Egnahemsägaren 1-2010.pdf

Transcription

Egnahemsägaren 1-2010.pdf
Nummer 2 2010
Pris 25 kr
Medlemstidning för Egnahemsägarnas Riksförbund
- vår tidning i Ditt intresse -
ROSENGRENS
SKAFFERI
SID 7
NORDBYGG
2010
SID 8 - 9
TEKNIK &
JURIDIK
SID 11
SVENSK
BYGGNADSVÅRD
SID 16 - 17
NOTISER
SID 19
HELT UPPÅT
VÄGGARNA
SID 20
Nummer 1 2008
Eget vatten - En värdefull
tillgång!
Sid. 5 - 6
egnahemsägaren 1
Kostnadsfri rådgivning
Enligtavtal
avtalmed
medEgnahemsägarna
Villaägarföreningen
erbjuder
advokatfirman
kostnadsfri
rådgivning
Enligt
erbjuder
advokatfirman
kostnadsfri
rådgivning
till till
medlemmar med
medupp
upptill
till30
30minuter
minuterper
perhushåll
hushålloch
ochkvartal
kvartali angelägenheter
i angelägenheter
som
berör
medlemmar
som
berör
fastighetsrätt.
fastighetsrätt.
Rådgivningensker
skervia
viatelefon,
telefon,e-post
e-post
eller
Rådgivningen
eller
fax.fax.
Förnärmare
närmaredetaljer
detaljerom
omvillkoren
villkorenförförden
den
arvodesfria
rådgivningen
kontakta
VillaägarFör
arvodesfria
rådgivningen
kontakta
Egnahemsföreningens
eller advokatfirman.
ägarnas
kanslikansli
eller advokatfirman.
AdvokatfirmanMax
MaxAhlström
AhlströmAB
AB
Advokatfirman
Köpmangatan
Slottsgatan
213
7221115Västerås
Västerås
722
Telefonnr:021
021- -14
14 34
34 00
Telefonnr:
00
Faxnr:021
021--18
18 77
77 00
Faxnr:
00
E-post:
[email protected]
E-post: [email protected]
- Fastighetsrätt, hyresrätt, affärsjuridik, varumärkesrätt, entreprenadjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt -
EGNAHEMSÄGARNAS
RIKSFÖRBUND
ÄR DIN?
OM INTE, BE HONOM KONTAKTA KANSLIET
ELLER GÅ IN PÅ HEMSIDAN OCH ANMÄLA SIG.
TEL 019 - 24 65 20
HEMSIDA: www.egnahemsagarna.se
2 egnahemsägaren
Nummer
2 2010
Nummer
1 2008
Inledare
När detta skrivs nu i mitten av augusti kan man börja summera sommaren. Vädret har väl varit okay, lite beroende på var man befunnit sig. Det har varit bättre
utmed kusterna, mer ostadigt inåt land. Myggplågan har väl varit som den brukar
och semesterveckorna försvann som glass i solen.
För egen del ser jag nu fram mot september, den vackraste månaden på året.
Luften är frisk och klar även mitt på dagen, och som fotointresserad behöver
man ju inte stiga upp så himla tidigt på morgonen för att kunna få fotografera i
det där magiska gryningsljuset.
För oss med hus är det dags att se över underhållet innan höst(o)vädret tar fart.
Att åtgärda tätningslister och gamla fönster kan vara rena förtjänsten med de
energipriser vi får betala idag. Att hjälpas åt med tips och förmedla rabatter på
olika tjänster och produkter är bara ett par av de fördelar du får som medlem i
din lokala egnahemsförening och genom Egnahemsägarnas förbund. Passa på
att utnyttja de förmåner vi förhandlat till oss från olika leverantörer. Anders på
kansliet hjälper dig gärna med mer information.
Tidningen du får med ditt medlemskap hoppas vi ska kunna ge dig inspiration,
tips och lite förströelse.
Ha det bra i höst.
/Bengt
NUMMER 2 2010
egnahemsägaren
är en medlemstidning för
Egnahemsägarnas Riksförbund
ISSN 1653-0411
Ansvarig utgivare:
Bengt Rasmusson, 019-24 65 20
[email protected]
Redaktör:
Anders Lampinen, 019-24 65 20,
[email protected]
Kansli:
Anders Lampinen, 019-24 65 20
[email protected]
Idé och layout:
Egnahemsägarna
Tryck:
AB Kontorsrutin, Örebro
NYTT AVTAL
Rabatt på värmepumpar från Storå Rör AB. Rabatt upp till 2.500:beroende på val av pump. Mer information, ring kansliet
019-24 65 20
Skriv till experterna
Våra experter hjälper dig att få svar på frågor
om ditt boende.
Du kan skriva, maila eller ringa in din fråga, så hjälper vi på kansliet dig vidare.
Du har som medlem i Egnahemsägarna tillgång till både teknisk och juridisk
support, med frågor som rör ditt boende.
Behöver du hjälp med att hitta seriösa hantverkare? Du hittar dem här:
www.svenskhant.se
Nummer
Nummer 21 2010
2008
Egnahemsägarnas Riksförbund
Box 9050
700 09 Örebro
Besök: Mosåsvägen 18, Örebro
Tel: 019-24 65 20
E-post: [email protected]
www.egnahemsagarna.se
PlusGiro: 24 32 22-7
egnahemsägaren 3
Eget vatten - en värdefull
tillgång
sammanställning av artikel: anders lampinen
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är en självklarhet
för många utav oss svenskar. Vi tillhör
dock en mycket privilegierad skara,
majoriteten av världens befolkning har
inte tillgång till rent dricksvatten. Därför måste vi vara rädda om vårt vatten,
så att generationerna efter oss också kan
dricka vattnet direkt ur kranen.
Har du egen brunn?
En del hushåll har egen vattentäkt eller
är ansluten till en vattenförening. Enligt
SCB är det cirka 1,2 miljoner människor
som får sitt dricksvatten från egna brunnar. 15 procent av vattenanvändningen i
hushållen kommer från vad man kallar
enskilda vattentäkter.
Ansvaret för vattenkvaliteten ligger i
dessa fall på den enskilde eller föreningen. För att undvika problem med
vattenkvaliteten krävs tillsyn och skötsel
av vattentäkten. Ta regelbundna prov
på dricksvattnet för att hålla kontroll
på kvaliteten, den kan förändras med
tiden av olika orsaker. Socialstyrelsen
rekommenderar att man låter undersöka
kvaliteten på dricksvattnet en gång vart
tredje år, eller oftare om man befarar att
4 egnahemsägaren
vattnet förorenats eller om brunnen lig- tenprov och skickade in för analys hos
ger i ett område som man kan misstänka ett laboratorium. Provsvaret erhöll jag
är riskfyllt.
efter ett par veckor och det var tjänligt
på alla punkter.
Tjänligt eller otjänligt?
Tjänligt, tjänligt med anmärkning eller
otjänligt. Det här är en klassificering
som görs av badvatten runt om i landet.
Motsvarande klassificering används
även när det gäller dricksvatten.
För ett tag sedan införlivade Sverige
EU:s dricksvattendirektiv. De nya gränserna för otjänligt har blivit lägre i flera
fall. Vad gäller enskilda brunnar finns
dock egentligen ingen bindande lagstiftning om vilken kvalitet vattnet bör ha.
Ett rent, drickbart och hälsosamt
vatten - från din egen brunn.
Unik ozonbehandling med WellzoneO3 av hela vattenvolymen i brunnen.
Den modernaste, enklaste och effektivaste vattenbehandlings tekniken.
Anläggningen installeras bredvid all
annan utrustning. Alltså, inga installationskostnader.
Wellzone:s ozonbehandling åtgärdar
beläggningar på bl.a kakel och sanitetsporslin från järn, mangan, kalk, humus
samt åtgärdas problem med lågt pH,
kolsyra, bakterier, alger, lukter, bismaker, färg, rostutfällningar, igensatta rör,
pumpar och silar
Ozonbehandling med Wellzone-O3
klarar mest järn och mangan av samtliga
vattenrenare på marknaden
( upp till ca 50 mg järn och ca 30 mg
mangan ). Wellzone-O3 automatiken
installeras i hus/låda ovanför eller
bredvid brunnen eller närliggande vägg,
tak el.dyl.
Jag har under sommaren läst en del insändare till ett Internet forum, där det
diskuterades om detta filter. En utav
alla dessa insändare var synnerligen
missnöjd med Wellzone. Jag måste ärligt
talat säga att jag har ingen som helst
förståelse för detta. Systemet har funnits i vår brunn i 7 år och jag har ännu
inte bytt ut någon del av filtret, det har
fungerat utan några som helst problem.
Däremot har jag själv orsakat att hållaren till själva filtret har gått sönder och
blev i och med detta tvungen att beställa
en ny. Det enda jag gör i underhålls
väg är att ta upp filtret ur brunnen för
rengörning 2 gånger per år.
Här hittar du mer information: www.
aqua-o3.se/
Detta är vad jag själv använder i vår
egen brunn och jag har absolut inget att
klaga på. Det fungerar alldeles utmärkt.
Under senhösten 2009 tog jag ett vatNummer212010
2008
nummer
Eget vatten....fortsättning
Utrustningen håller längre om det finns
en god ventilation. Lätta ordentligt på
taket eller en vägg sommartid. Det får
inte bli för varmt i lådan då UV-lampan
är av plast. Mellanväggen skall sluta en
bit under tak. Den varma luften kan då
gå längs taket och ut. Lådan kan isoleras
med 20mm frigolit, liggunderlag eller
frostvakt +5° om det är riktigt kallt,
Aggregatet får ej täckas, frontplåten
kan tas bort. Kontrollera temperaturen
både sommar och vinter. Sörj för att
själva brunnen ej är tillgänglig för barn
eller husdjur.
tyder på läckage från gödsel eller avlopp, Undvik kläder som kräver kemtvätt.
medan hög salthalt kan tyda på påverkan Välj även miljömärkta rengöringsmeav en väg eller havet.
del! En tumregel kan vara att inte köpa
medel med varningstext. Läs gärna
För att ta ett prov använder du en speci- Naturskyddsföreningen bok ”Handla
ell provtagningsflaska. Provet ska sedan miljövänligt” så får Du tips.
lämnas till laboratoriet så snabbt som
möjligt. I de flesta fall är man intresserad Lämna in farligt avfall på miljöstationen
av kvaliteten på vattnet man dricker och vid närmaste Återvinningscentral. Häll
då tar man lämpligen provet ur kökskra- det inte i avloppet!
nen. Har du vattenfilter kan du ta prover
både i brunnen och ur kranen, för att se Slösa inte med vattnet! Att t.ex. borsta
vilken effekt filtret har.
tänderna med rinnande vatten ”kostar” 12 liter av det värdefulla vattnet.
