Verksamhetsberättelse 2012

Comments

Transcription

Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2012
Gärdslösa kyrka • Kalmar läns museum
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse
Visste du detta om Kalmar läns museum?
•2012 ökade Kalmar läns museum det totala besöksantalet med ca 12 % till 147 033
•Besöksmålet Kalmar läns museum hade 67 267 besökare
•Besöksmålet Eketorps borg hade 35 487 besökare
•Kalmar läns museum och Eketorps borg besöktes av 33 367 barn och
ungdomar
•Vi mötte 41 113 besökare vid aktiviteter runt om i Kalmar län
•Antalet deltagare utanför länet och internationellt var 3 166
•Regalskeppet Kronan är ett nationellt känt besöksmål, enligt Regionförbundets
positioneringsanalys
•Museet i Kalmar får besök av skolor från Kalmar läns alla kommuner
och Kalmar läns museum har samarbetsprojekt i samtliga kommuner
•Kalmar läns museum har en bred kulturarvsverksamhet med arkeologi,
arkiv, byggnadsvård, konservering, kulturmiljöpedagogik, marinarkeologi,
utställningar mm
•Kalmar läns museum bedriver en omfattande internationell verksamhet i bl. a. Sydafrika, Turkiet och Finland genom den internationella organisationen Bridging Ages med
säte på Kalmar läns museum
•Kalmar läns museum är en stor arbetsplats i centrala Kalmar med ca 85
medarbetare
•Länsmuseets omsättning var 2012 cirka 57 miljoner
•Självfinansieringsgraden var 57 %
•Kalmar läns museum har sitt ursprung från 1871. År 1977 ombildades länsmuseet till
stiftelse
•2012 invigdes nya föremålsmagasin i f.d. Volvofabriken
Copyright Layout, redigering
& bildbearbetning
Bilder
Omslagsbild
Kalmar läns museum
Box 104, S-391 21 Kalmar
Telefon 0480-45 13 00
www.kalmarlansmuseum.se
Seija Nyberg
Kalmar läns museum om inte annat anges
Foto © KLM
Verksamhetsberättelse 2011 • Kalmar läns museum
© Jenny Nyström/Kalmar läns museum/Eliasson AB/ BUS 2012.
Verksamhetsberättelse 2011 • Kalmar läns museum
Innehåll
Kulturarv i vardagen - berikar och berör!......................................................... 7
Styrelse och organisation................................................................................. 12
Marknadsenheten.............................................................................................. 15
Bebyggelseenheten........................................................................................... 21
Arkeologienheten.............................................................................................. 27
Kronan - marinarkeologi - konservering......................................................... 33
Arkiv, bibliotek & samlingar............................................................................. 39
En tidsresa.......................................................................................................... 44
Pedagogiska enheten......................................................................................... 47
Bridging Ages Utvecklingscentrum................................................................. 55
Kansli- & serviceenheten.................................................................................. 58
Övrigt................................................................................................................. 59
Eketorps borg.................................................................................................... 61
Stiftelsen Kalmar läns museum....................................................................... 65
Häradshövding Liss-Erik Björkmans fond....................................................... 71
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals Stiftelse........................................... 73
Statistik och nyckeltal....................................................................................... 80
Personal 2012..................................................................................................... 82
Bilaga 1: Månadens föremål 2012.................................................................... 83
Bilaga 2: Gåvor och inköp................................................................................. 85
Foto © KLM
Kulturarv i vardagen - berikar och berör!
6
Foto © KLM
Verksamhetsberättelse 2012
Ett framgångsrikt, extraordinärt och mångfasetterat år
– ja så kan man nog bäst sammanfatta Kalmar läns museums
verksamhet 2012. Vårt fokus på att göra oss mer kända, få
fler besökare och åtgärda grundläggande problem med brandskydd och före­målsmagasin har verkligen gett resultat. Länsmuseet har dessutom bedrivit en större och mer omfattande
kulturarvsverksamhet än någonsin tidigare - i Kalmar, i länet
Kalmar läns
museum
och
internationellt.
7
Foto © KLM
8
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Foto © KLM
Året inleddes som det avslutades 2011, med
extra erbjudande om fri entré mellan jul-, och
trettonhelgen. Brandskyddsombyggnaden som
följde innebar ett stängt museum i tre månader. Men bakom den stängda dörren pågick en
febril verksamhet för att bygga om huset för
fler besökare och samtidigt åtgärda slitna golv,
väggar, bristande teknisk infrastruktur och
förbättrad intern logistik för rekvisitahantering och verkstadsfunktion.
Under tiden Ångkvarnen var stängd genomförde vi vår mest uppmärksammade insats på
länge - filialen på köpcentret Giraffen. Vilket
gensvar vi fick – 17 000 besökare på sex veckor.
Publikens kommentarer lät ofta: Var alltid här!
Ett länsmuseum på ett köpcenter – spännande! Oväntat, kul, intressant! Framgångsfaktorerna var en butikslokal som ställdes till vårt
förfogande, fri entré, möjligheten att slinka
in en kortare eller längre stund med eller utan
kundvagn, egen serviceinriktad personal på
plats hela tiden och inte minst lockande lättillgängliga utställningar. Köpcenterbesökarna
var nöjda, vi var nöjda och butikerna märkte
av ökad försäljning.
Parallellt producerade vi årets stora utställningssatsning, Pirater och Sjöröveri – från
Kalmarsund till Karibien. Den siste mars återöppnade vi med kanonsalut och invigning med
Madame Bovén från julkalendern. Fullsatt
första dagen och ett fantastiskt gensvar från
nyfikna och vetgiriga besökare. Utställningen
lockade besökare i en fantastisk omfattning. De
pedagogiska programmen sålde slut, utökades
och fylldes snabbt på igen. Piratutställningens
tema lockade särskilt barn och unga, ofta i sällskap med föräldrar eller mor och farföräldrar.
Väl på plats upptäcktes att det spännande temat
även innehöll en stor portion allvar, lokal historia och närhet till vår egen tid. Vi hade verkligen
ansträngt oss för att hitta intressanta och spännande lokala berättelser som i fantasi och verklighet förde oss långt utanför våra egna gränser.
Utställningen blev en succé, efterfrågan finns
kvar och har därför förlängts hela 2013.
En majoritet av årets månader hade vi besöksrekord och sommarmånaderna ökade vi
med 50 %. I oktober vallfärdade våra besökare till caféets omtalade äppelpajvecka med
Invigning av filialen på köpcentret Giraffen.
resultatet att sommarmånadernas uppgång
kunde matchas med + 50 % igen. Andra viktiga besöksanledningar var utställningarna;
Utgrävning pågår - om de arkeologiska undersökningarna i kvarteret Gesällen, Gårdsfoto,
Ölandsbron 40 år och Julens dofter. Nytt för
i år var möjligheten att besöka oss kvällstid
på onsdagar då vi erbjöd intressanta program
kopplat till utställningarna. Besöksenkäter visar på mycket nöjda besökare.
Under året gjorde vi verklighet av våra ambitioner att synas mer. Organisatoriskt underlättat, av en nyinrättad marknadsenhet som fick
uppdraget att synliggöra museet. Ett förmånligt avtal slöts med Gota media som möjliggjorde avsevärt ökad annonsering och något för oss
helt nytt – utgivning av en egen tidning två gånger om året. Vi gjorde själva originalarbetet och
Gota media tryckte och distribuerade som bilaga i Barometern, Oskarshamns-tidningen, Östran, Nyheterna och Ölandsbladet. Höstnumret
spreds även genom posten i 30 000 exemplar
i norra länsdelen. Den beställda överupplagan
användes som turist-, och marknadsföringsbroschyr runt omkring i länet. I länets dagstidningar mm har dessutom ett mycket stort antal
artiklar om länsmuseet publicerats.
Ett annat viktigt sätt att synas på är via vår
omfattande uppdragsverksamhet. Uppdragen
resulterar i kvalificerad kunskapsuppbyggnad
som publiceras i innehållsrika, intressanta och
lockande rapporter som produceras, layoutas
och trycks i vår egen regi för vidare spridning
till uppdragsgivare och andra intresserade lä9
sare. En tryckerifunktion har etablerats och
väsentliga förbättringar har genomförts.
Det största uppdraget har varit den omfattan­
de arkeologiska undersökningen i kvarteret Gesällen i samarbete med Riksantikvarieämbetet.
Samverkan mellan arkeologer, byggnadshistoriker, pedagoger, konservatorer, marknadsförare, föremålsantikvarier och utställningsbyggare ledde till en intressant och givande helhet.
Vår välkända verksamhet för barn och unga
i länet och internationellt har erbjudit ett kvalitativt program med bredd och spets och speglande såväl dåtid, samtid som framtid. Tidsreseverksamheten har varit mycket efterfrågad
och mer omfattande än på länge. På grund av
resursbrist har vi tyvärr tvingats neka skolor
som velat boka. Efterfrågan fortsätter att öka
och finansieringsfrågan är ett prioriterat problem att lösa. Med den här verksamheten uppfyller vi med råge den regionala kulturplanens
tre prioriterade mål; Kultur i hela länet, Barn
och ungas delaktighet och Länets kulturarv
ska bevaras, användas och utvecklas. All pedagogisk verksamhet har under året samlats i
den nya Pedagogiska enheten.
Länsmuseet är huvudsäte för organisationen
10
Bridging Ages. Genom den bedriver vi en omfattande internationella verksamhet, i år bl a i
Sydafrika, Turkiet, Serbien, Kenya och Litauen.
Årets internationella konferens hölls i Turkiet,
i samarbete med flera kommuner och med 130
deltagare däribland flera borgmästare. Utvecklingscentrum i kulturmiljöpedagogik och Bridging Ages har under året slagits samman till
Utvecklingscentrum Bridging Ages.
De internationella erfarenheterna är viktiga
och pådrivande när vi på hemmaplan jobbar
med aktuella samhällsfrågor genom projekt
som Emigranten, Mångfaldsprojektet, Heder
och samvete, I hederns namn, Leva i två världar, Brott och straff samt i tidsresorna.
Tidsresearbetet bedrivs i större delen av länet. Andra viktiga regionala projekt är inventering av kyrkliga inventarier och ett flertal kulturhistoriska utredningar exempelvis Sveaplan
i Kalmar och Oskarshamns hamn. I Västervik
pågår No-Teknikprojektet i samarbete med
bl a skolor och Tjustbygdens sparbanksstiftelse. I Kalmar har ett nytt besöksmål byggts i
stadsporten Kavaljeren.
Till det regionala arbetet hör även besvarande av förfrågningar och rådgivning per telefon
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Foto © KLM
Invigning av nya magasinet.
Foto © KLM
Foto © KLM
Återöppnande med kanonsalut och invigning av utställningen Pirater och sjörövare.
och post och genom fältbesök. De senare utökade genom ett givande samarbete med länsstyrelsen och landsbygdsprogrammet.
En fascinerande arkeologisk undersökning
utfördes på Sandby borg. Några av de fantastiska fynden visades vid invigningen den
7 december av våra nya föremålsmagasin i fd
Volvofabriken. Invigningen var en milstolpe
i museets historia och äntligen får museets
mest långdragna och svårlösta problem sin
lösning. Under året har mängder av förberedelser genomförts så att inflyttning nu har
kunnat påbörjas. Under hösten konverterades
föremålsdatabasen till Primus med tillhörande
webbpublicering på DigitaltMuseum.se.
Vid sommarens dykningar på Regalskeppet
Kronan kunde utgrävningen av trossdäcket
av­­slutas. Kronanutställningen och tillhörande
guidningar fortsätter att vara museibesökarnas enskilt största anledning till besök. Vi upplever ett ökat intresse varför särskilda insatser
planeras 2013.
Eketorps borg har inlett ett framåtsyftande och spännande samarbete inom projekt
Öppna portar. Verksamheten har problem att
klara budget men samtidigt en extremt hög
egenfinansiering. Eketorp bedöms ha en stor
utvecklingspotential. Jenny Nyströmstiftelsen
har upplevt ett ökat intresse som inspirerar till
utvecklad verksamhet. Länsmuseets engagemang i de separata stiftelserna Krusenstiernska gården i Kalmar respektive Wimmerströmska gården i Västervik har fortsatt.
Framåtsyftande insatser har gjorts för personalens långsiktiga trygghet och utveckling.
Kompetensutveckling har genomförts och årets
personalresa gick till Västervik med omnejd.
Vi har fortsatta problem med att den anslagsfinansierade verksamheten inte har resurser att utvecklas på ett önskvärt sätt och där
särskilt mycket låg uppräkning av anslagen
från staten innebär ökande problem.
2012 års verksamhet finns beskriven på
följande sidor. Läs detta och jag tror att du
kommer att slås av vilken vittförgrenad och
omfattande verksamhet som utförs genom
alla engagerade medarbetare på Kalmar läns
museum och alla våra samarbetsparter. Vi har
gjort bra och framåtsyftande insatser inom alla
Musikteater i Piratutställningen.
verksamhets- och fokusområden. Vi har gjort
annorlunda saker för större synlighet, byggt
om, nyöppnat, varit professionella och samarbetet mer internt och externt. Vi har vidgat perspektiven på samtiden och berikat livsmiljön
och jobbat för Visionen Kulturarv i vardagen berikar och berör. Sammantaget har verksamheterna lockat 147 033 besökare i alla åldrar
och från olika målgrupper. Ett stort tack till all
personal, styrelse och samarbetspartners!
Örjan Molander
Länsmuseichef/landsantikvarie
11
Styrelse och organisation
Verksamheter och ansvarsområden
Arkeologienheten
Enheten svarar för arkeologisk uppdragsverksamhet och kunskapsuppbyggnad. Här ligger
också huvudansvaret för kulturlandskapsfrågor och GIS-hantering. Enheten är uppdragsfinansierad genom externt finansierade uppdrag
och särskilt initierade projekt.
Organisationsplan
Kalmar läns museum
Bebyggelseenheten
Enheten svarar för antikvarisk kompetens gällande byggnader och bebyggelsemiljöer. Råd
om byggnadsvård erbjuds till fastighetsägare,
kommuner, hembygdsföreningar och kyrkliga
församlingar. Enheten deltar aktivt i bevarande- och utvecklingsfrågor i samhällsplaneringen. Större delen av verksamheten bedrivs
som externt finansierade uppdrag och särskilt
initierade projekt.
Eketorps fornborg
Kalmar läns museums styrelse 2011 – 2014
För:
Eketorps fornborg är en rekonstruerad fornborg som drivs som publikt besöksmål under
sommarhalvåret. Verksamheten utvecklar
om­rådena experimentell arkeologi, pedagogik
och besöksmålsutveckling. Verksamheten hör
organisatoriskt till Marknadsenheten.
Kalmar läns landsting
Kalmar kommun
Kalmar läns hembygdsförbund
Yvonne Hagberg ordf
Elisabeth Wanneby
Björn Holgersson
Björn Hult v ordf
Birgitta Elfström
Jonas Hellberg
Birger Svanström
Östen Jannert
Margareta Karlsson
Hans Johansson
Emanuel Wallin
Fredrik Palmqvist
Rolf Ericsson
Monika Björklund
Anna-Carin Lejon
Enheten svarar för ekonomi-, personal- och
styrelseadministration, IT-utveckling med
data­ansvar, säkerhetsfrågor, verkstad, tillsyn
och skötsel av fastigheter och fordon, tekniska
installationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri och lokalvård.
Christina Magnusson
Eivor Åsenius
Kronan, marinarkeologi, konservering,
samlingar, bibliotek och arkiv
Eva Örtengren
vakant
Verksamheten omfattar Kronanprojektet,
Kronanutställningen, marinarkeologisk upp-
Ersättare:
Olle Hjertqvist
Lennart Fredriksson
Kaj Holst
Revisorer:
Anders Björkman
Ersättare:
Gert Wollinger
Kanslienheten
dragsverksamhet, konservering av arkeologiskt material av trä och metall och textilkonservering och vård av samlingarna. I enheten
ingår museets minnesfunktion som svarar för
museets bibliotek, arkiv och samlingar.
Marknadsenheten
Enheten svarar för marknadsföring av länsmuseets hela verksamhet. Enheten svarar även för
tryckerifunktion, café samt butik och reception.
Pedagogiska enheten
Enheten ansvarar för utställningarnas produktion underhåll och innehåll, publika och pedagogiska program samt guidningar. Enheten
bedriver kulturmiljöpedagogisk verksamhet i
Kalmar län med särskild inriktning mot barn
och ungdom med varumärket Alla tiders historia och tidsresor.
Utvecklingscentrum Bridging Ages
Utvecklingscentrum för kulturmiljöpedagogik inrättades 2008 i samverkan med Sveriges
hembygdsförbund. 2012 slogs verksamheten
ihop med Bridging Ages under nya namnet Utvecklingscentrum Bridging Ages. Verksamheten utvecklar kulturmiljöpedagogiken genom
nationella och internationella projekt.
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals
stiftelse
Stiftelsen ska främja vetenskaplig forskning
med anknytning till Jenny Nyströms och Curt
Stoopendahls liv och konstnärliga verksamhet.
Stiftelsen förvaltar samlingar och utställningen på länsmuseet samt handhar upphovsrättsärenden. Stiftelsen har samma styrelse som länsmuseistiftelsen.
Revision:
Auktoriserad revisor Hans Svensson, KPMG
12
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
13
Marknadsenheten
2012 var första året för den nybildade Marknadsenheten efter beslut om omorganisation.
Det har varit ett krävande år på så sätt att nya
konstellationer har bildats och delvis nya uppdrag har tillkommit för flera av enhetens medarbetare. Enheten är att betrakta som en serviceenhet för hela museet när det gäller tryck,
marknadsföring och sponsring av museets
verksamhet. Till enheten hör tryckerigruppen,
kaféet, butik/reception och Eketorps borg.
14
Nyinvigning av museet i allmänhet och ”Pirater och sjöröveri”
i synnerhet den 31 mars 2012.
Invigningstalaren var misstänkt
lik en viss Madame Boven från
Verksamhetsberättelse
2012före. Kanonjulkalendern året
salut och långa ringlande köer.
Foto © KLM
Sammanfattning och höjdpunkter 2012
• 2012 hade museet i Ångkvarnen stängt
januari till mars. Under en sexveckorsperiod
flyttade museet ut till köpcentret Giraffen,
gamla Dressmans lokaler. Utställningen om
det gamla industriområdet där Giraffen idag
är, blev en fullständig succé för Länsmuseet
med ca 17 000 besökare. Vi kunde erbjuda fri
entré tack vare sponsring från lokala företag.
Ett återkommande intryck från besökarna var
glädje över att vi kom till dem! Marknadsenheten bemannade utställningen frekvent under
hela perioden, bland annat med personal från
kafé och butik.
• Piratutställningen lockade ca 1 000 besökare till invigningen med köer som följd. Pedagogiska enheten gjorde här ett storartat jobb, både
med invigningen och det stora antalet pedagogiska program som såldes in till länets skolor
vilket starkt bidrog till årets fina besökssiffror.
• Ett unikt mediaavtal slöts med Gota Media
med utgivning av KLM-tidningen vår och höst
och kraftigt reducerat pris för annonsering.
Kalmar läns museum
J U L K L A P P S K VÄ L L
Onsdag 12 december kl.17-20
Nu har vi jul i vårt hus!
Hitta jultomten och lämna din önskelista, Luciatåg,
visning av gammeldags hantverk, Jenny Nyströms
husa berättar om julen förr, julpyssel i vår ateljé,.
J U L K L A P PA R M E D D E T L I L L A E X T R A !
Jenny Nyströms tomtar, keramik, smycken, böcker,
handstöpta julgransljus, och mycket annat som
passar alla åldrar och plånböcker. Under
december utförsäljning på utvalda Jenny
Nyström-produkter. Upp till 80% rabatt!
