Pravilnik tekmovanja

Transcription

Pravilnik tekmovanja
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Ljubljana, Jadranska ulica 19
Na osnovi 4., 5., 11., 18., 29. in 39. člena Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov
Slovenije izdaja Društvo
Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike
za Vegova priznanja
Splošni del
1. člen
(Vsebina pravilnika)
Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja določa:
•
•
•
•
•
•
•
cilje tekmovanja,
razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
razglasitev dosežkov,
ugovore na vrednotenje izdelkov,
financiranje tekmovanja.
2. člen
(Cilji tekmovanja)
Cilji tekmovanja so:
• širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na
področju matematike za OŠ,
• primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
• popularizacija matematike,
• odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
• motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
• spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.
3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)
Tekmovanje poteka na treh ravneh:
• šolsko tekmovanje za bronasto Vegovo priznanje,
• področno tekmovanje za srebrno Vegovo priznanje,
• državno tekmovanje za zlato Vegovo priznanje.
Šolsko tekmovanje poteka v devetih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga
tekmovalec obiskuje. Področno in državno tekmovanje poteka v treh tekmovalnih skupinah,
določenih glede na razred, ki ga tekmovalec obiskuje. Tekmovalec na vseh ravneh tekmuje v isti
tekmovalni skupini.
4. člen
(Organizator tekmovanja)
Tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira Društvo
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo).
Tekmovanja vodi in usmerja Komisija za popularizacijo matematike v osnovni šoli (v nadaljnjem
besedilu Komisija za popularizacijo) pri Društvu. Komisijo za popularizacijo sestavlja vsaj 10
članov, ki delujejo na področju matematike v okviru šole, Društva ali fakultet in drugih ustanov
oziroma organizacij, ki delujejo na področju matematike.
5. člen
(Sodelovanje učiteljev)
Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani Društva, učitelji matematike v osnovnih in
srednjih šolah ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na
področju matematike.
Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po
zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev,
številu in vrsti priznanj in nagrad tekmovalcev ter opisi strokovnih del.
6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)
Sodelovanje učencev (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.
Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred
tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.
7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)
Na tekmovanjih iz znanja matematike za Vegova priznanja lahko sodelujejo učenci osnovne šole
skladno s 20., 25. in 31. členom tega pravilnika.
Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi učenci slovenske narodnosti iz zamejstva,
učenci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na
začasnem delu v tujini.
Učenci, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo osnovno šolo v Republiki
Sloveniji, imajo pravico do udeležbe na tekmovanju na šolski ravni pod enakimi pogoji kot
državljani Republike Slovenije.
8. člen
(Dostopnost tekmovanja)
Šolsko tekmovanje izvede posamezna šola ali več šol skupaj. Če tekmovanje izvede več šol skupaj,
vodijo za učence vsake od teh šol posebno evidenco, o kritju stroškov izvedbe in sami organizaciji
pa sprejmejo poseben dogovor.
Področno tekmovanje izvede za določeno področje šola, ki je v področju določena kot gostiteljica
za določeno leto. Sodelujoče šole se med seboj dogovorijo o šoli gostiteljici in organizatorju za
naslednje leto. Pri organizaciji sodeluje Komisija za popularizacijo. Stroške izvedbe in organizacije
področnega tekmovanja krije šola gostiteljica.
Državno tekmovanje izvede Komisija za popularizacijo skupaj s soorganizatorjem.
Razpis tekmovanja
9. člen
(Razpis tekmovanja)
Društvo do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto.
Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Društva na naslovu:
http://www.dmfa.si/.
10. člen
(Vsebina razpisa)
Razpis tekmovanja obsega:
čas (dan in uro) izvedbe šolskega, področnega in državnega tekmovanja,
organizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) za področno tekmovanje,
organizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) za državno tekmovanje,
roke prijav na šolsko, področno in državno tekmovanje,
vsebinski program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja in zahtevnostne stopnje z
navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
• navedbo datuma objave dosežkov tekmovanj.
