DiH ønsker dere en riktig God Jul og Godt Nyttår!

Transcription

DiH ønsker dere en riktig God Jul og Godt Nyttår!
Nr.3/2012 – utgitt 5. desember
Ny hjemmeside i DiH fra 2013
Fra 1.1.13 trer ny avtale mellom styret i DiH og
Hias IKS i kraft. Dette vil ikke merkes i særlig grad
for medlemmene, men det fører til noe interne
justeringer i Hias IKS. Det som derimot vil bli nytt
fra 2013 er at DiH vil få en ny hjemmeside.
Adressen www.dih.no vil bli den samme. Siden vil
få en noe oppdatert og modernisert layout, og
skal på sikt bli en viktig portal for de som jobber,
og skal jobbe med akkreditert prøvetaking. De
skal på sikt finne alt de trenger av informasjon
om akkreditert prøvetaking på denne siden.
DiH ønsker dere en
riktig God Jul og
Godt Nyttår!
VA-Dagene for Innlandet
vel overstått
VA-Dagene for Innlandet ble arrangert 6.
og 7. november og i hht til
tilbakemeldingene fra deltagerne, var det
et vellykket arrangement.
Årets arrangement ble avholdt på Scandic
på Hamar med meget god deltagelse. Det
var rundt 160 totalt med alle, kjempe bra!
I hht tilbakemeldingene fra deltagerne var
de fleste godt fornøyd med
arrangementet.
På dag en var det fokus på klimaendringer
med villere, våtere og varmere klima. Dette
er en kjempeutfordring for kommunene
fremover. Tradisjonen tro ble det også
speed-dating med mange engasjerte
både leverandører og deltagere.
Påminnelse!
Husk å sende inn driftsjournaler
for 2012!
Under følger en liste over aktuelle kurs i Norsk Vann for 2013
Det er stor etterspørsel for driftsoperatørkursene til Norsk Vann, så her må dere melde dere på tidlig
skal dere få plass!
Kursprogram i Norsk Vann 2013
Uke 35, 39, 45
Driftsoperatørkurs avløp, Hias RA, Hamar
Uke 36, 41, 47
Driftsoperatørkurs vann, Hias RA, Hamar
Uke 42, 48, 3(2014) Driftsoperatørkurs VA-transportanlegg
2013
Innføring i vann og avløp. Ta kontakt med Norsk Vann
Arrangør:
Norsk Vann
Norsk Vann
Norsk Vann
Norsk Vann
Vangsvegen 143,
Postboks 4065. 2306 Hamar
Telefon 62 54 37 00
Fokus på dag to var sikker vannforsyning og
datasikkerhet for driftskontrollanlegg.
Arrangementskomiteen håper at alle hadde
to interessante og lærerike dager, og fikk hatt
en del erfaringsoverføring mellom
kommunene.
Innleggene fra seminaret kan du finne via en
link på www.dih.no.
Endelig akkreditert!
Etter en lang og utfordrende prosess er DiH sin
organisasjon for prøvetaking av avløpsvann
endelig akkreditert. Det betyr at Norsk
Akkreditering har lukket alle avvik fra
førstegangsbedømmingen i september, og at
DiH har nådd målet om akkreditering i 2012!
Gratulerer og takk for innsatsen til alle som har
bidratt.
Bilde: Dypt konsentrerte DiH medlemmer
følger spent med på presentasjon under
speed-dateingen.
Akkrediteringen gjelder i første omgang for
avløpsrenseanleggene Moelv, Nes og Hias,
men vi har også startet arbeidet med å
implementere resterende anleggene i
Hedmark som i henhold til
Forurensningsforskriften har krav om akkreditert
prøvetaking.
Planen er å utvide organisasjonen med 3-5
anlegg pr. år. Det er til sammen 18 anlegg, så
dette betyr at implementeringen vil pågå over
lang tid ennå.
Det faglige innholdet for dag en ble
avsluttet med et meget interessant innlegg
om vannets historie av Thor A. Johansen.