När analysen väl är klar och du står Sätt in snålspolande munstycken i t.ex.
med protokollet i din hand är det viktigt duschen.
att tolka det rätt. Har man exempelvis
hittat en förhöjd halt av mangan bety- Använd i första hand såpa och diskmeder inte det att du måste köpa ett vat- del vid städning. De klarar den mesta
tenfilter på stört. Mangan kan orsaka rengöringen i hemmen.
problem som utfällningar i vattnet och
fläckar på tvätt, men om det inte innebär Fett är inte bra för ledningsnätet och
några bekymmer för dig behöver du reningsverken. Sug upp fettet i stekinte nödvändigtvis göra något åt det. pannan med hushållspapper eller låt
Ett annat exempel är att man inte ska det stelna och skrapa sedan ur innan
installera ett vattenfilter om vattnet är du diskar.
rikt på mikroorganismer. Då finns det
risk att bakterierna växer till ytterligare Det finns oftast en sil i vattenkranen
i filtermaterialet.
som har till uppgift att fånga upp partiklar. Skruva loss och rengör den med
Hjälp med att tolka en vattenanalys jämna mellanrum.
kan du få av laboratoriet eller på kommunens Miljö- och hälsoskyddskontor. Om man skaffar en liten skräphink som
Att observera är att radon, som kan står i badrummet, är det mycket lättare
förekomma i borrade brunnar, normalt att komma ihåg vad som inte ska kastas
inte ingår i en standardanalys.
i avloppet.
Se även bilder på föregående sida.
SE ÄVEN: www.svensktvatten.se
Brunnen ovan är en topp av en kona
(ca 600mm). Större brunnsring, borrhål,
lock på stensatt går också bra. Denna
lösning är den bästa med tanke på att
man skall ventilera väl, ta upp filtret för
renspolning med vatten och kontroll av
trycket bör göras regelbundet.
Det mest miljövänliga sättet att tvätta
sin bil är i en tvätthall eller i automattvätt. De har ofta egna reningsanläggningar som tar bort föroreningarna
som oljerester och lösningsmedel, så
vi slipper det till reningsverket. Många
biltvättar återanvänder sitt vatten efter
reningen.
Detta kan du göra för att förbättra
vattenmiljön:
Välj ett tvättmedel som är klassat miljövänligt! Följ doseringsanvisningarna
Överdosering av tvättmedel ger inte
renare tvätt utan medlet sköljs bara ut i
avloppet. Idag är många tvätt-, disk- och
rengöringsmedel betydligt mer koncentrerade än för några år sedan och det är Var noga med att välja miljömärkta
bilvårdsprodukter, ofta räcker det med
lätt att ta för mycket.
vanligt diskmedel eller såpa. Om man
Tvätta och diska med full maskin! Då vaxar bilen regelbundet fastnar inte
sparar Du också energi. Hoppa över smutsen så lätt och man slipper använda
I normala nivåer är inget egentligen förtvätt om inte tvätten är hårt smut- starka reningöringsmedel när man tvätfarligt, men till exempel hög nitrathalt sad.
tar den.
Omfattande analys
En analys görs ur mikrobiologisk och
kemisk/fysikalisk synvinkel. En fullständig analys omfattar mycket, bland
annat bakteriehalt, hårdhet, pH-värde,
om vattnet är aggressivt mot ledningar,
samt förekomsten av metaller som
järn och mangan. Man letar även efter
ämnen som kan tyda på att vattnet är
påverkat av något som kan ge negativa
hälsoeffekter.
Nummer212010
2008
nummer
egnahemsägaren
egnahemsägaren 55
BOD 2010
Hållbar utveckling på femton kvadrat
Intresset för lokalproducerade varor
växer ständigt. Vi vill veta vem som
tillverkat det vi köper. Är det tillverkat
på ett långsiktigt hållbart sätt? Har
man använt naturliga, förnyelsebara
råvaror? Många tänker så om mat.
Kan man tänka så om hus? Visst kan
man det! Några av de som stod bakom
projektet tror det och har skapat mässan
Bod2010.
En riktigt rolig utställning har hållits
under våren och sommaren i den vackra
miljön på Nääs i Lerums kommun. Nääs
slott och slöjdseminarium ligger vackert
vid sjön Sävelången mellan Göteborg
och Alingsås. Under hundra år var
detta en internationell mötesplats för
den pedagogiska slöjden och lärandet
genom skapande.
ramik, sten mm. Här fanns det mesta
för den som vill bygga och inreda med
sunda material.
Här fanns också 15 fantastiska bodar
som inte blev byggda på riktigt i år,
men som visades som inspirerande
modeller.
Mässan ville stimulera till att handla
lokalt och bygga med traditionella material och erfarenhetsbaserade tekniker.
Det gynnar både byggnadskulturen och
det lokala näringslivet. Många bodar
kanske dessutom blir bas för en lokal
näringsidkare.
Utställningen där allt går att köpa
Det är inte alla utställningar där man
kan köpa produkterna. Men bodarna i
projektet var alla till salu efter utställningens slut. Några kommer att vara
nyckelfärdiga och färdiga att flytta hem,
andra kräver väntetid från beställaren.
Källa: www.bod2010.se
Bild: Nääs slott
Sveriges första bodmässa bestod av 15
små utställningshus byggda med kvalitetsmaterial från Västra Götaland. Flera
av bodarna byggdes under utställningstiden så att man kunde följa processen
och prata med hantverkarna, arkitekterna och material leverantörerna. Bodarna kan inredas som alltifrån ateljéer,
verkstäder, kontor, uthyrningsstugor,
hönshus och lusthus till energikonverteringsmoduler eller kontemplativa
frihetshytter.
I Källnääs stora utställningshall visades
miljövänliga material och produkter
från lokala leverantörer. Material så som
till exempel hampaisolering, lövträvirke,
halmprodukter, lin, färg, tegel och ke6 egnahemsägaren
Här kommer en bildkavalkad utav
några av bodarna som visades på utställningen. Först ut är boden där du
får en känsla av att du står och styr en
båt ut på böljan blå. Bra planerad och
utnyttjande av de få kvadratmetrarna.
Upphovsmakarens kunskaper som båtbyggare har här använts för att skapa
ett kompakt och komplett boende på
15 m2. Båtstugan är en vinterbonad,
lätt flyttbar stuga som kan fungera som
ett komplett boende för 3-4 personer.
Förutom sovplatser finns också förvaringsutrymmen, kök, matplats och wc
med dusch.
Bilder ovanför: interiörer från båtbyggarboden
Bilden: bod täckt med granbark
Fler bilder finns på baksidan
Titta även in på: www.naas.se för mer
info om slottet och omgivningarna.
Nummer
1 2008
Nummer
2 2010
Rosengrens Skafferi
Örtsommaren 2010-08-06
Ännu en härlig sommar närmar sig sitt
slut, och en förhoppningsvis skön höst
med mycket svampplockning närmar
sig. Visst är det skönt med våra årstider, utan dem hade vi nog inte njutit så
mycket av vår härliga men lite för korta
sommar.
I år har vi haft mycket av allt, först den
kalla vintern som tog kål på många
växter, sen den våta våren, i maj hade vi
mycket regn. Sedan kom den heta torra
sommaren och nu i augusti de häftiga
regnen. Hos mig kom många träd och
buskar i början av våren fint, men sedan
började flera torka ut, konstigt! Har pratat med trädgårds”nördar” och orsaken
kan vara att de inte riktigt orkade ända
fram, p.g.a. den hårda vintern, bl.a. har
mitt fläderträd gett upp. Rosorna trodde
jag också hade gett sig, men fantasiskt
nog så sköt de nya skott underifrån och
nu har de varit härliga.
Lite varierande har det varit, som sagt.
Före regnen var rosorna fantastiska, jag
tror aldrig de varit så vackra, nu vet man
att de gillar sol och klarar ganska mycket
torka. Värme för härlig basilikaodling
har det varit, det negativa har varit de
häftiga regnen. Jag satte en massa basilikafrön i sålådan och sedan blev det som
vanligt att jag inte hann med att skola
om de små liven före semestern. Efter
midsommar hade de rankat iväg och
låg som långa lianer. Min snälla man,
som ni tidigare stiftat bekantskap med,
har ibland goda idéer. Faktum är att när
han var liten vann han ett ”4H” pris i
grönsaksodling. Odlingslådor är toppen
tycker han, och gjorde snabbt en stor där
”lianerna” fick plats.
Han lade ut en träram på gräsmattan. lite som man vill, bara man inte tar de
Jag täckte gräset inne i ramen med tid- nya frukterna för de är så fantastiskt
ningspapper. Därefter bottnade vi med goda och det blir massor i år.
kompost och toppade sist med jord. Jag
planterade ner ”basilikalianerna” mycket djupt så att bara de översta bladparen
stack upp, detta för att plantorna skulle
bli kraftigare. Därefter vattnade jag och
lade en ram med fiberväv över. Locket
har fått ligga på glänt ett par veckor,
när jag tittar nu efter de fasliga regnen
så har en del av plantorna möglat bort,
men de som överlevt har mycket stora
blad och är kraftigt växande. Att odla i
ram verkar funka bra, nästa år skall jag
skärpa till mig och fixa till detta i tid!
Min dragonodling som jag skrev om i
vintras har klarat sig toppenbra. Jag var
så orolig då det var så blött i marken i
november när jag satte ner dem. Snötäcket kom direkt, men fukten verkar ha
varit mumma för dem för alla överlevde
och har vuxit till sig bra i sommar. Nästa
år kan jag ståta med en rejäl dragonodling och måste nog utöka landet en del.
Vi har redan fått göra ett nytt potatisland, snart måste vi nog flytta också då
trädgården börjar bli för liten!
Har ni mycket basilika får ni här ett gott
recept på pesto.
Det roliga är att du kan lika gärna byta
ut de färska basilkabladen mot libbsticka
och persiljeblad, ca 40% libbsticka och
60% persiljeblad. Jättegod pesto till
pastasallader.
Mitt nyplanterade fikonträd överlevde
ej, och vem kunde trott det egentligen,
men man måsta ju försöka eller hur,
hade vi haft ännu en mildvinter kanske
det gått. I våras fick jag av min nyss
nämnde snälla man ett persikoträd, vi
har inte ännu lyckats enas om var vi
skall sätta det. Det börjar som sagt bli
lite ont om plats, jag hävdar att det bör
sitta intill huset för att få värmen, men
ni vet det är ju inte så bra för husen
med trädplanteringar invid grunden!