JULMYS PÅ KAFÉET - Hembakat, julhög,
tomtegröt, skinksmörgås, glögg och
pepparkakor, Här hittar du också en
finurlig adventskalender...
VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING
INVIGNING
Tisdag 26 kl. 15.00
miniseum
Barnens museum i miniformat
Spännande skatter från våra samlingar som
väcker nyfikenhet och kittlar fantasin.
Allt i barnvänliga montrar.
Fri entré från kl. 14.30
25 juni-19 augusti öppet mån-sön kl. 10-17
VÄLKOMMEN HEM TILL OSS!
Entré 30 kr för vuxa och barn. Välkommen hem till oss!
Ä K TA - A K T U E L LT - B E R I K A R - B E RÖ R
A F T E R WO R K
Onsdag 18 april från kl. 18.00
Byggnadsantikvarie Lotta Lamke berättar kl. 18.30:
BRANDFÖRSÄKRINGAR AVSLÖJAR KVARNHOLMEN
Vad kan de gamla brandförsäkringshandlingarna
lära oss om Kvarnholmen?
Entré 60 kr eller årskort. Kaféet är öppet.
Välkommen hem till oss!
ÖPPET: Mån-Fre 10-16, Ons 10-20, Lör 11-16, Sön 11-16
Inbjudan till 2 dagars föreläsningar
STADEN – SKEPPET – STORMAKTEN
21-22 november i Kalmarsalen
Om kunskapen som vunnits ur undersökningarna av Regalskeppet Kronan,
stormaktstidens idéer och materiella kultur. Föreläsningar som belyser
stadens och skeppets samhällsformer under stormaktstiden.
Ur programmet
De döda berättar • Mat för manskap • Skepp i strid • Mynten •
Lydnad och lojalitet ombord • Kanonerna • Läkemedlen
Se hela programmet på vår hemsida!
Pris för båda dagarna: 300 kr per person
Obs! Tillval: Fikapaket - 4 st fika (2 st/dag) - 120 kr
Biljetter säljs i vår reception fr.o.m 19/11
PA SS
PL ATA PÅ !
SE
KVAR R
Ä K TA - A K T U E L LT - B E R I K A R - B E RÖ R
ONSDAG 21 NOVEMBER KL 17
Joachim Östlund, historiker från Lund,
berättar om korsarerna, piraterna
i Medelhavet som tog svenska sjömän till
fånga och sålde dem som slavar under
1600- och 1700-talen.
Förköp 100 kr/pers inkl. kaffe och smörgås.
Årskort gäller ej. Biljetterna säljs i vår entré en vecka
innan aktuellt datum.
Pluskortserbjudande
GÅ TVÅ BETALA FÖR EN!
Info om höstens föreläsningar se vår hemsida.
Öppet Månd-Fred 10-16, Onsd 10-20
Lördag - söndag museum 11-16, kafé 12-16
Fri entre upp till 19 år och vid endast kafébesök.
ÄKTA - ANGELÄGET - AKTUELLT - BERIKAR - BERÖR - ENGAGERAR
PÅSKLOV PÅ MUSEET
10 april - 13 april
PÅSKLOVSUTMANING - PÅSKÄGGSJAKT - PYSSEL I ATELJÉN
SE VÅR NYA UTSTÄLLNING!
PIRATER & SJÖRÖVERI - från Kalmarsund till Karibien
ANDRA UTSTÄLLNINGAR: Regalskeppet Kronan, G:a Industriområdet,
Axel Munthe (invigning 11/4 kl 17), Jenny Nyström, med flera
Vårt mysiga och barnvänliga kafé serverar påskinspirerad fika!
Butiken har laddat med fina presenter och piratprylar! Fri entré upp
till 19 år och vid besök endast till kaféet. Årskort gäller.
Välkommen hem till oss!
ÖPPET: Mån-Fre 10-16, Ons 10-20, Lör 11-16, Sön 11-16
Ä K TA - A K T U E L LT - B E R I K A R - B E RÖ R
Ur annonsproduktion under 2012.
• Besöksrekorden slogs månad för månad
under året. Totalt ökade vi besöksantalet (exklusive Kalmarsalens konferensbesökare) med
38 % för året, trots att museet var stängt 3
månader! Perioden juni – augusti var ökningen
hela 53 % jämfört 2011.
• En besökarundersökning genomfördes under juli månad med fantastiskt resultat. Våra
besökare är mycket nöjda med utställningar,
service, kaféet, butiken, städning, ja allt. Vi
kan utan tvekan lova mycket inför marknadsföringen av 2013 års turismsäsong.
• Kaféet ökade sin försäljning med ca 400 000
kronor eller 45 % jämfört 2011.
• Butiken ökade försäljningen med 360 000
kr eller 75 % jämfört med 2011.
• Ett beslut fattades på ledningsnivå om att
genomföra en utförsäljning av det stora lagret
av Jennyprodukter i samband med julhandeln
och som det sålde! På knappt en och en halv
månad sålde butiken för över 250 000 kronor.
15
Foto © KLM
Foto © KLM
Vi har installerat fritt trådlöst nätverk, wifi, i kaféet.
Foto © KLM
Vår nya fräscha ombyggda museibutik med vår eka från
1940-talet, inköpt i Västervik.
Delar av vårt Kronansortiment.
16
Kafé
Kaféets omsättning har ökat starkt i takt med
ett ökat besöksantal. Detta medför att resultatet påverkas på ett positivt sätt så att vi kan
minska anslagen till kaféet för driften. Kaféets verkliga styrkor ligger i ”hembakat” som
går hem i alla åldrar och kundkategorier. Det
är dessutom slående hur många av våra gäster
som förundras över den fina miljön och kvalitén i mötet med vår personal.
Eftersom det var stängt årets första tre månader inleddes 2012 med att bemanna Giraffen och utställningen om det gamla industriområdet där vi även gjorde reklam för vårt
museum. Efter Giraffen blev det en rivstart
med invigning av pirater och piratmeny. Kaféet har blomstrat upp som ett trevligt alternativ för våra lunchgäster, barnfamiljer och den
trogna publiken 55+.
• I kaféet har ett lekrum iordningställts och
så har vi installerat fritt trådlöst nätverk, wifi
som ett positivt inslag.
• Besöksantalet under helgerna har ökat
mycket och vi kan hamna i en situation att vi
behöver se över antalet anställda för att kunna
hålla den servicenivå som vi är kända för.
• Våra populära temaveckor och vår nisch
”hembakat kaffebröd” kommer vi att hålla
fast vid.
• Alla lov har ökat med många fler besökare,
och årets äppelpajvecka slog alla rekord!
Butik/reception
I butiken/receptionen har det varit ett jämförelsevis hektiskt år, självklart starkt påverkat
av det ökade besöksantalet. Detta har märkts
särskilt i samband med invigningen av pirat
och tiden strax därefter med hårt tryck i entrén. Besöken fortsatte att strömma till under
sommaren, särskilt i juli månad, men i stort
sett har vi kunnat hantera det ökade besöksantalet på ett bra sätt, även om det blev köbildningar ibland och vid några få tillfällen var det
inte möjligt att ta emot fler besökare då museet
var fullt.
Intresset för de pedagogiska programmen
och skolklassbesöken har ökat. För receptio-
Verksamhetsberättelse 2012
nen har detta medfört en hel del extraarbete då
receptionen ansvarar för resebokningarna med
KLT som står för transporten av skolklasserna
fram och tillbaka från skolan till museet. Hanteringen av KLT-resorna är problematisk med
långa och komplicerade handläggningstider.
Här behövs väsentligt förbättrade rutiner för
att öka kvalitén mot skolorna. Problemen med
KLT har inneburit att flera skolor inte kunde
besöka oss.
Jennyutförsäljningen innebar mycket förberedelser, men resultatet var över förväntan med
väsentligt reducerat lager av Jennyprodukter.
Det roligast ögonblicket under sommaren
var när vi nästan hade 1 000 besökare en dag
och att så många kunder har varit nöjda med
besöket. Det är alltid roligt att få beröm för
våra utställningar, kaféet med mera.
Besöksantal och Marknadsföring
innebär att det inte var för många ”stranddagar” under juni – augusti.
- Omfattande marknadsföring mot både lokal­
befolkning och turister under sommarsäsongen.
Marknadsföringen har i huvudsak varit lokal
där turister finns, på campingar, turistbyråer,
hotell etc. Vi har mycket goda kontakter med
turistbyråerna och campingarna i Kalmar och
på Öland vilket innebär att vi får bra exponering för foldrar, flyers mm. Vi har även gett ut
två nummer av vår egen tidning via avtalet med
Gota Media. Första numret fokuserade på KLM
som besöksmål. Denna tidning spreds även till
platser där många turister rör sig såsom köpcentrum, turistbyråer, campingar, med flera.
-Ökade förväntningar efter stängningen.
Under perioden var vi synliga på Giraffen där
många kalmarbor fick upp ögonen för museet
och kanske tog beslutet att även besöka oss i
Ångkvarnen.
Avtalet med Gota Media
Kommentar:
Trots att museet på grund av brandskyddsombyggnad hade stängt tre månader, januari
– mars slog vi besöksrekord för hela 2000-talet och det rejält. Några förklaringar till framgången har identifierats:
- Utställningar som lockar barnfamiljer och
skolor, främst Piratutställningen och Kronan.
- Under sommaren var det ”rätt” väder vilket
Tidigt 2012 slöts ett avtal med Gota Media. Avtalet gav KLM en unik möjlighet att
ge ut två egna tidningar under året, 16 sidor
i tabloidformat och helt utan annonser. Tidningen gick kostnadsfritt ut till prenumeranter av Barometern, Oskarshamns-Tidningen,
Östra Småland, Nyheterna och Ölandsbladet.
Marknadsvärdet för dessa två utgivningar av
KLM-tidningen är över 500 000 kronor. I av-
Besökare 2007-2013, exklusive Kalmarsalens konferensbesökare
Månad Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Summa
Förändring av antal 2012 jämfört
med respektive år
Kalmar läns museum
2012
1 888
0
970
7 371
5 799
5 706
12 515
6 254
3 595
5 012
4 082
2 440
55 632
2011
1 574
2 085
2 037
1 981
3 181
3 377
8 189
4 406
2 508
3 250
4 447
3 422
40 457
2010
1 148
1 525
2 177
2 886
4 504
3 324
6 697
4 699
2 672
4 207
3 134
2 208
39 181
2009
1 739
2 446
3 589
3 285
3 290
3 033
7 935
3 958
2 504
3 258
2 963
2 742
40 742
2008
1 349
1 877
2 801
2 556
4 985
4 423
9 399
8 810
2 105
2 808
2 892
2 196
46 201
2007
1 429
2 183
2 221
3 436
4 569
3 643
14 282
5 860
2 892
3 670
3 125
2 372
49 682
38%
42%
37%
20%
12%
17
Foto © KLM
Foto © KLM
talet ingick även mycket förmånlig rabatt på
all annonsering i Barometerns och Östrans
utgivningar under året. Avtalet har förlängts
till att gälla även under 2013. Höstens nummer av KLM-tidningen spreds även i norra länet genom ca 30 000 ex som delades ut genom
postens reklam. Utfallet av detta bedöms dock
som svagt.
Slutsats:
Om Kalmar läns museum fortsättningsvis vill
utvecklas som ett attraktivt besöksmål under
sommaren krävs utställningar som lockar
målgruppen barnfamiljer. Beslut om vilka aktiviteter som familjen skall göra fattas i hög
utsträckning med stort hänsynstagande till
barnen. För länsmuseet var Piratutställningen
en stark dragare 2012 och bedöms bli det även
2013 tillsammans med Kronanutställningen.
Med hembakat kaffebröd, personal som ger dig det lilla extra, fantastisk utsikt över Kalmarsund och ett eget lekrum för
barnen är Kafé Ångkvarnen ett populärt fikaställe i Kalmar.
Summering och framtid
Ett intensivt år är tillända och ett nytt intensivt år vidtar. 2012 hade vi mycket att marknadsföra och det ser ut att bli liknande volym
18
Verksamhetsberättelse 2012
avseende program och utställningar för 2013.
Jämfört 2012 kommer vi dock att marknadsföra aktiviteterna på alternativa sätt under 2013,
bland annat för att hålla nere kostnaderna men
framförallt för att öka besöksantalet ytterligare. Metoder vi kommer att använda för att nå
ut med budskapet till potentiella besökare är
museets nätverk och lobbying kombinerat med
traditionell annonsering.
Butiken och kaféet hade båda starka år med
god resultatutveckling och vi ser med tillförsikt
an på framtiden och fortsatt ökade intäkter
och omsättning för båda. Butikens och kaféets
resultatutveckling är förstås beroende av hur
vi lyckas locka besökare i stort till museet. När
det gäller kaféet är vi övertygade om att kaféet
är en stark dragare till museet och en väg in
till lokalbefolkningens hjärta. Butiken behöver
utvecklas vidare för att få tillstånd åretruntförsäljning.
Slutligen så var besöksantalet under 2012 på
en hög nivå, den bästa under 2000-talet. Vi har
som mål att öka besöksantalet med ytterligare
20 % under 2013. Det är ett tufft mål, men
vi tror att vi bara är i början av den positiva
spiralen som har byggts upp.
Kalmar läns museum
Lokalt hantverkt med koppling till våra utställningar.
Foto © KLM
Under 2012 har 317 separata beställningar utförts. Totalt har dessa beställningar haft 7 244
sidor, allt från ett blad till en rapport på 444
sidor. De flesta har haft sidformat A4. Totalt
antal tryckta sidor under 2012 var 253 659 sidor! Spännvidden är stor på de uppdrag som
utförs. Uppdragen är främst interna, men även
externa uppdrag inom kultur- och museisektorn utförs, något som bedöms öka. Merparten av ”print” görs i huset, men vissa uppdrag
läggs ut externt, bland annat stora vepor, vissa
typer av foldrar och affischer.
Tryckerigruppen har även haft mycket arbete
med KLM-tidningen under både vår och höst,
framförallt med layout och bildbehandling.
Länsmuseets stora skrivare med sin efterbehandlare och skärmaskin samt en separat
falsmaskin ger oss möjligheter att producera
det mesta i huset. Vi trycker själva det mesta
av våra flyers, broschyrer, rapporter, affischer,
biljetter och mycket annat.
Foto © KLM
Tryckerigruppen
Delar av vårt sortiment kopplat till Pirat- och Kronanutställningar.
19
Foto © KLM
Bebyggelseenheten arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer i hela länet. Enheten strävar efter att delta
aktivt i samhällsplaneringen genom samarbete
med länets kommuner och länsstyrelsen och bidrar därmed till en hållbar utveckling. Genom
samverkan med föreningar, nätverk, organisationer, entreprenörer och privatpersoner på
kommunal, regional och nationell nivå sprids
kunskap om värdefulla byggnadsmiljöer och
praktisk byggnadsvård.
Foto © KLM
Bebyggelseenheten
Sammanfattning
2012 års resultat har varit tillfredsställande
med drygt 200 nya uppdrag av varierande
storlek och art. Enheten är till allra största del
uppdragsfinansierad och strävar efter att hålla
en hög kvalitet och goda arbetsförhållanden i
en tillvaro av allt mer konkurrensutsatthet. Att
vidmakthålla redan upparbetade kontaktnät
och samarbetspartners och att intressera nya
är en prioriterad uppgift. Genom att kombinera den statsbidragsfinansierade verksamheten
med uppdragsverksamhet strävar enheten efter
att lyfta kulturarvsfrågor i hela länet.
Samarbetspartners med exempel på
projekt
Under året har Bebyggelseenheten fortsatt
samarbetet med bl.a. Länsstyrelserna i Kalmar
och Kronobergs län, Linköping och Växjö stift,
Riksantikvarieämbetet, länets kommuner och
Bebyggelseenheten har tagit fram ett kulturhistoriskt
underlag
20 samt lyft fram kulturvärden i delar av den inre
hamnen i Oskarshamn.
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Dendrokronologisk provtagning i Långlöts kyrka på Öland.
kyrkliga organisationer, Linnéuniversitetet
och The Glass Factory i Boda.
Genom en informationssatsning till länets
kommuner har enheten arbetat med att lyfta
kulturmiljöfrågorna i planering och byggande.
Under 2012 har t ex enheten utfört en förstudie för nytt Kulturmiljöprogram i Emmaboda
kommun och tagit fram ett underlag för utvecklingen av inre hamnen i Oskarshamn. En
bebyggelsehistorisk utredning har utförts inför
planerad ombyggnad av gamla vattentornet i
Västervik till bostäder och inför Kalmar kommuns ombyggnad av Södra vägen.
Ett nätverk finns sedan flera år tillsammans
med Smålands och Östergötlands länsmuseer.
Under året bildades BARK- ByggnadsAnti­
kvarisk Regional Krets – en förening för bygg-
21
Foto © KLM
Foto © KLM
nadsantikvarier vid regionala museer. Kalmar
läns museum har varit drivande och är nu en
av medlemmarna.
Samarbetet med Statens fastighetsverk har
fortsatt att vara omfattande. Under 2012 har
bl.a. fasadarbeten utförts på landshövdingeresidenset och på Kalmar slotts inre borggård
med antikvarisk medverkan från enheten.
Medverkan har också skett i EU-projektet
”Öppna Portar” gällande Kalmar slott, Borgholms slottsruin och Eketorps Borg. En ny
uppdragsgivare är Fortifikationsverket.
I samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar län
och Länsförsäkringar har turnén med utställningen Hussmart slutförts med visning i Borgholm och i Oskarshamn. Bebyggelseenheten har
påbörjat ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsens Landsbygdsutvecklingsenhet i syfte att öka
kunskapen om kulturhistoriska värden knutna
till den agrara bebyggelsen och landskapet.
K-märkt tillväxt- med exempel på
projekt
Enheten förmedlar kunskap inom kulturarv
och kulturmiljö genom kulturhistoriska utredningar. rådgivning och samarbeten med kommunala, regionala och privata aktörer. Genom
ett engagemang i stads- och landsbygdsutvecklingsfrågor bidrar enheten till en hållbar
utveckling. Genom byggnadsvårdsutställningen Hussmart har det byggda kulturarvet lyfts
fram som en viktig resurs.
I samarbete med the Glass factory i Boda,
Statens Kulturråd och Regionförbundet har
enheten deltagit i ”Glaspedagogikprojektet”
genom att hålla en kurs om kulturmiljöer i
Glasriket för lärare i Emmaboda kommun.
Berätta och göra tillgängligt -med exempel på projekt
Enheten har verkat i större delen av länet och
träffat närmare 1600 länsbor i olika publika
sammanhang som exempelvis föredrag, presentationer, visningar och teater. Enhetens
rapporter och andra trycksaker bidrar till att
förmedla information samt sprida och öka
22
Verksamhetsberättelse 2012
På Kalmar slott rekonstruerades 1580-talets
dekormålning på södra fasaden.
Kalmar läns museum
Kyrkogårdsteater med Jenny Nyströmsskolans estetiska
program.
kunskapen om våra kulturmiljöer. På hemsidan har enheten en hantverksförteckning där
hantverkare som vi har goda erfarenheter av
presenteras.
På uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund
har enheten medverkat i en bok om Hus med
historia med temat hur man kan använda
hembygdsgårdar i den pedagogiska verksamheten.
Bebyggelseenheten har medverkat till en utställning om tillverkningsindustrier på Gamla
industriområdet i Kalmar, med utgångspunkt i
den tidigare utförda kulturhistoriska stadsdelsbeskrivningen. Den välbesökta utställningen
visades på köpcentret Giraffen där enheten även
deltog i rådgivnings- och visningsverksamhet.
I anslutning till arkeologiska utgrävningar av
kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar
23
har enheten tagit fram en bebyggelsehistorisk
rapport och hållit föredrag om kvarterets bebyggelsehistoria och 1600-talets inredning.
