Uspešno poslovanje v PDF(external link)

Transcription

Uspešno poslovanje v PDF(external link)
®
Pomoč - Uspešno
poslovanje
Navodila za
uporabo
Različica 1.0
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
2
Pomoč - Uspešno poslovanje
Vsebina
Del I Uvod
14
Del II Osnovno o uspešnem poslovanju
16
Del III Osnove osnov šifrantov
19
Del IV Matični podatki
23
1 Osnovno
................................................................................................................................... 23
2 Skladišča
................................................................................................................................... 23
3 Artikli................................................................................................................................... 24
4 Sestavnice
...................................................................................................................................
izdelkov
31
5 Blagovna
...................................................................................................................................
skupina
31
6 Tarifni
...................................................................................................................................
razredi davkov
32
7 Klienti
................................................................................................................................... 33
8 Komercialisti
................................................................................................................................... 36
9 Stroškovna
...................................................................................................................................
mesta
37
10 Organizacijske
...................................................................................................................................
enote
37
11 Poslovalnice
...................................................................................................................................
kupcev
38
12 Poštne
...................................................................................................................................
številke
39
13 Klavzule
................................................................................................................................... 40
14 Oprostitev
...................................................................................................................................
davka
41
15 Ceniki................................................................................................................................... 41
16 Denarne
...................................................................................................................................
valute
42
17 Blagajne
................................................................................................................................... 43
18 Načini...................................................................................................................................
plačil
43
19 Bančni
...................................................................................................................................
računi
44
20 Zamudne
...................................................................................................................................
obrestne mere
45
21 Informativni
...................................................................................................................................
ceniki
45
22 Banke................................................................................................................................... 46
23 Tarifne
...................................................................................................................................
številke
47
24 Države
................................................................................................................................... 48
25 Proizvodnja
................................................................................................................................... 48
Faze tehnoloških
..........................................................................................................................................................
postopkov
48
Grupe faz tehn.postopkov
.......................................................................................................................................................... 50
Tehnološki postopki
.......................................................................................................................................................... 50
Sestava tehnoloških
..........................................................................................................................................................
postopkov iz faz
50
Stroji
.......................................................................................................................................................... 51
Vozila
.......................................................................................................................................................... 51
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Contents
Zaposleni
Barve
3
.......................................................................................................................................................... 51
.......................................................................................................................................................... 52
Del V Dokumenti
54
1 Osnovno
................................................................................................................................... 54
2 Prevzem
...................................................................................................................................
blaga - prevzemnica
56
3 Odpremnica
................................................................................................................................... 59
4 Naročilo
...................................................................................................................................
skladišču
60
5 Izdaja...................................................................................................................................
blaga - dobavnica
61
6 Odpis................................................................................................................................... 62
7 Prenos
...................................................................................................................................
blaga prenosnica
62
8 Skupna
...................................................................................................................................
medskladiščnica
63
9 Račun................................................................................................................................... 63
10 Avansni
...................................................................................................................................
račun
64
11 Predračun-ponudba
................................................................................................................................... 65
12 Naročilnica
................................................................................................................................... 66
13 Dobropis
................................................................................................................................... 67
14 Bremepis
................................................................................................................................... 68
15 Prejeto
...................................................................................................................................
naročilo
69
16 Povpraševanje
................................................................................................................................... 69
17 Reklamacijski
...................................................................................................................................
zapisnik
70
18 Potrditev
...................................................................................................................................
naročila
71
19 Proizvodni
...................................................................................................................................
delovni nalog
71
20 Servisni
...................................................................................................................................
delovni nalog
72
21 Delovni
...................................................................................................................................
nalog
73
22 Blagajniški
...................................................................................................................................
račun
75
23 Blagajniški
...................................................................................................................................
prejemek
76
24 Blagajniški
...................................................................................................................................
izdatek
77
25 Zapisnik
...................................................................................................................................
o spremembi cen
78
26 Ostali...................................................................................................................................
dokumenti
80
Del VI Poslovanje
82
1 Priprava
...................................................................................................................................
računov iz dobavnic
82
2 Priprava
...................................................................................................................................
specifikacije čekov
82
3 Sporočila
................................................................................................................................... 83
Priprava sporočila
.......................................................................................................................................................... 83
Pregled nezaključenih
..........................................................................................................................................................
sporočil uporabnika
85
Pregled vseh ..........................................................................................................................................................
sporočil uporabnika
85
Pregled nezaključenih
..........................................................................................................................................................
sporočil uporabnikom
85
Pregled vseh ..........................................................................................................................................................
sporočil uporabnikom
85
Pregled nezaključenih
..........................................................................................................................................................
sporočil klientom
85
Pregled vseh ..........................................................................................................................................................
sporočil klientom
86
Pregled nezaključenih
..........................................................................................................................................................
sporočil artiklom
86
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
4
Pomoč - Uspešno poslovanje
Pregled vseh ..........................................................................................................................................................
sporočil artiklom
86
Pregled nezaključenih
..........................................................................................................................................................
sporočil skupini artiklov
86
Pregled vseh ..........................................................................................................................................................
sporočil skupini artiklov
86
4 Vnos ...................................................................................................................................
cenika po artiklih
86
5 Vnos ...................................................................................................................................
cenika artiklov po cenikih
87
6 Vnos ...................................................................................................................................
informativnega cenika
88
7 Inventura
................................................................................................................................... 90
8 Kalkulacija
...................................................................................................................................
cen z odvisnimi stroški
91
9 Kalkulacija
...................................................................................................................................
po fazah
92
10 Opomini
...................................................................................................................................
in obresti
94
Priprava opom..........................................................................................................................................................
inov
94
Priprava opom..........................................................................................................................................................
inov iz plačil kronološko
94
Pregled in brisanje
..........................................................................................................................................................
opom inov
95
Vnos obrestnih
..........................................................................................................................................................
stopenj
96
Briši vse narejene
..........................................................................................................................................................
opom ine
97
11 Tečajna
...................................................................................................................................
lista
97
12 Vnos ...................................................................................................................................
obračuna DN
98
13 Ročni...................................................................................................................................
vnos postavk v trgovske knjige
99
Vnos TDR - m aloprodaja
.......................................................................................................................................................... 99
Vnos TD - veleprodaja
.......................................................................................................................................................... 101
Vnos TST - storitve
.......................................................................................................................................................... 101
14 Ročni
...................................................................................................................................
vnos postavk v knjige DDV
101
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 101
Knjiga izdanih
..........................................................................................................................................................
računov - prom et blaga in storitev
103
Knjiga izdanih
..........................................................................................................................................................
računov - prejeto predplačilo
104
Knjiga izdanih
..........................................................................................................................................................
računov - dobava blaga v obm očje Skupnosti
104
Knjiga prejetih
..........................................................................................................................................................
računov - prom et blaga in storitev
104
Knjiga prejetih
..........................................................................................................................................................
računov - predplačilo
105
Knjiga prejetih
..........................................................................................................................................................
računov - pridobitev blaga iz Skupnosti
106
POSEBNA EVODENCA
..........................................................................................................................................................
O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
107
Priprava obrazca
..........................................................................................................................................................
DDV-O
107
Urejanje obrazca
..........................................................................................................................................................
DDV-O
108
15 Blagajna
................................................................................................................................... 108
Razknjiži prom
..........................................................................................................................................................
et na blagajni za obdobje
108
16 Stornacije
................................................................................................................................... 109
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 109
17 Plačila
................................................................................................................................... 109
Vnos plačil dobaviteljem
.......................................................................................................................................................... 109
Vnos plačil kupcev
.......................................................................................................................................................... 110
Prenos plačil..........................................................................................................................................................
kupcev in dobaviteljev iz datoteke
111
Priprava plačilnih
..........................................................................................................................................................
nalogov
111
18 Pregled
...................................................................................................................................
dokumentov
112
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 112
19 Direktorski
...................................................................................................................................
sistem
112
Prom et
.......................................................................................................................................................... 112
20 Potrjevanje
...................................................................................................................................
realizacije predračunov
115
21 Potrdi
...................................................................................................................................
predračuni kateri so bili vsaj delno plačani
115
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Contents
5
22 Brisanje
...................................................................................................................................
rezervacij z zapadlih predračunov
115
Del VII Izpisi in poročila
117
1 Osnovno
................................................................................................................................... 117
2 Dnevnik
...................................................................................................................................
izdaje dokumentov
118
3 Izpis...................................................................................................................................
več dokumentov na tiskalnik
118
4 Davčni
...................................................................................................................................
izpisi
119
5 Knjige
...................................................................................................................................
DDV
120
6 Dokumentni
...................................................................................................................................
izpisi
121
Rekapitulacije
..........................................................................................................................................................
dokum entov
121
Seznam dobavnic
..........................................................................................................................................................
po prevoznikih
122
Seznam računov
..........................................................................................................................................................
z zneski zadnjih prevzem ov
122
Neizpisani računi
.......................................................................................................................................................... 122
Kapitalski dobički
..........................................................................................................................................................
in izgube po dobavnicah
122
Računi z blagovnim
..........................................................................................................................................................
i skupinam i
123
Seznam prevzem
..........................................................................................................................................................
nic po dobaviteljih in tujih valutah
123
Seznam potrjenih
..........................................................................................................................................................
predračunov
123
Dobavnice z rabati
.......................................................................................................................................................... 123
Seznam računov
..........................................................................................................................................................
z rabati in superrabat
124
Neporabljeni..........................................................................................................................................................
avansni računi
124
Odkupni bloki
..........................................................................................................................................................
(pavšalisti) po klientih
124
Odkupni bloki
..........................................................................................................................................................
(pavšalisti) za klienta - dokum ent
124
Prejeta naročila
..........................................................................................................................................................
za obdobje datum a izdelave
125
Vhod dokum..........................................................................................................................................................
enov
126
Računi z vhodnimi
.........................................................................................................................................................
zneski
126
Odpremnice
.........................................................................................................................................................
z vhodnimi zneski
126
Dobavnice
.........................................................................................................................................................
z vhodnimi zneski
126
Prenosnice
.........................................................................................................................................................
z vhodnimi zneski
126
Računi z vhodnimi
.........................................................................................................................................................
zneski po artiklih
126
Dobavnice
.........................................................................................................................................................
z vhodnimi zneski po artiklih
127
OE z vhodnimi
.........................................................................................................................................................
zneski - dobavnice
127
OE z vhodnimi
.........................................................................................................................................................
zneski - blagajniški računi
127
Seznam računov
..........................................................................................................................................................
z vezam i na AR
127
Potrditev naročil
..........................................................................................................................................................
za teden
127
Klienti s ponudb
.......................................................................................................................................................... 127
7 Plačila
................................................................................................................................... 129
Plačila dobaviteljev
.......................................................................................................................................................... 129
Dnevnik knjiženja
.........................................................................................................................................................
plačil dobaviteljem
129
Kartice dobaviteljev
......................................................................................................................................................... 129
Saldo dobaviteljev
......................................................................................................................................................... 129
Saldo dobaviteljev
.........................................................................................................................................................
- za obdobje prejetih dokumentov
129
Pregled odprtih
.........................................................................................................................................................
postavk dobaviteljem
130
Plačila kupcev
.......................................................................................................................................................... 130
Dnevnik knjiženja
.........................................................................................................................................................
plačil kupcev
130
Neplačani.........................................................................................................................................................
računi po valuti
130
Neplačani.........................................................................................................................................................
računi po kupcih
131
Kartice kupcev
......................................................................................................................................................... 131
Saldo kupcev
......................................................................................................................................................... 132
Saldo kupcev
.........................................................................................................................................................
/ kjer je saldo različen od 0
132
Saldo kupcev
.........................................................................................................................................................
- za obdobje izdanih dokumentov
132
Pregled plačil
.........................................................................................................................................................
po komercialistih
133
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
6
Pomoč - Uspešno poslovanje
Izpis IOP ......................................................................................................................................................... 133
8 Inventurni
...................................................................................................................................
izpisi
134
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 134
Izpis popisne..........................................................................................................................................................
liste
135
Popisna lista..........................................................................................................................................................
- sam o inventurno stanjem
136
Inventura z inv.razlikam
..........................................................................................................................................................
i
136
Izpis inventurnih
..........................................................................................................................................................
razlik
136
Invenurni m anjki
.......................................................................................................................................................... 137
Inventurni viški
.......................................................................................................................................................... 138
Izpis inventure
..........................................................................................................................................................
po tarifah DDV-ja
138
Inventura po..........................................................................................................................................................
skupinah artiklov
138
Izpis dnevnika
..........................................................................................................................................................
inventur - popisnih list
139
Seznam inventurnih
..........................................................................................................................................................
listov z vsem i vrednostm i
139
Prazne popisne
..........................................................................................................................................................
liste
139
9 Statistika
................................................................................................................................... 140
Osveži cene ..........................................................................................................................................................
za statistiko
140
Prom et po kupcih
..........................................................................................................................................................
- dobavnice
140
Prom et po kupcih
..........................................................................................................................................................
- računi
141
Prom et po dobaviteljih
..........................................................................................................................................................
- prevzem nice
141
Nabava
.......................................................................................................................................................... 141
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po dobaviteljih
141
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po dobaviteljih in artiklih
141
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po dobaviteljih in blagovnih skupinah
142
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po artiklih in dobaviteljih
143
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po blagovnih skupinah in dobaviteljih
144
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po blagovnih skupinah
145
Nabava blaga
.........................................................................................................................................................
po artiklih
146
Izdaja
.......................................................................................................................................................... 147
Izdaja blaga
.........................................................................................................................................................
po blagovnih skupinah
147
Izdaja blaga
.........................................................................................................................................................
po artiklih
148
Izdaja blag.skupin
.........................................................................................................................................................
po skladiščih
149
Izdaja blag.skupin-dobavnice
......................................................................................................................................................... 150
Izdaja po .........................................................................................................................................................
skladiščih
151
Prodaja
.......................................................................................................................................................... 152
Prodaja blaga
.........................................................................................................................................................
po kupcih in artiklih
152
Prodaja blaga
.........................................................................................................................................................
po artiklih
153
RVC (računi) .......................................................................................................................................................... 153
RVC po računih
......................................................................................................................................................... 153
RVC po kupcih
.........................................................................................................................................................
(računi)
154
RVC po artiklih
.........................................................................................................................................................
(računi in blag.rač.)
154
RVC po blagovnih
.........................................................................................................................................................
skupinah (računi in blag.rač.)
155
RVC po obdobjih
.........................................................................................................................................................
(računi in blag.rač.)
156
RVC po tarifah
.........................................................................................................................................................
DDV (računi)
157
RVC po blag.računih
......................................................................................................................................................... 157
Prodaja bl.računi
.......................................................................................................................................................... 158
Prodaja po
.........................................................................................................................................................
blagovnih skupinah
158
RVC po blagovnih
.........................................................................................................................................................
skupinah
159
Blagajniški.........................................................................................................................................................
promet po blagajnikih
159
Blagajniški.........................................................................................................................................................
promet po dnevih/mesecih
160
Obračanje.........................................................................................................................................................
zalog
161
Kalo po blagovnih
.........................................................................................................................................................
skupinah
162
Grafični izpisi
..........................................................................................................................................................
blagajniškega prom eta
162
10 Kartica
...................................................................................................................................
artikla
163
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Contents
7
11 Ostali
...................................................................................................................................
skladiščni izpisi
164
Oddajnice m ateriala
.......................................................................................................................................................... 164
Skladišče prejetih
..........................................................................................................................................................
naročil
164
Osnovno ......................................................................................................................................................... 164
Seznam neizdobavljenega
.........................................................................................................................................................
blaga
164
Neizdobavljeno
.........................................................................................................................................................
blago skupno
164
Neizdobavljeno
.........................................................................................................................................................
blago skupno - predvideni rok izdobave
164
Skladišče naročil
.......................................................................................................................................................... 165
Splošno ......................................................................................................................................................... 165
Seznam neprejetega
.........................................................................................................................................................
blaga
165
Neprejeto.........................................................................................................................................................
blago - skupno
166
12 Proizvodni
...................................................................................................................................
izpisi
166
Izpis delovnih
..........................................................................................................................................................
nalogov
166
Odprti/Zaprti/Obračunani/Delno
..........................................................................................................................................................
zaključeni delovni nalogi
166
Plan proizvodnje
..........................................................................................................................................................
glede na rok izdelave
166
Seznam DN za
..........................................................................................................................................................
naročnika
166
Poraba m ateriala
..........................................................................................................................................................
za obdobje obračunanih del.nalogov
167
Poraba časa ..........................................................................................................................................................
za zaposlenega
167
Poraba časa ..........................................................................................................................................................
za vse zaposlene
167
Poraba časa ..........................................................................................................................................................
za zaposlenega po DN
167
Poraba časa ..........................................................................................................................................................
za zaposlenega po fazah
167
Kritični delovni
..........................................................................................................................................................
nalogi
167
Seznam vnosov
..........................................................................................................................................................
obračuna za DN
167
Seznam vnosov
..........................................................................................................................................................
obračuna po DN
168
Obračun po fazah
.......................................................................................................................................................... 168
Obračun po fazah
..........................................................................................................................................................
z grupiranjem
169
Obračun po zaposlencih
..........................................................................................................................................................
in fazah
169
Obračun po zaposlencih
.......................................................................................................................................................... 170
Revalorizacija
..........................................................................................................................................................
porabe
171
Revalorizacija
..........................................................................................................................................................
zalog
171
Poraba m ateriala
..........................................................................................................................................................
za statistiko
171
Seznam artiklov
..........................................................................................................................................................
brez nabave od datum a
172
13 Servis
................................................................................................................................... 172
14 Zaloge
................................................................................................................................... 172
Zaloga artiklov
.......................................................................................................................................................... 172
Zaloga artiklov
..........................................................................................................................................................
po kontih
175
Zaloga skupin
..........................................................................................................................................................
artiklov
176
Izpis kritičnih
..........................................................................................................................................................
zalog
177
Dodatni izpisi..........................................................................................................................................................
zalog
177
15 Ceniki
................................................................................................................................... 177
Osnovni cenik
.......................................................................................................................................................... 177
Inform ativni ..........................................................................................................................................................
cenik
178
Inform ativni ..........................................................................................................................................................
cenik/ ponudba
179
16 Blagajniški
...................................................................................................................................
izpisi
180
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 180
Rekapitulcija..........................................................................................................................................................
dnevnega iztržka
180
Prom et blagajne
..........................................................................................................................................................
po tarifah DDV
182
Prom et po denarnih
..........................................................................................................................................................
valutah
183
Prom et po artiklih
..........................................................................................................................................................
na blagajniških računih
183
Prom et skupin
..........................................................................................................................................................
artiklov na blagajni za obdobje
183
Zaključki po ..........................................................................................................................................................
dnevih/prodajalcih
183
Zaključek po..........................................................................................................................................................
prodajalcih/postavkah ( storitve, blago )
184
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
8
Pomoč - Uspešno poslovanje
Zaključki po ..........................................................................................................................................................
dnevih/tednih
184
Zaloga na dan
.......................................................................................................................................................... 184
Nabava/prodaja/zaloga
..........................................................................................................................................................
za obdobje
185
Blagajniški dnevnik
.......................................................................................................................................................... 185
Ostali izpisi .......................................................................................................................................................... 185
Seznam računov
.........................................................................................................................................................
za način plačila
185
Poročilo o.........................................................................................................................................................
prometu
185
Poročilo o.........................................................................................................................................................
obračunanih davkih
185
Promet po.........................................................................................................................................................
skupinah oznak
185
Seznam i blagajniških
..........................................................................................................................................................
dok.
185
Nabava / poraba
..........................................................................................................................................................
m ateriala
186
Rekapitulacije
..........................................................................................................................................................
po dnevih in SM
186
Seznam storniranih
..........................................................................................................................................................
postavk po blagajnikih
186
Seznam postavk
..........................................................................................................................................................
po računih
186
Zbirni seznam
..........................................................................................................................................................
artiklov na naročilih
186
Kontrolni blagajniški
..........................................................................................................................................................
izpisi
187
Ostali seznam
..........................................................................................................................................................
i
187
Šifrant artiklov
......................................................................................................................................................... 187
Cenik
......................................................................................................................................................... 187
Sestavine.........................................................................................................................................................
z artikli po trenutnih normativih
187
Promet po.........................................................................................................................................................
načinu plačila in DZ
187
17 Čeki................................................................................................................................... 188
18 Izpisi...................................................................................................................................
vezani na skladišča
189
19 Izpisani
...................................................................................................................................
vezani na promet
189
Prenos blaga..........................................................................................................................................................
na skladišče
189
Izdaja artiklov
..........................................................................................................................................................
na konsignacijska skladišča
189
Nivelacija nabave
.......................................................................................................................................................... 190
Nabava/prodaja
..........................................................................................................................................................
artiklov
190
Izdaja artiklov
..........................................................................................................................................................
po dobaviteljih
191
Nabava artiklov
..........................................................................................................................................................
po dobaviteljih
191
Prodaja artiklov
.......................................................................................................................................................... 191
Skupna nabava
..........................................................................................................................................................
in prodaja artiklov po klientih - prevzem nice, računi
192
Artikli z rabatom
..........................................................................................................................................................
po DDV- dobavnice
193
Poraba v obdobju
.......................................................................................................................................................... 193
Nabava v obdobju
..........................................................................................................................................................
skupno
194
Kapitalski dobički
..........................................................................................................................................................
in izgube po VP
194
Izdaja iz skladišča
.......................................................................................................................................................... 195
Nabavna vrednost
..........................................................................................................................................................
prodanega blaga
195
Nekurantni artikli
..........................................................................................................................................................
na zalogi
196
Vhodni zneski
..........................................................................................................................................................
po dokum entih
197
Konsignacija..........................................................................................................................................................
- prodaja po artiklih
198
Marža pri prodaji
..........................................................................................................................................................
po artiklih
198
Materialna bilanca
.......................................................................................................................................................... 199
Rekapitulacije
.......................................................................................................................................................... 199
20 Izpisi...................................................................................................................................
vezani na skupino artiklov
200
Prom et po skupinah
..........................................................................................................................................................
artiklov - računi
200
Prom et po skupinah
..........................................................................................................................................................
artiklov - dobropisi
200
Prom et po skupinah
..........................................................................................................................................................
artiklov - brem episi
200
Prom et skupin
..........................................................................................................................................................
artiklov
200
Prodaja po skupinah
..........................................................................................................................................................
artiklov po kom ercialistih - računi
201
21 Izpis...................................................................................................................................
matičnih podatkov
201
Izdelki z norm
..........................................................................................................................................................
ativi
201
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Contents
9
Sestavine z artikli
.......................................................................................................................................................... 202
Seznam sestavin
.......................................................................................................................................................... 203
Seznam artiklov
..........................................................................................................................................................
s kalkulacijo
204
Seznam artiklov
..........................................................................................................................................................
z m aržo
204
Seznam artiklov
..........................................................................................................................................................
po dobaviteljih
205
22 Ostali
...................................................................................................................................
izpisi
205
Seznam prevzem
..........................................................................................................................................................
nic - razčlenjenih po davkih
205
Zneski izhodnih
..........................................................................................................................................................
davkov - s prevzem nic
205
Prom et klientov
..........................................................................................................................................................
po SM
206
Sprem em ba..........................................................................................................................................................
prodajnih cen na prevzem nicah
206
Prodaja licenc
.......................................................................................................................................................... 206
Prenos v skladišče
..........................................................................................................................................................
- DN za obdobje
206
Blagajniši ostali
..........................................................................................................................................................
izpisi
207
Prom et z opom
..........................................................................................................................................................
bo
207
Kronološke kartice
.......................................................................................................................................................... 208
23 Posebni
...................................................................................................................................
izpisi
208
Izpis naloga za
..........................................................................................................................................................
nakazilo v tujino
208
Izpis nalepk ..........................................................................................................................................................
/ deklaracij
208
Izpis deklaracij
.........................................................................................................................................................
artikel
208
Izpis deklaracije
.........................................................................................................................................................
artikel/klient
209
Izpis deklaracij
.........................................................................................................................................................
klient
210
Nastavljanje
.........................................................................................................................................................
laserskih deklaracij A4
210
Izpis deklaracij
.........................................................................................................................................................
artikel - od do
212
Izpisi po meri
......................................................................................................................................................... 212
Izpis ovojnic.......................................................................................................................................................... 212
Izpis ovojnic
......................................................................................................................................................... 212
Nastavitev.........................................................................................................................................................
ovojnic
213
Izpis praznega
..........................................................................................................................................................
dokum enta z glavo in klientom iz šifranta
213
Plačilni nalog.......................................................................................................................................................... 214
24 Kontrolni
...................................................................................................................................
izpisi
214
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 214
Šifranti
.......................................................................................................................................................... 214
Prom et
.......................................................................................................................................................... 215
Seznam izdelkov
..........................................................................................................................................................
z dob.in rač., kjer so se razknjižili brez sestavnice
215
Seznam artiklov
..........................................................................................................................................................
pri kateri je vnešena skupina artiklov, ki ni v šifrantu skupin
215
Seznam izdelkov
..........................................................................................................................................................
brez sestavnice
215
Kritični artiki..........................................................................................................................................................
(kartica artiklov - zaloga)
215
Del VIII Ostalo
217
1 Ponovna
...................................................................................................................................
prijava
217
2 Nastavitve
................................................................................................................................... 217
Nastavitev tiskalnika
.......................................................................................................................................................... 217
Nastavitev strani
.......................................................................................................................................................... 217
Nastavitev strani
..........................................................................................................................................................
dokum entov
218
Nastavitve dokum
..........................................................................................................................................................
entov
219
Osnovni podatki
..........................................................................................................................................................
podjetja
219
Nastavitev števcev
..........................................................................................................................................................
dokum entov
219
Nastavitev sprem
..........................................................................................................................................................
enljivk
220
Nastavitev datum
..........................................................................................................................................................
a blokade vnosov
220
3 Arhiviranje/restavriranje
................................................................................................................................... 221
Arhiviranje podatkov
.......................................................................................................................................................... 221
Restavriranje..........................................................................................................................................................
podatkov
222
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
10
Pomoč - Uspešno poslovanje
Restavriranje..........................................................................................................................................................
podatkov - začasno
222
Arhiviranje blagajniškega
..........................................................................................................................................................
prom eta na disketo
222
Restavriranje..........................................................................................................................................................
blagajniškega prom eta z diskete - začasno
223
4 Servis
...................................................................................................................................
baze podatkov
223
Optim iziranje.......................................................................................................................................................... 223
Popravljanje .......................................................................................................................................................... 223
Nadgradnja baze
..........................................................................................................................................................
podatkov
224
Popravljanje ..........................................................................................................................................................
DL baze podatkov
224
Dodaj sprem..........................................................................................................................................................
enljivke
224
5 Ukazi
...................................................................................................................................
operaterja
224
Osnovno
.......................................................................................................................................................... 224
6 Vzdrževanje
................................................................................................................................... 225
Nadgradnja z..........................................................................................................................................................
WWW.DIGITAL-LOGIC.SI
225
Nadgradnja po
..........................................................................................................................................................
elektronski pošti
225
7 Osvežitev
...................................................................................................................................
vhodnih cen artikloom in dokumentom
225
8 Osvežitev
...................................................................................................................................
povprečnih nabavnih cen artiklom
225
9 Osvežitev
...................................................................................................................................
dokumentov v plačilih
225
10 Osvežitev
...................................................................................................................................
razknjižb po OE
225
11 Osvežitev
...................................................................................................................................
zadnjih nabavnih cen v šifrant
225
12 Prekinitev
...................................................................................................................................
možnosti popravljanja dokumentov
226
13 Kalkulator
................................................................................................................................... 226
14 Servis
................................................................................................................................... 226
Arhiv
.......................................................................................................................................................... 226
Kopiranje
.......................................................................................................................................................... 226
Kopiranje.........................................................................................................................................................
vseh podatkov z diskete/ dodajanje kompletnega poslovanja
226
Kopiranje.........................................................................................................................................................
podatkov z diskete / dodajanje poslovanja brez "Blagajne"
226
Kopiranje.........................................................................................................................................................
podatkov z diskete / dodajanje "Blagajne"
227
Preverjanje podatkov
.......................................................................................................................................................... 0
Šum niki
.......................................................................................................................................................... 227
Im port
.......................................................................................................................................................... 227
Sprem em be..........................................................................................................................................................
oznak
227
Sprememba
.........................................................................................................................................................
oznake klienta
227
Sprememba
.........................................................................................................................................................
oznak artikla
227
Sprememba
.........................................................................................................................................................
oznak komercialista
227
Sprememba
.........................................................................................................................................................
oznake skladišča
227
Čarovniki .......................................................................................................................................................... 227
Šifranti ......................................................................................................................................................... 227
Ponovno izračunaj
..........................................................................................................................................................
fiksno zalogo
227
15 Prenos
...................................................................................................................................
podatkov
228
Šifranti
.......................................................................................................................................................... 228
Dokum enti .......................................................................................................................................................... 228
Blagajna
.......................................................................................................................................................... 228
Dokum enti predal
.......................................................................................................................................................... 228
16 Ostali
...................................................................................................................................
ukazi
228
Splošni popis
..........................................................................................................................................................
blaga
228
17 Izhod
...................................................................................................................................
iz programa
229
Del IX Dejstva
231
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Contents
11
1 Zaloga
................................................................................................................................... 231
2 Vrednotenje
...................................................................................................................................
zalog
232
3 Šifriranje
...................................................................................................................................
artiklov
232
4 DDV...................................................................................................................................
na računih
234
5 Stopnja
...................................................................................................................................
davka na artiklih
234
Del X Uporaba
236
1 Postopek
...................................................................................................................................
za začetek poslovanja
236
2 Vnos...................................................................................................................................
začetnega stanja
236
3 Prejeta
...................................................................................................................................
konsignacija
236
4 Konsignacija
...................................................................................................................................
- dajemo blago na konsignacijo
236
5 Iskanje
...................................................................................................................................
določenega dokumenta
237
6 Serijske
...................................................................................................................................
številke
237
7 Garancijski
...................................................................................................................................
listi
240
8 Rabati
...................................................................................................................................
pri prodaji
241
9 Finančni
...................................................................................................................................
podatki klienta
243
10 Dodatni
...................................................................................................................................
tekst pri postavkah na dokumentih
243
11 Blokada
...................................................................................................................................
prodaje kupcu glede na vnešen limit
244
12 Izpis...................................................................................................................................
dobavnice na osnovi računa
244
13 Standardne
...................................................................................................................................
deklaracije z dokumentov
245
14 Pakiranje
...................................................................................................................................
in število paketov
245
15 Teža...................................................................................................................................
artiklov
246
16 Odkupni
...................................................................................................................................
blok
246
17 Izpis...................................................................................................................................
računa z različnimi TRR
246
18 Novo...................................................................................................................................
leto
246
19 Zaključek
...................................................................................................................................
leta
246
20 Kdaj...................................................................................................................................
in kdo je vnesel podatek
247
21 Dokumenti
...................................................................................................................................
v tujem jeziku
247
22 Zaključek
...................................................................................................................................
blagajne
250
23 Inventura
................................................................................................................................... 251
Osnovno o inventuri
.......................................................................................................................................................... 251
Priprava na inventuro
.......................................................................................................................................................... 251
Vnos inventure
.......................................................................................................................................................... 252
Inventurni izpisi
.......................................................................................................................................................... 254
Pom em bno .......................................................................................................................................................... 255
Prim er korakov
..........................................................................................................................................................
za inventuro za m anjše podjetje
256
Vprašanja odgovori
.......................................................................................................................................................... 257
24 Sporočila
................................................................................................................................... 257
Del XI Napotki in pojasnila
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
259
12
Pomoč - Uspešno poslovanje
Del XII Posebno pomembni napotki pri uporabi
programa
261
Del XIII Vprašanja in odgovori
263
Kazalo
270
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
I
14
1
Pomoč - Uspešno poslovanje
Uvod
Zadnji popravki:
Poleg navodil, ki jih imate pred sabo obstajajo še druga navodila, katera so ravno tako ali še bolj
pomembna:
- splošna
- obvezna
Za čimhitrejši začetek uporabe programa pa lahko preberete navodila:
- hitra UP
Za uspešno vodenje podjetja je potrebno imeti prave podatke vedno na voljo, potrebno je imeti na voljo
poročila s katerimi v vsakem trenutku dobimo željene informacije. Informacije moramo imeti na voljo za
čimdaljše obdobje nazaj, ne samo za trenutno leto in to s službenega, domačega ali prenosnega
računalnika ko smo doma ali na poti. S programi Digital Logic je to mogoče. Vendar pa dobri programi
niso dovolj, za obdelavo in poročila, programi potrebujejo podatke, zato jih moramo imeti na voljo, imeti
jih moramo čim več, zato moramo podatke vnašati in to pravilno, kronološko in ažurno. V kolikor
podatkov ne vnašamo, je program lahko še naprednejši a si z njim ne moremo nič pomagati. Več
podatkov vnesemo v programe boljše in kvalitetnejše rezultate/poročila lahko dobimo. Računalniški
programi so živa stvar, ki se spreminjajo, izboljšujejo in nadgrajujejo. Sprijazniti pa se morate z
dejstvom, da idealnih programov ni in jih nikoli ne bo. Se pa v našem podjetju močno trudimo, da bi bili
čim boljši in uporabnejši, zato so vaše želje in pripombe dobrodošle.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
II
16
2
Pomoč - Uspešno poslovanje
Osnovno o uspešnem poslovanju
Program Uspešno poslovanje se glede na priključene module razlikuje po obsežnosti. Tukaj se bo
opisovala polna različica z veliko možnostmi, katera je tudi zelo obsežna. V primeru, da se kakšna
funkcija, ki je vpisana v pomoči v programu ne da poiskati, pomeni da nimate inštaliranega določenega
modula ali pa imate starejšo različico programa.
Telefon: 04/ 231 30 25
Kontaktne osebe: Brane, Majda, Andreja Igor, Mitja
EMail: [email protected]
Program se lahko deli v naslednje module:
Materialno poslovanje
Nabava
Izdaja, odpisi
Zaloge
Kartica artiklov
Inventure
Prenosi med skladišči
Zapisnik o spremembi cen
Komerciala
Ponudbe, predračuni, potrjevanje ponudb
Fakturiranje
Računi, avansni računi, dobro/bremepisi
Naročila
Prejeta in izdana naročila
Potrditev naročil
Podatki o naročeni in neizdobavljeni robi, rok izdobav
Podatki o naročeni in še neprejeti robi, plan prejemov
Plačila
Vnos plačil kupcev, dobaviteljev in njihove finančne kartice
Priprava plačil dobaviteljem po prejetih računih, izvoz pripravljenih plačil v datoteko za program
za el.bančništvo
Opomini, izračun zamudnih obresti.
Davčne knjige
Knjiga prejetih, izdanih računov, knjiga izdanih in prejetih avansnih računov, obračun DDV
Trgovske knjige
Maloprodaja, veleprodaja, prodaja trgovskih storitev
Statistika
Razni statistični izpisi, ki temeljijo na dokumentih/kupcih/dobaviteljih/blagovnih skupinah/
skladiščih ali artiklih.
Najpomembnejši podatek je razlika v ceni in promet.
Blagajniško poslovanje
Blagajniški račun, bl.prejemek in izdatek, blagajniški dnevnik, zaključek blagajne
Proizvodnja
Enostavni delovni nalog, obračun proizvodnje, poraba materiala, kalo.
Kalkulacija, pokalkulacija za izdelek
Obračun porabe časa zaposlenih
Konsignacija
Obračun prejete in izdane konsignacije.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Osnovno o uspešnem poslovanju
Ostalo
Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti
Izpis plačilnih nalogov
Izpis poljubnih deklaracij na A4 tiskalnik
Izpis poljubnega teksta naslovljenega na izbrane kliente iz šifranta klientov
Tujina
Nabava in prodaje s tujimi valutami.
Izpis dokumentov s tujimi nazivi (Nemščina, Angleščina, Srbohrvaščina)
Kalkulacija cen artiklov z odvisnimi stroški in tujimi denarnimi valutami
Sporočilni sistem
Sporočilo uporabniku, klientu, artiklu ali skupini artiklov.
Direktorski sistem
Stanje podjetja za poljubna datumska obdobja na enem mestu
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
17
Del
III
Osnove osnov šifrantov
3
19
Osnove osnov šifrantov
Vsak šifrant se deli v glavo in telo. Telo je sestavljeno iz stolpcev in vrstic. Vsaka vrstica predstavlja en
zapis (eno vozilo, enega voznika, en artikel, en kupec..). V glavi se prikažejo ostali podatki za izbran
zapis (na primer: za en izbran artikel v telesu se prikažejo v glavi še ostali podatki: Oznaka, Naziv,
Nabavna cena, Prodajna cena, Zaloga, Zaloga po skladiščih, Dodatni opis, ...). Stolpci v telesu se lahko
nastavljajo (dodajajo, brišejo, premikajo na drugo mesto, spreminja se njihova širina). Pred dodajanjem
novih stolpcev moramo odpreti okno za dodajanje nevidnih stolpcev: SHIFT+F9 in nato urejanje stolpcev.
Odpre se nam okno desno spodaj Customization.
Željene stolpce, enega po enega, z miško "nesemo" polje v telo-seznam in to med nazive stolpcev (za
primer: polje "Črtna koda" nesemo ven iz okna "Customization" med stolpca Ime in priimek in Privzeti,
točno med naziv stolpcev-med tekst "Naziv" in "Den.valut"). Stolpec zbrišemo iz telesa-seznama da
naziv stolpca z miško nesemo v okno Customization. Stolpec premaknemo na drugo mesto v seznamu
tako, da naziv stolpca nesemo na drugo mesto v seznamu (med druga dva naziva stolpca). Širino
nekega stolpca spreminjamo tako, da se z miško postavimo med naziv željenega stolpca in naziv
desnega stolpca - na črto (miškin kazalec se spremeni v kazalec LEVO-DESNO) in potegnemo z miško
črto med stolpci do željene širine. Ko smo stolpce uredili jih moramo shraniti (SHIFT+F9 - Shrani
nastavitev stolpcev ali Shrani nastavitev stolpcev - vsi uporabniki).
DODAJANJE NOVIH ZAPISOV V ŠIFRANT:
V šifrant lahko dodajamo nove zapise z F9 in U ali desno miškino tipko in Urejanje. Odpre se nam okno
za urejanje šifranta. Nov zapis dodajamo z klikom na
kliknemo na gumb,
. Gumb
, in nato vnašamo podatke. Ko zaključimo
ima isto funkcijo kot gumb
v spodnjem delu okna, le
da ne zapre okna. Kadar želimo vnašati več zapisov naenkrat v isti šifrant klikamo
in ne na
(ki vedno zapre okno), da nam ni potrebno ponovno na F9 in U vstopati v okno za urejanje
šifranta.
V kolikor želimo vnesti novega, ponovno kliknemo na
ponavljamo in na koncu zapremo okno z
POPRAVLJANJE PODATKOV
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
.
, ponovno vnesemo podatke in
. To
20
Pomoč - Uspešno poslovanje
V kolikor želimo popraviti nek podatek v šifrantu, prvo poiščemo željen zapis (ker je v šifrantu lahko
hitreje iščemo) nato odpremo okno za urejanje šifrantov, nato kliknemo na ikono za urejanje, ga
popravimo in shranimo. Na primer želimo nekemu vozniku spremeniti ime: odpremo šifrant voznikov
(Matični podatki v glavnem meniju), poiščemo željenega voznika, pritisnemo F9 in U, kliknemo na
kliknemo v polje ime in priimek na ime, mu porpavimo ime, na koncu kliknemo na
ali
,
.
ISKANJE PO STOLPCIH V ŠIFRANTU:
Podatki v telesu (seznam) šifranta so vedno urejeni po abecedi (ne glede ali so male ali velike črke) v
katerem se trenutno nahajamo. Stolpec v katerem se trenutno nahajamo je vedno aktivni stolpec. Lahko
samo vnašamo začetek teksta in program nam išče po stolpcu. Če npr. želimo iskati po imenu in
priimku voznika, se prestavimo v stolpec ime in priimek (s smernimi puščicami na tipkovnici levo, desno
ali z miško kliknemo v stolpec ime in priimek) in tipkamo željeni ime in priimek. Že ko pritisnemo prvo
črko se nam pozicija v seznamu spremeni v vrstico kjer se začne prvi Ime in priimek na to črko, ko
nadaljujemo se nam išče naprej. Primer za aktivni stolpec Ime in priimek (iščemo po tem stolpcu) in
vpisan 1. znak imena - B (Lahko vnesemo b ali B):
ISKANJE PO KRITERIJIH:
To je naprednejše iskanje in pride v poštev predvsem pri velikem številu podatkov. S temi kriteriji pa
omejimo podatke v seznamu šifranta. Npr. lahko dobimo vse voznike katerim je ime Samo, lahko
dobimo podatek katero vozilo ima KR registracijo, kateri vozniki so iz Ljubljane, ... .Kriterij se lahko tudi
kombinirajo med sabo (seznam vseh Samotov iz Ljubljane). Kriteriji se lahko uporabljajo tudi pri
pregledih seznamov potnih nalogov - iskanju potnih nalogov.