•
•
•
•
•
11. člen
(Prijava na tekmovanje)
Tekmovalec se na šolsko tekmovanje prijavi pri svojem učitelju matematike.
Na osnovi rezultatov šolskega tekmovanja in v skladu s 25. členom šolske tekmovalne komisije
prijavijo preko Informacijskega strežnika udeležence področnega tekmovanja.
Na osnovi rezultatov področnega tekmovanja in v skladu s 31. členom področne tekmovalne
komisije prijavijo preko Informacijskega strežnika udeležence državnega tekmovanja.
Prijava obsega:
•
•
•
•
ime in priimek kandidata, spol, datum rojstva in razred,
naziv in sedež šole, ki jo kandidat obiskuje,
število doseženih točk po posameznih nalogah,
ime in priimek mentorja, spol in datum rojstva.
Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, določenem z razpisom. Po tem roku prijave niso
več možne.
Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, ki so dali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati,
doseženi na tekmovanju, javno objavljeni. Za mladoletne kandidate morajo ustrezno pisno soglasje
dati starši oziroma zakoniti zastopniki.
Vodenje tekmovanja
12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)
Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer
• Tekmovanje na ravni šole vodijo šolske tekmovalne komisije, ki jih imenuje ravnatelj šole
na predlog učiteljev matematike. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
• Tekmovanje na ravni področja vodijo področne tekmovalne komisije, ki jih sestavljajo
predsednik in najmanj dva člana, predstavnika udeleženih šol, ki pomagajo pri izvedbi
tekmovanja.
• Tekmovanje na državni ravni vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik
in vsaj 10 članov. Sestavljajo jo predstavniki univerze oz. ustreznih fakultet in visokih šol,
predstavniki osnovnih in srednjih šol ter predstavniki Društva. Člane državne tekmovalne
komisije imenuje upravni odbor Društva.
Priprava nalog
13. člen
(Priprava nalog)
Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za šolsko tekmovanje pripravi komisija za
tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, za področno in državno tekmovanje pa državna
tekmovalna komisija.
Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku. Komisija je dolžna pripraviti prevod
tekmovalnih nalog v italijanski jezik. Komisija lahko pripravi prevode tekmovalnih nalog tudi v
druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; te
jezike objavi komisija v vsakoletnem razpisu.
Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do
datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način Komisiji sporočila
zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.
Recenzijo nalog opravi predsednik državne tekmovalne komisije oziroma s strani predsednika
pooblaščeni člani državne tekmovalne komisije, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.
Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu
predsednika državne tekmovalne komisije.
Na vseh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki.
Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.
14. člen
(Tajnost nalog)
Tekmovalne komisije so na vseh ravneh tekmovanja odgovorne za tajnost nalog in rešitev do
začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.
Člani državne tekmovalne komisije in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu
predsednika državne tekmovalne komisije (v skladu s 13. členom tega pravilnika), podpišejo
ustrezno Izjavo o tajnosti.
15. člen
(Hranjenje izdelkov)
Šolske in področne tekmovalne komisije hranijo izdelke do konca šolskega leta. Komisija za
popularizacijo hrani izdelke z državnega tekmovanja vsaj eno leto, nato pa zagotovi uničenje le-teh.
Organizacija tekmovanja
Tekmovalni red
16. člen
(Trajanje tekmovanja)
Tekmovanje na šolski ravni traja skladno z navodili za posamezno tekmovalno skupino, na področni
ravni 120 minut in na državni ravni 120 minut.
Učenec lahko zamudi pričetek reševanja nalog največ za 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja
ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka
reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti
prostora, v katerem rešuje naloge.
17. člen
(Razporeditev v prostoru)
Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani (levo, desno,
spredaj, zadaj) tekmovalca, ki rešuje naloge iste skupine oziroma letnika. Če sta soseda učenca, ki
rešujeta naloge iste skupine oziroma letnika, mora biti razmik med središčema stolov, na katerih
sedita, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten
dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.
Na državnem tekmovanju mora imeti vsak tekmovalec svojo mizo. Sedežni red na področnem in
državnem tekmovanju pripravi ustrezna tekmovalna komisija.
