Avtalet med EON

Comments

Transcription

Avtalet med EON
Mellan
Fastighetsägare
Peter Carlson
Stugutjärn 24
820 46 Ramsjö
Personnummer +++++++++++++++
och
E.ON Wind Sweden AB (”E.ON Wind”)
205 09 Malmö
Org.nr.556938-6864
Har denna dag träffats följande
Avtal angående bullerpåverkan
Bakgrund
E.ON Wind avser uppföra och driva maximalt 46 vindkraftverk på fastigheterna i
Ånge och Ljusdals kommuner i projektet Gubbaberget (”Projektet”). Ansökan om
miljötillstånd har lämnats in för prövning av Miljöprövningsdelegationen
Västernorrlands Län.
Peter Carlson, ensam ägare till fastigheten Stugutjärn 1:3 i Ljusdals kommun
(”Fastigheten”) se Bilaga, som är belägen ca 1 km sydväst om projektområdet, har
under projekteringsarbetet inkommit med uppgifter om att han på Fastigheten har
planer på att uppföra ytterligare bostadshus. Han anser emellertid att Projektet är bra
och värt att stödja då han anser att vindkraft tillhör framtidens energisystem, men
önskar samtidigt att Projektet anpassas så att ett framtida bygglov för bostads- eller
fritidshusbebyggelse på de delar av Fastigheten som ligger mellan nuvarande
ljudkänsliga punkt på fastigheten, bostadshuset på Fastigheten, och projektområdet
inte försvåras genom ljudnivåer från vindkraftverksamheten överstigande 40dB(A).
E.ON Wind har förståelse för de synpunkter som Peter Carlson har framfört, varvid
parterna är överens om att ingå detta avtal på nedan angivna villkor.
E.ON Winds åtaganden
Om Peter Carlson ansöker om bygglov på Fastigheten för en ny byggnad åtar sig
E.ON Wind att anpassa Projektet på sätt att ljudnivån från vindkraftverksamheten
efter det att vindkraftverken har tagits i drift, begränsas så att den inte ger upphov till
högre ekvivalent ljudnivå än 40dB(A) vid bygglovsansökt ny bostads- eller
1 (4)
fritidsbyggnad på Fastigheten. E.ON Wind åtar sig vidare att stödja bygglovsansökan genom att
bidra med information om att vindkraftparken inte kommer att ge en bullerpåverkan överstigande
vad som angivits ovan.
E.ON Wind åtar sig att vid en eventuell framtida överlåtelse av Projektet att tillse att den nya ägaren
av Projektet övertar E.ON Winds åtaganden som följer av detta avtal.
Peter Carlsons åtaganden
Peter Carlson förbinder sig i och med undertecknandet av detta avtal att till tillståndsmyndigheten
för miljöprövningen av Projektet, inte inkomma med yttranden med syfte att minska eller begränsa
Projektets omfattning samt att inte heller på annat sätt försöka påverka Länsstyrelse, kommun eller
allmänhet avseende Projektet. Peter Carlson förbinder sig vidare att inte överklaga ett eventuellt
miljötillstånd för Projektet.
Peter Carlson intygar att han eller hans familj vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal inte
direkt eller indirekt har någon relation till tillståndsmyndigheten för miljöprövningen av Projektet
eller till Ljusdals kommun, annat än som bosatt i kommunen eller som sakägare i
tillståndsprövningen av Projektet. Han eller hans familj har heller inga förtroendeposter inom
Ljusdals kommun, Västernorrlands län eller Gävleborgs län.
Peter Carlson intygar att han är ensam ägare till Fastigheten.
Avtalsbrott
För det fall att Peter Carlson inte uppfyller sina åtaganden enligt ovan, har E.ON Wind rätt att säga
upp detta avtal i förtid med omedelbar verkan.
Varaktighet
Avtalet gäller i tio år från undertecknandedatum.
Sekretess
Parterna är överens om att innehållet i detta avtal inte får spridas till tredje man. Part har emellertid
rätt att informera såväl tillståndsmyndigheten som Ljusdals kommun vid förfrågan från dessa, om
att Parterna har träffat avtal angående bullerpåverkan på Fastigheten.
Ändring eller tillägg
Ändring eller tillägg till detta avtal skall för att äga giltighet vara skriftlig och undertecknad av
E.ON Wind och Peter Carlson.
2 (4)
Överlåtelse
Part får inte utan den andra partens skriftliga godkännande överlåta rättigheter och skyldigheter
enligt detta avtal till tredje man. E.ON Wind får emellertid utan Peter Carlsons godkännande
överlåta sådana rättigheter och skyldigheter till annat bolag inom E.ON koncernen.
Tvist
Tvist till följd av detta avtal skall avgöras av allmän domstol.
________________________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande original varav parterna har tagit vars ett.
Malmö den
Ramsjö den
oktober 2013
E.ON Wind Sweden AB
Peter Carlson
…………………………………
Mark Porter, VD
………………………………
Bilaga
1. Karta
3 (4)
oktober 2013