Bilaga 2 Analysmetoder.pdf

Transcription

Bilaga 2 Analysmetoder.pdf
EKA-Projektet
Bengtsfors kommun
Förteckning över aktuella analysparametrar
Bilaga 2
EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten
Tabell 1. Grundämnen
Parameter
Rapporterings-gräns
Kvicksilver, Hg
0,1 ng/l
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5 %
Metyl-Kvicksilver,
Me-Hg
0,06 ng/l
+/- 5 %
Kvicksilver, Hg
0,02 mg/l
+/- 5-12 %
Aluminium, Al
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kalcium, Ca
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Krom, Cr, total
Koppar, Cu
Järn, Fe
Kalium, K
Magnesium, Mg
Mangan, Mn
Molybden, Mo
Natrium, Na
Nickel, Ni
Vanadin, V
Zink, Zn
2 µg/l
1 mg/l*
0,2 µg/l
0,2 mg/l
200 µg/l
0,05 mg/l**
0,05 mg/l
0,5 mg/l
1 mg/l
4 µg/l
500 µg/l
90 µg/l
0,2 µg/l
1 µg/l
120 µg/l
0,5 mg/l
0,05 µg/l
1 mg/l
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
+/- 5-12
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Analysmetod
Metod 09 vatten
USA EPA-metoden
1631:revision B
Metod 10 vatten
USA EPA-metoden
1631:revision B
Atomfluorescens,
AFS enligt SS-EN
ISO 17852:2008
EPA-metoder
(modifierade) 200.7
(ICP-AES) eller
200.8 (ICP-SFMS)
Analyspaket hos
Analytica alt IVL
Utförs av IVL,
Svenska
Miljöinstitutet AB
V-3a innebär analys
utan uppslutning
Provmängd samt kärl för transport och
kommentar
250 ml teflonflaska
för både filtrerad och ofiltrerad (uppsluten)
vattenanalys av både Hg och Me-Hg. IVL filtrerar
provet på laboratoriet
Fylld med svag syralösning. Observera syralösningen
ska hällas bort innan provtagning sker
2x125 ml syradiskad plast-flaska för V-3a. Det krävs
en flaska för ofiltrerat (dekanterat) prov samt en för
V-3a filtrerat. Ska filtreras i fält med ett 0,45 µm filter
Dekantering innebär att flaskan med vätskan vänds en
gång. Flaskan får därefter stå i 30 minuter. Vattenprov
tas därefter ut i ytan av flaskan.
*Hög kloridhalt kan ge högre rapporteringsgräns
**Hög molybden kan ge högre rapporteringsgräns
EKA-Projektet
Bengtsfors kommun
Förteckning över aktuella analysparametrar
Bilaga 2
Tabell 2. Organiska ämnen
Parameter
Rapporterings-gräns
Dioxiner-furaner
0,001-0,06 pg/l för varje
enskild dioxin/furan
Varierar med varje enskild
klorfenol, 0,1-2 mg/l
Klorerade kolväten +
vinylklorid
Mätosäkerhet Analysmetod
% av mätvärde
+/- 3-5 %
+/- 3-5 %
US EPA 1613,
GC med högupplösande MS-detektion
US EPA 601 och 624, headspace GC-MS
Analyspaket
hos
Analytica
OV-22
OV-6 +
vinylklorid
Provmängd samt kärl för transport och
kommentar
1000 ml glasflaska, mörkt glas. Flaskan ska
toppfyllas
100-250 ml glasflaska; skruvlock med
teflontätning. Flaskan ska toppfyllas
Tabell 3. Fysikalisk-kemiska parametrar
Parameter
Turbiditet
CODMn
Konduktivitet
pH
Alkalinitet
Kolsyra CO2/ber
Totalhårdhet
Ammonium-kväve
Nitrat-kväve
Fosfat-fosfor
Fluorid
Klorid
Sulfat
TOC
Metaller; Ca, Mg, Na,
K, Fe, Al och Mn
Suspenderad substans
Glödgningsförlust
DOC
Absorbans 254 nm
Rapporterings-gräns är
beroende av matris i
provet
0,10-1000 FNU
0,5 mg/l
1-1000 mS/m
1 mg HCO3/l
Mätosäkerhet
% av mätvärde är ofta
beroende av uppmätt halt
+/- 7- 22 %
+/- 5 %
+/- 7 %
+/- 0,14 %
+/- 8-10 %
-
Beräknas ej på < värden
-
0,01 mg/l
0,05 mg/l
0,01 mg/l
0,2 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
Se Tabell 4
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
