Notat frå styremøte i Øystese båtlag 12

Comments

Transcription

Notat frå styremøte i Øystese båtlag 12
Referat frå
Årsmøte i Øystese Båtlag 18. mars 2010 kl. 19.00
i
kjellaren i Holmatun
Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 18. mars 2010 kl. 19.00 – 22.20 i
kjellaren i Holmatun
Møtte:
20 medlemer.
Frå styret møtte:
Møtte ikkje
Hans Egil Berge, leiar
Sigmund Hovland, hamnesjef
Geir Arne Fasteland, nestleiar
Kjell Helvik, kasserar
Helge Fosso, skrivar
1) Konstituering
a) Hans Egil opna møtet
b) Merknader til innkallinga – ingen
c) Val av ordstyrar – Odd Aarsand
d) Val av skrivar – Kjell Helvik
e) Underskrivarar på møtereferat.
Sigurd Langeland
Kjell Henning Berge
f) Sakslista
I) Merknad: Medlem Bjørn Trygve Torpe spurte om kvifor årsmøtet ikkje vart halde
innan fristen 1. mars. Svar frå styret var at det skuldast at avslutting av
rekneskapen har teke tid. – frå 2010 vil rekneskapen verta ført av autorisert byrå.
II) Fire innkomne saker – handsama etter den ordinære saklista.
2) Årsmelding frå leiar
a) Ordstyrar – las opp årsmeldinga (jfr. innkalling)
Merknad:
Feil i årsmeldinga - Helge Fosso er også på val
Mudring/utviding av båthamna
Arne Johan Laupsa informerte
- Arealdel for kommuneplanen er overordna plan- gjev ein beskrivelse av
området. Gjera nokon utanfor tanken krev ei endring av planen.
Fylkesmannen skeptisk
- Leiar Hans Egil Berge opplyste at ein måtte halda seg innanfor området.
Rapporten vart godkjent med merknader
b) Årsmelding - årsapport vedlikehald –Sigmund Hovland- las opp meldinga
Merknad.
Dør ikkje montert
Kaikanten eit problem
Rapporten vart godkjent med merknader
c) Årsmelding - årsrapport frå elektroansvarleg – ordstyrar O. Aarsand las opp.
Minusmålarar er lett tilgjengelege
Elektroansvarleg vil vita kven som brukar straum
Viktig med informasjon i hamna.
Må syta for at vi har minusmålar
Lever grunnlaget til elektroansvarleg.
Må melda inn på slutten av året om bruk straum
Få rekning om våren
Få betre rutinar
Rapporten vart godkjent med merknader
3) Rekneskap og revisjonsmelding – kasserar Kjell Helvik gjekk gjennom
Vedtak .
Rekneskapen for 2009, med eit overskot på kr. 144.951,- vart godkjent
Vedlegg 1 – revisjonsrapport
Vedlegg 2 - årsrekneskap
4) Kontingent – hamneavgift - dugnadsbetaling
Merknad:
Plass 113 er spesiell. Den er 4 meter, difor er det ein ekstra stor plass. Styret er kjent
med forholda, men ikkje kome med forslag til høgare pris på denne spesielle
båtplassen. (Teknisk utrekna pris 30.000/3,3*4,0 = 35.000)
Forslag frå styret:
Kontingent og prisar vert ikkje endra i høvet til 2009.
Vedtak .
Prisar og satsar ingen endringar frå 2009 - godkjent.
Øystese Båthamn - prisar og satsar i hamna 2010
Tekst
Sal/kjøp liten/mellomstor plass
Salg/kjøp stor plass
Hamneavgift pr år
Medlemskap pr år
lkkje møtt på dugnad pr time
Bruk av slipp store reparasjonar.
Bruk av slipp ikkje-medlem
Bruk av høgtrykkspylar
Bruk som gjestehamn pr døgn
Bruk av gjestehamn inkl straum pr. døger
Vinterstraum medlemmer , pris pr. KWh
Krone
25 000
30 000
1 500
500
100
1 000
200
50,00
50,00
70,00
1,00
5) Budsjett for året 2010
Vedtak - Framlegget frå styret - godkjent.
Budsjett 2010
Grunnleige
Straum
Vedlikehald båthavna
Reinhald/Bossavgift
Porto/kontorrekvisita
Div. adm.kostn
Møter
Kontingent KNBF
Forsikring
Medlems- og havneavgift
Strauminntekter
Renteinntekter
Slipp og hamneavgift
Sum
Overskot (avsett til fond)
Dr.inntekt Dr.kostnader
25 000
30 000
80 000
9 000
4 000
10 000
4 000
20 000
10 000
220 000
7 000
10 000
10 000
247 000
192 000
55 000
Overskot/underskot
247 000
247 000
6) Val
Funksjon
Styret
Varamenn
Aktivitetsnemnd
Valnemnd
Revisor
Funksjon i
styret
Formann.
