Engelsk 1.-7. What does your school need 2010-11.pdf

Transcription

Engelsk 1.-7. What does your school need 2010-11.pdf
Beskrivelse av noen sentrale elementer i engelskundervisningen
for barnetrinnet 1.-7.trinn
What does your
school need?
Illustrasjoner: Hans Chr. Rød
2010 - 2011
Skolenes arbeid med engelskfaget på barnetrinnet.
Les, velg, sett sammen og gjør avtaler med Pedagogisk senter
Kristiansand, Pedagogisk senter april 2010
Forord
Nasjonale prøver, kartleggingsresultater, skolenes prioriteringer og
utfordringer gjør det fortsatt nødvendig å gi differensierte tilbud i tida
som kommer. Skolene er kommet ulikt og ber om assistanse på
mange felt og nivåer. Tiden til etterutdanning er knapp og skal
brukes optimalt. Det tar tid å lære nytt fagstoff og nedfelle dette i
skolens virksomme planer. Pedagogisk senter gir muligheter for en
skole alene eller flere skoler sammen til å inngå definerte kontrakter
vedrørende engelskopplæringen. System for bestilling og kontrakt
er valgt på bakgrunn av prosesser blant skoleledere, avtaler med
fagorganisasjonen og innspill fra rektorgruppa inneværende
skoleår.
Hovedvekt legges skoleåret 2010 - 2011 på den første og den andre engelskopplæringen for
barnetrinnet. Målgruppen er lærere og fagarbeidere og deres praksisnære etterutdanning.
Den tar sikte på å øke den enkeltes kompetanse i tråd med retningslinjer gitt i lovverk og
forskrifter.
Etter flere år med samlinger sentralt i kommunen, har oppmerksomhet og læringstrykk de
siste to år vært rettet direkte inn i den enkelte skole som lærende organisasjon med sine
spesielle forutsetninger og utfordringer. Pedagogiske veiledere involveres i skolens interne
pedagogiske utviklingsarbeid som inkluderes i skolens plan for å forbedre elevenes engelskfaglige resultater.
Det pedagogiske læringsmiljøet skal bidra med læringstrykk og tiltak som virker direkte i
forhold til elevenes læring og utvikling. Metoder, oppgaver og situasjoner tilpasses elevenes
ferdigheter. Kunnskap og innsikt i engelskopplæringens ulike faser er nødvendig for å kunne
lede elevenes utvikling mot høyere engelskferdigheter.
Forpliktende avtaler i form av kontrakt
Kontrakten blir utformet i etterkant av bestilling fra den enkelte skole. Gjennom samtale
skriftliggjøres plan for samarbeidet. Resultater som ønskes oppnådd, innhold, arbeidsmåter
og involvering, avklaring av gjensidige forventninger og forpliktelser og tidsplan er momenter
som drøftes og nedfelles i en skriftlig kontrakt. Denne danner grunnlaget for og styrer
etterutdanningsforløpet ved den enkelte skole.
Avtalen inngås mellom skolens ledelse og Pedagogisk senter. Det er en forutsetning at rektor
tar aktivt del i utviklingsarbeidet som pedagogisk leder.
Ordningen gjelder alle Knutepunktkommunene samt Grimstad kommune.
Marie Føreland
skoledirektør
Nina Skjeseth
leder Pedagogisk senter
2
Innhold
Kompetansemål
4
Engelskspråklige rim, regler og sanger
7
Engelske eventyr og fortellinger
7
Literature for Children and Youths
Teksten i bruk
7
Lese- og læringsstrategier
8
Skrivestrategier i engelskfaget
How to improve my writing
8
Sammensatte tekster og nye begreper
8
Web 2.0
Ulike redskaper
9
Vurdering i engelskfaget
9
Foreldrenes rolle
9
Anbefalt litteratur
10
Gode nettadresser
10
Utkast til kontrakt
11
3
Den første og andre opplæring i
engelsk
Småtrinnet og mellomtrinnet
Kompetansemål
Etter 2. årstrinn
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk
finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og engelsk
gi eksempler på engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
•
•
•
•
•
forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser
bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og språkrytmer gjennom
praktiskestetiske uttrykksmåter
hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
forstå enkle instruksjoner gitt på engelsk
gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk
bruke tall i kommunikasjon
bruke språket gjennom flere sanser og medier
Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
samtale om sider ved barns dagligliv i noen engelskspråklige land
ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og
bevegelse
4
Etter 4. årstrinn
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk
finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål
bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst forstå og bruke
vanlige engelske ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både
muntlig og skriftlig
bruke det grunnleggende lydsystemet
bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og
stavemåter
bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i
forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner
bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger
bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og
skriftlig
uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon
lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner
skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør
angi priser, mengder og størrelser
Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
•
•
gi noen eksempler på engelskspråklige land
sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og
engelskspråklige land
delta i framføring av engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger
gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med engelskspråklig litteratur og
barnekultur
lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og
barnekultur
5
Etter 7. årstrinn
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
•
•
•
identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter
gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på
identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål
bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
beskrive eget arbeid med å lære engelsk
bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og
ulike setningstyper
uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått
forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner
delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner
bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger
uttrykke egen mening om ulike emner
bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne
lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere
skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder
uttrykke seg om valuta, mål og vekt
bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster
Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
•
•
•
•
•
fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land
sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land
og i Norge, deriblant den samiske
lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og
sjangere, inkludert prosa og dikt
sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker
gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk
6
Engelskspråklige rim, regler og sanger
Hvordan trene språklyder og rytme ved bruk av sanger og sangleker?