18. člen
(Nadzorne osebe)
Nadzorni osebi preverita ali so prisotni vsi tekmovalci in evidentirata manjkajoče tekmovalce.
Razdelita učencem delovne liste. Eden od nadzornih učiteljev stoje nadzoruje potek tekmovanja s
čelne strani razreda, drugi nadzorni učitelj pa z zadnje strani.
V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev,
motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz
prostora, kjer poteka tekmovanje.
O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki
sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za
izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je
dokončna.
19. člen
(Dovoljeni pripomočki)
Na tekmovanjih tekmovalci uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor. O uporabi drugih pripomočkov
vsako leto sproti odloča Komisija za popularizacijo. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni
dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio
aparatov, prenosnih telefonov …).
Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.
Šolsko tekmovanje
20. člen
(Udeleženci šolskega tekmovanja)
Šolskega tekmovanja se lahko udeležijo učenci vseh razredov osnovne šole, ki so se na tekmovanje
prijavili v skladu z 11. členom.
21. člen
(Kraj in čas tekmovanja)
Šolsko tekmovanje izvedejo šole v prostorih, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije, in sicer
tretji četrtek v mesecu marcu, če ni v navodilih oziroma z razpisom drugače določeno. Čas
tekmovanja je določen z razpisom.
22. člen
(Naloge predsednika tekmovalne komisije)
Predsednik šolske tekmovalne komisije:
• se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja. Za fotokopiranje tekmovalnih
nalog in njihovo tajnost poskrbi ravnatelj šole,
• pridobi sodelavce ocenjevalce,
• poskrbi za vpis tekmovalcev v zapisnik in objavo dosežkov,
• arhivira tekmovalno dokumentacijo,
• v primeru ugovora na oceno zadevo pregleda in jo preda v obravnavo državni tekmovalni
komisiji,
• podeli skupaj z ravnateljem šole bronasta priznanja.
23. člen
(Naloge šolske tekmovalne komisije)
Šolska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•
izvede tekmovanje,
ovrednoti izdelke učencev,
določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
določi dobitnike bronastih Vegovih priznanj v skladu z 37. členom tega pravilnika,
priskrbi morebitne nagrade tekmovalcem,
določi udeležence področnega tekmovanja v skladu s 25. členom tega pravilnika.
24. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)
Izdelke ovrednotijo učitelji matematike oziroma od ustrezne tekmovalne komisije izbrane osebe
najkasneje v 3 dneh.
Področno tekmovanje
25. člen
(Udeleženci področnega tekmovanja)
Področnega tekmovanja se lahko udeležijo učenci od 7., 8. in 9. razreda, ki so na šolskem
tekmovanju dosegli najboljše rezultate.
Področnega tekmovanja se udeleži 5 % vseh učencev 7. razreda, 5 % vseh učencev 8. razreda in 5
% vseh učencev 9. razreda na šoli. (Pri izračunu se uporabi celoštevilsko zaokroževanje navzgor, tj.
2,01 zaokroži na 3.)
Področnega tekmovanja se razen tekmovalcev iz prejšnjega odstavka tega člena udeležijo tudi
tekmovalci, ki jih na osnovi dosežkov s šolskih tekmovanj vsako leto sproti izbere informacijski
strežnik (3 % vseh učencev posameznega razreda v področju) po zaključku vnosov poročil s šolskih
tekmovanj.
Doizbor se izvede le med tistimi tekmovalci, ki so dosegli največ toliko točk kot zadnje uvrščeni
tekmovalec med že predlaganimi.
26. člen
(Kraj in čas tekmovanja)
Področno tekmovanje se izvede na šolah gostiteljicah po posameznih področjih v prostorih, ki jih
določi organizator tekmovanja. Šole gostiteljice in organizatorji tekmovanj v posameznem področju
ter datum vsakoletnega področnega tekmovanja so določeni v razpisu.