Se Tabell 4
2 mg/l
2 mg/l
0,5 mg/l
-
+/- 13-17 %
+/- 14-27%
+/- 2 %
Analysmetod
Analyspaket hos
Analytica
SS-EN ISO 7027
CSN EN ISO 8467
SS-EN 27888 utg 1
SS 028122 utg 2 modifierad
SS-EN ISO 9963-2 utg 1
Std Met 4500 Co2 D, Marmoraggressiv
beräknas ur pH och alkanitet
SS028121-2 Beräknad ur Ca och Mg
koncentrationen
CSN ISO 11732, spektrofotometri
CSN ISO 10304-1, jonkromatografi
CSN ISI 15681-1, spektrofotometri
CSN ISO 10304-1, jonkromatografi
CSN ISO 10304-1, jonkromatografi
CSN ISO 10304-1, jonkromatografi
CSN EN 1484
Paketet är special
för EKA-projektet
och alla analyser
ingår i Fys-kem
paketet. Metallerna
ingår i paket V-2
SS EN 872 utg 2, filterporstorlek 1,6 µm
SS 028112 utg 3
CSN EN 1484
Spektrofotometer mot avjonat vatten och i
10 mm kyvett
Provmängd samt kärl
för transport och
kommentar
500 ml plastflaska
1000 ml plastflaska
Filtreras i fält 0,45 µm
125 ml plastflaska
EKA-Projektet
Bengtsfors kommun
Förteckning över aktuella analysparametrar
Bilaga 2
EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av sötvatten (ytvatten)
Tabell 4. Grundämnen
Parameter
Rapporterings-gräns
Kvicksilver, Hg
0,1 ng/l
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5 %
Kvicksilver, Hg
0,002 mg/l
+/- 5 %
Aluminium, Al
Arsenik, As
Barium, Ba
Bly, Pb
Kalcium, Ca
Kadmium, Cd
Kobolt, Co
Krom, Cr, total
Koppar, Cu
Järn, Fe
Kalium, K
Magnesium, Mg
Mangan, Mn
Molybden, Mo
Natrium, Na
Nickel, Ni
Fosfor, P
Kisel, Si
Strontium, Sr
Vanadin, V
Zink, Zn
0,2 µg/l
0,05 mg/l*
0,01 µg/l
0,01 mg/l
100 µg/l
0,002 mg/l**
0,005 mg/l
0,01 mg/l
0,1 mg/l
0,4 µg/l
400 µg/l
90 µg/l
0,03 µg/l
0,05 µg/l
100 µg/l
0,05 mg/l
1 mg/l
30 mg/l
2 mg/l
0,005 µg/l
0,2 mg/l
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
Analysmetod
Metod 09 vatten USA EPA-metoden
1631: revision B
Atomfluorescens, AFS enligt SS-EN
ISO 17852:2008
EPA-metoder (modifierade) 200.7
(ICP-AES) eller 200.8 (ICP-SFMS)
Analyspaket hos
Analytica alt IVL
Utförs av IVL, Svenska
Miljöinstitutet AB
V-2 innebär analys utan
uppslutning
Provmängd samt kärl för transport
och kommentar
100- 250 ml teflonflaska för ofiltrerad
(uppsluten) vattenanalys av kvicksilver
Fylld med svag syralösning. Observera
syralösningen ska hällas bort innan
provtagning sker
125 ml syradiskad plast-flaska för V-2.
Det krävs en flaska för ofiltrerat
(dekanterat) prov
Dekantering innebär att flaskan med
vätskan vänds en gång. Flaskan får
därefter stå i 30 minuter. Vattenprov tas
därefter ut i ytan av flaskan.
*Hög kloridhalt kan ge högre
rapporteringsgräns
**Hög molybden kan ge högre
rapporteringsgräns
EKA-Projektet
Bengtsfors kommun
Förteckning över aktuella analysparametrar
Bilaga 2
Tabell 5. Grundämnen
Parameter
Rapporterings-gräns
Kvicksilver, Hg
0,02 µg/l
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5 %
Analysmetod
Atomfluorescens,
AFS enligt SS-EN
ISO 17852:2008
Analyspaket hos
Analytica alt IVL
V-3b innebär analys
med microvågsuppslutning, bör
användas på ytvatten
som släpps ut i
recipient
Provmängd samt kärl för transport och kommentar
2x125 ml syradiskad plast-flaska för V-3a. Det krävs en flaska
för ofiltrerat (dekanterat) prov samt en för
V-3a filtrerat. Ska filtreras i fält med ett 0,45 µm filter
Dekantering innebär att flaskan med vätskan vänds en gång.
Flaskan får därefter stå i 30 minuter. Vattenprov tas därefter ut
i ytan av flaskan.