Kriterije si lahko izberemo, katere si bomo dodali v poljuben šifrant. Kriteriji se avtomatsko shranijo in pri
naslednjem odpiranju šifranta se nam kriteriji prikažejo v zgornjem delu šifranta. Znak * pomeni vse. Ko
naslednjič odpremo šifrant, imamo že odprte zadnje uporabljene kriterije na tem šifrantu. Do celotnega
šifranta pridemo tako, da samo pritisnemo tipko ENTER.
Primer kriterijev : Oznaka ime in priimek, naslov.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Osnove osnov šifrantov
21
Kriterije dodajamo z desnim klikom na miško in Kriteriji. Odpre se nam meni z seznamom možnih polj
za kriterije v trenutnem šifrantu. Kliknemo na izbrani kriterij in prikaže se nam vnašalnica za vnos
izbranega kriterija.
primer za samote: v kriterij "Ime in priimek" vtipkamo:
morajo imeti *).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
*samo* in pritisnemo ENTER (ostali kriteriji
Del
IV
Matični podatki
4
Matični podatki
4.1
Osnovno
23
Vsi matični podatki (šifranti) so si podobni na izgled in tudi po svoji funkciji. Namenjeni se hitremu
iskanju željenega podatka, urejanje teh podatkov in izpis. Nekateri so obvezni šifranti nekateri so samo
pomožni in neobvezni. Obvezni šifranti so: Skladišč, Komercialistov, Tarifni razredi davkov, Skupin
artiklov , Artiklov, Klientov, poštne številke.
Podrobnejši opis iskanja, nastavljanja šifrantov, urejanja in izpisa se nahajajo v drugih navodilih.
Skupne značilnosti:
Spodnji del je tabelaričen in nam predstavlja vse vrstice v tabeli. Ker ima vrstica preveč polj,
nekatera polja izpisujemo na gornjem delu forme. V sredinjskem delu so makro gumbi za
skok na 1. vrstico v tabeli, predhodno vrstico, naslednjo vrstico in zadnjo vrstico
Tabela je vedno urejena po abecedi po trenutno aktivnem stolpcu. Če pritisnemo na tipko C
in smo v 1. stolpcu Oznaka se hitro postavimo na 1.vrstico katera se začne na črko C.
Lahko nadaljujemo z naslednjimi črkami in iskanje se nadaljuje. Če se prestavimo v drugi
stolpec Naziv, se tabela uredi po nazivu in nam je omogočeno hitro iskanje po Nazivu.
Z tipko F9 pridemo do lokalnega menuja in z U pridemo do okna za urejanje (popravljanje,
brisanje, dodajanje) šifranta.
Iz šifrantov se zapisov ne briše in skoraj nikoli ne popravlja (mogoče le naziv in komentar in
nekakor ne oznake).
Ko dodajamo zapise in jih šifriramo, se trudimo da so oznake čim krajše, vendar govoreče.
Lahko nastavljamo kateri stolpci se prikazujejo in v kakšnem zaporedju ter kako široki so.
Kateri šifranti so vam na voljo je odvisno od različice UP, od branže s katero se ukvarja podjetje in
inštaliranih modulov.
4.2
Skladišča
Podjetje glede na svojo organizacijo poslovanja, določi koliko skladišč potrebuje. Pri prijavi v program
potrebujemo vpisati skladišče zato potrebujemo vpisati vsaj eno kladišče. Skladišča lahko predstavljajo
ločene poslovalnice ali pa ločena skladišča v isti poslovalnici (maloprodaja, veleprodaja, izdelki,
proizvodno skladišče in konsignacijsko skladišče). Ponavadi imajo trgovsko usmerjena podjetja (trgovina
na debelo) tudi skladišče za vsako svojo poslovalnico. Pri izdani konsignaciji imamo za vsakega
prejemnika svoje skladišče (Konsignacijsko, Klient).
Pomen polj v šifrantu skladišč:
Oznaka – enolična šifra skladišča. Oznaka lahko vsebuje številke ali črke, lahko pa jih kombiniramo,
vendar pa je najdaljša oznaka 6 znakov. Poskušamo se izogniti presledkom, še posebej na
začetku. Prazna oznaka ni dovoljena.
Oznako skladišča potrebujemo, ko se prijavljamo v program ali pri raznih izpisih.
Naziv – nam dodatno opisuje skladišče
Cenik - vnašalnico puščamo prazno, uporablja pa se v primeru da želimo imeti v vsakem skladišči svoj
cenik in tukaj vnesemo oznako cenika: Ceniki
Tip skladišča - Ali je skladišče veleprodajno ali maloprodajno (prodajne cene z DDV)
Tip cen (Nabavne, Prodajne, Prodajne z DDV) - Vrsta cen po katerem se vodijo zaloge v skladišču
Tip razknjižb (Material, Izdelki) - določimo ali je skladišče izdelkov ali materiala
Konsignacijsko - označimo v primeru da gre za konsignacijsko skladišče
Klient - v primeru da gre za konsignacijsko skladišče vnesemo konsignatorja: Klienti
Glavno - označimo ali gre za glavno skladišče (ob prijave se nam predlaga glavno), program blagajna
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
24
Pomoč - Uspešno poslovanje
razknjižuje iz glavnega skladišča. Le eno skladišče naj bo glavno.
Številčenje po SM: V kolikor označimo polje, določimo številčenje po stroškovnih mestih in ne po števcih
dokumentov. Ko se dokument shrani v skladišču v katerem je številčenje po SM se določi
zadnja prosta številka za vneseno stroškovno mesto. To opcijo si izberite po predhodnem
posvetuvanju z serviserjem DL.
Predal: Polje je aktualno asmo v primeru veleprodaje z večjim številom maloprodaj. Tukaj določimo mapo
kamor se shranjujejo izdani dokumenti, katere potem po el.pošti odpošljemo v trgovino.
SQL pogoj za šif.artiklov: V to polje serviser DL vpiše SQL stavek, v kolikor se želi da se v različnih
skladiščih prikažejo različni artikli.
4.3
Artikli
V šifrant vnašamo vse postavke katere se dodajajo na dokumente: material, storitve, izdelke.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
25
Vnosna polja:
Oznaka - oznaka artikla
Aktivni - vsi na novo dodani artikli so aktivni. To pomeni da se vidijo v šifrantu artiklov. V kolikor ne želimo
nekega artikla več uporabljati in je njegova zaloga 0 mu lahko ukinemo aktivnost - s tem se nam ne
prikazuje več v šifantu artiklov (ne smemo ga zbrisati iz šifranta). Aktivnost lahko ukinemo samo artiklom
kateri niso na zalogi. Nikakor pa ne smemo zbrisati artikla kateri je v prometu. Aktivnost lahko nazaj
postavimo določenemu artiklu tako, da z lokalnim ukazom v šifrantu artiklov "Prikaz tudi neaktivnih
artiklov" prikažemo vse artikle, poiščemo željenega, gremo v urejanje artikla in mu ponovno obkljukamo
polje Aktivni.
Tip artikel - za njega se vodi kartica artikla
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
26
Pomoč - Uspešno poslovanje
Tip storitev - storitev, katere avtomatično ni artikel in ne izdelek, za njo se ne vodi kartica artikla
Tip izdelek - tip izdelek nam pomeni, da se ga proizvaja, se pravi da je sestavljen iz drugih artiklov in
izdelkov. Pogosto je vnešena sestavnica za izdelek. Vsi izdelki so tudi artikli (označen mora biti tudi Tip
artikel).
Fin.zaloga - Polje za finančno zaloga je obkljukano samo v primeru,da želimo na neki oznaki voditi samo
finančno in ne tudi količinsko zalogo. Največkrat pride v poštev to pri potrošnem materialu, kjer ga
prevzemamo v znesku (količina je vedno 1, cena je celotni znesek računa ali seštevek postavk potrošnega materiala) izdajamo pa tudi v znesku (količina je vedno 1). pri izpisi zalog se nam vedno
izpiše količina 1 in znesek zaloge pod ceno.
Naziv - je najpomembnejše polje saj se prikazuje na vseh poročilih in dokumentih
Naziv 2 - je poljuben večvrstilčni opis izdelka, najpogosteje se izpisuje na dokumentih pod naziv odvisno od nastavitev. Pozor ne vnašajno prazne vrstice za tekstom v naziv 2, ker se nam to potem
izpisuje na dokumentih - prazen prostor med artikli. Prav tako ne smemo vašati prazne vrstice v prazno
polje Naziv 2, kar nam tudi pomeni prazne vrstice na izpisanem dokumentu.
Skupina - vsak artikel spada v skupino artiklov. Preko skupine se določi tudi DDV. Tukaj se pričakuje
vnos Oznake skupine (CTRL+ENTER).
Črtna koda: vnos 1. in 2. črtne kode. Pri vnosu prevzema, dobavnice, prenosnice, računa in
blagajniškega računa lahko namesto oznake vtipkamo (ali preberemo s čitalcem) črtno kodo. 2.Črtna
koda nam predstavlja še eno črtno koda za isti artikel. Z gumbom <ČK> pa pridemo do vnosa več
različnih črtnih kod, lahko imamo 20 različnih črtnih kod za isti artikel. Pri vnosu se kontrolira
podvojenost ČK (da slučajno ne obstaja že en artikel z isto ČK) in v primeru EAN13 in EAN8 kontrolno
številko.
Enota: Enota mere za zalogo, ceno - kos, L, m, ....
Pakiranje/ teža - Vnesemo količino pakiranja (drugače 1) in težo enega izdelka, potrebujemo pri
nekaterih izpisih.
Nabavna cena - to je vnosna nabavna cena. Cena se predlaga pri naslednjem vnosu prevzemnice.
Prodajna cena - vnesemo prodajna cena brez DDV
Prodajna cena z DDV: vnesemo prodajno ceno z DDV, če se nam ni predhodno pri vnosu prodajne cene
že izračunala. Vnašamo samo prodajno ceno ali prodajno ceno z DDV, druga se nam izračuna na osnovi
stopnje davka, ki smo jo določili pri skupini artiklov. Do ostalih cenikov pridemo na osnovi gumba: Ostali
ceniki
Min./max. zaloga: služi nam pri avtomatičnem naročanju dobaviteljem. Ko se nam zmanjša zaloga pod
minimalno zalogo se nam predlaga naročilo do maksimalne zaloge po dobaviteljih.
Dobavitelj: vnesemo oznako dobavitelja: Klienti
Konsignator: vnesemo oznako dobavitelja-konsignatorja: Klienti
Denarna valuta: vnesemo denarno valuto za katero velja prodajna cena in prodajna cena z DDV: Denarne
valute
Komentar: poljuben tekst
Opomba: poljuben tekst
Tarifna številka: pri izvozih potrebujemo na izpisih dokumentov in pri raznih poročilih (INTRASTAT)
Odstotek kala: vnesemo odstotek kala za avtomatično obračunavanje kala. Pred vnosom se je potrebno
posvetovati z serviserjem DL.
Lokalni ukazi šifranta artiklov:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
27
1. sklop nam omogoča samo različne preglede podatkov.
- Prikazuj artikle samo iz ene skupine/vseh skupin: lahko se nam prikažejo samo artikli iz ene skupine,
katero izberemo iz šifranta ozirom se nam prikazujejo artikli iz vseh skupin
- Opis izdelka: prikaže se nam posebno okno za neki specifični opis izdelka
- Kopirajv /iz rezerve: lahko imamo veliko število artiklov na rezervi, potem ko jih potrebujemo se jih doda
iz rezerve.
- Kupčeve oznake artiklov: tukaj dobimo šifrant kupčevih šifer za artikle. Vsak artikel ima lahko različne
šifre pri različnih kupcih. Program nam lahko po kupcih avtomatično vodi te šifre in izpisuje na
dokumentih. Tu jih lahko pregledamo in urejamo (F9 U).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
28
Pomoč - Uspešno poslovanje
-Hitra kartica artikla:
S tem ukazom dobimo na ekran za trenutni artikel kompletno kronološko kartico vseh dokumentov. na
CTRL+ENTER lahko odpremo dokument, na katerem se nahajamo. Z puščicami na vrhu se premikamo
po drugih artiklih. Na desni strani označimo kateri dokumenti se nam upoštevajo. Zadnji stolpec SS je
dokaj pomemben pri kontroli zalog. Pomeni pa nam spremembo skladišča - če je obkljukan nam je
dokument vplival na zalogo, drugače ne.
Napotki pri vnosu novih artiklov:
- V kolikor imate več podobnih artiklov, se lahko vnašajo na način Kopiraj - Prilepi. Postavimo se na
urejanje artikla, izvedemo lokalni ukaz kopiraj, dodamo nov artikel, pritisnemo prilepi, spremenimo šifro
in naziv, morebti tudi ceno in shranimo artikel. Lahko dodamo novega, prilepi, ....
- Označujte artikle z govorečo šifro: 0101, 0102, 0103, ... 0201, 0202, 0203, 0204, ...
- Dva artikla z isto oznako ne moreta obtajati
- Ne vnašajte presledkov, podčrtajev, narekovajev, vprašajev, podčrtajev in ostalih znakov v oznako
- priporočljivo je uporabljati numerične oznake in to enake dolžine (npr 4 ali 6 številk), čeprav lahko
uporbljate tudi alfanumerične
- Držite se pravila v alfanumeričnih oznakah, vse velike ali vse male črke
- Ne vnašajte praznih vrstic v Naziv 2 - s TAB ali miško pojdite na naslednjo vnašalnico.
Najpogostejša nastavitev šifrant artiklov (cena v stolpcu, zaloga in cena v glavi):
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
29
V primeru vodenja skladišča prejetih in izdanih naročil imamo na voljo podatke o neizdobavljenih in
neprejetih artiklih na osnovi lokalnega ukaza (Prikaz naročeno/prevzeto/neizdobavljeno).
Z lokalnim ukazom iz Urejanje šifranta artiklov: Sprememba prodjnih cen v šifrantu ali ceniku, se lahko
spremenijo cene vsem ali samo določenim artiklom v šifrantu artiklov. Trenutni vnos prikazuje povečanje
prodajnih cen vsem monitorjem za 1,2% in zaokroženje cen brez DDV na 1 SIT.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
30
Pomoč - Uspešno poslovanje
V primeru zmanjšanja cene se "Povečanje cene" vnese z negativnim predznakom. Odstotek povečanja
se ne vnaša z znakom %.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
4.4
31
Sestavnice izdelkov
Tukaj določimo količinsko sestavo - normativ izdelkom.
Na levi strani se nam pojavljajo artikli-izdelki na desni je za trenutno izbrani izdelek sestava: seznam
artiklov iz katerega se sestoji. Sestavo lahko tukaj spreminjamo : CTRL+DELETE, INSERT, ali kar
popravek za popravljanje. Sestavnica se potrebuje pri proizvodnih delovnih nalogih ali drugje (navodila
serviserja DL). pri vnosu sestavnice si lahko pomagamo da si trenutno sestavnico skopiramo iz že
vnešene sestavnice nekega artikla (F9 - kopiraj sestanico z drugega izdelka).
V kolikor sestavnica ni vidna v celoti v oknu, moramo povečati okno čez cel ekran in z miško razdeliti
okno med izdelki in artikli tako, da je vidno vse kar želimo.
4.5
Blagovna skupina
Vsak artikel spada v eno izmed blagovnih skupin. preko blagovne skupine se vsakemu artiklu določi
tarifni razred davkov oz. stopnja davka. tarifo davka določim preko šifranta tarif davkov. Polje
konsignacijska puščamo neoznačeno.
Priporočljivo je imeti ne več kot 10 blagovnih skupin. V kolikor imamo trgovino z veliko število artiklov (več
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
32
Pomoč - Uspešno poslovanje
kot 10.000) je priporočljivo vnašati tudi podskupine:
4.6
1
11
111
112
113
..
12
121
122
...
Hrana
Sadje
Hruške
Jabolka
Breskve
2
21
22
23
24
...
Pijača
Gazirana pijača
Mleko
Sokovi
Grenčice
3
31
...
4
...
itd.
Športna oprema
Teniška oprema
Zelenjava
Solata
Korenje
Tekstil
Tarifni razredi davkov
V šifrantu so vnešene vse tarifne skupine davkov. Ponavadi so 3: (brez davka-brez oznake, višja stopnja T1 in nižja stopnja - T2).
Vsak davek ima oznako, naziv, stopnjo in prepračunano stopnjo na 4 decimalna mesta. V primeru
avtomatskega prenosa v GK imamo tudi na voljo vnosa dveh kontov : za davčne zavezance in
nezavezance.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
33
Preračunana stopnja se nam izračuna sama v primeru, da še ni vnešena in ko vnesemo stopnjo DDV.
4.7
Klienti
Tu se nahajajo tako kupci kot dobavitelji in informativne stranke. Kliente vnašamo na dokumente, kjer se
izpisujejo kot naslovnik-kupec/dobavitelj/prejemnik (račun, dobavnica, ...). Že v šifrantu imamo veliko
možnosti pregledov, kjer dobimo najpomembnejše podatke o klientu:
- Osnovni podatki nam predstavljajo osnovne podatke o klientu
- Klasifikacija: navoljo imamo 4 različne klasifikacije klientov, naziv klasifikacij določi servier DL,
klasificiramo jih lahko po plačilih, po velikosti, tujci/domači, ... odvisno od potreb
- TRR: seznam vseh bančnih računov, nove dodajamo tako da kliknemo na gumb <Urejanje>
- Kontakt: vse kontaktne osebe določenega klienta: z vsemi njihovimi podatki: Telefon, Email, Sektor,
Opombe, ... .Urejanje: gumb <Urejanje>
- Finančni: tukaj imamo dosegljive finančne podatke: povprečni mesečni promet, odprti saldo, datum
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
34
Pomoč - Uspešno poslovanje
zadnjega računa, .....
- Sporočila: tukaj imamo seznam odprtih sporočil, ki jih je katerikoli uporabnik poslal klientu - sporočila
pošiljajo uporabiki iz DL programov
- Klavzule: lahko določimo po dokumentih dodatne kavzule, ki se izpisujejo samo pri enem klientu
posebej: Klavzule
- Opombe: poljubne opombe
- Rabat: lahko določamo rabatne skupine po blagovnih skupinah
- Konta: vnos kontov za prenos v GK
- Naslov za pošto: V primeru da kupec želi, da se mu računi pošiljajo na drug naslov kot je sedež
podjetja, vnesemo tu drug naslov. Drugače pustimo polje prazno.
Podatke lahko spreminjamo z gumbom Urejaj, ki se nahaja v desnem delu okna.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
35
V osnovnem urejanju (F9 U) imamo še ostale vnose: naziv, identifikacijska številka, naslov, poštna
številka, država, rabat kupec, rabat dobavitelj, rok plačila,
Tip kupec, tip dobavitelj, Tujec, Davčni zavezanec, Končni potrošnik, ...
Pri vnos upoštevajte, da se vnaša poštno številko in ne kraj. Oznaka prodajne cene je cenik, ki se vnaša
iz cenikov, v kolikor želimo da se cene artiklov berejo iz šifranta artiklov pustimo vnašalnico prazno (v
večini podjetij je tako).
Napotki:
V kolikor je nek klient oboje: kupec in dobavitelj se obkljuka polje "Tip kupec" in "Tip dobavitelj".
V kolikor se vnaša nek nov klient z Identifikacijsko številko, katera že obstaja (verjetno je isti klient) se
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
36
Pomoč - Uspešno poslovanje
nas opozori. Ni priporočljivo vnašati iste kliente večkrat in to z različnimi oznakami.
Pri vnosu novega klienta si lahko pomagamo s seznamom davčnih zavezancev z DURS. Vnesemo ID
številko in pritisnemo F9 kopiraj podatke z DURS baze podatkov. Čez nekaj časa se nam odprejo TRR
računi in s klikom se nam doda klient s točnim nazivom in naslovom.
Primer Finančnih podatkov za nekega klienta:
4.8
Komercialisti
V šifrantu se nahajajo vsi uporabniki in komercialisti. Vsak uporabnik vsebuje podatke:
Oznaka: enolično določena oznaka, potrebuje se pri prijavi v program in pri določanju komercialista,
prevoznika, ... na dokumentih. priporočljivo je uporabiti kratko in števično oznako.
Pristopna šifra: je šifra uporabnika, katera se uporablja pri prijavi v program. Pristopno šifro si morate
zapomniti, drugače ne boste mogli vstopiti v program. Šifra pa je pomembna tudi pri vstopu v blagajniški
program. V kolikor jo vnesete z črkami morate paziti na velike in male črke. priporočljivo je uporabiti
števično pristopno šifro, še posebno je to pomembno pri uporabnikih blagajne.
Osebni podatki: Ime in priimek, domači naslov, Domači telefon, Naslv el.pošte, opombe
Tip šef: šefov je lahko več uporabnikov v programu in lahko vidi nabavne cene in ima nekatere večje
prioritete
Dostop do menija: v kolikor je omogočeno uporabniko da dostopa do menija je opcija obkljukana.
Drugače lahko dostopa samo do hitrih gumbov. Hitre gumbe mu nastavimo tako da vstopimo z njegovo
šifro in s posebno pristopno šifro-geslom
Vnos predračunov: ali je omogočen dostop do predračunov
Popravljanje dokumentov: ali mu je dovoljeno da takoj po vnosu popravlja dokumente
Popravljanje matičnih podatkov: nam pove ali lahko uporabnik dodaja in spreminja podatke v
matičnih podatkih (npr.spremeni naziv artikla, doda nov artikel, doda novo blagovno skupino, ...).
Dodajanje novih klientov je vedno omogočeno.
Uporabnik UP: v kolikor omogočimo da uporabnik lahko vstopi v program UP
Uporabnik blagajne: v kolikor omogočimo prijavo uporabniku v blagajno - v blagajniški program
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
37
Vnešeni ime in priimek se izpisujeta na dokumentioh kot komercialist, dokument pripravil, dakturiral itd.
Naslov el.pošte se ravnotako( odvisno od nastavitev) izpisuje na dokumentih in v primeru, da pošiljam
odokument po el.pošti se kot pošiljatelja označi s tem vnosom.
4.9
Stroškovna mesta
Stroškovna mesta je pomožni šifrant in se ne uporablja pogosto. V kolikor imamo razdeljeno poslovanje
na stroškovna mesta in želimo voditi dokumente po stroškovnih mestih uporabimo ta šifrant. Podatki za
vnos novega s.m. so le oznaka in naziv. Pri raznih statističnih izpisih (in direktorskem sistemu) imamo
možnost izpisa prometa, razlike v ceni, odprtih postavk, ... po stroškovnih mestih. Primer uporabe:
1. Podjetje se ukvara z prodajo in servisem: lahko imamo servisne račune in prodajne račune razdeljene
na 2 stroškovna mesta
2. Podjetje ima še 4 poslovalnice: lahko razdelimo poslovanje na 4 stroškovna mesta
-P.S. Na voljo imamo tudi druge oblike delitve poslovanja: na osnovi skladišč, na osnovi blagovnih skupin,
na osnovi artiklov (od oznake 0001 do 1000 so prodajni artikli, od oznake 2000 do 3000 so servisni artikli
in storitve), ...
4.10
Organizacijske enote
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
38
Pomoč - Uspešno poslovanje
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
4.11
Poslovalnice kupcev
Poslovalnice so dislocirane prodajalne/polovalnice enega kupca. Uporablja se pri vnosu dobavnic,
prenosnic in računov na poslovalnico. Se pravi blago smo izdobavili na drugo lokacijo kot je sedež
podjetja (šifrant klientov). Pri vnosu nove poslovalnice poleg osnovnih podatkov določimo tudi oznako
kupca, katera določa kateri je matični klient-podjetje poslovalnice (na katero podjetje so naslovljeni
računi).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
39
Druga možnost je vnos istega klienta za vsako poslovalnico po 1X v šifrant klientov. In poslovalnico vedno
izbermo že ko izberemo klienta.
4.12
Poštne številke
Je standardni šifrant s podatki: poštna številka in kraj. Lahko se napolni z že privzetimi SLO-poštnimi
številkami z ukazi Ostalo/Čarovniki. V kolikor vašamo tujo poštno številko jo vnašamo s prefiksom
države npr. D-4000 Frankfurt. Kraj najpogosteje vnašamo v celoti z velikimi tiskanimi črkami.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
40
Pomoč - Uspešno poslovanje
Šifrant se uporablja pri vnosu klientov, poslovalnic in ostalih podatkov. Kadarkoli je potrebno vnesti
poštno številko moramo vnesti vejavno poštno številko, katera obstaja v šifrantu poštnih številk, drugače
kraj ni poznan. Izpis dokumentov je naslovljen na klienta, klient pa vsebuje poštno številko. V primeru da
je poštna številka napačna se kraj na dokumentu ne izpiše.
4.13
Klavzule
Šifrant klavzul se uporablja pri določanju standardnega teksta spodaj na dokumentih. Namesto na vedno
tipkamo tekst na dokumentu spodaj, kliknemo na Klavzulo, pritisnemo CTRL+ENTER, izberemo klavzulo
in pritisnemo ENTER. Podatki pri vnosu teksta so: Oznaka in tekst. Tekst je večvrstični poljubni tekst. V
kolikor želimo da se za tekstom ali pred tekstom izpiše prazen prostor pritisnemo ENTER za nekaj
praznih vrstic.
Serviser DL lahko določi oznako klavzule katera se izpisuje na vseh računih, vseh predračunih in vseh
dobavnicah.
Šifrant klientov ima polje klavzule, kjer lahko določimo da se posebna klavzula izpiše za določenega
klienta na določen dokument. Klavzula se določi tako, da se vnese oznaka klavzule ali se klikne na
in izbere klavzulo iz šifranta.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
4.14
41
Oprostitev davka
Šifrant je primeren smo pri podjetjih kateri so davčni zavezanci pri nezavezancih je tako ali tako vedno
brez davka. Je standardni šifrant s podatkom oznaka in naziv. Uporablja se pri vnosu računov, kjer se ne
obračuna DDV (tip obračuna davka="brez davka". Na računu moramo določiti na osnovi česa nismo
obračunali DDV. Naziv se izpiše v spodnjem delu dokumenta.
4.15
Ceniki
V kolikor želimo imeti za isti artikel različne prodajne cene in se le te črpajo po nekem ceniku, moramo
uporabiti šifrant cenikov. Osnovni cenik je že v širantu artiklov.
Cenik je določen z svojo oznako, opisuje pa ga naziv. Prazen vnos denarne valute pomeni denarna valuta
SIT. V kolikor ostala polja pustimo prazna pomeni da moramo za vsak artikel določiti ceno, druga je
prodajna cena 0.
V kolikor vnesemo stalno odvisnost v %, nam ni potrebno vnašati cenika po artiklih ampak se nam cene
izračunavajo glede na ceno v šifrantu artiklov.
V kolikor vnesmeo stalno odvisnost od prodajne cene 0% nam pomeni da je cenik enak ceniku v
šifrantu. V kolikor vnesemo "Odvisnost od prodajne cene v primeru praznega vnosapraznega vnosa: -10%
nam določa ceno po artiklih: v primeru da imamo za določen artikel vnešeno ceno v ceniku je to
vnešena cena, v primeru da nimamo vnešene cene v ceniku, je to prodajna cena iz šifranta zmanjšana
za 10% .
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
42
Pomoč - Uspešno poslovanje
Cenik po artiklih se vnaša z ukazi Poslovanje/Vnos cenika artiklov ali Poslovanje/Vnos cenika artiklov po
cenikih.
Oznako cenika se lahko vnese pri kupcu v šifrantu klientov in se cenik na dokumentu upošteva
avtomatsko, ko določenega kupca dodamo na dokument. Cenik lahko vnesemo na dokument tudi ročno.
Na dokumentih je priporočljivo prvo določiti cenik in šele nato dodajati artikle. Cenik se lahko uporablja
tudi pri raznih poročilih: Zaloga, Informativni ceniki, izpis cenika, ... .
P.S. Ne smemo vnesti cenika brez oznake oz. s prazno oznako.
4.16
Denarne valute
Šifrant denarnih valut se uporablja pri izdaji dokumentov. Dokument se lahko izda v različni tuji denarni
valuti in ta mora biti vpisana. Šifrant je vezan naprej na tečajno listo s katere se za določen datum črpa
tečaj.
Vnosni podatki so:
Oznaka, Naziv in šifra, ki nam določa šifro na tečajnih lista - določa banka Slovenije. Kjer se zahteva
vnos denarne valute lahko vnosno polje pustimo prazno ali pa vnesemo Oznako denarne valute (EUR,
USD,...) ali šifro denarne valute (978, ...).
Enota, ki nam določa na kakšno enoto se vnaša denarni tečaj - največkrat je enota 1 (lahko pa je enota
10,100,1000,10000,...)
Nato vnesemo število decimalnih mest vnosa in izpisa na dokumentih, kateri vsebujejo denarno valuto.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
43
Denarne valute za SIT se ne vnaša, ravno tako ne smemo vnesti denarne valute brez oznake.
4.17
Blagajne
Šifrant blagajn potrebujemo samo v primeru večjega števila blagajn na istem prodajnem mestu skladišču. Vsaki blagajni določimo oznako, naziv in oznako skladišča kamor blagajna pripada in kjer
blagajniški računi razkljižujejo zalogo. V primeru 1 blagajne pustimo šifrant prazen. Blagajna razknjižuje
v glavnem skladišču. Števci blagajniških računov po blagajnah se nastavljajo v Ostalo/Nastavitve/
Nastavitev števcev dokumentov. V 1.stolpcu z oznako skladišča vpisujemo ozanko blagajne namesto
skladišča.
4.18
Načini plačil
Tu vnašamo mogoče tipe plačil. Lahko jih je poljubno veliko in v poljubnem vrstnem redu vendar mora biti
način plačila z oznako 1 gotovina.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
44
Pomoč - Uspešno poslovanje
Vnos konta za posamezen način plačila nam pomeni konto pri prenosu v glavno knjigo. Prenos se vrši
po kontih (če imajo vse kartice isti konto in gotovina svoj konto) je to v GK ena knjižba za kartice in ena
za gotovino. Način plačila se uporablja pri blagajniških računih, bl.prejemkih in izdatkih.
P.S. V kolikor vnesemo način plačila z nazivom ček ali čeki, potem pri vnosu tega plačila računalnik
zahteva od nas še vnos serijskih številk čekov za banko. Kasneje lahkoi pripravimo specifikacijo za
vnovčenje čekov po bankah.
4.19
Bančni računi
Šifrant bančnih računov je seznam večjega števila bančnih računov, ki jih ima vaše podjetje. V kolikor
ima samo en TRR, lahko pustimo šifrant prazen, ker je že serviser DL nastavil TRR v osnovnih
nastavitvah.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
45
Omogoča nam vodenje stanja po različnih bančnih računih in izdajo računov na bančni račun, ki ga
izberemo iz šifranta. Drug način izpisa računov z različnimi bančnimi računi je izbira željene klavzule iz
šifranta klavzul. Ssaka klavzula pa ima vpisan svoj transakcijski račun.
4.20
Zamudne obrestne mere
V šifrant vnesemo vse obrestne mere s katerimi želimo operirati. Obrestna mera pomeni lestvico, več
različnih obesnih mer, pomeni več različnih lestvic. Se pravi kolikor imamo obrestnih mer, toliko imamo
lestvic za obračun. Npr. lahko imamo obrestno mero: rast življenskih stroškov, TOM, rast EURA, ...
Obestne stopnje se vnašajo v Poslovanje/Opomini in obresti/Vnos obrestnih stopenj.
4.21
Informativni ceniki
Informativni ceniki so namenjeni izključno cenikom, kateri se izpisujejo, se pravi izpisnim cenikom. Cene
na teh cenikih nikoli ne morejo vplivati na izdajo dokumentov, na vrednotenje zalog, cenik klienta, ... .
Prednost teh cenikov je hiter vnos artiklov iz šifranta artiklov, večkratni vpis istega artikla na isti cenik (za
različno ceno, različno količino, različni model, razični material...), osveževanje cen iz cenika ali šifranta
artiklov, cenik lahko vsebuje samo nekatere artikle - in to lahko večkrat. Če želimo, zaokroževanje cen
na ceniku, grupiranje cenika na več skupin (vnesemo naziv skupine nato sledijo artikli iz te skupine, nato
nova skupina ...), določanje denarne valute cenika in ostale prednosti.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
46
Pomoč - Uspešno poslovanje
Najpogostejši vnos je samo Oznaka in Naziv ter tekst za opombe (npr.: za količino) vse ostalo pustimo
privzeto nastavljeno. Cenik se nato vnaša na Izpisi in poročila/Ceniki/Informativni cenik
4.22
Banke
Tu vnašamo banke. potrebujemo pa jih pri vnosu specifikacije čekov, obrazca za nakazilo v tujino in
ostalih vnosih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
4.23
47
Tarifne številke
Pri izvozu blaga potrebujemo tarifne številke blaga. Pri vsakem artiklu, ki se izvaža lahko določimo
tarifno številko in ta se izpiše na dokumentih na katerih to določi serviser DL in na nekaterih ostalih
poročilih: INTRASTAT.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
48
4.24
Pomoč - Uspešno poslovanje
Države
Šifrant držav nam pomaga pri vnosu klientov, bank in ostalih šifrantih. Slovenije kot je v spodnjem
primeru vnešena pod Oznako S ne vnašamo. V kolikor država ni vnešena pomeni Slovenijo. Dražave brez
oz. s przno oznako ne vnašamo.
4.25
Proizvodnja
4.25.1 Faze tehnoloških postopkov
Šifrant faz pride potrebujemo samo pri vodenju proizvodnje in servisnih delovnih nalogih. Vedno kadar
opisujemo delo na delovnih nalogih (proizvodni ali servisni) ga opisujemo z fazami. Ko se delo fakturira
ali na ponudbah se uporablja drug šifrant: Artikli.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
49
Podatki so standardni za šifrant faz:
Oznaka faze: Enoločna Oznaka. Priporočljivo je da se Oznaka začne z oznako grupe.
Aktivna: določimo ali je faza aktivna ali nekativna, ali se pojavlja v šifrantu faz ali ne
Naziv faze
Enota
Cena na enoto: v SIT
Ponovljiva: določimo ali je faza ponovljiva (se množi z idelano količino - jo je potrebno ponoviti tolikokrat
kolikor je količina za idelavo ali naklada)
Grpa faz: preko šifranta grup faz določimo v katero grupo spada
Časovna norma: čas za izdelavo enega kosa
Kosov na uro: podatek je premosorazmeren Časovni normi
Pri kalkulaciji po fazah tehnoloških postopkov (Kalkulacija po fazah) potrebujemo podatke:
Za kosov
Cena : vnesmo ceno za kosov kolikor smo jih vnesli v prejnšno vnosno polje
Minimalna cena: zneskovno vnrednotena faza na kalkulaciji ne more biti
P.S. Potrebno je paziti na sistem šifriranja faz, ki je podoben kot pri šifriranju artiklov le da so oznake
krajše, ker je manj zapisov: Šifriranje artiklov.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
50
Pomoč - Uspešno poslovanje
4.25.2 Grupe faz tehn.postopkov
Je standradni šifrant z Oznako in Nazivom. V šifrantu faz se določi v katero grupo spada določena faza.
Tako kot si nekatere grupe faz sledijo po nekem logičnem zaporedju je priporočljivo vnšati tudi grupe faz:
01 - Priprava dokumentacije
02 - Priprava materialov
03 - Priprava proizvodnje
04 - Izdelava
05 - Priprava navodil
06 - Dostava
07 - Montaža
08 - Pregled
09 - Vzdrževanje
10 - Servis
11 - Intervencija
99 - Ostalo
V kolikor želimo kasneje razdrobiti 04 - izdelava je priporočljiv vnos:
041 - Izdelava ohišja
042 - Izdelava jedra
043 - Izdelava koles
044 - Izdelava prikolice za prevoz
....
4.25.3 Tehnološki postopki
Standardni neobvezen šifrant tehnoloških postopkov z Oznako in Nazivom. Za isti izdelek imamo lahko
več tehnoloških postopkov in za več izdelkov imamo lahko isti tehnološki postopek. In namesto, da na
delovni nalog za delo, vnašamo vedno isto zaporedje tehnoloških faz, tu dodamo nov tehnološki
postopek in v sestavi vnesemo zaporedje faz: Sestava tehnoloških postopkov iz faz.
4.25.4 Sestava tehnoloških postopkov iz faz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Matični podatki
51
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
4.25.5 Stroji
V primeru uporabe kompleksnih delovnih nalogov lahko določimo na katerem stroju se bo delala
določena faza. Stroji imajo osnovne podatke o oznaki, nazivu, leto izdelave,hitrosti izdelave propustnosti (količini izdelkov na Enoto), ...
4.25.6 Vozila
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
4.25.7 Zaposleni
Osnovni podatki zaposlenega so oznaka in ime in priimek. Dodatni podatki zaposlenega so
"Kvalifikacija" in ostali podatki. V proizvodnji in servisu (proizvodni delovni nalogi, servisni delovni nalogi)
se potrebujejo zaposleni v primeru planiranja servisa, določanja serviserja, beleženja porabe časa po
tehnoloških fazah in statistike o porabi časa po zaposlenih za poljubno obdobje.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
52
Pomoč - Uspešno poslovanje
4.25.8 Barve
Je pomožni šifrant in se uporablja samo v proizvodnji, kjer je barva izdelka eden izmed dodatnih
parametrov izdelka (v proizvodnji ali prejetem naročilu).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
V
54
Pomoč - Uspešno poslovanje
5
Dokumenti
5.1
Osnovno
Vsak dokument vsebuje polje "Oznaka". Oznaka dokumenta nam predstavlja številko pod katero lahko
najdemo določeni dokument. Številka je enolična za določen dokument (ne moreta obstajati dva računa
s številko 1, vendar lahko obstaja račun s številko 1 in dobavnica s številko 1). Na začetku, ko se odpre
nek dokument oz.se dodaja nov dokument je oznaka neka številka z znakom ?. Ponavadi je ta številka
dokaj velika in v nobenem primeru ni pravilna oz. si take absolutno ne želimo. Taka oznaka je pravilna in
je začasna, vnosna oznaka. Ko shranimo dokument se nam določi prava iz števcev dokumentov (za eno
povečana od zadnje vnešene).
Na tipko F9 pridemo do lokalnih ukazov posameznega dokumenta.
Nov artikel dodamo na koncu s tipko na tipkovnici DOL, ko se nahajamo na zadnji postavki (če nismo na
zadnji postavki moramo prvo priti do konca: večkrat pritisnemo DOL, ali z PgDn ali z CTRL+END).
Novo postavko na dokumentu vrinemo s tipko INS. Vse naslednje postavke (vključno s tisto na kateri se
nahajamo) se pomaknejo eno vrstico nižje.
Postavko v telesu zbrišemo s tipko CTRL+DELETE (nikakor ne s klikom na
dokumenta).
Ko izpišemo dokument (klik na
izpis ni potreben klik na
v zgornjem delu
ali F5 ali ALT+I) se nam avtomatsko tudi shrani. Se pravi za
in nato na
.
Z gumbom
se nam odpre seznam dokumentov katere dokumente lahko pripravimo iz
tenutnega dokuemta na katerem se nahajamo, ko izberemo željeni dokument se nam odpre izbrani
dokument s podatki z dokumenta na katerem smo izbrali ukaz naredi dok. Na novo pripravljeni
dokument lahko popravimo, shranimo in izpišemo ali pa ga prekličemo - saj ima začasno vnosno številko
(z ?). Ko zapremo na novo pripravljeni dokument se vrnemo na prvotni dokument, kjer lahko nadaljujemo
z delom. Vedno laho pripravimo isti tip dokumentov: iz računa račun, iz dobavnice dobavnico, ...
