nordbyen omsorgssenter gjøvik kommune forprosjekt

Comments

Transcription

nordbyen omsorgssenter gjøvik kommune forprosjekt
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
NORDBYEN OMSORGSSENTER
GJØVIK KOMMUNE
FORPROSJEKT
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE – FORPROSJEKT SAMMENDRAG
FORPROSJEKT
NORDBYEN OMSORGSSENTER
GJØVIK KOMMUNE
INNHOLDSFORTEGNELSE
1.
BESKRIVELSE ARKITEKT
INNLEDNING
1
ARKITEKTONISK UTFORMING
2
MATERIALBRUK
3
UTOMHUS
4
LYD / AKUSTIKK
4
BRANNSTRATEGI OG BRANNTEKNISKE
LØSNINGER
MILJØ OG ENERGILØSNINGER
4
KOSTNADER FOR PROSJEKTET
5
FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN FOR VIDERE
PROSJEKTERING OG BYGGING
SHA-NOTAT
6
6
TRANSPORTANALYSE, LOGISTIKKPLAN
7
AVFALLSPLAN
8
RIGGAREALER / PARKERING
8
KOSTNADSBEREGNINGER
9
5
VERSJON TEK 10
VERSJON PASSIVHUS
TEGNINGER ARKITEKT
11
2013 05 30_NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE – FORPROSJEKT SAMMENDRAG
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
BESKRIVELSE ARKITEKT
1
INNLEDNING
Generelt
Dette er et forprosjekt for Nordbyen Omsorgssenter i Gjøvik kommune, basert på forstudie /
skisseprosjekt utarbeidet av Sweco Norge AS og JAF arkitektkontor AS datert september 2011.
Oppdragsgiver er Gjøvik kommune, som står overfor store utfordringer med tanke på eldreomsorgen i
årene framover. Det kommer stadig nye sentrale føringer på hvordan omsorgstjenesten skal utøves.
Kommunen sitter med en mengde eldre bygningsmasse, som på langt nær innfrir dagens krav til
universell utforming og tekniske anlegg.
Nordbyen Omsorgssenter består i dag av omsorgsboliger (bygg E), sykehjem (bygg C) og en eldre
bygningsmasse på ca. 2200 m2 fordelt på to etasjer med en gammel sykehjemsavdeling og
servicefunksjoner. Denne eldre delen av bygningsmassen rommer i dag lokaler for Hjemmetjenesten.
Sykehjemsfunksjonen er nedlagt. Dette bygget skal rives for å gi plass til et nytt bygg som skal romme
nye lokaler for Hjemmetjenesten, en serviceavdeling med kafé, felles fasiliteter som frisør, fotpleie og
trimrom, et mottakskjøkken og tre bofellesskap med åtte boenheter i hver avdeling. Bofellesskapene
skal tilrettelegges for demente beboere, i tillegg til å være universelt utformet i henhold til gjeldene
regler og forskrifter. Forprosjektet er prosjektert i henhold til Plan og Bygningsloven ( PBL ) og
gjeldende tekniske forskrifter ( TEK 10 ). Det er presentert og godkjent av Husbanken.
Det ble i skisseprosjektfasen utarbeidet et romprogram. Dette programmet var estimert til et brutto
arealbehov på 3’250 m2. Tegningene som fulgte med skisseprosjektet hadde et bruttoareal på ca. 3’680
m2. Dette var vårt utgangspunkt for videre prosjektering. Romprogrammet er justert litt, etter innspill fra
oppdragsgiver og tekniske konsulenter. Det har vært utarbeidet tre varianter underveis fram til
prosjektet som nå foreligger. Det første ble vurdert for stort, det andre, hvor arealet ble sterkt redusert,
ble vurdert for lite, og det siste er et kompromiss mellom disse to. Bruttoareal for forprosjektet er nå ca.
