Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8

Comments

Transcription

Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8
Lokal Pedagogisk planering- Teknik åk 8- VT/ 13 Grimstaskolan
Syfte
- Att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera
- Att använda det svenska språket i tal och skrift i teknik
- Skapande arbete ger eleverna möjlighet att tillägga sina kunskaper.
- Att använda övergippande perspektiv i undervisningen: historiskt, miljö-, estetiska
och internationellt perspektivet.
Centralt innehåll
- Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin
tekniska medvetenhet.
- Kunskapsutveckling om tekniken i vardagen, teknikens historiska utveckling och hur
tekniken påverkar samhällsutvecklingen.
- Undervisningen ska ge eleverna förtrogenhet med ämnets specifika uttryck och
begrepp.
- Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Undervisningsmål
Du ska kunna/veta:
- Du ska kunna hitta tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
- Du ska känna till hur bearbetning går av råvara till färdig produkt.
- Ord och begrepp för att kunna samtala om tekniska lösningar.
- Du ska kunna göra egna konstruktioner, dokumentera i form av manuella skisser och
ritningar.
- Du ska känna till konsekvenser av tekniskval utifrån ekologiska, ekonomiska
estetiska och sociala aspekter.
- Du ska känna till begrepp teknik, teknologi, design och konstruktion.
Arbetsformer/arbetssätt
- Teori(genomgångar)
- Grupparbete/ Laboration
- Praktiskt arbete genom rita skisser och ritningar, konstruera och bygga robotmodell.
Bedömning
Vad bedöms och hur sker bedömningen?
- Din aktivitet under lektionerna
- Din förmåga att samarbeta och argumentera för olika lösningar på problem som
uppkommer under arbetets gång liksom hur du värderar ert materialval.
- Din modell, rapport och presentation.
Dokumentation
- Robotmodellen
- Skriftlig rapport och utvärdering
- Presentation
Arbetets utförande: Praktiskt arbete att bygga en robot, Skriva en rapport och presentera
muntlig.
Redovisningsform: Arbetet under lektionstid. Rapport och muntligt redovisa.
Kravnivåer i teknik så 8 ”Robotbygge”
Kravnivå för betyget E
- Kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av färdig skiss eller ritning.
- Skriftligt och muntligt kunna beskriva och förklara hur en teknisk konstruktion är
uppbyggd och fungerar.
Kravnivå för betyget C
- Kriterier för E
- Eleven arbetar nästan helt självständigt och väljer relevanta redskap för att använda dessa
på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
- Eleven gör en komplettering till den färdiga konstruktionen, så att den nya konstruktionen
får fler egenskaper.
- Eleven ska även skriva en rapport (se nästa sida)
Kravnivå för betyget A
- Kriterier för E
- Kriterier för C
- Eleven arbetar helt självständigt och behöver ingen hjälp.
Vad rapporten/redovisningen ska innehålla:
I punkterna 2, 3, 8 och 11 kan ni välja att beskriva någon annan teknisk lösning än roboten.
Det fetstilta är exempel som gäller toaletten. Ni får därför inte välja att skriva om toaletten.
Rapporten ska vara inlämnad fredagen 10/5 kl. 24.00.
För C/A krävs att rapporten är inlämnad i tid.
E
1. Skriftligt och muntligt kunna beskriva och förklara hur roboten är uppbyggd och
fungerar.
2. kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och
ange några tänkbara drivkrafter bakom denna. (Exempel: Drivkaften kan vara att
utedass var kallt, man skyfflade avföringen manuellt, vad skulle man göra med
avföringen?)
3. kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter på natur, samhälle
och individens livsvillkor. (Exempel: Man kunde bygga flerfamiljehus när
vattentoaletten kom, man kunde bo tätare i samhällen, industrialiseringen- många
människor på samma ställe, man kunde samla avföringen och rena den.)
4. Var används robotar och hydraulik?
C
5. Se kraven för E men rapporten ska vara skriftlig.
6. Eleven ska även skriftligt i rapporten kunna motivera sina val av material, redskap och
utformning.
7. Beskriv din förbättring av roboten. Hur tänkte du? Hur gjorde du?