Ko se nahajamo na nekem dokumentu (največkrat je to nov prazen dokument) se nam z gumbom
odpre seznam dokumentov s katerih lahko kopiramo podatke. Ko izberemo dokument se z
njega skopirajo podatki, kateri so na izbranem dokumentu na voljo. Da lahko izvedemo ukaz se mora
dokument na katerem se nahajamo pred kopiranjem dodajati ali urejati. Ukaz lahko ponovimo večkrat
(zbirni račun: kopiramo z več dobavnic na isti račun). Vedno lahko kopiramo iz istega tipa dokumentov:
iz računa na račun, iz dobavnice na dobavnico.
Vsak dokument ima
gumb
- z njim shranimo dokument - dodeli se prava oznaka dokumenta, ostanemo na istem
vnosu in okno se nam ne zapre. Bližnjica s tipkovnico je ALT+S.
gumb
- z njim shranimo (če je to sploh potrebno, če ni že shranjen) in izpišemo dokument na
tiskalnik (lahko tudi predogled na ekran - odvisno od nastavitev)
V zgornjem delu se nam izpisuje oznaka skladišča kamor vnašamo dokument in trenutna zaloga artikla
na katerem se nahajamo ( samo za skladišče v katerem je vnešen dokument):
Artikle dodajamo na dokument z vnosom oznake, vnosom črtne kode, čitanje s čitalcem črtne kode ali
iz šifranta artiklov (CTRL+ENTER). Lahko pa se dodajo še na dodatne načine, ki niso povsem standarni
in ne veljajo povsod in pri vseh uporabnikih: vnos serijske številke, čitanje s čitalcem serijske številke,
vnos avtomatske storitve (oznaka se začne s presledkom), čitanje s prenosnega čitalca črtne kode,
čitanje s prenosne datoteke, ki smo jo prejeli po EMailu ali disketi in drugi načini.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
55
Na dokumentih imamo gumb (največkrat
) ali v lokalnem meniju dokumenta(F9) ukaz za hitro
kartico artikla za trenutno vnešeni artikel oz. za artikel na katerem se nahajamo.
Dokumenti imajo zavihek Klavzula. V tem zavihku vnesemo poljubni tekst, ki se izpiše na koncu
dokumenta. Pri vnosu klavzule si lahko pomagamo z šifrantom klavzul. Klavzule na dokumentih so lahko
prednastavljene, tako da se kakšen tekst v klavzuli pojavi na dokumentu že ko začnemo vnašati nov
dokument. Klavzule lahko dodajamo eno za drugo iz šifranta klavzul.
Dokument lahko zapremo:
1. s klikom na gumb
.
2. s klikom na
v desnem zgornjem delu dokumenta
3. z ALT+F4
4. s sistemskim ukazom Close ali Zapri (levi zgornji del okna):
Dokument maksimiziramo na 2 načina:
1. z dvoklikom na naziv dokumenta (na vrhu dokumenta plavi pas).
2. s klikom na maksimiziraj (desno zgoraj)
V zavihku Opombe (zadnji zavihek) lahko vnašamo poljubni tekst. Vnešeni tekst se praviloma ne izpisuje
na dokumentih (obstajajo izjeme in je odvisno od nastavitev), amapk se vnaša le opombe vnašalcu ali
drugim uporabnikom.
V kolikor želimo nek dokument urejati se nam lahko izpiše:
kar pomeni, da se dokumenta ne da urejati. Zakaj se ga
ne da urejati je lahko več vzrokov, ki so odvisni od nastavitev in uporabnikov: dokument je bil že izpisan,
dokument je bil že prenešen v glavno knjigo, dokument je že obdelan, ....
Vnos dokumentov in šifrantov je verižen. To pomeni, da lahko dokument vnesemo od začetka do konca,
čeprav imamo vse potrebne šifrante prazne oz v njih ni vnešen pravi zapis. Kadar potrebujemo določeno
šifro iz šifranta s klikom na CTRL+ENTER pridemo do šifranta. v primeru da zapisa ne najdemo, lahko
nadaljujemo z dodajanjem novega zapisa in ga dodamo na dokument. Nato pa nadaljujemo z vnosom
dokuemnta. Se pravi dokumenta sploh nismo zapirali vmes, ko smo vnašali nove širante (nove artikle,
skupine artiklov, tarifne razrede davkov, nove kliente, ...).
Kako najhitreje najdemo določen dokument:
Ko smo na dokumentu lahko dokument pregledujemo ali ga dodajamo/urejamo. V primeru da dokument
urejamo/dodajamo moramo dokument shraniti ali se prestaviti na nek drug dokument (ena izmed puščic
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
56
Pomoč - Uspešno poslovanje
na vrhu dokumenta
. S tem se spremeni vnašalnica za oznako dokumenta: iz
v
oznako prikaže gumb:
. Se prvi kadar je za oznako dokumenta znak
oziroma se za
smo v pregledovalnem
načinu. Ko kliknemo na
se nam odpre seznam dokumentov. Po seznamu se lahko premikamo gordol in iščem željeni podatek - po stolpcu (trenutno aktiven stolpec se uredi po abecedi) in na osnovi
kriterijev. ko željeni dokument najdemo ga izberemo z ENTER.
V primeru, ko vnašamo dokument in smo klienta že vnesli, ugotovimo, da je klient davčni zavezanec in
ne končni potrošnik tako kot mo vnesli prej, moramo v šifrantu klientov prvo popraviti status na davčni
zavezanec in klienta ponovno še enkrat dodati na dokument. Če klienta ne dodamo ponovno na
dokument, spremembe na dokumentu ni. Sprememba bo veljala le za dokumente vnešene na novo,
kasneje.
Isto velja za artikle, v kolikor spremenimo Tip artikel v Tip storitev in imamo artikel že vnešen na
dokumentu, moramo po spremembi v šifrantu artiklov, ponovno ta artikel dodati na dokument, drugače ni
spremembe na dokumentu (veljala bi le za kasnejše vnose istega artikla na isti ali drug dokument).
Na osnovi nastavitev se lahko na dokumentih za artikli izpisuje:
Skupna količina:
Skupna teža:
Skupna licenca:
Skupno število parov:
- čevlji in ostala obutev
5.2
Prevzem blaga - prevzemnica
Z dokumentom prevzemamo blago v skladišče.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
57
To je skladiščni dokument katerega lahko podaljšamo z vnosom še nekaterih podatkov v finančni
dokument. Blago prevzemamo v skladišče v katerem smo prijavljeni. V polja vnašamo podatke:
Datum prevzema: vnos datuma prevzema v skladišče - na vnešeni datum se nam poveča zaloga oz. se
to pikaže na kartici artikla
Valuta dni in datum valute: ni obvezen podatek vendar s tem vemo kdaj moramo prejeti račun plačati,
drugače vnesemo 0
Klient: je obvezen podatek in s tem določimo dobavitelja. dobavitelj nam določi na prevzemnici rabat,
valuto dni za plačilo in ostale podatke.
OSNOVNI PODATKI:
Stroškovno mesto: ni obvezen podatek
Dobavnica in datum dobavnice: je obvezen podatek in vnesemo številko in datum prejete dobavnice
Račun in datum: v primeru, da želimo vnesti tudi DDV in datum prejema vnesemo številko in datum
računa.
Prenos nab.zneska v plačilne obveznosti: s tem poljem označimo, da želimo prejeti račun na datum
valute plačati - prevzemnica je finančni dokument
OE: vnašalnico pustimo prazno, v primeru kompleksne konsignacije vnesemo Oznako OE oziroma
lastnika (Organizacijske enote).
DDV:
Obračunan vhodni DDV: s tem poljem označimo ali prejeti račun ima obračunani DDV, avtomatično se
nam izračuna DDV 20% in DDV 8,5%, v kolikor imamo že vnešene artikle.
Datum prejema dok.: vnesemo datum prejema prejetega računa in ne dobavnice
Tip knjige: najpogosteje pustimo 1 - knjiga prejetih računov, sicer imamo še druge knjige, katero
izberemo 2, 3,..
Podatki v primeru odkupnega bloka:
v kolikor smo prejeli blago od pavšalista: obkljukamo odkupni blok, vnesemo znesek pavšalnega
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
58
Pomoč - Uspešno poslovanje
nadomestila in kraj.
Odkupni blok izpišemo F9 - Izpis odkupnega bloka
PREJETI AR:
V ta seznam vnašamo prejete avansne račune, katere zapira prevzemnica (prejeti račun).
Podatek, katere avansne račune zapiramo, dobimo na prejetem računu.
DODATNI PODATKI:
Prodajna cena: vnesemo oznako cenika za prodajne cene: Ceniki, prazen vnos pomeni prodajne cene iz
šifranta
Blago prevzel: oznako prevzemnika blaga: Komercialisti
dne: datum prevzema blaga
Zaokroževanje: tu vnesemo znesek zaokroževanja - za plačilo
Podatki o vnosnih rabatih in superrabatih:
Lahko vnesemo procentualno ali zneskovno rabat za celotno prevzemnico
Denarna valuta: pri prejetem računu z drugo tujo valuto (Denarne valute) vnesemo denarno valuto
prevzema, tako da lahko vnašamo artikle na prevzemnico po istih cenah kot pišejo na prejetem računu.
Na datum prevzema se določi tudi denarni tečaj iz tečajne liste ali pa ga vnesemo ročno (Tečajna lista).
ODVISNI STROŠKI:
V kolikor imamo odvisne stroške uvoza lahko vnesemo do 4 odvisne stroške v poljubni denarni valuti.
Vnos sledi po vrstnem redu, ko smo vnesli že vse artikle z vsemi rabati: prvo vnesemo znesek stroška,
nato določimo denarno valuto (Denarne valute), nato izberemo razdeli stroške, sedaj lahko nadaljujemo z
vnosom naslednjega stroška. Naziv stroškov določi Serviser DL.
Pozor: Za 1. strošek vnesemo valuto, vnesemo znesek in kliknemo razdeli 1.strošek, šele nato gremo
lahko na 2.strošek.
OPOMBE K PREVZEMNICI:
Je poljuben tekst na prevzemnici. Kateri se izpiše na koncu prevzemnice.
K vsakemu artiklu vnesemo nabavno ceno s prejetega računa/dobavnice. V primeru, da vrednotimo
skladišče v katerega vnašamo prevzemnico po prodajnih cenah (z DDV ali brez DDV) vnesemo poleg
nabavne cene še prodajno ceno. Kakšno vrednotenje zalog v skladišču imamo določimo v šifrantu
skladišč pri vsakem skladišču posebej.
Na koncu prevzemnice imamo Nabavni znesek brez DDV in Nabavni znesek z DDV. Znesek z DDV
dobimo tako, da povečamo nabavni znesek brez DDV za znesek DDV (nižja + osnovna stopnja), ki se
vnese na zavihku DDV: Vstopni DDV 20% in Vstopni DDV 8,5%. V kolikor sta zneska enaka nimamo
vnešenega zneska DDV. Ko vnesemo artikle na prevzemnico in obkljukamo Obračunan DDV na zavihku
DDV se nam znesek DDV avtomatično izračuna.
Zalogo lahko kontroliramo na zgornji delu prevzemnice:
V kolikor smo prevzemnico vnesli v napačno skladišče, lahko vneseno skladišče spremenimo z lokalnim
ukazom: Spremeni skladišče. Odpre se nam šifrant skladišč, kjer izberemo novo skladišče (Skladišča).
V kolikor nimamo enojnega številčenja dokumenta (števec za vsako skladišče posebej) moramo oznako
prevzemnice spremeniti ročno.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
59
V kolikor imamo že vnešene artikle na prevzemnici in menjamo dobavitelja nas program vpraša:
.
Z <Da> se nam ponovno nastavi rabat pri vseh artiklih in tudi na dokumentu za vnos novih artiklov z
<Ne> pa se rabat pri že vnešenih artiklih ne spremeni ampak velja samo za nove vnešene artikle.
P.S. Lahko je rabat na vseh artiklih 0% in tudi dobavitelj ima vnešen 0% rabat ali sploh nima vnešenega.
V tem primeru je vseeno ali izberemo <Da> ali <Ne>.
V primeru, da vnašamo prevzemnico v maloprodajno skladišče in vrednotenjem zalog s "Prodajnimi
cenami z DDV" (to se nastavi v šifrantu skladišč) se avtomatično pripravi zapisnik o spremembi cen. Isto
velja za veleprodajo skladišče in vrednotenje zalog po "Prodajnih cenah brez DDV". V primeru
konsignacijskega skladišča se zapisnik ne pripravi.
V primeru, da vodimo zalogo po serijskih številkah (tehnično blago) moramo po vnosu količine za vsak
artikel dopisati še serijske številke za količino prevzema.
Namesto Oznake artikla lahko vnašamo črtno kodo artikla ali s čitalcem črtne kode preberemo črtno
kodo.
Prejem na konsignacijsko skladišče: Vnesemo datum prevzema, valuta dni vnesemo 0, vnesemo
dobavitelja, št.dobavnice in datum dobavnice, št. računa in datum pustimo prazen., ukinemo kljukico pri
"Prenos nab.zneska v plačilne obveznosti". Vnesemo artikle v telo. Polje obračunani DDV pustimo
prazno.
Na osnovi lokalnega ukaza lahko izpišemo deklaracije za vse artikle s prevzemnice ali samo za
nekatere.
V primeru odkupnega bloka obkljukamo polje odkupni blok in polje Obračunan DDV pustimo
neobkljukano. Odkupni blok izpišemo z ukazom iz lokalnega menija: Izpiši odkupni blok. odkupni bloki
se številčijo drugače kot prevzemnice. Dobavitelj mora imeti vnešeno kdo, kraj in datum izdaje potrdila
za pavšalista.
5.3
Odpremnica
Dokumenta se ne uporablja pogosto in je namenjen rezervaciji blaga na skladišču (to je le en način
rezervacije). Dokument razknjiži zalogo iz skladišča in jo s tem rezervira, ker jo ni več na zalogi.
Priporočljivo je pripraviti dokument odpremnico iz ponudbe, zaradi cen, ki se prenesejo s ponudbe. V
kolikor se iz odpremnice pripravi dokument dobavnica - dobavnica ne razknjiži blaga iz zaloge, ker ga je
že odpremnica. Odpremnica je dokument brez cen po artiklih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
60
5.4
Pomoč - Uspešno poslovanje
Naročilo skladišču
Dokument se uporablja v podjetjih z več skladišči oziroma več poslovnimi enotami. V kolikor neka
poslovalnica želi blago iz druge poslovalnice, se izstavi dokument naročilo skladišču. Vnese se artikle
brez cen. Priporočljivo pa je kopirati dokument s predračuna. Dokument ne razknjiži blago z zaloge in je
le interni dokument. Blago se dejansko prenese z dokumentom prenosnica. Na osnovi izpis 1.22 naročila skldišču v drugem skladišču dobimo podatke, katere poslovalnice so poslale naročilo skladišču
in za katere artikle in kupce. Blago se na osnovi tega dokumenta pripravi in dostavi poslovalnicam.
Gumb <Nezaključeni> za oznako naročila nam prikaže samo nezaključene naročila, za katere moramo
še pripraviti blago in ga dostaviti poslovalnicam/skladiščem.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
5.5
61
Izdaja blaga - dobavnica
Z dokumentom dobavnica izdajamo blago iz skladišča. Blago je lahko material ali izdelki.
S tipom obračuna davka določimo tip obračun davka, ki je lahko po tarifah ali brez davka.
V vnašalnico poslovalnica vnesemo podatek o poslovalnici klienta. V primeru, da je prejemnik isti kot
klient se pusti vnašalnica prazna.
Dobavnico lahko izdamo s cenami ali brez cen (Ostali izpisi/Dobavnica brez cen). V kolikor jo
izpisujemo s cenami, lahko določimo denarno valuto in denarni tečaj.
Poljuben tekst, ki se izpiše na koncu dobavnice se vnese pod Klavzulo. Opombe je tudi poljuben tekst
vendar se ne izpiše na koncu dobavnice.
Pred-klavzula je poljuben tekst, ki se izpiše na začetku dokumenta (nad artikli).
Blago se razknjiži na datum dobave blaga.
Z gumbom <Odpri R> lahko odpremo račun, ki je bil pripravljen iz trenutne dobavnice (Račun).
Z gumbom <Izpiši R> lahko izpišemo račun, ki je bil pripravljen iz trenutne dobavnice.
Z gumbom <Kopiraj s PN> se kopirajo podatki z neizdobavljenih prejetih naročil.
Ostali izpisi dobavnice so:
V kolikor dodamo klienta-tujca na dobavnico se Tip obračuna davka spremeni v "brez davka". S tem se
davek ne obračuna na dokumentu. V kolikor ni davka na dobavnici in so artikli pravilno vnešeni v šifrantu
artiklov je verjetno Tip obračuna davka prestavljen s "po tarifah" na "brez davka". V kolikor želimo davek
na dobavnici moramo spremeniti "Tip obračuna davka" na "po tarifah" (Tarifni razredi davkov).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
62
Pomoč - Uspešno poslovanje
V kolikor vodimo prevzeme in izdaje po serijskih številkah (tehnično blago) se po vnosu količine odpre
okno za vnos serijskih številk (Serijske številke).
Ko dodamo klienta na dobavnico se prenesejo tudi njegovi rabati, če so vneseni. V kolikor, pa je
določen cenik, pa se določi tudi cenik iz katerega se črpajo cene za določeni artikel.
5.6
Odpis
Dokument za odpis blaga. Z njim odpišemo material in izdelke s skladišča.
5.7
Prenos blaga prenosnica
Dokument prenaša blago med skladišči. V kolikor je skladišče maloprodajno skladišče se avtomatično
ponudi Zapisnik o spremembi cen, če je potreben.
Podatek o skladišču iz katerega prenaša je trenutno skladišče v katerem smo prijavljeni in se ga ne da
spreminjati. Zaloga v skladišču se zmanjša in zaloga v skladišču kamor se prenaša se poveča.
V desnem zgornjem kotu se prikazuje zaloga trenutnega artikla v skladišču kamor se prenaša. Pod
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
63
Dodatnimi podatki imamo tip knjižbe, ki je lahko Nabavne cene (kar pomeni povprečne nabavne cene) in
MP s PD, kar pomeni po prodajnih cenah z DDV. V kolkor želimo po zadnjih nabavnih cenah pritisnemo
na gumb Osveži cene iz zadnjih nabavnih cen.
5.8
Skupna medskladiščnica
Dokument je namenjen razporejanju blaga po maloprodajnih enotah (skladiščih). Dokument nam
avtomatično naredi prenosnice iz matičnega skladišča v ostala skladišča in nam za vsak prenos izpiše
izdajnico in prevzemni list- kalkulacijo.
5.9
Račun
Račun je finančni dokument in lahko tudi skladiščni. V kolikor je tip računa Račun/Dobavnica potem tudi
razknjiži blago na računu. V kolikor je račun že plačan se odkljuka polje plačano. Iz dokumenta se lahko
pripravi blagajniški prejemek za plačilo. Po potrebi v polje Plačila AR v seznam vpišemo vse vezne
avansne račune: lahko jih je večje število ali samo eden. Z CTRL+ENTER jih lahko poiščemo iz seznama
neporabljenih avansnih računov (Avansni račun).
V zavihku dodatni podatki lahko vnesemo tudi ostale podatke:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
64
Pomoč - Uspešno poslovanje
Najpomembneje je "Tip obračuna davka" pri izvoznikih in TRR pri večjem številu bančnih računov. Prazen
vnos TRR pomeni privzeti bančni račun. Denarno valuto lahko vnesemo iz šifranta denarnih valut. Poljubni
tekst na koncu računa vnesemo v Klavzulo in tekst pred računom vnesemo v Pred-klavzulo. Vneseni
račun se nam prenese v terjatve do kupcev. Na osnovi računa lahko izpišemo tudi dobavnico (lokalni
meni: Izpis dobavnice).
V kolikor dodamo klienta-tujca na račun se Tip obračuna davka spremeni v "brez davka". S tem se davek
ne obračuna na dokumentu. V kolikor ni davka na računu in so artikli pravilno vnešeni v šifrantu artiklov je
verjetno Tip obračuna davka prestavljen s "po tarifah" na "brez davka". V kolikor želimo davek na računu
moramo spremeniti "Tip obračuna davka" na "po tarifah".
V kolikor želimo račun v tuji valuti si izberemo Denarno valuto v zavihku Denarna valuta.
Vsak izdan račun se preslika na različne strani:
- knjiga izdanih računov
- fakturna knjiga
- trgovska knjiga, v primeru da je tako nastavil serviser DL (drugače dobavnice)
- terjatve do kupcev
- ...
5.10
Avansni račun
Avansni račun je dokument, ki se izda za predplačilo. Na avansnem računu mora biti celotno blago za
izdobavo (kot na predračunu oz. ponudbi) po pravih cenah. Pogosto se avansni račun pripavi iz ponudbe.
Nujno mora vsebovati znesek za plačilo in datum plačila, predvideni rok dobave in že plačan DDV oz.
skupini znesek z DDV (po stopnjah). Prav tako moramo vpisati vezo predračun in datum.
Avansni račun se kasneje ob pravi fakturi veže na fakturo, kjer morajo biti prikazani vsi zneski o že
plačanem DDV-ju. Iz AR lahko pripravimo blagajniški prejemek: gumb <Blag.prej.>. Na voljo imamo
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
65
poročilo neporabljeni avansni računi in ostalo. Na avansnem računu se vedno vnašajo zneski z DDV, kot
tudi plačaila z DDV. DDV se plača po preračunani stopnji. Dokument je obveza za podjetje za plačilo
DDV, zato se avtomatično vnese v knjigo izdanih avansnih računov na datum avansnega računa. Ko se
izda pravi račun, ki vsebuje vezo na avansni račun se v knjigi izdanih računov poračuna vezni avansni
račun na datum računa.V kolikor vnašamo plačila v program Uspešno poslovanje se avtomatično vnese
plačilo (odvisno od nastavitev).
5.11
Predračun-ponudba
Dokument Ponudba je dokument, ki ne vpliva na zalogo in ne na terjatve klienta. Pomembni podatki so
rok veljave, način plačila in način dobave. S poljem Seštevek na koncu dokumenta reguliramo ali se nam
skupni znesek ponudbe izpiše ali ne.
Poljuben tekst na koncu ponudbe se vnaša v Klavzulo. Kontakno osebo kupca lahko vnašamo iz šifranta
kontaktnih oseb ali vnesemo novo kontaktno osebo - odpre se nam okno za vnos kontaktne osebe, da
vnesemo vse podatke. Ponudbo lahko pošljemo po elektronski poti z ukazom pošlji predračun po
elektronski pošti (lokalni meni). Na ponudbo lahko dodamo tudi vmesne seštevke. za to je predviden
artikel z oznako - ki mora vseeno biti vpisan šifrant artiklov (lahko je neaktiven in tip storitev) z nazivom
katerim želimo, da se izpisuje na dokumentu.
V kolikor je obkljukano polje "Seštevek zneskov na koncu izp." se nam pri izpisu izpiše skupni znesek
predračuna in ostali podatki o davku. V kolikor pa to polje ni obkljukano pa se račun izpiše brez
skupnega seštevka ponudbe. Ta funkcija pride v poštev kadar klient želi ponudbo za eno omaro, ki bi jo
kupil. Mi pa na ponudbo vnesemo 3 omare, ki so si podobne vendar so z različnimi cenami. Klient, če se
bo se bo odločil samo za eno nikakor ne za vse 3 in je seštevek na koncu ponudbe za vse tri omare
brez pomena.
V kolikor želimo ponudbo izdati v tujo valuto jo mormo določiti v zavihku "Denarna valuta".
V kolikor se je klient odločil, da potrdi ponudbo in bo blago s ponudbe naročil in bi želel plačati določen
znesek ob naročilu se mu naredi blagajniški prejemek s klikom na gumb
Na zavihku naročilo iammo pomemben podatek o rezervaciji in ostali podatki.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
.
66
Pomoč - Uspešno poslovanje
Drugi način kako lahko rezerviramo blago s predračuna je da pripravimo odpremnico ali že direktno
dobavnico (odvisno od poslovanja in roka dobave).
V vsakem primeru imamo podatke koliko je plačano po predračunu preko TRR ali preko blagajniškega
prejemka na zavihku "Plačilo":
Kje se pred-klavzula izpiše na dokumentu je odvisno od nastavitev (največkrat na zažetku nad artikli) in
je namenjen uvodnemu tekstu:
"Na osnovi tel. razgovora z g. Ramšakom vam pošiljamo ponudbo:".
5.12
Naročilnica
Dokument naročilnica se pošilja dobaviteljem za naročeno blago ali za naročene storitve. V kolikor
naročamo artikle se dodajo iz šifranta artiklov v telo naročilnice. V kolikor naročamo neko storitev
vnesemo predmet naročila v klavzulo, kjer lahko vnašamo poljubni tekst.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
67
Nabavne cene so informativnega značaja (se ne izpišejo) lahko pa se izpišejo na naročilnici - ravno tako
rok dobave.
v kolikor vodimo sklaišče izdanih naročil immo podatke kaj/kdaj in od koga moramo še kaj prejeti
(naročena a neprejeto blago). Pomembno je to da naročilnice zapira prevzemnica za istega dobavitelja.
Tudi v šifrantu artiklov imamo za vsak artikel podatke koliko je naročenega in pe neizdobavljenega in
naročenega in neprejetega (lokalni ukazi/Prikaz naročeno/prevzeto/neizdobavljeno).
5.13
Dobropis
Dokument je finančni dokument in lahko tudi skladiščni (odvisno od nastavitev). V kolikor dokument
vpliva na zalogo se zaloga poveča za vnešeno količino. Imamo 2 primera ki se razlikujeta glede na
razknjiževanje:
1. Kupcu prodamo 100 parov čevljev po 1000 SIT. V primeru izdaje dobropisa za 2 kosa (2 para sta bila
vrnjena) želimo da se zaloga v našem skladišču poveča za dva kosa.
2. Kupcu prodamo 100 parov čevljev po 1000 SIT. V primeru izdaje dobropisa za 100 SIT X 100 kosov
čevljev = 10.000 SIT (dodatni popust 100 SIT/ par), želimo da se zaloga v našem skladišču ne poveča,
ker je to le finančni dokument.
Pri vnosu dobropisa moramo točno vnesti vezni dokument-račun (primer: R0400010 ). Pri tem si lahko
pomagamo z seznamom računov (CTRL+ENTER). Vsak izdan dobropis mora stranka podpisati in
požigosati, mi pa moramo dobropis obkljukati, da je potrjen od prejemnika in vnesti datum potrditve.
Paziti moramo, ko izdajamo dobropis za blago, katero je bilo prodano z rabatom, ker moramo na
dobropisu tudi vnesti isti rabat (če je potrebno tudi po artiklih).
V primeru izdaje dokumenta v tuji valuti moramo vnesti denarni tečaj na datum izdaje dokumenta.
Poljubni tekst na koncu dokumenta vnesemo pod klavzulo. Pri tem lahko uporabimo šifrant klavzul
(CTRL+ENTER).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
68
Pomoč - Uspešno poslovanje
Vsak dobrpis moramo nujno potrditi: obkljukati "Potrjen od prejemnika" in vnesti "Datum
potrditve".
5.14
Bremepis
Bremepis je dokument podoben računu in se ga uporablja izredno redko.
V kolikor izdajamo bremepis moramo vnesti točno oznako veznega dokumenta.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
5.15
69
Prejeto naročilo
Kadar imamo izdobave šele čez nekaj dni oziroma daljše obdobje od naročila nam dokument prejeto
naročilo lahko zelo koristi. Na voljo imamo plan izdobav, oziroma sezname še neizdobavljenega blaga po
rokih izdobave ali kupcih ali artiklih. Pomemben podatki so Klient, Predvideni rok izdobave po artiklih,
prodajna cena (v denarni valuti) in rabat.
Se pravi vsako naročilo, ki je bilo v podjetju prejeto (lahko naročilnica, pogodba, telefonsko, ...) moramo
vnesti prejeto naročilo. V primeru, da imamo skupno naročilo za en artikel in različne roke izdobave,
moramo artikel na isto prejeto naročilo vnesti večkrat - več vrstic, z različnim datumom predvidenega
roka izdobave.
P.S. Vsi plani izdobav so narejeni na osnovi dokumenta: prejeto naročilo.
5.16
Povpraševanje
Povpraševanje je dokument, ki ga pošiljamo dobaviteljem. Na dokument popišemo katero blago nas
zanima oz. v klavzulo dopišemo poljubni tekst.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
70
5.17
Pomoč - Uspešno poslovanje
Reklamacijski zapisnik
Dokument se izdaja dobaviteljem za blago, ki se ga reklamira. Dokument lahko razknjiži zalogo ali ne odvisno od nastavitev. Odvisno od podjetja in zahtev uporabnika serviser Dl nastavi Dokument s podatki,
katere želi vnašati kar reklamiranemu blagu (serijske številke, leto izdelave, tovarniško številko, datum
nakupa, ..) in se izpisujejo na reklamacijskemu zapisniku - zahteva dobavitelja.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
5.18
71
Potrditev naročila
Dokument se pošilja kupcem, kot potrditev naročila. Dokument vsebuje poleg osnovnih podatkov tudi
cene in roke dobave.
Roke dobave po artiklih lahko vnašamo pod opombe in sicer je to tekstualno polje, kar nam omogoča
tudi opisni rok (primer: 10 dni po prejemu avansa, ....).
5.19
Proizvodni delovni nalog
Proizvodni delovni nalog je enostavni delovni nalog za vodenje proizvodnje: poraba materiala, poraba
časa, izdelava gotovih izdelkov in polizdelkov, priprava podnalogov. Enostavna naloga proizvodnega
delovnega naloga je da se izda material na datum začetka iz skladišča materiala in prevzame
izdelek na datum zaključka v skladišče izdelkov.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
72
Pomoč - Uspešno poslovanje
Pri novem delovnem nalogu vnesemo: Datum (in čas) začetka proizvodnje, skladišče materiala in
skladišče proizvodnje, vrsto izdelka in količino. Glede na vnešeno sestavnico se nam pripravi porabljeni
material, ali pa ga vnesemo ročno - dejansko po porabi. V spodnjem delu vnesemo delo. Delovni nalog
zaključimo, tako da vnesemo datum zaključka in dejansko količino izdelave. Na datum odprtja delovnega
naloga se nam iz skladišča materiala razknjiži material, in na datum zaključka se nam v skladišče
gotovih proizvodov doknjiži izdelek - to lahko preverimo na kartici artikla (za material in za izdelek). V
primeru da delovni nalog vsebuje tudi podnaloge, se ga lahko zaključi šele tedaj, ko so vsi podnalogi
zaključeni. Najpogosteje se uporablja razknjiževanje po povprečnih nabavnih cenah - nastavi serviser DL.
Možne so nastavitve, ki jih opravi serviser DL:
- vnos in izpis ure začetka in konca: DA/NE
- vnos in izpis izmene:
- vnos dela po zaposlenih oz fazah: DA/NE
- vnos cen ali avtomatični izračun povprečnih nabavnih cen ali zadnjih nabavnih cen
- avtomatično zključevanje nalogov na datum začetka in izdelano količino vnešeno količino
- skladišče proizvodnje: DA/NE
in ostale nastavitve
5.20
Servisni delovni nalog
Servisnih delovnih nalogov je več vrst: avtomobili, tehnično blago, kolesarstvo, smuči in športna oprema...
Servisni delovni nalog je dokaj kompleksen dokument in nam omogoča vodenje delovnih nalogov po
različnih statusih (odprti, zaprti, reklamacijski, ...).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
73
Ko odpremo nalog vnesemo podatke o stranki, rok popravila, ali gre za reklamacijo, garancijo, kdo je
blago prevzel, čas prevzema in ostale podatke. Nato vpišemo podatke o artiklih, kaj sploh servisiramo in
kakšne so zahteve stranke. Ko je delovni nalog v teku, serviserji dopisujejo porabljen čas in porabljen
material, dodatne opombe in ali je garancija ali reklamacija upoštevana. Ko stranka prejme blago iz
servisa nazaj se vpiše tudi, kdo je robo izdal in morebitne ostale opombe.
Na koncu lahko pripravimo dobavnico, račun (in naprej blagajniški prejemek) ali blagajniški račun. Delovni
nalog se lahko izpiše na veliki format - A4 ali na majhni format (blagajniški tiskalnik). Servisni nalog
lahko material razknjižuje ali ne - odvisno od nastavitev. Na voljo imamo poročila o odprtih servisnih
delovnih nalogih.
V primeru serijskih številk vpisujemo za material tudi serijske številke.
V rpimeru servisa vozil vpisujemo tudi: Katero vozilo, KM na števcu, koliko je poln rezervoar, ..
5.21
Delovni nalog
Delovnih nalogov je več vrst in so specifični glede na branžo in podjetja. omogočajo pa razpis proizvodnje
po delovnih fazah, vnos porabe časa po zaposlenih, poraba materiala in obračun proizvodnje.
Primer dveh delovnih nalogov:
1.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
74
Pomoč - Uspešno poslovanje
2.
1.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
5.22
75
Blagajniški račun
Blagajniški račun je dokument, ki se uporablja v maloprodajnih trgovinah, gostiščih in ostalih branžah.
Izpisuje se lahko na ozek blaganiški tiskalnik, iglični tiskalnik z brezkončnimi listi A4 ali drugi formti,
laserski tiskalnik formata A4, InkJet tiskalniki formata A4. Program je prilaojen da lahko na bl.računalnik
priključimo čitalec črtne kode, blagajniški tiskalnik, prikazovalnik za stranke, hitro gostinsko tipkovnica,
predal za denar, ki se avtomatično odpira ko se izpiše račun, veliki A4 tiskalnik, ...
Polna uporaba je opisana v drugih navodilih - blagajniško poslovanje.
Primer blagajniškeg računa:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
76
Pomoč - Uspešno poslovanje
Na blagajniškem računu lahko:
- vnašamo promet po blagajnikih
- vnašamo procentualne popuste na celotni račun in na posamezne artikle
- vnašamo zneskovne popuste na celotni račun
- določamo način plačila, ki so poljubni in jih uporabnik lahko sam dodaja
- lahko določimo kombinirano plačilo (delno z kartico, delno gotovina, delno boni)
- pripravimo in izpišemo veliko dobavnico ali veliki račun za stranko, ki bo plačala preko TRR
- izpišemo blagajniški račun ali dobavnico na blagajniški tiskalnik
- uporabimo možnost vračilo - vnesem oznesek koliko je dala stranka prikaže in izpiše se na tiskalnik
koliko moramo vrniti
- sproti kontroliramo zalogo prodanih artiklov, ker nam blagajniški računi sproti razknjižujejo zalogo
- lahko blokiramo prodaja v negativno zalogo
- vodimo blagajniške račune po stroškovnih mestih
- vodimo popustne kartice strank
- izpisujemo blagajniške račune po denarnih valutah -EURI in ostale
- vnašamo izdano blago po serijskih številkah
- vnašamo garancijsko dobo kot opombo
- avtomatično izpišemo garancijski list za artikle z garancijskim listom
- iz blagajniškega računa pripravimo pravi račun za plačilo preko TRR
- pripravimo in izpišemo dobavnico
- in ostalo
5.23
Blagajniški prejemek
Dokument se uporablja kot prejem gotovine oz. drugega plačilnega sredstva v blagajno. To je lahko
prejem od stranke ali dvig gotovine z bančnega računa.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
77
V polje vnesemo predmet vplačila: npr.: plačilo računalnika po predračun št.: 050003.
Tip plačila določimo z gumbom F9 - plačila:
Lahko samo kliknemo na tip plačila ali pa vnesemo zneske v vnosna polja. Celotni znesek se vedno
izravna z gotovino. Npr.: v kolikor imamo celotni znesek 10.000 SIT in vnesemo v polje eurocard 6000, v
polju gotovina pa pustimo 10000 se nam preračuna gotovina na 4000, ko zapremo okno. Hitro lahko
izberemo vrsto plačila z funkcijkimi tipkami. V našem primeru velja: F1 - Gotovina, F2 - Eurocard, F3 BA kartica. Kartice se vnašajo v šifrantu Načini plačil.
5.24
Blagajniški izdatek
Z dokumentom zmanjšujemo stanje v blagajniškem dnevniku. Lahko polagamo denar na banko, lahko
vnovčujemo čeke, lahko izplačamo določeni znesek stranki, ... Način plačila določimo z gumbom F9 plačila.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
78
5.25
Pomoč - Uspešno poslovanje
Zapisnik o spremembi cen
Z dokumentom spreminjamo cene artiklom na zalogi ali spreminjamo davčno stopnjo. V primeru
zapisnika o spremembi cen vnašamo novo ceno (odvisno od skladišča ali je to z DDV ali brez DDV). Ko
shranimo dokument in potrdimo spremembo v šifrantu ali ceniku, se nam spremenijo cene. Sprememba
se vidi pri izpisu zalog in kartici artikla. V primeru spremembe stopnje davka moramo pred vnosom
izvesti ukaz iz lokalnega menija: omogočeno spreminjanje tarif davkov in stopenj posameznim artiklom.
V tem primeru izpišemo zapisnik o spremembi davka z gumbom: <Izpiši spremembo davka>. Vnešena
količina nam predstavlja trenutno računalniško zalogo za izbran artikel na datum zapisnika. Ko dodamo
nov artikel se zaloga zanj prebere avtomatično. Vneseno in predlagano količino lahko spreminjamo. V
primeru, da imamo več cenikov (ceniki po skladiščih, ...) , moramo pod prodajno ceno vnesti oznako
cenika. Cene se spremenijo samo v tem ceniku. Ko shranimo zapisnik nas vpraša o spremembi cen - v
kolikor odgovorimo z NE - da ne želimo spremembe, moramo cene spremeniti enkrat kasneje. To lahko
naredimo z lokalnim ukazom "Spremeni cene v šifrantu artiklov ali ceniku".
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dokumenti
79
Zapisniki se pripravljajo za vsako skladišče posebej. V zgornjem delu se nam izpisuje skladišče za
katerega je bil pripravljen zapisnik in trenutna zaloga (na današni dan) trenutnega artikla. V primeru da
želimo da se zaloga prikazuje na datum zapisnika izvedemo ukaz iz lokalnega menija "Pregled zaloge
na datum dokumenta". To nam koristi pri kontroliranju zapisnikov po artiklih in količini in zalogi na dan
dokumenta (naj bi bila ista v kolikor se je zapisnik kreiral na koncu dneva).
Kadar se spreminja stopnja DDV:
1. prijavimo se v prvo skladišče in odpremo zapisnik o spremembi cen - in to storimo kasneje za vsa
skladišča (vse cenike)
2. izvedemo lokalni ukaz: preberi artikle z zalogo
3. izvedemo lokalni ukaz "Sprememba ukaza na vnosu"
in vnesemo novo stopnjo davka.
4. Shranimo dokument in potrdimo z DA - da želimo artiklom spremeniti cene v šifrantu artiklov in
cenikih.
5. Odgovorimo z DA na še nekaj vprašanj - v kolikor imamo samo 1 skladišče.
Na koncu nujno preverimo davke in maržo s poročilom: 24.1.1.4: Kontrola cen in davka v artiklih.
Zapisnik o spremembi cen se avtomatično pripravlja pri vnosu prevzemnih listov oz. nas vpraša ali
želimo, da se kreira. Isto velja pri prenosih v MP ali VP skladišče, ki ni konsignacijsko. Za
konsignacijska skladišča ne pripravljamo zapisnikov in nam jih tudi ne predlaga ( kadar je "Skladišče v"
vnešeno konsignacijsko skladišče - matični podatki, skladišča, F9 U - konsignacijsko obkljukamo).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
80
Pomoč - Uspešno poslovanje
Zapisnik o spremembi cen se nam lahko kreira avtomatično in se nam tudi odpre, ko delamo prevzem ali
prenašamo blago s prenosnico iz veleprodaje v maloprodajo in spreminjamo maloprodajno ceno. Seveda
mora biti vnešen tip cen v maloprodajnem skladišču: Prodajne cene z DDV.
P.S. Prvo moramo vnesti datum cenika, prodajo ceno (če jo želimo) in nato vnašamo artikle.
5.26
Ostali dokumenti
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
VI
82
Pomoč - Uspešno poslovanje
6
Poslovanje
6.1
Priprava računov iz dobavnic
Ukaz se uporablja pri pripravi zbirnih računov iz dobavnic.