Vi måste få ner det snart. Fortsättning
följer…….
Pesto Ingredienser:
Min minikivi klarade sig, det verkar
vara en härdig rackare! I sommar har
den vuxit över hela husväggen och
börjar slingra sig över garaget bredvid,
vi är nu i färd med att tukta det. Enligt
expertisen kan man klippa in grenarna
Nummer 21 2010
2008
Nummer
Vill du veta hur läget är hos oss på
Rosengrens Skafferi gå in på vår hemsida:
www.rosengrensskafferi.se
ca 75 g färska basilikablad
2 klyftor vitlök
1 tsk salt
ca 35 g valnötskärnor eller mandel
40 g riven parmesanost
ca 1/2 dl olivolja
Gör så här:
Skölj basilikan och repa bladen från
stjälkarna. Torka dem väl på hushållspapper.
Klipp eller hacka bladen något. Hacka
nötterna. Lägg basilika, vitlök, salt och
nötter i en mixer eller matberedare. Kör
till en fin massa.
Tillsätt osten och blanda väl.
Droppa ner olivoljan och bland väl.
Färdig pesto skall ha en konsistens av
rört smör.
Förvara peston i en burk i kylskåp.
egnahemsägaren 7
Nordbygg 2010
75 000 kvm laddade med inspiration, Nordbygg 2008 och avdelningen för
spännande nyheter, energismarta och badrumsinredning har vuxit både vad
kostnadseffektiva lösningar lockade gäller yta och antal utställare.
59.322 besökare.
I B-hallen fanns utställare inom maskiAldrig tidigare har en byggmässa av den ner, verktyg och utrustning samlade.
här omfattningen presenterats i Skandi- Även maskin- och verktygsdelen på
navien. Nästan 900 utställare fanns på Nordbygg 2010 har expanderat. Ett
plats för att visa sina produkter, många spännande inslag var Power Tool Street,
med inriktning på miljö och ett uthålligt där de ledande leverantörerna inom
byggande.
handhållna elverktyg har en gemensam
utställning.
Sedan förra upplagan av Nordbygg, år
2008, har Stockholmsmässan byggts C-hallen var fylld med utställare inom
ut. Det innebar att fler utställare kunde bygg- och inredningsmaterial. Här
medverka och besökarna fick ett ännu fanns ett mycket omfattande utbud av
större utbud av varor och tjänster, produkter i bland annat glas, trä, plåt
att försöka ta till sig. Mässan kunde och stål. Ett stort antal nylanseringar,
presentera många förstagångsutstäl- i många fall med miljöinriktning, prelare och inte mindre än 130 utställare senteras.
kommer från andra länder. Förutom
Sverige fanns 18 länder representerade Renovera Energismart är ett nytt
inslag på Nordbygg 2010.
på Nordbygg 2010.
Här ska framförallt små och medelI A-hallen fanns utställare inom VVS, stora fastighetsägare få inspiration och
fastighetsautomation och inneklimat. praktiska råd kring hur man kan minska
Utvecklingen inom energieffektivisering energiåtgången i sina byggnader.
hade stort genomslag i denna hall. Avdelningen för företag inom fastighets- Fastighetsägarna har sett ett stort behov
automation har vuxit påtagligt sedan bland små och medelstora fastighetsä-
gare, både privata och allmännyttiga,
att få en bred och objektiv information
om hur man kan energieffektivisera sina
byggnader.
Bilden är från Nordbygg 2008, men samma behov
infann sig även 2010. Det var nödvändigt med en
ordentlig paus under dagens rundvandring
Erfarna experter
I utställningen Renovera Energismart
på Nordbygg 2010 kan de få hjälp med
detta. Här fanns det ett flertal experter
som kunde ge svar på hur de kan gå
vidare med att energieffektivisera, vem
de ska vända sig till och vilka typer av
lösningar som kan vara kloka att välja
utifrån deras situation.
Sabo delade ut den nya publikationen
”Energitjuvar – en praktisk vägledning
om energibesparing”. Publikationen
är framtagen av Sabo i samarbete med
Örebrobostäder, som sedan en tid systematiskt arbetar med att hitta dolda elenergiförbrukare i sitt bostadsbestånd.
Flera av de utställande företagen hade
engagerat kändisar för att eventuellt dra
till sig ännu fler besökare och sett med
mina egna ögon så verkade det fungera
alldeles utmärkt. Magnus Samuelsson,
känd från bland annat Let´s Dance
och Världens starkaste man, Heidi
8 egnahemsägaren
Nummer
1 2008
Nummer
2 2010
forts. från föregående sida Solen kan skina igenom in på den
Andersson världsmästare i armbrytning speciella duk som ligger under och
och hockey kommentatorn Niklas Wi- absorberar solstrålarna. Under absorkegård fanns på plats.
batorduken bildar reglar en spalt där
luften värms upp och cirkuleras med
hjälp av en patenterad teknik. Energin
som fångas upp led därefter in i huset
och integreras med husets befintliga
uppvärmningssystem.
Systemet är utvecklat för att kunna
integreras med husets befintliga energilösning, oavsett om det är en bergvärmepump, luftvärmepump, pelletspanna,
oljepanna eller elpanna. Här kan du läsa
mer om Solenergin och Glastakpannor:
www.soltechenergy.com
Något som blev väldigt påtagligt när
jag hade vandrat runt i mässhallarna
en stund, var hur många av utställarna
som hade inriktning solenergi med tillhörande material, många andra företag
hade på något sätt involverat ”Miljö” i
sina produkter.
Takpannor av glas
Det här var något nytt och väldigt intressant, takpannor av glas från SolTech
Energy. Det här är ett luftbaserat solenergisystem och istället för tegel eller
betongpannor läggs takpannor i glas.
om att mässan blev startskottet för en
ny konjunkturuppgång efter några tuffa
år. Glädjande nog var det också många
utställare som spontant förklarade att de
redan innan mässan var över såg fram
emot Nordbygg 2012.
Nordbygg 2010 ger mersmak. De som
jobbar med mässan är nu i full färd med
att planera Nordbygg 2012. Målet är att
skapa en minst lika spännande mässa då.
De kommer att fortsätta att knyta samarbeten med olika branschaktörer för att
kunna erbjuda spännande evenemang
och specialavdelningar. De kommer
att försöka ytterligare öka den internationella prägeln. Och framför allt – de
kommer att arbeta ännu hårdare för att
skapa attraktiva mässhallar i samarbete
med alla kreativa utställare.
”Bästa mässan på 20 år”
Ett 50-tal nya affärskontakter för Husqvarna
Husqvarna Construction Products
lämnade Nordbygg 2010 med en hel
del nya affärskontakter i bagaget. Deras serie med demoleringsrobotar och
diamantverktyg togs mycket väl emot
av besökarna på plats
En minnesvärd mässa som ger
mersmak
Nordbygg 2010 blev en minnesvärd
mässa. Det blev en rekordmässa vad gäller såväl monteryta som antal utställare
och besökare. Det blev också en mässa
där professionalismen bland utställarna
slog nya rekord. Inte bara då det gäller
utformning av själva montrarna, utan
också på det vis man integrerat mässan
med övrig marknadsföring.
– Det som gjorde Nordbygg 2010 så
bra är blandningen av intressanta evenemang, rätt besökare och den goda
stämningen som fyller hallarna. Både
utställare och besökare har varit på ett
härligt humör, säger Lars Högrell, som
stormtrivdes med att jobba i montern.
– Att vi valde att satsa på Nordbygg
2010 beror på att vi ville göra en
satsning kring alla de produktnyheter
vi lanserat under den senaste tiden.
Dessutom ville vi sikta in oss extra på
Mälardalen och Stockholm, som är en
central marknad för oss.
Här fanns också en stark branschnärvaro genom en rad olika evenemang
med organsiationer och myndigheter
som arrangörer. Det fanns också ett
starkt internationellt inslag med utställare från 18 länder.
Det var dessutom en mycket speciell
och positiv stämning – många talade
Nummer 21 2008
2010
egnahemsägaren 9
Förbud mot
fosfater
Regeringen har beslutat att förbjuda
fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Förbudet träder
ikraft den 1 juli 2011. Maskindiskmedel
tillverkat innan förordningen träder i
kraft får säljas till och med den 31 december 2011.
Fosfor bidrar till övergödningen av
sjöar, vattendrag och hav. Förbudet mot
fosfater i maskindiskmedel är ytterligare
ett led i regeringens havsmiljösatsning.
Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har
tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel.
Genom att nu även förbjuda fosfater i
maskindiskmedel vidtar vi ytterligare en
viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön.
Genom fosfatförbudet för både tvättoch maskindiskmedel kommer vi att
minska utsläppen av fosfater till Östersjön med drygt 21 ton. Totalt minskar
utsläppen från källan med 50 ton, säger
Miljöminister Andreas Carlgren.
Äganderätt
en mycket ingripande åtgärd för fastighetsägaren. Han eller hon blir av med
hela eller delar av fastigheten eller måste
tåla att den belastas med ledningsrätt,
vägrätt eller liknande.
Lagen avses träda ikraft i maj 2011
och ersätter lagstiftning från 1987 och
För dessa ingrepp i äganderätten beta- 1994.
las ersättning enligt bestämmelser som
utformades i början av 1970-talet. Reglerna kan medföra att fastighetsägaren
blir otillräckligt kompenserad och att
ersättningen t.o.m. understiger den ianspråktagna fastighetens marknadsvärde.
Samtidigt sker allt fler expropriationer
i privat regi, och det förekommer att
exproprierade fastigheter används i
kommersiell verksamhet.
Expertgrupp:
Etanolen ökar
utsläppen
Med hänsyn till expropriationens ingripande följder för den enskilde anser
regeringen att ersättningsnivåerna vid
expropriation och liknande åtgärder
bör höjas.
Enklare plan
och bygglag
- Bygglov inom högst tio veckor
- Klimat och miljöhänsyn ska tas
- Bättre kontroll av byggandet
Det centrala i förslaget till ny plan- och
bygglag är att lagstiftningen säkerstälEn stärkt äganderätt - nya ersättnings- ler att den som ansöker om bygglov
regler vid expropriation
ska få svar senast inom tio veckor, att
kontrollen av byggandet skärpas och
Regeringen har beslutat att inhämta klimat- och miljöhänsyn tas i planeLagrådets yttrande över förslag till nya ringsarbetet.
ersättnings regler vid expropriation och
andra situationer där fastigheter tas i - Den som söker om bygglov kan stå
anspråk med tvång. De nya reglerna inför sitt livs investering eller sina drömleder till höjda ersättningar, bl.a. genom mars projekt och ska veta att kommunen
ett påslag med 25 procent på marknads- inom 10 veckor ska ge besked. Vi stärker
värdet på den fastighet som är i fråga. nu den enskildes rätt, säger MiljöminisFörslagen innebär en förstärkning av ter Andreas Carlgren i en kommentar.
