GREEN ECO SHOWER

Transcription

GREEN ECO SHOWER
Steglös justering
GREEN ECO SHOWER
>> Hur
det fungerar: Justera duschhuvudet’s Crown axiellt fram och tillbaka, vatten strålen förändras och du
kan anpassa strålen till din egen smak och komfort. Du kan välja mellan mjuka, stora droppar, starkare vatten
stråle eller en snabbt pulserande massage. Vår avancerade teknik och design med dess enkla justering ger dig
en duschupplevelse över dina förväntningar.
>> Garanti:
Vi erbjuder en garanti på 5 år, både för fabrikationsfel och emot igenkalkning.
>> Våra rekommendationer: Vi rekommenderar starkt att du byter packningen mellan duschandtaget och
slang när du byter ut ditt nuvarande duschandtag till ett nytt duschhuvud, såsom till vår Green Eco Shower
produkt, med tiden slits gummipackningen i slangen ut.
>> Fördelar: Ge en hjälpande hand för att spara på vår globala tillgång till vatten, spara på din egen
energikostnad och vår miljö i allmänhet, men du får samtidigt en bättre komfort och prestanda genom att
installera ett duschmunstycke från Green Savings Scandinavia AB. Den passar till alla typer av hylsor och
slangar, lätt att installera, bara skruva av ditt befintliga duschhandtag, byt gummipackningen i slangen
(packningen ingår från oss) och bara skruva på våran Green Eco Shower, njut av en bekväm dusch samtidigt
som du sparar vatten, energi och våran världs resurser.
>> Fukt Liksom alla organismer så krävs vatten för överlevnad och tillväxt. Ett perfekt scenario för tillväxt är
ljummet vatten som håller sig kvar i duschhuvudet efter en dusch. I traditionella duschhuvuden stannar
vattnet lätt kvar inne i duschen efter att vattnet stängts av och ger en perfekt miljö och temperatur för
mikrobiell tillväxt.
>> Luftning: De vanligaste problem bakterier som följer med vattensystemet, legionärerna, måste inhaleras så
en luftad vattenstråle ger idealiska förutsättningar för överföring av bakterierna genom inandning. Till skillnad
från vatten flöde blandat med luft, drar laminärt flöde inte omgivande rumsluft in i vattenströmmen, och
undviker därför införande av luftburna bakterier.
>> Hälsa och bakterier: Kalk innehåller många näringsämnen som kalcium, mangan, järn, och som kommer
att bosätta sig på vissa områden av ett duschhuvud när vattnet svalnar - mest troligt i duschuvudets ”ansikte”.
Dessa skikt av deponerat material kallas bio film. Bio film och kalk tenderar att blir kvar när vattnet avdunstar.
Normala duschmunstycken med gummi nipplar tenderar att bygga upp väldigt mycket bio film. Då denna
sammanslagning av kylning / avdunstning sker upprepade gånger byggs lagren av bio film ganska snabbt,
med bakterier i perfekt näringsmässigt för tillväxt och sporbildning. Duschhandtag är särskilt idealiska punkter
i ett vattensystem, på grund av dennes tillgång till luft.
Men genom att du använder våran produkt Green Eco Shower så undviker du alla dessa problemen.
Green Savings Scandinavia AB Box 547 10130 Stockholm Sweden www.greensavings.se [email protected]
Stepless adjustment
GREEN ECO SHOWER
>> How
it works Adjusting the Crown axially around, clockwise and or back, the jet pattern of the water
leaving the shower head changes and you can adjust to your own liking and comfort. You may choose
between soft, large drops, strong jets or a rapidly pulsating massage jet. The advance technique and design
with its simple adjusting gives you a shower experience over your expectations.
>> Warranty
We offer a warranty of 5 years, both for manufacturing faults and against any limescale clogging.
>> Our recommendations We strongly recommend you to replace the gasket between the showerhead and
hose when you replace your current showerhead with a new showerhead, such as our Green Eco Shower, over
time the rubber gasket in the hose gets torn out.
>> Benefits Give a helping hand to save on our earth water availability, save on your own energy costs and on
our environment, but you can get a better comfort and performance in the same time by installing a
showerhead from Green savings Scandinavia AB.
It fits to all types of sleeves and hoses, very easy to install, just unscrew your current showerhead, change the
rubber gasket in the hose (gasket included from us) and just screw on our showerhead, enjoy a comfortable
shower while saving water, energy and our world’s resources.
>> Moisture Like all organisms water is required for survival and growth. An ideal scenario for growth is a tepid
water pool remaining in the head after a shower. In traditional shower heads water easily stays inside the
showerhead after the water is turned off and provides an ideally environment and temperature for microbial
growth.
>> Aeration The most common problem bacteria associated with water systems, Legionnaires, needs to be
inhaled so atomization caused by restriction or inner turbulence at the head and an aerated water stream give
the ideal conditions for transfer by inhalation. Unlike “aerated”-type flow controls, laminar flow does not draw
ambient room air into the water stream, avoiding any possible introduction of airborne bacteria.
>> Health and bacteria Lime scale contains many nutrients such as calcium, manganese, iron and that will
settle on certain areas of a showerhead when the water cools - most likely at the face. These layers of deposited
materials are termed as bio film. Bio film and lime scale tends to be remaining behind when the water
evaporates. Normal rubber nipples type shower heads tend to exaggerate bio film build up. As this pooling
and cooling /evaporation occur repeatedly the layers of bio film deepen, embedding bacteria within - an ideal
nutritional for growth and spore formation. Showerheads are especially ideal points in a water system because
of this provision of deposition of bio film here and as most are aerobic - also have access to air.
But by using our Green Eco Shower head you are avoiding all these problems.
Green Savings Scandinavia AB Box 547 10130 Stockholm Sweden www.greensavings.se [email protected]