3’364 m2. I tillegg til funksjoner som var regnet med i romprogrammet i skisseprosjektfasen, er det nå
lagt inn en komplett varmesentral i bygget. Ventilasjonsrommene er dimensjonert for
passivhusstandard. Etter ønske fra oppdragsgiver er det lagt vekt på at Nordbyen Omsorgssenter skal
fremstå som et fremtidsrettet bygg. Det er fokusert på kvalitet i alle ledd, og løsninger som er valgt skal
gi et best mulig driftsøkonomisk og energiøkonomisk bygg. Se for øvrig de tekniske konsulentenes
beskrivelser.
I forprosjektfasen har prosjektgruppa for Nordbyen Omsorgssenter bestått av:
•
LARKAS AS
ARK
•
Cowi AS
RIB
•
Erichsen og Horgen AS
RIV / RIR
•
Norconsult AS
RIE
•
Roar Jørgensen AS
RIBr
I tillegg vil gruppen trekke inn bistand fra lydkonsulent og geotekniker i detaljprosjekteringsfasen hvis
det er nødvendig.
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
1
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
Reguleringsmessige forhold
Forprosjektet holder seg innenfor gjeldende reguleringsplan for området. Denne reguleringsplanen viser
forslag til ny avkjøring fra Øverbyveien og opp til Nordbyen Omsorgssenter ved å forlenge ”Skrenten”.
Dette krever et omfattende terrenginngrep i skråningen øst for omsorgssenteret. Gjøvik Kommune skal
selv prosjektere denne vei - omleggingen, men det er på det nåværende tidspunkt usikkert når dette
kan gjøres. Dette er ikke avgjørende for videre prosjektering av Nordbyen Omsorgssenter, da
nåværende avkjøring fra Øverbyveien kan brukes inntil ny avkjøring er på plass. Det blir ikke nødvendig
å søke dispensasjon for å bruke ”Utfarten” slik den er i dag.
Passivhus
Det er utført en omfattende studie for å vurdere passivhus som alternativ til TEK 10 - standard for
prosjektet. Merkostnad for passivhus er synliggjort i kostnadsoverslagene. I kostnadsoverslaget er det
regnet med en merkostnad pr m2 på ca. kr. 1’500. Dette er noe høyere enn tallene enkelte passivhusforkjempere opererer med, men bygger på erfaringstall fra våre konsulenter, samt erfaringstall fra
lignende prosjekter. Økte byggekostnader vil kunne kompenseres med noe lavere driftskostnad, se
vedlagte dokumenter fra VVS konsulenten (N-RIV-04). Valg av alternativ vil bli vurdert og avgjort av
byggherre og politikere.
2
ARKITEKTONISK UTFORMING
Det nye bygget vil bli plassert på samme tomt og ha omtrent samme grunnflate som bygningen som
skal rives. Byggets hovedetasje ( plan 2 ) vil ligge i samme plan som de to tilstøtende eksisterende
bygningene ( sykehjemmet, bygg C, og omsorgsboligene, bygg E ), og kobles sammen med disse
gjennom ny kafé som skal ligge der nåværende kafé ligger. Etasjehøyden i nybygget vil være noe
høyere enn i de eksisterende byggene, dette pga. høyere krav til tekniske installasjoner i hht. TEK 10.
Med en sentralt plassert hovedinngang med trapp og heis, vil bygningen få en rasjonell distribusjon
både horisontalt og vertikalt og begrense trafikkarealer i bygget. Det vil bli lagt vekt på gjennomlys i
oppholdsrom og store vinduer i boenhetene for å slippe inn mest mulig dagslys. Det vil bli mest mulig
lyse overflater i hele bygget. Overgangen mellom ute og inne er i størst mulig grad visket ut ved hjelp av
store vinduer og glassdører mellom oppholdsrom og hage, terrasser og balkonger. Bygningens to
øverste etasjer krager ut over den nederste og denne utkragingen vil gi rom for en overdekket plass for
parkering av sykler og elektriske rullestoler. Det utkragede bygningsvolumet vil hvile på søyler og skiver
i betong, og gi et inntrykk av å ”sveve” over bakken.
Planløsning
Nybygget, som er foreslått i 3 etasjer, er planlagt med innganger, trapp og heis plassert midt i bygget,
som distribuerer adkomst til de forskjellige avdelingene og funksjonene. Hovedinngang for beboere og
gjester vil ligge i plan 2, på vestsiden av bygget.