äganderätten.
- Viktiga förändringar är också att
Genom expropriation och liknande kontrollen av byggandet stärks, miljötvångsåtgärder kan fastigheter tas i an- hänsynen i planeringsarbetet tydliggörs,
språk för att angelägna samhällsprojekt tillgången till grönområden för boska kunna genomföras. Detta är dock ende säkerställs och tillgängligheten till
10 egnahemsägaren
byggnader förbättras för personer med
nedsatt rörelseförmåga, säger Andreas
Carlgren
Det svenska etanolprogrammet har ökat
utsläppen av koldioxid med 20 miljoner
ton sedan millennieskiftet jämfört med
om motsvarande transporter gjorts på
bensin.
Kalkylen presenteras av Expertgruppen för miljöstudier och baseras på nya
forskningsrapporter.
Enligt rapportförfattaren Sören Wibe
ger studierna som gjorts av en rad
centrala organisationer en förfärande
bild av etanolens effekter på världens
ekonomi och miljö: Etanolprogrammen
i västvärlden leder till ökade livsmedelspriser, lägre bränslepriser och ökade
utsläpp de närmaste 50 till 60 åren.
Enkelt uttryckt handlar det bland annat
om att när vi använder jordbruksmark
för att odla etanolgrödor minskar utbudet av livsmedel eller djurfoder på
världsmarknaden, säger rapportförfattaren Sören Wibe.
Nummer
2 2010
Nummer
1 2008
Teknik & Juridik
Färjestaden, Öland
Ett VVS ärende med eventuellt bakfall
efter nyinstallation. Filmning av systemet styrker att det är bakfall. Arbetet
reklamerat hos utförande VVS firma
Egnahemsägarna har medverkat vid ett med stöd av konsumenttjänstlagen.
samrådsmöte på Justitiedepartementet
angående tomträttsregler
Västerås
Har låtit laga avloppsledning på tomten
Ärenden
för 64000 kr. Har i efterhand fått en
Västerås. Problem med kraftigt oljud räkning på 10000 för återställning av
från vattenledningarna. Det blir ett tomten. Räkningen har förhandlats ner
smällljud vid stängning av framför allt med 1700 kr, medlemmen har avråtts
varmvattnet. Medlemmen har fått in- från att processa vidare med ärendet.
formation av teknisk expertis. Ärendet
betraktas som klart.
Gotland
Försvarsmakten utökar skjutfällt på
Karlskoga. Missat rotavdrag för arbe- Gotland, både ytmässigt och antal övten under 2009 på grund av sen faktura, ningsdagar utan samråd med närboende.
varav fakturan betalades i januari 2010. Förfrågan om vart man vänder sig med
Jurist C. Lagersten har utrett vad som prostestlista.
gäller. Ärendet betraktas som klart.
Norrtälje
Öland. Kraftledning och transforma- Önskar råd inför kontraktsskrivning,
torstation Revsudden. Förhandlingar Besiktning efter kontraktsskrivning med
förs för att få bort matarstation eller klausul om ångerrätt. Rådd att via mäkatt kraftledningen grävs ner alternativt lare undvika detta förfaringssätt, utan
vattenläggs.
istället uppmana köparen att besiktiga
före och förhandla priset därefter, före
Årjäng. Medlem som har problem med kontraktsskrivning
Älvsbyhus. Underdimensionerade och
felmonterade takstolar. Förhandlingar
pågår i Tingsrätten sedan november
2009
Remissvar angående konsumentkreditlag har sänts in av Egnahemsägarnas
Riksförbund, genom juristen Charlotte
Lagersten
Konsumenter behöver sina vägledare
Många konsumenter i landets kommuner känner inte till att de kan få gratis
hjälp av kommunens konsumentvägledare. I en undersökning som gjorts på
uppdrag av Konsumentverket framgår
att inte ens en av hundra kunde svara
rätt på fyra grundläggande frågor om
konsumenträtt. De skulle ha stor nytta
av den fria service som de flesta av landets kommuner erbjuder. Det framgår
att en delrapport till regeringen från
Konsumentverket
De fyra grundläggande frågorna om
konsumenträtt som legat till grund
för resultatet handlade om öppet köp,
garanti, ungefärligt pris och ångerregler
vid köp på internet. Knappt hälften, 47
procent, svarade fel på alla frågor.
Det är ofta komplicerade frågor som
kan handla om allt från mobilabonnemang till husbyggen som vägledarna
hanterar. Undersökningen visar att
konsumenter som varit i kontakt med
en konsument vägledare nästan alltid får
svar som de är nöjda med. Däremot är
det få konsumenter, knappt 10 procent,
som överhuvudtaget har haft kontakt
med sin konsumentvägledare. Det visar
den konsument undersökning bland
cirka 2 000 personer i Sverige som på
Konsumentverkets initiativ har gjorts
av Högskolan i Borås. 45 procent av
Örebro. Problem med granntomt som
dem som deltog i undersökningen visinte blir klar. Fyllnadsmassor och mat- Från 1 juli 2010 är det totalt 70 nya eller ste inte om deras kommun hade någon
jord har legat i högar i 3 år och detta i förändrade lagar och förordningar.
konsumentvägledning.
anslutning till medlemmens tomt. Byggnadskontoret är kontaktat och skall ge
För att kunna jämföra kommunerna med
någon form av besked
varandra har konsumentvägledarnas bedömningar om kontaktmöjligheterna
Örebro. Medlem har granne som
poängsatts. Som högst kan kommunerinstallerat braskamin med rökrör ut
na få 24 poäng, vilket fem kommuner
genom väggen. Vår medlem besväras
fått. Där finns det anledning att tro att
av röken ibland.
det är enkelt att få kontakt med dem på
det sätt som konsumenten föredrar. I
kommunerna med vägledning som har
fått lägst poäng har kommuninvånarna
svårast att få kontakt. Dessa kommuner
Här hittar du mer om lagar och förord- har fått två poäng, medelvärdet i landet
är 17 kontaktpoäng.
ningar: www.riksdagen.se/
Viktigare lagar
och förordningar
Nummer
Nummer 12 2008
2010
egnahemsägaren 11
Nyheter
tiden. Quooker används redan i mer än kan delar av huset bli avstängda under
150 000 kök i Nordeuropa.
reparationstiden.
Användningsmöjligheterna är dessutom
oändliga … Quookeranvändarna hittar oavbrutet nya ändamål att använda
kokkranen. Det vanligaste är att göra te
eller kaffe. Det senaste tillskottet i listan
är att den också kan användas för att
pochera fisk.
Du kan naturligtvis också fylla kokande vatten i pastagrytan, blanchera
grönsaker, värma tallrikar, sterilisera en
skärbräda, värma mjölk till spädbarn,
skala tomater, ta bort stearin från en
En verklig revolution …
ljusstake, och mycket mer. AlltsamMed jämna mellanrum uppfinns någon mans ögonblickligen, och med 100ºC
ny och helt ”nödvändig” köksutrustning kokande vatten!
som förändrar sättet som vi lagar mat
på. Trendsättarna köper det, alla återförsäljare av köksutrustning rekommenderar det, tidningar och specialtidskrifter
skriver om det, och med tiden blir det Var 10:e minut inträffar
helt naturligt i alla kök…
Så här fungerar vattenfelsbrytaren:
Vattenfelsbrytaren monteras så tidigt som möjligt i ledningssystemet,
vanligtvis direkt efter vattenmätaren,
huvudkranen eller hydrofortanken.
Om ett droppflöde på minst 6 ml per
halvtimme pågår under mer än 24 timmar utan avbrott, eller om en koppling
brister, stängs vattenflödet automatiskt
av. Displayenheten visar läckans storlek
och underlättar felsökning. På displayen
kan man också enkelt välja mellan
hemma- och bortaläge, samt göra andra
personliga inställningar.
en vattenskada.
Bli trygg med en vattenfelsbrytare!
• Vattenskador är villaägarens största
skaderisk – varje år drabbas 50 000
svenska villor.
• Fukt- och vattenskador ger upphov
till mögel och allergiproblem.
• Hemförsäkringen ger inte full ersättning vid vattenskada.
• Leakomatic vattenfelsbrytare är ett
tryggt val för att skydda dig och
ditt hem.
Quooker – den kokande vattenkranen
är en sådan uppfinning. Den här enkla
och barnsäkra Quookern bygger på en
idén som omedelbart såg till att alla vattenkokare blev föråldrade, och skickade
alla moderna kök ett stort steg in i fram12 egnahemsägaren
En vattenfelsbrytare borde vara lika
självklar som ett inbrottslarm, eftersom
läckageskador kostar mer än brand och
inbrott tillsammans. Villor från 1960och 70-talen är särskilt utsatta och står
för hälften av skadorna. Även i nyare
hus inträffar vattenskador efter cirka
En vattenfelsbrytare kan rädda din 2–5 år.
ekonomi och ditt hem!
Vattenskador har växt till ett gigantiskt Försäkringsbolagen erbjuder olika
problem i Sverige och en vattenskada förmåner för den som installerar en
kan bli mycket dyr även om du är vattenfelsbrytare.
försäkrad. Varje år betalar svenska villaägare mer än två miljarder kronor i Källa: www.leakomatic.com
premier, självrisk och åldersavdrag efter
vattenskador som beror på skador på Den här produkten har i och för sig
ledningssystemet. Vattenskador kostar funnits ett tag på marknaden, men jag
inte bara pengar, de leder också till som redaktör för Egnahemsägaren ger
mögel och allergiproblem. Dessutom den ändock plats på Nyhetssidan.
Nummer
2 2010
Nummer
1 2008
Elavbrott - Vad gör jag nu?
Håll värmen med några enkla råd
Om elavbrottet verkar bli långvarigt,
gör så här:
• Välj ett rum, gärna i söderläge, som
ni bestämmer er för att vistas i. Fäll ner
persiennerna, dra för gardinerna eller
häng en filt för fönstret. Då minskar
avkylningen av rummet.
• Stearinljus och värmeljus bidrar till en
normal temperatur. Lämna aldrig ljusen
utan uppsikt. Använd stabila ljusstakar
som inte är brännbara. Du kan också
ställa ljusen i ett fat med vatten så att de
självsläcks när de brunnit ner.