För sjätte året genomfördes kyrkogårdsteater i Kalmar under ledning av enhetens personal i samarbete med Kalmar Kyrkogårds- och
Fastighetsförvaltning och Jenny Nyströmskolans estetiska program. Återkommande rådgivningsspalter har produceras i Kalmar Läns
Tidning, Vimmerby Tidning och Emmaboda
Tidning.
Sedan många år medverkar Bebyggelseenheten vid byggnadsvårdsläger som arrangeras
av bl.a. Svenska byggnadsvårdsföreningen
vid Vita villan i Borgholm och vid Målilla
mekaniska verkstad. Sommaren 2012 deltog
enheten i samverkan med bl.a. Föreningen
Öländska Hus under en byggnadsvårdsdag i
Glömminge.
24
Foto © KLM
Foto © KLM
På Locknevis kyrka genomfördes bland annat lagning av
fogarna mellan granitblocken.
Förvalta och vårda- med exempel på
projekt
Inom ramen för statsanslag arbetar enheten
med rådgivning till fastighetsägare, kommuner, kyrkliga samhälligheter och länsstyrelsen.
Antikvarisk medverkan vid restaurerings och
förändringsarbeten på byggnader runt om i länet har genomförts i stor omfattning.
Enheten har arbetat som antikvarisk medverkande vid renovering med byggnadsvårdsbidrag bl.a. vid tegeltaksomläggning i
Emmaboda Hembygdspark, renovering av
Hammarsmedjan i Orrefors samt vid renovering av en malmstuga i Kalkstad, en ängslada
i Mortorps hembygdsgård och en undantagsstuga i Lunds by.
Enheten har fungerat som antikvarisk medverkande vid renoveringar av många kyrkor
i hela länet t.ex. vid brandskyddsåtgärder i
Gullabo, ny askgravplats och askgravlund på
Vissefjärda kyrkogård, spåntaksomläggning
i Hossmo, tillgänglighetsanpassning av bl.a.
Resmo kyrka, fasadarbeten på Locknevi kyrka
och vid ombyggnad av Fliseryds kyrka.
Enheten har tagit fram underlag till informationsskrifter respektive vård och underhållsplaner för fyra byggnadsminnen i Kronobergs län,
på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Enligt Plan- och bygglagen kan det ställas
krav på att en s.k. KUL-kontrollant medverkar
vid renovering av en kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Enheten har haft flera sådana uppdrag under året bl.a. vid kvarteret Valnötsträdet i Gamla staden i Kalmar och Funkabotorget i Kalmar.
En kompetent och professionell organisation
Bebyggelseenheten består av en grupp medarbetare med hög kompetens och professionalitet. Under året har ytterligare medarbetare
certifierats såsom sakkunnig kontrollant av
kulturvärden enligt PBL. Merparten av medarbetarna har nu denna certifiering. Alla arbetar enligt Sveriges praktiserande bebyggelseantikvariers (SPBA:s) etiska regler.
Verksamhetsberättelse 2012
En bebyggelsehistorisk utredning av Västerviks
gamla vattentorn utfördes för att undersöka om
den går att inreda till lägenheter.
Kalmar läns museum
25
Foto © KLM
Arkeologienheten
26
Under 2012 undersöktes, i ett samarbetsprojekt mellan KLM
och RaäUV-Öst, 12 stadstomter från mitten av 1600-talet framVerksamhetsberättelse 2012
till 1800-t i Kv Gesällen, Kvarnholmen, Kalmar stad.
Arkeologienheten på länsmuseet arbetar med
att bygga kunskap kring, beforska och berätta
om människan och hennes landskap och samhälle i förhistorisk och historisk tid. Enheten
utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska utredningar, inventeringar och antikvariska kontroller för samhällsplanering.
dynamiskt vis avsätta medel för riktade kompetensutvecklingsprojekt inom enheten. Kompetensmässigt lutar vi oss på vår oomtvistade
sten- och bronsålderskompetens men utvecklar
vår järnålders- och medeltidsarkeologi genom
satsningar på kompetensutveckling, planerade
samgåenden samt genom samverkan.
Sammanfattning
Bygga upp kunskap
2012 års omsättning har varit tillfredsställande, trots halverat inflöde av nya uppdrag
jämfört med 2011 - en effekt av den drastiska
nedgången i nybyggnation kombinerad med
ökande konkurrens inom uppdragsarkeologin.
Samarbetsprojektet kring undersökningarna
inför ny E22 i Blekinge är inne i rapportskedet och projektet ger fortsatt utrymme för
nödvändig utveckling av verksamheten. Även
samverkan med RAÄ/Uv Öst kring arkeologin i Kalmar stad har inneburit en solidare
ekonomisk bas för verksamheten än annars
hade varit fallet. Av större rapportarbeten
som slutförts kan nämnas det som behandlar
undersökningarna vid Prästhag, Köpingsvik,
vilket genomförts i samarbete med KP/Smålands museum. Sammanfattningsvis kan sägas
att M-ark-samarbetet, samarbetet med Smålands museum och Västerviks museum, samt
med UV Öst i Kalmar stad, utgör de viktigaste
framgångsfaktorerna för verksamheten under
2012. Till sådana faktorer måste också räknas den mycket viktiga möjligheten att på ett
15 uppdrag har budgetsatts och erhållits under
året i Kalmar län, vilket är en minskning med
16 uppdrag i förhållande till 2011. Huvuddelen
av uppdragen erhölls inom Länsstyrelsens til�lämpning av Kulturminneslagen (KML). Den
geografiska uppdragsfördelningen på kommuner inom Kalmar län under 2012 och samma
fördelning sedan 2007 framgår av tabell 1
nedan.
Kalmar läns museum
Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro
Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik
2007 2008 2009 2010
5
8
10
10
0
0
1
0
0
0
0
5
23
13
14
10
1
1
1
4
8
10
7
2
4
2
1
1
1
0
2
2
0
0
1
1
3
1
0
1
9
10
8
14
54
45
45
50
2011
5
0
2
11
0
8
1
0
0
0
4
31
2012
4
0
0
5
0
4
1
0
0
0
1
15
Tabell 1. Uppdragsfördelning på kommuner inom Kalmar
län 2007-2012.
27
Foto © KLM
Foto © KLM
Framtidens arkeologer? Seminariegrävning i Tingby i oktober 2012, för Linnéuniversitetets kurs ”Arkeologi III”.
Berätta, lära, göra tillgängligt
16 rapporter utkom under 2012, varav 10 hänför sig till uppdrag erhållna under året och 6
hör till undersökningar under 2011. Arkeologienhetens kommunikativa insatser i samband
med arkeologiska undersökningar har begränsats till sådana som kunnat budgeteras och
debiteras kund i samband med arkeologiska
projekt. I samband med en förundersökning
intill Rockneby skola genomfördes exempelvis
uppskattade guidade visningar och samtal med
skolans elever och personal, och en förstudie till
projekt Bronsålderskust i syfte att forma ett besöksmål i Västerviks kommun har genomförts
och presenterats för Regionförbundet.
Samarbeten och nätverk
Resterna av skelett grävs försiktigt fram på
Sandby Borg. De makabra fynden av åtminstone
två människor som blivit ihjälslagna väcker frågor
kring vad som utspelades på Sandby Borg för
cirka 1500 år sedan. Undersökningarna av borgen
fortsätter.
28
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Ett viktigt samarbete med Uppsala universitet
Campus Gotland, tidigare Högskolan på Gotland, har inletts. En av enhetens antikvarier
har under året biträtt med arkeologisk expertis och lett en omfattande seminariegrävning
på Västergarn utanför Visby. Samarbetet med
Linnéuniversitetet fortsätter och har under året
medfört att en av enhetens antikvarier lett seminariegrävning på den tidigmesolitiska boplatsen Tingby utanför Kalmar. Den museiarkeologiska branschorganisationen M-ark har fortsatt
29
Foto © KLM
Foto © KLM
I en igenfylld källare i Kv
Gesällen hittades ett flertal
gamla reklamskyltar.
Tjustbygden i norra Kalmar län är ett av landets mest utmärkande bronsåldersregioner. Kalmar läns museum har på uppdrag av Västerviks kommun genomfört en förstudie med syfte att analysera potentialen för att lyfta fram några av dessa
fantastiska lämningar som besöksmål för såväl turister, kommuninvånare och skola. På bilden syns några av alla de skeppsristningar som finns i Tjust. Dessa ligger på en häll vid Casimirsborg i Gamleby socken. Foto: M Petersson, KLM 2008.
30
Övrig arkeologisk forskningsverksamhet
Efterundersökningarna i Sandby borg på östra Öland har fortsatt med stöd av 7:2-medel.
Här samverkade enheten detta år med bl. a.
professor Ulf Näsman, dr Svante Fischer och
doktorand Helene Wilhelmsson. Med stöd av
7:2-medel har enheten genomfört ett seminarium med ett flertal prominenta forskare samt
förberett en antologi kring Köpingsviks förhistoria och medeltid för att hedra och fortsätta
vår framlidna medarbetare Hella Schulzes
forskargärning. Samverkan har också inletts
med doc Gert Magnussons forskningsprojekt
kring den tidigmedeltida järnframställningens
politisk-ekonomiska landskap. Genom avsättning av medel för kompetensutveckling har ett
antal kunskapsuppbyggnads- och forskningsansatser beviljats tid för genomförande.
Verksamhetsberättelse 2012
Under året har enhetens medarbetare återigen
visat att de senaste årens satsningar att skapa
och vidmakthålla kompetens och professionalitet i organisationen har burit frukt. Den arkeologiska kompetensen, samarbetsförmågan och
projektledarskapet har i samverkansprojekten
visat sig stå sig väl i jämförelse med såväl mindre
som avsevärt större verksamheter i svensk arkeologi. Användningen av museets ekonomiska program Pyramid som ett komplett system
för projekthantering och ekonomisk överblick
har fortsatt att utvecklas. Andra enheter har
under året på flera sätt tillgodogjort sig denna
utveckling, främst genom intern konsultverksamhet genom en av enhetens antikvarier. Enhetens personal efterfrågas som kompetenser i
rikstäckande strategisk verksamhet, nationella
och internationella akademiska symposier,
som utredare, lärare och ledare på universitet
och som samordnare av större anbud.
Kalmar läns museum
Foto © KLM
sitt arbete. Enhetschefen är ledamot i styrelsen
och i organisationens strategigrupp och ytterligare en antikvarie på enheten har valts in i styrelsen. Även under 2012 har en stor del av omsättningen härrört ur projekt som genomförts
med externa samarbetspartners där samarbetet
på ett eller annat sätt möjliggjorts genom Mark. Enheten samarbetar som tidigare nära med
Västerviks museum med att planera och utföra
arkeologiska undersökningar i Västerviks kommun. Förhandlingar kring samgående mellan
arkeologiverksamheterna vid Kalmar läns museum och Kulturparken Småland AB har varit
lovande. Samverkan har också genomförts med
RAÄ/UV Öst kring undersökningar i Gamla
staden och på Kvarnholmen i centrala Kalmar.
Viktiga nätverkskontakter har erhållits genom
betydelsefull marknadsundersökande verksamhet som en av enhetens antikvarier genomför på
uppdrag av och tillsammans med RSM – Riksförbundet Sveriges Museer.
En kompetent och professionell
organisation
Rapporten över det uppseendeväckande och viktiga fyndet
2009 av en tidigmedeltida gård i Prästhag utanför Köpingsvik på Öland har nu färdigställts. På bilden syns delar av en
kruka från en av gårdens avfallsgropar.
31
Foto: Kronanprojektet/Kalmar läns museum
Kronan marinarkeologi konservering
Kronanprojektet
Undersökningsarbetet på Kronans vrakplats
2012 års marinarkeologiska undersökningar
av regalskeppet Kronan, som utgjorde det
trettioandra undersökningsåret i följd genomfördes i enlighet med de mål som ställts upp.
Undersökningsarbetet var indelat i två etapper
och omfattade tre veckors fältarbete. Undersökningarna skedde i samarbete med kustbevakningen och frivilliga dykare och bestod i en
förlängning av 2011 års schakt mot söder, föröver på vrakets trossdäck. Ca 25 % av dyktiden
föll bort p.g.a. otjänlig väderlek. 137 fyndposter registrerades. Tyngdvikten ligger på föremål av trä (44 %), mässing (20 %) och koppar
(11 %), och återspeglar den utsatta fyndmiljöns begränsade förutsättningar för bevarade.
Sommarens undersökningsområde uppgick till
ca 4 m 2 , motsvarande uppskattningsvis 2 m3
utgrävningsmassa. Årets utgrävningar nådde i
likhet med föregående år ned till den underliggande garneringen (inre bordläggningen) i vraket, vilken är slutpunkten i vertikalled för varje
schakt. Resultaten av undersökningarna har
under året presenterats i rapporter, artiklar, föredrag, guidningar, intervjuer och s.k. on-line
rapportering på Internet via Kronan-bloggen.
Förstärkning av projektets vetenskapliga profil
Forskning och kunskapsuppbyggnad har under
året kontinuerligt bedrivits som ett led i den marinarkeologiska undersökningsverksamheten.
Referensgruppen består av forskningsexpertis
Under 2012 hittade dykarna ett välbevarat kranium efter en av besättningsmännen på Kronan. Då
det fanns rester av vävnad kvar på kraniet, uppstod en konserveringsteknisk fråga: På vilket sätt
bevarar man skör mänsklig vävnad för att inte förstöra möjligheterna till kemisk/medicinsk analys?
32
Verksamhetsberättelse 2012
På bilden fotograferas vävnaden – mycket välbevarad hjärnsubstans.
Kalmar läns museum
och sakkunniga inom ämnena arkeologi, osteologi och historia från, förutom länsmuseet,
Stockholms universitet, Södertörns högskola,
Linnéuniversitetet och Riksantikvarieämbetet.
Inom ramen för referensgruppen har fortlöpande ett antal forskningsprojekt bedrivits, av vilka
särskilt bör framhållas undersökningarna av
apoteksföremålen, numismatiska fynd, det osteologiska materialet och de jämförande studierna
av Vasa och Kronans fyndmaterial. Forskarstudier bedrivs av projektledaren och publicering
sker kontinuerligt. I november genomfördes seminariet Skeppet – Staden – Stormakten, som
presenterade resultaten av referensgruppens
forskningsarbete för en större publik.
Konservering och vård av Kronansamlingarna
Rekrytering av ny konservator genomfördes under året, vilket möjliggjorde att konserveringen
av de bärgade föremålen från Kronan kunde genomföras enligt plan. Successionen har emellertid inneburit särskilda resurskrävande arbetsinsatser och förändrad arbetsfördelning, för att
skapa en ny, fungerande organisation.
Basutställningen om Kronan
En fortsatt utveckling av Kronanutställningen
har under 2012 skett i något blygsam omfattning, huvudsakligen beroende på bristande resurser. En fortsatt satsning på specialvisningar
har skett. För tionde året i rad genomfördes i
november Kronandagen.
33
Foto: Kronanprojektet/Kalmar läns museum
Foto: Kronanprojektet/Kalmar läns museum
Förmedlingsarbete
Under året har, utöver ordinarie guideverksamhet, ca 40 föredrag, guidningar och demonstrationer hållits i och utanför museet. Målet
har varit att ge allmänheten, och i synnerhet
barn och ungdom, en spännande inblick i arbetet bakom kulisserna och till havs. Besök på
vrakplatsen under dykarbetet har genomförts,
så också visningar av utställningen, textilkonserveringen och laboratoriet för marinarkeologisk konservering. Uppdateringar av Kronans
hemsida har utförts. Under sommaren fortsatte
on-line rapportering på Kronan-bloggen.
Sponsorsamarbete
Kronanprojektet erhöll under 2012 fortsatt
ekonomiskt stöd från Svensk kärnbränslehantering AB, Länsförsäkringar Kalmar län och
Eolus.
Samarbete med Linnéuniversitet
Föreläsningar i marinarkeologi har på uppdrag
av Linnéuniversitetet genomförts för arkeologistuderande. Universitetet har genom sitt representantskap i projektets referensgrupp kanaliserat olika samarbetsprojekt, bl.a. rörande
forskarstuderande och forskarseminarium.
Marinarkeologi, uppdrag och allmän
handläggning
Ett tjugotal marinarkeologiska uppdrag har
under året genomförts inom ramen för enhetens verksamhet. Marinarkeologiska utredningar i samband med utbyggnad av Bergkvara småbåtshamn, kabelnedläggningar mellan
Gotland och Simpevarp och planerad havsbaserad vindkraftsetablering vid Kårehamn har
genomförts. På uppdrag av länsstyrelsen Blekinge och i samarbete med Kustbevakningen
har fortsatta marinarkeologiska undersökningar av två medeltida vrak, dels i Ronneby
skärgård dels utanför Karlshamn, genomförts.
Vidare har länsmuseet på uppdrag av, och i
samarbete med Blekinge Museum producerat
en utställning på Ronneby Kulturcentrum om
resultaten av undersökningarna av ett fartygsvrak från 1400-talet med arbetsnamnet Gribshunden. Utställningen i Ronneby invigdes den
34
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
35
En liten mässingsdosa från i somras.
Konservering
Dosan öppnad. I dosans vägg vid gångjärnet finns
ett litet hål efter en nit eller liknande, och där har
bottensediment runnit in och lagt sig som ett skyddande lock över innehållet. Sedan har hålet ärgat
igen och förslutit preparatet.
Den arkeologiska konserveringsfunktionen har
ansvarat för konservering av det fyndmaterial
som bärgats från regalskeppet Kronan, samt
som expertinstans utfört flera externa konserverings- och vårduppdrag. Framhållas bör särskilt
uppdraget att konservera fyndmaterialet från
undersökningarna av kv. Gesällen i centrala
Kalmar. Såväl den allmänna konserveringsverksamheten som textilkonserveringsfunktionen
har varit engagerad i vården av samlingarna och
i flytten av länsmuseets samlingar till kv. Bilen.
Konserveringsfunktionen har utfört interna
uppdrag åt utställnings- samlings- och arkeologienheterna. De externa uppdragen har utförts åt Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Kalmar samt Länsstyrelsen i Gotlands län
(silverskatten).
Inventeringsuppdrag
Under sedimentet dolde sig ett vitt pulver som
tycks ha bevarats väl i den skyddade miljön. Det
slammas upp och blir mjölkigt i vatten, men sedimenterar efter ett tag. Pulvret är inte analyserat
kemiskt, men eventuellt är det oorganiskt. En gissning kan vara puder för kosmetiskt bruk.
36
Den skadeinventering av metallföremål i Växjö
stifts kyrkor, vilken sker på uppdrag av Svenska
kyrkan och påbörjades under 2010, har fortsatt.
Under 2012 inventerades 24 kyrkor, sex kyrkor
inventerades under början av 2013. Under 2013
kommer 30 kyrkor att inventeras. Inventeringen
sker framförallt i den del av Jönköpings län vars
kyrkor tillhör Växjö stift. Totalt har 85 kyrkor
inventerats och skaderapportering angående
metallföremålen behandlats. Inventeringen ger
en samlad bild över tillståndet vilket ska vara
till hjälp i fortsatta planer på vård och underhåll
för de kyrkliga föremålen.
2012 genomfördes den fortsatta inventeringen av kulturhistoriska föremål av metall och
textil för Linköping stift som påbörjades 2011.
Under 2012 har 29 kyrkor i norra delarna av
Kalmar län besökts och föremål dokumenterats.
Verksamhetsberättelse 2012
Under året har textilkonserveringen fortsatt
och utvecklat uppdragsverksamheten. Konserveringsuppdrag har utförts åt tolv kyrkor.