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
2
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
PLAN 1
I plan 1 blir det inngang for personale på østsiden av bygget, fra plassen mellom eksisterende sykehjem
( bygg C ) og nybygget. I denne etasjen vil vi finne Hjemmetjenestens lokaler bestående av vaktrom,
kontorer, samtalerom, møterom, arkiv, tekjøkken og toalett, garderobeanlegg for alle ansatte med
garderobeskap, dusj og toalett, lager for arbeidstøy, tekniske rom, varmesentral, ventilasjonsrom, rom
for avfallshåndtering og skittentøy, logistikkrom for varelevering og boder for beboerne. I nordenden av
nybygget vil det bli et enkelt parkeringsanlegg for Hjemmetjenestens biler, med plass for åtte biler og
innkjøring direkte fra Utsikten. Dette parkeringsanlegget vil bli åpent, uten port og mekanisk ventilasjon.
Dette for å redusere kostnader og forenkle tekniske installasjoner som varme og ventilasjon.
PLAN 2
I plan 2 blir det hovedinngang for bygget på vestsiden ( nær inngangen for eksisterende
omsorgsboliger, Bygg E ). Her blir det på den ene siden av hovedinngangen trinnfri adkomst til
serviceavdelingen med vestibyle / resepsjon. Denne avdelingen er tenkt som et samlingspunkt, ikke
bare for beboerne i nybygget, men også for resten av beboerne på Nordbyen og i nærområdet. Her vil
vi finne en stor kafé mot syd, med utgang direkte til sansehagen som allerede finnes på Nordbyen. I
tillegg blir det her lokaler for servicefunksjoner som fotpleie og frisør, treningsrom, toaletter og
garderobe, ”vaffelkrok” til bruk for frivillige organisasjoner som ønsker å benytte kafeen utenom
kjøkkenets åpningstider, og et stort mottakskjøkken med tilhørende funksjoner som kjøle / fryserom,
oppvaskavdeling, kantinedisk, kontorplass og lager. På den andre siden av hovedinngangen finner vi
den ene av tre avdelinger for åtte beboere. Hver beboer vil disponere en egen boenhet på 32m2 BRA
( bruksareal ), med eget bad og sove / oppholdsrom. Her vil hver beboer kunne innrede med egne
møbler. Rommet er utformet for å kunne dekke behov også når beboeren blir pleietrengende ved at det
er plass til å sette en sykehusseng i pleiestilling i rommet, med nødvendig plass rundt i henhold til
gjeldende regler. I tillegg til egen boenhet, vil hver beboer ha tilgang til store fellesrom som stue,
kjøkken, spiserom, vaskerom og gode ”vandrearealer”. Utenfor spiserommet vil det bli en stor balkong
med fantastisk utsikt mot Mjøsa. Denne vil bli innglasset med glasselementer som kan åpnes og skyves
til side når været tillater det. I tillegg finner vi vaktrom og toalett for personale på avdelingen.
PLAN 3
I plan 3 blir det to avdelinger, en på hver side av hovedinngangen / trapperommet. På den ene siden
finner vi en avdeling som er identisk med avdelingen i plan 2. På den andre siden, mot syd, vil
avdelingen få en litt annen utforming, men romfordelingen og fasilitetene blir de samme som på de
andre avdelingene. Her vil det bli en stor delvis overdekket terrasse mot syd, med trapp ned til
sansehagen, som også vil fungere som rømningsvei.
3
MATERIALBRUK
Fasadene er tenkt utført i teglstein i en grå fargetone. Dette er et materiale som er vedlikeholdsfritt og
som ”eldes med verdighet”, det blir vakrere med årene. Teglstein er også brukt i de andre bygningene
på Nordbyen, og det gjør at nybygget vil gli fint inn og finne sin plass mellom de eksisterende
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
3
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
bygningskroppene. Vinduene skal markeres med en fargetone som står i kontrast til teglsteinen, det
samme skal solavskjermingene.
Etter ønske fra oppdragsgiver, holder bygget generelt høy standard. Dette er et bevisst valg for å
redusere drifts- og vedlikeholdskostnader. Alle materialer, innredninger og tekniske installasjoner er
valgt med tanke på å skulle vare lenge.