Kunnskapsløftet understreker at elevene skal ta del i engelsk barnekultur og litteratur
gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse. Elevene skal delta i framføring av
engelskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger. Grunnleggende språklyder og
språkrytmer skal læres gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter.
Lærerne vil få en innføring i tradisjonelle og nyere barnesanger og sangleker fra
engelsktalende land. Det rytmiske elementet i musikk har positiv effekt på innlæring av
språk. Jo tidligere elevene møter sanger og sangleker fra engelsktalende land, jo lettere vil
elevene kunne gjøre deler av denne barnekulturen til sin egen.
Engelske eventyr og fortellinger
Hvordan uttrykke tanker og følelser på engelsk ved bruk av eventyr og fortellinger?
Elevene skal ifølge Kunnskapsløftet øve seg på å gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte
med engelskspråklig litteratur og barnekultur. De skal også lage egne muntlige og skriftlige
tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur. For at elevene skal klare dette,
trenger de å møte et utvalg av eventyr og fortellinger skrevet på engelsk. Lærerne vil få
presentert enkle eventyr og fortellinger som kan brukes i den første opplæring i engelsk.
Enkle lesestrategier legges inn i dette første møte med engelskspråklig litteratur og
barnekultur.
Literature for Children and Youths (Teksten i bruk)
Hvordan bearbeide, øve nytt ordforråd og gi rom for refleksjon når engelske tekster leses?
Kompetansemål i engelsk for barnetrinnet understreker at elevene i møte med
engelskspråklig litteratur skal kunne gi uttrykk for egne tanker og følelser. Elevene skal
kunne lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og lage egne
muntlige og skriftlige tekster inspirert av engelskspråklig litteratur og barnekultur. I møte med
et utvalg av tekster og bøker skal elevene også sammenligne personer og innhold.
Pedagogisk senter vil presentere for engelsklærere et utvalg av engelskspråklig litteratur
tilpasset elevenes alder og modning. Elevene trenger i møte med denne litteraturen et sett
med lese- og skrivestrategier for å gjøre dem i stand til å strekke seg mot målene i
Kunnskapsløftet. Teksten i bruk med et spekter av strategier er allerede innarbeidet i flere
fag. Denne tilnærmingen er selvsagt også sentral i den første og andre opplæring i engelsk.
Lærerne vil få en innføring i Literature for Children and Youths (Teksten i bruk) som da er
tilpasset spesielt for engelskfaget. Målet er å gi lærerne innsikt i hvordan de kan hjelpe sine
elever til å bli glad i å lese bøker på engelsk og inspirere dem til å fortsette å lese egne
bøker. Strategiene i Literature for Children and Youths gir elevene øvelse i å bearbeide
tekstene de leser, reflektere over dem, øve nytt ordforråd og oppdage flere sider ved dem.
7
Lese- og læringsstrategier
Hvilke lese –og læringsstrategier kan innøves for å støtte elevens læring i engelskfaget?
Læringsstrategier og arbeidsmåter fører elevene inn i tekstenes ulike nivåer. De lærer seg å
observere, hente ut informasjon, reflektere, tolke og vurdere tekstene som leses. Jamfør
kravene til en god og funksjonell leser, slik de er nedfelt i Nasjonale prøver og i
Kunnskapsløftet. Et spekter av tilnærmingsmåter gir rike leseopplevelser, skaper rom for
refleksjon og utvikler elevenes litterære kompetanse.1
Også i den første og andre opplæring i engelsk er det viktig å ta i bruk ulike tilnærmingsmåter
i arbeidet med skjønnlitterære tekster og ulike fagtekster. Kunnskapsløftet understreker at
elevene skal kunne bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet. Pedagogisk
senter vil hjelpe lærerne til å ta i bruk ulike læringsstrategier i engelskfaget. De samme
strategier som brukes i norsk og andre fag, vil bli tilpasset engelskfaget og bli gitt engelsk
terminologi. Se nedenfor.