Hälften av ärendena har omfattat en stor del
av kyrkans textila inventarier, hälften endast
ett eller några enstaka föremål. Tre av de under
året aktuella kyrkorna ligger i Kalmar län, sju
i Skåne och en i Blekinge. Ateljén har också
varit rådgivande vad gäller förvaring av textil
i två av Kalmar läns kyrkor. Inventeringar har
utförts i nio kyrkor i Blekinge.
En av ateljéns konservatorer har slutat och
ersatts med en ny. Konservatorsassistenten har
övergått till att arbeta med flytten av museets
föremål till nya magasin och har i ateljén ersatts med en ny. Även övrig personal i ateljén
har under året bistått med råd och planeringsarbete i samband med flytten.
Under våren fick textilkonserveringsateljén
utrymmas på grund av ett insektsangrepp. Under sex månader skedde arbetet på annan plats
i huset under tiden saneringsarbete i bjälklagen
pågick. Resultatet av saneringen var mycket
gott, men inte fullständigt tillfredställande.
Bedömning
Konserveringen av fyndmaterialet från Kronan har under större delen av året genomförts
enligt plan. Textilkonserveringsverksamheten
har under året fortsatt att utvecklats, utökat
sitt kontaktnät och ökat antalet externa uppdrag. Verksamheten är numera helt externfinansierad och är därför satt under hård ekonomisk press för att överleva. Det är av stor
vikt att resurser framledes prioriteras för vård
av museets textila samlingar, i synnerhet med
anledning av flytten av museets föremålssamlingar till nya magasin i kv. Bilen. Det fortsatta
inventeringsuppdraget från Svenska kyrkan av
metall- och textilföremål, är av stor betydelse
för verksamhetens utveckling, inte minst beroende på att den förväntas övergå i beställningar
av konserveringsåtgärder.
Sammanfattande bedömning
Verksamhetens situation är med avseende på
ekonomi och måluppfyllande under kontroll,
Kalmar läns museum
Foto © KLM
Foto: Kronanprojektet/Kalmar läns museum
28 oktober 2012. Samarbetet är av stor vikt
för sydostregionens fortsatta marinarkeologiska kunskapsuppbyggnad och profilering.
Länsmuseets funktion som expertinstans och
rådgivande organ i marinarkeologiska frågor
har under året medverkat i olika sammanhang.
Länsmuseets medverkan i det nationella Marinarkeologiska Rådet har fortsatt.
Konservatorn lägger silvertrådarna tillrätta. Det mycket
nedbrutna tyget ska sedan täckas med ett tunt, genomskinligt skyddstyg
men allt mer beroende av extern finansiering
genom uppdrag vilket ställer ökade krav på
kunskapsuppbyggnad och konkurrenskraft.
Samtidigt minskar resurserna för vård av museets samlingar i relativa termer.
De strukturella ekonomiska problemen utgör som tidigare ett hinder för Kronanverksamhetens optimala utveckling. Resurserna
är fortsatt ytterst begränsade i relation till
verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst
i form av sponsring, är trots allt av temporär
karaktär och kan inte anses utgöra den solida
grund som projektet måste vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet.
Den ena av Kronanprojektets två heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa
verksamheten är sponsor- och uppdragsfinansierade. Även angränsande stödresurser som
textilkonservering är numera helt uppdragsfinansierade. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001,
är det fortfarande angeläget att framför allt
den sponsorfinansierade konservatorstjänsten
inom enheten anslagsfinansieras, samt att en
assisterande marinarkeologtjänst tillskapas.
Detta för att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för
att slutföra Kronanprojektet i enlighet med den
målsättning som slagits fast i länsmuseets styrelse. Likaså behövs betydande resurser för att
hantera museets textila samlingar, där vårdbehovet bedöms vara akut.
37
Foto © KLM
Foto © KLM
Arkiv, bibliotek & samlingar
Samlingarna
Verksamhetsområdet samlingar svarar för
handläggning och hantering av föremålsfrågor. Under året har fortlöpande servicearbete
utförts för akademiska studier och olika forskningsinsatser, avhandlingsarbeten och för uppsatsarbeten vid universitet och högskolor. Ur
samlingarna har föremål valts för Månadens
föremål som presenteras med tillhörande berättelse i utställning och på länsmuseets hemsida (se bilaga 1).
Under året antog styrelsen den gemensamma policyn för synen på och hanteringen av
museets totala samlingar, som enheten fått i
uppdrag att utarbeta.
Genom samlingarna har enheten medverkat i merparten av museets egenproducerade
utställningar. Enheten har också samarbetat
med Kalmar läns konstmuseum där vi bidragit
med föremål till deras utställning ”Paganism”.
Utvecklingsbidrag erhölls från Statens Kulturrådet för projektet Vår historiska mångfald,
projektet startades upp under senhösten 2010
medan merparten av arbetet utfördes under
2011-2012. Projektet innebar för samlingarna
en särskild satsning på att tillgängliggöra de
etnografiska samlingarna. Projektet har genomförts i samarbete med den pedagogiska
enheten, ATH.
Samlingarna har under större delen av året
haft tillgång till arbetsmarknadsåtgärden Fas
3. För samlingarnas del arbetar två personer
med digitalisering av accessionskatalogen. Under hösten avslutade en Fas 3 sin anställning
38
På väg till nya magasinet.
Verksamhetsberättelse
2012
Kalmar läns museum
Stenföremål i slottskällaren skall flyttas till nya magasinet.
för annat arbete och en gjordes om till en tillsvidareanställning på museet.
Under året har ett omfattande skanningsarbete påbörjats. Museets manuella lappkortsregister skannas av museets digitaliseringsgrupp,
förutom att det är ett viktigt säkerhetsarbete,
innebär det också att registret blir tillgängligt
för arbete exempelvis på det nya magasinet.
Registret länkas även till nya databasen. Arbetet slutförs 2013.
Under hösten genomfördes konverteringen
av vår gamla Accessdatabas till databasen
Primus. Övergången till en ny databas har påverkat arbetets inriktning under en stor del av
året, förberedande arbete i Access och därefter konverteringsarbete i form av planering,
granskning, kurser samt framtagning av egna
manualer för det fortsatta registreringsarbetet. Övergången till Primus kommer också att
innebära att våra föremål kommer att kunna
göras digitalt tillgängliga via nätet genom
Digita­ltMuseum.
39
Foto © KLM
Foto © KLM
Stora laggkärl och ålderdomliga jordbruksredskap förvaras i en av postejerna på Kalmar slott, föremålen väntar på flytt till
det nya magasinet.
Lokalsituationen för museets föremålssamlingar är fortfarande allvarlig, vilket innebär
ett ständigt återkommande problem för verksamheten. Planeringsarbetet kring det nya magasinet har fortgått och ombyggnaden av lokalerna tog sin början våren 2012. Kontinuerlig
uppföljning samt planering av inredning och
utrustning har fortgått under hela året. Det nya
magasinet invigdes den 7 december med bl.a.
utställning av föremål med tillhörande berättelser som presenterades genom museets medarbetare. Föremål och berättelser visade på och
representerade samlingarnas stora bredd.
En första flytt av föremål från Kalmar slott,
Ståthållarevåningen samt flytt av museets stolsamling från Ångkvarnen genomfördes under
våren 2012 för att placeras i en tillfällig lokal
i anslutning till det nya magasinet. Flytten av
stolssamlingen föranleddes av omflyttningsarbeten på magasinet på Ångkvarnen på grund
av ombyggnadsarbetet med att öppna upp golvet över textilkonserveringen. Planeringsarbete kring det egentliga flyttarbetet har fortsatt
under året och flytten påbörjas under januari
2013.
Länsmuseets problem med skadeinsekter
har inneburit att Anticimex engagerats för att
gå vidare med att försöka åtgärda insektsproblemen mer långsiktigt. Eftersom problemen
varit särskilt omfattande för textilkonserveringen åtgärdades den delen av golvet på
magasinsvåningen som ligger rakt över konserveringsateljén. Det visade sig att närmast
och längs med ytterväggen fanns en kompakt
massa av rester från när lokalerna användes
som kvarn och spannmålsmagasin. Efter rengöring har stenmjöl lagts ut i trossbotten på
magasinsvåningen för långsiktig insektsbekämpning, därefter lades ett nytt och tätare
trägolv på plats.
40
Foto © KLM
Den nya kompaktsystemet för textilier håller på att byggas. Här kommer textilföremålen att få en bra och säker förvaring.
Den nuvarande förvaringen av museets
textilier är trång och
svårarbetad.
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Inköp och gåvor, förvärv till
samlingarna 2012
Kalmar läns museums accession till samlingarna består huvudsakligen av arkeologiskt
fyndmaterial och gåvor från enskilda personer. Under året har museet tacksamt mottagit
gåvor från ett tjugotal enskilda personer, även
några inköp redovisas i bilaga 2.
Foto
Enheten har utfört inkomna fotograferingsuppdrag, fotografering av nyförvärv och fotografering av föremål inför utställningar mm.
Under årets första hälft har fotograferingen
varit inriktad på föremål som hanterats på
grund av de ombyggnadsarbeten som gjorts på
museet, däribland museets samling av stolar.
Därutöver utförs omfattande fotografering av
länsmuseets handläggare.
41
Foto © KLM
Foto © Pierre Rosberg /KLM
band med planeringen inför magasinsflytten
till kv. Bilen. Det mest akuta behovet föreligger inom arkivfunktionen där personalresurserna är särskilt ansträngda. Det är i sammanhanget viktigt att framhålla betydelsen av en
helhetssyn på den totala minnesfunktionen,
omfattande föremål, bilder, handlingar och
bibliotek. Helhetsbilden av en plats, en person,
en företeelse etc. utgörs i de flesta fall av en
kombination av de olika arkivmaterialen. En
samordning av minnesfunktionens olika beståndsdelar är därför en förutsättning för ett
effektivt nyttjande och möjligheterna för ett
utökat tillgängliggörande.
Biblioteket
Några av alla de föremål som verksamheten har fotograferat.
Arkiv
Funktionen upprätthålls på basis av extremt
begränsade resurser. Personalresursen består
av en arkivassistent. Utöver detta utför digitaliseringsgruppen ett flertal arkivrelaterade
arbetsuppgifter. Under året har arkivassistenten ansvarat för insortering av nya handlingar
i arkivet samt handledning av arkivbesökare.
Eftersom arkivet är tillgängligt för varje enskild
handläggare, görs uttag och återställande av arkivhandlingar av respektive handläggare själv.
Museet har med tacksamhet mottagit Kaj
Kjellströms underlag för boken om gästgiverier
i Kalmar län. Materialet består av såväl fotografier som avfotograferat arkivmaterial och
kommer att hållas tillgängligt för forskning.
Bedömning
Behovet av utökade resurser till samlingarna
och arkivet har ytterligare aktualiserats i sam-
42
Under 2012 har 161 nyinkomna böcker registrerats i bokkatalogen. Vid årsskiftet fanns
34 183 poster i bokkatalogen. 3 598 nya poster har tillkommit, dels genom digitalisering
av äldre litteratur och dels via digitalisering
av de böcker och tidskrifter som ingår i Jenny
Nyströmstiftelsens samlingar vilka uppgår till
1 237 poster.
I samband med digitaliseringen av bokkatalogen görs en katalogisering och ny klassificering enligt Kgl. Bibliotekets principer i Libris.
Följande ämnen har genomgåtts under året:
Kulturminnesvård, Naturvård, Hembygdsvård
och Bibliografi. Under året har fortsatt indexering av etnologiska tidskrifter ägt rum. Lokalproblemen för biblioteket och arkiven kvarstår.
Under året har arkivet och biblioteket besökts av cirka 80 personer.
Bedömning
Fortsatta insatser har gjorts för att katalogisera, placera om och digitalisera bibliotekets
böcker. Utvecklingen av den digitala bokkatalogen bidrar starkt till kunskapsuppbyggnaden
både inom huset och externt genom att skapa
möjligheter för museets samtliga enheter att
snabbt nå information om sin verksamhet via
innehållet i biblioteket samt för allmänheten
att nå kunskap om exempelvis sin hembygd.
Verksamhetsberättelse 2012
Bilder ur utställningen Ölandsbron 40 år.
Digitaliseringsgruppen
Under året har 6036 bilder tillförts databasen.
Detta understiger årets mål med drygt 3 000
bilder. Orsaken är stor sjukfrånvaro och att
många bilder krävt omfattande indexering.
Systematisk omskanning av tiffbilder som inte
håller måttet har även utförts. Under 2012 omskannades 1 041 bilder. Ur Westrinska samlingen har 2 700 ark skannats och samtliga har
indexerats.
En halvtid har under året varit utlånad till
magasinsprojektet för att skanna katalogkort,
vilket även det påverkat det kvantitativa resultatet.
Arkivkapslar med bilder från arkiven på våning två och sex har fortsatt gåtts igenom och
bildnummer har förts över från original till kopior, i syfte att skapa ordning och systematik.
Kalmar läns museum
De tre FAS-3-medarbetare som deltagit i
verksamheten har gjort stora insatser, främst
genom registrering av 40 307 E-nummer, 7 346
A-nummer och fortsatt registrering av Walter
Olsons negativsamling.
Arbetsledaren har förutom arbetsledning
och bildkontroll lagt tid på fotoförsäljning,
uppordning av arkivutrymmen på våning 2,
produktion av en utställning om Ölandsbron,
initiering av ”Veckans bild” samt servat museets handläggare med bilder.
Krusenstiernska arkivet
Den 28 juli ägde den sedvanliga arkivdagen
rum i Krusenstiernska arkivet, då släkten har
tillträde till arkivet under ledning av släktens
egna arkivarier.
43
Foto © KLM
Varje dag har ett särskilt scenario,
Foto © J. Grusell
Packad & klar för en
Foto © Ingela Manfred Astva
ll
Foto © Ingela Man
fred Ast vall
Foto © Ingela Manfred Astvall
det finns en anledning till varför vi ses, kanske är det
vårfest för stenåldersfolket vid Emån eller kanske vill
Johanniterbröderna visa folket sin fina medeltidskyrka i
Kronobäck. Under tidsresan används alla sinnen i hantverk och matlagning. Vi diskuterar viktiga saker som
demokrati, främlingsfientlighet eller jämställdhet, allt
diskuteras utifrån den historiska kontext där vi befinner oss. Frågorna förläggs till historisk tid och var lika
viktiga nu som då, det som är svårt att diskutera idag
kan vara enklare att diskutera som medeltidsmänniska
eller någon som levde vid förra sekelskiftet.
tidsresa!
För museets personal börjar tidsresorna ofta kl 06
eller 07 på morgonen då vi kör iväg med bussarna
för att vara på plats i länet innan kl 8.00. Allt packas
upp och eleverna anländer kl 09. Då läser vi landskapet och repeterar historien och scenariot, eleverna
får berätta vilka de ska bli under dagen. Sedan genomförs tidsresan som avslutas med att vi reser tillbaka till vår tid och har en reflexion över dagen.
Efter tidsresan packar museets personal, ofta med hjälp
av lärare, in all rekvisita och kläder och kör tillbaka till
museet i Kalmar. Väl på plats återstår handdisk av all
rekvisita som använts i matlagningen och upphängning
av kläder. Rekvisitan packas ur bussen om den inte ska
användas dagen efter.
Personalen som genomfört tidsresorna somnar ovaggade på kvällen efter långa, intensiva och väldigt härliga
dagar! Utan den fantastiska insats som görs i verkstad
och kostymateljé skulle tidsresorna inte vara möjliga!
Foto © KLM
Tidsresemetoden som tagits fram av Kalmar läns
museum har spritts och nu arbetar man med liknande tidsresor i 10 länder i Europa, USA och Afrika.
Kalmar läns museum
Foto © Ingela Manfred Astvall
44
Varje år genomförs ett 70-tal tidsresor i Kalmar län tillsammans med olika skolor och ofta i samarbete med hembygdsföreningar eller andra lokala föreningar. Tidsresorna genomförs i en lokal kulturmiljö, det kan vara i närheten av en
stenåldersboplats, vid ruinen av en fornborg, i ett medeltida
odlingslandskap eller vid en hembygdsgård eller gammal industri. På en tidsresa fryser vi tiden till t ex år 5005 f.Kr.
eller år 1958. Med hjälp av lite magi och mycket rekvisita och kläder reser vi så tillbaka i tiden för en dag
och blir de människor som levt
där för länge sedan.
Verksamhetsberättelse 2012
Till tidsresorna behövs mycket rekvisita och kläder
samt engagerad och kunnig personal. Inför varje tidsresa görs en planering tillsammans med skolan. Inför
dagen packas sedan museets bussar fulla med historiska kläder för rätt tidsperiod. Museet har idag omkring
3000 dräkter som alla är sydda som kopior utifrån förlag och fynd i den mån det finns. Mycket rekvisita
behövs till hantverk som tenngjutning, flintslagning,
textilhantverk, repslagning, täljning och matlagning.
Även dessa föremål är tillverkade utifrån fynd så
långt det är möjligt. Vid varje tidsresa lagar vi den
mat som äts med hjälp av bara föremål och tillvägagångssätt som är historiskt korrekta.
45
Foto © Peter Fasth
Pedagogiska enheten
Under hösten fördes den kulturmiljöpedagogiska enheten, ATH, samman med den del av den
publika enheten som återstod efter att en marknadsenhet skapades vid årsskiftet 2011/2012.
Den nya enheten, Pedagogiska enheten, består av 11 tillsvidaretjänster samt många timanställda och praktikanter. Vi ansvarar för all pedagogisk verksamhet i länet och på museet samt
hela utställningsverksamheten. Enheten leds av
två chefer med ett gemensamt ledarskap. Enhetens arbete har varit mycket varierande med
projekt, utställningar, program och tidsresor.
Efterfrågan på tidsresorna ökade och det genomfördes 71 olika tidsresor. Totalt genomfördes 218 aktiviteter i länet, en minskning som
delvis beror på den minskade personalstyrkan
men även på färre men större evenemang. Vi
träffade ändå fler personer i länet än förra året,
totalt 13 514 personer.
Genom Skapande skola har skolorna fått en
ny möjlighet att arbeta med kultur och många
väljer att samarbeta med museet i program
som Emigranten, Brott och straff, Laddade
berättelser och Pirater. Enheten har hållit 34
föredrag i länet. Samarbetet med länsmuseets
Utvecklingscentrum Bridging Ages har bland
annat inneburit många utlandsresor och enhetens personal har sammantaget lagt 8,5 månaders arbete på UTC/BA.
I april invigdes museets stora sommarutställning Pirater och sjöröveri - från Kalmarsund till Karibien. Utställningen blev en succé
och museet slog rekord både när det gällde antalet besökare och pedagogiska program. Mu 46
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Foto © KLM
Sammanfattning
Grävande barn i kvarteret Gesällen.
seet var stängt under tre månader men trots
det blev året en publiksuccé med totalt 67 267
besökare varav 3 935 elever på förbokade pedagogiska program.
Sammanfattningsvis har året präglats av
publiksuccé och många olika projekt och mindre utställningar. Vi har fortsättningvis många
bokningar på våra program. Mycket av höstens
arbete handlade om att skapa samstämmighet
och rutiner i den nya enheten. Det arbetet kommer att fortsätta under 2013. På personalsidan
har det varit stora förändringar. Två antikvarier
som tidigare varit tjänstlediga från den kulturmiljöpedagogiska enheten slutade sin tjänstgöring och tjänsten som utställningsansvarig
utlystes men tillsattes inte. Några medarbetare
har varit tjänstlediga under kortare perioder
för att arbeta på andra enheter eller Linnéuniversitetet. I samband med sammanslagningen
förstärktes enheten med en museilärare.
47
Lyfta fram den lokala historien och
mångfalden
Enheten har lyft fram den lokala historien genom att göra tidsresor runtom i länet. I Högsby
genomfördes projektet Samling kring kulturarvet, tillsammans med Vuxenskolan, hembygdsföreningar och skolor. Projektet innebar att man
inventerade och registrerade stenåldersplatser i
socknen och lyfte fram det lokala genom att
låta deltagarna leva och uppleva stenåldersliv i
tidsresor. Projektet avslutades under året genom
att en skrift Tidigare i Högsby sammanställdes.