Nestformann.
Kasserar.
Hamnesjef.
Skrivar.
Merknad
Funksjon og namn
Ny
Ikkje på val
Ny
Ny
Valt for eitt år.
Ikkje på val
Attval
Attval
Ikkje på val
Ikkje på val
Ikkje på val
Ny
Ikkje på val
Ikkje på val
Ikkje på val
Ikkje på val
Arvid Huun
Geir Arne Fasteland
Asbjørn Gjøsæter
Tor Tordal
Arvid Skåre
Sigbjørn Tolo
Frode Børven
Øyvind Syvertsen
Ove Kolltveit
Sølvi Stalheim
Steinar Fenne
Ronny Samland
Hans Frode Sørheim
Per Bjarte Børven
Helge Skiple
Arvid Børve
Innkomne saker:
1. Synspunkt på fortøying, smømåking m.m.
Melding til styret frå Wolfgang Elstner
”Vil gjerne ta opp følgende saker på årsmøtet:
Snømåking, manglende strekk fortøying, er båtbrygga opplagsplass for joller?”
Saka var å sjå på som eit synspunkt frå forslagsstillar.
Det var ingen framlegg til vedtak, difor heller ikkje vedtak.
Sak 2. Mudring av båthamna
Forslag frå Bjørn Trygve Torpe
”Mudre i 2 faser. Fase 1 er meint som ei test-mudring med pumpe/pumper.
Forslaget ser eg for meg som veldig enkelt, reinsleg og billig om me klarer å pumpe opp evjemassen. Stemme over FASE1 på årsmøte
FASE 1
1. Lage til utgifts post på 20.000,2. Setja ned ein arbeidsgjeng som tar jobben på dugnad. 4-5 mann
3. Undersøkje med Martin Vik om det går an å få leggja massar på hans grunn
4. Pumpe massane der det er grunnast og mest prikært for båt-trafikken på land
FASE 2 (om FASE1 er løysinga på mudringa) Årsmøte 2011
1. Ta prøver av massar
2. Gå vidare med søknad om mudring
3. Forsetja i større målestokk”
Merknader og kommentarar til forslaget frå årsmøtet.
a) Merknad frå ordstyrar at saka burde vore handsama før budsjettet.
b) Styret har handsama saka
c) Bjørn Trygve Torpe- finna ein teknikk korleis ein kan gjera det.
d) Hans Egil Berge– berre godkjente firma kan undersøkja- slik som konsulentfirma
Cowi – prøvane er sendt til Nederland- dyrt – 11-12 miljøgifter 10-12 gonger
grenseverdi.
e) Cowi føreslår å pumpa det i sekker og lagra på godkjent deponiplass. Vert svært dyrt.
Forslagsstillar trekte forslag til vedtak.
Vedtak:
Det nye styret vart oppfordra til å arbeida vidare med saka.
Sak 3. Opparbeiding av fleire båtplassar i hamna
Forslag til årsmøtet frå Harald Mathias Madsen.
”Det må settjast ned ei arbeidsgruppe av styret som skal fortsettje å jobbe med plan
for utviding og korleis dette kan gjerast. Det må løyvast naudsynte midlar til gruppa
for å gjere dette arbeidet mogleg. ”
Saka vart drøfta av årsmøtet. Det kom fram fleire synspunkt
Forslag frå H. M. Madsen vart ikkje vedteke.
Vedtak:
Saka vart sendt over til det nye styret, som vart oppfordra til å arbeida vidare med
saka.
Sak 4. Endring av laget sine statuttar om inndraging av ubrukte båtplassar
– forslag frå Harald Mathias Madsen..
”Styret må utarbeide eit oppsett om korleis dette eventuelt kan gjerast og komme opp
med framlegg til neste årsmøte. ”
Forslag frå H. M. Madsen vart ikkje vedteke.
Vedtak:.
Tilleggsregel til drift av båhamna.
Styret får i oppdrag å koma med framlegg til reglar som syter for at plassar ikkje vert
ståande tom over lengre tid. Saka vert lag fram på neste årsmøte.
Det er viktig at dette skjer i nær dialog med plasseigarane.
