Referat Faglig Forum operasjoner 3sep13.pdf

Transcription

Referat Faglig Forum operasjoner 3sep13.pdf
REFERAT - FAGLIG FORUM OPERASJONER
Tema:
Konstituerende møte
Dato:
Tirsdag 3. september 2013
Tid:
09:00-15:00
Sted:
NOFO
Innledning v/Sjur W. Knutsen der han presiserte viktigheten av å identifisere medlemmenes status og
diskutere behov for avklaringer i samspillet/grensesnittet mellom medlemmene og NOFO med
hensyn på operasjoner. Basert på dette fremme forslag til tiltak og/eller beste praksis innen følgende
temaer:








Organisering Enhetlig Ledelses System (ELS)
Samhandling ved statlig overtagelse av aksjoner
Plangrunnlag
Forutsetninger
Dimensjonering
Oljevernplaner
Kapasitet og robusthet
Øvelser
Følgende tema er vedtatt av styret for møtet 3.9.2013
•
•
Enhetlig ledelses system (ELS)
Grensesnitt operatør NOFO
Faggruppen inngår i NOFOs organisasjon og rapporterer til adm. Dir.
Operativ direktør NOFO er nestleder i gruppen. (Ny NOFO organisasjonsstruktur vedlagt).
Arbeidsgruppen etableres som et nettverk bestående av en person fra hver av medlemmene og 2
personer fra NOFO, som utfører sekretærfunksjonen og er møteplass. 4 ganger pr år.
1. Valg av leder
Følgende prosess ble foreslått og vedtatt:
Nominere kandidater til neste møte. Siste frist for tilbakemelding av kandidat for leder er satt til 4/11.
Endelig valg av leder gjøres under neste møte.
2. Møtefrekvens
Første tirsdag kvartalsvis, mars, juni, september og desember
Neste møte er satt til tirsdag 3/12.
3. ELS
Orientering ved TEM.
Enhetlig ledelsessystem
Bygger på amerikansk ICS og er derfor internasjonalt gjenkjennbart. Den norske modellen er innført
av Kystverket og DSB (m/egen veileder Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS). Terminologi akutt
forurensning (TAF) jobber med en helhetlig terminologi. De engelske ICS termene må klargjøres for
norsk for å unngå misforståelser. DSB står som «eier» for veileder av ELS. FF – operasjoner bør
påvirke videre utvidelse av veilederen.
NOFO har valgt å bruke ELS for organisering.
Det kommer fram i gruppen at det er ønskelig med en ELS veileder på engelsk.
Samarbeid enhetlig ledelse
Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der
petroleumsindustrien er ansvarlig. Det jobbes for en felles tilnærming og brodokument for prosedyre
for hvordan slik overtakelse skal foregå, og hvordan en skal samarbeide etter overtagelse.
4. Status ELS, operatørselskaper
Flere selskaper har, eller vil, innføre ELS eller ICS i nærmeste fremtid.
5. Identifisere behov for Aksjonslederkurs basert på ELS med følgende underpunkter;
• Formelt grunnlag for kurset
• Kurs arrangør
• Standardiserte formater iht. ELS
• Håndbøker og beskrivelser
NOFO ønsker ikke å gjennomføre dette før formatene er på plass, dvs. i 2014.
Kystverket har AKL kurs innen oljevern. De tilbyr 10 plasser til operatørene. For lite plasser til å kurse
alle operatørene.
Om nødvendig bringer NOFO inn eksterne bidragsytere.
Anbefaling: NOFO bør etablere et ELS kurs rettet mot operatørenes aksjonsledelse oljevern. Kurset
skal følge læreplanen og tar utgangspunkt i Kystverkets aksjonslederkurs.
6. Gjennomgang av grensesnitt for informasjonsdeling v/Frode Bergesen
Orientering vedlagt.
7. Oppsummering v/Tor Eivind Moss og gruppen
Forslag til fremtidige tema:
•
•
•
•
•
•
Samhandling statlig overtakelse, Kystverket og operatører.
Oppfølging av TT mellom Kystverket og operatørselskapene i november
Ressursoversikt NORD.
Operatørs ansvar i forkant av et samtykke, i forhold til kyst og strand.
Robusthet i forhold til barriere 3 og 4. B3 og B4 ressurser.
Gjennomgang/presentasjon av beredskapsveileder
Deltakere på faglig forum
Representant FF
Erik Bjørnbom el Ole Hansen
Rune E. Pallesen
Jann Idar Johansen
Gunnar Aavik
Geir Helge Johnsen
Aksel Nesse
Anne Langfjæran
Kjell Jødestøl
Øyvind Hebnes
Axel Kelley
Frode Eskildsen
Even Rønes
Per Magne Sævik
Rune Frafjord
Valborg Birkenes
Robert Farestveit
Stig Sandal
Leif Sandberg
Morten Løkken
Bernt Natvig
Anita Oplenskedal
Svein Olav Drangeid
Arild Thorsrud
Vegard Fornes
Anita Fjellså
Firma
Eni Norge AS
ConocoPhillips Norge
ExxonMobil E&P Norway AS
TOTAL E&P NORGE AS
RWE Dea Norge AS
Statoil ASA
Marathon Oil Norge AS
Chevron Norge AS
Det norske oljeselskap ASA
Talisman Energy Norge AS
Lundin Norway AS
BG Norge Ltd.
DONG E&P Norge AS
AS Norske Shell
BP Norge AS
VNG Norge (Operations) AS
Wintershall Norge ASA
Noreco ASA
GDF SUEZ E&P Norge AS
Suncor Energy Norge AS
Centrica Energi
Premier Oil Norge AS
Maersk Oil Norway AS
Idemitsu Petr. Norge AS
E.ON E&P Norge AS (EEPN)
OMV (Norge) AS
Rocksource ASA
Faroe Petroleum Norge As
LOTOS Expl. & Prod. Norge AS
Repsol Expl. Norge AS
Tullow Oil Norge AS