I länets skolor har enheten lyft viktiga frågor
kring migration och mänskliga rättigheter i
programmen Emigranten och Brott och straff.
I ett treårigt projekt, Kulturmiljöpedagogik
No och Teknik ur ett genusperspektiv, arbetar
enheten tillsammans med Västerviks kommun
med att höja elevernas måluppfyllelse i No/Teknik genom att lära om det lokala kulturarvet.
En guideutbildning och flera evenemang vid
den gamla Kungsbron i Järeda socken har väckt
stort intresse i bygden.
48
Foto © KLM
Foto © KLM
Kast med skeppsråttor i Piratutställningen.
Invigning av Julens dofter.
Samarbete, nätverk och delaktighet
Enhetens motto är att all verksamhet ska göras
i samarbete med annan aktör. Under året har vi
samarbetat externt med bland andra en mängd
skolor, Barometern, Coop, Svenska för invandrare (SFI), Botaniska trädgården i Göteborg,
Hembygdsföreningar,
Hembygdsförbundet,
Äldre­omsorgen, Giraffens köpcentrum, Riksantikvarieämbetet, länets kulturinstitutioner och
konsulenter, folkhögskolor och Kalmar slott.
Vi har även skrivit ett studiematerial på
uppdrag av Sveriges hembygdsförbund. Boken med titeln Inspirera mera- pedagogiskt
arbete på hembygdsgården handlar om hur
man pedagogiskt kan arbeta med kulturarv
och hembygdsgårdar. Boken kommer spridas
nationellt. Ett annat samarbete genomfördes
med Botaniska trädgården i Göteborg kring
utställningen Julens dofter.
Utställningen Nygammalt baserades på en
artikelserie om ”saker och företeelser som nyss
var nya men som nu är hopplöst ute” i tidningen Barometern.
Verksamhetsberättelse 2012
Ett samhällsorienterat projekt som har genomförts med länsstyrelsen i Kalmar län var
Heder och samvete. Projektet berörde svåra
frågor kring hedersrelaterat våld. Ett större seminarium i början av året drog 200 deltagare
och ett stort nätverk med bland andra polisen,
socialtjänsten, SFI och medborgarkontoret
skapades. Projektet avslutades under året men
fick en fortsättning genom ett nytt projekt under namnet I hederns namn.
Köpingsvik utsågs till årets Ölandsby 2012.
I samband med detta valde skördefestkommittén att samarbeta med enheten genom en
stor tidsresa för hela skolan till vikingatiden,
en fortbildning för skolans personal och en inspirationskväll för företagare och guider i området. Under den högtidliga skördefestinvigningen talade den nya landshövdingen klädd i
vikingatida kläder från länsmuseet, efter att ha
blivit inkörd på ett vikingaskepp.
Enheten höll sägenvandringar för Kalmar
kommuns samtliga femåringar, cirka 600
stycken, i Stadsparken i Kalmar. Detta skedde
Kalmar läns museum
i samarbete med Kalmar konstmuseum och
Södra Ölands musikteater.
Berätta, lära och göra tillgängligt
Under året har arkeologer från länsmuseet och
Riksantikvarieämbetet genomfört arkeologiska undersökningar i kvarteret Gesällen i Kalmar centrum. Enheten hade det pedagogiska
uppdraget att tillgängliggöra arbetet. Arkeologin har förmedlats på bred front genom ett program för allmänheten bestående av visningar,
föredrag och prova på-aktiviteter som sträckte
sig från april till oktober.
Skolan har varit delaktig genom att Lindöskolans samtliga årskurser fick möjlighet att
vara med och gräva och arbeta med fynd och
göra tidsresor. Andra skolklasser fick komma
på särskilda skolvisningar. Lindöelevernas arbeten visades på en vernissage på museet för
föräldrar och anhöriga. En särskild utställning
om den pågående utgrävningen visades i museets kafé.
49
På Kalmar läns museum:
Det åttonde underverket – fotoutställning om de småländska stenmurarna på entréplanet som
hölls öppet när resten av KLM var stängt under första
kvartalet 2012.
Pirater och sjöröveri – från Kalmarsund till Karibien
Axel Munthe – mannen som levde oförskräckt
och litade på livet, producerad av Oskarshamns kommun.
Miniseum – en minisamling och samling för minisar!
Nygammalt – nostalgitripp i samarbete med
Barometern.
Folkhemstapeter – 1900-talets tapettrender
decennium för decennium.
Utgrävning pågår – om den arkeologiska undersökningen om kvarteret Gesällen.
Ölandsbron 40 år – en jubileumsutställning.
Julens dofter – sinnlig, doftande julutställning i
samarbete med Botaniska trädgården i Göteborg
På Giraffen:
Gamla industriområdet – från fabriker till
butiker inklusive en brevbärarbil av typen Tjorven som
byggdes på Kalmar verkstad
Staden under staden – arkeologisk utställning
Kalmar då och nu – Fotoskatter från våra
samlingar
Legoseum – alla fritidshem i Kalmar kommun medverkade med varsitt legobygge
Tegel – en udda samlig
Presentation i skyltfönstren av länsmuseets olika
enheter och verksamheter
Publika program
Invigning av museifilialen på Giraffen i januari.
Historisk modevisning på Giraffen i februari.
Berättarkväll om Gamla industriområdet på
Giraffen i februari.
Invigning av Pirater och sjöröveri – från Kalmarsund till Karibien 31 mars. Medverkade gjorde bland
annat Siw Carlsson som Piratmadamen från 2011 års julkalender. Publikrekord och långa köer hela dagen – trots
att vi nu fick ta in många fler besökare.
Häxkväll på dymmelonsdagen.
Invigning av utställningen om Axel Munthe i april.
Helkväll med Munthe – berättarprogram om
Axel Munthe på länsmuseet i kombination med teaterföreställningen Lockfågeln på Byteatern – under sex
onsdagskvällar.
Invigning av Nygammalt och Miniseum i juni.
Invigning av Ölandsbron 40 år – en jubileumsutställning i september.
Vernissage och föredrag av Kalmar kommun och Lindöskolan i samband med avslutningen av
Gesällenutgrävningarna.
Program kring Gesällengrävningen genomfördes på
flera olika platser i Kalmar.
Mångfaldskväll med Kalmarsundskolans förberedelseklasser med familjer.
Julklappskväll Jul i hela vårt hus, olika aktiviteter på varje våningsplan. Besök av Östra Funkaboskolans
luciatåg.
50
Dramavandring i Jenny Nyströms spår påbörjades där konstnärinnan föddes och avslutades vid museets utställning.
Föreläsningsserie med koppling till utställningen Pirater och sjöröveri – från Kalmarsund till Karibien:
• Svenska marinen på piratjakt i Adenviken 2009
Johan Henningsson, kammaråklagare i Kalmar och juridisk rådgivare vid den svenska marinens insats i Adenviken 2009, berättade om sina erfarenheter och om sin
syn på dagens moderna pirater.
• Med kamera och Kalashnikov bland Somalias
pirater
Rasmus Krath, filmare och äventyrare, hyrde sju legosoldater som livvakter och begav sig till staden Eyl för
att träffa somaliska pirater. Mötena resulterade i filmen
Bland Somalias pirater. 100 personer lyssnade på hans
spektakulära föreläsning i Glasverandan.
• Skytten och Draken – adelsmännen som blev
sjörövare
Lars Einarsson, projektledare för Kronan och enhetschef på Kalmar läns museum, berättade den tragiska och
dramatiska historien om två unga adelsmän från Kalmar
län som begav sig ut på sjörövarfärd under 1600-talet.
• Korsarerna i Medelhavet – svenska sjömäns
skräck under 150 år
Joachim Östlund, historiker från Lund, föreläste om
korsarerna, piraterna i Medelhavet som tog svenska
sjömän till fånga och sålde dem som slavar under 1600och 1700-talen.
Intresset för vår föreläsningsserie om pirater och sjöröveri har varit stort. Drygt 50 personer har varit på varje
föreläsning och till föreläsningen med Rasmus Krath
kom 100 personer. Lars Einarssons föreläsning var slutsåld och kommer att gå i repris 2013.
I projektet Vår historias mångfald har vi
arbetat med nya svenskar i förberedelseklasser
och museets samlingar kring kulturbegreppet.
En rad aktiviteter gjordes med eleverna i skolan
och ute i kulturmiljöer och många av eleverna
och deras föräldrar fick ett första möte med
museet på vår mångfaldskväll.
Enheten har hållit 34 föredrag i länet med
2 885 åhörare. Enheten svara även på ett stort
antal frågor om länets kulturhistoria från allmänheten.
Göra museet till ett angeläget besöksmål
• Brott och Straff, genomfördes på och i samarbete med
Kalmar slott
• Emigranten
• Berättandeprojekt
• Laddade berättelser
• Pirater och sjöröveri - från Kalmarsund till Karibien
• Skol- och vuxenguidningar i alla utställningar
• Musikteaterprogram i Piratutställningen genom prova-på-praktikanter
• Sägenvandringar
• Stadsvandringar
• Berättelser, sagor och sägner
• Det onda och det goda
• Tidsresor
Kulturmiljöpedagogiska projekt
• Gesällen med Raä och Kalmar kommun
• Kulturmiljöpedagogik och No/Teknik ur ett genusperspektiv med Västerviks kommun
• Vår historias mångfald med skolor i Kalmar kommun
• Inspirera mera – att arbeta pedagogiskt med hembygdsgårdar med Sveriges hembygdsförbund
• OnSpotStory kulturarvsApp med stöd av länsstyrelsen
• Spåren av 1600-talet med Nybro kommun med stöd
av länsstyrelsen
• Heder och samvete samt I hederns namn med Kalmar
kommun med stöd av länsstyrelsen
• Samling kring kulturarvet med Högsby kommun
• Enheten har deltagit i internationella projekt i Turkiet,
Sydafrika, Litauen, Estland och Serbien.
Under första kvartalet 2012 var länsmuseet
stängt på grund av brandskyddsombyggnad.
Genom ett samarbete med Giraffens köpcentrum i Kalmar fick vi tillgång till en stor butikslokal som vi hade tillfällig museifilial i under
sex veckor.
Vi tänker genomgående att utställningar
ska innehålla information på olika nivåer som
passar barn, vuxna och extra intresserade
vuxna. I utställningen Pirater och sjöröveri –
från Kalmarsund till Karibien lät vi exempelvis
tecknade skeppsmöss berätta för barnen med
enkla texter i pratbubblor som komplement till
de vuxentexterna.
Vår vilja och strävan är att sänka tröskeln
för ett museibesök. Ett led i detta har varit att
anpassa utställning till säsong – till exempel
en rolig nostalgitripp i form av utställningen
Nygammalt under sommaren. En lättillgänglig
utställning som ändå väcker igenkänning, tankar, samtal och reflektioner för den enskilde
besökaren och mellan olika generationer. Ett
annat exempel är utställningen Folkhemstapeter med tapeter från våra egna samlingar som
på ett överskådligt sätt visar tapettrender hos
”vanligt folk” decennium för decennium under
hela 1900-talet.
Med utställningen Pirater och sjöröveri –
från Kalmarsund till Karibien – har vi verkligen nått barnfamiljerna. Med lokalt och globalt perspektiv blandas fakta och fiktion med
allvar och lek. Dessutom har ett mycket stort
antal guidningar och pedagogiska program genomförts med länets skolbarn i utställningen.
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Kronandagen
Till årets Kronandag kom 273 personer. Intressanta föreläsningar som på olika sätt knöt an till Kronan och
stormaktstiden. Besökarna kunde också gå ombord på
dykbåten, träffa dykarna och se när de dök.
Pedagogiska program/
guidningar
Foto © KLM
Foto © KLM
Utställningar 2012
Teckningar gjorda av elever inom Gesällen-projketet.
51
Foto © KLM
Att synas utåt
Genom vår satsning på den tillfälliga museifilialen i Giraffens köpcentrum i januari och
februari 2012, hoppades vi nå en ny publik som
annars är svår att nå. Besökarna var mycket
positiva och önskade att vi alltid skulle ha öppet där. Lokalen var bemannad med personal
från museet och höll samma öppettider som
grannbutikerna. 17 000 personer besökte oss
under den tiden och initiativet lovordades från
alla håll. I lokalen visade vi bland annat en utställning med direkt geografisk koppling till
köpcentret - Gamla industriområdet – Från
fabriker till butiker. Utställningen baserades
på en färsk stadsdelsutredning om Gamla industriområdet som förpackades och presenterades i en lättillgänglig form.
Kalmar Fashion Week genomfördes för första gången. Den stora öppningen skedde på
Kalmar slott med en mannekänguppvisning
med historiska kläder som enheten arrangerade. Modevisningen var mycket uppskattad.
Museet har setts i massmedia i ett stort antal
reportage under året genom vernissager, vandringar och tidsresor.
Kostymateljén
Enhetens tillhörande kostymateljé har fortsatt att vårda, tillverka och hyra ut historiska
dräkter. Under året har kläderna visats i många
sammanhang och bland annat vid två större
modevisningar. 16 personer har arbetat eller
praktiserat på ateljén under året under längre
eller kortare perioder och man har tagit emot
18 studiebesök.
Museets servicegrupp är en viktig förutsättning för enhetens arbete med utställningar och
tidsresor samt andra pedagogiska program och
samarbetet fungerar oftast utmärkt!
Tidsresor
I tidsresorna diskuterar vi aktuella ämnen som
migration, demokrati, sociala skillnader men
i en historsk kontext. Vi lär genom samtiden
genom att arbete med historien.
I stenålder kommer ofta en främling vandrandes, han eller hon har andra färger i sitt
ansikte och på sin dräkt. Ska vi ta emot främlingen, ska vi dela med oss av våra förråd av
mat och kunskaper? Tänk om främlingen bär
på någon smitta eller tänk om det kommer fler
människor? Kanske kan främlingen lära oss
något nytt, kanske är han rentav vara en duktig flintsmed? Efter tidsresans slut diskuterar
vi med eleverna om det kommit nya människor till deras skola eller bygden, hur togs dessa
emot? Vad kan vi lära av varandra?
I sten- och bronsåldern pratar vi också om
demokrati. En från vår stam har varit söderut
och kommer och berättar att man reser stora
gravmonument över sina hövdingar. Vi i stammen börjar genast fundera om vi borde ha det
så och vem som egentligen ska bestämma? Den
äldste hävdar någon, den starkaste någon annan. Eller varför inte den som föder barnen eller den som rest och sett omvärlden? Diskussionen pågår under hela tidsresan medan vi lagar
kokgropsmat, slår flinta och jagar.
På medeltidstidsresorna handlar det om hur
vi ska leva. Vad är viktigt för oss människor,
vilka dygder är de viktigaste? Tro, hopp och
kärlek eller kanske rättvisa eller att söka kunskap? Hur ska man leva sitt liv, frågan är lika
viktig då som nu och funderingarna desamma
vare sig man äter en medeltida rotfruktsgryta
eller äter tacos hemma i TV- soffan.
I slutet av 1800-talet var det stora sociala
skillnader och många sökte lyckan och ett bättre liv i städerna eller i Amerika. Under tidsresan funderar vi på vilken framtid vi ska ha, ska
man åka till Amerika för att slippa svälta och
lämna allt det gamla bakom sig? Kan man få
en ny framtid i ett land lång borta? Vad skulle
man sakna? Efter tidsresan diskuterar vi att
20 % av befolkningen utvandrade och vi kopplar till dagens migration där vi tar emot många
människor som kommer långtifrån. Hur tar vi
emot dem? Hur känns det att vara tvungen att
lämna sitt land?
På väg till öppningen av Kalmar
Fashion Week på Kalmar slott.
52
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
53
Foto © KLM
Athenatemplet i det antika
Smyrna, Turkiet, tidsresa till 590
f.Kr. i samband med Bridging Ages
konferensen i juni.
Bridging Ages
Utvecklingscentrum
Sammanfattning
Utvecklingscentret och Bridging Ages har under året sammanförts. En utredning har inletts
för ett närmare formellt samarbete med Linnéuniversitet.
På hembygdsrörelsens uppdrag har en bok
tagits fram om byggnader och berättelser med
pedagogiska tips. Utbildningar i kulturmiljöpedagogik har genomförts i samarbete med
Linnéuniversitetet och för en lång rad internationella grupper i Kalmarregionen och utomlands. Den internationella verksamheten har
fortsatt varit mycket omfattande med projekt
under året i Sydafrika, Kenya, Uganda, Turkiet,
Serbien, Litauen, Estland och Finland. Museet
är huvudsäte för Bridging Ages, International
Organisation in Historic Environment Education and Time Travels, där årets konferens genomfördes i västra Turkiet.
Det finns ett tydligt behov av ett centrum
för utveckling och utbildning i kulturmiljöpedagogik och tidsresor för att kunna utveckla,
sprida och fördjupa verksamheten. Museet har
här en unik roll i museisverige, men även internationellt. Verksamheten har fått en allt större
inriktning mot samhällsfrågor, där dagens frågor reflekteras mot liknande frågeställningar i
historisk tid.
Verksamhet
Efter tre år med Utvecklingscentrum i Kulturmiljöpedagogik gjordes en intern utvärdering av verksamhet och organisation. Det som
54
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
nämnts i handlingsplanen hade genomförts
och verksamheten hade i stort haft den inriktning som förväntats. De senaste åren har Bridging Ages vuxit starkare, med fler länder och
en allt större internationell verksamhet. Det
föreföll logiskt att sammanföra Bridging Ages
och Utvecklingscentret under en gemensam
ram. Viljan till en tydligare akademisk inriktning har medfört diskussioner om ett formellt
samarbete med Linnéuniversitetet.
Kalmar läns museum är huvudsäte för
Bridging Ages, International Organization in
Historic Environment Education and Time
Travels, ledning, administration, hemsida och
nyhetsbrev.
I juni genomfördes Bridging Ages årliga
konferens, denna gång i Izmir och Manisa,
Turkiet under temat ”Discovering Historical
Footprints”. Värdar var fyra turkiska kommuner och drygt 130 personer deltog, varav
nästan ett hundra från Turkiet. Tidsresan gick
till år 590 f.Kr. och ett bröllop i den antika
staden Smyrna. Bridging Ages har haft sex styrelsesammanträden, varav fem via Skype. Tre
nyhetsbrev har getts ut.
Utvecklingscentret har under året, på uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund, arbetat
fram en bok om pedagogiska tips för hembygdsgårdar och dess samlingar, som en fortsättning på projektet ”Hus med historia”.
Museet deltar i en nationell utvärdering av
”Skapande skola”.
Den tredje kursen i Kulturmiljöpedagogik,
55
Internationella projekt
Sydafrika
I Sydafrika fortsatte samarbetet med fem av
landets nio provinser: KwaZulu-Natal, Western Cape, North West, Gauteng och Mpumalanga. Ett projekt om äldrevård, kulturarv och
livskvalité, ”More Living-Active Age” påbörjades i ett samarbete mellan Kalmar och Mörbylånga kommuner och Cape Winelands. Nio
träffpunkter/ äldreboenden i Cape Winelands
och sex träffpunkter/ boenden i Kalmar/ Mörbylånga fungerar som försöksplatser.
Samarbetet fortsatte med Cape Nature
och utbildningen i ”Landscape Education”. I
KwaZulu-Natal (KZN) avslutades en utbildning i kulturmiljöpedagogik och tidsresor,
med de andra och tredje sessionerna. 22 personer i de sex lokala tidsresegrupperna erhöll
certifikat. Flera tidsresor, som arbetats fram av
resp. grupp, genomfördes. Två av dessa tidsresor organiserades för allmänheten, den största
handlade om kung Shaka 1828 och närmare
500 personer deltog. Den första tidsresan i Johannesburg organiserades i Kliptown, Soweto.