4
UTOMHUS
Uteområdene på Nordbyen vil i store trekk fremstå som i dag, med avkjøring fra ”Utsikten” både på
oversiden og nedsiden av det nye bygget. I tillegg vil det bli innkjøring til ny parkeringskjeller under
nybygget, også fra ”Utsikten”, mellom de eksisterende avkjøringene. På oversiden av nybygget ( mot
vest ) vil det fortsatt være ca. 10 parkeringsplasser for pårørende / besøkende, i tilknytning til
hovedinngangen. På sydsiden av nybygget er det i dag en sansehage, denne skal beholdes som den
er. Her blir det utgang direkte fra den nye kafeen, og mulighet for å sette ut bord og stoler for
kaffeservering utendørs når været tillater det.
På østsiden, nedenfor det eksisterende sykehjemmet ( bygg C ), vil det bli ca. 45 parkeringsplasser for
ansatte og gjester. Her er det allerede parkering i dag, og det finnes også to store carporter for
hjemmetjenestens biler. Disse, samt det hvite gamle bygget hvor Hjemmetjenesten skal være under
byggeperioden, vil bli revet for å gi plass til parkeringsplasser. Carportene vil bli erstattet av den nye
parkeringskjelleren under nybygget, noe som vil gi bedre utsiktsforhold for beboerne på sykehjemmet.
5
LYD / AKUSTIKK
Alle bærevegger og etasjeskiller vil bli utført i betong. Bæreveggene vil ligge i aksene, og utgjøre
skillevegger mellom boenhetene. Dette gir et godt utgangspunkt for god lydisolasjon mellom
boenhetene. Betongveggene vil få 48mm påforing med gipskledning i alle oppholdsrom. Her vil alle
tekniske føringer bli lagt. I tillegg vil det oppå betongdekkene bli 30mm lydisolasjon og 80mm påstøp
med vannbåren varme. Det vil også bli lydabsorberende systemhimlinger i alle oppholdsrom både i
boenheter og fellesarealer. Dette vil gi svært gode lydforhold i hele bygget i henhold til gjeldende
forskifter.
6
BRANNSTRATEGI OG BRANNTEKNISKE LØSNINGER
Hovedpunkter:
•
Risikoklasse 2 i plan 1, risikoklasse 6 i plan 2 og 3.
•
Brannklasse 2
•
R60 Bæreevne, R120 stabile seksjoneringsvegger, R30/A30 trapper, tak R60
•
EI60 brannskiller, anbefaler med stålstendere hele veien også på lette vegger
•
Seksjonering mot eksisterende fordi godt over 1800 m2 samlet sett med begge
eksisterende bygg. Kan vurdere branncelle og fravik mot bygg E avhengig av
vanskelighetene med å lage REIM120 vegg.
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
4
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
•
Små vaktrom kan være åpne mot korridor. Større vaktrom over 20 m2 skal skilles med E30
•
E30 rundt kjøkken og vaskerom, veldig viktig å skape et røyktett skille med røykgardiner
eller lignende rundt slike rom der brannstartfaren er stor. Vandrerunde gjennom kjøkken er
ok da vi kan tidsforsinke røykgardiner mv.
•
Seksjonering i akse H grunnet eldrehjem, behov for horisontal evakuering.
•
Dører i skiller på magneter, terskelfrie, men med stålterskel, utvidelseslister og røyktetthet
med gummilister etc.
•
seksjoneringsvegg. Standard er det 8m forbi hjørne eller i begge retninger 5m.
•
sprinkleranlegg, ledesystem, brannvarsling og brannslangedekning, se skisser.
•
Heissjakt røykventileres, trapp får innbygget røykluke i topp.
Se for øvrig vedlagt rapport og skisser fra brannteknisk konsulent.
Ved installasjon av sprinkleranlegg som automatisk slokkeanlegg må dette generelt prosjekteres og
utføres etter NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer.