Ko izvedemo ukaz ni ukaza prekliči. Za vsakega kupca, kateri vsebuje v obdobju nefakturirane dobavnice
in ustreza vnesenim kriterijem se pripravi en račun. Račune pa se lahko pripravlja tudi na druge načine
(iz dokumentov z gumbom: <naredi dok.> ali <kopiraj z dok.>.
6.2
Priprava specifikacije čekov
Na osnovi vnešenih kriterijev se pripravi specifikacija s številko, katera vsebuje vse še nevnovčene čeke.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
83
Z gumbom <Briši specifikacijo>, se lahko prekliče ukaz.
6.3
Sporočila
6.3.1
Priprava sporočila
Vsak uporabnik lahko pošlje sporočilo:
- drugemu uporabniku
- klientu
- artiklu
- skupini artiklov.
Naj poudarim sporočila ostajajo samo v sistemu DL (v DL programih) in tukaj ne gre za fizično pošiljanje
el.pošte ali kakšna druga sporočila. Privsaki pripravi sporočila izberemo komu pošiljamo sporočilo, kdo
je prejemnik , kakšma je prioriteta in sporočilo. Določimo tudi
ali gre za omejeno veljavnost (nekaj dni ali do datuma)
ali je določen urgentni datum in kateri datum je to - po tem datumu je sporočilo urgentno v kolikor še ni
bilo zaključeno
ali je sporočilo zaklenjeno za zaključitev in se ga ne da zaključiti, zaključi ga lahko le uporabnik kateri
ga je poslal
ali se pošiljatelju pošlje potrditev oz. odgovor prejemnika - velja samo kadar je prejemnik uporabnik
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
84
Pomoč - Uspešno poslovanje
V vnosnem polju Prejemnik lahko vnesemo oznako iz šifranta. Kateri šifrant se nm odpre je odvisno od
določenega "Tipa prejemnika".
V primeru, da je prejemnik uporabnik se mu vedno kadar se prijavi v katerikoli program DL prikažejo
nezaključena sporočila, ki so naslovljena nanj. Sporočila lahko zaključi oz. odgovori pošiljatelju. v kolikor
pa je status "Zaklenjeno spor. za zaključitev" pa ga ne more zakleniti.
Primeri sporočil uporabnikom:
- preveri dobavo za kupc ABC d.o.o., dobava jutri je nujna
- preveri cene artiklov v skupini 01 - MONITORJI SAMSUNG
- v petek je inventura
- terjaj kupce za plačila, čez 3 dni potrbujemo od tvojih kupcev 2.000.000 SIT
- v četrtek ob 10h sestanek komercialistov
V primeru, da je prejemnik klient se vedno kadar se ga doda na kakršenkoli dokument prikaže sporočila
katero so naslovljena na izbranega klienta. Sporočila lahko zapremo v kolikor nam status sporočila to
dopušča.
primeri sporočil klientom:
- Zaradi neplačevanja računov se mu ne izdaja blaga
- Prej naj plača preden dobi blago
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
85
- Vprašaj ga kaj je z našo reklamacijo dobavljenega blaga
- Naj že rešijo reklamacijo
- Naj pošlje kataloge za monitorje SAMSUNG
- Kaj je z dobropisom, ki ga moramo dobiti za predplačilo
- Vprašaj ga če potrebuje kaj potrošnega materiala
- Potrebno mu je fakturirati še 10 sponk za spenjanje papirjev in 500 listov
- Potrbno mu je še fakturirati 2 uri servisa, preveri pri Alešu ali je narejono
V primeru, da je prejemnik določen artikel se nam sporočilo prikaže kadar vnesemo artikel na katerikoli
dokument.Sporočila lahko zapremo v kolikor nam status sporočila to dopušča.V primeru da je sporočilo
poslano določeni skupini artiklov ima isto funkcijo kot bi vsem vnešenim artiklom, ki spadajo v to supino
posalli isto sporočilo.
Primeri sporočil artiklom:
- preveri delovanje pred izdajo, ker je precej že novih zanič
- preveri zalogo pri dobvitelju ker so podaljšani dobavni roki
- opozori stranko da barva od modela do modela varira
- opozori kupca, da se potrebuje še 4 baterije, da sploh deluje
- opozori kupca, da baterije niso priložene
- opozori kupca, da je garancije 10 let
Primeri sporočil skupinam artiklov:
- Garancija je podaljšana iz 1 leta na 2 leti
- Blago se bo ukinilo iz prodaje do konca leta
- Navodila za uporbo so v Angleščini
- Garancija velja samo z računom
6.3.2
Pregled nezaključenih sporočil uporabnika
Nezaključena sporočila uporabnika kateri jih je poslal. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu
in ni namenjen izpisu na tiskalnik.
6.3.3
Pregled vseh sporočil uporabnika
Vsa sporočila uporabnika kateri jih je poslal. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni
namenjen izpisu na tiskalnik.
6.3.4
Pregled nezaključenih sporočil uporabnikom
Nezaključena sporočila uporabniku-prejemniku. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni
namenjen izpisu na tiskalnik.
6.3.5
Pregled vseh sporočil uporabnikom
Vsak sporočila uporabniku-prejemniku. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni namenjen
izpisu na tiskalnik.
6.3.6
Pregled nezaključenih sporočil klientom
Nezaključena sporočila prejemnika klienta. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni
namenjen izpisu na tiskalnik.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
86
6.3.7
Pomoč - Uspešno poslovanje
Pregled vseh sporočil klientom
Vsa sporočila prejemnika klienta. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni namenjen izpisu
na tiskalnik.
6.3.8
Pregled nezaključenih sporočil artiklom
Nezaključena sporočila prejemnika artikla. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni
namenjen izpisu na tiskalnik.
6.3.9
Pregled vseh sporočil artiklom
Vsa sporočila prejemnika artikla. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni namenjen izpisu
na tiskalnik.
6.3.10 Pregled nezaključenih sporočil skupini artiklov
Nezaključena sporočila prejemnika skupine artiklov. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in
ni namenjen izpisu na tiskalnik.
6.3.11 Pregled vseh sporočil skupini artiklov
Vsa sporočila prejemnika skupine artiklov. Pregled je namenjen hitremu iskanju in pregledu in ni
namenjen izpisu na tiskalnik.
6.4
Vnos cenika po artiklih
V kolikor imamo vnešene večje število cenikov lahko vnesemo cene artiklov s tem ukazom. Vendar pozor
spremembe ne kreirajo zapisnika o spremembi cen. Ceno vnašamo tako da pritisnemo enter in vnesemo
ceno v vnašalnico, ki se nam odpre (ne moremo vnašati cen direktno v razpredelnico). Ukaz nam
omogoča različne vnose prodajne cene, ki jo izberemo pri podatkih Tip vnosa (prodajn cena brez DDV,
prodajna cena zDDV, marža v odstotku in Marža v znesku). Lahko pa izberemo tudi zaporedje vnosa:
1. Cenik/ Artikel: vnesemo vsem artiklom za določeni cenik ceno, ko vnesemo ceno zadnjemu artiklu (ali
ročno spremenimo) se prestavimo na naslednji cenik.
2.: Artikl/ cenik: vnašamo za izbran artikel ceno vsem cenikom in ko vnesemo ceno za zadnji cenik se
avtomatično prestavimo na nov artikel.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
87
Za artikle na zalogi je priporočljivo/nujno spreminjati cene z zapisnikom o spremembi cen.
P.S. Cene artiklom v ceniku s stalno odvisnostjo cen ne moremo vnašati.
Lahko vnašate isti cenik tudi z ukazom Poslovanje/ Vnos cenika po cenikih
6.5
Vnos cenika artiklov po cenikih
Z ukazom vnašamo nove cene artikom po cenikih (podobno kot Poslovanje/ Vnos cenika artiklov). Prvo
izberemo kateri cenik bomo vnašali in nadaljujemo z vnosom cenika. Vnos je podoben vnosu
dokumenta. Na ceniku je en artikel samo 1X. Denarna valuta se določi v šifrantu cenikov kateri ne sme
imeti nastavljene stalne odvisnosti cene od obstoječih cen.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
88
Pomoč - Uspešno poslovanje
Z gumbom <kopiraj z cenika> lahko skopiramo vse artikle in njihove cene z obstoječega cenika.
Z gumbom <sprememba cen> lahko za poljuben odstotek zmanjšamo ali zvečamo vse cene na ceniku.
Z lokalnim ukazom <Preberi artikle z računov na cenik> se nam prazen cenik napolni z vsemi artikli in
njihovimi zadnjimi neto prodajnimi cenami (z že zmanjšanimi za rabate).
Z lokalnim ukazom <Preberi promet klienta za obdobje> vnesemo še obdobje in oznako klienta, kar nam
omogoča, da se v datum in opombo prenese datum in količina prometa artiklov za vnešeno obdobje.
Ukaz je primeren kadar formiramo cenik za določenega kupca.
Za artikle na zalogi je priporočljivo/nujno spreminjati cene z zapisnikom o spremembi cen.
6.6
Vnos informativnega cenika
Cenik je namenjen samo izpisu kot ponudba ali cenik. prvo moramo vnesti podatke v šifrant informativnih
cenikov, nato lahko začnemo z vnosom.
Primer vnešenega informativnega cenika.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
89
Vrstice vrivamo s tipko <INS> in brišemo z <CTRL> + <DELETE>. Artikel se na ceniku lahko vpiše tudi
večkrat. Stolpec omombe nam pomeni dodatni tekst na ceniku. Kadar Oznaka artikla ne obstaja nam
vrstica predstavlja naslov skupine. Zadnji stolpec KC pomeni ali se z ukazom <Osveži cene> kopirajo
cene iz cenika ali ne. Cenik lahko izpišemo brez dodatnega naziva artikal (brez naziva 2) - gumb
<Izpiši> ali pa z dodatnimi nazivi: gumb <Izpiši z nazivi 2>. Z lokalnim ukazom <Dodaj artikle iz šifranta
na konec cenika> pa dodamo vse artikle, ki ustrezajo vnešenemu pogoju z trenutnimi cenami na konec
cenika. Možni pogoji so od artikla, do artikla in/ali skupina artiklov.
Primer izpisa:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
90
Pomoč - Uspešno poslovanje
P.S. Ko vnašamo cenik moramo paziti na zaporedje vnosov. Zaporedja se kasneje ne da spreminjati.
6.7
Inventura
Podroben opis postopka inventure je opisan v drugih navodilih.
Z ukazom odpremo, vnesemo in zaključimo inventuro za določeno skladišče in datum. Poročila se
nahajajo v Izpisi in poročila/ Inventurni izpisi. Z inventuro vnesemo novo stanje artiklov na zalogi. Nova
zaloga začne veljati z datumom zaključka inventure zjutraj in sicer potem, ko smo inventuro poknjižili.
Zato je najpogostejši vnos datuma zaključka inventure za en dan večji od datuma inventure. Inventuro
lahko delamo samo za nekatere artikle, za eno skupino artiklov ali za celotni šifrant artiklov. Ko se
inventura poknjiži kasnejše spremembe več niso mogoče.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
91
V spodnjem delu se izpisujejo zneskovne inventurne razlike.
Artikel na inventuri hitro najdemo v kolikor pritisnemo tipko <F7> ali kliknemo na gumb <F7 - Išči po
oznaki/ČK> in vtipkamo oznako, začetni del oznake ali črtno kodo. Na voljo imamo tudi hitro kartico
artikla- gumb <HK>.
V kolikor vnašamo inventuro, katera vsebuje veliko število artiklov moramo zaradi hitrosti ukiniti kljukico
na vrhu okna: Vedno preračun razlike zneskov. Na koncu ko zaključimo jo ponovno obkljukamo.
Gumb <Razliko knjiži kot porabo> je namenjen samo v proizvodnih podjetjih (male pekarne,
cvetličarne, ..) kateri ne vnašajo porabe materiala vendar periodično (1X mesečno) delajo inventure.
Primer knjižno stanje je 120 kg, inventurno stanje je 20 kg, razlika je poraba, ki se knjiži z dokumentom
odpis ali dobavnica. Dokument se naredi avtomatsko, ko kliknemo na gumb "Razliko knjiži kot porabo".
6.8
Kalkulacija cen z odvisnimi stroški
Ukaz nam omogoča kalkuliranje nabavnih cen posameznim artiklom iz uvoza. Na kalkulacijo vnesemo
denarno valuto in vse artikle, ki bi jih uvozili iz določene države. Dodamo morebitni rabat in pribitke in
procentualno ali zneskovno odvisne stroške v domači ali tuji denarni valuti. Odvisni stroški se porazdelijo
po artiklih sorazmerno. V kolikor imamo uvoze z različnih držav z različnimi odvisnimi stroški lahko
primerjamo cene z dveh kalkulacij. Pomemben podatek je denarni tečaj in denarni tečaji v tečajni listi za
denarne valute v katerih so vnešeni odvisni stroški.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
92
Pomoč - Uspešno poslovanje
Prvo vnesem odenrno valuto kalkulacije, nato vnesemo vse artikle s cenami v originalni valuti in šele
nato vnesemo odvisne stroške in jih porazdelimo. Ko vnesemo denarno valuto, denarni tečaj in znesek 1.
stroška moramo 1. strošek tudi razdeliti na artikle tako da kliknemo na gumb razdelitev 1.stroška. Šele
nato lahko nadaljujemo z naslednjim stroškom. 1. stolpec v polju za vnos stroškov "V" nam pomeni ali je
procent stroška viden po posameznih artiklih.
6.9
Kalkulacija po fazah
V kolikor želimo izračunati ceno nekemu izdelku po proizvodnih fazah in materialu to lahko storimo s
tem ukazom. Kalkulacije se malo razlikujejo po branžah. Cilj teh kalkulacij pa je, da dobimo cene za
različne količine izdelave in nabavne zneske po posameznih fazah in grupah faz ter da pripravimo
dokument ponudba, ki jo pošljemo klientu. Ko vnesemo podatke o naročniku in izdelku moramo vnesti
še faze. Faze lako dodam na več načinov:
- iz šifranta faz: <CTRL + ENTER>
- po grupah TF: gumb <Dodajanje po grupah TF>
- iz obstoječe kalkulacije (Vezni dokument): vnosno polje Vezni dokument v glavi
- iz tehnološkega postopka: gumb <Tehn.post>
- iz obstoječega delovnega naloga: vnosno polje Vezni dokument v glavi
Material vnesemo v zavihku Material. Cene materiala se berejo iz šifranta artiklov.
Na koncu lahko dodamo še odstotek pribitka in/ali odstotek popusta na delo in material ločeno ter
denarno valuto izpisa.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
Primer izpisa:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
93
94
6.10
Pomoč - Uspešno poslovanje
Opomini in obresti
6.10.1 Priprava opominov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
6.10.2 Priprava opominov iz plačil kronološko
S tem ukazom pripravimo opomin po kupcih ne glede na vezne dokumente pri plačilih. Plačila zapirajo
izdane dokumente kronološko po njihovi izdaji. Opomini, ki se pripravijo so fizično pripravljeni dokumenti,
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
95
kateri ima vsak svojo številko.
Opomine pregledamo in izpišemo v Poslovanje/ pregled in brisanje opominov. Oznaka klavzule je oznaka
iz šifranta klavzul in ne prosti tekst.
6.10.3 Pregled in brisanje opominov
Opomine lahko pregledamo in izpišemo ali jih zbrišemo (CTRL+DELETE ko smo v zgornj irazpredelnici).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
96
Pomoč - Uspešno poslovanje
V zgornjem delu so opomini (vsaka vrstica en opomin) v spodnjem delu so postavke na opominu.
6.10.4 Vnos obrestnih stopenj
Tukaj vnesemo vse lestvice za izračun obresti. V kolikor ne želimo izračunavati obresti lahko pustimo
šifrant prazen.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
97
6.10.5 Briši vse narejene opomine
6.11
Tečajna lista
Tečajno listo vnašamo po dnevih za vsako denarno valuto posebej. Za vsako denarno valuto je lahko
samo ena sprememba na dan. Na konec seznama (na zadnji datum) pridemo z <CTRL>+<END> ko
smo v desni razpredelnici. V kolikor tečajna lista ni vidna v celoti v oknu, moramo povečati okno čez cel
ekran in z miško razdeliti okno med valuto in tečajem tako, da je vidno vse kar želimo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
98
6.12
Pomoč - Uspešno poslovanje
Vnos obračuna DN
Tu se vnaša poraba časa (in lahko tudi materiala - odvisno od nastavitev) po zaposlenih vezanih na
določen delovni nalog.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
99
V seznam moramo vnesti na določen dan kdo od zaposlencev je delal katero fazo in koliko časa. Količin
se vnaša v urah. Se pravi 0,5 pomeni pol ure, 0,25 pomeni 15 minut. Vsak uporabnik lahko vnaša samo
svoje podatke in jih tudi izpiše - gumbi. podatki so nam kasneje na voljo pri izpisih porabe čaasa po
zaposlenih, po delovnih nalogih, po fazah in ostalo za poljubno obdobje.
6.13
Ročni vnos postavk v trgovske knjige
6.13.1 Vnos TDR - maloprodaja
Prvo se odpre okno za vnos obdobja. Le vnosi v obdobju so veljavni.
Po vnosu se odpre pregled knjižb v obdobju:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
100
Pomoč - Uspešno poslovanje
Okno je namenjeno le pregledovanju in iskanju. V kolikor želimo kakšen vnos popraviti, ga prvo
poiščemo in nato kliknemo na gumb <Urejanje>. V kolikor želimo dodajati nove knjižbe kliknemo na
gumb <Napredni vnos> in odpre se nam okno za vnos:
Na koncu vnosa zapremo okno z X desno zgoraj.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
101
6.13.2 Vnos TD - veleprodaja
Po vnosu obdobja se nam prikaže okno za pregled knjižb TD. Nadaljujemo lahko z vnosom novih s
klikom na <Napredni vnos>.
Okno za vnos novih knjižb:
6.13.3 Vnos TST - storitve
Na voljo imamo podoben vnos kot pri TDR in TD.
6.14
Ročni vnos postavk v knjige DDV
6.14.1 Osnovno
Pred začetkom vnosa se vnese obdobje. Vnešeno obdobje nam določi veljavno obdobje za vnos. Pregled
knjige, ki se odpre po vnosu obdobja je tudi omejen samo na to obdobje.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
102
Pomoč - Uspešno poslovanje
V pregledu se nam ne urejajo podatki po trenutnem stolpcu ampak moramo v primeru, da želimo
urejenost po določenem stolpcu klikniti na naziv stolpca, na primer po datumu računa:
Gumb <Urejanje> nam omogoča popravljanje obstoječe knjižbe. Po vnosu se vrnemo v pregled.
Gumb <Napredno urejanje> nam omogoča dodajanje, brisanje knjižb. Po vnosu se vrnemo v pregled.
Gumb <Izpiši> lahko izpišemo knjigo za obdobje, ki smo ga vnesli pred vstopom v pregled knjižb.
V pregledu se nahajajo samo ročne knjižbe, čeprav obstajajo tudi avtomatične knjižbe (nek izdani račun
v knjigi izdanih računov). To pomeni, da je izpis knjige daljši od pregleda ročnih vnosov.
V dodajanju so v spodnjem delu polja za vnos protikonta in pripadajočih zneskov. V primeru, da nimamo
prenosa v GK lahko puščamo polja prazna. v kolikor pa jih vnašamo pa vnašamo po sledečih pravilih:
- konto mora biti veljaven konto iz kontnega plana
- v kolikor vnašamo samo na 1 konto, mora biti vnos zneska prazen (se bo izračunal)
- v kolikor vnašamo na 2 konta, mora biti znesek pri 1.kontu vnešen, 2.znesek mora biti prazen (se bo
izračunal)
- v kolikor vnašamo na 3 konta, mora biti znesek pri 1. in 2. kontu vnešen, 3.znesek mora biti prazen
(se bo izračunal)
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
103
6.14.2 Knjiga izdanih računov - promet blaga in storitev
Najpogostejši vnos:
Vnos glave (podatki o dokumentu)
Vnos Zneska z DDV
Pritisnemo F2 ali F3, ali F4 ali F5 - odvisno od računa
PgDn
ENTER
in nadaljujemo z novim vnosom
V primeru,da je račun razdeljen na 8,5% in na 20% DDV ali kako drugače, moramo ročno vnesti podatke
v ustrezna vnosna polja.
V kolikor nimamo prenosa v GK, lahko pustimo vnos Protikonta in zneska prazen.
Vnosi gredo v terjatve kupcev.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
104
Pomoč - Uspešno poslovanje
6.14.3 Knjiga izdanih računov - prejeto predplačilo
Knjiga je podobna knjigi izdanih računov, vendar se nanaša na avansne račune.
6.14.4 Knjiga izdanih računov - dobava blaga v območje Skupnosti
Knjiga je podobna knjigi izdanih računov le da se vnaša manj zneskovnih podatkov:
6.14.5 Knjiga prejetih računov - promet blaga in storitev
Knjiga se vnaša podobno kot vse ostale DDV knjige. Pri vnosu si lahko pomagamo s funkcijskimi
tipkami (prvo moramo vnesti Vrednost z DDV):
F2 - Oproščene nabave
F3 - Neodbiti DDV
F4 - 8,5% DDV na domačem trgu
F5 - 20% DDV na domačem trgu
F6 - pavšalno nadomestilo
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
105
Stroškovno mesto lahko puščamo prazno, denarna valuta je v primeru SIT prazna.
Vnosi gredo v obveznosti za plačilo dobaviteljem.
6.14.6 Knjiga prejetih računov - predplačilo
Vnos knjige je podoben knjigi prejetih računov - promet blaga in storitev, le da se nanaša na avansne
račune.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
106
Pomoč - Uspešno poslovanje
6.14.7 Knjiga prejetih računov - pridobitev blaga iz Skupnosti
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
6.14.8 POSEBNA EVODENCA O VSTOPNEM DDV PRI UVOZU BLAGA
6.14.9 Priprava obrazca DDV-O
Prvo vnesemo začetne podatke.
Izpis obrazca na ekran pomeni, da se nam bo prikazal po pripravi na zaslonu.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
107
108
Pomoč - Uspešno poslovanje
6.14.10 Urejanje obrazca DDV-O
Prikažejo se nam vsi obrazci v pregledu. Izbranega iz seznama lahko urejamo s tipkami: F9 in U:
Izpis se lahko nadaljuje na Izpisi in poročila/Knjige DDV/Obrazec DDV-O ali na <Izpiši>.
6.15
Blagajna
6.15.1 Razknjiži promet na blagajni za obdobje
V primeru, da blagajniški računi niso nastavljeni da avtomatsko razknjižujejo zalogo pri izpisu računa, se
z ukazom razknjiži promet na blagajniških računih. Lahko pa tudi ponovimo razknjiževanje iz različnih
vzrokov (sprememba sestavnic): ukaz nam prvo zbriše vse knjižbe in ponovno razknjiži, tako da do
podvojenega razknjiževanje ne pride.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
6.16
109
Stornacije
6.16.1 Osnovno
Glede na izbiro vrsto dokumenta se nam odpre seznam dokumentov. Ko izberemo dokument iz
seznama se nam izbrani dokument stornira. Storniran dokument obstaja, na njem so vnešeni artikli in
zaseda številko dokumenta.
6.17
Plačila
6.17.1 Vnos plačil dobaviteljem
Obvezosti se črpajo iz knjige prejetih računov. Zato moramo prvo odgovoriti na vprašanje:
Najpogosteje kliknemo na DA.
Nato se nam odpre okno za vnos novega plačila:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
110
Pomoč - Uspešno poslovanje
V vnosno polje Oznaka dokumenta vnašamo prejeti dokument, ki ga plačujemo. Do oznake dokumenta
lahko pridemo s CTRL+ENTER. ali vnesemo direktno številko. Dokument in klient morata biti vnesena
pravilno - drugače pride do različnih zneskov na odprtih postavkah in kartici klienta. Na prehodu leta je
potrebo paziti na letnico pri datumu plačila. V kolikor ne vnašamo točne številke dokumenta (Oznaka
dokumenta) so lahko razlike na odprtih postavkah in kartici klienta. Po vnosu dokumenta in klienta se
nam predlaga odprto stanje dokumenta. Lahko pa spremenimo znesek in vnesemo delno plačilo. Polje
avansno plačilo moramo nujno obkljukati v primeru avansnega plačila, da se zapre pravi prejeti račun,
oznake tega prejetega rauna pa še ne poznamo. V kolikor želimo odpreti že obstoječi vnos plačila
kliknemo na <Pojdi na že obstoječi vnos>. Odpre se nam seznam vnosov in z dvoklikom ali <ENTER>
skočimo na izbrani vnos. Na voljo imamo tudi ukaze:
- Prenos iz bančnega poslovanja
- Dnevnik - dnevnik knjiženj
- Kartica dobavitelja - finančna kartica dobavitelja, obveznosti in plačila
- Vnos plačil kupcev
Izpisi se nahajajo v Izpisi in poročila/Plačila/ plačila dobaviteljem.
6.17.2 Vnos plačil kupcev
Vnos plačil kupcev je podoben vnosu plačil dobaviteljem.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
111
Na voljo imamo tudi za vnos oznake dokumenta tudi avansni račun in predračun. V primeru avansnega
plačila moramo nujno obkljukati polje "Avansno plačilo", ker oznaka računa še ni znana in se naknadno
izračuna. potem plačilo zapira pravi izdani račun.
Izpisi se nahajajo v Izpisi in poročila/Plačila/Plačila kupcev.
6.17.3 Prenos plačil kupcev in dobaviteljev iz datoteke
Z ukazom se prebere iz datoteke tkdis.txt plačila kupcev in plačila dobaviteljem.
6.17.4 Priprava plačilnih nalogov
Z ukazom pripravljamo plačilne naloge. Pripravljene plačilne naloge lahko izpišemo ali prenesemo v
datoteko tkdis.txt, ki jo lahko uvozimo v program za elektronsko plačevanje. V spodnejm delu imamo
seznam neplačanih računov in z <ENTER> potrdimo ali spremnimo znesek plačila. Virman se vnese v
seznam v zgornjem delu. Zgoraj je seštevek zneskov v zgornjem seznamu. Ko okno zapiramo nas
program vpraša ali se prenese v datoteko tkdis.txt.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
112
6.18
Pomoč - Uspešno poslovanje
Pregled dokumentov
6.18.1 Osnovno
Na voljo imamo preglede dokumentov - sezname, kateri so namenjeni hitremu iskanju. Do teh seznamo
lahko pridemo tudi na <...> , ki se nahaja za oznako dokumenta na vsakem vnosu dokumenta.
Po seznamu lahko hitro iščemo po stolpcih in s kriteriji filtriramo podatke.
6.19
Direktorski sistem
6.19.1 Promet
Na voljo imamo pregled ki nam je v pomoč pri odločanju. Cilj je imeti celotno podjetje na enem zaslonu.
Na poljubne datume in za poljubna obdobja dobimo pregled različnih kriterijev. Datume iin obdobja si
lahko poljubno spreminjamo in primerjamo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
113
V levi zgornje okno lahko ročno vpisujemo datume - vsak datom v svojo vrsto ali pa jih s pomočjo ukaza
"Nastavi datume" nastavimo avtomatično.
Odpre se nam okno za vnos obdobja v katerem bi radi primerjali podatke:
Nato izberemo obdobje:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
114
Pomoč - Uspešno poslovanje
Nato se nam datumi nastavijo v okno avtomatsko:
ravno tako se nam določi na isto obdobje (mesečni) promet:
Ko kliknemo na osveći se nam obnovijo podatki. Za vsak datum svoj stolpec:
Podatki, ki se nam prikažejo za vsak datum se lahko nastavljajo in so različni od podjetja do podjetja.
V kolikor želimo omejiti prikaz lahko vnesemo enega izmed kriterijv : skladišče, stroškovno mesto in
komercialista.
Zaradi hitrosti prikaza se rezultati shranjujejo za določen datum in obdobje prometa. V kolikor pa želimo
da se vsi podatki preračunajo na novo obkljukamo polje (mogoče smo kaj spreminjali za nazaj)
"Preračun na novo".
P.S. Lahko odpiramo naprej podpreglede, ki nam opravičijo prikazane zneske oz. na njih lahko iščemo
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Poslovanje
izstopanja.
Na voljo so tudi grafični pregledi.
6.20
Potrjevanje realizacije predračunov
Odprejo se še nepotrjeni in nerealizirani predračuni. Ko se poišče željeni predračun ga z ENTER
potrdimo. Ko zaključimo s potrjevanjem zapremo okno.
6.21
Potrdi predračuni kateri so bili vsaj delno plačani
Ukaz nam potrdi predračune kateri so bili vsaj delno plačani. Datum potrditve je datum plačila.
6.22
Brisanje rezervacij z zapadlih predračunov
Program resetira rezervacije predračunov katerim je pretekla veljavnost in niso bili realizirani.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
115
Del
VII
Izpisi in poročila
7
Izpisi in poročila
7.1
Osnovno
117
Izpisi in poročila so gupirano po skupinah in oštevilčena. Številka poročila se nam vedno izpiše desno
zgoraj, da lažje ponovimo izpis, katerega fizično gledamo na papirju. Najpogosteje se nam prvo prikaže
neko okno z kriteriji izpisa:
v to okno vensemo po navodilih podatke ali pa ga pustimo predlaganega. pri vnosu kriterijev si lahko
pomagamo z šifranti (CTRL+ENTER). Kovnesemo lahko s tipko na tipkovnici <Pg-Dn> skočimo na gumb
<V redu ekran>. Poročilo lahko prikažemo na zaslon ali ga tiskamo direktno na tiskalnik. V kolikor se
izberemo na zaslon se nam prikaže predogled. Primer:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
118
Pomoč - Uspešno poslovanje
Vkolkor želimo tiskati na tiskalnik kliknemo na:
V kolikor se želimo premikati po straneh klikamo na:
Ali vpišemo številko strani.
Velikost pregleda spreminjamo s klikom na :
okno zapremo z Close ali X. po elektronski pošti pošljemo dokument z EPošta.
P.S.
V kolkor želim oizpist iveč izvodov, kliknemo večkrat na znak
7.2
.
Dnevnik izdaje dokumentov
Tu so koristna poročila, ki temeljijo na izdanih dokumentih. Vsak izpis ima dokaj veliko izpisnih kriterijev
( za klienta, za skladišče, za stroškovno mesto, za komercialista, ...). Vsi pa imajo tudi kriterija "Uredi
po" in "Grupiraj po" s katerim določimo urejenos izpisa in grupacijo (v primeru grupiraj po kupcih in uredi
po znesku se nam izpiše prvi kupec in zanj vsi računi v obdobju urejeni po znesku, nato skupni seštevek
za kupca in nato novi kupec; na koncu je celotni seštevek vseh kupcev in dokumentov).
Z s temi poročili lahko odgovorimo na naslednja vprašanja:
Koliko in kateri račune so izdli posamezni komercilaisti?
Koliko prometa so naredili posamezni komercialisti?
Promet po poslovalnicah (skladiščih)?
Kakšen je promet po kupcih v prejšnem polletju?
Kakšna je nabava po dobaviteljih v prejšnem mesecu?
Kakšna je izdaja po stroškovnih mestih?
Kateri so potrjeni predračuni v trenutnem mesecu?
in tako naprej
7.3
Izpis več dokumentov na tiskalnik
S tem ukazom izpišemo vse dokumente (za določen tip dokumenta-računa ali dobavnice, ..) kateri
izpolnjujejo kriterij:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
119
Vnesemo število kopij in izpišemo na tiskalnik. V kolikor izberemo na ekran se nam bo vsak dokument
preden se izpiše na tiskalnik prikazal na ekranu.
Z izpisom 2.0 lahko izpišemo več vrst dokumentov (željeni so obkljukani) naenkrat in sicer za poljubno
obdobje:
Seveda je priporočljivo da izbrete izpis na tiskalnik inne na ekran.
7.4
Davčni izpisi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
120
Pomoč - Uspešno poslovanje
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.5
Knjige DDV
Na volji imamo več knjig DDV.
Najpomembnejši sta knjiga prejetih in knjiga izdanih računov.
Knjiga prejetih računov se sestoji iz:
- vnešenih prejemnic - dinančnih (vnešena št.račun, datum računa, datum prejema dokumenta)
- ročni vnos knjige prejetih računov (storitveni računi)
- vnešenih prevzemnic kot odkupni blok - samo plačani del
- rekapitulacij dnevnega iztržka-blagajniški računi (lahko avtomatsko lahko iz ročnega vnosa)
Knjiga izdanih računov se sestoji iz:
- izdanih računov (tudi storno avansni računi)
- izdanih dobro- in bremepisov
- ročnega vnos v knjigo izdanih računov
Knjiga izdanih avansnih računov se sestoji iz:
- izdanih avansnih računov
- ročni vnos
Primer poročila: Obračun DDV:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
Obračun se pripravi v poslovanje/ročni vnos v knjige DDV/ priprava in urejanje obrzcaDDV-O.
7.6
Dokumentni izpisi
7.6.1
Rekapitulacije dokumentov
Za vnešeno obdobje dobimo podatke o izdanih dokumentih po skladiščih:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
121
122
7.6.2
Pomoč - Uspešno poslovanje
Seznam dobavnic po prevoznikih
Za vnešeno obdobje se nam prikaže poročilo z seznamom dobavnic po prevoznikih. Prevoznike vnašamo
na dobavnici v polje Prevoznik.
Podatki na izpisu so:
Oznaka dobavnice
Datum dobavnice
Skladišče
Račun št.
Kupec
Vrednost brez DDV
7.6.3
Seznam računov z zneski zadnjih prevzemov
Poročilo vsebuje za vnešeno obdobje seznam računov z prodajnimi zneski in zneski z zdanjih
prevzemov. Potočilo je urejeno po številki računa.
7.6.4
Neizpisani računi
Za vnešeno obdobje se izpišejo neizpisani računi. Verjetno ti računi še niso bili poslani ali izročeni
kupcem.
7.6.5
Kapitalski dobički in izgube po dobavnicah
V primeru da vodimo nabavo in prodajo (dobavnice) vrendostnih papirjev nam je poročilo izredno koristno.
Za vnešeno obdobje se izpišejo dobavnice s podatki : Dobiček, Izguba, Skupaj. Vprimeru da v kriterijih
obkljukamo tudi po vrednostnih papirjih, se izpiše za dobavnico še seznam prodanih vrednostnih papirjev
s dobičkom Izgubo in SKupaj po posameznem vr.papirju.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.6.6
123
Računi z blagovnimi skupinami
Poročilo vsebuje za vsak račun v vnepenem obdobju promet po blagovnih skupinah.
7.6.7
Seznam prevzemnic po dobaviteljih in tujih valutah
Za vnešen obdobje dobimo seznam prevzemnic po posameznih dobaviteljih in seštevki po denarnih
valutah. Poročilo je primerno za uvoznike, kateri nabavljajo blago v različnih državah z različnimi
denarnimi valutami.
7.6.8
Seznam potrjenih predračunov
V primeru da ročno ali avtomatsko potrjujemo predračune je poročilo veljavno.
Avtomatično potjevanje je z ukazom Poslovanje/Potrjevanje realizacije predračunov in Potrdi predračune
kateri so bili vsaj delno plačani.
7.6.9
Dobavnice z rabati
Za venšeno obdobje se prikaže seznam dobavnic z rabati.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
124
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.6.10 Seznam računov z rabati in superrabat
Za vnešeno obdobje se nam izpiše seznam računov z rabati in superrabati.
7.6.11 Neporabljeni avansni računi
Za vnešene kriterije se izpišejo še neporabljeni avansni računi. Na poročilu so podatki o znesku računa,
neporabljenem znesku in porabljenem znesku. Delna poraba se tudi upošteva.
7.6.12 Odkupni bloki (pavšalisti) po klientih
Za vnešeno obdobje se izpišejo odkupni bloki (prevzemnice) po klientih. Na poročilu so zneski brez in z
pavšalnim nadomestilom.
7.6.13 Odkupni bloki (pavšalisti) za klienta - dokument
Za vnešene kriterije dobimo izpisane odkupne bloke za vsakega klienta posebej. na dokumentu je
seznam odkupnih blokov s skupnimi zneski in količinami. Pri izpisu mormo paziti, da v primeru večjega
količina pavšalistov izpišemo direktno na tiskalnik, sicer se nam za vsakega prej prikaže na ekranu.
Sicer pa nas pred prikazom na ekran tudi vpraša ali res želimo naekran ali vseeno na tiskalnik.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
125
7.6.14 Prejeta naročila za obdobje datuma izdelave
Poročilo nam prikaže seznam artiklov s prejetih naročil z količinami glede na vnešene kriterije. V kolor
ne vnesemo kriterija: Leto za teden in Št.tedna se upošteva od datuma izdelave in do datuma izdelave. V
kolikor pa se vnese leto in teden pa se vnos obdobja ne upošteva. leto in mesec je neka bližnjica za
vnos obdobja izdelave.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
126
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.6.15 Vhod dokumenov
7.6.15.1 Računi z vhodnimi zneski
Za vnešeno obdobje se izpiše seznam računov z vhodnimi vrednostmi, znesek storietev in maržo. Za
pravilne rezultate moramo predhodno osvežiti povprečne nabavne cene.
7.6.15.2 Odpremnice z vhodnimi zneski
Za vnešeno obdobje se izpiše seznam odpremnic z vhodnimi vrednostmi. Za pravilne rezultate moramo
predhodno osvežiti povprečne nabavne cene.
7.6.15.3 Dobavnice z vhodnimi zneski
Za vnešeno obdobje, skladišče se izpiše seznam dobavnic z vhodnimi vrednostmi, maržo in faktueno
vrednostjo. Za vmesne seštevko po SM se obkljuka parameter "Grupiraj po SM". Za pravilne rezultate
moramo predhodno osvežiti povprečne nabavne cene.
7.6.15.4 Prenosnice z vhodnimi zneski
Za vnešeno obdobje se izpiše seznam prenosnic z vhodnimi vrednostmi. Za pravilne rezultate moramo
predhodno osvežiti povprečne nabavne cene.
7.6.15.5 Računi z vhodnimi zneski po artiklih
Za vnešeno obdobje se izpiše seznam računov. Pod vsakim računom pa se izpišejo razknjiženi artikli z
količino, vhodno ceno in vhodnim zneskom.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
127
7.6.15.6 Dobavnice z vhodnimi zneski po artiklih
Za vnešeno obdobje se izpiše seznam dobavnic. Pod vsako dobavnico pa se izpišejo razknjiženi artikli z
količino, vhodno ceno in vhodnim zneskom.
7.6.15.7 OE z vhodnimi zneski - dobavnice
Poročilo vsebuje seznam OE z vhodnimi zneski z dobavnic.
7.6.15.8 OE z vhodnimi zneski - blagajniški računi
Poročilo vsebuje seznam OE z vhodnimi zneski z blagajniškimi računi.
7.6.16 Seznam računov z vezami na AR
Za vnešeno obdobje se nam izpiše seznam raunov z vezami na avansne račune. Na izpisu imamo
podatke o že plačanem znesku in o že plačanem DDV na avnasnem računu (ločeno po obeh stopnjah).
7.6.17 Potrditev naročil za teden
Na osnovi vnešenih kriterijev dobimo seznam artiklov s količinami s potrjenih naročil. Vnos leta in tedna
se izključuje z vnosom obdobja. Vnos je le bližnjica za vnos obdobja.
7.6.18 Klienti s ponudb
Poročilo vsebuje seznam klientov, kateri ustrezajo kriterijem s podatki o izdanih ponudbah. S poročilom
dobimo lahko podatke kateri klienti so kupovali določene artikle ali skupino artiklov in koliko ponudb se
je v vnešenem obdobju izpisalo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
128
Pomoč - Uspešno poslovanje
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.7
Plačila
7.7.1
Plačila dobaviteljev
7.7.1.1
Dnevnik knjiženja plačil dobaviteljem
129
Seznam vnosov plačil dobaviteljem. To je le dnevnik obveznosti/plačil za poljubno obdobje.
7.7.1.2
Kartice dobaviteljev
Za poljubnega dobavitelja (ali več dobaviteljev eden za drugim) se izpiše plačilna kartica. Z poljem "Uredi
po" določimo urejenost postavk pri vsakem klientu. Z poljem "Uredi kliente po" določimo urejenost
klientov.
Na koncu izpisa je saldo.
