XN-HMS-P08 Varsling og rapportering av uønskede

Transcription

XN-HMS-P08 Varsling og rapportering av uønskede
Prosedyre
XN-HMS-P08 Varsling og rapportering av uønskede hendelser
Referanser:
Arbeidsmiljølovens §5-1, §5-2 og §5-2
Beredskapsplan
HMS Håndbok
HMS-P09 Gransking og utredning av ulykker og tilløp
NORSOK S-012
Hensikt

Sikre at alle ulykker og tilløp blir varslet og rapportert så fort som mulig, analysert og tiltak iverksatt for å hindre gjentakelse
Definisjoner og forkortelser

XN = Xervon Norway AS

BHT = Bedriftshelsetjenesten, Viken Bedriftshelsetjeneste

AML = Arbeidsmiljøloven
Beskrivelse
Ansvar

I henhold til AML er Xervon Norway AS pålagt en varslings- og rapporteringsplikt ved skader og nestenulykker/uønskede hendelser

Korrekt varsling/rapportering av skader er en forutsetning for at skadedes rettigheter i forhold til folketrygden og yrkesskadeforsikringen blir ivaretatt

Alle som skader seg plikter å varsle sin nærmeste leder om dette umiddelbart, eller senest ved oppstart av påfølgende skift, selv om skaden i første
omgang kan virke bagatellmessig

Denne instruks gjelder også for underleverandører som utfører arbeid for ThyssenKrupp Xervon Norway AS.

Unnlatelse av å varsle vil bli oppfattet som overtredelse av bedriftens reglement og kan føre til disiplinær reaksjon.

Linjeledelsen er ansvarlig for:

Rapportering av ulykker/skader på innleid personell og gjester

Å påse at alle uønskede hendelser (observasjoner, tilløp, skader) registreres i Avviksloggen

Å planlegge, gjennomføre og dokumentere tiltak for å unngå gjentakelser

Etterforskning, rapportering og oppfølging av ulykker og nestenulykker/uønskede hendelser
Varsling

Internt

Personskader observeres av øyenvitner eller skadede som sørger for å varsle førstehjelp/BHT og skadedes linjeleder umiddelbart

Linjeleder klarlegger hendelsesforløpet og fyller ut personskadeskjema (Vedlegg 1) sammen med verneombud

Varsling i henhold til varslingsflyt

Her finner du Skadedefinisjoner i henhold til NORSOK

Kunde

Tilsynsmyndigheter/Politi

Prosjektleder er ansvarlig for å varsle kunde etter avtale

HMS Leder varsler aktuelle tilsynsmyndigheter og politiet i henhold til egne forskrifter

For øvrig vurderes varsling ut ifra uhellets/skadens omfang
Nr. XN-HMS-P08 // Tittel: Varsling og rapportering av uønskede hendelser // Dato/Rev.: 18.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
Nr. XN-HMS-P08 // Tittel: Varsling og rapportering av uønskede hendelser // Dato/Rev.: 18.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
Saksgang ved tilløp/ uønsket hendelse

Øyenvitne(r) eller de involverte rapporterer tilløpet til sin linjeleder på skjema i Vedlegg 2, RUH skjema.

Alle innrapporterte RUH blir klassifisert og analysert av HMS Leder som registrerer disse i Antenor. Ansvar for statistikk og overvåkning av
gjentagelsesfrekvens ligger hos samme.

Saksbehandler er ansvarlig for å beslutte, iverksette og lukke tiltak
Klassifisering av skader og tap


Observasjon/tilstand

Kan observeres lett eller være ”skjulte”, altså åpenbar risiko eller mer skjult risiko som er vanskeligere å se/oppdage

Er til stede før et Tilløp/Nestenulykke inntreffer men hvor krefter/bevegelser enda ikke har utløst en uønsket hendelse.

Energi ikke utløst
Tilløp/nestenulykke

Er en uønsket hendelse hvor krefter/bevegelse utløses og som under små endrede omstendigheter kunne gitt som konsekvens personskade,
skade på miljø eller materielle verdier


Energi er utløst – ingen fysisk konsekvens
Skade

Noe (krefter, bevegelser, etc.) har utløst en hendelse som resulterer i personskade, skade på miljø eller materielle verdier

Energi er utløst – fysisk konsekvens
Nr. XN-HMS-P08 // Tittel: Varsling og rapportering av uønskede hendelser // Dato/Rev.: 18.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder
Befaring

I tilfelle skade grad 1 og 2, eller tilløp/uønsket hendelse med potensial for grad 1 og 2 skal Adm. Direktør og Prosjektleder (på anleggsplass)gjøre
åstedsbefaring på ulykkesstedet snarest mulig

Ved skade grad 1 og 2 skal skadestedet være avsperret inntil befaring har skjedd eller så lenge det anses som nødvendig for eventuell granskning

Befaring i forbindelse med andre kategorier avgjøres i hvert enkelt tilfelle av HMS Leder
Vedlegg

Vedlegg 1, Personskadeskjema

Vedlegg 2, RUH skjema
Nr. XN-HMS-P08 // Tittel: Varsling og rapportering av uønskede hendelser // Dato/Rev.: 18.05.12/1 // Ansvarlig: QA/HMS Leder

Similar documents