Møte slutt kl. 22.20
Vedlegg 1 – Revisjonsrapport
Vedlegg 2 – Årsrekneskap 2010
Resultatrekneskap 2009 for Øystese Båtlag
Resultatrekneskap 2009
Inntekter
edlems- og havneavgift
Strauminntekter
Renteinntekter
Slipp og hamneavgift
Kjøp av nøklar
Sanitær, havn,avg.kont.
Trykkspyling
Fellesturar
Diverse
Sum inntekter
M
Resultatrekneskap 2009
Utgifter
Grunnleige
Straum
Vedlikehald båthavna
Reinhald/Bossavgift
Porto/kontorrekvisita
Div. adm.kostn
Møter
Kontingent KNBF
Forsikring
Reguleringskostnader
Annonse
Sal av nøklar
Tilskot til ”Sildens venner”
Sum utgifter
Overskot (avsett til fond)
Overskot/underskot
M
Rek
2009
Bud
2009
233 600
1 760
15 712
10 870
100
210 000
10 000
6 000
10 000
262 042
236 000
Rek
2009
Bud
2009
Rek 2008
203 500
14 480
20 915
5 803
17 373
4 650
285
12 688
1 256
280 950
Rek 2008
24 200
23 292
23 468
8 079
2 665
5 626
2 280
18 120
9 361
25 000
30 000
55 000
4 000
5 000
15 000
5 000
22 000
10 000
117 091
172 000
62 000
144 951
0
24 200
26 612
56 656
3 122
1 623
930
3 675
19 560
9 086
22 639
1 313
16 647
10 000
196 064
84 886
Vedlegg 3 – venteliste pr. 18. mars 2010
Dato bet.
første gong
Vente-liste Stor plass*
1
Kjell Helvik
31.12.08
*Ved sal av båtplass har dei som alt har båtplass og står på venteliste for stor båtplass
førsterett.
Venteliste
Eigar
K2005
K2006
K2007
K2008
K2009
K2010
Dato bet.
første gong
x
1
Haug, Brynjar*
x
x
x
x
x
31.12.04
2
Selsvik, Svein-Leon
x
x
x
x
x
26.05.06
3
Soldal, Birger
x
x
x
x
x
31.05.06
4
Kjosås, Gunnar
x
x
x
x
x
14.06.06
5
Kvåle, Øyvind
x
x
x
x
x
15.06.06
6
Haltvik, Thor Inge
x
x
x
x
x
10.07.06
7
Sørheim, Hans Frode
x
x
x
x
x
07.08.06
8
Jecmenica, Dragoslav
x
x
x
x
x
28.08.06
9
Nesse, Gunnstein
x
x
x
x
03.01.07
10
Torpe, Tore
x
x
x
x
27.04.07
11
Digernes, Arne
x
x
x
11.01.08
12
Halstensen, Ingvar Alfred
x
x
x
22.04.08
13
Sandven, Jakob
x
x
x
21.05.08
14
Nepstad, Arne
x
x
x
30.07.08
15
Rosseland, Terje**
x
x
x
09.09.08
16
Olsen, Reidar
x
x
x
10.09.08
17
Madsen, Harald
x
x
x
10.09.08
18
Madsen, Arne Michael
x
x
x
11.09.08
19
Storeng, Terje
x
x
x
15.09.08
20
Kvandal, Sigbjørn
x
x
x
16.09.08
21
Mo, Kåre***
x
x
x
20.09.08
22
Andersen, Styrk Egil
x
x
x
02.10.08
23
Kjosaas, Odd Arild
X
X
09.01.09
24
Døssland, Frode
x
x
23.01.09
25
Eikemo, Vidar
x
x
28.01.09
26
Lundblad, Lars Gunnar
x
x
16.04.09
27
Byrkjeland, Sigurd
x
x
23.04.09
28
Fonneland, Kåre
x
x
11.05.09
29
Tellevik, Tore
x
x
04.06.09
30
Froestad, Anton
x
x
12.06.09
31
Vik, Bjørn
x
x
20.07.09
32
Mæland, Kåre
X
x
29.09.09
33
Berentsen, Torbjørn
x
x
21.12.09
34
Riise, Carl Johan
x
22.12.09
35
Økland, Are Gram
x
22.02.10
36
Berge, Lars Hogne
x
04.03.10
* Usikkert tidspunkt, men før 31.12.04
** Usikkert tidspunkt, men i 2008 og før 10.09.08
*** Usikkert tidspunkt men i 2008
NB. Dersom de oppdager eller meiner det er feil i lista ver gild å gje beskjed via e-posten til ØB
Vedlegg 4 – plasseigarar pr. 18. mars 2010
Båtplassnr. Etternamn først
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Vikane, Lars
Torpe, Bjørn Trygve
Skiple, Helge
Berstad, Kjell
Kvamsøy, Olaf
Martinsen, Arve
Ikkje bet for 2010
Samland, Karsten
Fjellandsbø, Jarle
Gules Mek Verkstad
Madsen, Olav K
Mo, Hanne
Torpe, Signe Målfrid
Østborg, Dag Harald
Bjørke, Johannes
Samland, Ronny
Kvandal, Reidar
Ragnar Botnen
Hovland, Sigmund
Børven, Kjell Erik
Hordnes, Rolf
(ikkje i bruk)
(ikkje i bruk)
Kvellestad Sigfred
Gule, Ole Johnny
Nyland, Kjell
Børven, Frode
Froastad, Lars
Rykken, Are
Botnen, Hallgeir
Lunde, Anders
Helvik, Kjell
Slettemark, Nils
Mo, Arne G
Børven, Bjarne
Torpe, Erling
Vik, Ivar L
Aarsand, Anders
Håland, Samson jr.