Temat var ”Freedom Charter” 1955. Kenya
Projektet ”Mathematics in the Historic Environment” fortsatte som ett samarbete mellan Kalmar
läns museum, Linnéuniversitet, Kenyatta University och National Museums of Kenya med workshops och seminarier både i Kenya och Kalmar.
Turkiet
Under året genomfördes ett EU-projekt mellan
museer vid Svarta Havskusten i Turkiet och
Kalmar läns museum, på temat kulturmiljöpedagogik och tidsresor. Museer från sju olika
kommuner i Turkiet deltog under ledning av
Giresun kommun och museum. Fler utbyten
56
Foto © KLM
gjordes och ett program för turister togs fram
i Giresun.
Serbien
Ett samarbete påbörjades med kulturorganisationer i Belgrad, Serbien i ett projekt om
tolerans -”vi” och ”dom”. Inriktningen är dagens Serbien, men med exempel från andra
världskriget, koncentrationsläger och massaker. Jämförelser och paralleller görs med den
annorlunda situationen i Sverige.
Litauen
Kalmar läns museum deltar i EU-projektet
CreatLearn som påbörjades i Kalmar under
året. Museet har ett bilateralt samarbete med
Klaipeda District i Litauen kring kulturmiljöpedagogik och tidsresor.
Foto © KLM
15 hp, på Linnéuniversitetet har genomförts.
Utvecklingscentret var medarrangör av en nationell konferens ”Människan i Landskapet”
på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm.
Utbildningsveckor
Bridging Ages genomförde under våren och
hösten sex olika utbildningsveckor i Kalmarregionen för utländska grupper från Sydafrika,
Kenya, Uganda, Serbien, Litauen, Estland, i
samarbete med partners i Kalmar län.
Totalt har 57 olika arrangemang med utbildningar, seminarier, konferenser och tidsresor genomförts utomlands med deltagande av
2 834 personer.
Samarbetspartners
Sveriges Hembygdsförbund
Linnéuniversitetet
Regionförbundet i Kalmar län
Kommunerna i Kalmar län
Riksförbundet Sveriges Museer
NCK
Cape Winelands District Municipality
Port Shepstone Twinning Association
KwaZulu-Natal Museum Service
Cape Nature
Fund B 92, Serbien
Klaipeda District, Litauen
Kenyatta University
National Museums of Kenya
Giresun, Manisa, Bornova, Karsiyaka, Bayrakli
kommuner i Turkiet
Verksamhetsberättelse 2012
En vacker samburukvinna läser
Bridging Ages nyhetsbrev; från en
workshop i Ngurunit, Kenya.
Kalmar läns museum
57
Sammanfattning
Ansvarsområde
Kanslienheten har servat enheterna med en
stor variation av tjänster, bl.a. arbete med
samlingarna, flyttprojektet, fastighetsskötsel,
vaktmästeritjänster, tidsresor, tillverkning av
rekvisita, museitekniskt arbete, lokalvård och
mycket annat. Enheten arbetar inom många
olika områden för att stödja verksamheterna i
de olika enheterna.
Första kvartalet 2012 genomfördes ombyggnad i lokalerna för bättre brandsäkerhet vilket
möjliggör att ta emot 360 besökare. Utrymningsvägar, med avseende på dörrar och skyltning, har ändrats för att motsvara krav på säker utrymning. System för el, datanät, larm och
lås har anpassats enligt brandsäkerhetskraven.
Museets fasighetsskötare och servicepersonal
samt en mängd entreprenörer gjorde betydande
insatser under ombyggnaden. Serviceförvaltningen på Kalmar kommun
är en bra och serviceinriktad fastighetsförvaltare.
Enheten ansvarade för utställningsverksamhet under början av året med
producerande av Piratutställningen. Det var ett
resultat av en egenproducerad utställning som
genomfördes av producent, museipedagoger,
sakkunniga på enheterna, marknadsförare och
servicegruppen samt ett
antal entreprenörer.
Enheten svarar för ekonomi-, personal- och
styrelseadministration, IT, säkerhetsfrågor,
tillsyn och skötsel av fastigheter, tekniska installationer, diarium, inköp av kontorsmaterial, kontorsvaktmästeri, lokalvård och service
för museets verksamheter.
På uppdrag sköter enheten ekonomiadministration för Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse och för Stiftelsen Wimmerströmska gården.
Enheten har projektledning och andra resurser för magasinsflytt och tillhörande projekt för tillgängliggörande av information om
föremål. Bland annat genomfördes en stor upphandling avseende pallställ och kompaktlager
till nya magasinen.
Ekonomiredovisning
Budget och redovisning har utförts i enlighet
med god redovisningssed. Användning av affärssystemet utvecklas för effektivare och
säkrare hantering av ekonomisk information.
Intern kontroll utförs för att säkerställa att rutiner fungerar.
IT
Drift av museets nätverk, e-post och säkerhetssystem sköts av en underleverantör. Museet förnyar datorer och annan utrustning
enligt plan för att ha effektiva verktyg till
verksamheterna.
Övrigt
Stiftelsen Wimmerströmska gården
Kalmar läns museum driver sedan år 2000
musei­verksamhet i stiftelseform i den Wimmer­
strömska gården i centrala Västervik. Gården
testamenterats till länsmuseet 1991. Gården
består av den Wimmerströmska bostads­
våningen, ett gårdshus och butiks-, och kontorslokaler och den stensatta gården. Styrelsen
består av fem ordinarie ledamöter – Örjan
Molan­
der, Leif Rosenblad, Ulla Svärdson,
Sverker Thorén och Maria Wimmerström
samt fem suppleanter – Lennart Arfwidsson,
Mats Halling, Ulf Jonsson, Veronica Palm och
Mali­
n Wimmerström. Ordförande har varit
Örjan Molander. Vice ordförande har varit
Leif Rosenblad.
Stiftelsens fd fastighet, kv. Adam 6, Västervik, såldes till Länsförsäkringar Kalmar län den
1 juli 2010. Fortsättningsvis är stiftelsen hyresgäst och hyr våningen långsiktigt samt gårdshus och gård under sommaren. Under 2012 har
frågan om reavinstbeskattning, skatte­befrielse
och omtaxering varit fortsatt aktuell. Frågan
ligger för avgörande i Förvaltningsrätten 2013.
Sommarsäsongen invigdes den 25 juni och
fick pga regn hållas uppe i våningen. Turistchef Stina Porsgaard höll ett mycket uppskattat invigningstal och många uppskattade att få
vara i våningen och uppleva en känsla av Stinas
tid. Trevligt musikframträdande bidrog till det
lyckade evenemanget.
Våningen hölls sedan öppen under juli och
första halvan av augusti, tre dagar i veckan onsdag till fredag kl 13 -16. Under resten av
Foto © KLM
Kansli- & serviceenheten
Gårdsgrindarna till Wimmerströmska gården i förgrunden
och gårdshuset med de fina träsniderierna på östra gaveln
i bakgrunden.
året visades våningen för förbeställda grupper.
Antalet besökare i våningen är begränsat men
den upplevda kvalitén hög och stiftelsen gläds
åt ett ökande intresse för verksamheten. Särskilda aktiviteter hölls också kring advent och
vid julskyltningen.
I gårdshuset har ett flertal intressanta utställningar visats av privata konstnärer samt
genom Västerviks konstförening och Tjustbygdens konstgrupp. Visaftnarna i samarbete
med Visskolan fungerade bra trots en regnig
sommar.
Den omfattande ombyggnaden av fastigheten har påverkat verksamheten kraftigt med tidvis stora störningar. Uppordningen av samlingarna på vinden har medfört stora extra insatser
med stöd av fastighetsägaren. Databasen för
samlingarna har konverterats till Primus med
offentlig publicering på DigitaltMuseum.se.
Foto © KLM
58
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
59
Foto © KLM
Eketorps borg har haft ett intensivit år med
nöjda besökare i borgen, nytt EU-projekt och
god omsättning i butiken.
2011 inleddes förarbetet med Öppna portar
som är ett projekt som Kalmar läns museum/
Eketorps borg ingår i tillsammans med Borgholms slott, Kalmar slott och Huseby bruk.
Projektägare är Statens Fastighetsverk (SFV).
Startskottet för projektet inträffade på Kalmar
slott i januari 2012. Projektets finansiering för
Eketorps borg är Riksantikvarieämbetets insats via rekonstruktionen av Södra porten, via
Mörbylånga kommun, Kalmar läns museum
(i egen tid) och via EU-medel som växlas upp
av övrig nämnd finansiering. I projektet skall
södra porten rekonstrueras i enligt med diverse
utredningar av bland annat Martin Hansson
och vår egen Jan Westergren. Beslut om val av
rekonstruktion fattades av RAÄ i samråd med
KLM/Eketorp. Rekonstruktionen uppförs under 2013 och 2014 med Gråborg som förebild.
Det blir alltså ett murat valv och på valvet uppförs ett torn.
I borgen kommer ett medeltida kök att byggas av Marcus Apelman. Längan är nästan 30
meter lång och kommer att innehålla en stor
härd för medeltida matlagning på originalplatsen för köket i den medeltida borgen. Byggnationen av det medeltida köket och tillhörande
förråd äger rum under 2013/2014. Köket kommer att användas publikt, experimentellt, för
pedagogiska program, för grupper och ”vanliga” besökare. I planerna ingår även en uteplats
vid butiken med utsikt över Alvaret och bor-
60
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Foto © KLM
Eketorps borg
Museilärare Adam Norman spänner bågen.
gen. Övriga insatser i projektet är bland annat
att se över entréområdet så att det blir mer välkomnande för besökare, gemensamt med övriga deltagare undersöka möjligheten att börja
använda oss av audioguidesystem, med mera.
61
Borg - Evenemang och skolverksamhet
Drakdamm, grodkastning, berättelser om
skrönor och skrock, kungsridning och pilbågsskytte var några av de saker som besökarna
kunde prova på under borgens valborgsfirande
efter det att vinterbesten jagats ur borgen och
brasan tänts med hjälp av eldpilar. Evenemanget har blivit till en tradition som är mycket uppskattat av lokalbefolkningen.
Nytt för säsongen var Öland Spirar som är
Ölands Skördefests nya satsning på våren. Temat för helgen var trädgård i dess allra vidaste
bemärkelse, så för Eketorps del blev det växtfärgning och medeltida läkeörter som stod på
programmet.
Våra återkommande evenemang Järnåldersdagarna och Strid på Eketorp lockade även i år
många nöjda besökare. Under Järnåldersdagarna kunde besökarna ta del av specialguidningar, järnåldersberättelser, offerceremonier
och en dramatiserad gudasaga om hur Tor
fick sin hammare och mötte den förskräcklige
62
jätten Utgårda-Loke. Under Strid på Eketorp
fick borgen förstärkning av Västgöta Hird och
Malmö Historiska Fäktskola (MHFS), som
höll i uppvisningar och lärde ut medeltida
stridstekniker till besökarna.
Under Tema Arkeologi, 1-2 augusti, höll personalen i experiment kring bronsgjutning och
mjölmalning med järnålderstekniker, vävning,
växtfärgning och tillverkning av historiska pilspetsar som sedan provsköts mot köttstycken
klädda med ringbrynjor och olika typer av gambesoner för att undersöka skadeverkan på människor och material. Antikvarie Jan Westergren
höll i en föreläsning om det underlag han tagit
fram till det spännande arbetet med ombyggnationen av Södra porten i Eketorps borg.
Säsongen avslutades med Ölands Skördefest i slutet av september. Konstnatten lockade
1200 besökare till Eketorp. I borgen uppträdde
gycklargruppen Trix med sina humoristiska
elduppvisningar, dragkraftsslungan avfyrades
med eldklot och i husen kunde man lyssna på
Verksamhetsberättelse 2012
Foto © KLM
Foto © KLM
Det årliga valborgsmässofirandet på Eketorps borg har blivit en tradition som är mycket uppskattad av lokalbefolkningen.
Under evenemanget Strid på Eketorp avfyrades den för säsongen nybyggda dragkraftsslungan.
berättelser. Besökarna bjöds även in att slå sig
ner framför eldstaden i järnåldershuset och ta
del av borgens historia.
Årets största gästabud blev de två tillfällen
då Landstinget valde att hålla sin personalaktivitet 2012 på Eketorps borg. Efter en livlig trekamp satte man sig till bords för att äta, sjunga
och bli underhållna med öländska skrönor.
Skolor
Under 2012 har 720 personer deltagit i borgens
pedagogiska program, dvs. tidresor till järnålder och medeltid. I september arrangerade Eketorps borg en medeltida tidsresa på Borgholms
Slott för alla 5:e klassare i Mörbylånga Kommun. Tillsammans deltog 165 personer. Detta
var även en av de tidsresor som besöktes av gäster från Linnéuniversitetet och internationella
gäster från Kenya.
Utöver våra ordinarie tidsresor har vi även
utifrån skolornas särskilda önskemål och be-
Kalmar läns museum
hov skräddarsytt guidningar, aktiviteter och
berättande om järnålderns gudar och medeltidens helgon.
Butiken 2012
Allmänt:
Känslan efter säsongen är positiv. Totalt sett
har det mesta gått bra och att vi har haft många
nöjda besökare.
Försäljningen:
Trots ett tapp på cirka -5,5 % av besökarna så
har butiken sålt på bra och ökat försäljningen
med cirka +5,6 %. I rena siffror ex. moms innebär det att vi 2011 sålde för cirka 909.000 kr
och under 2012 cirka 960.000 kr vilket gör en
ökning med drygt 50.000 kr.
Sortiment och profil:
Utvecklingen av sortimentet är en ständig pro-
63
Foto © KLM
vi behöver utöka är barnsortimentet och där
har vi hittat några produkter. I övrigt hittade
vi lite smått och gott från både gamla och nya
leverantörer.
Årets resultat
Nyckeltal
Butik, oms. 2012
Butik/oms. per besökare
2012
Borg + events
Foto © KLM
Besökare 2012
Borg + events, oms. per
besökare
Total omsättning
Total omsättning, per
besökare
Totalt
2011
Förändring
959 772 kr
908 955 kr
5,59 %
27 kr
24 kr
12 %
3 071 550 kr
2 926 030 kr
5 %
35 487
37 532
-5 %
87 kr
78 kr
11 %
4 031 322 kr
3 834 985 kr
5%
113,60 kr
102,18 kr
11 %
Stiftelsen
Kalmar läns museum
832400-4087
ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Stiftelsen Kalmar läns museum avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2012-01-01 – 2012-12-31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommentar:
Under Tema Arkeologi kunde besökarna ta del av både
bronsgjutning och gamla textila hantverk.
cess, man blir aldrig färdig. Vår inriktning att
marknadsföra och sälja Öländska produkter
och hantverksprodukter står kvar. Detta år har
vi tagit in produkter från Ullcentrum på norra
Öland vilket vi varit mycket nöjda med, produkterna har sålt bra och med god vinst. Efter
ett par år med vissa Öländska leverantörer ser
vi behovet att antingen komplettera med andra
leverantörer eller eventuellt helt byta ut dem.
Det är en balans vad det får ”kosta” att välja
Öländska leverantörer och en fråga vi behöver
diskutera vidare.
Inför 2013 har vi varit på Formexmässan
och fått inspiration och idéer. Det vi känner
Butiksförsäljningen är imponerande för året,
en ökning av den totala omsättningen trots
att vi har tappat 5 % av besökarna. Försäljningen per besökare i borgen har också ökat,
trots minskningen, men den ökningen beror av
fler gästabud 2012 jämfört 2011. Den typen av
events ger högre intäkt per besökare.
Men, trots ökad omsättning per besökare,
både i borgen och i butiken når vi tyvärr inte
ett nollresultat för året, utan resultatet för
året blev -500 tkr. Vi har ökat bemanningen
i framförallt borgen för att åstadkomma en
bättre arbetsmiljö- och besökarupplevelse. Personalkostnaden ökade mer än förväntat vilket
har medfört att vi inte håller budget för året.
Vi har även haft högre kostnader för att hålla
fastigheten i skick än förväntat och i viss mån
marknadsföringen.
För 2013 kommer vi att göra vissa förändringar, bland annat på evenemangssidan för att
hålla ner kostnaderna, men det kan vara på sin
plats att se över hur finansieringen av Eketorp
ska se ut i framtiden.
Stiftelsens ändamål är att i Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, förvalta länsmuseets föremålssamlingar och arkivalier och hålla dem tillgängliga för
allmänheten.
Huvudmän för stiftelsen är Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun samt Kalmar läns Hembygdsförbund.
Stiftelsen Kalmar läns museum har under 2012 bedrivit omfattande verksamhet i hela Kalmar
Län och internationellt. Stiftelsen har förvaltat samlingar, byggnader med mera och i tillbörlig
omfattning hållit dem tillgängliga för allmänheten. Samtliga verksamheter främjar kulturminnesvård ur olika perspektiv. Vård och bevarande av museiföremål och arkivalier görs inom de ramar
de begränsade resurserna tillåter. Stiftelsen har under året fått tillgång till nya magasinslokaler
och påbörjat inredning och annat förberedelsearbete för att genomföra flyttning. Bidrag från
Landstinget har utnyttjats med 455 tkr 2011 och med 3 545 tkr 2012. Bidrag från Regionförbundet har erhållits för tillgängliggörande av samlingarna med beloppet 850 tkr.
Det ekonomiska resultatet för 2012 blir noll och det balanserade resultatet därmed 56 tkr.
För ytterligare upplysningar om utveckling och främjande av stiftelsens ändamål och verksamhet
under år 2012 hänvisas till verksamhetsberättelsen.
RESULTAT och DISPOSITION
Följande medel står till styrelsens förfogande:
Balanserat resultat
Årets vinst/förlust
Summa
År 2012
56 tkr
0
56 tkr
År 2011
-344 tkr
400 tkr
56 tkr
År 2010
-362 tkr
18 tkr
-344 tkr
Styrelsen beslutar att i ny räkning balansera 56 tkr.
64
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
65
RESULTATRÄKNING 2012
Verksamhetens intäkter
Anslag Regionförbundet i Kalmar län
Statsbidrag
Lönebidrag och anställningsstöd
Anslag och bidrag Kalmar kommun
Övriga bidrag
Försäljning entréer, varor mm
Försäljning tjänster
Summa
Aktiverat arbete för egen räkning
Förändring i reserverade medel
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Material och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
”Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar”
Summa verksamhetskostnader
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Noter
2
3
2012
7 243
6 128
3 999
6 697
6 820
8 804
15 847
55 538
2011
7 101
6 067
3 725
5 519
3 138
9 795
18 528
53 873
7
1 167
56 705
-1 456
52 417
8
9
10
-4 393
-16 436
-35 649
-473
-7 831
-11 279
-32 790
-331
-56 951
-52 231
-246
186
249
-3
0
214
0
400
0
400
4
5
6
Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
BALANSRÄKNING 2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Matriella anläggningstillgångar
Kulturhistoriska byggnader
Kulturhistoriska samlingar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa matriella anläggnings­
tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
66
Noter
11
11
12
2012
2011
0
0
2 202
0
0
1 904
2 202
1 904
2 392
2 392
2 278
2 278
4 594
4 182
14
714
708
15
4 492
3 701
1 313
4 807
799
1 249
16
9 506
6 940
17 160
6 855
9 065
16 628
21 754
20 810
13
Eget kapital
Bundet eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Noter
Avsättningar
Egna reserver
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förut­betalda
intäkter
Summa skulder
17
2012
2 022
57
0
2 079
13 118
13 118
11 768
11 768
3 171
1 508
1 878
3 157
924
2 883
6 557
6 964
21 754
Inga
Inga
20 810
Inga
Inga
18
19
Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
2011
2 022
-344
400
2 078
Stiftelsen Kalmar läns museum 832400-4087
Noter
2012
2011
1 Redovisningsprinciper
Stiftelsen tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna
råd och vägledningar vid upprättande av årsredovisningen. Om inte annat
framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Samtliga
belopp är i tkr.