Nyere lærebøker for de ulike trinnene viser til learning strategies i sine veiledninger.
I den første opplæringen vil lærerne få innføring i bruken av følgende læringsstrategier: mind
map (tankekart), VENN-diagram, two-column note (tokolonne notat), key words (nøkkelord),
og repetetive learning (gjentatt lesing).
Den andre opplæringen bygger på den første, men spekteret av læringstrategier utvides med
følgende: Structured mind map (strukturert tankekart), writing chart, timeline (tidslinje), og
the quick-writing-technique (hurtigskriving).
Skrivestrategier i engelskfaget (How to Improve My Writing)
Hvordan forbedre arbeidsprosessen når engelske tekster skrives?
Spesielt i den andre opplæringen trenger elevene å bruke skrivestrategier når de skal produsere
kortere og lengre tekster på engelsk. God planlegging og organisering er nøkkel til gode skriftlige
resultater. Lærerne vil få innføring i hva elevene trenger å fokusere på når de er i før-skrivefasen
og hovedskrivefasen. Brainstorming, Key Words, ”The 5 Ws” + How, ”Show…Don’t Tell”,
Disposition og Mind Map er elementer som hører til før-skrivefasen. Har elevene forberedt seg
godt i før-skrivefasen, vil hovedskrivefasen være enklere. Under skrivingen trenger elevene råd
mht bruk av ordbok, lengde, tekstbindingsord og avsnitt. Elevene trenger også hjelp til å forme
teksten slik at den er mottakerorientert. Lærerne vil få innføring i de engelske begrepene de
trenger for å undervise i skrivestrategier i engelskfaget.
Sammensatte tekster og nye begreper
Hvordan bruke skrift, bilde, lyd og animasjon i daglig undervisning?
Elevene trenger å lære nye begreper, nye ord og fraser knyttet til de nære omgivelser som f.
eks. klær, mat, familie, hjem, skole etc. Elevene trenger å lære språket gjennom flere sanser
og medier. Hovedområdet sammensatte tekster i norskfaget viser til et utvidet tekstbegrep,
der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. De samme
prinsipper gjelder for engelskfaget. Det finnes et bredt utvalg Ikt- og web-basert
læringsverktøy som er til god hjelp i den daglige undervisning. Lærerne vil få opplæring i
1
Pedagogisk senter 2009 – 2010 . Hva trenger din skole? Beskrivelse av den første, andre og tredje leseopplæringa (1 .- 10.
trinn), side 12.
8
hvordan bruke nye læringsressurser som inkluderer elementer av skrift, bilde, lyd og
animasjon. Lærerne får forslag til forberedelser og gjennomføring.
Web 2.0 Ulike redskaper
Kan sosiale medier være til nytte i skolens arbeid med engelskfaget?
Innføring og drøfting av bruk. Hvordan kan ulike sosiale medier gi nye muligheter til
engelskundervisningen? Hva skal vi være varsomme med? Hva kan vi med fordel bruke?
Vurdering i engelskfaget
Hvordan følge elevenes utvikling i engelskfaget?
I 2007 satte Utdanningsdirektoratet i gang utprøving av ulike modeller for kjennetegn på
måloppnåelse. Utprøvingen har også foregått i Kristiansand og Knutepunktet Sørlandet.
Pedagogisk senter ønsker å bidra i det kontinuerlige og vanskelige arbeidet med å skape en
felles forståelse av hva kompetansemålene krever av elevene, og få til en felles oppfatning av
hva som kjennetegner høy og lav måloppnåelse i den første og andre opplæringen i engelsk.
I forskrift til opplæringsloven § 3-4 og § 4-5 står det at elevene skal delta i vurderingsarbeidet.
Når eleven kjenner til grunnlaget for vurderingene og har et eierforhold til eget ståsted og til
læreplanens kompetansemål, vil dette bidra til å styrke elevens forståelse og utbytte av
tilbakemeldingene som gis. Elevene skal ikke bare bli vurdert, men selv vurdere kvaliteten på
eget arbeid, hva de faktisk mestrer, og hva som kan gjøres bedre.2 Underveisvurdering skal
ha form og innhold som støtter elevens videre læring. Vurdering for læring vektlegges i sterk
grad. Sluttvurdering skal vise hvilken kompetanse elevene har oppnådd på et bestemt
tidspunkt.