• Blir det kallare: ta på er varma tröjor,
raggsockor, mössor och filtar.
• En sovsäck kan räcka för att klara
kylan. Har du möjlighet att värma vatten, ger en varmvattenflaska inlindad i
en frottéhandduk eller nedstoppad i en
socka skön värme under täcket.
• Varje människa avger under vila lika
mycket värme som en 70-watts glödlampa. Låt därför alla sova i samma rum
eller säng. Ställer
ni flera sängar bredvid varandra, bind
ihop sängbenen med varandra så sängarna inte glider isär.
• Om du är ensam, om ni är få i bostaden, eller om det blir riktigt kallt:
Ordna med en ”koja” under ett bord.
Lägg madrassen under ett bord och lägg
filtar över bordet så att de hänger ned
till golvet på alla fyra sidorna.
ventilationssystem slutar nämligen ofta
att fungera vid elavbrott. Vädra kort,
men ofta. Gärna med vidöppna fönster
som skapar korsdrag under någon eller
några minuter.
• Använd inte kaminen på natten, om
du inte har en eldvakt.
• Har du gasspis istället för elspis?
Använd den inte för att värma upp
rummen. Gasspisar är inte konstruerade
för att brinna flera timmar eller dygn i
sträck.
• Kontrollera att brandvarnaren fungerar. Ha brandsläckningsmateriel till
hands och se till att utrymningsvägarna
inte är blockerade.
• Läs bruksanvisningen noga.
• Se till att du har reservbelysning
hemma: ficklampor, stearinljus, värmeljus och kanske även oljelampa eller
fotogenlykta.
• Fördelen med ljuskällor med låga är
att de förutom ljus även ger värme. Men
de förbrukar även syre, så stäng inte
dörren till rummet helt utan lämna en
liten öppning för att försäkra dig om
luftväxling.
Ett längre elavbrott får konsekvenser
för vattenförsörjningen. Saknar vattenverket reservkraft kommer trycket
i ledningarna att sjunka inom några
timmar. Då kommer inget vatten ur
kranarna och toaletten går inte att spola.
Då behöver du tänka på det här:
• Fyll på kärl eller flaskor från kranen
om elavbrottet varat mer än en timme.
Räkna med ett par liter per familjemedlem.
• Vid ett långvarigt elavbrott ordnar
kommunen vattenutdelningsställen. Var
de finns meddelas i lokalradion eller
med hjälp av högtalarbilar.
• Om du är osäker på vattnets kvalitet,
koka det i 3 minuter.
• Smälter du is eller snö eller tar vatten
Håll värmen med en kamin
Har du en öppen spis eller en kamin i från vattendrag och sjöar – rena vattnet
innan nu dricker det eller använder det
rummet måste du tänka på att:
• Det som brinner tar av luftens syre, till matlagning eller personlig hygien.
så tänk på att vädra regelbundet! Huset Häll vattnet genom ett kaffefilter så
Nummer
Nummer 21 2010
2008
filtreras partiklarna bort. Koka det i 10
minuter så försvinner bakterierna.
• Vid ett totalt energiavbrott finns en
risk att toaletten slutar att fungera.
Det går inte att spola! Använd istället
en hink, eller sätt plastsäck alternativt
plastpåse i toaletten. Därmed undviker
du stopp i avloppssystemet.
Mat utan el
Har du gas- eller vedspis är det inga
problem. Inte heller om du har ett camping- eller friluftskök att ta till. Men se
till att du har bränsle i reserv för några
dygns användning.
• Tänk på den ökade brandrisken!
Förvara inte bränsleflaskan intill det
brinnande i köket. Se till att barnen
inte kommer åt kök, tändstickor eller
bränsle.
• Vädra ofta och kort, alla öppna lågor
förbrukar syre.
• Placera inte köket på spisplattan under köksfläkten. Fettet i fläkten kan ta
eld och elden kan sprida sig i huset via
ventilationskanalerna.
• Kontrollera att brandvarnare och
brandsläckningsutrustning fungerar.
• Träkolsgrill får bara användas utomhus där det är god luftväxling. Glödförbränningen avger koloxid, en gas som
snabbt når dödliga koncentrationer i
slutna utrymmen.
• Ett annat alternativ är att laga mat utomhus. Då fungerar utegrillen utmärkt.
Och en enkel eldstad är lätt att bygga.
egnahemsägaren 13
Solenergi och fönster teknik
Solenergimarknaden i Europa växer
kraftigt och intresset ökar även i Sverige. Det finns högt ställda politiska mål
att öka användningen av solenergi i
vårt land – det talas om 10 TWh solel
och 10 TWh solvärme till år 2030. I
takt med ökande energipriser och en
allt intensivare miljödebatt förbättras
förutsättningarna radikalt. I snitthuset
sker ca 35 procent av värmeförlusterna
genom dåligt isolerade fönster. Nya
fönster kan minska dessa värmeförluster med två tredjedelar och en väl
genomförd uppgradering kan halvera
värmeförlusterna i befintliga fönster.
Energisparpotentialen genom byte eller
uppgradering av fönster i Sverige är
ca 15 TWh varav ca 60 procent inom
bostadssektorn.
En temadag om solenergi och fönsterteknik har hållits i Örebro. Närvarande
från Egnahemsägarnas Riksförbund var
ordförande Rolf Olsson, ledamot Rune
Frisk, kassör Lennarth Thörnblad och
jag själv Anders Lampinen som arbetar
på riksförbundets kansli.
Vi fick ta del av kunskaperna från två
av landets främsta experter inom sina
respektive områden, Lars Andrén,
författare, föreläsare och ordförande
i Svenska solenergiföreningen samt
Diana Avasoo, glasexpert och energikonsult på WSP Environmental. WSP
Environmental är ett världsomspännande miljökonsultföretag med kompetens
inom miljö, hälso- och säkerhetsfrågor,
energi och socialt ansvarstagande.
Lars Andrén nämnde bland annat för
och nackdelar med solenergi, på plussidan finns då att den är miljö-klimat
neutral, värmer och den är gratis.
Mindre bra är säsongstillgång, kapitalbindande och kunskapsbrist. Vidare
pratade Lars om ekonomin, solenergi
är ej en handelsvara och kan därför
inte beskattas, men vi kan nog ändå
vara övertygade om att staten på något
sätt vill ha in skatter för detta och då
14 egnahemsägaren
blir det i form av punktskatter. Detta
sagt mot bakgrund av att solel/värme
ökar kraftigt (främst för varmvatten
och uppvärmning av t.ex. pooler) och
något av de andra alternativen minskar
i samma omfattning.
Bild: föreläsare Lars Andrén med företaget
Drivkraft
sådana med vakuumrör, varav jag här
nämner en del. Plana solfångare har en
bra verkningsgrad och har bra pris, det
går att integrera i olika täckningsmaterial. Det är en säker konstruktion med
lång livslängd och finns som byggsats
och halvfabrikat. Vakuumrör har en
högre verkningsgrad och bättre prestanda. Den lösningen har flexiblare
placeringsalternativ och går att vrida,
men är också dyrare. Här skall man
komma ihåg att endast köpa de med
testad teknik, som skall vara gjort av
ett ackrediterat testinstitut. Kolla detta
på: www.sp.se Lars Andrén höll ett
trivsamt och energifullt föredrag, där en
hel del av det som blev sagt var kanske
mer riktat till större fastighetsägare och
hyresvärdar.
Fönster Teknik
Diana Avasoo talade om fönsters betydelse för energi, ekonom och miljö. Diana är bland annat ledare för ett projekt
där avtal om energimärkning av fönster
blir verklighet. Avtalen är frivilliga och
skrivs mellan fönstertillverkarna och
Energimyndigheten. Energimärkningen
ser ut som den på vitvaror, en grön kort
pil för ett mycket bra fönster, en lång
röd pil för ett dåligt fönster och det
gäller fönstrets U-värde.
Idag är det så att alla energi alternativ
blir dyrare, förutom just solenergi.
Det är en ökad efterfrågan som driver
upp priserna. När man använder sig
av solenergi bör man alltid utgå från
en ackumulatortank, för att lätt kunna
byta energislag när så behövs. Man bör
om så är möjligt alltid bygga så att taket
finns i söderläge, för att bäst utnyttja
solen. Föreläsare Andrén nämnde även
att det finns solcellsbidrag att söka och
det gör man via Länsstyrelsernas boVad krävs för att få en EQ-etikett
stadsenheter.
Samma tester som för CE-märkning
men med högre kvalitetsklasser för att
klara det svenska klimatet.
Solvärme
För varmvatten och viss uppvärmning Samma kvalitetskrav som P-märkning
är solvärme konkurrenskraftigare än och det avser:
någonsin, priserna är låga och har legat Lufttäthet
still i 10 år, räntan är låg, det finns bidrag Regntäthet
att söka från staten, ökad konkurrens Säkerhet mot vindlast
mot alternativen, tekniken fungerar Motstånd mot nedhängning och vridoch paneler kan vara i drift i 25-30 år. ning
De flesta anläggningar i Sverige är i Manövrerbarhet
storleken under 15 kvadratmeter och Upprepad öppning och stängning
bidraget från staten är prestanda relate- 10 års garanti för samtliga funktioner
rat. Solfångarna man använder skall vara Dokumentation med varje fönsterleSolar Key märkta för att vara bidrags be- verans
rättigat. Lars Andrén berättade mycket Tilläggskrav för fönster i trä, trä/alu,
och utförligt om plana solfångare och PVC/komposit och metall
Nummer
1 2008
Nummer
2 2010
Här menar Diana att det finns en del
att göra, när vi har vetskapen om att
ca. 25% av värmeförlusterna i ett hur
sker via fönster. Har man ett bra isolerat
hus, men dåliga fönster då ökar värmeförlusten via fönstren till 35%. Diana sa
även något som vi kanske sällan tänker
på, att det är inte kylan som väller in, det
är värmen som försvinner ut.
Bra fönster lönar sig
Årlig energibesparing värd 3000-6000
kronor för villaägare. Dina fönster kan
vara energitjuvar. Uppemot 35 procent
av energiförlusterna från en fastighet
sker via fönstren. För en vanlig svensk
genomsnittsvilla* handlar det om 2700
kilowattimmar energi (kWh) i södra
Sverige och 5700 kilowattimmar i norra
Sverige varje år. Varje kWh motsvarar
ungefär en krona när räkningen kommer, så det finns vinster att göra med
ett byte till energimärkta fönster.
Energi, solskydds och elektrokroma
glas!
Energiglas är belagt med ett tunt lager
metall (1/10000 mm.) som återreflekterar rumsvärmen med 98%, medan ett
vanligt fönsterglas bara återreflekterar
15%.