8. Beskriver i rapporten hur tekniska lösningar fungerar i förhållande till olika mänskliga
behov samt jämför med tidigare teknik inom området. (Exempel: Olika typer av
toaletter – handikapp, för äldre som även sköljer baken, toaletter som separerar fast
och flytande)
9. Eleven utvärderar sitt eget arbete i rapporten.
A
10. Se kraven för C
11. Identifierar i rapporten samband mellan tekniska frågeställningar och tillämpligt stoff i
andra ämnen och sammanhang. (Exempel: Vattentryck/reningssystem. Koppla till
naturen, hygien och hälsa. Vad händer vid en jordbävning?)
12. Var är utvecklingen av robotar på väg?
OBS: För mer detaljerade information om betygskraven titta på tabellen nedan.
Förmågor
Resonera
kring tekniska
förändringar
över tid
E
Eleven kan föra
enkla och till viss del
underbyggda
resonemang kring
hur några föremål
eller tekniska system
i samhället har
förändrats över tid.
C
Eleven kan föra
utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang kring
hur några föremål
eller tekniska system
i samhället har
förändrats över tid.
A
Eleven kan föra
välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang kring
hur några föremål
eller tekniska system
i samhället har
förändrats över tid.
Beskriva
konstruktioner
Eleven kan på ett
enkelt sätt beskriva
och ge exempel på
några hållfasta och
stabila
konstruktioner i
vardagen, deras
uppbyggnad och de
material som
används.
Eleven kan på ett
utvecklat sätt
beskriva och visa på
samband mellan
några hållfasta och
stabila
konstruktioner i
vardagen, deras
uppbyggnad och de
material som
används.
Eleven visar på ett
välutvecklat sätt
beskriva och visa på
samband mellan
några hållfasta och
stabila
konstruktioner i
vardagen, deras
uppbyggnad och de
material som
används.
Dokumentera
Eleven gör enkla
dokumentationer av
arbetet med skisser,
modeller eller texter
där intentionen i
arbetet till viss del är
synliggjord.
Eleven gör
utvecklade
dokumentationer av
arbetet med skisser,
modeller eller texter
där intentionen i
arbetet är relativt
väl synliggjord.
Eleven gör
välutvecklade
dokumentationer av
arbetet med skisser,
modeller eller texter
där intentionen i
arbetet är väl
synliggjord.
Beskriva
tekniska
lösningar
Utveckla och
konstruera
Eleven kan beskriva
och ge exempel på
enkla tekniska
lösningar i vardagen
och några ingående
delar som
samverkar för att
uppnå ändamålsenlighet och
funktion.
Eleven kan
genomföra mycket
enkla teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten
genom att pröva
möjliga idéer till
lösningar samt
utforma enkla
fysiska eller digitala
modeller.
Eleven kan förklara
enkla tekniska
lösningar i vardagen
och hur några
ingående delar
samverkar för att
uppnå ändamålsenlighet och
funktion.
Eleven kan förklara
enkla tekniska
lösningar i vardagen
och hur några
ingående delar
samverkar för att
uppnå ändamålsenlighet och
funktion och visar då
på andra liknande
lösningar.
Eleven kan
genomföra mycket
enkla teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten
genom att pröva
och ompröva
möjliga idéer till
lösningar samt
utforma utvecklade
fysiska eller digitala
modeller.
Eleven kan
genomföra mycket
enkla teknikutvecklings- och
konstruktionsarbeten
genom att
systematiskt pröva
ompröva möjliga
idéer till lösningar
samt utforma
välutvecklade
fysiska eller digitala
modeller.
Välja
handlingsalternativ
Eleven bidrar under
arbetsprocessen till
att formulera och
välja handlingsalternativ som leder
framåt.
Under arbetsprocessen
formulerar och
väljer eleven
handlingsalternativ
som med någon
bearbetning leder
framåt.
Under arbetsprocessen
formulerar och
väljer elevenhandlingsalternativ
som leder framåt.
Resonera
kring tekniska
lösningar
Eleven kan föra
enkla och till viss
del underbyggda
resonemang kring
tekniska lösningars
fördelar och
nackdelar för individ,
samhälle och miljö.
Eleven kan föra
utvecklade och
relativt väl
underbyggda
resonemang kring
tekniska lösningars
fördelar och
nackdelar för individ,
samhälle och miljö.
Eleven kan föra
välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang kring
tekniska lösningars
fördelar och
nackdelar för individ,
samhälle och miljö.

Similar documents