Soldal, Anne Liv
Skaar, Nils Frode
Vangen, Bjørnar
Botnen, Trond
Stue, Hans Gunnar
Aarsand, Odd
Mo, Frode
Børven, Per Bjarte
Helgesen, Håkon
Berge, Hans Egil
Gateadresse
Post adresse
Nedre Vik 46
Torpevegen 31
Strandavegen 406
Skårdalsvegen 50
Pb. 49
Vavoll 34
5610 Øystese
5610 Øystese
5710 Skulestadmo
5610 Øystese
5604 Øystese
5610 Øystese
Hardangerfjordvege 437
Gartveit 45
Hardangerfjordvegen 569
Pb 86
Kyrhagen 6
Torpevegen 50
Vavollen 73
Lundanes 10
Gartveitvegen 35
Sjustevegen 81
Einarhaug 34
Ingebrigt Vik v 12
Vavegen 2
Gartveitvegen 61
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5604 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
Hardangerfjordvegen 577
Gartveitvegen 12
Børvevegen 170
Hardangerfj v 416
Hardangerfj v 686
Vallandshovden 6
Vavollen 124
Nedre Vik 52
Hardangerfjordvegen 777
Opelandsvegen 54
Borgevegen 35
Kyrhagen 45
Torpevegen 53
Sjusetevegen 93
Gartveitvegen 30
Ingebrigt Vik veg 6
Hovlandsvegen 12
Grovabrotet 7
Ålvikvegen 929
Pb 127
Odins veg 80
Børvevegen 116
Nedre Vik 57
Hardangerfj v
lundanes 45
Kyrhagen 79
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5600 Norheimsund
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5700 Voss
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5600 Norheimsund
5614 Ålvik
5604 Øystese
5221 Nesttun
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
Båtplassnr. Etternamn først
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
105
106
Huun, Arvid
Berge, Kjell Henning
Elstner, Wolfgang
Sekse, Gunvald
Gjøn, Kjell Arne
Gules Mek Verkstad
Berge, Nils Kristian
Rong, Normann
Mæland, Olav
Natås, Svein
Sandven, Arild
Ikkje bet. 2010
Børven, Erling
Torsvik, Magnar Eivind
Fasteland, Geir Arne
Børve, Arvid
Stalheim, Olav
Bleie, Kjell Johnny
Flotve, Jarle
Syvertsen, Øyvind
Gjøsæter, Asbjørn
Mokleiv, Kari
Flotve, Jarle
Helle, Steinvard
Mandelid, Nils
Steine, Jon
Fosso Helge
Sørtveit, Aud
Mo, Eivind
Haugen, Widar
Rykkje, Otto
Fosso, Torstein
Mæland, Arvid
Laupsa, Håkon Arne
Byrkjeland, Steinar
Laupsa, Johannes
Øystese, Odd
Berentsen, Ove Steinar
Sandven, Alf
Tjosås, Ottar
Ask, Signe
Kvalvik, Sveinung
Helle, Rolf
Laupsa, Magne
Høydal Jan Arild
Melstveit, Steinar
Øyri, Arve
Skåre, Arvid
Høyland, Åge
Øystese Mek. Verkstad
Neteland, Johnny
Kolltveit, Ove
Gateadresse
Post adresse
Børvevegen 8
Hardangerfj v 401
Gartveitbrotet 22
Vavollen 96
Nedre Vik 51
Hardangerfjordvegen 569
Harangerfjordvegen 440
Vavollvegen 5
Fitjadalsvegen 40
Boks 80
Bergshagen 14
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5604 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5710 Skulestadmo
5700 Voss
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5604 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5700 Voss
3218 Sandefjord
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5604 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5601 Norheimsund