Smarta fönster kan användas som högteknologiska persienner för att skapa
ett behagligt inomhusklimat och spara
energi. De kan automatiskt bli mörka
eller transparenta beroende på temperatur- och ljusförhållanden. Om man
placerar en spegel bakom så kan man
istället få en automatiskt avbländande
backspegel till bilen.
Det aktiva skiktet, det så kallade elektrokroma skiktet, ändrar ljusgenomsläppligheten när man lägger på en liten
spänningspuls. Elektrokroma skikt kan
även användas som kontrast höjande
filter på tv- och dataskärmar..
Nummer 12 2008
2010
Nummer
Miljö och energi
WSP är ett etablerat namn bland världens ledande konsultföretag inom miljöområdet. Våra miljötjänster sträcker
sig över ett brett område med bland
annat miljörevisioner, miljökonsekvensbeskrivningar, marksanering samt finansiell hantering av miljöskulder.
Hus och industri
Vi är den ledande konsulten inom husprojekt och vi deltar i några av världens
mest prestigefyllda projekt. Med ett
nätverk av specialister kan vi erbjuda
helhetslösningar för kontor, handel och
industri, bostäder, sjukhus och skolor.
Transport och infrastruktur
Vi deltar i många olika infrastrukturprojekt, från vägar, järnvägar och flyg
till broar, ledningar och intelligenta
transportsystem. Vi är världsledande
inom transportutredningar och arbetar
med lokala myndigheter och EU för
att formulera långsiktigt hållbara transportstrategier.
Bild: Diana Avasoo, föreläsare om fönsterteknik
Solskyddsglas för byggnader är behandlade så att det genom reflexion eller
absorption reducerar solens ljus- och
värmestrålning och därmed kan ge ett
behagligare inomhusklimat. Glaset kan
även ha en beläggning som reflekterar
strålning inifrån rummet och kan på
så sätt verka energibesparande (energiglas)
WSP och lite om vad de arbetar med
Många som går i fönster bytartankar
finner det svårt att välja. Det omöjligt
att med blotta ögat se vilka fönster
som isolerar bäst. Energimärkta fönster
underlättar köparens val, berättar Diana
Avasoo, projektledare för energimärkta
fönster som är ett pilotprojekt som drivs
av Energimyndigheten tillsammans med
elva fönstertillverkare.
Räkna ut din energibesparing
Räkna snabbt och enkelt hur mycket du
sparar i pengar och i energi när du byter
till energimärkta fönster. Det gör du på
den här adressen: www.energifonster.nu
, se rubrik raden till vänster.
Du får fram din besparing i kronor och
i kilowattimmar per år. Räkna på flera
alternativ både när det gäller U-värde
men också förväntade framtida energipriser för att se vilken lösning som är
bäst i ditt hus.
Kalkylen tar inte hänsyn till att du kan
sänka temperaturen inomhus och spara
mera energi. Till besparingen i kalkylen kan du lägga till en besparing som
motsvarar ca 5 % av din uppvärmningskostnad för varje grad du tror att du kan
sänka inomhustemperaturen med.
Deras kalkyl är mycket förenklad. Andra
kalkylmetoder är Livscykelkostnadskalkyl, LCC som tar hänsyn till energikostnaden över husets livscykel. Prova på
LCC kalkyl: www.belok.se/LCC
egnahemsägaren 15
Svensk Byggnadsvård
Huspärm som håller ordning
Artikeln är tidigare publicerad i Byggnadskultur nr 3/2009
Är huset dränerat? Jaha, hur djupt
grävde man? Vilken färgtyp använde
man vid förra ommålningen? Oj, finns
det gamla fotografier - vilken skatt! Vi
som bor i äldre hus vet hur bra, och
roligt, det hade varit om huset haft en
pärm där ritningar, färgprover och
alla andra uppgifter som hör till huset
fanns samlade - och sparade.
Ibland glömmer vi att husen lever ett
längre liv än vi själva, i alla fall längre
tid än vi bor i dem. För husets bästa
är det bra om vi ser oss som tillfälliga
gäster och ger kommande ägare så goda
förutsättningar som möjligt att förvalta
huset i framtiden. Tänk så bra att vid
ägarbyten kunna lämna över, och ta
emot, en pärm med allt om huset - en
huspärm.
Svenska byggnadsvårdsföreningen har
nu tagit fram ett pärmregister med
genomtänkta rubriker som hjälp att
hålla ordning på husets alla papper och
dokument. Ladda ner försättsbladet till
registret på www.byggnadsvard.se
Här följer rubrikerna med tillhörande
tips och råd.
1. Kontakter Visitkort och kontaktuppgifter till hantverkare, sotare, grannar,
kommun, länsmuseum osv.
Foto: Stephan Fickler.
Allt du sen behöver göra är att skaffa en pärm, köpa ett standardregister med 12 flikar och sedan
sortera in dina handlingar i pärmen.
material blir en skatt vid kommande
renoveringar och för kommande ägare.
Glöm inte att datera bilderna. Tänk på
att bilderna ska kunna fungera även om
100 år - då kanske ditt USB-minne eller
din CD är svåra att läsa. Gör utskrifter
på arkivpapper. Notera äldre grannars
historier om huset och dess invånare.
Ibland kan muntlig information vara det
enda arkivmaterialet, tex hur trädgården
användes, när verandans skärmtak sattes upp eller färgsättningar och andra
utföranden på byggnadsdelar som bytts
ut. Spara alla kvitton etc på reparationer.
De kan ge upplysningar om tidigare
skador och problem. Spara och datera
äldre material­prover, färgflagor och
tapetlager.
2. Kommun- och Myndighetsinformation Miljö- och avfallsinformation,
4. Löpande underhåll Dokumentation
årligt taxeringsbesked med mera.
med fotografier av skador, underhålls3. Fakta om huset. Besiktningshand- åtgärder, använda material, färgkoder,
lingar, lagfart, arkivmaterial, äldre och minnesanteckningar etcetera Upprätta
nya fotografier, historiska uppgifter, en checklista för regelbunden översyn
tidigare ägare och gamla skador med och underhåll. Vanliga underhållspunkmera. Börja med att fotografera hela ter är: Översyn av takbeläggning och
huset, ut- och invändigt. Exteriören plåtbeslag runt skorsten och takvinklar
syns bäst när träden är avlövade. Detta efter vintern, rensa hängrännor och till16 egnahemsägaren
hörande lövsilar höst och vår, kontrollera samtidigt att vatten från takfallen
rinner bort från huset, inspektera fönster - regelbundet underhåll förhindrar
större fönsterrenoveringar, klipp häckar
och buskage som växer för nära inpå
huset, lufta radiatorerna på hösten, inspektera sekundärutrymmen som vind
och krypgrund vid olika årstider.
5. Pågående projekt Skisser, ritningar,
kostnadsförslag, avtal med mera för
pågående till- och ombyggnader. Glöm
inte att fotografera under arbetets gång
och när dolda konstruktioner är frilagda.
Efter avslutat projekt sållas materialet
och sorteras in under övriga flikar.
6. Tekniska installationer och manualer
Garantier och manualer för värmepump, pelletsanläggning, värmeväxlare,
avfuktare, vitvaror, larm och andra
installationer som hör till huset.
7. Övriga byggnader på fastigheten
Garage, carport, vedbod med mera. Det
är lätt att glömma bort uthus och andra
byggnader på tomten. Här kan man
Nummer
2 2010
Nummer
1 2008
fortsättning från föregående sida
Smartare hem
samla all den informationen. Fotografera även dessa byggnader och spara
under denna flik.
Underlätta vardagslivet, höj komforten
och tryggheten. Alla funktioner i hem8. Mark och trädgård Gör en skiss met kan styras: belysning, hushållsutöver hela fastigheten och rita in hus, rustning, klimat, larm, markiser – allt
garage, anslutningar för el, telefon, kan fjärrstyras. Styr husets alla funktiovatten och avlopp, stenkistor, brunnar, ner varifrån du vill, även med mobilen
träd, växter, staket, gångvägar, markbe- eller fasta telefonnätet. Dimintell är ett
läggningar, grindar, uteplatser osv. En utav företagen som arbetar med detta
tomtritning kan vara enkel men är väl- och känner väl till dagens krav. De samdigt informativ. Ibland hittar man spår arbetar med tillverkare som utvecklar
från äldre trädgårdsanläggning på tom- system för att möta framtidens boende
ten - det kan bli en värdefull uppgift i redan nu.
framtiden. Fotografera hela tomten från
olika vinklar vid olika årstider. Om du Hög säkerhet
har äldre fotografier som visar tomten Hög komfort
kan du spara även dem här.
Hjälp för rörelsehindrade
Energibesparing
9.Ekonomi och försäkring. Offerter, Optimerat värmesystem
kvitton, fakturor och försäkringsbrev.
Löpande huskostnader kan enkelt Säkerhet
sammanställas i tabell för jämförelse Förebygg inbrott genom att simulera
årsvis. Fakturor kan vara bra att ha vid att någon är hemma. Systemet kan lagra
eventuella försäkringsärenden och när dina vanor i bostaden – när du sätter
reavinstskatt ska räknas ut vid försälj- på och stänger av lampor, radio, TV
ning.
etc. och återskapar om så önskas, ett
mönster, när du är borta.
10. Ritningar Äldre ritningar, bygghandlingar och skisser.
Försäkra dig om att allt är avstängt när
du går hemifrån som till exempel stryk11, 12 Flikar för egna behov
järn, kaffekokare och spis. Vattenläckage
eller eldsvåda? Du kan låta ett larm gå
direkt till både dig och larmcentral. En
väl placerad sensor varnar via GSM om
Författare till huspärmen är: det uppstår något fel.
till olika hjälpmedel för handikappade
med pedagogiska gränssnitt. Det blir
möjligt för att få full kontroll över
huset.
Spara energi
Man ser oftast lika bra om ljusnivån dras
ner till 90 % av lampornas kapacitet,
men man gör en besparing på 10 % av
elkostnaden och förlänger livslängden
på lampan. Du kan helt enkelt undvika
att lampor lyser utan nytta.
Värmesystemet optimeras och varje
rum styrs efter dina önskemål, vid rätt
tid och rätt temperatur.
Källa: www.smartarehem.nu
En långtids studie gjord av Greger Sandström (medarbetare hos JM och som har
doktorerat vid KTH), pekar på behovet
av att kunna erbjuda en tjänsteleveransmodell där support, underhåll och
regelbundna uppdateringar av Smarta
hem-systemet ingår och där man ska
kunna modifiera morgondagens system
efter de boendes förändrade behov över
tiden.