7.7.1.3
Saldo dobaviteljev
Z izpisom dobimo podatke o celotni obveznosti do dobaviteljev, skupaj po posameznem dobavitelju.
Paziti moramo le na obdobje katero vnesemo (zajeti moramo poslovne dogodke za vse nazaj npr.
vnesemo od datuma: 1.1.2000).
7.7.1.4
Saldo dobaviteljev - za obdobje prejetih dokumentov
Podoben izpis kot Saldo dobaviteljev, le da obdobje določa datum prejetih dokumentov
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
130
7.7.1.5
Pomoč - Uspešno poslovanje
Pregled odprtih postavk dobaviteljem
Seznam odprtih postavk do dobaviteljev nam po dobaviteljih/dokumentih izpiše odprte postavke. Izredno
pomembno je da se vnese plačilo vedno na določen dokument-račun. Če je veza napačna ali sploh ni
vnešene pri plačilu se enotavno dokument ne zaprte in je med odprtimi postavkami. V resnici pa je že
plačan vendar pa je plačilo napačno vnešeno.
7.7.2
Plačila kupcev
7.7.2.1
Dnevnik knjiženja plačil kupcev
Seznam vnosov plačil kupcev. To je le dnevnik terjativ/plačil za poljubno obdobje.
7.7.2.2
Neplačani računi po valuti
Izpis upošteva le pravilno vnešena plačila (z vezo na pravi račun). V kolikor je plačilo vnešeno z napačno
vezo ali celo brez veze na račun je mogoče kakšen račun še vedno med odprtimi postavkami, vendar je
dejansko plačan.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.7.2.3
131
Neplačani računi po kupcih
Izpis upošteva le pravilno vnešena plačila (z vezo na pravi račun). V kolikor je plačilo vnešeno z napačno
vezo ali celo brez veze na račun je mogoče kakšen račun še vedno med odprtimi postavkami, vendar je
dejansko plačan. Potrebno je paziti da vpišemo celotno obdobje prometa za datum dokumentov in valuto
dokumentov (primer vnosa datuma od: 1.1.2000).
7.7.2.4
Kartice kupcev
Kartica se izpiše na osnovi terjatev (računov) in plačil.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
132
7.7.2.5
Pomoč - Uspešno poslovanje
Saldo kupcev
Pri vnosu obdobja v kriterijih izpisa moramo paziti da vnesemo celotno obdobje dogodkov. V kolikor
želimo samo za enega kupca potem je vnos "od klienta" enak vnosu "do klienta". Izpiše se seznam
kupcev s prometom, plačili in saldom (odprtim stanjem).
7.7.2.6
Saldo kupcev / kjer je saldo različen od 0
Ispis je podoben izpisu Saldo kupcev le da se izpišejo samo klienti kateri imajo odprto stanje (saldo) za
vnešeno obdobje.
7.7.2.7
Saldo kupcev - za obdobje izdanih dokumentov
Podoben izpis izpisu Saldo kupcev.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.7.2.8
133
Pregled plačil po komercialistih
Neplačani, plačani in izdani računi po komercialistih ali za enega komercialista.
7.7.2.9
Izpis IOP
Izpis odprtih postavk po kupcih v obliki IOP je pogost izpis ob koncu leta. Namenjen je potrditvi kupca,
da se strinja z terjatvijo, ki jo imamo do njega.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
134
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.8
Inventurni izpisi
7.8.1
Osnovno
Vsi invetnurni izpisi črpajo podatke iz inventure in iz šifrantov. Se pravi če inventure niso kreirane se
inventurni izpisi ne morejo izpisati (razen praznih popisnih list katere se lahko). V kolikor moramo vnesti
kriterije Skladišlče, OE in datum :
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
135
vnesemo vedno skladišče, OE pustimo prazno in začetni datum inventure (ne datum zaključka
inventure). V kolikor datum ali skladišče nista prav vpisana je izpis prazen ozirom anapačen.
Primer: V kolikor imamo 3.1.2005 narejeno inventuro samo za skladišče DL moramo vpisati točno:
Datum: 3.1.2005
OE: prazno
Skladišče: DL
Inventurni izpisi so mogoči tudi na neknjiženih inventurah.
7.8.2
Izpis popisne liste
Popisna lista je standardni izpis ene inventure enega skladišča z artikli.
Privzeto je pri kriterijih obkljukano, da se izpišejo samo artikli z inventurnim ali knjižnim stanjem (artikli
brez stanja niso izpisani). Vedno pa moramo tudi določiti po kakšnih cenah se izpiše inventura.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
136
7.8.3
Pomoč - Uspešno poslovanje
Popisna lista - samo inventurno stanjem
Je podoben izpis kot "Izpis popisne liste" le da na izpisu ni izpisanega knjižnega stanja.
7.8.4
Inventura z inv.razlikami
Podatki na izpisu so inv.razlike po količini in vseh cenah (nabaven, prodajne brez ddv in prodajne z ddv):
Izberemo lahko tudi po čem se uredi izpis:
- oznaki artikla
- nazivu artikla
- količinski razliki
- zneskovni razliki
V kolikor spustimo vnos skladišče (prazen vnos) se upoštevajo vse inventure (po vseh skladiščih) na
vnešeni datum.
7.8.5
Izpis inventurnih razlik
Izberemo po kakšnih cenah se izpišejo razlike.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
137
V kolikor spustimo vnos skladišče (prazen vnos) se upoštevajo vse inventure (po vseh skladiščih) na
vnešeni datum.
7.8.6
Invenurni manjki
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
138
7.8.7
Pomoč - Uspešno poslovanje
Inventurni viški
Standardni izpis inventurnih viškov:
7.8.8
Izpis inventure po tarifah DDV-ja
Podoben izpis kot popisna lista vendar urejen in grupiran po davčnih tarifah.
7.8.9
Inventura po skupinah artiklov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
139
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.8.10 Izpis dnevnika inventur - popisnih list
Seznam vseh inventur z osnovnimi vrednostmi.
7.8.11 Seznam inventurnih listov z vsemi vrednostmi
Seznam inventur z vsemi vrednostmi.
7.8.12 Prazne popisne liste
Izpisi so namenjen fizičnemu popisu artiklov v skladišču. Za to potrebujemo prazno popisno listo, ki jo
lahko izpišemo tu.
Prvo izberemo vrsto artiklov.
Potem izberemo kaj naj bo v dodatnem stolpcu:
Potem izberemo skupino v kolikor dealm oinventuro samo za en skupino artiklov, v primeru vseh skupin
pustimo vnosno polje prazno:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
140
Pomoč - Uspešno poslovanje
Primer prazne popisne liste:
7.9
Statistika
7.9.1
Osveži cene za statistiko
Ukaz nam takoj začne z osveževanjem zadnjih nabavnih cen izhodnim dokumentom. Ukaz lahko traja
tudi dlje časa (10 minut) in dokaj močno obremeni računalnik. Po tem ukazu lahko izvajamo statistične
ukaze.
7.9.2
Promet po kupcih - dobavnice
Za poljubno obdobje lahko dobimo promet dobavnic po kupcih urejen od največjega kupca do
najmanjšega kupca.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.3
141
Promet po kupcih - računi
Podoben izpis kot Promet po kupcih - dobavnice le da se upošteva promet po računih.
7.9.4
Promet po dobaviteljih - prevzemnice
Podoben izpis kot promet po kupcih - dobavnice, le da se upoštevajo dokumenti prevzemnice.
7.9.5
Nabava
7.9.5.1
Nabava blaga po dobaviteljih
Za vsakega posameznega dobavitelja dobimo skupne podatke o RVC, prejetem rabatu, znesku nabav,
številu nabav, datumom zadnjega nakupa, povprečni znesek nabave.
7.9.5.2
Nabava blaga po dobaviteljih in artiklih
S poročilom dobimo podatke katere artikle nabavljamo pri določenih dobaviteljih. Ostali izpisni podatki
so tudi: RVC, število nabav, datum zadnje nabave, povprečni nakup.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
142
7.9.5.3
Pomoč - Uspešno poslovanje
Nabava blaga po dobaviteljih in blagovnih skupinah
S poročilom dobimo podatke katere blagovne skupine artiklov nabavljamo pri določenih dobaviteljih.
Ostali izpisni podatki so tudi: RVC, število nabav, datum zadnje nabave, povprečni nakup.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.5.4
143
Nabava blaga po artiklih in dobaviteljih
S poročilom dobimo podatek za vsak artikel posebej kje(klient), kakšen znesek nabave, kakšen rabat,
koliko nakupov, število povprečnega nakupa, datum zadnje nabave in ostale podatke smo dobili pri
nabavi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
144
7.9.5.5
Pomoč - Uspešno poslovanje
Nabava blaga po blagovnih skupinah in dobaviteljih
S poročilom dobimo podatek za vsako blagovno skupino kje(pri katerem klientu), kakšen znesek nabave,
kakšen rabat, koliko nakupov, število povprečnega nakupa in ostale podatke smo dobili pri nabavi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.5.6
145
Nabava blaga po blagovnih skupinah
Na osnovi prevzemnic se izpiše poročilo "Nabava blaga po artiklih" za vsak artikel posebej.
Nekateri podatki so tudi: RVC, Povprečna količina nabavem povprečni znesek nabave in število nakupov
v obdobju.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
146
7.9.5.7
Pomoč - Uspešno poslovanje
Nabava blaga po artiklih
Na osnovi prevzemnic se izpiše poročilo "Nabava blaga po artiklih" za vsak artikel posebej.
Eden izmed podatkov je tudi Povprečna količina nabavem povprečni znesek nabave in število nakupov v
obdobju.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.6
Izdaja
7.9.6.1
Izdaja blaga po blagovnih skupinah
147
Izpis za osnovo vzame dokument Prenosnica. S kriterijem "Iz skaldišča" in "V skladišče" lahko omejimo
izpis. Prazen vnos "V skladišče" pomeni za vsa skladišča.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
148
7.9.6.2
Pomoč - Uspešno poslovanje
Izdaja blaga po artiklih
Poročilo je podobno kot "Izdaja blaga po blagovnih skupinah" le da je tukaj po artiklih in ne po blagovnih
skupinah.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.6.3
Izdaja blag.skupin po skladiščih
Primer na osnovi količinske izdaje:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
149
150
7.9.6.4
Pomoč - Uspešno poslovanje
Izdaja blag.skupin-dobavnice
Poročilo nam izpiše podatke o prodaji z dobavnicami po blagovnih skupinah.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
151
Poročilo nam nudi veliko podatkov:
Skupino
Količino prodaje
Izdani rabat v znesku
Izdani rabat v %
Nabavni znesek
Prodajni znesek
RVC v znesku
RVC v %
Povprečna količina prodaje
Povprečni znesek prodaje
Število izdaj
Datum zdanje izdaje
7.9.6.5
Izdaja po skladiščih
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
152
Pomoč - Uspešno poslovanje
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.9.7
Prodaja
7.9.7.1
Prodaja blaga po kupcih in artiklih
Poročilo nam izpiše za vsakega kupca vse raune njihov znesek in RVC. Na sonvi poročila zvemo katere
artikle je possamezni kupec kupoval od nas.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.7.2
153
Prodaja blaga po artiklih
Poročilo nam izpiše po posameznih artiklih količino in znese kprodaje ter RVC v znesku in odstotku.
7.9.8
RVC (računi)
7.9.8.1
RVC po računih
Poročilo omejimo z obdobjem datuma izdaje računov in nam za vsak račun posebej izpiše nabavno
vrednost, prodajno vrednost, znesek storitev in RVC v znesku in odstotku.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
154
7.9.8.2
Pomoč - Uspešno poslovanje
RVC po kupcih (računi)
Poročilo omejimo z obdobjem datuma izdaje računov in nam za vsakega kupca posebej izpiše njegovo
prodajo in RVC v znesku in odstotku.
7.9.8.3
RVC po artiklih (računi in blag.rač.)
Poročilo nam nudi podatke o količini prodaje in zneskovnem in odstotkovnem RVC.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.8.4
RVC po blagovnih skupinah (računi in blag.rač.)
Poročilo nam nudi podatke o količini prodaje in zneskovnem in odstotkovnem RVC.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
155
156
7.9.8.5
Pomoč - Uspešno poslovanje
RVC po obdobjih (računi in blag.rač.)
S poročilom dobimo podatke o RVC po obdobjih, ki si jih izberemo (dnevno, tedensko, mesečno
trimesečno in letno). Podatki so zneskovni in v odstotkih in ločeni na blago in storutve in skupaj.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.8.6
RVC po tarifah DDV (računi)
Poročilo vsebuje podatke o zneskih in odtotkih rabata in superrabata, Znesku in odstotku RVC po
davčnih tarifah DDV.
7.9.8.7
RVC po blag.računih
S poročilom dobimo podatke o prodaji blaga, storitev in RVC za blago in skupni na blagajni po
blagajniških računih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
157
158
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.9.9
Prodaja bl.računi
7.9.9.1
Prodaja po blagovnih skupinah
Na osnovi kriterijev dobimo poročilo Prodaja po blagovnih skupinah. Urejenost določimo z poljem "Uredi
po". Beseda RVC nam pomeni razliko v ceni.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.9.2
159
RVC po blagovnih skupinah
Na osnovi blagajniških računov dobimo podatek o razliki v ceni na blagajni po blagovnih skupinah.
Globina določa kako potrobno poročilo želimo (večja globina bolj podrobno poročilo). Največja globina je
6. V primeru grupiranju po Blagovni skupini 1Z nam pomeni da želimo imeti vmesne seštevke kadar se
spremeni oznka blagovne skupine na 1.znaku.
7.9.9.3
Blagajniški promet po blagajnikih
Upošteva se samo blagajniški promet (blagajniški računi) v obdobju. Dobi pa se tudi popust v znesku in
povprečni popust odstotku, ki ga je blagajnik dal kupcem v obdobju.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
160
7.9.9.4
Pomoč - Uspešno poslovanje
Blagajniški promet po dnevih/mesecih
Upošteva se samo blagajniški promet (blagajniški računi) v obdobju.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.9.9.5
Obračanje zalog
Z izpisom dobimo podatek o obračanju zalog po artiklih v maloprodaji (blagajniški računi).
Povprečna zaloga nam predstavlja povprečno zalogo v obdobju.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
161
162
7.9.9.6
Pomoč - Uspešno poslovanje
Kalo po blagovnih skupinah
Na osnovi skladišča za KALO in ostalih podatkov dobimo zneskovne in količinske podatke po blagovnih
skupinah. Z podatkom globina lahko določimo dolžino oznake sblagovne skupine (manjša je globina
krajši je izpis). V primeru vnosa Globine=6 se izpiše po vseh skupinah, v primeru vnosa 1, je izpis samo
po 1. znaku skupine.
7.9.10 Grafični izpisi blagajniškega prometa
Na oljo imamo dva izpisa katera nam prikažeta promet po znesku in količini blagajiških računov:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.10
163
Kartica artikla
Najpomembnejši izpis za kontolo zaloge posameznega artikla je kartica artikla. S kartice je razviden
količinski in finančni promet izbranega artikla.
Od, do skladišča: vnesemo željeno skladišče artikla, privzeto je skladišče v katerem smo prijavljeni
OE pustimo prazno
Od oznake, do oznake artikla: V kolikor želimo kartico za več artiklov vnesemo od do, v kolikor samo za
enega vnesemo v obe polji isto oznako
Od/do datuma : vnesemo obdobje kartice
Tip izpisa:
Najpogosteje uporabljamo:
Količinsko: kar pomeni samo količinsko kartico
Nabavne cene s kumulativo: uporabljamo v skladiščih kjer vodimo zaloge po povprečnih nabavnih
cenah (material in veleprodaja po NC)
Prodajne cene s kumulativo: uporabljamo v veleprodajnih skladiščih, kjer se vodi zaloga po
prodajnih cenah
Prodajne cene z DDV s kumulativo: uporabljamo v maloprodajnih skladiščih
Upoštevajo se samo skladiščni dokumenti in le v primeru da so spremenili zalogo.
Upoštevajo se tudi zapisniki o spremembi cen, inventure in začetno stanje na datum pred obdobjem.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
164
7.11
Pomoč - Uspešno poslovanje
Ostali skladiščni izpisi
7.11.1 Oddajnice materiala
Izpis se redko uporablja in sploh samo nekateri uporabniki želijo izpisati oddajnice.
7.11.2 Skladišče prejetih naročil
7.11.2.1 Osnovno
V primeru skladišča prejetih naročil lahko na osnovi vsakega prejetega naročila (telefonskega, z
naročilnico, pogodbo, ...) vnesemo prejeto naročilo. Prejeto naročilo vsebuje tudi vse ostale podatek
pomembne za dobavo (rabate, cene, roke dobave in artikle). Na osnovi prejetega naročila je potrebno to
blago enkrat izdobaviti. Ko se izdobavi se naredi dobavnica katera zapira prejeta naročila. Vsa odprta
prejeta naročila predstavljajo neizdobavljeno blago.
7.11.2.2 Seznam neizdobavljenega blaga
V kolikor pustimo polje prazno pomeni za vse artikle/naročnike.
7.11.2.3 Neizdobavljeno blago skupno
Dobimo zbirno poročilo katero blago je še potrebno izdobaviti in v kakšnih količinah.
7.11.2.4 Neizdobavljeno blago skupno - predvideni rok izdobave
S poročilom lahko dobimo podatke npr.: katere artikle in v kakšnih količinah in zneskih jih moramo drugi
teden izdobaviti. Zadnji stolpec pa predstvlja kumulativni znesek izdobav.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
165
7.11.3 Skladišče naročil
7.11.3.1 Splošno
V primeru da za vsako dano naročilo vnesemo naročilnico in nanjo vpišemo pogoje in roke dobave, lahko
dobimo podatke o naročenem in še neprejetem blagu. Ko se naredi prevzem blaga, le ta avtomatično
zapira izdane naročilnice.
7.11.3.2 Seznam neprejetega blaga
Tu dobimo podatke kaj moramo še prejeti po artiklih in dobaviteljih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
166
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.11.3.3 Neprejeto blago - skupno
Direktno se izpiše še neprejeto blago.
7.12
Proizvodni izpisi
7.12.1 Izpis delovnih nalogov
Za določeno obdobje se izpiše poročilo s seznamom delovnih nalogov. poročilo vsebuje vse glavne
podatke o delovnem nalogu.
7.12.2 Odprti/Zaprti/Obračunani/Delno zaključeni delovni nalogi
Za določeno obdobje se izpiše poročilo s seznamom delovnih nalogov(odprtih/Zaprtih/Obračunanih/Delno
zaključenih). Poročilo vsebuje vse glavne podatke o delovnem nalogu.
7.12.3 Plan proizvodnje glede na rok izdelave
Za vnešeno obdobje se izpišejo odprti delovni nalogi urejeni po roku izdelave. Poročilo je primerno za
planiranje proizvodnje.
7.12.4 Seznam DN za naročnika
Za določeno obodbje in naročnika se izpiše seznam delovnih nalogov z vsemi glavnimi podatki delovnega
naloga.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
167
7.12.5 Poraba materiala za obdobje obračunanih del.nalogov
Izpiše se poraba materiala po povprečnih nabavnih cenah za vnešeno obdobje.Vsaka vrstica predstavlja
en različen material.
7.12.6 Poraba časa za zaposlenega
Poročilo vsebuje za enega zaposlenega po delovnih nalogih porabo časa z rednimi urami in nadurami.
7.12.7 Poraba časa za vse zaposlene
Poročilo vsebuje seznam zaposlenih z skupno porabo časa za vnešeno obdobje. Poraba časa je ločena
na redne ure, nadure in skupaj.
7.12.8 Poraba časa za zaposlenega po DN
Poročilo vsebuje za enega zaposlenega po delovnih nalogih porabo časa z rednimi urami in nadurami.
7.12.9 Poraba časa za zaposlenega po fazah
Poročilo vsebuje podatke o porabi časa vnešenega zaposlenega po fazah tehnoloških postopkov. vsaka
vrstica predstavlja eno fazo s podatki o rednih urh, nadurah in skupaj.
7.12.10 Kritični delovni nalogi
Kritični delovni nalogi so nalogi, kateri nimajo vnešeni vseh podatkov oziroma so nepravilno vnešeni.
7.12.11 Seznam vnosov obračuna za DN
Za vnešeni delovni nalog se prikaže seznam vnsov porabe časa po fazah in zaposlenih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
168
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.12.12 Seznam vnosov obračuna po DN
Na osnovi kriterijev dobimo podatke o porabi časa po fazah thenoloških postopkov.
7.12.13 Obračun po fazah
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
169
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.12.14 Obračun po fazah z grupiranjem
Na osnovi kriterijev dobimo seznam faz z skupno porabo časa. Vmesni seštevki se določijo z globino
grupiranja. Večja je globina grupiranja več je vmesnih seštevkov.
7.12.15 Obračun po zaposlencih in fazah
Poročilo vsebuje seznam porabe časa po fazah za vsakega zaposlenega posebej. Z vnosom globino
določimo kako širok bo izpis. Večja vnešena globina daljši je izpis.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
170
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.12.16 Obračun po zaposlencih
Poročilo vsebuje seznam zaposlenih s skupno porabo časa.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
171
7.12.17 Revalorizacija porabe
Za vnešeno obdobje se prikaže poročilo s porabo po materialu z revaorizacijo.
7.12.18 Revalorizacija zalog
Na nek datum dobimo poročilo o revalorizaciji zalog po materialu.
7.12.19 Poraba materiala za statistiko
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
172
Pomoč - Uspešno poslovanje
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.12.20 Seznam artiklov brez nabave od datuma
V kolikor za določen material ni bilo nabave v obdobju od vnešenega datuma pa do trenutnega datuma
se izpiše na poročilu vključno z zadnjo nabavno ceno in datumom zadnje nabave.
7.13
Servis
Izpisi so vezani na servisne delovne naloge (Seznam servisnih delovnih anlogo, odprti delovni nalogi, ...)
7.14
Zaloge
7.14.1 Zaloga artiklov
Najpomembnejši izpis je zaloga po artiklih. Z ukazom dobimo količinsko in zneskovno zalogo po artiklih.
Zaloga se lahko izpisuje tudi za poljubni datum za nazaj.
Paziti je potrebno v primeru, da imamo tudi nekativne artikle na zalogi, da je obkljukano tudi polje:
Dodatni podatki/Upoštevjo se tudi neaktivni art.
Zalogo lahko izpišemo po poljubni ceni ali lahko tudi po več cenah hkrati (obkljukamo cene po katerih
želimo izpis, če je obkljukana smo ena je izpis samo po eni ceni). Najpogosteje se uporabljajo:
nabaven cene: zadnje nabavne cene iz šifranta
povprečne nabavne cene: povprečne nabavne cene iz šifranta - potrebno je osvežiti povprečne
nabavne cene - ostalo/Osvežitev povprečnih nabavnih cen artiklom
Prodajne cene brez DDV: zadnje prodajne cene brez ddv na datum zalog
Prodajne cene z DDV: zadnje prodajne cene z ddv na datum zalog
Na voljo imamo zavihke:
Osnovne podatke: omogoča osnovne podatke za izpis zaloge
Artikli: omogoča vnos kriterijev, kateri artikli se izpišejo glede na oznako artikla, oznako
skupine in vnešeni konto
Klienti: omogoča vnos kriterijev o dobavitelju in/ali konsignatorju
Dodatni podatki: omogoča vnos dodatnih kriterijev: za izpis zaloge za več skladišč skupaj, tudi
nekatvni artikli, pakiranje, ...
V kolikor želimo poleg zaloge izpisati tudi datum zadnje nabave ali datum zadnjega prometa pri vsakem
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
173
artiklu posebej pred izspiom izvedemo ukaz iz lokalnega menija:
"Datumski podatki".
V kolikor želimo zalogo shraniti v datoteko izvedemo lokalni ukaz: "Datoteka za zalogo" in nato vnesemo
ime datoteke.
Gumb HK pomeni hitro kartio artikla za izbrani artikle iz šifranta artikov.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
174
Pomoč - Uspešno poslovanje
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
175
7.14.2 Zaloga artiklov po kontih
Zalogo lahko izpišemo na poljubni datum po kontih. Konti so vneseni pri vsakem artiklu posebej. Paziti
moramo da so konti resnično pri vseh artiklih vneseni.
Primer izpisa, kjer konti v šifrantu artiklov pri artiklih sploh niso vneseni.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
176
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.14.3 Zaloga skupin artiklov
Izpiše se nam zaloga po blagovnih skupinah. Blagovna skupina je vnesena pri vsakem artiklu v šifrantu
artiklov in je lahklo samo ena.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
177
7.14.4 Izpis kritičnih zalog
V primeru da vnašamo podatke o minimalni zalogi pri artiklih lahko uporabljamo izpis kritične zaloge.
Izpišejo se nam vsi artikli, ki imajo zalogo manjšo od minimalne in ustrezajo kriteriju izpisa.
V primeru obkljukane opcije Privzeta kritična zaloga je 0, program razume da je povsod vnešena kritična
zaloga 0, kar pomeni, da se izpišejo vsi artikli z negativno zalogo.
7.14.5 Dodatni izpisi zalog
Zaloga artiklov po skladiščih
Zaloga artiklov po datumih
Zaloga skupin artiklov po skladiščih
Zaloga skupin artiklov po datumih
Zaloga skupin artiklov po merskih enotah
Zaloga skupin artiklov po kupcih
Zaloga artikla po skladiščih
Izpis zaloga za vse OE
Zneskovna zaloga po skupina - faktor
Zneskovna zaloga po skupina
Zneskovna zaloga po artiklih
7.15
Ceniki
7.15.1 Osnovni cenik
Cenik se izpiše direktno iz šifranta artiklov. Z vnesenimi kriteriji omejimo izpis in obkljukamo podatke
kateri se izpišejo na ceniku:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
178
Pomoč - Uspešno poslovanje
V primeru da kljukico na polju "Izpiše se tudi art.z zalogo 0" ukinemo se nam izpiše le artikli kateri so
na zalogi.
Gumb <Konceptno> nam izpiše cenik na matrični tikalnik.
7.15.2 Informativni cenik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
179
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.15.3 Informativni cenik/ ponudba
Cenik je namenjen v informacijo kupcu in izpisanega obesimo v salon kjer so raztavljeni eksponati ali
celotni sestavi (iz več različnih artiklov). Izpišemo ga lahko na A4 ali A5 listu papirja.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
180
7.16
Pomoč - Uspešno poslovanje
Blagajniški izpisi
7.16.1 Osnovno
Blagajniški izpisi se namenjeni blagajniškemu poslovanju (blagajniškim računom). Večina izpisov se
izpiše na blagajniški tiskalnik. Blagajniški računi se lahko izdajajo tudi v programu blagajna. Pri prodaji/
prometu se upoštevajo le dokumenti blagajniški računi. Vedno kadar se pojavi vnosno polje
"Blagajnik" ga moramo zbrisati v primeru, da želimo izpis za vse blagajnike.
7.16.2 Rekapitulcija dnevnega iztržka
Je osnovni izpis o prometu na blagajni. Tu dobimo podatke o - načinu plačila
- prometu po davčnih stopnjah za davčne zavezance in končne potrošnike
- številki računov v obdobju
- znesku popustov
Na koncu pa se izpiše:
- blok o napakah - računi z zneskom za plačilo 0, ...
- info blok - storancije, ...
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
181
182
Pomoč - Uspešno poslovanje
P.S. Rekapitulacija dnevnega iztržka v programu blagajna je isti izpis kot ta.
7.16.3 Promet blagajne po tarifah DDV
Tu dobimo seznam prometa na blagajni po tarifah DDV.
- Osnova za DDV
- znesek DDV
- znesek z DDV
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
183
- popusti
- rabati
7.16.4 Promet po denarnih valutah
Za poljubno obdobje izpišemo promet po denarnih valutah in načinu plačila. Za denarne valute in načine
plačila obstaja šifrant kjer si vsak uporabnik sam vnese željene podatke.
7.16.5 Promet po artiklih na blagajniških računih
Seznam prodanih artiklov z količino in zneskom.
7.16.6 Promet skupin artiklov na blagajni za obdobje
Seznam prodanih blagovnih skupin na blagajniških računih z količino in zneskom.
7.16.7 Zaključki po dnevih/prodajalcih
Znesek prodaje po dnevih in prodajalcih. Izpis je urejen po datumih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
184
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.16.8 Zaključek po prodajalcih/postavkah ( storitve, blago )
Za vsakega prodajalca/blagajnika se izpišejo artikle katere je prodal z količino in zneksom. Loči pa se
tudi promet blaga in storitev.
7.16.9 Zaključki po dnevih/tednih
Izpis je statističen in dobimo podatke o prometu po tednih.
7.16.10 Zaloga na dan
Na blaganiški tiskalnik se izpiše zaloga artiklov na dan.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
185
7.16.11 Nabava/prodaja/zaloga za obdobje
Izpiše se seznam artiklov z začetno zalogo, nabavo, prodajo in končno zalogo.
7.16.12 Blagajniški dnevnik
Na A4 list papiraja se izpiše blagajniški dnevnik za poljubno obdobje. Blagajniški dnevnik vsebuje
podatke o dnevnih vplačilih in izplačilih v blagajno. Pomemben pa je predhodni in končni saldo za
posamezni datum. S parametrom dnevnik določimo obliko izpisa in se obadva dokaj razlikujeta.
Parameter "Blagajniški dokumenti posamezno" nam pomeni ali nam ena vrstica predstavlja en
blagajaniški dokument (prejemek ali izdatek) ali predstavlja vsoto dokumentov za določen datum (in nato
še podatek od številke do številke kateri so sešteti v vrstici). Na koncu je rekapitulacija po načinih plačil:
Prejšni saldo , vplačila, izplačila, končni saldo. V kolikor izberemo "Po dnevih za obdobje" se nam izpiše
dnevnik za vsak dan posebej brez rekapitulacije po načinih plačil in brez ločevanja načina plačil.
7.16.13 Ostali izpisi
7.16.13.1 Seznam računov za način plačila
7.16.13.2 Poročilo o prometu
Enter topic text here.
7.16.13.3 Poročilo o obračunanih davkih
Enter topic text here.
7.16.13.4 Promet po skupinah oznak
Enter topic text here.
7.16.14 Seznami blagajniških dok.
Na voljo imamo naslednja poročila:
Seznam blagajniških računov
Seznam blagajniških računov - zneski
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
186
Pomoč - Uspešno poslovanje
Seznam blagajniških računov davčnim zavezancem
Seznam blagajniških računov po načinu plačila
Seznam blagajniških izdatkov
Seznam blagajniški prejemkov
Seznam naročil
Seznam blagajniških računov z zadnjimi NC
Rekapitulacija plačil in izplačil po klientih
7.16.15 Nabava / poraba materiala
Poročilo nam nudi podatke o nabavi in prodaji in razliki artiklov v določenem obdobju. Pri prodaji se
upoštevajo samo blagajniški dokumenti, pri nabavi pa prevzemice. Poročilo se lahko izpiše na
blagajniški tiskalnik. Izpisana razlika je lahko pozitivna (večja nabava kot prodaja) ali negativna (večja
prodaja kot nabava). Tu lahko dobimo podatek ali se so artikli bolj nabavljali ali prodajali v določenem
obodbju.
7.16.16 Rekapitulacije po dnevih in SM
Dobimo izpis po dnevih in stroškovnih mestih za določeno obdobje.
7.16.17 Seznam storniranih postavk po blagajnikih
V kolikor na blagajni storniramo določene artikle (prodamo jih z negativno količino) lahko s tem
poročilom dobimo podatek o tem, po prodajalcih za določeno obdobje.
7.16.18 Seznam postavk po računih
Seznam računov z postavkami. Vsak artikel ima oznako naziv, količino, ceno, znesek, popust in čas
vnosa.
7.16.19 Zbirni seznam artiklov na naročilih
Seznam artiklov z naročeno količino.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
187
7.16.20 Kontrolni blagajniški izpisi
V primeru nepravilne uporabe blagajne oz. po nepredvidljivih situacijah in izpadih imamo v blagajniškem
prometu napake. Te napak se odkrijejo s temi izpisi:
Seznam
Seznam
Seznam
Seznam
Seznam
Seznam
bl.računov - neizravnano kombinirano plačilo
bl.računov - neizravnan znesek prometa
bl.prometa - neizravnan znesek postavke
bl.prometa - manjkajoča glava računa
bl.prometa - neizravnana naroila
bl.računov - znesek za plačilo je 0
7.16.21 Ostali seznami
7.16.21.1 Šifrant artiklov
Na blagajniški tiskalnik se izpiše šifrant artiklov oznaka, naziv, enota in cena.
7.16.21.2 Cenik
Na blagajniški tiskalnik se izpiše cenik.
7.16.21.3 Sestavine z artikli po trenutnih normativih
Izpiše se prodaja za določeno obdobje po normativih.
7.16.21.4 Promet po načinu plačila in DZ
Za poljubno obdobje se izpiše na A4 list papirja promet po davčnih zavezancih in končnih potrošnikih po
načinu plačila.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
188
7.17
Pomoč - Uspešno poslovanje
Čeki
Na voljo imamo več poročil:
1. Specifikacije čekov fizičnih oseb za vnovčenje
Pred izpisom moramo pripraviti specifikacijo čekov.
Za izpis vnesemo oznako banke in številko specifikacije.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
189
2. Seznam nevnovčenih čekov
3. Dnevnik prejema čekov
4. Seznam podvojenih čekov po serijskih številkah
7.18
Izpisi vezani na skladišča
Tu so nekateri specifični izpisi vezani na odkupne liste/bloke.
7.19
Izpisani vezani na promet
7.19.1 Prenos blaga na skladišče
Seznam artiklov prenešenih iz določenega skladišča v določeno skladišče za določeno obdobje.
Poročilo vsebuje količino in znesek.
Prazen vnos parametra "Skladišče iz katerega se prenaša" pomeni za vsa skladišča.
Prazen vnos parametra "Od skladišča kamor se prenaša" in "Do skladišča kamor se prenaša" pomeni
za vsa skladišča.
Poročilo upošpteva samo prenosnice.
7.19.2 Izdaja artiklov na konsignacijska skladišča
Količinski promet artilov iz določenega skladišča v določeno skladišče.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
190
Pomoč - Uspešno poslovanje
Parameter Iz skladišča mora biti nujno vnešen. V kolikor pa parameter "V skladišče" ne vnesemo velja
za prenos v vsa skladišča iz vnešenega skladišča. Poročilo upošteva samo prenosnice.
7.19.3 Nivelacija nabave
Za vse prevzemnice v obdobju se izpiše seznam prevzemov artiklov, katerim je bila spremenjena cena in
je bil na zalogi pred vnosom dokumenta.
7.19.4 Nabava/prodaja artiklov
Seznam artiklov z količinskimi in zneskovnimi podatki o nabavi prodaji in razliki za vnešeno obdobje.
Poročilo nam nudi podatek kateri artikli so so bolj prodajali kot nabavljali ali bolj nabavljali kot prodajali.
Poročilo upošteva dokumente: račun, blagajniški račun, dobropis, bremepis, prevzemnica
Prikazani podatki so:
Oznaka artikla
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
191
Naziv artikla
Količinska nabava, prodaja, razlika
Zneskovna nabava, prodaja, razlika
7.19.5 Izdaja artiklov po dobaviteljih
V primeru da so dobavitelji vnešeni v šifrantu artiklov za vse artikle, lahko dobimo podatke o izdaji po
dobaviteljih in artiklih. Upoštevajo se vse knjižbe katere so razknjižile zalogo.
7.19.6 Nabava artiklov po dobaviteljih
Za vnešeno obdobje in skladišče dobimo podatke o nabavi artiklov z vmesnimi seštevki po dobaviteljih.
Upoštevani so dokumenti prevzemnice.
7.19.7 Prodaja artiklov
S poročilom se dobijo podatki o prodaji po artikllih. S kriteriji lahko omejimo izpis, da dobimo podatke
samo za artikle katere nas zanima. Prodajo lahko smatramo kot izdajo dobavnic ali izdajo računov. V
kolikor ne želimo zneskovnih podatkov (samo količinske za posamezni artikel) ukinemo kljukico na polju
"Zneskovno".
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
192
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.19.8 Skupna nabava in prodaja artiklov po klientih - prevzemnice, računi
Zneskovna (Prodajni zneski brez DDV) in količinska nabava in prodaja po klientih. Seznam kupcev s
podatki. Na enem mestu dobimo posatek za vsakega klienta v kakšnem znesku se je od njega kupovalo
in prodajalo. Za nabavo se upoštevajo dokumenti prevzemnice in za prodajo dokumenti računi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.19.9 Artikli z rabatom po DDV- dobavnice
Seznam prejema artiklov po tarifah DDV s prodajnim znekom in rabatom. Upoštevajo se samo
dokumenti dobavnice za določeno obdobje.
7.19.10 Poraba v obdobju
Izpis se grupira po vrsti dokumenta kateri zmanjšujejo zalogo (dobavnice, računi). Za vsako vrsto
dokumenta se izpišejo izdani artikli in material (ne pa izdelki).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
193
194
Pomoč - Uspešno poslovanje
Ali se upoptevajo tudi prenosnice se izbere med kriteriji. Po kakšnih cenah se izpiše poraba se izbere
med kriteriji.
7.19.11 Nabava v obdobju skupno
Izpis je grupiran po stroškovnih mestih in nam po artiklih nudi skupno nabavo (količinsko in zneskovno).
7.19.12 Kapitalski dobički in izgube po VP
Izpis je namenjen finfančnim podjetjem, kjer se vodijo kapitalske izgube in dobički po vrednostnih
papirjih. Poročilo vsebuje seznam artiklov z njihovo vhodno vrednostjo(prevzemnice), izhodno vrednostjo
(dobavnice) in njihovim dobičkom ali izgubo za določeno obdobje. Zadnji stolpec je razlika skupaj, kar
pomeni v kolikor je negativna je izguba v kolikor je pozitivna vrednost je dobiček. Seštevek na koncu
stolpca "Skupaj" je celotna izguba ali dobiček za določeno obdobje. Potrebno je paziti pri knjiženju
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
195
nabavne in rpodajne provizij, ki jih zaračunavajo posredniki.
7.19.13 Izdaja iz skladišča
Za določeno obdobje in skladišče se izpiše izdaja (ali le količnsko se določi med kriteriji). Upotevajo se
vse knjižbe, katere so na izbranem skladišču spremenile zalogo. Kriterij skladišče mora biti nujno
vnešeno. V kolikor želimo izpisati za vsa skladišča moramo narediti poročilo za vsko skladišče posebej.
Polje "Upoštevajo se rekl.zapisniki" ima funkcijo v primeru, da je dokument reklamacijski zapisnik
nastavljen, da razknjižuje tudi vnešene artikle na dokument.
7.19.14 Nabavna vrednost prodanega blaga
Na osnovi poročila lahko dobimo podatke o nabavni, prodajni vrednosti in razliki po artiklih. Na voljo
imamo da izberemo ali se upotevajo zadnje nabavne cene ali povprečne nabavne cene.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
196
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.19.15 Nekurantni artikli na zalogi
Za določene artikle ali skupino artiklov lahko dobimo seznam artiklov, ki se v določenem obdobju niso
prodajali vendar so na zalogi. nekurantni artikli so artikli, ki se slabo prodajajo in jih še vedno imamo na
zalogi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
197
Prazen vnos skladišča pomeni prodaja v vseh skladiščih.
7.19.16 Vhodni zneski po dokumentih
Poročilo z vhodnimi zneski po artiklih za izbran dokument in vnešeno skladišče.
Na osnovi izbranega dokumenta se nam prikažejo količinski in zneskovni podatki po artiklih. Vhodni
znesek je določen kot povprečna nabavna cena, zato je priporočljivo osvežiti povprečne nabavne cene
artiklom.
Podatek za skladišče moramo nujno vnesti.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
198
Pomoč - Uspešno poslovanje
V kolikor grupiramo po dokumentih se nam prikažejo tudi vmesni seštevki po posmeznemu dokumentu.
Polje "Zmanjšanje zalog trgovskega blaga" ima pomen samo pri izpisu naziva - v kolikor je obkljukan je
"Zmanjšanje zalog trgovskega blaga" drugače je naziv "Vhodni zneski po dokumentih".
7.19.17 Konsignacija - prodaja po artiklih
Izpis je namenjen odjavi posameznim dobaviteljem.
V primeru, da obkljukamo polje Znesek se nam izpiše tudi zneskovno.