Dimensjonering, installering og vedlikehold. I byggverk for boligformål kan likevel NS-INSTA 900
Residential sprinkler systems – Part 1: Design, installation and maintenance legges til grunn men med
varighet av vannforsyning minimum 30 minutter for type 1- og 2-anlegg, og minimum 60 minutter for
type 3-anlegg.
7
MILJØ OG ENERGILØSNINGER
Det er lagt opp til å bruke energivennlige løsninger i alle ledd, både når det gjelder materialvalg,
planløsninger og tekniske løsninger. Dette er i henhold til Gjøvik kommunes ”Energi og klimaplan”. Her
står det blant annet:
•
Gjøvik skal gjennom bevisste valg redusere sitt energiforbruk og sitt utslipp av klimagasser,
og varmeenergien skal i størst mulig grad produseres av lokale ressurser i lokale anlegg.
•
I kommunale nybygg og ved større rehabiliteringer skal det legges til rette for fleksible
energiløsninger og bruk av alternative energikilder til oppvarming. Fortrinnsvis bør
vannbåren varme benyttes.
Muligheten for å koble seg på fjernvarmeanlegget har vært vurdert, men området hvor Nordbyen ligger
er utenfor anleggets planer for utvidelse de nærmeste årene og er derfor uaktuelt som varmekilde for
Nordbyen. Det har derfor vært gjort en utredning, utført av Erichsen & Horgen, for å vurdere alternative
varmekilder, se vedlagt rapport N-RIV-01.
8
KOSTNADER FOR PROSJEKTET
Det er gjort to kostnadsberegninger for prosjektet, et i henhold til krav i TEK 10, og et i henhold til
passivhusstandard. Disse følger vedlagt. Det er ikke medtatt finansieringskostnader og prisstigning i
kostnadsberegningene, da dette er vanskelig å forutse på det nåværende tidspunkt. Prisstigning kan
erfaringsmessig anslås til 4 – 4,5% pr. år, og vil derfor være avhengig av hvor lang tid det vil ta før
bygging settes i gang. Finansieringskostnadene er avhengig av finansieringsmodell og tilskudd fra
Husbanken.
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
5
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
9
FORSLAG TIL FRAMDRIFTSPLAN FOR VIDERE PROSJEKTERING OG
BYGGING
Det er lagt opp til at forprosjektet skal behandles politisk før sommeren 2013. Deretter blir det, hvis
prosjektet blir godkjent, detaljprosjektering utover sommeren og høsten 2013. Flytting av
hjemmetjenestens lokaler, fra eksisterende bygg som skal rives til det hvite annekset som ligger på syd
/ østsiden av sykehjemmet, vil skje i januar 2014, med riving av eksisterende bygg så fort dette er tomt.
Det vil bli byggestart umiddelbart etter at rivingsarbeidene er avsluttet, og byggeperioden tenkes
avsluttet sommeren 2015.
10
SHA - NOTAT
Før oppstart av bygge- og installasjonsarbeider vil det bli utarbeidet en SHA-plan ( sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø ) for prosjektet. Denne planen skal inneholde følgende:
a) Et organisasjonskart som angir rollefordelingen og entrepriseformen.
b) En fremdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres,
jf. Byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c, hvor det tas hensyn til samordning
av de forskjellige arbeidsoperasjonene.
c) Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
d) Rutiner for avviksbehandling.
SHA - planen skal oppdateres fortløpende dersom det oppstår vesentlige endringer som har
betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, blant annet ved forsinkelser som medfører
endringer i tidsplanen, endringer i allerede planlagte spesifikke tiltak eller når det oppstår nye
risikoforhold i forhold til arbeider som kan medføre fare for liv og helse etc.
SHA i prosjekteringen:
Følgende prinsipper er lagt til grunn ved prosjekteringen:
a) Planlagte/prosjekterte tekniske løsninger skal ivareta alle krav til SHA og ytre miljø.
Dette innebærer at:
Styrende dokumenter som inneholder krav til SHA og ytre miljø skal identifiseres.
Kravene skal ivaretas i planlagte/prosjekterte løsninger.
Samsvar skal kunne dokumenteres.
b) Prosjektets tekniske løsninger skal gjennomgås for å vurdere om de ivaretar SHA og
ytre miljø mht.
