Enköping – heldygnsvård - Iris Utvecklingscenter

Transcription

Enköping – heldygnsvård - Iris Utvecklingscenter
Verktyg för livet.
Enköping – heldygnsvård
Behandlingshemmet i Enköping vänder sig främst till unga vuxna som har varierande problem med
psykofarmaka, droger och/eller andra livsproblem (samsjuklighet). Behandlingsplanerna är personligt
anpassade men samtal både i grupp och individuellt ingår alltid. Behandlingen omfattar även
nedtrappning av mediciner, fysiska aktiviteter samt andra grupp- och fritidsaktiviteter. Dessutom ingår
deltagande i gemensamt praktiskt arbete i hus och trädgård samt ett utbud av skapande verksamheter.
Inriktning
Vår behandling är kunskapsbaserad och särskilt utformad för drogberoende och andra livsproblem. Våra
terapeutiska tekniker är enkla och tydliga och gör det lätt att lära sig nya förhållningssätt och alternativa
problemlösningar. En bärande tanke är att lära klienterna att ta kontroll över sitt eget mående och liv.
Värdegrund
Vårt förändringsarbete sker i en varm och vänlig miljö. Vår erfarenhet säger oss att vi (människan) har
en större förändringsbenägenhet i en trygg miljö. Vi tror att en behandling för människor med missbrukoch beroendeproblematik har ”större” effekt i ett sammanhang som karaktäriseras av en varm och
positiv hållning.
Varje individ är unik och bemöts utifrån sina specifika behov. Hos oss är trygghet och gemenskap
viktiga faktorer. Mänsklig värme, engagemang och ett värdigt bemötande i vacker miljö. Behandling ger
den enskilde individen hållbara redskap för att kunna ta hand om sig själv och leva ett gott liv, utan
droger.
Det här ingår i vår behandling
• Läkemedelsnedtrappning
• ÅP - Återfallsprevention
• MI - Motiverande samtal
• Ångesthantering
• Social färdighetsträning
• Självförtroendeträning
• Familje- och nätverksarbete
• Personlig ekonomi och planering
• ART – Agression Replacement Training
• KRIM-programmet (Kriminalitet som livsstil)
• Behandling av tvångssymtom
• Social rehabilitering
• Fysisk träning
Målgrupp
Vi tar emot vuxna, särskilt unga vuxna mellan 18 och 30 år, både män och kvinnor som har varierande
problem med psykofarmaka, droger, samsjuklighet eller andra livsproblem och som önskar en
individuellt utformad behandling med samtalet som bärande inslag. Nattpersonal medför att vi kan ta
emot klienter som är i kris och behöver extra omvårdnad och tillsyn.
Iris Utvecklingscenter Enköping kan ta emot;
• Personer med beroende/missbruk samt personer med samsjuklighet i form av ADHD, ADD,
Aspergers syndrom, drogutlösta psykoser, bipolär sjukdom, emotionell instabilitet, ångest,
tvångsbeteenden, fobier etc.
Iris Utvecklingscenter Enköping kan inte ta emot;
• Personer med svår kriminell belastning
• Personer med svår, pågående psykotisk problematik
• Personer som är våldsbenägna
Hur arbetar vi i behandling
Iris Utvecklingscenter i Enköping arbetar utifrån två grundläggande modeller. Den ena är vår
människosyn. Människan kan betraktas som en bio-psyko-social varelse. Vi består av en biologisk,
fysiologisk del samt en psykologisk (tankar & känslor) del och vi är sociala till vår natur. Samtliga tre
delar påverkas av ett missbruk och bör uppmärksammas i behandlingen.
Den andra är, modellen för en kunskapsbaserad missbruksvård. Vår behandling vilar på tre delar. Den
första är vad forskningen säger om framgångsrik behandling. Det som är vägledande sedan 2007 är
Socialstyrelsens riktlinjer för riskbruk, missbruk och beroende (samt senare publicerad och vedertagen
forskning som kommer till vår kännedom och är giltig i vår verksamhet). Vår (professionens) kunskap
och erfarenhet inom missbruksområdet utgör den andra delen medan den tredje och sista delen är
brukarens/klientens behov och önskemål.
Utifrån dessa två modeller bygger vi en verksamhet som innehåller; fysisk träning, sociala situationer och
olika aktiviteter som fokuserar på tankar och känslor (individuella samtal, gruppsamtal m.m).
Det vi hela tiden återkommer till är hur missbruket påverkat individen och hur klienten kan lära sig att