V primeru da obkljukamo polje Zaloga se nam izpiše tudi zaloga na začetku in koncu obdobja.
V polje za dobavitelja vnesemo konsignatorja, ki se vnese v šifrantu artiklov k vsakemu artiklu posebej. V
kolikor Nek artikel nima določenega konsignatorja, ni konsignacijski artikel in ga sigurno ne bo na
izpisu.
7.19.18 Marža pri prodaji po artiklih
Izpis je grupiran po artiklih. Sledi za vsak artikel seznam kupcev z količino, zneskom in maržo/
zaslužkom. Upotevajo se samo izdani računi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.19.19 Materialna bilanca
Na enem poročilu dobimo podatke o starih/novih zalogah, nabavi, prodaji in ostalih finančnih in
količinskih podatkih po artiklih za določeno obdobje.
7.19.20 Rekapitulacije
Rekapitulacije po artiklih za določen dokument.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
199
200
7.20
Pomoč - Uspešno poslovanje
Izpisi vezani na skupino artiklov
7.20.1 Promet po skupinah artiklov - računi
Za določeno obdobje dobimo prikaz prometa računov po blagovnih skupinah.
Za vsako blagovno skupino dobimo podatke:
Oznaka skupine
Naziv skupine
Količina
Zneske rabata
Procent rabata
Delež prometa v %
Znesek brez DDV
Znesek z DDV
7.20.2 Promet po skupinah artiklov - dobropisi
Za določeno obdobje dobimo prikaz prometa dobropisov po blagovnih skupinah.
Za vsako blagovno skupino dobimo podatke:
Oznaka skupine
Naziv skupine
Količina
Zneske rabata
Procent rabata
Delež prometa v %
Znesek brez DDV
Znesek z DDV
7.20.3 Promet po skupinah artiklov - bremepisi
Za določeno obdobje dobimo prikaz prometa bremepisov po blagovnih skupinah.
Za vsako blagovno skupino dobimo podatke:
Oznaka skupine
Naziv skupine
Količina
Zneske rabata
Procent rabata
Delež prometa v %
Znesek brez DDV
Znesek z DDV
7.20.4 Promet skupin artiklov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
201
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.20.5 Prodaja po skupinah artiklov po komercialistih - računi
Dobimo pdoatek o zneskovni prodaji po komercialistih po blagovnih skupinah.
V kolikor izberemo "Komercialisti iz dokumenta" se prikaže izpis po komercialistih, ki so vpisani na
računu, sicer se komercialisti vzamejo iz šifranta klientov. V primeru izbire "Komercialisti iz šifranta
klientov", če komercialist v šifrantu klientov ni vpisan in je račun izdan na tega kupca se račun ne prikaže
pod nobenim komercialistom. Se pravi, da je potrebno v primeru izbire "Komercialisti iz šifranta klientov"
imeti med vsemi kupci vpisanega komercialista.
7.21
Izpis matičnih podatkov
7.21.1 Izdelki z normativi
Poročilo, ki nam pove za vsak izdelek njihovo sestavo: sestavine-material. Podatki se črpajo iz šifranta
artiklov in šifranta izdelkov-sestavnice. S praznim vnosom kriterijev "Od izdelka", "Do izdelka" in "Za
skupino" dobimo za vse izdelke vse sestavine-material. Poročilo potrebujemo za kontrolo sestavnic po
izdelkih (ali smo pravilno vnesli sestavnice po izdelkih).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
202
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.21.2 Sestavine z artikli
Dobimo podatke za vsako sestavino-material, v katerih sestavih izdelkov se nahaja. Podatki se črpajo iz
šifranta artiklvo in šifranta izdelkov-sestavnice. Poročilo velikokrat potrebujemo pri kontroli ali smo
pravilno vnesli sestavnice po izdelkih.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
7.21.3 Seznam sestavin
Iz šifranta artiklov se prikažejo vse sestavine, material.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
203
204
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.21.4 Seznam artiklov s kalkulacijo
S poročilom dobimo podatke o nabavni, prodani ceni brez DDV in prodajni ceni z DDV za vsak izdelek iz
šifranta artiklov. Vsak izdelek pa je razdeljen po sestavinah-materialu z nabavnimi cenami. Nabavne
cene materiala so zadnje nabavne cene iz šifranta artiklov. Prodajne cene izdelkov s nahajajo v glavi
vakega izdelka (za nazivom in mersko enoto). Seštevek NZneska na koncu je nabavni znesek izdelka po
zadnjih nabavnih cenah iz šifranta artiklov.
7.21.5 Seznam artiklov z maržo
Za artikle, ki ustrezajo kriterijem se prikažejo za vsak artikel posebej podatki o nabavi ceni, marži in
prodajni ceni. S poročilom dobimo podatke v trgovini s kakšno maržo operiramo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
205
7.21.6 Seznam artiklov po dobaviteljih
Poročilo je smiselno izpisati samo v primeru, da imamo za iste artikle iste dobavitelje. V kolikor se
dobavitelji za isti artikel menjajo dobimo pač trenutne podatke za ta artikle (kateri dobavitelj je zadnji
dobavil blago). Pred prikazom poročila lahko obnovimo podatek o zadnjih dobaviteljih z zadnjih
prevzemov po artiklih:
Ukaz za obnovitev dobaviteljev po artiklih, ne zbriše že nastavljenih podatkov, jih le obnovi če je to
potrebno in doda nove. Ukaz lako traja dokaj dolgo časa.
Za vsakega dobavitelja sledi seznam artiklov z Oznako, naziv in mersko enoto artikla. Poročilo ni ne
količinsko in ne znesskovno poročilo - ne vsebuje nobenih cen in količin.
7.22
Ostali izpisi
7.22.1 Seznam prevzemnic - razčlenjenih po davkih
Za vnešeno obdobje se izpiše seznam prevzemnic po davčnih tarifah oz.stopnjah.
7.22.2 Zneski izhodnih davkov - s prevzemnic
Seznam izhodnih davkov po davčnih tarifah DDV za vnešeno obdobje. Vsaka vrstica predstavlja eno tarifo
davka. Izhodni davki predstavljajo DDV glede na prodajni znesek, ki je vnešen pri vsakem artiklu posebej.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
206
Pomoč - Uspešno poslovanje
Davčna stopnja je določena v šifrantu artiklov, cena in znesek pa na prevzemnici za vsak artikel posebej.
Poročilo ima veljavo samo v primeru da vrednotimo skladišče po Prodajnih cenah z ddv. V kolikor to ne
velja prodajnih cena na prevzemnico niti ne vnašamo.
7.22.3 Promet klientov po SM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.22.4 Sprememba prodajnih cen na prevzemnicah
Za vnešeno obdobje dobimo podatke o nabavljenih artiklih s spremenjeno prodajno ceno. Poročilo je
primerno v kolikor želimo ponovni izpisati cenik, deklarcijo s ceno, ceno.
7.22.5 Prodaja licenc
V primeru da smo s pogodbo domenjeni z dobaviteljem, da se poleg blaga, ki ga prodajamo kupcem
obračunava tudi licenca (znesek na 1 enoto), ki jo mora kupec plačati in ravnotako jo moramo mi plačati
dobavitelju. V primeru vnosa zneska licence za vsak artikel, za kakterega želimo obračunavati licenco, v
šifrantu artiklov, lahko izpišemo poročilo za te artikle. Upoštevajo se izdani računi. V šifrantu artiklvo
imamo na voljo znesek za domačo in znesek za tujo licenco v tuji valuti.
Podatki na poročilu za vsak prodan artikel z licenco:
Oznaka artikla
Naziv artikla
Enota mere
Količina prodaje
Cena licence
Znesek licence
7.22.6 Prenos v skladišče - DN za obdobje
Na osnovi vnešenih prenosnic katere vsebujejo blago in storitve lahko izpišemo delovni nalog. Delovni
nalog vsebuje blago, storitve in realizacijo. Pomembno je v katerem skladišču se nahajamo-kje so
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
207
vnešene prenosnice. Poročilo se uporablja redko in to v podjetjih s proizvodnjo in bi radi na čimlažji in
hitrejši način izpisali delovne naloge za celotno leto po obdobjih (en mesec).
7.22.7 Blagajniši ostali izpisi
So nekateri izpisi dnevnikov za obdobje
7.22.8 Promet z opombo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
208
Pomoč - Uspešno poslovanje
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.22.9 Kronološke kartice
Poročila nekaterih kronoloških kartic.
7.23
Posebni izpisi
7.23.1 Izpis naloga za nakazilo v tujino
S pomočjo šifrantov vnesemo nalog in ga na koncu shranimo in izpišemo. Na voljo imamo tudi dnevnik
nalogov. Z gumbom
zgoraj pridemo do seznama že vnešenih nalogov s katerega lahko poiščemo
in izberemo določenega. Naloge lako ponovno izpišemo ali jih spremenimo in ponovno izpišemo.
7.23.2 Izpis nalepk / deklaracij
7.23.2.1 Izpis deklaracij artikel
Na osnovi kriterijev se izpišejo deklaracije na A4 list papirja. Priporočljivo je tiskati na laserski tiskalnik
(nujno v primeru izpisa črtnih kod) ali na InkJet tiskalnik.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
209
Z vnosom tipa deklaracije si izberemo obliko deklaracije, ki mora biti predhodno nastavljena (ne moremo
izpisati tip 10, če jo prej nismo vnesli in določili obliko izpisa).
Vnos začetnega števila praznih deklaracij nam pomeni koliko praznih dekalracij je že potiskanih na listu
A4 oz že celo uporabljenih. V kolikor vnesemo št.začetnih praznih dekl. 10 potem se v 1.stolpcu spusti
10 deklaracij in nadaljuje z 11. V kolikor obkljukamo polje "S popustom" nas po vnosu artikla za vsak
artikel vpraša še za % popusta. Vnos pomeni da se cene zmanjšajo vnešen %. Ko vnesemo kriterije se
nam zaporedno odpira šifrant artiklov in okno za vnos količine (in popusta). Deklaracije se izpišejo, ko
vnos artiklov iz šifranta artiklov prekinemo (enostavno šifrant artiklov zapremo).
7.23.2.2 Izpis deklaracije artikel/klient
Izpis dekalracije je namenjen kadar potrebujemo na deklaraciji podatke od artikla in podatke od klienta
(kupca ali dobavitelja;mogoče šifro, naziv, opombo, ...).
Na osnovi tipa deklaracije (tip mora biti vnešen in oblika izpisa dekalracije določena) in števila praznih
deklaracij se nam odpirajo zaporedno šifrant klientov, šifrant artiklov in količino deklaracij. To se vnaša
dokler vnosa ne prekinemo in se nam na ekranu prikaže predogled izpisa. Vnos se prekine ko enostavno
zapremo okno (ESC ali klik na X).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
210
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.23.2.3 Izpis deklaracij klient
Izpis deklaracij klient je primeren kadar potrebujemo na deklaraciji samo podatke od klienta. Zaporedno
senam odpirata šifrant klientov (za izbiro klienta) in okno za vnos količine deklaracij. Vnos prekinemo ko
šifrant klientov enostavno zapremo (ne izberemo nobenega klienta).
7.23.2.4 Nastavljanje laserskih deklaracij A4
Tu se nastavljajo vse vrste deklaracij Artikle/ Artikel klient/ Klient. Vsako dekalracijo, kijo želimo izpisati
jo moramo vnesti tu in ji določiti parametre izpisa in obliko izpisa.
Tip: tip dekalrcije, ki se vnaša pred vsakim izpisom
Naziv: Naziv dekalracije je poljuben tekst
Št.dekl.v stolpcu: Število dekalracij ki se izpišejo v stolpcu
Št.dekl.v vrsti: število deklaracij v vrsti
Tekst dekalracija: tekst dodajamo z gumbom <Urejaj>
Leva margina: odmik 1.leve dekalracije od levega roba in zadnje desne deklaracije od desnega roba
papirja - odmik je enak, vnese se ga v mm
Vrhnja margina: odmik 1.gornje deklaracije od gornjega roba in zadnje spodnje deklaracije od spodnjega
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
211
roba - domik je spodaj in zgoraj enak
Ležeča: obkljukamo, kadar želimo, da se izpišejo deklaracije ležeče (list papirja obnemo v ležeč
položaj).
Razmak X med dekl.: v kolikor je med deklaracijami v isti vrsti prazen prostor - vnos v mm
Razmak Y med dekl.: v kolikor je med deklaracijami v istem stolpcu prazen prostor - vnos v mm
ČK - tip: V kolikor pustimo prazno se nam črtna koda ne izpiše, v kolikor pa želimo, da se izpiše
vnesemo 13 (EAN13) ali 8(EAN8). Črtna koda se bere iz polja Črtna koda iz šifranta artiklov za vsak
artikel posebej.
ČK- levo: odmik izpisa črtne kode v mm od levega roba deklaracije
ČK-zgoraj: odmik izpisa črtne kode v mm od zgornjega roba deklaracije
ČK-širina, ČK-višina: širina in višina izpisa črtne kode.
Z gumbom Urejaj urejamo polje Tekst deklaracije.
Z gumbom Podvoji deklaracijo podvojimo deklaracijo v kolikor želimo vnesti neko deklaracijo, ki je
podobna že vnešeni, ji spremenimo tip in jo lahko spremenimo.
S gumboma Kopiraj polje in Prilepi polje lahko kopiramo tekst dekalracije med dekalracijami.
Tekst dekalracije lahko vsebuje polja:
Primeri:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
212
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.23.2.5 Izpis deklaracij artikel - od do
Z ukazom izpišemo deklaracije za vse artikle kateri ustrezajo pogojem:
Vnesena količina je količina izpisa deklaracij za vsak artikel.
7.23.2.6 Izpisi po meri
Tu se nahaja nekaj izpisov deklaracij narejenih po meri in so specifični za določeno branžo.
7.23.3 Izpis ovojnic
7.23.3.1 Izpis ovojnic
Z ukazom izpišemo naslov klienta na ovojnico. Nastavljenih imamo več velikosti ovojnic (to določimo s
tipom ovojnice). V kolikor obkljukamo polje "Izbira kontaktne osebe" se pri vsakem izbranem kleitnu
odpre še seznam kontaknih oseb za izbranega klienta, kjer ga lahko izberemo. Polje "Potrditev
kontaktne osebe" nam po izbiri odpre še okno z kontaktno osebo, da jo lahko za izpis ovojnice še
spremenimo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
213
V kolikor pri vnosu kriterijev izberemo V redu ekran se vsak klient prikaže prvo na ekran in ga izpišemo
na tiskalnik šele s klikom na
. V klkor pa izberemo V redu - tiskalnik se po izbiri klienta iz šifranta
klientov izpiše direktno na tiskalnik.
P.S.
Možnost imamo tudi izpis nalepk za kliente, le nastaviti je potrebno obliko in podatke izpisa. Nalepke
pridejo v poštev za ovojnice brez okenčkov in jih lepimo na ovojnice.
7.23.3.2 Nastavitev ovojnic
Z ukazom se izpiše
7.23.4 Izpis praznega dokumenta z glavo in klientom iz šifranta
V kolikor želimo nek dopis poslati po pošti nekaterim klientom (lahko jih je veliko) je najprimernejši ta
ukaz. Na osnovi vnešene oblike, podatkov in teksta na dopisu lahko hitro izberemo določene kliente in
izpišemo dopis.
Po vnosu kriterijev se za vsakega izbranega klienta (iz šifranta klientov) takoj izpiše dopis. V dopisu
lahko vključujemo tudi polja iz klienta: <NazivKlienta>, ... .
Dopis se nastavlja v Ostalo/Nastavitve/Nastavitve dokumentov.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
214
Pomoč - Uspešno poslovanje
7.23.5 Plačilni nalog
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.24
Kontrolni izpisi
7.24.1 Osnovno
Kontrolni izpisi so pomembna poročila, ki jih moramo pogosto izvajati, saj s tem preverjamo
konsistentnost podatkov in pravilnost vnosov.
Eden izmed pomembnih ukazov je "Kritični artikli (kartica artiklov - zaloga)" in "Seznam artiklov pri
kateri je vnešena skupina artiklov, ki ni v šifrantu skupin"
7.24.2 Šifranti
Artikli
Seznam artiklov s podvojeno črtno kodo
Seznam artiklov z napačno povp.nabavno ceno
Seznam izdelkov, kateri vsebujejo sami sebe
Kontrola cen in davka v artiklih
Ceniki
Seznam vnešenih cen, katere je potrebno vnesti ponovno
Kontrola cen in davka v cenikih
Klienti
Seznam klientov s podvojeno ID za DDV
Seznam klientov z napačno ID za DDV
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izpisi in poročila
215
7.24.3 Promet
Seznam artiklov z računov, kjer vhod(NC) < 0
Seznam postavk z dokumentov, katere je potrebno preveriti
Seznam postavk z dokumentov, kjer oznaka artikla ni v šifrantu artiklov
Seznam postavk z dokumentov, kateri nimajo glave dokumenta
Seznam postavk z različnim datumom od datuma dokumenta
Seznam sestavin v sestavnicah, kjer oznaka ni v šifrantu artiklov
Promet z dobavnic vezanih na odpremnico
7.24.4 Seznam izdelkov z dob.in rač., kjer so se razknjižili brez sestavnice
Poročilo za kontrolo razknjižb izdelkov.
7.24.5 Seznam artiklov pri kateri je vnešena skupina artiklov, ki ni v šifrantu skupin
Pomembno poročilo ker na osnovi vnešene skupine ima
7.24.6 Seznam izdelkov brez sestavnice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
7.24.7 Kritični artiki (kartica artiklov - zaloga)
Je pomembno poročilo pri kontroli dokumentov, ki nam pove na kateri dan in s katerim dokumentom je
šel nek artikel v negativno zalogo. Na osnovi tega poročlila lahko nato lahko ugotovimo kaj smo naredili
narobe, da se je to zgodilo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
VIII
Ostalo
8
Ostalo
8.1
Ponovna prijava
217
Z ukazom se ponovno prijavimo v program. V primeru nepravilnega gesla ali uporabnika se program
zapre. Ukaz uporabimo v primeru, da želimo spremeniti uporabnika in/ali skladišče. Ukaz je isti kot klik
na gumb <Prijava v program> na glavnem oknu:
.
Prijavno okno:
8.2
Nastavitve
8.2.1
Nastavitev tiskalnika
Odpre se nam okno za nastavljanje tiskalnika. Tiskalnik se nastavlja isto kot v MS Windows.
8.2.2
Nastavitev strani
Tu se nastavlja velikost papirja in margine.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
218
Pomoč - Uspešno poslovanje
Margine so v mm.
Primer pri HP InkJet tiskalnikih je potrebno vpisati spodnjo margino 16 mm ker drugače se ne izpiše vse
na A4 list papirja.
Z kljukico na "Pred tiskom-print okno" se pred vskaim izpisom odpre okno za izbiro tiskalnika in način
tiskanja.
Nastavitve margin veljajo samo za izpise poročil (samo za izpise dokumentov ne velja - se uporabi
Nastavitev strani dokumentov).
8.2.3
Nastavitev strani dokumentov
Tu se nastavlja velikost papirja in margine.
Margine so v mm.
Primer pri HP InkJet tiskalnikih je potrebno vpisati spodnjo margino 16 mm ker drugače se ne izpiše vse
na A4 list papirja.
Nastavitve margin veljajo samo za izpise dokumentov (za izpise poročil in statističnih izpisov ne velja).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Ostalo
8.2.4
219
Nastavitve dokumentov
Nastavljanje dokumentov je namenjena samo
- pooblaščenim serviserjem
- veščim uporabnikom - informatikom
- uporabnikom, ki delajo direktno po navodilih (po telefonu)
8.2.5
Osnovni podatki podjetja
Po vnosu gesla se vnesejo osnovni podatki o podjetju. Podatke lahko spreminja samo pooblaščeni
serviser.
8.2.6
Nastavitev števcev dokumentov
Ob shranevanju dokumentov se avtomatično številčijo. Naslednje proste številke posameznih
dokumentov se nahajajo v teh nastavitvah. V kolikor je obkljukano enojno številčenje za posamezni
dokument se številka spreminja v vrstici, kjer je prvi stolpec (Skladišče) prazen. V primeru da enojno št.
ni obkljukano se naslednja prosta oznaka spreminja v vrstici kjer je Skladišče, željeno skladišče in Tip
dokumenta željeni dokument. Vendar pa pozor: prosta oznaka je vedno vnešen brez začetnih črk, ki
označuje tip dokumenta (A za prevzemnico, R za račun, ...). Vrstica z Skladiščem=? in Tip
dokumenta=? pomeni naslednjo prosto vnosno oznako za vse dokumente. Vsaka prosta oznaka mora
imeti prva dva znaka vnešena kot veljavno predpono (letnica: 05 06 07 ali _5 _6 _7). V primeru večjega
števila blagajn, katere se številčijo vsaka po svoje (od 1 do N), nam skladišče pomeni oznako blagajne.
Lokalni ukaz "Na novo nastavi vse števce" nam nastavi vse števce na prvo prosto oznako. Se pravi če
ima zadnji račun št. R0500212, se bo prosta oznaka nastavila na 0500213 pri računu.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
220
Pomoč - Uspešno poslovanje
Ukaz z lokalnega menija "Novo leto - nastavi števce dokumentov na št 1 z novo predpono" nam vse
dokument nastavi na novo predpono in št. Npr. na 050001.
P.S.
Nikakor ne sme biti vnešena prosta oznaka katera že obstaja. Zato imamo lokalni ukaz "Kontrola
števcev - dokumenti", kjer se ravno to preveri, da že ne obstaja kakšen dokument z že vnešeno oznako.
Nekateri dokumenti nimajo avtomatskega števca (Blagajniški prejemek, zapisnik o spremembi cen, ...).
Ti dokumenti se številčijo tako, da se poišče zadnja številka dokumenta in se poveča za 1.
V prostih številkah lahko uporabljamo tudi črke npr:
05/001 ali 05.001 ali 05.1.001 ali 051.001 ali 051-M-001 in podobno.
8.2.7
Nastavitev spremenljivk
Ukaz uporablja samo pooblaščeni serviser DL ali uporabnik po direktnih navodilih po telefonu.
8.2.8
Nastavitev datuma blokade vnosov
Ukaz je namenjen kontorli vnosov datumov. Zaradi tega se ne moremo zatipkati v mesecu ali celo letnici
(posebej po novem letu, ko se vnašajo dokumenti za nazaj in za naprej).
Vnese se mejni datum in vsi vnosi datuma starejšega od mejnega se nam prepreči vnos (opozorilo).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Ostalo
221
V kolikor želimo zbrisati mjno obdobje vpišemo 1.1.1990.
8.3
Arhiviranje/restavriranje
8.3.1
Arhiviranje podatkov
Z ukazom arhiviramo podatke na določeno lokacijo oz medij. Ponavadi arhiviramo samo bazo podatkov
(kljukico na programu in nastavitve ukinemo, tako je nastavljeno v našem primeru). Kliknemo na <V redu
arhiviraj> in počakamo da se arhiviranje izvede (črno okno se nam zapre ali se nam odstotki prenehajo
seštevati in sami zapremo okno). V črnem oknu se morajo povečevati odstotki pri posameznih
datotekah. Aktivno je arhiviranje ARJ in način arhiviranja ne spreminjamo. V kolikor se arhivira pod
imenom, pod katerim arhiv že obstaja se star arhiv zbriše. V kolikor poskušamo arhivirati večkrat na dan
in želimo imeti ločene arhive moramo ime arhivske datoteke spremeniti. Ravnotako če želimo arhivirai
več podjetij oz. več poslovnih let na isti dan, ker se vedno arhivira le trenutno podjetje in trenutno leto v
katerem smo prijavljeni. Paziti moramo, da se arhivira na zanesljiv medij (da se z njega po določenem
času da še prebrati arhiv), da medij z arhivom spravimo na primerno mesto in da arhiviramo dovolj
pogosto. Arhiviranje na trdi tisk, kateri je tudi delovni (vsebuje delovno bazo podatkov) je samo začasni
arhiv in v primeru da pride do fizične okvare trdega diska izgubimo vse podatke z arhivi vred. Vedeti
moramo da imamo v primeru izgube podatkov v delovni bazi podatkov, na volje le še podatke z zadnjega
arhiva (pogosteje delamo arhiv manj podatkov smo izgubili).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
222
8.3.2
Pomoč - Uspešno poslovanje
Restavriranje podatkov
Trenutni podatki (trenutno podjetje in leto v katerem smo prijavljeni) se nam zbrišejo in prepišejo se nam
novi podatki iz arhiva. Arhiv mora biti veljaven drugače imamo lahko probleme z nadaljno uporabo. Pri
restavracije se nam odpre črno okno kjer se nam preštevajo odstotki. Ko se preštevanje ustavi in smo
vstavili zadnjo disketo v disketno enoto (v primeru da restavriramo z diskete) in se je restavracija z nje že
opravila, je restavracija opravljena. Zapremo okno.
V kolikor ni zadnja različica podatkov (starejši arhivi) potem je potrebno izvesti ukaz Ostalo/Servis baze
podatkov/ Nadgradnja baze podatkov.
8.3.3
Restavriranje podatkov - začasno
Restavracija je podobna le da se podatki restavrirajo na začasno področje, ki je namenjeno šele
kasnejšemu kopiranju preko originalnih podatkov.
8.3.4
Arhiviranje blagajniškega prometa na disketo
Na disketo se samo prepiše blagajniški promet in blagajniški računi.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Ostalo
8.3.5
223
Restavriranje blagajniškega prometa z diskete - začasno
Z diskete restavriramo samo blagajniški promet brez ostalih podatkov. po izvršenem ukazu se n astavijo
še avtomatski števci bl.računov.
8.4
Servis baze podatkov
8.4.1
Optimiziranje
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
8.4.2
Popravljanje
V priemru da pride do okvare baze podatkov z ukazom porpavimo bazo, da nam program spet normalno
deluje. Do okbvare baze podatkov lahko pride na več načinov:
- izpad el. energije
- nepravilno zaustavljanje računalnika - fizični izklop iz el.vtičnice, strojno resetiranje
- okvare in napake strojne opreme
- in ostalo
Na koncu ukaza se nam prikaže sporočilo v kolikor je bilo kaj narobe: seznam tabel, napak in popravkov.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
224
8.4.3
Pomoč - Uspešno poslovanje
Nadgradnja baze podatkov
Ukaz se izvaja avtomatsko, ko se nadgradi program z novo različico baze podatkov tako da ukaz
izvedemo v redkih primerih:
- v primeru ko restavriramo starejšo bazo podatkov
- v primeru ko je je bza podatkov temeljito v okvari in je ukaz "Servis baze podatkov/ Nadgradnja baze
podatkov" temeljito popravila podatke
8.4.4
Popravljanje DL baze podatkov
Ukaz se izvede po navodilu poooblaščenega serviserja DL.
8.4.5
Dodaj spremenljivke
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
8.5
Ukazi operaterja
8.5.1
Osnovno
Ukazi operaterja so namenjeni pooblaščenemu serviserju DL ali veščemu uporabniku kateri dela direktno
po navodilih po telefonu.
Primer nekaterih ukazov:
Izračun kontrolne številke pri EAN8 in EAN13
Kontrola cen z DDV na karticah
Kontrola zaloge z trgovsko knjigo TDR
Kontrola zaloge po povprečnih nabavnih cenah
Sprememba skupin artiklom
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Ostalo
8.6
Vzdrževanje
8.6.1
Nadgradnja z WWW.DIGITAL-LOGIC.SI
225
Z ukazom nam je omogočeno nadgraditi progrm z domače strani. Za te vrste nadgradnjo potrebujemo
geslo.
8.6.2
Nadgradnja po elektronski pošti
S tem ukazom se izvrši nadgradnja z elektronske pošte. V kolikor ste prejeli sporočilo z nadgradnjo se
izvrši nadgradnja.
8.7
Osvežitev vhodnih cen artikloom in dokumentom
Ukaz obnovi vhodne zneske vsem izhodnim dokumentom (računi, dobropisi, ...) ne glede na to ali so
razknjižili zalogo ali ne.
8.8
Osvežitev povprečnih nabavnih cen artiklom
Ukaz se izvršuje kadar vodimo skladišče po povprečnih nabavnih cenah. Za pravilni izračun povprečne
nabavne cene je potrebno paziti, da ne gremo z nobenim artiklom v negativno zalogo (Kontrolni izpisi/
Kritični artikli (kartica artikla - zaloga)).
Vnesemo datum in prvo skladišče. Skladišče izdelkov puščamo prazno.
8.9
Osvežitev dokumentov v plačilih
V kolikor z urejanjem dokumentov naredimo zmešnjavo v plačilih s tem ukazom ponovno nastavimo
dokumente v plačilih. Ukaz lahko izvršimo kadar sumimo da je s plačili nekaj narobe.
8.10
Osvežitev razknjižb po OE
V kolikor imamo modul kompleksna konsignacija po organizacijskih enotah s tem ukazom osvežimo
zalogo na poljubni datum po OE. Potem lahko izpišemo zaogo za poljubni OE na datum.
8.11
Osvežitev zadnjih nabavnih cen v šifrant
V kolikor želimo izpisovati zalogo po zadnjih nabavnih cenah za nazaj, s tem ukazom osvežimo te cene.
osvežiti jih moramo na datum na katerega želimo izpisati zaloge.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
226
8.12
Pomoč - Uspešno poslovanje
Prekinitev možnosti popravljanja dokumentov
S tem ukazom za poljubno obdobje za nazaj blokiramo vse dokumente. Dokumente lahko v tem obdobju
samo pregledujemo. Vnesemo mejni datum.
8.13
Kalkulator
Odpre se nam sistemski kalkulator.
8.14
Servis
8.14.1 Arhiv
Ukazi so sledeči:
za disketno enoto:
- Arhiviranje samo blagajne - A
- Restavracija samo blagajne - A
- Restavriranje podatkov - začasno - A
za trdi disk:
- Arhiviranje samo blagajne - C
- Restavracija samo blagajne - C
- Restavriranje podatkov - začasno - C
8.14.2 Kopiranje
8.14.2.1 Kopiranje vseh podatkov z diskete/ dodajanje kompletnega poslovanja
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
8.14.2.2 Kopiranje podatkov z diskete / dodajanje poslovanja brez "Blagajne"
Enter topic text here.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Ostalo
227
8.14.2.3 Kopiranje podatkov z diskete / dodajanje "Blagajne"
Enter topic text here.
8.14.4 Šumniki
Pretvorba nekaterih nazivov iz drugih kodnih tabel: 437, 852, ...
Ukaz pride v poštev skoraj izključno v primeru prenosa podatkov iz drugih programov (Ostalo/Srevis/
Import).
8.14.5 Import
Import podatkov iz nekaterih drugih programov.
8.14.6 Spremembe oznak
8.14.6.1 Sprememba oznake klienta
Po vnosu stare in nove oznake se na vseh dokumentih spremeni iz stare v novo oznako klienta.
8.14.6.2 Sprememba oznak artikla
Po vnosu stare in nove oznake artikla se spremeni na vseh vnešenih podatkih staro oznako.
8.14.6.3 Sprememba oznak komercialista
Po vnosu stare in nove oznake komercialista se pri vseh obstoječi vnosih spremeni oznaka.
8.14.6.4 Sprememba oznake skladišča
Po vnosu stare in nove oznake skaldišča se vsi vnosi spremenijo na novo ozanko skladišča.
8.14.7 Čarovniki
8.14.7.1 Šifranti
Dodajo se nekateri privzeti šifranti:
Tarifne skupine davkov
Poštne številke
8.14.8 Ponovno izračunaj fiksno zalogo
V kolikor želimo izpisovati zaloga na datum, ki je starejši od zadnje inventure v skladišču, potem
moramo nujno izvesti ta ukaz na datum manjši od datuma inventure. Na koncu pa moramo ivesti še
ukaz za današnji datum. Ukaz lahko izvedemo tudi v primeru, da ni bilo potrebno - nič ni narobe.
V kolikor želimo zalogo na današnji datum potem izvedmeo ukaz z današnjim dnem. Le delno pustimo
obkljukano.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
228
8.15
Pomoč - Uspešno poslovanje
Prenos podatkov
8.15.1 Šifranti
Uvoz in izvoz različnih šifrantov.
8.15.2 Dokumenti
Prenos dokumentov v različne programe.
8.15.3 Blagajna
Prenos blagajniških podatkov v datoteke.
8.15.4 Dokumenti predal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
8.16
Ostali ukazi
8.16.1 Splošni popis blaga
Splošni popis blaga je namenjen popisu nešifriranega blaga - le finančnem popisu. Za popis šifriranega
blaga je namenjena inventura. Vnos je izredno hiter in sproti kopira v novo vrstico zadnji vnos. Ravnotako
avtomatično števiči vrstice - zaporedna številka.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Ostalo
229
Z ukazom izpiši konceptno se lahko popis hitro izpiše na iglični tiskalnik.
V kolikor smo delali inventuro na blagajniške račune (prodajali smo zalogo) lahko z ukazom "Preberi z
blag.računov" preberemo kompleten popis.
Ukaz "Preberi z inventure" je namenjen hitremu in enotnemu izpisu celotnega popisa (šifriranega in
nešifriranega blaga).
8.17
Izhod iz programa
Z ukazom se nam program zapre. Ukaz je identičen kliku na X v desnem zgornjem delu glavnega okna.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
IX
Dejstva
9
Dejstva
9.1
Zaloga
231
Zalogo spreminjajo skladiščni dokumenti:
Povečujejo zalogo:
Prevzemnica, Dobropis, Prenosnica v skladišču kamor se prenaša, Proizvodni delovni nalog za idelke
Zmanjšujejo zalogo
Odpremnica, Dobavnica, Račun/Dobavnica, Prenosnica iz skladišča, Bremepis, Blagajniški račun,
Odpis, Proizvodni delovni nalog za material
Zmanjšujejo ali povečujejo:
Inventura
Zneskovno zalogo (prodajne cene brez ddv ali z ddv) spreminja dokument Zapisnik o
spremembi cen.
V kolikor je dokument vpisan z negativno količino ima obratno funkcijo glede zalog. Npr.: Račun za nek
artikel z vnešeno količino -10 je povečal zalogo za 10 temu artiklu in ne zmanjšal.
Zalogo za poljuben artikel najhitreje kotroliramo v šifrantu artiklov ali na samem dokumentu (desno
zgoraj). Zgodovino prevzemov in izdaj za določeno obdobje izpišemo s poročilom Kartica artikla. Podatek
o celotni zalogi v nekem skladišču na določen datum pa dobimo z izpisom Zaloga artiklov. Zgodovino
določenega artikla lahko izvemo s Hitro kartico, ki jo najdemo v šifrantu artiklov v lokalnem meniju. V tem
pregledu niso samo skladiščni dokumenti ampak tudi ostali. Ali je določen dokument razknjižil artikel
visimo v zadnjem stolpcu SS. V kolikor je polje obkljukano je dokument spremenil zalogo v skladišču.
Zalogo lahko izpišemo za poljubni datum nazaj. Vedeti moramo da se mora cena izračunati na datum
zaloge, kakršna je veljala takrat.
Posebnosti pri dobavnici:
Dobavnica razknjiži zalogo za vnešene artikle.Ne razknjiži pa v nekaterih primerih:
da je na dobavnici storitev
da je pripravljena iz odpremnice
da je na dobavnici izdelek s sestavnico in je skladišče določeno kot materialno (razknjiži se material
in ne izdelek)
Posebnosti pri računu:
Račun razknjiži zalogo za vnešene artikle v primeru da je določen tip računa "Račun/Dobavnica" . Ne
razknjiži pa v nekaterih primerih:
da je na račuu storitev
da je pripravljen iz dobavnice (tip računa: "Račun")
da je na računu izdelek s sestavnico in je skladišče določeno kot materialno (razknjiži se material in
ne izdelek)
da je obkljukano onemogoči razknjiževanje (Zavihki: Dodatni podatki)
Posebnosti pri dobropisu:
Dobrpis razknjiži zalogo v primeru, da je obkljukano "Dokument spreminja zalogo".
Posebnosti pri inventuri:
Knjižena inventura spreminja zalogo na skladišču za katerega je vnešena.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
232
Pomoč - Uspešno poslovanje
Kontrola negativnih zalog po celotnem obdobju poslovanja in vseh artiklih
Na voljo imamo poročilo: Izpisi in poročila/ Kontrolni izpisi/ Kritični artikli (kartica artiklov - zaloga).
Poročilo, ki se po nekaj daljšem času, prikaže na zaslonu vsebuje podatke kdaj in s katerim
dokumentom je šel kateri artikel v negativno zalogo.
Kontrola zalog za posamezni artikel
Najpogostejše napake so:
Nepravilni datum na prevzemu ali izdaji (največkrat napačna letnica)
Vnos prevzemnega ali izdajnega dokumenta v drugo/napačno skladišče
Vnešeni račun nima določenega tipa Račun/Dobavnica ampak samo Račun
Prevzeta/izdana je bila napačna oznaka artikla
Pozabili smo vnesti eno prevzemnico in manjka prevzem artikla
V šifrantu artiklov je vnešen isti artikel pod različnimi oznakami - večkratni vnos
V šifrantu artiklov je obkljukan artikel še kot izdelek vendar nima določene sestavnice
V šifrantu artiklvo je obkljukano "Tip storitev" in ne "Tip artikel"
Na računalniku imamo nastavljen napačni sistemski datum: desno spodaj na zaslonu
in ostale
Preverimo sistemski datum računalnika
Preverimo nastavitve artikla v šifrantu artiklov ("Tip artikel", "Tip storitev", "Tip izdelek")
Preverimo, če kartica artikla kaže isto zalogo.
Preverimo, če kartica artikla za večje obdobje kaže isto zalogo na današnji datum (obdobje kartice
artikla: od 1.1.1950 do 331.12.2020.
Preverimo hitro kartico artikla za artikel:
- preverimo datume dokumentov
- preverimo skladišča na dokumentih
- preverimo spremembo v skladišču: zadnje polje SS (spremembavs skladišču) mora biti
obkljukano pri skaldiščnih dokumentih
9.2
Vrednotenje zalog
V šifrantu skladišč za vsako skladišče določimo po kakšnih cenah se vrednotijo zaloge. Na voljo imamo:
Nabavne cene (materialno skladišče, veleprodaja po nabavnih cenah, konsignacijska skladišča...)
Prodajne cene brez DDV (veleprodaja po prodajnih cenah brez DDV, ...)
Prodajne cene z DDV (maloprodaja, ..)
Na osnovi vnosa se kasneje predalaga pri raznih izpisih po kakšnih cenahse izpiše zaloga, ...
Na osnovi vnosa prodajne cene z DDV ali Prodajne cene brez DDV se pri vnosu prevzemnice (ali
prensonice v taki tip skladišča) lahko predlaga avtomatsko zapisnik o spremembi cen (v kolikor
spreminjamo prodajno ceno in je artikel na zalogi).
V primeru izpisa trgovske knjige TD - veleprodaja se nam lahko izpiše po nabavnih cenah
(Skladišče=Nabavne cene) ali po prodajnih cenah brez DDV (Skladišče=Prodajne cene brez DDV)
odvisno kako je nastavljeno skladišče za katerega knjigo izpisujemo.
Za vsako skladišče pa vedno lahko izpišemo zalogo po poljubnih cenah (celo po več cenah hkrati).
9.3
Šifriranje artiklov
Priporočljivo je šifrirati artikle tako, da se njihova oznaka začnejo z oznako skupine.
Za primer vzemimo, da imamo 3 skupine artiklov in v vsaki skupini ne več kot 50 artiklov:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Dejstva
233
skupine artiklov:
1
- material
2
- storitve
3
- izdelki
artikli:
101
102
103
....
- sponke
- žica fi 5mm
- žica fi 10mm
201
202
203
....
- montaža
- servis ožičenja
301
302
...
- baterija
- električni motor ASZ100
Ko nabavimo nov material in ga še niammo v šifrantu artiklov ga številčimo naprej: 104, 105, 106 ....
Ko vnašamo novo storitev, ki jo računamo strankam vnesemo naprej 204, 205, 206, ..
Ko vnašamo nov izdelek, ki ga prodajamo, vnašamo oznake naprej 303, 304, in tako naprej.
V kolikor želimo določiti še eno drugo skupino artiklov jo lahko vnesemo pod novo šifro
4
- skupina polizdelkov
in številčimo artikle, ki spadajo v to skupino:
401
402
403
....