Du kan også lese om oss på Norsk
Akkreditering sine hjemmesider:
http://www.akkreditert.no/no/
DiH vil våren 2013 arrangere en fagtur til utlandet. Vi vil komme nærmere tilbake til informasjon om
dette i neste nummer.
Utøvende organ: Hias IKS
Etter det faglige innholdet var overstått, ble
det avholdt årsmøte I DiH der 13 av 23
medlemmer deltok. Årsmøte sakene ble
gjennomgått og godkjent av medlemmene.
Så da er rammene for det spennende nye
året 2013 lagt av medlemmene.
Nytt Tynset renseanlegg
Av Per John Valle, Tynset kommune
Det gamle renseanlegget i Tynset sentrum ble
tatt i bruk i 1979, ble rehabilitert i 1991-92, men
det var nå på tide med en ny rehabilitering.
Renseanlegget er plassert ved Glåma, like ved
hovedinnfarten til Tynset sentrum. Etter hvert har
det blitt etablert flere bedrifter i nærområdet og
kommunen mottok klager på lukt fra
renseanlegget.
I juni 2008 vedtok kommunestyret derfor at det
skulle bygges nytt renseanlegg
Driftsassistansen i Hedmark bistod kommunen
med å gjennomføre anbudskonkurransen for å
velge konsulenter. I januar 2009 valgte
kommunestyret Rambøll As til å utarbeide planer
og gjennomføre anbudsprosessen for nytt
renseanlegg med tilbehør.
Glåma er definert som et følsomt område og
rensekravet er derfor av de strengeste i landet.
Dette innebærer at renseanlegget må
tilfredsstille følgende krav:
-
Fosfor skal reduseres med minst 95% av tilført
mengde
Biokjemisk oksygenforbruk i 5 dager skal reduseres
med minst 70 % i forhold til tilført mengde.
Kjemisk oksygenforbruk skal reduseres med minst
75 % av tilført mengde.
Krüger Kaldnes AS vant for øvrig konkurransen
på nytt. De leverer et anlegg med mekanisk,
biologisk og kjemisk renseprosess.
Prosessbeskrivelse:
Avløpet pumpes fra pumpestasjon ved det
gamle renseanlegget og inn i det nye
renseanlegget.
1. rense trinn er mekanisk. Der et Huber
kompaktanlegg med roterende sil (2 stk.).
Her renses avløpet for sand og annet fast
stoff (ristgods).
2. rensetrinn er biologisk, «Kaldnes TM MBBR».
Dette består av 4 betongtanker fylt med
mange små biofilmelementer med stor
overflate for å få størst mulig biologisk
overflate pr. m3, og dermed minst mulig
volum for rensingen.
3. rensetrinn er kjemisk. Dette er et «Musling
flotasjonsanlegg». Her blandes kjemikalier
med luft og renset avløpsvann og føres inn
i spesial formede ståltanker med
avløpsvann (2 stk.). Slammet i avløpet
klumper seg sammen til såkalte fnokker.
Disse flyter opp til overflaten hvor det
skrapes av og føres videre til slamlagret.
4. Fra slamlageret (2 stk.) føres slammet til en
sentrifuge som presser ut vann fra slammet
og sender det videre til en kontainer.
Kontaineren kjøres med bil og tømmes på
Torpet. Vannet fra sentrifugen føres tilbake
til renseprosessen.
Med unntak av sentrifugen, er det doble linjer,
slik at det skal være mulig å kjøre anlegget
når det foretas service og reparasjoner.
Anlegget er dimensjonert for 3400 pe, men
kan relativt enkelt utvides til 5000.
Bilde: Ny Tynset renseanlegg
Valget av Krüger Kaldnes AS som leverandør av
prosess og maskiner til renseanlegget, ble klaget
inn til klagenemda for offentlige anskaffelser
(KOFA) av en annen leverandør. Kommunen
avbrøt da konkurransen og startet
anbudsprosessen på nytt.
Hele prosessen er lukket og avtrekket fra de
enkelte prosesser føres ut gjennom et kullfilter.