27. člen
(Naloge predsednika področne tekmovalne komisije)
Predsednik področne tekmovalne komisije:
se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
pridobi sodelavce ocenjevalce,
arhivira tekmovalno dokumentacijo,
v primeru ugovora na oceno zadevo pregleda in jo reši skupaj s člani področne tekmovalne
komisije ali jo preda v obravnavo in rešitev državni tekmovalni komisiji,
• sporoči tajniku Komisije za popularizacijo gostitelja (ime šole) in organizatorja (ime
učitelja) področnega tekmovanja v naslednjem šolskem letu.
•
•
•
•
28. člen
(Naloge področne tekmovalne komisije)
Področna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
izvede tekmovanje ,
ovrednoti izdelke tekmovalcev,
določi dobitnike srebrnih Vegovih priznanj v skladu z 37. členom tega pravilnika,
posreduje državni tekmovalni komisiji podatke, ki so potrebni za določitev udeležencev
državnega tekmovanja in izdajo potrdil članom področne tekmovalne komisije in
organizatorjem,
• določi udeležence državnega tekmovanja v skladu s 31. členom tega pravilnika.
• poskrbi za morebitne nagrade tekmovalcem,
•
•
•
•
29. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)
Izdelke ovrednotijo učitelji matematike oziroma od ustrezne tekmovalne komisije izbrane osebe
najkasneje v 5 dneh.
30. člen
(Pregled izdelkov)
Državna tekmovalna komisija lahko pregleda ovrednotene izdelke tekmovalcev, ki se uvrstijo na
državno tekmovanje.
Državno tekmovanje
31. člen
(Udeleženci državnega tekmovanja)
Državnega tekmovanja se lahko udeležijo učenci sedmega, osmega in devetega razreda, glede na
dosežke področnega tekmovanja.
Državnega tekmovanja se udeleži do 1 % vseh učencev sedmega razreda, do 1 % vseh učencev
osmega razreda in do 1 % vseh učencev devetega razreda v področju.
Državnega tekmovanja se razen tekmovalcev iz prejšnjega odstavka tega člena udeležijo tudi
tekmovalci, ki jih na osnovi dosežkov s področnih tekmovanj vsako leto sproti izbere državna
tekmovalna komisija, potem ko so zbrana poročila s področnih tekmovanj.
32. člen
(Kraj in čas tekmovanja)
Državno tekmovanje se izvede na šolah gostiteljicah po posameznih področjih za državno
tekmovanje v prostorih, ki jih določi organizator tekmovanja. Šole gostiteljice in organizatorji
tekmovanj v posameznem področju za državno tekmovanje ter datum vsakoletnega državnega
tekmovanja so določeni v razpisu.
33. člen
(Naloge predsednika državne tekmovalne komisije)
Predsednik tekmovalne komisije:
uskladi datum državnega tekmovanja,
zagotovi število tekmovalnih nalog na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje,
zagotovi ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
z ostalimi člani komisije pregleda ugovore na ocene s področnega oziroma s šolskega
tekmovanja in jih reši,
• poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosežkov,
•
•
•
•
• poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
• skupaj s tajnikom pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
• poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za
Ministrstvo za šolstvo in šport.
Predsedniku tekmovalne komisije pomaga pri njegovem delu tajnik.
34. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)
Državna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
obvesti področne tekmovalne komisije o tekmovanju,
pripravi, oblikuje in točkuje naloge,
izvede tekmovanje,
organizira in izvede vrednotenje izdelkov tekmovalcev,
določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
določi dobitnike zlatih Vegovih priznanj v skladu s 37. členom tega pravilnika,
poskrbi za nagrade učencem,
določi najboljše tekmovalce za mednarodna tekmovanja in srečanja (npr. letne šole).
35. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)
Tekmovalna komisija izdelke ovrednoti in dosežke objavi najkasneje v 5 dneh po izvedenem
tekmovanju.
36. člen
(Šifriranje izdelkov)
Na področnem in državnem tekmovanju je obvezno šifriranje izdelkov.
Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad
37. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)
Na šolskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Vegovo priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne
tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3
možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj
točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje.