Stephan Fickler
verksamhetsledare
Svenska byggnadsvårdsföreningen
[email protected]
Komfort
Styr önskad belysning såsom bordslampor, trädgårdsbelysning m.m. med
fjärrstyrning. När du har gäster kan
rätt stämning skapas enkelt och varje
lampa i rummet ställs in på rätt ljusintensitet. Belysningen tänds gradvis om
så önskas, till exempel på morgonen så
att du får ett milt uppvaknande, eller
på natten.
Hjälp för rörelsehindrade
För personer som har svårt att förflytta
sig i hemmet är det mycket viktigt att
kunna fjärrstyra allt i omgivningen, antingen via infrarött ljus, radiofrekvenser
eller PC/dator. Systemet kan anpassas
Nummer 21 2010
2008
Bild:exempel på pekskärm
Redaktörens inlägg:
själv ser jag fram emot att vakna på
morgonen, ligga kvar i sängen och tända
belysningen i köket, samt att slå på kaffebryggaren från panelen i sovrummet
egnahemsägaren 17
Föreningssida
KDV ordnar egen villamässa
I lokalföreningen Karlskoga-Degerfors
Villaägareförening finns ett flertal eldsjälar som aktivt arbetar för att deras
medlemmar skall få ett bättre boende.
De har under våren ordnat med en
egen villamässa med ett 30-tal utställare.
Utställarna var väl representerade för
vad vi som egnahemsägare kan tänkas
behöva och nyttja i det egna boende.
Föreningen har anordnat liknande mässor tidigare och börjar nu få en god rutin Bild: ännu fler utställare anländer och har fått
ordning på sina montrar.
för detta. I marknadsföringen denna
gång har samtliga hushåll i KarlskogaDegerfors fått en mässtidning utdelad
med posten, de har även körts reklam i
City-radion. Allt för att få en välbesökt
mässa och förhoppningarna infriades,
som kunde konstateras i efterhand.
Bild: mycket folk besökte mässan och stundtals
blev det lite trångt i den stora lokalen
Vill du veta mer
om skador på
hus?
Bild: den stora parkeringen till höger räckte inte Bild: några representanter för lokalföreningen
KDV på plats i mässhallen
till, många besökare fick parkera på sidovägar
Bild:
mässlokalen
att göras iordning
Det
finns en börjar
del litteratur
i ämnet.
I artikelförfattarens bok om mö-
gelsvamp
kanbörjar
man
läsa påom
Bild:
Fler utställare
komma
platshur
och
börjar
bygga
upp
sina
montrar.
vanlig förekomsten är, hur skador
Det finns även några bilder på deras egen
hemsida: www.kdv.se
18 egnahemsägaren
Bild: ytterligare en bild på ett myllrande folkhav i mässlokalen
Nummer
1 2008
Nummer
2 2010
Åtgärder mot Förstärkning
lagfartskapning av skyddet för
konsumenter
Regeringen har beslutat att inskrivningsmyndigheten ska underrätta ägaren till
en fastighet om att lagfart har beviljats
för förvärvaren. Syftet med denna åtgärd är att det ska bli lättare för den rätte
ägaren att agera mot lagfartskapning.
Med lagfartskapning menas att någon
får lagfart på en fastighet med hjälp av
förfalskade fångeshandlingar.
Fastigheten riskerar sedan att användas
som säkerhet för lån. Lagfartskapningar
är inte något stort problem sett till
antalet fall. Det svenska fastighetssystemet fungerar generellt sett effektivt
och säkert. Men för den enskilde som
blir utsatt för en lagfartskapning kan
konsekvenserna bli besvärliga.
Genom det nya underrättelseförfarandet får den rätte ägaren snabbt kännedom om lagfartsbeslutet och kan
överklaga det. Inskrivningsmyndigheten
ska börja skicka ut underrättelser den 1
oktober 2010.
Regeringen beslutade också i december 2009 att ge Lantmäteriet, som är
huvudman för inskrivningsmyndigheten, i uppdrag att inom ramen för en
försöksverksamhet skärpa kontrollen
av lagfartsansökningar. Lantmäteriet
ska utveckla lämpliga rutiner för när
en utökad kontroll bör göras och vad
denna kontroll bör bestå i. Försöksverksamheten ska pågå till den 1 juli 2011.
Därefter ska en utvärdering göras.
Nummer 21 2010
2008
Nummer
förmedling utan att det bedöms rubba
förtroendet för honom eller henne som
mäklare.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den
1 april 2011.
Här finns det mer information: www.
Regeringen har föreslagit i en lagrådsre- regeringen.se/sb/d/12658/a/148604
miss en ny fastighetsmäklarlag. Förslaget
innebär ytterligare förstärkningar av
konsumentskyddet, och mer moderna
och förutsebara regler vid fastighetsköp.
Varje år överlåts över 100 000 småhus
och bostadsrätter, till ett sammanlagt
värde av över 200 miljarder kronor.
För de allra flesta människor är köpet
av en fastighet eller bostadsrätt en av
de ekonomiskt mest betydande affärer
man gör i livet. Många väljer att anlita
en fastighetsmäklare för att få hjälp
med affären.
Huvudsyftet med fastighetsmäklarlagstiftningen är att både säljare och köpare ska känna trygghet när en mäklare
förmedlar affären. Regeringen stärker
nu konsumenters insyn när det gäller
budgivningen och de övriga uppgifter
som mäklaren utför. Mäklaren ska
vara skyldig att föra journal över förmedlingsuppdraget och upprätta en
förteckning över de anbud som lämnas.
Anbudslistan ska lämnas över till köpare
och säljare.
Hovrätten stärker
konsumenters rätt
till information
Företag får inte slarva med information
om ångerrätt till konsumenter. Det slår
Svea hovrätt fast i en dom. KO välkomnar domen som kan hjälpa många
konsumenter som drabbats av bristande
och felaktig information från företag.
När en konsument handlar på distans
har han eller hon normalt rätt till 14
dagars ångerrätt. Konsumenten ska få
information om ångerrätten både före
och efter att avtal ingås med företaget.
Vidare förbättras informationen från
Om företaget inte lämnar informatiomäklaren till säljare och köpare. Könen efter köpet förlängs konsumentens
paren får bättre information om hur
ångerrätt till ett år.
säljaren kommer att genomföra försäljningen, till exempel om och när
Konsumentverket har fått in många
budgivning kommer att ske.
anmälningar gällande bristande information om ångerrätten. Anmälningarna
Mäklarens roll som opartisk förmedlare
handlar bland annat om olika typer av
blir tydligare. Mäklaren får inte i anslutvärderingstjänster på Internet och telening till sitt uppdrag köpa en fastighet
fonförsäljning.
som mäklaren har fått i uppdrag att
förmedla. Mäklaren får inte heller förEn konsument hade beställt en tjänst
medla till eller från någon närstående,
från Spärrlinjen AB. Efter cirka tre måtill exempel en familjemedlem.
nader kontaktade konsumenten bolaget
och ångrade sitt köp. Eftersom han inte
En praktiskt viktig nyhet är att mäklaren hade fått korrekt information om sin
får något utökade möjligheter att ägna ångerrätt hade han ett års ångerrätt. Han
sig åt annan verksamhet än fastighets- ångrade alltså köpet i tid.
egnahemsägaren 19
Helt uppåt väggarna
Förändring förnöjer och med ibland
enkla medel går det att få till en förnyelse. Det behövs inte alltid en total
renovering för att ett rum ska kännas
nytt igen. För den som är påhittig finns
det i stället ett flertal andra sätt, måla,
nya tapeter kanske som en fototapet,
där du själv har tagit bilden, wallstickers
eller schablonmålning.
Att göra fint runt omkring sig är roligt.
Kanske är det en samling glasflaskor
som arrangeras på ett skåp, vackra tallrikar på en vägg, små gräddkannor från
loppmarknadens fyndbord som står
i blickfånget just nu. Eller en samling
porslins dockor, abstrakt konst eller
egenhändigt målade akvareller som dekorerar ditt hem. Det är bara din egen
fantasi som sätter gränser.
Att göra sin närmaste omgivning vacker
är ett behov som människor haft i alla tider. Vårens första bukett av icke fridlysta
blommor, en fin golvvas med torkade
växter, eller antika samlar objekt. Det
behöver ju inte alltid vara föremål som
ställs fram eller hängs upp.
Jag såg ett exempel där man hade avdelat
ett rum med en svart vägg, som hade
öppningar för passage på bägge sidor. I
den här väggen hade gjorts rektangulära
hål i olika dimensioner, i dessa hål hade
Dekorativa detaljer –föremålen som belysning placerats in som gav rummet
av olika anledningar har fått komma ett fascinerande ljus.
OBS! Bilderna i den här artikeln har
in i hemmet, som får stå framme för
inget direkt samband med texten, utan
att det finns ett minne förknippat med
visar bara exempel på vad man kan
dem eller helt enkelt för att de gör ditt
göra.
hem trivsamt.
Bild 1
Smidesjärn för upphängning av foton
eller minitavlor
Bild 2
Fototapet tavla monterad på ram. Ni vet
väl om att ni kan beställa tapeter efter
eget foto från en utav våra samarbetspartners, nämligen Photowall.se
Bild 3
Fototapet från eget foto
Bild 4
Stålskivor monterade på platta, det
blir härliga skiftningar i färgen på skivorna, beroende på hur ljuset sprids i
Det kan vara ett arrangerat stilleben
rummet.
Bild 5
med stenar och snäckor plockade på
Schablon målning. Text: ”Designers
en strand under en semester resa på
are meant to be loved, not to be unsydligare breddgrader. Det kan vara
derstood”, Designers är till för att bli
prydnadsföremål som du har ärvt och
älskade, inte att bli förstådda.
de har tidigare gått i släkten i generaBild 6
tioner, men finns just nu i ditt hem eller
En annan form av smidesjärn, för uppen samling som du själv tycker om och
hängning av foton eller minitavlor
vill visa upp.
20 egnahemsägaren
Nummer
2 2010
Nummer
1 2008
Kocken
Mustiga och varma soppor för mörka
höstkvällar. Den första soppan här
nedanför brukar jag själv variera
ibland och då har jag i bitar av
någon kryddig korv som jag låter
koka med ett tag. På den här sidan
finns det massor av recept: www.
sopprecept.se
Vispa grädden löst. Varmhåll soppan
fram till servering och vänd ner grädden och rör slätt just innan servering.
Servera soppan med bröd, gärna vitlöksbröd. Grovt bröd och ost fungerar
också fint till.
