Izjava kupca o sodelovanju v akciji »Poceni ogrevanje

Transcription

Izjava kupca o sodelovanju v akciji »Poceni ogrevanje
IZJAVA KUPCA O SODELOVANJU V AKCIJI »POCENI OGREVANJE 2015«
PODATKI O KUPCU
Ime in priimek: _____________________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________
Številka in naziv pošte: ______________________________________________________________________
Številka odjemnega mesta: ________________ Geografsko distribucijsko območje: _____________________
(podatek najdete na računu za zemeljski plin)
(podatek najdete na računu za zemeljski plin)
IZJAVA za prodajalca zemeljskega plina GEN-I, d.o.o.:
Spodaj podpisani kupec s to izjavo potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam z Vsebino in pogoji za
sodelovanje v akciji »Poceni ogrevanje 2015« z dne 1. 10. 2014 (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za
sodelovanje v akciji) ter z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije,
d.o.o., za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z
letno porabo do 70.000 Sm3, objavljenih s strani družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
kot prodajalca (v nadaljevanju: prodajalec) na spletni strani www.poceniplin.si.
1. Izjava novega kupca: s podpisom te izjave izjavljam, da sem najkasneje do dne 31. 10. 2014 prodajalcu
oddal povpraševanje za sklenitev Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ter sem v času trajanja zgoraj navedene
akcije (tj. od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2014) s prodajalcem sklenil in mu v originalu do vključno dne 17. 11. 2014
dostavil podpisano pogodbo o dobavi zemeljskega plina, pri čemer s podpisom te izjave izrecno soglašam s
pristopom k akciji, navedeni v prvem odstavku te izjave, in k prevzemu vseh pravic in obveznosti, ki izvirajo iz
Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji.
2. Izjava obstoječega kupca: s podpisom te izjave izrecno soglašam s pristopom k akciji, navedeni v prvem
odstavku te izjave, in k prevzemu vseh pravic in obveznosti, ki izvirajo iz Vsebine in pogojev za sodelovanje v
akciji.
3. Izjava novega oziroma obstoječega kupca: prav tako izrecno soglašam, da podpis te izjave šteje kot priloga
in učinkuje kot veljavna sprememba – dopolnitev k sklenjeni pogodbi o dobavi zemeljskega plina, ne glede na
njeno poimenovanje (v nadaljevanju Pogodba) tako, da se pogodbeni stranki k določilu 3. člena sklenjene
Pogodbe (Cene in plačilni pogoji) dogovorita, da bo prodajalec ceno, zagotovljeno v okviru te akcije, upošteval
na prvem računu za dobavljen zemeljski oziroma, v kolikor je zemeljski plin temu kupcu dobavljen že pred 1. 1.
2015, šele na računu za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2015 dalje (za novega kupca, ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje) oziroma na računu za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2015 dalje (za
obstoječega kupca, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje) ter na vseh nadaljnjih računih, vse do računa, izdanega
za zemeljski plin, ki bo dobavljen do vključno dne 31. 12. 2015, v kolikor prodajalec kupcu zaradi utemeljenih
razlogov ne zavrne pravice do sodelovanja v akciji v skladu z Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji.
POMEMBNA OBVESTILA
Prodajalec si pridržuje pravico kadar koli v času trajanja akcije iz utemeljenih razlogov kupcu zavrniti
sodelovanje v akciji v skladu z objavljeno Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji. V primeru, ko prodajalec
kupcu zavrne pravico do sodelovanja v akciji v skladu z v Vsebini in pogojih za sodelovanje v akciji navedenimi
utemeljenimi razlogi, ima pravico kupcu zaračunati vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z akcijo
pridobljenih ugodnosti ter kupcu zaračunati že priznane ugodnosti.
Ta izjava ne vpliva na ostala določila sklenjene Pogodbe (vključno z njenimi morebitnimi dopolnitvami)
oziroma Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., za dobavo
zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do
70.000 Sm3, ki ostanejo s podpisom te izjave v celoti v veljavi in zavezujejo prodajalca in kupca nespremenjeni,
razen v kolikor iz zapisa te izjave oziroma Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji izrecno ne izhaja drugače.
Oddaja izjave:
Podpisano izjavo skupaj s podpisano pogodbo o dobavi zemeljskega plina (pogodbo le v primeru, če gre za
novega kupca) v originalu dostavite prodajalcu bodisi na naslov njegovega sedeža oziroma na sedež katere
koli njegove organizacijske enote. Podpisana izjava je pogoj za sodelovanje v akciji.
Datum in kraj:________________________
Podpis kupca:________________________
-----------------------------------------------------------------------------------Izpolni prodajalec:
Zaposleni:_________________________
Datum prejema: ____________________
Podpis: ____________________________

Similar documents