hantera detta och göra annorlunda för att uppnå drogfrihet.
Systemteori vägleder oss i vår planering och vårt behandlingsupplägg. Vi strävar efter en tydlig struktur
som kommuniceras till klienterna. Manualstyrda behandlingar som ART och Återfallsprevention finns
som delar av vår behandling. Andra KBT-metoder som aktiv avslappning, fokuserad ångestbehandling
kan förekomma. Familjesamtal kan vara en del av behandlingen där det är ändamålsenligt.
Vi bistår med ekonomisk planering, studieinventering och planering.
Tillsammans med klienthandledarna/behandlingsassistenterna planeras och genomförs praktiskt arbete i
kök och gemensamma utrymmen samt fysiska- och fritidsaktiviteter utanför behandlingscentret.
Exempel på aktiviteter utanför behandlingscentret är innebandy, gym, bowling, simning, NA-möten,
AA-möten och studier/kurser.
Medicinering
Vår konsultläkare (psykiater) träffar samtliga klienter tillsammans med vår sjuksköterska.
På begäran kan vi göra utredningar (neuropsykiatriska).
Vi önskar ett bra samarbete med klientens sjukvård på hemorten (psykiatri/beroendepsykiatri).
Vi arbetar med att bistå klienten att gå från kaos mot ordning, från beroende mot oberoende.
Många klienter har varit beroende av läkemedel under en lång period. Vi erbjuder hjälp med individuellt
anpassade nedtrappningsprogram som utformas i samråd med medicinsk personal.
Eftervårdsplanering är en viktig del av behandlingens slutfas.
I Stockholm, Göteborg och Jönköping erbjuder vi dessutom eftervård i öppen form till klienter från
dessa områden. Vi arbetar även tillsammans med uppdragsgivaren för att finna resurser på hemorten för
de klienter som bor i andra delar av landet.
Övrig information
Läge och resväg
Grillby, ca 1 mil öster om Enköping, 6 mil från Stockholm
Vägbeskrivning: E18 avfart Grillby. Följ vägen mot Grillby, passera centrum, sväng vänster vid skolan
(skylt) följ Storgatan ytterligare ca 100 m till ett stort gult hus.
Personaltäthet
På dagtid under vardagar finns nio personer inklusive en vaktmästare och kokerska på plats.
Från kl. 17.00 på kvällar och under helger arbetar en eller två personer på schema och en finns som
bakjour. Nattetid finns en person sovande på plats.
Fakta i korthet
Antal vårdplatser:
Personal, tjänster:
23
14
Våra medarbetare
Verksamhetschef
Stefan Gammelgård
Verksamhetschef. Högskoleexamen från psykologprogrammet. Handledarutbildning. Utbildad i ÅP, MI
och ASI.
Behandlingspersonal
Nina Andersson
Bitr verksamhetschef. Leg. sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri, Utbildad i MI. 5 hp i att arbeta
drogförebyggande.
Dan Gustavsson
Samtalsterapeut. 40 hp i missbruk, MI, ART, ADAD.
Iris Nydahl
Samtalsterapeut. Fil kand i social arbete. Grundutbildning i systemteori. Utbildad i MarteMeo, MI, ÅP
och ART.
Erik Andersson
Samtalsterapeut. Behandlingsassistent. Grundutbildning i psykodynamisk inriktning. Utbildad i MI.
Lowe Eriksson
Samtalsterapeut. Behandlingsassistent. Orienteringsutbildning och grundutbildning i KBT. Utbildad i
ART, ÅP och MI.
Mustafa Douglah
Behandlingsassistent. Biolog. Magisterutbildning i missbruksvård. Utbildad i Kriminalitet som livsstil och
MI.
Marie Blom
Behandlingsassistent. Undersköterska med inriktning psykiatri.
Michael Tillenius
Behandlingsassistent. Mentalskötare. Utbildad i MI.
Annika Ekman
Boendestödjare. Polis. Utbildad i Kriminalitet som livsstil och MI.
Agneta Andersson
Behandlingsassistent. Gymnasielärare. Utbildad i MI, ÅP och HAP.
Administration
Liwa Mentzer
Administrativ samordnare. Gymnasieekonom. Certifierad coach. Drog-, och beroendeterapeut.
Miljö och mat
Monica Jansson
Husmor/kock.
Jan Bodin
Vaktmästare.
Konsulter
Bengt-Åke Wadell
Samtalsterapeut. Socionom. Grundutbildning i KBT.
Ioannis Kouros
Leg. läkare. Specialist i psykiatri.
Lysa Öster
Massör. Skapande verksamhet. Utbildad i MI.
Kontakta oss gärna om du vill ha mer information, önskar komma på studiebesök eller
träffas för en intervju.
Iris Utvecklingscenter Enköping
Storgatan 42
749 52 Grillby
Telefon 0171 - 47 80 40
Telefax 0171 - 47 12 46
www.irisutvecklingscenter.se
2013-12-03

Similar documents