SSK Instuderingsfrågor Del I.pdf

Transcription

SSK Instuderingsfrågor Del I.pdf
Inst. för kemi och biomedicin Människans anatomi och fysiologi inkl mikrobiologi I, 7,5 hp SSK-­‐programmet Ht-­‐2010; Kalmar / Rev. Vt-­‐13 Christina Gustafson-­‐ Svärd Instuderingsfrågor; Föreläsning DEL I: ___________________________________________________________________________
Grundläggande cellbiologi:
__________________________________________________________________________
• Frågorna är organiserade så att de i stort följer ordningen i föreläsningen.
• Frågorna kräver i de flesta fall bara KORTA SVAR (något/några ord eller några få
meningar).
• Svaren på många frågor överlappar varandra!
• Svaren på en del frågor (*) kan delvis bygga på att samtliga tre föreläsningsavsnitt IIII gåtts igenom.
DEL I: Cellen: Strukturer och molekylära komponenter
A.
Cellen – förekomst och roll i kroppen
1.
Namnge och beskriv kroppens olika organisationsnivåer.
2.
Vad är det som skiljer en viss vävnadstyp från en annan?
3.
Vilken roll spelar cellerna för funktionen hos våra organ?
4.
En sjukdom kan aldrig behandlas framgångsrikt om inte behandlingen ger utslag (direkt
eller indirekt) på cellulär nivå. Förklara!
5.
Beskriv övergripande den miljö som en vävnadscell befinner sig i.
6.
Förklara begreppen extracellulärvätska, intracellulärvätska och extracellulär matrix.
7.
Vad består den extracellulära matrixen av?
8.
Alla celltyper i kroppen är inte i kontakt med extracellulär matrix. Kan du komma på
något undantag?
B.
Cellens indelning i underavdelningar
1.
Vad är det som kännetecknar en eukaryot cell (alla celler i vår kropp är eukaryota) och
som tydligast skiljer den från en bakteriecell? Vad är syftet med att den eukaryota cellen
är konstruerad på detta sätt?
2.
Vilka två stora underavdelningar finns i våra celler?
3.
Förklara begreppen cytosol och cytoplasma.
1
Inst. för kemi och biomedicin Människans anatomi och fysiologi inkl mikrobiologi I, 7,5 hp SSK-­‐programmet Ht-­‐2010; Kalmar / Rev. Vt-­‐13 Christina Gustafson-­‐ Svärd 4.
Beskriv cellkärnans övergripande struktur.
5*.
Proteiner och RNA måste kunna transporteras in respektive ut ur cellkärnan. Kan du
lista ut varför?
6.
Vilken är cellkärnans övergripande funktion?
7.
Ange en viktiga process som sker i cellkärnan.
8.
Ange två organeller i cellen som saknar ett omgivande membran.
9.
Beskriv den övergripande strukturen och de ingående komponenterna hos en ribosom.
10.
Var i cellen finns ribosomer?
11.
Vilken funktion har ribosomerna i cellen?
12.
Beskriv det endoplasmatiska retiklets (ER) övergripande struktur och indelning.
13.
Ange minst en viktig funktion hos glatt ER respektive granulärt ER.
14.
Beskriv Golgiapparatens övergripande struktur.
15.
Ange minst en viktig funktion hos Golgiapparaten.
16.
Beskriv mitokondriernas övergripande struktur.
17.
Vilken är mitokondriernas absolut viktigaste funktion i cellen?
18*. Vilka metabola reaktionskedjor sker i mitokodrien?
19.
Vilken organell fungerar som cellens ”sopstation”? Nämn någon egenskap som
kännetecknar denna organell.
20.
Nämn någon egenskap som kännetecknar peroxisomer.
21.
Beskriv hur cellskelettet är uppbyggt och var det finns.
22.
Ange minst en viktig funktion hos cellskelettet.
C.
Basala kemiska begrepp
1.
Förklara vad som menas med begreppet jon och varför en katjon, respektive anjon
uppstår.
2.
Vad är ett grundämne?
3.
Vad heter de grundämnen som har förkortningarna H, O, C, N, P, S, Na, K respektive
Cl?
4.
Förklara begreppen molekyl, polymer och makromolekyl.
5.
Vad heter den starka bindning som bildas och bryts av kemiska reaktioner och som
håller ihop atomerna i kroppens molekyler?
6.
Svaga bindningar (t ex vätebindningar) är också mycket viktiga i cellen. På vad sätt då?
2
Inst. för kemi och biomedicin Människans anatomi och fysiologi inkl mikrobiologi I, 7,5 hp SSK-­‐programmet Ht-­‐2010; Kalmar / Rev. Vt-­‐13 Christina Gustafson-­‐ Svärd 7.
Ange vattenlösligheten för polära, opolära, hydrofila, hydrofoba och amfifatiska
molekyler. Till vilken grupp hör själva vattenmolekylen?
8.
Vad kännetecknar en amfifatisk molekyl? Hur uppför den sig när den blandas med
vatten?
9.
Namnge en viktig amfifatisk molekyl i cellen och ange var i cellen den förekommer.
10.
Vad är det för principiell skillnad mellan att ange en lösnings koncentration som
gram/liter och millimolar (mM)? Kan du utifrån detta ge någon rimlig förklaring till
varför mM (snarare än vikt/volym) används för att ange koncentrationen av joner och
molekyler i våra kroppsvätskor?
11.
Celler är mycket känsliga för pH-förändringar. Vad anger en lösnings pH-värde?
12.