I tillegg til faglige kriterier, handler vurdering også om skjønn. Men god vurdering handler
imidlertid om profesjonelt skjønn. Pedagogisk senter ønsker å bidra til skolenes profesjonelle
vurderingspraksis i engelsk og vil gi innføring i blant annet kjennetegn for måloppnåelse,
underveisvurdering, kartleggingsverktøy og nasjonale prøver.
Foreldrenes rolle
Hvordan kan foreldre og foresatte støtte elevenes faglige utvikling i engelsk?
I klasse- eller trinnforeldremøter presenterer lærerne engelskopplæringen og noen
arbeidsmåter foreldrene kan anvende som støtte i elevens læringsarbeid. Aktuelle aktiviteter
hjemme kan være sanger og enkel samtale, lek og spill der engelske ord og uttrykk trenes,
gode nettsteder der foreldre og barn kan trene sammen og/eller høytlesing av engelske
tekster i form av eventyr, rim og regler.
Hjemmene får tips om skriveøvelser på engelsk, f. eks. mail, chat, handlelister,
postkortskriving, dagbok/blogg og korttekster som omhandler relevant tema. Tilpassede
hefter og bøker på engelsk for barnetrinnet finnes i rikt utvalg. Noen av disse presenteres for
foreldrene og er tilgjengelige i skolebiblioteket til utlån.
2
Utdanningsdirektoratet. 2007. Bedre vurderingspraksis.Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse – en veiledning, side 7.
9
Anbefalt litteratur
Between the Lines (2009)
Leseforståelse i engelsk for ungdomstrinnet
Aschehoug
Lillesvangstu, Tønnessen, Dahll-Larssøn (2007)” Inn i teksten- ut i livet”
Fagbokforlaget
Den som leser, settes i bevegelse, s.16 – s.34
Kort og utfordrende s.60 – s.67
Et verksted for lesing s.78 – s.91
Lesing i møte med andre kunstformer s.94 – s.106
Ord + bilde er sant s.107 - s.121
Bok og film s.122 – s.134
Fantasy som motivator s.157 – s.146
Maagerø og Seip Tønnessen ( 2006) ”Å lese i alle fag”
Universitetsforlaget
Å lese i alle fag, s.13 – s.29
Sjangre og lesemåter i fagtekster s.31 – s.45
Lesestrategier og metoder s.165 – s.188
Nasjonalt senter for leseopplæring /UiS (2007) ” Bok i bruk, Fagbok i bruk”
Hele heftet.
Nasjonalt senter for leseopplæring /Uis (2006) ”Bok i bruk” – 1.-4. trinn,
5.-7.trinn, 8.-10.trinn.
Nasjonalt senter for leseopplæring /Uis (2008) ”Lesing på skjerm”
Gode nettadresser
Usborne Books:
Deichmanske bibliotek, det flerspråklige bibliotek:
Kristiansand folkebibliotek:
Lesesenteret, Universitetet i Stavanger:
Norsk barnebokinstitutt, NBI:
Pedagogisk senter i Kristiansand:
Skolenettet:
Skolenettet:
http://www.usborne.com/
http://www.dfb.deichman.no/
http://www.kristiansand.folkebibl.no/barn/
http://lesesenteret.uis.no/
http://www.barnebokinstituttet.no/
http://www.pedsenter.no/
http://www.skolenettet.no/
www.skolenettet.no/vurdering
Flere nettadresser
http://www.udir.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/?visning=5
http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=122422&visning=2
http://www.skoleipraksis.no/
http://mes-english.com/
http://www.mingoville.com/
http://www.visuwords.com/
http://www.wordle.net
http://www.starfall.com/
http://www.britishcounsil.org/kids.htm
http://www.pennytolson.co.uk/
10
Utkast til kontrakt
KONTRAKT MELLOM ……………… skole og Pedagogisk senter
Kontrakten er utformet på bakgrunn av interne prosesser på skolen og mellom ledelsen og
Pedagogisk senter i Kristiansand. Alle skal ha deltatt i prioriteringene skolen kommer fram til som
felles innsatsområder å arbeide med.
Resultater som ønskes oppnådd for skolen som helhet og elevene spesielt:
Innhold (velg fra den aktuelle beskrivelsen):
Arbeidsmåter i samarbeidet og involvering av aktuelle aktører:
Avklaring av gjensidige forventninger og forpliktelser:
Tidsplan:
Dato:
Rektor
Pedagogisk senter
11
PEDAGOGISK SENTER
Skoledirektøren 2010
© Pedagogisk senter
Epost: [email protected]
12

Similar documents