Byggbarhet
Brukbarhet
Drivbarhet
Vedlikeholdbarhet
Ombyggbarhet
Rivbarhet
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
6
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
Organisering av SHA-arbeidet:
Byggherre
Prosjektleder
Prosjekteringsfasen
SHA-koordinator(KP)
Utførelsesfasen
SHA-koordinator (KU)
Arkitekt
Hovedentreprenør - Bygg
Rådgivende ingeniør bygg
Sideentr. - Elektro
Rådgivende ingeniør elektro
Sideentr. – Varme/sanitær
Rådgivende ingeniør vvs
Sideentr. – Ventilasjon
Rådgivende ingeniør brann
SHA i byggeperioden:
Det vil være vesentlig at byggeplassen blir tilstrekkelig sikret, da driften av sykehjem og omsorgsboliger
skal gå som normalt under hele byggeprosessen. Dette betyr at tilgjengeligheten til de eksisterende
byggene må opprettholdes og sikres med gode gjerder og tydelig skilting. Byggmaterialer som må
lagres på byggeplass må oppbevares på en slik måte at de ikke er til fare for beboerne, gjester og
ansatte og ikke hindrer nødvendig trafikk på området ( adkomst for drosjer, ambulanse, brannbiler,
varelevering, avfallshåndtering, rømningsveier osv. ). Det er også vesentlig at byggeperioden blir kortest
mulig for å begrense ulempene for alle involverte. Dette kan blant annet gjøres ved å benytte
prefabrikerte elementer framfor plasstøpt betong i bærekonstruksjonene der dette er hensiktsmessig.
Det vil bli lagt stor vekt på å begrense støy og støv på byggeplassen i den grad det er mulig. Spesielt
støyende operasjoner vil bli varslet personalet på forhånd, så beboerne kan forberedes og nødvendige
tiltak kan settes i verk. God dialog mellom personalet og de ansvarlige på byggeplassen vil være
vesentlig for å redusere ulempene en byggeplass medfører for sykehjemmet og omsorgsboligene.
11
TRANSPORTANALYSE, LOGISTIKKPLAN
Det er beregnet ca. 45 p-plasser på den delen av tomten som ligger ned mot den nye avkjøringen fra
Øverbyveien ( se under avsnitt om ”Reguleringsmessige forhold” ), og utformingen av dette området er
avhengig av hvordan støttemurer og veiskjæringer blir for den nye veien. Det er ikke tatt med
merkostnader for tilpassinger til den nye veien for denne parkeringsplassen, da det er vanskelig å
forutse omfanget av terrengbearbeidelsen her på det nåværende tidspunkt.
Det er bussholdeplasser i begge retninger nede på Øverbyveien, bare et par minutters gangavstand fra
Nordbyen Omsorgssenter. Det vil bli oppfordret til å benytte seg av kollektivtransport for de ansatte, i
den grad det er forenelig med arbeidstid og vaktordninger. Det vil også bli lagt til rette for utstrakt bruk
av sykkel for de ansatte. Det vil bli opparbeidet en overdekket sykkelparkeringsplass, og de ansatte vil
kunne benytte garderober med dusj og garderobeskap for oppbevaring av egne klær og utstyr i
arbeidstiden.
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
7
NORDBYEN OMSORGSSENTER - FORPROSJEKT
Det vil i plan 1 bli et stort logistikk / lagerrom for midlertidig lagring av varer som blir levert og tomgods
som skal hentes. Her skal all varelevering til Nordbyen Omsorgssenter foregå. Herfra er det kort vei inn
til hall og trapp / heis med enkel distribusjon av varer både horisontalt og vertikalt.
Ved siden av logistikk / lagerrom vil det bli et stort avfallsrom. Her vil det bli installert en komprimator for
restavfall, en emballasjepresse for plast og papp, samt et lite kjølerom for matavfall. I gang ved
trapperom vil det bli en sjakt med nedkast for restavfall i hvert plan. Dette vil gi en praktisk løsning for
avfallshåndtering. Avhenting av avfall vil foregå her, i nødvendige tidsintervall i forhold til avfallsmengde.