Vilket pH har en sur, basisk, alkalisk respektive neutral lösning?
13.
Hur förändras pH-värdet när vätejonskoncentrationen ökar respektive sjunker?
D.
De organiska molekylerna
1.
Vad kännetecknar en organisk molekyl?
2.
Vilka är våra fyra stora grupper av organiska molekyler?
Kolhydrater
3.
Nämn en viktig funktion som kolhydrater har i cellen.
4.
Vad är en monosackarid? Vilken är den överlägset vanligaste monosackariden i blodet?
5.
Vad är en disackarid respektive en polysackarid?
6.
Var lagras glukos i kroppen? Vad heter lagringsformen av glukos?
7.
Beskriv i stora drag hur en glykogenmolekyl är uppbyggd.
Lipider
8.
Nämn mint två viktiga funktioner som lipider har i cellen.
9.
Ange en kemisk egenskap som karakteriserar de flesta lipider.
10.
Beskriv i stora drag hur en fettsyra är uppbyggd.
11.
Vad är en mättad respektive omättad fettsyra?
12.
Vad heter kroppens lagringsform av fett?
13.
Beskriv i stora drag hur en triglycerid är uppbyggd.
14.
Vilka komponenter bildas vid nedbrytning av en triglycerid?
15.
Beskriv i stora drag hur en fosfolipid är uppbyggd. På vilket sätt skiljer sig strukturen
från den hos en triglycerid?
3
Inst. för kemi och biomedicin Människans anatomi och fysiologi inkl mikrobiologi I, 7,5 hp SSK-­‐programmet Ht-­‐2010; Kalmar / Rev. Vt-­‐13 Christina Gustafson-­‐ Svärd 16.
Hur uppför sig fosfolipider som blandas ut i vatten? Förklara!
17.
Vilken speciell struktur är gemensam hos alla steroider?
18.
Nämn mint två viktiga funktioner som steroider kan ha hos celler.
Proteiner
19.
Förklara vad som menas med att proteiner är polymerer av aminosyror.
20.
Vad är det för skillnader och likheter mellan ett protein och en peptid?
21*. Varför ser inte alla cellers och alla människors proteiner exakt lika dana ut?
22.
Proteiner deltar i cellens alla funktioner – nämn åtta olika övergripande funktioner som
proteiner kan ha i en cell!
23.
Beskriv den övergripande strukturen hos en aminosyra.
24.
Hur många olika sorters aminosyror kan ingå i våra proteiner? Vad är det som gör en
viss aminosyra unik och skiljer den från alla övriga?
25.
Beskriv översiktligt hur aminosyrorna sitter ihop i ett protein.
26.
Vad är en peptidbindning och var finns den? Var bildas den? *
27.
Vad menas med ett proteins konformation? Vad är det som bestämmer konformationen?
28.
Vilken övergripande betydelse har ett visst proteins konformation?
29.
Hur kan enzymet proteinkinas påverka ett proteins konformation? Förklara
övergripande principen för hur detta kan påverka proteinets aktivitet. Varför ändras
konformationen tillbaka igen?
30.
Hur kan en liten jon (ofta Na+ eller Ca2+) påverka ett proteins konformation? Förklara
övergripande principen för hur detta kan påverka proteinets aktivitet. Varför ändras
konformationen tillbaka igen?
Nukleinsyror
31.
Vad menas med begreppet nukleotid?
32.
Vilka två huvudtyper av nukleinsyror finns i våra celler?
33.
Beskriv i stora drag hur en DNA-molekyl är uppbyggd.
34.
Hur hålls de båda strängarna i en DNA-molekyl ihop?
35.
Beskriv i stora drag hur en RNA-molekyl är uppbyggd.
36.
Vilket socker ingår i DNA respektive RNA?
37.
Vilka kvävebaser ingår i DNA respektive RNA?
38.
Vilka tre ”huvudtyper” av RNA förekommer i en cell? Vilken övergripande funktion
har var och en av dem?
4
Inst. för kemi och biomedicin Människans anatomi och fysiologi inkl mikrobiologi I, 7,5 hp SSK-­‐programmet Ht-­‐2010; Kalmar / Rev. Vt-­‐13 Christina Gustafson-­‐ Svärd 39.
Antag att den ena strängen i DNA-molekylen har följande sekvens av kvävebaser: A-TT-G-C-A: Vilken bassekvens har då den komplementära strängen i DNA-molekylen?
40.
Vilken kvävebas är komplementär till kvävebasen urasil (U)?
41.
Ge tre exempel på varför specificiteten i basparningen mellan nukleinsyror är av
betydelse.
E.
Cellmembraner –Struktur och funktion
1.
Nämn minst fyra viktiga funktioner hos plasmamembranet.
2.
Alla cellens membraner har samma grundstruktur – beskriv denna!
3.
Vilken lipid bygger upp grundstrukturen i ett cellmembran? Hur sitter denna lipid
orienterad i membranet?
4.
Vad är det för typ av organisk molekyl som bestämmer funktionen hos ett visst
membran i cellen?
5.
Beskriv hur ett perifert membranprotein och ett transmembranprotein sitter orienterade i
ett membran. Kan du ge några exempel på funktioner hos sådana proteiner?*
6.
Beskriv den övergripande strukturen hos en desmosom. Vilken funktion har denna cellcell-koppling?
7.
Beskriv den övergripande strukturen hos en tight junction. Vilken funktion har denna
cell-cell-koppling?
8.
Beskriv den övergripande funktionen hos en gap junction. Vilken funktion har denna
cell-cell-koppling?
5