Tabell 6. Organiska ämnen
Parameter
Dioxiner-furaner
Rapporteringsgräns
Ca 0,001 pg/l
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 29 %
Analysmetod
Svensk standard SSEN 1948:1-3, GC-MS
Analyspaket
Utförs av Umeå
universitet,
miljökemiska
laboratoriet
Provmängd samt kärl för transport och kommentar
Pumpad volym ca 800 l, med ungefär 200 l/filter
Tabell 7. Fysikalisk-kemiska parametrar
Parameter
Fosfor, P-tot
Rapporteringsgräns
0,01 mg/l
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5 %
Klorid
1 mg/l
+/- 5 %
Sulfat
1 mg/l
+/- 5 %
1 mg/l
0,5 mg/l
-
+/- 5 %
+/- 2 %
Suspenderad substans
2 mg/l
+/- 13-17 %
Glödgningsförlust
2 mg/l
+/- 14-27%
TOC
DOC
Absorbans 254 nm
Analysmetod
Analyspaket hos
Analytica
CSN EN ISO 6878
Paketet är special för
och CSN ISO 15681-1
EKA-projektet och alla
analyser ingår i Fys-kem
CSN ISO 10304-1,
paketet
jonkromatografi
CSN ISO 10304-1,
jonkromatografi
CSN EN 1484
CSN EN 1484
Spektrofotometer mot
avjonat vatten och i 10
mm kyvett
SS EN 872 utg 2,
filterporstorlek 1,6 µm
SS 028112 utg 3
Provmängd samt kärl för transport och kommentar
500 ml plastflaska
Filtreras i fält 0,45 µm 125 ml plastflaska
1000 ml plastflaska
EKA-Projektet
Bengtsfors kommun
Förteckning över aktuella analysparametrar
Bilaga 2
EKA-projektet - Analysmetoder, mätkrav och provhantering av sediment
Grundämnen
Parameter
Rapporteringsgräns
0,04 mg/kg TS
0,1 mg/kg TS
0,01 mg/kg TS
0,03 mg/kg TS
0,1 mg/kg TS
0,3 mg/kg TS
0,08 mg/kg TS
0,1 mg/kg TS
1 mg/kg TS
0,2 mg/kg TS
5 mg/kg TS
8 mg/kg TS
100 mg/kg TS
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/-20 %
+/- 15 %
+/- 8 %
+/- 10 %
+/- 15 %
+/- 10 %
+/- 12 %
+/- 15 %
+/- 8 %
+/- 9 %
+/- 5 %
+/- 5 %
+/- 5 %
TOC
-
-
Glödrest
Vikt
-
+/- 5 %
-
Hg
Arsenik
Kadmium
Kobolt
Krom, total
Koppar
Nickel
Bly
Zink
Vanadin
Fosfor, P
Svavel, S
Kväve total, N-tot
Analysmetod
ICP-MS
Analyspaket hos
Analytica
Ingår i M2
Modifierad Kjeldahl
metod
CSN ISO 10694 OCH
CSN EN 13137
SS 02081013-1
-
Provmängd samt kärl för transport och kommentar
Minst 1 g TS
Tillägg till M2
Tillägg till M2
Enskild analys
Enskild analys
Enskild analys
-
-
Organiska ämnen
Parameter
Dioxiner-furaner
Rapporteringsgräns
1-10 ng/kg TS för
varje enskild
dioxin/ furan.
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5-15 %
Analysmetod
GC med
högupplösande MSdetektion
Analyspaket hos
Analytica
OJ-22
Provmängd samt kärl för transport och kommentar
50 g TS Glasburk; skruvlock med teflontätning.
Förvaras mörkt
EKA-Projektet
Bengtsfors kommun
Förteckning över aktuella analysparametrar
Bilaga 2
EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av biota, fiskmuskel av öring och abborre
Grundämnen
Parameter
Rapporterings-gräns
Kvicksilver, Hg
0,08 mg/kg våtvikt
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5 %
Analysmetod
EPA-metoder (modifierade) 200.8
(ICP-SFMS)
Analyspaket hos
Analytica alt IVL
Ingår i paket M4
Provmängd samt kärl för transport och
kommentar
Minst 1 g torrsubstans
Analyspaket hos
Analytica alt IVL
OB-22
Provmängd samt kärl för transport och
kommentar
Minst 20 g torrsubstans
Organiska ämnen
Parameter
Rapporterings-gräns
Dioxiner-furaner
1-10 pg/l för varje
enskild dioxin/furan
och för Sum
PCDD/PCDF WHOTEQ har 0,1-1 ng/kg
TS
Mätosäkerhet
% av mätvärde
+/- 5 %
Analysmetod
GC med högupplösande MSdetektion
Övriga analyser
Parameter
Rapporterings-gräns
Fetthaltbestämning
-
Mätosäkerhet
% av mätvärde
-
Längd
Vikt
Kön
-
-
Analysmetod
-
Analyspaket hos
Analytica alt IVL
Enskild analys
-
Provmängd samt kärl för transport och kommentar
Minst 5-10 g våtvikt
-