Tekmovalec lahko prejme srebrno Vegovo priznanje, če je na področnem tekmovanju dosegel vsaj
1/3 možnih točk in če velja:
• Srebrna priznanja v okviru posamezne tekmovalne skupine prejmejo najboljši tekmovalci na
področnem tekmovanju, njihovo število pa ne sme preseči 10 % števila tekmovalcev te
tekmovalne skupine na šolskem tekmovanju v tem področju.
• Ne glede na prejšnjo alinejo prejme srebrno priznanje dodatno še toliko tekmovalcev z
najboljšim rezultatom na področnem tekmovanju v okviru države med temi, ki niso prejeli
srebrnega priznanja iz prejšnje alineje, da skupno število prejemnikov srebrnih priznanj iz
prejšnje in te alineje ne preseže 15 % od števila tekmovalcev te tekmovalne skupine na
šolskem tekmovanju v državi.
Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo zlato Vegovo priznanje. Število podeljenih
zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni
skupini, in sicer:
• Pri 50 tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499
tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli največ 19 zlatih priznanj, med 50 in 475
tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato
priznanje.
• Pri 500 tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali več
tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli največ 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000
tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato
priznanje.
Tekmovalec lahko za uspeh na državnem tekmovanju osvoji prvo, drugo ali tretjo nagrado. O
dodelitvi nagrade odloča državna tekmovalna komisija.
Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad
38. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)
Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:
• Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca (na šolskem tekmovanju) oz.
šifro tekmovalca (na področnem in državnem tekmovanju) ter število doseženih točk po
nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati
niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi
ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz.
pooblaščeni osebi na šoli.
• Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zaključenem
tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime
in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno
skupino, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje
oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. Ti rezultati
niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi
ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v končne rezultate vseh tekmovalcev v svoji
tekmovalni skupini na ustrezni ravni tekmovanja pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi
na šoli.
Na šoli morajo biti javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so
prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja. Na šoli so lahko javno
(vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na področnem
tekmovanju v tisti regiji, v katero je šola uvrščena, prejeli srebrna priznanja ali so se uvrstili na
državno tekmovanje. Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in
šole tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli priznanje ali nagrado. Objava
rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu s 40. členom tega pravilnika.
Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena članov
tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni
pooblaščenim osebam sodelujočih šol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do
vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi
na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov
tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni
obliki na naslov tajnika Komisije za popularizacijo.
39. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)
Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten
sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s
pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na
vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.
Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na šolsko
tekmovanje. Uporabniško ime in geslo za področno in državno tekmovanje prejme tekmovalec na
tekmovanju samem.
40. člen
(Objava na spletnih straneh)
Dosežki z državnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto
tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo priznanje
ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh Društva. Objavijo se le dosežki
tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli priznanje ali nagrado.
Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so
prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.
41. člen
(Objava nalog)
Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo v društvenih publikacijah.
42. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)
Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi Društvo.
43. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)
Vsa priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in
žigosana z žigom Društva, in sicer:
•
•
•
•
bronasta priznanja podpiše predsednik šolske tekmovalne komisije,
srebrna priznanja podpiše predsednik področne tekmovalne komisije,
zlata priznanja in nagrade podpiše predsednik državne tekmovalne komisije,
potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše predsednik Društva.
Priznanja in nagrade natisne Komisija za popularizacijo.
44. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)
Po zaključku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev.
Nagrade se podelijo na posebni svečani slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti se objavi z razpisom.
45. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)
Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja hrani tajnik Komisije za
popularizacijo v arhivu Društva. V primeru tajnikove odsotnosti ima dostop do arhiva od tajnika
pooblaščen član Komisije za popularizacijo.
Ugovor na vrednotenje izdelkov
46. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)
Učenec, starši učenca oz. od njih pooblaščena oseba imajo po razglasitvi dosežkov možnost
ugovora na dosežek. Pisni ugovor z obrazložitvijo mora biti vložen v 3 dneh od objave neuradnih
rezultatov na naslov predsednika pristojne tekmovalne komisije.