Ölsoppa med apelsin
Pudra över cirka en matsked vetemjöl
och vispa sedan i öl. Tillsätt buljong
(Och gärna stekskyn) och koka upp.
Lägg i rosmarin och rivet apelsinskal.
Låt småkoka några minuter. Tillsätt
apelsinsaften och smaka av soppan
med salt, peppar och koncentrerad
apelsinjuice.
En annorlunda soppa! Här är en variant
Potatis och purjolökssoppa
där ölens mustiga, beska smak bryts
En mustig och krämig soppa som går
mot apelsinens sötma. Prova gärna med
fint att laga dagen innan och sedan
olika sorters öl för att hitta din favorit!
värma. En utmärkt förrätt till kraftigare
Soppan serveras med fördel som förrätt
mat!
till stek - då kan skyn silas och användas
som buljong i soppan.
Låt soppan koka upp och red med lite
vetemjöl i vatten, om den känns tunn.
Håll soppan varm till serveringen. Servera med grovt, syrligt bröd, smör och
lagrad hårdost.
Den här har jag inte provat själv (kocken) ännu, men receptet lät spännande.
Receptet är för 4 personer.
·
1 liter ljus eller mellanmörk öl
·
Saften av en apelsin + skalet
·
Koncentrerad apelsinjuice
·
2 msk smör
·
1 gul lök
·
1 vitlöksklyfta
·
1/2 tsk rosmarin
·
Grönsaksbuljong, en tärning
eller motsvarande (+ gärna steksky)
·
Vetemjöl
·
Salt
·
Vitpeppar
En mustig rotfuktssoppa med tomat
och fisk ger värme och kraft i kylan!
Receptet är för 4 personer.
·
400 gram vitfisk
·
3 morötter
·
1 palsternacka
·
1-2 gula lökar
·
200 gram vitkål
·
6 dl paserade tomater
·
1 buljongtärning, fisk + 3 dl
vatten
·
50 gram färsk fänkål
·
1 tsk rosmarin
·
1 tsk honung
·
färsk chili
·
ingefära
·
olivolja
Gör så här
Skala rotfrukterna och tärna dem, skala
och finhacka löken. Strimla kålen fint.
Fräs alla grönsakerna hastigt i olivolja i
soppkastrullen.
Tillsätt den finskurna fänkålen och
torkad rosmarin. Späd med buljong
och passerad tomat. Låt koka upp och
småkoka i 12-15 minuter. Tillsätt honung och smaka av med salt.
Skär fisken i ganska stora bitar och lägg
i soppan. Låt koka fem minuter och ta
sedan grytan från värmen.
Smaka av och varmhåll fram till servering.
Servera soppan med skuren, mild chilipeppar, finhackad ingefära och yoghurt,
samt ett gott hembakat bröd!
Du behöver
Receptet är för 4 personer.
·
5-6 potatisar
·
1 stor purjolök
·
2 gula lökar
·
1 liter buljong, höns eller grönsaks
·
2 dl grädde
·
vitpeppar
·
olivolja
Gör så här
Skala och skär potatisen i bitar. Rensa
och strimla purjolöken.
Fräs lök och potatis i olja i botten av en
kastrull stor nog för soppan. Låt grönsakerna mjukna utan att ta färg.
Späd med buljongen och koka mjukt i
cirka 15 minuter.
Mixa soppan helt slät, gärna med
stavmixer. Smaka av med salt och
vitpeppar.
Nummer 21 2010
2008
Gör så här
Finhacka eller mixa löken. Riv apelsinskalet fint, ta tillvara två teskedar
rivet skal. Pressa apelsinen och spara
saften. Fräs löken i smöret i en kastrull
stor nog att rymma soppan. Pressa ner
vitlöken.
Vintersoppa
egnahemsägaren 21
Data och Telefoni
staterar att det inte finns några
tydliga lagregler som skyddar
konsumenter vid den här typen av
problem. PTS anser att regeringen
bör tillsätta en utredning som ser
över konsumenternas situation och
operatörernas ansvar.
levererar tjänsten. Allt enligt konsumentkreditlagen, säger Gunnar Larsson,
Konsumentverkets generaldirektör och
KO. Sen är det upp till kreditgivaren, i
det här fallet mobiloperatören, att tillbakavisa kravet från leverantören.
- De konsumenter som råkat illa ut bör
vända sig till sin mobiloperatör och
säga att, ”det här har jag inte beställt,
var god stryk kravet”, och hänvisa till
konsumentkreditlagen. Om inte företaget går med på detta kan man göra
en anmälan till Konsumentverket, säger
Den här rapporten hittar du på Gunnar Larsson.
denna adress: www.pts.se/upload/
Rapporter/Tele/2010/rapporttjanser-surfa-mobiltelefon-pts-er2010-8.pdf
Mer information om rapporten finns
på PTS webbplats. Där hittar du även
en artikel med många goda råd till dig
som har köpt eller funderar på att köpa
betaltjänster till din mobiltelefon.
Större ansvar från
operatörerna!
Operatörerna måste ta ett större ansvar
för de problem som kan uppstå när
konsumenter köper tjänster och surfar
med mobiltelefonen. Det menar PTS i
en ny rapport och anser att regeringen
bör tillsätta en utredning i frågan.
Dyrare än man förväntat sig och oönskade abonnemang. Det är två vanliga
konsumentproblem när det gäller betaltjänster till mobiltelefonen. Konsumentverket har tidigare uppmärksammat
frågan och Konsumentverket anser att
mobiloperatörerna är kreditgivare för
tjänsterna du köper. Det betyder att du
som konsument kan vända dig till din
operatör om du inte anser att du ska
betala en viss tjänst.
Mer om Konsumentverkets hållning i
frågan finns i pressmeddelandet ”KO:
Ställ krav på din mobiloperatör som
du hittar via länken till höger på den
här sidan.
Kommunikationsmyndigheten PTS har
i en ny rapport också granskat problemen med betaltjänster till mobilen. I
rapporten anser PTS att operatörerna
bör ta ett större ansvar för problemen
som drabbar konsumenter. PTS kon22 egnahemsägaren
Ställ krav på din mobiloperatör!
Mobiloperatörerna har ett ansvar för
obeställda och oönskade mobiltjänster.
Det slår Konsumentverket fast som nu
uppmanar konsumenterna att stå på sig
och kräva sin rätt.
Konsumentverket har på senare tid
fått in en mängd anmälningar från
framförallt ungdomar mot företag som
marknadsför olika typer av tjänster för
mobiltelefoner. Det är allt från ringsignaler till skärmsläckare, spel och så
vidare.
Många av de som vänt sig till Konsumentverket klagar på att tjänsten visade
sig vara betydligt dyrare än vad man
hade förstått och plötsligt sitter man
fast i ett abonnemang som är omöjligt
att ta sig ur. Leverantören av tjänsten
finns kanske i Holland eller Tyskland
och går inte att nå.
Men eftersom det är mobiloperatörerna
som tar betalt för dessa tjänster har även
de ett ansvar, menar man från Konsumentverket.
Ökad effektivitet i hantering av elegitimationer
Regeringen har beslutat om en satsning
på utvecklingen av elektronisk identifiering och signering i den offentliga
förvaltningen(e-leg). Förslaget leder till
förenklingar för enskilda och företag
och ger bättre förutsättningar för konkurrensen. Effekten blir också lägre
kostnader för stat och kommun.
- Jag är mycket nöjd med att vi kan
skapa förutsättningar för utveckling
av e-tjänster hos alla myndigheter och
kommuner. Särskilt nöjd är jag med att
vi kan underlätta för de mindre kommunerna och myndigheterna att utveckla etjänster som kräver e-legitimation, säger
kommun- och finansmarknadsminister
- En mobiltelefon är att anse som ett Mats Odell.
kreditkort. Det betyder att du som
konsument kan ställa samma krav på Mer om detta: www.regeringen.se/
mobiloperatören som på den som sb/d/13219/a/148820
Nummer
1 2008
Nummer
2 2010
MEDLEMSFÖRMÅNER
Advokathjälp.
1/2 timmes fri rådgivning per kvartal. Förmedlas genom kansliet.
Anlita seriösa hantverkare: Svensk Hantverksförmedling, www.svenskhant.se
Brandsläckare/brandskyddsutrustning. Brandsäkra
Se deras hemsida: www.brandsakra.se. Medlemmar i Egnahemsägarna erbjuds 15 % rabatt på sortimentet i
deras internetbutik.
eventkock.se
Kockknivar och köksredskap till marknadens vassaste priser hittar du hos oss. Utrusta
ditt kök. 10 % rabatt exklusivt för Egnahemsägare. Ange rabattkod EGNAHEM i butiken. Fredrik hos
eventkock når du på: [email protected] eller mobiltelefon: 0736-32 07 77
Fyllnadsisolering Svenn Rande, Tjärbrännarvägen 8, 744 92 Huddungeby
Skumisolering i väggar och golv. Referens Tekniska kontoret m.fl. Lång branschvana
0224-96295, 070-3404725 Inga reskostnader debiteras. 10 % rabatt.
Independia Consulting AB
Energideklaration och Radonmätning. Hänvisa till ramavtalet med Egnahemsägarna
Tel 031–712 98 00.
Inneonline.se – Heminredning på nätet.
Hemsida: www.inneonline.se Rabattkod: egnahemsägarna
Insplanet Försäkringstjänst
Helt utan kostnader eller förpliktelser. Mer info: www.egnahemsagarna.se
Larm-& antiskadedjursprodukter.
Secronic. www.secronic.com. Tel 070-681 41 46
Photowall.se Fototapeter och Canvastavlor!
Hemsida: www.photowall.se Rabattkod: egnahemsägarna
Ramirent.
Uthyrning av byggmaskiner och materiel, www.ramirent.se eller ring kansliet 019-24 65 20
Uppge avtal AVT 1620 och visa medlemskort
Storuman Energi.
Se www.storumanenergi.se eller ring kansliet 019-24 65 20
Teknisk och juridisk rådgivning.
Villaolja.
Villaolja.
Tel 019-24 65 20
Swea Energi Ring kansliet för mer information. Tel. 019-24 65 20
Vågbrytaren Olje AB. Ring 0480-299 92 eller 0706-87 77 96 för prisuppgift.
Värmepumpar
Nummer 21 2010
2008
Fri rådgivning.
Thermia. För mer information, kontakta kansliet 019-24 65 20
egnahemsägaren 23
B
FÖRENINGSBREV
SVERIGE
egnahemsägarna
PORTO BETALT
Box 9050, 700 09 Örebro
Bod2010 vid Nääs
Foto:Anders Lampinen
24 egnahemsägaren
Nummer 1 2008

Similar documents