Värderingsprinciper
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli
betalt. Avsättningar och skulder är upptagna till nominella värdet.Varulagren
är värderade till inköpspris enligt lägsta värdets princip.
Anläggningstillgångar
”Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt enligt plan och baseras
på tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningstiden är 3 år för datorutrustning, 10 år för byggnadsinventarier och 5 år för övriga inventarier.”
2 Anslag och bidrag från Regionförbundet
Basverksamheten
Pedagogisk verksamhet
Utvecklingscentra kulturmiljöpedagogik
Hembygdsvårdande verksamhet
Summa
3 Statsbidrag
”Basverksamhet kulturmiljövård / Statens kulturråd
Större belop på grund av ändrade regelr. Tidigare var
bidraget uppdelat i verksamhetsbidrag och lönebidrag.”
Summa
4 Anslag och bidrag Kalmar kommun
Hyror, elkostnader samt driftskostnader för museets utställnings-, administrations- och magasinslokaler bekostas av Kalmar kommun genom bidrag enl överenskommelse mellan Regionförbundet och Kalmar kommun.
5 Övriga bidrag och intäkter och sponsring
Kronanprojektet sponsorer
Giraffen, sponsorer
Länsstyrelsen/RAÄ till byggnadsvårdsprojekt mm
Länsstyrelsen/RAÄ till arkeologiärenden, rapporter mm
Länsstyrelsen/RAÄ till marinarkeologiärenden, rapporter
Länsstyrelsen/RAÄ övrigt
Regionförbundet
Regionförbundet, tillgängliggörande av samlingar
Landstinget, magasinsflytt
Västerviks kommun
Statens kulturråd
RAÄ projektledarlön
Övriga bidrag
EU-projekt Eketorp, Open Arch
Svenska institutet
ABF Oskarshamn
Sveriges hembygdsförbund
Krusenstiernska gården
Summa
5 623
600
950
70
7 243
5 481
600
950
70
7 101
6 128
6 067
6 128
6 067
6 697
5 519
6 697
5 519
114
145
79
265
151
374
50
850
3 545
206
129
0
300
194
136
629
63
0
455
0
230
509
112
166
0
165
518
83
98
117
225
6 820
Verksamhetsberättelse 2012
50
3 138
6 Försäljning tjänster
Arkeologiska uppdrag
Antikvariska bebyggelseuppdrag
Uppdrag i pedagogiska verksamheten
Uppdrag i marinarkeologi, trä-,metall-och textilkonserv
Övriga uppdrag och tjänster (exkl kto 3591)
Summa
6532
3517
2117
3099
582
15847
10 026
3 570
2 053
1 925
954
18 528
7 Förändring i reserverade medel
Nettoförändring efter avräkning av kostnader för arbete med inneliggande
projekt, rapporter samt tillförda nya projektmedel mm
Kvarstående medel
1 167
-1 456
8 Material, varor och tjänster
Ändrat 2012 redovisade konton i not 8 för ökad tydlighet. Gäller inköp av varor till försäljning, inköp av föremål och köp av tjänster m.m. inom kontogrupp
4. Jämför not 9.
Varor till försäljning
1 526
1 263
Inköp av föremål
1
35
Tjänster
2 158
2 721
Övriga kostnader
708
3 812
Summa
4 393
7 831
9 Övriga externa kostnader
Ändrat 2012 med specifikation av konto för förbrukningsinventarier. Stora
kostnader på grund av magasinsflytt. Jämför med intäkter från Landstinget och
Regionförbundet i not 5.
Lokalkostnader (hyror, el, renhållning, underhåll)
7 310
6 100
Hyra och underhåll av anläggningar
741
738
Förbrukningsinventarier
3142
188
Resor och transporter
1522
1 419
Försäljningskostnader
1538
939
Försäkrings- och riskkostnader
307
270
Administrationskostnader
777
783
Övriga kostnader
1099
842
Summa
16 436
11 279
10 Anställda och personalkostnader
Antal årsverken, kvinnor
Antal årsverken, män
Summa årsverken
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid
Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dgr eller mer
Löner, ersättningar, sociala avgifter mm
Styrelsen
Arvoden styrelsen
Sociala avgifter styrelsen
Anställd personal
Löner
Arbetsgivaravgifter
Pensionsavgifter mm
Förändring i semesterlöneskuld
Resor och traktamenten
Kurser och konferenser
Övr personalkostnader
Summa personalkostnader
11 Kulturhistoriska byggnader
Byggnad
Socken/Kommun
Krafslösa kvarn
Kläckeberga, Kalmar
Ishults Gästgivaregård
Tuna,Vimmerby
Glömminge prästgårdslador Glömminge, Mörbylånga
Väderkvarnar i Hult, 2 st
Algutsrum, Mörbylånga
Klockmakarekvarnen
Algutsrum, Mörbylånga
Eriksörestugan
Torslunda, Mörbylånga
20 829
47
35
82
19 110
48
35
83
3,7%
24,5%
3,1%
35,2%
112
0
123
0
24 563
7 527
2 310
295
275
275
292
35 649
22 458
6 989
2 078
193
507
213
229
32 790
534
409
2 141
538
269
409
4 300
524
401
2 100
528
264
401
4 218
Kulturhistoriska samlingar
Museets kulturhistoriska samlingar finns förtecknade i KLM:s accesionskatalog, föremålen är försäkrade
12 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets anskaffning av teknisk utrustning
Årets anskaffning bygginventarier
Årets anskaffning av bilar
Årets anskaffning övriga inventarier
Utrangerat
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Utrangerat
Vid årets slut
Utgående restvärde
11 922
91
183
69
421
10 645
162
12 686
183
932
0
11 922
-10 018
-466
0
-10 484
2 202
-9 687
-331
0
-10 018
1 904
13 Långfristiga fordringar
Fond nr 006144, Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har för länsmuseernas räkning samförvaltat en äldre fond
bildad under 1920-1930 för avlöning av landsantikvarier. Museerna har årligen
erhållit utdelning motsvarande direktavkastning av fondens andel i kammarkollegiets aktie- och räntekonsortier. På begäran har resp länsmuseums andel
brutits ut som delfond för att möjliggöra bevakning och eventuellt utköp.
Kalmar läns museum
Delfonderna bildades och redovisades år 2001. Museet har beslutat att låta
kammarkollegiet fortsätta förvaltningen tills vidare med hänsyn till börsläget,
god kapitalförvaltning och låg avgift enligt självkostnadsprincipen.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets slut
2 389
2 278
Inköp av aktier i NCK (Nordiskt centrum för kulturmiljöpedagogik) AB bildat
av Jamtli under 2012
Anskaffningsvärde
3
Bokfört värde
2 392
2 278
14 Varulager
Varulager museibutiken
Varulager caféet
Varulager Eketorp
Varulager förlaget
Summa
15 Övriga kortfristiga fordringar
Western Cape
Port Shepstone
Äldreprojektet, Sydafrika
Hembygdsbok
Inventering Högsby
Summa projektmedel
Eketorp, inkl projekt Öppna portar (450tkr)
Konservering
Summa egen verksamhet
Förlag
Hembygdskonsulent
Magasinsflytt
Summa egna reserver
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Summa övriga kortfristiga fordringar
16 Kassa och bank
Kassa
Plusgirot
Bank KLM/Kronan
17 Egna reserver
Utvecklingsmedel
Brömsehus
Konserveringsmedel
Hilmer Jaenssons donationsmedel
Magasinsflytt
Hembygdsvårdande verksamhet
Kronanprojektet
ATH buss
Översikt kulturmiljöpedagogik
Metallinventering
Metallinventering, Linköping
UV Marinarkeologi
Rapportmedel arkeologi
Uppordning arkiv
Köpingsviksbok
Fyndfördelning
Utvecklingsmedel UV
Reparationsfond egna byggnader
Rapportmedel, bygg
Hussmart
Årsbok 2010-11
Utvecklingsmedel Bygg
Summa
18 Projektmedel, erhållna förskott
Militära boställen
Kronobäcks-projektet
Spåren Kalmarkriget
Western Cape
Port Shepstone
Turkiet
Konferenser
Utvärdering Skapande skola
Serbien
Creatlearn
Övriga kortfristiga skulder, statens kulturråd, JN
Övriga kortfristiga skulder
Summa
19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Semesterlöneskuld
Landstinget objekt 1011
Övriga upplupna kostnader
Summa
245
20
289
160
714
225
7
299
177
708
23
37
56
1
0
117
1 176
431
1 607
171
21
0
0
0
8
8
219
0
219
160
1 113
1 305
672
672
3 701
160
412
412
799
189
2
6 749
6 940
4 601
9
4 455
9 065
482
456
28
89
457
579
6 439
92
31
589
662
419
85
11
138
46
2 410
37
159
154
35
299
13 118
28
90
15
6 551
92
31
551
98
189
85
11
137
46
2 533
19
254
70
90
299
11 768
6
11
123
0
0
78
88
62
95
43
506
450
552
1 508
6
11
527
924
54
1 528
0
296
1 878
12
1 238
1 545
88
2 883
49
70
84
177
397
67
68
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
69
Häradshövding
Liss-Erik Björkmans fond
I september 1994 överlämnade häradshövding
Liss-Eric Björkman 100 000 kr till Kalmar läns
museum som fondmedel, vars avkastning ska
gå till dendrokronologiska undersökningar
(dateringar med hjälp av årsringar i trä) och
undersökningar enligt 14C-metoden. De objekt
som undersöks ska i första hand ha anknytning
till Kalmar stad, Södra Möre och Algutsboda
socken, alla i deras omfattning 1913, samt i
andra hand till Öland.
Under 2012 har dendrokronologiska prover
tagits i två fastigheter. Proverna har skickats
för analys men resultaten levereras först 2013.
Kostnader för provtagning och analys kommer
att belasta 2013 års resultat. De dendrokronologiska resultaten kommer att beskrivas i verksamhetsberättelsen 2013.
RESULTATRÄKNING
Noter
2012
2011
0
5
8
13
0
5
0
5
0
0
0
0
-14
0
-8
-22
13
-17
1
159
160
1
146
147
Skulder och eget kapital
Eget kapital, ingående balans
Årets resultat
147
13
164
-17
Summa skulder och eget kapital
160
147
Samtliga belopp i tkr
Intäkter
Ränteintäkter
Utdelning
Uppskrivning av värdepapper
Summa intäkter
Kostnader
Analyskostnad
Verktyg för dendokronologisk datering
Nedskrivning av värdepapper
Summa kostnader
Årets resultat
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Bank
Värdepapper
Summa tillgångar
1
Not 1
”100 000 kr placerades den 24/9 1999 i. Roburs Mix Indexfond. Antal erhållna andelar 746.8620.
Kurs 133,90.”
”Per 31/12 2012 är andelarnas antal 876.4335 och har ett marknadsvärde på 158 590,64. Kurs
180,95.”
Utdelning år 2012 5 885,91 återinvest.
70
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
71
Jenny Nyström och Curt
Stoopendaals Stiftelse
1984 bildades Jenny Nyström och Curt
Stoopendaals stiftelse i Kalmar läns museums hägn i enlighet med ett testamente från
1967 efter Greta Stoopendaal, sonhustru till
Jenny Nyström. Kvarlåtenskapen bestod av
målningar och teckningar samt fastigheten
Tjockö 1:8 i Stockholms län med inventarier.
Fastigheten såldes och utgjorde grundplåten
till Stiftelsens verksamhet. År 1992 öppnades
den första permanenta utställningen på länsmuseet. Den har följts av flera andra under
årens lopp.
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning med anknytning till Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals liv och konstnärliga verksamhet, att förvalta stiftelsens
samlingar och att ett särskilt rum inreds till
minne av Jenny Nyström och Curt Stoopendaal på museet.
Styrelse och tjänsteman
Stiftelsens styrelse är densamma som för Stiftelsen Kalmar läns museum. Fil. dr. Barbro
Johnsson är ansvarig tjänsteman med uppdrag att handlägga ärenden rörande bildbeställningar och upphovsrättsliga frågor samt
att sköta löpande ärenden och övriga frågor
rörande konstnärerna. I uppgiften ingår även
överinseende över e-butiken med porslin efter
Jenny Nyströms motiv och att svara för innehållet i basutställningen om Jenny Nyström
tillsammans med den pedagogiska enheten.
Avtal
Sedan 1996 har stiftelsen ett avtal med BUS,
Bildkonst och upphovsrätt i Sverige, som på
uppdrag avtalar, bevakar och driver in vissa
upphovsrättsliga ersättningar. 2005 ingicks
avtal med Eliassons förlag om fördelning av
intäkter som ger möjlighet till samarbete kring
nya produkter.
Jenny Nyströmsamlingarna
Majoriteten av den samling med kort och illustrationer i tidningar och böcker av Jenny
Nyström och Curt Stoopendaal som finns i stiftelsens ägo är skannade och sökbara i Carpe
Cultura via länsmuseets hemsida. Syftet med
att offentliggöra Jenny Nyström och Curt Nyström Stoopendaals illustrationer har dels varit
att minska det interna sökandet bland det fysiska materialet, dels att öka tillgängligheten
för potentiella kunder som nu själva kan gå in
och hitta de illustrationer de önskar. Skanningen och den digitala tillgängligheten underlättar
även kontakterna med BUS som alltid frågar
efter vem som äger en viss bild.
Likaså är de böcker och tidskrifter med illustrationer av Jenny Nyström som Stiftelsen
förfogar över inlagda i bokkatalogen och sökbara där. Mot slutet av året levererades bilder
till Antikrundan som inför 2013 skulle göra ett
reportage om Jenny Nyström i samband med
Antikrundans besök i Södertälje. Antikrundan
har ca1,8 miljoner tittare, vilket innebar god
reklam för Jenny Nyström stiftelsen.
Blomsterflickan, olja på duk från 1875. © Jenny Nyström/Kalmar läns museum/Eliasson AB/ BUS 2012.
72
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
73
Under året utökade JN-stiftelsen sin konst
genom inköp från Lilla Konstgalleriet i Kalmar
av en akvarell av Jenny Nyström från 1945,
motivet består av ett blomsterstilleben. Tavlan
hänger i utställningen på våningsplan 4.
Den omfattande digitaliseringen har inneburit väsentligt förbättrade möjligheter för forskare att söka i och ta del av Jenny Nyströmstiftelsens material. Den nedan nämnda guideboken
har kunnat sammanställas tack vare stiftelsens
egen forskning kring Jennys tidiga år i Kalmar.
Utställningar
På länsmuseet finns en permanent utställning
om Jenny Nyström som visar Jenny Nyströms
födelse och uppväxt i Kalmar, studierna vid
Konstakademien i Stockholm, stipendiet till Paris, giftermålet med Daniel Stoopendaal och livet som ensamförsörjare. Utställningen väcker
intresse hos allmänheten. Positiva besökare hör
ofta av sig och vill veta mer om Jenny Nyström
och var det går att få tag på konst av henne.
I augusti kontaktades stiftelsen av representanter från Visual Art Rights i Zürich som
inför julen 2012, den 15 november till den 31
december illustrerade julseder från 28 olika
länder i stora skyltfönster vid Bahnhofstrasse,
på temat UBS feiert Weinachten. Motiv med
Jenny Nyströms tomtar och julbockar visades.
Försäljning
Inför julen 2012 skedde en större utförsäljning
av det lager med porslinsfigurer med motiv av
Jenny Nyström som JN stiftelsen förfogar över.
Försäljningen av figurer och glas har under året
totalt inbringat 309 669 kronor. Många av figurerna är slutsålda. Därmed kan de särskilda
kostnader för lagerhyra som Stiftelsen haft
upphöra, liksom den försäljningsannonsering
som skett i veckopress mm.
Då museet var stängt fanns information om
Jenny Nyström dels i skyltfönster i Saluhallen
samt vid Giraffen. I december 2012 fick stiftelsen även använda ett skyltfönster i f d Fiestalokalen på Larmgatan i Kalmar till porslinsfigurer inför utförsäljningen.
74
Studiebesök från BUS
Den 15 april kom delar av personalen på BUS
i Stockholm på personalresa till museet för att
besöka stiftelsens handläggare och se utställningen om Jenny Nyström.
Vandring i Jenny Nyströms fotspår
Jenny Nyström och
Curt Stoopendaals stiftelse
Inför julen 2012 sammanställdes en guidebok
av Barbro Johnsson med titeln ”Vandra i Jenny
Nyströms fotspår” i syfte att ge en bild av Kalmar som det var på 1850- och 1860-talen då
Jenny Nyström levde här. Materialet bygger på
intervjuer som har gjorts i äldre tidskrifter med
Jenny Nyström, där hon beskriver sina minnen
av hemstaden Kalmar. Arbetet är ett led i Desti­
nation Kalmars syfte att utöka turistsäsongen
till att även omfatta julen. Jenny Nyström är ett
viktigt varumärke i detta sammanhang då hon
är riksbekant för sina illustrationer av högtider
och festseder och i synnerhet julen. Vandringen
börjar utanför hennes födelsehus på Malmen
och slutar vid entrén till Kalmar läns museum
där det finns en permanent utställning om
henne. Vandringarna uppmärksammades av
Barometern som publicerade en större artikel
på julafton 2012.
832401-7048
Bedömning
För upplysningar om utveckling och främjande av stiftelsens ändamål och verksamhet under år 2012 hänvisas till verksamhetsberättelsen.
Det finns ett stort intresse från allmänheten,
media och forskarvärlden i Sverige och utomlands för Jenny Nyströms konst.
I allmänhet tar ett Jenny Nyströmärende
lång tid att handlägga, då det är många överväganden som skall göras och avtalet med Eliassons förlag att ta hänsyn till både för Stiftelsens
handläggare och personalen på BUS.
Flera personer har hört av sig under året
rörande värdering av konst av JN som de har
privat. Dessa ärenden har vidarebefordrats till
Stig Lindholm, Stockholm som är expert på JN
konst. Han utfärdar äkthetsintyg och har även
kontakter med Polisen i de fall då förfalskningar förekommer, vilket sker då och då.
Verksamhetsberättelse 2012
ÅRSREDOVISNING
Styrelsen för Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning med anknytning till Jenny
Nyströms och Curt Stoopendaals liv och konstnärliga verksamhet, att förvalta
stiftelsens samlingar och att ett särskilt rum inreds till minne av Jenny Nyström
och Curt Stoopendaal.
Huvudmän för stiftelsen är Landstinget i Kalmar län, Kalmar kommun samt Kalmar
läns Hembygdsförbund.
RESULTAT och DISPOSITION
Följande medel står till styrelsens förfogande:
År 2012
År 2011
Balanserat resultat
824 tkr
93 tkr
Årets vinst/förlust
2 tkr
731 tkr
826 tkr
824 tkr
Summa
Styrelsen beslutar att i ny räkning balansera 826 tkr.
Kalmar läns museum
75
Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse
RESULTATRÄKNING 2012
832401-7048
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Royalties
Försäljning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Varor och material
Inköp till samlingarna
Ersättningar enl samarbetsavtal
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat värdepapper (anläggningstillgångar)
Ränteintäkter
Redovisat årsresultat
Not
1
1
2
3
2012
489
337
119
945
2011
375
113
929
1 417
-377
-12
-189
-223
-188
-989
-44
46
0
2
-24
-2
-189
-221
-259
-695
722
9
0
731
BALANSRÄKNING 2012
2012
TILLGÅNGAR
2011
Noter
Not 1 Inköp till samlingarna
Inköp under året till Jenny Nyström samlingarna (KLM’s
samlingar). Konstverk av Jenny Nyström som köpts in av
stiftelsen under åren samt kort och böcker.
