Klavir_files/Klavir in glasbena teorija 1 raz.pdf

Transcription

Klavir_files/Klavir in glasbena teorija 1 raz.pdf
KLAVIR in GLASBENA TEORIJA 1.razred
temeljne
osnove
Pokazatelji znanja, spretnosti,vedenja, prečnih
zmožnosti
DESKRIPTORJI VSEBINE/DEJAVNOSTI osnova za
učno enoto
igrajo na
klavir
• spoznavajo klavir in njegove
lastnosti,
• oblikujejo posamezni ton,
• povezujejo tone v skupine,
• uvajajo se v igro lestvic in
preprostih akordov,
• obvladujejo osnovna sredstva
oblikovanja,
• opažajo gradacijska nasprotja,
• razumejo enostaven notni zapis,
• opažajo glasbene celote,
• dojemajo tone v karakternem
kontekstu glasbenega tkiva,
• razvijajo glasbeni spomin,
• ponavljajo najpreprostejše
motive
Težavnostna raven je
v glavnem omejena
na krajše skladbice,
napisane
v
spremljanem
enoglasju
(npr.
Telemann> Air) in
sodijo po
izrazu
v
otroško
klavirsko literaturo.
Pri njihovi izvedbi
mora učenec pokazati
poznavanje osnovnih
teoretičnih znanj, kot
so absolutna
orientacija
na
klaviaturi in v notnem
tekstu te težavnosti
(toni, notne vrednosti
do
šestnajstinke,
osnovni
taktovski
načini,
ključi).
oblikujejo
zvok
• opažajo in igrajo najpreprostejše
dinami;ne kontraste (glasno-tiho)
in najosnovnejše spremembe
barv, a vse v vlogi ustvarjanja
enotnega glasbenega izraza
Važno je, da se že na
tej stopnji razvoja
upošteva
karakterizacija skladb
in oblikovna logika,
ki se zaenkrat še
omejuje na
pesemsko
formo.
Osnovna
sredstva
oblikovanja
LESTVICE IN AKORDI:
Durove lestvice do treh predznakov v
obsegu 1 oktave:
durovi trizvoki-razložitve posameznega
akorda
ŠOLA-METODA:
Najlažje enoglasne skladbice iz klavirskih
začetnic:
Bastien:
Piano – začetne vaje in
1.zvezek
Book of Piano Classics
Etude 1 in 2
Skladbice 1
Skladbice za klavir
Oblike dela in
medpredmetna
povezava
Slovenščina in tuji jeziki:
besedila kot navdih za
glasbeno delo; literarne
predloge kot osnova
programski glasbi in libretu;
vloga besedila v glasbenih
oblikah; skladnost oz.
sporočilnost besedila in
uglasbitve; ljudsko slovstvo;
interpretacija in vrednotenje
umetnostnih besedil; domača in tuja literatura; lirika,
epika; pesemska besedila;
lastnosti besed in poudarki v
glasbi.
OPOMBE:
Poleg že navedenih šol- metod,etud,skladb
ipd., se lahko uporablja tudi druga
ustrezna literatura.
Zgodovina: zgodovinska
obdobja; časovni trak v
razvoju in značilnostih
glasbe; družbena gibanja,
zgodovina ljudstev;
nacionalne ideje; glasbene
stvaritve kot odsev
zgodovinskih družbenih
okolij; soodvisnost razvoja
plesa in družbe.
Solfedžirajo
• pojejo skladbice, ki jih igrajo, in
ritmično izrekajo besedila,
• transponirajo krajše motive in
melodije
• igrajo enoglasne skladbe
igrajo v
skupini • igrajo enoglasne skladbe ob
učiteljevi spremljavi
(dinamika, agogika,
artikulacija ...) morajo
biti
razvidna
in
smotrno uporabljena
pri
igranju. Tempo je
počasen,
vendar
prilagojen
značaju
skladbe. Na slušnem
področju je važno
posvetiti
posebno
pozornost
intonaciji
vezave
tonov in diferenciaciji
melodije
ter
spremljave.
Likovna umetnost,
umetnostna zgodovina:
arhitektura z glasbo
povezanih ustanov; elementi
grafike v sodobnem
glasbenem zapisu;
upodobitve glasbenih
motivov – glasbena
ikonografija; upodobitve
glasbenih ustvarjalcev;
estetska komunikacija in
vrednotenje; oblika,
kontrast, enakost, barva,
harmonija, kompozicija,
motiv
Informatika: glasba in
glasbene informacije na
svetovnem spletu;
ustvarjanje, snemanje, predvajanje glasbe; digitalno
opismenjevanje.
ustvarjajo
glasbo
spoznavajo,
ocenjujejo
in vrednotijo
glasbo. • skozi oblikovanje zvočnih slik
uglasbijo svoja občutja, doživetja
• spoznavajo osnove notnega
zapisa, glasbene gramatike in
strukturnih zakonitosti,
• izvajajo eno-, dve- in tridelne
pesemske oblike,
• igrajo skladbe različnih
karakterjev in iz različnih stilnih
obdobij,
• spoznavajo domače in tuje
otroške in ljudske pesmi,
• učijo se prepoznavati razlike med
slabim in dobrim igranjem,
• besedno izražajo mnenje o
posameznih skladbicah in
njihovih karakterjih.
Fizika: zvok; nihanje,
frekvenca, oddajniki zvoka
– zvočila, sprejemniki
zvoka; hitrost, jakost zvoka;
analiza glasu.
Športna vzgoja: gibalne
sposobnosti (koordinacija,
hitrost, gibljivost,
natančnost), neverbalna
komunikacija, gibalno
ustvarjanje, ljudski in
družabni plesi, pantomima,
gibalno sproščanje, dihalne
vaje; zdravo okolje.
KOMPETENCE
Učenec zna
• uporabljati različne sisteme notnega zapisa za branje,
• predstaviti glasbilo s posebnim povdarkom njegovih značilnosti in uporabe,
• izvajati in interpretirati tudi na pamet instrumentalne skladbe in dokazuje poznavanje osnovnih elementov glasbenega opismenjevanja,
• prepozna značaj skladbe in ji zna prilagoditi tempo,
• kritično poslušati in ocenjevati lastno izvajanje.