V kolikor imamo večje število artiklov v vsaki skupini potem lahko številčimo oznake artiklov:
100001
100002
100003
....
200001
200002
200003
....
Priporočljivo je da so dolžine oznak enako dolge pri vseh artiklih. Sprememb oznak je kasneje
onemogočena oziroma težavno in zamudno delo. Spremembe se najpogoteje vršijo ob zaključku leta.
Priporočljivo je, da je oznaka sestavljena iz znakov: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - / . _
Vse črke se lahko uporabijo: od a do ž, A do Ž
Odsvetujejo se: : ; + - presledek @ { } < >
Naj absolutno ne vsebuje znakov: % ? " ' *
Prepovedane oznake: - -- --- ---- prazna oznaka
V šifrantu artiklov lahko pustimo Oznako prazno kar pomeni, da se bo pri shranjevanju določila naslednja
prosta za vnešeno skupino.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
234
Pomoč - Uspešno poslovanje
V pretežno maloprodajnih podjetjih v primerih, da je večinoma blaga opremljenega s črtno kodo, lahko
pod oznako vnašamo EAN13 črtno kodo. Tako je oznaka artikla črtna koda.
Pazite v kolikor se uporabljajo tudi črke v oznaki. Potrebno je razlikovati male in velike črke:
Oznaka aBc ni enako Abc in ni enako abc in ni enako ABC, ...
9.4
DDV na računih
Da se pravilno obračunava DDV na dokumentih (predvsem računih) se moramo držati nekaterih pravil:
Šifrant tarif davkov mora biti vnešen pravilno: Vnešena mora biti pravilna tarifa davka s pravilno
stopnjo davka in revo.stopnjo davka (primer: T1 20% 16.6667%)
Šifrant skupin artiklov mora biti vnešen pravilno: Skupina artiklov mora imeti določeno tarifo
davka (primer Tarifa davka = T1).
Artikli morajo biti vnešeni pravilno v šifrantu artiklov: Artikel mora imeti vnešeno veljavno oznako
skupine artikla, katera ima pravilno vnešeno tarifo davka (primer: 01)
Dokument mora imet pravilno nastavljeno vnosno polje "Tip obračuna davka": Tip obračuna
davka mora biti "po tarifah" v kolikor je "brez davka" na dokumentu ni DDV
Dokument mora pri artiklih imeti tarifo davka (TDav) pravilno vnešeno: V kolikor imamo vse
prej naštete točke preverjene je TDav stolpec pri artiklu vnešen pravilno, drugače je prazen. podatek v
skrajnem primeru lahko tudi spremenimo.
V kolikor prodajamo nekatere artikle po različnih davčnih stopnjah moramo stolpec TDav ročno, pri vseh
željenih artiklih spremeniti. Vendar pozor v stolpec TDav vnašamo tarifo davka T1 ali T2 in ne stopnjo
davka 20 ali celo 20%. lahko si pomagamo s šifrantom tarif davkov.
9.5
Stopnja davka na artiklih
Stopnja DDV je določena pri vsakem artiklu preko šifranta blagovnih skupin artiklov. Vsak artikel spada v
neko skupino artiklov. Skupina artiklov pa vsebuje tarifo davka. Tarifa davka pa določa stopnjo davka. Se
pravi v kolikor nimamo vnešene skupine artiklov pri določenem artiklu, ta artikel nima davka in je cena z
DDV enaka ceni brez DDV. Ko vnašamo račun za domači trg in dodamo artikel brez vnešene skupine na
dokument enostavno ni davka na dokumentu. Na voljo imamo s CTRL+ENTER (ko smo v stolpcu TDav)
izbrati tarifo davka ali določiti artiklu skupino, katera vsebuje veljavno tarifo davka. Na dokument moramo
po spremembi skupine ponovno dodati artikel na dokument, drugače spremembe na dokumentu ni. Vsi
artikli, kateri spadajo v določeno skupino imajo isto stopnjo davka. V primeru, da dodajamo nov artikel in
bi ga po vseh pravilih morali dodati v znano in že vnešeno skupino artiklov, vendar pa ta skupina nima
prave tarife in stopnje davka, moramo vnesti novo skupino s pravo tarifo davka.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
X
236
Pomoč - Uspešno poslovanje
10
Uporaba
10.1
Postopek za začetek poslovanja
Začetek:
1. Vnos sladišča s podatki v Šifrant Skladišč. Dolčiti je potrebno: Oznako, Naziv, Tip cen, Tip skladišča,
Tip cen, Glavno)
2. Vnos uporabnika v šifrant uporbnikov (Oznaka, Ime IN priimek, Geslo)
Matični podatki/ uporabniki - F9 U
3. Vnos tarif davkov v šifrant tarif davkov (Oznaka, Naziv, Stopnja)
Matični podatki/ tarifni razred idavkov - F9 U
4. Vnos skupin artiklov (Oznaka, naziv, tarifa davka)
Matični podatki/ skupine artiklov - F9 U
5. Vnos artiklov (Oznaka, Naziv, Artikel/Storitev, Skupina, Prodajna cena)
Matični podatki/ Artikli
6. Vnos klientov (Oznaka, Naziv, Naslov, pošta ID za DDV, Tip-kupec/Tip-dobavitelj)
Matični podatki/ Klienti
7. Vnos prevzemnice št. 0500000 za začetno stanje, količina, nabavne IN prodajne cene po artiklih na
datum stanja
Dokumenti/ Prevzemnica
8. Kontrola zaloge na datum začetka
Izpisi IN poročila/ Zaloge/ Zaloga artiklov
9. Vnos dobavnic/računov, IN ostalih dokumentov IN izpis le teh
10.2
Vnos začetnega stanja
Vnesemo prevzemnico št. 0 ali 1 na datum zaloge. Na prevzemnico vnesemo artikle s trenutno zalogo v
polje količina in nabavnimi in prodajnimi cenami. Ali so nabavne cene zadnje nabavne cene ali povprečne
nabavne cene je odvisno od načina vrednotenja zalog.
Lahko pa vnesemo inventuro na datum zaloge. Inventuro vnesemo in jo poknjižimo. Šele poknjižena
inventura nam nastavi začetno zalogo.
V kolikor imamo več skladišč moramo vnesti vsa začetna stanja po vseh skladiščih (prevzemnica ali
inventura). V kolikor imamo kosnignacijska skladišča moramo vnesti stanja po vseh konsignaijskih
skladiščih.
10.3
Prejeta konsignacija
V šifrantu artiklov določimo za vse konsignacijske artikle konsignatorja. Prevzemamo artikle s
konsignacije tako da vnesemo prevzemnico. Prevzemnica mora biti brez št. računa in atuma, ukinjen
mor biti kljukica prenos.nab.zneska v plačilne obveznosti, valuta za plačilo mora biti 0 dni.
S tem je artikel konsignacijski artikel. Konsignacijske artikle prodajamo isto kot navadne artikle, ki smo
jih kupili in so naša last. Odjavo lahko izpišemo z izpisom 19.16 - Konsignacija- prodaja po artiklih.
10.4
Konsignacija - dajemo blago na konsignacijo
Za vsakega konsignatorja vnesemo skladišče, kateremo določimo konsignatorja in obkljukamo da gre za
konsignacijsko skladišče. Priporočljivo je izbrati isto oznako skaldišča kot je oznaka kupca. Na osnovi
prenosnice, prenašamo blago iz glavnega skladišča v konsignacijsko skladišče. Na onsovni prenosnice
izpišemo konsignacijko dobavnico. Zaloga se v glavnem skladišču zmanjša in poveča v konsignacijskem
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
237
skladišču. V kolikor želimo izvedeti koliko imamo blaga pri kakšnem konsignatorju izpišemo zalogo
artiklov za skladišče, ki pripada določenemu konsignatorju. Blago vračamo iz k.skl. v glavno skladišče
tako, da naredimo prenosnico iz konsignacijskega skladišča v glavno skladišče ali prenosico iz glavnega
v konsignacijsko z negativno količino. ko dobimo izjavo za prodajo za določeno obdobje od kupca
vnesemo dobavnico in naprej račun ali račun/dobavnico iz konsignacijskega skladišča. S tem se je
zaloga v konsignacijskem skladišču zmanjšala.
V kolikor nek konsignator preneha biti konsignator ne smemo izbrisati njegoveg konsignacijskega
skladišča, niti ga ne smemo izbrisati iz šifranta klientov.
10.5
Iskanje določenega dokumenta
Nahajati se moramo v pregledovalnem načinu dokumenta (za oznako dokumenta je prikazan znak
).
Ko kliknemo na
se nam odpre seznam dokumentov. Po seznamu se lahko premikamo gor-dol in
iščem željeni podatek - po stolpcu (trenutno aktiven stolpec se sortira po abecedi) in na osnovi kriterijev.
ko željeni dokument najdemo ga izberemo z <ENTER>.
Do istega pregled dokumentov pridemo tudi z ukazi v glavnem meniju Poslovanje/Pregledi dokumentov.
10.6
Serijske številke
V primeru poslovanja s tehničnim blagom lahko poslujemo s serijskimi številkami. Pri vsakem prevzemu
artikla, ki se vodi po serijskih številkah vnesemo tudi število serijskih šteilk, kolikor je količina prevzema.
Pri vsaki izdaji (dobavnica, račun, ...) pa vnesemo število serijskih številk kot je količina na dokumentu.
Avtomatično ko vnesemo količino pri artiklih s serijsko številko se odpre okno za vnos. okno za vnos se
avtomatično zapre ko vnesemo toliko serijskih številk kolikor je količina na dokumentu. Ko se dokument
shrani se kontrolira pri vskem artiklu posebej: podvojenost serijskih številk, vneseno št.serijskih številk z
količino na dokumentu in pri dokumentih za izdajo zalogo serijskih številk. Ko s prenosnico prenašam
željeni dokument iz nega skladišča v drugega moramo ravo tako vnesti serijsko številko.
Serijske številke vnašamo v okno za vnos :
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
238
Pomoč - Uspešno poslovanje
Serijske številke lahko tudi čitamo s čitalcem črtne kode.
Na voljo imamo tudi zalogo serijskih številk (prevzete serijske številke in še ne izdane za določeni
artikel):
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
239
Na voljo imamo tudi kartico serijskih številk za določen artikel, kjer dobimo podatek vhodov, izhodov in
premikov artikla po serijskih številkah.
Problem zamenjave istega artikla z drugo serijsko številko s strani doavitelja: - količina s serijsko
številko in + količina z drugo serijsko številko
Ravnotako je potrebno inventuro vnašati po serijskih številkah.
Ko se vnašajo izdajni dokumenti (blagajniški račun, račun, dobavnico, prenosnico, ...) lahko namesto
oznake artikla vnesemo serijsko številko (prečitamo s čitalcem črtne kode) in program nam spremeni v
pravo Oznako artikla (artikel pri katerem je vnešena serijska številka na zalogi) z vnešeno serijsko
številko.
Na dokumentih se pod nazivom artikla izpisujejo vse vnesene serijske številke.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
240
Pomoč - Uspešno poslovanje
Pri vsakem artiklu obkljukamo polje Serijske številke. S tem določimo da se artikel vodi po serijskih
številkah. pri drugih artiklih in storitvah pustimo polje neobkljukano.
10.7
Garancijski listi
Pri izpisu računa in blagajniškega računa se v primeru, da so vnešeni artikli, ki vsebujejo garancijo,
izpiše garancijski list. Garancijski list se izpiše hkrati za vse artikle vnešene na dokumentu, kateri imajo
določeno garancijsko dobo. Artiklom se določi garancijska doba na osnovi blagovne skupine. Se prvi vsi
artikli, ki spadajo v isto blagovno skupino imajo ali nimajo garancijski list in isto garancijsko dobo.
Primer izpisa garancijskega lista:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
241
Oblika in tekst garancijskega lista se lahko spreminja v Nastavljanje dokumentov (R 80).
10.8
Rabati pri prodaji
Načini določanja rabatov pri prodajnih dokumentih je več. Možnih je do 4 vrste rabatov s poljubnimi
nazivi. Nazive rabatov določi serviser DL. Privzeto sta vidna 2 vrsta rabata: rabat in superrabat, ki se
lahko določita procentualno in v nekaterih primerih tudi zneskovno (račun, prevzemnica) na dokument
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
242
Pomoč - Uspešno poslovanje
(glava dokumenta-zavihek osnovni podatki).
Lahko pa se vnašata po posameznih artiklih. Primer vnosa različnih rabatov po artiklih:
Zadnja postavka je brez rabata in brez superrabata. V kolikor v glavi dokumenta vnesemo drug procent
rabata nam po potrditvi spremeni vse vnešene artikle z novim procentom rabata.
Namesto, da ročno vnašamo procent rabata in superrabata lahko procent vnesemo pri vnosu klienta:
urejnaje šifranta klientov. Pri vsakem klientu lahko določimo Procent rabata pri prodaji in procent rabata
pri dobavi:
. Ko
se doda klienta na dokument se določi tudi rabat in superrabat. V kolikor ni rabata se vnese 0 ali se
polje pusti prazno.
Rabat lahko določimo tusi na osnovi cenika. Lahko imamo več cenikov, alhko imamo celo za vsakega
kupca svoj cenik. Cenik pa vsebuje poleg cene lahko tudi odstotek rabata. Ko dodamo artikel na
dokument po določenem ceniku se prenese določena cena in določen rabat.
Rabat pa imamo lahko določen po blagovnih skupina za vsakega klienta posebej. Se pravi cene imajo vsi
kupci za vse artikle iste le rabate imajo različne. Rabati so lahko različni glede na blagovne skupine.
Procenti se vnašajo v šifrantu klientov:
Pred vnosom novega rabata moramo klikniti na Gumb "urejanje" na desni strani okna.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
243
Vsi predlagani rabati-popusti se lahko pred izpisom korigirajo na osnovi celotnega dokumenta ali na
osnovi posameznih artiklov.
10.9
Finančni podatki klienta
Osnovni finančni podatki se nahajajo v šifrantu klientov v zavihku "Finančni":
Podatki se črpajo iz programa Glavna knjiga v kolikor imamo inštalirano sicer iz programa UP.
Limit odprto je vnosni podatek: Limit odprto.
Prvi in zadnji datum sta podatka o prvi in zadnji prodaji.
Promet je znesek prometa v zgornjem obdobju.
Plačano je znesek plačila v obdobju.
Saldo pomeni znesek salda na današni dan.
odprto pomeni znesek odprtih postavk na današnji dan (nezapadle terjatve)
Mes.promet je povprečni mesečni promet.
Podatek "Letno računov" pomeni povprečno št. računov na leto.
Podatek "Povprečni račun" na mpove znese kpovprečnega računa.
Podatek "Št.dni zamude" nam pove povprečno število dni zamude plačila na račun.
Podatek "Zamuda na dan" nam pove povprečni znesek zamude na zamujeni dan plačila.
10.10 Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih
Na dokumentih imamo možnost 2 opomb oziroma dodatnih prostih podatkov za vpis. Vpisujeta se pod
stolpca Opomba in Opomba 2.
Če sta podatka vpisana se izpišeta pod nazivom artikla. Lahko pa se izpišeta tudi drugje, kar zvisi od
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
244
Pomoč - Uspešno poslovanje
nastavitev, ki jih naredi serviser DL.
Najpogostejša uporaba polj:
vnos porekla
vnos barve izdelka
vnos velikoti izdelka
vnos dimenzij izdelka
vnos načina pakiranja izdelka
vnos kupčevih šifer
vnos datuma/roka dobave
vnos materiala
vnos lokacije montaže
vnos datuma izdelave
vnos datuma prejema certifikata
in ostalo
Pri vnosu predračuna imamo še 3. prosti tekst, ki je večvrstični. Tekst se lahko izpiše na ponudbi,
računu in dobavnici.
Najpogostejša uporaba polja je dodatni opis artikla s podrobnimi specifikacijami.
10.11 Blokada prodaje kupcu glede na vnešen limit
Vsakemu kupcu se lahko nastavi limit odprtih postavk. V kolikor se z izdanim dokumentom (dobavnica
ali račun) preseže limit se prepreči izdajo dokumenta. Limit se nastavi pri vsakem kupcu v šifrantu
klientov v zavihku "Finančni". Klinemo na "Urejaj" in vnesemo znesek:
Limit lahko povečujemo ali ga zbrišemo tak oda vnesemo 0 ali zbrišemo vnos.
10.12 Izpis dobavnice na osnovi računa
Namesto dobavnic lahko vnašamo le račune. Na osnovi računa pa izpišemo dokument dobavnico in nato
račun. program mora biti nastvljen tako, da vedno razknjiži blago z zaloge. Vse nastavitve in obliko
izpisa dobavnice lahko izvede le serviser DL. Na računu imamo lokalni ukaz "Izpiši dobavnico", ki nam
na zaslonu prikaže dobavnico. Problem je pri številčenju dobavnic v kolikor ne izpišemo dobavnice za
vsak izdan račun.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
245
10.13 Standardne deklaracije z dokumentov
Na osnovi vnešenih artiklov na dokument (največkrat prevzemnica ali dobavnica) lahko izpišemo
deklaracije na laserski ali Inkjet tiskalnik. Nalepke so na A4 listu papirja. Ko se nahajamo na željenem
dokumentu izvedemo ukaz iz lokalnega menija : Standardne deklaracije za artikle z dokumenta.
Prvo izberemo tip deklaracije, ki nam pove kakšno obliko in kakšno velikost bomo izpisali. Obliko in
kateri podatki se bodo izpisali lahko vnesemo v nastavitvah deklaracij. poleg osnovnih podatkov artikla
(oznaka, naziv, cena, ...) se lahko izpiše tudi črtne koda artikla, kupčeva šifra artikla, šifra in naziv
klienta, in ostali podatki.
Začetno št.praznih deklaracij lahko vnesemo v primeru da imamo že iztiskanih nekaj dekalracij a papirju.
Polje "Upoštevaj količino" pomeni, da se upošteva vnešena količina pri vsakem artiklu. V kolikor je
obkljukano polje se za vsak artikel izpiše toliko dekalracij kot je vpisana količina pri vsakem artiklu,
drugače se izpiše samo ena deklaracija za vsak artikel.
Polje "Izpis le od trenutne naprej" nam pove, ali želimo izpisati za vse artikle na dokumentu (ni
obkljukano polje) ali pa le od trenutne pozicije naprej.
V kolikor izberemo V redu - tiskalnik se izpišejo deklracije direktno na tiskalnik brez predogleda.
Posamezne dekalrcije lahko izpisujemo z ukazom: Izpisi in poročila/ Posebni izpisi/ Izpis nalepk
deklaracij/ Izpis deklaracij artikel
10.14 Pakiranje in število paketov
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam velit risus, placerat et, rutrum nec,
condimentum at, leo. Aliquam in augue a magna semper pellentesque. Suspendisse augue. Nullam est
nibh, molestie eget, tempor ut, consectetuer ac, pede. Vestibulum sodales hendrerit augue.
Suspendisse id mi. Aenean leo diam, sollicitudin adipiscing, posuere quis, venenatis sed, metus. Integer
et nunc. Sed viverra dolor quis justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis
elementum. Nullam a arcu. Vivamus sagittis imperdiet odio. Nam nonummy. Phasellus ullamcorper velit
vehicula lorem. Aliquam eu ligula. Maecenas rhoncus. In elementum eros at elit. Quisque leo dolor,
rutrum sit amet, fringilla in, tincidunt et, nisi.
Donec ut eros faucibus lorem lobortis sodales. Nam vitae lectus id lectus tincidunt ornare. Aliquam
sodales suscipit velit. Nullam leo erat, iaculis vehicula, dignissim vel, rhoncus id, velit. Nulla facilisi.
Fusce tortor lorem, mollis sed, scelerisque eget, faucibus sed, dui. Quisque eu nisi. Etiam sed erat id
lorem placerat feugiat. Pellentesque vitae orci at odio porta pretium. Cras quis tellus eu pede auctor
iaculis. Donec suscipit venenatis mi.
Aliquam erat volutpat. Sed congue feugiat tellus. Praesent ac nunc non nisi eleifend cursus. Sed nisi
massa, mattis eu, elementum ac, luctus a, lacus. Nunc luctus malesuada ipsum. Morbi aliquam, massa
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
246
Pomoč - Uspešno poslovanje
eget gravida fermentum, eros nisi volutpat neque, nec placerat nisi nunc non mi. Quisque tincidunt quam
nec nibh sagittis eleifend. Duis malesuada dignissim ante. Aliquam erat volutpat. Proin risus lectus,
pharetra vel, mollis sit amet, suscipit ac, sapien. Fusce egestas. Curabitur ut tortor id massa egestas
ullamcorper. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec fermentum. Curabitur ut ligula ac ante scelerisque consectetuer. Nullam at turpis quis nisl
eleifend aliquam. Sed odio sapien, semper eget, rutrum a, tempor in, nibh.
10.15 Teža artiklov
Pri vsakem artiklu lahko vnesemo težo artikla. Teža se lahko izpiše na dokumentu pri vsakem artiklu
posebej ali samo skupna teža za celotni dokument.
10.16 Odkupni blok
Odkupni blok se vnaša v dokument prevzemnica. Prevzemnica ne sme imeti obkljukano polje
"Obračunan DDV" in mor imeti obkljukano polje "Odkupni blok" in vpisan znesek pavšalnega
nadomestila. Dobavitelj, ki je vnešen na prevzemnico/odkupni blok mora imeti vnešen kdo,kdaj in kje je
bilo izdano potrdilo o pavšalistu. Odkupni blok se izpiše na osnovi lokalnega menija na prevzemnici:
Izpiši odkupni blok. Odkupni bloki gredo v knjigo prejetih računov šele ko je plačan. Če je odkupni blok
plačan le delno gre v knjigo prejetih računov le sorazmerni del. Znesek odkupnega bloka povečuje
znesek obveznosti, ki jih moramo plačati.
10.17 Izpis računa z različnimi TRR
Račun lahko izpišemo z različnimi TRR na 2 načina:
- z izbiro TRR prek šifranta bančnih računov: Bančni računi
- z izbiro klavzule, ki se izpiše na koncu dokumenta, iz šifranta klavzul:Klavzule; vsaka klavzula vsebuje
drug TRR
10.18 Novo leto
Ko se 1. v novem letu prijavimo v program nas program vpraša ali želimo da se nam števci dokumentov
prestavijo na 1. V kolikor odgovorimo z DA lahko nadaljujemo z poslovanjem in izdajo dokumentov. V
kolikor želimo fizično narediti zaključek leta (ločiti poslovanje po letih) lahko to storimo kadarkoli
kasneje. Moramo pa imeti številčenje dokumentov urejeno s predpono, ki jo določa letnica: predpona 05
za leto 2005 (primer 0500001), predpona 06 za leto 2006 (060001). v kolkor pa dgovorimo z NE pa
moramo odgovoriti na vprašanje ali želimo da se nas ponovno vpraša in bomo pri eni izmed naslednjih
prijav prestavili števce na 1. V kolkor odgovorimo z NE bomo morali števce na 1 prestaviti ročno.
10.19 Zaključek leta
Poslovno leta v programu uspešno polovanje lahko zaključujemo lahko pa ne in kar nadaljujemo s
poslovanjem naprej. Dokumenti so dobili novo predpono (zaradi letnice) in se številčijo od 1 naprej. V
kolikor pa leto zaključujemo je potrebno vnesti vse dokumente za predhodno leto, čeprav lahko vnašamo
že nove dokumente za tekoče leto. Z zaključkom leta se odpre novo tekoče leto, v katerem je končno
stanje predhodnega leta, kot otvoritveno stanje v tekočem letu. Ko se prijavljamo v program lahko
izberemo leto v katerega želimo vstopiti in potem lahko dostopamo do podatkov smo v izbranem letu.
P.S.
Kjer uporabljamo blagajniško poslovanje v veliki meri (več deset tisoč blagajniških računov je zaključek
leta obvezen).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
247
V kolikor leta ne zaključimo imamo dostopne podatke za vsa leta nazaj v tekoči prijavi.
10.20 Kdaj in kdo je vnesel podatek
V vseh pregledih imamo navoljo prikaz kdo in kdaj je podatek vnesel in kdo in kdaj je podatek spremenil.
Do teh podatkov pridemo tako da iz lokalnega menija izvedemo ukaz Ostalo/Prikaz podatkov Kdo/Kdaj.
V pregledu se pojavijo dodatni 4 stolpci: kdo in kdaj je podtek vnesel in kdo in kdaj je zadnji podatek
spremenil. ponovni klik na ukaz nam stolpce skrije. V kolkor okno zapremo in ponovno odpremo
omenjeni stolpci tudi niso več vidni. Ukaz lahko izvedemo v vseh šifrantih (kdo je zadnji spremnil kakšen
podatek pri klientu DL-Digital Logic), v vseh dokumentih na artiklih (kdo in kdaj je zadnji spremenil
kakšen podatek na vnešeni postavki na predračunu) in vseh pregledih dokumentov (kdo i nkdaj je zadnji
spremenil kašen podatek na računu).
Katere ukaze in kaj in kje in na katerih podatkih je delal nek uporabnik se dobijo v drugih poročilih.
10.21 Dokumenti v tujem jeziku
Na voljo imamo izpis dokumentov v Srbohrvaščini, Nemščini in Angleščini. Dokumenti kateri so
prevedeni:
Račun
Ponudba/Predračun
Dobavnica
Povpraševanje
Potrditev naročila
Naročilnica
Avansni račun
Oblika dokumentov in kateri podatki s kakšnim prevodom se prikažejo se lahko nastavi. Tudi ostali
dokumenti se lahko izpišejo v tujem jeziku.
Ko želimo izpisati dokument moramo izbrati jezik izpisa:
Primeri:
Srbohrvaščina:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
248
Pomoč - Uspešno poslovanje
Angleščina:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
Nemščina:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
249
250
Pomoč - Uspešno poslovanje
10.22 Zaključek blagajne
Ko vstopamo v program UP se določi datum blagajne na trenutni datum. Vsi vnešeni blagajniški računi
se beležijo na datum blagajne. S poročilom Izpisi in poročila/ blagajniški izpisi/ Rekapitulacija
blagajniškega iztržka dobimo podatke za določen datum. Izpis iztržkov lahko ponavljamo in nam ne
spreminja blagajne. Blagajna se zaključi ko prenehamo za treutni datum vnašati blagajniške račune. Ko
se naslednji dan prijavimo v program se vnešeni računi beležijo na naslednji datum. Paziti moramo da ob
koncu dneva vedno zaključimo program in naslednji dan ponovno, čisto od začetka, vstopimo v program.
V nasprotnem primeru lahko vnašamo blagajniške račune na napačni datum.
Obvezna poročila blagajne:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
251
Rekapitulacija dnevnega iztržka
Blagajniški dnevnik
Priporočljiva poročila:
Promet po artiklih
Promet po denarnih valutah
10.23 Inventura
10.23.1 Osnovno o inventuri
Pravilno narediti inventuro pomeni uskladiti računalniško zalogo z zalogo s fizičnim popisom. Zaloga
začne veljati zjutraj (pred ostalim prometom) na datum zaključka inventure. Knjižno stanje predstavlja
računalniško zalogo, inventurno stanje predstavlja dejansko stanje, ki ga vnašamo in je novo stanje, ki
velja po knjiženju zaloge. Pred fizičnim popisom si lahko artikle že malo pripravimo za hitrejši kasnejši
fizični popis pri poteku inventure. Na koncu ugotovimo inventurne manjke in viške.
10.23.2 Priprava na inventuro
Pred samim fizičnim popisom lahko izpišemo prazno popisno listo, kakršno želimo ( izpisi 8.11 do
8.14.). Pred izpisom prazne popisne liste moramo še določiti način in obseg izpisa:
1.
Najpogosteje se vnese 1.možnost vendar je pri veliki količini artiklov v šifrantu
2
V kolikor črtne kode ne uporabljamo absolutno izberemo prvo možnost.
3.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
252
Pomoč - Uspešno poslovanje
Vnos skupine pustimo prazno, kar nam pomeni, da se bodo izpisali vsi artikli, ne glede na to, v katero
skupino spadajo.
10.23.3 Vnos inventure
Prijavimo se v program in v skladišče v katerem želimo delati inventuro.
Inventura se začne z ukazom Poslovanje/Inventura. Odpre se nam okno z vnešeno zadnjo inventuro v
izbranem skladišču (v katerem smo prijavljeni). Inventuro odpremo z ukazom (+) na vrhu okna. Prvo se
nam odpre okno za vnos datuma, skladišča in OE. Skladišče pustimo vnešeno, OD pustimo prazno,
Datum pustimo današnji ali pa vnesemo željenega.
Naprej se nam odpre okno za izbiro, kateri artikli se dodajo na inventuro. Če želimo dodajati artikle sami
(vnos kot prevzemnica) potem izberemo 1. možnost (brez dodajanja – nadaljevalo se bo z ročnim
dodajanjem). V tem primeru moramo paziti da vnesemo vsak artikel samo enkrat. V ostalih primerih se
nam dodajo izbrani artikli na inventuro in se kasneje ne da dodajati novih ali jih brisati z inventure.
Najpogostejša izbira je:
Gostišča: samo artikli
Maloprodaje: Doda se celotni šifrant
Veleprodaja: Doda se celotni šifrant
Proizvodnja: Dodajo se vsi artikli ali Dodajo se vsi Izdelki – odvisno od tipa skladišča.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
253
Naprej nam javi koliko postavk je bilo dodanih in nas vpraša ali se obnovi knjižna zaloga (računalniška
zaloga), najpogosteje zberemo DA.
Nekaj časa traja (odvisno
od količine prometa) in pod knjižno zalogo se nam prikaže računalniška zaloga na datum na katerega
smo odprli inventuro. V kolikor smo na datum inventure poslovali moramo Datum zaključka inventure
spremeniti na naslednji datum (od datuma inventure). Nato vnesemo komisijo in nadaljujemo z vnosom
inventurnega stanja po artiklih.
Vnašamo samo Inventurno stanje. V kolikor artikla ni na zalogi vpišemo pod Inv.stanje 0. Razlika med
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
254
Pomoč - Uspešno poslovanje
knjižnim in inventurnim stanjem so inv.razlike.
Osvežitev cen: z ukazom Obnovi cene (lokalni meni – F9 ali desna miškina tipka) obnovimo cene katere
izberemo iz okna:
V kolikor obnavljamo povprečne nabavne cene, moramo pred tem ukazom osvežiti povprečne nabavne
cene v šifrantu (Ostalo/Osvežitev povprečnih nabavnih cen artiklom z Vpiši v šifrant obkljukano).
Obkljukamo lahko 1 li 2 postavke ( v primeru 2 – 1 kljukica za nabavne cene in 2. kljukica za prodajne
cene). Najpogostejša osvežitev cen je izbira: a1 in b1.
V kolikor želimo inventuro prekiniti in postoriti nekaj drugega v programu, lahko inventuro shranimo in
zapustimo okno za vnos. Ko naslednjič pridemo v inventuro jo poiščemo in kliknemo trikotnik za urejanje
inventure in nadaljujemo z vnosom.
Po invenutri lahko artikle iščemo s tipko F7. Nato vnesemo oznako (ali začetek oznake) ali črtno kodo.
Ko pritisnemo ENTER nam program poskuša poiskati artikel na inventuri. V kolikor ga ni našel nam to
sporoči, v drugem primeru lahko vnesemo inventurno stanje.
Ko končamo inventuro shranimo (kljukica ali Shrani) in jo knjižimo (gumb knjiži). Odgovorimo na 2
vprašanja (najpogosteje in priporočljivo je NE in NE) in inventura se poknjiži na datum zaključka
inventure, se pravi inv.stanje začne veljati na datum zaključka inventure zjutraj. V kolikor smo imeli
inventurne razlike, se nova zaloga (inv.stanje) vidi z dnem zaključka inventure na kartici artikla ali
zalogah artiklov.
10.23.4 Inventurni izpisi
Na koncu lahko naredmo inventurne izpise (lahko jih naredimo tudi ko inventura še ni knjižena). Vsi
inventurni izpisi se nahajajo v Izpisi in poročila/Inventurni izpisi. Najpogostejši ispisi so: 8.1 –izpisi
popisne liste, 8.3 Inv. z inventurnimi razlikami, 8.5 Inventurni manjki in 8.6 Inventurni viški.
Pri vsakem izpisu je potrebno vnesti kriterije:
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
255
Datum inventure pomeni datum začetka inventure.
Izbira cene nam pomeni način izpisa inventure. Cene se berejo iz inventure in ne iz šifranta. V kolikor
opazimo da so cene na inventuri napačne, lahko cene popravimo samo kadar smo na inventuri z ukazom
Obnovi cene.
Na koncu preverimo zalogo na datum zaključka inventure in na kakšni kartici.
10.23.5 Pomembno
V kolikor imamo inventuro že odprto na določen datum in po tem vnašamo še dokumente za nazaj
moramo osvežiti knjižno stanje. Lokalni ukaz osveži knjižno zalogo.
Vse spremembe na inventuri se lahko vnašajo samo kadar je inventura v stanju urejanja (trikotnik ali AlTU).
Inventuro delamo za vsako skladišče posebej in so lahko vse na isti datum.
Na isti datum za isto skladišče je lahko samo ena inventura.
Delna inventura je mogoča (samo cigarete ali kakšna druga skupina artiklov) in sicer z izborom ko
odpiramo inventuro, Brez dodajanja – dodajalo se bo ročno (vnos kot prevzemnica) ali z Doda se vse iz
ene blagovne skupine.
Desno zgoraj se nam prikazuje cena z DDV, ki nam pomaga v maloprodajah, ko vnašamo inventuro s
čitalcem črtne kode.
Z gumbom HK lahko pridemo do hitre kartice artikla.
Kadar je »Vedno preračun razlike zneskov« obkljukan se nam vedno ob vsaki spremembi izračuna
zneskovna inventurna razlika in jo vidimo v oknu desno spodaj. V kolikor imamo veliko artiklov dodanih
na inventuri in se nam vnos inventurnih stanj dolgo časa traja, lahko kljukico ukinemo in ko smo na
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
256
Pomoč - Uspešno poslovanje
koncu jo spet obkljukamo, da se nam preračunajo zneski.
Sprememba skladišča kasneje ni mogoča. Ko je inventura odprta so datum inventure, skladišče in OE
določeni in se ne dajo spreminjati. Lahko samo zbrišemo inventuro in jo ponovno kreiramo.
Na inventuri je isti artikel lahko samo enkrat.
Na kartici posameznega artikla se vidi inventurna razlika kot prevzem (+ ali -).
V kolikor nam inventurni izpisi ne delajo pravilno (nič se nam ne izpiše) preverimo podatke na inventuri:
Skladišče, OE in Datum inventure. Ti trije podatki so pomembni pri inventurnih izpisih in morajo biti
vnešeni pravilno.
Za pomoč pri fizičnem popisu nam lahko pomaga tudi izpis zalog, vendar moramo paziti da artikli, ki
niso na izpisu zalog in so fizično na zalogi jih ročno dopišemo.
Sredi dneva (prodajamo pred inventuro in po inventuri v istem dnevu) inventura ni možna. Lahko jo
začnemo zjutraj pred kakršnim kolim prometom in po inventuri nadaljujemo z prodajo (Datum zaključka
je isti kot datum inventure), ali po prodaji (Datum zaključka inventure je naslednji dan kot datum
inventure) ali pa se cel dan ni nič prodajalo (Datum zaključka je lahko isti kot datum inventure ali
naslednji dan oz. dan zaključka).
Zbrisano inventuro z – na vrhu okna za vnos inventure, nikakor ne more nihče več priklicati nazaj. Zato
pazimo z tem ukazom.
Težave: V kolikor zaloga po knjiženu inventure ni prava, moramo izvesti ukaz Ostalo/Servis/Ponovno
izračunaj fiksno zalogo
10.23.6 Primer korakov za inventuro za manjše podjetje
1.
Prijava v program v skladišče v katerem želimo delati inventuro
2.
Izpis prazne popisne liste – Izpisi in poročila, 8.11
2.1.
Izberemo: Vsi iz šifranta
2.2.
Izberemo: Prazno polje za prodajno ceno
2.3.
Kliknemo na V redu- ekran (polje »Za skupino« pustimo prazno)
2.4.
Predogled prazne popisne liste izpišemo na tiskalnik
3.
Gremo fizično popisati artikle in ročno vpisujemo na liste
4.
Ko končamo fizični popis odpremo okno Inventura: Poslovanje/Inventura
5.
Kreiramo inventuro tako da kliknemo na +
6.
Kliknemo na OK (inventura na trenutni datum in trenutno skladišče)
7.
Izberemo: Doda se celotni šifrant
8.
Zapremo sporočilo o številu dodanih artiklov
9.
Kliknemo na DA: Ali se prebere knjižna zaloga?
10.
Vnašamo v stolpec inventurno stanje
11.
Na novi artikel se premikamo »s puščico dol« na tipkovnici
12.
Ko vse artikle vnesemo osvežimo cene- F9 - Obnovi cene
13.
Obkljukamo a1 – zadnje nabavne cene iz šifranta in b1 –prodajne cene iz šifranta, nadaljujemo z
gumbom »V redu potrdi«
14.
Ipišemo naslednji datum v datum zaključka inventure
15.
Izpišemo inventurno komisijo: trije člani
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Uporaba
257
16.
Shranimo inventuro: gumb »Shrani«
17.
Knjižimo inventuro: gumb »Knjiži«
17.1. NE
17.2. NE
18.I
zvedemo ukaz Ostalo/ Ponovno izračunaj fiksno zalogo
19.
Preverimo zalogo na osnovi izpisa 14.1 zaloga artiklov in kartica artiklov 10
20.
Izpišemo popisno listo
20.1
Izpisi in poročila: 18.1
20.1
Preverimo: Datum invenutre mora biti pravi datum inventure
20.2
Izberemo prodajne cene z DDV
20.3
Kliknemo na gumb »V redu ekran«
30.4
Izpišemo predogled na tiskalnik
21.
Izpišemo inventurne razlike, manjke in viške: Izpisi 8.3, 8.5, 8.6 - pri tem pazimo na izbiro
"Prodajne z DDV", lako pa pri manjkih in viških izberemo "Nabavne".
10.23.7 Vprašanja odgovori
1. Ali se lahko izpišejo inv. manjki po nabavnih cenah?
Izpis 8.5 - Inventurni manjki, in pri kriterijh pred izpisom izberemo cene: "Nabavne".
2. Ali se lahko dela inventura sredi leta?
Inventura se lahko dela večkrat na leto. Takrat ko se inventura poknjiži se nam v primeru inv.
razlik spremenijo zaloge na datum zaključka inventure.
3. Ali se lahko dela inventuro samo za cigarete, ostale artikli nas ne zanimajo in jih ne bomo
vnašali na inventuro?
Odpremo inventuro, jo skreiramo na željeni datum, izberemo opcijo: Doda se vse iz ene
blagovne skupine, izberemo skupino cigarete. Vnesemo inventurno stanje.
10.24 Sporočila
Vsak uporabnik lahko pošlje sporočilo:
- drugemu uporabniku
- klientu
- artiklu
- skupini artiklov.
Naj poudarim sporočila ostajajo samo v sistemu DL (v DL programih) in tukaj ne gre za fizično pošiljanje
el.pošte ali kakšna druga sporočila. Privsaki pripravi sporočila izberemo komu pošiljamo sporočilo, kdo
je prejemnik , kakšma je prioriteta in sporočilo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
XI
Napotki in pojasnila
11
259
Napotki in pojasnila
Vsi dokumenti se številčijo po posebni maski. Prvi znak oznake dokumenta je črka in nam pove
katerega tipa je dokument: R za Račun, A z a prevzemnico ... . Tako lahko hitro ugotovimo za kateri
dokument gre pri kakšni poročilih in seznamih. Če zagledamo v stolpcu Oznaka dokumenta R in nekaj
naprej, takoj vemo, da gre to za račun. Naslednja dva znaka sta letnica: 99 za 1999, 00 ali _0 za 2000,
01 ali _1 za 2001, ... Tako lahko že iz oznake dokumenta vidimo v katerem letu oz. obdobju je bil
dokument izdan. Se pravi prvi trije znaki so določeni in jih pri spremembah oznak dokumentov ne
moremo spreminjati. Nadaljevanje je poljubno in lahko vsebuje znake in številke. Pomembno je le, da so
na zadnjem delu oznake številke, ki se avtomatsko povečujejo. Katera številka je naslednja za kakšen
dokument izvemo z ukazom iz osnovnega menija Ostalo/Nastavitev avtomatskih števcev
Zelo pomembo je pravilno šifriranje (označevanje) vseh šifrantov, še posebej artiklov in klientov, ker sta
največja šifranta. Uporabljajte govoreče oznake, uporabljajte tudi črke v oznakah, ne uporabljajte
presledkov in posebnih znakov v oznakah. V praksi se je naslednji model za označevanje artiklov izkazal
za najboljšega:
na začetku oznake eden ali dva znaka, potem se oznaka nadaljuje le še z številkami
Uporabljajte piko v oznaki za ločitev med pomenom oz.skupino. Npr.: 10.1201 in 10 pomeni potrošni
material in 1201 – določeni potrošni material.