Pristojna tekmovalna komisija lahko odloči, da se ugovor na vrednotenje obravnava le ob plačilu
pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka. Višina pristojbine ne sme presegati zneska, ki ga določi
upravni odbor Društva najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja. Če je bil ugovor
pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne.
47. člen
(Obravnava ugovora)
Predsednik pristojne tekmovalne komisije imenuje komisijo za proučitev odločitev o prispeli vlogi.
Komisijo sestavljajo predsednik pristojne tekmovalne komisije in dva člana pristojne komisije, ki
jih določi predsednik pristojne tekmovalne komisije. Odločitev se sprejme z večino glasov.
Odločitev te komisije je dokončna.
Vloga in naloge učiteljev in mentorjev
48. člen
(Odgovornost za tekmovalce)
Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja, prevzame organizator in spremljevalci.
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja, prevzamejo šola, mentorjispremljevalci in pooblaščeni spremljevalci-starši.
49. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)
Predsednik tekmovalne komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek
ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.
50. člen
(Spopolnjevanje)
Društvo lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno
spopolnjevanje. Spopolnjevanje poteka v dogovoru Pedagoško fakulteto v Ljubljani oz. Mariboru.
Financiranje tekmovanja
51. člen
(Viri financiranja šolskih tekmovanj)
Sredstva za izvedbo šolskih tekmovanj zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:
•
•
•
•
sredstva, dobljena od financerja,
sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo, darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
drugi viri.
52. člen
(Viri financiranja področnih tekmovanj)
Sredstva za izvedbo področnih tekmovanj zagotovijo šole, ki tekmovanja organizirajo s
sodelovanjem organizatorja tekmovanja. Viri sredstev so:
•
•
•
•
•
•
sredstva, dobljena od financerja,
sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
prispevki šol, ki pošiljajo tekmovalce na področno tekmovanje,
drugi viri.
53. člen
(Prijavnina za tekmovanje)
Društvo lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec
obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi Društvo. Višino prijavnine določi upravni odbor
Društva.
54. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)
Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:
•
•
•
•
•
•
sredstva pridobljena s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
sredstva pridobljena s prijavninami tekmovalcev,
sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo,
darila in volila,
prispevki sponzorjev in donatorjev,
drugi viri.
55. člen
(Poraba sredstev)
Med stroške tekmovanja štejemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pripravo nalog za srečanje in tekmovanje,
prevode v jezike narodnosti,
razmnoževanje nalog in papir,
delo tekmovalnih komisij,
materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov,
pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
diplome (priznanja) in potrdila, značke, medalje (opredeljeno v tekm. pravilniku),
nagrade za zmagovalce,
udeležbo najboljših v vsaki skupini tekmovanja na poletnih šolah in izobraževalnih oblikah
doma in najboljše v svojih skupinah v tujini,
izdelavo biltena,
izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
delo pri organizaciji in nadzoru,
malico-kosilo za tekmovalce in komisije,
spremljajoči program v času tekmovanja (ogled muzeja, kinematografa ipd.),
potne stroške za udeležence iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oz. tekmovanjih.
Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na vseh treh ravneh
tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor Društva.
Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija za popularizacijo pripravi finančno poročilo
in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru Društva v sprejem.
56. člen
(Plačilo za delo)
Sodelovanje članov društva pri pripravi in izvedbi tekmovanja za Vegovo priznanje je prostovoljno
in brezplačno.
Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se
praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na
tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in
šolah v plačilne razrede.
Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole, podružnice Društva in Društvo določijo, da
posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.
Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.
O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep Društvo.
Kazenske določbe
57. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)
Tekmovalna komisija in tekmovalci so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila
predsednika pristojne tekmovalne komisije.
Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne
tekmovalne komisije ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji.
Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.
58. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalcev)
Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne
komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz
tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.
Prehodne in končne določbe
59. člen
(Sprejem pravilnika)
Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja sprejme upravni
odbor Društva. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.
60. člen
(Veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi občni zbor Društva. Enak postopek velja tudi za
začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.
Viri:
http://www.dmfa.si/Pravilniki/Pravilnik_MaOS.html (18.07.2012)