Protokoll 2011

Comments

Transcription

Protokoll 2011
1 (4)
SUNDSKÄRS BYALAG
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 2011-07-09
Plats: hos Sylvia och Göran på Gålsören
Väder: soligt och varmt. Ca 40 Sundskärsbor kom till Gålsören och lade till vid bryggan
eller drog upp båtarna vid strandkanten.
§1
Val av ordförande och sekreterare
Till mötesordförande valdes Mia Bohman och till protokollförare valdes
Annika Sjöström.
§2
Val av justeringsmän
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Tom Winge och Björn Frändegård.
§3
Kallelse
Mötet godkände att kallelse har skett på rätt sätt. Kallelse har gått ut med mail och kommer per brev
till de medlemmar som önskat detta.
§4
Röstlängd
Röstlängd upprättas vid behov. Närvaro vid årsmötet framgår enligt lista,
som bifogas protokollet.
§5
Styrelsens redovisning
Styrelsens redovisning av verksamhetsåret 2010:
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och räkenskaperna för byalaget.
Förutom medlemsavgifter har byalaget tilldelats ett fyrbidrag, vilket innebär att
verksamheten för året gett ett överskott, SEK 10.022:-, som föreslogs balanseras
i ny räkning.
§6
Revisorernas berättelse
Revisor Mikael Mossberg föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§7
Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§8
Plan och budget för verksamhetsåret 2011 jämte medlemsavgift
Plan- och budgetförslag för verksamhetsåret 2011-01-01 – 2011-12-31:
Medlemsavgiften fastställdes till SEK 200:-, dvs oförändrad, för år 2011.
Förslag som lades fram i samband med att budgeten diskuterades:
- förslag om att skapa en hemsida för Sundskärs byalag diskuterades.
Se § 14 nedan.
- Anskaffning av jordfräs för gemensamt bruk?
§9
Arvode till styrelse och revisorer
Arvode till styrelse och revisorer fastställdes till SEK 0:- (noll kronor).
§ 10
Val av styrelse, revisor samt beslut om firmateckning
Styrelsen har under 2010 bestått av ordinarie ledamöterna Mia Bohman, ordförande, Per
Bråkenhielm, Björn Frändegård samt suppleanterna Catrin Mossberg och Jonas Åslander.
Björn Frändegård och Jonas Åslander har ytterligare ett år kvar av sina respektive mandatperioder. I
tur att avgå är Mia Bohman, Per Bråkenhielm och Catrin Mossberg. Catrin Mossberg har avsagt sig
omval.
Valberedningen bestående av Torsten Mossberg och Sylvia Rönn föreslog omval av Mia Bohman
och Per Bråkenhielm som ordinarie ledamöter och nyval av Mårten Fogelström som suppleant.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Firmateckning: Ordinarie styrelseledamöter tecknar byalaget var för sig.
2 (4)
Mikael Mossberg valdes som revisor för ytterligare ett år.
Valberedningen, Torsten Mossberg och Sylvia Rönn, har ytterligare ett år kvar av sina
mandatperioder.
§ 11
Motioner från medlemmar
Motion från Mikael Mossberg om att byalaget ska rekommendera ”Sundskärs
invånare att införskaffa en modern mulltoa att ersätta dagens gammeldags
torrdass”. Motionen lämnades utan bifall, då byalaget inte har mandat att göra
sådana rekommendationer.
§ 12
Planering av kommande röjningsarbeten
Vid dagens stigröjning deltog 23 personer.
Olle och Per har med framgång tillämpat den nya metoden för vassröjning i Öja.
Vassen har slagits under vattenytan redan på försommaren, men ännu en röjning behövs i sommar.
Ny stigröjning skall genomföras sommaren 2012 samband med byalagets årsmöte.
Alla i byalaget är välkomna att föreslå nya stigar på ön. Förslagen lämnas till Per B.
§ 13
Flora och fauna – observationer
• Mink: ett antal fällor finns utsatta på flera platser på Sundskär. Antalet minkar tycks dock ha
minskat kraftigt och har nästan försvunnit. Några få har dock setts på ön det senaste halvåret.
• En del ejder har siktats med stora kullar.
• Andmamma med 10 ungar håller till i byviken.
• Mård finns fortfarande på ön.
• Räv finns på ön och bör skjutas enligt delar av byalaget. Det är dock upp till de enskilda