12
AVFALLSPLAN
Det vil i hht. TEK 10 § 9–6 bli utarbeidet en avfallsplan for byggeplassen. I prosjektet er det tatt hensyn
til at bygget skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggets livsløp
begrenses til et minimum. Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og
materialgjenvinning.
13
RIGGAREALER / PARKERING
Tomta er trang i utgangspunktet. Når en begynner å rive og bygge på tomta krever entreprenøren plass
til å utføre sitt arbeid, og til parkering for arbeidere etc. Parkering for ansatte og besøkende vil bli sterkt
redusert. Ved utbygging av sykehjemmet som sto ferdig i 2004 ble det leid arealer på dyrkbar mark og
det ble anlagt midlertidig parkering og riggplass her i byggeperioden. Dette er en løsning som bør
vurderes også i dette prosjektet, da det vil løse parkeringsbehov og bedre plassen rundt bygget under
byggeperioden, noe som vil gi enklere forhold for HMS arbeid på byggeplass og for ansatte.
2013-05-30 – NORDBYEN OMSORGSSENTER – GJØVIK KOMMUNE - FORPROSJEKT
8
1
NORDBYEN OMSORGSSENTER GJØVIK - FORPROSJEKT KOSTNADSBEREGNING
VARIANT C TEK 10
PROSJEKT:
NORDBYEN OMSORGSSENTER - GJØVIK
BYGGHERRE:
GJØVIK KOMMUNE
KOSTNADSBEREGNING:
LARKAS AS / COWI AS
FAG:
ALLE
PROSJEKTNR:
2012-38
Aktivitet
1
FELLESKOSTNADER
Rigg og drift
Entrepriseadm.
Riving av eks. bygg i 2 etg.
Riving av eks. hvitt bygg øst for sykehjemmet
Riving 2 carporter
DATO: 2013 05 30
areal
pris
sum
BTA
BTA
BTA
BTA
BTA
3 364
3 364
2 750
528
110
1 200
1 200
800
BYGNING
Nybygg
Parkeringskjeller
Mottakskjøkken, inkl. montasje
BTA
BTA
3 364
190
13 000
8 000
3
VVS-INSTALLASJONER, inkl. hjelpearbeider
BRA
3 234
4
ELKRAFTINSTALLASJONER
Hjelpearbeider EL
BRA
3 234
5
TELE OG AUTOMATISERING
BRA
3 234
6
ANDRE INSTALLASJONER ( heis )
BRA
3 234
2
7 000 000
1 272 000
3 300 000
633 600
88 000
12 293 600
43 732 000
1 520 000
700 000
45 952 000
4 804
15 535 000
15 535 000
1 264
4 088 000
150 000
4 238 000
1 501
4 854 000
4 854 000
247
800 000
800 000
83 672 600
HUSKOSTNAD
7
UTENDØRSARBEIDER
Utomhus og parkeringsplasser
Støttemur, ca 25 m
EL-utendørs
BTA
2 200
25
850
10 000
1 870 000
250 000
75 000
GENERELLE KOSTNADER
Prosjektering
Adm. prosjekt og byggeledelse
Bikostnader
Forsikring/Gebyr
BTA
BTA
BTA
BTA
3 364
3 364
3 364
3 364
2 500
1 300
500
100
8 410 000
4 373 200
1 682 000
336 400
14 801 600
100 669 200
BYGGEKOSTNAD
9
2 195 000
85 867 600
ENTREPRISEKOSTNAD
8
HOVEDSUM
SPESIELLE KOSTNADER
Integrasjon av anlegg mot toppsystem EL
Inventar og utstyr
Tilknytningsavgift
Prisstigning
Finansieringskostnader
3 364
3 364
1 000
40
230 000
3 364 000
134 560
3 728 560
104 397 760
Merverdiavgift 25%
26 099 440
130 497 200
Kunstnerisk utsmykking
Anleggsbidrag til E-verket
650 000
250 000
3 364
10 MARGINER/RESERVER
2 000
6 728 000
PROSJEKTKOSTNAD inkl.mva
ANDRE KOSTNADER
Ombygging avlastningsrom i eks bygg BYGG
Ombygging avlastningsrom i eks bygg VVS
Ombygging avlastningsrom i eks bygg EL
TOTALT eks. Mva
7 628 000
138 125 200
BTA
BTA
BTA
Tillegg for fundamentering for å tåle en ekstra etasje ( mulig utvidelse )
Nordbyen omsorgssenter Forprosjekt - kostnadsberegning ihht. NS 3453
65
65
65
10 000
3 000
2 200
650 000
195 000
143 000
988 000
Kr. 50,- pr / m2
30.05.2013
2
NORDBYEN OMSORGSSENTER GJØVIK - FORPROSJEKT KOSTNADSBEREGNING
VARIANT C PASSIVHUS
PROSJEKT:
NORDBYEN OMSORGSSENTER - GJØVIK
BYGGHERRE:
GJØVIK KOMMUNE
KOSTNADSBEREGNING:
LARKAS AS / COWI AS
FAG:
ALLE
PROSJEKTNR:
2012-38
Aktivitet
1
FELLESKOSTNADER
Rigg og drift
Entrepriseadm.