5610 Øystese
5610 Øystese
5604 Øystese
5600 Norheimsund
5610 Øystese
Melstveitvegen 7
Einarhaug 33
Skårdalsvegen 52
Øverbøvegen 5
Hangursvegen 2
Nedre Vik 16
Kyrhagen 72
Hardangerfj v 449
Pb 68
Stoppelskjerd 6
Kyrhagen 72
Vavollen 65
Pb 201
Gjekstadveien 101
Torpevegen 145
Gartveit 94
Kjerringkleiv 21
Sjusetevegen 59
Melstveitvegen 66
Nedre Vik 38
Børvegegen 51
Pb. 55
Vavollen 55
Fyksesundsvegen 136
Fitjadalsvegen 29
Kyrhagen 49
Kyrhagen 115
Børvevegen 105
Fitjadalsvegen 83
Kyrhagen 36
Kyrhagen 81
Hardangefjordvegen 800
Fitjadalsvegen 98
Bergstøvegen 9
Pb 14
Børvevegen 49
Kyrhagen
Pb 93
Grovagjelet 24
Holmane 5
Båtplassnr. Etternamn først
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Børven, Tor Bjarte
Tordal, Tor Morten
Soldal, Olav Henning
Fenne, Steinar Ludvik
Langeland, Sigurd
Laupsa, Arne Johan
Toft, Torbjørn
Kvarme, Ståle
Tolo, Sigbjørn
Gateadresse
Post adresse
Kyrhagen 61
Kyrhagen 33
Bergshagen 12
Sælesetvegen 65
Torpevegen 149
Hardangerfj v 804
Skårdalsvegen 77
Gamle Brodalsvegen 68
Skårdalen 95
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5600 Norheimsund
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5700 Voss
5610 Øystese
Vedlegg 5
Øystese Båtlag – medlemer utan båtplass pr. 18. mars 2010
Førenamn først
Gateadresse
Post adresse
Alfred Ingvar Halstensen
Anton Froestad
Are Gram Økoland
Arne Digernes
Arne Nepstad
Arne Michael Madsen
Asbjørn Gjøsæter
Birger Soldal
Bjørn Vik
Brynjar Haug
Dragoslav Jecmenica
Frode Døssland
Gunnar Kjosås
Gunnstein Nesse
Hans Frode Sørheim
Harald Madsen
Jakob Sandven
Karl Johan Riise
Karsten Samland
Kåre Mo
Kåre Fonneland
Kåre Mæland
Lars Gunnar Lundblad
Odd Arild Tjosaas
Reidar Olsen
Rolf Augestad
Sigbjørn Kvandal
Sigurd Byrkjeland
Styrk Egil Andersen
Svein-Leon Selsvik
Terje Rosseland
Terje Storeng
Torbjørn Berentsen
Tore Lunestad
Tore Torpe
Tore Tellevik
Vidar Eikemo
Øyvind Kvåle
Vestre Storheilia 21
Markjevegen 23
5239 Rådal
5610 Øystese
Harangerfjordvegen 435
Øvre Kaptein Amlands vei 15
Hardangerfjordvegen 577
Kyrhagen 90
Einarhaug 7
Sjusetevegen 60
Bergtun 22
Bergtun 28
Hardangerfjordvegen 719
Kjosåsvegen 215
Kyrhagen 110
Kyrhagen 64
Brattlivegen 37
Vavollen 63
Einarhaug 19
Hardangerfjordvegen 437
Vavollen 54
Hillratjønnveien 2 B,
Torpevegen 6
Kyrhagen 47
Kyrhagen 84
Torpevegen 30
Leitesdalen 37
Torpevegen 106
Storrinden 115A
Sandvenvegen 3
Kyrhagen 100
Borgevegen 1
Torvfjellet
Nedre Vik 58
Gartveitvegen 16
Torpevegen 33
Fitjadalsvegen 96
Hardangerfjordvegen 688
Hellestveitvegen 7
5610 Øystese
5162 Laksevåg
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5174 Mathopen
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5252 Søreidgrend
5600 Norheimsund
5610 Øystese
5610 Øystese
5121 Ulset
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese
5610 Øystese

Similar documents