTE CALDAIE HP 15-22-30 001