Riving av eks. bygg i 2 etg.
Riving av eks. hvitt bygg øst for sykehjemmet
Riving 2 carporter
DATO: 2013 05 30
areal
pris
sum
BTA
BTA
BTA
BTA
BTA
3 364
3 364
2 750
528
110
1 200
1 200
800
BYGNING
Nybygg
Parkeringskjeller
Mottakskjøkken, inkl. montasje
BTA
BTA
3 364
190
14 500
8 000
3
VVS-INSTALLASJONER, inkl. hjelpearbeider
BRA
3 234
4
ELKRAFTINSTALLASJONER
Hjelpearbeider EL
BRA
3 234
5
TELE OG AUTOMATISERING
BRA
3 234
6
ANDRE INSTALLASJONER ( heis )
BRA
3 234
2
7 000 000
1 272 000
3 300 000
633 600
88 000
12 293 600
48 778 000
1 520 000
700 000
50 998 000
15 665 000
15 665 000
4 088 000
150 000
4 238 000
1 501
4 854 000
4 854 000
247
800 000
800 000
1 264
88 848 600
HUSKOSTNAD
7
UTENDØRSARBEIDER
Utomhus og parkeringsplasser
Støttemur, ca 25 m
EL-utendørs
BTA
2 200
25
850
10 000
1 870 000
250 000
75 000
GENERELLE KOSTNADER
Prosjektering
Adm. prosjekt og byggeledelse
Bikostnader
Forsikring/Gebyr
BTA
BTA
BTA
BTA
3 364
3 364
3 364
3 364
2 500
1 300
500
100
8 410 000
4 373 200
1 682 000
336 400
14 801 600
105 845 200
BYGGEKOSTNAD
9
2 195 000
91 043 600
ENTREPRISEKOSTNAD
8
HOVEDSUM
SPESIELLE KOSTNADER
Integrasjon av anlegg mot toppsystem EL
Inventar og utstyr
Tilknytningsavgift
Prisstigning
Finansieringskostnader
3 364
3 364
1 000
40
230 000
3 364 000
134 560
3 728 560
109 573 760
Merverdiavgift 25%
27 393 440
136 967 200
Kunstnerisk utsmykking
Anleggsbidrag til E-verket
650 000
250 000
3 364
10 MARGINER/RESERVER
2 000
6 728 000
144 595 200
PROSJEKTKOSTNAD inkl.mva
ANDRE KOSTNADER
Ombyggingavlastningsrom i eks bygg BYGG
Ombyggingavlastningsrom i eks bygg VVS
Ombyggingavlastningsrom i eks bygg EL
TOTALT eks. Mva
7 628 000
BTA
BTA
BTA
Tillegg for fundamentering for å tåle en ekstra etasje ( mulig utvidelse )
Nordbyen omsorgssenter Forprosjekt - kostnadsberegning ihht. NS 3453
65
65
65
10000
3 000
2 200
650000
195 000
143 000
988 000
Kr. 50,- pr / m2
30.05.2013