Če imate veliko število klientov (kupcev in dobaviteljev) nujno uporabljajte numerične šifre, če jih imate
manj uporabite črke. Pri kupcih je priporočljivo uporabljati numerične oznake, ker se nam na izdanih
računih v sklicu pojavi še njihova šifra. Če pa imamo oznako določeno z znaki potem pa se v sklic ne
doda šifra, ker se ne sme (sklic je lahko sestavjen le iz številk in - ).
Ko določate artiklom skupino, je pametno začetni del oznake artikov začeti z oznako skupine. Skupine
pa čim bolj razdrobite in uporabljajte kratke oznake (1 ali 2 znaka). Tako imamo v šifrantu artiklov
urejene artikle že po skupinah. Npr. če imamo skupino S – storiteve, lahko z eno tipko S pridemo do
vseh stroitev.
Uporabljajte lokalni ukaz od šifranta artiklov prikaz samo ene skupine artiklov. Ta ukaz nam v šifrantu
artiklov prikaže samo artikle, ki spadajo v določeno skupino.
Če želiti voditi zalogo ne samo po artiklu ampak tudi po barvah ali različnih velikostih tega artikla, potem
morate za vsako barvo in za vsako velikost odpreti svojo šifro. Pri tem si lahko pomagate z lokalnim
ukazom v Oknu za urejanje artiklov.
Če je nek klient naš kupec in dobavitelj, lahko uporabljamo isto šifro za kupca in dobavitelja. Obkljukamo
polje "Tip kupec" in "Tip dobavitelj". Lahko pa vodimo kupca na drugi oznaki in dobavitelja na drugi
oznaki. Na eni oznaki je "tip kupec" na drugi pa samo "tip dobavitelj".
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
XII
Posebno pomembni napotki pri uporabi programa
12
261
Posebno pomembni napotki pri uporabi programa
Čimpogosteje je potrebno arhiviranje baze podatkov. Če nam pride do fizične okvare diska ali drugih
delov računalnika ali nam virus ali kakšen drug program zbriše oz. uniči podatke poslovanja imamo še
vedno spravljene podatke na disketi. Podatki so izgubljeni samo od zadnjega arhiviranja naprej. Se pravi
večkrat delamo arhiv, manj podatkov bomo v najslabšem primeru izgubili.
Obvezno je potrebno po zaključku dela s programom program zaključiti. Če se za nekaj časa
odstranimo z računalnika je tudi priporočljivo program UP za sabo zapirati. Vsi podatki se shranijo na
disk šele po zaprtju programa in če imamo program odprt in pride do izpada el. energije lahko pride do
izgube podatkov.
Obvezno je potrebno po zaključku dela z računalnikom računalnik ugašati. POZOR: računalnik je
potrebno pravilno ugasniti.
Če mislite, da vam je program nekaj narobe naredil oz. vam javi kakšno napako. Potem lahko poskusite
program zapreti in še enkrat odpreti in še enkrat poskusiti ukaz, ki vam prej ni delal. Če še kar ne dela
je potrebno program zapreti, računalnik ponovno zagnati (PRAVILNI ponovni zagon !!!) in poskusiti še
enkrat z ukazom.
Ne brišite zapisov iz kateregakoli šifranta (matični podatki).
Ne spreminjajte oznak kateremu koli šifrantu. Za spremembo oznak artikla in klienta obstajata ukaza.
Bistveno ne smete spreminjati nazivov v šifrantih (da se spremeni pomen predhodega). Primer:
1. Ne smete artiklu z Oznako 1000 spremeniti naziv iz Hruške v Jabolka.
2. Ne smetu kupcu z Oznako 10 spremeniti naziv iz Lek d.d. v Krka d.d.
Ne trudite se dodati 2 zapisa z isto oznako. To ne more obstajati in nikakor ne boste mogli tega narediti.
Primer: ne more obstajati pod oznako artikla: 1000 artikle SIR in artikel ŠUNKA. Moramo dodati ŠUNKI
drugo oznako.
Priporočljivo je 1X mesečno izvesti ukaz Ostalo/ servis baze podatkov/ optimiziranje, kar preuredi bazo
podatkov in jo pohitri (samo podjetje in leto v katerem se nahajamo).
V šifrant držav ne vnašamo Slovenije. Kadar želimo vnesti v polje Država: Slovenijo, pustimo polje
prazno.
V šifrant denarnih valut ne vnašamo SIT. Kadar želimo vnesti v polje Den.valuta SIT, pustimo polje
prazno.
V kolikor moramo dodati kakšene podatke na dokument, ki drugače niso vsebovani (lahko tudi zakonsko
določen za določen primer) lahko podatke dopišemo v Klavzulo, ki jo ima vsak dokument in klavzula se
bo izpisala na koncu dokumenta.
V primeru gotovinskega poslovanja moramo vnesti v šifrant načinov plačil načine plačil. Nujno moramo
pod oznako 1 vnesti GOTOVINA.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Del
XIII
Vprašanja in odgovori
13
263
Vprašanja in odgovori
Kako vnesemo datum v vnosno polje ?
Pred sabo imamo vnosno polje za vnos datuma:
. Vnosno polje je
sedaj prazno. Tudi če ni prazno in je tekst (datum) v vnosnem polju označen lahko začnemo z vnosom
datuma. Če želimi vnesti datum 10.12.2000 in se nahajamo v letu 2000 oz. želimo vnesti datum 10.12. v
trenutnem letu v katerem se nahajamo. Vnesemo 10.12 in pritisnemo tipko <ENTER>. Tekst 10.12 se
nam spremeni v 10.12.2000. Če je bil vnos pravilen nam program nič ne javi in nam skoči samo v drugo
vnosno polje, drugače pa nam javi napako. Če želimo vnesti datum, kateri ima letnico drugačno od
trenutne potem moramo datum vnesti v celoti. Primer : za datum 10.12.2001 moramo vnesti 10.12.2001
in pritisniti tipko <ENTER>. Če je bil vnos datuma napačen nas bo program obvestil sicer bo skočil v
naslednje vnosno polje, makro gumb ali tabelo.
Če vnašamo datum 02.03.2000 in se nahajamo v letu 2000 potem lahko vnesemo samo 2.3 in
<ENTER>. Program nam bo spremenil 2.3 v 02.03.2000. Isto velja za datume v drugih letih: 3.4.1972
nam bo spremenil v 03.04.1972. Primer vnosa datuma: 05 -> datum v trenutnem letu in mesecu; 0501 > datum v trenutnem letu 050102; d - > današnji datum;
Datum lahko vnesemo tudi preko koledarja:
Do koledarja pridemo preko ikone
ali z
, ki se nahaja za vnosnim poljem za datumom. Na ikono
lahko pritisnemo z miško ali pa prtitisnemo <CTRL>+<ENTER>, ko smo v vnosnem polju datuma.
Po koledarju se lahko premikamo z smernimi tipkami in PgUp ali PgDn. Po koledarju pa se lahko
premikamo tudi z miško.
Ko smo si izbrali pravi datum ga prenesemo v vnosno polje z tipko ENTER ali z miškinim klikom n
makro gumb V redu.
P.S. Nastavitve datumov se nastavljajo v Nadzorni plošči, ki jo najdemo v Windows nastavitvah.
Trenutni datum sistema-računalnika se spreminja z dvoklimom na ikono
, ki se nahaja v
desnem spodnjem kotu ekrana.
Če se pojavljajo kar prazne vrstice na izpisanih dokumentih !
Če se nam na izpisanih dokumentih pojavljajo med posameznimi postavkami nezaželjene prazne vrstice
potem smo naredili napako pri vnosu artiklov v šifrant artiklov. Te prazne vrstice se na vnosni formi
Račun, kjer vnašamo račun ne vidijo, vidijo se le, če račun izpišemo na ekran oz. tiskalnik.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
264
Pomoč - Uspešno poslovanje
V tem primeru moramo iti v šifrantu artiklov na željeno oznako artikla (1), odpreti okno za urejanje artikla
( F9 U ) in začeti urejanje tega artikla (ALT+U).Prestavimo se v teskt v "Nazivu 2" in zbrišemo vse prazne
vrstice, ki se nahajajo na koncu "naziva 2". Zbrišemo jih s tipkami BACKSPACE ali DELETE na
tipkovnici. Artikel potrdimo z makro ukazom
ali z ALT+ P (potrdi).
To ponovimo za vse artikle v šifrantu, kateri imajo preveč praznih vrstic na koncu naziva 2.
P.S. Vnašalno okno za Naziv2 se ne zapusti z ENTER (kar pomeni prazno vrstico) ampak z TAB.
Kako se izbriše dodatna klavzula, ki smo jo vnesli na račun ? Račun smo že izpisali.
Če še nismo na formi Račun gremo z ukazom iz glavnega menija Poslovanje / Račun.
Če še nismo na pravem računu, poiščemo račun z makro gumbi
na pravem računu začnemo urejati račun z makro gumbom
listič Klavzule
ali kako drugače. Ko smo
ali <ALT> + <U>. Z miško kliknemo na
. Na oknu se nam prikaže vnešena klavzula
Kliknemo z miško v belo polje in označimo cso naško klavzulo in pritisnemo tipko DEL, ali z tipko
BACKSPACE brišemo po en znak do kamor želimo. Na koncu račun shranimo z makro gumbom
.
Kam vnesemo račun od odvetnika za opravljeno storitev ? – za potrebe knjige DDV
Račun od odvetnika je račun za opravljeno storitev in se vnaša v Knjigo prejetih računov ročno. V to
knjigo pa se vnaša z ukazom Poslovanje/Ročni vnos postavk v knjige DDV/ knjiga prejetih računov. –
promet blaga in storitev.
Kam vnesemo račun od dobavitelja, ki nam je dobavil material ? – za potrebe knjige DDV
Prejeti račun in pripadajočo dobavnico moramo vnesti na prevzemnico. Podatke na prevzemnici
dopolnimo še s podatki: Št. računa in datum računa. Gremo z miško na listič DDV in dopišemo še
datum prejema dokumenta, obkljukamo polje ali lahko odbijemo DDV, vstopni davek DDV 20% in 8,5%.
Vnesena prevzemnica se nam bo avtomatsko vnesla v knjigo prejetih računv. Knjigo izpišemo z ukazom
Izpisi in poročila / Knjige DDV / Knjiga prejetih računov. Se pravi glavni kriterij, da prevzemnica postane
finančni dokument je vnos Št.prejetega računa, datum prejetega računa, datum prejema listine, znesek
DDV oz. označimo, da je DDV obračunan.
Vnesemo prevzemnico in se nam zaloga vnešenega artikla ne poviša !
Z dokumentom prevzemnica zvišujemo zalogo določenega artikla. Če ima artikel pravi status, ki ga lahko
spreminjamo v formi za urejanje artikla (matični podatki/ artikli/ Urejanje). Tip-artikel mora biti obkljukan,
tip – storitev ne sme biti in tip – izdelek tudi ne. Status artikla na prevzemnici se prenese iz šifranta
artiklov takrat, ko dodamo artikel na prevzemnico. Če gremo kasneje v šifrant artiklov in sprememnimo
status se status na prevzemnici ne popravi avtomatsko ampak moramo artikel še enkrat dodati na
prevzemnico, da se nam status prenese. Ko je artikle z pravim statusom na prevzemnici se zaloga
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Vprašanja in odgovori
265
sigurno poveča. Če nam zaloga še ne kaže pravilno moramo z ukazom Ostalo/servis/ukazi operaterja/
Briši vse fiksne zaloge v prometu zbrisati vse zapise, ki nam pospešujejo branje zaloge.
Tiskanje, če imamo priključenih/inštaliranih več tiskalnikov na računalnik
Tiskanje poročil na tiskalnik se izvede vedno na tiskalnik, ki je bil privzeti, ko smo vstopili v program UP.
Če smo privzeti tiskalnik med izvajanjem programa spremenili, nam to na izbiro tiskalnika iz programa
UP ne vpliva. če hočemo spremeniti tiskalnik na katerega izpisujemo moramo zaključiti program,
spremeniti tiskalnik in ponovno zagnati UP. Nastavitve za velikost papirja in ostale nastavitve tiskalnika
se nastavljajo v MS Windows nastavitvah in le te veljajo v programu UP.
P.S. Na izpis virmanov in položnic ne vplivajo Windows nastavitve tiskalnika. Tudi izpis šumnikov na
virmane in položnice se ne nastavlja v Windows nastavitvah tiskalnika.
O minusu v šifrantih
Če z miško kliknemo na – ko se nahajamo v enem izmed šifrantov (artikli, klienti, ...) nam izbriše celotni
zapis (artikel , klienta, ... ) z vsemi podatki. Se pravi, če smo pred brisanjem imeli vnešenih 120 artiklov
potem imamo po brisanju le še 119 artiklov v šifrantu. Pred resničnim brisanjem nas program še vpraša
ali resnično želimo izbrisati artikel in mi še vedno izberemo DA(YES) ali NE (NO). Skrajšava za miškin
klik na – je ALT + B in ima popolnoma isto funkcijo.
O minusu na dokumentih
Če z miško kliknemo na – ko se nahajamo v enem izmed dokumentov ( dobavnica, račun, lahko tudi
inventura, ...) nam izbriše celotni dokument z vsemi vnešeni podatki o artiklih. Se pravi, če smo pred
brisanjem imeli vnešenih 120 računov in je na tem računu vnešenih 10 postavk (vrstic) potem imamo po
brisanju le še 119 računov in celotni vnos desetih vrstic je šel po gobe. Pred resničnim brisanjem nas
program še vpraša ali resnično želimo izbrisati dokument in mi še vedno izberemo DA(YES) ali NE (NO).
Skrajšava za miškin klik na – je ALT + B in ima popolnoma isto funkcijo.
P.S. Posebno je potrebno paziti pri vnosu inventure, ker ena inventura vsebuje veliko število vnosov in vsi
vnosi se izbrišejo.
Zaključek leta
Leto materialno zaključimo z inventuro. Inventurno stanje na inventuri nam pomeni vhod naslednjega leta.
Tako lahko naprej uporabljamo program v novem letu. Zaloga na skladišču dne 1.1. v novem letu bo
vnešeno inventurno stanje. Če na inventuri kakšen artikel nimamo vnešen potem zaloga v novem letu ne
bo nič.
Prestaviti moramo avtomatske števce na 1. To storimo z ukazom Ostalo / nastavitev avtomatskih
števcev.
Pri tem pazimo na predpono, vsak števec dokumenta se mora začeti z 03 ali _3 (odvisno od nastavitev)
za leto 2003 ali 04 ali _4 za leto 2004 in tako naprej. Primer začetne številke računa za leto 2003 0300001.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
266
Pomoč - Uspešno poslovanje
Podatke fizično iz leta v leto lahko loči le serviser DL. Pred tem mora biti narejena inventura za prejšne
leto in hkrati začetek novega leta. Vnešeni morajo biti vsi dokumenti za nazaj. Tako, da lahko fizično DL
serviser odpre novo leto tudi nekaj dni ali tednov ali celo mesecev po novem letu. Program pa se lahko
uporablja v tem času normalno naprej.
Katero skladišče je konsignacijsko ?
Skladišče katero ima v urejanju šifranta skladišč obkljukano polje Konsignacijsko.
Kaj je razlika med kljukico in gumbom Shrani v urejanju šifranta klientov?
Ukaza sta si podobna le da Shrani tudi zapre okno, kljukica pa ne. V primeru, da moramo vnesti več
klientov naenkart je boljše da shranjujemo z kljukico (ali ALT+P) kot pa z gumbom <Shrani>, da se nam
okno za vsakim klienom ne zapre.
Kako preverimo različico programa?
Izberemo Pomoč/ Ostalo o programu in prikaže se nam okno z "O programu"
Kliknemo na gumb Info o programu in prikaže se nam okno
Pod file version nam piše: 5.2.0.89 kar pomeni različico programa.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Vprašanja in odgovori
267
Zakaj mi na storitvi, ki jo imam vpisano v šifantu artiklov prikazuje zalogo ?
Na nekem skladiščnem dokumentu je bila uporabljena storitev (Odpremnica, Dobavnica, Račun/
Dobavnica, Prenosnica, Dobropis, Bremepis, Inventura, ....) in v šifrantu artiklov ni označeno kot storitev.
V kolikor se je kasneje (ko so se že delali skladiščni dokumenti) spremenilo iz "Tip artikel" na "Tip
storitev" se za nazaj ni nič spremenilo, razknjižbe za nazaj ostajajo označene kot artikel. To uredimo z
ukazom Ostalo/Ukazi operaterja/Promet/Polje sprememba v skladišču/ pri vseh knjižbah pri storitvah na
False
Kje vse se da dobiti informacijo o količinski zalogi določenega artikla ?
Podatki o zalogi so na različnih izpisih in prikazih. Naštel bom le najbolj uporabljene prikaze zaloge za
določen artikel:
Izpisi in poročila/Zaloge/Zaloga artiklov
Matični podatki/Artikli - na desni strani v okvirju
in
Izpisi in poročila/Kartica artikla: Za poljuben artikel izpišemo kartico artikla
Skladiščni dokumenti: za trenutni artikel na dokumentu se zaloga prikazuje zgoraj poleg skladišča:
Na zaslonu imamo za določen artikel prikazano zalogo vndar vemo, da je različna od
dejanske. Kako preveriti zakaj je prišlo do razlike ?
Lahko si pogledate kontrolo zaloge: Kontrola zalog za posamezni artikel.
Najlažje se preverimo podatke o prevzemih in idajah z Kartico artikla in z Hitro kartico artikla za določeni
artikel.
Kje enostavno preverimo promet po artiklih ?
Najlažje preverimo s poročilom 19.6 - Prodaja artiklov.
S poročilom lahko dobimo različne podatke o prodaji artiklov za poljubno obdobje:
- lahko artikle samo za eno skupino
- lahko samo promet določenih artiklov - od do oznake
- lahko samo artikle enega dobavitelja
- lahko samo prodajo za določene kupce
- lahko samo artikle ali storitve ali izdelke ali vse
- lahko promet po dobavnicah ali računih
- lahko grupiramo po kupcih
Kje enostavno dobimo podatke katere artikle je kupoval določeni kupec ?
S poročilom 19.6 - Prodaja artiklov in Grupiranjem po kupcih. Lahko omejimo poročilo samo za določene
artikle (Skupina, Dobavitelj, ...)
Kako vnesemo začetno zalogo?
1. Začetno zalogo vnesemo kot prevzemnico št.0 ali 1 (A0500001-I, kjer 05 pomeni letnico, -I pomeni
invenurno prevzemnico) na datum zaloge. Naj poudarim, da je datum prevzema, datum zaloge in da
zaloga začne veljati zjutraj tega dne. To pomeni zaloga na datum 1.7.2004 = vsota začetno stanje na
1.7.2004 in vsi prevzemi na 1.7.2004 zmanjpano za izdaje na datum 1.7.2004.
2. Začetno zalogo lahko vnesemo kot inventuro na datum zaloge. Ko inventuro vnesemo jo shranimo in
poknjižimo.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
268
Pomoč - Uspešno poslovanje
Ko dodajam nov račun se še pred vnosom kupca (Oznaka klienta še ni določena in je prazna)
prikaže kar naziv enega klienta. Kje sem naredila napako?
V šifrantu klientov j vnešen klient brez oznake. Na računu se prikazuje naziv tega klienta. Ta problem se
pojavlja pri vseh dokumentih. Ko se dodaja nov dokument je vnešena oznaka klienta vedno prazna. Pod
prazno oznako klienta paje vnešen nek klient z nazivom. Ta se izpisuje. Rešitev izbrisati je potrebno
klienta s prazno oznako, oziroma ga je potrebno spremeniti oznako v veljavno oznako.
Ali lahko vodim klienti po njihovih davčnih šteilkah oz. po ID št, za DDV? Ali je smiselno ?
Da. Oznaka za vsakega klienta je lako dolga do 10 znakov oz. številk, kar je dovolj da vpišemo davčno
št., ki je dolga 8 znakov. Smiselno je v primeru, da imamo ogromno število klientov in ti so večinoma
davčni zavezanci. V primeru poslovanja pretežno s fizičnimi osebami se Oznaka s pomočjo Davčne
številke ne obnese. Tudi kadar vnašamo novega klienta se pri vnosu DŠ oz. ID kontrolira, če ta že ne
obstaja. Če ID že obstaja je verjetno podvojen klient. problemi, ki nastopajo v primeru šifriranja po DŠ:
- ko se naziv firme spremeni
- ko nek klient postane davčni zavezanec
- ko se nek predračun izda na fizično osebo (oznaka je neka zaporedna številka), ko pa fakturira, pa želi
račun na pravno osebo (oznaka je DŠ oz. ID).
- vnos istega klienta večkrat v šifrant klientov (poslovanice, druge lokacije, drugo)
Iz šifranta artiklov je izginilo polje za prikaz zaloge trenutnega artikla?
V lokalnem meniju izvedemo ukaz Prikaz zaloge in nato Shrani nastavitev stolpcev.
Vnašam ponudbo, na kateri sem v šifrant klientov ravnokar vnesla novega klienta. Ko sem
zaprla okno za urejanje (dodajanje) klientov se na novo vpisani klient v šifrantu klientov ni
pojavil in tudi sedaj ga ni, čerpv se mga vpisala. Zakaj ga ni ?
Ko se vpisuje novega klienta se vsakemu določi ali je kupec ali dobavitelj ali oboje. Ko odpiramo šifrant
klientov z dokumenta Ponudba, se nam v šifrantu klientov prikažejo samo kupci (kateri imajo kljukico na
Tip kupec). V kolikor ste vnesli novega klienta in ga niste obkljukali kot kupca, ga v prikazu ne boste
videli. Isto velja za dokument račun, dobavico in ostale vnose klientov v vnosna polja za oznako klienta.
Ko vnašamo novega klienta iz dokumenta Prevzemnica, pa moramo paziti, da ga obkljukamo kot
Dobavitelj. Ko odpremo šifrant klientov direktno iz matičnih podatkov, se prikažejo vsi klienti - in kupci in
dobavitelji in informativne stranke.
Prodajam pohištvo in imam eno in isto omaro v 6-ih barvnih odtenkih. Vse variante bi rad vodil
pod isto šifro vendar bi rad dopisal barvo na ponudbo in račun. Ali lahko to naredim?
DA. Potrebno je nastaviti vnos in izpis dokumentov. To naredi serviser DL. Na dokumentih se vnaša pri
vsakem artiklu posebej: Dodatni tekst pri postavkah na dokumentih.
Nekega artikla ne bom več prodajala. Program mi ne pusti da bi ga zbrisala?
Enkrat vnešenih in upoabljenih artiklov na dokumentih se ne da zbrisati iz šifranta. Artiklu lahko le
ukinemo aktivnost tako da ukinemo kljukico v polju Aktivni ko smo v določenem artiklu v urejanju šifranta
artiklov. Artikel se ne pojavlja v šifrantu artiklov. Aktivnost lahko nazaj postavimo določenemu artiklu
tako, da z lokalnim ukazom v šifrantu artiklov "Prikaz tudi neaktivnih artiklov" prikažemo vse artikle,
poiščemo željenega, gremo v urejanje artikla in mu ponovno obkljukamo polje Aktivni.
Kupil sem nov tiskalnik HP Ink jet. Ko sem zamenjal tiskalnik mi vse lepo izpiše vendar pri
izpisu dokumentov ne izpiše podatke o podjetju, ki se nahajajo spodaj. Ali je problem v
tiskalniku?
Ne tiskalnik je v redu, vendar je potrebno nastaviti na novo spodnjo margino na nastvitvi strani in nastaviti
strani dokumentov v glavnem meniju Ostalo/Nastavitve. Priporočljiva nastaitev spodnje margine za HO
Ink jet je okrog 16.
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Vprašanja in odgovori
269
Kako povečam prodajno ceno vsem artiklom iz skupine 14 - pisarniški material, za 5% in
zaokrožim cene na 1 EUR?
Z lokalnim ukazom iz Urejanje šifranta artiklov: Sprememba prodajnih cen v šifrantu ali ceniku. Vnese se
skupina(14), povečanje (5) in zaokroževanje(1).
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
270
Pomoč - Uspešno poslovanje
Kazalo
-AA4 dekalracije
245
Arhiviranje
221, 222, 226
Artikel
86
Artikli
23, 24, 153, 154, 163, 172, 175, 177, 183,
184, 185, 186, 187, 191, 192, 195, 198, 200, 205, 208,
209, 210, 212, 215, 227, 231, 232, 234, 236, 241
Artikli po dobviteljih
205
Artikli z maržo
204
Avansi račun
64
Avtomatski zapisnik o spremembi cen
78
Avtomobili
51
-BBančni račun
44, 246
Banke
46
Baza podatkov 223, 224
Blagajna
43, 75, 108, 180, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 222, 223
Blagajne
43
Blagajniki
159, 183, 184
Blagajnišk račun
108
Blagajniški izdatek
77, 185
Blagajniški prejemek
76, 185
Blagajniški račun
75
Blagajniški računi
154, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 222, 223
Blagajniško mesto
43
Blaganiški računi
127
Blagovna skupina
31
Blagovne skupine
155, 159, 177, 183, 200, 201,
241
Blagovne skupine artiklov 176
Blokada dokumentov 226
Blokada prodaje
244
Bremenitev 68
Bremepis
68
Bremepisi
200
Brisnje dokumentov 54
Brisnje rezervacij blaga
115
-CCenik
24, 86, 87, 177, 178, 187
Cenik po artiklih
86, 87
Cenik po kupcih
86, 87
Ceniki
41
Ceniki po kupcih
41
Ceniki po kupcih/artiklih
41
Čarovniki
227
Čeki
82, 188
-DDatumska bokada vnosov 220
Davčne knjige
101
Davek
119, 120
Davki
32, 234
Ddprema
59
DDV
32, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 119,
120, 157, 185, 193, 205, 234
DDV stopnje
32
Dekalracija
209, 210
Dekalracije
212
Deklaracija
208
Deklaracije
212, 245
Delavci
51
Delo
48, 51
Delovni nalog - za obdobje prenosnic
206
Denarna valuta
42
Denarne valute
183
Denarni tečaj
42, 97
Dnevnik
118
Dnevnik blagajne
185
Dobanice
127
Dobava blaga
61
Dobavitelji
33, 129, 130, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 191, 205
Dobavnica
244
Dobavnice
126, 127, 140, 193
Dobiček ali izguba pri vrednostnem papirju
194
Dobropis
67
Dobropis za predčasno plačilo
67
Dobropisi
200
Dodajanje novih zapisov v šifrant
19
Dodajanje v šifrante
19
Dokument
112
Dokumenti
54, 112, 121, 219, 237, 245
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Kazalo
Dopis
213
Dostava v poslovalnico kupca
Države
48
38
-EEU
48
EUR
42
EURO
97
-FFaktura
63
Fakturiranje
63
Faze
48, 172
Faze tehnoloških postopkov
Finančni dobropis
67
Finančni podatki
243
92
-GGarancija
172, 240
Gotovina
75, 76
Gotovinska prodaja
43
Gotovinski račun
75
Grupe faz
50, 172
Grupe tehnoloških postopkov
63
-K50
-IImport
227
Informativni cenik
88, 178, 179
Informativni ceniki
45
Interni dokument
62
Interni prenos
62
Inventuene razlike
134, 135, 136, 137, 138, 139
Inventura
90, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 251,
252, 254, 255, 256, 257
Inventurni list
90
Inventurno stanje
251, 252, 254, 255, 256, 257
IOP
133
Iskanje
23
Iskanje dokumenta
112
iskanje dokumentov 54
Iskanje po kriterijih
19
Iskanje po stolpcih v šifrantih
19
Iskanje po šifrantih
19
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Izdaja
59, 191, 195
Izdaja blaga
61, 147, 148, 149, 150, 151
Izdaja blaga na servis k dobavitelju
62
Izdaja blaga v več poslovalnic hkrati
63
Izdaja blagovnih skupin po računih
201
Izdaja dokumentov 118
Izdaja gotovine
77
Izdaja in prevzem na enem mestu
62
Izdaja in prevzem v trgovnio
63
Izdajnica in prevzemnica za več poslovalnic
Izdane naročilnice
66
Izdelava
201, 202, 203, 204
Izdelki
24, 31, 71, 73, 201, 202, 203, 204
Izhod
229
Izpis dokumentov 54, 118, 218, 219
Izpis računa na ozek papir
75
Izpis virmana
111
Izpisi
117
Izpisni cenik
45, 88, 178
Izplačilo
77
Izvoz
41, 47, 63
271
Kalkulacija
91
Kalkulacija izdelkov 91
Kalkulacija po fazah
92
Kalkulacija uvoza
91
Kalkulator
226
Kalo
162
Kapitalski dobički in izgube
194
Kartica
208
Kartica artikla
24, 56, 163, 215
Kartice
75, 76
Kateri artikli so se bolj nabavljali kot prodajali
190
Kateri artikli so se bolj prodajali kot nabavljali
190
KIR
103
KIR-P
104
Kje se kupujejo določeni artikli
205
Klavzule
40
Klient
85, 86, 209, 210
Klienti
33, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152,
153, 154, 155, 192, 206, 210, 212, 227, 243
Knjiga izdanih računov 63, 103
Knjiga izdanih računov - dobava blaga v območje
Skupnosti
104
Knjiga izdanih rčunov predplačilo
104
Knjiga prejetih računov - predplačilo
105
272
Pomoč - Uspešno poslovanje
Knjiga prejetih računov - pridobitev blaga iz Skupnosti
106
Knjiga prejetih računov - promet blaga in storitev
104
Knjige DDV
101, 120
Komercialisti
36, 201, 227
Konsignacija
23, 37, 62, 198, 225, 236
Konsignacijska dobavnica
62
Konti
32, 175
Kontrola
187, 214, 215
Kontrola datumov 220
Kontrola zaloge
163, 172, 231
Kontrolni izpisi
214, 215
Kopiranje dokumentov 54
Kopiranje podatkov 226, 227
Kosovnica
31
Kraj klienta
39
Kraj kupca
39
Kraji
39
Kriteriji
19
Kritične zaloge
177
Kupci
23, 33, 130, 131, 132, 133, 140, 141, 152,
153, 154, 155
Kurs
97
Kuverte
212, 213
-LLestvica obrestnih mer
Licence
206
Limit
244
45
-MMaloprodajno mesto
43
Margine
217, 218
Marža
198
Materialni dobropis
67
Materialni list
163
Matični podatki
23
Medskladiščnica
63
-NNabava
56, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 186, 191,
192, 205
Nabava po artiklih
194
Nabava po stroškovnih mestih
194
Nabava po tarifah DDV
205
Nabava za obdobje
199
Nabavna vrednost prodanega blaga
195
Nabavne cene po izdelkih
204
Nabavne cene po sestavinah
204
Nabavni zneski
197
Nabavni zneski dokumentov 126, 127
Način plačila
43, 185, 187
Nadgradnja
224, 225
Nakazilo denarja
111
Nakazilo v tujino
208
Nalepke
245
Napotki
259, 261
Naročila
186
Naročilnica
66
Naročilnice
165
Naročilo dobavitelju
66
Naročilo skaldišču/poslovalnici za pripravo blaga
60
Nastavitev deklaracij
210
Negativne zaloge
215
Neizdobavljeni a naročeni artikli
164
Neizdobavljeno a naročeni blago
164
Nekurantna roba
196
Nekurantni artikli
196
Nekurantno blago
196
Neplačniki
94, 95, 96, 97, 110, 130, 131, 132, 133
Neprejeto a naročeno blago
165, 166
Nivelacija
78, 190
Normativi
31, 201, 202, 203, 204
Novo leto
246
Novo stanje zalog
134, 135, 136, 137, 138, 139
-OOblika dokumentov 219
Obračanje zalog
161
Obračun DDV
103, 104, 105, 106, 107, 108, 119,
120
Obračun delovnega naloga
98
Obresti
45, 94, 95, 96, 97
Obrestne mere
45
Oddajica materiala
164
Odgovori
263
Odkupni blok
246
Odkupni list
246
Odmiki
217, 218
Odpis
62
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Kazalo
Odpremnice
126
Odprte postavke
244
Odprti delovni nalogi
172
OE
37, 127, 225
Operater
224
Opomba
207
Opomini
95, 97
Opomini kupcem
94
Oprostitve davka
41
Organizacijske enote
37
Osnovni podatki
219
Osnovni pregled prodaje artiklov
Osnovno
16
Osnovno o dokumentih
112
Ostali dokumenti
80
Ovojnice
212, 213
Oznake
232
191
-PPaketi
245
Pakiranje
245
Paragonc
75
Paragonski blok
75
Plačila
33, 109, 110, 111, 129, 130, 131, 132, 133,
225
Plačila dobaviteljem
109
Plačila kupcev 110
Plačilni nalog
214
Plačilo
43
Podjetje
219
Pojasnila
259
Polizdelki
31
Poljubni tekst
40
Polog gotovine
77
Ponudba
65
Ponudbe
241
Popis blaga
134, 135, 136, 137, 138, 139
Popravljanje
224
Poraba
186
Poraba časa
51, 172
Poraba časa zaposlnih
98
Poraba materiala
98, 193
Poraba na dokumentih
193
Poraba za obdobje
193
Poročila
117
POSEBNA EVODENCA O VSTOPNEM DDV PRI
UVOZU BLAGA
107
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
273
Poslovalnica kupcev 38
Poslovalnice
23
Poslovni račun
44
Postavke
24, 186, 207
Postavke na dokumentih
24, 243
Pošte
39
Poštne številke
39
Potniki
36
Potrditev naročila
71
Potrditev naročila dobavitelju
71
Potrditev predračunov 115
Potrjevanje realizacije predračunov 115
Povečanje zaloge
56
Povpraševanje
69
Povprečne cene
225
Povprečne nabavne cene
215
Povratnica
62
Pred začetkom statistike
140
Predplačilo
64
Predračun
65
Pregled dokumentov 54
Prejemek
76
Prejeta naročila
52, 164
Prejeti avans
64
Prejeti in izdani računi
33
Prejeto naročilo
69
premenljivke
220
Prenos
62
Prenos blaga v drugo poslovalnico
62
Prenos blaga v drugo trgovino
62
Prenos na konsignacijska skladišča
62
Prenos plačil iz datoteke
111
Prenos podatkov 228
Prenosnica
62
Prenosnice
126, 147, 148, 149, 150, 151, 189, 206
Prenso v GK
32
Prevzem blaga na skladišče
56
Prevzem in izdaja po OE
37
Prevzemnica
56
Prevzemnice
141, 142, 143, 144, 145, 146, 190,
192, 205, 206
Prevzemnice po tarifah DDV
205
Prijava v program
217
Priprava dokumentov iz dokumentov 54
Priprava plačilnih nalogov 111
Priprava računov 82
Priprava zbirniega računa
82
274
Pomoč - Uspešno poslovanje
Prodaja
51, 63, 140, 141, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 198, 206, 241, 244
Prodaja artiklov 191
Prodaja blaga
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162
Prodaja nabava in razlika
190
Prodaja po dobavnicah
193
Prodajalne
23
Prodajalne kupcev 38
Prodajni cenik
41, 86, 87
Prodajno mesto
43
Proizvodni delovni nalog
71, 73, 98
Proizvodnja
31, 48, 50, 51, 52, 71, 73, 98
Proizvodnja izdelkov 71, 73
Promet
200, 207
Promet dokumentov po artiklih
190
Promet po blagovnih skupinah
200
Promet po kupcih in blagovnih skupinah artiklov 201
Promet po računih
201
Promet za obdobje
199
-RRabat
241
Rabat pri prodaji po dobavnicah
193
Račun
63, 244
Račun brez davka
41
Račun za predplačilo
64
Računi
126, 141, 153, 154, 155, 156, 157, 200,
201, 234
Razknjiženje zalog
61, 63
Razknjiženje zalog z blagajne
108
Razlika v ceni po artiklih
204
Razlike v zalogi
134, 135, 136, 137, 138, 139
Razpis proizvodnje
51, 71, 73
Rekapitulacija
199
Rekapitulacija dokumentov 121
Rekapitulacija po dnevih
186
Reklamacija
172
Reklamacija dobavitelju
70
Reklamacijski zapisnik
70
Restavracija
222
Restavriranje
222, 223
Rezervacija
59
Rezervacije blaga
115
RVC
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 198
-SSaldo blagajne
185
Serijske številke
237
Servis
48, 51, 72
Servis baze podatkov 224
Servis tehničnega blaga
72
Servisni delovni nalog
172
Servisni delovni nalogi
48, 51
Sestava izelkov 71, 73
Sestavi za salon - A4
179
Sestavine
187, 201, 202, 203, 204
Sestavnice
31, 201, 202, 203, 204
Seznam artiklov po dobaviteljih
205
Shranjevanje podatkov 221
Shranjevanje stolpcev 19
SIT 42, 97
Skladišča
23, 227
Skladišče
189, 195, 217
Skladišče izdanih naročil
66
Skladišče naročil
165
Skladišče prejetih naročil
69
Skladiščni list
163
Skupen dobiček al iizguba
194
Skupian artiklov 86
Skupina artiklov 86
Skupine
31
Skupine artiklov 200, 201
Skupna teža artiklov 246
SLO
48
SM
37, 206
Specifikacija čekov 82
Specifikacija za vnovčenje čekov 188
Sporočila
83, 85, 86
Sprememba cen
206
Sprememba oznak
227
Spremenljivke
224
Stanje
236
Statistika
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 161, 162
Stolpci v šifrantu
19
Storitve
24, 184
Stornacija
109
Storniranje
186
Storniranje dokuemntov 109
Storno
109
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
Kazalo
Stroji
51
Stroškovna mesta
37
Stroškovni nosilci
37
Stroškovno mesto
206
Šifrant
23
Šifrant artiklov 234
Šifranti
19, 23
Šifre
232
Števci
219
Števci dokumentov 219
Število paketov 245
Šumniki
227
-TTarifne številke
47
TD
101
TDR
99
Tečaj
97
Tehnolgija
48
Tehnologija
50
Tehnološki postopki
50, 92
Teksti na koncu dokumentov 40
Tekstil
52
Teža
246
Teža artikla
246
Teža artiklov 246
Teža blaga
246
Teža blaga na dokumentih
246
Tiskalnik
117, 217
TKDIS.TXT 111
Transakcijski račun
44
Trgovska knjiga
99, 101
TRR
44, 246
TST 101
-UUporabnik
85
Uporabniki
36, 217
Uporbniki
247
Urejanje stolpcev 19
Urejanje šifrantov 19
Uvod
14, 16
Uvoz
47, 91
© 2005 ... Digital Logic, d.o.o., Duplje
275
-VVeč cenikov za artikle
41
Velikost strani
217, 218
Vhodna cena
198
Vhodni znesi
225
Vhodni zneski
197
Vhodni zneski dokumentov 126, 127
Virman
214
Virmani
111
Vnos dokumentov 54
Vnos plačil
111
Vnos porabe časa po zaposlenih
51
Vnos tehnoloških postopkov 50
Vnovčenje čekov 188
Vozila
51
Vplačila in izplačila
185
Vplačilo
76
Vprašanja
263
Vprašanja in odgovori
257
Vredostni papirji
194
Vrnitev blaga s servisa od dobavitelja
62
Vrsta plačila
43
-ZZačasne številke dokumentov 54
Začetek
16, 236
Začetek poslovanja
236
Začetno stanje
236
Zaključek
183
Zaključek blagajne
180, 185
Zaključek leta
246
Zaključki
184
Zaloga
24, 56, 172, 175, 176, 184, 199, 215, 231
Zaloge
108, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 163, 177,
232
Zapisnik o spremembi cen
78
Zaposleni
172
Zaslužek
198
Zbirni račun
82
Zdnje nabavne cene
225
Zmanjšanje zalog
61