Det skal derfor ikke komme lukt fra dette
anlegget.
Grunnoppvarmingen av bygget vil være
varmepumpe. Både avløpsvannet fra
renseanlegget og avtrekkslufta fra anlegget
brukes som energikilde for oppvarming.
Denne er beregnet å dekke 85 % av
energibehovet i renseanlegget. I tillegg er det
mulig å benytte både strøm og olje til
oppvarming når det er spesielt kaldt.
Bygget:
Bygget er oppført i 2 etasjer med en
grunnflate på 417m2. Det er bygget etter
nye krav (TEK 10) med 25 cm isolasjon i
veggene. Fasaden er delt med tegel
nederst og plater øverst.
Bygget blir energimerket i klasse B
På grunn av dårlige grunnforhold og
beliggenhet ved Glåma, er bygget
fundamentert på peler og høyden på
gulvet er 0,5 meter over nivå for 200
årsflommen.
Kostnader for hele prosjektet:
Kostnadsrammen for hele prosjektet er på
kr 37,7mill. og anlegget ble satt i drift i
07.11. 2012. Kostnadene inkluderer i tillegg
til selve renseanlegget en ny
pumpeledning på ca. 1520 meter PE DN
225, samt renovering av
hovedpumpestasjon ved det ”gamle”
renseanlegget, som pumper alt
avløpsvannet i Tynset inn på anlegget.
En folder med lett grunnleggende
informasjon om vår virksomhet ble laget.
Svar på alle spørsmål i quizene fantes i
folderen. Det ble utarbeidet to quiz
skjemaer.
En enklere versjon for alderstrinn 6-10 og en
noe vanskeligere for aldersgruppene 11-15.
Videre ble det laget to rør modeller av ulik
vanskelighetsgrad for sammensetning. Også
der, en for hver av aldersgruppene.
Reglene var enkle. Dag en (barne trinn) alle som besvarte quiz og gjennomførte
«rørlegger test» deltok i dagstrekning. Dag to
(ungdoms trinn) - 17 multiple choice
spørsmål besvart med minimum 16 riktige
svar samt fullført «rørleggertest» kvalifiserte
for deltagelse i dagstrekning.
GIVAS ansatte bidro med «faglig» bistand
og det var god stemning og stor trafikk. I
overkant av 300 var med i trekningene.
Deltagerne samarbeidet godt om
oppgavene og «rørlegger testen».
GIVAS deltok på
oppfinnermesse
Av Thomes Trømborg, Givas IKS
Grue kommune arrangerer årlig
oppfinnermesse for barn og unge i
Gruehallen på Kirkenær. Alle barne- og
ungdomsskoler i Glåmdalsdistriktet er
invitert og arrangementet går over to
dager hvor barne- og ungdoms trinnene
har hver sin dag.
GIVAS har i samarbeid med HIAS og Norsk
Vann et prosjekt gående for å få
videregående skole til å tilby utdanning
innen VA sektoren. I den forbindelse
arbeides det med informasjon og
promotering av VA og GIVAS mot de ulike
skoletrinn i vår region.
Selskapet fikk anledning til å stille med
egen stand på oppfinnermessen.
Spørsmålet var så, hvordan kan vi skape
interesse for noe så «kjedelig» som vann og
avløp. Svaret ble en quiz med påfølgende
«rørlegger test» og deltagelse i trekning av
en iPad 3 som dagspremie til de som
fullførte.
Bilde: Aktive og engasjerte unger som skal
bygge rørskulpturer.
Dagsvinnerne var begge jenter på
henholdsvis 10 og 12 år. Det morsomme var
at begge hadde besvart den vanskeligste
testen og at de hadde alle svar riktig.
Tilbakemeldingene var gode fra både
arrangør, deltagere og deres lærere
samtidig som de fikk med seg litt informasjon
og lærdom om vår sektor.
Kanskje fikk vi sådd et lite frø som en gang i
fremtiden kan bli en god kollega.