Not 2 Samarbetsavtal mellan Jenny Nyström stiftelsen
och Länsmuseistiftelsen Avser avtal mellan Jenny
Nyströmstiftelsen och Länsmuseistiftelsen varigenom museets åtagande för främjande och verkställande av Jenny
Nyströmstiftelsens ändamål regleras.
Not 3 Kapital
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kundfordran
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga skulder
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
76
1
3
4
0
0
0
0
0
0
506
506
506
469
469
469
270
647
2
19
299
320
278
868
1 374
13
2
44
59
260
966
1 435
824
2
826
93
731
824
413
81
54
548
1 374
341
269
1
611
1 435
Bokfört
värde
1 000 aktier Investor B
97
170
120 aktier Husqvarna A
9
5
9
400 aktier Husqvarna B
29
16
29
440 aktier Sandvik
18
46
18
Roburs Europafond
158
114
158
Roburs Kapitalinvest
136
130
136
61
75
61
508
556
508
Roburs Mix index fond
Anläggningstillgångar
Matriella anläggningstillgångar
Inventarier
Samlingar
Summa matriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och fonder
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Anskaffn. Marknadsvärde
värde
97
Värdering har skett till det lägsta av det sammantagna
anskaffningsvärdet/marknadsvärdet.
Utdelning
Uppskrivning
Nedskrivning
2012
18
28
46
2011
14
-5
9
Not 4 Lager
Lager inköpt pga Nils HolgerssonGårdens konkurs.
Företaget hade royaltyavtal med Stiftelsen för tillverkning
och försäljning av porslinsfigurer med Jenny Nyströms
motiv. Porslinsfigurerna såldes i serier och utgör ett stort
samlarvärde och för att inte urholka det värdet inköptes
konkurslagret. Museet fortsätter försäljningen genom
museibutiken samt via postorder. Lagret är värderat till
anskaffningsvärdet, med hänsyn tagen till befintlig inkurans
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
77
78
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
79
Kommun
Statistik och nyckeltal
Antal invånare
Kalmar
Västervik
Oskarshamn
Nybro
Vimmerby
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Borgholm
Emmaboda
Torsås
Högsby
Summa
Entréavgifter 2012
Basanslag, lönebidrag och anställningsstöd
2010
2011
2012
6 894
6 037
5 482
3 820
7 101
6 067
5 519
3 725
7 243
6 128
6 697
3 999
22 233
22 412
24 067
2010
55 143
2011
52 417
2012
56 705
2010
2011
2012
Arkeologienheten
7 309
10 026
6 532
Bebyggelsantikvariska
enheten
4 289
3 570
3 517
Kulturmiljöpedagogiska
verksamheten
2 213
2 053
2 117
Marinarkeologi och konservering
2 434
1 925
3 099
Övriga uppdrag och tjänster
788
954
582
17 033
18 528
15 847
2011
2012
Regionförbundet
Statsbidrag Kulturrådet
Kalmar kommun
Lönebidrag och anställningsstöd
Totalt
Omsättning, tkr
Omsättning
Uppdragsverksamhet per enhet (tkr)
Jenny Nyström, försäljning (tkr)
2010
Försäljning
141
113
337
Royalties
341
375
489
482
488
826
2010
2011
2012
558
5 618
4 578
Nya föremål, Kronan
191
176
100
Nya äldre fotografier
500
0
10 000
Nya böcker
187
150
161
Pedagogiska program
vilken tid
50 kr per barn
Besöksmål Eketorps borg
Upp till 5 år, fri entré
Vuxna
Barn 6 - 12 år
75 kr lågsäsong, 120 kr högsäsong
40 kr lågsäsong, 70 kr högsäsong
Entreíntäkter, guidningar och försäljning (tkr)
Besöksmål
2010
2011
2012
Eketorps borg
3 694
3 766
3 838
Kalmar läns museum
2 286
2 505
3 826
5 980
6 271
7 664
80
Andel invånare
Marin­
arkeologi
63 671
35 892
26 144
19 486
15 403
14 256
13 550
12 799
10 768
8 997
6 858
5 730
154
47
36
17
43
100
24
13
74
21
15
3
5
1
0
1
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
1
0
28%
8%
7%
3%
8%
19%
4%
2%
14%
4%
3%
1%
27%
15%
11%
8%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
233 554
547
15
5
100%
100%
Antal invånare
Kalmar
Västervik
Oskarshamn
Nybro
Vimmerby
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Borgholm
Emmaboda
Torsås
Högsby
Summa
Andel ärenden
Arkeologi
Föreläsningar och program
Kulturmiljöpedagogik
Besöksmål Kalmar läns museum
Upp till 19 år, fri entré
Vuxna
60 kr men 80 kr juli-augusti på grund
av fria guidningar
Årskort
150 kr
Studerande
30 kr
Guidning skolgrupp
500 kr
Guidning vuxengrupp
800kr - 1600 kr beroende på vid
63 671
35 892
26 144
19 486
15 403
14 256
13 550
12 799
10 768
8 997
6 858
5 730
233 554
Andel aktiviteter
Andel invånare
Byggnadsvård
124
9
21
6
1
1
15
15
7
10
6
3
218
11
57%
4%
9%
3%
0%
1%
8%
6%
3%
5%
3%
1%
100%
1
1
3
3
19
27%
15%
11%
8%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
100%
Antal besökare per besöksmål
Antal utställningar
2010
2011
2012
5
9
2
16
5
9
2
16
4
13
2
19
Basutställningar
Tillfälliga utställningar
Egna vandringsutställningar
Totalt
Basutställningar
Kronan
Jenny Nyström
Krusenstiernska
Rugstorparn
Egna
vandringsutställningar
Hussmart
Kronan
Antal gåvor och inköp
Nya föremål, poster
Kommun
Antal ärenden
Byggnadsvård
2010
2011
2012
80 297
293 595
3,7
2,2
87 634
313 658
3,6
2,5
Tre i topp 2012 - mest besökta sidor
1. Startsidan
2. Kronan
3. Besöka museet
Verksamhetsberättelse 2012
2011
2012
13 388
8 033
48 112
22 319
13 378
5 995
52 050
24 971
21 886
7 394
45 381
11 635
Totalt Kalmar läns museum
61 500
65 428
67 267
11 685
1 435
25 207
36 892
10 597
764
26 818
37 415
11 481
932
23 074
35 487
1 431
4 500
1 600
2 300
4 367
1 600
17 000
01
4 350
3 000
2 518
535
2 186
5 239
8 798
2 200
1 9002
2 029
6 129
10 558
2 545
1 511
1 830
2 885
6 226
10 537
2 989
Barn och ungdomar
Därav skolbarn
Övriga besökare
Totalt Eketorps borg
Deltagare vid övriga publika verksamheter
Giraffen
Kronobäck
Wimmerströmska gården
HUSSMART
Deltagare vid föreläsningar
Bebyggelseenheten
Arkeologienheten
Kulturmiljöpedagogiska enheten
Totalt, deltagare i föreläsningar
Deltagare i tidsresor, fortbildningar m.m.
Därav tidsresor i länet
Kalmar läns museums hemsida
63 168
245 469
3,9
2,3
2010
Eketorps borg
Tillfälliga utst 2012
Kalmar då och nu - Giraffen
Gamla indområdet - Giraffen
Legoseum - Giraffen
Pirater och sjöröveri
Axel Munthe-utställning
Nya Miniseum
Folkhemstapeter
Utgrävning pågår - Gesällen
Ölandsbron 40 år
Julens dofter
De småländska stenmurarna
Månadens föremål
Antal besökare
Antal sidvisningar
Antal sidor per besökare
Tid/besökare (snitt i minuter)
Kalmar läns museum
Barn och ungdomar
Därav skolbarn
Övriga besökare
Därav besökare från Kalmarsalens konferenser
Totalt antal besökare och deltagare
Deltagare utanför länet och utomlands
Totalt alla aktiviteter
119 960
127 797
5 954
133 7513
143 867
3 166
147 033
Verksamhet bedrivs inte längre av KLM.Verksamheten har övertagits av Föreningen Klosterruin Kronobäcks Vänner.
Deltagarantal vid föreläsningar justerat för 2011 efter intern revision av statistik.
Totalt deltagarantal justerat för 2011 efter intern revision av statistik.
1
2
3
Kalmar läns museum
81
Bilaga 1
Personal 2012
Malin Sjövall, receptionsansvarig
Yvonn Söderholm, caféföreståndare
Karin Axelsson, biträde
Anna Karlsson, biträde
Britt-Marie Klingebratt, biträde
Marianne Wernersson, biträde
Annette Kronlund, borgchef Eketorp
Gabriella Johansson, bitr borgchef Eketorp
Markus Apelman, timmerman, arkeolog,
Eketorp
Leif Gustafsson, vaktmästare Eketorp
Jonas Åkesson, butiksansvarig Eketorp
Kansli & serviceenheten
Björn Olsson, adm chef, enhetschef
Kent Blad, projektledare
Daniel Carlquist, IT-ansvarig
Christina Ekblom, assistent
Michael Fredriksson, registrator,
1:e vaktmästare
Kenth Johansson, assistent
Guje Olofsson, personal/löner
Eva Isaksson, museitekniker,
arbetsledare verkstad
Håkan Olsson, museitekniker
Jack Torstensson, museitekniker
Lennart Windahl, museitekniker
Sven Ekström, fastighetstekniker
Tommy Jonsson, fastighetstekniker
Barbara Holm, lokalvårdare
Kerstin Karlsson, lokalvårdare
Agnesa Mamusha, lokalvårdare
Britt-Marie Norberg, lokalvårdare
Lisa Persson, lokalvårdare
Utvecklingscentrum
Ebbe Westergren, 1:e antikvarie,
enhetschef
82
Tanja Aronsson, konservator textil
Sofia Carlsson, konservator textil
Berit Eklöf, konservatorsassistent
Helena Lundin, konservatorsassistent
Evelina Sand, konservator textil
Arkiv, bibliotek och samlingar
Frida Ateva, antikvarie
Jenny Carlsson, assistent
Barbro Johnsson, 1:e antikvarie
Erik Haglund, biblioteket
Gunnel Künne, assistent
Birgit Körge, antikvarie
Sara Lindström, antikvarie
Berit Åberg, assistent
Pierre Rosberg, fotograf
Eva-Lena Holmgren, arbetsledare
digitaliseringsgruppen
Mikael Cederblad, registrerare
Bertil Hjertqvist, registrerare
Jussi Järvelin, registrerare
Charlotte Karlsson, registrerare
Ingvar Karlsson, registrerare
Hossein L Zahedi, registrerare
Jimmy Ottosson, registrerare
Marie Rindfalk, registrerare
Lennart Roth, registrerare
Claes Ågren, registrerare
Susanna Åkesson, registrerare
Pedagogiska enheten f.o.m. 1.9.-12
Emma Angelin-Holmén, antikvarie,
enhetschef
Tina Lindström, pedagog, enhetschef
Helen Andersson, pedagog
Pia-Lena Björnlund, museilärare
Peter Danielsson, historiker
Helen Eklund, pedagog
Maria Kanje, utställningsproducent
Linda Liljeberg, antikvarie
Meg Nömgård, museolog (tj.ledig)
Daniel Serlander, arkeolog
Bebyggelse
Liselotte Jumme, antikvarie, enhetschef
Richard Edlund, antikvarie
Ulrika Haraldsson, antikvarie
Susann Johannisson, antikvarie
Magnus Johansson, antikvarie
Magdalena Jonsson, antikvarie
Lotta Lamke, antikvarie
Veronica Olofsson, antikvarie
Anna Reuterswärd, antikvarie
Jan Westergren, antikvarie
Arkeologi
Per Lekberg, enhetschef
Kenneth Alexandersson, arkeolog
Ivonne Dutra-Leivas, arkeolog
Nicholas Nilsson, arkeolog
Veronica Palm, arkeolog
Ludvig Papmehl-Dufay, arkeolog
Cecilia Ring, arkeolog
Ulrika Söderström, arkeolog
Jhonny Therus, arkeolog
Helena Victor, antikvarie
Personal utöver ovan redovisade
•Studerande ungdomar arbetar extra
hos museet som guider, vakter, butiksoch café­biträden under veckoslut och
helger samt under turistsäsong.
Omkring tio Månadens föremål produceras per år i en liten
utställning på museet och genom en presentation på hemsidan.
Föremålen på hemsidan ligger kvar och är även tillgängliga efteråt.
Ett flertal enheter har varit engagerade i produktionen av månadens föremål, men samordningsansvaret ligger på ABS-enheten.
I utställning och på nätet:
December/januari 2011-2012
Hattmakareämbetet i Kalmar, 1689-1847.
KLM 1242 skrålåda, KLM 1243 välkomma,
KLM 1244 åldermansspira samt KLM 1018
sigillstamp.
Februari/mars/april 2012
Museet var stängt på grund av ombyggnad
och därför gjordes det inte något månadens
föremål.
•I Kronanprojektet arbetade under
fältsäsongen i genomsnitt 20 frivilliga
oavlönade dykare per dag.
•Museet är en efterfrågad arbetsplats
för placering av arbetslösa som behöver
arbetspraktik och sysselsättning. Museet har haft praktikplatser motsvarande cirka 8.5 årsarbetskrafter under året,
huvudsakligen inom den pedagogiska
verksamheten.
11 000 år gamla pilspetsar.
Maj/juni 2012
Två pilspetsar från Binga söder om Kalmar
är de äldsta redskap som hittats i Kalmar län
och en mycket gammal tallkotte från Smedby
väster om Kalmar. Tre arkeologiskt funna
föremål som berättar om hur livet var i vår
del av landet för 11000 år sedan.
Juli/augusti 2012
Kerstin Lönnberg, ansvarig kostymateljén
Anna-Lena Fransson, textilhantverkare
JAGS - Faraos ryttare
Verksamhetsberättelse 2012
Foto © Pierre Rosberg /KLM
Marknadsenheten
Andreas Juhl, marknadschef,
verksamhetsledare Eketorp
Marie Fagerberg, marknadskommunikatör
Mats Neander, marknadskommunikatör
Seija Nyberg, bild & layout
Birger Ohlson, bild & layout
Stefan Siverud, bild & layout
Kronan, konservering, ABS
Lars Einarsson, 1:e antikvarie, enhetschef
Karin Adriansson, konservator
Camilla Hällbrink, konservator
Max Jahrehorn, 1:e konservator
Foto © Pierre Rosberg /KLM
Ledning
Örjan Molander, landsantikvarie
Månadens föremål 2012
Kalmar läns museum
Bildhuggaren Johan August Gustafsson, från
Seby i Segerstad, JAGS presenterades genom
två skulpturer, så kallade Faraos ryttare,
KLM 12927 samt KLM 12928 och en tronstol med heltäckande sniderier KLM 39810.
83
Foto © Pierre Rosberg /KLM
Bilaga 2
Gåvor
Sven-Gunnar Sporback, Hagelsrum, en spishäll av gjutjärn, tillverkad vid Sporbacka
masugn i Locknevi socken, sannolikt
omkring 1796.
September 2012
Moonskrift –Punktskriftens föregångare.
Två böcker med en äldre typ av blindskrift
utvecklad av engelsmannen William Moon
under 1840-talet. KLM 45066:1-2.
Järnvägsmuseet, Gävle, papperspåse med
julmotiv från Mörlunda Järn-, Speceri- &
Diverseaffär.
Elisabeth Jacobsen, Malmö, fällbord med
rund bordsskiva, inläggning i intarsia med
motiv av Kalmar domkyrka. Dateras till
1790-1800.
Oktober/november 2012
Foto © Pierre Rosberg /KLM
December/januari 2012-2013
Kalmar Glasbruk, verksamt under åren 194757. Brukets konstglas visar prov på djärv
1950-tals stil. KLM 35312:2 sejdel, :3 tumbler, :4 glas, :6 vas, :7 fat, :17 burk m lock, :18
burk, :19 skål, :21 vas, :26 vas, :27 glas, :28
kanna, :29 orkidékanna.
Elisabeth Linder, Västervik, ett par stolar till­
verkade 1903 av Rosenfors Stol- & Möbel­
fabrik, Ämnenäs. Brukade av hennes farföräldrar i rättarebostaden på Tuna gård.
Jan Arvidsson, Kalmar, ett enskilt tryck samt
tidningar i samlingsvolym med illustrationer av konstnären Jenny Nyström, därut­
över toalettporslin samt leksaker, 1930-40tal.
Anita Hallberg, Borgholm, givarens far, journalisten och fotografen Allan Bernvings
negativ, uppskattningsvis 10 000 negativ
från 1930-tal till 1970-tal. I samlingen
ingår bland annat dokumentation av den
stora grävningen på Skedemosse, Öland.
Under året har ombyggnadsarbeten i museet
påverkat antalet producerade Månadens föremål, i gengäld har de produktioner som gjorts
varit mer omfattande än vanligt.
Vas från Kalmar Glasbruk.
Fällbord med motiv av Kalmar domkyrka i intarsian.
84
Stolar tillverkade av Rosenfors Stol- & Möbelfabrik.
Kalmarsundsfärja i leksaksformat.
Foto © Pierre Rosberg /KLM
En Kalmarsundsfärja i leksaksformat. En berättelse om en semesterresa till Öland 1957.
KLM 44679.
Peter Danielsson, Kalmar, etikett för blåsprit
från en kemikalieaffär i Mörlunda, 194050-tal, samt en lakanssträckare.
Foto © Pierre Rosberg /KLM
Foto © Pierre Rosberg /KLM
Moonskrift, en äldre typ av blindskrift.
Verksamhetsberättelse 2012
Kalmar läns museum
Odd Jonsson, Emmaboda, två byggnadsritningar till gatuhuset på tomt 343, Kvarnholmen. Nuvarande Landshövdingegatan
11, kvarteret Mältaren 16.
85
Foto © Pierre Rosberg /KLM
Akvarell målad av konstnären Linnèa Millar-Blomqvist.
Enlidens servicehus, Rockneby, två böcker
med en tidig form av blindskrift, så kallad
Moonskrift, tryckta 1863 resp. 1875.
Värnamo Filatelistförening, en karta, ett grafiskt blad ur boken Carl Linnaei Öländska
och Gotländska resa.
Lars-Erik Zinnerström, Färjestaden, fotografi
på kartong, gruppbild av arbetare på Kalmar Verkstad AB, omkring 1920.
Gunnar Magnusson, Kalmar, två stycken
strömbrytare från tidigt 1900-tal.
Henry Gustavsson, Kalmar, en dockvagn
1800-tal samt en tumstock från Skälsbäck
i Högsby.
Claes Ågren, Kalmar, ett brevkort, nyårskort,
av konstnären Jenny Nyström.
Ann-Mari Björkegren, Kalmar, ett inramat
tryck i färg, med motiv ”Anders var en
hurtiger dräng”, av konstnären Jenny
Nyström.
Elly Lekman, Malmö, ett pussel med barnmotiv, av konstnären Jenny Nyström.
86
Askfat, tillverkat vid
Gabrielverken, skänkt
av G. Blomdahl.
Gunnel Blomdahl, Kalmar, tavlor med motiv
från Kalmar, husgeråd samt föremål från
hennes fars tobakshandel samt Möss- och
hattmakeriet som drevs i flera generationer
av släkten, båda verksamheterna i Kalmar.
Inköp
Stockholms Auktionsverk, Stockholm, två
tavlor, akvareller med motiv från Kalmar,
målade av konstnären Linnèa MillarBlomqvist, 1935.
Michael Dahlin, Blankaholm, tunnackig yxa
av flinta, fyndort Boarum i Högsby socken, säljaren hade förvärvat den på auktion.
Lilla Konstgalleriet, Kalmar, en tavla, blandteknik, blomsterstilleben, 1945, målad av
konstnären Jenny Nyström. Köptes in av
Jenny Nyström – stiftelsen
Verksamhetsberättelse 2012