Zadeva: Prošnja za sofinanciranje Šolskega sklada Osnovne šole

Transcription

Zadeva: Prošnja za sofinanciranje Šolskega sklada Osnovne šole
Osnovna šola
Franca Rozmana - Staneta
Kersnikova 10, 2000 MARIBOR
tel.: (02) 2504301, fax.: (02) 2504311
[email protected], http://www.o-frs.mb.edus.si
ID za DDV: SI25901010
Podračun pri UJP: 01270-6030667458
ŠOLSKI SKLAD OŠ FRANCA ROZMANA - STANETA MARIBOR
Kersnikova 10
2000 Maribor
Datum: _________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Zadeva: Prošnja za sofinanciranje Šolskega sklada Osnovne šole Franca
Rozmana – Staneta Maribor
Spoštovani!
Na naši šoli je ustanovljen Šolski sklad OŠ Franca Rozmana - Staneta, ki pridobiva sredstva
za svoje delovanje iz prispevkov staršev, zaposlenih na šoli, raznih donacij, zapuščin in
drugih virov. Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb šole, ki niso
neposredno sestavine izobraževalnega programa in katere ne financira ustanovitelj.
Socialna stiska družin postaja v primerjavi s prejšnjimi leti vse večja. Po grobi oceni se je
število otrok, potrebnih pomoči, povečalo nekje za 20 %. Že okoli 40 % učencev naše šole
(to je cca. 227 učencev) izhaja iz socialno šibkejših družin. Opaža se, da imajo starši
predvsem težave pri pokrivanju stroškov zajtrkov, malic, kosil in popoldanskih malic, šolskih
potrebščin, šol v naravi in strokovnih ekskurzij ter drugih dejavnosti šole.
Zato se bodo v tudi v šolskem letu 2013/2014 zbrana sredstva Šolskega sklada namensko
porabila za pomoč socialno šibkim učencem za zgoraj navedene namene.
Ime sklada: Šolski sklad Osnovne šole Franca Rozmana - Staneta Maribor
Skrajšano ime sklada: Šolski sklad OŠ Franca Rozmana - Staneta
Sedež sklada: Kersnikova 10, 2000 Maribor
Številka podračuna sklada: 01270-6030667458.
Kot namen nakazila navedete: DONACIJA ŠOLSKEMU SKLADU, sklic: 00 291000.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo veliko poslovnih uspehov.
Predsednica UO Šolskega sklada:
Sabina Kelc
Ravnateljica:
Breda Kutnjak