fastighetsägarna att organisera en eventuell jakt.
§ 14
Sundskärs hemsida
Förslag om att skapa en hemsida för Sundskärs byalag. Beslutades att max 3.000:får disponeras för detta. Thomas Frisk utsågs till webbmaster.
§ 15
Slipen
Den senaste vintern har fyra båtar legat på slipen. Allt funkar bra.
Nyckel till slipen finns hos Per Bråkenhielm.
Avgift för slipen: 300:- för Sundskärsbor, 500:- för externa (Utnyttjas av bl a Vidingefolket)
§ 16
Övriga frågor
16.1
Fyren: lyser dåligt. En orsak kan vara fel inställning på lampan. Olle Severin fick uppdraget
att utreda. Eventuellt måste fyren drivas med gas istället och den gamla brännaren, som nu
förvaras hos familjen Asplund, monteras tillbaka.
16.2
Utbyggnad och muddring i Kapellskärs hamn: Ärendet ligger fortfarande
hos Miljödomstolen, som ännu inte fattat beslut i frågan.
16.3
Kurs i hamling har hållits i Norrtälje kommuns regi. Mårten och Per deltog.
16.4
Kaspershålet mellan Mjölkkobba och Brännskär: om vi ska rensa där för att göra sundet
djupare betraktas detta som muddring, vilket kräver särskilt tillstånd. Björn Frändegård har
fått besked om att ca 6 kubikmeter muddringsmassor i så fall ska tas om hand. Björn
ansvarar för att söka tillstånd.
16.5
Byalagets styrelse har fått en fråga om yngelinventering på Gäddflaket. En
bedövningskapsel släpps i vattnet och därefter räknas det som kommer upp. Styrelsen har
godkänt detta. (Inventering ska göras över hela skärgården.)
16.6
Grovsophämtning görs mot en avgift på 375:-. Man ringer och beställer hämtning. Soporna
skall vara sorterade. Farligt avfall får inte ingå. Däremot kan man lämna farligt avfall i
Räfsnäs v 29 och 30.
3 (4)
16.7
Sundskärströjan: Nya tröjor finns att köpa hos Torsten och Cecilia Mossberg.
140:- per st för vuxenstorlekar och 120:- för barnstorlekar.
16.8
Torsten Mossberg föreslog att ett appendix görs till Sundskärsboken och är beredd att själv
åta sig detta arbete. Alla i byalaget uppmanas att skicka uppgifter till Torsten per mail.
16.9
Adrenalinsprutor (vuxen och barn) att användas vid allergiska besvär finns att hämta vid
behov från familjen Mossbergs båthus. Även familjen Hagströmer har adrenalin-sprutor,
både för barn och vuxna, liksom kortisontabletter. Allt förvaras lättillgängligt i familjens dass.
16.10
Kalendarium för sommarens aktiviteter:
16 juli – Åsa leder guidad tur för ett sällskap runt ön
24 juli – högmässa kl 1100
30 juli – spelmansstämma hos Fogelströms
16.11
Brandpumpen: har provkörts av Thomas men den börjar bli gammal. Förslag framfördes om
att byalaget skaffar en ny pump till nästa år.
16.12
Thomas Frisk har fina flygbilder över Sundskär till salu. Finns att beskåda i Thomas dator
och kommer att finnas i miniformat på hemsidan.
§ 16
Årsmöte 2012.
Nästa möte beslutades till lördagen den 7 juli 2010 hos familjen Frändegård.
§ 17
Mötets avslut
Ordföranden förklarade mötet avslutat, tackade värdfolket för deras insatser för
ett trevligt och väl arrangerat årsmöte samt deltagarna för deras stora engagemang.
Därefter kunde festligheterna inledas.
Vid protokollet:
Annika Sjöström
Justeras:
Tom Winge
Björn Frändegård
Sundskärs byalag
Deltagarlista vid årsmöte 2011-07-09
Mailadress:
Mia Bohman
Per Bråkenhielm
Björn Frändegård
Tom Winge
Cati Hagströmer
Sven Jr Hagströmer
Torsten Mossberg
Olle Severin
Stefan Askenfors
Harald Wiezell
Ragnhild Andersson
Hans-Gunnar Andersson
Carina Askenfors
Sonja Wiezell
Johan Bohman
Annika Sjöström
Sylvia Rönn
Gunnar Davidsson
Magdalena Westerberg
Mårten Fogelström
Inger Bråkenhielm
Monica Östlund
Håkan Larsson
Åsa Fogelström
Lotta Bohman Sallnäs
Sirkka Frändegård
Yvonne Asplund
Hans Asplund
Cecilia Mossberg
Elina Frisk
Michaela Frisk
Richard Frisk
Hugo Frisk
Thomas Frisk
Per Ovebring
Viktor Ovebring
William Ovebring
Birgitta Almhed
Mikael Mossberg
Birgitta Mossberg
Patrik Mehks
Thomas Mehks
Catrin Ovebring
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]