STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN

Comments

Transcription

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE
Styrelsen för Mr Green & Co AB (publ), org. nr. 556883-1449, (“Bolaget”) föreslår härmed extra
bolagsstärnman den 12 juni 2013 att besluta att Bolagets aktiekapital skall ökas enligt följande.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med avvikeise fran aktieägarnas
företrädesrätt. Rätt att teckna aktierna skall dels tillkomma aktieägarna i Green Gaming Group Pic
(“GGG). samt dels de förutvarande elva aktieägare GGG vars aktier den 24 respektive den 29
april 2013 förvärvats av Bolaget genom upptagande av lån. Skälen för avvikelse frän aktieägarnas
företrädesrätt är att Bolaget skall kunna genomföra förvärv av atorstående aktier GGG inför
notering av Bolagets aktier på marknadsplats, med betalning genom apport, samt genom att kvitta
de fordringar som de tidigare aktieägarna har pä Bolaget i anledning av dessas försäljning av aktier
i GGG.
Beslutet innebär’ att högst 29 692 078 aktier nyemitteras till en teckningskurs motsvarande
19,799599 kronor per aktie. Aktiekapitalet kommer att kunna ökas med högst 29 692 078 kronor till
högst 35 849 413 kronor. ‘J’eckningstiden skall löpa frän och med dagen för stämman till och med
den 15 juni 2013. Teckning skall ske dels genom kvittrring av fordran samt genom apport av aktier i
GGG. Styrelsen skall ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för aktier som tecknas genom
apport skall ske senast den 20 juni 2013. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för betalning av
aktier genom apport. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gängen pä den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos
Boiagsverket. Beslutet förutsätter att botagsordningen ändras.
Stämman föresläs vidare bemyndiga sirelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller uran
företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av teckningsoptioner ned kontant betalning.
eller betalning genom apport eller kvittning, innebärande er ökning av aktiekapitalet med högst
1 000 000 kronor vid fullt utnyttjande.
Stockholm den 14maj 2013
Toorg/
1
Hans Fajerson
Fredrik Sidfalk
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6
§ AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen i Mr Green & Co AB (pubi), org. nr. 556883-1449, (‘Bolaget) l8mnar följande redogörelse
engt 13 kap 6 § aktiebolagslagen 1 anledning av styrelsens förslag hIl den extra bolagsstämman den
12juni 2013 avseende beslut om nyemission.
Sedan den senaste ärsredovisningen lämnades har följande händelser av väsentlig betydelse för
Bolagets ställning inträffat:
Pä arsstämman den 22 mars 2013 beslutades att Bolaget ska vara publikt, samt ökades Bolagets
aktiekapital med 6 107 335 kronor och antalet aktier med 6 107 335 stycken genom en fondemission
och med överföring av samma belopp frän fritt eget kapital.
Styrelsen fick pa samma stämma bemyndigande om att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram tili
avhällande av nästa ärsstämrna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller tecknirigsoptioner,
sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för av bolaget aktiekapital
och antal aktier
Den 24 och den 29 april 2013 hölls extra bolagsstämmor som beslutade om förvärv av 94 655
respektive 65 766 aktier Green Gaming Group pic (GGG) till ett pris om 2 573,948268 kronor per
aktie. Säljarna är fem respektive sex aktieägare i GGG och betalning har skett i form av langfristiga
skuldebrev. 1 och med dessa förvärv är GGG ett dotterbolag till Mr Green & Co
Den 2 maj beslutade Bolagets aktieägare. Transferator AB, att dela ut sitt innehav i Bolaget till sina
aktieägare. Avstmriingsdagen var den 13maj2013
Nägra andra händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning sedan senaste arsredovisningen
avlämnades har inte inträffat.
Stockholm den 28 maj 2013
Mr Green & Co AB (publ)
1
v
nmy Trollborg
9
T
-
Hans Fajerson
Fredrik Sidfalk
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7
§ AKTIEBOLAGSLAGEN
Styreisen 1 Mr Green & Co AB (pubi). org. nr 556883-1449, (‘Bolaget”) har föreslagit att
bolagsstämman den 12 juni 2013, beslutar om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med rätt
att betala för tecknade aktier, dels genom kvittning av fordran och dels form av apportegertdom.
Mot bakgrund härav lämnar styrelsen följande redogorelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagsiagen.
Kvittning
Följande kvittningsberättigade har fordringar på Bolaget enligt vad som anges nedan.
Quietus Advice K & W nr 929 AB
28 313 430948 kronor
Quietus Advice K & W nr 932 AB
74 129 710,1184 kronor
Quietus Advice K & W nr 934 AB
94 770 201 .279492 kronor
Quietus Advice K & W nr 944 AB
‘12 869 741.34 kronor
Stella Fajerson
33 553 989,621648 kronor
Blue Tide Ltd
22 748 554.792584 kronor
Derzhava Holding Ltd
39 793 240,22328 Kronor
Grondwerk Ltd
33 888 602,896488 kronor
Hillside Corporation Ltd
32 197 518,884412 kronor
Mossa Corporation Ltd
32 946 537,8304 kronor
Tommy Trollborg
7 703 827,166124 kronor
Forcringarna skall till hela sitt belopp kunna kvittas mot nyemitterade aktier 1 den föreslagna
nyemissionen
Fordringarna har uppkommit
Group PIc till Bolaget.
genom
att de kvittnaigsberättigade har sätt sina aktier i Green Gaming
Apport
Apportegendomen utgörs av 68 143 aktier 1 Green Gaming Group PIc.
Apportegendomen kommer att tas
balanstäkning.
upp
till ett totalt värde om 175 396 530 kronor i bolagets
Nagra särskilda svärigheter vid värderingen har inte forekommit.
Stockholm den 28 maj 2013
Mr Green & Co AB (publ)
7
,‘
Tontry trllborg
Harts(Fajeion
&)l(Bergq ‘st
F edrik Siff<

Similar documents